ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.068.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 68

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
15. maaliskuu 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

TALOUSARVIOT

 

 

Euroopan parlamentti

 

 

2011/125/EU, Euratom

 

*

Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2011 lopullinen hyväksyminen

1

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu.Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

TALOUSARVIOT

 

 

Euroopan parlamentti

 

*

1

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu.Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

TALOUSARVIOT

Euroopan parlamentti

15.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/1


Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2011

LOPULLINEN HYVÄKSYMINEN

(2011/125/EU, Euratom)

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIES, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (1),

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2),

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen ja erityisesti sopimuksen I osassa määritellyn ja liitteessä I olevan monivuotisen rahoituskehyksen (3),

ottaa huomioon komission 27 päivänä huhtikuuta 2010 tekemän esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011,

ottaa huomioon neuvoston 12 päivänä elokuuta 2010 vahvistaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi,

ottaa huomioon komission 15 päivänä syyskuuta 2010 esittämän oikaisukirjelmän nro 1/2011 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011,

ottaa huomioon parlamentin 20 päivänä lokakuuta 2010 antaman päätöslauselman neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 20 päivänä lokakuuta 2010 hyväksymät tarkistukset esitykseen yleiseksi talousarvioksi,

ottaa huomioon puhemiehen 22 päivänä lokakuuta 2010 päivätyn kirjeen, jossa sovitaan neuvoston puheenjohtajan kanssa yhteisymmärryksessä sovittelukomitean kokouksesta 27 päivänä lokakuuta 2010,

ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajan 25 päivänä lokakuuta 2010 lähettämän kirjeen, jossa ilmoitetaan, että neuvosto ei voi hyväksyä kaikkia parlamentin hyväksymiä tarkistuksia,

ottaa huomioon komission 11 päivänä lokakuuta 2010 ja 20 päivänä lokakuuta 2010 esittämät oikaisukirjelmät nro 2/2011 ja 3/2011 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011,

ottaa huomioon, että sovittelukomitea ei päässyt yhteisymmärrykseen yhteisestä tekstistä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa 21 päivän määräajassa,

ottaa huomioon komission 26 päivänä marraskuuta 2010 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 8 kohdan mukaisesti tekemän uuden esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011,

ottaa huomioon neuvoston 10 päivänä joulukuuta 2010 vahvistaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 75 b, 75 d ja 75 e artiklan,

ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi neuvoston kannan 15 päivänä joulukuuta 2010,

TOTEAA, ETTÄ

Ainoa artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklassa määrätty menettely on saatettu päätökseen ja Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2011 on lopullisesti hyväksytty.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä joulukuuta 2010.

Puhemies

J. BUZEK


(1)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUODEKSI 2011

SISÄLTÖ

YLEINEN TULOTAULUKKO

A. Johdanto ja yleisen talousarvion rahoitus

B. Yleinen yhteenveto tuloista budjettikohdittain

C. Henkilöstötaulukot

D. kiinteistöt

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka I: Parlamentti

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka II: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka III: Komissio (II osa)

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka IV: Euroopan unionin tuomioistuin

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka V: Tilintarkastustuomioistuin

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka VI: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka VII: Alueiden komitea

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka VIII: Euroopan oikeusasiamies

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka IX: Euroopan tietosuojavaltuutettu

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka X: Euroopan ulkosuhdehallinto

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

SISÄLTÖ – I OSA

YLEINEN TULOTAULUKKO

A. Johdanto ja yleisen talousarvion rahoitus

B. Yleinen yhteenveto tuloista budjettikohdittain

— Osasto 1: Omat varat

— Osasto 3: Käytettävissä olevat ylijäämät

— Osasto 4: Unionin toimielinten ja elinten palveluksessa olevasta henkilöstöstä kertyvät tulot

— Osasto 5: Toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 6: Unionin/yhteisön ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 7: Viivästyskorot ja sakot

— Osasto 8: Lainat

— Osasto 9: Sekalaiset tulot

C. Henkilöstötaulukot

D. Kiinteistöt

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka I: Parlamentti

— Tulotaulukko

— Osasto 4: Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 5: Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 6: Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 9: Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 3: Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 4: Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 10: Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka II: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

— Tulotaulukko

— Osasto 4: Erilaiset yhteisön verot ja maksut

— Osasto 5: Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 6: EU:n/yhteisön sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 7: Viivästyskorot

— Osasto 9: Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2: Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 3: Toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 4: Mietintäryhmään liittyvät menot

— Osasto 10: Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka IV: Euroopan unionin tuomioistuin

— Tulotaulukko

— Osasto 4: Toimielinten ja unionin muiden elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 5: Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 9: Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2: Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 3: Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 10: Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka V: Tilintarkastustuomioistuin

— Tulotaulukko

— Osasto 4: Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

— Osasto 5: Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 9: Muut tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 10: Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka VI: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

— Tulotaulukko

— Osasto 4: Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 5: Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 9: Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstöä koskevat menot

— Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 10: Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka VII: Alueiden komitea

— Tulotaulukko

— Osasto 4: Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 5: Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 9: Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1: Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 10: Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka VIII: Euroopan oikeusasiamies

— Tulotaulukko

— Osasto 4: Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 6: Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 9: Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1: Toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot

— Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot

— Osasto 3: Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 10: Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka IX: Euroopan tietosuojavaltuutettu

— Tulotaulukko

— Osasto 4: Erilaiset unionin verot ja maksut

— Osasto 9: Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1: Toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot

— Osasto 2: Kiinteistöt, laitteet ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyvät menot

— Osasto 10: Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka X: Euroopan ulkosuhdehallinto

— Tulotaulukko

— Osasto 4: Erilaiset unionin verot ja maksut

— Osasto 5: Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 6: Unionin/yhteisön sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 7: Viivästyskorot

— Osasto 9: Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1: Päätoimipaikan henkilöstö

— Osasto 2: Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot päätoimipaikassa

— Osasto 3: Edustustot

— Osasto 10: Muut menot

— Henkilöstö

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

JOHDANTO

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa esitetään ja vahvistetaan joka varainhoitovuodeksi kaikki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön tarpeellisiksi katsotut tulot ja menot.

Talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa noudatetaan yhtenäisyyden, talousarvion totuudenmukaisuuden, vuotuisuuden, tasapainon, laskentayksikön, yleiskatteisuuden, erittelyn, moitteettoman varainhoidon ja seurattavuuden periaatteita:

Yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuuden periaatteiden mukaan kaikki unionin tulot ja menot, jotka suoritetaan talousarviosta, on esitettävä yhdessä ainoassa asiakirjassa.

Vuotuisperiaatteen mukaan talousarvio hyväksytään yhtä varainhoitovuotta varten kerrallaan. Varainhoitovuoden maksusitoumus- ja maksumäärärahat on pääsääntöisesti käytettävä kyseisen vuoden aikana.

Tasapainoperiaatteen mukaan varainhoitovuoden tulojen ja menojen on oltava yhtä suuret. Talousarvion alijäämän kattaminen lainavaroin on omien varojen järjestelmän periaatteiden vastaista ja siksi kiellettyä.

Laskentayksikön periaatteen mukaan talousarvio laaditaan ja toteutetaan ja tilinpäätös esitetään euroina.

Yleiskatteisuuden periaatteen mukaan tulojen kokonaismäärän on katettava maksumäärärahat lukuun ottamatta rajoitettua osaa tuloista, joka on sidottu joihinkin erityisiin menoihin. Tulot ja menot on otettava talousarvioon täysimääräisinä vähentämättä niitä toisistaan.

Erittelyperiaate tarkoittaa, että kaikki määrärahat on sidottava ennalta määriteltyyn tarkoitukseen, jotta vältetään eri määrärahojen sekoittuminen.

Moitteettoman varainhoidon periaate on määritelty suhteessa taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteisiin.

Talousarvion laadinnassa noudatetaan seurattavuuden periaatetta eli tiedotetaan riittävästi talousarvion toteuttamisesta ja tileistä.

Talousarvion hallinnoinnin avoimuutta pyritään lisäämään moitteettoman varainhoidon tavoitteiden mukaisesti pyrkien etenkin tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Tämän vuoksi määrärahat ja varat esitetään käyttötarkoituksen, toisin sanoen toiminnon, mukaan ryhmiteltyinä (ABB – toimintoperusteinen budjetointi).

Tässä talousarviossa hyväksytyt menot ovat maksusitoumusmäärärahoina yhteensä 141 909 398 849 euroa (0,25 prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 talousarviossa) ja maksumäärärahoina yhteensä 126 527 133 762 euroa, (2,90 prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 talousarviossa).

Talousarvioon otettujen tulojen kokonaismäärä on 126 527 133 762 euroa. Alv-varojen kannossa sovellettava yhdenmukainen verokanta on 0,30 prosenttia (lukuun ottamatta Itävaltaa, johon sovellettava verokanta on 0,225 prosenttia, Saksaa, johon sovellettava verokanta on 0,15 prosenttia, Alankomaita, johon sovellettava verokanta on 0,10 prosenttia, ja Ruotsia, johon sovellettava verokanta on 0,10 prosenttia). BKTL-varojen kannossa sovellettava yhdenmukainen kerroin on 0,7538 prosenttia. Perinteisten omien varojen (tulli- ja sokerimaksut) osuus vuoden 2011 talousarvion rahoituksesta on 13,26 prosenttia, alv-varojen osuus 10,90 prosenttia ja BKTL-varojen osuus 74,72 prosenttia. Varainhoitovuoden muiden tulojen määräksi on arvioitu 1 421 368 232 euroa.

Vuoden 2011 talousarvion rahoittamiseen tarvittavien omien varojen osuus jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta (BKTL) on 1,00 prosenttia. Se on näin vähemmän kuin enimmäisosuudeksi asetettu 1,23 prosenttia, joka on laskettu Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) 3 artiklan 1 kohdassa säädetyllä laskentamenetelmällä.

Seuraavissa taulukoissa esitetään vuoden 2011 talousarvion rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset laskelmat.

YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom 1 artiklan säännösten mukaisesti varainhoitovuoden 2011 aikana katettavat määrärahat

MENOT

Kuvaus

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010 (1)

Muutos (%)

1. Kestävä kasvu

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. EU globaalina toimijana

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Hallinto

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Menot yhteensä  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TULOT

Kuvaus

Talousarvio 2011

Talousarvio2010 (3)

Muutos (%)

Sekalaiset tulot (osastot 4–9)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (luku 3 0, momentti 3 0 0)

p.m.

2 253 591 199

Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta (luku 3 0, momentti 3 0 2)

p.m.

p.m.

Edellisten varainhoitovuosien alv- ja BKTL-varojen perusteella laskettu saldo (luvut 3 1 ja 3 2)

p.m.

p.m.

Tulot yhteensä osastoista 3–9

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Tulli- ja sokerimaksut, netto (luvut 1 1 ja 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (taulukot 1 ja 2, luku 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Täydentävistä omista varoista rahoitettavaksi jäävä summa (BKTL:oon perustuvat omat varat, taulukko 3, luku 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Määrärahat, jotka katetaan päätöksen 2007/436/EY, Euratom (4) 2 artiklassa tarkoitetuilla omilla varoilla

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Tulot yhteensä  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TAULUKKO 1

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäveron (alv) yhdenmukaistettujen määräytymisperusteiden rajaamislaskelmat

Jäsenvaltiot

1 % rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta

1 % bruttokansantulosta

Rajauskerroin (%)

1 % bruttokansantulosta kerrottuna rajauskertoimella

1 % rajatusta alv-määräytymisperusteesta (6)

Jäsenvaltiot, joiden alv-määräytymisperuste on rajattu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bulgaria

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Tšekki

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Tanska

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Saksa

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Viro

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Irlanti

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Irlanti

Kreikka

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Espanja

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Ranska

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Italia

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Kypros

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Kypros

Latvia

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Liettua

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Liettua

Luxemburg

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Luxemburg

Unkari

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Alankomaat

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Itävalta

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Puola

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Puola

Portugali

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugali

Romania

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Slovenia

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Slovenia

Slovakia

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Suomi

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Ruotsi

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Yhdistynyt kuningaskunta

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Yhteensä

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


TAULUKKO 2

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten arvonlisäverosta (alv) kertyvien omien varojen jakautuminen (luku 1 3)

Jäsenvaltio

1 % rajatusta alv-määräytymisperusteesta

Alv:sta kertyvien omien varojen yhdenmukainen verokanta (7), %

Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bulgaria

166 799 000

0,300

50 039 700

Tšekki

661 192 000

0,300

198 357 600

Tanska

960 047 000

0,300

288 014 100

Saksa

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Viro

67 256 000

0,300

20 176 800

Irlanti

664 784 000

0,300

199 435 200

Kreikka

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Espanja

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Ranska

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Italia

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Kypros

86 943 000

0,300

26 082 900

Latvia

67 515 000

0,300

20 254 500

Liettua

136 215 000

0,300

40 864 500

Luxemburg

146 023 000

0,300

43 806 900

Unkari

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Alankomaat

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Itävalta

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Puola

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugali

816 689 000

0,300

245 006 700

Romania

484 272 000

0,300

145 281 600

Slovenia

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovakia

265 882 000

0,300

79 764 600

Suomi

804 121 000

0,300

241 236 300

Ruotsi

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Yhdistynyt kuningaskunta

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Yhteensä

54 680 820 000

 

13 786 799 525


TAULUKKO 3

Yhdenmukaisen kertoimen määrittäminen ja päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten bruttokansantuloon perustuvien omien varojen jakautuminen (luku 1 4)

Jäsenvaltiot

1 % bruttokansantulosta

Täydentävien omien varojen yhdenmukainen kerroin

Yhdenmukaiseen kertoimeen perustuvat täydentävät omat varat

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bulgaria

348 101 000

 

262 406 752

Tšekki

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Tanska

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Saksa

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Viro

137 606 000

 

103 730 652

Irlanti

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Kreikka

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Espanja

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Ranska

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Italia

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Kypros

173 886 000

 

131 079 372

Latvia

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Liettua

272 430 000

 

205 364 166

Luxemburg

292 046 000

 

220 151 170

Unkari

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Alankomaat

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Itävalta

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Puola

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugali

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Romania

1 280 218 000

 

965 058 554

Slovenia

356 079 000

 

268 420 757

Slovakia

688 108 000

 

518 712 057

Suomi

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Ruotsi

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Yhdistynyt kuningaskunta

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Yhteensä

125 416 430 000

 

94 541 866 005


TAULUKKO 4

Laskelma päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti Alankomaiden ja Ruotsin BKTL-maksuosuuksiin tehdystä bruttovähennyksestä ja sen rahoituksesta (luku 1 6)

Jäsenvaltio

Bruttovähennys

Osuus BKTL-määräytymisperusteesta, %

BKTL-kertoimeen perustuva osuus bruttovähennyksestä

Alankomaille ja Ruotsille myönnetyn vähennyksen rahoittaminen

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bulgaria

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Tšekki

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Tanska

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Saksa

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Viro

 

0,11

910 589

910 589

Irlanti

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Kreikka

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Espanja

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Ranska

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Italia

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Kypros

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Latvia

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Liettua

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Luxemburg

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Unkari

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Alankomaat

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Itävalta

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Puola

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugali

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Romania

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Slovenia

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovakia

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Suomi

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Ruotsi

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Yhdistynyt kuningaskunta

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Yhteensä

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

EU:n BKT-deflaattori euroina (kevään 2010 talousennuste):

a) 2004 EU-25 = 107,4023, b) 2006 EU-25 = 112,1509, c) 2006 EU-27 = 112,4894, d) 2011 EU-27 = 118,4172

Alankomaille myönnetty kertavähennys vuoden 2011 hintoina:

605 000 000 euroa × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 euroa

Ruotsille myönnetty kertavähennys vuoden 2011 hintoina:

150 000 000 euroa × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 euroa


TAULUKKO 5

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2010 (luku 1 5)

Kuvaus

Kerroin, % (9)

Summa

1. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta

15,3816

 

2. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi)

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Kohdennetut menot yhteensä

 

112 118 871 234

5. Laajentumiseen liittyvät menot (10) = (5 a + 5 b)

 

25 444 654 082

5 a. Liittymistä edeltävät menot

 

2 981 845 806

5 b. 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot

 

22 462 808 276

6. Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (11)

 

1 046 923 607

9. Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (12)

 

26 548 215

11. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) – (10)

 

3 079 226 649


Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan 2 kohdan mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan lisärahoitusosuus, joka johtuu siitä, että jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään laajentumiseen liittyvät menot kyseisen artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti, saa olla kaudella 2007–2013 enintään 10 500 000 000 euroa vuoden 2004 hintoina. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän säännöksen vaikutukset.

Vuosia 2007–2012 koskevat korjaukset Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi

Alkuperäisen määrän muutos suhteessa 10,5 miljardin enimmäismäärään

(Vuonna 2007 tehty omia varoja koskeva päätös verrattuna vuonna 2000 tehtyyn omia varoja koskevaa päätökseen) euroina

Muutos

nyky-

hintoina

Muutos

vuoden

2004 kiinteinä hintoina

A) Vuotta 2007 koskeva korjaus

0

0

B) Vuotta 2008 koskeva korjaus

– 299 990 334

– 278 238 906

C) Vuotta 2009 koskeva korjaus

–1 349 647 274

–1 270 060 542

D) Vuotta 2010 koskeva korjaus

–2 280 386 723

–2 106 891 926

E) Vuotta 2011 koskeva korjaus

ei sovelleta

ei sovelleta

F) Vuotta 2012 koskeva korjaus

ei sovelleta

ei sovelleta

G) Kokonaismuutos = A + B + C + D + E + F

–3 930 024 332

–3 655 191 375


TAULUKKO 6

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää –3 079 226 649 euron korjausta koskeva rahoituslaskelma (luku 1 5)

Jäsenvaltiot

Osuudet BKTL-varojen määräytymisperusteista

Osuudet ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa

Osuudet ilman Saksaa, Alankomaita, Itävaltaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa

3/4 Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin osuudesta sarakkeesta 2

Sarake 4 suhteutettuna sarakkeen 3 osuuksiin

Rahoituskerroin

Rahoituskertoimen mukainen rahoitusosuus korjauksesta

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bulgaria

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Tšekki

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Tanska

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Saksa

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Viro

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Irlanti

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Kreikka

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Espanja

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Ranska

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Italia

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Kypros

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Latvia

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Liettua

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Luxemburg

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Unkari

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Alankomaat

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Itävalta

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Puola

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugali

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Romania

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Slovenia

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Slovakia

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Suomi

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Ruotsi

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Yhdistynyt kuningaskunta

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Yhteensä

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Laskutoimitukset on tehty viidentoista desimaalin tarkkuudella.

TAULUKKO 7

Yleisen talousarvion rahoitus omien varojen lajeittain ja jäsenvaltioittain (yhteenveto) (13)

Jäsenvaltio

Perinteiset omat varat

Alv- ja BKTL-varat, sisältää mukautusten vaikutukset

Omat varat yhteensä (14)

Sokerimaksut, netto (75 %)

Tullimaksut, netto (75 %)

Perinteiset omat varat yhteensä, netto (75 %)

Kantokulut p.m. (25 % perinteisten omien varojen brutto-määrästä)

Arvonlisäverosta kertyvät omat varat

BKTL:oon perustuvat omat varat

Alankomaiden ja Ruotsin hyväksi tehtävä vähennys

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus

Jäsenvaltion rahoitusosuus yhteensä

Jäsenvaltion rahoitusosuus, %

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bulgaria

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Tšekki

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Tanska

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Saksa

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Viro

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Irlanti

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Kreikka

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Espanja

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Ranska

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Italia

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Kypros

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Latvia

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Liettua

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Luxemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Unkari

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Alankomaat

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Itävalta

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Puola

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugali

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Romania

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Slovenia

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Slovakia

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Suomi

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Ruotsi

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Yhdistynyt kuningaskunta

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Yhteensä

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA BUDJETTIKOHDITTAIN

Osasto

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

OMAT VARAT

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

UNIONIN/YHTEISÖN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

LAINAT

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

SEKALAISET TULOT

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

KAIKKI YHTEENSÄ

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

OSASTO 1

OMAT VARAT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

LUKU 1 1

1 1 0

Markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Sokerin varastointimaksut

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin tuotannosta sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Tuotantomaksu

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Kertamaksut sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Ylijäämämaksu

p.m.

p.m.

944 778,39

 

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

LUKU 1 2

1 2 0

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

LUKU 1 3

1 3 0

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

LUKU 1 4

1 4 0

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

LUKU 1 5

1 5 0

Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti

0

0

– 315 228 368,69

 

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

0

0

– 315 228 368,69

LUKU 1 6

1 6 0

Alankomaille ja Ruotsille päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys

0

0

4 142 307,78

 

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

0

0

4 142 307,78

 

Osasto 1 yhteensä

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

LUKU 1 1 —

SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

LUKU 1 2 —

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT

LUKU 1 3 —

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT

LUKU 1 4 —

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT

LUKU 1 5 —

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 1 6 —

ALANKOMAILLE JA RUOTSILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS

LUKU 1 1 —   SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

1 1 0   Markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Selvitysosa

Sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuottajien oli sokerialan yhteisessä markkinajärjestelyssä maksettava perustuotanto- ja B-maksuja, joilla katettiin markkinoiden tukemisesta aiheutuvat menot. Tälle momentille otettavat määrät perustuvat aiemmin määritettyjen maksujen tarkistamiseen. Markkinointivuoteen 2007/2008 ja sitä seuraaviin vuosiin liittyvät maksut otetaan tämän luvun momentille 1 1 7 tuotantomaksuna.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

0,—

Tanska

p.m.

p.m.

0,—

Saksa

p.m.

p.m.

0,—

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

0,—

Ranska

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

0,—

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

0,—

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

0,—

Suomi

p.m.

p.m.

0,—

Ruotsi

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Sokerin varastointimaksut

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Selvitysosa

Tälle momentille otetaan tulot maksuista, joita uusilta jäsenvaltioilta peritään silloin, kun ne eivät ole poistaneet sokerialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi 14 päivänä tammikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 60/2004 (EUVL L 9, 15.1.2004, s. 8) tarkoitettuja sokerin ylijäämävarastoja.

Momentille otetaan myös jäljellä olevista sokerin varastointimaksuista saatavat tulot, sillä varastointimaksu säädettiin poistettavaksi sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1).

Momentille otetaan lisäksi ne suorittamatta olevat määrät, jotka on sokerin seuraavaan markkinointivuoteen siirtämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä tammikuuta 1982 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 65/82 (EYVL L 9, 14.1.1982, s. 14) 5 artiklan mukaan maksettava tapauksissa, joissa siirretyn sokerin varastointivelvollisuutta ei ole noudatettu, sekä määrät, jotka on sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmää koskevista yleisistä säännöistä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1789/81 (EYVL L 177, 1.7.1981, s. 39) mukaan maksettava silloin, kun sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmää koskevia yleisiä sääntöjä ei ole noudatettu.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

0,—

Tanska

p.m.

p.m.

0,—

Saksa

p.m.

p.m.

0,—

Viro

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

303 588,38

Ranska

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Latvia

p.m.

p.m.

813 292,38

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Alankomaat

p.m.

p.m.

0,—

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

0,—

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

789 334,88

Suomi

p.m.

p.m.

0,—

Ruotsi

p.m.

p.m.

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin tuotannosta sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

397 365,75

Selvitysosa

Momentille otetaan vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin tuotannosta perittävät maksut sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Komission asetus (ETY) N:o 2670/81, annettu 14 päivänä syyskuuta 1981, kiintiön ylittävän sokerintuotannon yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 262, 16.9.1981, s. 14).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

0,—

Tanska

p.m.

p.m.

0,—

Saksa

p.m.

p.m.

397 365,75

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

0,—

Ranska

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

0,—

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

0,—

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

0,—

Suomi

p.m.

p.m.

0,—

Ruotsi

p.m.

p.m.

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Tuotantomaksu

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Selvitysosa

Sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuottajilta peritään sokerialan nykyisessä yhteisessä markkinajärjestelyssä tuotantomaksu.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) ja erityisesti sen 16 artikla.

Komission asetus (EY) N:o 952/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 39).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) ja erityisesti sen 51 artikla.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgaria

400 000

400 000

401 391,—

Tšekki

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Tanska

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Saksa

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Espanja

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Ranska

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Italia

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

800 000

800 000

812 268,—

Luxemburg

0,—

Unkari

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Alankomaat

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Itävalta

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Puola

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugali

200 000

200 000

56 250,—

Romania

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Suomi

800 000

800 000

728 991,—

Ruotsi

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Yhdistynyt kuningaskunta

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

Momentti 1 1 7 yhteensä

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Kertamaksut sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Yrityksille myönnetyistä sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä peritään kertamaksu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 58 artiklan mukaisesti.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) ja erityisesti sen 8 artikla ja 9 artiklan 2 ja 3 kohta.

Komission asetus (EY) N:o 952/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 39).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

0,—

Tanska

p.m.

p.m.

0,—

Saksa

p.m.

p.m.

0,—

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

0,—

Ranska

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

0,—

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

0,—

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

0,—

Suomi

p.m.

p.m.

0,—

Ruotsi

p.m.

p.m.

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Ylijäämämaksu

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

944 778,39

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden on perittävä ylijäämämaksu asianomaisilta alueelleen sijoittautuneilta yrityksiltä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 64 artiklan mukaisesti.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) ja erityisesti sen 15 artikla.

Komission asetus (EY) N:o 967/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 22).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Tšekki

p.m.

p.m.

0,—

Tanska

p.m.

p.m.

0,—

Saksa

p.m.

p.m.

914 135,91

Viro

0,—

Irlanti

p.m.

p.m.

0,—

Kreikka

p.m.

p.m.

0,—

Espanja

p.m.

p.m.

0,—

Ranska

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Kypros

0,—

Latvia

p.m.

p.m.

0,—

Liettua

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Unkari

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Alankomaat

p.m.

p.m.

24 549,—

Itävalta

p.m.

p.m.

0,—

Puola

p.m.

p.m.

661,60

Portugali

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovakia

p.m.

p.m.

0,—

Suomi

p.m.

p.m.

5 431,88

Ruotsi

p.m.

p.m.

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

p.m.

p.m.

944 778,39

LUKU 1 2 —   PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT

1 2 0   Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Selvitysosa

Tullien osoittaminen omina varoina yhteisten menojen rahoitukseen on johdonmukainen seuraus tavaroiden vapaasta liikkumisesta unionissa. Momentille voidaan ottaa tulot, joita saadaan maksuista, palkkioista, lisä- tai tasausmaksuista, lisäsummista tai -osista, yhteisestä tullitariffista ja muista tulleista kertyvistä maksuista, jotka Euroopan unionin toimielimet ovat vahvistaneet tai vahvistavat kolmansien valtioiden kanssa käytävälle kaupalle, sekä päättyneen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tullimaksuista.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bulgaria

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Tšekki

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Tanska

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Saksa

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Viro

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Irlanti

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Kreikka

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Espanja

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Ranska

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Italia

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Kypros

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Latvia

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Liettua

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Luxemburg

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Unkari

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Alankomaat

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Itävalta

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Puola

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugali

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Romania

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Slovenia

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovakia

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Suomi

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Ruotsi

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Yhdistynyt kuningaskunta

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

Momentti 1 2 0 yhteensä

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

LUKU 1 3 —   PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT

1 3 0   Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Selvitysosa

Yhdenmukainen verokanta, jota sovelletaan unionin sääntöjen mukaisesti määritettyihin alv-määräytymisperusteisiin, on kaikilla jäsenvaltioilla 0,30 prosenttia. Tässä yhteydessä käytettävä määräytymisperuste rajataan kaikilla jäsenvaltioilla 50 prosenttiin BKTL:sta. Alv:sta kertyvien omien varojen verokanta on kaudella 2007–2013 Itävallan osalta 0,225 prosenttia, Saksan osalta 0,15 prosenttia sekä Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,10 prosenttia.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 kohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bulgaria

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Tšekki

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Tanska

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Saksa

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Viro

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Irlanti

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Kreikka

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Espanja

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Ranska

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Italia

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Kypros

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Latvia

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Liettua

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Luxemburg

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Unkari

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Alankomaat

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Itävalta

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Puola

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugali

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Romania

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Slovenia

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovakia

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Suomi

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Ruotsi

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Yhdistynyt kuningaskunta

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

Momentti 1 3 0 yhteensä

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

LUKU 1 4 —   PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT

1 4 0   Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Selvitysosa

Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat varat ovat täydentäviä omia varoja, joilla katetaan tiettynä varainhoitovuonna ne menot, joiden kattamiseen perinteisistä omista varoista, alv-perusteisista maksuista ja muista tulosta saatavat määrät eivät riitä. BKTL:oon perustuvat varat takaavat näin implisiittisesti ennalta Euroopan unionin yleisen talousarvion tasapainon.

BKTL-peruste määräytyy sen mukaan, paljonko täydentäviä omia varoja tarvitaan, jotta voidaan kattaa ne talousarvioon otetut menot, joita ei voida kattaa muilla tuloilla (alv-perusteiset maksut, perinteiset omat varat ja muut tulot). Jäsenvaltioiden BKTL:oon sovelletaan tiettyä kerrointa.

Jäsenvaltioiden bruttokansantuloon sovellettava kerroin on tänä varainhoitovuonna 0,7538 prosenttia.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bulgaria

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Tšekki

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Tanska

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Saksa

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Viro

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Irlanti

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Kreikka

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Espanja

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Ranska

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Italia

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Kypros

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Latvia

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Liettua

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Luxemburg

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Unkari

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Alankomaat

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Itävalta

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Puola

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugali

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Romania

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Slovenia

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovakia

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Suomi

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Ruotsi

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Yhdistynyt kuningaskunta

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

Momentti 1 4 0 – Yhteensä

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

LUKU 1 5 —   TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

1 5 0   Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

0

0

– 315 228 368,69

Selvitysosa

Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainon korjausjärjestelystä (Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus) päätettiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Fontainebleaussa kesäkuussa 1984, ja järjestely otettiin käyttöön omista varoista vuonna 1985 tehdyllä päätöksellä. Järjestelyn tavoitteena on korjata Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainoa vähentämällä sen unionille suorittamia maksuja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 4 ja 5 artikla.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bulgaria

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Tšekki

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Tanska

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Saksa

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Viro

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Irlanti

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Kreikka

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Espanja

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Ranska

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Italia

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Kypros

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Latvia

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Liettua

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Luxemburg

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Unkari

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Alankomaat

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Itävalta

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Puola

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugali

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Romania

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Slovenia

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovakia

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Suomi

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Ruotsi

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Yhdistynyt kuningaskunta

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

Momentti 1 5 0 yhteensä

0

0

– 315 228 368,69

LUKU 1 6 —   ALANKOMAILLE JA RUOTSILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS

1 6 0   Alankomaille ja Ruotsille päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

0

0

4 142 307,78

Selvitysosa

Kaudella 2007–2013 Alankomaiden vuotuiseen BKTL-maksuosuuteen tehdään vuoden 2004 hintoina 605 000 000 euron ja Ruotsin vuotuiseen BKTL-maksuosuuteen vuoden 2004 hintoina 150 000 000 euron bruttovähennys. Edellä mainitut määrät muunnetaan nykyhintoihin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 9 kohta.

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 5 kohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bulgaria

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Tšekki

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Tanska

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Saksa

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Viro

910 589

885 244

987 074,04

Irlanti

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Kreikka

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Espanja

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Ranska

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Italia

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Kypros

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Latvia

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Liettua

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Luxemburg

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Unkari

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Alankomaat

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Itävalta

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Puola

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugali

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Romania

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Slovenia

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovakia

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Suomi

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Ruotsi

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Yhdistynyt kuningaskunta

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

Momentti 1 6 0 yhteensä

0

0

4 142 307,78

OSASTO 3

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

LUKU 3 0

3 0 0

Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta

p.m.

p.m.

0,—

 

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

LUKU 3 1

3 1 0

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 1 0 3

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

Momentti 3 1 0 yhteensä

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

LUKU 3 2

3 2 0

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 2 0 3

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

Momentti 3 2 0 yhteensä

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

LUKU 3 4

3 4 0

Eräiden jäsenvaltioiden jättäytymisestä tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen politiikanalojen ulkopuolelle aiheutuvien vaikutusten huomioon ottaminen

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

5 690 587,91

LUKU 3 5

3 5 0

Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 5 0 4

Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

p.m.

0

–5 894 916,19

 

Momentti 3 5 0 yhteensä

p.m.

0

–5 894 916,19

 

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

p.m.

0

–5 894 916,19

LUKU 3 6

3 6 0

Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 6 0 4

Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

p.m.

0

0,—

 

Momentti 3 6 0 yhteensä

p.m.

0

0,—

 

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

p.m.

0

0,—

LUKU 3 7

3 7 0

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom täytäntöönpanoon liittyvä vuosia 2007 ja 2008 koskeva mukautus

–88 684 851,97

 

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

–88 684 851,97

 

Osasto 3 yhteensä

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

LUKU 3 0 —

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 3 1 —

ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:o 1150/2000 10 ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

LUKU 3 2 —

ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:o 1150/2000 10 ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

LUKU 3 4 —

MUKAUTUS, JOKA LIITTYY ERÄIDEN JÄSENVALTIOIDEN JÄTTÄYTYMISEEN TIETTYJEN VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN POLITIIKANALOJEN ULKOPUOLELLE

LUKU 3 5 —

LOPULLINEN LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

LUKU 3 6 —

VÄLIAIKAINEN TARKISTETTU LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

LUKU 3 7 —

PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM TÄYTÄNTÖÖNPANOON LIITTYVÄ MUKAUTUS

LUKU 3 0 —   KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

3 0 0   Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 15 artiklan säännösten mukaisesti kunkin varainhoitovuoden ylijäämä otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon tuloina ja alijäämämenoina.

Näitä tuloja tai menoja koskevat arviot otetaan talousarvioon talousarviomenettelyssä ja tarvittaessa varainhoitoasetuksen 34 artiklan mukaisesti esitetyssä oikaisukirjelmämenettelyssä. Arviot laaditaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 15 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.

Varainhoitovuoden tilinpäätöksen jälkeen kaikki poikkeamat ennakkoarvioista otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon lisätalousarviolla. Komission on tehtävä lisätalousarvioesitys 15 päivän kuluessa alustavan tilinpäätöksen esittämisestä.

Alijäämä otetaan komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille 27 02 01.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 15 artikla.

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 7 artikla.

3 0 2   Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan mahdollinen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille perustetun takuurahaston tavoitesumman ylittävä ylijäämä asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 3 artiklan säännösten mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (EUVL L 145, 10.6.2009, s. 10).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohta.

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17).

LUKU 3 1 —   ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:o 1150/2000 10 ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

3 1 0   Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 1 0 3   Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Selvitysosa

Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle heinäkuun 31 päivään mennessä selvitys, josta ilmenee kyseisen jäsenvaltion alv-varojen perusteen kokonaismäärä edellisenä kalenterivuotena.

Kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka lasketaan kyseisen selvityksen pohjalta Euroopan unionin sääntöjä noudattaen, sekä hyvitetään edellisen varainhoitovuoden aikana tehdyt kaksitoista tuloutusta. Komissio vahvistaa saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komission tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

Edellä mainittuihin selvityksiin asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklassa tarkoitettujen komission tarkastusten pohjalta tehdyt oikaisut ja/tai aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukujen muutokset, jotka vaikuttavat alv-määräytymisperusteen rajaamiseen, johtavat alv-varojen saldon mukautuksiin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989, s. 9).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohta.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bulgaria

p.m.

p.m.

411 027,82

Tšekki

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Tanska

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Saksa

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Viro

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Irlanti

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Kreikka

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Espanja

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Ranska

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Italia

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Kypros

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Latvia

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Liettua

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Luxemburg

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Unkari

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Alankomaat

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Itävalta

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Puola

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugali

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Romania

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Slovenia

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovakia

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Suomi

p.m.

p.m.

440 108,29

Ruotsi

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

Alamomentti 3 1 0 3 yhteensä

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

LUKU 3 2 —   ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:o 1150/2000 10 ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

3 2 0   Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 2 0 3   Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien edellisen varainhoitovuoden BKTL-aggregaattia ja sen osia koskevien lukujen perusteella kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka saadaan soveltamalla Euroopan unionin sääntöjä, sekä hyvitetään kyseisen varainhoitovuoden aikana tehdyt tuloutukset.

Komissio vahvistaa saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

Aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukuihin asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisesti tehtävät muutokset vaikuttavat saman asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetyin edellytyksin kyseisen jäsenvaltion osalta asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti vahvistettuun saldoon.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohta.

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1).

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bulgaria

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Tšekki

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Tanska

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Saksa

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Viro

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Irlanti

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Kreikka

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Espanja

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Ranska

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Italia

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Kypros

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Latvia

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Liettua

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Luxemburg

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Unkari

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Alankomaat

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Itävalta

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Puola

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugali

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Romania

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Slovenia

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovakia

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Suomi

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Ruotsi

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

Alamomentti 3 2 0 3 yhteensä

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

LUKU 3 4 —   MUKAUTUS, JOKA LIITTYY ERÄIDEN JÄSENVALTIOIDEN JÄTTÄYTYMISEEN TIETTYJEN VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN POLITIIKANALOJEN ULKOPUOLELLE

3 4 0   Eräiden jäsenvaltioiden jättäytymisestä tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen politiikanalojen ulkopuolelle aiheutuvien vaikutusten huomioon ottaminen

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Selvitysosa

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyjen Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan mukaan kyseiset jäsenvaltiot eivät osallistu tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan politiikanalojen aiheuttamien rahoitusvaikutusten kantamiseen, lukuun ottamatta niihin liittyviä hallintomenoja. Sen vuoksi omia varoja voidaan niiden osalta mukauttaa kunakin vuonna, jolloin ne eivät osallistu tällaisiin politiikanaloihin.

Kunkin jäsenvaltion osuus mukautusten rahoittamisesta lasketaan soveltamalla kyseisestä toimenpiteestä tai politiikanalasta aiheutuviin menoihin edellisen varainhoitovuoden BKTL-aggregaattia ja sen osia koskevia lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1) 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion osalta saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille joulukuun ensimmäisenä työpäivänä mainitun asetuksen 10 a artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 a artikla.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty pöytäkirja Tanskan asemasta ja erityisesti sen 3 artikla sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty pöytäkirja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta ja erityisesti sen 5 artikla.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bulgaria

p.m.

p.m.

106 840,71

Tšekki

p.m.

p.m.

425 107,23

Tanska

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Saksa

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Viro

p.m.

p.m.

48 527,82

Irlanti

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Kreikka

p.m.

p.m.

749 192,01

Espanja

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Ranska

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Italia

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Kypros

p.m.

p.m.

52 265,07

Latvia

p.m.

p.m.

72 316,90

Liettua

p.m.

p.m.

101 252,43

Luxemburg

p.m.

p.m.

96 426,56

Unkari

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Alankomaat

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Itävalta

p.m.

p.m.

901 516,03

Puola

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugali

p.m.

p.m.

516 028,30

Romania

p.m.

p.m.

359 225,17

Slovenia

p.m.

p.m.

117 048,93

Slovakia

p.m.

p.m.

210 732,09

Suomi

p.m.

p.m.

599 685,24

Ruotsi

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

Momentti 3 4 0 yhteensä

p.m.

p.m.

5 690 587,91

LUKU 3 5 —   LOPULLINEN LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

3 5 0   Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 5 0 4   Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

0

–5 894 916,19

Selvitysosa

Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta.

Vuoden 2009 luvut vastaavat lopullista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuoden 2005 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus.

Vuoden 2010 luvut vastaavat lopullista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuoden 2006 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom (EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42) 4 ja 5 artikla.

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) 4 ja 5 artikla.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bulgaria

p.m.

489 243

0,—

Tšekki

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Tanska

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Saksa

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Viro

p.m.

–69 352

627 249,96

Irlanti

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Kreikka

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Espanja

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Ranska

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Italia

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Kypros

p.m.

107 925

–55 882,63

Latvia

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Liettua

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Luxemburg

p.m.

– 281 514

628 919,04

Unkari

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Alankomaat

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Itävalta

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Puola

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugali

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Romania

p.m.

6 495 846

0,—

Slovenia

p.m.

1 562 004

888 598,40

Slovakia

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Suomi

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Ruotsi

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

Alamomentti 3 5 0 4 yhteensä

p.m.

0

–5 894 916,19

LUKU 3 6 —   VÄLIAIKAINEN TARKISTETTU LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

3 6 0   Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 6 0 4   Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

0

0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten aiemmin budjetoidun määrän ja kyseistä korjausta koskevan viimeisimmän väliaikaisen tarkistetun laskelman välinen erotus ennen lopullisten laskelmien tekemistä.

Vuoden 2010 luvut vastaavat väliaikaista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuoden 2008 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) 4 ja 5 artikla.

Jäsenvaltio

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

p.m.

–3 504 541

0,—

Bulgaria

p.m.

–1 523 420

0,—

Tšekki

p.m.

496 143

0,—

Tanska

p.m.

–8 155 544

0,—

Saksa

p.m.

– 213 638

0,—

Viro

p.m.

– 602 251

0,—

Irlanti

p.m.

–7 602 523

0,—

Kreikka

p.m.

–7 281 407

0,—

Espanja

p.m.

–17 398 703

0,—

Ranska

p.m.

–22 865 571

0,—

Italia

p.m.

–18 521 220

0,—

Kypros

p.m.

– 379 606

0,—

Latvia

p.m.

224 016

0,—

Liettua

p.m.

–1 577 325

0,—

Luxemburg

p.m.

–2 092 216

0,—

Unkari

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Alankomaat

p.m.

–5 075 335

0,—

Itävalta

p.m.

– 501 383

0,—

Puola

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugali

p.m.

– 312 262

0,—

Romania

p.m.

–10 996 050

0,—

Slovenia

p.m.

–1 405 069

0,—

Slovakia

p.m.

–3 676 917

0,—

Suomi

p.m.

–7 803 260

0,—

Ruotsi

p.m.

1 895 807

0,—

Yhdistynyt kuningaskunta

p.m.

124 294 781

0,—

Alamomentti 3 6 0 4 yhteensä

p.m.

0

0,—

LUKU 3 7 —   PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM TÄYTÄNTÖÖNPANOON LIITTYVÄ MUKAUTUS

3 7 0   Päätöksen 2007/436/EY, Euratom täytäntöönpanoon liittyvä vuosia 2007 ja 2008 koskeva mukautus

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

–88 684 851,97

Selvitysosa

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom takautuvaan soveltamiseen liittyvän, vuosia 2007 ja 2008 koskevan laskelman tulos.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 11 artikla.

Jäsenvaltiot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

Belgia

204 589 861,—

Bulgaria

17 366 133,—

Tšekki

71 898 232,29

Tanska

143 817 127,80

Saksa

–1 736 354 527,—

Viro

8 734 505,06

Irlanti

91 629 026,—

Kreikka

126 166 977,—

Espanja

592 534 409,—

Ranska

1 096 152 291,—

Italia

949 414 872,—

Kypros

8 837 040,27

Latvia

11 682 657,39

Liettua

16 715 516,02

Luxemburg

16 872 718,—

Unkari

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Alankomaat

–2 108 712 670,—

Itävalta

–30 989 269,—

Puola

146 112 853,43

Portugali

89 132 398,—

Romania

61 014 784,18

Slovenia

19 006 610,—

Slovakia

36 944 055,65

Suomi

110 353 342,—

Ruotsi

– 609 395 301,23

Yhdistynyt kuningaskunta

523 711 348,69

Momentti 3 7 0 yhteensä

–88 684 851,97

OSASTO 4

UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

LUKU 4 0

4 0 0

Toimielimien jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien sekä Euroopan investointipankin, Euroopan keskuspankin ja Euroopan investointirahaston elimien jäsenten, henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksesta pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

LUKU 4 1

4 1 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut

110 000

105 000

57 339,85

 

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

LUKU 4 2

4 2 0

Työnantajan eläkemaksut erillisvirastoissa ja kansainvälisissä järjestöissä

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Parlamentin jäsenten osallistuminen eläkejärjestelmän rahoitukseen

p.m.

p.m.

820 485,—

 

LUKU 4 2 YHTEENSÄ

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

Osasto 4 yhteensä

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

LUKU 4 0 —

VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET

LUKU 4 1 —

ELÄKEMAKSUT

LUKU 4 2 —

MUUT ELÄKEMAKSUT

LUKU 4 0 —   VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET

4 0 0   Toimielimien jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien sekä Euroopan investointipankin, Euroopan keskuspankin ja Euroopan investointirahaston elimien jäsenten, henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Selvitysosa

Näihin tuloihin kuuluvat kaikki palkoista ja palkkioista pidätetyt verot. Palkkoihin ja palkkioihin eivät sisälly etuudet eivätkä perhelisät, jotka maksetaan komission jäsenille, virkamiehille, muulle henkilöstölle, sellaisille menotaulukon kunkin osaston 01 luvussa tarkoitetuille henkilöille, joille maksetaan tehtävien päättymiseen liittyviä korvauksia, sekä eläkkeensaajille.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

Neuvoston päätös 2009/910/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 36).

Neuvoston päätös 2009/912/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 38).

Parlamentti

 

47 464 953

Neuvosto

 

22 212 000

Komissio

 

408 054 400

— hallinto

(330 928 000)

 

— tutkimus ja teknologian kehittäminen

(14 581 831)

 

— tutkimus (epäsuorat toimet)

(16 491 055)

 

— Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

(2 761 000)

 

— Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

(579 000)

 

— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)

(2 438 000)

 

— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)

(859 000)

 

— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

(1 157 000)

 

— Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)

(3 109 000)

 

— Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

(256 812)

 

— Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto

(418 716)

 

— Artemis-yhteisyritys – Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva aloite (ARTEMIS)

(44 663)

 

— Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

(66 994)

 

— Clean Sky -yhteisyritys

(100 492)

 

— Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (CFCA)

(391 237)

 

— Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

(254 739)

 

— Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

(990 871)

 

— Euroopan jälleenrakennusvirasto

(p.m.)

 

— Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX)

(970 832)

 

— Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

(212 149)

 

— Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

(3 251 522)

 

— Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

(111 657)

 

— Eurojust

(614 658)

 

— Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus(ECDC)

(805 557)

 

— Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP)

(578 823)

 

— Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

(3 526 495)

 

— Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(1 272 098)

 

— Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

(1 836 615)

 

— Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

(654 087)

 

— Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen (Galileo)

(274 705)

 

— Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

(150 738)

 

— Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

(156 320)

 

— Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

(106 075)

 

— Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E)

(1 068 623)

 

— Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

(897 451)

 

— Euroopan lääkevirasto (EMEA)

(3 805 436)

 

— Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

(527 789)

 

— ENIAC-yhteisyritys (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)

(33 497)

 

— Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

(245 646)

 

— Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

(163 468)

 

— Euroopan poliisivirasto (EUROPOL)

(1 381 083)

 

— Euroopan rautatievirasto (ERA)

(666 433)

 

— Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

(879 910)

 

— Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

(120 032)

 

— Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(774 812)

 

— Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

(337 534)

 

— Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI)

(551 422)

 

— Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC)

(164 497)

 

— Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

(1 035 699)

 

— Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-T EA)

(244 737)

 

— Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)

(100 492)

 

— IMI-yhteisyritys

(161 903)

 

— Eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmää koskeva yhteisyritys (SESAR)

(217 732)

 

— Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)

(3 374 913)

 

— Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

(1 091 356)

 

Euroopan unionin tuomioistuin

 

22 159 000

Tilintarkastustuomioistuin

 

10 497 081

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

4 436 469

Alueiden komitea

 

3 008 956

Euroopan oikeusasiamies

 

546 866

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

452 000

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

17 672 000

Euroopan investointipankki

 

38 840 000

Euroopan keskuspankki

 

14 250 000

Euroopan investointirahasto

 

2 100 000

 

Yhteensä

591 693 725

4 0 3   Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksesta pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

190 856,57

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot 30 päivään kesäkuuta 2003 asti sovelletusta tilapäisestä maksusta. Se kattaa näin kaikki sellaiset vielä jäljellä olevat tulot, jotka liittyvät palveluksessa olevien komission jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettyyn tilapäiseen maksuun.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15. joulukuuta 2003 asti.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

Parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio:

 

p.m.

— hallinto

(p.m.)

 

— tutkimus ja teknologian kehittäminen

(p.m.)

 

— tutkimus (epäsuorat toimet)

(p.m.)

 

— Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

(p.m.)

 

— Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

(p.m.)

 

— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)

(p.m.)

 

— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)

(p.m.)

 

— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

(p.m.)

 

— Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)

(p.m.)

 

— Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Euroopan jälleenrakennusvirasto

(p.m.)

 

— Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Euroopan lääkevirasto (EMEA)

(p.m.)

 

— Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

(p.m.)

 

— Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP)

(p.m.)

 

— Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(p.m.)

 

— Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

(p.m.)

 

— Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

(p.m.)

 

— Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

(p.m.)

 

— Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

(p.m.)

 

— Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(p.m.)

 

— Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)

(p.m.)

 

— Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

(p.m.)

 

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

4 0 4   Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista henkilöstösääntöjen 66 a artiklan mukaisesti pidätettävän erityismaksun tuotosta.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisön tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelyistä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

Neuvoston päätös 2009/910/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 36).

Neuvoston päätös 2009/912/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 38).

Euroopan parlamentti

 

8 109 730

Neuvosto

 

2 258 000

Komissio

 

42 428 398

— hallinto

(30 915 000)

 

— tutkimus ja teknologian kehittäminen

(2 348 125)

 

— tutkimus (epäsuorat toimet)

(2 655 569)

 

— Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

(521 000)

 

— Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

(110 000)

 

— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)

(410 000)

 

— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)

(139 000)

 

— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PAYMASTER)

(215 000)

 

— Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)

(555 000)

 

— Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

(38 793)

 

— Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto

(63 250)

 

— Artemis-yhteisyritys – Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva aloite (ARTEMIS)

(6 747)

 

— Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

(10 120)

 

— Clean Sky -yhteisyritys

(15 180)

 

— Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (CFCA)

(55 242)

 

— Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

(30 058)

 

— Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

(119 424)

 

— Euroopan jälleenrakennusvirasto

(p.m.)

 

— Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX)

(144 330)

 

— Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

(32 046)

 

— Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

(508 242)

 

— Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

(16 867)

 

— Eurojust

(46 805)

 

— Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus(ECDC)

(101 587)

 

— Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP)

(83 938)

 

— Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

(449 786)

 

— Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(139 280)

 

— Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

(252 386)

 

— Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

(79 079)

 

— Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen (Galileo)

(45 875)

 

— Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

(22 770)

 

— Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

(23 613)

 

— Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

(16 023)

 

— Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E)

(164 582)

 

— Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

(152 913)

 

— Euroopan lääkevirasto (EMEA)

(386 863)

 

— Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

(87 566)

 

— ENIAC-yhteisyritys (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)

(5 060)

 

— Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

(37 106)

 

— Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

(16 510)

 

— Euroopan poliisivirasto (EUROPOL)

(46 805)

 

— Euroopan rautatievirasto (ERA)

(102 394)

 

— Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

(129 028)

 

— Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

(18 132)

 

— Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(103 322)

 

— Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

(43 173)

 

— Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI)

(64 880)

 

— Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC)

(23 870)

 

— Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

(130 550)

 

— Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-T EA)

(34 805)

 

— Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)

(15 180)

 

— IMI-yhteisyritys

(24 457)

 

— Eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmää koskeva yhteisyritys (SESAR)

(32 890)

 

— Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)

(446 258)

 

— Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

(159 417)

 

Euroopan unionin tuomioistuin

 

3 004 000

Tilintarkastustuomioistuin

 

1 100 000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

947 174

Alueiden komitea

 

437 055

Euroopan oikeusasiamies

 

58 425

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

74 000

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

1 712 000

 

Yhteensä

60 128 782

LUKU 4 1 —   ELÄKEMAKSUT

4 1 0   Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamista maksuista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24).

Parlamentti

 

58 631 602

Neuvosto

 

24 527 000

Komissio

 

305 137 702

— hallinto

(204 432 325)

 

— tutkimus ja teknologian kehittäminen

(17 597 225)

 

— tutkimus (epäsuorat toimet)

(19 901 259)

 

— Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

(3 268 319)

 

— Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

(996 587)

 

— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)

(5 052 000)

 

— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)

(1 516 000)

 

— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)

(2 591 181)

 

— Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)

(4 542 678)

 

— Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

(367 775)

 

— Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto

(599 633)

 

— Artemis-yhteisyritys – Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva aloite (ARTEMIS)

(63 961)

 

— Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

(95 941)

 

— Clean Sky -yhteisyritys

(143 912)

 

— Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (CFCA)

(445 123)

 

— Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

(296 303)

 

— Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

(1 937 575)

 

— Euroopan jälleenrakennusvirasto

(p.m.)

 

— Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX)

(1 192 819)

 

— Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

(303 814)

 

— Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

(3 975 484)

 

— Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

(159 902)

 

— Eurojust

(981 419)

 

— Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus(ECDC)

(1 209 354)

 

— Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP)

(819 457)

 

— Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

(3 090 008)

 

— Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(1 260 080)

 

— Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

(2 608 206)

 

— Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

(743 740)

 

— Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen (Galileo)

(353 342)

 

— Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

(215 868)

 

— Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

(223 863)

 

— Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

(151 907)

 

— Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E)

(1 292 617)

 

— Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

(1 380 207)

 

— Euroopan lääkevirasto (EMEA)

(3 796 239)

 

— Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

(737 351)

 

— ENIAC-yhteisyritys (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)

(47 971)

 

— Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

(351 785)

 

— Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

(187 759)

 

— Euroopan poliisivirasto (EUROPOL)

(981 419)

 

— Euroopan rautatievirasto (ERA)

(881 640)

 

— Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

(171 895)

 

— Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(884 740)

 

— Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

(426 662)

 

— Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI)

(1 035 003)

 

— Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC)

(294 879)

 

— Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

(2 118 080)

 

— Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-T EA)

(454 054)

 

— Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)

(143 912)

 

— IMI-yhteisyritys

(231 858)

 

— Eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmää koskeva yhteisyritys (SESAR)

(311 809)

 

— Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)

(4 271 005)

 

— Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

(1 531 054)

 

Euroopan unionin tuomioistuin

 

17 711 000

Tilintarkastustuomioistuin

 

7 715 532

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

5 974 002

Alueiden komitea

 

4 303 311

Euroopan oikeusasiamies

 

493 113

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

411 000

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

12 751 541

 

Yhteensä

437 655 803

4 1 1   Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot Euroopan unionille suoritetuista maksuista, jotka vastaavat virkamiesten aikaisemmissa työpaikoissa kartuttamien eläkeoikeuksien vakuutusmatemaattista tai kiinteällä korolla laskettua arvoa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Parlamentti

 

9 134 938

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

66 779 000

Euroopan unionin tuomioistuin

 

500 000

Tilintarkastustuomioistuin

 

1 300 000

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

77 713 938

4 1 2   Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

110 000

105 000

57 339,85

Selvitysosa

Henkilökohtaisista syistä virkavapaalla olevat virkamiehet ja muu henkilöstö voivat jatkaa eläkeoikeuksiensa kartuttamista, jos he vastaavat myös työnantajan maksuosuudesta.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Parlamentti

 

10 000

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

100 000

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

110 000

LUKU 4 2 —   MUUT ELÄKEMAKSUT

4 2 0   Työnantajan eläkemaksut erillisvirastoissa ja kansainvälisissä järjestöissä

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot erillisvirastojen ja kansainvälisten järjestöjen suorittamista työantajan eläkemaksuista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Komissio

 

13 123 267

4 2 1   Parlamentin jäsenten osallistuminen eläkejärjestelmän rahoitukseen

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

820 485,00

Selvitysosa

Momentille otetaan Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden liite III.

Parlamentti

 

p.m.

OSASTO 5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

LUKU 5 0

5 0 0

Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

362 665,38

 

Momentti 5 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

2 342 620,06

LUKU 5 1

5 1 0

Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

Momentti 5 1 1 yhteensä

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

LUKU 5 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

21 098 455,56

LUKU 5 2

5 2 0

Tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä toimielinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Komissiolle siirretyt tulot sijoitetuista ja lainatuista varoista sekä tuettujen elinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Ennakkomaksuista kertyneet korot

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Erillistileiltä (trust accounts) kertyneet tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

 

 

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

LUKU 5 5

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

LUKU 5 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

17 785 798,42

LUKU 5 7

5 7 0

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan luettuina kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Tulot unionin edustustoissa työskentelevästä komission henkilöstöstä aiheutuvasta komission rahoitusosuudesta EUH:hon – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

 

 

LUKU 5 7 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

182 058 615,09

LUKU 5 8

5 8 0

Vuokrasopimuksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

LUKU 5 8 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

1 808 166,70

LUKU 5 9

5 9 0

Muut hallinnosta saatavat tulot

100 000

100 000

1 746 769,61

 

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

100 000

100 000

1 746 769,61

 

Osasto 5 yhteensä

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

LUKU 5 0 —

IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 5 1 —

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 5 2 —

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT

LUKU 5 5 —

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA

LUKU 5 7 —

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

LUKU 5 8 —

SEKALAISET KORVAUKSET

LUKU 5 9 —

MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 —   IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0   Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0   Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

72 027,05

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimille kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta.

Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen myynnistä, kun kirjanpitoarvo on täysin poistettu.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e ja ea alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 0 0 1   Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

39 602,42

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimille kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta.

Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien laitteiden, rakennelmien ja aineiden sekä teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien laitteiden myynnistä, kun kirjanpitoarvo on täysin poistettu.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e ja ea alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 0 0 2   Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

362 665,38

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 0 1   Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot toimielimille kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä.

5 0 2   Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti sisältää myös tulot sähköisten julkaisujen myynnistä.

Parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

LUKU 5 1 —   VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 0   Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 1 1   Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0   Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 1 1 1   Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

LUKU 5 2 —   SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT

5 2 0   Tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä toimielinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä toimielinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä.

Parlamentti

 

1 300 000

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

5 600 000

Euroopan unionin tuomioistuin

 

130 000

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

64 000

Alueiden komitea

 

100 000

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

7 194 000

5 2 1   Komissiolle siirretyt tulot sijoitetuista ja lainatuista varoista sekä tuettujen elinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot tuettujen elinten palauttamista koroista, jotka nämä ovat saaneet korollisille tileille tallettamistaan komission suorittamista ennakkomaksuista. Jos tällaiset ennakkomaksut jäävät käyttämättä, ne on palautettava korkoineen komissiolle.

Komissio

 

10 000 000

5 2 2   Ennakkomaksuista kertyneet korot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot ennakkomaksuista kertyneistä koroista.

Nämä tulot voidaan varainhoitoasetuksen 5 a artiklan mukaisesti ottaa määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin ne synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. Ennakkomaksuista kertyvät korkotuotot osoitetaan siis asianomaiseen ohjelmaan tai toimeen ja vähennetään saajalle suoritettavan loppumaksun määrästä.

Varainhoitoasetuksen soveltamissäännöistä annetussa asetuksessa mainitaan lisäksi erikseen tapaukset, joissa toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä perii tällaiset korkotuotot poikkeuksellisesti vuosittain.

Komissio

 

40 000 000

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 5 a artikla.

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1) ja erityisesti sen 4 ja 4 a artikla.

5 2 3   Erillistileiltä (trust accounts) kertyneet tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Momentille otetaan erillistileiltä (trust accounts) kertyneet korot ja muut tulot.

Erillistilit ovat tilejä, joita unionin ohjelmia hallinnoivat kansainväliset rahoituslaitokset (Euroopan investointirahasto, Euroopan investointipankki, Euroopan neuvoston kehityspankki / Kreditanstalt für Wiederaufbau sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki) ylläpitävät unionin puolesta. Unionin näille tileille maksamat varat säilytetään tileillä siihen asti kunnes ne maksetaan tietyn ohjelman piiriin kuuluville tuensaajille, kuten pienille ja keskisuurille yrityksille tai hankkeita liittymistä valmistelevissa maissa hallinnoiville laitoksille.

Näiltä unionin ohjelmia varten tarkoitetuilta erillistileiltä kertyneet korot otetaan varainhoitoasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohta.

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1).

LUKU 5 5 —   TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA

5 5 0   Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti

 

p.m.

Neuvosto

 

p.m.

Komissio

 

p.m.

Euroopan unionin tuomioistuin

 

p.m.

Tilintarkastustuomioistuin

 

p.m.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

p.m.

Alueiden komitea

 

p.m.

Euroopan oikeusasiamies

 

p.m.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

p.m.

 

Yhteensä

p.m.

5 5 1   Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

p.m.

p.m.

3 289 115,57

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi