ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.065.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 65

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
11. maaliskuu 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kansalaisaloitteesta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

11.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 211/2011,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2011,

kansalaisaloitteesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella vahvistetaan unionin kansalaisuuden merkitystä ja edistetään unionin demokraattista toimintaa muun muassa määräämällä, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa eurooppalaisen kansalaisaloitteen kautta. Tämä menettely antaa kansalaisille mahdollisuuden kääntyä suoraan komission puoleen ja pyytää sitä tekemään perussopimusten soveltamista koskeva ehdotus unionin säädökseksi, mikä on samanlainen oikeus, kuin Euroopan parlamentille annetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklassa ja neuvostolle mainitun perussopimuksen 241 artiklassa.

(2)

Kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia kansalaisaloitteen luonteeseen nähden siten, että rohkaistaan kansalaisten osallistumista ja tehdään unionista helpommin lähestyttävä. Niillä olisi saavutettava oikeuksien ja velvollisuuksien välinen sopiva tasapaino.

(3)

Niillä olisi myös varmistettava, että unionin kansalaisiin sovelletaan yhtäläisiä kansalaisaloitteen tukemista koskevia edellytyksiä riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta he ovat lähtöisin.

(4)

Komission olisi pyynnöstä annettava kansalaisille tietoja ja epävirallisia neuvoja, jotka koskevat kansalaisaloitteita ja erityisesti rekisteröintiperusteita.

(5)

On tarpeen säätää niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista kansalaisten on oltava lähtöisin. Täksi määräksi olisi asetettava yksi neljäsosa jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että kansalaisaloite koskee asiaa, jolla on merkitystä unionin tasolla, samalla kun tämä väline säilyy helppokäyttöisenä.

(6)

Tätä tarkoitusta varten on myös aiheellista säätää kustakin näistä jäsenvaltioista lähtöisin olevien allekirjoittajien vähimmäismäärä. Näiden vähimmäismäärien olisi oltava alenevasti suhteellisia sen varmistamiseksi, että kansalaisilla on yhtäläiset edellytykset tukea kansalaisaloitetta. Nämä vähimmäismäärät olisi selvyyden vuoksi esitettävä kunkin jäsenvaltion osalta tämän asetuksen liitteessä. Kussakin jäsenvaltiossa vaadittavan allekirjoittajien vähimmäismäärän olisi vastattava asianomaisesta jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrää kerrottuna luvulla 750. Komissiolle olisi siirrettävä valta muuttaa tätä liitettä, jotta se vastaisi muutoksia Euroopan parlamentin kokoonpanossa.

(7)

Kansalaisaloitetta tukeville kansalaisille on aiheellista asettaa vähimmäisikä. Sellaiseksi olisi asetettava ikä, jonka saavutettuaan kansalaiset voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

(8)

Kansalaisaloitteen käsittelyn menestyksekäs läpivieminen edellyttää tietynasteista organisoitua rakennetta. Tämän olisi oltava kansalaistoimikunta, joka koostuu vähintään seitsemästä eri jäsenvaltiosta lähtöisin olevasta luonnollisesta henkilöstä (järjestäjät), jotta rohkaistaan tuomaan esiin unionin laajuisia kysymyksiä ja edistetään näiden kysymysten pohdintaa. Avoimuuden sekä yhteydenpidon sujuvuuden ja tehokkuuden vuoksi kansalaistoimikunnan olisi nimettävä edustajat, jotka huolehtivat yhteydenpidosta toimikunnan ja unionin toimielinten välillä koko menettelyn ajan.

(9)

Yhteisöjen, erityisesti järjestöjen, jotka perussopimusten mukaisesti myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen, olisi voitava ilmaista kannatuksensa kansalaisaloitteelle edellyttäen, että ne tekevät sen täysin avoimella tavalla.

(10)

Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja avoimuus ehdotettujen kansalaisaloitteiden osalta ja välttää tilanne, jossa allekirjoituksia kerätään sellaista ehdotettua kansalaisaloitetta varten, joka ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä, olisi aloitteiden rekisteröinnin komission perustamalla verkkosivustolla oltava pakollista ennen tarvittavien tuenilmausten keruuta kansalaisilta. Komission olisi rekisteröitävä kaikki ehdotetut kansalaisaloitteet, jotka täyttävät tässä asetuksessa säädetyt edellytykset. Komission olisi suoritettava rekisteröinti hyvää hallintotapaa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.

(11)

Kun ehdotettu kansalaisaloite on rekisteröity, järjestäjät voivat kerätä tuenilmauksia kansalaisilta.

(12)

On aiheellista esittää tämän asetuksen liitteessä tuenilmauslomake, jossa määritetään vaadittavat tiedot jäsenvaltioiden suorittamaa tarkistusta varten. Komissiolle olisi siirrettävä valta muuttaa tätä liitettä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siten, että se ottaa huomioon jäsenvaltioiden sille toimittamat tiedot.

(13)

Noudattaen periaatetta, jonka mukaan henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja asiaan liittyviä eivätkä ne saa olla liian laajoja suhteessa tarkoituksiin, joihin ne kerätään, ehdotetun kansalaisaloitteen allekirjoittajien henkilötiedot, tapauksen mukaan myös henkilökohtainen tunnistenumero tai henkilöasiakirjan numero, on annettava siinä laajuudessa kuin jäsenvaltiot tarvitsevat niitä tuenilmausten tarkistamiseen kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

(14)

Jotta nykytekniikkaa voidaan hyödyntää osallistuvan demokratian välineenä, on aiheellista säätää, että tuenilmausten keruu voidaan suorittaa sekä tietoverkossa että paperilla. Verkossa toteutettavilla keruujärjestelmillä olisi oltava riittävät turvaominaisuudet muun muassa sen varmistamiseksi, että tiedot kerätään ja tallennetaan turvallisesti. Komission olisi tämän vuoksi laadittava yksityiskohtaiset tekniset eritelmät verkossa toteutettavia keruujärjestelmiä varten.

(15)

On aiheellista, että jäsenvaltiot varmistavat, että verkossa toteutettavat keruujärjestelmät ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaiset, ennen kuin tuenilmauksia kerätään.

(16)

Komission olisi asetettava saataville avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka käsittää asianmukaiset tekniset ominaisuudet ja turvaominaisuudet, jotka ovat tarpeen verkossa toteutettavia keruujärjestelmiä koskevien tämän asetuksen säännösten noudattamiseksi.

(17)

On aiheellista varmistaa, että kansalaisaloitetta koskevat tuenilmaukset kerätään tietyn ajan kuluessa. Jotta voidaan varmistaa, että ehdotetut kansalaisaloitteet säilyttävät ajankohtaisuutensa, ja ottaa toisaalta huomioon, että tuenilmausten keruu koko unionin alueelta on monimutkaista, tämä aika saisi olla enintään 12 kuukautta ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä.

(18)

Sitä tilannetta varten, että kansalaisaloite on saanut vaadittavat tuenilmaukset allekirjoittajilta, olisi säädettävä kunkin jäsenvaltion olevan vastuussa asianomaisesta jäsenvaltiosta lähtöisin olevilta allekirjoittajilta kerättyjen tuenilmausten tarkistamisesta ja vahvistamisesta. Ottaen huomioon tarpeen rajoittaa jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta, niiden olisi kolmen kuukauden kuluessa vahvistamista koskevan pyynnön vastaanottamisesta suoritettava asianmukaiset tarkistukset, jotka voivat perustua satunnaisotantaan, ja annettava asiakirja, jossa vahvistetaan saatujen pätevien tuenilmausten määrä.

(19)

Järjestäjien olisi varmistettava, että kaikki tässä asetuksessa säädetyt asiaankuuluvat edellytykset ovat täyttyneet, ennen kuin he toimittavat kansalaisaloitteen komissiolle.

(20)

Komission olisi tutkittava kansalaisaloite ja annettava sitä koskevat oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä erillisinä. Sen olisi myös kolmen kuukauden kuluessa esitettävä toimet, jotka se aikoo toteuttaa kansalaisaloitteen johdosta. Osoittaakseen, että vähintään miljoonan unionin kansalaisen tukemaa kansalaisaloitetta ja sen mahdollisia jatkotoimia tutkitaan huolellisesti, komission olisi selitettävä selvästi, helppotajuisesti ja yksityiskohtaisesti kaavailemiensa toimien perusteet tai perusteensa sille, ettei se aio toteuttaa mitään toimia. Kun komissio on vastaanottanut kansalaisaloitteen, jota tukee vaadittu määrä allekirjoittajia ja joka täyttää tämän asetuksen muut vaatimukset, järjestäjillä olisi oltava oikeus esitellä tämä aloite unionin tasolla järjestettävässä julkisessa kuulemisessa.

(21)

Tätä asetusta sovellettaessa suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kaikilta osin yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (4). Tässä yhteydessä on oikeusvarmuuden vuoksi syytä selventää, että kansalaisaloitteen järjestäjät ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat direktiivissä 95/46/EY tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja määrittää enimmäisaika, jonka kansalaisaloitetta varten kerättyjä henkilötietoja saa säilyttää. Järjestäjien on rekisterinpitäjinä toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet noudattaakseen direktiivissä 95/46/EY säädettyjä velvoitteita, erityisesti niitä, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, tietojen käsittelyn turvallisuuteen, tietojen antamiseen sekä rekisteröityjen oikeuteen saada tutustua heitä koskeviin henkilötietoihin ja oikeuteen saada henkilötietonsa oikaistua ja poistettua rekisteristä.

(22)

Direktiivin 95/46/EY oikeuskeinoja, vastuuta ja sanktioita koskevan III luvun säännöksiä sovelletaan kaikilta osin tätä asetusta sovellettaessa suoritettavaan tietojenkäsittelyyn. Kansalaisaloitteen järjestäjien olisi oltava vastuussa aiheuttamastaan vahingosta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että järjestäjiin sovelletaan asianmukaisia seuraamuksia tähän asetukseen kohdistuvien rikkomusten johdosta.

(23)

Komission tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kaikilta osin yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (5).

(24)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon tarve mukauttaa niitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(25)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(26)

Asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 8 artiklassa, jossa todetaan, että jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

(27)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu, ja hän on antanut lausunnon (7),

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella vahvistetaan kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavat menettelyt ja edellytykset, siten kuin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklassa määrätään.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.

’kansalaisaloitteella’ aloitetta, joka on toimitettu komissiolle tämän asetuksen mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, ja jota on tukenut vähintään miljoona osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka ovat lähtöisin ainakin yhdestä neljäsosasta jäsenvaltioita;

2.

’allekirjoittajilla’ unionin kansalaisia, jotka ovat tukeneet tiettyä kansalaisaloitetta täyttämällä kyseistä aloitetta koskevan tuenilmauslomakkeen;

3.

’järjestäjillä’ luonnollisia henkilöitä, jotka muodostavat kansalaistoimikunnan, joka vastaa kansalaisaloitteen valmistelusta ja sen toimittamisesta komissiolle.

3 artikla

Järjestäjiä ja allekirjoittajia koskevat vaatimukset

1.   Järjestäjien on oltava unionin kansalaisia ja ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa.

2.   Järjestäjien on muodostettava kansalaistoimikunta, joka koostuu vähintään seitsemästä henkilöstä, jotka ovat ainakin seitsemän eri jäsenvaltion asukkaita.

Järjestäjien on nimettävä yksi edustaja ja yksi varaedustaja, jäljempänä ’yhteyshenkilöt’, jotka huolehtivat yhteydenpidosta kansalaistoimikunnan ja unionin toimielinten välillä koko menettelyn ajan ja joilla on valtuudet käyttää puhevaltaa ja toimia kansalaistoimikunnan puolesta.

Järjestäjiä, jotka ovat Euroopan parlamentin jäseniä, ei oteta huomioon laskettaessa kansalaistoimikunnan muodostamiseen vaadittavaa henkilöiden vähimmäismäärää.

Rekisteröidessään ehdotettua kansalaisaloitetta 4 artiklan mukaisesti komissio ottaa huomioon ainoastaan ne tiedot, jotka koskevat niitä kansalaistoimikunnan seitsemää jäsentä, jotka vaaditaan tämän artiklan 1 kohdassa ja tässä kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi.

3.   Komissio voi vaatia järjestäjiä esittämään asianmukaiset todisteet siitä, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

4.   Ollakseen oikeutettuja tukemaan ehdotettua kansalaisaloitetta allekirjoittajien on oltava unionin kansalaisia ja ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa.

4 artikla

Ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröinti

1.   Ennen kuin järjestäjät aloittavat ehdotettua kansalaisaloitetta koskevien tuenilmausten keruun allekirjoittajilta, heidän on rekisteröitävä se komissiossa ja ilmoitettava liitteessä II esitetyt tiedot, erityisesti ne, jotka koskevat ehdotetun kansalaisaloitteen aihetta ja tavoitteita.

Nämä tiedot on annettava jollakin unionin virallisista kielistä komission tätä tarkoitusta varten verkossa tarjoamaan sähköiseen rekisteriin, jäljempänä ’rekisteri’.

Järjestäjien on ilmoitettava rekisteriin säännöllisesti ajan tasalle saatetut tiedot ehdotetun kansalaisaloitteen tuki- ja rahoituslähteistä sekä esitettävä nämä tiedot tarvittaessa verkkosivustollaan.

Sen jälkeen, kun rekisteröinti on suoritettu 2 kohdan mukaisesti, järjestäjät voivat esittää ehdotetun kansalaisaloitteen muilla unionin virallisilla kielillä rekisteriin sisällytettäväksi. Järjestäjät vastaavat ehdotetun kansalaisaloitteen kääntämisestä muille unionin virallisille kielille.

Komissio perustaa yhteyspisteen, joka tarjoaa tietoa ja apua.

2.   Komissio rekisteröi ehdotetun kansalaisaloitteen kahden kuukauden kuluessa liitteessä II esitettyjen tietojen vastaanottamisesta, antaa sille yksilöidyn rekisteröintinumeron ja lähettää järjestäjille vahvistuksen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kansalaistoimikunta on muodostettu ja yhteyshenkilöt on nimetty 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

ehdotettu kansalaisaloite ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi;

c)

ehdotettu kansalaisaloite ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa; ja

d)

ehdotettu kansalaisaloite ei ole selvästi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen vastainen.

3.   Komissio epää rekisteröinnin, jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty.

Jos komissio epää ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröinnin, se ilmoittaa järjestäjille epäämisen perusteet sekä kaikki heidän käytettävissään olevat oikeudelliset ja muut keinot.

4.   Ehdotettu kansalaisaloite, joka on rekisteröity, julkistetaan rekisterissä. Rekisteröidyillä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä kahden vuoden kuluttua ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta heillä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti olevia oikeuksia.

5.   Järjestäjät voivat peruuttaa ehdotetun kansalaisaloitteen, joka on rekisteröity, milloin tahansa ennen tuenilmausten toimittamista 8 artiklan mukaisesti. Tuolloin tehdään rekisteriin tätä koskeva merkintä.

5 artikla

Tuenilmausten keruuta koskevat menettelyt ja edellytykset

1.   Järjestäjät vastaavat tuenilmausten keruusta allekirjoittajilta ehdotettua kansalaisaloitetta varten, joka on rekisteröity 4 artiklan mukaisesti.

Tuenilmausten keruuseen voidaan käyttää ainoastaan liitteessä III esitettyjen mallien mukaisia lomakkeita, jotka on laadittu jonakin sellaisena kielitoisintona, jolla kyseinen ehdotettu kansalaisaloite on sisällytetty rekisteriin. Järjestäjien on täytettävä lomakkeet, siten kuin liitteessä III on esitetty, ennen kuin he aloittavat tuenilmausten keruun allekirjoittajilta. Lomakkeilla annettavien tietojen on vastattava rekisterissä olevia tietoja.

2.   Järjestäjät voivat kerätä tuenilmauksia paperimuodossa tai sähköisesti. Jos tuenilmaukset kerätään verkossa, sovelletaan 6 artiklaa.

Tätä asetusta sovellettaessa tuenilmauksia, jotka allekirjoitetaan sähköisesti käyttäen sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY (8) tarkoitettua kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta, käsitellään samalla tavoin kuin paperimuodossa esitettäviä tuenilmauksia.

3.   Allekirjoittajien on täytettävä järjestäjien saataville asettamat tuenilmauslomakkeet. Allekirjoittajien on ilmoitettava ainoastaan liitteessä III esitetyt henkilötiedot, jotka vaaditaan jäsenvaltioiden suorittamaa tarkistusta varten.

Allekirjoittajat voivat ilmaista tukensa tietylle ehdotetulle kansalaisaloitteelle ainoastaan kerran.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki liitteessä III esitettyjä tietoja koskevat muutokset. Ottaen huomioon nämä muutokset komissio voi delegoiduilla säädöksillä 17 artiklan mukaisesti sekä 18 ja 19 artiklan edellytyksiä noudattaen hyväksyä muutoksia liitteeseen III.

5.   Kaikki tuenilmaukset on kerättävä ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivän jälkeen ja 12 kuukauden kuluessa.

Tämän ajan päätyttyä rekisterissä on oltava maininta siitä, että määräaika on päättynyt, ja tarvittaessa siitä, että vaadittua määrää tuenilmauksia ei ole kerätty.

6 artikla

Tietoverkossa toteutettavat keruujärjestelmät

1.   Jos tuenilmaukset kerätään verkossa, on verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä saadut tiedot säilytettävä jäsenvaltion alueella.

Verkossa toteutettavalle keruujärjestelmälle on annettava 3 kohdan mukaisesti todistus siinä jäsenvaltiossa, jossa verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerätyt tiedot säilytetään. Järjestäjät voivat käyttää yhtä verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää tuenilmausten keräämiseen useissa tai kaikissa jäsenvaltioissa.

Tuenilmauslomakkeiden malleja voidaan mukauttaa verkossa toteutettavan keruun tarpeisiin.

2.   Järjestäjien on varmistettava, että verkossa toteutettava keruujärjestelmä, jota käytetään tuenilmausten keräämiseen, on 4 kohdan mukainen.

Ennen kuin tuenilmauksia aletaan kerätä, järjestäjien on pyydettävä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista vahvistamaan, että tuohon tarkoitukseen käytettävä verkossa toteutettava keruujärjestelmä on 4 kohdan mukainen.

Järjestäjät voivat aloittaa tuenilmausten keräämisen verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä vasta sen jälkeen, kun he ovat saaneet 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen. Järjestäjien on asetettava tämän todistuksen jäljennös yleisesti saataville sillä verkkosivustolla, jota käytetään verkossa toteutettavassa keruujärjestelmässä.

Komissio perustaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 avoimen lähdekoodin ohjelmiston, joka käsittää ne asian kannalta merkitykselliset tekniset ominaisuudet ja turvaominaisuudet, joita verkossa toteutettavia keruujärjestelmiä koskevien tämän asetuksen säännösten noudattaminen edellyttää, ja pitää sen jälkeen sitä yllä. Ohjelman käytön on oltava maksutonta.

3.   Jos verkossa toteutettava keruujärjestelmä on 4 kohdan mukainen, asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on kuukauden kuluessa annettava tästä liitteessä IV esitetyn mallin mukainen todistus.

Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten antamat todistukset.

4.   Verkossa toteutettavien keruujärjestelmien teknisten ominaisuuksien ja turvaominaisuuksien on oltava riittävät sen varmistamiseksi, että:

a)

ainoastaan luonnolliset henkilöt voivat toimittaa tuenilmauslomakkeen verkossa;

b)

verkossa toimitetut tiedot kerätään ja tallennetaan turvallisesti muun muassa sen varmistamiseksi, että niitä ei voi muuttaa tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ilmoitetun tuen ilmaukseksi tietylle kansalaisaloitteelle, ja henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta;

c)

järjestelmä pystyy tuottamaan tuenilmauksia lomakkeella, joka on liitteessä III esitettyjen mallien mukainen, jotta jäsenvaltiot voivat tarkistaa ne 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.   Komissio hyväksyy 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 tekniset eritelmät 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi.

7 artikla

Allekirjoittajien vähimmäismäärä jäsenvaltiota kohden

1.   Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on oltava lähtöisin vähintään yhdestä neljäsosasta jäsenvaltioita.

2.   Vähintään yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioita allekirjoittajina on oltava ainakin se kansalaisten vähimmäismäärä, joka on ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintiajankohtana säädetty liitteessä I. Nämä vähimmäismäärät saadaan kertomalla kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrä luvulla 750.

3.   Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 17 artiklan mukaisesti sekä 18 ja 19 artiklan edellytyksiä noudattaen tarvittavia mukautuksia liitteeseen I, jotta voidaan ottaa huomioon muutokset Euroopan parlamentin kokoonpanossa.

4.   Allekirjoittajien katsotaan olevan lähtöisin siitä jäsenvaltiosta, joka vastaa heidän tuenilmaustensa tarkistamisesta 8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

8 artikla

Jäsenvaltioiden suorittama tuenilmausten tarkistaminen ja vahvistaminen

1.   Kerättyään vaadittavat tuenilmaukset allekirjoittajilta 5 ja 7 artiklan mukaisesti järjestäjien on toimitettava tuenilmaukset paperimuodossa tai sähköisesti 15 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille tarkistamista ja vahvistamista varten. Järjestäjien on käytettävä tähän tarkoitukseen liitteessä V esitettyä lomaketta ja erotettava toisistaan paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset, kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta käyttäen sähköisesti allekirjoitetut tuenilmaukset ja verkossa toteutetulla keruujärjestelmällä kerätyt tuenilmaukset.

Järjestäjien on toimitettava tuenilmaukset asianomaiselle jäsenvaltiolle seuraavasti:

a)

jäsenvaltiolle, jossa allekirjoittaja asuu tai jonka kansalainen allekirjoittaja on, liitteessä III olevan C osan 1 kohdassa tarkemmin määritetyin tavoin; tai

b)

jäsenvaltiolle, joka on antanut tuenilmauksessa ilmoitetun henkilökohtaisen tunnistenumeron tai henkilöasiakirjan, liitteessä III olevan C osan 2 kohdassa tarkemmin määritetyin tavoin.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tarkistettava toimitetut tuenilmaukset asianmukaisten tarkastusten pohjalta sekä soveltuvin osin kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Tämän perusteella niiden on toimitettava järjestäjille todistus, joka on liitteessä VI esitetyn mallin mukainen ja jossa vahvistetaan kyseisestä jäsenvaltiosta saatujen pätevien tuenilmausten määrä.

Tuenilmausten tarkistamista varten ei saa edellyttää allekirjoitusten todentamista.

3.   Edellä 2 kohdassa säädetty todistus on annettava maksutta.

9 artikla

Kansalaisaloitteen toimittaminen komissiolle

Kun järjestäjät ovat saaneet 8 artiklan 2 kohdassa säädetyt todistukset ja edellyttäen, että kaikkia tässä asetuksessa säädettyjä asiaankuuluvia menettelyjä ja edellytyksiä on noudatettu, järjestäjät voivat toimittaa kansalaisaloitteen komissiolle siten, että sen mukana ovat tiedot aloitteen mahdollisesti saamasta tuesta ja rahoituksesta. Nämä tiedot julkaistaan rekisterissä.

Mistä tahansa lähteestä saadun tuen ja rahoituksen määrä, jonka ylittyessä tiedot on annettava, on sama kuin se, josta säädetään Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2004/2003 (9).

Tämän artiklan soveltamiseksi järjestäjien on käytettävä liitteessä VII esitettyä lomaketta ja toimitettava täytetty lomake ja jäljennökset edellä 8 artiklan 2 kohdassa säädetyistä todistuksista paperimuodossa tai sähköisesti.

10 artikla

Komission suorittamassa kansalaisaloitteen tutkinnassa sovellettava menettely

1.   Vastaanotettuaan kansalaisaloitteen 9 artiklan mukaisesti komissio:

a)

julkaisee kansalaisaloitteen viipymättä rekisterissä;

b)

vastaanottaa järjestäjät asianmukaisella tasolla antaakseen näille mahdollisuuden antaa yksityiskohtainen selvitys kysymyksistä, jotka kansalaisaloitteella tuodaan esiin;

c)

antaa kolmen kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa esitetään komission oikeudelliset ja poliittiset päätelmät kansalaisaloitteesta sekä toimet, jotka komissio aikoo toteuttaa, ja sen perustelut näiden toimien toteuttamiselle, tai jos se ei aio toteuttaa toimia, niistä pidättymiselle.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tiedonanto annetaan tiedoksi järjestäjille sekä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja se julkistetaan.

11 artikla

Julkinen kuuleminen

Edellä 10 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä ja 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn määräajan kuluessa järjestäjille on annettava mahdollisuus esitellä kansalaisaloite julkisessa kuulemisessa. Komissio ja Euroopan parlamentti varmistavat, että tämä kuuleminen järjestetään Euroopan parlamentissa, tarvittaessa yhdessä unionin niiden muiden toimielinten ja elinten kanssa, jotka saattavat haluta osallistua siihen, ja että komissio on siinä edustettuna asianmukaisella tasolla.

12 artikla

Henkilötietojen suoja

1.   Käsitellessään henkilötietoja tämän asetuksen nojalla kansalaisaloitteen järjestäjien ja jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava direktiiviä 95/46/EY ja sen nojalla annettuja kansallisia säännöksiä.

2.   Kansalaisaloitteen järjestäjät ja tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset katsotaan direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuiksi rekisterinpitäjiksi, kun he käsittelevät henkilötietoja.

3.   Järjestäjien on varmistettava, että tiettyä kansalaisaloitetta varten kerättyjä henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ilmoitetun tuen ilmaukseksi asianomaiselle aloitteelle, ja tuhottava kaikki tuota kansalaisaloitetta varten saadut tuenilmaukset ja niiden jäljennökset viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun he ovat toimittaneet aloitteen komissiolle 9 artiklan mukaisesti, tai 18 kuukauden kuluttua ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

4.   Toimivaltainen viranomainen saa käyttää tiettyä kansalaisaloitetta varten saamiaan henkilötietoja ainoastaan tuenilmausten tarkistamiseen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja sen on tuhottava kaikki tuenilmaukset ja niiden jäljennökset viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on antanut mainitussa artiklassa tarkoitetun todistuksen.

5.   Tietylle kansalaisaloitteelle annettuja tuenilmauksia ja niiden jäljennöksiä voidaan säilyttää 3 ja 4 kohdassa säädettyjä määräaikoja pidempään, jos tämä on välttämätöntä ehdotettuun kansalaisaloitteeseen liittyvien oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi. Järjestäjien ja toimivaltaisen viranomaisen on tuhottava kaikki tuenilmaukset ja niiden jäljennökset viimeistään viikon kuluttua siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös.

6.   Järjestäjien on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos käsittelyyn liittyy tietojen siirtämistä verkossa, sekä kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä.

13 artikla

Vastuu

Järjestäjät ovat vastuussa kansalaisaloitteen järjestämisessä aiheuttamastaan vahingosta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

14 artikla

Seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että järjestäjiin sovelletaan asianmukaisia seuraamuksia tähän asetukseen kohdistuvien rikkomusten johdosta ja erityisesti:

a)

järjestäjien antamien väärien ilmoitusten johdosta;

b)

tietojen väärinkäytön johdosta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

15 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset

1.   Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tuossa säännöksessä säädetyn todistuksen antamisesta.

2.   Tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tuenilmausten tarkistamismenettelyn suorittamisesta ja tuossa säännöksessä säädettyjen todistusten toimittamisesta.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet komissiolle viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2012.

4.   Komissio julkistaa toimivaltaisten viranomaisten luettelon.

16 artikla

Liitteiden muuttaminen

Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 17 artiklan mukaisesti sekä 18 ja 19 artiklan edellytyksiä noudattaen muutoksia tämän asetuksen liitteisiin tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten soveltamisalalla.

17 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 16 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 18 ja 19 artiklassa säädettyjä ehtoja.

18 artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen mahdolliset syyt.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

19 artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.   Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se voi tulla voimaan ennen mainitun määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä.

3.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

20 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa 6 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanossa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon sen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

21 artikla

Kansallisten säännösten ilmoittaminen

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle yksittäiset säännökset, jotka se hyväksyy tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Komissio ilmoittaa ne muille jäsenvaltioille.

22 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2015 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.

23 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä helmikuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MARTONYI J.


(1)  EUVL C 44, 11.2.2011, s. 182.

(2)  EUVL C 267, 1.10.2010, s. 57.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. joulukuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. helmikuuta 2011.

(4)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EUVL C 323, 30.11.2010, s. 1.

(8)  EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.

(9)  EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.


LIITE I

ALLEKIRJOITTAJIEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ JÄSENVALTIOTA KOHDEN

Belgia

16 500

Bulgaria

12 750

Tšekki

16 500

Tanska

9 750

Saksa

74 250

Viro

4 500

Irlanti

9 000

Kreikka

16 500

Espanja

37 500

Ranska

54 000

Italia

54 000

Kypros

4 500

Latvia

6 000

Liettua

9 000

Luxemburg

4 500

Unkari

16 500

Malta

3 750

Alankomaat

18 750

Itävalta

12 750

Puola

37 500

Portugali

16 500

Romania

24 750

Slovenia

5 250

Slovakia

9 750

Suomi

9 750

Ruotsi

13 500

Yhdistynyt kuningaskunta

54 000


LIITE II

EHDOTETUN KANSALAISALOITTEEN REKISTERÖINTIÄ VARTEN VAADITTAVAT TIEDOT

Ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröimiseksi komission verkossa olevaan rekisteriin on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1.

Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi (enintään 100 merkkiä)

2.

Aihe (enintään 200 merkkiä)

3.

Kyseessä olevan ehdotetun kansalaisaloitteen, jonka perusteella komissiota pyydetään toimimaan, tavoitteiden kuvaus (enintään 500 merkkiä)

4.

Perussopimusten määräykset, joita ehdotetun toimen järjestäjät pitävät asiaan kuuluvina

5.

Kansalaistoimikunnan seitsemän jäsenen täydelliset nimet, postiosoitteet, kansalaisuudet ja syntymäajat sekä erityisesti edustaja ja varaedustaja ja heidän sähköpostiosoitteensa (1)

6.

Ehdotetun kansalaisaloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet rekisteröintihetkellä (1).

Järjestäjät voivat liiteasiakirjalla toimittaa tarkempia tietoja ehdotetun kansalaisaloitteen aiheesta, tavoitteista ja taustasta. He voivat halutessaan esittää myös luonnoksen säädökseksi.


(1)  Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti rekisteröidyille ilmoitetaan, että komissio kokoaa kyseisiä henkilötietoja ehdotettua kansalaisaloitetta koskevaa menettelyä varten. Ainoastaan järjestäjien täydelliset nimet, yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet sekä tuki- ja rahoituslähteitä koskevat tiedot asetetaan yleisön nähtäville verkossa olevassa komission rekisterissä. Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa julkaisemista tilanteeseensa liittyvien pakottavien laillisten syiden vuoksi ja pyytää milloin tahansa kyseisten tietojen oikaisua sekä niiden poistamista verkossa olevasta komission rekisteristä sen jälkeen, kun ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä on kulunut kaksi vuotta.


LIITE III

Image

Image

Image

Image

C OSA

1.

Jäsenvaltiot, jotka eivät vaadi henkilökohtaisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamista (tuenilmauslomake – A osa):

Jäsenvaltio

Allekirjoittajat, joiden tuenilmaus toimitetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle

Belgia

Belgiassa asuvat henkilöt

Belgian ulkopuolella asuvat Belgian kansalaiset, jos he ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa kansallisille viranomaisille

Tanska

Tanskassa asuvat henkilöt

Tanskan ulkopuolella asuvat Tanskan kansalaiset, jos he ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa kansallisille viranomaisille

Saksa

Saksassa asuvat henkilöt

Saksan ulkopuolella asuvat Saksan kansalaiset, jos he ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa kansallisille viranomaisille

Viro

Virossa asuvat henkilöt

Viron ulkopuolella asuvat Viron kansalaiset

Irlanti

Irlannissa asuvat henkilöt

Alankomaat

Alankomaissa asuvat henkilöt

Slovakia

Slovakiassa asuvat henkilöt

Slovakian ulkopuolella asuvat Slovakian kansalaiset

Suomi

Suomessa asuvat henkilöt

Suomen ulkopuolella asuvat Suomen kansalaiset

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat henkilöt

2.

Jäsenvaltiot, jotka vaativat henkilökohtaisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamisen, siten kuin jäljempänä on mainittu (tuenilmauslomake – B osa):

 

BULGARIA

Единен граждански номер (henkilönumero)

 

TŠEKKI

Občanský průkaz (kansallinen henkilökortti)

Cestovní pas (passi)

 

KREIKKA

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (henkilökortti)

Διαβατήριο (passi)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (oleskelutodistus / pysyvää oleskelua koskeva todistus)

 

ESPANJA

Documento Nacional de Identidad (henkilökortti)

Pasaporte (passi)

 

RANSKA

Passeport (passi)

Carte nationale d'identité (kansallinen henkilökortti)

Titre de séjour (oleskelulupa)

Permis de conduire (ajokortti)

Muut:

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (parlamentaarisen edustajakokouksen puhemiehen myöntämä valokuvallinen kansanedustajan henkilökortti)

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (valtion edustajan myöntämä valokuvallinen vaaleilla valitun paikallisviranomaisen jäsenen henkilökortti)

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (sotaveteraanikortti, väri ruskehtavan keltainen tai trikolori)

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (valokuvallinen siviili- tai sotilasinvalidikortti)

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (valokuvallinen valtion virkamiehen henkilökortti)

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (sotilasviranomaisten myöntämä valokuvallinen henkilökortti tai liikkumiskortti)

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (valtion edustajan myöntämä valokuvallinen metsästyslupa)

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (matkustajan liikkumiskirja, jonka prefekti on myöntänyt 3. tammikuuta 1969 annetun lain nro 69-3 mukaisesti)

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l’article 138 du code de procédure pénale (henkilöllisyyden todistava vastaanottotodistus, joka on annettu henkilöllisyystodistuksia vastaan oikeudellisten valvontatoimien yhteydessä rikosoikeudenkäyntilain 138 artiklan yhdeksännen alakohdan (numeroitu 7 kohta) mukaisesti)

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (kunnan antama todistus kansallista henkilökorttia tai passia koskevan hakemuksen jättämisestä, todistuksen antamisesta on kulunut enintään kolme kuukautta ja siinä on hakijan henkilöllisyyden todistava valokuva, jonka aitous on varmennettu kunnan leimalla)

 

ITALIA

Passaporto (passi), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (mukaan lukien myöntänyt viranomainen)

Carta di identità (henkilökortti), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (mukaan lukien myöntänyt viranomainen)

 

KYPROS

Δελτίο Ταυτότητας (kansalaisen tai asukkaan henkilökortti)

Διαβατήριο (passi)

 

LATVIA

Personas kods (henkilökohtainen tunnistenumero)

 

LIETTUA

Asmens kodas (henkilönumero)

 

LUXEMBURG

Numéro d’identification national (kansallinen tunnistenumero) (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (tunnistenumero, joka on merkitty henkilön sosiaaliturvakorttiin)

 

UNKARI

személyazonosító igazolvány (henkilökortti)

útlevél (passi)

személyi azonosító szám (személyi szám) (henkilökohtainen tunnistenumero)

 

MALTA

Karta tal-Identità (henkilökortti)

 

ITÄVALTA

Reisepass (passi)

Personalausweis (henkilökortti)

 

PUOLA

Numer ewidencyjny PESEL (henkilökohtainen PESEL-tunnistenumero)

 

PORTUGALI

Bilhete de identitade (henkilökortti)

Passaporte (passi)

Cartão de Cidadão (kansalaiskortti)

 

ROMANIA

carte de identitate (henkilökortti)

pasaport (passi)

certificat de inregistrare (rekisteröintitodistus)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (EU-kansalaisen pysyvää oleskelua koskeva kortti)

Cod Numeric Personal (henkilökohtainen tunnistenumero)

 

SLOVENIA

Osebna izkaznica (henkilökortti)

Potni list (passi)

 

RUOTSI

Personnummer (henkilökohtainen tunnistenumero) henkilökortissa

Personnummer (henkilökohtainen tunnistenumero) passissa


LIITE IV

TODISTUS, JOLLA VAHVISTETAAN VERKOSSA TOTEUTETTAVAN KERUUJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISUUS KANSALAISALOITTEESTA 16 PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2011 ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) N:o 211/2011 KANSSA

…. (jäsenvaltion nimi) ... (toimivaltaisen viranomaisen nimi) vahvistaa, että verkossa toteutettava keruujärjestelmä ... (verkko-osoite), jota käytetään tuenilmausten keräämiseen … (ehdotetun kansalaisaloitteen otsikko), on asetuksen (EU) N:o 211/2011 asiaankuuluvien säännösten mukainen.

Toimivaltaisen viranomaisen päiväys, allekirjoitus ja virallinen leima:


LIITE V

LOMAKE, JOLLA TOIMITETAAN TUENILMAUKSET JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISILLE VIRANOMAISILLE

1.

Yhteyshenkilöiden täydelliset nimet, postiosoitteet ja sähköpostiosoitteet:

2.

Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi:

3.

Komission rekisteröintinumero:

4.

Rekisteröintipäivä:

5.

(Jäsenvaltion nimi) lähtöisin olevien allekirjoittajien lukumäärä:

6.

Liitteet:

(Liittäkää mukaan kaikki allekirjoittajien tuenilmaukset, jotka kyseisen jäsenvaltion on määrä tarkistaa.

Liittäkää tarvittaessa mukaan todistus/todistukset, jossa/joissa vahvistetaan, että verkossa toteutettava keruujärjestelmä on kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 mukainen.)

7.

Yhteyshenkilöiden päiväys ja allekirjoitus:


LIITE VI

TODISTUS … (JÄSENVALTION NIMI) OSALTA KERÄTTYJEN PÄTEVIEN TUENILMAUSTEN MÄÄRÄN VAHVISTAMISESTA

… (jäsenvaltion nimi) … (toimivaltaisen viranomaisen nimi) on suorittanut kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artiklassa edellytetyt tarpeelliset tarkistukset ja vahvistaa, että ehdotetulle kansalaisaloitteelle, jonka rekisteröintinumero on …, on annettu … mainitun asetuksen säännösten mukaisesti pätevää tuenilmausta.

Toimivaltaisen viranomaisen päiväys, allekirjoitus ja virallinen leima:


LIITE VII

LOMAKE, JOLLA KANSALAISALOITE TOIMITETAAN KOMISSIOLLE

1.

Kansalaisaloitteen nimi:

2.

Komission rekisteröintinumero:

3.

Rekisteröintipäivä:

4.

Saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärä (oltava vähintään 1 miljoona):

5.

Jäsenvaltioiden vahvistama allekirjoittajien lukumäärä:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

YHTEENSÄ

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Yhteyshenkilöiden täydelliset nimet, postiosoitteet ja sähköpostiosoitteet (1):

7.

Ilmoittakaa aloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet sekä taloudellisen tuen määrä aloitteen toimittamisajankohtana (1):

8.

Vakuutamme, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot ovat oikeat.

Yhteyshenkilöiden päiväys ja allekirjoitus:

9.

Liitteet:

(Liittäkää mukaan kaikki todistukset.)


(1)  Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti rekisteröidyille ilmoitetaan, että komissio kokoaa kyseisiä henkilötietoja kansalaisaloitetta koskevaa menettelyä varten. Ainoastaan järjestäjien täydelliset nimet, yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet sekä tuki- ja rahoituslähteitä koskevat tiedot asetetaan yleisön nähtäville verkossa olevassa komission rekisterissä. Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa julkaisemista tilanteeseensa liittyvien pakottavien laillisten syiden vuoksi ja pyytää milloin tahansa kyseisten tietojen oikaisua sekä niiden poistamista verkossa olevasta komission rekisteristä sen jälkeen, kun ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä on kulunut kaksi vuotta.