ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.060.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 60

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
5. maaliskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen väliaikaisesta noudattamisesta

1

 

 

2011/144/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 221/2011, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011, Aspergillus oryzaen (DSM 14223) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymisestä lohikalojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija on DSM Nutritional Products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional products Sp. Z o.o) ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 222/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, poikkeuksellisista toimenpiteistä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin alennetulla ylijäämämaksulla unionin markkinoille saattamisen osalta markkinointivuoden 2010/2011 aikana

6

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 223/2011, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2011/27/EU, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta oritsaliinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta ( 1 )

12

 

*

Komission direktiivi 2011/28/EU, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta indolyylivoihapon sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta ( 1 )

17

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2011/145/EU

 

*

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 1/2011 annettu 17 päivänä helmikuuta 2011, Päiväntasaajan Guinean asemasta tarkistetussa AKT–EU-kumppanuussopimuksessa

21

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2009/564/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi leirintäaluepalveluille (EUVL L 196, 28.7.2009)

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/1


Ilmoitus vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen väliaikaisesta noudattamisesta

Brysselissä 28. heinäkuuta ja 19. elokuuta 2010 allekirjoitettua Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan sopimusta vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä (1) noudatetaan väliaikaisesti sopimuksen 3 artiklan kolmannen kohdan nojalla 1. tammikuuta 2011 lähtien.


(1)  EUVL L 291, 9.11.2010, s. 4.


5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2011,

Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

(2011/144/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan iii alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 12 päivänä kesäkuuta 2002 komission aloittamaan neuvottelut talouskumppanuussopimusten tekemisestä AKT-maiden kanssa.

(2)

Neuvottelut väliaikaisesta kumppanuussopimuksesta, jäljempänä ’väliaikainen talouskumppanuussopimus’, saatettiin päätökseen Papua-Uuden-Guinean ja Fidžisaarten tasavallan kanssa 23 päivänä marraskuuta 2007.

(3)

Väliaikaista talouskumppanuussopimusta ei ole vielä tehty. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan noudatettava menettely määräytyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla.

(4)

Väliaikainen talouskumppanuussopimus olisi tehtävä Euroopan unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sopimuksen voimaantulopäivä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MATOLCSY Gy.


ASETUKSET

5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 221/2011,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011,

Aspergillus oryzaen (DSM 14223) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymisestä lohikalojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija on DSM Nutritional Products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Aspergillus oryzaen (DSM 14223) tuottaman entsyymivalmisteen 6-fytaasi (EC 3.1.3.26) hyväksymistä varten jätettiin hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee valmisteen 6-fytaasi (EC 3.1.3.26), jota tuottaa Aspergillus oryzae (DSM 14223), hyväksymistä lohikalojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Kyseisen valmisteen käyttö hyväksyttiin väliaikaisesti lohikalojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 521/2005 (2).

(5)

Aspergillus oryzaen (DSM 14223) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymistä lohikalojen ruokinnassa koskevan hakemuksen tueksi toimitettiin uusia tietoja. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 10 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan lausunnossa (3), että Aspergillus oryzaen (DSM 14223) tuottamalla 6-fytaasilla (EC 3.1.3.26) ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö voi parantaa fosforin hyväksikäyttöä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun, rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Aspergillus oryzaen (DSM 14223) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti olisi hyväksyttävä.

(7)

Selvyyden vuoksi asetuksesta (EY) N:o 521/2005 olisi poistettava Aspergillus oryzaen (DSM 14223) tuottamaa 6-fytaasia (EC 3.1.3.26) koskevat tiedot.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva, liitteessä mainittu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 521/2005 2 artikla ja liite II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 84, 2.4.2005, s. 3.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(12):1915.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet.

4a1641(i)

DSM Nutritional Products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional products Sp. Z o.o

6-fytaasi

(EC 3.1.3.26)

 

Lisäaineen koostumus

6-fytaasivalmiste, jota tuottaa Aspergillus oryzae(DSM 14223) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

Nesteenä: 20 000 FYT (1)/g

 

Tehoaineen kuvaus

6-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus oryzae(DSM 14223)

 

Analyysimenetelmä  (2)

Menetelmässä mitataan värinmuodostusta epäorgaanisen fosfaatin ja vanadomolybdaatin reaktiossa pH:ssa 5,5 ja lämpötilassa 37 °C, kun epäorgaaninen fosfaatti on vapautettu fytaattia sisältävästä substraatista (natriumfytaatti) Aspergillus oryzaen(DSM 14223) tuottamalla 6-fytaasilla. Reaktiotuotteen määrä määritetään epäorgaanisen fosfaatin perusteella laaditusta standardikuvaajasta.

Lohikalat

750 FYT

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käytetään rehuissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

25 päivänä maaliskuuta 2021


(1)  1 FYT on entsyymimäärä, joka vapauttaa yhden mikromoolin epäorgaanista fosfaattia natriumfytaatista minuutissa reaktio-olosuhteissa, joissa fytaattipitoisuus on 5,0 mM, pH 5,5, lämpötila 37 °C ja inkubaatioaika 30 minuuttia.

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/6


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 222/2011,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

poikkeuksellisista toimenpiteistä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin alennetulla ylijäämämaksulla unionin markkinoille saattamisen osalta markkinointivuoden 2010/2011 aikana

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 64 artiklan 2 kohdan ja 187 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sokerin maailmanmarkkinahinnat ovat pysyneet korkeina markkinointivuoden 2010/2011 alusta alkaen. Myös New Yorkin sokerin futuurimarkkinoihin perustuvat maailmanmarkkinahintojen ennusteet vuoden 2011 maalis-, touko- ja heinäkuulle osoittavat maailmanmarkkinahintojen pysyvän edelleen korkeina.

(2)

Saatavilla olevan sokerin ja isoglukoosin määrän ja käytön välille on viimeksi kuluneiden kahden markkinointivuoden ajan kumuloitunut negatiivinen erotus, joka on arviolta 1,0 miljoonaa tonnia, ja se johtaisi pienimpiin EU:n loppuvarastoihin sitten vuoden 2006 sokerialan uudistuksen täytäntöönpanon. Mahdollinen tuonnin väheneminen uhkaa häiritä vakavasti tuotteiden saatavuutta unionin sokerimarkkinoilla ja heikentää tilannetta edelleen, jollei alalla toteuteta toimenpiteitä.

(3)

Euroopan unioniin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maista ja vähiten kehittyneistä maista suuntautuvan viennin ei odoteta kasvavan lyhyellä aikavälillä.

(4)

Toisaalta joissakin unionin osissa saatu hyvä sato on aiheuttanut sen, että sokeria tuotetaan yli asetuksen (EY) N:o 1234/2007 56 artiklassa säädetyn kiintiön. Osa tästä sokerista olisi saatettava unionin sokerimarkkinoiden käytettäväksi, jotta voitaisiin osittain tyydyttää kysyntä ja estää liian suuret hinnankorotukset. Kiintiön ylittävän käytettävissä olevan sokerin määräksi arvioidaan 0,5 miljoonaa tonnia. Arviossa otetaan huomioon sokerintuottajien sopimussitoumukset asetuksen (EY) N:o 1234/3007 62 artiklassa säädetyn tietyn teollisuuskäytön osalta sekä määrät, joille on jo myönnetty vientitodistus.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 64 artiklan 2 kohdassa komissio valtuutetaan vahvistamaan kiintiön ulkopuolella tuotetun sokerin ja isoglukoosin ylijäämämaksu riittävän korkealle tasolle, jotta estetään ylijäämien kasaantuminen. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 967/2006 (2) 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan kyseisen maksun suuruudeksi 500 euroa tonnilta.

(6)

Koska sokerin määrä sisämarkkinoilla markkinointivuonna 2010/2011 on epätavallisen alhainen, komissio voi poikkeuksellisesti vahvistaa ylijäämämaksun nollaksi rajoitetulle määrälle kiintiön ulkopuolella tuotettua sokeria ilman riskiä siitä, että määrät kumuloituisivat.

(7)

Koska asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 vahvistetaan kiintiöt sekä sokerille että isoglukoosille, samanlaista toimenpidettä olisi sovellettava soveltuvaan määrään kiintiön ulkopuolella tuotettua isoglukoosia, koska viimeksi mainittu tuote on jossain määrin sokerin kaupallinen korvike. Jotta näiden kahden makeutusaineen välillä säilyisi tasapaino, sisämarkkinoille saatettavan kiintiön ulkopuolisen isoglukoosin soveltuva määrä olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä VI kummallekin tuotteelle vahvistettujen kiintiöiden suhteen perusteella.

(8)

Sokerin ja isoglukoosin tuottajien olisi haettava jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta todistukset, joilla ne voivat myydä tiettyjä, kiintiörajan ylittäviä määriä unionin markkinoilla.

(9)

Kun vahvistetaan enimmäismäärät määrille, jotka kukin tuottaja voi hakea yhdellä hakemusjaksolla, ja rajoitetaan todistukset hakijan omaan käytettävissä olevaan tuotantoon, pitäisi keinottelun tällä asetuksella luodussa järjestelmässä estyä.

(10)

Hakemusten olisi oltava mahdollisia ainoastaan kesäkuun loppuun asti, ja niiden olisi oltava voimassa ainoastaan lyhyen ajanjakson. Tämän pitäisi edistää määrien nopeaa saatavuutta unionin markkinoilla.

(11)

Sokerintuottajien olisi hakemuksellaan sitouduttava maksamaan vähimmäishinta sokerijuurikkaasta, jota käytetään sen sokerimäärän tuottamiseen, jota he hakevat.

(12)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava komissiolle vastaanotetut hakemukset.

(13)

Komission olisi varmistettava, että todistukset myönnetään ainoastaan tässä asetuksessa vahvistetuissa määrällisissä rajoissa. Sen vuoksi komission olisi tarvittaessa voitava vahvistaa vastaanotettuihin hakemuksiin sovellettava jakokerroin.

(14)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hakijoille välittömästi, myönnetäänkö heidän hakemuksensa kokonaan vai osittain.

(15)

Kun otetaan huomioon, että myönnettyjen todistusten määrät ylittävään unionin markkinoille saattamiseen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 64 artiklan 2 kohdassa säädettyä ylijäämämaksua, on aiheellista säätää, että hakijan, joka ei täytä velvollisuuttaan saattaa unionin markkinoille sille myönnetyn todistuksen kattamaa määrää, olisi myös maksettava 500 euroa tonnilta oleva määrä johdonmukaisuuden vuoksi ja jotta estettäisiin kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin poikkeuksellisen, markkinointivuoden 2010/20011 aikana tapahtuvan unionin markkinoille saattamisen väärinkäytökset.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ylijäämämaksun väliaikainen alentaminen

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 967/2006 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, ylijäämämaksuksi 500 000 tonnin enimmäismäärälle valkoisen sokerin ekvivalenttia ja 26 000 tonnille isoglukoosia kuiva-aineena, joka on tuotettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä VI vahvistetun kiintiön ulkopuolella ja saatettu unionin markkinoille markkinointivuonna 2010/2011, vahvistetaan nolla euroa tonnilta.

2 artikla

Todistusten hakeminen

1.   Jotta sokerin ja isoglukoosin tuottajiin voitaisiin soveltaa 1 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä, niiden on haettava todistus.

2.   Hakijat voivat olla ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 57 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä yrityksiä, jotka tuottavat juurikas- ja ruokosokeria tai isoglukoosia, ja joille on myönnetty tuotantokiintiö markkinointivuodeksi 2010/2011 mainitun asetuksen 56 artiklan mukaisesti.

3.   Kukin hakija voi jättää kunkin tuotteen osalta yhden hakemuksen viikkoa kohti.

4.   Todistushakemukset on jätettävä faksilla tai sähköpostilla sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa yritys on hyväksytty. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että sähköisesti tehdyissä hakemuksissa on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY (3) tarkoitettu kehittynyt sähköinen allekirjoitus.

5.   Jotta hakemukset olisivat hyväksyttäviä, niiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niissä on ilmoitettava

i)

hakijan nimi ja osoite sekä alv-tunnistenumero, sekä

ii)

haetut määrät ilmaistuina tonneina valkoisen sokerin ekvivalenttia ja tonneina isoglukoosin kuiva-ainetta;

b)

haetun sokerin määrä ei saa ylittää kiintiön ulkopuolisen sokerin tuotantoa, jonka hakija ilmoitti olevan varastossa komission asetuksen (EY) N:o 952/2006 (4) 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeksi tehdyssä ilmoituksessaan. Määrästä vähennetään ne määrät, jotka olivat käyttämättä jääneissä todistuksissa ja vientitodistuksissa, jotka oli jo myönnetty hakijalle tämän asetuksen tai komission asetuksen (EY) N:o 397/2010 (5) mukaisesti. Haetun isoglukoosin määrä ei saa ylittää 10:tä prosenttia hakijalle myönnetystä isoglukoosin kiintiöstä;

c)

jos hakemus koskee sokeria, hakijan on sitouduttava itse maksamaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 49 artiklassa vahvistettu juurikkaan vähimmäishinta sen sokerimäärän osalta, joka sisältyy tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti myönnettyihin todistuksiin;

d)

hakemus on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa hakemus jätetään.

6.   Hakemusta ei voida peruuttaa tai muuttaa sen jälkeen, kun se on jätetty, vaikka haetusta määrästä myönnettäisiin vain osa.

3 artikla

Hakemusten jättäminen

Todistushakemukset on jätettävä joka viikko maanantaista perjantaihin kello 13 (Brysselin aikaa) ensimmäisestä maanantaista alkaen tämän asetuksen voimaantulon jälkeen 24 päivään kesäkuuta 2011 asti.

4 artikla

Hakemusten siirtäminen jäsenvaltioiden toimesta

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä hakemusten hyväksyttävyydestä 2 artiklan vahvistettujen edellytysten perusteella. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät, ettei hakemusta voida hyväksyä, niiden on ilmoitettava siitä hakijalle välittömästi.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle viimeistään maanantaina faksilla tai sähköpostilla edellisen viikon aikana jätetyt hyväksyttävät hakemukset. Jäsenvaltioiden, jotka eivät saaneet hakemuksia, mutta joille on myönnetty sokerin tai isoglukoosin kiintiö markkinointivuodeksi 2010/2011, on myös lähetettävä komissiolle saman määräajan kuluessa ilmoitukset siitä, etteivät ne saaneet hakemuksia.

3.   Ilmoitusten muoto ja sisältö määritellään niiden mallien mukaan, jotka komissio asettaa jäsenvaltioiden käyttöön.

5 artikla

Enimmäismäärien ylittyminen

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamat tiedot osoittavat, että haetut määrät ylittävät 1 artiklassa vahvistetut enimmäismäärät, komissio

a)

vahvistaa jakokertoimen, jota jäsenvaltioiden on sovellettava kunkin ilmoitetun todistushakemuksen kattamiin määriin;

b)

hylkää hakemukset, joita ei ole vielä ilmoitettu;

c)

päättää jakson, jona hakemuksia voidaan jättää.

6 artikla

Todistusten myöntäminen

1.   Rajoittamatta 5 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä joka viikko maanantaista alkaen ja viimeistään perjantaina niitä hakemuksia koskevat todistukset, jotka on ilmoitettu komissiolle 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellisen viikon aikana.

Todistuksen malli on tämän asetuksen liitteenä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle joka maanantai sokerin ja/tai isoglukoosin määrät, joille ne ovat myöntäneet todistuksia edellisen viikon aikana.

7 artikla

Todistusten voimassaoloaika

Todistukset ovat voimassa niiden myöntämiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun.

8 artikla

Todistusten siirtäminen

Todistuksista aiheutuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei voida siirtää.

9 artikla

Seuranta

1.   Hakijoiden on lisättävä asetuksen (EY) N:o 952/2006 21 artiklan 1 kohdassa säädettyihin kuukausittaisiin ilmoituksiinsa määrät, joista niille myönnettiin todistukset tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti.

2.   Ennen sitä kuukautta seuraavan toisen kuukauden loppua, jona todistus myönnettiin, kunkin hakijan on jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille todiste siitä, että kaikki kyseisen hakijan todistuksen kattamat määrät on saatettu unionin markkinoille. Todistuksen kattamista määristä, joita ei ole saatettu unionin markkinoille muista syistä kuin ylivoimaisen esteen vuoksi, on maksettava suuruudeltaan 500 euroa tonnilta oleva maksu. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle unionin markkinoille saatetut määrät.

3.   Jäsenvaltioiden on laskettava ja ilmoitettava komissiolle kunkin tuottajan kiintiön ulkopuolella tuottaman sokerin ja isoglukoosin kokonaismäärän välinen erotus sekä määrät, jotka tuottajat ovat myyneet asetuksen (EY) N:o 967/2006 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Jos tuottajan kiintiön ulkopuolisen sokerin tai isoglukoosin jäljellä olevat määrät ovat alle niiden määrien, joita kyseinen tuottaja haki tämän asetuksen mukaisesti, tuottajan on maksettava 500 euroa tonnilta kyseisen erotuksen osalta.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 22.

(3)  EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.

(4)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 39.

(5)  EUVL L 115, 8.5.2010, s. 26.


LIITE

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen malli

TODISTUS

Asetuksen (EY) N:o 967/2006 3 artiklassa säädetyn maksun alentamista markkinointivuonna 2010/2011 koskeva

Jäsenvaltio:

Kiintiön haltija:

 

Tuote

 

Haetut määrät:

 

Myönnetyt määrät:

 

Asetuksen (EY) N:o 967/2006 3 artiklassa tarkoitettua maksua ei sovelleta markkinointivuonna 2010/2011 tämän todistuksen mukaisesti myönnettyihin määriin edellyttäen, että komission asetuksessa (EU) N:o 222/2011 ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan c alakohdassa vahvistettuja sääntöjä noudatetaan.

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus Myöntämispäivä

Tämä todistus on voimassa sen myöntämiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun.


5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 223/2011,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

122,2

MA

49,6

TN

92,7

TR

97,6

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

163,5

ZZ

163,5

0709 90 70

MA

33,5

TR

132,7

ZZ

83,1

0805 10 20

EG

55,5

IL

67,8

MA

56,2

TN

51,2

TR

66,0

ZA

37,9

ZZ

55,8

0805 50 10

EG

36,5

MA

45,9

TR

55,6

ZZ

46,0

0808 10 80

CA

126,3

CL

90,0

CN

104,6

MK

54,8

US

102,6

ZZ

95,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

85,9

CN

57,6

US

96,8

ZA

111,2

ZZ

87,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/12


KOMISSION DIREKTIIVI 2011/27/EU,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta oritsaliinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana oritsaliini.

(2)

Ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen kyseisen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 e artiklan mukaisesti. Näin ollen eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/934/EY (4) säädettiin, ettei oritsaliinia sisällytetä liitteeseen.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Ranskalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/934/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Ranska arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 17 päivänä elokuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen pyysi muilta jäsenvaltioilta ja hakijalta näkemyksiä lisäkertomuksesta ja toimitti saamansa näkemykset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 6 päivänä elokuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä päätelmänsä (6) oritsaliinista komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja oritsaliinia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 28 päivänä tammikuuta 2011.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että oritsaliinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää oritsaliini liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin eritelmä on tämän vuoksi tarpeen vahvistaa asianmukaisin analyysituloksin, joihin kuuluvat myös tiedot epäpuhtauksien merkityksestä; kyseisiin epäpuhtauksiin viitataan luottamuksellisuussyistä epäpuhtauksina nro 2, 6, 7, 9, 10, 11 ja 12. Toksisuutta koskevassa asiakirja-aineistossa käytetyn testimateriaalin asianmukaisuus suhteessa teknisen materiaalin eritelmään olisi vahvistettava ja vesieliöille aiheutuvaa riskiä koskevan arvioinnin vahvistavat tiedot olisi pyydettävä. Jos oritsaliini luokitellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (7) mukaisesti aineeksi, jonka ”epäillään aiheuttavan syöpää”, asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja, jotka vahvistavat metaboliittien OR13 (8) ja OR15 (9) merkityksen ja vastaavan pohjavesiä koskevan riskinarvioinnin.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua täyttämään sisällyttämisestä johtuvat uudet vaatimukset.

(9)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset oritsaliinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan muutettava, korvattava tai peruutettava nykyiset luvat. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston toimittamista ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(10)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (10) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä, voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(11)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(12)

Päätöksessä 2008/934/EY säädetään, ettei oritsaliinia sisällytetä liitteeseen ja että kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa oritsaliinia koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(13)

Sen vuoksi päätöstä 2008/934/EY olisi muutettava.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan oritsaliinia koskeva rivi päätöksen 2008/934/EY liitteestä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä joulukuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava oritsaliinia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että oritsaliinia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät oritsaliinia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2011 sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon oritsaliinia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa säädetyt edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

oritsaliinia ainoana tehoaineena sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai

b)

oritsaliinia yhtenä monista tehoaineista sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai kyseiset aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oryzalin. EFSA Journal 2010; 8(9):1707. [59 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1707. Saatavana verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(7)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  2-etyyli-7-nitro-1-propyyli-1H-bentsimidatsoli-5-sulfonamidi.

(9)  2-etyyli-7-nitro-1H-bentsimidatsoli-5-sulfonamidi.

(10)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraava teksti:

Nro

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”334

Oritsaliini

CAS-numero: 19044-88-3

CIPAC-numero: 537

3,5-dinitro-N4,N4-dipropyylisulfanilamidi

≥ 960 g/kg

N-nitrosodipropyyliamiini:

≤ 0,1 mg/kg

Tolueeni: ≤ 4 g/kg

1. kesäkuuta 2011

31. toukokuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. tammikuuta 2011 valmiiksi saadun oritsaliinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

1.

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

2.

vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien suojeluun,

3.

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

4.

kasveja syöville linnuille ja nisäkkäille aiheutuvaan riskiin,

5.

mehiläisille aiheutuvaan riskiin kukinta-aikana.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava seurantaohjelmia metaboliittien OR13 (2-etyyli-7-nitro-1-propyyli-1H-bentsimidatsoli-5-sulfonamidi) ja OR15 (2-etyyli-7-nitro-1H-bentsimidatsoli-5-sulfonamidi) aiheuttaman pohjavesien mahdollisen saastumisen todentamiseksi pilaantumiselle alttiilla alueilla. Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan vahvistavia tietoja seuraavista:

1.

kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin eritelmä vahvistettuna asianmukaisin analyysituloksin, joihin kuuluvat myös tiedot epäpuhtauksien merkityksestä; kyseisiin epäpuhtauksiin viitataan luottamuksellisuussyistä epäpuhtauksina nro 2, 6, 7, 9, 10, 11 ja 12,

2.

toksisuutta koskevassa asiakirja-aineistossa käytetyn testimateriaalin asianmukaisuus suhteessa teknisen materiaalin eritelmään,

3.

vesieliöille aiheutuvan riskin arviointi,

4.

metaboliittien OR13 ja OR15 merkitys ja vastaava pohjavesiä koskeva riskinarviointi, jos oritsaliini luokitellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1) mukaisesti aineeksi, jonka ”epäillään aiheuttavan syöpää”.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa komissiolle 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 1. joulukuuta 2011 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. toukokuuta 2013. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa oritsaliinia koskevan luokittelupäätöksen tiedoksi antamisesta.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/17


KOMISSION DIREKTIIVI 2011/28/EU,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta indolyylivoihapon sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 1112/2002 (2) ja (EY) N:o 2229/2004 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana indolyylivoihappo.

(2)

Ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 2229/2004 24 e artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 8 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/941/EY (4) säädettiin, ettei indolyylivoihappoa sisällytetä liitteeseen.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen ja pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Ranskalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 2229/2004. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/941/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Ranska arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 26 päivänä tammikuuta 2010. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen hakijalle ja muille jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitteli 3 päivänä syyskuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä indolyylivoihappoa koskevat päätelmänsä komissiolle. (6) Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja indolyylivoihappoa koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 28 päivänä tammikuuta 2011.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että indolyylivoihappoa sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää indolyylivoihappo liitteeseen I sen varmistamiseksi, että tätä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Rajoittamatta tämän päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Tämän vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimittaa lisätietoja, jotka vahvistavat indolyylivoihapon klastogeenisuuspotentiaalin puuttumisen, indolyylivoihapon höyrynpaineen ja näin ollen hengitysteitse tapahtuvaa altistumista koskevan toksisuustutkimuksen sekä indolyylivoihapon luonnollisen taustapitoisuuden maaperässä.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Ilman että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset indolyylivoihappoa sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan muutettava voimassa olevia lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pitemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(10)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (7) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan pidä asettaa jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(11)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiiviä 91/414/ETY.

(12)

Päätöksessä 2008/941/EY säädetään, ettei indolyylivoihappoa sisällytetä liitteeseen ja että kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa indolyylivoihappoa koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa päätöstä 2008/941/EY.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan indolyylivoihappoa koskeva rivi päätöksen 2008/941/EY liitteestä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä joulukuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011 indolyylivoihappoa tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti varmistettava, että indolyylivoihappoa koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät indolyylivoihappoa joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2011 sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon indolyylivoihappoa koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö kasvinsuojeluaine direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät indolyylivoihappoa ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät indolyylivoihappoa yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet on lisätty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance indolylbutyric acid. EFSA Journal 2010;8(9):1720. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1720. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”333

Indolyylivoihappo

CAS-numero: 133-32-4

CIPAC-numero: 830

4-(1H-indol-3-yyli)voihappo

≥ 994 g/kg

1. kesäkuuta 2011

31. toukokuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan koristekasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. tammikuuta 2011 vahvistetun indolyylivoihappoa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö ja riskinhallintatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on edellytettävä lisätietojen toimittamista, jotta voidaan vahvistaa

a)

indolyylivoihapon klastogeenisuuspotentiaalin puuttuminen;

b)

indolyylivoihapon höyrynpaine ja näin ollen hengitysteitse tapahtuvaa altistumista koskeva toksisuustutkimus;

c)

indolyylivoihapon luonnollinen taustapitoisuus maaperässä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa nämä vahvistavat tiedot komissiolle viimeistään 31. toukokuuta 2013.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/21


AKT–EU-SUURLÄHETTILÄSKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2011

annettu 17 päivänä helmikuuta 2011,

Päiväntasaajan Guinean asemasta tarkistetussa AKT–EU-kumppanuussopimuksessa

(2011/145/EU)

AKT–EU-MINISTERINEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa (1)23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumpaanuussopimuksen, sellaisena kuin se on ensimmäisen kerran muutettuna Luxemburgissa (2)25 päivänä kesäkuuta 2005, jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’ ja sellaisena kuin se on muutettuna toisen kerran Ouagadougoussa (3)22 päivänä kesäkuuta 2010, jäljempänä ’tarkistettu AKT–EU-kumppanuussopimus’, ja erityisesti sen 15 artiklan 3 ja 4 kohdan,

ottaa huomioon AKT–EY-ministerineuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyn AKT–EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 1/2005 (4) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT–EU-kumppanuussopimus tuli voimaan sen 93 artiklan 3 kohdan mukaisesti 1 päivänä heinäkuuta 2008. Tarkistettua AKT–EU-kumppanuussopimusta on sovellettu väliaikaisesti 31 päivästä lokakuuta 2010 alkaen.

(2)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoittanut Päiväntasaajan Guinea on tallettanut varauman sisältävän ratifioimiskirjan, jonka unioni ja sen jäsenvaltiot ovat torjuneet 19 päivänä joulukuuta 2008 päivätyllä kirjeellä. Tarkistetun AKT–EU-kumppanuussopimuksen 93 artiklan 4 kohdan mukaisesti ratifiointi ei näin ollen ole pätevä.

(3)

Tarkistetun AKT–EU-sopimuksen 94 artiklan mukaan jonkin valtion tekemä sopimukseen liittymistä koskeva hakemus on esitettävä AKT–EU-ministerineuvostolle sen hyväksyttäväksi.

(4)

Päiväntasaajan Guinea esitti toukokuussa 2010 AKT–EU-sopimuksen 94 artiklan mukaisesti sopimukseen liittymistä koskevan hakemuksen ja pyysi tarkkailijan asemaa, joka mahdollistaisi maan osallistumisen AKT–EU-kumppanuussopimuksella perustettujen yhteisten toimielinten toimintaan siihen asti, kun liittymismenettely on saatu päätökseen.

(5)

Tarkkailijan asema olisi voimassa 30 päivään huhtikuuta 2011. Päiväntasaajan Guinean olisi toimitettava liittymisasiakirja tarkistetun AKT–EU-kumppanuussopimuksen tallettajille eli Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön ja AKT-valtioiden sihteeristöön viimeistään mainittuna päivänä.

(6)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti AKT–EU-ministerineuvosto sopi Ouagadougoussa 21 päivänä kesäkuuta 2010 valtuuttavansa AKT–EU-suurlähettiläskomitean tekemään tätä koskevan päätöksen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liittymistä ja tarkkailijan asemaa koskevan pyynnön hyväksyminen

Hyväksytään Päiväntasaajan Guinean pyyntö liittyä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun kumppanuussopimukseen, sellaisena kuin se on ensimmäisen kerran muutettuna Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 ja toisen kerran muutettuna Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010, jäljempänä ’tarkistettu AKT–EU-kumppanuussopimus’.

Päiväntasaajan Guinealla on tarkistetun AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukainen tarkkailijan asema 30 päivään huhtikuuta 2011 asti.

Päiväntasaajan Guinean on toimitettava liittymisasiakirjansa tarkistetun AKT–EU-kumppanuussopimuksen tallettajille eli Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön ja AKT-valtioiden sihteeristöön viimeistään mainittuna päivänä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2011.

AKT–EU-ministerineuvoston puolesta AKT–EU-suurlähettiläskomitea

Puheenjohtaja

GYÖRKÖS P.


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Sopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Sopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3).

(4)  EUVL L 95, 14.4.2005, s. 44.


Oikaisuja

5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/23


Oikaistaan komission päätös 2009/564/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi leirintäaluepalveluille

( Euroopan unionin virallinen lehti L 196, 28. heinäkuuta 2009 )

Sivulla 55:

korvataan:

”76.   Käytetyt tekstiilit, huonekalut ja muut tuotteet (enintään 3 pistettä)”

seuraavasti:

”76.   Käytetyt tekstiilit, huonekalut ja muut tuotteet (enintään 2 pistettä)”.