ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.100.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 100

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
14. huhtikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 359/2011, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 360/2011, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanosta

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 361/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional Products Sp. z o.o) ja asetuksen (EY) N:o 943/2005 muuttamisesta ( 1 )

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 362/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monepantelista ( 1 )

26

 

*

Komission asetus (EU) N:o 363/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse isoeugenolista ( 1 )

28

 

*

Komission asetus (EU) N:o 364/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 1291/2008 muuttamisesta Kroatian Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti toimittaman tietyssä siipikarjassa ja munissa esiintyvää salmonellaa koskevan valvontaohjelman osalta ja komission asetusten (EU) N:o 925/2010 ja (EU) N:o 955/2010 oikaisemisesta ( 1 )

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 365/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

37

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/43/EU, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta rikkikalkin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta ( 1 )

39

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/44/EU, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta atsadiraktiinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta ( 1 )

43

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/45/EU, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta diklofopin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta ( 1 )

47

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/235/YUTP, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

51

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/236/YUTP, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP täytäntöönpanosta

58

 

 

2011/237/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/1/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

72

 

 

2011/238/EU

 

*

Komission päätös, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011, päätöksen 2007/843/EY muuttamisesta Tunisian toimittaman tietyssä siipikarjassa ja munissa esiintyvää salmonellaa koskevan valvontaohjelman osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2520)  ( 1 )

73

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2011/101/YUTP, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 42, 16.2.2011)

74

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 359/2011,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 12 päivänä huhtikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/235/YUTP (1), joka on hyväksytty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston 2 luvun mukaisesti,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2011/235/YUTP säädetään tietyille vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Iranissa syyllistyneille henkilöille kuuluvien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä. Nämä henkilöt ja yhteisöt luetellaan päätöksen liitteessä.

(2)

Rajoittavat toimenpiteet olisi kohdistettava henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavien ihmisoikeusloukkausten johtamisesta tai täytäntöönpanosta taikka ovat niissä osallisina, sortamalla rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, ihmisoikeuksien puolustajia, opiskelijoita tai muita henkilöitä, jotka puolustavat laillisia oikeuksiaan, mukaan lukien sananvapaus, sekä henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavien oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkausten, kidutuksen, julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun taikka kuolemanrangaistuksen sattumanvaraisen, liiallisen ja laajenevan soveltamisen johtamisesta tai täytäntöönpanosta taikka ovat näissä osallisina, mukaan lukien julkiset teloitukset, kivitykset, hirttämiset tai nuorisorikollisten teloitukset Iranin kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisesti.

(3)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää unionin tasoista sääntelyä, jotta ne voidaan panna täytäntöön erityisesti niin, että varmistetaan talouden toimijoiden soveltavan niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita ja erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien mukaisesti.

(5)

Kun otetaan huomioon Iranin poliittinen tilanne ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2011/235/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkastelumenettelyn kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtaa muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(6)

Tämän asetuksen liitteessä I olevien luetteloiden muuttamista koskevan menettelyn osana nimetyille henkilöille, yhteisöille tai elimille olisi toimitettava luetteloon merkitsemisen perustelut, jotta heille tai niille annetaan mahdollisuus tehdä huomautuksia. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(7)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja jotta voidaan taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa, niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja muut niitä koskevat merkitykselliset tiedot on julkistettava. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (2) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3).

(8)

Jotta varmistetaan, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, asetuksen on tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkakirjat, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin kohdistuvaa osuutta osoittavat asiakirjat;

b)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

c)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen millä hyvänsä tavalla muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan luettuna jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tahallinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

3 artikla

1.   Liitteessä I luetellaan henkilöt, joiden neuvosto on päätöksen 2011/235/YUTP 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan vastuussa vakavista ihmisoikeus-loukkauksista Iranissa, ja näitä henkilöitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet.

2.   Liite I sisältää luetteloon merkittyjen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon ottamisen perusteet.

3.   Liite I sisältää myös saatavilla olevat asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteeseen I, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama päätös;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella päätöksellä vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai päätöstä ei ole annettu liitteessä I luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

6 artikla

1.   Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteeseen I,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki nämä tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteeseen I merkityn henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona tämä henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä asianmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

i)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I luetellun henkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen; ja

ii)

tällä maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa; ja

b)

asianomainen jäsenvaltio on vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toteamuksesta sekä aikomuksestaan antaa lupa.

8 artikla

1.   Sellaisesta varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai kieltäytymisestä asettaa niitä saataville, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä ja siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei aiheudu minkäänlaista vastuuta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei aiheudu minkäänlaista vastuuta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja muille elimille, jotka ovat asettaneet varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

9 artikla

1.   Rajoittamatta sovellettavien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista helpottavat tiedot, kuten 2 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b)

tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamisessa.

2.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

10 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät muut merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista päätöksistä.

11 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

12 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I tämän mukaisesti.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon merkitsemisen perusteet, tiedoksi luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antamalla tällaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden tehdä huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

13 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännöksiin kohdistuviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin tehtävistä muutoksista.

14 artikla

Komissiolle annettavia tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia ja tiedoksiantoja sekä muuta yhteydenpitoa varten käytettävät osoite- ja muut yhteystiedot ovat liitteessä II.

15 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella, sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä huhtikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 51

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


LIITE I

Luettelo 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luette-loon merkitse-misen päivä-määrä

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Synt.paikka: Teheran (Iran) - Synt.aika: 1961

Iranin poliisin ylijohtaja. Poliisi teki hänen alaisuudessaan raakoja iskuja rauhanomaisia protesteja vastaan ja hyökkäsi 15.6.2009 yöllä väkivaltaisesti Teheranin yliopiston asuntoloihin.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollahin päällikkö ja islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) eversti. Yksi Ansar-e Hezbollahin perustajista. Nämä puolisotilaalliset joukot syyllistyivät äärimmäiseen väkivaltaan pyrkiessään vaientamaan opiskelijoiden ja yliopistojen liikehdinnän vuosina 1999, 2002 ja 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC:n maavoimien apulaiskomentaja.

Oli suoraan ja henkilökohtaisesti vastuussa protestien vaientamisesta koko kesän 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij-joukkojen apulaiskomentaja, IRGC:n Seyyed al-Shohada-joukkojen entinen päällikkö (Teheranin maakunta, helmikuuhun 2010 saakka). Seyyed al-Shohada -joukot vastaavat Teheranin maakunnan turvallisuudesta. Niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Suur-Teheranista vastaavien IRGC:n Rassoulollah-joukkojen päällikkö marraskuusta 2009 alkaen. Rassoulollah-joukot vastaavat suur-Teheranin turvallisuudesta. Niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa. Vastuussa mielenosoittajien vaientamisesta ashura-päivän tapahtumien yhteydessä (joulukuu 2009) ja sen jälkeen.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias “Aziz Jafari”)

Synt.paikka: Yazd (Iran) - Synt.aika: 1.9.1957

IRGC:n komentaja kenraali. IRGC:llä ja kenraali Aziz Jafarin johtamalla Sarollahin tukikohdalla oli keskeinen merkitys vuoden 2009 presidentinvaaleihin kohdistuneessa laittomassa häirinnässä, poliittisten aktivistien pidätyksissä ja vangitsemisissa sekä yhteydenotoissa mielenosoittajien kanssa kaduilla.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC:n kenraali, Sarollahin tukikohdan lääkintäyksikön päällikkö. Hän allekirjoitti terveysministeriölle 26.6.2009 lähetetyn kirjeen, jossa kiellettiin asiakirjojen tai potilaskertomusten toimittaminen henkilöille, jotka olivat loukkaantuneet tai joutuneet sairaalahoitoon vaaleja seuranneiden tapahtumien yhteydessä.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

IRGC:n Seyyed al-Shohada -joukkojen päällikkö (Teheranin maakunta). Seyyed al-Shohada -joukoilla oli keskeinen asema mielenosoittajiin kohdistuneiden tukahduttamistoimien organisoinnissa.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Synt. paikka: Najaf (Irak) – Synt.aika: n. 1952

Basij-joukkojen komentaja. IRGC:n Basij-joukkojen komentajana Naqdi oli vastuussa väärinkäytöksistä tai osallistui niihin vuoden 2009 loppupuolella, mukaan lukien ashura-päivän mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen joulukuussa 2009, missä yhteydessä 15 ihmistä menetti henkensä ja satoja mielenosoittajia pidätettiin.

Ennen nimittämistään Basij-joukkojen komentajaksi lokakuussa 2009 Naqdi oli Basij-joukkojen tiedusteluyksikön päällikkö, joka vastasi vaaleja seuranneiden tukahduttamistoimien aikana pidätettyjen kuulusteluista.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Synt.paikka: Isfahan (Iran) -Synt.aika:1963

Iranin kansallisen poliisin apulaispäällikkö. Radan on kansallisen poliisin apulaispäällikkönä vastannut vuodesta 2008 alkaen mielenosoittajien pahoinpitelyistä, murhista ja mielivaltaisista pidätyksistä tai vangitsemisista, joihin poliisit syyllistyivät.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Entinen Teheranin poliisin päällikkö (tammikuuhun 2010 saakka). Suur-Teheranin lainvalvontajoukkojen komentajana Azizollah Rajabzadeh on korkea-arvoisin henkilö, jota syytetään Kahrizakin pidätyskeskukseen liittyvistä väärinkäytöksistä.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teheranin poliisin päällikkö, Iranin kansallisen poliisin entinen apulaisjohtaja, joka vastaa poliisitoiminnasta. Vastaa sisäasiainministeriön osalta tukahduttamistoimien koordinoinnista Iranin pääkaupungissa.

 

13.

TAEB Hossein

Synt.paikka: Teheran - Synt.aika: 1963

Basij-joukkojen entinen komentaja (lokakuuhun 2009 saakka). Nykyisin IRGC:n tiedusteluasioiden apulaiskomentaja. Joukot osallistuivat hänen alaisuudessaan rauhanomaisten mielenosoittajien joukkopahoinpitelyihin, murhiin, pidätyksiin ja kidutuksiin.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhadin tuomioistuimen presidentti. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Niissä on hyväksytty painostuksen ja kidutuksen avulla saatuja tunnustuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Synt.paikka: Najafabad (Iran) - Synt.aika: 1945

Iranin entinen valtakunnansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka (Khatamin presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden ministeri). Iranin valtakunnansyyttäjänä ollessaan määräsi ja valvoi vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioitettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asianajajia. On myös vastuussa Kahrizakin väärinkäytöksistä.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastasi vaaleja seuranneista pidätystapauksista ja uhkaili säännöllisesti pidätettyjen perheitä heidän hiljentämisekseen. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Tuomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin. Osallistui mielenosoittajien oikeudenkäyntiin Häntä kuulusteltiin Kahrizakiin liittyvästä kiristyksestä. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheranin yleinen syyttäjä elokuusta 2009 alkaen. Dolatabadin virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoittajia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän mielenosoituksiin osallistuneita. Antoi määräyksen Karroubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja useiden reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa syytti mielenosoittajia muharebeh-rikoksista eli jumalanvastaisista rikoksista, joista seuraa kuolemanrangaistus, ja epäsi kuolemanrangaistuksen saaneilta oikeuden asianmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen toimistonsa on myös hyökännyt reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan ja pidättänyt heitä osana poliittiseen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 28. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille ja toimittajille sekä useita kuolemanrangaistuksia mielenosoittajille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Synt.paikka: Ejiyeh - Synt.aika: n. 1956

Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuusta 2009 alkaen ja oikeuslaitoksen tiedottaja (entinen tiedusteluministeri vuoden 2009 vaalien aikana). Vaalien aikaisena tiedusteluministerinä ollessaan hänen alaisuudessaan olevat tiedusteluvirkamiehet vastasivat pidätyksistä, kidutuksista ja väärien tunnustusten hankkimisesta painostuksen avulla sadoilta aktivisteilta, toimittajilta, toisinajattelijoilta ja reformistipoliitikoilta. Lisäksi poliittisia vaikuttajia pakotettiin antamaan vääriä tunnustuksia sietämättömissä kuulusteluissa, joihin sisältyi mm. kidutusta, pahoinpitelyä, kiristystä ja perheenjäsenten uhkailua.

 

22.

MORTAZAVI Said

Synt.paikka: Meybod, Yazd (Iran) - Synt.aika: 1967

Iranin salakuljetuksen vastaisen toimintaryhmän johtaja, entinen Teheranin yleinen syyttäjä elokuuhun 2009 saakka. Teheranin yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivistien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Pidätettiin virasta elokuussa 2010 Iranin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan vaalien jälkeen hänen määräyksestään pidätetyn kolmen miehen kuolemaan.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. ja 28 jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia ihmisoikeusaktivisteille ja on määrännyt useita kuolemanrangaistuksia mielenosoittajille.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhadin apulaissyyttäjä. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 15. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Johti kesällä 2009 käytyjä näytösoikeudenkäyntejä. Tuomitsi näytösoikeudenkäynneissä kuolemaan kaksi monarkistia. On määrännyt pitkiä vankeusrangaistuksia yli sadalle poliittiselle vangille, ihmisoikeusaktivistille ja mielenosoittajalle.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Itä-Azerbaidžanin maakunnan tuomioistuimen presidentti. Vastasi Sakineh Mohammadi-Ashtianin oikeudenkäynnistä.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Tuomari, Teheranin muutoksenhakutuomioistuin, 36. jaosto. Vahvisti pitkiä vankeustuomioita sekä kuolemantuomioita mielenosoittajille.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Tuomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin..

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evinin vankilan osaston 350 johtaja. Prison. Turvautunut monissa tilanteissa kohtuuttomaan väkivaltaan vankeja kohtaan.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Iranin vankilaorganisaation päällikkö. Osallistui tässä ominaisuudessa poliittisten mielenosoittajien joukkopidätyksiin ja vankilajärjestelmän puitteissa tapahtuneiden väärinkäytösten peittelyyn.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teheranin yleisen vankeinhoitohallinnon apulaissihteeri- Evinin vankilan entinen johtaja, (Teheran) lokakuuhun 2010 saakka, minä aikana tapahtui kidutuksia. Uhkaili ja painosti vankeja useaan otteeseen..

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Iranin vankilaorganisaation apulaisjohtajana syyllistyi väärinkäytöksiin ja oikeuksien riistämiseen pidätyskeskuksessa. Määräsi useille vangeille yksinäisyysrangaistuksia.

 


LIITE II

Luettelo 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklassa ja 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten

A.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

KREIKKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia tai muuta yhteydenpitoa varten:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: (32 2) 2955585

Faksi: (32 2) 2990873


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/12


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 360/2011,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 2 päivänä maaliskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 204/2011 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 2 päivänä maaliskuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 204/2011 Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Libyan tilanteen vakavuuden huomioon ottaen asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteessä III olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä.

(3)

Lisäksi yksi henkilö olisi poistettava liitteessä III olevasta luettelosta ja kyseisen asetuksen liitteissä II ja III lueteltuihin tiettyihin henkilöihin liittyviä tietoja olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteissä I ja II olevilla teksteillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä huhtikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1.


LIITE I

”LIITE II

Luettelo 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

1.

GADDAFI, Aisha Muammar

Syntymäaika: 1978. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn tytär. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

2.

GADDAFI, Hannibal Muammar

Passi nro: B/002210. Syntymäaika: 20.9.1975. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

3.

GADDAFI, Khamis Muammar

Syntymäaika: 1978. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon. Johtaa mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneita armeijan yksiköitä.

YK nimennyt: 26.2.2011.

4.

GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Syntymäaika: 1942. Syntymäpaikka: Sirte, Libya.

Vallankumouksen johtaja, asevoimien ylipäällikkö. Vastuussa määräyksen antamisesta mielenosoitusten tukahduttamiseksi ja ihmisoikeusloukkauksista.

YK nimennyt: 26.2.2011.

5.

GADDAFI, Mutassim

Syntymäaika: 1976. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Kansallinen turvallisuusasioiden neuvonantaja. Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

6.

GADDAFI, Saif al-Islam

Gaddafi-säätiön johtaja. Passi nro: B014995. Syntymäaika: 25.6.1972. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon. Antanut mielenosoittajiin kohdistuvaan väkivaltaan kiihottavia julkisia lausuntoja.

YK nimennyt: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Asema: johtaja, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

8.

JABIR, Abu Bakr Yunis, kenraalimajuri

Asema: puolustusministeri Sotilasarvo: kenraalimajuri.

Syntymäaika: 1952. Syntymäpaikka: Jalo, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Asema: julkisten laitosten sihteeri

Syntymäaika: 1956. Syntymäpaikka: Khoms, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

10.

GADDAFI, Mohammed Muammar

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

Syntymäaika: 1970. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

11.

GADDAFI, Saadi

Asema: erikoisjoukkojen komentaja Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon. Johtaa mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneita armeijan yksiköitä.

Syntymäaika: 27.5.1973. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

12.

GADDAFI, Saif al-Arab

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

Syntymäaika: 1982. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

13.

AL-SENUSSI, Abdullah, eversti

Asema: sotilastiedustelun johtaja Syntymäaika: 1949.

Syntymäpaikka: Sudan

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

Yhteisöt

1.

Central Bank of Libya (CBL)

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 10.3.2011)

2.

Libyan Investment Authority

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

alias: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 10.3.2011)

3.

Libyan Foreign Bank

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 10.3.2011)

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 10.3.2011)

5.

Libyan National Oil Corporation

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011”


LIITE II

‘LIITE III

Luettelo 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

ABDULHAFIZ, Mas'ud, eversti

Asema: Asevoimien komentaja

Kolmanneksi korkein asema asevoimissa. Merkittävä rooli sotilastiedustelussa.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Asema: Terrorismin torjunnan päällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

Vallankumouskomitean merkittävä jäsen.

Muammar GADDAFIn läheinen liittolainen.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Asema: Apulaispäällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Hallituksen merkittävä jäsen.

Muammar GADDAFIn lanko

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Asema: Apulaisjohtaja, sotilastiedustelu

Hallituksen pitkäaikainen jäsen.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Asema: Päällikkö, vallankumous-komitealiike

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Vallankumouskomiteat osallistuivat mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, tohtori

Asema: Vallankumous-komiteoiden yhteystoimiston päällikkö. Passin numero: B010574

Syntymäaika: 1.7.1950

Vallankumouskomiteat osallistuivat mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Asema: Muammar GADDAFIn henkilökohtaisten turvallisuus-joukkojen johtaja.

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Houn, Libya

Vastuussa hallituksen turvallisuudesta. On aikaisemmin kohdistanut väkivaltaa toisinajattelijoihin.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Egypti

Muammar GADDAFIn serkku. Hänen uskotaan vuodesta 1995 johtaneen Gaddafin henkilökohtaisesta turvallisuudesta vastaavaa eliittiarmeijan pataljoonaa ja olevan keskeisessä asemassa ulkoisesta turvallisuudesta vastaavassa organisaatiossa. Osallistunut libyalaisia toisinajattelijoita vastaan ulkomailla suunnattujen operaatioiden suunnitteluun ja suoraan terroristitoimintaan.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Syntymäaika: 1948

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Muammar GADDAFIn serkku. Sayyid osallistui 1980-luvulla toisinajattelijoiden salamurhakampanjaan ja hänen väitetään olleen vastuussa useista kuolemantapauksista Euroopassa. Hänen uskotaan olleen osallisena myös asehankinnoissa.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Al Bayda, Libya

Muammar GADDAFIn vaimo.

Hallituksen läheinen liittolainen.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Traghen

Libyan johtajan kabinettipäällikkö.

Hallituksen läheinen liittolainen.

28.2.2011

12.

TOHAMI, Khaled, kenraali

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Genzur

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston johtaja.

Hallituksen läheinen liittolainen.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Syntymäaika: 1.7.1949

Syntymäpaikka: Al-Bayda

Ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston tiedustelujohtaja.

Hallituksen läheinen liittolainen.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Syntymäaika 29.3.1970, Itävallan kansalainen (passin nro P1362998, voimassa 6.11.2006–5.11.2016)

Hallituksen läheinen liittolainen; ”Libyan Investment Authority”, varapääjohtaja; kansallisen öljy-yhtiön hallituksen jäsen; ”First Energy Bank” (Bahrain), varapuheenjohtaja

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Yleisen kansankongressin pääsihteeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Eversti Gaddafin hallituksen pääministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Eversti Gaddafin hallituksen terveys- ja ympäristöministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Syntymäaika: 1935

Eversti Gaddafin hallituksen suunnitelma- ja valtiovarainministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Syntymäaika: 1949

Syntymäpaikka: Al-Azizia (Tripolin lähellä)

Eversti Gaddafin hallituksen teollisuus-, talous- ja kauppaministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Syntymäaika: 1943

Eversti Gaddafin hallituksen maatalous- sekä eläin- ja merivarojen ministeri

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Eversti Gaddafin hallituksen sosiaaliministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Syntymäaika: 4.5.1963

Passin nro: B/014965 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin hallituksen opetus-, korkeakoulu- ja tutkimusministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Syntymäaika: 1958

Passin nro: B/0105075 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin hallituksen liikenneministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Syntymäaika: 8.7.1954

Passin nro: B/014924 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin läheinen yhteistyökumppani, turvallisuuspalvelujen alalla avainhenkilö ja radion ja television entinen johtaja; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Libyan suurlähettiläs Tšadissa. Poistunut Tšadista Sabhaan. Osallistunut henkilökohtaisesti palkkasotilaiden värväykseen ja koordinoimiseen hallituksen puolesta.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Amid Husain, eversti

 

Ghatin kuvernööri (Etelä-Libya). Osallistunut henkilökohtaisesti palkkasotilaiden värväykseen

12.4.2011


Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemis-päivä

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajora, Tripoli, Libya Lainsäädäntönumero: 60/2006 Libyan yleinen kansankomitea

Puh.: +218 21 369 1840

Faksi: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Muammar Gaddafin ja hänen perheensä määräysvallassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

10.3.2011

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Puh.: +218 21 490 8893 -

Faksi: +218 21 491 8893 – Sähköposti: info@esdf.ly

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Sivusto: http://www.laaico.com

Yhtiö perustettu 1981

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Puh.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Faksi: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

Sähköposti: info@laaico.com

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Hallinnon yhteystiedot: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Puh.: (+218) 214778301 - Faksi: (+218) 214778766; Sähköposti: info@gicdf.org

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

5.

Waatassimou Foundation

Kotipaikka Tripoli.

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Yhteystiedot:

Puh.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Faksi: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

Sähköposti: info@ljbc.net

Julkinen yllyttäminen vihaan ja väkivaltaan väärän tiedon levittämiskampanjoiden avulla mielenosoitusten tukahduttamiseksi.

21.3.2011

7.

Revolutionary Guard Corps

 

Osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Puh.:

+218 21-361-2429

Faksi:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank on liikepankki Libyassa. Pankki perustettiin 1970 ja sen kotipaikka on AlBaydassa, Libyassa. Sillä on toimipaikkoja Tripolissa ja AlBaydassa ja haarakonttoreita Libyassa. Se on 100 %:sti hallituksen omistuksessa ja mahdollinen hallinnon rahoituslähde.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Puh: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Faksi:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

sähköposti:

info@gumhouria-bank.com.ly

Verkkosivusto:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank on liikepankki Libyassa. Pankki perustettiin 2008 Al Ummah- ja Gumhouria-pankin fuusioituessa. Se on 100 %:sti hallituksen omistuksessa ja mahdollinen hallinnon rahoituslähde.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Puh:

+218 21-379-0022

Faksi:

+218 21-333-7922

Sähköposti:

info@saharabank.com.ly

Verkkosivusto:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank on liikepankki Libyassa. Se on 81 %:sti hallituksen omistuksessa ja mahdollinen hallinnon rahoituslähde.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Puh.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Faksi: +218 21-360-5174

Sähköposti: info@raslanuf.ly

Verkkosivusto: www.raslanuf.ly

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

13.

Brega

Pääkonttori: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Puh.: 2 – 625021-023 / 3611222

Faksi: 3610818

Telex: 30460 / 30461 / 30462

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Puh.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Faksi:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

Sähköposti: info@soc.com.ly

Verkkosivusto: www.soc.com.ly

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Toimiston sijainti: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Postiosoite: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Puh.: +218 21-3331116

Faksi: +218 21-3337169

Telex: 21058

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Sähköpostiosoite: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Puh.: (218)214870586;

Puh.: (218) 214870714;

Puh.: (218) 214870745;

Puh.: (218) 213338366;

Puh.: (218) 213331533;

Puh.: (218) 213333541;

Puh.: (218) 213333544;

Puh.: (218) 213333543;

Puh.: (218) 213333542;

Faksi: (218) 214870747;

Faksi: (218) 214870767;

Faksi: (218) 214870777;

Faksi: (218) 213330927;

Faksi: (218) 213333545

Libyan keskuspankin libyalainen tytärpankki

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolion libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Puh.: (218) 213345187

Faksi: +218.21.334.5188

Sähköposti: info@ethic.ly

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Puh.: (218) 213622262;

Faksi: (218) 213622205

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolion libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripoli, Libya

Puh.: (218) 213332411;

Puh.: (218) 213368741;

Puh.: (218) 213368742

Faksi: (218) 214446743

Sähköposti: info@nwd-ly.com

Verkkosivusto: www.nwd-ly.com

National Oil Corporation (NOC) -yhtiön libyalainen tytäryhtiö. Tämä yhtiö perustettiin vuonna 2010 sulauttamalla yhteen

the National Drilling Co. ja the National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Puh.: (218) 215634670/4

Faksi: (218) 215634676

Sähköposti: nageco@nageco.com

Verkkosivusto: www.nageco.com

National Oil Corporationin libyalainen tytäryhtiö.

Vuonna 2008 NOC hankki NAGECOn 100 %:seen omistukseensa.

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

National Oil Corporation -yhtiön libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Total- ja National Oil Corporation -yhtiöiden yhteisyritys

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Occidental- ja National Oil Corporation -yhtiöiden yhteisyritys

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

Petro Canada- ja National Oil Corporation -yhtiöiden yhteisyritys

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Muu tieto: Rek.nro 01612618 (UK)

National Oil Corporation -yhtiön UK:ssa toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Muu tieto: Rek.nro 02439691

National Oil Corporation -yhtiön UK:ssa toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Muu tieto: Rek.nro 01794877 (UK)

Libyan Investment Authorityn UK:ssa toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK Muu tieto: Rek.nro 06962288 (UK)

Libyan Investment Authorityn UK:ssa toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu tieto: Rek.nro 1510484 (BVI)

Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Muu tieto: Rek.nro 1526359 (BVI)

Saadi Qadhafin omistama Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva yhtiö

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu tieto: Rek.nro 1534407 (BVI)

Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Muu tieto: Rek.nro 59058C (IOM)

Libyan Investment Authorityn Mansaarella toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

NOC:n omistuksessa tai määräysvallassa

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (alias MED OIL OFFICE DÜSSELDORF, alias MEDOIL)

Werdener strasse 8

Düsseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Saksa

NOC:n omistuksessa tai määräysvallassa

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

Puh.: + 218 (21) 602 093

Faksi: + 218 (22) 30970

100 %:sti Libyan hallituksen omistuksessa

12.4.2011”


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 361/2011,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional Products Sp. z o.o) ja asetuksen (EY) N:o 943/2005 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Kyseisen asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen käyttö rehun lisäaineena hyväksyttiin direktiivin 70/524/ETY mukaisesti rajoittamattomaksi ajaksi enintään 6 kuukauden ikäisten vasikoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1288/2004 (3), broilerien ja lihasikojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 943/2005 (4), emakkojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1200/2005 (5), porsaiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 252/2006 (6) ja kissojen ja koirien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 102/2009 (7). Kyseinen lisäaine kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koski Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen uudelleenarviointia broilerien rehun lisäaineena ja jossa pyydettiin, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 22 päivänä kesäkuuta 2010 antamassaan lausunnossa (8), että Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteella ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että kyseisen lisäaineen käyttö voi lisätä broilerien lopullista painoa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun, rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä I kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tällä asetuksella myönnetyn uuden hyväksynnän vuoksi asetuksesta (EY) N:o 943/2005 olisi poistettava Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmistetta koskevat tiedot broilerien osalta.

(7)

Koska hyväksynnän ehtojen muuttaminen ei liity turvallisuuteen, on aiheellista sallia siirtymäaika, jotta esiseosten ja rehuseosten olemassa olevat varastot voidaan käyttää loppuun.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä I tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 943/2005 liite I tämän asetuksen liitteellä II.

3 artikla

Sallitaan direktiivin 70/524/ETY mukaisesti merkityn, Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmistetta sisältävän esiseoksen ja rehuseoksen saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUVL L 243, 15.7.2004, s. 10.

(4)  EUVL L 159, 22.6.2005, s. 6.

(5)  EUVL L 195, 27.7.2005, s. 6.

(6)  EUVL L 44, 15.2.2006, s. 3.

(7)  EUVL L 34, 4.2.2009, s. 8.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1661.


LIITE I

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Lisäaineen koostumus

Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmiste,

joka sisältää vähintään:

 

päällystetty (sellakalla):

2 × 1010 PMY/g lisäainetta;

 

muut mikrokapseloidut muodot:

1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analyysimenetelmä  (1)

Määrittäminen: pintaviljelynä sappi-eskuliini-atsidiagarilla.

Tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

Broilerit

 

3 × 108

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käyttö sallittu seuraavia sallittuja kokkidiostaatteja sisältävässä rehussa: dekokinaatti, monensiininatrium, robenidiinihydrokloridi, diklatsuriili tai semduramisiini.

4. toukokuuta 2011


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives.


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 943/2005 liite I seuraavasti:

”LIITE I

EY-numero

 

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Enterococcus faecium -valmiste, joka sisältää vähintään:

 

mikrokapseloitu:

1,0 × 1010 PMY/g lisäainetta;

 

rakeet:

3,5 × 1010 PMY/g lisäainetta

Lihasiat

0,35 × 109

1,0 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Ei määräaika”


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/26


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 362/2011,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monepantelista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Monepanteli sisältyy nykyisin asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 sallittuna aineena lammas- ja vuohieläinten lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Kyseiselle aineelle vuohieläinten osalta vahvistettujen jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolo päättyy 1 päivänä tammikuuta 2011.

(4)

Euroopan lääkevirastolle on toimitettu hakemus, jossa pyydetään myöhentämään määräaikaa, jona vuohielämiin tällä hetkellä sovellettavien monepantelin jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolo päättyy.

(5)

Eläinlääkekomitea on suositellut pidentämään ajanjaksoa, jona vuohieläimiin sovellettavat monepantelin jäämien väliaikaiset enimmäismäärät ovat voimassa.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevia monepantelia koskevia tietoja olisi muutettava pidentämällä vuohieläinten osalta ajanjaksoa, jona jäämien väliaikaiset enimmäismäärät ovat voimassa. Kyseisessä taulukossa vuohieläinten osalta vahvistettujen monepantelin jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolon olisi päätyttävä 1 päivänä tammikuuta 2012.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevat monepantelia koskevat tiedot seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Monepanteli

Monepantelisulfoni

Lammas

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Vuohi

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2012.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet /sisäloislääkkeet”


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/28


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 363/2011,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse isoeugenolista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidituotteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Euroopan lääkevirastolle toimitettiin hakemus isoeugenolin jäämien enimmäismäärän vahvistamiseksi lohessa ja kirjolohessa.

(4)

Eläinlääkekomitea suositteli, että kaloille vahvistetaan isoeugenolin jäämien enimmäismäärä, joka koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.

(5)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaa taulukkoa 1 olisi muutettava isoeugenolin jäämien enimmäismäärän sisällyttämiseksi siihen kalojen osalta.

(6)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa vahvistettavien jäämien enimmäismäärän noudattamiseksi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä heinäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 seuraava aine aakkosjärjestyksen mukaiseen kohtaan:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Isoeugenoli

Isoeugenoli

Kalat

6 000 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

Ei sovelleta

Hermostoon vaikuttavat aineet/keskushermostoon vaikuttavat aineet”


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/30


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 364/2011,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 1291/2008 muuttamisesta Kroatian Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti toimittaman tietyssä siipikarjassa ja munissa esiintyvää salmonellaa koskevan valvontaohjelman osalta ja komission asetusten (EU) N:o 925/2010 ja (EU) N:o 955/2010 oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (3) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (4) säädetään eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan kyseisten hyödykkeiden tuontiin unioniin ja kuljetukseen unionin kautta. Siinä säädetään, että kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia hyödykkeitä saa tuoda unioniin ja kuljettaa sen kautta ainoastaan sellaisista kolmansista maista ja niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon 1 ja 3 sarakkeessa.

(2)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (5) liitteessä I olevassa 5.1 kohdassa annettu munan määritelmä ei sisällä keitettyjä munia, kun taas samaisen asetuksen liitteessä I olevassa 7.3 kohdassa annettu munatuotteiden määritelmä sisältää keitetyt munat. Tämän vuoksi Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän (HS) keitettyjä munia koskeva koodi 04.07 olisi myös mainittava asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 2 osassa esitetyssä munatuotteita koskevassa eläinlääkärintodistuksen mallissa.

(3)

Kun unioniin tuodaan HS-koodiin 04.07 kuuluvia munatuotteita, jotka ovat peräisin alueelta, johon kohdistuu eläinten terveyteen liittyviä rajoituksia, kyseisille tuotteille on ollut tehtävä asianmukainen käsittely taudinaiheuttajien inaktivoimiseksi. Tämän vuoksi Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinsäännöstössä kansainvälisen kaupan normeiksi munatuotteille suositellut tietyt käsittelyt olisi otettava huomioon ja sisällytettävä munatuotteita koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin II osan eläinten terveyttä koskevaan vakuutukseen.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 2 osassa vahvistettua munatuotteita koskevan eläinlääkärintodistuksen mallia olisi tämän vuoksi muutettava.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat salmonellan valvontaa unionin eri siipikarjapopulaatioissa. Hyväksyminen unionin lainsäädännössä säädettyihin sellaisten kolmansien maiden luetteloihin, joista jäsenvaltioiden sallitaan tuoda kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia eläimiä tai siitosmunia, tai luettelossa pysyminen edellyttävät asianomaisen lajin tai luokan osalta, että kyseinen kolmas maa esittää komissiolle salmonellan valvontaohjelman, jossa annetaan jäsenvaltioiden kansallisiin salmonellan valvontaohjelmiin sisältyviä takeita vastaavat takeet.

(6)

Salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja lintuinfluenssaa koskevien tiettyjen kolmansien maiden valvontaohjelmien luetteloimisesta sekä asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1291/2008 (6) hyväksyttiin Kroatian 11 päivänä maaliskuuta 2008 toimittamat valvontaohjelmat siltä osin kuin on kyse salmonellasta lajin Gallus gallus siitossiipikarjassa, sen siitosmunissa, lajin Gallus gallus munivissa kanoissa, sen syötäväksi tarkoitetuissa munissa sekä jalostukseen tai munien tuotantoon tarkoitetuissa lajin Gallus gallus untuvikoissa.

(7)

Kroatian 11 päivänä maaliskuuta 2008 toimittamissa valvontaohjelmissa tarjotaan asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 edellytetyt takeet myös kaikissa muissa lajin Gallus gallus parvissa esiintyvän salmonellan valvonnan osalta. Tämän vuoksi myös nämä ohjelmat olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1291/2008 olisi muutettava.

(8)

Kroatiaa koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan luettelossa olisi muutettava, jotta otetaan huomioon salmonellan valvontaohjelmien hyväksyminen kaikkien lajin Gallus gallus parvien osalta.

(9)

Lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja päätöksen 2006/696/EY muuttamisesta siipikarjan ja siitosmunien tuonnissa sovellettavien tiettyjen kansanterveyttä koskevien vaatimusten osalta 11 päivänä joulukuuta 2007 tehdyllä komission päätöksellä 2007/843/EY (7) hyväksyttiin Tunisian asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti toimittama valvontaohjelma siitoskanojen parvissa esiintyvän salmonellan osalta. Kyseisestä päätöksestä, sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2011/238/EU (8), on poistettu Tunisian toimittama ohjelma, koska kyseinen kolmas maa on pysäyttänyt tämän ohjelman. Tunisiaa koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan luettelossa olisi muutettava tämän poiston ottamiseksi huomioon.

(10)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 798/2008 ja (EY) N:o 1291/2008 olisi muutettava.

(11)

Päätöksen 2007/777/EY ja asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta Venäjältä peräisin olevan siipikarjanlihan ja siipikarjanlihavalmisteiden unionin läpi tapahtuvan kauttakulun osalta 15 päivänä lokakuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 925/2010 (9) on Israelin (IL-2) kohdalla kyseisen asetuksen liitteessä II olevan taulukon 7 sarakkeessa ilmeinen virhe, joka olisi oikaistava. Oikaistua asetusta olisi sovellettava kyseisen asetuksen voimaantulopäivästä.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta Newcastlen taudin vastaisten rokotteiden käytön osalta 22 päivänä lokakuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 955/2010 (10) liitteessä olevaan siipikarjanlihaa koskevaan eläinlääkärintodistuksen malliin (POU) sisältyy virhe. Virhe koskee kohtaa ”Käsittelytapa”, joka on virheellisesti sisällytetty kyseisen todistuksen I osassa (Lähetyksen tiedot) I.28 kohtaan. Kohta ”Käsittelytapa” ei koske siipikarjanlihaa ja olisi tämän vuoksi poistettava todistusmallista. Tämä virhe olisi oikaistava.

(13)

On aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jotta jäsenvaltiot ja toimiala voisivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet täyttääkseen ne sovellettavat eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset, jotka johtuvat asetuksen (EU) N:o 955/2010 oikaisemisesta.

(14)

Tämän vuoksi asetuksia (EU) N:o 925/2010 ja (EU) N:o 955/2010 olisi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1291/2008 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1291/2008 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Hyväksytään Kroatian komissiolle 11 päivänä maaliskuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 2160/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamat valvontaohjelmat siltä osin kuin on kyse salmonellasta kaikissa lajin Gallus gallus parvissa.”

3 artikla

Asetuksen (EU) N:o 925/2010 oikaiseminen

Oikaistaan asetuksen (EU) N:o 925/2010 liitteessä II Israelia (IL-2) koskevassa kohdassa 7 sarake seuraavasti:

a)

korvataan eläinlääkärintodistusten malleja ”BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP” koskevalla rivillä päivämäärä ”1.5.2010” kirjaimella ”A”;

b)

poistetaan eläinlääkärintodistuksen mallia WGM koskevalta riviltä kirjain ”A”.

4 artikla

Asetuksen (EU) N:o 955/2010 oikaiseminen

Poistetaan asetuksen (EU) N:o 955/2010 liitteestä siipikarjanlihaa koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin (POU) osassa I olevan I.28 kohdan a alakohdasta sana ”Käsittelytapa”.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2011.

Kuitenkin 3 artiklaa sovelletaan 5 päivästä marraskuuta 2010 ja 4 artiklaa 1 päivästä heinäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(4)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(6)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 22.

(7)  EUVL L 332, 18.12.2007, s. 81.

(8)  Katso tämän virallisen lehden sivu 73.

(9)  EUVL L 272, 16.10.2010, s. 1.

(10)  EUVL L 279, 23.10.2010, s. 3.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

i)

korvataan Kroatiaa koskeva kohta seuraavasti:

”HR – Kroatia

HR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0”

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

korvataan Tunisiaa koskeva kohta seuraavasti:

”TN – Tunisia

TN-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4”

b)

Korvataan 2 osassa munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (EP) seuraavasti:

Munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (EP)

Image

Image

Image


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 365/2011,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2011/43/EU,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta rikkikalkin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 1112/2002 (2) ja (EY) N:o 2229/2004 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana rikkikalkki.

(2)

Hakija peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 2229/2004 24 e artiklan mukaisesti. Näin ollen eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 8 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/941/EY (4) säädettiin, ettei rikkikalkkia sisällytetä liitteeseen.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se pyysi yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa säädetyn nopeutetun menettelyn soveltamista.

(4)

Hakemus toimitettiin Espanjalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 2229/2004. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/941/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Espanja arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 14 päivänä helmikuuta 2010. Elintarviketurvallisuusviranomainen pyysi muilta jäsenvaltioilta ja hakijalta kommentteja lisäkertomuksesta ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 28 päivänä lokakuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä rikkikalkkia koskevat päätelmänsä (6) komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmää elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja rikkikalkkia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 11 päivänä maaliskuuta 2011.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että rikkikalkkia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää rikkikalkki liitteeseen I sen varmistamiseksi, että tätä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää kaikissa jäsenvaltioissa kyseisessä direktiivissä säädetyllä tavalla.

(7)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(8)

Rajoittamatta niiden direktiivin 91/414/ETY mukaisten velvoitteiden soveltamista, jotka johtuvat tehoaineen sisällyttämisestä liitteeseen I, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset rikkikalkkia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan muutettava voimassa olevia lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(9)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (7) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aseteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(10)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiiviä 91/414/ETY.

(11)

Päätöksessä 2008/941/EY säädetään, ettei rikkikalkkia sisällytetä liitteeseen ja että kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa rikkikalkkia koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(12)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa päätöstä 2008/941/EY.

(13)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan rikkikalkkia koskeva rivi päätöksen 2008/941/EY liitteestä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä joulukuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava rikkikalkkia tehoaineena sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevia voimassa olevia lupia tai peruutettava ne viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että rikkikalkkia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät rikkikalkkia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 30 päivään huhtikuuta 2011 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon rikkikalkkia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

rikkikalkkia ainoana tehoaineena sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai

b)

rikkikalkkia yhtenä monista tehoaineista sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulphur. EFSA Journal 2010; 8(11):1890. [45pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu

(7)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”349

Rikkikalkki

CAS-numero: 1344-81-6

CIPAC-numero: 17

Kalsiumpolysulfidi

≥ 290 g/kg

1. kesäkuuta 2011

31. toukokuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 valmistuneen rikkikalkkia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjän turvallisuuteen ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy asianmukaisia suojatoimenpiteitä,

vesieliöiden ja muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten suojeluun sekä varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2011/44/EU,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta atsadiraktiinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 1112/2002 (2) ja (EY) N:o 2229/2004 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana atsadiraktiini.

(2)

Hakija peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 2229/2004 24 e artiklan mukaisesti. Eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 8 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/941/EY (4) säädettiin näin ollen, ettei atsadiraktiinia sisällytetä liitteeseen.

(3)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti uuden hakemuksen ja pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Saksalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 2229/2004. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/941/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Saksa arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti tämän kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 10 päivänä joulukuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen pyysi muilta jäsenvaltioilta ja hakijalta kannanottoja lisäkertomuksesta ja toimitti saamansa kannanotot edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 28 päivänä lokakuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä päätelmänsä atsadiraktiinista (6) komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja atsadiraktiinia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 11 päivänä maaliskuuta 2011.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että atsadiraktiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää atsadiraktiini liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Rajoittamatta tämän päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Tämän vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimittaa lisätietoja atsadiraktiini A:n ja neempuunsiemenuutteen muiden aktiivisten ainesosien välisen suhteen vahvistamiseksi määrän, biologisen aktiivisuuden ja pysyvyyden osalta, jotta voidaan vahvistaa, että atsadiraktiini A:ta on perusteltua tarkastella merkittävimpänä aktiivisena yhdisteenä, ja jotta voidaan vahvistaa teknisen materiaalin eritelmä, jäämän määritelmä sekä pohjavesiä koskeva riskinarviointi.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset atsadiraktiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan muutettava voimassa olevia lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(10)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (7) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aseteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(11)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiiviä 91/414/ETY.

(12)

Päätöksessä 2008/941/EY säädetään, ettei atsadiraktiinia sisällytetä liitteeseen ja että kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa atsadiraktiinia koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa päätöstä 2008/941/EY.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan päätöksen 2008/941/EY liitteestä atsadiraktiinia koskeva rivi.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä joulukuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava atsadiraktiinia tehoaineena sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevia voimassa olevia lupia tai peruutettava ne viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että atsadiraktiinia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät atsadiraktiinia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 30 päivään huhtikuuta 2011 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon atsadiraktiinia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

atsadiraktiinia ainoana tehoaineena sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai

b)

atsadiraktiinia yhtenä monista tehoaineista sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin. EFSA Journal 2011;9(3):2008[76pp.].doi:10.2903/j.efsa2011.2088. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(7)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymis-päivä

Erityissäännökset

”350

Atsadiraktiini

CAS-numero: 11141-17-6 atsadiraktiini A:na

CIPAC-numero: 627 atsadiraktiini A:na

Atsadiraktiini A:

dimetyyli-(2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-asetoksi-3,5-dihydroksi-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroksi-7a-metyyli-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-metanofuro[2,3-b]oksireno[e]oksepin-1a(2H)-yyli]-4-metyyli-8-{[(2E)-2-metyylibut-2-enoyyli]oksi}oktahydro-1H-nafto[1,8a-c:4,5-b’c’]difuraani-5,10a(8H)- dikarboksylaatti.

Atsadiraktiini A:na ilmaistuna:

≥ 111 g/kg

Aflatoksiinien B1, B2, G1, G2 summa saa olla enintään 300 μg/kg atsadiraktiini A -pitoisuudesta.

1. kesäkuuta 2011

31. toukokuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. maaliskuuta 2011 valmiiksi saadun atsadiraktiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen enimmäisjäämäpitoisuuksien myöhempiä tarkistuksia varten;

muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten sekä vesieliöiden suojeluun. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on edellytettävä vahvistavien tietojen toimittamista

atsadiraktiini A:n ja neempuunsiemenuutteen muiden aktiivisten ainesosien välisen suhteen vahvistamiseksi määrän, biologisen aktiivisuuden ja pysyvyyden osalta, jotta voidaan vahvistaa, että atsadiraktiini A:ta on perusteltua tarkastella merkittävimpänä aktiivisena yhdisteenä, ja jotta voidaan vahvistaa teknisen materiaalin eritelmä, jäämän määritelmä sekä pohjavesiä koskeva riskinarviointi.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa nämä tiedot komissiolle viimeistään 31. joulukuuta 2013.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2011/45/EU,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta diklofopin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana diklofoppi.

(2)

Ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 e artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/934/EY (4) säädettiin, ettei diklofoppia sisällytetä liitteeseen.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ”hakija”, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen ja pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Ranskalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/934/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Ranska arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti tämän kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ”elintarviketurvallisuusviranomainen”, ja komissiolle 11 päivänä elokuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen hakijalle ja muille jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 1 päivänä syyskuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä diklofoppia (tarkasteltu variantti oli diklofoppi-metyyli) koskevat päätelmänsä (6) komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja diklofoppia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 11 päivänä maaliskuuta 2011.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että diklofoppia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää diklofoppi liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Rajoittamatta tämän päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimittaa tuoreimpaan tieteelliseen tietämykseen perustuvia lisätietoja, jotka vahvistavat riskinarvioinnin tulokset viljakasveilla tehtävän aineenvaihduntaa koskevan tutkimuksen osalta. Lisäksi on aiheellista vaatia vahvistavien tietojen toimittamista isomeerien ensisijaisen hajoamisen/muuntumisen mahdollisista ympäristövaikutuksista.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Rajoittamatta niiden direktiivin 91/414/ETY mukaisten velvoitteiden soveltamista, jotka johtuvat tehoaineen sisällyttämisestä liitteeseen I, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset diklofoppia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan muutettava voimassa olevia lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(10)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (7) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aseteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(11)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(12)

Päätöksessä 2008/934/EY säädetään diklofoppi-metyylin sisällyttämättä jättämisestä ja kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamisesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa diklofoppi-metyyliä koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(13)

Sen vuoksi päätöstä 2008/934/EY olisi muutettava.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan diklofoppi-metyyliä koskeva rivi päätöksen 2008/934/EY liitteestä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä joulukuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava diklofoppia tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevia voimassa olevia lupia tai peruutettava ne 30 päivään marraskuuta 2011 mennessä. Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että diklofoppia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät diklofoppia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 31 päivään toukokuuta 2011 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon diklofoppia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

diklofoppia ainoana tehoaineena sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai

b)

diklofoppia yhtenä monista tehoaineista sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet on lisätty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diclofop. EFSA Journal 2010; 8(10):1718. [74 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1718. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(7)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”348

Diklofoppi

CAS-numero 40843-25-2 (lähtöaine)

CAS-numero 257-141-8 (diklofoppi-metyyli)

CIPAC-numero 358 (lähtöaine)

CIPAC-numero 358.201 (diklofoppi-metyyli)

 

Diklofoppi

(RS)-2-[4-(2,4-dikloorifenoksi)fenoksi]propionihappo

 

Diklofoppi-metyyli

metyyli (RS)-2-[4-(2,4-dikloorifenoksi)fenoksi]propionaatti

≥ 980 g/kg (diklofoppi-metyylinä ilmaistuna)

1. kesäkuuta 2011

31. toukokuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. maaliskuuta 2011 valmiiksi saadun diklofoppia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on

kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen, ja luvan edellytyksenä on oltava asianmukaisten henkilösuojainten käyttö,

kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöille ja muille kuin kohdelajina oleville kasveille aiheutuvaan riskiin ja vaadittava riskinhallintatoimenpiteiden toteuttamista.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan vahvistavia tietoja seuraavista:

a)

viljakasveilla tehtävä aineenvaihduntaa koskeva tutkimus,

b)

riskinarvioinnin päivitys, joka koskee isomeerien ensisijaisen hajoamisen/muuntumisen mahdollisia ympäristövaikutuksia.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa komissiolle a kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2013 ja b kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään kahden vuoden kuluttua isomeeriseosten arviointia koskevan ohjeasiakirjan hyväksymisestä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


PÄÄTÖKSET

14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/51


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/235/YUTP,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto ilmaisi 21 päivänä maaliskuuta 2011 uudelleen syvän huolestuneisuutensa Iranin ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä.

(2)

Neuvosto korosti erityisesti teloitusten määrän dramaattista kasvua viime kuukausina ja järjestelmällistä sortoa, joka kohdistuu Iranin kansalaisiin, joita häiritään ja pidätetään sen vuoksi, että he käyttävät laillista oikeuttaan sananvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen. Unioni toisti myös tuomitsevansa jyrkästi kidutuksen sekä muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun.

(3)

Tässä yhteydessä neuvosto vahvisti uudelleen päättäväisyytensä puuttua edelleen ihmisoikeuksien loukkauksiin Iranissa ja ilmoitti olevansa valmis ottamaan käyttöön rajoittavia toimenpiteitä ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin Iranissa syyllistyneitä kohtaan.

(4)

Rajoittavat toimenpiteet olisi kohdistettava henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavien ihmisoikeusloukkausten johtamisesta tai täytäntöönpanosta taikka ovat niissä osallisina, sortamalla rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, ihmisoikeuksien puolustajia, opiskelijoita tai muita henkilöitä, jotka puolustavat laillisia oikeuksiaan, mukaan lukien sananvapaus, sekä henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavien oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkausten, kidutuksen, julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun taikka kuolemanrangaistuksen sattumanvaraisen, liiallisen ja laajenevan soveltamisen johtamisesta tai täytäntöönpanosta taikka ovat näissä osallisina, mukaan lukien julkiset teloitukset, kivitykset, hirttämiset tai nuorisorikollisten teloitukset Iranin kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisesti.

(5)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin Iranissa syyllistyneiden henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtaja-valtiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Iranissa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi kuitenkin määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio 3, 4, 6 tai 7 kohdan nojalla sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joista siinä on kyse.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä luetelluille ihmisoikeuksien vakavista loukkauksista Iranissa vastuussa oleville henkilöille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit sekä kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat näitä henkilöitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja tällaisista palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama päätös;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella päätöksellä vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun henkilön tai yhteisön eduksi; ja

d)

panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei estä luettelossa mainittua henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen tällaisen henkilön tai yhteisön sisällyttämistä liitteeseen, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien 1 ja 2 kohdassa säädetyt toimenpiteet on kohdistettu näihin tileihin,

edellyttäen, että näihin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

3 artikla

1.   Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon sekä muuttaa sitä jonkin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

4 artikla

1.   Liitteessä esitetään perusteet asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen merkitsemiselle luetteloon.

2.   Liite sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

5 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita ottamaan käyttöön samanlaisia rajoittavia toimenpiteitä.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivään huhtikuuta 2012. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa se uusitaan ja sitä muutetaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä huhtikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


LIITE

Luettelo 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luette-loon merkitsemisen päivä-määrä

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Synt.paikka: Teheran (Iran) - Synt.aika: 1961

Iranin poliisin ylijohtaja. Poliisi teki hänen alaisuudessaan raakoja iskuja rauhanomaisia protesteja vastaan ja hyökkäsi 15.6.2009 yöllä väkivaltaisesti Teheranin yliopiston asuntoloihin.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollahin päällikkö ja islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) eversti. Yksi Ansar-e Hezbollahin perustajista. Nämä puolisotilaalliset joukot syyllistyivät äärimmäiseen väkivaltaan pyrkiessään vaientamaan opiskelijoiden ja yliopistojen liikehdinnän vuosina 1999, 2002 ja 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC:n maavoimien apulaiskomentaja.

Oli suoraan ja henkilökohtaisesti vastuussa protestien vaientamisesta koko kesän 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij-joukkojen apulaiskomentaja, IRGC:n Seyyed al-Shohada-joukkojen entinen päällikkö (Teheranin maakunta, helmikuuhun 2010 saakka). Seyyed al-Shohada -joukot vastaavat Teheranin maakunnan turvallisuudesta. Niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Suur-Teheranista vastaavien IRGC:n Rassoulollah-joukkojen päällikkö marraskuusta 2009 alkaen. Rassoulollah-joukot vastaavat suur-Teheranin turvallisuudesta. Niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa. Vastuussa mielenosoittajien vaientamisesta ashura-päivän tapahtumien yhteydessä (joulukuu 2009) ja sen jälkeen.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias “Aziz Jafari”)

Synt.paikka: Yazd (Iran) - Synt.aika: 1.9.1957

IRGC:n komentaja kenraali. IRGC:llä ja kenraali Aziz Jafarin johtamalla Sarollahin tukikohdalla oli keskeinen merkitys vuoden 2009 presidentinvaaleihin kohdistuneessa laittomassa häirinnässä, poliittisten aktivistien pidätyksissä ja vangitsemisissa sekä yhteydenotoissa mielenosoittajien kanssa kaduilla.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC:n kenraali, Sarollahin tukikohdan lääkintäyksikön päällikkö. Hän allekirjoitti terveysministeriölle 26.6.2009 lähetetyn kirjeen, jossa kiellettiin asiakirjojen tai potilaskertomusten toimittaminen henkilöille, jotka olivat loukkaantuneet tai joutuneet sairaalahoitoon vaaleja seuranneiden tapahtumien yhteydessä.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

IRGC:n Seyyed al-Shohada -joukkojen päällikkö (Teheranin maakunta). Seyyed al-Shohada -joukoilla oli keskeinen asema mielenosoittajiin kohdistuneiden tukahduttamistoimien organisoinnissa.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Synt. paikka: Najaf (Irak) – Synt.aika: n. 1952

Basij-joukkojen komentaja. IRGC:n Basij-joukkojen komentajana Naqdi oli vastuussa väärinkäytöksistä tai osallistui niihin vuoden 2009 loppupuolella, mukaan lukien ashura-päivän mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen joulukuussa 2009, missä yhteydessä 15 ihmistä menetti henkensä ja satoja mielenosoittajia pidätettiin.

Ennen nimittämistään Basij-joukkojen komentajaksi lokakuussa 2009 Naqdi oli Basij-joukkojen tiedusteluyksikön päällikkö, joka vastasi vaaleja seuranneiden tukahduttamistoimien aikana pidätettyjen kuulusteluista.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Synt.paikka: Isfahan (Iran) -Synt.aika:1963

Iranin kansallisen poliisin apulaispäällikkö. Radan on kansallisen poliisin apulaispäällikkönä vastannut vuodesta 2008 alkaen mielenosoittajien pahoinpitelyistä, murhista ja mielivaltaisista pidätyksistä tai vangitsemisista, joihin poliisit syyllistyivät.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Entinen Teheranin poliisin päällikkö (tammikuuhun 2010 saakka). Suur-Teheranin lainvalvontajoukkojen komentajana Azizollah Rajabzadeh on korkea-arvoisin henkilö, jota syytetään Kahrizakin pidätyskeskukseen liittyvistä väärinkäytöksistä.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teheranin poliisin päällikkö, Iranin kansallisen poliisin entinen apulaisjohtaja, joka vastaa poliisitoiminnasta. Vastaa sisäasiainministeriön osalta tukahduttamistoimien koordinoinnista Iranin pääkaupungissa.

 

13.

TAEB Hossein

Synt.paikka: Teheran - Synt.aika: 1963

Basij-joukkojen entinen komentaja (lokakuuhun 2009 saakka). Nykyisin IRGC:n tiedusteluasioiden apulaiskomentaja. Joukot osallistuivat hänen alaisuudessaan rauhanomaisten mielenosoittajien joukkopahoinpitelyihin, murhiin, pidätyksiin ja kidutuksiin.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhadin tuomioistuimen presidentti. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Niissä on hyväksytty painostuksen ja kidutuksen avulla saatuja tunnustuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Synt.paikka: Najafabad (Iran) - Synt.aika: 1945

Iranin entinen valtakunnansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka (Khatamin presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden ministeri). Iranin valtakunnansyyttäjänä ollessaan määräsi ja valvoi vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioitettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asianajajia. On myös vastuussa Kahrizakin väärinkäytöksistä.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastasi vaaleja seuranneista pidätystapauksista ja uhkaili säännöllisesti pidätettyjen perheitä heidän hiljentämisekseen. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Tuomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin. Osallistui mielenosoittajien oikeudenkäyntiin Häntä kuulusteltiin Kahrizakiin liittyvästä kiristyksestä. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheranin yleinen syyttäjä elokuusta 2009 alkaen. Dolatabadin virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoittajia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän mielenosoituksiin osallistuneita. Antoi määräyksen Karroubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja useiden reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa syytti mielenosoittajia muharebeh-rikoksista eli jumalanvastaisista rikoksista, joista seuraa kuolemanrangaistus, ja epäsi kuolemanrangaistuksen saaneilta oikeuden asianmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen toimistonsa on myös hyökännyt reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan ja pidättänyt heitä osana poliittiseen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 28. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille ja toimittajille sekä useita kuolemanrangaistuksia mielenosoittajille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Synt.paikka: Ejiyeh - Synt.aika: n. 1956

Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuusta 2009 alkaen ja oikeuslaitoksen tiedottaja (entinen tiedusteluministeri vuoden 2009 vaalien aikana). Vaalien aikaisena tiedusteluministerinä ollessaan hänen alaisuudessaan olevat tiedusteluvirkamiehet vastasivat pidätyksistä, kidutuksista ja väärien tunnustusten hankkimisesta painostuksen avulla sadoilta aktivisteilta, toimittajilta, toisinajattelijoilta ja reformistipoliitikoilta. Lisäksi poliittisia vaikuttajia pakotettiin antamaan vääriä tunnustuksia sietämättömissä kuulusteluissa, joihin sisältyi mm. kidutusta, pahoinpitelyä, kiristystä ja perheenjäsenten uhkailua.

 

22.

MORTAZAVI Said

Synt.paikka: Meybod, Yazd (Iran) - Synt.aika: 1967

Iranin salakuljetuksen vastaisen toimintaryhmän johtaja, entinen Teheranin yleinen syyttäjä elokuuhun 2009 saakka. Teheranin yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivistien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Pidätettiin virasta elokuussa 2010 Iranin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan vaalien jälkeen hänen määräyksestään pidätetyn kolmen miehen kuolemaan.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. ja 28 jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia ihmisoikeusaktivisteille ja on määrännyt useita kuolemanrangaistuksia mielenosoittajille.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhadin apulaissyyttäjä. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 15. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Johti kesällä 2009 käytyjä näytösoikeudenkäyntejä. Tuomitsi näytösoikeudenkäynneissä kuolemaan kaksi monarkistia. On määrännyt pitkiä vankeusrangaistuksia yli sadalle poliittiselle vangille, ihmisoikeusaktivistille ja mielenosoittajalle.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Itä-Azerbaidžanin maakunnan tuomioistuimen presidentti. Vastasi Sakineh Mohammadi-Ashtianin oikeudenkäynnistä.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Tuomari, Teheranin muutoksenhakutuomioistuin, 36. jaosto. Vahvisti pitkiä vankeustuomioita sekä kuolemantuomioita mielenosoittajille.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Tuomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin..

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evinin vankilan osaston 350 johtaja. Prison. Turvautunut monissa tilanteissa kohtuuttomaan väkivaltaan vankeja kohtaan.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Iranin vankilaorganisaation päällikkö. Osallistui tässä ominaisuudessa poliittisten mielenosoittajien joukkopidätyksiin ja vankilajärjestelmän puitteissa tapahtuneiden väärinkäytösten peittelyyn.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teheranin yleisen vankeinhoitohallinnon apulaissihteeri- Evinin vankilan entinen johtaja, (Teheran) lokakuuhun 2010 saakka, minä aikana tapahtui kidutuksia. Uhkaili ja painosti vankeja useaan otteeseen..

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Iranin vankilaorganisaation apulaisjohtajana syyllistyi väärinkäytöksiin ja oikeuksien riistämiseen pidätyskeskuksessa. Määräsi useille vangeille yksinäisyysrangaistuksia.

 


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/58


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2011/236/YUTP,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 28 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 ja 2 kohdan yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 31 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 28 päivänä helmikuuta 2011 päätöksen 2011/137/YUTP Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Libyan tilanteen vakavuuden huomioon ottaen päätöksen 2011/137/YUTP liitteessä IV olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä.

(3)

Lisäksi yksi henkilö olisi poistettava liitteissä II ja IV olevista luetteloista ja kyseisen päätöksen liitteissä I, II, III ja IV lueteltuihin tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin liittyviä tietoja olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2010/137/YUTP liitteet I, II, III ja IV tämän päätöksen liitteissä I, II, III ja IV olevilla teksteillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä huhtikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 53.


LIITE I

”LIITE I

Luettelo 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

1.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, tohtori

Passi nro: B010574. Syntymäaika: 1.7.1950.

Vallankumouskomiteoiden yhteystoimiston päällikkö. Vallankumouskomiteat osallistuivat mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

YK nimennyt: 26.2.2011.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Syntymäaika: 1946. Syntymäpaikka: Houn, Libya.

Muammar GADDAFIn henkilökohtaisten turvallisuusjoukkojen johtaja. Vastuussa hallinnon turvallisuudesta. Kohdistanut väkivaltaa toisinajattelijoihin.

YK nimennyt: 26.2.2011.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Johtaja, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio. Hallinnon kannattaja. Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö.

YK nimennyt: 26.2.2011.

4.

JABIR, Abu Bakr Yunis, kenraalimajuri

Syntymäaika: 1952. Syntymäpaikka: Jalo, Libya.

Puolustusministeri. Kokonaisvastuussa asevoimien toimista.

YK nimennyt: 26.2.2011.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Syntymäaika: 1956. Syntymäpaikka: Khoms, Libya.

Julkisten laitosten sihteeri. Hallinnon pitkäaikainen jäsen. Mukana vallankumouskomiteoissa. Osallistunut aiemmin toisinajattelun tukahduttamiseen ja väkivaltaisuuksiin.

YK nimennyt: 26.2.2011.

6.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Syntymäaika:1948. Syntymäpaikka: Sirte, Libya.

Muammar GADDAFIn serkku. Sayyid osallistui 1980-luvulla toisinajattelijoiden salamurhakampanjaan ja hänen väitetään olleen vastuussa useista kuolemantapauksista Euroopassa. Hänen uskotaan olleen osallisena myös asehankinnoissa.

YK nimennyt: 26.2.2011.

7.

GADDAFI, Aisha Muammar

Syntymäaika: 1978. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn tytär. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

8.

GADDAFI, Hannibal Muammar

Passi nro: B/002210. Syntymäaika: 20.9.1975. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

9.

GADDAFI, Khamis Muammar

Syntymäaika: 1978. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon. Johtaa mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneita armeijan yksiköitä.

YK nimennyt: 26.2.2011.

10.

GADDAFI, Mohammed Muammar

Syntymäaika: 1970. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

11.

GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Syntymäaika: 1942. Syntymäpaikka: Sirte, Libya.

Vallankumouksen johtaja, asevoimien ylipäällikkö. Vastuussa määräyksen antamisesta mielenosoitusten tukahduttamiseksi ja ihmisoikeusloukkauksista.

YK nimennyt: 26.2.2011.

12.

GADDAFI, Mutassim

Syntymäaika: 1976. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Kansallinen turvallisuusasioiden neuvonantaja. Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

13.

GADDAFI, Saadi

Passi nro: 014797. Syntymäaika: 27.5.1973. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Erikoisjoukkojen komentaja. Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon. Johtaa mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneita armeijan yksiköitä.

YK nimennyt: 26.2.2011.

14.

GADDAFI, Saif al-Arab

Syntymäaika: 1982. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

15.

GADDAFI, Saif al-Islam

Passi nro: B014995. Syntymäaika: 25.6.1972. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Gaddafi-säätiön johtaja. Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon. Antanut mielenosoittajiin kohdistuvaan väkivaltaan kiihottavia julkisia lausuntoja.

YK nimennyt: 26.2.2011.

16.

AL-SENUSSI, Abdullah, eversti

Syntymäaika: 1949. Syntymäpaikka: Sudan.

Sotilastiedustelun johtaja. Sotilastiedustelu on osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen. Aiemmin epäilty muun muassa osallisuudesta joukkomurhaan Abu Selimin vankilassa. Tuomittu poissaolleena UTA:n lentoon kohdistuneesta pommi-iskusta. Muammar GADDAFIn lanko.

YK nimennyt: 26.2.2011.

17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

Libyan Tšadin suurlähettiläs. Lähtenyt Tšadista Sabhaan. Osallistunut suoraan hallinnon palkkasotilaiden rekrytointiin ja koordinointiin.

YK nimennyt: 17.3.2011

18.

AL KUNI, Amid Husain, eversti

Ghatin kuvernööri (Etelä-Libya). Osallistunut suoraan palkkasotilaiden rekrytointiin.

YK nimennyt: 17.3.2011”


LIITE II

”LIITE II

Luettelo 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

ABDULHAFIZ, Mas'ud, eversti

Asema: Asevoimien komentaja

Kolmanneksi korkein asema asevoimissa. Merkittävä rooli sotilastiedustelussa.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Asema: Terrorismin torjunnan päällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

Vallankumouskomitean merkittävä jäsen. Muammar GADDAFIn läheinen liittolainen.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Asema: Apulaispäällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Hallinnon merkittävä jäsen. Muammar GADDAFIn lanko.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Asema: Apulaisjohtaja, sotilastiedustelu

Hallinnon pitkäaikainen jäsen.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Asema: Päällikkö, vallankumouskomitealiike

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Vallankumouskomiteat ovat osallistuneet mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

28.2.2011

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Egypti

Muammar GADDAFIn serkku. Hänen uskotaan vuodesta 1995 johtaneen GADDAFIn henkilökohtaisesta turvallisuudesta vastaavaa eliittiarmeijan pataljoonaa ja olevan keskeisessä asemassa ulkoisesta turvallisuudesta vastaavassa organisaatiossa. Osallistunut libyalaisia toisinajattelijoita vastaan ulkomailla suunnattujen operaatioiden suunnitteluun ja suoraan terroristitoimintaan.

28.2.2011

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Al Bayda, Libya

Muammar GADDAFIn vaimo.

Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

28.2.2011

8.

SALEH, Bachir

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Traghen

Libyan johtajan kabinettipäällikkö.

Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

28.2.2011

9.

TOHAMI, Khaled, kenraali

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Genzur

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston johtaja.

Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

28.2.2011

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Syntymäaika: 1.7.1949

Syntymäpaikka: Al-Bayda

Ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston tiedustelujohtaja.

Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

28.2.2011

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Yleisen kansankongressin pääsihteeri; osallistunut mielenosoittajiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin.

21.3.2011

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Eversti Gaddafin hallituksen pääministeri; osallistunut mielenosoittajiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin.

21.3.2011

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Eversti Gaddafin hallituksen terveys- ja ympäristöministeri; osallistunut mielenosoittajiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin.

21.3.2011

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Syntymäaika: 1935

Eversti Gaddafin hallituksen suunnitelma- ja valtiovarainministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

21.3.2011

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Syntymäaika: 1949

Syntymäpaikka: Al-Azizia (Tripolin lähellä)

Eversti Gaddafin hallituksen teollisuus-, talous- ja kauppaministeri; osallistunut mielenosoittajiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin.

21.3.2011

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Syntymäaika: 1943

Eversti Gaddafin hallituksen maatalous- sekä eläin- ja merivarojen ministeri.

21.3.2011

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Eversti Gaddafin hallituksen sosiaaliministeri; osallistunut mielenosoittajiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin.

21.3.2011

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Syntymäaika: 4.5.1963

Passi nro: B/014965 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin hallituksen opetus-, korkeakoulu- ja tutkimusministeri; osallistunut mielenosoittajiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin.

21.3.2011

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Syntymäaika: 1958

Passi nro: B/0105075 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin hallituksen liikenneministeri; osallistunut mielenosoittajiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin.

21.3.2011

20.

MANSOUR, Abdallah

Syntymäaika: 8.7.1954

Passi nro: B/014924 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin läheinen yhteistyökumppani, turvallisuuspalvelujen alalla avainhenkilö ja radion ja television entinen johtaja; osallistunut mielenosoittajiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin.

21.3.2011”


LIITE III

”LIITE III

Luettelo 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

1.

GADDAFI, Aisha Muammar

Syntymäaika: 1978. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn tytär. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

2.

GADDAFI, Hannibal Muammar

Passi nro: B/002210. Syntymäaika: 20.9.1975. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

3.

GADDAFI, Khamis Muammar

Syntymäaika: 1978. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon. Johtaa mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneita armeijan yksiköitä.

YK nimennyt: 26.2.2011.

4.

GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Syntymäaika: 1942. Syntymäpaikka: Sirte, Libya.

Vallankumouksen johtaja, asevoimien ylipäällikkö. Vastuussa määräyksen antamisesta mielenosoitusten tukahduttamiseksi ja ihmisoikeusloukkauksista.

YK nimennyt: 26.2.2011.

5.

GADDAFI, Mutassim

Syntymäaika: 1976. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Kansallinen turvallisuusasioiden neuvonantaja. Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 26.2.2011.

6.

GADDAFI, Saif al-Islam

Gaddafi-säätiön johtaja. Passi nro: B014995. Syntymäaika: 25.6.1972. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya. Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon. Antanut mielenosoittajiin kohdistuvaan väkivaltaan kiihottavia julkisia lausuntoja.

YK nimennyt: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Johtaja, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio. Hallinnon kannattaja. Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

8.

JABIR, Abu Bakr Yunis, kenraalimajuri

Syntymäaika: 1952. Syntymäpaikka: Jalo, Libya.

Puolustusministeri. Kokonaisvastuussa asevoimien toimista.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Syntymäaika: 1956. Syntymäpaikka: Khoms, Libya.

Julkisten laitosten sihteeri. Hallinnon pitkäaikainen jäsen. Mukana vallankumouskomiteoissa. Osallistunut aiemmin toisinajattelun tukahduttamiseen ja väkivaltaisuuksiin.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

10.

GADDAFI, Mohammed Muammar

Syntymäaika: 1970. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya.

Muammar GADDAFIn poika. Läheisest yhteydet nykyiseen hallintoon.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

11.

GADDAFI, Saadi

Erikoisjoukkojen komentaja.

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon. Johtaa mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneita armeijan yksiköitä.

Syntymäaika: 27.5.1973. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya. Passi nro: 014797.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

12.

GADDAFI, Saif al-Arab

Muammar GADDAFIn poika. Läheiset yhteydet nykyiseen hallintoon.

Syntymäaika: 1982. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

13.

AL-SENUSSI, Abdullah, eversti

Syntymäaika: 1949. Syntymäpaikka: Sudan.

Sotilastiedustelun johtaja. Sotilastiedustelu on osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen. Aiemmin epäilty muun muassa osallisuudesta joukkomurhaan Abu Selimin vankilassa. Tuomittu poissaolleena UTA:n lentoon kohdistuneesta pommi-iskusta. Muammar GADDAFIn lanko.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 28.2.2011)

Yhteisöt

1.

Central Bank of Libya

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa ja hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 10.3.2011)

2.

Libyan Investment Authority

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa ja hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

alias: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 10.3.2011)

3.

Libyan Foreign Bank

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa ja hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 10.3.2011)

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa ja hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011 (EU nimennyt 10.3.2011)

5.

Libyan National Oil Corporation

Muammar GADDAFIn ja hänen perheensä valvonnassa ja hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

YK nimennyt: 17.3.2011”


LIITE IV

”LIITE IV

Luettelo 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistamis-tiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

ABDULHAFIZ, Mas'ud, eversti

Asema: Asevoimien komentaja

Kolmanneksi korkein asema asevoimissa. Merkittävä rooli sotilastiedustelussa.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Asema: Terrorismin torjunnan päällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

Vallankumouskomitean merkittävä jäsen.

Muammar GADDAFIn läheinen liittolainen.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Asema: Apulaispäällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Hallituksen merkittävä jäsen.

Muammar GADDAFIn lanko

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Asema: Apulaisjohtaja, sotilastiedustelu

Hallituksen pitkäaikainen jäsen.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Asema: Päällikkö, vallankumous-komitealiike

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Vallankumouskomiteat osallistuivat mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, tohtori

Asema: Vallankumous-komiteoiden yhteystoimiston päällikkö. Passin numero: B010574

Syntymäaika: 1.7.1950

Vallankumouskomiteat osallistuivat mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Asema: Muammar GADDAFIn henkilökohtaisten turvallisuus-joukkojen johtaja.

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Houn, Libya

Vastuussa hallituksen turvallisuudesta. On aikaisemmin kohdistanut väkivaltaa toisinajattelijoihin.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Egypti

Muammar GADDAFIn serkku. Hänen uskotaan vuodesta 1995 johtaneen Gaddafin henkilökohtaisesta turvallisuudesta vastaavaa eliittiarmeijan pataljoonaa ja olevan keskeisessä asemassa ulkoisesta turvallisuudesta vastaavassa organisaatiossa. Osallistunut libyalaisia toisinajattelijoita vastaan ulkomailla suunnattujen operaatioiden suunnitteluun ja suoraan terroristitoimintaan.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Syntymäaika: 1948

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Muammar GADDAFIn serkku. Sayyid osallistui 1980-luvulla toisinajattelijoiden salamurhakampanjaan ja hänen väitetään olleen vastuussa useista kuolemantapauksista Euroopassa. Hänen uskotaan olleen osallisena myös asehankinnoissa.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Al Bayda, Libya

Muammar GADDAFIn vaimo.

Hallituksen läheinen liittolainen.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Traghen

Libyan johtajan kabinettipäällikkö.

Hallituksen läheinen liittolainen.

28.2.2011

12.

TOHAMI, Khaled, kenraali

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Genzur

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston johtaja.

Hallituksen läheinen liittolainen.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Syntymäaika: 1.7.1949

Syntymäpaikka: Al-Bayda

Ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston tiedustelujohtaja.

Hallituksen läheinen liittolainen.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Syntymäaika 29.3.1970, Itävallan kansalainen (passin nro P1362998, voimassa 6.11.2006–5.11.2016)

Hallituksen läheinen liittolainen; ”Libyan Investment Authority”, varapääjohtaja; kansallisen öljy-yhtiön hallituksen jäsen; ”First Energy Bank” (Bahrain), varapuheenjohtaja

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Yleisen kansankongressin pääsihteeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Eversti Gaddafin hallituksen pääministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Eversti Gaddafin hallituksen terveys- ja ympäristöministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Syntymäaika: 1935

Eversti Gaddafin hallituksen suunnitelma- ja valtiovarainministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Syntymäaika: 1949

Syntymäpaikka: Al-Azizia (Tripolin lähellä)

Eversti Gaddafin hallituksen teollisuus-, talous- ja kauppaministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Syntymäaika: 1943

Eversti Gaddafin hallituksen maatalous- sekä eläin- ja merivarojen ministeri

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Eversti Gaddafin hallituksen sosiaaliministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Syntymäaika: 4.5.1963

Passin nro: B/014965 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin hallituksen opetus-, korkeakoulu- ja tutkimusministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Syntymäaika: 1958

Passin nro: B/0105075 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin hallituksen liikenneministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Syntymäaika: 8.7.1954

Passin nro: B/014924 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin läheinen yhteistyökumppani, turvallisuuspalvelujen alalla avainhenkilö ja radion ja television entinen johtaja; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Libyan suurlähettiläs Tšadissa. Poistunut Tšadista Sabhaan. Osallistunut henkilökohtaisesti palkkasotilaiden värväykseen ja koordinoimiseen hallituksen puolesta.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Amid Husain, eversti

 

Ghatin kuvernööri (Etelä-Libya). Osallistunut henkilökohtaisesti palkkasotilaiden värväykseen

12.4.2011


Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemis-päivä

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajora, Tripoli, Libya Lainsäädäntönumero: 60/2006 Libyan yleinen kansankomitea

Puh.: +218 21 369 1840

Faksi: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Muammar Gaddafin ja hänen perheensä määräysvallassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

10.3.2011

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Puh.: +218 21 490 8893 -

Faksi: +218 21 491 8893 – Sähköposti: info@esdf.ly

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Sivusto: http://www.laaico.com

Yhtiö perustettu 1981

76351 Janzour-Libya.

81370 Tripoli-Libya

Puh.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Faksi: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

Sähköposti: info@laaico.com

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Hallinnon yhteystiedot: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Puh.: (+218) 214778301 - Faksi: (+218) 214778766; Sähköposti: info@gicdf.org

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

5.

Waatassimou Foundation

Kotipaikka Tripoli.

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Yhteystiedot:

Puh.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Faksi: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

Sähköposti: info@ljbc.net

Julkinen yllyttäminen vihaan ja väkivaltaan väärän tiedon levittämiskampanjoiden avulla mielenosoitusten tukahduttamiseksi.

21.3.2011

7.

Revolutionary Guard Corps

 

Osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Puh.:

+218 21-361-2429

Faksi:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank on liikepankki Libyassa. Pankki perustettiin 1970 ja sen kotipaikka on AlBaydassa, Libyassa. Sillä on toimipaikkoja Tripolissa ja AlBaydassa ja haarakonttoreita Libyassa. Se on 100 %:sti hallituksen omistuksessa ja mahdollinen hallinnon rahoituslähde.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Puh: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Faksi:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

sähköposti:

info@gumhouria-bank.com.ly

Verkkosivusto:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank on liikepankki Libyassa. Pankki perustettiin 2008 Al Ummah- ja Gumhouria-pankin fuusioituessa. Se on 100 %:sti hallituksen omistuksessa ja mahdollinen hallinnon rahoituslähde.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Puh:

+218 21-379-0022

Faksi:

+218 21-333-7922

Sähköposti:

info@saharabank.com.ly

Verkkosivusto:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank on liikepankki Libyassa. Se on 81 %:sti hallituksen omistuksessa ja mahdollinen hallinnon rahoituslähde.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libya

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libya

Puh.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Faksi: +218 21-360-5174

Sähköposti: info@raslanuf.ly

Verkkosivusto: www.raslanuf.ly

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

13.

Brega

Pääkonttori: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Puh.: 2 – 625021-023 / 3611222

Faksi: 3610818

Telex: 30460 / 30461 / 30462

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libya

Puh.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Faksi:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

Sähköposti: info@soc.com.ly

Verkkosivusto: www.soc.com.ly

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Toimiston sijainti: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libya

Postiosoite: P.O. Box 395

Tripoli

Libya

Puh.: +218 21-3331116

Faksi: +218 21-3337169

Telex: 21058

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Sähköpostiosoite: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Puh.: (218)214870586;

Puh.: (218) 214870714;

Puh.: (218) 214870745;

Puh.: (218) 213338366;

Puh.: (218) 213331533;

Puh.: (218) 213333541;

Puh.: (218) 213333544;

Puh.: (218) 213333543;

Puh.: (218) 213333542;

Faksi: (218) 214870747;

Faksi: (218) 214870767;

Faksi: (218) 214870777;

Faksi: (218) 213330927;

Faksi: (218) 213333545

Libyan keskuspankin libyalainen tytärpankki

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolion libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Puh.: (218) 213345187

Faksi: +218.21.334.5188

Sähköposti: info@ethic.ly

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Puh.: (218) 213622262;

Faksi: (218) 213622205

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolion libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripoli, Libya

Puh.: (218) 213332411;

Puh.: (218) 213368741;

Puh.: (218) 213368742

Faksi: (218) 214446743

Sähköposti: info@nwd-ly.com

Verkkosivusto: www.nwd-ly.com

National Oil Corporation (NOC) -yhtiön libyalainen tytäryhtiö. Tämä yhtiö perustettiin vuonna 2010 sulauttamalla yhteen

the National Drilling Co. ja the National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya

Puh.: (218) 215634670/4

Faksi: (218) 215634676

Sähköposti: nageco@nageco.com

Verkkosivusto: www.nageco.com

National Oil Corporationin libyalainen tytäryhtiö.

Vuonna 2008 NOC hankki NAGECOn 100 %:seen omistukseensa.

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libya

National Oil Corporation -yhtiön libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Total- ja National Oil Corporation -yhtiöiden yhteisyritys

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya

Occidental- ja National Oil Corporation -yhtiöiden yhteisyritys

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya

Petro Canada- ja National Oil Corporation -yhtiöiden yhteisyritys

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Muu tieto: Rek. nro 01612618 (UK)

National Oil Corporation -yhtiön UK:ssa toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Muu tieto: Rek. nro 02439691

National Oil Corporation -yhtiön UK:ssa toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Muu tieto: Rek. nro 01794877 (UK)

Libyan Investment Authorityn UK:ssa toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK Muu tieto: Rek. nro 06962288 (UK)

Libyan Investment Authorityn UK:ssa toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu tieto: Rek. nro 1510484 (BVI)

Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Muu tieto: Rek. nro 1526359 (BVI)

Saadi Qadhafin omistama Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva yhtiö

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu tieto: Rek. nro 1534407 (BVI)

Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Muu tieto: Rek. nro 59058C (IOM)

Libyan Investment Authorityn Mansaarella toimiva tytäryhtiö

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.

NOC:n omistuksessa tai määräysvallassa

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (alias MED OIL OFFICE DÜSSELDORF, alias MEDOIL)

Werdener strasse 8

Düsseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Saksa

NOC:n omistuksessa tai määräysvallassa

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libya

Puh.: + 218 (21) 602 093

Faksi: + 218 (22) 30970

100 %:sti Libyan hallituksen omistuksessa

12.4.2011”


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/72


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS ATALANTA/1/2011,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

(2011/237/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP 6 artiklan nojalla neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään päätökset Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea antoi 26 päivänä marraskuuta 2010 päätöksen Atalanta/5/2010 (2), jolla kontra-amiraali Juan RODRÍGUEZ GARAT nimitettiin Euroopan unionin joukkojen komentajaksi Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä.

(3)

Euroopan unionin operaation komentaja on suosittanut, että kommodori Alberto Manuel Silvestre CORREIA nimitetään uudeksi Euroopan unionin joukkojen komentajaksi Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä.

(4)

Euroopan unionin sotilaskomitea tukee tätä suositusta.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään kommodori Alberto Manuel Silvestre CORREIA Euroopan unionin joukkojen komentajaksi Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2011.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

O. SKOOG


(1)  EUVL L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUVL L 320, 7.12.2010, s. 8.


14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/73


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

päätöksen 2007/843/EY muuttamisesta Tunisian toimittaman tietyssä siipikarjassa ja munissa esiintyvää salmonellaa koskevan valvontaohjelman osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2520)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/238/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat salmonellan valvontaa unionin eri siipikarjapopulaatioissa. Hyväksyminen unionin lainsäädännössä säädettyihin sellaisten kolmansien maiden luetteloihin, joista jäsenvaltioiden sallitaan tuoda kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia eläimiä tai siitosmunia, tai luettelossa pysyminen edellyttävät asianomaisen lajin tai luokan osalta, että kyseinen kolmas maa esittää komissiolle salmonellan valvontaohjelman, jossa annetaan jäsenvaltioiden kansallisiin salmonellan valvontaohjelmiin sisältyviä takeita vastaavat takeet.

(2)

Lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja päätöksen 2006/696/EY muuttamisesta siipikarjan ja siitosmunien tuonnissa sovellettavien tiettyjen kansanterveyttä koskevien vaatimusten osalta 11 päivänä joulukuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/843/EY (2) hyväksyttiin Tunisian asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti toimittama valvontaohjelma munivien kanojen parvissa esiintyvän salmonellan osalta.

(3)

Tunisia on nyt ilmoittanut komissiolle, että kyseinen ohjelma on pysäytetty. Näin ollen kyseisen Tunisian toimittaman ohjelman hyväksynnän ei pitäisi enää olla voimassa. Sen vuoksi päätöstä 2007/843/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2007/843/EY 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Hyväksytään munivien kanojen parvissa esiintyvän salmonellan osalta valvontaohjelmat, jotka Kanada, Israel ja Yhdysvallat ovat toimittaneet asetuksen (EY) N:o 2160/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2011.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 332, 18.12.2007, s. 81.


Oikaisuja

14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/74


Oikaistaan neuvoston päätös 2011/101/YUTP, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 42, 16. helmikuuta 2011 )

Sivulla 6, 3 artiklan 1 kohdassa

korvataan:

”3 artikla

1.   Mitä 2 artiklassa säädetään, ei sovelleta

a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n ja EU:n ohjelmiin ei-tappavien puolustustarvikkeiden sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, taikka EU:n ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

näihin tarvikkeisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen;

c)

näihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun antamiseen, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ennalta hyväksynyt tämän viennin.”

seuraavasti:

”3 artikla

1.   Mitä 2 artiklassa säädetään, ei sovelleta

a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n ja EU:n ohjelmiin ei-tappavien puolustustarvikkeiden sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, taikka EU:n ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

näihin tarvikkeisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen;

c)

näihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun antamiseen,

edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ennalta hyväksynyt tämän viennin.”