ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.080.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 80

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
26. maaliskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/186/Euratom

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan komission Euroopan atomienergiayhteisön puolesta tekemän Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen sekä väliaikaista sopimusta todistusvoimaisten kielitoisintojen osalta muuttavan kirjeenvaihdon hyväksymisestä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 296/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 muuttamisesta

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ( 1 )

5

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 298/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 299/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

11

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 300/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, viljojen myyntihintojen vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen yhteydessä järjestetyissä yhdeksänsissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/187/EU

 

*

Komission päätös, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011, päätöksen 2010/221/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) tietyille Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueille kulkeutumisen ehkäisemiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1825)  ( 1 )

15

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

 

2011/188/EY

 

*

Neuvoston päätös, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

19

Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus

21

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

26.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2010,

Euroopan komission Euroopan atomienergiayhteisön puolesta tekemän Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen sekä väliaikaista sopimusta todistusvoimaisten kielitoisintojen osalta muuttavan kirjeenvaihdon hyväksymisestä

(2011/186/Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Odotettaessa Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 1998 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin kumppanuuden perustavan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantuloa on tarpeen hyväksyä Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välinen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 1999 allekirjoitettu väliaikainen sopimus, jäljempänä ’väliaikainen sopimus’ (1).

(2)

Väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisten uusien unionin virallisten kielten ottamiseksi huomioon väliaikaisen sopimuksen 31 artikla olisi muutettava Euroopan yhteisön ja Turkmenistanin välisenä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen muuttamisesta todistusvoimaisten kielitoisintojen osalta, jäljempänä ’kirjeenvaihto’ (2).

(3)

Euroopan komission Euroopan atomienenergiayhteisön puolesta tekemä väliaikainen sopimus, sen liitteet, pöytäkirja ja julistukset sekä kirjeenvaihto olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Hyväksytään Euroopan komission Euroopan atomienergiayhteisön puolesta tekemä Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välinen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus liitteineen, pöytäkirjoineen ja julistuksineen sekä Euroopan yhteisön ja Turkmenistanin välinen kirjeenvaihto Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen muuttamisesta todistusvoimaisten kielitoisintojen osalta.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä kesäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 21.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 40.


ASETUKSET

26.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/2


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 296/2011,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP (1) muuttamisesta 23 päivänä maaliskuuta 2011 annetun päätöksen 2011/178/YUTP,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2011/178/YUTP säädetään muun muassa Libyaa koskevia uusia rajoittavia toimenpiteitä, joilla esimerkiksi kielletään lennot Libyan ilmatilassa ja libyalaisten ilma-alusten saapuminen unionin ilmatilaan, sekä uusia määräyksiä, jotka liittyvät Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 28 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP (2) nojalla käyttöön otettuihin toimenpiteisiin, mukaan lukien määräys sen varmistamiseksi, että kyseiset toimenpiteet eivät vaikuta humanitaarisiin toimiin Libyassa.

(2)

Osa näistä toimenpiteistä kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöönpanemiseksi tarvitaan sen vuoksi lainsäädäntöä unionin tasolla, erityisesti jotta voidaan varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(3)

Neuvoston asetusta (EU) N:o 204/2011 (3) olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, asetuksen on tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 204/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Kielletään

a)

Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (4), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti libyalaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Libyassa käytettäväksi;

b)

liitteessä I lueteltuihin tarvikkeisiin, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti libyalaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Libyassa käytettäväksi;

c)

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen libyalaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Libyassa käytettäväksi;

d)

aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittamiseen liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun, välityspalvelujen tai kuljetuspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Libyalle tai Libyassa käytettäväksi;

e)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a–d alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen siinä tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisen teknisen avun, rahoituksen ja rahoitusavun toimittamiseen, joka liittyy pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettuihin ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin, tai muuhun aseiden ja niihin liittyvän materiaalin myyntiin ja toimituksiin, jotka pakotekomitea on ennalta hyväksynyt.

3.   Liitteessä IV luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdasta poiketen sallia sellaisen teknisen avun, rahoituksen ja rahoitusavun toimittamisen, joka liittyy tarvikkeisiin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin, jos ne toteavat, että kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön.

4.   Liitteessä IV luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdasta poiketen sallia sellaisen teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun toimittamisen libyalaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, joka liittyy yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai joka liittyy tarvikkeisiin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että tällaisen luvan antaminen on tarpeen hyökkäysuhan kohteena olevien siviilien ja heidän asuinalueidensa suojelemiseksi Libyassa, edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on, siltä osin kuin kyse on yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden tai teknologian valmistukseen liittyvän avun toimittamisesta, ilmoittanut asiasta ennakolta Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

5.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta suojavaatetukseen, jota Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunta, unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Libyaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja kypärät mukaan lukien.

2)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”4a artikla

1.   Kielletään kaikkien Libyassa rekisteröityjen tai Libyan kansalaisten tai yhteisöjen omistamien tai liikennöimien ilma-alusten tai lentoyhtiöiden

a)

ylilento unionin alueella;

b)

laskeutuminen unionin alueelle riippumatta sen tarkoituksesta; tai

c)

lentoliikenteen harjoittaminen unioniin tai unionista,

jos pakotekomitea ei ole hyväksynyt lentoa ennakolta tai jos kyseessä ei ole pakkolasku.

2.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on kiertää 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa.

4b artikla

1.   Kielletään kaikkien unionissa olevien tai unionin kansalaisten tai jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettujen tai muodostettujen yhteisöjen omistamien tai liikennöimien ilma-alusten tai lentoyhtiöiden

a)

ylilento Libyan alueella;

b)

laskeutuminen Libyan alueelle riippumatta sen tarkoituksesta; tai

c)

lentoliikenteen harjoittaminen Libyaan tai Libyasta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta lentoihin,

i)

joiden yksinomainen tarkoitus on humanitaarinen, kuten avun toimittaminen tai avun toimittamisen helpottaminen, mukaan lukien lääkkeiden, elintarvikkeiden, humanitaaristen työntekijöiden ja niihin liittyvän avun toimittaminen;

ii)

joilla suoritetaan evakuointeja Libyasta;

iii)

jotka ovat sallittuja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1973 (2011) 4 tai 8 kohdan nojalla; tai

iv)

joita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1973 (2011) 8 kohdalla annetun valtuutuksen nojalla toimivat jäsenvaltiot pitävät tarpeellisina Libyan kansan hyväksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on kiertää 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa.”

3)

Korvataan 6 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Liitteeseen II sisältyvät luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan tai YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1973 (2011) 19, 22 tai 23 kohdan mukaisesti.

2.   Liitteessä III luetellaan ne luonnolliset ja oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joita liite II ei kata ja joiden neuvosto on päätöksen 2011/137/YUTP 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti todennut olevan sellaisia henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat osallistuneet Libyassa tapahtuneiden vakavien ihmisoikeusloukkausten määräämiseen, valvontaan tai muuhun ohjaamiseen tai olleet siinä osallisina, mukaan lukien osallistuminen tai osallisuus näiden hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, määräämiseen tai suorittamiseen kansainvälisen oikeuden vastaisesti, mukaan lukien siviiliväestöön ja infrastruktuuriin kohdistuvat ilmapommitukset, tai henkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, jotka ovat Libyan viranomaisia, tai sellaisia henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka ovat rikkoneet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) tai YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1973 (2011) määräyksiä tai tämän asetuksen säännöksiä tai avustaneet niiden rikkomisessa, tai henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka toimivat edellä mainittujen puolesta tai johdossa, tai niiden tai liitteessä II lueteltujen henkilöiden, yhteisöjen tai elimien omistuksessa tai määräysvallassa olevia yhteisöjä tai elimiä.”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”6a artikla

Mitä tulee liitteessä II tai III nimeämättömiin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin, joihin mainituissa liitteissä nimetyt henkilöt, yhteisöt tai elimet ovat sidoksissa, velvoite jäädyttää nimettyjen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten varat ja taloudelliset resurssit ei estä mainitunlaisia nimeämättömiä henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä jatkamasta laillisen liiketoiminnan harjoittamista, mikäli tällainen liiketoiminta ei merkitse varojen tai taloudellisten resurssien asettamista nimettyjen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”8a artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, liitteessä IV luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin liitteessä III luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen liitteessä III lueteltujen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville, jos viranomaiset katsovat tämän olevan tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai avun toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkkeiden, elintarvikkeiden, sähkön ja humanitaaristen työntekijöiden ja niihin liittyvän avun toimittaminen, tai evakuointien suorittamiseksi Libyasta. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista.”

6)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Libyan viranomaisten tai henkilöiden, yhteisöjen tai elinten, jotka esittävät vaateen näiden välityksellä tai näiden puolesta, vaateita, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet kuten kuittausvaatimukset tai vakuudelliset vaatimukset, ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen on vaikuttanut suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, jokin toimenpide, josta on päätetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) tai YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1973 (2011) nojalla, mukaan lukien unionin tai minkä tahansa jäsenvaltion toimenpiteet, joita Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätösten täytäntöönpano merkitsee tai edellyttää tai jotka jollain tavalla liittyvät siihen, tai tässä asetuksessa tarkoitetut toimenpiteet.

Tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi vilpittömässä mielessä toteutetut toimenpiteet eivät aiheuta luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille minkäänlaista korvausvastuuta.”

7)

Korvataan 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa oleva viittaus 4 artiklaan viittauksella 5 artiklaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MARTONYI J.


(1)  EUVL L 78, 24.3.2011, s. 24.

(2)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 53.

(3)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1.

(4)  EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.”.


26.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 297/2011,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011,

erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii luetelmakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle on ilmoitettu, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa, kuten maidossa ja pinaatissa, ylittävät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, joten on asianmukaista toteuttaa unionin tasolla varotoimenpiteitä, joilla varmistetaan Japanista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden, myös kalan ja kalastustuotteiden, turvallisuus. Onnettomuutta ei vielä ole saatu hallintaan, joten tässä vaiheessa on asianmukaista, että asianomaisista prefektuureista ja puskurivyöhykkeiltä peräisin oleville rehuille ja elintarvikkeille tehdään vientiä ennen vaaditut testit ja että Japanin koko alueelta peräisin oleville elintarvikkeille ja rehuille tehdään pistokokeita.

(3)

Enimmäistasoja on vahvistettu elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen 22 päivänä joulukuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87, (2) radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta vähemmän käytetyille elintarvikkeille ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 12 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa komission asetuksessa (Euratom) N:o 944/89 (3) sekä radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta rehuissa ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 29 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (Euratom) N:o 770/90. (4)

(4)

Näitä enimmäistasoja voidaan ryhtyä soveltamaan, kun komissiolle on ilmoitettu yhteisön järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen yhteydessä 14 päivänä joulukuuta 1987 tehdyn neuvoston päätöksen 87/600/Euratom (5) tai ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta 26 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn kansainvälisen atomienergiajärjestön yleissopimuksen mukaisesti sellaisesta ydinonnettomuudesta, jonka vuoksi on näyttöä siitä, että radioaktiivisen saastumisen taso elintarvikkeissa ja rehuissa todennäköisesti ylittää tai on jo ylittänyt sallitut enimmäistasot. Tällä välin on asianmukaista soveltaa näitä ennalta määriteltyjä enimmäistasoja viitearvoina, joiden perusteella arvioidaan, voidaanko elintarvikkeita ja rehua saattaa markkinoille.

(5)

Japanin viranomaiset ovat ilmoittaneet komission yksiköille, että Japanin asianomaiselta alueelta peräisin oleville elintarvikkeille tehdään asianmukaiset testit.

(6)

Japanin viranomaisten tekemien testien lisäksi on aiheellista tehdä pistokokeita kyseessä olevan tuonnin yhteydessä.

(7)

On tarpeen, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kaikista analyysituloksista elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) ja Euroopan unionin säteilyhätätilanteita koskevan nopean tietojenvaihdon järjestelmän (ECURIE) kautta. Toimenpiteitä arvioidaan näiden analyysitulosten perusteella.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin, Japanista peräisin oleviin tai sieltä lähetettyihin rehuihin ja elintarvikkeisiin lukuun ottamatta tuotteita, jotka on lähetetty Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011, ja tuotteita, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011.

2 artikla

Vakuutus

1.   Kaikkiin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiin sovelletaan tässä asetuksessa vahvistettuja edellytyksiä.

2.   Kun kyse on lähetyksistä, jonka sisältämät 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet eivät kuulu kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (6) soveltamisalaan, ne on tuotava unioniin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 669/2009 (7) 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun nimetyn saapumispaikan, jäljempänä ’nimetty saapumispaikka’, kautta.

3.   Kunkin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksen mukana on seurattava vakuutus, jossa vakuutetaan seuraavaa:

tuote on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2001 tai

tuote ei ole peräisin Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Yamagatan, Niigatan, Naganon, Yamanashin, Saitaman, Tokion tai Chiban prefektuurista tai

jos tuote on peräisin Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Yamagatan, Niigatan, Naganon, Yamanashin, Saitaman, Tokion tai Chiban prefektuurista, radionuklidien jodi-131, cesium-134 ja cesium-137 taso tuotteessa ei ylitä niitä enimmäistasoja, joista säädetään 22 päivänä joulukuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87, 12 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa komission asetuksessa (Euratom) N:o 944/89 tai 29 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (Euratom) N:o 770/90.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen malli esitetään liitteessä. Vakuutus on varustettava Japanin toimivaltaisten viranomaisten valtuuttaman edustajan allekirjoituksella, ja 3 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tapauksessa siihen on liitettävä analyysiseloste.

3 artikla

Tunnistusmerkintä

Kukin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetys on merkittävä tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava vakuutuksessa, näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävässä analyysiselosteessa, terveystodistuksessa ja kaikissa lähetyksen mukana seuraavissa kaupallisissa asiakirjoissa.

4 artikla

Ennakkoilmoitus

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on annettava rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisille viranomaisille ennakkoilmoitus kaikista 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä vähintään kahta työpäivää ennen lähetyksen fyysistä saapumista.

5 artikla

Viralliset tarkastukset

1.   Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asiakirja- ja tunnistustarkastus kaikille 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksille sekä fyysinen tarkastus mukaan luettuna laboratorioanalyysi jodi-131:n, cesium-134:n ja cesium-137:n varalta vähintään 10 prosentille 2 artiklan 3 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä ja vähintään 20 prosentille 2 artiklan 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä.

2.   Lähetykset on pidettävä virallisessa valvonnassa enintään viiden työpäivän ajan odotettaessa laboratorioanalyysin tuloksia.

3.   Lähetysten luovutus vapaaseen liikkeeseen edellyttää, että rehu- ja elintarvikealan toimija tai tämän edustaja esittää tulliviranomaisille liitteessä tarkoitetun vakuutuksen, jonka rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen on vahvistanut ja jossa esitetään näyttö siitä, että 1 kohdassa tarkoitetut viralliset tarkastukset on tehty ja että mahdollisten fyysisten tarkastusten tulokset ovat myönteiset.

6 artikla

Kustannukset

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on vastattava kaikista niistä kustannuksista, joita 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta virallisesta valvonnasta ja mahdollisista vaatimustenvastaisuuksien perusteella toteutettavista toimenpiteistä koituu.

7 artikla

Vaatimustenvastaiset tuotteet

Asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 6 artiklan mukaisesti markkinoille ei voida saattaa sellaisia rehuja tai elintarvikkeita, jotka eivät ole asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 liitteessä, asetuksessa (Euratom) N:o 944/89 ja asetuksessa (Euratom) N:o 770/90 vahvistettujen sallittujen enimmäistasojen mukaisia, ja ne on hävitettävä turvallisesti tai palautettava alkuperämaahan.

8 artikla

Raportit

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti ilmoitettava komissiolle kaikista analyysituloksista elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) ja Euroopan unionin säteilyhätätilanteita koskevan nopean tietojenvaihdon järjestelmän (ECURIE) kautta.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltamisaika

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan voimaantulopäivästä 30 päivään kesäkuuta 2011. Tätä asetusta tarkastellaan saatujen analyysitulosten perusteella kuukausittain.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11.

(3)  EYVL L 101, 13.4.1989, s. 17.

(4)  EYVL L 83, 30.3.1990, s. 78.

(5)  EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76.

(6)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(7)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11.


LIITE

Image


26.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 298/2011,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

57,2

TN

115,9

TR

81,4

ZZ

80,4

0707 00 05

EG

170,1

TR

144,5

ZZ

157,3

0709 90 70

MA

33,7

TR

129,5

ZA

49,8

ZZ

71,0

0805 10 20

EG

52,6

IL

77,9

MA

53,5

TN

58,7

TR

74,0

ZZ

63,3

0805 50 10

EG

66,4

TR

51,7

ZZ

59,1

0808 10 80

AR

86,0

BR

79,5

CA

106,9

CL

89,4

CN

89,7

MK

47,7

US

140,9

UY

64,5

ZA

94,2

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

92,9

CL

82,7

CN

55,6

US

79,9

ZA

92,6

ZZ

80,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


26.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 299/2011,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011,

asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 295/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUVL L 79, 25.3.2011, s. 11.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 26 päivästä maaliskuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


26.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 300/2011,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011,

viljojen myyntihintojen vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen yhteydessä järjestetyissä yhdeksänsissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan f alakohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EU) N:o 1017/2010 (2) aloitettiin viljojen myynti tarjouskilpailumenettelyillä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta 11 päivänä joulukuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1272/2009 (3) säädetyin edellytyksin.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1272/2009 46 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 1017/2010 4 artiklan mukaisesti komissio vahvistaa yksittäisissä tarjouskilpailuissa saadut tarjoukset huomioon ottaen kunkin viljan osalta jäsenvaltiokohtaisen vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla vahvistamatta sitä.

(3)

Yhdeksänsissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa saatujen tarjousten perusteella on päätetty, että tiettyjen viljojen ja tiettyjen jäsenvaltioiden osalta olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta ja että vähimmäismyyntihinta on aiheellista jättää vahvistamatta muiden viljojen ja muiden jäsenvaltioiden osalta.

(4)

Jotta markkinoille välitettäisiin nopeasti signaali ja varmistettaisiin toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen mukaisissa yhdeksänsissä yksittäisissä viljojen myyntiä koskevissa tarjouskilpailuissa, joissa tarjousten jättöaika päättyi 23 päivänä maaliskuuta 2011, vilja- ja jäsenvaltiokohtaista myyntihintaa koskevat päätökset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.


LIITE

Myyntiä koskevat päätökset

(euroa/tonni)

Jäsenvaltio

Vähimmäismyyntihinta

Tavallinen vehnä

Ohra

Maissi

CN-koodi 1001 90

CN-koodi 1003 00

CN-koodi 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

172,51

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

°

X

Sverige

X

X

United Kingdom

X

X

vähimmäismyyntihintaa ei ole vahvistettu (kaikki tarjoukset on hylätty)

°

ei tarjouksia

X

viljoja ei ole saatavilla myyntiä varten

#

ei sovelleta


PÄÄTÖKSET

26.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/15


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011,

päätöksen 2010/221/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) tietyille Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueille kulkeutumisen ehkäisemiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1825)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/187/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti 15 päivänä huhtikuuta 2010 annetussa komission päätöksessä 2010/221/EU (2) säädetään, että ehkäistäkseen tiettyjen tautien kulkeutumisen alueelleen tietyt jäsenvaltiot voivat rajoittaa kyseisten eläinten lähetysten markkinoille saattamista ja tuontia edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot ovat joko osoittaneet, että niiden alue tai sen tietyt rajatut osa-alueet ovat vapaita kyseisistä taudeista tai että ne ovat perustaneet hävittämisohjelman tällaisen tautivapauden saavuttamiseksi.

(2)

Tyynenmerenostereiden (Crassostrea gigas) lisääntynyttä kuolleisuutta on havaittu vuodesta 2008 lähtien useilla Irlannin, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla. Vuonna 2009 tehtyjen epidemiologisten tutkimusten mukaan ostereiden herpesvirus-1 (OsHV-1) -viruksen vastikään kuvattu kanta eli OsHV-1 μνar oli merkittävä tekijä kuolleisuuden lisääntymisessä.

(3)

Neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanemisesta Crassostrea gigas -lajin ostereiden lisääntyneen kuolleisuuden torjuntatoimenpiteiden osalta ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) toteamisen yhteydessä 2 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 175/2010 (3) antamisen taustalla oli pyrkimys estää OsHV-1 μνar -kannan leviäminen laajemmalle. Asetuksella otettiin käyttöön toimenpiteet kyseisen taudin leviämisen torjumiseksi ja sitä sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2011.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi 27 päivänä lokakuuta 2010 tieteellisen lausunnon tyynenmerenostereiden (Crassostrea gigas) lisääntyneestä kuolleisuudesta, jäljempänä ’EFSAn lausunto’. (4) Lausunnossaan EFSA toteaa, että OsHV-1 – niin kyseisen ostereiden herpesviruksen vertailukanta kuin sen uusi μ-variantti (μνar) – on liitetty tyynenmerenostereiden munien ja poikasten korkeaan kuolleisuuteen ja että käytettävissä olevan näytön mukaan OsHV-1-tartunta on välttämätön mutta ei itsessään ehkä riittävä kuolleisuuden syy, koska muutkin tekijät näyttävät merkittäviltä. ESFAn lausunnossa todetaan lisäksi, että OsHV-1 μνar näyttää olevan hallitseva viruskanta vuosina 2008–2010 ilmenneessä kuolleisuuden lisääntymisessä, vaikka ei olekaan selvää, johtuuko tämä virulenssin lisääntymisestä vai muista epidemiologisista tekijöistä.

(5)

Irlanti, Espanja, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta muodostivat vuonna 2010 ohjelmia OsHV-1 μνar -kannan havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa ja sovelsivat asetuksessa (EU) N:o 175/2010 säädettyjä viennin rajoituksia. Kyseisten jäsenvaltioiden näiden ohjelmien puitteissa toteuttaman seurannan tulokset viittaavat siihen, että osa unionista on OsHV-1 μνar -kannasta vapaa.

(6)

Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat toimittaneet komissiolle seurantaohjelmat hyväksyttäviksi direktiivin 2006/88/EY mukaisesti, jäljempänä ’seurantaohjelmat’. Seurantaohjelmilla pyritään osoittamaan, että alueet, joilla OsHV-1 μνar -kantaa ei ole havaittu, ovat kyseisestä viruksesta vapaita, ja ehkäisemään sen kulkeutuminen kyseisille alueille.

(7)

Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan on seurantaohjelmien mukaisesti tarkoitus soveltaa OsHV-1 μνar -kantaan direktiivissä 2006/88/EY vahvistettuja bioturvallisuutta koskevia perustoimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä ja kohdennettua seurantaa. Lisäksi niiden on määrä rajoittaa tyynenmerenostereiden siirtoja kaikille seurantaohjelmien piiriin kuuluville alueille.

(8)

Seurantaohjelmissa siirtorajoitukset rajattaisiin sellaisiin tyynenmerenostereihin, jotka on tarkoitettu viljely- ja uudelleensijoitusalueille sekä lähettämöihin, puhdistuslaitoksiin tai vastaaviin laitoksiin, joita ei ole varustettu sellaisilla jätevedenkäsittelyjärjestelmillä, joilla riski tautien leviämisestä luonnonvesiin alennetaan hyväksyttävälle tasolle.

(9)

EFSAn lausunnon päätelmät ja epidemiologiset tiedot vuodelta 2010 viittaavat siihen, että OsHV-1 μνar -kannan leviäminen viruksesta vapaille alueille lisää todennäköisesti kuolleisuutta ja aiheuttaa näin merkittäviä tappioita tyynenmerenosterien tuotannolle.

(10)

Näin ollen on aiheellista soveltaa rajoituksia tyynenmerenostereiden siirtoihin seurantaohjelmien piiriin kuuluville alueille, jotta ehkäistään OsHV-1 μνar -kannan kulkeutuminen kyseisille alueille. Unionin lainsäädännön selkeyden ja yksinkertaistamisen vuoksi vastaavat markkinoille saattamista koskevat vaatimukset on sisällytettävä neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi 12 päivänä joulukuuta 2008 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1251/2008 (5).

(11)

Sen vuoksi kyseiset seurantaohjelmat olisi hyväksyttävä.

(12)

Koska OsHV-1 μνar on uusi tauti, johon liittyy vielä monta epävarmuustekijää, tällä päätöksellä hyväksytyissä seurantaohjelmissa asetettuja siirtorajoituksia olisi arvioitava uudelleen ja niiden asianmukaisuus ja tarpeellisuus olisi arvioitava uudelleen aikanaan. Tämän vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä markkinoille saattamista koskevia vaatimuksia olisi sovellettava vain tietyn aikaa. Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi lisäksi lähetettävä vuosittain kertomukset komissiolle siirtorajoitusten sujumisesta ja toteutetusta seurannasta.

(13)

Jos OsHV-1 μνar -kantaa epäillään esiintyvän seurantaohjelmien piiriin kuuluvilla alueilla, asiaa on tutkittava ja tutkimuksen aikana olisi sovellettava tiettyjä direktiivissä 2006/88/EY säädettyjä siirtorajoituksia, jotta voidaan suojella muita jäsenvaltioita, joilla on OsHV-1 μνar -kannan osalta hyväksytyt kansalliset toimenpiteet. Jotta lisäksi helpotettaisiin hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden uudelleenarviointia, kaikki myöhemmät tautivahvistukset olisi ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

(14)

Sen vuoksi päätöstä 2010/221/EU olisi muutettava.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/221/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä päätöksellä hyväksytään päätöksen liitteissä I, II ja III lueteltujen jäsenvaltioiden kansalliset toimenpiteet vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen ja leviämisen rajoittamiseksi direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

2)

Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Ostereiden herpesvirusta 1 μνar (OsHV-1 μνar) koskevien kansallisten seurantaohjelmien hyväksyminen

1.   Hyväksytään ostereiden herpesvirusta 1 μνar (OsHV-1 μνar) koskevat liitteessä III olevan taulukon toisessa sarakkeessa lueteltujen jäsenvaltioiden seurantaohjelmat taulukon neljännessä sarakkeessa lueteltujen alueiden osalta, jäljempänä ’seurantaohjelmat’.

2.   Liitteessä III olevassa taulukossa luetellut jäsenvaltiot voivat 30 päivään huhtikuuta 2013 asti edellyttää, että seuraavat kyseisen liitteen neljännessä sarakkeessa luetellulle alueelle tuotavat lähetykset täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

viljely- ja uudelleensijoitusalueille tarkoitettujen tyynenmerenostereiden lähetysten on oltava asetuksen (EY) N:o 1251/2008 8 a artiklassa vahvistettujen markkinoille saattamista koskevien vaatimusten mukaiset;

b)

tyynenmerenostereiden lähetysten on oltava asetuksen (EY) N:o 1251/2008 8 b artiklassa vahvistettujen markkinoille saattamista koskevien vaatimusten mukaiset, silloin kun nämä lähetykset on ennen ihmisravinnoksi käyttämistä tarkoitettu lähettämöihin, puhdistuslaitoksiin ja vastaaviin laitoksiin, joita ei ole varustettu sellaisella jätevedenkäsittelyjärjestelmällä, jonka osalta toimivaltainen viranomainen on validoinut, että

i)

se inaktivoi vaipalliset virukset tai

ii)

se alentaa riskin tautien leviämisestä luonnonvesiin hyväksyttävälle tasolle.”

3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Raportointi

1.   Liitteissä I ja II lueteltujen jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta toimitettava komissiolle raportti 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä kansallisista toimenpiteistä.

2.   Liitteessä III lueteltujen jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä joulukuuta toimitettava komissiolle raportti 3 a artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä kansallisista toimenpiteistä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun raportin on sisällettävä ainakin seuraavat ajan tasalla olevat tiedot:

a)

kansallisten toimenpiteiden kohteena olevien tautien aiheuttamat merkittävät riskit vesiviljelyeläinten tai luonnonvaraisten vesieläinten terveystilanteelle sekä kyseisten toimenpiteiden tarpeellisuus ja asianmukaisuus;

b)

taudista vapaan aseman säilyttämiseksi toteutetut kansalliset toimenpiteet, mukaan luettuna mahdollisesti toteutettu testaus; tällaista testausta koskevat tiedot on toimitettava käyttäen komission päätöksen 2009/177/EY (6) liitteessä VI esitettyä mallia;

c)

hävittämis- tai seurantaohjelman kehittyminen, mukaan luettuna mahdollisesti toteutettu testaus; tällaista testausta koskevat tiedot on toimitettava käyttäen päätöksen 2009/177/EY liitteessä VI esitettyä mallia.

4)

Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Ostereiden herpesvirusta 1 μνar (OsHV-1 μνar) koskevat epäilyt ja sen havaitseminen seurantaohjelmien piiriin kuuluvilla alueilla

1.   Jos liitteessä III lueteltu jäsenvaltio epäilee OsHV-1 μνar -virusta esiintyvän alueella, joka on lueteltu kyseisen liitteen neljännessä sarakkeessa, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteet, jotka vastaavat vähintään direktiivin 2006/88/EY 28 artiklassa, 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa sekä 30 artiklassa vahvistettuja toimenpiteitä.

2.   Jos OsHV-1 μνar -viruksen havaitseminen 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla vahvistetaan epidemiologisessa tutkimuksessa, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille asiasta sekä kaikista mainitun taudin rajoittamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.”

5)

Lisätään uusi liite III, jonka teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2011.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUVL L 98, 20.4.2010, s. 7.

(3)  EUVL L 52, 3.3.2010, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2010;8(11):1894.

(5)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 41.

(6)  EUVL L 63, 7.3.2009, s. 15.”


LIITE

”LIITE III

Jäsenvaltiot ja alueet, joilla on ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) osalta seurantaohjelmat ja jotka saavat toteuttaa kansallisia toimenpiteitä kyseisen taudin torjumiseksi direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tauti

Jäsenvaltio

Tunnus

Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena olevien alueiden maantieteelliset rajat (jäsenvaltiot, vyöhykkeet ja osastot)

Ostereiden herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanti

IE

Osasto 1: Sheephaven Bay ja Gweedore Bay

Osasto 2: Gweebara Bay

Osasto 3: Drumcliff Bay, Killala Bay, Broadhaven Bay ja Blacksod Bay

Osasto 4: Ballinakill Bay ja Streamstown Bay

Osasto 5: Bertraghboy Bay ja Galway Bay

Osasto 6: Shannon Estuary ja Poulnasharry Bay, Askeaton Bay ja Ballylongford Bay

Osasto 7: Kenmare Bay

Osasto 8: Dunmanus Bay

Osasto 9: Kinsale Bay ja Oysterhaven Bay

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Ison-Britannian koko alue, paitsi Whitestable Bay, Kent

Pohjois-Irlannin koko alue, paitsi Killough Bay, Lough Foyle ja Carlington Lough.”


IV EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

26.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009,

Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2011/188/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 1998 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantuloon asti on tarpeen hyväksyä Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välinen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 1999 allekirjoitettu väliaikainen sopimus.

(2)

Jotta otettaisiin huomioon yhteisön uudet, sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen käyttöön tulleet viralliset kielet, kyseisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen 31 artikla olisi muutettava Euroopan yhteisön ja Turkmenistanin välisenä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen muuttamisesta todistusvoimaisten kielitoisintojen osalta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välinen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus ja sen liitteet, pöytäkirjat ja julistukset sekä Euroopan yhteisön ja Turkmenistanin välinen kirjeenvaihto Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen muuttamisesta todistusvoimaisten kielitoisintojen osalta, jossa muutetaan kyseisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen 31 artikla.

Kyseiset tekstit on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilöt, joilla on oikeus allekirjoittaa kirjeenvaihto Euroopan yhteisön puolesta.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee väliaikaisen sopimuksen 32 artiklassa määrätyn ilmoituksen Euroopan yhteisön puolesta.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BILDT


Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva

VÄLIAIKAINEN SOPIMUS

EUROOPAN YHTEISÖ, EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖ JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

sekä

TURKMENISTAN,

JOTKA KATSOVAT, että

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus kumppanuuden perustamisesta parafoitiin 24 päivänä toukokuuta 1997,

kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tavoitteena on lujittaa ja laajentaa aikaisemmin, erityisesti 18 päivänä joulukuuta 1989 allekirjoitetulla Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevalla sopimuksella, perustettuja suhteita,

on tarpeen varmistaa osapuolten kauppasuhteiden nopea kehittyminen,

tämän vuoksi on tarpeen panna täytäntöön mahdollisimman pian väliaikaisella sopimuksella kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevat kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräykset,

mainituilla määräyksillä olisi siten korvattava kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen vastaavat määräykset,

on tarpeen varmistaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantuloon ja yhteistyöneuvoston perustamiseen asti kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevalla sopimuksella perustettu sekakomitea voi käyttää kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa yhteistyöneuvostolle annettuja valtuuksia, jotka ovat tarpeen väliaikaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, ja

OVAT PÄÄTTÄNEET tehdä tämän sopimuksen ja ovat tätä varten nimenneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

EUROOPAN YHTEISÖ:

EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖ:

EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ:

TURKMENISTAN:

JOTKA vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I   OSASTO

YLEISET PERIAATTEET

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n I osasto]

1 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 2 artikla]

Osapuolten sisä- ja ulkopolitiikka perustuu kansanvallan periaatteiden sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien, sellaisina kuin ne on määritelty ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa, Helsingin päätösasiakirjassa ja uutta Eurooppaa koskevassa Pariisin peruskirjassa, kunnioittamiseen sekä markkinatalouden periaatteisiin, mukaan lukien Bonnin ETY-kokouksen asiakirjoissa ilmaistut periaatteet, jotka muodostavat olennaisen osan tätä sopimusta.

II   OSASTO

TAVARAKAUPPA

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n III osasto]

2 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 7 artikla]

1.   Osapuolet myöntävät toisilleen suosituimmuuskohtelun kaikilla aloilla seuraavien osalta:

tuontiin ja vientiin sovellettavat tullit ja maksut, mukaan lukien niiden kantamismenetelmät,

tullausta, kauttakuljetusta, varastoja ja uudelleenlastausta koskevat määräykset,

verot ja muut sisäiset maksut, joita sovelletaan tuontitavaroihin suoraan tai välillisesti,

maksutavat ja tavarakauppaan liittyvien kyseisten maksujen siirrot,

säännöt, jotka koskevat tavaroiden myyntiä, ostoa, kuljetusta, jakelua ja käyttöä kotimaan markkinoilla.

2.   Edellä 1 kohdan määräyksiä ei sovelleta:

a)

etuuksiin, jotka myönnetään tulliliiton tai vapaakauppa-alueen perustamiseksi taikka tällaisen liiton tai alueen perustamisen nojalla;

b)

etuuksiin, jotka myönnetään tietyille maille Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen ja muiden kehitysmaita suosivien kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti;

c)

etuudet, jotka myönnetään rajaliikenteen helpottamiseksi maille, joilla on yhteinen raja etuuden myöntävän osapuolen kanssa.

3.   Edellä olevan 1 kohdan määräyksiä ei sovelleta liitteessä I määriteltyihin Turkmenistanin muille Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hajoamisesta syntyneille valtioille myöntämiin etuuksiin 31 päivänä joulukuuta 1998 päättyvänä siirtymäkautena.

3 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 8 artikla]

1.   Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että vapaan kauttakulun periaate on tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen olennainen edellytys.

Tässä yhteydessä kumpikin osapuoli varmistaa toisen osapuolen tullialueelta peräisin olevien tai sen tullialueelle tarkoitettujen tavaroiden rajoittamattoman kuljetuksen oman alueensa kautta tai läpi.

2.   Osapuolten välillä sovelletaan GATT-sopimuksen V artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohdan määräyksiä.

3.   Tämän artiklan määräykset eivät kuitenkaan rajoita erityisaloja, erityisesti liikennettä, tai osapuolten keskenään sopimia tuotteita koskevien erityissääntöjen soveltamista.

4 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 9 artikla]

Kumpikin osapuoli myöntää lisäksi toiselle osapuolelle vapautuksen väliaikaisesti maahantuotujen tavaroiden tuontimaksuista ja -tulleista lainsäädäntönsä mukaisesti asiaa koskevissa muissa osapuolta sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätyissä tapauksissa ja niissä määrättyjen menettelyjen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kumpaakin osapuolta sitovista, tavaroiden väliaikaista maahantuontia koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Olosuhteet, joiden perusteella kyseessä oleva osapuoli on hyväksynyt tällaisista yleissopimuksista johtuvat velvollisuudet, otetaan huomioon.

5 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 10 artikla]

1.   Turkmenistanista peräisin olevat tavarat tuodaan yhteisöön ilman määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 7, 10 ja 11 artiklan määräysten soveltamista.

2.   Yhteisöstä peräisin olevat tavarat tuodaan Turkmenistaniin ilman määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 7, 10 ja 11 artiklan määräysten soveltamista.

6 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 11 artikla]

Osapuolten välistä tavarakauppaa käydään markkinahinnoin.

7 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 12 artikla]

1.   Jos tietyn tuotteen tuonti toisen osapuolen alueelle kasvaa siinä määrin tai sillä tavoin, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vahinkoa samankaltaisten tai suoraan sen kanssa kilpailevien tuotteiden kotimaisille tuottajille, yhteisö tai Turkmenistan, siitä riippuen, kumpaa asia koskee, voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet seuraavien menettelyjen ja edellytysten mukaisesti.

2.   Ennen toimenpiteiden toteuttamista tai tapauksissa, joihin 4 kohtaa sovelletaan, mahdollisimman pian niiden toteuttamisen jälkeen, yhteisö tai Turkmenistan, tapauksen mukaan, toimittaa sekakomitealle kaikki asiaankuuluvat tiedot molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi IV osaston määräysten mukaisesti.

3.   Jos osapuolet eivät neuvottelujen tuloksena pääse yhteisymmärrykseen tilanteen välttämiseksi tarvittavista toimista 30 päivän kuluttua asian saattamisesta sekakomitean käsiteltäväksi, neuvotteluja pyytänyt osapuoli saa rajoittaa kyseisten tuotteiden tuontia siinä määrin ja siksi ajaksi, kuin on tarpeen vahingon torjumiseksi tai korjaamiseksi, taikka toteuttaa muita aiheellisia toimenpiteitä.

4.   Kriittisissä olosuhteissa, joissa viive saattaisi aiheuttaa vaikeasti korjattavia vahinkoja, osapuolet voivat toteuttaa toimenpiteet ennen neuvotteluja edellyttäen, että neuvotteluja ehdotetaan viipymättä tällaisen toiminnan toteuttamisen jälkeen.

5.   Tämän artiklan mukaisia toimenpiteitä valittaessa osapuolet pitävät ensisijaisina niitä toimenpiteitä, joista aiheutuu vähiten häiriötä tämän sopimuksen tavoitteiden toteuttamiselle.

6.   Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia toteuttamasta GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan, GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen, tukia ja tasoitustoimia koskevan sopimuksen sekä asiaan liittyvän sisäisen lainsäädännön mukaisia polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä.

8 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 13 artikla]

Osapuolet sitoutuvat harkitsemaan tämän sopimuksen osapuolten välistä tavarakauppaa koskevien määräysten kehittämistä olosuhteiden mukaan, mukaan lukien Turkmenistanin liittymisestä WTO:hon aiheutuva tilanne. Jäljempänä 17 artiklassa tarkoitettu sekakomitea voi antaa osapuolille tällaista kehittämistä koskevia suosituksia, jotka voidaan panna täytäntöön osapuolten välisen sopimuksen perusteella niiden omien menettelyjen mukaisesti, jos ne hyväksytään.

9 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 14 artikla]

Tämä sopimus ei estä sellaisia tuontia, vientiä tai tavaroiden kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja yleisen moraalin, järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, luonnonvarojen suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi tai kultaa ja hopeaa koskevien sääntöjen perusteella. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai sopimuspuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

10 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 15 artikla]

Tämän osaston määräyksiä ei sovelleta yhdistetyn nimikkeistön 50–63 ryhmään kuuluvien tekstiilituotteiden kauppaan. Näiden tuotteiden kauppaa säännellään 30 päivänä joulukuuta 1995 parafoidulla ja 1 päivästä tammikuuta 1996 väliaikaisesti sovelletulla sopimuksella.

11 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 16 artikla]

1.   Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kauppaa säännellään tämän II osaston määräyksillä, lukuun ottamatta 5 artiklaa.

2.   Perustetaan hiili- ja teräsasioita käsittelevä yhteydenpitoryhmä, joka muodostuu yhteisön edustajista ja Turkmenistanin edustajista.

Yhteydenpitoryhmä vaihtaa säännöllisesti osapuolia kiinnostavia hiili- ja teräsasioita koskevia tietoja.

12 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 17 artikla]

Ydinaineiden kauppaa käydään Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen määräysten mukaisesti. Tarvittaessa ydinaineiden kauppaan sovelletaan Euroopan atomienergiayhteisön ja Turkmenistanin välillä tehtävän erityissopimuksen määräyksiä.

III   OSASTO

MAKSUT, KILPAILU JA MUUT TALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n IV osasto]

13 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 39 artiklan 1 kohta]

Osapuolet sitoutuvat sallimaan kaikki tämän sopimuksen määräysten mukaisesti vapaasti vaihdettavassa valuutassa suoritettavat yhteisön ja Turkmenistanin asukkaiden väliset maksut, jotka liittyvät tämän sopimuksen määräysten mukaiseen tavaroiden liikkuvuuteen.

14 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 41 artiklan 4 kohta]

Osapuolet sopivat tarkastelevansa keinoja soveltaa niiden kilpailulainsäädäntöä yhteiseltä pohjalta tapauksissa, jotka koskevat niiden välistä kauppaa.

15 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 40 artiklan 1 kohta]

Turkmenistan jatkaa tämän artiklan ja liitteen II määräysten mukaisesti henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen kuuluvien oikeuksien suojelun parantamista varmistaakseen viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta erityisesti liitteessä II tarkoitetuissa yhteisön säädöksissä säädetyn suojelun tasoon verrattavissa olevan suojelun tason, mukaan lukien tehokkaat keinot kyseisten oikeuksien täytäntöönpanon varmistamiseksi.

16 artikla

Osapuolten viranomaisten tulliasioita koskevan keskinäisen hallinnollisen avun antamisessa noudatetaan tämän sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan määräyksiä.

IV   OSASTO

INSTITUTIONAALISET JA YLEISET MÄÄRÄYKSET SEKÄ LOPPUMÄÄRÄYKSET

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n XI osasto]

17 artikla

Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevassa 18 päivänä joulukuuta 1989 allekirjoitetussa sopimuksessa perustettu sekakomitea suorittaa sille tässä sopimuksessa määrättyjä tehtäviä siihen saakka, kun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 77 artiklassa tarkoitettu yhteistyöneuvosto perustetaan.

18 artikla

Sekakomitea voi antaa suosituksia tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi siinä määrätyissä tapauksissa.

Sekakomitea laatii suosituksensa osapuolten yhteisellä sopimuksella.

19 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 81 artikla]

Tutkiessaan mitä tahansa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa kysymystä, joka liittyy johonkin WTO:n perustamissopimusten artiklaan, sekakomitea ottaa huomioon mahdollisimman suuressa määrin tulkinnan, jonka WTO:n jäsenet yleensä antavat kyseiselle artiklalle.

20 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 85 artikla]

1.   Kumpikin osapuoli sitoutuu varmistamaan tämän sopimuksen soveltamisalalla, että toisen osapuolen luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on oikeus vedota osapuolten toimivaltaisiin tuomioistuimiin ja hallinnollisiin elimiin ilman syrjintää sen omiin kansalaisiin verrattuna puolustaakseen henkilökohtaisia ja omaisuuteen liittyviä oikeuksiaan, mukaan lukien henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen kuuluvat oikeudet.

2.   Toimivaltansa rajoissa osapuolet:

edistävät välimiesmenettelyn käyttöönottoa sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, jotka aiheutuvat yhteisön ja Turkmenistanin taloudellisten toimijoiden kauppaan ja yhteistyöhön liittyvistä liiketoimista,

sopivat, että kun riita jätetään välimiesmenettelyllä ratkaistavaksi, riidan osapuolet voivat valita mitä tahansa kansalaisuutta olevan oman välimiehensä ja että puheenjohtajana toimiva kolmas välimies tai ainoa välimies voi olla kolmannen valtion kansalainen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa osapuolten valitseman välimieskeskuksen säännöissä määrätään toisin,

suosittelevat taloudellisille toimijoilleen niiden sopimuksiin sovellettavan lain yksimielistä valitsemista,

edistävät Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (Uncitral) laatimien välimiessääntöjen noudattamista ja ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta New Yorkissa 10 päivänä kesäkuuta 1958 tehdyn yleissopimuksen allekirjoittajavaltioiden välimieskeskusten palvelujen käyttöä.

21 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 86 artikla]

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a)

joita se pitää tarpeellisina keskeisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen ilmaisemisen estämiseksi;

b)

jotka koskevat aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoa tai kauppaa taikka puolustustarkoitukseen välttämätöntä tutkimusta, kehitystyötä tai tuotantoa, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailuedellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c)

joita se pitää oleellisen tärkeinä omien turvallisuusetujensa kannalta yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä levottomuuksissa, sodassa tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa taikka täyttääkseen velvollisuudet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi;

d)

joita se pitää tarpeellisina teollisten kaksikäyttötuotteiden ja teknologian valvontaa koskevien kansainvälisten velvoitteidensa ja sitoumustensa noudattamiseksi.

22 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 87 artikla]

1.   Tämän sopimuksen soveltamisalalla ja rajoittamatta siihen sisältyviä erityismääräyksiä:

Turkmenistanin yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten taikka yhtiöiden tai yritysten välillä,

yhteisön Turkmenistaniin soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään Turkmenistanin kansalaisten taikka yhtiöiden tai yritysten välillä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan määräykset eivät rajoita osapuolten oikeutta soveltaa verolainsäädäntönsä asianmukaisia säännöksiä verovelvollisiin, jotka asuinpaikkansa osalta eivät ole keskenään samanlaisessa asemassa.

23 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 88 artikla]

1.   Osapuolet voivat saattaa sekakomitean käsiteltäviksi tämän sopimuksen soveltamiseen tai tulkintaan liittyvät riidat.

2.   Sekakomitea voi ratkaista riidan antamalla suosituksen.

3.   Jos riitaa ei voida ratkaista 2 kohdan mukaisesti, kumpikin osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle nimeävänsä sovittelijan; toisen osapuolen on tällöin nimettävä toinen sovittelija kahden kuukauden kuluessa.

Sekakomitea nimeää kolmannen sovittelijan.

Sovittelijoiden suositukset annetaan enemmistöpäätöksellä. Tällaiset suositukset eivät ole osapuolia sitovia.

24 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 89 artikla]

Osapuolet sopivat neuvottelevansa viipymättä asianmukaisia yhteyksiä käyttäen mistä tahansa tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevasta kysymyksestä ja muista osapuolten välisten suhteiden olennaisista näkökohdista kumman tahansa osapuolen pyynnöstä.

Tämän artiklan määräykset eivät millään tavoin vaikuta 7, 23 ja 28 artiklan soveltamiseen eivätkä rajoita sitä.

25 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 90 artikla]

Turkmenistanille tämän sopimuksen mukaisesti myönnetty kohtelu ei saa olla missään tapauksessa edullisempi kuin jäsenvaltioiden toisilleen myöntämä kohtelu.

26 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 92 artikla]

Siltä osin kuin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat kysymykset kuuluvat Euroopan energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen ja sen pöytäkirjojen soveltamisalaan, kyseistä sopimusta ja sen pöytäkirjoja sovelletaan heti niiden voimaantulosta alkaen kyseisiin kysymyksiin, mutta ainoastaan siltä osin kuin niissä määrätään tällaisesta soveltamisesta.

27 artikla

1.   Tätä sopimusta sovelletaan 24 päivänä toukokuuta 1997 parafoidun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantuloon asti.

2.   Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen päivämäärästä.

28 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 94 artikla]

1.   Osapuolet toteuttavat kaikki yleiset tai erityiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen niiden tästä sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Ne huolehtivat siitä, että tämän sopimuksen tavoitteet saavutetaan.

2.   Jos jompikumpi osapuoli katsoo, että toinen osapuoli ei täytä tästä sopimuksesta johtuvia velvollisuuksiaan, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia, se antaa sekakomitealle kaikki tiedot, joita tarvitaan tilanteen perusteellista tarkastelua varten osapuolten hyväksyttävissä olevan ratkaisun saavuttamiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat vähiten haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Nämä toimenpiteet on toisen osapuolen pyynnöstä annettava viipymättä tiedoksi sekakomitealle.

29 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 95 artikla]

Liitteet I ja II sekä pöytäkirja viranomaisten keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

30 artikla

[Turkmenistanin kanssa tehdyn KYS:n 97 artikla]

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta, näissä sopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti, sekä Turkmenistanin alueeseen.

31 artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja turkmeenin kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

32 artikla

Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjen mukaisesti.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

Tultuaan voimaan tämä sopimus korvaa Turkmenistanin ja yhteisön välisten suhteiden osalta Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1989 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan lukuun ottamatta sen neljättä luetelmakohtaa, sekä 4–16 artiklan.

Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio.

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Европа Билелешигшшн адындан

Image

Image

Por Turkmenistán

For Turkmenistan

Für Turkmenistan

Για το Тουρκμενιστάν

For Turkmenistan

Pour le Turkménistan

Per il Turkmenistan

Voor Turkmenistan

Pelo Turquemenistão

Turkmenistanin puolesta

På Turkmenistans vägnar

Туркменнстаньн адындан

Image

LUETTELO LIITTEENÄ OLEVISTA ASIAKIRJOISTA

LIITE I

:

Viitteellinen luettelo etuuksista, jotka Turkmenistan myöntää entisen Neuvostoliiton itsenäisille valtioille 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

LIITE II

:

Sopimuksen 15 artiklassa tarkoitetut henkistä, teollista ja kaupallista omaisuutta koskevat säädökset.

Pöytäkirja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa.

LIITE I

Viitteellinen luettelo etuuksista, jotka Turkmenistan myöntää entisen Neuvostoliiton itsenäisille valtioille 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti

1.   Tuonnin/viennin verotus

Tuonti- tai vientitulleja ei kanneta.

Palveluista, kuten tulliselvityksestä, aiheutuvia maksuja sekä palkkioita ja muita valtion tullihallinnon, valtion hyödykepörssin tai valtion verotarkastusviraston määräämiä maksuja ei kanneta seuraavien tavaroiden osalta:

vilja, lastenruoka ja elintarvikkeet, jotka tuodaan maahan ja jotka myydään väestölle valtion valvomin hinnoin,

sopimuksen perusteella tuodut ja Turkmenistanin valtion talousarviosta rahoitetut tavarat.

2.   Kuljetus- ja kauttakuljetusehdot

”Kuljetusalaa koskevista periaatteista ja ehdoista” tehdyn monenvälisen sopimuksen sopimuspuolina olevien Itsenäisten valtioiden yhteisön jäsenvaltioiden osalta ja/tai kahdenvälisten kuljetus- ja kauttakuljetusjärjestelysopimusten perusteella mitään veroja tai maksuja ei sovelleta vastavuoroisesti tavaroiden kuljetukseen ja tulliselvitykseen (mukaan lukien kauttakuljetustavarat) eikä ajoneuvojen kauttakulkuun.

Itsenäisten valtioiden yhteisön jäsenvaltioiden ajoneuvot vapautetaan kaikista tulleista, kun ne kulkevat Turkmenistanin alueen kautta.

LIITE II

Sopimuksen 15 artiklassa tarkoitetut henkistä, teollista ja kaupallista omaisuutta koskevat säädökset

1.

Sopimuksen 15 artiklassa tarkoitetut yhteisön säädökset:

ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä,

neuvoston direktiivi 87/54/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1986, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisesta suojasta,

neuvoston direktiivi 91/250/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1991, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta,

neuvoston asetus (ETY) N:o 1768/92, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta,

neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta,

neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta,

neuvoston direktiivi 93/98/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajan yhdenmukaistamisesta,

neuvoston direktiivi 92/100/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1992, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta,

neuvoston asetus (EY) N:o 3295/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, viennin, jälleenviennin tai suspensiomenettelyyn asettamisen kieltämistä koskevista toimenpiteistä.

2.

Jos kaupankäynnin edellytyksiin vaikuttavia ongelmia esiintyy henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen kuuluvien oikeuksien alalla sellaisina, kuin ne ovat määriteltyinä edellä luetelluissa yhteisön säädöksissä, aloitetaan yhteisön tai Turkmenistanin pyynnöstä kiireelliset neuvottelut molemminpuolisesti tyydyttäviin ratkaisuihin pääsemiseksi.

PÖYTÄKIRJA

keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa

1 artikla

Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

a)

’tullilainsäädännöllä’ osapuolten alueilla sovellettavia säännöksiä, jotka koskevat tavaroiden tuontia, vientiä, kauttakuljetusta ja asettamista tullimenettelyyn, mukaan lukien osapuolten toteuttamat kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpiteet;

b)

’pyynnön esittävällä viranomaisella’ toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka osapuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka pyytää avunantoa tulliasioissa;

c)

’pyynnön vastaanottaneella viranomaisella’ toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka osapuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka vastaanottaa pyynnön avunannosta tulliasioissa;

d)

’henkilötiedoilla’ kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja;

e)

’tullilainsäädännön vastaisella toimella’ tullilainsäädännön rikkomista tai rikkomisen yritystä.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Osapuolet antavat toisilleen apua toimivaltaansa kuuluvilla aloilla tässä pöytäkirjassa määrätyillä tavoilla ja edellytyksillä tullilainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi erityisesti ehkäisemällä, paljastamalla ja tutkimalla kyseisen lainsäädännön vastaisia toimia.

2.   Tässä pöytäkirjassa tarkoitettu avunanto tulliasioissa koskee niitä osapuolten hallintoviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia soveltamaan tätä pöytäkirjaa. Se ei rajoita rikosasioissa annettavaa keskinäistä avunantoa koskevien säännösten soveltamista. Avunannon piiriin eivät myöskään kuulu tiedot, jotka on saatu oikeusviranomaisten pyynnöstä käytettyjen valtuuksien perusteella, elleivät nämä viranomaiset anna lupaa näiden tietojen välittämiseen.

3 artikla

Pyynnöstä annettava apu

1.   Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki asiaa koskevat tiedot, jotta tämä voi varmistaa tullilainsäädännön noudattamisen, mukaan lukien tiedot havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai voivat olla tullilainsäädännön vastaisia.

2.   Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä, onko toisen osapuolen alueelta viedyt tavarat tuotu asianmukaisesti toisen osapuolen alueelle, ja yksilöi tarvittaessa tavaroihin sovelletun tullimenettelyn.

3.   Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä tarvittavat lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että erityisvalvonta suoritetaan seuraavien osalta:

a)

luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden perustellusti uskotaan osallistuvan tai osallistuneen tullilainsäädännön vastaisiin toimiin;

b)

paikat, joihin tavaroita on varastoitu siten, että niiden voidaan perustellusti epäillä olevan tarkoitettuja tullilainsäädännön vastaisiin toimiin;

c)

sellaisten tavaroiden liikkuminen, jonka on ilmoitettu mahdollisesti johtavan tullilainsäädännön vastaisiin toimiin;

d)

kulkuneuvot, joita voidaan perustellusti uskoa käytetyn, käytettävän tai voitavan käyttää tullilainsäädännön vastaisissa toimissa.

4 artikla

Oma-aloitteinen avunanto

Osapuolet antavat toisilleen oma-aloitteisesti lainsäädäntönsä, sääntöjensä ja muiden oikeudellisten välineidensä mukaisesti apua, jos ne pitävät sitä tullilainsäädännön oikean soveltamisen kannalta tarpeellisena, erityisesti kun ne saavat seuraavia asioita koskevia tietoja:

toimet, jotka ovat tai näyttävät olevan tullilainsäädännön vastaisia ja joilla saattaa olla merkitystä toiselle osapuolelle,

uudet keinot tai menetelmät, joita käytetään näiden toimien toteuttamisessa,

tavarat, joiden tiedetään olevan tullilainsäädännön vastaisten toimien kohteena,

luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden voidaan perustellusti uskoa osallistuvan tai osallistuneen tullilainsäädännön vastaisiin toimiin,

kulkuneuvot, joita voidaan perustellusti uskoa käytetyn, käytettävän tai voitavan käyttää tullilainsäädännön vastaisissa toimissa.

5 artikla

Asiakirjojen toimittaminen/tiedoksianto

Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä oman lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet:

kaikkien sellaisten asiakirjojen toimittamiseksi, ja

kaikki sellaisten päätösten tiedoksi antamiseksi,

jotka kuuluvat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan, vastaanottajalle, joka asuu sen alueella tai on sijoittautunut sinne. Toimittamista tai tiedoksiantoa koskeviin pyyntöihin sovelletaan näissä tapauksissa 6 artiklan 3 kohdan määräyksiä.

6 artikla

Avunantoa koskevien pyyntöjen muoto ja sisältö

1.   Tämän pöytäkirjan mukaisesti esitetyt pyynnöt tehdään kirjallisesti. Pyynnön täyttämiseksi tarvittavat asiakirjat liitetään pyyntöön. Myös suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä, jos tämä on asian kiireellisyyden vuoksi tarpeen, mutta ne on viipymättä vahvistettava kirjallisesti.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaisissa pyynnöissä on oltava seuraavat tiedot:

a)

pyynnön esittävä viranomainen;

b)

pyydetty toimenpide;

c)

pyynnön tarkoitus ja syy;

d)

asian liittyvät lainsäädäntö, säännöt ja muut oikeudelliset seikat;

e)

mahdollisimman tarkat ja laajat tiedot tutkimuksen kohteena olevista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä;

f)

yhteenveto asiaa koskevista seikoista ja jo suoritetuista kyselyistä, lukuun ottamatta 5 artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

3.   Pyynnöt on esitettävä yhdellä vastaanottavan viranomaisen virallisista kielistä tai jollakin sen hyväksymällä kielellä.

4.   Jos pyyntö ei täytä muotovaatimuksia, voidaan vaatia sen korjaamista tai täydentämistä; varotoimenpiteitä voidaan kuitenkin toteuttaa.

7 artikla

Pyyntöjen täyttäminen

1.   Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimii toimivaltansa ja käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti avunpyynnön täyttämiseksi samalla tavalla kuin se toimisi omaan lukuunsa tai saman osapuolen muiden viranomaisten pyynnöstä toimittamalla käytössään olevia tietoja, suorittamalla asianmukaisia tutkimuksia tai teettämällä niitä. Tämä määräys koskee myös hallinnollista yksikköä, jolle pyynnön vastaanottanut viranomainen on välittänyt pyynnön silloin, kun se ei voi toimia yksin.

2.   Avunantoa koskevat pyynnöt täytetään pyynnön vastaanottaneen osapuolen lainsäädännön, sääntöjen ja muiden oikeudellisten välineiden mukaisesti.

3.   Osapuolen asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet voivat asianomaisen toisen osapuolen suostumuksella ja sen määräämin edellytyksin saada pyynnön vastaanottaneelta tai tämän vastuualueeseen kuuluvalta toiselta viranomaiselta tietoja, jotka koskevat tosiasiallisesti tai mahdollisesti tullilainsäädännön vastaisia toimia ja joita pyynnön esittänyt viranomainen tarvitsee tämän pöytäkirjan määräysten soveltamiseksi.

4.   Osapuolen virkamiehet voivat asianomaisen toisen osapuolen suostumuksella ja sen määräämin edellytyksin olla läsnä tämän alueella suoritettavissa tutkimuksissa.

8 artikla

Tietojen välityksessä käytettävä muoto

1.   Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa tutkimusten tulokset pyynnön esittäneelle viranomaiselle asiakirjoina, oikeaksi todistettuina asiakirjajäljennöksinä, kertomuksina ja muina niiden kaltaisina asiakirjoina.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata missä tahansa muodossa olevalla samaa tarkoitusta varten tietokoneella tuotetulla tiedolla.

3.   Alkuperäisiä tiedostoja ja asiakirjoja pyydetään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa oikeaksi todistetut asiakirjajäljennökset ovat riittämättömiä. Toimitetut alkuperäiset kappaleet palautetaan niin pian kuin mahdollista.

9 artikla

Poikkeukset avunantovelvollisuudesta

1.   Osapuolet voivat kieltäytyä tässä pöytäkirjassa tarkoitetusta avunannosta, jos avunpyyntöön suostuminen:

a)

todennäköisesti loukkaisi Turkmenistanin tai sellaisen Euroopan unionin jäsenvaltion itsemääräämisoikeutta, jolta on pyydetty apua tämän pöytäkirjan mukaisesti; tai

b)

todennäköisesti uhkaisi yleistä järjestystä, turvallisuutta tai muita keskeisiä etuja, erityisesti 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa; tai

c)

koskee muita valuutta- tai veromääräyksiä kuin tullilainsäädäntöä; tai

d)

loukkaa teollisia salaisuuksia taikka liike- tai ammattisalaisuuksia.

2.   Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää sellaista apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se huomauttaa tästä seikasta pyynnössään. Pyynnön vastaanottanut viranomainen saa päättää, miten se vastaa tällaiseen pyyntöön.

3.   Jos avunannosta kieltäydytään, kieltäytymispäätös ja sen perusteet on viipymättä annettava tiedoksi pyynnön esittäneelle viranomaiselle

10 artikla

Tietojenvaihto ja luottamuksellisuus

1.   Tämän pöytäkirjan mukaisesti missä tahansa muodossa annetut tiedot ovat luottamuksellisia tai rajoitettuun käyttöön tarkoitettuja, riippuen kummankin osapuolen asiaa koskevista säännöistä. Niihin sovelletaan julkisten asiakirjojen salassapitovelvollisuutta ja niitä koskee vastaaviin tietoihin sovellettava suoja tiedot vastaanottaneen osapuolen asiaa koskevan lainsäädännön sekä yhteisön toimielimiin sovellettavien vastaavien sääntöjen mukaisesti.

2.   Henkilötietoja voidaan vaihtaa ainoastaan, jos vastaanottava osapuoli sitoutuu suojaamaan niitä vähintään samalla tavalla kuin tietoja toimittava osapuoli suojaisi niitä samassa tapauksessa.

3.   Saatuja tietoja voidaan käyttää ainoastaan tämän pöytäkirjan soveltamiseksi. Jos toinen osapuoli pyytää tietoja muuhun tarkoitukseen, sen on etukäteen pyydettävä tiedot toimittaneelta viranomaiselta tämän kirjallista suostumusta. Tietoja pyytäneen osapuolen on lisäksi noudatettava tämän viranomaisen asettamia rajoituksia.

4.   Edellä olevan 3 kohdan määräykset eivät estä tietojen käyttöä tullilainsäädännön noudattamatta jättämisen vuoksi järjestetyissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä. Tiedot toimittaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan kyseisestä käytöstä.

5.   Osapuolet voivat käyttää tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti saatuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja todisteena todistusaineistossa, kertomuksissa ja lausunnoissa sekä oikeudelle esitettyjen kanteiden ja syytteiden yhteydessä.

11 artikla

Asiantuntijat ja todistajat

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamies voidaan toisen osapuolen toimivaltaan kuuluvalla alueella valtuuttaa valtuutuksessa olevien rajoituksin esiintymään asiantuntijana tai todistajana tuomioistuin- tai hallintomenettelyissä, jotka koskevat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia asioita, sekä esittämään esineitä, asiakirjoja tai niiden virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, joita mahdollisesti tarvitaan näissä menettelyissä. Todistamis- tai kuulemispyynnössä on ilmoitettava selvästi, mistä asioista ja minkä aseman tai ominaisuuden perusteella virkamiestä kuullaan.

12 artikla

Avunannosta aiheutuneet kustannukset

Osapuolet eivät vaadi toisiltaan korvausta tämän pöytäkirjan johdosta aiheutuneista kustannuksista, lukuun ottamatta tapauksen mukaan asiantuntijoiden ja todistajien sekä muiden kuin julkishallinnon palveluksessa olevien tulkkien ja kääntäjien kustannuksia.

13 artikla

Soveltaminen

1.   Turkmenistanin keskustulliviranomaiset ja Euroopan yhteisöjen komission toimivaltaiset yksiköt sekä tarvittaessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulliviranomaiset vastaavat tämän pöytäkirjan soveltamisesta. Ne päättävät kaikista pöytäkirjan soveltamisessa tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja järjestelyistä ottaen huomioon voimassa olevat tietosuojaa koskevat säännöt. Ne voivat suositella toimivaltaisille elimille muutoksia, jotka niiden käsityksen mukaan pitäisi tehdä tähän pöytäkirjaan.

2.   Osapuolet neuvottelevat keskenään ja ilmoittavat sen jälkeen toisilleen yksityiskohtaisista täytäntöönpanoa koskevista säännöistä, jotka annetaan tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

14 artikla

Muut sopimukset

1.   Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivalta huomioon ottaen tämän pöytäkirjan määräykset:

eivät vaikuta osapuolten muiden kansainvälisten sopimusten tai yleissopimusten mukaisiin velvollisuuksiin,

täydentävät sellaisia keskinäistä avunantoa koskevia sopimuksia, jotka Euroopan unionin yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai saattavat tehdä Turkmenistanin kanssa, ja

eivät vaikuta säännöksiin tämän sopimuksen nojalla saatujen, yhteisölle mahdollisesti merkityksellisten tietojen toimittamisesta komission toimivaltaisten yksikköjen ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän sopimuksen määräyksillä on etusija sellaisten keskinäistä avunantoa koskevien kahdenvälisten sopimusten määräyksiin nähden, joita yksittäiset jäsenvaltiot ja Turkmenistan ovat tehneet tai saattavat tehdä, sikäli kuin kyseisten sopimusten määräykset ovat ristiriidassa tämän pöytäkirjan määräysten kanssa.

3.   Tämän pöytäkirjan soveltamisalaa koskevissa asioissa osapuolet neuvottelevat keskenään tämän sopimuksen 17 artiklassa tarkoitetussa sekakomiteassa ratkaisun saavuttamiseksi.

PÄÄTÖSASIAKIRJA

EUROOPAN YHTEISÖN, EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN, jäljempänä ’yhteisö’, täysivaltaiset edustajat, sekä

TURKMENISTANIN täysivaltaiset edustajat,

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 1999 allekirjoittamaan Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ovat hyväksyneet seuraavat asiakirjat:

Sopimus liitteineen sekä seuraava pöytäkirja

Pöytäkirja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa.

Yhteisön täysivaltaiset edustajat ja Turkmenistanin täysivaltaiset edustajat ovat hyväksyneet jäljempänä luetellut ja tähän päätösasiakirjaan liitetyt yhteiset julistukset:

 

Yhteinen julistus henkilötiedoista

 

Yhteinen julistus sopimuksen 7 artiklasta

 

Yhteinen julistus sopimuksen 8 artiklasta

 

Yhteinen julistus sopimuksen 15 artiklasta

 

Yhteinen julistus sopimuksen 28 artiklasta.

Yhteisön täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon jäljempänä mainitun ja tämän päätösasiakirjan liitteenä olevan yksipuolisen julistuksen:

Turkmenistanin yksipuolinen julistus henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen kuuluvien oikeuksien suojasta.

Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdekcsän.

Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio.

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Европа Билелешигшшн адындан

Image

Image

Por Turkmenistán

For Turkmenistan

Für Turkmenistan

Για το Τουρκμενιστάν

For Turkmenistan

Pour le Turkménistan

Per il Turkmenistan

Voor Turkmenistan

Pelo Turquemenistão

Turkmenistanin puolesta

På Turkmenistans vägnar

Туркменнстаньн адындан

Image

Yhteinen julistus henkilötiedoista

Sopimuspuolet ovat tietoisia, että sopimusta sovellettaessa on välttämätöntä huolehtia riittävästä yksityisten henkilöiden suojasta henkilötietojen käsittelyn ja niiden vapaan liikkuvuuden yhteydessä.

Yhteinen julistus sopimuksen 7 artiklasta

Yhteisö ja Turkmenistan julistavat, että suojalausekkeen tekstissä ei myönnetä GATT-sopimuksen mukaista suojakohtelua.

Yhteinen julistus sopimuksen 8 artiklasta

Osapuolet neuvottelevat sekakomiteassa Turkmenistanin tuontitullipolitiikasta, mukaan lukien tullisuojan muutokset, kunnes Turkmenistan liittyy WTO:hon. Kyseisiä neuvotteluja ehdotetaan erityisesti ennen tullisuojan korottamista.

Yhteinen julistus sopimuksen 15 artiklasta

Osapuolet sopivat toimivaltansa rajoissa, että tätä sopimusta sovellettaessa henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen sisältyvät erityisesti tekijänoikeudet, mukaan lukien tietokoneohjelmien tekijänoikeudet, lähioikeudet, oikeudet, jotka liittyvät patentteihin, malleihin, maantieteellisiin merkintöihin, mukaan lukien alkuperänimitykset, tavara- ja palvelumerkkeihin ja integroitujen piirien piirimalleihin sekä teollisoikeuden suojelua koskevan Pariisin sopimuksen 10 a artiklassa tarkoitettu suoja vilpillistä kilpailua vastaan ja taitotietoa koskevien julkaisemattomien tietojen suoja.

Yhteinen julistus sopimuksen 28 artiklasta

1.

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että sopimuksen oikein tulkitsemiseksi ja soveltamiseksi 28 artiklaan sisältyvällä ilmaisulla ’erityisen kiireelliset tapaukset’ tarkoitetaan jommankumman osapuolen tekemää sopimuksen olennaista rikkomista. Tämän sopimuksen merkittävä rikkominen käsittää:

a)

sopimuksen perusteettoman purkamisen, joka ei ole oikeutettua kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen mukaan;

tai

b)

sopimuksen 1 artiklassa määrättyjen sopimuksen olennaisten osien rikkominen.

2.

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että 28 artiklassa tarkoitetuilla ’aiheellisilla toimenpiteillä’ tarkoitetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä. Jos toinen osapuoli toteuttaa tietyn toimenpiteen erityisen kiireellisessä tapauksessa 28 artiklan nojalla, toinen osapuoli voi aloittaa riitojen ratkaisumenettelyn.

Turkmenistanin yksipuolinen julistus henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen kuuluvien oikeuksien suojasta

Turkmenistan julistaa seuraavan:

1.

Viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta Turkmenistan liittyy sellaisiin tämän julistuksen 2 kohdassa tarkoitettuihin monenvälisiin yleissopimuksiin henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien suojasta, joissa yhteisön jäsenvaltiot ovat sopimuspuolina tai joita ne tosiasiallisesti soveltavat, näihin yleissopimuksiin sisältyvien asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

2.

Tämän sopimuksen 1 kohta koskee seuraavia monenvälisiä yleissopimuksia:

Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (Pariisin asiakirja, 1971),

kansainvälinen yleissopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (Rooma, 1961),

tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehty Madridin sopimus (Tukholman asiakirja, 1967, muutettu 1979),

tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyn Madridin sopimuksen pöytäkirja (Madrid, 1989),

tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva Nizzan sopimus (Geneve 1977, muutettu 1979),

Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (1977, muutettu 1980),

uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (UPOV) (Geneven asiakirja, 1991).

3.

Turkmenistan vahvistaa seuraavista monenvälisistä yleissopimuksista johtuville velvollisuuksille antamansa merkityksen:

teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskeva Pariisin sopimus (Tukholman asiakirja, 1967, muutettu 1979),

patenttiyhteistyösopimus (Washington 1970, tarkistettu ja muutettu 1979 ja 1984).

4.

Turkmenistan myöntää tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen yhteisön yrityksille ja kansalaisille henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden tunnustamisen ja suojan osalta kohtelun, joka on vähintään yhtä edullinen kuin sen kolmansille maille kahdenvälisten sopimusten perusteella myöntämä kohtelu.

5.

Edellä olevan 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta etuuksiin, jotka Turkmenistan myöntää kolmansille maille tosiasiallisen vastavuoroisuuden perusteella, eikä etuuksiin, jotka Turkmenistan myöntää muille entiseen Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon kuuluneille maille.

Euroopan yhteisön ja Turkmenistanin välinen kirjeenvaihto Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen muuttamisesta todistusvoimaisten kielitoisintojen osalta

Arvoisa vastaanottaja

Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön ja Turkmenistanin välinen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus allekirjoitettiin 10. marraskuuta 1999.

Väliaikaisen sopimuksen 31 artiklassa nimetään sen englannin-, espanjan-, hollannin-, italian, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja turkmeeninkieliset kielitoisinnot todistusvoimaisiksi kielitoisinnoiksi.

Koska Euroopan yhteisön toimielinten virallisten kielten määrä on kasvanut väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen erityisesti 12 uuden jäsenvaltion liityttyä Euroopan unioniin, on tarpeen nimetä myös väliaikaisen sopimuksen bulgarian-, latvian-, liettuan-, maltan-, puolan-, romanian-, slovakin-, sloveenin-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset kielitoisinnot todistusvoimaisiksi ja muuttaa väliaikaisen sopimuksen 31 artikla vastaavasti.

Lisättävät kielitoisinnot ovat tämän kirjeen liitteenä.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmaista Turkmenistanin hyväksyvän liitteenä olevat kielitoisinnot väliaikaisen sopimuksen todistusvoimaisiksi kielitoisinnoiksi ja antavan suostumuksensa väliaikaisen sopimuksen 31 artiklan muuttamiselle vastaavasti.

Tämä väline tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan.

Kunnioittavasti

Euroopan yhteisön puolesta

Arvoisa vastaanottaja

Minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni tänään päivätty kirjeenne ja sen liitteenä olevat Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen kielitoisinnot:

”Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön ja Turkmenistanin välinen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus allekirjoitettiin 10. marraskuuta 1999.

Väliaikaisen sopimuksen 31 artiklassa nimetään sen englannin-, espanjan-, hollannin-, italian, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja turkmeeninkieliset kielitoisinnot todistusvoimaisiksi kielitoisinnoiksi.

Koska Euroopan yhteisön toimielinten virallisten kielten määrä on kasvanut väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen erityisesti 12 uuden jäsenvaltion liityttyä Euroopan unioniin, on tarpeen nimetä myös väliaikaisen sopimuksen bulgarian-, latvian-, liettuan-, maltan-, puolan-, romanian-, slovakin-, sloveenin-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset kielitoisinnot todistusvoimaisiksi ja muuttaa väliaikaisen sopimuksen 31 artikla vastaavasti.

Lisättävät kielitoisinnot ovat tämän kirjeen liitteenä.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmaista Turkmenistanin hyväksyvän liitteenä olevat kielitoisinnot väliaikaisen sopimuksen todistusvoimaisiksi kielitoisinnoiksi ja antavan suostumuksensa väliaikaisen sopimuksen 31 artiklan muuttamiselle vastaavasti.

Tämä väline tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan.”

Minulla on kunnia ilmaista Turkmenistanin hyväksyvän liitteenä olevat kielitoisinnot väliaikaisen sopimuksen todistusvoimaisiksi kielitoisinnoiksi ja antavan suostumuksensa sen 31 artiklan muuttamiselle vastaavasti.

Kuten kirjeessänne todettiin, tämä väline tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan.

Kunnioittavasti

Turkmenistanin puolesta