ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.026.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 26

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
29. tammikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/56/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevan Euroopan unionin ja Kroatian tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 68/2011, annettu 28 päivänä tammikuuta 2011, sianlihan yksityiseen varastointiin myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

2

 

 

Komission asetus (EU) N:o 69/2011, annettu 28 päivänä tammikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

 

Komission asetus (EU) N:o 70/2011, annettu 28 päivänä tammikuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

7

 

 

Komission asetus (EU) N:o 71/2011, annettu 28 päivänä tammikuuta 2011, viljojen myyntihintojen vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen yhteydessä järjestetyissä viidensissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa

9

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2011/8/EU, annettu 28 päivänä tammikuuta 2011, direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bisfenoli A:n käyttörajoituksesta imeväisten muovisissa tuttipulloissa ( 1 )

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/57/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, jolla muutetaan päätöstä 2010/320/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi

15

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

29.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 26/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010,

Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevan Euroopan unionin ja Kroatian tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

(2011/56/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 168 artiklan 5 kohdan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006 (1) 21 artiklassa säädetään, että kolmannet maat, jotka unionin ja jäsenvaltioiden tavoin pitävät Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tavoitteita ja työtä tärkeänä, voivat osallistua seurantakeskuksen toimintaan.

(2)

Neuvosto valtuutti komission 11 päivänä heinäkuuta 2006 aloittamaan neuvottelut Kroatian tasavallan kanssa Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevasta Euroopan unionin ja Kroatian tasavallan välisestä sopimuksesta, jäljempänä ’sopimus’. Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen, kun sopimus parafoitiin.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevan Euroopan unionin ja Kroatian tasavallan välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään (2).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.

(2)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


ASETUKSET

29.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 26/2


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 68/2011,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2011,

sianlihan yksityiseen varastointiin myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan a ja d alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 37 artiklassa säädetään, että kun teurastettujen sikojen yhteisön markkinoiden keskihinta, joka on vahvistettu kussakin jäsenvaltiossa yhteisön edustavilla markkinoilla noteerattujen ja kunkin jäsenvaltion sikakarjan suhteellista merkitystä ilmaisevilla kertoimilla painotettujen hintojen perusteella, on alle 103 prosenttia viitehinnasta ja tulee todennäköisesti pysymään tällä tasolla, komissio voi päättää myöntää tukea yksityistä varastointia varten.

(2)

Markkinahinnat ovat laskeneet edellä mainitun tason alapuolelle. Kausittaisen ja jaksottaisen kehityksen vuoksi tilanne saattaa jatkua samanlaisena. Tämän vuoksi on aiheellista myöntää tukea yksityistä varastointia varten.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 31 artiklassa säädetään, että sianlihalle voidaan myöntää yksityisen varastoinnin tukea ja että komissio vahvistaa sen ennakolta tai tarjouskilpailumenettelyllä.

(4)

Yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yhteisistä säännöistä eräiden maataloustuotteiden alalla 20 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 826/2008 (2) vahvistetaan yhteiset säännöt yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän täytäntöönpanemiseksi.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 6 artiklan mukaisesti ennakolta vahvistettu tuki on myönnettävä mainitun asetuksen III luvussa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

(6)

Kyseisen toimenpiteen hallinnoinnin helpottamiseksi sianlihatuotteet luokitellaan varastointikustannusten tasoa vastaaviin ryhmiin.

(7)

Hakemusten jätön määräpäivän olisi riiputtava markkinatilanteesta, ja siitä olisi päätettävä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(8)

Sopimusten tekemisestä johtuvien hallinnollisten ja valvontatehtävien helpottamiseksi olisi vahvistettava vähimmäismäärät tuotteille, joista kukin hakemus on tehtävä.

(9)

Olisi vahvistettava vakuus sen varmistamiseksi, että toimijat täyttävät sopimusvelvoitteensa ja että toimenpiteestä saadaan toivottu markkinavaikutus.

(10)

Sianlihatuotteiden vienti edistää markkinoiden tasapainottamista. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 826/2008 28 artiklan 3 kohdan säännöksiä olisi sovellettava, jos varastointijaksoa lyhennetään silloin, kun varastosta poistetut tuotteet on tarkoitettu vientiin. Olisi vahvistettava päivittäiset määrät, joita sovelletaan kyseisessä artiklassa tarkoitettuun tuen määrän vähentämiseen.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi ja jotta tilanne olisi toimijoiden kannalta johdonmukainen ja selkeä, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu kahden kuukauden jakso on tarpeen ilmoittaa päivinä.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 35 artiklassa säädetään tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle. Tässä asetuksessa on aiheellista täsmentää tietojen ilmoittamista koskevat säännöt.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 31 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetusta sianlihan yksityisen varastoinnin tuesta.

2.   Tukikelpoiset tuoteryhmät ja niihin liittyvät määrät luetellaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Sovellettavat säännöt

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3 artikla

Hakemusten jättäminen

1.   Tämän asetuksen 1 artiklan mukaisesti tukikelpoisten sianlihatuotteiden ryhmien osalta voidaan jättää hakemuksia 01.02.2011 alkaen.

2.   Hakemusten on koskettava 90, 120 tai 150 päivän varastointijaksoa.

3.   Kunkin hakemuksen on koskettava ainoastaan yhtä tämän asetuksen liitteessä lueteltua tuoteryhmää, ja siinä on ilmoitettava asianomainen CN-koodi kyseisessä ryhmässä.

4.   Hakemusten jättämisen päättymispäivästä päätetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5.   Kunkin hakemuksen on koskettava vähintään 10:tä tonnia luuttomiksi leikattuja tuotteita ja 15:tä tonnia muita tuotteita.

4 artikla

Vakuudet

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 16 artiklan 2 kohdan i alakohdan mukaisesti asetettavan vakuuden määrän on vastattava 20:tä prosenttia tämän asetuksen liitteen sarakkeissa 3–5 vahvistetuista tuen määristä.

5 artikla

Vientiin tarkoitettujen tuotteiden varastostapoisto

1.   Asetuksen (EY) N:o 826/2008 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltaminen edellyttää 60 päivän pituisen varastoinnin vähimmäisajan päättymistä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 826/2008 28 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan soveltamiseksi päivittäiset määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen sarakkeessa 6.

6 artikla

Tiedonannot

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle maanantaisin ja torstaisin viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) niiden tuotteiden määrät, joiden osalta on jätetty hakemuksia sopimusten tekemiseksi.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s.1.

(2)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 3.


LIITE

Tuoteryhmät

Tuotteet, joille tukea myönnetään

Tuen määrä varastointikuukausittain

(euroa/tonni)

Päivittäiset määrät

(euroa/tonni/päivä)

90 päivää

120 päivää

150 päivää

1

2

3

4

5

6

Ryhmä 1

ex 0203 11 10

Puoliruhot, ilman eturaajoja, saparoa, munuaisia, pallealihaa ja selkäydintä (1)

376

398

420

0,74

Ryhmä 2

ex 0203 12 11

Kinkut

416

435

455

0,65

ex 0203 12 19

Lavat

ex 0203 19 11

Etuosat

ex 0203 19 13

Selät etuselkineen tai niitä ilman, tai ainoastaan etuselät, selät kärkiosineen tai niitä ilman (2)  (3)

Ryhmä 3

ex 0203 19 55

Kinkut, lavat, etuosat, selät etuselkineen tai niitä ilman, tai ainoastaan etuselät, selät kärkiosineen tai niitä ilman, luuttomat (2)  (3)

459

479

499

0,67

Ryhmä 4

ex 0203 19 15

Kylki ja vatsa kokonaisena tai suorakulmaisesti leikattuna

343

362

381

0,65

Ryhmä 5

ex 0203 19 55

Kylki ja vatsa kokonaisena tai suorakulmaisesti leikattuna, ilman kamaraa ja kylkiluita

369

389

408

0,66

Ryhmä 6

ex 0203 19 55

Palat, jotka vastaavat keskipaloja (middles) kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman, luuttomat (4)

373

395

416

0,73


(1)  Tukea voidaan myöntää myös Wiltshire-paloittelumenetelmän mukaisesti käsitellyille puoliruhoille, eli ilman päätä, poskia, kurkkua, sorkkia, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa oleville puoliruhoille.

(2)  Selkäpalat ja etuselät voivat olla kamaroineen tai niitä ilman, kiinni olevan nahanalaisen rasvakerroksen paksuus ei saa kuitenkaan ylittää 25:ttä millimetriä.

(3)  Sopimusmäärä voi käsittää minkä tahansa mainittujen tuotteiden yhdistelmän.

(4)  Sama tarjontamuoto kuin CN-koodiin 0210 19 20 kuuluville tuotteille.


29.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 26/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 69/2011,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

116,3

JO

73,2

MA

61,8

TN

128,8

TR

98,6

ZZ

95,7

0707 00 05

EG

182,1

JO

82,9

MA

100,1

TR

113,0

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

68,4

TR

130,5

ZZ

99,5

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

51,7

MA

54,7

TN

50,4

TR

72,2

ZA

41,5

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

163,3

MA

75,3

TR

79,6

ZZ

106,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

93,5

JM

94,5

MA

108,5

PK

51,5

TR

63,9

US

79,6

ZZ

80,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

52,6

UY

45,3

ZZ

46,2

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

131,0

MK

46,1

NZ

78,5

US

123,2

ZZ

88,7

0808 20 50

CN

49,8

US

125,5

ZA

101,1

ZZ

92,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 26/7


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 70/2011,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2011,

asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 33/2011 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUVL L 13, 18.1.2011, s. 57.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 29 päivästä tammikuuta 2011

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

63,16

0,00

1701 11 90 (1)

63,16

0,00

1701 12 10 (1)

63,16

0,00

1701 12 90 (1)

63,16

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


29.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 26/9


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 71/2011,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2011,

viljojen myyntihintojen vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen yhteydessä järjestetyissä viidensissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan f alakohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EU) N:o 1017/2010 (2) aloitettiin viljojen myynti tarjouskilpailumenettelyillä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta 11 päivänä joulukuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1272/2009 (3) säädetyin edellytyksin.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1272/2009 46 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 1017/2010 4 artiklan mukaisesti komissio vahvistaa yksittäisissä tarjouskilpailuissa saadut tarjoukset huomioon ottaen kunkin viljan osalta jäsenvaltiokohtaisen vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla vahvistamatta sitä.

(3)

Viidensissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa saatujen tarjousten perusteella on päätetty, että viljojen ja jäsenvaltioiden osalta olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Jotta markkinoille välitettäisiin nopeasti signaali ja varmistettaisiin toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen mukaisissa viidensissä yksittäisissä viljojen myyntiä koskevissa tarjouskilpailuissa, joissa tarjousten jättöaika päättyi 26 päivänä tammikuuta 2011, vilja- ja jäsenvaltiokohtaista myyntihintaa koskevat päätökset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.


LIITE

Myyntiä koskevat päätökset

(euroa/tonni)

Jäsenvaltio

Vähimmäismyyntihinta

Tavallinen vehnä

Ohra

Maissi

CN-koodi 1001 90

CN-koodi 1003 00

CN-koodi 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

185,51

X

Danmark

X

200,51

X

Deutschland

X

197,85

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

190,00

X

Suomi/Finland

X

178,02

X

Sverige

X

191,06

X

United Kingdom

X

198,01

X

(—)

vähimmäismyyntihintaa ei ole vahvistettu (kaikki tarjoukset on hylätty)

(°)

ei tarjouksia

(X)

viljoja ei ole saatavilla myyntiä varten

(#)

ei sovelleta


DIREKTIIVIT

29.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 26/11


KOMISSION DIREKTIIVI 2011/8/EU,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2011,

direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bisfenoli A:n käyttörajoituksesta imeväisten muovisissa tuttipulloissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista 6 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission direktiivissä 2002/72/EY (2) sallitaan 2,2-bis(4-hydroksifenyyli)propaanin, joka tunnetaan yleisesti nimellä bisfenoli A, käyttö monomeerinä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa elintarvikealan tiedekomitean (3), jäljempänä ’tiedekomitea’, ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (4), jäljempänä ’EFSA’, lausuntojen mukaisesti.

(2)

Bisfenoli A:ta käytetään monomeerinä polykarbonaattimuovien valmistuksessa. Polykarbonaattimuoveja käytetään muun muassa imeväisten tuttipullojen valmistuksessa. Kun elintarvikepakkauksia lämmitetään, niistä saattaa tietyissä olosuhteissa liueta pieniä määriä bisfenoli A:ta elintarvikkeisiin ja juomiin ja tulla nautituksi.

(3)

Tanskan valtio ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2010 komissiolle ja jäsenvaltioille, että se on päättänyt soveltaa asetuksen (EY) N:o 1935/2004 18 artiklassa säädettyjä suojatoimenpiteitä ja kieltää tilapäisesti bisfenoli A:n käytön 0–3-vuotiaille tarkoitettujen elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovimateriaalien valmistuksessa (5).

(4)

Tanskan valtio esitti suojatoimenpiteen perusteeksi riskinarvioinnin, jonka Tanskan teknisen korkeakoulun elintarvikeinstituutti, jäljempänä ’Tanskan elintarvikeinstituutti’, oli antanut 22 päivänä maaliskuuta 2010. Riskinarvioinnissa käsitellään kattavaa tutkimusta, joka tehtiin eläimillä, jotka olivat altistuneet pienille määrille bisfenoli A:ta, ja siinä seurattiin vastasyntyneiden rottien hermojärjestelmän kehittymistä ja niiden käyttäytymistä. Tanskan elintarvikeinstituutti on myös arvioinut, muuttavatko uudet tiedot sen aiempaa arviota bisfenoli A:n mahdollisista toksisista vaikutuksista hermojärjestelmän kehittymiseen ja käyttäytymiseen.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti komissio pyysi 30 päivänä maaliskuuta 2010 EFSAlta lausuntoa Tanskan esittämistä perusteista sen toteamiseksi, että kyseisen materiaalin käyttö vaarantaa ihmisten terveyden, vaikka se on asiaa koskevien erityistoimenpiteiden mukainen.

(6)

Ranskan valtio ilmoitti 6 päivänä heinäkuuta 2010 komissiolle ja 9 päivänä heinäkuuta 2010 jäsenvaltioille, että se on päättänyt soveltaa asetuksen (EY) N:o 1935/2004 18 artiklassa säädettyjä suojatoimenpiteitä ja kieltää tilapäisesti bisfenoli A:ta sisältävien tuttipullojen valmistuksen, tuonnin, viennin ja markkinoille saattamisen (6).

(7)

Ranskan valtio esitti suojatoimenpiteensä tueksi kaksi Ranskan elintarviketurvallisuusviranomaisen (AFSSA) lausuntoa, jotka se oli antanut 29 päivänä tammikuuta 2010 ja 7 päivänä kesäkuuta 2010, sekä kansallisen lääketieteellisen tutkimusinstituutin (INSERM) 3 päivänä kesäkuuta 2010 julkaiseman raportin.

(8)

EFSA hyväksyi 23 päivänä syyskuuta 2010 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja sekä entsyymejä, aromiaineita ja jalostuksen apuaineita käsittelevän lautakuntansa, jäljempänä ’lautakunta’, lausunnon bisfenoli A:sta; lausunto oli vastaus komission 30 päivänä maaliskuuta 2010 esittämään pyyntöön, ja siinä arvioitiin myös Tanskan riskinarvioinnissa arvioitu hermostollisia käyttäytymisoireita käsittelevä tutkimus samoin kuin muita bisfenoli A:sta hiljattain julkaistuja tutkimuksia koskeva katsaus ja arviointi. (7)

(9)

Lausunnossaan lautakunta päättelee, että tuoreiden ihmisiä ja eläimiä koskevien toksisuustietojen kattavassa arvioinnissa ei tullut esiin mitään uutta tutkimusta, jonka perusteella olisi tarkistettava tämänhetkistä siedettävää päiväsaantia, jäljempänä ’TDI’, joka on 0,05 mg painokiloa kohti vuorokaudessa. Tämä TDI perustuu rotilla tehdystä usean sukupolven lisääntymistoksisuustutkimuksesta saatuun haitattomaan vaikutustasoon, joka on 5 mg painokiloa kohti vuorokaudessa, sekä turvallisuuskertoimen 100 käyttöön, jota pidetään tavanomaisena ottaen huomioon kaikki bisfenoli A:n toksikokinetiikkaa koskevat tiedot. Yksi lautakunnan jäsen päätteli kuitenkin vähemmistöön jääneessä mielipiteessä, että joissakin tutkimuksissa havaitut vaikutukset toivat esiin näkökohtia, joita ei ehkä pystytä selittämään nykyisellä TDI:llä, minkä vuoksi nykyistä TDI:tä olisi pidettävä tilapäisenä, kunnes saadaan vankempia tietoja näiltä epävarmoilta alueilta.

(10)

Lautakunta totesi, että joissakin kehittyvillä eläimillä tehdyissä eläintutkimuksissa on esitetty muita bisfenoli A:han liittyviä vaikutuksia, joilla saattaa olla toksikologista merkitystä, erityisesti biokemialliset muutokset aivoissa, vaikutukset immuniteetin säätelyyn sekä rintakasvainten suurempi todennäköisyys. Näissä tutkimuksissa on monia puutteita. Näiden havaintojen merkityksellisyyttä suhteessa ihmisten terveyteen ei voida tällä hetkellä arvioida. Jos tulevaisuudessa saadaan uusia relevantteja tietoja, lautakunta tarkastelee lausuntoaan uudelleen.

(11)

Äidinmaidonkorvike tai rintamaito on imeväisten ainoa ravintolähde neljän kuukauden ikään asti, ja se on tärkeä ravintolähde seuraavinakin kuukausina. EFSA totesi vuonna 2006 antamassaan lausunnossa, että 3–6 kuukauden ikäiset vauvat, joiden ruokinnassa käytetään polykarbonaatista valmistettuja tuttipulloja, altistuvat eniten bisfenoli A:lle, joskin alle siedettävän päiväsaannin. Tämän ryhmän altistuminen bisfenoli A:lle vähenee, kun polykarbonaattipulloilla tapahtuvasta ruokinnasta siirrytään pois ja muut ravintolähteet tulevat tärkeämmiksi.

(12)

Vaikka imeväisillä onkin riittävä kapasiteetti eliminoida bisfenoli A pahimman mahdollisen altistumisen tapauksessa, EFSAn lausunnossa tuotiin esiin, että bisfenoli A:n eliminointijärjestelmä ei ole imeväisillä yhtä kehittynyt kuin aikuisilla ja saavuttaa aikuisten kapasiteetin vasta vähitellen kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.

(13)

Mahdolliset toksikologiset vaikutukset voivat olla suuremmat kehittyvässä organismissa. Elintarvikealan tiedekomitean vuosina 1997 (8) ja 1998 (9) antamien lausuntojen mukaan tietyt vaikutukset, etenkin hormonaaliset ja lisääntymiseen liittyvät vaikutukset sekä vaikutukset immuunijärjestelmään ja neurologiseen kehitykseen, ovat erityisen merkityksellisiä imeväisille. Lisääntymiseen ja neurologiseen kehitykseen liittyviä bisfenoli A:n vaikutuksia on tutkittu laajasti monen sukupolven toksikologisissa standarditesteissä ja muissa tutkimuksissa, joissa on otettu huomioon kehittyvä organismi, eikä niissä ole tullut esiin mitään vaikutuksia siedettävän päiväsaannin alittavilla annoksilla. Tutkimuksissa, joita ei voitu ottaa huomioon TDI-arvon asettamisessa niiden monien puutteiden vuoksi, kuitenkin osoitettiin bisfenoli A:han liittyviä vaikutuksia, jotka ovat mahdollisesti toksikologisesti merkityksellisiä. Nämä vaikutukset ja etenkin ne, jotka liittyvät aivoissa tapahtuviin biokemiallisiin muutoksiin, jotka voivat vaikuttaa neurologiseen kehitykseen ja immuniteetin säätelyyn, ovat erityisen huolestuttavia imeväisten kannalta, mikä tuotiin esiin tiedekomitean lausunnoissa vuosilta 1997 ja 1998. Lisäksi EFSAn lausunnossa vuodelta 2010 mainitaan, että aikainen altistuminen bisfenoli A:lle lisää mahdollisuutta kasvaimen muodostukseen myöhemmin, jos henkilö joutuu alttiiksi karsinogeenille. Myös tässä tapauksessa herkkä vaihe ajoittuu kehittyvään organismiin. Näin ollen imeväiset voidaan tunnistaa erityisen herkäksi populaation osaksi niiden havaintojen osalta, joiden merkityksellisyyttä ihmisten terveydelle ei voitu vielä täysin arvioida.

(14)

Vuonna 2006 annetun EFSAn lausunnon mukaan polykarbonaattituttipullot ovat suurin bisfenoli A:n altistuslähde imeväisille. EU:n markkinoilla on polykarbonaatille vaihtoehtoisia materiaaleja, jotka eivät sisällä bisfenoli A:ta, etenkin lasisia ja muita muovisia tuttipulloja. Näiden vaihtoehtoisten materiaalien on täytettävä elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asetetut tiukat turvallisuusvaatimukset. Sen vuoksi ei ole tarpeen jatkaa bisfenoli A:ta sisältävän polykarbonaatin käyttöä tuttipulloissa.

(15)

Kun otetaan huomioon, että imeväiset saattavat olla erityisen herkkiä bisfenoli A:n mahdollisille vaikutuksille, vaikka myös imeväisten katsotaan olevan kykeneviä eliminoimaan bisfenoli A ja vaikka riskiä juuri ihmisten terveydelle ei vielä olekaan täysin osoitettu, on aiheellista vähentää imeväisten altistumista bisfenoli A:lle siinä määrin kuin kohtuudella pystytään, kunnes saadaan tieteellisiä lisätietoja joidenkin bisfenoli A:n havaittujen vaikutusten toksikologisesta merkityksellisyydestä, etenkin siltä osin kuin on kyse biokemiallisista muutoksista aivoissa, vaikutuksista immuniteetin säätelyyn sekä rintakasvainten suuremmasta todennäköisyydestä.

(16)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (10) 7 artiklassa tarkoitettu ennalta varautumisen periaate antaa unionille mahdollisuuden hyväksyä käytettävissä olevan asiaa koskevan tiedon perusteella – riskien lisäarvioinnin tuloksia odotettaessa – tilapäisiä toimenpiteitä, joita on tarkasteltava uudelleen kohtuullisen ajan kuluttua.

(17)

Koska nykyisen tieteellisen tutkimuksen perusteella polykarbonaatista valmistetuista tuttipulloista saatavan bisfenoli A-altistuksen haitallisuudesta imeväisille (11) on edelleen epävarmuutta, joka on selvitettävä, komissiolla on oikeus toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, jotka koskevat bisfenoli A:n käyttöä polykarbonaattituttipulloissa, ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti, jota sovelletaan tilanteessa, jossa on tieteellistä epävarmuutta, vaikka riskiä ihmisten terveydelle ei olisikaan vielä täysin osoitettu.

(18)

Näin ollen on ihmisten terveyden suojan korkean tason saavuttamista koskevan perustavoitteen kannalta tarpeen ja asianmukaista välttää vaaroja, joita imeväisten fyysiselle ja henkiselle terveydelle saattaa aiheutua altistumisesta bisfenoli A:lle tuttipullojen kautta.

(19)

Komissio on arvioinut tuttipullomarkkinat ja saanut asianomaisilta tuottajilta viitteitä siitä, että tuotannonala on vapaaehtoisesti korvaamassa näitä tuotteita markkinoilla ja että ehdotetun toimenpiteen taloudellinen vaikutus on vähäinen. Sen vuoksi kaikki bisfenoli A:ta sisältävät tuttipullot EU:n markkinoilla olisi korvattava vuoden 2011 puoliväliin mennessä.

(20)

Ennen kuin saadaan tieteellisiä lisätietoja joidenkin bisfenoli A:n havaittujen vaikutusten toksikologisesta merkityksellisyydestä, etenkin siltä osin kuin on kyse aivojen biokemiallisista muutoksista, vaikutuksista immuniteetin säätelyyn ja rintakasvainten suuremmasta todennäköisyydestä, bisfenoli A:n käyttö polykarbonaattituttipullojen valmistuksessa ja tällaisten pullojen markkinoille saattaminen olisi kiellettävä tilapäisesti. Direktiiviä 2002/72/EY olisi sen vuoksi muutettava. Elintarviketurvallisuusviranomaisella on toimeksianto seurata uusia tutkimuksia näiden tulosten selvittämiseksi.

(21)

Ehdotetun toimenpiteen teknisestä ja taloudellisesta toteutettavuudesta tehdyn arvion perusteella päätellään, että toimenpide ei rajoita kauppaa enemmän kuin on tarpeen, jotta saavutetaan se terveyden suojan korkea taso, jonka unioni on valinnut.

(22)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2002/72/EY liitteessä II olevan A jakson 4 sarakkeessa 2,2-bis(4-hydroksifenyyli)propaania koskevan viitenumeron 13480 kohdalla oleva teksti seuraavasti:

”SML(T) = 0,6 mg/kg. Ei saa käyttää imeväisten (12) polykarbonaattituttipullojen valmistuksessa.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden antamissa 1 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä siten, että elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten materiaalien ja tarvikkeiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, valmistus kielletään 1 päivästä maaliskuuta 2011 ja markkinoille saattaminen ja unioniin tuominen 1 päivästä kesäkuuta 2011.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EYVL L 220, 15.8.2002, s. 18.

(3)  Elintarvikkeita käsittelevän tiedekomitean lausunto bisfenoli A:sta, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2002. SCF/CS/PM/3936 Final 3 May 2002. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out128_en.pdf.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to 2,2-BIS(4-HYDROXYPHENYL)PROPANE (Bisphenol A) Question number EFSA-Q-2005-100, annettu 29 päivänä marraskuuta 2006, The EFSA Journal (2006) 428, s. 1. and Toxicokinetics of Bisphenol A, Scientific Opinion of the Panel on Food additives, Flavourings, Processing aids and Materials in Contact with Food (AFC) (Question No EFSA-Q-2008-382), annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, The EFSA Journal (2008) 759, s. 1.

(5)  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, Lovtidende A, Nr.286, 27.3.2010.

(6)  LOI no 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A, JORF no 0150 du 1er juillet 2010, page 11857.

(7)  Scientific Opinion on Bisphenol A: evaluation of a study investigating its neurodevelopmental toxicity, review of recent scientific literature on its toxicity and advice on the Danish risk assessment of Bisphenol A EFSA Panel on food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids (CEF) (Question Nos: EFSA-Q-2009-00864, EFSA-Q-2010-01023 and EFSA-Q-2010-00709), hyväksytty 23 päivänä syyskuuta 2010, EFSA Journal 2010; 8(9):1829.

(8)  Opinion of the Scientific Committee for Food on: A maximum residue limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children (annettu 19 päivänä syyskuuta 1997).

(9)  Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food expressed on the 19 September 1997 on a Maximum Residue Limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children (elintarvikealan tiedekomitea hyväksynyt 4 päivänä kesäkuuta 1998).

(10)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(11)  Sellaisina kuin määriteltynä komission direktiivissä 2006/141/EY (EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1).

(12)  Imeväinen sellaisena kuin määriteltynä direktiivissä 2006/141/EY (EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1).”


PÄÄTÖKSET

29.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 26/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2010,

jolla muutetaan päätöstä 2010/320/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi

(2011/57/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, ja erityisesti sen 126 artiklan 9 kohdan ja 136 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

SEUT-sopimuksen 136 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määrätään mahdollisuudesta toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, ja joilla tehostetaan kyseisten jäsenvaltioiden talousarvioita koskevan kurinalaisuuden yhteensovittamista ja sen valvontaa.

(2)

SEUT-sopimuksen 126 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkisen talouden alijäämiä, ja vahvistetaan tätä tarkoitusta varten liiallisia alijäämiä koskeva menettely. Vakaus- ja kasvusopimus, jonka korjaavalla osiolla pannaan täytäntöön liiallisia alijäämiä koskeva menettely, tarjoaa tukikehyksen julkisen talouden rahoitusaseman ripeään tervehdyttämiseen tähtäävälle hallitusten politiikalle, jossa otetaan huomioon talouden tilanne.

(3)

Neuvosto päätti 27 päivänä huhtikuuta 2009 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että Kreikassa oli liiallinen alijäämä.

(4)

Neuvosto antoi 10 päivänä toukokuuta 2010 päätöksen 2010/320/EU (1), jäljempänä ’päätös’, joka on osoitettu Kreikalle SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan ja 136 artiklan nojalla julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi viimeistään vuonna 2014. Neuvosto vahvisti liiallisen alijäämän korjaamiseksi sopeutusuran, jonka mukaan julkisen talouden alijäämä on enintään 18 508 miljoonaa euroa vuonna 2010, 17 065 miljoonaa euroa vuonna 2011, 14 916 miljoonaa euroa vuonna 2012, 11 399 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 6 385 miljoonaa euroa vuonna 2014.

(5)

Neuvoston päätöksen antamisen aikaan saatavilla olleen ennusteen mukaan Kreikan kokonaistuotannon odotettiin supistuvan 4 prosenttia vuonna 2010 ja 2,5 prosenttia vuonna 2011 sekä kääntyvän sen jälkeen kasvuun siten, että kasvu on 1,1 prosenttia vuonna 2012 ja 2,1 prosenttia vuosina 2013 ja 2014. BKT-deflaattorin odotettiin olevan 1,2 prosenttia vuonna 2010, - 0,5 prosenttia vuonna 2011, 1,0 prosenttia vuonna 2012, 0,7 prosenttia vuonna 2013 ja 1,0 prosenttia vuonna 2014. Talouskehityksen perusteella kokonaistuotannon odotetaan nyt supistuvan 4,25 prosenttia vuonna 2010 ja 3 prosenttia vuonna 2011 sekä kääntyvän sen jälkeen kasvuun siten, että kasvu on 1,1 prosenttia vuonna 2012 ja 2,1 prosenttia vuosina 2013 ja 2014. BKT-deflaattorin odotetaan nyt olevan 3,0 prosenttia vuonna 2010, 1,5 prosenttia vuonna 2011, 0,4 prosenttia vuonna 2012, 0,8 prosenttia vuonna 2013 ja 1,2 prosenttia vuonna 2014.

(6)

Neuvosto antoi 7 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen 2010/486/EU (2), jolla muutettiin päätöstä.

(7)

Eurostat validoi Kreikan hallituksen alijäämä- ja velkatilastot 15 päivänä marraskuuta 2010 Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 (3) mukaisesti. Samassa yhteydessä vuosien 2006–2009 alijäämä- ja velkasuhteita tarkistettiin ylöspäin. Vuoden 2009 julkisen talouden alijäämä suhteessa BKT:hen tarkistettiin 13,6 prosentista 15,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen ja velkasuhde 115,1 prosentista 126,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

(8)

Kreikka on edistynyt hyvin päätöksessä edellytettyjen toimenpiteiden toteutuksessa, mukaan lukien julkisen talouden alijäämän pienentäminen. Edellä mainittu tilastotietojen tarkistaminen ja puutteet tulonkeruussa sekä muut ongelmat talousarvion toteuttamisessa, mukaan lukien maksurästien kertyminen, aiheuttavat kuitenkin sen, että julkisen talouden alijäämätavoite vuodelle 2010 jää erittäin todennäköisesti saavuttamatta. Tämä poikkeama on kompensoitava kokonaisuudessaan vuoden 2011 aikana.

(9)

Kreikka toimitti 24 päivänä marraskuuta 2010 neuvostolle ja komissiolle raportin toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut päätöksen noudattamiseksi. Komissio arvioi raportin ja totesi, että Kreikka noudattaa päätöstä tyydyttävällä tavalla.

(10)

Edellä esitetyn perusteella näyttää siltä, että päätöstä on aiheellista muuttaa monella tavalla, kun taas liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettu määräaika sekä julkisen talouden alijäämää ja julkisen velan nimellismääräistä kasvua koskeva sopeutusura on syytä pitää ennallaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/320/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Marraskuussa 2010 laadittujen BKT-ennusteiden perusteella velan suhde BKT:hen on enintään 143 prosenttia vuonna 2010, 153 prosenttia vuonna 2011, 157 prosenttia vuonna 2012, 158 prosenttia vuonna 2013 ja 156 prosenttia vuonna 2014.”

2)

Korvataan 2 artiklan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Sen on pantava täytäntöön finanssipoliittista kehystä vahvistava lainsäädäntö. Tähän olisi sisällytettävä erityisesti keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen kehyksen laatiminen, pakollisen varauksen luominen talousarvioon ennakoimattomia menoja varten (5 prosenttia valtionhallinnon kokonaismäärärahoista palkkoja, eläkkeitä ja korkoja lukuun ottamatta), tehokkaampien menojen seurantajärjestelmien luominen sekä parlamentin yhteydessä toimivan talousarvioyksikön perustaminen.”

3)

Kumotaan 2 artiklan 3 kohdan g alakohta.

4)

Korvataan 2 artiklan 3 kohdan k alakohta seuraavasti:

”k)

Sen on parannettava julkista varainhoitoa siten, että vuosina 2011–2013 saadaan hankituksi varoja vähintään 7 miljardin euron arvosta, josta vähintään 1 miljardi vuonna 2011; lisäksi omaisuuserien (kiinteistöjen ja rahoitusvarojen) myyntitulot on käytettävä velan takaisinmaksuun, eivätkä ne heikennä 1 artiklan 2 kohdan mukaisten alijäämätavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia julkisen talouden vakauttamispyrkimyksiä.”

5)

Korvataan 2 artiklan 3 kohdan m alakohta seuraavasti:

”m)

Sen on annettava asetus, jolla estetään paikallishallinnon talouden alijäämäisyys vähintään vuoteen 2014. Sen on pienennettävä määrärahasiirtoja paikallishallinnolle säästösuunnitelmien ja valtuuksien siirtosuunnitelmien mukaisesti.”

6)

Korvataan 2 artiklan 3 kohdan o alakohta seuraavasti:

”o)

Sen on otettava käyttöön yhdenmukainen sähköinen lääkemääräysjärjestelmä. Sen on julkaistava täydellinen hinnasto markkinoilla olevista lääkkeistä. Sen on sovellettava ei-korvattavien lääkkeiden luetteloa ja käsikauppalääkkeiden luetteloa. Sen on julkaistava uusi korvattavien lääkkeiden luettelo käyttämällä uutta viitehintajärjestelmää. Sen on käytettävä sähköisten lääkemääräysten ja skannauksen kautta saatuja tietoja alennusten saamiseen lääkealan yrityksiltä. Sen on otettava käyttöön seurantajärjestelmä, jonka avulla lääkemenoja voidaan arvioida kuukausikohtaisesti. Sen on otettava käyttöön 5 euron omavastuuosuus, joka veloitetaan säännöllisistä avohoitopalveluista, ja laajennettava omavastuuosuudet koskemaan tarpeettomia käyntejä ensiapupoliklinikoilla. Sen on julkaistava sairaaloiden ja terveyskeskusten tarkastetut tilinpäätökset. Sen on perustettava terveydenhoitoalan asiantuntijoiden riippumaton työryhmä, jonka tehtävänä on laatia vuoden 2011 toukokuun loppuun mennessä yksityiskohtainen raportti terveydenhoitojärjestelmän kokonaisuudistuksesta, jonka tarkoituksena on parantaa terveydenhoitojärjestelmän tehoavuutta ja tehokkuutta.”

7)

Kumotaan 2 artiklan 3 kohdan p alakohta.

8)

Lisätään 2 artiklan 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”q)

Sen on supistettava toimintamenoja edelleen vähintään 5 prosenttia, mistä kertyy vähintään 100 miljoonan euron säästöt.

r)

Sen on vähennettävä edelleen määrärahansiirtoja, mistä kertyy julkiselle taloudelle kaiken kaikkiaan vähintään 100 miljoonan euron säästöt. Määrärahansiirtoja saavat julkisyhteisöt huolehtivat samaan aikaan menojen supistamisesta siten, että maksurästejä ei kerry.

s)

Sen on muutettava perhe-etuudet tammikuusta 2011 alkaen tarveharkintaisiksi, mistä kertyy vähintään 150 miljoonan euron säästöt (joista vähennetään tästä aiheutuvat hallintokulut).

t)

Sen on vähennettävä sotilastarvikehankintoja (-toimituksia) vähintään 500 miljoonan euron arvosta verrattuna tämänhetkiseen eli vuoden 2010 tasoon.

u)

Sen on pienennettävä sosiaaliturvarahastojen lääkemenoja 900 miljoonan euron arvosta lääkkeiden hintojen lisäalennusten ja uusien hankintamenettelyjen avulla sekä sairaaloiden lääkemenoja (mukaan lukien laitekulut) vähintään 350 miljoonan euron arvosta.

v)

Sen on muutettava julkisten yritysten hallinnointia, hinnoittelua ja palkkoja, mistä kertyy vähintään 800 miljoonan euron säästöt.

w)

Sen on tasattava lämmitysöljystä ja dieselöljystä kannettavat verot 15 päivän lokakuuta 2011 jälkeen veropetosten torjumiseksi, mistä kertyy vuonna 2011 vähintään 400 miljoonan euron tuotto, josta vähennetään vähävaraisempien väestöryhmien suojaamiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden kustannukset.

x)

Sen on korotettava alennetut alv-kannat 5,5 prosentista 6,5 prosenttiin ja 11 prosentista 13 prosenttiin, mistä kertyy vähintään 880 miljoonan euron tuotto. Sen on alennettava lääkkeisiin ja hotellimajoitukseen sovellettava alv-kanta 11 prosentista 6,5 prosenttiin, mistä aiheutuu enintään 250 miljoonan euron kustannukset, joista vähennetään säästöt, joita sosiaaliturvarahastoille ja sairaaloille koituu lääkkeisiin sovellettavasta alemmasta alv-kannasta.

y)

Sen on tehostettava polttoaineen salakuljetuksen torjuntaa (tuotto vähintään 190 miljoonaa euroa).

z)

Sen on korotettava oikeudenkäyntimaksuja (tuotto vähintään 100 miljoonaa euroa).

aa)

Sen on pantava täytäntöön verorästien perinnän nopeuttamista koskeva toimintasuunnitelma (tuotto vähintään 200 miljoonaa euroa).

bb)

Sen on nopeutettava verosakkojen perintää (tuotto vähintään 400 miljoonaa euroa).

cc)

Sen on kerättävä veroriitoja ja -oikeudenkäyntejä koskevan uuden kehyksen myötä saatavat tulot (tuotto vähintään 300 miljoonaa euroa).

dd)

Sen on kerättävä umpeutumassa olevien telelupien uusimisesta saatavat tulot (tuotto vähintään 350 miljoonaa euroa).

ee)

Sen on kerättävä toimiluvista kertyvät tulot (tuotto vähintään 250 miljoonaa euroa).

ff)

Sen on laadittava Ateenan liikenneverkon (OASA) rakenneuudistussuunnitelma. Suunnitelman tavoitteeksi on asetettava yhtiön toimintatappioiden supistaminen ja yhtiön muuttaminen taloudellisesti elinkelpoiseksi. Suunnitelmaan on sisällytettävä yhtiön toimintamenojen leikkauksia ja tariffien korotuksia. Vaaditut toimenpiteet on toteutettava viimeistään vuoden 2011 maaliskuussa.

gg)

Sen on säädettävä laki, jossa ilman alakohtaisia poikkeuksia rajoitetaan uusien työntekijöiden palvelukseen ottamista koko julkisella sektorilla siten, että kutakin viittä eläkkeelle jäävää tai irtisanottavaa työntekijää kohden saadaan palkata vain yksi uusi työntekijä, rakenneuudistusten kohteina olevista julkisista yrityksistä julkisyhteisöihin siirretty henkilöstö mukaan lukien.

hh)

Sen on säädettävä lait, joilla vahvistetaan työmarkkinajärjestelmää ja saadaan aikaan seuraavaa: yrityskohtaiset sopimukset tulevat ilman perusteettomia rajoituksia vallitseviksi toimiala- ja ammattikohtaisiin sopimuksiin verrattuna; yrityskohtaisia työehtosopimuksia ei rajoiteta yritysten vähimmäiskokoa koskevilla vaatimuksilla; lakkautetaan toimiala- ja ammattikohtaisten sopimusten ulottaminen osapuoliin, jotka eivät ole olleet edustettuina neuvotteluissa; pidennetään uusiin työsuhteisiin liittyvää koeaikaa; poistetaan ajalliset rajaukset, jotka liittyvät väliaikaista työvoimaa välittävien yritysten käyttöön; poistetaan esteet määräaikaisten työsopimusten entistä suuremmalta käytöltä; kumotaan säännös, jonka mukaan osa-aikaisilla työntekijöillä on korkeampi tuntipalkka, ja sallitaan joustavammat työaikajärjestelyt, osa-aikainen vuorotyö mukaan lukien.”

9)

Kumotaan 2 artiklan 4 kohdan a alakohta.

10)

Lisätään 2 artiklan 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”c)

Sen on maksettava aiempina vuosina kertyneet maksurästit.

d)

Sen on laadittava monivuotinen, rakenteellinen julkisen talouden vakauttamissuunnitelma, johon sisältyvien toimenpiteiden vaikutus on vähintään 5 prosenttia suhteessa BKT:hen ja jolla varmistetaan alijäämätavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2014 mennessä.

e)

Sen on laadittava veronkierron torjuntasuunnitelma, joka sisältää määrällisiä tulosindikaattoreita verotulojen vastuullisen hallinnoinnin varmistamiseksi. Sen on hyväksyttävä lainsäädäntö veroriitojen ratkaisemisessa käytettävien hallintomenettelyjen ja tuomioistuinten muutoksenhakumenettelyjen yksinkertaistamiseksi sekä säädettävä tarvittavat lait ja otettava käyttöön tarvittavat menettelyt, jotta verovirkailijoiden virheisiin, korruptioon ja kehnoihin tuloksiin voidaan puuttua tehokkaammin, mukaan lukien syytteeseenpano virkavelvollisuuksien laiminlyöntitapauksissa.

f)

Sen on laadittava yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja aikataulu yksinkertaistetun palkkajärjestelmän täydentämistä ja käyttöönottoa varten.

g)

Sen on parannettava sairaaloiden kirjanpito- ja laskutusjärjestelmiä seuraavien toimien avulla: kahdenkertaisten suoriteperusteisten kirjanpitojärjestelmien käyttöönoton saattaminen päätökseen kaikissa sairaaloissa, yhdenmukaisen koodijärjestelmän ja yhteisen lääkintätarvikerekisterin käyttö, kaikkien sairaaloiden lääketarvikevarastojen ja -toimitusten laskenta käyttämällä yhdenmukaista lääketarvikkeiden koodijärjestelmää, omavastuuosuuksien perintä potilailta kaikissa kansalliseen terveydenhoitojärjestelmään kuuluvissa laitoksissa ja hoitokustannusten laskuttaminen riittävän ajoissa (kahden kuukauden kuluessa) Kreikan sosiaaliturvarahastoilta, muilta jäsenvaltioilta ja yksityisiltä sairausvakuutusyhtiöiltä; sen on myös varmistettava, että vähintään 50 prosenttia julkisten sairaaloiden käyttämistä lääkkeistä koostuu vuoden 2011 loppuun mennessä geneerisistä lääkkeistä ja patenttisuojaamattomista lääkkeistä velvoittamalla kaikki julkiset sairaalat hankkimaan farmaseuttiset tuotteet tehoaineen mukaan.

h)

Tuhlaamisen ja huonon hallinnon estämiseksi valtion omistamissa yrityksissä sekä vähintään 800 miljoonan euron finanssipoliittisten säästöjen saamiseksi Kreikan on säädettävä vuoden 2011 helmikuun loppuun mennessä laki, jolla leikataan julkisten yritysten peruspalkkoja vähintään 10 prosenttia yritystasolla, rajataan palkanlisät 10 prosenttiin peruspalkoista, asetetaan bruttokuukausiansioille 4 000 euron katto (12 kuukausipalkkaa vuotta kohden), korotetaan kaupunkiliikenteen tariffeja vähintään 30 prosenttia, korotetaan muita tariffeja ja otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla supistetaan julkisten yritysten toimintamenoja 15–25 prosenttia; Kreikan on myös säädettävä OASAn rakenneuudistusta koskeva laki vuoden 2011 maaliskuuhun mennessä.

i)

Sen on otettava käyttöön uusi sääntelykehys, jolla helpotetaan alueellisia lentokenttiä koskevien toimilupasopimusten tekemistä.

j)

Sen on perustettava riippumaton koulutuspoliittinen työryhmä, jonka tehtävänä on tehostaa julkista koulutusjärjestelmää (perus-, keski- ja korkea-asteen koulutusta) ja varojen käyttöä.

k)

Sen on säädettävä laki, jolla perustetaan toimintasuunnitelman mukainen julkinen hankintaviranomainen.”

11)

Korvataan 2 artiklan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Sen on arvioitava keskushallinnon toimintaa koskevan riippumattoman selvityksen ensimmäisen vaiheen tulokset, mukaan lukien selvityksessä annetut toimintapoliittiset suositukset, ja sen on saatettava päätökseen olemassa olevia sosiaalisia ohjelmia koskevan selvityksen laatiminen.”

12)

Korvataan 2 artiklan 5 kohdan d alakohdassa vuodet ”2010–2060” vuosilla ”2009–2060”.

13)

Lisätään 2 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h)

Sen on edistettävä edelleen geneeristen lääkkeiden käyttöä muuttamalla tehoaineeseen perustuvat sähköiset lääkemääräykset pakollisiksi.”

14)

Korvataan 2 artiklan 6 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Vuoden 2012 talousarvioesitykseen on sisällytettävä julkisen talouden vakauttamistoimenpiteitä, joiden vaikutus on vähintään 2,2 prosenttia suhteessa BKT:hen. Talousarvioon on sisällytettävä erityisesti seuraavat toimenpiteet (tai poikkeuksellisissa olosuhteissa toimenpiteet, joilla saavutetaan vastaavat säästöt): alv-määräytymisperusteen laajentaminen edelleen siirtämällä joitakin tällä hetkellä alennetun alv-kannan piiriin kuuluvia tavaroita ja palveluita yleisen alv-kannan piiriin (tarkoituksena on saada vähintään 300 miljoonan euron lisätulot), julkisen sektorin työpaikkojen vähentäminen noudattamalla sääntöä, jonka mukaan kutakin viittä eläkkeelle jäävää julkisen sektorin työntekijää kohden palkataan vain yksi uusi työntekijä (säästötavoite vähintään 600 miljoonaa euroa), alkoholittomista juomista kannettavien valmisteverojen käyttöönotto (verojen kokonaismäärä vähintään 300 miljoonaa euroa), kiinteistöveron veropohjan laajentaminen omaisuusarvon ajantasaistamisen kautta (lisätulot vähintään 200 miljoonaa euroa), aluehallinnon uudelleenjärjestely (säästötavoite vähintään 500 miljoonaa euroa), eläkkeiden nimellisjäädytys, ammatinharjoittajien harkintaverotuksen tehostaminen (tarkoituksena on saada vähintään 100 miljoonaa euroa), julkisille yrityksille suunnattujen pääomansiirtojen vähentäminen (vähintään 800 miljoonan euron arvosta) sen jälkeen, kun niissä on toteutettu rakenneuudistus, työttömyysetuuksien muuttaminen tarveharkintaisiksi (säästötavoite 500 miljoonaa euroa), lisätulojen saaminen uhkapelien lisensoinnista (vähintään 225 miljoonaa euroa lisenssien myynnistä ja 400 miljoonaa euroa lisenssimaksuista).”

15)

Poistetaan 2 artiklan 7 kohdan c alakohta.

16)

Lisätään 2 artiklan 7 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

Sen on otettava käyttöön sairaalakohtainen kustannuslaskentamenetelmä, jota käytetään vuodesta 2013 budjetointitarkoituksiin.

e)

Sen on säädettävä lakeja, joilla pannaan täytäntöön keskushallinnon toimintaa koskevan selvityksen ja olemassa olevia sosiaalisia ohjelmia koskevan kokonaisselvityksen ensimmäisessä vaiheessa annetut operatiiviset suositukset.

f)

Sen on huolehdittava siitä, että kun julkinen hankintaviranomainen aloittaa toimintansa, sillä on käytettävissään tarvittavat resurssit täyttääkseen toimintasuunnitelmassa määritellyt tehtävänsä, tavoitteensa ja valtuutensa.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MATOLCSY Gy.


(1)  EUVL L 145, 11.6.2010, s. 6.

(2)  EUVL L 241, 14.9.2010, s. 12.

(3)  EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.