ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.343.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 343

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
29. joulukuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Tiedote keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin ja Japanin välillä tehdyn sopimuksen voimaantulopäivästä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1256/2010, annettu 17 päivänä joulukuuta 2010, eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011

2

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 koskevien, asetuksella (EY) N:o 920/2005 säädettyjen väliaikaisten toimenpiteiden jatkamisesta

5

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1258/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja unionin tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2011 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

6

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1259/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1260/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön julkaisemisesta vuodeksi 2011

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1261/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, väliaikaisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuonnissa

57

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1262/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, asetusten (EU) N:o 462/2010, (EU) N:o 463/2010 ja (EU) N:o 464/2010 muuttamisesta Espanjaan ja Portugaliin tuotavan maissin ja Espanjaan tuotavan durran tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen kiintiövuoden 2010 päättymispäivän sekä mainittujen asetusten voimassaoloajan päättymisen osalta

76

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/813/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, vuonna 2010 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2009/25 muuttamisesta (EKP/2010/32)

78

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/1


Tiedote keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin ja Japanin välillä tehdyn sopimuksen voimaantulopäivästä

Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009 ja Tokiossa 15 päivänä joulukuuta 2009 allekirjoitettu Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa (1) tulee voimaan 2 päivänä tammikuuta 2011 sopimuksen 31 artiklan mukaisesti.


(1)  EUVL L 39, 12.2.2010, s.20.


ASETUKSET

29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/2


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1256/2010,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2010,

eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyviä toimenpiteitä.

(2)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (1) edellytetään sellaisten toimenpiteiden vahvistamista, jotka koskevat vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista, ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean laatima kertomus.

(3)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä kalastus- tai kalastusryhmäkohtaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamista ja jakamista koskevat toimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa niiden käyttöön toiminnallisesti liittyvät edellytykset. Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken siten, että kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus varmistetaan kunkin kannan tai kalastuksen osalta, ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet.

(4)

Suurin sallittu saalis (TAC) olisi vahvistettava saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat, varmistaen samalla eri kalastussektorien välisen oikeudenmukaisen kohtelun ja kannanotot, jotka on tuotu esiin sidosryhmien kuulemisissa.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien käyttöön sovelletaan yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1224/2009 (2) ja erityisesti mainitun asetuksen 33 artiklaa, joka koskee saaliiden ja pyyntiponnistuksen kirjaamista, ja 34 artiklaa, joka koskee tietojen ilmoittamista kalastusmahdollisuuksien käyttämisestä loppuun. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää koodit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä, kun ne lähettävät komissiolle tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja.

(6)

TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (3) 2 artiklan mukaisesti olisi määriteltävä kannat, joihin sovelletaan mainitussa asetuksessa tarkoitettuja toimenpiteitä.

(7)

Kalastustoimien keskeytyksen välttämiseksi ja unionin kalastajien toimeentulon turvaamiseksi on tärkeää avata nämä kalastukset 1 päivänä tammikuuta 2011. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavat kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2011.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Mustallamerellä toimiviin EU:n kalastusaluksiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

GFCM tarkoittaa Välimeren yleistä kalastusneuvostoa;

b)

Mustameri tarkoittaa päätöslauselman GFCM/33/2009/2 mukaista CFCM:n maantieteellistä suuraluetta;

c)

EU:n alus tarkoittaa jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

d)

suurin sallittu saalis (TAC) tarkoittaa sitä määrää, joka voidaan pyytää kustakin kannasta kunakin vuonna;

e)

kiintiö tarkoittaa unionille, jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle TACista myönnettyä osuutta.

II   LUKU

KALASTUSMAHDOLLISUUDET

4 artikla

TACit ja niiden jakaminen

TACeista, niiden jakamisesta jäsenvaltioiden kesken ja soveltuvin osin niiden käyttöön toiminnallisesti liittyvistä edellytyksistä säädetään liitteessä.

5 artikla

Jakamista koskevat erityissäännökset

Tämän asetuksen mukainen kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 artiklan mukaisesti tehtävät uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan nojalla sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätettävät määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37, 105 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

6 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

Aluksella ei saa pitää eikä aluksesta saa purkaa sellaisiin kantoihin kuuluvia kaloja, joille on tällä asetuksella vahvistettu kalastusmahdollisuudet, paitsi jos

a)

saaliit on pyydetty sellaisen jäsenvaltion aluksilla, jolla on kiintiö, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt; tai

b)

saaliit ovat osa unionin kiintiötä, jota ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, eikä tämä unionin kiintiö ole täyttynyt.

III   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Tietojen siirtäminen

Kun jäsenvaltiot lähettävät komissiolle pyydettyjen kantojen purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä olevia kantojen koodeja.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.


LIITE

EU:n ALUKSIIN SOVELLETTAVAT SAALISRAJOITUKSET ALUEILLA, JOILLA TACit VAHVISTETAAN LAJI- JA ALUEKOHTAISESTI

Seuraavissa taulukoissa vahvistetaan TACit ja kiintiöt (tonneina elopainoa) kalakannoittain ja soveltuvin osin niiden käyttöön toiminnallisesti liittyvät edellytykset.

Kalakannat mainitaan lajin latinankielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Seuraava tieteellisten nimien ja yleiskielisten nimien vastaavuustaulukko on laadittu tämän asetuksen soveltamistarkoitukseen:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Yleiskielinen nimi

Psetta maxima

TUR

Piikkikampela

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili


Laji

:

Piikkikampela

Psetta maximar

Alue

:

Mustameri

TUR/F3742C

Bulgaria

43,2 (1)

 

Romania

43,2 (1)

 

EU

86,4 (1)

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji

:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue

:

Mustameri

SPR/F3742C

Bulgaria

8 032,5

 

Romania

3 442,5

 

EU

11 475

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


(1)  Kalastus ei ole sallittua 15.4.–15.6.2011.


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/5


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1257/2010,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2010,

Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 koskevien, asetuksella (EY) N:o 920/2005 säädettyjen väliaikaisten toimenpiteiden jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 342 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 muuttamisesta ja näitä asetuksia koskevista käyttöön otettavista väliaikaisista toimenpiteistä (1)13 päivänä kesäkuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 920/2005 annetaan iirin kielelle unionin toimielinten virallisen kielen ja työkielen asema.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 920/2005 säädetään, että käytännön syistä ja siirtymätoimenpiteenä unionin toimielimiä ei velvoiteta laatimaan tai kääntämään iiriksi kaikkia säädöksiä, joihin luetaan myös yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamia asetuksia. Neuvosto päättää yksimielisesti neljän vuoden kuluessa päivästä, jona asetusta (EY) N:o 920/2005 aletaan soveltaa, ja sen jälkeen viiden vuoden välein, onko poikkeuksesta luovuttava.

(3)

Euroopan unionin toimielimet tekevät edelleen aloitteita, joilla pyritään parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoja unionin toiminnasta iirin kielellä. Riittävää määrää iirin kielen kääntäjiä, lingvistijuristeja, tulkkeja ja sihteerejä ei kuitenkaan ole edelleenkään voitu ottaa palvelukseen. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 92/2005 2 artiklassa säädetyn poikkeuksen voimassaoloa olisi jatkettava viidellä vuodella 1 päivästä tammikuuta 2012 lukien,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jatketaan asetuksen (EY) N:o 92/2005 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun poikkeuksen voimassaoloa viidellä vuodella 1 päivästä tammikuuta 2012 lukien.

Tätä artiklaa ei sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamiin asetuksiin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  EUVL L 156, 18.6.2005, s. 3.


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/6


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1258/2010,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2010,

tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja unionin tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2011 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta hintojen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.

(2)

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) mukaan tietyille kalastustuotteille on vahvistettava kullekin kalastusvuodelle ohjehinnat ja unionin tuottajahinnat hintatasojen määrittämiseksi markkinainterventioita varten.

(3)

Neuvoston tehtävänä on vahvistaa ohjehinnat kullekin asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II luetellulle tuotteelle ja tuoteryhmälle sekä unionin tuottajahinnat saman asetuksen liitteessä III luetelluille tuotteille.

(4)

Kyseisten tuotteiden hinnoista ja asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella ohjehintoja olisi kalalajikohtaisesti joko nostettava, ne olisi pidettävä ennallaan tai niitä olisi laskettava kalastusvuodeksi 2011.

(5)

On aiheellista vahvistaa unionin tuottajahinta yhdelle asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä III luetelluista tuotteista ja laskea muiden tuotteiden unionin tuottajahinnat Thunnus- ja Euthynnus-sukujen kaloihin sovellettavista mukautuskertoimista 30 päivänä toukokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 802/2006 (2) vahvistettujen mukautuskertoimien avulla.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa sekä 26 artiklan 1 kohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti unionin tuottajahintaa olisi mukautettava kalastusvuodeksi 2011,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 1 kohdassa säädetyt ohjehinnat vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2011 kestäväksi kalastusvuodeksi tämän asetuksen liitteessä I.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 26 artiklan 1 kohdassa säädetyt unionin tuottajahinnat vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2011 kestäväksi kalastusvuodeksi tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EUVL L 144, 31.5.2006, s. 15.


LIITE I

Liitteet

Laji

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II luetellut tuotteet

Kaupallinen tarjontamuoto

Ohjehinta

(euroa/tonni)

I

1.

Clupea harengus -lajin sillit ja silakat

Kokonainen kala

274

2.

Sardina pilchardus -lajin sardiinit

Kokonainen kala

574

3.

Piikkihai (Squalus acanthias)

Kokonainen kala tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 090

4.

Punahait (Scyliorhinus spp.)

Kokonainen kala tai perattu kala, päätä ei poistettu

704

5.

Punasimput (Sebastes spp.)

Kokonainen kala

1 212

6.

Gadus morhua -lajin turskat

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 589

7.

Seiti (Pollachius virens)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

799

8.

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

956

9.

Valkoturska (Merlangius merlangus)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

889

10.

Molvat (Molva spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 153

11.

Scomber scombrus -lajin makrillit

Kokonainen kala

320

12.

Scomber japonicus -lajin makrillit

Kokonainen kala

285

13.

Sardellit (Engraulis spp.)

Kokonainen kala

1 274

14.

Punakampela (Pleuronectes platessa)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

tullattaessa 1.1.2011–30.4.2011

1 026

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

tullattaessa 1.5.2011–31.12.2011

1 425

15.

Merluccius merluccius -lajin kummeliturskat

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

3 318

16.

Lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

2 342

17.

Hietakampela (Limanda limanda)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

803

18.

Kampela (Platichthys flesus)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

486

19.

Valkotonnikala (Thunnus alalunga)

Kokonainen kala

2 308

Perattu kala, päätä ei poistettu

2 437

20.

Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma)

Kokonainen

1 781

21.

Merikrotit (Lophius spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

2 923

Pää poistettu

6 015

22.

Crangon crangon -lajin katkaravut

Ainoastaan vedessä keitetyt

2 423

23.

Pohjankatkarapu (Pandalus borealis)

Ainoastaan vedessä keitetyt

6 668

Tuoreet tai jäähdytetyt

1 614

24.

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

Kokonainen

1 676

25.

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Kokonainen

5 119

Pyrstöt

3 979

26.

Merianturat (Solea spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

6 843

II

1.

Grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 916

2.

Merluccius spp. -suvun kummeliturskat

Jäädytetyt, kokonaiset, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 232

Jäädytetyt fileinä, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 498

3.

Hammasahven ja pagellit (Dentex dentex ja Pagellus spp.)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä erissä tai pakkauksissa

1 447

4.

Miekkakala (Xiphias gladius)

Jäädytetyt, kokonaiset, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

4 058

5.

Seepiat (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 915

6.

Meritursaat (Octopus spp.)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

2 161

7.

Kalmarit (Loligo spp.)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 173

8.

Kalmarit (Ommastrephes sagittatus)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

961

9.

Illex argentinus

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

873

10.

Penaeidae-heimon katkaravut

 

 

Parapenaeus longirostris -lajin katkaravut

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

4 072

Muut Penaeidae-heimon lajit

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

7 813


LIITE II

Laji

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä III luetellut tuotteet

Paino

Kaupalliset tiedot

Unionin tuottajahinta

(euroa/tonni)

Keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

Kappalepaino yli 10 kg

Kokonainen

1 200

Perattuna ilman kiduksia

 

Muu

 

Kappalepaino enintään 10 kg

Kokonainen

 

Perattuna ilman kiduksia

 

Muu

 

Valkotonnikala (Thunnus alalunga)

Kappalepaino yli 10 kg

Kokonainen

 

Perattuna ilman kiduksia

 

Muu

 

Kappalepaino enintään 10 kg

Kokonainen

 

Perattuna ilman kiduksia

 

Muu

 

Boniitti (Katsuwonus pelamis)

 

Kokonainen

 

 

Perattuna ilman kiduksia

 

 

Muu

 

Tonnikala (Thunnus thynnus)

 

Kokonainen

 

 

Perattuna ilman kiduksia

 

 

Muu

 

Muut sukuihin Thunnus ja Euthynnus kuuluvat lajit

 

Kokonainen

 

 

Perattuna ilman kiduksia

 

 

Muu

 


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/10


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1259/2010,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2010,

tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 81 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 12 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/405/EU (1),

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tällaisen alueen luomiseksi asteittain unionin on määrä hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä siviilioikeudellisissa asioissa, joilla on vaikutuksia rajojen yli, erityisesti kun sisämarkkinoiden moitteeton toiminta sitä edellyttää.

(2)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan mukaisesti näihin toimenpiteisiin sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan jäsenvaltioissa sovellettavien lainvalintaa koskevien sääntöjen yhteensopivuus.

(3)

Komissio hyväksyi 14 päivänä maaliskuuta 2005 vihreän kirjan sovellettavasta lainsäädännöstä ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa. Vihreä kirja käynnisti laajan julkisen kuulemisen erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista nykytilanteessa mahdollisesti syntyviin ongelmiin.

(4)

Komissio teki 17 päivänä heinäkuuta 2006 ehdotuksen asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 (2) muuttamisesta tuomioistuimen toimivallan osalta sekä avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen sisällyttämiseksi asetukseen.

(5)

Neuvosto totesi Luxemburgissa 5 ja 6 päivänä kesäkuuta 2008 pitämässään istunnossa, ettei ehdotuksesta päästy yksimielisyyteen ja että ylitsepääsemättömien vaikeuksien vuoksi yksimielisyyden saavuttaminen tuolloin tai lähitulevaisuudessa ei ollut mahdollista. Se totesi, ettei ehdotuksen tavoitteita voitu saavuttaa kohtuullisessa ajassa soveltamalla perussopimusten asianomaisia määräyksiä.

(6)

Belgia, Bulgaria, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Latvia, Luxemburg, Unkari, Malta, Itävalta, Portugali, Romania ja Slovenia ovat tämän jälkeen esittäneet komissiolle pyynnön, jossa ne ilmoittivat aikovansa ryhtyä toteuttamaan välillään tiiviimpää yhteistyötä avioliittoasioissa sovellettavan lain alalla. Kreikka peruutti pyyntönsä 3 päivänä maaliskuuta 2010.

(7)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä heinäkuuta 2010 päätöksen 2010/405/EU luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla.

(8)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 328 artiklan 1 kohdan mukaan tiiviimpään yhteistyöhön voivat sitä aloitettaessa liittyä kaikki jäsenvaltiot edellyttäen, että ne täyttävät siihen luvan antamista koskevassa päätöksessä vahvistetut mahdolliset osallistumisehdot. Ne voivat myös milloin tahansa liittyä siihen edellyttäen, että ne mainittujen ehtojen lisäksi noudattavat yhteistyön yhteydessä jo annettuja säädöksiä. Komissio ja tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot varmistavat, että ne edistävät mahdollisimman monien jäsenvaltioiden osallistumista. Tämän asetuksen olisi oltava kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä olisi sovellettava sellaisenaan ainoastaan osallistuvissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

(9)

Tällä asetuksella olisi luotava osallistuvissa jäsenvaltioissa selkeä ja kattava oikeudellinen kehys avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla, tarjottava kansalaisille oikeusvarmuuden, ennakoitavuuden ja joustavuuden kannalta asianmukaisia ratkaisuja ja estettävä sellaisen tilanteen syntyminen, jossa toinen puolisoista hakee avioeroa ennen toista varmistaakseen, että menettelyyn sovelletaan tiettyä lakia, jonka hän katsoo suojaavan paremmin omia etujaan.

(10)

Tämän asetuksen aineellisen soveltamisalan ja säännösten olisi oltava johdonmukaisia asetuksen (EY) N:o 2201/2003 kanssa. Sitä ei kuitenkaan olisi sovellettava avioliiton pätemättömäksi julistamiseen.

Tätä asetusta olisi sovellettava vain aviosuhteen purkautumiseen tai raukeamiseen. Tämän asetuksen lainvalintaa koskevien sääntöjen perusteella määriteltävää lakia olisi sovellettava avioeron ja asumuseron perusteisiin.

Esikysymykset, kuten oikeustoimikelpoisuus tai avioliiton pätevyys sekä sellaiset asiat kuin avio- tai asumuseron varallisuusoikeudelliset vaikutukset, nimi, vanhempainvastuu, elatusvelvoitteet tai mahdolliset muut liitännäistoimenpiteet olisi ratkaistava asianomaisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa sovellettavien lainvalintaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

(11)

Tämän asetuksen alueellisen soveltamisalan selvää rajaamista varten olisi tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot yksilöitävä.

(12)

Tämän asetuksen olisi oltava kattava niin, että sen yhdenmukaisten lainvalintasääntöjen nojalla olisi voitava osoittaa sovellettavaksi jonkin osallistuvan jäsenvaltion laki, jonkin muun kuin osallistuvan jäsenvaltion laki tai jonkin sellaisen valtion laki, joka ei ole Euroopan unionin jäsen.

(13)

Tätä asetusta olisi sovellettava riippumatta siitä, millaisessa tuomioistuimessa asiaa käsitellään. Tarvittaessa asian olisi katsottava tulleen vireille tuomioistuimessa asetuksen (EY) N:o 2201/2003 mukaisesti.

(14)

Jotta puolisoilla on mahdollisuus valita sovellettava laki, johon heillä on läheinen liittymä, tai jos he eivät ole tällaista valintaa tehneet, jotta heidän avioero- tai asumuseromenettelyynsä sovelletaan tätä lakia, kyseessä olevaa lakia olisi sovellettava myös siinä tapauksessa, ettei se ole minkään osallistuvan jäsenvaltion laki. Siinä tapauksessa, että valitaan jonkin toisen jäsenvaltion laki, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/470/EY (3) perustettu Euroopan oikeudellinen verkosto saattaisi osaltaan auttaa tuomioistuimia saamaan selko ulkomaisen lain sisällöstä.

(15)

Kansalaisten liikkuvuuden lisääminen edellyttää sekä joustavuuden että oikeusvarmuuden lisäämistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tällä asetuksella olisi vahvistettava osapuolten autonomiaa avioero- ja asumuseroasioissa antamalla heille rajoitettu mahdollisuus valita laki, jota heidän avioeroonsa tai asumuseroonsa sovelletaan.

(16)

Puolisoiden olisi voitava valita avioero- tai asumuseroonsa sovellettavaksi laiksi sellaisen maan laki, johon heillä on erityiset siteet, tai tuomioistuinvaltion laki. Puolisoiden valitseman lain on noudatettava perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia.

(17)

On tärkeää, että ennen sovellettavan lain valintaa puolisoiden saatavissa on ajantasaista tietoa avio- ja asumuseroa koskevan kansallisen lain ja unionin oikeuden sekä asianomaisten menettelyjen keskeisistä näkökohdista. Varmistaakseen tällaisten asianmukaisten ja laadukkaiden tietojen saatavuuden komissio päivittää tiedot säännöllisesti julkisella internetsivustolla, joka on perustettu neuvoston päätöksellä 2001/470/EY.

(18)

Molempien puolisoiden tietoon perustuva valinta on tämän asetuksen perusperiaate. Kummankin puolison olisi tunnettava täsmällisesti lainvalinnan oikeudelliset ja sosiaaliset seuraukset. Mahdollisuus valita sovellettava laki yhteisellä sopimuksella ei saisi vaikuttaa haitallisesti puolisoiden oikeuksiin ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Osallistuvien jäsenvaltioiden tuomareiden olisi tämän vuoksi tiedostettava, miten tärkeää on, että puolisot ovat tietoisia tekemänsä lainvalintasopimuksen oikeudellisista seurauksista.

(19)

Lainvalinnan aineellista ja muodollista pätevyyttä koskevat säännöt olisi määriteltävä niin, että tietoon perustuva puolisoiden lainvalinta helpottuu ja että heidän hyväksyntäänsä kunnioitetaan oikeusvarmuuden ja paremman oikeussuojan saatavuuden varmistamiseksi. Muodollisen pätevyyden osalta olisi otettava käyttöön tiettyjä takeita sen varmistamiseksi, että puolisot ovat tietoisia valintansa seurauksista. Lainvalintasopimus olisi ainakin tehtävä kirjallisena ja päivättävä, ja kummankin osapuolen olisi allekirjoitettava se. Jos sen osallistuvan jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa molempien puolisoiden asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä, kuitenkin edellytetään lisäksi muita muotovaatimuksia, näitä vaatimuksia olisi noudatettava. Tällaisia muita muotovaatimuksia saattaa olla esimerkiksi sellaisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa, jossa lainvalintasopimus liitetään avioliittosopimukseen. Jos puolisoiden asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä eri osallistuvissa jäsenvaltioissa, jotka asettavat erilaisia muotovaatimuksia, jommankumman valtion muotovaatimusten seuraaminen olisi riittävää. Jos puolisoista vain toisen asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä jossakin osallistuvassa jäsenvaltiossa, joka asettaa muita muotovaatimuksia, niitä olisi noudatettava.

(20)

Sovellettavaa lakia koskeva sopimus olisi voitava tehdä ja sitä olisi voitava muuttaa viimeistään silloin kun asia pannaan vireille tuomioistuimessa tai jopa menettelyn aikana, jos tuomioistuinvaltion laissa niin säädetään. Tässä tapauksessa olisi oltava riittävää, että lainvalinta kirjataan tuomioistuimessa tuomioistuinvaltion lain mukaisesti.

(21)

Siltä varalta, ettei lainvalintaa ole tehty, tällä asetuksella olisi otettava käyttöön yhdenmukaistetut lainvalintasäännöt puolisoiden ja asianomaisen lain väliseen läheiseen yhteyteen perustuvien perättäin sovellettavien liittymäperusteiden asteikon pohjalta, jotta taataan oikeusvarmuus ja ennakoitavuus sekä estetään tilanne, jossa toinen puolisoista hakee avioeroa ennen toista varmistaakseen, että menettelyyn sovelletaan tiettyä lakia, jonka hän katsoo suojaavan paremmin omia etujaan. Tällaiset liittymäperusteet olisi valittava siten, että avioeroa tai asumuseroa koskevissa menettelyissä sovelletaan lakia, johon puolisoilla on läheinen liittymä.

(22)

Kun tässä asetuksessa viitataan jonkin valtion lain soveltamiseksi kansalaisuuteen liittymäperusteena, useamman kansalaisuuden omaavien henkilöiden tapausten käsittelystä olisi säädettävä kansallisessa laissa siten, että noudatetaan täysin Euroopan unionin yleisiä periaatteita.

(23)

Jos asia pannaan vireille tuomioistuimessa asumuseron muuntamiseksi avioeroksi ja osapuolet eivät ole valinneet sovellettavaa lakia, asumuseroon sovellettua lakia olisi sovellettava myös avioeroon. Näin edistettäisiin osapuolten mahdollisuuksia ennakointiin ja vahvistettaisiin oikeusvarmuutta. Jos asumuseroon sovellettavassa laissa ei säädetä asumuseron muuntamisesta avioeroksi, avioeroon olisi sovellettava lainvalintasääntöjä, joita sovelletaan lainvalintasopimuksen puuttuessa. Tämä ei saisi estää puolisoita hakemasta avioeroa muiden tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

(24)

Tietyissä tilanteissa olisi kuitenkin sovellettava tuomioistuinvaltion lakia, esimerkiksi jos sovellettavassa laissa ei säädetä avioerosta tai jos toiselle puolisoista ei tuossa laissa anneta hänen sukupuolensa vuoksi yhtäläistä mahdollisuutta saada avio- tai asumusero. Tämä ei kuitenkaan saa rajoittaa oikeusjärjestyksen perusteita koskevan lausekkeen soveltamista.

(25)

Osallistuvien jäsenvaltioiden tuomioistuimille olisi annettava yleistä etua koskevien seikkojen perusteella mahdollisuus olla poikkeuksellisissa olosuhteissa soveltamatta vieraan lain säännöstä, jos sen soveltaminen olisi jossain tapauksessa selvästi vastoin tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen perusteita. Tuomioistuinten ei kuitenkaan olisi voitava soveltaa oikeusjärjestyksen perusteisiin liittyvää poikkeusta ollakseen soveltamatta toisen valtion lain säännöstä silloin, kun tämä olisi vastoin Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 21 artiklaa, jossa kielletään kaikenlainen syrjintä.

(26)

Kun tässä asetuksessa viitataan siihen, että sen osallistuvan jäsenvaltion, jonka tuomioistuimessa asia pannaan vireille, laissa ei säädetä avioerosta, tätä olisi tulkittava siten, että tämän jäsenvaltion laissa ei ole avioeron käsitettä. Tällaisessa tapauksessa tuomioistuimen ei tulisi olla velvollisuutta tuomita avioeroa tämän asetuksen nojalla.

Kun asetuksessa viitataan siihen, että sen osallistuvan jäsenvaltion laissa, jonka tuomioistuimessa asia pannaan vireille, ei pidetä kyseessä olevaa avioliittoa pätevänä avioeromenettelyssä, tämän olisi tulkittava tarkoittavan muun muassa sitä, ettei tällaista avioliittoa ole olemassa kyseisen jäsenvaltion laissa. Tällöin ei tuomioistuimella olisi oltava velvollisuutta tuomita avioeroa tai asumuseroa tämän asetuksen perusteella.

(27)

Koska eräissä valtioissa ja osallistuvissa jäsenvaltioissa on käytössä kaksi tai useampia oikeusjärjestelmiä tai säännöstöjä, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita, olisi säädettävä siitä, missä määrin tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan näiden valtioiden ja osallistuvien jäsenvaltioiden eri alueilla tai näiden valtioiden ja osallistuvien jäsenvaltioiden eri henkilöryhmiin.

(28)

Jos sovellettavan lain nimeämistä koskevia sääntöjä ei ole, osapuolten, jotka valitsevat jommankumman kansallisuusvaltion lain, olisi samalla ilmoitettava, minkä alueen laista he ovat sopineet siinä tapauksessa, että valtio, jonka laki valitaan, koostuu useasta alueesta, joilla kullakin on oma oikeusjärjestelmä tai avioeroa koskeva säännöstö.

(29)

Jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat oikeusvarmuuden, ennakoitavuuden ja joustavuuden lisääminen kansainvälisissä avioliittoa koskevissa menettelyissä ja siten ihmisten vapaan liikkuvuuden helpottaminen unionissa, vaan ne voidaan tämän asetuksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, minkä vuoksi unioni voi hyväksyä toimenpiteitä tarvittaessa tiiviimmällä yhteistyöllä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(30)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon periaatteet, jotka tunnustetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 21 artiklassa, jossa kielletään kaikenlainen sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä. Osallistuvien jäsenvaltioiden tuomioistuinten olisi sovellettava tätä asetusta näitä oikeuksia ja periaatteita noudattaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

SOVELTAMISALA, SUHDE ASETUKSEEN (EY) N:o 2201/2003, MÄÄRITELMÄT JA UNIVERSAALI SOVELTAMINEN

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan määrättäessä avio- ja asumuseroon sovellettavaa lakia.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin asioihin, vaikka ne tulisivat esille pelkästään esikysymyksenä avio- tai asumuseromenettelyjen yhteydessä:

a)

luonnollisten henkilöiden oikeustoimikelpoisuus;

b)

avioliiton olemassaolo, pätevyys tai tunnustaminen;

c)

avioliiton pätemättömäksi julistaminen;

d)

puolisoiden nimi;

e)

avioliiton vaikutukset omaisuuteen;

f)

vanhempainvastuu;

g)

elatusvelvoitteet;

h)

tarkoitemääräykset ja perintö.

2 artikla

Suhde asetukseen (EY) N:o 2201/2003

Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 2201/2003 soveltamiseen.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.

’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka osallistuu tiiviimpään yhteistyöhön avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla päätöksen 2010/405/EU perusteella tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artiklan 1 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti alakohdan perusteella annettavan päätöksen perusteella;

2.

’tuomioistuimella’ osallistuvien jäsenvaltioiden kaikkia viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

4 artikla

Universaali soveltaminen

Tämän asetuksen mukaisesti määräytyvää lakia sovelletaan riippumatta siitä, onko se jonkin osallistuvan jäsenvaltion laki.

II LUKU

AVIO- JA ASUMUSEROON SOVELLETTAVAA LAKIA KOSKEVAT YHDENMUKAISET SÄÄNNÖT

5 artikla

Osapuolten mahdollisuus valita laki

1.   Puolisot voivat sopia avio- ja asumuseroon sovellettavasta laista edellyttäen, että se on jokin seuraavista:

a)

sen valtion laki, jossa puolisoiden asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä; tai

b)

sen valtion laki, jossa puolisoiden viimeinen yhteinen asuinpaikka oli, jos toinen puolisoista asuu siellä edelleen sopimuksen tekohetkellä; tai

c)

sen valtion laki, jonka kansalainen jompikumpi puolisoista on sopimuksen tekohetkellä; tai

d)

tuomioistuinvaltion laki.

2.   Rajoittamatta sitä, mitä 3 kohdassa säädetään, sovellettavaa lakia koskeva sopimus voidaan tehdä ja sitä voidaan muuttaa milloin tahansa, mutta viimeistään silloin, kun asia pannaan vireille tuomioistuimessa.

3.   Jos tuomioistuinvaltion laissa niin säädetään, puolisot voivat myös menettelyn aikana valita lain, jota tuomioistuimessa sovelletaan. Siinä tapauksessa tuomioistuin kirjaa lainvalinnan tuomioistuinvaltion lain mukaisesti.

6 artikla

Yhteinen hyväksyntä ja aineellinen pätevyys

1.   Lainvalintasopimuksen tai jonkin sen sopimusehdon olemassaolo ja pätevyys määräytyvät sen lain mukaan, jota lainvalintasopimukseen tai sopimusehtoon olisi tämän asetuksen nojalla sovellettava, jos se olisi pätevä.

2.   Jos olosuhteista ilmenee, että puolison menettelyn vaikutusten määrittäminen 1 kohdassa tarkoitetun lain mukaan ei olisi kohtuullista, tämä puoliso voi kuitenkin osoittaakseen, ettei ole antanut hyväksyntäänsä, vedota sen maan lakiin, jossa hänen asuinpaikkansa on sillä hetkellä, kun asia pannaan vireille tuomioistuimessa.

7 artikla

Muodollinen pätevyys

1.   Edellä 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu sopimus on tehtävä kirjallisesti ja päivättävä, ja kummankin puolison on allekirjoitettava se. Kirjallisena pidetään myös kaikkea sähköisin keinoin tapahtunutta viestintää, josta jää pysyvä tallenne sopimuksesta.

2.   Jos sen osallistuvan jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa molempien puolisoiden asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä, on kuitenkin tämän lisäksi säädetty tällaisia sopimuksia koskevista muista muotovaatimuksista, näitä vaatimuksia sovelletaan.

3.   Jos puolisoiden asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä eri valtioissa, joista kumpikin on osallistuva jäsenvaltio, ja jos näiden valtioiden lainsäädännössä on säädetty eri muotovaatimuksista, sopimus on muodollisesti pätevä, jos se täyttää jommankumman lainsäädännön asettamat edellytykset.

4.   Jos puolisoista vain toisen asuinpaikka on sopimuksen tekohetkellä osallistuvassa jäsenvaltiossa ja jos tässä valtiossa on tämän lisäksi säädetty muista muotovaatimuksista tämän tyyppistä sopimusta varten, näitä vaatimuksia sovelletaan.

8 artikla

Sovellettava laki, jos osapuolet eivät ole tehneet valintaa

Jos valintaa ei ole 5 artiklan mukaisesti tehty, avio- ja asumuseroon sovelletaan sen valtion lakia,

a)

jossa puolisoiden asuinpaikka on sillä hetkellä, kun asia pannaan vireille tuomioistuimessa tai, jos tämä ei ole mahdollista;

b)

jossa puolisoiden viimeinen yhteinen asuinpaikka oli, edellyttäen, ettei tämä asuminen ole päättynyt yli vuosi ennen kun asia pannaan vireille tuomioistuimessa, jos toinen puolisoista asuu edelleen tuossa valtiossa, kun asia pannaan vireille tuomioistuimessa tai, jos tämä ei ole mahdollista;

c)

jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat, kun asia pannaan vireille tuomioistuimessa tai, jos tämä ei ole mahdollista;

d)

jonka tuomioistuimessa asia pannaan vireille.

9 artikla

Asumuseron muuntaminen avioeroksi

1.   Jos asumusero muunnetaan avioeroksi, avioeroon sovelletaan asumuseroon sovellettua lakia, jolleivät osapuolet ole toisin sopineet 5 artiklan mukaisesti.

2.   Jos asumuseroon sovellettavassa laissa ei kuitenkaan anneta mahdollisuutta muuntaa asumuseroa avioeroksi, sovelletaan 8 artiklaa, jolleivät osapuolet ole toisin sopineet 5 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Tuomioistuinvaltion lain soveltaminen

Jos 5 tai 8 artiklan nojalla sovellettavassa laissa ei ole säädetty avioerosta tai toiselle puolisoista ei siinä ole annettu hänen sukupuolensa vuoksi yhtäläistä mahdollisuutta saada avio- tai asumusero, sovelletaan tuomioistuinvaltion lakia.

11 artikla

Takaisin- ja edelleen viittauksen (renvoi) poissulkeminen

Kun tämän asetuksen nojalla on sovellettava jonkin valtion lakia, tällä tarkoitetaan tuossa valtiossa voimassa olevia oikeussääntöjä sen kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä lukuun ottamatta.

12 artikla

Oikeusjärjestyksen perusteet

Tämän asetuksen nojalla määräytyvän lain säännöstä voidaan olla soveltamatta ainoastaan, jos soveltaminen on selvästi vastoin tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen perusteita.

13 artikla

Kansallisten lainsäädäntöjen erot

Tämä asetus ei millään tavoin velvoita sellaisen osallistuvan jäsenvaltion tuomioistuimia tuomitsemaan avioeroa tämän asetuksen nojalla, jonka lainsäädännössä ei ole säädetty avioerosta tai pidetä kyseessä olevaa avioliittoa pätevänä avioeromenettelyssä.

14 artikla

Valtiot, joiden eri alueilla sovelletaan eri säännöstöjä

Jos valtioon kuuluu useita alueita, joilla kullakin on oma oikeusjärjestelmänsä tai tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita koskeva säännöstönsä

a)

viittauksella tällaisen valtion lainsäädäntöön tarkoitetaan tämän asetuksen nojalla sovellettavaa lakia määritettäessä asianomaisella alueella voimassa olevaa lainsäädäntöä;

b)

viittauksella kyseisessä valtiossa olevaan asuinpaikkaan tarkoitetaan asuinpaikkaa asianomaisella alueella;

c)

viittauksella kansalaisuuteen tarkoitetaan tämän valtion laissa nimettyä aluetta tai, jos asiaa koskevia sääntöjä ei ole, osapuolten valitsemaa aluetta, tai jos valintaa ei ole tehty, aluetta, johon puolisolla tai puolisoilla on läheisin liittymä.

15 artikla

Valtiot, joissa eri henkilöryhmiin sovelletaan eri säännöstöjä

Jos valtiossa on kaksi tai useampia oikeusjärjestelmiä tai säännöstöjä, joita sovelletaan eri henkilöryhmiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, viittaus tällaisen valtion lakiin katsotaan viittaukseksi tässä valtiossa voimassa olevien sääntöjen määrittämään oikeusjärjestelmään. Jos tällaisia sääntöjä ei ole, sovelletaan oikeusjärjestelmää tai säännöstöjä, joihin puolisolla tai puolisoilla on läheisin liittymä.

16 artikla

Tämän asetuksen soveltamatta jättäminen sisäiseen lainvalintaan

Osallistuva jäsenvaltio, jossa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin asioihin sovelletaan erilaisia oikeusjärjestelmiä tai säännöstöjä, ei ole velvollinen soveltamaan tätä asetusta yksinomaan näitä eri järjestelmiä tai säännöstöjä koskevaan lainvalintaan.

III LUKU

MUUT SÄÄNNÖKSET

17 artikla

Osallistuvien jäsenvaltioiden toimittamat tiedot

1.   Osallistuvien jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään 21 päivänä syyskuuta 2011 komissiolle mahdolliset kansalliset säännöksensä, jotka koskevat:

a)

sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti sovellettavia muotovaatimuksia; ja

b)

mahdollisuutta valita sovellettava laki 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Osallistuvien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista näiden säännösten myöhemmistä muutoksista.

2.   Komissio saattaa 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot julkisesti saataville asianmukaisin keinoin, erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston internetsivuston kautta.

18 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tätä asetusta sovelletaan vain 21 päivästä kesäkuuta 2012 tai sen jälkeen vireille pantuihin oikeudenkäynteihin ja tehtyihin 5 artiklassa tarkoitettuihin sopimuksiin.

Myös sellainen sovellettavan lain valintaa koskeva sopimus, joka on tehty ennen 21 päivää kesäkuuta 2012, on kuitenkin pätevä edellyttäen, että se on 6 ja 7 artiklan mukainen.

2.   Tämä asetus ei vaikuta sellaisiin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin, jotka on tehty sen osallistuvan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka tuomioistuimessa asia on pantu vireille ennen 21 päivää kesäkuuta 2012.

19 artikla

Suhde voimassa oleviin kansainvälisiin yleissopimuksiin

1.   Tämä asetus ei vaikuta sellaisten kansainvälisten yleissopimusten soveltamiseen, joiden osapuoli yksi tai useampi osallistuva jäsenvaltio on silloin, kun tämä asetus hyväksytään tai kun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artiklan 1 kohdan toisen tai kolmannen alakohdan mukainen päätös hyväksytään, ja joissa annetaan avioeroon tai asumuseroon liittyvää lainvalintaa koskevia sääntöjä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 351 artiklan mukaisiin osallistuvien jäsenvaltioiden velvollisuuksiin.

2.   Tällä asetuksella on kuitenkin osallistuvien jäsenvaltioiden välillä etusija yksinomaan niistä kahden tai useamman välillä tehtyihin yleissopimuksiin nähden siltä osin kuin nämä yleissopimukset koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

20 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen mukauttamiseksi.

2.   Tätä varten osallistuvat jäsenvaltiot antavat komissiolle asianmukaiset tiedot tämän asetuksen soveltamisesta niiden tuomioistuimissa.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä kesäkuuta 2012, lukuun ottamatta 17 artiklaa, jota sovelletaan 21 päivästä kesäkuuta 2011.

Niiden osallistuvien jäsenvaltioiden osalta, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artiklan 1 kohdan toisen tai kolmannen alakohdan mukaisesti hyväksytyn päätöksen nojalla, tätä asetusta sovelletaan kyseisessä päätöksessä ilmoitetusta päivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan osallistuvissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  EUVL L 189, 22.7.2010, s. 12.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa (EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1).

(3)  EUVL L 174, 27.6.2001, s. 25.


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/17


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1260/2010,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2010,

asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön julkaisemisesta vuodeksi 2011

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten 17 päivänä joulukuuta 1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan neljännen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi julkaistava 1 päivänä tammikuuta 2011 voimassa oleva täydellinen vientitukinimikkeistö, sellaisena kuin se vahvistetaan maataloustuotteiden vientijärjestelmiä koskevissa säännöksissä.

(2)

Sen vuoksi olisi kumottava asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön julkaisemisesta vuodeksi 2010 18 päivänä joulukuuta 2009 annettu komission asetus (EU) N:o 1298/2009 (3),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3846/87 seuraavasti:

(1)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

(2)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 1298/2009.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.

(3)  EUVL L 353, 31.12.2009, s. 9.


LIITE 1

”LIITE 1

MAATALOUSTUOTTEIDEN VIENTITUKINIMIKKEISTÖ

SISÄLLYS

Ryhmä

1.

Vilja, jauhot, viljarouheet sekä vehnä- ja ruisjauhot

2.

Riisi ja rikkoutuneet riisinjyvät

3.

Vilja- ja riisipohjaiset tuotteet

4.

Viljaan perustuvat eläinten rehuseokset

5.

Naudanliha

6.

Sianliha

7.

Siipikarjanliha

8.

Munat

9.

Maito ja maitotuotteet

10.

Valmistamaton valkoinen sokeri ja raakasokeri

11.

Siirapit ja tietyt muut sokerituotteet

1.   Vilja, jauhot, viljarouheet sekä vehnä- ja ruisjauhot

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

1001

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

1001 10 00

makaroni- eli durumvehnä:

 

– –

siemenvilja

1001 10 00 9200

– –

muu

1001 10 00 9400

ex 1001 90

muu:

 

 

– –

muu speltti, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

1001 90 91

– – –

tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – –

muu

1001 90 99 9000

1002 00 00

Ruis

1002 00 00 9000

1003 00

Ohra:

 

1003 00 10

siemenvilja

1003 00 10 9000

1003 00 90

muu

1003 00 90 9000

1004 00 00

Kaura:

 

siemenvilja

1004 00 00 9200

muu

1004 00 00 9400

1005

Maissi:

 

ex 1005 10

siemenvilja:

 

1005 10 90

– –

muu

1005 10 90 9000

1005 90 00

muu

1005 90 00 9000

1007 00

Durra:

 

1007 00 90

muu

1007 00 90 9000

ex 1008

Tattari, hirssi ja kanariansiemenet, muu vilja:

 

1008 20 00

hirssi

1008 20 00 9000

1101 00

Hienot vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot:

 

 

hienot vehnäjauhot:

 

1101 00 11

– –

makaroni- eli durumvehnää

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

tavallista vehnää ja spelttivehnää:

 

– – –

tuhkapitoisuus 0–600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

tuhkapitoisuus 601–900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

tuhkapitoisuus 901–1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

tuhkapitoisuus 1 101–1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

tuhkapitoisuus 1 651–1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

tuhkapitoisuus suurempi kuin 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

vehnän ja rukiin sekajauhot

1101 00 90 9000

ex 1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot:

 

1102 10 00

ruisjauho:

 

– –

tuhkapitoisuus 0–1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– –

tuhkapitoisuus 1 400–2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– –

tuhkapitoisuus suurempi kuin 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit:

 

 

rouheet ja karkeat jauhot:

 

1103 11

– –

vehnää:

 

1103 11 10

– – –

makaroni- eli durumvehnää:

 

– – – –

tuhkapitoisuus 0–1 300 mg/100 g

 

– – – – –

karkeat viljajauhot, joista vähemmän kuin 10 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – –

muu

1103 11 10 9400

– – – –

tuhkapitoisuus suurempi kuin 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

tavallista vehnää ja spelttivehnää:

 

– – – –

tuhkapitoisuus 0–600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

tuhkapitoisuus suurempi kuin 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riisi ja rikkoutuneet riisinjyvät

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

1006

Riisi:

 

1006 20

esikuorittu riisi (cargo- eli ruskeariisi):

 

 

– –

kiehautettu (parboiled) riisi:

 

1006 20 11

– – –

lyhytjyväinen

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

keskipitkäjyväinen

100620139000

 

– – –

pitkäjyväinen:

 

1006 20 15

– – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 20 17 9000

 

– –

muu:

 

1006 20 92

– – –

lyhytjyväinen

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

keskipitkäjyväinen

1006 20 94 9000

 

– – –

pitkäjyväinen:

 

1006 20 96

– – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 20 98 9000

1006 30

osittain tai kokonaan hiottu riisi, myös kiillotettu tai lasitettu:

 

 

– –

osittain hiottu riisi:

 

 

– – –

kiehautettu (parboiled) riisi:

 

1006 30 21

– – – –

lyhytjyväinen

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

keskipitkäjyväinen

1006 30 23 9000

 

– – – –

pitkäjyväinen:

 

1006 30 25

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 30 27 9000

 

– – –

muu:

 

1006 30 42

– – – –

lyhytjyväinen

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

keskipitkäjyväinen

1006 30 44 9000

 

– – – –

pitkäjyväinen:

 

1006 30 46

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 30 48 9000

 

– –

kokonaan hiottu riisi:

 

 

– – –

kiehautettu (parboiled) riisi:

 

1006 30 61

– – – –

lyhytjyväinen:

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – –

muu

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

keskipitkäjyväinen:

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – –

muu

1006 30 63 9900

 

– – – –

pitkäjyväinen:

 

1006 30 65

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3:

 

– – – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – –

muu

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3:

 

– – – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – –

muu

1006 30 67 9900

 

– – –

muu:

 

1006 30 92

– – – –

lyhytjyväinen:

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – –

muu

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

keskipitkäjyväinen:

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – –

muu

1006 30 94 9900

 

– – – –

pitkäjyväinen:

 

1006 30 96

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3:

 

– – – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – –

muu

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3:

 

– – – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – –

muu

1006 30 98 9900

1006 40 00

rikkoutuneet riisinjyvät

1006 40 00 9000


3.   Vilja- ja riisipohjaiset tuotteet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot:

 

ex 1102 20

maissijauho:

 

ex 1102 20 10

– –

rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia:

 

– – –

rasvapitoisuus enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia (2)

1102 20 10 9200

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,3 painoprosenttia mutta enintään 1,5 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

muu:

 

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 1,7 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

muut:

 

1102 90 10

– –

ohrajauho:

 

– – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia

1102 90 10 9100

– – –

muu

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

kaurajauho:

 

– – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1,8 painoprosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1102 90 30 9100

ex 1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit:

 

 

rouheet ja karkeat jauhot:

 

ex 1103 13

– –

maissia:

 

ex 1103 13 10

– – –

rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia:

 

– – – –

rasvapitoisuus enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,6 painoprosenttia, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 10 9100

– – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 10 9300

– – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,3 painoprosenttia mutta enintään 1,5 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

muu:

 

– – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 1,7 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

muuta viljaa:

 

1103 19 10

– – –

ruista

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – –

ohraa:

 

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – –

kauraa:

 

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,1 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1103 19 40 9100

ex 1103 20

viljapelletit:

 

1103 20 20

– –

ohraa

1103 20 20 9000

1103 20 60

– –

vehnää

1103 20 60 9000

ex 1104

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 1006 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut:

 

 

valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät:

 

ex 1104 12

– –

kauraa:

 

ex 1104 12 90

– – –

hiutaleiksi valmistetut:

 

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,1 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 12 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1104 12 90 9100

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus suurempi kuin 0,1 prosenttia mutta enintään 1,5 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 12 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

muuta viljaa:

 

1104 19 10

– – –

vehnää

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

maissia:

 

– – – –

hiutaleiksi valmistetut:

 

– – – – –

rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,7 painoprosenttia (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen suurempi kuin 0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

ohraa:

 

ex 1104 19 69

– – – –

hiutaleiksi valmistetut

 

– – – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia

1104 19 69 9100

 

muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut):

 

ex 1104 22

– –

kauraa:

 

ex 1104 22 20

– – –

kuoritut:

 

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,5 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – –

kuoritut ja leikatut tai karkeasti rouhitut (’Grütze’ tai ’grutten’):

 

– – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,1 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– –

maissia:

 

ex 1104 23 10

– – –

kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut:

 

– – – –

rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,6 painoprosenttia (’Grütze’ tai ’grutten’); tuotteiden on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – –

rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen suurempi kuin 0,9 mutta enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia (’Grütze’ tai ’grutten’); tuotteiden on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– –

muuta viljaa:

 

 

– – –

ohraa:

 

ex 1104 29 01

– – – –

kuoritut:

 

– – – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – –

kuoritut ja leikatut tai karkeasti rouhitut (’Grütze’ tai ’grutten’):

 

– – – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – –

pyöristetyt:

 

– – – – –

tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (ilman talkkia):

 

– – – – – –

I luokka; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

II luokka; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

muut:

 

 

– – – –

kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut:

 

ex 1104 29 11

– – – – –

vehnää, ei leikatut eikä karkeasti rouhitut; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 508/2008 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 11 9000

 

– – – –

ainoastaan karkeasti rouhitut:

 

1104 29 51

– – – – –

vehnää

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

ruista

1104 29 55 9000

1104 30

viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut:

 

1104 30 10

– –

vehnää

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

muuta viljaa

1104 30 90 9000

1107

Maltaat, myös paahdetut:

 

1107 10

paahtamattomat:

 

 

– –

vehnää:

 

1107 10 11

– – –

jauhona

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

muussa muodossa:

1107 10 19 9000

 

– –

muut:

 

1107 10 91

– – –

jauhona

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

muussa muodossa

1107 10 99 9000

1107 20 00

paahdetut

1107 20 00 9000

ex 1108

Tärkkelys; inuliini:

 

 

tärkkelys (4):

 

ex 1108 11 00

– –

vehnätärkkelys:

 

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 87 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 11 00 9200

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 84 prosenttia mutta pienempi kuin 87 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

maissitärkkelys:

 

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 87 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 12 00 9200

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 84 prosenttia mutta pienempi kuin 87 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

perunatärkkelys:

 

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 80 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 13 00 9200

– – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 77 prosenttia mutta pienempi kuin 80 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

muu tärkkelys:

 

ex 1108 19 10

– – –

riisitärkkelys:

 

– – – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 87 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 19 10 9200

– – – –

kuiva-ainepitoisuus vähintään 84 prosenttia mutta pienempi kuin 87 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Vehnägluteeni, myös kuivattu:

 

kuivattuna, proteiinipitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen vähintään 82 painoprosenttia (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

 

ex 1702 30

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän kuin 20 prosenttia kuivapainosta:

 

 

– –

muut:

 

1702 30 50

– – –

valkoisena kiteisenä jauheena, myös yhteenpuristettuna

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

muut (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia fruktoosia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri:

 

1702 40 90

– –

muut (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta:

 

1702 90 50

– –

maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi:

 

– – –

maltodekstriini, valkoisena kiinteänä aineena, myös yhteenpuristettuna

1702 90 50 9100

– – –

muut (6)

1702 90 50 9900

 

– –

sokeriväri:

 

 

– – –

muut:

 

1702 90 75

– – – –

jauheena, myös yhteenpuristettuna

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

muut

1702 90 79 9000

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

 

ex 2106 90

muut:

 

 

– –

lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit:

 

 

– – –

muut:

 

2106 90 55

– – – –

glukoosi- ja maltodekstriinisiirappi (6)

2106 90 55 9000


4.   Viljaan perustuvat eläinten rehuseokset

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan (7):

 

ex 2309 10

koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa:

 

 

– –

jossa on tärkkelystä tai alanimikkeisiin 1702 30 50. 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 kuuluvaa glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia taikka jossa on maitotuotteita:

 

 

– – –

jossa on tärkkelystä, glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia:

 

 

– – – –

jossa ei ole lainkaan tärkkelystä tai jossa sitä on enintään 10 painoprosenttia (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 10 13 9000

 

– – – –

jossa on tärkkelystä enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 30 painoprosenttia (8):

 

2309 10 31

– – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 10 33 9000

 

– – – –

jossa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia (8):

 

2309 10 51

– – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 10 53 9000

ex 2309 90

muut:

 

 

– –

muut, myös esiseokset:

 

 

– – –

jossa on tärkkelystä tai alanimikkeisiin 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 kuuluvaa glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia taikka jossa on maitotuotteita:

 

 

– – – –

jossa on tärkkelystä, glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia:

 

 

– – – – –

jossa ei ole lainkaan tärkkelystä tai jossa sitä on enintään 10 painoprosenttia (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 90 33 9000

 

– – – – –

jossa on tärkkelystä enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 30 painoprosenttia (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 90 43 9000

 

– – – – –

jossa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 90 53 9000


5.   Naudanliha

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0102

Elävät nautaeläimet:

 

ex 0102 10

puhdasrotuiset siitoseläimet:

 

ex 0102 10 10

– –

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

– – –

elopaino vähintään 250 kg:

 

– – – –

enintään 30 kuukauden ikäiset

0102 10 10 9140

– – – –

muut

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– –

lehmät:

 

– – –

elopaino vähintään 250 kg:

 

– – – –

– – – enintään 30 kuukauden ikäiset

010210309140

– – – –

muut

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– –

muut:

 

– – –

elopaino vähintään 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

muut:

 

 

– –

kotieläinlajit:

 

 

– – –

paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – –

teuraseläimet:

 

– – – – –

paino suurempi kuin 220 kg

0102 90 41 9100

 

– – –

paino suurempi kuin 300 kg:

 

 

– – – –

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

0102 90 51

– – – – –

teuraseläimet:

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – –

muut

0102 90 59 9000

 

– – – –

lehmät:

 

0102 90 61

– – – – –

teuraseläimet:

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – –

muut

0102 90 69 9000

 

– – – –

muut:

 

0102 90 71

– – – – –

teuraseläimet:

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – –

muut

0102 90 79 9000

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty:

 

0201 10 00

ruhot ja puoliruhot:

 

– –

ruhon tai puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut sekä niska ja lapa, jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta:

 

– – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 10 00 9110

– – –

muut

0201 10 00 9120

– –

muut:

 

– – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 10 00 9130

– – –

muut

0201 10 00 9140

0201 20

muut palat, luulliset:

 

0201 20 20

– –

saman ruhon neljännekset:

 

– – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 20 9110

– – –

muut

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

erottamattomat tai erotetut etuneljännekset:

 

– – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 30 9110

– – –

muut

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

erottamattomat tai erotetut takaneljännekset:

 

– – –

joissa on enintään 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia:

 

– – – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 50 9110

– – – –

muut

0201 20 50 9120

– – –

joissa enemmän kuin 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia:

 

– – – –

täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 50 9130

– – – –

muut

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

muut:

 

– – –

luiden paino vähemmän kuin kolmannes palan painosta

0201 20 90 9700

0201 30 00

luuton liha:

 

– –

Amerikan yhdysvaltoihin komission asetuksessa (EY) N:o 1643/2006 (12) säädetyin edellytyksin tai Kanadaan asetuksessa (EY) N:o 1041/2008 (13) säädetyin edellytyksin vietävät luuttomat palat

0201 30 00 9050

– –

luuttomat palat, myös jauhettu liha, joissa keskimääräinen vähärasvaisen naudanlihan osuus (rasvaa lukuun ottamatta) on vähintään 78 prosenttia (15)

0201 30 00 9060

– –

muut, joissa keskimääräinen vähärasvaisen naudanlihan osuus (rasvaa lukuun ottamatta) on vähintään 55 prosenttia, kukin pala yksittäin pakattuna (15):

 

– – –

täysikasvuisten urospuolisten nautojen takaneljänneksistä, joissa on enintään 8 kylkiluuta tai kylkiluuparia, leikattuna suoraan tai ’pistoolileikkuulla’ (11)

0201 30 00 9100

– – –

täysikasvuisten urospuolisten nautojen erottamattomista tai erotetuista etuneljänneksistä, jotka on leikattu suoraan tai ’pistoolileikkuulla’ (11)

0201 30 00 9120

– –

muut

0201 30 00 9140

ex 0202

Naudanliha, jäädytetty:

 

0202 10 00

ruhot ja puoliruhot:

 

– –

ruhon tai puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut sekä niska ja lapa, jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta

0202 10 00 9100

– –

muut

0202 10 00 9900

ex 0202 20

muut palat, luulliset:

 

0202 20 10

– –

saman ruhon neljännekset

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

erottamattomat tai erotetut takaneljännekset:

 

– – –

joissa on enintään 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia

0202 20 50 9100

– – –

joissa enemmän kuin 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

muut:

 

– – –

luiden paino vähemmän kuin kolmannes palan painosta

0202 20 90 9100

0202 30

luuton liha:

 

0202 30 90

– –

muut:

 

– – –

Amerikan yhdysvaltoihin asetuksessa (EY) N:o 1643/2006 (12) säädetyin edellytyksin tai Kanadaan asetuksessa (EY) N:o 1041/2008 (13) säädetyin edellytyksin vietävät luuttomat palat

0202 30 90 9100

– – –

muut, myös jauhettu liha, joissa keskimääräinen vähärasvaisen naudanlihan osuus (rasvaa lukuun ottamatta) on vähintään 78 prosenttia (15)

0202 30 90 9200

– – –

muut

0202 30 90 9900

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:

 

0206 10

nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt:

 

 

– –

muut:

 

0206 10 95

– – –

pallealiha ja kuveliha

0206 10 95 9000

 

nautaa, jäädytetyt:

 

0206 29

– –

muut:

 

 

– – –

muut:

 

0206 29 91

– – – –

pallealiha ja kuveliha

0206 29 91 9000

ex 0210

Liha ja muut syötävät eläimen osat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho tai jauhe:

 

ex 0210 20

naudanliha:

 

ex 0210 20 90

– –

luuton:

 

– – –

suolattu ja kuivattu

0210 20 90 9100

ex 1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

 

ex 1602 50

naudasta valmistetut:

 

 

– –

muut:

 

ex 1602 50 31

– – –

säilykeliha (corned beef) ilmanpitävissä pakkauksissa; ainoastaan nautaeläinten lihaa sisältävä:

 

– – – –

jossa kollageenin ja proteiinin välinen suhdeluku on enintään 0,35 (16) ja joka sisältää naudanlihaa (lukuun ottamatta muita eläimenosia tai rasvaa):

 

– – – – –

vähintään 90 painoprosenttia:

 

– – – – – –

tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 31 9125

– – – – –

vähintään 80 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 90 painoprosenttia:

 

– – – – – –

tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

muut; ilmanpitävissä pakkauksissa:

 

– – – –

ainoastaan nautaeläinten lihaa sisältävät:

 

– – – – –

jossa kollageenin ja proteiinin välinen suhdeluku on enintään 0,35 (16) ja joka sisältää naudanlihaa (lukuun ottamatta muita eläimenosia tai rasvaa):

 

– – – – – –

vähintään 90 painoprosenttia:

 

– – – – – – –

tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 95 9125

– – – – – –

vähintään 80 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 90 painoprosenttia:

 

– – – – – – –

tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 95 9325


6.   Sianliha

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0103

Elävät siat:

 

 

muut:

 

ex 0103 91

– –

paino pienempi kuin 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

kotieläinlajit:

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

paino vähintään 50 kg:

 

 

– – –

kotieläinlajit:

 

0103 92 19

– – – –

muut

0103 92 19 9000

ex 0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

 

 

tuore tai jäähdytetty:

 

ex 0203 11

– –

ruhot ja puoliruhot:

 

0203 11 10

– – –

kesyä sikaa (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0203 12 11

– – – –

kinkku ja sen palat:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

lapa ja sen palat (29):

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

muut:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0203 19 11

– – – –

etuosa ja sen palat (30):

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

selkä ja sen palat, luulliset:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0203 19 15 9100

 

– – – –

muut:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

luuttomat:

 

– – – – – –

kinkku, etuosa, lapa tai kyljysrivi ja niiden palat (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – –

kylki ja sen palat, joissa rustojen kokonaismäärä on pienempi kuin 15 prosenttia painosta (17)  (27)

0203 19 55 9310

 

jäädytetty:

 

ex 0203 21

– –

ruhot ja puoliruhot:

 

0203 21 10

– – –

kesyä sikaa (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0203 22 11

– – – –

kinkku ja sen palat:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

lapa ja sen palat (29):

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

muut:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0203 29 11

– – – –

etuosa ja sen palat (30):

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

selkä ja sen palat, luulliset:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 29 15 9100

 

– – – –

muut:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

luuttomat:

 

– – – – – –

kinkku, etuosa, lapa ja niiden palat (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Liha ja muut syötävät eläimen osat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho tai jauhe:

 

 

sianliha:

 

ex 0210 11

– –

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

 

– – – –

suolattu tai suolavedessä:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

kinkku ja sen palat:

 

– – – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 11 11 9100

 

– – – –

kuivattu tai savustettu

 

ex 0210 11 31

– – – – –

kinkku ja sen palat:

 

– – – – – –

’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’ (18)

 

– – – – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 11 31 9110

– – – – – –

muut

 

– – – – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

ex 0210 12 11

– – – –

suolattu tai suolavedessä:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

kuivattu tai savustettu:

 

– – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

muut:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

 

– – – –

suolattu tai suolavedessä:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

selkä ja sen palat:

 

– – – – – –

yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 19 40 9100

Ex02101950

– – – – –

muut:

 

 

– – – – – –

luuttomat:

 

– – – – – – –

kinkku, etuosa, lapa tai kyljysrivi ja niiden palat (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

kylki ja vatsa sekä niiden palat, joista kamara on poistettu (17):

 

– – – – – – – –

yhteenlaskettu rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0210 19 50 9310

 

– – – –

kuivattu tai savustettu:

 

 

– – – – –

muut:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

luuttomat:

 

– – – – – – –

’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’ ja niiden palat (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

kinkku, etuosa, lapa tai kyljysrivi ja niiden palat (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

 

 

muut (24):

 

1601 00 91

– –

makkarat, kuivatut tai levitteiksi valmistetut, kypsentämättömät (20)  (22):

 

– – –

siipikarjanlihaa tai muita siipikarjanosia sisältämättömät

1601 00 91 9120

– – –

muut

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

muut (19)  (22):

 

– – –

siipikarjanlihaa tai muita siipikarjanosia sisältämättömät

1601 00 99 9110

– – –

muut

1601 00 99 9190

ex 1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

 

 

siasta valmistetut:

 

ex 1602 41

– –

kinkku ja sen palat:

 

ex 1602 41 10

– – –

kesyä sikaa (23):

 

– – – –

kypsennetyt, vähintään 80 painoprosenttia lihaa ja rasvaa sisältävät (24)  (25):

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähemmän kuin 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

lapa ja sen palat:

 

ex 1602 42 10

– – –

kesyä sikaa (23):

 

– – – –

kypsennetyt, vähintään 80 painoprosenttia lihaa ja rasvaa sisältävät (24)  (25):

 

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähemmän kuin 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

muut, myös sekoitukset:

 

 

– – –

kesyä sikaa:

 

 

– – – –

joissa on vähintään 80 painoprosenttia lihaa tai muita eläimenosia (mukaan lukien ihra ja rasva lajista tai alkuperästä riippumatta):

 

ex 1602 49 19

– – – – –

– – – – muut (23)  (26):

 

– – – – – –

kypsennetyt, vähintään 80 painoprosenttia lihaa ja rasvaa sisältävät (24)  (25):

 

– – – – – – –

siipikarjanlihaa tai muita siipikarjanosia sisältämättömät:

 

– – – – – – – –

jotka sisältävät tuotteen, joka koostuu lihapaloista, jotka on tunnistettavasti saatu lihaksesta mutta joita ei kokonsa perusteella voida määritellä saaduiksi kinkusta, lavasta, selästä tai niskasta, ja joissa on pieniä hiukkasia näkyvää rasvaa ja pieni määrä hyytymäjäämiä

1602 49 19 9130


7.   Siipikarjanliha

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0105

Elävä siipikarja, eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat:

 

 

paino enintään 185 g:

 

0105 11

– –

kanat:

 

 

– – –

naaraspuoliset kananpojat kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi

 

0105 11 11

– – – –

munijarotuiset

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

muut

0105 11 19 9000

 

– – –

muut:

 

0105 11 91

– – – –

munijarotuiset

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

muut

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

kalkkunat:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– –

muut:

 

0105 19 20

– – –

hanhet

0105 19 20 9000

ex 0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:

 

 

kanaa:

 

ex 0207 12

– –

paloittelematon, jäädytetty:

 

ex 0207 12 10

– – –

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kera (ns. 70-prosenttista kanaa):

 

– – – –

kanaa, jonka rintalastan pää, reisiluu ja koipiluu ovat täysin luutuneet

 

– – – –

muut

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa) tai muussa muodossa:

 

– – – –

ns. 65-prosenttista kanaa:

 

– – – – –

kanaa, jonka rintalastan pää, reisiluu ja koipiluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – –

muut

0207 12 90 9190

– – – –

kanaa, kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia mutta siten, että mukana on kaula, sydän, maksa ja kivipiira:

 

– – – – –

kanaa, jonka rintalastan kärki, reisiluu ja sääriluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – –

muut

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

– paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt:

 

 

– – –

palat:

 

 

– – – –

luulliset:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

puolikkaat ja neljännekset:

 

– – – – – –

kanaa, jonka rintalastan kärki, reisiluu ja sääriluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – – –

muut

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

koipi-reisipalat ja niiden palat:

 

– – – – – –

kanaa, jonka rintalastan kärki, reisiluu ja sääriluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – – –

muut

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

muut:

 

– – – – – –

puolikkaat ja neljännekset ilman pyrstöjä:

 

– – – – – – –

kanaa, jonka rintalastan kärki, reisiluu ja sääriluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – – – –

muut

0207 14 70 9190

– – – – – –

palat, joissa on kokonainen koipi-reisipala tai koipi-reisipalan pala ja selän pala ja joiden paino on enintään 25 prosenttia kokonaispainosta

 

– – – – – – –

kanaa, jonka reisiluu on täysin luutunut

 

– – – – – – –

muut

0207 14 70 9290

 

kalkkunaa:

 

0207 25

– –

paloittelematon, jäädytetty:

 

0207 25 10

– – –

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kera (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa) tai muussa muodossa:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt:

 

 

– – –

palat:

 

ex 0207 27 10

– – – –

luuttomat:

 

– – – – –

homogenoitu liha, mukaan luettuna mekaanisesti erotettu liha

 

– – – – –

muut

 

– – – – – –

muut kuin pyrstöt

0207 27 10 9990

 

– – – –

luulliset:

 

 

– – – – –

koipi-reisipalat ja niiden palat:

 

0207 27 60

– – – – – –

koivet ja koipien palat

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

muut

0207 27 70 9000


8.   Munat

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

 

siipikarjan munat:

 

 

– –

haudottaviksi tarkoitetut (35):

 

0407 00 11

– – –

kalkkunan- tai hanhenmunat

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – –

muut

0407 00 19 9000

0407 00 30

– –

muut

0407 00 30 9000

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

 

munankeltuainen:

 

ex 0408 11

– –

kuivattu:

 

ex 0408 11 80

– – –

muu:

 

– – – –

ihmisravinnoksi soveltuva

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

muu:

 

 

– – –

muu:

 

ex 0408 19 81

– – – –

nestemäinen:

 

– – – – –

ihmisravinnoksi soveltuva

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

muu, myös jäädytetty:

 

 

– – – – –

ihmisravinnoksi soveltuva

0408 19 89 9100

 

muu:

 

ex 0408 91

– –

kuivattu:

 

ex 0408 91 80

– – –

muu:

 

– – – –

ihmisravinnoksi soveltuva

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

muu:

 

ex 0408 99 80

– – –

muu:

 

– – – –

ihmisravinnoksi soveltuva

0408 99 80 9100


9.   Maito ja maitotuotteet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (50):

 

0401 10

rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti:

 

0401 10 10

– –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

muu

0401 10 90 9000

0401 20

rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta enintään 6 painoprosenttia:

 

 

– –

enintään 3 painoprosenttia:

 

0401 20 11

– – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

 

– – – –

rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0401 20 11 9100

– – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

muu:

 

– – – –

rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0401 20 19 9100

– – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

0401 20 19 9500

 

– –

– suurempi kuin 3 painoprosenttia:

 

0401 20 91

– – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

muu

0401 20 99 9000

0401 30

rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia:

 

 

– –

enintään 21 painoprosenttia:

 

0401 30 11

– – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

 

– – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – –

suurempi kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0401 30 11 9400

– – – – –

suurempi kuin 17 painoprosenttia

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – –

muu:

 

– – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 17 painoprosenttia:

0401 30 19 9700

 

– –

suurempi kuin 21 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia

 

0401 30 31

– – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

 

– – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – –

enintään 35 painoprosenttia

0401 30 31 9100

– – – – –

suurempi kuin 35 painoprosenttia mutta enintään 39 painoprosenttia

0401 30 31 9400

– – – – –

suurempi kuin 39 painoprosenttia

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – –

muu:

 

– – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – –

enintään 35 painoprosenttia

0401 30 39 9100

– – – – –

suurempi kuin 35 painoprosenttia mutta enintään 39 painoprosenttia

0401 30 39 9400

– – – – –

suurempi kuin 39 painoprosenttia

0401 30 39 9700

 

– –

suurempi kuin 45 painoprosenttia:

 

0401 30 91

– – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

 

– – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – –

enintään 68 painoprosenttia

0401 30 91 9100

– – – – –

suurempi kuin 68 painoprosenttia

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – –

muu:

 

– – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – –

enintään 68 painoprosenttia

0401 30 99 9100

– – – – –

suurempi kuin 68 painoprosenttia

0401 30 99 9500

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (43):

 

ex 0402 10

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (46):

 

 

– –

– lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (48):

 

0402 10 11

– – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

muu

0402 10 19 9000

 

– –

muu (49):

 

0402 10 91

– – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

muu

0402 10 99 9000

 

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia (46):

 

ex 0402 21

– –

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (48):

 

 

– – –

rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia:

 

0402 21 11

– – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:

 

– – – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – – –

enintään 11 painoprosenttia

0402 21 11 9200

– – – – – –

suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0402 21 11 9300

– – – – – –

suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 21 11 9500

– – – – – –

suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 21 11 9900

 

– – – –

muu:

 

0402 21 17

– – – – –

rasvapitoisuus enintään 11 painoprosenttia

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 27 painoprosenttia:

 

– – – – – –

enintään 17 painoprosenttia

0402 21 19 9300

– – – – – –

suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 21 19 9500

– – – – – –

suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 21 19 9900

 

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia:

 

0402 21 91

– – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:

 

– – – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – – –

enintään 28 painoprosenttia

0402 21 91 9100

– – – – – –

suurempi kuin 28 painoprosenttia mutta enintään 29 painoprosenttia

0402 21 91 9200

– – – – – –

suurempi kuin 29 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia

0402 21 91 9350

– – – – – –

suurempi kuin 45 painoprosenttia

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

muu:

 

– – – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – – –

enintään 28 painoprosenttia

0402 21 99 9100

– – – – – –

suurempi kuin 28 painoprosenttia mutta enintään 29 painoprosenttia

0402 21 99 9200

– – – – – –

suurempi kuin 29 painoprosenttia mutta enintään 41 painoprosenttia

0402 21 99 9300

– – – – – –

suurempi kuin 41 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia

0402 21 99 9400

– – – – – –

suurempi kuin 45 painoprosenttia mutta enintään 59 painoprosenttia

0402 21 99 9500

– – – – – –

suurempi kuin 59 painoprosenttia mutta enintään 69 painoprosenttia

0402 21 99 9600

– – – – – –

suurempi kuin 69 painoprosenttia mutta enintään 79 painoprosenttia

0402 21 99 9700

– – – – – –

suurempi kuin 79 painoprosenttia

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

– muu (49):

 

 

– – –

rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia:

 

 

– – – –

muu:

 

0402 29 15

– – – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:

 

– – – – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – – – –

enintään 11 painoprosenttia

0402 29 15 9200

– – – – – – –

suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0402 29 15 9300

– – – – – – –

suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 29 15 9500

– – – – – – –

suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

muu:

 

– – – – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – – – –

suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0402 29 19 9300

– – – – – – –

suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 29 19 9500

– – – – – – –

suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 29 19 9900

 

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia:

 

0402 29 91

– – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

muu:

 

– – – – –

rasvapitoisuus:

 

– – – – – –

enintään 41 painoprosenttia

0402 29 99 9100

– – – – – –

suurempi kuin 41 painoprosenttia

0402 29 99 9500

 

muu:

 

0402 91

– –

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (48):

 

0402 91 10

– – –

rasvapitoisuus enintään 8 painoprosenttia:

 

 

– – – –

maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 7,4 painoprosenttia

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 8 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia:

 

 

– – – –

maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia

0402 91 30 9300

 

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

0402 91 99

– – – –

– – – muu

0402 91 99 9000

0402 99

– –

muu (49):

 

0402 99 10

– – –

rasvapitoisuus enintään 9,5 painoprosenttia:

 

 

– – – –

sakkaroosipitoisuus vähintään 40 painoprosenttia, maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 6,9 painoprosenttia

0402 99 10 9350

 

– – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 9,5 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia:

 

0402 99 31

– – – –

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:

 

– – – – –

rasvapitoisuus enintään 21 painoprosenttia:

 

– – – – – –

sakkaroosipitoisuus vähintään 40 painoprosenttia ja maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia

0402 99 31 9150

– – – – –

rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia mutta enintään 39 painoprosenttia

0402 99 31 9300