ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.079.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 79

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
25. maaliskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/181/EU

 

*

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 15 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

2011/182/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 291/2011, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011, otsonikerrosta heikentävistä aineista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 tarkoitetusta muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen välttämättömistä laboratorio- ja analyysikäyttötarkoituksista unionissa

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 292/2011, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen isoglukoosin käytettävissä olevien määrien jakokertoimen vahvistamisesta, lisähakemusten hylkäämisestä ja hakemusten jättämisjakson lopettamisesta

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 293/2011, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen sokerin käytettävissä olevien määrien jakokertoimen vahvistamisesta, lisähakemusten hylkäämisestä ja hakemusten jättämisjakson lopettamisesta

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 294/2011, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 295/2011, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/183/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittämisestä

13

 

 

2011/184/EU

 

*

Komission päätös, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011, otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti vuonna 2011 laboratorio- ja analyysitarkoituksiin Euroopan unioniin tuotaviksi tai Euroopan unionissa tuotettaviksi sallittujen valvottavien aineiden määrien myöntämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1819)

14

 

 

2011/185/EU

 

*

Komission päätös, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011, valvottujen aineiden tuontikiintiöiden määräämisestä ja vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa luovutettavaksi sallittujen määrien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1820)

18

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/1


NEUVOSTON JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2010,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2011/181/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 ja 7 kohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan kanssa,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kanssa Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, noudattaen neuvoston päätöstä komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut.

(2)

Sopimus parafoitiin 17 päivänä maaliskuuta 2010.

(3)

Unionin ja jäsenvaltioiden olisi allekirjoitettava sopimus ja sovellettava sitä väliaikaisesti sillä varauksella, että sopimus tehdään myöhemmin.

(4)

On tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti voidaan tarvittaessa päättää sopimuksen väliaikaisen soveltamisen lopettamisesta. On myös tarpeen säätää tarkoituksenmukaisista menettelyistä, jotka koskevat unionin ja jäsenvaltioiden osallistumista sopimuksen 21 artiklalla perustettuun sekakomiteaan ja sopimuksen 22 artiklassa määrättyyn riitojenratkaisumenettelyyn, sekä tiettyjen lentoturvallisuutta ja ilmailun turvaamista koskevien sopimuksen määräysten täytäntöönpanoa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Allekirjoittaminen

1.   Hyväksytään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että sopimuksen tekemisestä tehdään neuvoston päätös (1).

2.   Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että sopimus tehdään myöhemmin.

2 artikla

Väliaikainen soveltaminen

Unioni ja sen jäsenvaltiot soveltavat sopimusta väliaikaisesti sopimuksen voimaantuloon asti alkaen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka on aikaisempi seuraavista ajankohdista: i) päivä, jona on päivätty viimeinen niistä nooteista, joilla osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen väliaikaisen soveltamisen edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamisesta, tai ii) jollei osapuolten mahdollisista sisäisistä menettelyistä ja/tai kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu, päivä, jona on kulunut 12 kuukautta sopimuksen allekirjoittamisesta.

3 artikla

Sekakomitea

1.   Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita edustavat sopimuksen 21 artiklalla perustetussa sekakomiteassa komission ja jäsenvaltioiden edustajat.

2.   Komissio vahvistaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa sopimuksen liitteen III tai liitteen IV muutosten osalta sopimuksen 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä sellaisten EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta, jotka eivät edellytä päätöstä, jolla on oikeusvaikutuksia, ja tämä kanta ilmoitetaan ennalta neuvostolle ja jäsenvaltioille.

3.   Sellaisiin sekakomitean päätöksiin, jotka koskevat EU:n toimivaltaan kuuluvia asioita, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan hyväksyy neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, jolleivät EU:n perussopimuksissa määrätyt sovellettavat äänestysmenettelyt muuta edellytä.

4.   Sellaisiin sekakomitean päätöksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia asioita, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan hyväksyy neuvosto yksimielisesti komission tai jäsenvaltioiden ehdotuksesta, jollei jäsenvaltio ole ilmoittanut neuvoston pääsihteeristölle kuukauden kuluessa kyseisen kannan hyväksymisestä, että se voi hyväksyä sekakomitean päätöksen ainoastaan lainsäädäntöelintensä suostumuksella.

5.   Unionin ja jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa esittää komissio lukuun ottamatta asioita, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan, jolloin sen esittää neuvoston puheenjohtajavaltio tai neuvoston päätöksellä komissio.

4 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Komissio edustaa unionia ja sen jäsenvaltioita sopimuksen 22 artiklan mukaisissa riitojenratkaisumenettelyissä.

2.   Neuvosto tekee komission ehdotuksesta päätöksen sopimuksen 22 artiklan 7 kohdan mukaisten etuuksien soveltamisen keskeyttämisestä. Neuvosto tekee tämän päätöksen määräenemmistöllä.

3.   Komissio, jota avustaa neuvoston nimeämä jäsenvaltioiden edustajien erityiskomitea, päättää kaikista muista sopimuksen 22 artiklan nojalla toteutettavista tarvittavista toimista asioissa, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan.

5 artikla

Ilmoittaminen komissiolle

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle kaikista lentoliikenteen harjoittajan luvan epäämistä, kokonaan tai tilapäisesti peruuttamista taikka rajoittamista koskevista päätöksistä, joita ne aikovat tehdä sopimuksen 4 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle kaikista pyynnöistä tai ilmoituksista, joita ne ovat tehneet tai jotka ne ovat vastaanottaneet sopimuksen 13 artiklan (Lentoturvallisuus) mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle kaikista pyynnöistä tai ilmoituksista, joita ne ovat tehneet tai jotka ne ovat vastaanottaneet sopimuksen 14 artiklan (Ilmailun turvaaminen) mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. SCHOUPPE


(1)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011,

Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

(2011/182/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi tekemällään päätöksellä 2003/96/EY (1) Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisen.

(2)

Sopimuksen 12 artiklan b alakohdan mukaan sopimus tehdään ensin 31 päivänä joulukuuta 2002 päättyväksi kaudeksi, ja se voidaan uusia osapuolten yhteisellä sopimuksella viiden vuoden jaksoiksi.

(3)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä syyskuuta 2003 tekemällään päätöksellä (2), joka tuli voimaan 8 päivänä marraskuuta 2004, sopimuksen uusimisen viiden vuoden jaksoksi.

(4)

Kiovassa 26 ja 27 päivänä marraskuuta 2008 pidetyssä EU:n ja Ukrainan välisen alakomitean nro 7 kolmannessa kokouksessa osapuolet ilmaisivat halukkuutensa mainitun sopimuksen uusimiseen edelleen viiden vuoden jaksoksi.

(5)

Uusittava sopimus on asiasisällöltään täysin samanlainen kuin 7 päivänä marraskuuta 2009 päättynyt sopimus.

(6)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(7)

Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen olisi hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen edelleen viiden vuoden jaksoksi.

2 artikla

Unionin puolesta toimiva neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa sopimuksen 12 artiklan mukaisesti Ukrainan hallitukselle, että unioni on saattanut päätökseen uusitun sopimuksen voimaantuloon tarvittavat sisäiset menettelynsä (3), ja tekee seuraavan ilmoituksen Ukrainalle:

”Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksessa olevat viittaukset ’Euroopan yhteisöön’ on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi ’Euroopan unioniin’.”

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

CSÉFALVAY Z.


(1)  EUVL L 36, 12.2.2003, s. 31.

(2)  EUVL L 267, 17.10.2003, s. 24.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


ASETUKSET

25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/4


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 291/2011,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011,

otsonikerrosta heikentävistä aineista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 tarkoitetusta muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen välttämättömistä laboratorio- ja analyysikäyttötarkoituksista unionissa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on jo luopunut valvottavien aineiden tuotannosta ja kulutuksesta useimmissa käyttötarkoituksissa. Komission edellytetään määrittävän muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen välttämättömät laboratorio- ja analyysikäyttötarkoitukset.

(2)

Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätöksessä XXI/6 konsolidoidaan voimassa olevat päätökset ja jatketaan Montrealin pöytäkirjassa vahvistetuin ehdoin maailmanlaajuisen laboratorio- ja analyysikäyttötarkoituksia koskevan poikkeusluvan voimassaoloa 31 päivästä joulukuuta 201031 päivään joulukuuta 2014 kaikkien muiden valvottavien aineiden kuin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen osalta sekä sallitaan siten sellainen valvottavien aineiden tuotanto ja kulutus, joka on välttämätöntä laboratorio- ja analyysikäyttötarkoituksissa.

(3)

Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätöksessä VI/25 täsmennetään, että käyttöä voidaan pitää välttämättömänä vain jos käytettävissä ei ole teknisesti tai taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja tai ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttäviä korvaavia aineita. Tekniikan ja talouden arviointikomitea (Technical and Economical Assessment Panel, TEAP) yksilöi vuonna 2010 antamassaan tilannekatsauksessa merkittävän määrän menettelyjä, joissa valvottavien aineiden käytölle on nykyisin saatavilla vaihtoehtoja. Kyseisten tietojen ja päätöksen XXI/6 perusteella olisi laadittava luettelo niistä käyttötarkoituksista, joihin on saatavilla ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttäviä teknisesti tai taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja.

(4)

Olisi myös laadittava luettelo päätöksen XVIII/15 osapuolten sopimista metyylibromidin sallituista välttämättömistä käyttötarkoituksista ja käyttötarkoituksista, joille ei TEAP:n mukaan ole vaihtoehtoja.

(5)

Lisäksi olisi täsmennettävä, että valvottavien aineiden käyttöä perus- ja keskiasteen koulutukseen liittyviin tarkoituksiin ei voida katsoa välttämättömäksi ja että valvottavien aineiden käyttö olisi rajattava korkea-asteen tai ammatilliseen koulutukseen. Myöskään valvottavien aineiden käyttöä yleisesti saatavilla olevissa kokeellisissa kemistinpakkauksissa ei pitäisi katsoa välttämättömäksi.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1005/2009 25 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muiden valvottujen aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotanto, tuonti ja käyttö voidaan sallia tämän asetuksen liitteessä määritellyissä välttämättömissä laboratorio- tai analyysikäyttötarkoituksissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.


LIITE

Muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen välttämättömät laboratorio- ja analyysikäyttötarkoitukset

1.

Seuraavat muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttötarkoitukset katsotaan välttämättömiksi laboratorio- ja analyysikäyttötarkoituksiksi:

a)

valvottavien aineiden käyttö vertailuaineena tai standardina

kalibroitaessa laitteita, joissa käytetään valvottavia aineita,

seurattaessa valvottavien aineiden päästötasoja,

määriteltäessä valvottavien aineiden jäämäpitoisuuksia elintarvikkeissa, kasveissa ja hyödykkeissä;

b)

valvottavien aineiden käyttö toksikologisissa laboratoriotutkimuksissa;

c)

käyttö laboratoriossa, jossa valvottava aine muunnetaan kemiallisessa reaktiossa, kuten valvottavien aineiden käyttö lähtöaineena;

d)

metyylibromidin käyttö laboratoriossa vertailtaessa metyylibromidin ja sen vaihtoehtojen tehokkuutta;

e)

hiilitetrakloridin käyttö liuottimena bromausreaktioissa, joissa käytetään N-bromisukkinimidia;

f)

hiilitetrakloridin käyttö ketjunsiirtoaineena vapaiden radikaalien polymerointireaktioissa;

g)

muu laboratorio- ja analyysikäyttö, johon ei ole käytettävissä teknisesti tai taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja.

2.

Seuraavia muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttötarkoituksia ei katsota välttämättömäksi laboratorio- ja analyysikäytöksi:

a)

käyttö laboratorioissa käytettävissä jäähdytys- ja ilmastointilaitteissa, mukaan lukien jäähdytetyt laboratoriolaitteet kuten ultrasentrifugit;

b)

käyttö sähkölaitteiden tai niiden osien puhdistamisessa, muokkaamisessa, korjaamisessa tai uudelleenkokoamisessa;

c)

käyttö julkaisujen ja arkistojen säilyttämisessä;

d)

käyttö materiaalien sterilisointiin laboratoriossa;

e)

käyttö perus- tai keskiasteen koulutuksessa;

f)

käyttö komponentteina yleisesti saatavilla olevissa kokeellisissa kemistinpakkauksissa, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi korkea-asteen koulutuksessa;

g)

käyttö puhdistus- ja kuivatustarkoituksiin, mukaan lukien rasvan poisto lasitavaroista ja muista välineistä;

h)

käyttö vedessä, maaperässä, ilmassa tai jätteessä olevien hiilivetyjen, öljyjen ja rasvojen määrityksessä;

i)

käyttö teiden asfalttipäällysmateriaaleissa olevan tervan testaamisessa;

j)

käyttö rikostutkintaan liittyvässä sormenjälkien ottamisessa;

k)

käyttö kivihiilen orgaanisen aineksen testauksessa;

l)

käyttö liuottimena syanokobalamiinin (B12-vitamiini) ja bromiluvun määrityksessä;

m)

käyttö menetelmissä, joissa hyödynnetään valvottavan aineen valikoivaa liukoisuutta, mukaan lukien kaskarosidien määritys, kilpirauhasuutteet sekä pikraattien muodostus

n)

käyttö analyyttien esikonsentroinnissa kromatografiamenetelmissä (esim. korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC), kaasukromatografia (GC), adsorptiokromatografia), atomiabsorptiospektrometria (AAS), induktiivisesti kytkettyä plasmaa käyttävä spektroskopia (ICP) ja röntgenfluoresenssianalyysi;

o)

käyttö rasvojen ja öljyjen jodiluvun määrityksessä;

p)

muu laboratorio- ja analyysikäyttö, johon on käytettävissä teknisesti tai taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja.


25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 292/2011,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011,

unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen isoglukoosin käytettävissä olevien määrien jakokertoimen vahvistamisesta, lisähakemusten hylkäämisestä ja hakemusten jättämisjakson lopettamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon poikkeuksellisista toimenpiteistä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin alennetulla ylijäämämaksulla unionin markkinoille saattamisen osalta markkinointivuoden 2010/2011 aikana 3 päivänä maaliskuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 222/2011 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kiintiön ulkopuolista isoglukoosia koskevien, 14 päivän maaliskuuta 2011 ja 18 päivän maaliskuuta 2011 välisenä aikana jätettyjen ja komissiolle ilmoitettujen todistushakemusten kattamat määrät ylittävät asetuksen (EU) N:o 222/2011 1 artiklassa vahvistetun enimmäismäärän.

(2)

Sen vuoksi on asetuksen (EU) N:o 222/2011 5 artiklan mukaisesti vahvistettava jakokerroin, jota jäsenvaltioiden on sovellettava kunkin ilmoitetun todistushakemuksen kattamiin määriin, hylättävä hakemukset, joita ei ole vielä ilmoitettu, ja lopetettava hakemusten jättämisjakso.

(3)

Jotta voitaisiin toimia, ennen kuin haetut todistukset myönnetään, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön ulkopuolista isoglukoosia koskevien, asetuksen (EU) N:o 222/2011 mukaisesti 14 päivän maaliskuuta 2011 ja 18 päivän maaliskuuta 2011 välisenä aikana jätettyjen ja komissiolle ilmoitettujen todistushakemusten kattamat määrät kerrotaan jakokertoimella, jonka suuruus on 51,126352 prosenttia. Hylätään todistushakemukset, jotka on jätetty 21 päivän maaliskuuta 2011 ja 25 päivän maaliskuuta 2011 välisenä aikana, ja lopetetaan todistushakemusten jättämisjakso 28 päivästä maaliskuuta 2011 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 60, 5.3.2011, s. 6.


25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 293/2011,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011,

unionin markkinoilla alennetulla ylijäämämaksulla myytävien, kiintiön ulkopuolisen sokerin käytettävissä olevien määrien jakokertoimen vahvistamisesta, lisähakemusten hylkäämisestä ja hakemusten jättämisjakson lopettamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon poikkeuksellisista toimenpiteistä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin alennetulla ylijäämämaksulla unionin markkinoille saattamisen osalta markkinointivuoden 2010/2011 aikana 3 päivänä maaliskuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 222/2011 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kiintiön ulkopuolista sokeria koskevien, 14 päivän maaliskuuta 2011 ja 18 päivän maaliskuuta 2011 välisenä aikana jätettyjen ja komissiolle ilmoitettujen todistushakemusten kattamat määrät ylittävät asetuksen (EU) N:o 222/2011 1 artiklassa vahvistetun enimmäismäärän.

(2)

Sen vuoksi on asetuksen (EU) N:o 222/2011 5 artiklan mukaisesti vahvistettava jakokerroin, jota jäsenvaltioiden on sovellettava kunkin ilmoitetun todistushakemuksen kattamiin määriin, hylättävä hakemukset, joita ei ole vielä ilmoitettu, ja lopetettava hakemusten jättämisjakso.

(3)

Jotta voitaisiin toimia, ennen kuin haetut todistukset myönnetään, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön ulkopuolista sokeria koskevien, asetuksen (EU) N:o 222/2011 mukaisesti 14 päivän maaliskuuta 2011 ja 18 päivän maaliskuuta 2011 välisenä aikana jätettyjen ja komissiolle ilmoitettujen todistushakemusten kattamat määrät kerrotaan jakokertoimella, jonka suuruus on 67,106224 prosenttia. Hylätään todistushakemukset, jotka on jätetty 21 päivän maaliskuuta 2011 ja 25 päivän maaliskuuta 2011 välisenä aikana, ja lopetetaan todistushakemusten jättämisjakso 28 päivästä maaliskuuta 2011 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 60, 5.3.2011, s. 6.


25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 294/2011,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,9

TN

115,9

TR

76,5

ZZ

79,0

0707 00 05

EG

170,1

TR

146,1

ZZ

158,1

0709 90 70

MA

34,1

TR

119,3

ZA

49,8

ZZ

67,7

0805 10 20

EG

54,1

IL

72,6

MA

52,2

TN

48,6

TR

73,9

ZZ

60,3

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

50,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

85,5

BR

87,7

CA

88,7

CL

88,3

CN

107,6

MK

50,2

US

141,6

UY

66,1

ZA

94,2

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

90,1

CL

71,6

CN

56,3

US

142,1

ZA

96,7

ZZ

91,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 295/2011,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011,

asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 276/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUVL L 76, 22.3.2011, s. 42.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 25 päivästä maaliskuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,63

2,88

1701 99 10 (2)

48,63

0,00

1701 99 90 (2)

48,63

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011,

tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittämisestä

(2011/183/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 286 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hubert WEBER on pyytänyt tehtävästään eroa, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

(2)

Tämän vuoksi Hubert WEBER in tilalle olisi nimitettävä uusi henkilö hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Harald WÖGERBAUER tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1 päivänä huhtikuuta 2011 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyväksi toimikaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MARTONYI J.


(1)  Lausunto annettu 8. maaliskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011,

otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti vuonna 2011 laboratorio- ja analyysitarkoituksiin Euroopan unioniin tuotaviksi tai Euroopan unionissa tuotettaviksi sallittujen valvottavien aineiden määrien myöntämisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1819)

(Ainoastaan englannin, espanjan-, hollannin-, italian-, ranskan-, ruotsin- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2011/184/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on jo lakkauttanut valvottujen aineiden tuotannon ja kulutuksen useimmissa käyttötarkoituksissa. Komissio määrittää muiden valvottavien aineiden kuin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallitut käyttömäärät ja päättää, mitkä yritykset voivat käyttää näitä aineita.

(2)

Komissio on julkaissut ilmoituksen yrityksille, jotka aikovat tuoda Euroopan unioniin tai viedä Euroopan unionista otsonikerrosta heikentäviä valvottavia aineita vuonna 2011, ja yrityksille, jotka aikovat hakea vuodeksi 2011 kiintiötä tällaisille laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäville aineille (2), ja ottanut vastaan ilmoituksia valvottavien aineiden suunnitellusta käytöstä laboratorio- ja analyysitarkoituksiin vuonna 2011.

(3)

Vahvistamalla myönnettävät kiintiöt varmistetaan, että 10 artiklan 6 kohdassa säädettyjä enimmäismääriä noudatetaan. Koska näihin enimmäismääriin on sisällytetty myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallitut halogenoidut kloorifluorihiilivedyt, tämän päätöksen olisi katettava myös halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuottaminen ja tuonti näihin tarkoituksiin.

(4)

Määrä, joka saadaan, kun 110 ODP-tonnin enimmäismäärästä vähennetään kyseisiä aineita luvanvaraisesti vuosina 2007–2009 tuottaneille tai tuoneille yrityksille myönnetyt määrät, olisi myönnettävä yrityksille, jotka eivät saaneet kyseisten aineiden tuotanto- tai tuontilupaa vuosina 2007–2009. Tällä myöntämismekanismilla pyritään varmistamaan, että kaikki yritykset, jotka hakevat uutta kiintiötä, saavat asianmukaisen osuuden myönnettävistä määristä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1005/2009 25 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Myönnetään liitteessä I luetelluille yrityksille laboratorio- ja analyysitarkoituksiin vuonna 2011 käytettävien valvottavien aineiden tuonti- ja tuotantokiintiöt.

Näille yrityksille myönnetyt enimmäismäärät, jotka voidaan tuottaa tai tuoda laboratorio- ja analyysitarkoituksiin vuonna 2011, vahvistetaan liitteessä II.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Saksa

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

Saksa

 

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

1300 Toulouse

Ranska

 

Arkema France S.A.

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Ranska

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

Saksa

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Ranska

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Alankomaat

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Saksa

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Saksa

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Alankomaat

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Saksa

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10 000

1780 CA Den Helder

Alankomaat

 

Panreac Quimica S.A.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Espanja

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

Italia

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Ranska

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Yhdistynyt kuningaskunta

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Saksa

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Saksa

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Saksa

 

Stockholm University

Department of Applied Environmental Science (ITM)

10691 Stockholm

Ruotsi

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa n. 600/a

I – Volpiano (TO)

Italia

 

VWR International S.A.S.

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-bois

Ranska

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUVL C 107, 27.4.2010, s. 20.


LIITE I

Yritykset, joilla on oikeus tuottaa tai tuoda valvottuja aineita laboratorio- ja analyysitarkoituksiin

Laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviä valvottuja aineita koskevat kiintiöt myönnetään seuraaville yrityksille:

Yritys

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]

 

Acros Organics bvba [BE]

 

Airbus Operations SAS [FR]

 

Arkema France SA [FR]

 

Bayer CropScience AG [DE]

 

Eras Labo [FR]

 

Harp International Ltd [UK]

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]

 

LGC Standards GmbH [DE]

 

Mallinckrod Baker BV [NL]

 

Mebrom NV [BE]

 

Merck KGaA [DE]

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]

 

Ministry of Defence [NL]

 

Panreac Quimica SAU [ES]

 

Sicor Spa [IT]

 

Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]

 

Sigma Aldrich Company Ltd [UK]

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]

 

Solvay Fluor GmbH [DE]

 

Stockholm University [SE]

 

Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]

 

VWR Intern. SAS [FR]


LIITE II

Tätä liitettä ei julkaista, koska se sisältää arkaluonteista kaupallista tietoa.


25.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/18


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2011,

valvottujen aineiden tuontikiintiöiden määräämisestä ja vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa luovutettavaksi sallittujen määrien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1820)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, saksan-, ja tšekinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2011/185/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioniin tuotujen valvottavien aineiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen on rajoitettu asetuksen (EY) N:o 1005/2009 16 artiklalla.

(2)

Komissio on julkaissut ilmoituksen yrityksille, jotka aikovat tuoda Euroopan unioniin tai viedä Euroopan unionista otsonikerrosta heikentäviä valvottavia aineita vuonna 2011, ja yrityksille, jotka aikovat hakea vuodeksi 2011 kiintiötä tällaisille laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäville aineille (2), ja ottanut vastaan ilmoituksia suunnitelluista tuontimääristä vuonna 2011.

(3)

Määrälliset rajat ja kiintiöt olisi vahvistettava 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliselle ajalle.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1005/2009 25 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty ryhmässä I lueteltujen valvottavien aineiden (kloorifluorihiilivedyt 11, 12, 113, 114 ja 115) ja ryhmässä II lueteltujen valvottavien aineiden (muut täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt) määrä, jonka vuonna 2011 saa tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 11 025 000,00 ODP-kiloa.

2.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty ryhmässä III lueteltujen valvottavien aineiden (halonit) määrä, jonka vuonna 2011 saa tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä, on 30 733 655,00 ODP-kiloa.

3.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty ryhmässä IV lueteltujen valvottavien aineiden (hiilitetrakloridi) määrä, jonka vuonna 2011 saa tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 2 752 200,00 ODP-kiloa.

4.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty ryhmässä V lueteltujen valvottavien aineiden (1,1,1-trikloorietaani) määrä, jonka vuonna 2011 saa tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 400 030,00 ODP-kiloa.

5.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty VI ryhmässä lueteltujen valvottujen aineiden (metyylibromidi) määrä, jonka vuonna 2011 saa tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 810 120,00 ODP-kiloa.

6.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty VII ryhmässä lueteltujen valvottujen aineiden (osittain halogenoidut bromifluorihiilivedyt) määrä, jonka vuonna 2011 saa tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 1 058,50 ODP-kiloa.

7.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty ryhmässä VIII lueteltujen valvottavien aineiden (osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt) määrä, jonka vuonna 2011 saa tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 4 970 602,212 ODP-kiloa.

8.   Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännelty ryhmässä IX lueteltujen valvottavien aineiden (bromikloorimetaani) määrä, jonka vuonna 2011 saa tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, on 246 012,00 ODP-kiloa.

2 artikla

1.   Kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 ja muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi liitteessä I luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

2.   Halonien tuontikiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi liitteessä II luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

3.   Hiilitetrakloridin tuontikiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi liitteessä III luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

4.   1,1,1-trikloorietaanin tuontikiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi liitteessä IV luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

5.   Metyylibromidin tuontikiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi liitteessä V luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

6.   Osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi liitteessä VI luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

7.   Osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi liitteessä VII luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

8.   Bromikloorimetaanin tuontikiintiöt määrätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi liitteessä VIII luetelluille yrityksille ja siinä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

9.   Yritysten yksittäiset tuontikiintiöt esitetään liitteessä IX.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Saksa

 

Aesica Queenborough Ltd (UK)

Queenborough

Kent ME11 5EL

Yhdistynyt kuningaskunta

 

AGC Chemicals Europe Ltd

York House

Hillhouse International

Thornton Cleveleys

Lancashire FY5 4QD

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Arkema France SA

420 rue d’Estienne d’Orves

92705 Colombes Cedex

Ranska

 

Arkema Química S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Espanja

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Ranska

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Saksa

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Saksa

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Alankomaat

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieparkstraße 1

84508 Burgkirchen

Saksa

 

Eras Labo

222 RN 90

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Ranska

 

Esto Cheb s.r.o.

Paleckého 2087/8a

35002 Cheb

Tšekki

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italia

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italia

 

Excelsyn Molecular Development Ltd (UK)

Mostyn Road

Holywell

Flintshire CH8 9DN

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgia

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Alankomaat

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674–506 Loures

Portugali

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Alankomaat

 

Intergeo Ltd

Thermi Industrial Area

57001 Thessaloniki

Kreikka

 

Laboratorios Miret SA

Géminis 4

08228 Terrassa, Barcelona

Espanja

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107–109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Espanja

 

Lufthansa CityLine GmbH

Waldstr. 247

51147 Köln

Saksa

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Meridian Technical Services Ltd

14 Hailey Road

DA18 4AP Erith, Kent

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Puola

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italia

 

Sabena Technics DNR

Bois de Ponthual

BP 90154

35800 Saint-Lunaire

Ranska

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italia

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51–180 Wrocław

Puola

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Saksa

 

SJB Energy Trading BV (NL)

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Alankomaat

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Saksa

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Ranska

 

Solvay Solexis SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

Ranska

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italia

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italia

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italia

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18

97076 Würzburg

Saksa

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr. 13

68526 Ladenburg

Saksa

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUVL C 107, 27.4.2010, s. 20.


LIITE I

RYHMÄT I JA II

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tai prosessireagensseiksi tarkoitettujen kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 ja muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

Yritys

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


LIITE II

RYHMÄ III

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi ja kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen halonien tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

Yritys

 

BASF Agri Product (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

ESTO Cheb (CZ)

 

Eusebi Impianti (IT)

 

Eusebi Service (IT)

 

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

 

Halon & Refrigerant Services (UK)

 

Intergeo (EL)

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

 

Lufthansa CityLine (DE)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Sabena Technics (FR)

 

Safety Hi-Tech (IT)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)


LIITE III

RYHMÄ IV

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitetun hiilitetrakloridin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

Yritys

 

Dow Deutschland (DE)

 

Mexichem UK (UK)


LIITE IV

RYHMÄ V

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitetun 1,1,1-trikloorietaanin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

Yritys

 

Arkema (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


LIITE V

RYHMÄ VI

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitetun metyylibromidin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

Yritys

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Mebrom (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


LIITE VI

RYHMÄ VII

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitettujen osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

Yritys

 

ABCR Dr. Braunagel (DE)

 

Excelsyn Molecular Development (UK)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

R.P. Chem (IT)

 

Sterling (IT)


LIITE VII

RYHMÄ VIII

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi ja prosessireagensseiksi tarkoitettujen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

Yritys

 

Aesica Queenborough (UK)

 

AGC Chemicals Europe (UK)

 

Arkema France (FR)

 

Arkema Química (ES)

 

Bayer CropScience (DE)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Dyneon (DE)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

SJB Energy Trading (NL)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Fluores France (FR)

 

Solvay Solexis (FR)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Tazzetti Fluids (IT)


LIITE VIII

RYHMÄ IX

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitetun bromikloorimetaanin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi.

Yritys

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Laboratorios Miret (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Thomas Swan & Co (UK)


LIITE IX

Tätä liitettä ei julkaista, koska se sisältää arkaluonteista kaupallista tietoa.