ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.059.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 59

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
4. maaliskuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 212/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen hyväksymisestä munivien kanojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Lallemand SAS) ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 213/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteiden II ja V muuttamisesta ( 1 )

4

 

*

Komission asetus (EU) N:o 214/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteiden I ja V muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 215/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Pecorino Sardo (SAN)]

15

 

*

Komission asetus (EU) N:o 216/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Chianti Classico (SAN)]

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 217/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Robiola di Roccaverano (SAN)]

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 218/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 219/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 220/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 447/2010 avatun tarjouskilpailun yhteydessä järjestetyssä seitsemännessätoista yksittäisessä tarjouskilpailussa

25

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2011/22/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bispyribacin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

26

 

*

Komission direktiivi 2011/23/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta triflumuronin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

29

 

*

Komission direktiivi 2011/25/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bupirimaatin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta ( 1 )

32

 

*

Komission direktiivi 2011/26/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta dietofenkarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta ( 1 )

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/138/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä tehdyillä päätöksillä 2003/479/EY ja 2007/829/EY säädettyjen korvausten tarkistamisesta annetun päätöksen 2010/248/EU muuttamisesta

41

 

 

2011/139/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä tehdyllä päätöksellä 2007/829/EY säädettyjen korvausten mukauttamisesta

43

 

 

2011/140/EU

 

*

Komission päätös, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, valtiontuesta C 27/09 (ex N 34/B/09) Talousarvioavustus, jonka Ranskan tasavalta aikoo toteuttaa France Télévisions -ryhmittymän hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4918)  ( 1 )

44

 

 

2011/141/EU

 

*

Komission päätös, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 täytäntöönpanosta keskinäisen avunannon osalta tehdyn päätöksen 2007/76/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1165)  ( 1 )

63

 

 

2011/142/EU

 

*

Komission päätös, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston direktiivin 96/16/EY soveltamissäännöksistä maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruussa tehdyn päätöksen 97/80/EY muuttamisesta ( 1 )

66

 

 

2011/143/EU

 

*

Komission päätös, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, etoksikiinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1265)  ( 1 )

71

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 212/2011,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen hyväksymisestä munivien kanojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Lallemand SAS)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen hyväksymistä koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymistä munivien kanojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen käyttö hyväksyttiin ilman määräaikaa broilerien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1200/2005 (2), ilman määräaikaa lihasikojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 2036/2005 (3), kymmeneksi vuodeksi lohikalojen ja katkarapujen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 911/2009 (4) ja vieroitettujen porsaiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1120/2010 (5).

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen hyväksymiseksi munivien kanojen ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 5 päivänä lokakuuta 2010 antamassaan lausunnossa (6), että Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteella ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö parantaa huomattavasti kohdelajin munimistiheyttä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti olisi hyväksyttävä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 195, 27.7.2005, s. 6.

(3)  EUVL L 328, 15.12.2005, s. 13.

(4)  EUVL L 257, 30.9.2009, s. 10.

(5)  EUVL L 317, 3.12.2010, s. 12.

(6)  EFSA Journal 2010, 8(10): 1865.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Lisäaineen koostumus

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmiste, vähintään 1 × 1010 PMY/g

 

Tehoaineen kuvaus

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -organismin elinkykyisiä soluja

 

Analyysimenetelmät  (1)

 

Lukumäärän määrittäminen: pintaviljelynä MSR-agarilla (EN 15786:2009)

 

Tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

Munivat kanat

1 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

24. maaliskuuta 2021


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/4


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 213/2011,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteiden II ja V muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan toisen kohdan ja 26 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itävalta on pyytänyt, että direktiivin 2005/36/EY liitteeseen II lisätään 10 terveydenhoitoon liittyvää koulutusohjelmaa. Näitä koulutusohjelmia säännellään sairaan- ja terveydenhoidon erityistehtävistä annetulla asetuksella (GuK-SV BGBl II No 452/2005) sekä sairaan- ja terveydenhoidon opetus- ja johtotehtävistä annetulla asetuksella (GuK-LFV BGBl II No 453/2005).

(2)

Koska näiden Itävallan koulutusohjelmien taso vastaa direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan c kohdan i alakohdassa säädettyä koulutustasoa ja koska kyseiset koulutusohjelmat johtavat vastaavaan ammatilliseen tasoon sekä antavat valmiudet vastaavantasoisiin vastuisiin ja tehtäviin, on perusteltua lisätä ne direktiivin 2005/36/EY liitteeseen II mainitun direktiivin 11 artiklan c kohdan ii alakohdan nojalla.

(3)

Portugali on esittänyt perustellun pyynnön syöpätautien lääkehoidon erityiskoulutuksen sisällyttämisestä direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevaan 5.1.3 kohtaan.

(4)

Syöpätautien lääkehoidon tavoitteena on tarjota järjestelmällistä syöpäsairauksien hoitoa. Tieteen edistymisen myötä syöpäpotilaiden hoito on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmenenä. Syöpätautien lääkehoidon erityiskoulutusta ei mainita direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa. Syöpätautien lääkehoito on kuitenkin kehittynyt erilliseksi lääketieteen erityiskoulutukseksi yli 40 prosentissa jäsenvaltioista, minkä vuoksi on perusteltua lisätä se direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevaan kohtaan 5.1.3.

(5)

Erikoistumiskoulutuksen riittävän korkean tason varmistamiseksi syöpätautien lääkehoidon erityiskoulutuksen vähimmäiskeston olisi oltava viisi vuotta, jotta se tunnustetaan automaattisesti.

(6)

Ranska on esittänyt perustellun pyynnön perinnöllisyyslääketieteen erityiskoulutuksen sisällyttämisestä direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevaan 5.1.3 kohtaan.

(7)

Perinnöllisyyslääketiede on erikoisala, joka on kehittynyt perinnöllisyystieteen alan tietämyksen nopean kasvun seurauksena ja jolla on vaikutuksia moniin muihin erikoisaloihin, kuten syöpätauteihin, sikiökautta käsittelevään lääketieteeseen, lastentauteihin ja kroonisiin sairauksiin. Perinnöllisyyslääketiede on entistä tärkeämpi monien sairauksien seulonnan ja ennaltaehkäisemisen kannalta. Perinnöllisyystieteen lääketieteellistä erikoistumiskoulutusta ei mainita direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa. Perinnöllisyyslääketiede on kuitenkin kehittynyt erilliseksi lääketieteen erikoisalaksi yli 40 prosentissa jäsenvaltioista, minkä vuoksi on perusteltua lisätä se direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevaan 5.1.3 kohtaan.

(8)

Erikoistumiskoulutuksen riittävän korkean tason varmistamiseksi perinnöllisyyslääketieteen erityiskoulutuksen vähimmäiskeston olisi oltava neljä vuotta, jotta koulutus tunnustetaan automaattisesti.

(9)

Tämän vuoksi direktiiviä 2005/36/EY olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liitteet II ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liitteet II ja V seuraavasti:

1.

Lisätään liitteessä II olevan 1 osan Itävaltaa koskevaan kohtaan seuraava teksti:

”—

lasten ja nuorten hoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

psykiatrisen terveyden- ja sairaanhoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

tehohoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

lasten tehohoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

anestesiahoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

munuaisten korvaushoitoon liittyvä erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

leikkaussalihoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

sairaalahygienian erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

terveyden- ja sairaanhoidon opetustehtävien erityiskoulutus (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

terveyden- ja sairaanhoidon johtotehtävien erityiskoulutus (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege).

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13,5–14 vuotta, ja siihen sisältyy vähintään kymmenen vuotta yleissivistävää koulutusta ja kolme vuotta keskiasteen jälkeistä peruskoulutusta julkisessa terveyden- ja sairaanhoidossa sekä 6–12 kuukautta erityiskoulutusta erityis-, opetus- tai johtotehtäviä varten.”

2.

Lisätään liitteessä V olevaan 5.1.3 kohtaan seuraava taulukko:

”Valtio

Syöpätautien lääkehoito

Koulutuksen vähimmäiskesto 5 vuotta

Perinnöllisyyslääketiede

Koulutuksen vähimmäiskesto 4 vuotta

Otsikko

Otsikko

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics”


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 214/2011,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteiden I ja V muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 689/2008 pannaan täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty Rotterdamin yleissopimus, joka allekirjoitettiin 11 päivänä syyskuuta 1998 ja jonka yhteisö hyväksyi neuvoston päätöksellä 2003/106/EY (2).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitettä I olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon ne tiettyjen kemikaalien osalta toteutetut sääntelytoimet, jotka perustuvat kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annettuun neuvoston direktiiviin 91/414/ETY (3), biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 98/8/EY (4) sekä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 (5).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitettä V olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon päätökset, jotka on tehty tiettyjen kemikaalien osalta Tukholmassa 22 päivänä toukokuuta 2001 allekirjoitetun pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’Tukholman yleissopimus’, ja jonka yhteisö hyväksyi neuvoston päätöksellä 2006/507/EY (6), perusteella, ja sääntelytoimet, jotka näiden kemikaalien osalta on toteutettu pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (7) perusteella. Liitettä V olisi myös muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon sääntelytoimet, jotka on toteutettu tiettyjen muiden kemikaalien kuin pysyvien orgaanisten yhdisteiden viennin kieltämiseksi.

(4)

Aineita difenyyliamiini, triatsoksidi ja triflumuroni ei ole sisällytetty tehoaineina direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sillä seurauksella, että näiden tehoaineiden käyttö torjunta-aineissa on kielletty; tästä syystä ne olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevien 1 ja 2 osien kemikaalien luetteloihin. Koska on jätetty uusia hakemuksia, jotka edellyttävät uusia päätöksiä aineiden sisällyttämisestä direktiiviin 91/414/ETY liitteeseen I, lisäystä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevassa 2 osassa olevien kemikaalien luetteloon ei pitäisi tehdä ennen kuin näiden kemikaalien tilanteesta on annettu uusi päätös.

(5)

Aineita bifentriini ja metaami ei ole sisällytetty tehoaineina direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; siltä osin kuin on kyse direktiivistä 98/8/EY nämä aineet on tunnistettu ja ilmoitettu arviointia varten. Tämän johdosta näiden tehoaineiden käyttöä torjunta-aineissa on ankarasti rajoitettu, koska molemman aineen käyttö on melkein kokonaan kielletty huolimatta siitä, että ne on sallittu jäsenvaltioissa, kunnes direktiivin 98/8/EY mukainen päätös on annettu. Sen vuoksi on asianmukaista lisätä bifentriini ja metaami kemikaalien luetteloon, joka sisältyy asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevaan 1 ja 2 osan kemikaalien luetteloon. Koska on jätetty uusia hakemuksia, jotka edellyttävät uusia päätöksiä aineiden sisällyttämisestä direktiiviin 91/414/ETY liitteeseen I, lisäystä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevassa 2 osassa olevaan kemikaalien luetteloon ei pitäisi tehdä ennen kuin näiden kemikaalien tilanteesta on annettu uusi päätös.

(6)

Ainetta karbosulfaani ei ole sisällytetty tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sillä seurauksella, että karbosulfaanin käyttö torjunta-aineissa on kielletty; tästä syystä se olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevien 1 ja 2 osien kemikaalien luetteloihin. Toimet karbosulfaanin lisäämiseksi liitteessä I olevaan 2 osaan keskeytettiin, koska oli tehty uusi hakemus sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tämä hakemus oli jätetty yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (8) 13 artiklan mukaisesti. Hakija on peruuttanut tämän uuden hakemuksen, minkä johdosta ei ole enää perustetta keskeyttää toimia aineen lisäämiseksi liitteessä I olevaan 2 osaan. Sen vuoksi aine karbosulfaani olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevan 2 osan kemikaalien luetteloon.

(7)

Ainetta trifluraliini ei ole sisällytetty tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sillä seurauksella, että trifluraliinin käyttö torjunta-aineissa on kielletty; tästä syystä se olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevien 1 ja 2 osien kemikaalien luetteloihin. Toimet kyseisten aineiden lisäämiseksi liitteessä I olevaan 2 osaan keskeytettiin, koska oli tehty uusi hakemus sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tämä hakemus oli jätetty asetuksen (EY) N:o 33/2008 13 artiklan mukaisesti. Tämän uuden hakemuksen jälkeen päätettiin uudelleen, ettei ainetta trifluraliini sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sillä seurauksella, että trifluraliinin käyttö torjunta-aineissa on edelleen kielletty, minkä johdosta ei ole enää perustetta keskeyttää toimia aineen lisäämiseksi liitteessä I olevaan 2 osaan. Tämän vuoksi aine trifluraliini olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevassa 2 osassa esitettyyn kemikaalien luetteloon.

(8)

Ainetta klortaalidimetyyli ei ole sisällytetty tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sillä seurauksella, että klortaalidimetyylin käyttö torjunta-aineissa on kielletty; tästä syystä se olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevien 1 ja 2 osien kemikaalien luetteloihin.

(9)

Kemikaalit klordekoni, heksabromibifenyyli, heksakloorisykloheksaanit, lindaani ja pentabromidifenyylieetteri lisätään asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä V olevan 1 osan luetteloon kemikaaleista, joiden vienti on kielletty. Sen vuoksi ei ole enää tarpeen pitää näitä kemikaaleja mainitun asetuksen liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa, ja niitä koskevat merkinnät olisi poistettava.

(10)

Kemikaalit heksabromibifenyyli, heksakloorisykloheksaani (HCH) ja lindaani mainitaan jo asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevassa 3 osassa. Niiden lisääminen mainitun asetuksen liitteessä V olevaan 1 osaan olisi sen vuoksi otettava huomioon liitteessä I olevassa 3 osassa.

(11)

Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden I ja III muuttamisesta 24 päivänä elokuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 757/2010 (9) pannaan täytäntöön Tukholman yleissopimuksen perusteella tehdyt päätökset siitä, että klordekoni, pentaklooribentseeni, heksabromibifenyyli, heksakloorisykloheksaanit, lindaani, tetrabromidifenyylieetteri, pentabromidifenyylieetteri, heksabromidifenyylieetteri ja heptabromidifenyylieetteri luetellaan Tukholman yleissopimuksen liitteessä A olevassa 1 osassa, lisäämällä kyseiset kemikaalit asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä I olevaan A osaan. Kyseiset tehoaineet olisi sen vuoksi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä V olevaan 1 osaan.

(12)

Metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista 22 päivänä lokakuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1102/2008 (10) kielletään metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten vienti Euroopan unionista kolmansiin maihin. Kyseiset kemikaalit olisi sen vuoksi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä V olevaan 2 osaan. Lisäksi elohopeayhdisteitä koskevaa merkintää liitteessä I olevassa 1 osassa olisi muutettava, jotta se vastaisi tiettyjen elohopeayhdisteiden vientikieltoa ja elohopeayhdisteiden tämänhetkistä tilannetta direktiivin 98/8/EY mukaisesti.

(13)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteitä I ja V olisi muutettava.

(14)

Jotta jäsenvaltioille ja teollisuudelle jää riittävästi aikaa tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 689/2008 seuraavasti:

1)

muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

2)

muutetaan liite V tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 204, 31.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 63, 6.3.2003, s. 27.

(3)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1.

(7)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(8)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(9)  EUVL L 223, 25.8.2010, s. 29.

(10)  EUVL L 304, 14.11.2008, s. 75.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 689/2008 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Alaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Bifentriini

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Klortaalidimetyyli +

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Difenyylilamiini

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

Metaami

144-54-7

137-42-8

205-632-2

205-239-0

2930 20 00

p(1)

b

 

Triatsoksidi

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

b

 

Triflumuroni

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

b”

 

b)

korvataan elohopeayhdisteitä koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Alaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Elohopeayhdisteet, myös epäorgaaniset elohopeayhdisteet, alkyylielohopea-yhdisteet sekä alkyyli-oksialkyyli- ja aryyli-elohopeayhdisteet lukuun ottamatta liitteessä V lueteltuja elohopeayhdisteitä #

62-38-4, 26545-49-3 ja muut

200-532-5, 247-783-7 ja muut

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/”

c)

korvataan polybromattuja bifenyyleitä koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Alaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Polybromatut bifenyylit (PBB) lukuun ottamatta heksabromibifenyyliä #

13654-09-6, 27858-07-7 ja muut

237-137-2, 248-696-7 ja muut

2903 69 90

i(1)

sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/”

d)

poistetaan seuraava kohta:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Alaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Klordekoni

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

sr”

 

e)

poistetaan seuraava kohta:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Alaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Pentabromidifenyylieetteri +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

sr”

 

f)

poistetaan seuraava kohta:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Alaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”HCH/Heksakloori-syklo-heksaani (isomeerien seos) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/”

g)

poistetaan seuraava kohta:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Alaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Lindaani (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/”

2)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-numero

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”Karbosulfaani

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Klortaalidimetyyli

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Trifluraliini

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b”

b)

poistetaan seuraava kohta:

Kemikaali

CAS-numero

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”Pentabromidifenyylieetteri

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

sr”

3)

Muutetaan 3 osa seuraavasti:

a)

korvataan HCH:ta (isomeerien seosta) koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine

HS-koodi

Seokset, ainetta sisältävät valmisteet

Luokka

”HCH (isomeerien seos) (*)

608-73-1

2903.51

3808.50

Torjunta-aine”

b)

korvataan lindaania koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine

HS-koodi

Seokset, ainetta sisältävät valmisteet

Luokka

”Lindaani (*)

58-89-9

2903.51

3808.50

Torjunta-aine”

c)

korvataan polybromattuja bifenyyleitä (PBB) koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine

HS-koodi

Seokset, ainetta sisältävät valmisteet

Luokka

”Polybromatut bifenyylit (PBB)

 

 

 

 

(heksa-) (*)

36355-01-8

3824.82

Teollisuuskemikaali”

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 689/2008 liite V seuraavasti:

1)

Lisätään 1 osaan seuraavat kohdat:

Vientikiellon alais(t)en kemikaali(e)n ja esine(id)en kuvaus

Merkitykselliset lisätiedot (esim. kemikaalin nimi, EC-nro, CAS-nro jne.)

 

”Klordekoni

EC-nro 205-601-3

CAS-nro 143-50-0

CN-koodi 2914 70 00

 

Pentaklooribentseeni

EC-nro 210-172-5

CAS-nro 608-93-5

CN-koodi 2903 69 90

 

Heksabromibifenyyli

EC-nro 252-994-2

CAS-nro 36355-01-8

CN-koodi 2903 69 90

 

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lukien lindaani

EC-nro 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

CAS-nro 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7,608-73-1

CN-koodi 2903 51 00

 

Tetrabromidifenyylieetteri

C12H6Br4O

EC-nro 254-787-2 ja muut

CAS-nro 40088-47-9 ja muut

CN-koodi 2909 30 38

 

Pentabromidifenyylieetteri

C12H5Br5O

EC-nro 251-084-2 ja muut

CAS-nro 32534-81-9 ja muut

CN-koodi 2909 30 31

 

Heksabromidifenyylieetteri

C12H4Br6O

EC-nro 253-058-6

CAS-nro 36483-60-0 ja muut

CN-koodi 2909 30 38

 

Heptabromidifenyylieetteri

C12H3Br7O

EC-nro 273-031-2

CAS-nro 68928-80-3 ja muut

CN-koodi 2909 30 38”

2)

Lisätään 2 osaan seuraavat kohdat:

Vientikiellon alais(t)en kemikaali(e)n ja esine(id)en kuvaus

Merkitykselliset lisätiedot (esim. kemikaalin nimi, EC-nro, CAS-nro jne.)

”Metallinen elohopea ja metallisen elohopean ja muiden aineiden seokset, mukaan lukien elohopeaseokset, joiden elohopeapitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia

CAS-nro 7439-97-6

CN-koodi 2805 40

Elohopeayhdisteet lukuun ottamatta yhdisteitä, joita viedään tutkimusta ja kehitystä tai lääketieteellisiä ja analyyttisiä tarkoituksia varten

Sinooperimalmi (I), elohopea(I)kloridi (Hg2Cl2, CAS-nro 10112-91-1), elohopea(II)oksidi, (HgO, CAS-nro 21908-53-2); CN-koodi 2852 00 00”


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/15


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 215/2011,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Pecorino Sardo (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja 17 artiklan 2 kohdan nojalla tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1263/96 (3), nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Pecorino Sardo” eritelmän muutosten hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutokset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EYVL L 163, 2.7.1996, s. 19.

(4)  EUVL C 162, 22.6.2010, s. 7.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3 –   Juustot

ITALIA

Pecorino Sardo (SAN)


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/17


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 216/2011,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Chianti Classico (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on tutkinut asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla Italian tekemän hakemuksen, joka koskee komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2446/2000 (3), nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Chianti Classico” eritelmän muuttamista.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Koska komissiolle ei ole esitetty vastaväitettä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, muutokset on hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11.

(3)  EYVL L 281, 7.11.2000, s. 12.

(4)  EUVL C 163, 23.6.2010, s. 16.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.5 –   Öljyt ja rasvat (voi, margariini, öljyt jne.)

ITALIA

Chianti Classico (SAN)


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/19


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 217/2011,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Robiola di Roccaverano (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja 17 artiklan 2 kohdan nojalla tarkastellut Italian esittämää pyyntöä, joka koski komission asetuksella (EY) N:o 1107/96 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1263/96 (3), rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Robiola di Roccaverano” eritelmän muuttamista.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutokset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EYVL L 163, 2.7.1996, s. 19.

(4)  EUVL C 168, 26.6.2010, s. 10.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3 –   Juustot

ITALIA

Robiola di Roccaverano (SAN)


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 218/2011,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

122,2

MA

45,8

TN

92,7

TR

101,1

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

164,7

ZZ

164,7

0709 90 70

MA

31,6

TR

132,7

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

55,0

IL

76,8

MA

62,9

TN

42,9

TR

65,9

ZA

37,9

ZZ

56,9

0805 50 10

MA

45,9

TR

53,6

ZZ

49,8

0808 10 80

BR

55,2

CA

126,3

CL

90,0

CN

109,4

MK

54,8

US

112,1

ZZ

91,3

0808 20 50

AR

93,2

CL

84,9

CN

65,8

US

92,6

ZA

103,2

ZZ

87,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 219/2011,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 199/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUVL L 56, 1.3.2011, s. 12.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 4 päivästä maaliskuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

59,32

0,00

1701 11 90 (1)

59,32

0,00

1701 12 10 (1)

59,32

0,00

1701 12 90 (1)

59,32

0,00

1701 91 00 (2)

55,08

0,95

1701 99 10 (2)

55,08

0,00

1701 99 90 (2)

55,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/25


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 220/2011,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 447/2010 avatun tarjouskilpailun yhteydessä järjestetyssä seitsemännessätoista yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan j alakohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EU) N:o 447/2010 (2) aloitettiin rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskilpailumenettelyllä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta 11 päivänä joulukuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1272/2009 (3) säädetyin edellytyksin.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1272/2009 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen komissio vahvistaa vähimmäisostohinnan tai päättää olla vahvistamatta sitä.

(3)

Seitsemännessätoista yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EU) N:o 447/2010 avatun tarjouskilpailun yhteydessä järjestetyssä seitsemännessätoista yksittäisessä rasvattoman maitojauheen myyntiä koskevassa tarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 1 päivänä maaliskuuta 2011, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 252,10 euroa 100 kilogrammalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 126, 22.5.2010, s. 19.

(3)  EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.


DIREKTIIVIT

4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/26


KOMISSION DIREKTIIVI 2011/22/EU,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bispyribacin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italia vastaanotti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti 26 päivänä helmikuuta 2002 Bayer CropScience -yritykseltä hakemuksen bispyribac-nimisen tehoaineen (kutsutaan vaihtoehtoisesti bispyribac-natriumiksi riippuen siitä, missä muodossa tehoaine sisältyy edustavaan formulaattiin, jota asiakirja-aineisto koskee) sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 2003/305/EY (2) vahvistetaan asiakirja-aineiston olevan täydellinen siinä mielessä, että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(2)

Kyseisen tehoaineen vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti komissiolle arviointikertomuksen luonnoksen 1 päivänä elokuuta 2003.

(3)

Kyseistä arviointikertomusluonnosta ovat tarkastelleet vertaistarkasteluna jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) torjunta-aineen tehoaineena käytettävän bispyribacin riskinarviointia koskevasta vertaistarkastelusta 12 päivänä heinäkuuta 2010 annetun EFSA:n tieteellisen kertomuksen (3) muodossa. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä kertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja komission tarkastelukertomus bispyribacista valmistui 28 päivänä tammikuuta 2011.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että bispyribacia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää bispyribac kyseisen direktiivin liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan kaikissa jäsenvaltioissa järjestää mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(5)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia vahvistavia tietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimittaa lisätietoja, jotka vahvistavat riskinarvioinnin metaboliittien M03 (4), M04 (5) ja M10 (6) mahdollisesti aiheuttaman pohjavesien saastumisen osalta.

(6)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa bispyribacia sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat väliaikaiset luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi muutettava nykyiset väliaikaiset luvat pysyviksi, muutettava niitä tai peruutettava ne direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pitemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(7)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(8)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2012. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä helmikuuta 2012.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2012 sellaisia kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat, jotka sisältävät bispyribacia tehoaineena. Jäsenvaltioiden on tähän päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että bispyribacia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan 2 kohdan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät bispyribacia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2011 sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon bispyribacia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö kasvinsuojeluaine direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät bispyribacia ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2013; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät bispyribacia yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2013 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUVL L 112, 6.5.2003, s. 10.

(3)  EFSA Journal (2010) 8(1):1692, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bispyribac (unless otherwise stated all data evaluated refer to the variant bispyribac-sodium)). doi:10.2903/j.efsa.2010.1692. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(4)  2-hydroksi-4,6-dimetoksipyrimidiini

(5)  2,4-dihydroksi-6-metoksipyrimidiini

(6)  natrium-2-hydroksi-6-(4-hydroksi-6-metoksipyrimidin-2-yyli)oksibentsoaatti


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraava kohta:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”329

Bispyribac

CAS-numero: 125401-75-4

CIPAC-numero: 748

2,6-bis(4,6-dimetoksipyrimidin-2-yylioksi)bentsoehappo

≥ 930 g/kg (kutsutaan nimellä bispyribac-natrium)

1. elokuuta 2011

31. heinäkuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena riisinviljelyn yhteydessä.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. tammikuuta 2011 valmiiksi saadun bispyribacia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja metaboliittien M03 (2-hydroksi-4,6-dimetoksipyrimidiini), M04 (2,4-dihydroksi-6-metoksipyrimidiini) ja M10 (natrium-2-hydroksi-6-(4-hydroksi-6-metoksipyrimidin-2-yyli)oksibentsoaatti) mahdollisesti aiheuttamasta pohjavesien saastumisesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 31. heinäkuuta 2013.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/29


KOMISSION DIREKTIIVI 2011/23/EU,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta triflumuronin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana triflumuroni. Komission päätöksellä 2009/241/EY (4) triflumuroni päätettiin jättää sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti uuden hakemuksen ja soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(3)

Hakemus toimitettiin Italialle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2009/241/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(4)

Italia arvioi hakijan toimittamat uudet tiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 5 päivänä maaliskuuta 2010.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen hakijalle ja muille jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä jäsenvaltiot ja elintarviketurvallisuusviranomainen tarkastelivat lisäkertomusta vertaistarkasteluna. Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi lausuntonsa triflumuronista komissiolle 9 päivänä joulukuuta 2010 (6). Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja triflumuronia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 28 päivänä tammikuuta 2011.

(6)

Esittelijänä toimivan jäsenvaltion laatimassa lisäkertomuksessa ja elintarviketurvallisuusviranomaisen uusissa päätelmissä keskitytään niihin huolenaiheisiin, joiden perusteella oli päädytty sisällyttämättä jättämiseen. Näihin huolenaiheisiin kuului erityisesti se, ettei käytettävissä olevien tietojen perusteella ollut osoitettu, että kuluttajan altistuminen oli hyväksyttävällä tasolla, sillä asianomaisten jäämien ominaisuuksista ja tasosta ei ollut tietoja. M07-metaboliitin (7) osalta ei ollut mahdollista suorittaa akuuttia riskinarviointia, koska tietoja ei ollut riittävästi, jotta olisi voitu määrittää akuutin altistumisen viiteannos tälle metaboliitille. Lisäksi puuttui tietoja, joiden avulla olisi voitu määrittää asianmukainen jäämän määritelmä ja arvioida jäämien määrä hedelmäjalosteissa.

(7)

Hakijan toimittamien uusien tietojen perusteella kuluttajien altistuminen voitiin arvioida. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan kuluttajien altistuminen on hyväksyttävällä tasolla.

(8)

Näin ollen hakijan toimittamien lisätietojen perusteella voidaan sulkea pois ne huolenaiheet, joiden vuoksi sisällyttämättä jättämiseen päädyttiin. Muita avoimia tieteellisiä kysymyksiä ei ole tullut ilmi.

(9)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että triflumuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset etenkin tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää triflumuroni liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää kaikissa jäsenvaltioissa mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(10)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia vahvistavia tietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimittaa vahvistavat tiedot lintuihin kohdistuvan pitkän aikavälin riskin, vedessä eläviin selkärangattomiin kohdistuvan riskin ja mehiläisten jälkeläisten kehitykseen kohdistuvan riskin osalta.

(11)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiiviä 91/414/ETY.

(12)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 71, 17.3.2009, s. 59.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triflumuron. EFSA Journal 2011; 9(1):1941. [81 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1941. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  4-trifluori-metoksianiliini


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaan-tulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”328

Triflumuroni

CAS-numero: 64628-44-0

CIPAC-numero: 548

1-(2-klooribentsoyyli)-3-[4-trifluorimetoksifenyyli]urea

≥ 955 g/kg

Epäpuhtaudet:

N,N’-bis-[4-(trifluorimetoksi)fenyyli]urea: enintään 1 g/kg

4-trifluori-metoksianiliini: enintään 5 g/kg

1. huhtikuuta 2011

31. maaliskuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. tammikuuta 2011 valmiiksi saadun triflumuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vesiympäristön suojeluun,

mehiläisten suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa komissiolle vahvistavat tiedot lintuihin kohdistuvan pitkän aikavälin riskin, vedessä eläviin selkärangattomiin kohdistuvan riskin ja mehiläisten jälkeläisten kehitykseen kohdistuvan riskin osalta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa nämä tiedot komissiolle viimeistään 31. maaliskuuta 2013.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/32


KOMISSION DIREKTIIVI 2011/25/EU,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bupirimaatin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana bupirimaatti.

(2)

Ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 e artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/934/EY (4) säädettiin, ettei bupirimaattia sisällytetä liitteeseen.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen ja pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Alankomaille, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/934/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Alankomaat arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 26 päivänä marraskuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen pyysi muilta jäsenvaltioilta ja hakijalta kannanottoja lisäkertomuksesta ja toimitti saamansa kannanotot edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitteli 20 päivänä syyskuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä bupirimaattia koskevat päätelmänsä (6) komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomuksen luonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja bupirimaattia koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 28 päivänä tammikuuta 2011.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että bupirimaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää bupirimaatti liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Rajoittamatta tämän päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimittaa lisätietoja, jotka vahvistavat hajoamisen maaperässä, kineettiset parametrit sekä adsorptio- ja desorptioparametrit maaperässä esiintyvän päämetaboliitin de-etyyli-bupirimaatin (DE-B) osalta.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset bupirimaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan muutettava voimassa olevia lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(10)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (7) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä nykyisten lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan pidä aiheuttaa jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(11)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(12)

Päätöksessä 2008/934/EY säädetään bupirimaatin sisällyttämättä jättämisestä ja kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamisesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa bupirimaattia koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(13)

Sen vuoksi päätöstä 2008/934/EY olisi muutettava.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan päätöksen 2008/934/EY liitteestä bupirimaattia koskeva rivi.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä joulukuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava bupirimaattia tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että bupirimaattia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät bupirimaattia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2011 sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon bupirimaattia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

bupirimaattia ainoana tehoaineena sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai

b)

bupirimaattia yhtenä monista tehoaineista sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bupirimate. EFSA Journal 2010; 8(10):1786. [82pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1786. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(7)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraava kohta:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”337

Bupirimaatti

CAS-numero: 41483-43-6

CIPAC-numero: 261

5-butyyli-2-etyyliamino-6-metyylipyrimidiini-4-yylidimetyylisulfamaatti

≥ 945 g/kg

Epäpuhtaudet:

Etirimoli: enintään 2 g/kg

Tolueeni: enintään 3 g/kg

1. kesäkuuta 2011

31. toukokuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. tammikuuta 2011 valmiiksi saadun bupirimaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä,

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä,

pellolla muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille aiheutuvaan riskiin.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan vahvistavia tietoja

1)

kaupallisesti valmistetun teknisen aineiston määritelmästä esittämällä tarvittavat analyysitulokset, mukaan lukien tiedot epäpuhtauksien merkityksestä;

2)

kaupallisesti valmistetun teknisen aineiston määritelmän ja toksisuuskokeissa käytetyn tutkimusmateriaalin määritelmän välisestä vastaavuudesta;

3)

kineettisistä parametreistä, hajoamisesta maaperässä sekä adsorptio- ja desorptioparametreistä maaperässä esiintyvän päämetaboliitin DE-B (de-etyyli-bupirimaatti) osalta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetut vahvistavat tiedot komissiolle viimeistään 30. marraskuuta 2011 ja 3 alakohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. toukokuuta 2013.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/37


KOMISSION DIREKTIIVI 2011/26/EU,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta dietofenkarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana dietofenkarbi.

(2)

Ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 e artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/934/EY (4) säädettiin, ettei dietofenkarbia sisällytetä liitteeseen.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen ja pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Ranskalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/934/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Ranska arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 21 päivänä joulukuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen hakijalle ja muille jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 7 päivänä syyskuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä dietofenkarbia koskevat päätelmänsä komissiolle (6). Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja dietofenkarbia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 28 päivänä tammikuuta 2011.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että dietofenkarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää dietofenkarbi liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää kaikissa jäsenvaltioissa kyseisessä direktiivissä säädetyllä tavalla.

(7)

Rajoittamatta tämän päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Tämän vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimittaa lisätietoja, jotka vahvistavat metaboliitin 6-NO2-DFC mahdollisen siirtymisen seuraavan vuoden satoihin ja riskinarvioinnin muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset dietofenkarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut asiaankuuluvat ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan muutettava voimassa olevia lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(10)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (7) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan pidä asettaa jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(11)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiiviä 91/414/ETY.

(12)

Päätöksessä 2008/934/EY säädetään, ettei dietofenkarbia sisällytetä liitteeseen ja että kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa dietofenkarbia koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa päätöstä 2008/934/EY.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan dietofenkarbia koskeva rivi päätöksen 2008/934/EY liitteestä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä joulukuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011 dietofenkarbia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti varmistettava, että dietofenkarbia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät dietofenkarbia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2011 sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon dietofenkarbia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät dietofenkarbia ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät dietofenkarbia yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diethofencarb. EFSA Journal 2010;8(9):1721. [55 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1721. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”331

Dietofenkarbi

CAS-numero: 87130-20-9

CIPAC-numero: 513

isopropyyli-3,4-dietoksikarbanilaatti

≥ 970 g/kg

Epäpuhtaudet:

tolueeni: enintään 1 g/kg

1. kesäkuuta 2011

31. toukokuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. tammikuuta 2011 valmiiksi saadun dietofenkarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöille ja muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille aiheutuvaan riskiin ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin sisältyy riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on edellytettävä vahvistavien tietojen toimittamista seuraavista:

a)

metaboliitin 6-NO2-DFC mahdollinen siirtyminen seuraavan vuoden satoihin;

b)

riskinarviointi muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa nämä tiedot komissiolle viimeistään 31. toukokuuta 2013.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


PÄÄTÖKSET

4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/41


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2011,

neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä tehdyillä päätöksillä 2003/479/EY ja 2007/829/EY säädettyjen korvausten tarkistamisesta annetun päätöksen 2010/248/EU muuttamisesta

(2011/138/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 41 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 240 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2003/479/EY (1) 15 artiklan 7 kohdassa ja neuvoston päätöksen 2007/829/EY (2) 15 artiklan 6 kohdassa säädetään, että neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävän kansallisen sotilashenkilöstön oleskelukorvaukset tarkistetaan kerran vuodessa Brysselissä ja Luxemburgissa työskentelevien unionin virkamiesten palkkauksen tarkistusta vastaavasti ja että tarkistuksella ei ole takautuvaa vaikutusta.

(2)

Neuvoston päätöksessä 2010/248/EU (3) on sovellettu Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 200923 päivänä joulukuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1296/2009 asetettuja tasoja 1 päivästä toukokuuta 2010 alkaen.

(3)

Unionin tuomioistuin on 24 päivänä marraskuuta 2010 antamallaan tuomiolla asiassa C-40/10 kumonnut asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 (4) 2 artiklan ja 4–18 artiklan, joissa vuoden 2009 vuotuisen mukautuksen tasoksi vahvistetaan + 1,85 %. Neuvosto on asetuksella (EU, Euratom) N:o 1190/2010 (5) muuttanut asetusta (EU, Euratom) N:o 1296/2009 ja vahvistanut vuoden 2009 vuotuisen mukautuksen tasoksi + 3,7 %.

(4)

Päätöstä 2010/248/EU olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/248/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Korvataan päätöksen 2003/479/EY 15 artiklan 1 kohdassa ja päätöksen 2007/829/EY 15 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 30,75 euroa määrällä 31,89 euroa ja määrä 122,97 euroa määrällä 127,52 euroa.”

2)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Korvataan päätöksen 2003/479/EY 15 artiklan 2 kohdassa ja päätöksen 2007/829/EY 15 artiklan 2 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”Lähtöpaikkakunnan ja asemapaikan välimatka

(km)

Määrä euroina

0–150

0,00

> 150

81,96

> 300

145,72

> 500

236,81

> 800

382,54

> 1 300

601,13

> 2 000

719,55” ”

3)

Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Korvataan päätöksen 2003/479/EY 15 artiklan 4 kohdassa oleva määrä 30,75 euroa määrällä 31,89 euroa.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2010.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

FELLEGI T.


(1)  EUVL L 160, 28.6.2003, s. 72.

(2)  EUVL L 327, 13.12.2007, s. 10.

(3)  EUVL L 110, 1.5.2010, s. 31.

(4)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 10.

(5)  EUVL L 333, 17.12.2010, s. 1.


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/43


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2011,

neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä tehdyllä päätöksellä 2007/829/EY säädettyjen korvausten mukauttamisesta

(2011/139/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 41 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 240 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2007/829/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2007/829/EY 15 artiklan 6 kohdassa säädetään, että neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävän kansallisen sotilashenkilöstön oleskelukorvaukset tarkistetaan kerran vuodessa Brysselissä ja Luxemburgissa työskentelevien unionin virkamiesten palkkauksen tarkistusta vastaavasti ja että tarkistuksella ei ole takautuvaa vaikutusta.

(2)

Neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 201020 päivänä joulukuuta 2010 annetulla asetuksella (EU) N:o 1239/2010 (2) unionin virkamiesten palkkoihin ja eläkkeisiin 0,1 prosentin suuruisen mukautuksen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2007/829/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 15 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 31,89 euroa määrällä 31,92 euroa ja määrä 127,52 euroa määrällä 127,65 euroa.

2)

Korvataan 15 artiklan 2 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”Lähtöpaikkakunnan ja asemapaikan välimatka

(km)

Määrä euroina

0–150

0,00

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sen hyväksymispäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

FELLEGI T.


(1)  EUVL L 327, 13.12.2007, s. 10.

(2)  EUVL L 338, 22.12.2010, s. 1.


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/44


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010,

valtiontuesta C 27/09 (ex N 34/B/09) Talousarvioavustus, jonka Ranskan tasavalta aikoo toteuttaa France Télévisions -ryhmittymän hyväksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4918)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/140/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1) ja ottaa huomioon nämä huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

I   MENETTELY

(1)

Ranskan tasavalta ilmoitti komissiolle 23 päivänä tammikuuta 2009 päivätyllä kirjeellä aikomuksestaan myöntää France Télévisions -ryhmittymälle jo talousarviolakiin kirjatun 450 miljoonan euron talousarvioavustuksen vuonna 2009. Komissio pyysi 13 päivänä maaliskuuta 2009 lisätietoja, jotka Ranskan tasavalta toimitti 25 päivänä toukokuuta 2009. Ranskan tasavalta laajensi tässä kirjeessä aiempaa ilmoitustaan ilmoittamalla aikovansa perustaa France Télévisions -ryhmittymän julkista rahoitusta varten pysyvän ja monivuotisen mekanismin, johon kuuluu vuotuinen avustus.

(2)

Komissio totesi 1 päivänä syyskuuta 2009 päivätyssä kirjeessä, että vuodeksi 2009 hyväksytty talousarvioavustus soveltui sisämarkkinoille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 106 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lisäksi se ilmoitti Ranskan tasavallalle päätöksestään aloittaa SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely uudesta France Télévisions -ryhmittymälle tulevina vuosina kohdennettavasta julkisen rahoituksen mekanismista.

(3)

Ranskan tasavalta esitti huomautuksensa 7 päivänä lokakuuta 2009.

(4)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2). Komissio on kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa kyseisestä avustuksesta.

(5)

Komissio on saanut huomautuksia asianomaisilta. Se on toimittanut ne Ranskan tasavallalle lausuntoa varten ja saanut sen lausunnon 15 päivänä tammikuuta 2010 päivätyssä kirjeessä.

(6)

Ranskan tasavalta on toimittanut komissiolle tarkennuksia tai lisätietoja 23 päivänä huhtikuuta, 19 päivänä toukokuuta ja 22 päivänä kesäkuuta 2010.

II   RAHOITUSMEKANISMIN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS

(7)

Tämä päätös koskee monivuotista rahoitusmekanismia France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelutehtävän rahoittamiseksi. Komissio on tarkastellut sen rahoittamista 10 päivänä joulukuuta 2003 (3), 20 päivänä huhtikuuta 2005 (4), 16 päivänä heinäkuuta 2008 (5) ja 1 päivänä syyskuuta 2009 (6) tekemissään päätöksissä. Kyseessä on nyt kuitenkin eri toimenpide kuin vuosien 2003, 2005 ja 2008 päätöksissä. Jäljempänä tarkemmin kuvattavat talousarvioavustukset täydentävät France Télévisions -ryhmittymälle myönnettäviä, televisiolupamaksuista (aikaisempi nimitys ”redevance audiovisuelle”, nyt ”contribution à l’audiovisuel public”) saatavia julkisia varoja, joita on käsitelty komission 20 päivänä huhtikuuta 2005 tekemässä päätöksessä ja joihin uudet säännökset eivät vaikuta, koska niissä on kyse olemassa olevasta tuesta. Näillä molemmilla julkisilla varoilla on tarkoitus kattaa France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelutehtävän kulut, joista on ensin vähennetty ryhmittymälle edelleenkin kertyvien kaupallisten tulojen nettomäärä.

II.1   Pääasiallinen oikeusperusta

(8)

Uuden julkisen rahoituksen mekanismin periaatteista säädetään 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa laissa nro 2009–258, joka koskee audiovisuaaliviestintää ja television uutta yleishyödyllisen palvelun tehtävää. Ilmoitettu tuki on osa laajempaa laissa säädettyä audiovisuaalialan rakenteiden ja yleishyödyllisen taloudellisen palvelun uudistusta. Laki muuttaa France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun tehtäviä koskevaa lainsäädäntöä ja erityisesti viestinnän vapaudesta 30 päivänä syyskuuta 1986 annettua lakia nro 86/1067. Nämä tehtävät määritellään vielä tarkemmin tehtäväeritelmässä ja France Télévisions -ryhmittymän tavoitteita ja resursseja koskevassa sopimuksessa, jotka hyväksytään viestinnän vapautta koskevan lain täytäntöönpanemiseksi annettavilla säädösteksteillä. Maaliskuun 5 päivänä 2009 annettuun lakiin nro 2009/258 sisältyy myös rahoitusta koskevia määräyksiä, joilla muutetaan verolakia ja vahvistetaan talousarviolakiin kirjattu France Télévisions -ryhmittymän talousarviomäärärahan periaate.

II.2   Tuensaajan (France Télévisions) toiminta ja rahoitus

(9)

France Télévisions on viestinnän vapaudesta 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067 44-I §:n nojalla perustettu osakeyhtiö. Tällä lailla, sellaisena kuin se on muutettuna, perustettiin yksi yritys, France Télévisions, yhdistämällä aiemmat eri kanavien erilliset oikeushenkilöt. Se kuuluu Ranskan valtion taloudelliseen ja rahoitukselliseen valvontaan. Sen osakepääoma on jaettu rekisteröityihin osakkeisiin, joita voi omistaa ainoastaan valtio. Sen hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 jäsentä, joiden toimikausi on viisi vuotta. Kansalliskokouksen ja senaatin kulttuuriasioista vastaavat valiokunnat nimittävät näistä jäsenistä kaksi, viisi jäsentä edustaa valtiota ja kaksi henkilöstöä, ja audiovisuaalialan neuvosto nimittää viisi jäsentä.

(10)

France Télévisions on Ranskan merkittävin audiovisuaalialan ryhmittymä. Sen palveluksessa on noin 11 000 henkilöä, ja siihen kuuluvat Ranskassa lähetystoimintaa harjoittavat kanavat France 2, France 3, France 4, France 5 ja France Ô sekä Ranskan merentakaisissa maissa ja alueilla lähetystoimintaa harjoittavien julkisten televisio- ja radiokanavien ryhmittymä RFO. Ryhmittymään kuuluu myös mainosmyyntitoimisto, vaikkakin sen irrottamista tarkastellaan, sekä yritykset, joiden toimiala on toiminnan monipuolistaminen. Joidenkin France Télévisions -ryhmittymän kanavien ohjelmaa lähetetään useammassa jäsenvaltiossa, erityisesti Belgiassa ja Luxemburgissa.

(11)

France Télévisions -ryhmittymän liikevaihto vuonna 2007, joka oli viimeinen tilivuosi ennen kuin julkisen audiovisuaalialan uudistuksesta ilmoitettiin, oli 2 927 miljoonaa euroa, josta 64,2 prosenttia oli peräisin televisiolupamaksuista, 28,1 prosenttia mainostuloista (mainos- ja sponsoritulot) ja 7,7 prosenttia muista lähteistä. Liikevaihdon eri tekijöiden osuudet pysyivät vuosina 2003–2007 suhteellisen vakaina: mainos- ja sponsoritulojen määrä vaihteli 28–30 prosentin välillä. Koko ryhmittymän nettotulos oli hiukan positiivinen jokaisena vuotena ajanjaksolla 2003–2007, mikä kerrytti kumulatiivisen tuloksen 99 miljoonaa euroa.

(12)

Tämä suuntaus on kääntynyt sen jälkeen, kun tammikuussa 2008 ilmoitettiin julkisen audiovisuaalialan uudistuksesta, johon sisältyy aikanaan muun muassa mainostulojen tyrehtyminen. Vuosi 2008 oli tappiollinen France Télévisions -ryhmittymälle; nettotulos oli –[50–100] (7) miljoonaa euroa (josta –[50–100] miljoonaa euroa yleishyödyllisen palvelun osalta), mikä johtui pääasiassa mainostulojen huomattavasta vähenemisestä. Komission 16 päivänä heinäkuuta 2008 tekemässä päätöksessä hyväksytty poikkeuksellinen 150 miljoonan euron pääomanlisäys ei riittänyt tasoittamaan negatiivisen tuloksen koko vaikutusta. Vuonna 2009, jolloin julkisen audiovisuaalialan uudistus tuli voimaan, valtio maksoi tukea kaikkiaan 415 miljoonaa euroa, kuten komissio oli hyväksynyt 1 päivänä syyskuuta 2009 tekemässään päätöksessä. Tämän ansiosta mainostulojen väheneminen saatiin lähes kokonaan katettua ja France Télévisions -ryhmittymä pääsi lievästi ylijäämäiseen nettotulokseen ([10–20] miljoonaa euroa). Yleishyödyllisen palvelun osuus jäi kuitenkin hiukan – noin [0–5] miljoonaa euroa – alijäämäiseksi, sillä positiivinen tulos syntyi ryhmittymän kaupallisten yritysten puolella.

(13)

France Télévisions -ryhmittymän toimintaa ja hallintoa vuosina 2004–2008 sekä yrityksen asemaa julkisen audiovisuaalialan uudistuksessa käsitellään melko kriittisesti Ranskan tilintarkastustuomioistuimen raportissa ”France Télévisions et la nouvelle télévision publique”. Eräät asianomaiset ovat huomautuksissaan viitanneet tähän raporttiin, joka hyväksyttiin suljetussa käsittelyssä ja julkaistiin 14 päivänä lokakuuta 2009 eli menettelyn aloittamista koskevan päätöksen tekemisen jälkeen. Raportissa tuodaan esiin hallinnossa ja France Télévisions -ryhmittymän tuloksissa vielä hyödyntämättömiä kehitysmahdollisuuksia, ja se sisältää suosituksia parannuksista, joita voitaisiin toteuttaa uudistuksen yhteydessä.

II.3   France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun tehtävä

II.3.1   Yleishyödyllisen palvelun tehtävän määrittely lainsäädännössä

(14)

France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun tehtävät luetellaan 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, 43–11 §:ssä. Sen mukaan julkiset kanavat ”toteuttavat yleisen edun nimissä yleishyödyllisen palvelun tehtäviä. Ne tarjoavat kaikenlaisille yleisöille monipuolisen ja moniarvoisen ohjelma- ja palvelukokonaisuuden, joka vastaa yleisön odotuksia laadusta ja innovatiivisuudesta, kunnioittaa yksilön oikeuksia ja perustuslaissa määriteltyjä demokratian periaatteita. Ne tarjoavat monipuolisia uutis-, kulttuuri-, dokumentti-, viihde- ja urheiluohjelmia analogisessa ja digitaalisessa muodossa. Ne edistävät demokraattista keskustelua, eri väestöryhmien näkemysten vaihtoa sekä sosiaalista osallisuutta ja kansalaistaitoja. Ne toteuttavat toimia, joilla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä vähennetään syrjintää, ja tarjoavat ohjelmaa, joka kuvastaa ranskalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta. Ne edistävät ranskan kieltä ja mahdollisia alueellisia kieliä sekä tuovat esiin Ranskan kulttuuri- ja kieliperinnön monimuotoisuutta. Ne edistävät älyllisen ja taiteellisen luovuuden kehittämistä ja sen tulosten levittämistä sekä yhteiskunnallista, taloudellista, sosiaalista, tieteellistä ja teknistä tietoa sekä mediakasvatusta. Ne edistävät vieraiden kielten oppimista. Ne osallistuvat ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Ne pyrkivät tarjoamaan soveltuvia keinoja, joilla kuulovammaiset voivat seurata niiden lähetyksiä. Ne pitävät kiinni tiedon rehellisyydestä, riippumattomuudesta ja moniarvoisuudesta sekä ajatussuuntausten ja mielipiteiden moniarvoisesta ilmaisusta noudattaen tasapuolisuuden periaatetta sekä audiovisuaalialan neuvoston suosituksia. Audiovisuaalisen viestinnän julkisen sektorin toimijat edistävät toimissaan ulkoista audiovisuaalista toimintaa, yhteyksiä ranskankieliseen maailmaan ja Ranskan kulttuurin ja kielen levittämistä maailmalle. Ne sitoutuvat kehittämään uusia palveluja, joilla voidaan rikastuttaa tai täydentää ohjelmatarjontaa, sekä ohjelmien ja audiovisuaalipalvelujen uusia tuotanto- ja jakelutekniikoita. Parlamentille toimitetaan joka vuosi raportti tämän pykälän säännösten soveltamisesta.”

II.3.2   Yleishyödyllisen palvelun velvollisuus käytännössä France Télévisions -ryhmittymän toiminnassa

(15)

Yleishyödyllisen palvelun tehtävää käytännössä tarkennetaan syyskuun 30 päivänä 1986 annetun lain nro 86–1067 44-I §:ssä siten, että France Télévisions velvoitetaan suunnittelemaan ja ohjelmoimaan televisiolähetykset ja audiovisuaaliset viestintäpalvelut siten, että ne vastaavat kyseisen lain 43–11 §:ssä sekä 48 §:ssä säädetyssä tehtäväeritelmässä määriteltyjä yleishyödyllisen palvelun tehtäviä.

(16)

Kesäkuun 23 päivänä 2009 annetulla asetuksella nro 2009–796 vahvistettiin France Télévisions -ryhmittymälle yksi yhtenäinen tehtäväeritelmä. Eritelmässä määritellään puitteet France Télévisions -ryhmittymään kuuluvien kanavien toiminnalle vahvistamalla ohjelmasitoumukset päivittäisistä kulttuurilähetyksistä parhaaseen katseluaikaan, erityisesti klassiseen musiikkiin painottuvista musiikkilähetyksistä, joissa esitellään monipuolisesti eurooppalaisia ja alueellisia orkestereita, teatteriesityksistä tai tieteen kansantajuistamisesta (tehtäväeritelmän 4–7 kohta). France Télévisions on myös velvollinen huolehtimaan ohjelmakokonaisuutensa eurooppalaisesta ulottuvuudesta lähettämällä erityisesti reportaaseja muiden jäsenvaltioiden elämäntavoista tai kulttuureista sekä suurimpiin Ranskassa harjoitettaviin uskontoihin liittyvää uskonnollista ohjelmaa (tehtäväeritelmän 14 ja 15 kohta). Eritelmässä mainitaan myös velvollisuus kerätä suuri ja tasapuolinen yleisö kaikista väestöryhmistä (18 kohta).

(17)

Viestinnän vapautta koskevan lain nro 86–1067 53 §:n mukaan valtio ja France Télévisions tekevät lisäksi monivuotiset (3–5 vuotta) sopimukset tavoitteista ja resursseista. Näissä sopimuksissa määritellään France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun tehtäviä kunnioittaen erityisesti seuraavat seikat:

tärkeimmät linjaukset ryhmittymän kehittämiseksi,

tuotannon monipuolisuuteen ja innovatiivisuuteen liittyvät sitoumukset,

France Télévisions -ryhmittymän vähimmäisinvestoinnit eurooppalaiseen ja ranskankieliseen elokuva- ja audiovisuaalituotantoon määritettynä prosenttiosuutena sen tuloista ja absoluuttisena arvona,

sitoumukset huolehtia vammaisten osallistumis- ja kansalaistoimintamahdollisuuksista sekä mukauttaa kaikki televisio-ohjelmat kuulovammaisia varten,

sitoumukset mukauttaa televisiolähetykset sopivalla tavalla näkövammaisten käyttöön,

alustava menoarvio näistä toimista kullekin vuodelle sekä laadulliset ja määrälliset indikaattorit toteutukselle ja tuloksille,

ryhmittymälle myönnettävien julkisten varojen määrä ja erillinen maininta varoista, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu ohjelmabudjettien kehittämiseen,

omilta varoilta odotettavan tuoton määrä mainiten erikseen mainos- ja sponsoritulot,

maksullisten palveluiden talousnäkymät,

tarvittaessa näkymät taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi.

(18)

Tällä hetkellä France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun velvollisuudet on määritelty vuosien 2007–2010 tavoitteita ja resursseja koskevassa sopimuksessa ”France Télévisions, le premier bouquet de chaînes gratuites de l’ère numérique”, jonka alasta vastaavat ministerit ja France Télévisions -ryhmittymän hallintoneuvoston puheenjohtaja allekirjoittivat 24 päivänä huhtikuuta 2007. Yleishyödylliselle palvelulle ominaisia arvoja koskevan I.2 tavoitteen osalta sopimuksessa määrätään tavoitteet jaoteltuina konkreettisiin toimiin, joille on nimetty esimerkiksi seuraavanlaisia laadullisia tai määrällisiä indikaattoreita:

edistetään kulttuuriohjelmien levittämistä laajemmalle yleisölle kulttuurin demokratisoimiseksi lähettämällä vähintään yksi kulttuuriohjelma parhaaseen katseluaikaan,

noudatetaan moniarvoisuutta uutisoinnissa ja kansalaiskeskusteluohjelmissa,

esitetään monipuolista urheiluohjelmaa korostaen urheilulajeja, joita näytetään yksityisillä kanavilla vähemmän,

tuodaan esiin ranskalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta ja parannetaan sen eri tekijöiden näkyvyyttä,

puolustetaan ranskalaista ja eurooppalaista kulttuuri-identiteettiä ja edistetään Euroopan unionin toiminnan ja sen työn tulosten tuntemusta sekä vieraiden kielten oppimista.

(19)

Sopimukseen kuuluu myös monivuotinen määräraha, johon liittyvän mukautuslausekkeen mukaan valtio ja ryhmittymä sopivat mainostulojen kehityksestä riippuen julkisten varojen mukauttamisesta tarpeen mukaan siten, että julkisten varojen tarpeen vähentyessä käyttämättä jäänyt ylijäämä käytetään pääasiassa audiovisuaaliseen tuotantoon.

(20)

Voimassa olevaa tavoitteita ja resursseja koskevaa sopimusta on täydennetty uudistuksen jälkeen vuosien 2009–2012 osalta. Täydennys, jonka sisältämää määrärahaa käsitellään tarkemmin jäljempänä, lujittaa entisestään France Télévisions -ryhmittymän yleishyödylliselle palvelulle ominaisia arvoja. Lisäksi siinä asetetaan uudet määrälliset tavoitteet, jotka tietyillä, johdanto-osan 18 kappaleessa mainituilla aloilla on vuosittain saavutettava.

II.3.3   Uusien innovatiivisten audiovisuaalipalvelujen tarjoaminen

(21)

France Télévisions -ryhmittymän uusi tehtäväeritelmä sisältää useiden innovatiivisten palveluiden käyttöönoton, jolla pyritään rikastuttamaan toimituksellista tarjontaa. Näitä ovat viestintäpalveluiden, tilattavien audiovisuaalimediapalveluiden tai ohjelmia täydentävän sisällön tarjoaminen verkossa. Tavoitteita ja resursseja koskevan sopimuksen täydennyksellä on lisäksi tarkoitus ottaa käyttöön muita innovatiivisia palveluita, kuten ilmaiset tai maksulliset tilausvideot, henkilökohtainen mobiilitelevisio, lähetystoiminta Internetissä, matkaviestintäsovellukset ja alueelliset tai temaattiset televisiolähetykset Internetissä.

II.3.4   Yleishyödyllisen palvelun velvoitteiden, myös uusien palveluiden käyttöönoton, ulkoinen valvonta

(22)

Syyskuun 30 päivänä 1986 annetun lain nro 86–1067 53 §:n mukaisesti France Télévisions -ryhmittymän hallintoneuvosto hyväksyy ryhmittymän tavoitteita ja resursseja koskevan sopimusluonnoksen ja päättää sen vuotuisesta täytäntöönpanosta keskustelun perusteella; keskustelun tulokset annetaan julki. Ennen kuin tavoitteita ja resursseja koskevat sopimukset ja sen mahdolliset täydennykset allekirjoitetaan, ne toimitetaan kansalliskokouksen ja senaatin kulttuuriasioista ja varainhoidosta vastaaville valiokunnille ja audiovisuaalialan neuvostolle. Valiokunnat voivat laatia asiasta lausunnon kuuden viikon kuluessa.

(23)

France Télévisions -ryhmittymän hallintoneuvoston puheenjohtaja esittää ryhmittymän tavoitteita ja resursseja koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa koskevan vuosikertomuksen kansalliskokouksen ja senaatin kulttuuriasioista ja varainhoidosta vastaaville valiokunnille. Vuosikertomuksen esittelyn yhteydessä hallintoneuvoston puheenjohtaja selostaa myös ryhmittymän yhteyteen perustetun, televisiokatsojista muodostuvan neuvoa-antavan ohjelmakomitean toimintaa. Komitean tehtävänä on antaa ohjelmia koskevia lausuntoja ja suosituksia.

(24)

Asetuksella hyväksytyn France Télévisions -ryhmittymän tehtäväeritelmän luonnosvaiheessa toteutettiin 10–24 päivänä marraskuuta 2008 julkinen kuuleminen. Viitisentoista tahoa esitti siinä näkemyksensä, jotka johtivat alkuperäisen tekstin muuttamiseen. Tämän jälkeen audiovisuaalialan neuvosto antoi oman lausuntonsa. Tehtäväeritelmän täytäntöönpanon ulkoisesta valvonnasta säädetään 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain 48 §:ssä, että audiovisuaalialan neuvosto antaa vuosikertomuksen kansalliskokouksen ja senaatin kulttuuriasioista ja varainhoidosta vastaaville valiokunnille. Kertomus toimitetaan myös kulttuuri- ja viestintäministeriölle.

(25)

Valiokunnat ja audiovisuaalialan neuvosto voivat kuulla kolmansia osapuolia. Asianomaisia osapuolia kuullaankin näissä elimissä säännöllisesti, ja ne pääsevät esittämään kantojaan julkista audiovisuaalialaa koskevista kysymyksistä.

II.4   Rahallinen korvaus mainonnan asteittaisesta vähentämisestä ja lopettamisesta

(26)

Jotta yleisradiolähetysten ohjelmasuunnittelu voitaisiin vapauttaa kaupallisista riippuvuuksista, viestinnän vapaudesta 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, 53 §:n VI kohdassa säädetään mainonnan osuuden vähentämisestä ja lopulta poistamisesta: ”Klo 20–6 välisenä aikana lähetettävät, 44 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten televisiopalvelujen ohjelmat, lukuun ottamatta alueellisia ja paikallisia ohjelmia, voivat sisältää ainoastaan yleisnimellä esiteltävien hyödykkeiden tai palvelujen mainoksia. Tätä säännöstä sovelletaan myös klo 6–20 lähetettäviin ohjelmiin siitä lähtien, kun edellä mainitussa 1 kohdassa tarkoitettujen televisiopalveluiden analogiset lähetykset maanpäällisessä radioverkossa lopetetaan Ranskassa. Säännöstä ei sovelleta yleishyödyllisiin kampanjoihin.”

(27)

Kyseisten televisiopalveluiden analogiset lähetykset maanpäällisessä radioverkossa lopetetaan viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Sen lisäksi, että mainonta on sallittu hyödykkeille tai palveluille ilman kaupallista merkkiä, poikkeuksia mainontaa koskeviin sääntöihin on myös merentakaisten maiden ja yhteisöjen sekä Uuden-Kaledonian osalta, koska niissä ei ole tarjolla yksityistä televisiota, jolla olisi maksutonta lähetystoimintaa maanpäällisessä radioverkossa.

(28)

Kuten viestinnän vapautta koskevan lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, 53 §:ssä säädetään, mainonnan vähentäminen ja lopulta lopettaminen lain nojalla edellyttää, että valtio korvaa tulojen menetyksen France Télévisions -ryhmittymälle kunkin vuoden talousarviolaissa määriteltävin ehdoin. Ranskan valtio on perustanut tätä varten valtion talousarvioon uuden budjettikohdan televisiolupamaksuja varten. Ranskan viranomaiset arvioivat täysin alustavasti, että julkinen tuki, jolla täydennetään televisiolupamaksutuloja, olisi noin 460 miljoonaa euroa vuonna 2010, 500 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja 650 miljoonaa euroa vuonna 2012.

(29)

Ranskan tasavalta ilmoittaa, että talousarvioavustuksena kunakin vuonna myönnettävä julkinen rahoitus määräytyy sen mukaan, miten suuret kulut France Télévisions -ryhmittymälle aiheutuu yleishyödyllisen palvelun tehtävän suorittamisesta, kun on otettu huomioon televisiolupamaksutulot ja vähennetty sen toistaiseksi saamat kaupalliset tulot. Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun kuluista ja tuloista arvion, joka perustuu vuosien 2009–2012 liiketoimintasuunnitelmaan, ja joka sisältää tiivistetysti seuraavat tiedot:

Taulukko 1

Arvio France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun kuluista ja tuloista vuosina 2010–2012

(miljoonaa euroa)

 

2010

2011

2012

 

Talousarvio

Ennuste

Ennuste

A/Julkiset varat

[2 500–3 000]

[2 500–3 000]

[2 500–3 000]

B/Muut tulot (mainonta, sponsorit jne.)

[300–600]

[300–600]

[300–600]

C/Yleishyödyllisen palvelun bruttokulut

[3 500–3 000]

[3 500–3 000]

[3 500–3 000]

D/Yleishyödyllisen palvelun nettokulut (C + B)

[3 000–2 500]

[3 000–2 500]

[3 000–2 500]

Erotus nettokulut–julkiset varat (D + A)

[– 50 – 50]

[– 50 – 50]

[– 50 – 50]

Lähde: Observations France, 15.1.2010

(30)

Edellä olevasta taulukosta käy ilmi, että vuosina 2010 ja 2011 France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun ennakoidaan muodostavan alijäämän, joka vastaa kattamattomia nettokuluja. Alijäämä tasaantuu osittain vuonna 2012, jolloin ennakoidaan pientä, [30–50] miljoonan euron ylijäämää, mikä vastaa [0–5] prosenttia yleishyödyllisen palvelun nettokuluista. Vuodelle 2012 ennakoitu ylijäämä, joka voi toteutua, jos tulot ja kulut kehittyvät ennakoidulla tavalla, on pienempi kuin vuosien 2010 ja 2011 oletettu kumuloitu alijäämä. Voimassa olevan tavoitteita ja resursseja koskevan sopimuksen mukaan ylijäämät, joita ei käytetä julkisten varojen tarpeen vähentämiseen, on käytettävä pääasiassa audiovisuaaliseen tuotantoon. Koska tämä tuotanto on yleensä tarkoitettu ohjelmistoon, mahdollisella ylijäämällä ei siten rahoiteta kaupallista toimintaa.

(31)

On syytä huomata, että vuosien 2009–2012 liiketoimintasuunnitelma, joka on esitetty voimassa olevan tavoitteita ja resursseja koskevan sopimuksen täydennyksen V luvussa, korvaa huhtikuussa 2007 tehdyn sopimuksen rahoitusosan uudistuksesta johtuvan uuden kehyksen ja sen rahoitusvaikutusten vuoksi. Liiketoimintasuunnitelman mukaan yleishyödyllisen palvelun tuottamisen kokonaisbruttokulut pienenevät vuosina 2010–2012 johtuen toimintakulujen pienenemisestä alkuperäiseen sopimukseen verrattuna, jakelukulujen pienenemisestä ja yhteisyrityksen synergian hyödyntämisestä, vaikka uudistus tuo uusia liitännäiskuluelementtejä.

(32)

Vaikka julkisia varoja aiotaan lisätä, tulopuoli ei täysin tasapainota tilejä vuosina 2010–2012, vaan tulot jäävät taulukossa 1 esitetyllä tavalla yleishyödyllisen palvelun bruttokuluja pienemmiksi, jolloin ennusteiden tasapaino riippuu kunakin vuonna vielä käytettävissä olevista kaupallisista tuloista. Liiketoimintasuunnitelma osoittaa, että olisi sekä yrityksen ja valtion edun mukaista saavuttaa tasapaino ennakoitua nopeammin, ja siinä tuodaan esiin tarkan ja säännöllisen seurannan tarve positiiviset ja negatiiviset epävarmuustekijät huomioon ottaen.

II.5   Julkisten varojen yläraja

(33)

Viestinnän vapautta koskevan lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, 44 §:ssä säädetään, että ”julkisen audiovisuaalialan toimijoille yleishyödyllisestä palvelusta hyvityksenä myönnettävät julkiset varat eivät ylitä kuluja, joita kyseisten velvoitteiden täyttämisestä aiheutuu”. Tämä säännös johtuu Ranskan tasavallan sitoumuksesta kirjata lakiin nimenomaisesti periaate, että yleishyödyllisen palvelun velvoitteesta ei makseta liiallista korvausta. Ranska antoi tämän sitoumuksen sen menettelyn yhteydessä, jonka seurauksena komissio teki 20 päivänä huhtikuuta 2005 päätöksen (8) televisiolupamaksutulojen käytöstä.

(34)

Edellä mainitun sitoumuksen toteuttamiseksi 15 päivänä toukokuuta 2007 annetun asetuksen nro 2007–958, joka koskee valtion ja audiovisuaalialan julkisen sektorin toimijoiden taloudellisia suhteita, 2 §:ssä käytetään samaa sanamuotoa kuin 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain 53 §:ssä ottaen huomioon yleishyödyllisen palvelun tehtävästä saadut suorat tai epäsuorat tulot ja tarkennetaan, että yleishyödyllisen palvelun velvoitteen täyttämisestä aiheutuvat kulut merkitään erilliseen kirjanpitoon. Asetuksen 3 §:ssä säädetään, että France Télévisions ja sen tytäryhtiöt ovat velvollisia noudattamaan markkinaehtoja kaikissa kaupallisissa toimissaan. Lisäksi siinä säädetään ulkopuolisen tahon laatimasta vuosikertomuksesta, jossa seurataan tämän velvoitteen täytäntöönpanoa. Kertomus toimitetaan asianomaiselle ministerille, kansalliskokoukselle ja senaatille.

(35)

Komissio on saanut vuosien 2007 ja 2008 kertomukset asetuksen 2 ja 3 §:n täytäntöönpanosta (3 §:ää koskevan vuoden 2007 kertomuksen ovat vahvistaneet PriceWaterhouseCoopersin ja KPMG:n tilintarkastajat ja vuoden 2008 kertomuksen Rise-konsulttiyritys). Se on tarkastellut niitä samoin kuin vuotta 2009 koskevaa kertomusluonnosta 2 §:n täytäntöönpanosta.

II.6   Julkisen audiovisuaalialan uudistukseen sisältyvät uudet verot

(36)

Maaliskuun 5 päivänä 2009 annetulla lailla nro 2009–258 on myös muutettu verolainsäädäntöä ottamalla käyttöön uusi mainosvero sekä sähköisen viestinnän vero.

II.6.1   Mainosvero

(37)

Yleisen verolain I kirjan ensimmäisen osan II osastoon on sisällytetty uusi VII septies luku, jossa perustettava vero kannetaan kaikilta Ranskaan sijoittautuneilta televisiopalvelujen tarjoajilta. Vero perustuu mainostajien mainostensa esittämisestä kyseiselle verovelvolliselle tai mainoshallinnolle maksamiin rahamääriin, joista vähennetään arvonlisävero ja määrät, jotka on maksettu verolain 302 bis §:ssä säädettynä verona ja jotka kannetaan sellaisilta televisiopalvelujen tarjoajilta ja lähettäjiltä, jotka lähettävät Centre National de la Cinématographien tukeen oikeutettuja audiovisuaalisia teoksia. Näistä määristä lasketaan kiinteä 4 prosentin vähennys. Veroaste on 3 prosenttia kunkin televisiopalvelun osalta vuotuisten maksujen 11 miljoonaa euroa ylittävältä osalta, kun arvonlisäveroa ei oteta huomioon.

(38)

Muiden kuin analogisia lähetyksiä maanpäällisessä radioverkossa lähettävien televisiopalvelujen osalta vero on kuitenkin 1,5 prosenttia vuonna 2009, 2 prosenttia vuonna 2010 ja 2,5 prosenttia vuonna 2011. Siirtymävaiheessa siihen vuoteen saakka, jolloin analogiset televisiolähetykset maanpäällisessä radioverkossa lopetetaan Ranskassa, kaikkien verovelvollisten veron yläraja on 50 prosenttia siitä, miten paljon verokanta on kasvanut verovuotena verrattuna vuoteen 2008. Vero ei kuitenkaan voi olla pienempi kuin 1,5 prosenttia verokannasta. Jos televisiopalvelun tarjoajien yleisöstä yli 90 prosenttia sijaitsee Ranskan Euroopassa sijaitsevan alueen ulkopuolella, veroa laskettaessa vähennetään määrä, joka on maksettu Euroopan tai maailman markkinoille suunnatuista mainoksista ja joka on kerrottu Ranskan ulkopuolisen yleisön osuudella vuotuisesta kokonaisyleisöstä.

II.6.2   Sähköisen viestinnän vero

(39)

Yleisen verolain I kirjan ensimmäisen osan II osastoon on sisällytetty uusi VII octies luku, jossa perustettava vero kannetaan kaikilta Ranskassa palveluja tarjoavilta sähköisen viestinnän operaattoreilta, jos operaattorista on tehty ennakkoilmoitus sääntelyviranomaiselle (Autorité de régulation des communications électroniques). Vero perustuu käyttäjien sähköisen viestinnän operaattoreiden tarjoamista sähköisen viestinnän palveluista maksamiin liittymä- ja muihin maksuihin, joista vähennetään arvonlisävero ja määrät, jotka on maksettu päättyneelle tilivuodelle kirjattuina kuoletuksina verovuoden osalta; näiden kuoletusten tulee liittyä operaattoreiden lain voimaantulon jälkeen suorittamiin, vähintään kymmenen vuoden ajan kuoletettaviin materiaalin ja laitteiden hankintoihin sähköisen viestinnän infrastruktuuria ja verkkoja varten Ranskan alueella. Vero on 0,9 prosenttia yli 5 miljoonaa euroa ylittävästä verokannasta.

III   MENETTELYN ALOITTAMISEN SYYT

(40)

Kun komissio teki päätöksen virallisen menettelyn aloittamisesta, se arvioi, että vuodesta 2010 alkavaksi suunniteltu korvaus saattaa olla SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, jonka soveltuvuus sisämarkkinoille on tutkittava SEUT-sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan ja julkiseen yleisradiotoimintaan sovellettavien periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.

(41)

Siitä, onko kyseessä sellainen yleishyödyllinen palvelu, jonka tehtävät on määritelty selkeästi virallisessa asiakirjassa ja jota valvotaan soveltuvilla mekanismeilla, komissio päätteli (kuten se katsoi jo päätöksissään joulukuussa 2003, huhtikuussa 2005, heinäkuussa 2008 ja syyskuussa 2009), ettei ole epäilystäkään, että France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun tehtävä on määritelty selkeästi virallisissa asiakirjoissa, jotka on laatinut tai vahvistanut Ranskan valtio, ja että niissä vahvistetaan menettelyt France Télévisions -ryhmittymän riippumatonta valvontaa varten.

(42)

Sen sijaan komissio on ilmaissut suhtautuvansa epäilevästi rahallisen korvauksen määrään suhteessa yleishyödyllisen palvelun nettokuluihin, tuen vaikutus huomioon ottaen. Epäilykset koskevat erityisesti kahta kysymystä:

riski yleishyödyllisen palvelun nettokulujen liiallisesta korvauksesta vuonna 2012 ja mahdollisesti vuosina 2010 ja 2011, koska komissiolla ei ollut näiden vuosien osalta yhtä yksityiskohtaisia tietoja kuin Ranskan viranomaiset toimittivat vuoden 2009 osalta,

mahdollinen kytkös mainosverosta ja sähköisen viestinnän verosta saatavien tulojen kohdentamisen ja France Télévisions -ryhmittymälle maksettavan tuen välillä ja, jos tällainen kytkös todella on, sen kielteinen vaikutus ja yhteensopimattomuus perussopimuksen kanssa erityisesti France Télévisions -ryhmittymän rahoitusuudistuksen haitallisten kilpailuvaikutusten osalta.

(43)

Lisäksi komissio on kiinnittänyt Ranskan viranomaisten huomion 2 päivänä heinäkuuta 2009 antamaansa tiedonantoon (9), joka koskee valtiontukisääntöjen soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan, jäljempänä ’yleisradiotoimintaa koskeva tiedonanto’, ja jota sovelletaan tiedonannon julkaisemisen jälkeen ilmoitettuihin tukiin. Komissio on pyytänyt Ranskan viranomaisia ottamaan huomautuksia esittäessään huomioon tämän tiedonannon, sellaisena kuin se on tarkistettuna.

IV   ASIANOMAISTEN HUOMAUTUKSET

(44)

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SADC) pyysi huomautuksissaan 2 päivänä marraskuuta 2009 komissiota kiinnittämään huomiota France Télévisions -ryhmittymän velvollisuuteen tukea audiovisuaalista tuotantoperinnettä. Tämän velvollisuuden merkitystä korostettiin vuonna 2008 tehdyssä toimialakohtaisessa sopimuksessa, joka sisällytetään tulevaan tavoitesopimukseen. Sen mukaan France Télévisions -ryhmittymän olisi käytettävä vuonna 2010 audiovisuaaliseen tuotantoperinteeseen 19 prosentin osuus vuoden 2009 verokantaan sisältyvästä liikevaihdosta ja vuonna 2012 20 prosenttia eli 420 miljoonaa euroa. TF1-kanavan vastaava osuus on enintään 12,5 prosenttia ja M6-kanavan ja maanpäällisten digitaalitelevisiokanavien enintään 11 prosenttia. Lisäksi elokuvaa edistetään vuosittain keskimäärin 1,2 prosenttia aiempaa suuremmalla määrällä vuoteen 2012 saakka. Samaan aikaan kun mainontaa vähennetään, kasvavat kulut ohjelmavalikoimasta, kun omaa tuotantoa lisätään ja tuontia vähennetään, mikä osoittaa sitoutumista innovatiiviseen ja laadukkaaseen yleishyödylliseen palveluun.

(45)

Fédération Française des Télécommunications et des Communications Électroniques (FFTCE) katsoo 30 päivänä lokakuuta 2009 esittämissään huomioissa, joihin yhtyy sen jäsenistöön kuulumaton Iliad, että kaupallisen mainonnan lopettaminen ei sinänsä edistä France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun tehtävää. Koska mainonta ei ole olennainen osa sen tehtävää, tuki, jolla on ainoastaan tarkoitus korvata ansaintamahdollisuuden poistuminen ilman kytköstä todelliseen tehtävään, on itsessään SEUT-sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan ja 107 artiklan vastaista valtiontukea. Korvauksella olisi katettava ainoastaan kulut, jotka syntyvät yleishyödyllisestä palvelusta ja jotka voidaan todeta erillisestä kirjanpidosta. Koska tulevien vuosien tuen määrän laskelma näyttää kuitenkin perustuvan arvioon menetetyistä kaupallisista tuloista, se vääristää vakavasti kilpailua yksityisten lähetystoiminnan harjoittajien kanssa heikentyneillä markkinoilla. Vaikka France Télévisions -ryhmittymän mainosliikevaihto ei olisi heikentyneillä markkinoilla varmaankaan saavuttanut kokonaisuudessaankaan 500:tä miljoonaa euroa, Ranskan viranomaiset aikovat maksaa 450 miljoonaa euroa korvausta vuonna 2009 pelkästään klo 20:n jälkeen poistettavasta mainonnasta. Myöhemminkin tukitulot olisivat huomattavasti korkeammat kuin mainostulot, jotka ryhmittymä olisi saanut, jos uudistusta ei tehtäisi.

(46)

Yleishyödyllisen taloudellisen palvelun tehtävästä FFTCE toteaa, että France Télévisions -ryhmittymällä on jo ennestään Euroopan yleisradioliiton (EBU) jäsenenä sen perussäännön mukaiset velvollisuudet ja niitä sovelletaan, vaikka niitä ei ole kirjattu Ranskan lainsäädäntöön. Lakiin kirjatut ja sitä paitsi epätarkat velvollisuudet eivät juurikaan eroa EBU:n perussäännöstä johtuvista velvollisuuksista, joita sovelletaan sen jäsenistöön niin ikään kuuluviin TF1- ja Canal+-televisiokanaviin, jolloin lain nojalla maksettava korvaus on tulkittava valtiontueksi.

(47)

FTTCE katsoo lisäksi, että sähköisen viestinnän operaattoreiden liikevaihdosta kannettava uusi vero, joka on otettu käyttöön julkisen audiovisuaalialan uudistuksessa, on tarkoitettu France Télévisions -ryhmittymän rahoittamiseen. Viranomaiset ovat vahvistaneet tällaisen kytköksen, minkä lisäksi ryhmittymän verokannan ja veroprosentin vaihtelu aiheuttaa sen, että tuen määrä vaihtelee. Tällaisen veron käyttöönotto on kuitenkin vastoin sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (10) 12 artiklaa, koska jäsenvaltiot eivät voi määrätä operaattoreille muita liikevaihtoon kohdistuvia veroja kuin direktiivissä säädetään.

(48)

Association des chaînes privées katsoi 2 päivänä marraskuuta 2009 esittämissään huomautuksissa, että France Télévisions -ryhmittymän huono hallinto, josta tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin useita esimerkkejä, pahentaa inflaatiokehitystä ohjelmien tuotannon ja ohjelmaoikeuksien hankinnan markkinoilla. Koska analyyttistä kirjanpitoa ei ole, epäselvyys kuluista aiheuttaa epävarmuutta rahoitettavan yleishyödyllisen palvelun tehtävän kulujen määrittämisessä, jolloin liiallisten korvausten riski on suuri. On useita merkkejä siitä, että uusi audiovisuaalivero on tarkoitettu France Télévisions -ryhmittymälle ja että se on otettu valtion talousarvioon vain siksi, että se jäisi komission valvonnalta huomaamatta. Se pakottaa France Télévisions -ryhmittymän kilpailijat rahoittamaan tuen ja aiheuttaa siten vääristymän, jota eri kanavien ohjelmatarjonnan riittämätön erilaistuminen vielä pahentaa.

(49)

Euroopan yleisradioliitto (EBU) korosti huomautuksissaan 2 päivänä marraskuuta 2009 sitä, että kaikki Ranskan esittämät yleisradiotoiminnan harjoittajan monivuotiset kustannus- ja tuloarviot ovat väistämättä vain ennusteita. Näillä arvioilla on varmistettava, että operaattorilla on pitkän aikavälin rahoitusnäkymät riippumattoman toiminnan jatkamiseen. Tarvitaan mekanismeja, joilla ennusteiden mahdolliset virheet voidaan korjata jälkikäteen. Komission päätöksessä on käsiteltävä ennakkolaskelmissa käytettäviä muuttujia ja jälkikäteiskorjausten mekanismeja rajoittamatta tulevan korvauksen todellista määrää pelkkiin arvioihin kuluista ja tuloista, sillä muuten komissio vahvistaisi ja valvoisi tukijärjestelmän vuotuisia määriä valvomatta itse tukijärjestelmää. EBU on myös huolestunut siitä, että komissio pyrkii arvioimaan tulevien vuosien synergiahyötyä ja tehostumista, sillä yleishyödyllisen taloudellisen palvelun tehokkuuden valvonta ei kuulu komission toimivaltaan SEUT-sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan nojalla.

(50)

Euroopan kaupallisten tv-yhtiöiden yhteenliittymä Association of Commercial Television in Europe (ACT) ilmaisi huomautuksissaan 2 päivänä marraskuuta 2009 tyytyväisyytensä Ranskan tasavallan päätökseen vähentää merkittävästi mainontaa yleisradiotoiminnan harjoittajan kanavilla. ACT toteaa, että tässä tapauksessa eivät täyty Altmark-asian oikeuskäytännössä (11) vahvistetut kaksi ehtoa, jolloin aiottu talousarviotuki olisi valtiontukea. ACT kuitenkin katsoo, että jos tuen rahoittaminen kilpailijoiden mainostuloista kannetulla verolla katsotaan unionin oikeuden mukaiseksi, markkinoilta poistumisen edut jäävät paljon vähäisemmiksi, koska järjestely voi joiltain osin vääristää kilpailua enemmän kuin aiemmat järjestelmät, joissa yhdistyy julkinen ja kaupallinen rahoitus.

(51)

ACT:n mielestä France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun velvoitteet eivät ole merkittävästi muuttuneet vuodesta 1994 vaan ne ovat samantapaiset kuin muiden yksityisten lähetystoiminnan harjoittajien velvoitteet. Lisäksi arviot mainostulojen menetyksen korvauksesta vuoteen 2012 saakka ovat epävarmoja eikä niissä ole otettu huomioon mainontaan liittyvien investointikulujen vähenemistä, mahdollista kustannusten alenemista, kun ohjelmiston suunnittelu tulee vähemmän riippuvaiseksi mainostajien vaatimuksista, eikä odotettuja säästöjä ja synergiaetuja. Tavoitteita ja resursseja koskevassa sopimuksessa määriteltyä mekanismia, jolla julkisia ja kaupallisia tuloja mukautetaan kuluihin, olisi tarkistettava etenkin kaupallisten tulojen vaihtelun vuoksi, sillä muuten komissiolla ei ole luotettavia tietoja, joiden perusteella olisi mahdollista määrittää tarjotun palvelun todelliset kulut ja mahdollinen liiallinen korvaus. Tämä tarkistus olisi tehtävä, vaikka ryhmittymällä ei ole analyyttistä kirjanpitoa, kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut.

(52)

ACT:n mielestä tuki rahoitetaan todellisuudessa uudistuksessa perustetuilla uusilla veroilla, joista audiovisuaalista mainontaa koskeva vero tuo Ranskaan muualla hylätyn rahoitusmuodon, jossa kilpailijat rahoittavat yleishyödyllistä palvelua. Tukimekanismi pitää kuitenkin France Télévisions -ryhmittymän resurssit entisellään, vaikka on yhä selvempää, että mainostajien koko kysyntä ei siirry kilpaileville kanaville. Lisäksi tällainen mekanismi lujittaisi Ranskan markkinoille pääsyn esteitä.

(53)

France Télévisions katsoo huomautuksissaan 2 päivänä marraskuuta 2009, että ilmoitettu mekanismi ei tarjoa sille mitään taloudellista etua kilpailijoihin verrattuna, sillä vaikka se saa mekanismin ansiosta suojan kaupallisten tulojen menetykseltä, siihen kohdistuu sen sijaan valtion sille asettama velvollisuus luopua mainoksista; tällaista velvollisuutta ei ole millään yksityisellä markkinatoimijalla. Kun mainoskielto tulee voimaan, kaikki kilpailun vääristymä poistuu samalla kun lakkaa kilpailupaine sponsoroinnista ryhmittymän rajoitetun osallistumisen vuoksi. Suuren yleisön ohjelmien audiovisuaalisten oikeuksien ostamisessa France Télévisions -ryhmittymällä ei ole mitään yksinoikeussopimusta amerikkalaisten suuryhtiöiden kanssa. TF1-kanava sai 96 yleisöennätystä 100:sta ja 18 yleisöennätystä 20:stä vuonna 2008. France Télévisions joutuu sitä paitsi investoimaan audiovisuaaliseen tuotantoon, johon kohdistuu kaupallisten kanavien yleisötavoitteista poikkeavia laatuodotuksia. Ohjelmien myynnistä ryhmittymän osuus on sen omasta mielestä mitätön.

(54)

Koska France Télévisions -ryhmittymälle myönnettävän tuen määrä riippuu sen tehtävästä aiheutuvista, etukäteen, tarkasti ja objektiivisesti määritettävistä vuosikuluista, joiden määrää tarkistetaan jälkikäteen, jos se poikkeaa todellisista kustannuksista, se katsoo lisäksi, että ilmoitettu mekanismi täyttää Altmark-asian oikeuskäytännössä vahvistetun toisen ehdon. Samassa oikeuskäytännössä vahvistettu neljäs ehto täyttyy myös, koska oikeudellisen rakenteen ja perussäännön muutokset mahdollistavat aiemmin hyödyntämättömien synergioiden hyödyntämisen. Neljännessä ehdossa ei vaadita, että palvelua on tarjottava mahdollisimman vähäisin kustannuksin, vaan että kulut vastaavat hyvin johdetun keskimääräisen yrityksen kuluja.

(55)

France Télévisions kommentoi ilmoitetun mekanismin soveltuvuutta sisämarkkinoille toteamalla, että koska kyseessä on monivuotinen järjestely, yleishyödyllisen palvelun nettokuluja ei voida tietää riittävällä varmuudella, jotta komissio voisi valvoa etukäteen, ettei korvausta makseta liikaa. Vaikka vuosia 2010–2012 koskevat alustavat arviot eivät sulje pois mahdollisuutta kohtuulliseen voittoon tai yleishyödyllisen palvelun vuosikulujen 10:tä prosenttia vastaavan varannon muodostamiseen, jälkikäteisvalvontaa koskeva lainsäädäntö antaa joka tapauksessa mahdollisuuden varmistaa rahoituksen oikeasuhteisuus. Sen sijaan ohjelmavalikoimakulujen vaihtelu riippuu toimituksellisista valinnoista, ja niiden osalta France Télévisions katsoo, että sitä sitovat ainoastaan laissa vahvistetut yleishyödyllisen palvelun velvoitteet, joiden sisällön Ranskan tasavalta on vapaa määrittelemään. Nämä velvoitteet näkyvät myös yleisövaatimuksena, jota mainonnan lopettaminen ei suinkaan vähennä, vaan ohjelmia on hankittava enemmän.

(56)

Métropole Télévisions (M6) katsoo 2 päivänä marraskuuta 2009 esittämissään huomautuksissa, että suunniteltu rahoitusmekanismi on SEUT-sopimuksen 107 artiklassa tarkoitettua valtiontukea erityisesti siksi, että Altmark-asian oikeuskäytännössä vahvistetut toinen ja neljäs ehto eivät täyty: korvauksen, joka perustuu arvioon luonteeltaan ja tosiasiallisesti vaihtelevien kaupallisten tulojen menetyksestä, ei voida katsoa perustuvan objektiiviseen ja avoimeen yleishyödyllisen palvelun kulujen laskutapaan. Laskelman perustana eivät myöskään ole hyvin johdetun keskimääräisen yrityksen kulut vaan France Télévisions -ryhmittymän kulut, ja monet tekijät osoittavat, että ryhmittymää on johdettu tehottomasti, mikä lisää yleishyödyllisen palvelun yhteisöllistä maksutaakkaa.

(57)

Toimenpiteen soveltuvuudesta sisämarkkinoille M6 katsoo, että suunniteltu rahoitusmekanismi on laiton, sillä se johtaa rakenteensa vuoksi liialliseen korvaukseen yleishyödyllisen palvelun kuluista. Jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta 16 päivänä marraskuuta 2006 annettu komission direktiivi 2006/111/EY (12) velvoittaa Ranskan erittelemään yleishyödyllisen palvelun kulut ja tuoton johdonmukaisesti sovelletun analyyttisen kirjanpidon periaatteiden mukaisesti. Kuten tilintarkastustuomioistuin on korostanut, France Télévisions -ryhmittymällä ei kuitenkaan ole tällaisia kirjanpitovälineitä. Korvauksen määrän laskemiseen ei siis ole yhtään objektiivista elementtiä. Korvauksesta tulee väistämättä liian suuri, koska tuki lasketaan yleishyödylliseen palveluun kuulumattomien kaupallisten tulojen pohjalta, joita ei kuulu ottaa huomioon palvelun tarjoajan kuluja laskettaessa. Tulonmenetyksen ennusteiden epävarmuus ja kuluanalyysin puuttuminen johtavat väistämättä liialliseen korvaukseen.

(58)

Uusien verojen yhdistäminen rahoitusmekanismiin pahentaa tukien kielteistä vaikutusta audiovisuaalioikeuksien hankintamarkkinoilla, joilla julkisella tuella suojattu France Télévisions -ryhmittymän huono hallinto nostaa kilpailijoiden kustannuksia, sekä mainosalalla, jota France Télévisions siirtäisi sponsoroinnin suuntaan ja jolla M6 ei voisi erilaisen katsojaprofiilinsa vuoksi hyödyntää France Télévisions -ryhmittymän jättämää aukkoa. Näissä olosuhteissa ainoastaan jälkikäteisrahoitus voisi olla perusteltua. Mekanismi on siis rakenteellisesti laiton, koska siitä puuttuu riippumaton jälkikäteisvalvontamekanismi, jolla voitaisiin todellisten lukujen perusteella estää liiallinen korvaus, vaikkakin sen soveltaminen jäisi M6:n mukaan Ranskassa tehottomaksi.

(59)

Télévision Française 1 (TF 1) sijoittaa huomautuksissaan 2 päivänä marraskuuta 2009 France Télévisions -ryhmittymän rahoitusuudistuksen samojen rakenteellisten muutosten yhteyteen, jotka vaikuttavat mainosmarkkinoihin Internetin merkityksen voimakkaasti kasvaessa. Vuonna 2008 television osuus oli vain noin 11 prosenttia mainostajien käyttämistä 33 miljardista eurosta. Tammi- ja syyskuun 2009 välisenä aikana maanpäällisten digitaalitelevisiokanavien mainosliikevaihto kasvoi 60 prosenttia, kun taas kolmen radioverkossa toimivan yksityisen kanavan mainosliikevaihto pieneni 8 prosenttia. Vuoden 2008 osalta TF1-kanavan maksamien verojen osuus oli 60 prosenttia sen tuloksesta. Monivuotisten oikeuksien hankintasopimukset, inflaatio ja kulurakenteen jäykkyys (joka johtuu muun muassa lainsäädännön määräämästä ohjelmavalikoimasta, jonka on sisällettävä 30 prosenttia ranskalaista ja eurooppalaista tuotantoa) vähentävät TF1-kanavan mukaan sen liikkumavaraa. Jos se joutuu lisäksi maksamaan uutta audiovisuaaliveroa, kilpailu markkinoilla vääristyy entisestään.

(60)

Mainostajien kysynnän mahdollinen siirtyminen TF1-kanavan suuntaan on audiovisuaalimainontaa koskevan veron ilmoitettu tavoite. Odotettiin, että 350 miljoonan euron liikevaihto siirtyisi kolmelle radioverkossa toimivalle kanavalle, mutta tätä ei tapahtunut vuonna 2009, vaan kanavien mainostulot jäivät 450 miljoonaa euroa ennusteita pienemmiksi. Siirtymän suuruutta rajoittaisivat joka tapauksessa myös unionin oikeudesta johtuvat säännökset, joilla rajoitetaan mainosaika enintään 12 minuuttiin lähetystuntia kohti siten, että päivässä ei ylity keskiarvo 6 minuuttia lähetystuntia kohti.

(61)

TF1 katsoo, että vero on valtiontukea kahdesta syystä: France Télévisions olisi tosiasiallisesti vapautettu veron maksamisesta 30 päivästä marraskuuta 2011 (jolloin sen on lopetettava mainonta, josta saatavat tulot muodostavat kyseisen veron verokannan), ja France Télévisions saisi verosta saadut varat, koska useista lakiluonnoksen käsittelyn yhteydessä annetuista hallituksen ja parlamentin lausunnoista käy ilmi, että vero käytetään tuen rahoittamiseen. Riippumatta tuen laillisuudesta sinänsä tuen arvioinnissa olisi otettava huomioon sen rahoittamiseen käytettävä verojärjestelmä.

(62)

TF1 katsoo, että sillä on velvoitteita, jotka ovat verrattavissa France Télévisions -ryhmittymän velvoitteisiin, ja niiden ohjelmat ovat melko samankaltaisia. Vaikka TF1 suhtautuu myönteisesti tavoitteita ja resursseja koskevan sopimuksen ja tehtäväeritelmän uudistamiseen julkisen audiovisuaalialan uudistuksen vuoksi, se katsoo tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaisesti, että julkisen lähetystoiminnan tarjonta on riittämättömän eriytynyttä. Onkin korostettava, että entisessä tehtäväeritelmässä määrällisten lähetysaikavelvoitteiden osuus oli 10 prosenttia ohjelmistosta.

(63)

Puutteellista on myös France Télévisions -ryhmittymän kulujen hallinta ja hallinnon laatu, minkä vuoksi yleishyödyllisen palvelun tarjoaminen ei ole tullut yhteiskunnalle halvemmaksi ja vaarana on, että siitä maksetaan liiallinen korvaus. Komission olisikin tarkasteltava kaupallisen toiminnan voiton kasvua, vuoden 2009 jälkeen odotettavia synergiaetuja France Télévisions -yhteisyrityksen perustamisesta ja ohjelmistokuluihin kohdistuvan paineen vähenemistä, kun riippuvuus mainostajista vähenee.

V   RANSKAN TASAVALLAN HUOMAUTUKSET

(64)

Ranskan tasavalta viittaa jäljempänä tarkemmin käsitellyissä, 7 päivänä lokakuuta 2009 päivätyissä huomautuksissaan SEUT-sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta komission ilmaisemiin epäilyihin julkisen rahoituksen oikeasuhteisuudesta ja liiallisen korvauksen riskistä ja julkisen audiovisuaalialan uudistuksen yhteydessä käyttöön otettavien uusien verojen huomioon ottamisesta, kun arvioidaan ilmoitetun toimenpiteen soveltuvuutta sisämarkkinoille.

V.1   Rahoituksen oikeasuhteisuus ja liialliseen korvaukseen liittyvä jälkitarkastus

(65)

Ranskan tasavalta korostaa, että ilmoitettu toimenpide ei ole korvaus France Télévisions -ryhmittymän mainostulojen menetyksestä, vaikka tämä on otettu huomioon toimenpiteen suuruutta koskevissa alustavissa ennusteissa, vaan rahoitus, jolla on tarkoitus kattaa yleishyödyllisen palvelun kulut. Rahoituksen tarve muuttuu ohjelmistokulujen muutosten, kaupallisten tulojen vaihtelun ja lähetystapojen mukaan.

(66)

Ranskan tasavalta korostaa, että liiallisen korvauksen riskin eliminoiminen on varmistettava oikeuskäytännön ja komission käytännön mukaisesti etukäteen tarkistamalla, että lainsäädännölliset valvontamekanismit ovat olemassa, eikä tuen ja tulevien kulujen määrää koskevien alustavien ennusteiden perusteella. Alustavat määrät ovat suuntaa-antavia ja perustuvat viranomaisten ja France Télévisions -ryhmittymän sopimaan liiketoimintasuunnitelmaan. Tuen laskutapa ei perustu arvioon France Télévisions -ryhmittymän mainostulojen vähenemisestä. Se perustuu yleiseen kaavaan siten, että kunkin vuoden määrä, jossa yhdistyvät televisiolupamaksut ja talousarvioavustus, olisi Ranskan tasavallan sitoumusten ja lainsäädännöllisesti määriteltyjen jälkivalvontamekanismien mukaisesti oikeassa suhteessa France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun tehtävästä aiheutuviin kuluihin vähennettynä sen kaupallisilla tuloilla.

(67)

Yleisradiotoimintaa koskevassa tiedonannossa mainittujen uusien innovatiivisten audiovisuaalipalvelujen osalta Ranskan tasavalta korostaa, että eräät niistä sisältyvät jo France Télévisions -ryhmittymän uuteen tehtäväeritelmään ja muutettuun tavoitteita ja resursseja koskevaan sopimukseen, ja niihin sovelletaan edellä kuvattua etukäteen tehtävää ja säännöllistä valvontaa ja kuulemisia. Ranska katsoo, että tulevaisuudessa kaikkien merkittävien uusien palvelujen käynnistäminen on käsiteltävä tavoitteita ja resursseja koskevassa sopimuksessa, johon sovelletaan samaa valvontaa.

(68)

Koska yleisradiotoimintaa koskeva tiedonanto on tullut voimaan tämän menettelyn aloittamisen jälkeen, Ranskan tasavalta sitoutuu lisäksi parantamaan rahoituksen jälkikäteisvalvonnan mekanismeja tiedonannossa esitettyjen uusien sääntöjen noudattamiseksi. Tämän vuoksi 15 päivänä toukokuuta 2007 annetussa asetuksessa nro 2007–958 olevaa 2 §:ää aiotaan muuttaa. Muutoksella pyritään:

varmistamaan, että samoin kuin 3 §:ssä säädetyn raportin, viestinnästä vastaavan ministerin hyväksymä ulkopuolinen elin tarkastaa France Télévisions -ryhmittymän kustannuksella erillisiä kirjanpitoja koskevan raportin (joka vaaditaan, jotta voidaan valvoa, ettei korvausta makseta liikaa), ja että raportti toimitetaan kyseiselle ministerille sekä kansalliskokoukselle ja senaatille

parantamaan mekanismia, jolla varmistetaan, että erillisessä kirjanpidossa esiin tulleet mahdolliset liialliset korvaukset tai päällekkäiset tuet peritään takaisin, jos ne eivät ole viestinnän vapaudesta 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067 53 §:n ja yleisradiotoimintaa koskevan komission tiedonannon mukaisia.

(69)

Parantaakseen komissiolle suunnattua tiedotusta 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla lailla nro 2009–258 aloitetun uudistuksen ensimmäisinä vuosina Ranskan viranomaiset sitoutuvat toimittamaan komissiolle vuosien 2010–2013 osalta:

edellä mainitun asetuksen 2 ja 3 §:n nojalla laaditut ja tarkistetut raportit, mukaan luettuina tiedot mainosmarkkinaosuuksien kehityksestä vuodesta 2007 alkaen, kuuden kuukauden kuluessa niistä yhtiökokouksista, joissa kirjanpito on hyväksytty,

julkiset asiakirjat, joilla seurataan, että France Télévisions täyttää yleishyödyllisen palvelun tehtävänsä; näitä ovat audiovisuaalialan neuvoston vuosittain laatima kanavakatsaus (josta säädetään 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067 18 §:ssä) ja pöytäkirjat valiokuntien (kansalliskokouksen ja senaatin kulttuuriasioista ja varainhoidosta vastaavat valiokunnat) suorittamista France Télévisions -ryhmittymän hallintoneuvoston puheenjohtajan kuulemisista, jotka koskevat tavoitteita ja resursseja koskevan sopimuksen vuotuista täytäntöönpanoa (kuten edellä mainitun lain 53 §:ssä säädetään).

V.2   Julkisen audiovisuaalialan uudistuksessa käyttöön otettavien uusien verojen huomioiminen

(70)

Ranskan tasavalta toteaa, ettei se ole ottanut ilmoituksessaan huomioon uusia mainosveroa ja sähköisen viestinnän veroa. Vaikka niistä säädetään samoissa säädöksissä kuin uudistuksesta, verot eivät kuulu Ranskan ilmoittaman toimenpiteen soveltamisalaan.

(71)

Ranskan tasavalta toteaa, että ennen lain hyväksymistä annetut julkiset lausunnot, joihin menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä viitataan ja jotka on sittemmin kumottu kyseisessä laissa, eivät ole unionin oikeuden kannalta riittävä osoitus verojen kytkemisestä tuen rahoitukseen. Ranskan lain mukaan nämä verot kannetaan valtion yleiseen talousarvioon ja niitä käytetään kaikenlaisten julkisten menojen rahoittamiseen talousarvion yleiskatteisuutta ja yhtenäisyyttä koskevien perustuslaillisten julkisen talouden periaatteiden mukaisesti. Talousarviolakeja koskevan, 1 päivänä elokuuta 2001 annetun orgaanisen lain 36 §:n mukaan valtion hyväksi syntyvä tulo voidaan kohdentaa kokonaan tai osittain tietylle oikeushenkilölle ainoastaan talousarviolain nimenomaisella säännöksellä, jollaista ei tässä tapauksessa ole.

(72)

Ranskan tasavalta korostaa lisäksi, että vireillä ei ole mitään hanketta, jolla pyrittäisiin luomaan kytkös kyseisten verojen ja France Télévisions -ryhmittymän rahoituksen välille. Se täsmentää, että jos järjestelmän rakennetta muutetaan, Ranskan viranomaiset antavat komissiolle uuden ilmoituksen SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti.

VI   ARVIOINTI TUESTA

VI.1   SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtiontuki

(73).

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavaa: ”Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.” Näitä ehtoja käsitellään jäljempänä.

VI.1.1   Valtion varat

(74)

Talousarviomäärärahat, joista tässä ilmoituksessa on kyse, kirjataan vuosittain Ranskan valtion talousarvion muodostavaan talousarviolakiin. Kyseessä ovat siis toimenpiteet, jotka myönnetään valtion varoista.

VI.1.2   Valikoiva taloudellinen etu

(75)

Talousarvioavustusmekanismi, jolla täydennetään France Télévisions -ryhmittymän käytettävissä olevia julkisia varoja, on valikoiva, koska France Télévisions on sen ainoa edunsaaja. Vuotuinen talousarvioavustus, jolla on tarkoitus erityisesti turvata yrityksen toiminnan jatkuminen, suojaa sitä kaupallisten mainostulojen menetykseltä. Mainostuloilla on aiemmin rahoitettu osa sen menoista ja investoinneista. France Télévisions pystyy avustuksen myötä saavuttamaan sellaisen osan yleisöstä, jota se ei ilman avustusta saavuttaisi. Se saa tällöin taloudellista etua, jota se ei voisi saada muuten tai, jos kyseessä on tuki, muissa markkinaolosuhteissa, joissa sen kanssa kilpailevat yksityiset yritykset toimivat.

(76)

Komissio toteaa lisäksi, että Ranskan tasavalta ei ole esittänyt huomautuksia, joissa kyseenalaistettaisiin komission menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä esittämät käsitykset siitä, että aiotut avustukset eivät täyttäisi kaikkia Altmark-asian oikeuskäytännössä vahvistettuja edellytyksiä vaan tarjoaisivat taloudellista etua, joka voidaan katsoa valtiontueksi (13). Komissio toteaa myös, että riippumatta France Télévisions -ryhmittymän hallinnon ja tuloksien tulevien vuosien kehityksestä, France Télévisions -ryhmittymää koskeva Ranskan tilintarkastustuomioistuimen raportti (joka julkaistiin lokakuussa 2009 eli aloittamista koskevan päätöksen jälkeen) vahvistaa komission epäilyn siitä, että neljäs ehto ei täyty.

(77)

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että talousarvioavustus, joka myönnetään ainoastaan France Télévisions -ryhmittymälle Ranskan valtion varoista, tarjoaa kyseiselle yritykselle valikoivan edun.

VI.1.3   Kilpailun vääristyminen ja vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

(78)

France Télévisions tuottaa ja lähettää ohjelmaa, jota se hyödyntää kaupallisesti erityisesti esittämällä ohjelmistossaan maksettuja mainoksia tai sponsoroituja ohjelmia sekä jälleenmyymällä tai ostamalla lähetysoikeuksia. Näissä kaupallisissa toimissa se kilpailee muiden kanavien, kuten TF1-, M6- ja Canal+ -kanavien kanssa erityisesti Ranskassa, missä France Télévisions on suurin audiovisuaalialan ryhmittymä, kuten Ranskan viranomaiset korostavat. France Télévisions -ryhmittymän osuudeksi ennakoitiin vuonna 2010 noin 10 prosenttia, mikä tekisi siitä edelleen kolmanneksi suurimman toimijan Ranskan markkinoilla.

(79)

Vuoden 2011 loppuun saakka, jolloin kaupallinen mainonta aiotaan kokonaan lopettaa, France Télévisions toimii (vaikkakin aikarajoitusten puitteissa) Ranskan kaupallisen televisiomainonnan markkinoilla kilpaillen muiden lähetystoiminnan harjoittajien kanssa. Vielä vuoden 2011 jälkeenkin France Télévisions voi tarjota mainostajille palvelujaan yleisnimellä tapahtuvaa mainontaa varten tai lähetysten sponsoroinnin muodossa kilpaillen muiden Ranskassa alalla toimivien lähetystoiminnan harjoittajien kanssa. Vaikka France Télévisions -ryhmittymän kilpailijat voisivat hyötyä täysimääräisesti sen poistumisesta mainosmarkkinoilta uudistuksen myötä lähes kokonaan, France Télévisions ei poistu markkinoilta kokonaan. Kun otetaan huomioon kilpailijoiden toiminnan absoluuttinen määrä ja markkinaosuus vuonna 2007, Ranskan viranomaisten toimittamien, France Télévisions -ryhmittymän mainos- ja sponsorituloja koskevien arvioiden mukaan sille jäisi vielä 3,3 prosenttia markkinoista vuonna 2012. TF1:n osuus olisi arviolta reilut 50 prosenttia ja M6:n osuus 20 prosenttia.

(80)

France Télévisions voi saavuttaa sellaisen osan yleisöä, jota se ei voisi saavuttaa ilman kyseistä talousarvioavustusta, millä on todennäköisesti vaikutusta muiden lähetystoiminnan harjoittajien yleisöön ja siten niiden kaupalliseen toimintaan, jolloin kilpailuedellytykset vääristyvät. France Télévisions toimii joka tapauksessa myös audiovisuaalioikeuksien hankinnan ja myynnin markkinoilla, joilla sillä on tuen ansiosta vankempi asema neuvotteluissa. Talousarvioavustuksen mahdollistamat investoinnit ohjelmistoon vaikuttavat siihen, miten paljon France Télévisions voi ostaa ja myydä markkinoilla.

(81)

Tästä seuraa, että Ranskan valtion varoista pelkästään France Télévisions -ryhmittymälle myönnettävä tuki vääristää tai ainakin uhkaa vääristää kilpailua kaupallisen lähetystoiminnan alalla Ranskassa ja jossain määrin myös muissa jäsenvaltioissa, joissa France Télévisions -ryhmittymän ohjelmaa lähetetään.

(82)

France Télévisions toimii audiovisuaalisten ohjelmien ja lähetysoikeuksien oston ja myynnin markkinoilla, joilla on kansainvälinen ulottuvuus, vaikka hankinnat tehdäänkin yleensä yhteen jäsenvaltioon rajattua aluetta varten. France Télévisions -ryhmittymän ohjelmaa, jota voidaan lähettää valtion tuen ansiosta, voidaan seurata myös muissa jäsenvaltioissa, kuten Belgiassa ja Luxemburgissa. Lisäksi France Télévisions lähettää ohjelmaa myös Internetissä, jolloin sitä voidaan seurata muuallakin kuin Ranskassa.

(83)

Näissä olosuhteissa suunniteltu talousarvioavustus on omiaan vääristämään kilpailuedellytyksiä ja vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

VI.1.4   Päätelmä valtiontuesta

(84)

Edellä esitetyn perusteella talousarvioavustus, jonka Ranskan tasavalta aikoo myöntää France Télévisions -ryhmittymälle, on SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, jonka soveltuvuus sisämarkkinoille on tutkittava.

VI.2   Soveltuvuus SEUT-sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan kannalta

(85)

SEUT-sopimuksen 106 artiklan 2 kohdassa määrätään, että ”yrityksiin, jotka tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja, sekä fiskaalisiin monopoleihin sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä ja varsinkin kilpailusääntöjä siltä osin kuin ne eivät oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estä yrityksiä hoitamasta niille uskottuja erityistehtäviä. Kaupan kehitykseen ei saa vaikuttaa tavalla, joka olisi ristiriidassa unionin etujen kanssa.

(86)

Yleisradiotoimintaa koskevassa tiedonannossa komissio esittää periaatteet, joita se aikoo noudattaa soveltaessaan SEUT-sopimuksen 107 artiklaa ja 106 artiklan 2 kohtaa julkiselle yleisradiotoiminnalle myönnettyyn valtion rahoitukseen. Komissio kiinnittää huomiota kahteen asiaan:

onko yleishyödyllisen palvelun tehtävä, mukaan luettuna merkittävien uusien palvelujen tarjoaminen, määritelty tarkasti ja selkeästi virallisessa asiakirjassa ja onko sille vahvistettu toiminnan harjoittajasta riippumaton tehokas valvonta,

onko tehtävän hoitamiseksi välttämättömien korvausten julkinen rahoitus oikeasuhteista ja läpinäkyvää siten, että korvaukset eivät ylitä yleishyödyllisen palvelun nettokulujen määrää, ja onko tämä asia tehokkaassa valvonnassa.

VI.2.1   Yleishyödyllisen palvelun tehtävän tarkka ja selkeä määrittely virallisessa asiakirjassa ja sen tehokas valvonta

(87)

Kuten edellä on selostettu, komissio ei ole ilmaissut menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä – siinä esitetyistä syistä – epäilyksiä siitä, että virallisilla asiakirjoilla France Télévisions -ryhmittymälle annettu yleishyödyllisen palvelun tehtävä olisi määritelty puutteellisesti, eikä siitä, että France Télévisions -ryhmittymän suoriutumista tästä tehtävästä koskeva ulkopuolinen valvonta olisi puutteellista. Komissio katsookin, että 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, asiaa koskevat säännökset (43–11, 44, 48 ja 53 §) ja sen täytäntöönpanoa koskevat asetukset tai viralliset asiakirjat, jotka koskevat etenkin tehtäväeritelmää (23 päivänä kesäkuuta 2009 annettu asetus nro 2009–796), sekä tavoitteita ja resursseja koskeva sopimus ovat niiden SEUT-sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan soveltamissääntöjen mukaisia, jotka koskevat yleisradiotoimintaa koskevassa tiedonannossa lueteltuja julkisen yleisradiotoiminnan tukien arviointia.

(88)

Tämä päätelmä on samanlainen kuin komission aiemmat päätelmät aiheesta, kun se teki vuosina 2003 ja 2005 päätökset France2- ja France3-kanavista ja vuosina 2008 ja 2009 France Télévisions -ryhmittymästä soveltaen tuolloin voimassa ollutta tiedonantoa.

(89)

Niinpä komissio tarkastelee täysin ylimääräisesti tiettyjen osapuolten esittämiä yleisiä huomautuksia, joissa toisissa väitetään ja toisissa kiistetään, että julkisten kanavien ja niiden kilpailijoiden ohjelmasisältö olisi samanlaista, ja jotka eivät siis ole muuttaneet komission päätelmää.

(90)

Viestinnän vapaudesta annetussa laissa nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, määritellään laajasti, laadullisesti mutta tarkasti France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun velvoitteet. Sen on muun muassa suuntauduttava laajalle yleisölle ja tarjottava monipuolista ohjelmaa, jonka tavoitteena on moniarvoisuuden hengessä huolehtia yhteiskunnan demokraattisista, sosiaalisista, kulttuurisista ja kansalaistaitoihin liittyvistä tarpeista. FFTCE on korostanut, että tietyt kilpailijat joutuvat EBU-jäsenyytensä vuoksi noudattamaan EBU:n perussääntöä, mutta tämä ei vaikuta siihen, että France Télévisions joutuu sen lisäksi noudattamaan Ranskan tasavallan virallisissa asiakirjoissa yksinomaan sille määrättyjä erityisvelvoitteita.

(91)

Lisäksi France Télévisions -ryhmittymän velvoitteet on määritelty tarkemmin sen tehtäväeritelmässä ja tavoitteita ja resursseja koskevassa sopimuksessa, ja niihin on liitetty tarkat ja määrälliset indikaattorit, jotka ohjelmiston on täytettävä. Tällaisia velvoitteita ei ole sen kilpailijoilla. France Télévisions -ryhmittymälle myönnettävät julkiset varat myönnetään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja yleisen edun nimissä lainsäädännössä määritellyn yleishyödyllisen palvelun velvoitteiden täyttämiseksi, kun taas kilpaileville lähetystoiminnan harjoittajille annetuilla yksityisillä varoilla tähdätään ainoastaan voittoon. Myöskään se, että on olemassa lainsäädännöllisiä rajoituksia tai että toimijat ovat omaksuneet niitä lähetystoimintaansa vapaaehtoisesti, ei tarkoita sitä, että julkisten ja yksityisten lähetystoiminnan harjoittajien tarjonta olisi tosiasiallisesti eriytymätöntä. Toisin kuin EBU-jäsenyydestä johtuvia velvoitteita, laista johtuvia yleishyödyllisen palvelun velvoitteita sitä paitsi valvotaan ulkoisesti säännöllisesti, erityisesti parlamentin toimesta.

(92)

SACD tuo esiin myös sen, että France Télévisions on sitoutuneempi alkuperäisen ranskalaisen audiovisuaalisen tuotannon ja elokuvatuotannon edistämiseen kuin kilpailijansa, joiden velvoitteet ovat vähäisempiä. SACD:n huomautuksista ei kuitenkaan käy ilmi, miksi Ranskan ulkopuolelta, mahdollisesti muista jäsenvaltioista, tuodut teokset olisivat huonompilaatuisia kuin France Télévisions -ryhmittymän rahoittamat. Vaatimus alkuperäistuotannon lisäämisestä sekä määrällisesti että suhteessa kilpailijoihin on joka tapauksessa suoraan sidoksissa ranskalaisen yhteiskunnan sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, joihin France Télévisions joutuu yleishyödyllisen palvelun velvoitteensa vuoksi ohjelmistollaan vastaamaan.

(93)

Ranskan tasavallan toimittamien tietojen osalta tämä positiivinen arvio France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun tehtävän määrittelystä ja valvonnasta on ulotettava mekanismeihin, joita sovelletaan merkittävien uusien audiovisuaalipalveluiden tarjontaan tämän menettelyn aloittamisesta tehdyn päätöksen jälkeen voimaan tulleen yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon mukaisesti. Nämä palvelut, joilla yleisradioesityksiä laajennetaan muihin tietovälineisiin tai muotoihin, sisältyvät France Télévisions -ryhmittymän tehtäväerittelyyn ja tavoitteita ja resursseja koskeviin sopimuksiin, joissa tarkennetaan ja tulkitaan laissa säädettyjä yleishyödyllisen taloudellisen palvelun tehtäviä. Kuten edellä on mainittu, nämä asiakirjat annetaan asetuksilla, jolloin uusiin, jo suunnitteilla oleviin tai vasta mahdollisesti tuleviin palveluihin sovelletaan samoja ennakkokuulemismenettelyjä ja vuotuisia jälkikäteistarkastuksia kuin laissa säädettyihin tehtäviin.

(94)

Vaikuttaakin kaiken kaikkiaan siltä, että France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun tehtävän määritelmä sekä siihen liittyvät valvontamekanismit ovat yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon sääntöjen ja periaatteiden mukaisia, ja nämä puolestaan pohjautuvat unionin tuomioistuinten oikeuskäytäntöön.

VI.2.2   Julkisen rahoituksen oikeasuhteisuus ja läpinäkyvyys

(95)

Ranskan tasavallan ilmoittama rahoitusmekanismi, johon sisältyy vuotuinen avustus korvauksena mainostulojen vähenemisestä ja lopulta loppumisesta, on tarkoitettu pysyväksi ja ulottuu siis pitemmälle kuin laissa säädetty määräaika mainosten esittämisen lopettamiselle marraskuussa 2011.

(96)

Vuotuinen julkinen rahoitus käsittää osan televisiolupamaksusta (contribution à l’audiovisuel public, aiemmin redevance) saatavista tuloista sekä 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa laissa nro 2009–258 säädetyn vuotuisen avustuksen. Suunniteltu mekanismi ei muuta nykyistä tukea, jonka komissio on hyväksynyt päätöksellään 20 päivänä huhtikuuta 2005, vaan siihen lisätään talousarvioavustus, jonka tarkka määrä vahvistetaan vuosittain kyseisen vuoden talousarviolaissa. Ranskan tasavalta toteaa huomautuksissaan, että vuotuisen avustuksen määrä määritellään ennen kunkin vuoden alkua etukäteen yleishyödyllisen palvelun nettokuluarvion perusteella.

(97)

Tämä käy myös ilmi esimerkkiarvioista, joita Ranskan viranomaiset toimittivat vastauksena epäilyihin, jotka komissio ilmaisi menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä. Komissio toteaa liiketoimintasuunnitelman suuntaa-antavan luonteen ja myöntää, että yleishyödyllisen palvelun tehtävään velvoitetulle yritykselle, joka joutuu sen vuoksi sitoutumaan monivuotisiin kuluihin, on hyödyllistä, jos sillä on liiketoimintasuunnitelman mukainen, tavoitteita ja resursseja koskevan sopimuksen täydennykseen sisällytetty rahoituskehys. Siinä esiintyvä alustava julkisten varojen kokonaismäärä on suhteessa tämän palvelun tarjoamisen ennakoituihin bruttokuluihin vuosina 2010–2012, vaikkakin se on niitä pienempi.

(98)

Vaikka bruttokulut ovat suhteellisen ennakoitavia, koska ne vaihtelevat vähemmän kuin nettotulojen määrityksessä käytettävät kaupalliset tulot, liiketoimintasuunnitelman alustavat luvut pääsääntöisesti tukevat Ranskan tasavallan väitettä siitä, että yleishyödyllisen palvelun nettokuluilla on ratkaiseva vaikutus vuotuisen avustusmäärän vahvistamiseen tulevaisuudessa. Ilmoitetun talousarvioavustuksen syynä on se, että valtio on velvoitettu 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla lailla nro 2009–258 rahalliseen korvaukseen, jonka määrää ei laissa määritellä mutta jonka on oltava suhteessa mainosten lähettämisestä luopumisen myötä menetettäviä mainostuloja koskevaan arvioon.

(99)

Tällainen lähestymistapa vaikuttaa objektiivisesti perustellulta. Koska avustus on luonteeltaan pysyvä, tulisi yhä mielivaltaisemmaksi vahvistaa sen määrä suhteessa siihen, paljonko mainostuloja olisi tullut, jos mainontaa ei olisi lain johdosta lopetettu, esimerkiksi sitomalla määrä siihen, kuinka suuria mainostulot olivat ennen ilmoitusta ja uudistuksen aloittamista, mukautettuna mahdollisesti televisiomainosmarkkinoiden kehityksellä. Jos tuen määrä laskettaisiin tällä tavalla suhteessa oletettuihin tuloihin, yleishyödyllisen palvelun bruttokulujen pieneneminen odotettua enemmän esimerkiksi France Télévisions -yhteisyrityksen perustamisesta koituneen synergian vuoksi saattaisi aiheuttaa riskin julkisista varoista maksettavan korvauksen liiallisuudesta.

(100)

Tapa laskea vuotuinen tuki suhteessa yleishyödyllisen palvelun kuluihin, joista vähennetään edelleen saatavat kaupalliset nettotulot, on johdonmukainen Ranskan tasavallan sitoumuksen kanssa (joka on kirjattu viestinnän vapaudesta annetun lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, 44 §:ään ja valtion ja audiovisuaalialan julkisen sektorin toimijoiden taloussuhteita koskevan asetuksen nro 2007–958 2 §:ään), jonka mukaan France Télévisions -ryhmittymälle myönnettävät julkiset varat eivät voi ylittää sen tehtäväksi annetun yleishyödyllisen palvelun nettokuluja. Kuten Ranskan viranomaiset muistuttavat, tätä sitoumusta ja edellä mainittuja säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti ilmoitettuun talousarvioavustukseen ja vuotuisen julkisen rahoituksen mekanismiin, jonka kiinteä osa avustuksesta tulee.

(101)

Tämän vuoksi vuotuisen avustuksen laskutapa suhteessa yleishyödyllisen palvelun tehtävän nettokuluihin, joista vähennetään edelleen saatavat kaupalliset tulot, vaikuttaa oikeasuhteiselta yleisradiotoimintaa koskevan komission tiedonannon mukaisesti.

(102)

Tältä osin tiettyjen osapuolten esittämät vastakkaiset huomautukset eivät vaikuta näihin päätelmiin:

Komissio ei hyväksy FFTCE:n väitettä, jonka mukaan yleishyödyllisen palvelun tehtävän rahoitukseen ei kuulu korvaus menetetyistä mainostuloista, koska mainonta ei kuulu yleishyödylliseen palveluun, eikä M6:n huomautuksia siitä, että kaupallisten tulojen menetyksen arviot ovat vaihtelevia ja epätarkkoja. Avustuksen vuotuinen määrä vahvistetaan etukäteen France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun nettokulujen perusteella, ja Ranskan tasavallan vuosia 2010–2012 koskevat arviot ovat täysin suuntaa-antavia.

M6:n huomautukset, joiden mukaan Ranskan tilintarkastustuomioistuimen havaitsema analyyttisen kirjanpidon välineiden puute France Télévisions -ryhmittymässä aiheuttaa rakenteellisista syistä korvauksen liiallisuuden, koska tuki ei perustu objektiivisiin kuluelementteihin, samoin kuin TF1:n huomautukset hallitsemattomista tai huonosti hallituista kuluista johtuvasta korvauksen liiallisuudesta, ovat perusteettomia. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin havaitsi lokakuussa 2009, että France Télévisions -ryhmittymältä puuttuvat hallinnolliset ohjausvälineet, joilla voitaisiin yhdentää koko ryhmittymän tasolla sen eri osien analyyttisen kirjanpidon välineet. Tilintarkastustuomioistuin ei siis väittänyt, että mitään analyyttisen kirjanpidon välineitä ei olisi. Jokaisella ryhmittymään kuuluvalla yrityksellä on analyyttinen kirjanpito.

Toiseksi, toisin kuin tarkasteltaessa France Télévisions -ryhmittymälle syntyvää taloudellista etua, tarkasteltaessa korvauksen soveltuvuutta sisämarkkinoille ei kiinnitetä huomiota hyvin johdetulle keskimääräiselle yritykselle yleishyödyllisen palvelun tuottamisesta aiheutuviin kuluihin vaan France Télévisions -ryhmittymälle tosiasiallisesti aiheutuviin kuluihin, joissa otetaan huomioon myös mainostulojen väheneminen tulevaisuudessa. Kuten edellä on esitetty, France Télévisions -ryhmittymälle myönnettävien julkisten varojen kokonaismäärä jää pääsääntöisesti pienemmäksi kuin kulut yleishyödyllisen palvelun tarjoamisesta, ja korvauksen määrä määritetään siten, että liiallista korvausta ei synny, kun kaupalliset nettotulot on vähennetty.

(103)

Huomautuksissa, jotka ovat vuotuisen avustuksen määrän ennakkoon vahvistamisen osalta perusteettomia, ei sitä paitsi oteta huomioon jälkitarkastusmekanismeja. Kuten jäljempänä esitetään, talousarviolaissa etukäteen määritettävään tuen määrään seuraavalle vuodelle sovelletaan jälkitarkastusmekanismeja, joiden perusteella tukea voidaan tarvittaessa periä takaisin.

(104)

Yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat mekanismit liiallisen korvauksen ehkäisemiseksi suorittamalla säännöllistä julkisen rahoituksen käytön valvontaa. Tiedonannossa määriteltyjen tarkastusten tehokkuus syntyy siitä, että niitä suorittaa säännöllisesti riippumaton toimija, ja niihin on yhdistetty mekanismit mahdollisten liiallisten korvausten takaisinperimiseksi taikka mahdollisten varausten (enintään 10 prosenttia yleishyödyllisen palvelun vuotuisista kuluista) tai päällekkäisten tukien kohdennuksen korjaamiseksi seuraavan vuoden aikana.

(105)

Viestinnän vapaudesta annetun lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, 44 §:ssä säädetään, että ”julkisen audiovisuaalialan toimijoille yleishyödyllisestä palvelusta hyvityksenä myönnettävät julkiset varat eivät ylitä kuluja, joita kyseisten velvollisuuksien täyttämisestä aiheutuu”. Tämä säännös johtuu Ranskan tasavallan sitoumuksesta kirjata lakiin nimenomaisesti periaate, että yleishyödyllisen palvelun velvollisuudesta ei hyvitetä ylimääräistä. Ranska antoi tämän sitoumuksen sen menettelyn yhteydessä, jonka seurauksena komissio teki 20 päivänä huhtikuuta 2005 päätöksen (14) televisiolupamaksutulojen käytöstä.

(106)

Valtion ja audiovisuaalialan julkisen sektorin toimijoiden taloussuhteista 15 päivänä toukokuuta 2007 annetun asetuksen nro 2007–958 2 §:ssä toistetaan sama kuin 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain 53 §:ssä, eli siinä otetaan huomioon yleishyödyllisen palvelun tehtävästä saadut suorat tai epäsuorat tulot ja tarkennetaan, että yleishyödyllisen palvelun velvoitteen täyttämisestä aiheutuvat kulut todetaan erillisen kirjanpidon avulla. Asetuksen 3 §:ssä säädetään, että France Télévisions ja sen tytäryhtiöt ovat velvollisia noudattamaan tavanomaisia markkinaehtoja kaikissa kaupallisissa toimissaan. Lisäksi siinä säädetään ulkopuolisen tahon laatimasta vuosikertomuksesta, jossa seurataan tämän velvoitteen täyttymistä ja joka toimitetaan asianomaiselle ministerille, kansalliskokoukselle ja senaatille. Ranskan tasavalta on antanut viimeksi mainitusta säännöksestä myös sitoumuksensa, joka on kirjattu johdanto-osan 7 kappaleessa mainittuun komission päätökseen 20 päivältä huhtikuuta 2005.

(107)

Unionin tuomioistuin on katsonut, että säännökset liiallisen korvauksen estämisen periaatteesta ja France Télévisions -ryhmittymän kaupallisiin toimiinsa soveltamien ehtojen valvonta ja tarkastus vastasivat täysin komission ilmaisemiin huolenaiheisiin menettelyssä, joka johti 20 päivänä huhtikuuta 2005 tehtyyn päätökseen (15). Tuomioistuin on sitä paitsi vahvistanut jälkitarkastusten soveltuvuuden näiden sitoumusten täyttämiseen (16).

(108)

Komissio on saanut vuosien 2007 ja 2008 kertomukset asetuksen 2 ja 3 §:n täytäntöönpanosta (3 §:ää koskevan vuoden 2007 kertomuksen ovat vahvistaneet PriceWaterhouseCoopersin ja KPMG:n tilintarkastajat ja vuoden 2008 kertomuksen Rise-konsulttiyritys). Se on tarkastellut niitä samoin kuin vuotta 2009 koskevaa kertomusluonnosta 2 §:n täytäntöönpanosta. Käytettävissä olevissa kertomuksissa todetaan, että France Télévisions -ryhmittymälle myönnetyt julkiset varat eivät ole ylittäneet ryhmittymälle määrätyn yleishyödyllisen palvelun tehtävästä aiheutuvia nettokuluja ja että France Télévisions on noudattanut tavanomaisia markkinaehtoja kaikissa kaupallisissa toimissaan. Näin ollen kaupallisissa toimissa ja yleishyödyllisen palvelun toimissa ei ole ollut päällekkäisiä tukia. Nämä kertomukset osoittavat lisäksi, että France Télévisions pystyy nykyisillä kirjanpitovälineillään esittämään kirjanpidon eri kanaviensa yleishyödyllisen palvelun kuluista ja tuloista, toisin kuin erityisesti M6 on väittänyt.

(109)

Asetuksessa nro 2007–958 säädettyjä julkisten varojen jälkivalvonnan menettelyjä sovelletaan ilmoitettuun talousarvioavustukseen. Sen jälkeen, kun valvonta on perustettu, France Télévisions -ryhmittymälle myönnettyjen julkisten varojen kokonaismäärä on jäänyt niin pieneksi, että sillä ei ole voitu kattaa yleishyödyllisen palvelun velvollisuuden täyttämisestä aiheutuvia nettokuluja, jolloin kysymystä mahdollisesti liiallisesta korvauksesta ei ole. Liiketoimintasuunnitelmassa ja jäljempänä taulukossa 1 esitettyjen keskipitkän aikavälin kulu- ja tuloennusteiden mukaan vuodelle 2012 ennustetaan lievää ylijäämää. Jos se toteutuu eikä sitä tarvita vuosille 2010 ja 2011 ennakoitujen alijäämien paikkaamiseen, se pitäisi kohdentaa pääasiassa audiovisuaalisen tuotannon edistämiseen.

(110)

Joka tapauksessa, jotta järjestely vastaisi yleisradiotoimintaa koskevalla tiedonannolla vuonna 2009 käyttöön otettuja uusia vaatimuksia, Ranskan tasavalta sitoutuu muuttamaan 15 päivänä toukokuuta 2007 annetun asetuksen nro 2007–958 2 §:ää seuraavasti:

varmistetaan, että samoin kuin 3 §:ssä säädetyn raportin, viestinnästä vastaavan ministerin hyväksymä ulkopuolinen elin tarkastaa France Télévisions -ryhmittymän kustannuksella erillisiä kirjanpitoja koskevan raportin, joka toimitetaan kyseiselle ministerille sekä kansalliskokoukselle ja senaatille,

parannetaan mekanismia, jolla varmistetaan, että erillisessä kirjanpidossa esiin tulleet mahdolliset liialliset korvaukset tai päällekkäiset tuet peritään takaisin, jos ne eivät ole viestinnän vapaudesta 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067 53 §:n ja komission yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon mukaisia.

(111)

Näin ollen vaikuttaa siltä, että Ranskan tasavallalla on soveltuvat mekanismit julkisten varojen käytön säännöllistä ja tehokasta valvontaa varten, jotta se voi välttää liialliset korvaukset tai päällekkäiset tuet, kuten yleisradiotoimintaa koskevassa tiedonannossa edellytetään.

(112)

Edellä esitetty huomioon ottaen vaikuttaa siltä, että mahdolliset kilpailun rajoitukset jäävät kaiken kaikkiaan vähäisiksi, vaikka France Télévisions on uudistuksen täytäntöönpanon jälkeenkin mukana kaupallisilla markkinoilla. Sen osuus kaupallisista markkinoista jää todennäköisesti hyvin pieneksi ja uudistus todennäköisesti siirtäisi ainakin osan televisiomainostajien kysynnästä France Télévisions -ryhmittymän kilpailijoille.

(113)

Kuten seitsemän yksityisen televisio- ja radiokanavan julkaisemassa kirjeessä todetaan, uudistuksen toteuttaminen loppuun saakka, jolloin mainonta loppuisi France Télévisions -ryhmittymän kanavilla, ”antaisi yksityisille tiedotusvälineille niiden tarvitseman elpymismahdollisuuden” kun taas mainonnan jatkaminen ”johtaisi vahingollisiin seurauksiin Ranskan koko mediakentässä ja muuttaisi merkittävästi alan toimijoiden talousnäkymiä” (17).

(114)

Toisin sanoen France Télévisions -ryhmittymän osittainen vetäytyminen ja sen tulorakenteen (kaupalliset tulot tai julkiset korvaukset) painopisteen kohdentaminen ohjelmatarjontaan, joka vastaa sen yleishyödyllisen palvelun tehtävää, ilman suoraa rahallista vastinetta yleisöltä, vähentävät mahdollisia kilpailun rajoituksia kaupallisilla markkinoilla, joilla se toimii. Sen vetäytyminen antaa tilaisuuden, jota mainosmarkkinoiden uudet tulokkaat tai nykyisellään pienet toimijat voivat hyödyntää kilpailun vilkastuessa.

(115)

Tästä seuraa Ranskan tasavallan toimittamien tietojen ja sen tekemien sitoumusten perusteella, että julkisen rahoituksen tavoitteena on se, että France Télévisions pystyy kattamaan velvoitteensa täyttämisestä johtuvat nettokulut. Tämä rahoitus olisi rajattava kyseisiin kuluihin ja sitä olisi valvottava jälkikäteen tavalla, joka täyttää yleisradiotoimintaa koskevassa tiedonannossa vahvistetut edellytykset. Koska France Télévisions -ryhmittymän osuus kaupallisista markkinoista lisäksi pienenisi, suunniteltu tuki ei vaikuta kaupan kehitykseen unionin edun vastaisella tavalla SEUT-sopimuksen 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

(116)

Ranskan tasavalta sitoutuu lisäksi toimittamaan komissiolle vuosikertomukset vuoteen 2013 saakka, jolloin julkisen audiovisuaalialan uudistus on saatettu päätökseen. Niiden ansiosta voidaan seurata, miten uudistus toteutetaan valtiontukisääntöihin liittyviltä osiltaan, joita ovat vuotuiset korvaukset ja jälkivalvontamekanismit, France Télévisions -ryhmittymän kaupallisiin toimiinsa soveltamat ehdot ja ryhmittymän markkina-aseman kehitys sekä tavoitteita ja resursseja koskevan sopimuksen täytäntöönpano vuositasolla.

(117)

Ottaen huomioon uudistuksen laajuuden, France Télévisions -ryhmittymän palvelutehtävän rahoitukseen liittyvät innovaatiot uudistuksessa, uudistuksen vaikutuksen France Télévisions -ryhmittymän kulujen ja tulojen kehitykseen sekä epävarmuuden markkinoilla, jotka vaikuttavat France Télévisions -ryhmittymän ja sen kilpailijoiden kaupallisiin tuloihin, tämä sitoumus antaa komissiolle mahdollisuuden tarkastaa ja seurata tarkasti uudistuksen ja Ranskan tasavallan tämän menettelyn yhteydessä antamien sitoumusten toteutusta.

(118)

Komissio ilmaisi menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä epäilyjä mahdollisesta kytköksestä uusista mainosverosta ja sähköisen viestinnän verosta saatavien tulojen kohdentamisen ja France Télévisions -ryhmittymälle vuodesta 2010 maksettavan avustuksen välillä. Jos tällainen kytkös voitaisiin todeta, nämä verot olisi katsottava olennaiseksi osaksi tukea ja niiden soveltuvuutta sisämarkkinoille olisi tarkasteltava osana tukea. Vaikka vuoden 2009 osalta voitiin erityisesti 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetun julkista audiovisuaalialaa koskevan lain nro 2009–258 voimaantulopäivä ja täytäntöönpano huomioon ottaen todeta, että tällaisen kytköstä ei ollut, Ranskan korkeimpien viranomaisten lausuntojen vuoksi epäilys jäi voimaan tulevien vuosien osalta.

(119)

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka on vahvistettu ennakkoratkaisuasiassa Régie Networks (C-333/07) 22 päivänä joulukuuta 2008 annetun tuomion 99 kohdassa, ilmenee seuraavaa: ”Jotta maksun voidaan katsoa olevan erottamaton osa tukitoimenpidettä, maksun ja tuen välillä on oltava sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetty varojen osoittamista koskeva sellainen sitova yhteys, jonka mukaisesti maksun tuotto osoitetaan väistämättä tuen rahoittamiseen ja se vaikuttaa suoraan tuen suuruuteen ja tämän seurauksena arviointiin tuen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille.” (18). Tuomioistuimen asettamia kahta ehtoa eli sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä ja suoraa vaikutusta tuen suuruuteen tarkastellaan jäljempänä.

(120)

Talousarviolakeja koskevan, 1 päivänä elokuuta 2001 annetun orgaanisen lain 36 §:n nojalla valtion hyväksi syntyvä tulo voidaan kohdentaa toiselle oikeushenkilölle ainoastaan talousarviolain nimenomaisella säännöksellä. Rahoituslaissa olisi siis nimenomaisesti säädettävä, että 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla lailla nro 2009–258 käyttöön otettujen mainosveron ja sähköisen viestinnän veron tuotto kohdennetaan kokonaan tai osittain France Télévisions -ryhmittymän rahoittamiseen. Tällaista säännöstä ei ole tähän mennessä annettu. Ranskan tasavalta on sitoutunut tulevaisuudessa ilmoittamaan SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle kaikista aikeista muuttaa verojärjestelmää. Tässä tilanteessa ei voida todeta, että ilmoitetun tuen ja uusien verojen välillä olisi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettu kansallisessa lainsäädännössä säädetty varojen kohdentamista koskeva sitova yhteys.

(121)

Lisäksi vaikuttaa siltä, että kun vuosittain määritetään, paljonko talousarvioavustusta tulisi televisiolupamaksuvaroista osoitettavan määrän lisäksi maksaa, ratkaiseva tekijä on France Télévisions -ryhmittymän yleishyödyllisen palvelun velvoitteen nettokulut eikä uusista veroista saatavien tulojen määrä. Yleishyödyllisen palvelun kulut arvioidaan etukäteen tavoitteita ja resursseja koskevassa sopimuksessa viestinnän vapaudesta 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, 53 §:n mukaisesti. Suunniteltu vuotuinen avustus määritellään talousarviolakiluonnoksessa ennakoitujen nettokulujen perusteella, ja ennusteiden ja tulosten välinen erotus todetaan ja tarvittaessa korjataan jälkikäteen valtion ja audiovisuaalialan julkisen sektorin toimijoiden taloussuhteista 15 päivänä toukokuuta 2007 annetun asetuksen nro 2007–958 2 §:n täytäntöönpanemiseksi säädetyn kertomuksen yhteydessä. Koska kuluja syntyy veroina kannetuista varoista riippumatta, verojen tuotolla ei voi olla suoraa vaikutusta tuen määrään. Lisäksi vaikuttaa siltä, että Ranskan hallituksen alun perin kaavailemia veroprosentteja on pienennetty lopullisessa, parlamentin hyväksymässä laissa, tämän vähentämättä samalla ja vastaavassa määrin France Télévisions -ryhmittymälle maksettavaa avustusta.

(122)

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla lailla nro 2009–258 käyttöön otetut mainosvero ja sähköisen viestinnän vero eivät ole olennainen osa tukea eikä niitä tule ottaa huomioon tarkasteltaessa tuen soveltuvuutta sisämarkkinoille, vaikka tietyt osapuolet eli ACT, FFTCE, Association des chaînes privées, M6 ja TF1 toisin väittävät.

(123)

Näissä päätelmissä ei oteta kantaa kyseisten verojen ja niitä koskevien erityissäännösten yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa erillisinä toimenpiteinä ottaen erityisesti sähköisen viestinnän veron yhteydessä huomioon kysymykset, joita on tarkasteltu direktiivin 2002/20/EY tai sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (19) rikkomusmenettelyssä nro 2009/5061.

(124)

Komissio panee myös merkille, että Ranska on ilmoittanut, ettei tämän päätöksen aiheena oleva Ranskan ilmoitus koske kyseisiä veroja.

VII   PÄÄTELMÄT

(125)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että edellä esitetyllä tavalla toteutettava vuotuinen talousarvioavustus France Télévisions -ryhmittymälle voidaan SEUT-sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan ja julkiseen yleisradiotoimintaan sovellettavien periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti katsoa soveltuvaksi sisämarkkinoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtiontuki, jota Ranskan tasavalta aikoo maksaa France Télévisions -ryhmittymälle vuotuisena talousarvioavustuksena viestinnän vapaudesta 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, 53 §:n VI kohdan mukaisesti, soveltuu sisämarkkinoille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Sen vuoksi tukijärjestelmän toteuttaminen hyväksytään.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL C 237, 2.10.2009, s. 9.

(2)  Katso alaviite 1.

(3)  Päätös 2004/838/EY (EUVL L 361, 8.12.2004, s. 21).

(4)  Päätös K(2005) 1166 lopullinen (EUVL C 235, 30.9.2005).

(5)  Päätös K(2008) 3506 lopullinen (EUVL C 242, 23.9.2008).

(6)  Päätös 2009/C 237/06 (EUVL C 237, 2.10.2009, s. 9).

(7)  Suluissa […] ilmoitetaan luottamukselliset tai liikesalaisuutena pidettävät luvut, jotka on korvattu vaihteluvälillä.

(8)  Ks. päätös K(2005) 1166 lopullinen, 65–72 kohta.

(9)  EUVL C 257, 27.10.2009, s. 1.

(10)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.

(11)  Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-280/00, Altmark Trans, 24.7.2003, Kok. I-7747, 88–93 kohta.

(12)  EUVL L 318, 17.11.2006, s. 17.

(13)  Ks. päätös menettelyn aloittamisesta, 68–75 kohta.

(14)  Ks. päätös K(2005) 1166 lopullinen, 65–72 kohta.

(15)  Tuomio asiassa T-354/05, TF1 vs. komissio, (Kok. 2009, s. II-00471), 205–209 kohta.

(16)  Ks. tuomio yhdistetyissä asioissa T-568/08 ja T-573/08, M6 ja TF1 vs. komissio, erityisesti 115 kohta ja sitä seuraavat kohdat (ei vielä julkaistu).

(17)  21.6.2010 päivätty kirje tasavallan presidentille seuraavien mediatalojen pääjohtajilta: TF1, M6, Canal +, Next Radio TV, NRJ, RTL ja Les Locales TV. Kirje on ollut nähtävissä 24.6.2010 seuraavassa Internetosoitteessa: http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/20100623trib0a00523461/france-televisions-les-medias-prives-insistent-pour-mettre-fin-a-la-publicite-.html.

(18)  Tuomio 22.12.2008, Kok. s. I-10807. Ks. myös tuomio asioissa C-393/04 ja C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, Kok. s. I-5293, 46 kohta.

(19)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/63


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011,

kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 täytäntöönpanosta keskinäisen avunannon osalta tehdyn päätöksen 2007/76/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1165)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/141/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (1) (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan 7 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 6 kohdan, 13 artiklan 5 kohdan ja 15 artiklan 6 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2006 (2) päätöksen 2007/76/EY kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 täytäntöönpanosta keskinäisen avunannon osalta.

(2)

Päätöstä 2007/76/EY muutettiin komission päätöksellä 2008/282/EY (3), jossa vahvistettiin periaatteet, jotka koskevat täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamista, tietoja, jotka on toimitettava täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamista varten ilmoituksen antamisen johdosta, sekä markkinoiden valvonnan ja täytäntöönpanotoimien koordinointia.

(3)

Päätöksessä 2007/76/EY vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat tietojen poistamista asetuksen (EY) N:o 2006/2004 10 artiklan 1 kohdassa säädetystä tietokannasta ja säännöllisesti tehtäviä ilmoituksia, on tarkistettava yhteistyöverkoston toiminnasta saadun kokemuksen perusteella.

(4)

On myös aiheellista selkeyttää sääntöjä, jotka koskevat koordinoivan toimivaltaisen viranomaisen velvoitteita, osallistumista koordinoituihin täytäntöönpanotoimenpiteisiin ja näiden toimenpiteiden yhteydessä toimitettavien tietojen vähimmäisvaatimuksia.

(5)

On tarpeen huolehtia siitä, että päätös 2007/76/EY on linjassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (4) 29 artiklassa perustetun tietosuojatyöryhmän lausunnon 6/2007 (5) sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon (6) kanssa.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 2007/76/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2006/2004 19 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/76/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 32, 6.2.2007, s. 192.

(3)  EUVL L 89, 1.4.2008, s. 26.

(4)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Opinion 6/2007 on data protection issues related to the Consumer Protection Cooperation System (CPCS) (lausunto 6/2007 kuluttajansuojaa koskevaan yhteistyöjärjestelmään liittyvistä tietosuojakysymyksistä), 01910/2007/EN, WP 139, hyväksytty 21 päivänä syyskuuta 2007.

(6)  Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto 2010–0692.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2007/76/EY liite seuraavasti:

1.

Korvataan 2.1.3 kohta seuraavasti:

”2.1.3.

Ellei sopimukseen päästä, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona se on vastaanottanut pyynnön yhteysvirastonsa kautta, ja ilmoitettava vastauksessaan kaikki käytössään olevat oleelliset tiedot ja kuvattava jo toteutetut tai suunnitteilla olevat tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet (määräaikoineen). Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pidettävä pyynnön esittävä viranomainen ajan tasalla näistä toimista säännöllisin väliajoin ja ainakin kolmen kuukauden välein,

a)

kunnes pyynnön esittävälle viranomaiselle on lähetetty kaikki oleelliset tiedot, joiden avulla voidaan todeta, onko yhteisön sisäinen rikkomus tapahtunut tai voidaanko epäillä perustellusti, että tällainen rikkomus voi tapahtua, tai

b)

kunnes yhteisön sisäinen rikkomus on lopetettu tai pyyntö on todettu perusteettomaksi.”

2.

Lisätään 2.1.5 kohtaan seuraavat kappaleet:

”Jos toimivaltainen viranomainen huomaa, että asetuksen (EY) N:o 2006/2004 6, 7 ja 8 artiklan mukaiseen keskinäistä avunantoa koskevaan pyyntöön sisältyy virheellisiä tietoja, joita ei voi muulla tavoin korjata, sen on heti pyydettävä komissiota poistamaan tiedot tietokannasta niin pian kuin teknisesti mahdollista ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa poistamista koskevan pyynnön vastaanottamisesta.

Asetuksen (EY) N:o 2006/2004 6 artiklan mukaisiin keskinäistä avunantoa koskeviin pyyntöihin liittyvät kaikki muut tiedot on poistettava tietokannasta viiden vuoden kuluttua tapauksen päätökseen saattamisesta.”

3.

Lisätään 2.2.2 kohtaan kappale seuraavasti:

”Perustellut ilmoitukset on poistettava tietokannasta viiden vuoden kuluttua niiden antamisesta.”

4.

Korvataan 4 luvun otsikko seuraavasti:

”4.   4 LUKU – VAIHDETTUIHIN TIETOIHIN TUTUSTUMINEN JA TIETOSUOJA”

5.

Lisätään 4.3 ja 4.4 kohta seuraavasti:

”4.3.   Komission oikeus saada tietoja

Komission oikeus saada tietoja rajoittuu asetuksen (EY) N:o 2006/2004 mukaisesti vaadittuihin tietoihin. Näihin sisältyvät asetuksen (EY) N:o 2006/2004 7 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset, 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 6 kohdan mukaiset ilmoitukset, 9 artiklan mukaista markkinoiden valvonnan ja täytäntöönpanotoimien koordinointia koskevat tiedot ja 15 artiklan 5 kohdan mukaiset edellytykset.

4.4   Arkaluonteiset tiedot

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa käsitellä rotuun, etniseen taustaan, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon, ammattiliiton jäsenyyteen, terveyteen tai sukupuolielämään liittyviä henkilötietoja, ellei asetuksen (EY) N:o 2006/2004 mukaisten velvoitteiden täyttäminen ole muutoin mahdotonta ja tällaisten tietojen käsittely sallittua direktiivin 95/46/EY nojalla.

Toimivaltaisten viranomaisten oikeus käsitellä rikoksiin, rikosepäilyihin ja turvallisuustoimenpiteisiin liittyviä henkilötietoja rajoitetaan keskinäisen avunannon erityistarkoituksiin sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 2006/2004.”

6.

Korvataan 6 luku seuraavasti:

”6.   6 LUKU – MARKKINOIDEN VALVONNAN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN KOORDINOINTI

6.1   Viranomaiset, jotka ovat sopineet täytäntöönpanotoimenpiteidensä koordinoinnista, voivat asetuksen (EY) N:o 2006/2004 9 artiklan 2 kohtaa soveltaessaan päättää kaikista tarpeellisista toimista, joilla varmistetaan koordinoinnin riittävyys, ja niiden on pantava toimet täytäntöön parhaan kykynsä mukaan.

6.2   Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä noudattamasta pyyntöä osallistua koordinoituihin täytäntöönpanotoimenpiteisiin kuultuaan pyynnön esittävää viranomaista, jos

a)

oikeuskäsittely on jo aloitettu tai pyynnön vastaanottavan tai esittävän viranomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaiset ovat jo antaneet lopullisen tuomion samoista yhteisön sisäisistä rikkomuksista samoja elinkeinonharjoittajia vastaan,

b)

jos se katsoo asianmukaisesti asian tutkittuaan, ettei yhteisön sisäinen rikkomus koske sitä.

Jos toimivaltainen viranomainen päättää kieltäytyä noudattamasta koordinoituihin täytäntöönpanotoimenpiteisiin osallistumista koskevaa pyyntöä, sen on esitettävä perusteet päätökselleen.

Tällä kohdalla ei rajoiteta asetuksen (EY) N:o 2006/2004 6 ja 8 artiklan soveltamista.

6.3   Asetuksen (EY) N:o 2004/2006 9 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, että yksi niistä koordinoi täytäntöönpanotoimea. Toimivaltaisten viranomaisten on kunkin tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen yleensä nimettävä koordinoivaksi viranomaiseksi se viranomainen, jonka alueella elinkeinonharjoittajalla on kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka tai johon suurin määrä niistä kuluttajista, joita tapaus koskee, on sijoittautunut.

6.4   Komissio edistää asetuksen (EY) N:o 2006/2004 9 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisten toimenpiteiden koordinointia pyydettäessä.

6.5   Edellä olevan 6.3 kohdan mukaisesti koordinoivaksi viranomaiseksi nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on vastattava ainakin seuraavista:

a)

koordinoituihin toimenpiteisiin osallistuvien viranomaisten välisen viestinnän hallinnointi asianmukaisin välinein,

b)

soveltuvissa tapauksissa lyhyen yhteenvetokertomuksen laatiminen koordinoidun toimenpiteen päätyttyä,

c)

koordinoidun täytäntöönpanotoimenpiteen päättäminen tietokannassa niin pian kuin teknisesti mahdollista ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa siitä, kun asianomainen pyynnön esittävä viranomainen saattaa päätökseen viimeisen keskinäistä avunantoa koskevan pyynnön, joka on esitetty kahden koordinoituihin täytäntöönpanotoimenpiteisiin osallistuvan toimivaltaisen viranomaisen välillä.

Koordinoivan viranomaisen velvoitteet eivät saa vaikuttaa tietovaatimuksiin, jotka koskevat muita osallistuvia toimivaltaisia viranomaisia asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

6.6   Kun toimivaltainen viranomainen päättää pyytää toisia viranomaisia mukaan koordinoituihin täytäntöönpanotoimenpiteisiin, sen on toimitettava asetuksen (EY) N:o 2006/2004 6, 7 ja 8 artiklan mukaiseen keskinäiseen avunantoon liittyvien tietovaatimusten lisäksi ainakin seuraavat tiedot:

a)

tiedot toimivaltaisesta viranomaisesta, joka esittää täytäntöönpanotoimenpiteiden koordinointia koskevan pyynnön,

b)

elinkeinonharjoittajan nimi,

c)

tuotteen tai palvelun nimi,

d)

luokituskoodi,

e)

käytetty mainonta- tai myyntiväline,

f)

oikeusperusta,

g)

lyhyt yhteenveto rikkomuksesta,

h)

yhteenveto koordinoitujen toimenpiteiden tavoitteista.”


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/66


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

neuvoston direktiivin 96/16/EY soveltamissäännöksistä maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruussa tehdyn päätöksen 97/80/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/142/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta 19 päivänä maaliskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/16/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 96/16/EY soveltamissäännöksistä maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruussa 18 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn komission päätöksen 97/80/EY (2) soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut, että suurimpien meijeriyritysten osalta olisi vahvistettava yksityiskohtaisempi jaottelu.

(2)

Sen vuoksi päätöstä 97/80/EY olisi muutettava.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän maataloustilastokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 97/80/EY liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 78, 28.3.1996, s. 27.

(2)  EYVL L 24, 25.1.1997, s. 26.


LIITE

Korvataan päätöksen 97/80/EY liitteessä olevat taulukot D, E, F, G.1, G.2, G.3, G.4 ja G.5 seuraavasti:

”TAULUKKO D

Yritysten  (1) jakautuminen vuosittain vastaanotetun maitomäärän mukaan

Maa: …

Tilanne 31 päivänä joulukuuta: …

Vastaanotettua maitoa (tonnia/vuosi)

Yritysten lukumäärä

Vastaanotettua maitoa

(1 000 t)

enintään 5 000

5 001–20 000

20 001–50 000

50 001–100 000

100 001–300 000

300 001–400 000

400 001–500 000

500 001–750 000

750 001–1 000 000

yli 1 000 000

Yhteensä


TAULUKKO E

Vastaanottokeskusten  (2) jakautuminen vuosittain vastaanotetun maitomäärän mukaan

Maa: …

Tilanne 31 päivänä joulukuuta: …

Vastaanotettua maitoa (tonnia/vuosi)

Lukumäärä

Vastaanotettua maitoa

(1 000 t)

enintään 1 000

1 001–5 000

5 001–20 000

20 001–50 000

50 001–100 000

yli 100 000

Yhteensä


TAULUKKO F

Yritysten  (3) jakautuminen käsitellyn maidon määrän mukaan

Maa: …

Tilanne 31 päivänä joulukuuta: …

Käsiteltyä maitoa (tonnia/vuosi)

Yritysten lukumäärä

Määrä

(1 000 t)

enintään 5 000

5 001–20 000

20 001–50 000

50 001–100 000

100 001–300 000

300 001–400 000

400 001–500 000

500 001–750 000

750 001–1 000 000

yli 1 000 000

Yhteensä


TAULUKKO G.1

Yritysten  (4) jakautuminen eräiden maitovalmisteryhmien vuosituotannon määrän mukaan

Maa: …

Tilanne 31 päivänä joulukuuta: …

Tuoteryhmät: TUORETUOTTEET (1)

Saadut tuotteet (tonnia/vuosi)

Yritysten lukumäärä

Vuosituotanto

(1 000 t)

enintään 1 000

1 001–10 000

10 001–30 000

30 001–50 000

50 001–100 000

100 001–150 000

150 001–200 000

200 001–250 000

yli 250 000

Yhteensä


TAULUKKO G.2

Yritysten  (5) jakautuminen eräiden maitovalmisteryhmien vuosituotannon määrän mukaan

Maa: …

Tilanne 31 päivänä joulukuuta: …

Tuoteryhmät: KULUTUSMAITO (11)

Saadut tuotteet (tonnia/vuosi)

Yritysten lukumäärä

Vuosituotanto

(1 000 t)

enintään 1 000

1 001–10 000

10 001–30 000

30 001–100 000

100 001–150 000

150 001–200 000

200 001–250 000

yli 250 000

Yhteensä


TAULUKKO G.3

Yritysten  (6) jakautuminen eräiden maitovalmisteryhmien vuosituotannon määrän mukaan

Maa: …

Tilanne 31 päivänä joulukuuta: …

Tuoteryhmät: MAITOJAUHEET (22)

Saadut tuotteet (tonnia/vuosi)

Yritysten lukumäärä

Vuosituotanto

(1 000 t)

enintään 1 000

1 001–5 000

5 001–20 000

20 001–25 000

yli 25 000

Yhteensä


TAULUKKO G.4

Yritysten  (7) jakautuminen eräiden maitovalmisteryhmien vuosituotannon määrän mukaan

Maa: …

Tilanne 31 päivänä joulukuuta: …

Tuoteryhmät: VOI (23)

Saadut tuotteet (tonnia/vuosi)

Yritysten lukumäärä

Vuosituotanto

(1 000 t)

enintään 100

101–1 000

1 001–5 000

5 001–10 000

10 001–15 000

15 001–20 000

20 001–25 000

yli 25 000

Yhteensä


TAULUKKO G.5

Yritysten  (8) jakautuminen eräiden maitovalmisteryhmien vuosituotannon määrän mukaan

Maa: …

Tilanne 31 päivänä joulukuuta: …

Tuoteryhmät: JUUSTO (kaikki tyypit) (24)

Saadut tuotteet (tonnia/vuosi)

Yritysten lukumäärä

Vuosituotanto

(1 000 t)

enintään 100

101–1 000

1 001–4 000

4 001–10 000

10 001–15 000

15 001–20 000

20 001–25 000

yli 25 000

Yhteensä


(1)  Direktiivin 96/16/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut

(2)  Direktiivin 96/16/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut

(3)  Direktiivin 96/16/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut

(4)  Direktiivin 96/16/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut

(5)  Direktiivin 96/16/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut

(6)  Direktiivin 96/16/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut

(7)  Direktiivin 96/16/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut

(8)  Direktiivin 96/16/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut”


4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/71


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

etoksikiinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1265)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/143/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 1112/2002 (2) ja (EY) N:o 2229/2004 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana etoksikiini.

(2)

Ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 2229/2004 24 e artiklan mukaisesti. Näin ollen eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 8 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/941/EY (4) säädettiin, ettei etoksikiinia sisällytetä liitteeseen.

(3)

Alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen ja pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Saksalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 2229/2004. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/941/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Saksa arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti tämän kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 16 päivänä lokakuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen pyysi muilta jäsenvaltioilta ja hakijalta kommentteja lisäkertomuksesta ja toimitti saamansa kommentit edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti 20 päivänä elokuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä päätelmänsä (6) etoksikiinista komissiolle. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja etoksikiinia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 28 päivänä tammikuuta 2011.

(6)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa tuli esiin joitakin avoimia kysymyksiä. Ei ollut varsinkaan mahdollista arvioida luotettavasti kuluttajille, käyttäjille ja työntekijöille aiheutuvaa altistusta, koska toksikologisia tietoja pidettiin riittämättöminä, jotta olisi voitu asettaa hyväksyttävä päiväsaanti (ADI), akuutin altistumisen viiteannos (ARfD) ja hyväksyttävä työntekijän altistumistaso (AOEL). Toimitetut tiedot olivat myös riittämättömiä, jotta olisi voitu vahvistaa etoksikiinin ja sen metaboliittien jäämien määritelmä. Tietoja ei myöskään ollut saatavilla, jotta olisi voitu tehdä päätelmiä erään teknisissä eritelmissä esiintyvän epäpuhtauden, josta luottamuksellisuussyistä käytetään nimitystä epäpuhtaus 7, genotoksisesta potentiaalista ja ekotoksisuudesta. Tiedot eivät myöskään olleet riittäviä, jotta olisi voitu täysimittaisesti arvioida riskit ympäristölle ja muille kuin kohteena oleville organismeille. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei siksi ole ollut mahdollista määrittää, täyttäkö etoksikiini kriteerit sen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(7)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan vertaisarvioinnin tuloksia koskevat huomautuksensa. Komissio pyysi lisäksi asetuksen (EY) N:o 33/2008 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakijaa esittämään huomautuksia tarkastelukertomusluonnoksesta. Hakijan toimittamat huomautukset on tutkittu huolellisesti.

(8)

Edellä mainitut kysymykset ovat hakijan esittämistä perusteluista huolimatta jääneet ratkaisematta, eivätkä elintarviketurvallisuusviranomaiselle toimitettujen ja sen asiantuntijakokouksissa arvioitujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit ole osoittaneet, että etoksikiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(9)

Etoksikiinia ei pitäisi tästä syystä sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(10)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan ja komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 II luvun säännösten mukainen uusi etoksikiinia koskeva hakemus.

(11)

Selvyyden vuoksi päätöksen 2008/941/EY liitteessä oleva etoksikiinia koskeva kohta olisi poistettava.

(12)

Sen vuoksi olisi muutettava päätöstä 2008/941/EY.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Etoksikiinia ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

etoksikiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 3 päivänä syyskuuta 2011;

b)

etoksikiinia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita tämän päätöksen julkaisemispäivästä lähtien.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja määräajan on päätyttävä viimeistään 3 päivänä syyskuuta 2012.

4 artikla

Poistetaan päätöksen 2008/941/EY liitteessä oleva etoksikiinia koskeva kohta.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethoxyquin. EFSA Journal 2010;8(9):1710. [38 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1710. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm