ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.326.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 326

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
10. joulukuuta 2010


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2010/88/EU, annettu 7 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1157/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta asuinoloja koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2012 luettelon osalta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi ( 1 )

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1159/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2011 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

25

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1160/2010, annettu 9 päivään joulukuuta 2010, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteen I muuttamisesta

33

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1161/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

59

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1162/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

61

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1163/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Agneau du Périgord (SMM)]

64

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1164/2010 annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (SAN)]

66

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1165/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Salzwedeler Baumkuchen (SMM))

68

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1166/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Agnello di Sardegna (SMM)]

70

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1167/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Prosciutto di Modena (SAN)]

72

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1168/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

74

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/1


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/88/EU,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2010,

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 97 artiklan 1 kohdassa säädetään, että yleisen verokannan on oltava 1 päivästä tammikuuta 200631 päivään joulukuuta 2010 vähintään 15 prosenttia.

(2)

Eri jäsenvaltioissa nykyisin voimassa oleva yleinen arvonlisäverokanta on yhdessä siirtymäkauden järjestelmän mekanismien kanssa varmistanut kyseisen järjestelmän hyväksyttävän toiminnan. Kulutuspaikalla tapahtuvaa verotusta suosivat palvelujen suorituspaikkaa koskevat uudet säännöt ovat entisestään heikentäneet mahdollisuutta käyttää hyväksi arvonlisäverokantojen eroja toimintaa siirtämällä ja vähentäneet kilpailulle mahdollisesti aiheutuvia vääristymiä.

(3)

Jotta estetään se, että jäsenvaltioiden soveltamien yleisten arvonlisäverokantojen yhä suuremmat erot johtavat rakenteelliseen epätasapainoon Euroopan unionissa ja kilpailun vääristymiseen joillakin toiminta-aloilla, välillisten verojen alalla on yleisenä käytäntönä vahvistaa verokantojen vähimmäistasot. Tämä on edelleen tarpeen tehdä myös arvonlisäveron osalta.

(4)

Uutta arvonlisäverostrategiaa koskevissa neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä tulevia järjestelyjä ja niihin liittyvää yhdenmukaistamisen tasoa, mutta olisi ennenaikaista vahvistaa pysyvä yleinen verokanta tai harkita nykyisen vähimmäistason muuttamista ennen kuin näiden neuvottelujen tulokset saadaan selville.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista säilyttää yleisen verokannan vähimmäistasona 15 prosenttia riittävän pitkän ajan, jotta oikeusvarmuus voidaan varmistaa, samalla kun asiaa tutkitaan tarkemmin.

(6)

Tämä ei estä tarkistamasta arvonlisäverolainsäädäntöä ennen 31 päivää joulukuuta 2015 uuden arvonlisäverostrategian tulosten huomioon ottamiseksi.

(7)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen (2) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita rohkaistaan laatimaan itselleen ja unionin edun vuoksi taulukoitaan, joissa esitetään mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista varten hyväksyttyjen toimenpiteiden vastaavuus, ja julkistamaan ne.

(8)

Sen vuoksi direktiivi 2006/112/EY olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2006/112/EY 97 artikla seuraavasti:

”97 artikla

Yleisen verokannan on oltava 1 päivästä tammikuuta 201131 päivään joulukuuta 2015 vähintään 15 prosenttia.”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säädökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. REYNDERS


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1157/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta asuinoloja koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2012 luettelon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) 16 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1177/2003 vahvistetaan yhteiset puitteet sellaisten Euroopan tulo- ja elinolotilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle, jotka sisältävät vertailukelpoiset ja ajantasaiset tulonjakoa sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tasoa ja rakennetta koskevat poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimuksiin perustuvat kansalliset ja Euroopan unionin tason tiedot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1177/2003 15 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat vuosittain EU-SILC-tutkimuksen poikkileikkausosioon sisällytettävien toissijaisten tutkimuskohteiden ja tavoitemuuttujien luetteloa, ovat tarpeen. Asuinoloja koskevaan moduuliin sisällytettävä toissijaisten tavoitemuuttujien luettelo olisi vahvistettava vuodeksi 2012. Siihen olisi liitettävä myös muuttujakoodit ja -määritelmät.

(3)

Tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä vahvistetaan Euroopan tulo- ja elinolotilastojen (EU-SILC) poikkileikkausosioon sisällytettävä asuinoloja koskevan moduulin toissijaisten tavoitemuuttujien luettelo sekä muuttujakoodit ja määritelmät vuodelle 2012.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1.


LIITE

Tässä asetuksessa sovelletaan yksikköä, tiedonkeruumenetelmää, viitejaksoa ja määritelmiä seuraavasti:

1.   Yksikkö

Tavoitemuuttujat liittyvät kahdentyyppisiin yksiköihin:

Kotitalouden taso: kaikki muuttujat paitsi ”Asunnonvaihtoon” liittyvät muuttujat.

Yksilötaso: ”Asunnonvaihtoon” liittyvät muuttujat

2.   Tiedonkeruumenetelmä

Kotitalouden tasolla kysyttyjen muuttujien (jäljempänä olevan luettelon 1 jakso) osalta tiedonkeruumenetelmänä on kotitalouden otoshenkilön henkilökohtainen haastattelu.

Yksilötasolla kysyttyjen muuttujien (jäljempänä olevan luettelon 2 jakso) osalta tiedonkeruumenetelmänä on kaikkien vähintään 16-vuotiaiden kotitalouden nykyisten jäsenten tai tarvittaessa kotitalouden otoshenkilön henkilökohtainen haastattelu.

Kerättävän tiedon luonteen vuoksi tiedonkeruu sallitaan ainoastaan henkilökohtaisin haastatteluin (sijaishaastatteluin poikkeustapauksissa, joissa henkilö on tilapäisesti poissa tai kykenemätön vastaamaan) tai rekistereistä.

3.   Viitejakso

Tavoitemuuttujat liittyvät neljäntyyppisiin viitejaksoihin:

 

Tavanomainen: tavallinen talvi/kesä asunnon sijaintialueella (muuttujille ”Asunto sopivan lämmin talvella” ja ”Asunto sopivan viileä kesällä”).

 

Viimeiset viisi vuotta (”Asunnonvaihtoon” liittyvien muuttujien osalta). Tällä tarkoitetaan haastattelupäivää edeltävää viittä vuotta.

 

Seuraavat kuusi kuukautta (”Asunnonvaihtoriskiin” liittyvien muuttujien osalta). Tällä tarkoitetaan haastattelupäivää seuraavaa kuutta kuukautta.

 

Nykyinen tilanne (kaikkien muiden muuttujien osalta).

4.   Määritelmät

(1)   Asunnon varusteet

(a)   Sähköverkosto: johdotukset, katkaisimet, pistorasiat ja muut kiinteät sähkövarusteet asunnossa.

(b)   Vesijohto ja viemäri: putket, hanat ja viemäri.

(c)   Keskuslämmitys tai vastaava: Asunnossa katsotaan olevan ”keskuslämmitys”, jos lämpö saadaan joko sähkö- tai kaukolämpölaitoksesta, tai rakennuksessa tai asunnossa olevasta lämmitykseen tarkoitetusta laitteistosta riippumatta käytetystä energialähteestä. Mukaan luetaan kiinteät sähköpatterit, kaasulämmittimet ja vastaavat. Useimpien huoneiden tulee olla lämmitettävissä.

(d)   Muu kiinteä lämmitys: Asunto katsotaan ”muulla kiinteällä lämmitystavalla” lämmitettäväksi silloin, kun lämmitystapa ei ole ”keskuslämmitys tai vastaava”. Tähän kuuluvat uunit, lämmittimet, takat ja vastaavat (mukaan lukien lämmityslaitteena käytetyt ”kiinteät” ilmastointilaitteet).

(e)   Muu ei-kiinteä lämmitys: Asunnossa ei ole kiinteää lämmitysjärjestelmää tai -laitetta. Asunto voidaan kuitenkin varustaa kannettavalla lämmityslaitteella, mukaan lukien lämmityslaitteena käytetyt kannettavat ilmastointilaitteet.

(f)   Riittävä: Riittää tyydyttämään kotitalouden yleiset tarpeet ja vaatimukset. Jos varuste on pysyvästi epäkunnossa, katsotaan, että varustetta ei ole. Varusteita voidaan pitää riittämättöminä, jos ne ovat huonossa kunnossa, vaarallisia ja usein epäkunnossa tai jos sähköteho tai vedenpaine on riittämätön, vesi juomakelvotonta tai saatavuus rajallinen. Laitteistoa ei pidetä riittämättömänä pienten lyhytaikaisten ongelmien, kuten tukosten, takia.

(2)   Peruspalvelujen saavutettavuus

(a)

Saavutettavuus: Saavutettavuus liittyy kotitalouden käyttämiin fyysisiin ja teknisiin sekä rahoitukseen ja terveyteen liittyviin palveluihin.

(b)

Palvelujen saavutettavuuden arviointiperusteita ovat fyysinen ja tekninen pääsy palveluihin ja aukioloajat, mutta eivät laatu, hinta ja muut sellaiset ominaisuudet. Näin ollen pääsyllä olisi tarkoitettava objektiivista ja fyysistä todellisuutta. Sen ei tulisi perustua subjektiiviseen tuntemukseen.

(c)

Pääsy olisi arvioitava suhteessa palveluihin, joita kotitalous tosiasiallisesti käyttää. Jos kotitalous ei käytä palvelua, olisi käytettävä koodia -2 ”Ei merkintää”.

(d)

Fyysinen pääsy olisi arvioitava etäisyyden mutta esimerkiksi liikuntarajoitteisten vastaajien osalta myös infrastruktuurin ja varustuksen perusteella.

(e)

Arviointiin tulisi sisältyä myös pääsy tele- tai verkkopankkiin, jos niitä kotitaloudessa käytetään.

(f)

Kotona käytettävissä olevat palvelut olisi myös otettava huomioon, jos kotitalous niitä tosiasiallisesti käyttää. Palvelujen saavutettavuutta on arvioitava riippumatta siitä, miten kotitaloudella on pääsy palveluun.

(g)

Saavutettavuutta olisi tarkasteltava kotitalouden tasolla, ja saavutettavuuteen liittyviä vaikeuksia on arvioitava niin, että kotitalous otetaan huomioon kokonaisuutena. Ellei otoshenkilö käytä palvelua, mutta kotitalouden muu jäsen käyttää tai muut jäsenet käyttävät, otoshenkilön olisi arvioitava saavutettavuutta kyseis(t)en jäsen(t)en osalta.

(h)

Jos yhdellä kotitalouden jäsenellä on rajoite, mutta toinen jäsen saa helposti palvelun hänelle, eikä palvelun saanti aiheuta ongelmia kotitaloudelle eli rasita mitenkään kotitaloutta, palvelua voidaan pitää kotitalouden helposti saavutettavana.

(i)

Toisaalta, jos yhdellä kotitalouden jäsenellä on rajoite ja hänellä on vaikeuksia palvelun saannissa (jota hän yksilönä tarvitsee), eikä kotitaloudella ole käytettävissä resursseja, joilla tukea häntä, (esimerkiksi kukaan muu kotitalouden jäsen ei saa helposti palvelua hänelle), tai palvelun saanti on todella rasite kotitaloudelle, palvelun saavutettavuutta pidetään kotitaloudelle vaikeana.

(j)

Ruokatavarapalvelut: palvelut, jotka kattavat suurimman osan päivittäisistä tarpeista.

(k)

Pankkipalvelut: käteisen nostaminen, tilisiirrot ja laskujen maksaminen.

(l)

Postipalvelut: kirjeiden ja pakettien lähettäminen ja vastaanottaminen.

(m)

Joukkoliikenne: bussi, metro, raitiovaunu ja vastaavat.

(n)

Perusterveydenhuoltopalvelut: yleislääkäri, terveyskeskus tai vastaavat.

(o)

Peruskoulut: Jos kotitalouden lapsista useampi kuin yksi on peruskoulussa, otoshenkilön olisi annettava tiedot sen lapsen osalta, jolla on eniten vaikeuksia pääsyssä kouluun.

5.   Tietojen siirtäminen

Toissijaiset tavoitemuuttujat toimitetaan Eurostatille kotitaloustiedostossa (H) ja henkilökohtaisia tietoja koskevassa tiedostossa (P) ensisijaisten tavoitemuuttujien jälkeen.

TUTKIMUSKOHTEET JA TAVOITEMUUTTUJIEN LUETTELO

 

Moduuli 2012

Asuinolot

Muuttujan nimi

Koodi

Tavoitemuuttuja

1.   

KOTITALOUDEN TASOLLA KYSYTYT KYSYMYKSET

Asuintilat

HC010

 

Tilanpuute asunnossa

1

Kyllä

2

Ei

HC010_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

HC020

 

Asunnon koko neliömetreinä

0-999 neliömetriä

HC020_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

Asunnon laitteet ja varusteet

HC030

 

Riittävä sähköverkosto

1

Kyllä

2

Ei

HC030_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (ei sähkölaitteita)

HC040

 

Riittävät vesijohto ja viemäri

1

Kyllä

2

Ei

HC040_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (ei vesijohtoa ja/tai viemäriä)

HC050

 

Asunto varustettu lämmityslaitteilla

1

Kyllä – keskuslämmitys tai vastaava

2

Kyllä – muu kiinteä lämmitys

3

Kyllä – ei-kiinteä lämmitys

4

Ei – ei lämmitystä lainkaan

HC050_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

HC060

 

Asunto sopivan lämmin talvella

1

Kyllä

2

Ei

HC060_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

HC070

 

Asunto sopivan viileä kesällä

1

Kyllä

2

Ei

HC070_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

Yleinen tyytyväisyys asuntoon

HC080

 

Yleinen tyytyväisyys asuntoon

1

Erittäin tyytymätön

2

Tyytymätön

3

Tyytyväinen

4

Erittäin tyytyväinen

HC080_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

Peruspalvelujen saavutettavuus

HC090

 

Ruokatavarapalvelujen saavutettavuus

1

Suuria vaikeuksia

2

Jonkin verran vaikeuksia

3

Hyvä

4

Erittäin hyvä

HC090_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (kotitalous ei käytä palveluja)

HC100

 

Pankkipalvelujen saavutettavuus

1

Suuria vaikeuksia

2

Jonkin verran vaikeuksia

3

Hyvä

4

Erittäin hyvä

HC100_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (kotitalous ei käytä palveluja)

HC110

 

Postipalvelujen saavutettavuus

1

Suuria vaikeuksia

2

Jonkin verran vaikeuksia

3

Hyvä

4

Erittäin hyvä

HC110_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (kotitalous ei käytä palveluja)

HC120

 

Joukkoliikenteen saavutettavuus

1

Suuria vaikeuksia

2

Jonkin verran vaikeuksia

3

Hyvä

4

Erittäin hyvä

HC120_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (kotitalous ei käytä palveluja)

HC130

 

Perusterveydenhuoltopalvelujen saavutettavuus

1

Suuria vaikeuksia

2

Jonkin verran vaikeuksia

3

Hyvä

4

Erittäin hyvä

HC130_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (kotitalous ei käytä palveluja)

HC140

 

Peruskoulun saavutettavuus

1

Suuria vaikeuksia

2

Jonkin verran vaikeuksia

3

Hyvä

4

Erittäin hyvä

HC140_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (kotitalous ei käytä palveluja)

Asunnonvaihtoriski

HC150

 

Asunnonvaihtoon liittyvä välitön riski

1

Kyllä – kotitalouden on pakko lähteä asunnosta

2

Kyllä – kotitalous suunnittelee asunnonvaihtoa

3

Ei – kotitalous ei oleta, että asunto vaihtuisi

HC150_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

HC160

 

Tärkeimmät syyt oletukseen, että kotitalouden on pakko lähteä asunnosta

1

Kotitalouden on pakko muuttaa, koska vuokranantaja on antanut / aikoo antaa irtisanomisilmoituksen vuokrasopimuksen päättyessä

2

Kotitalouden on pakko muuttaa, koska vuokranantaja on antanut / aikoo antaa irtisanomisilmoituksen virallisen vuokrasopimuksen puuttuessa

3

Kotitalouden on pakko muuttaa häädön vuoksi

4

Kotitalouden on pakko muuttaa taloudellisten vaikeuksien johdosta

5

Kotitalouden on pakko muuttaa muista syistä

HC160_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (HC150 = 2 tai 3)

2.   

YKSILÖTASOLLA KYSYTYT KYSYMYKSET

Asunnonvaihto

PC170

 

Asunnonvaihto

1

Kyllä

2

Ei

PC170_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-3

Muu kuin otoshenkilö

PC180

 

Tärkein syy asunnon vaihtoon

1

Perhesyyt

2

Ansiotyöhön liittyvät syyt

3

Koulutukseen liittyvät syyt

4

Häätö

5

Vuokranantaja ei jatkanut vuokrasopimusta

6

Halu muuttaa hallintaoikeusmuotoa

7

Asuntoon liittyvät syyt

8

Naapureihin liittyvät syyt

9

Taloudelliset syyt

10

Muut syyt

PC180_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (PC170 = 2)

-3

Muu kuin otoshenkilö


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/11


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivi) 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komissiolle 18 päivänä syyskuuta 2009 toimitetun Euroopan rautatieviraston suosituksen ERA/REC/SAF/09-2009 vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävästä yhteisestä turvallisuusmenetelmästä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2004/49/EY luodaan puitteet, joissa kaikille rautatieyrityksille tarjotaan yhtäläiset edellytykset, sillä samoja vaatimuksia turvallisuustodistuksille sovelletaan kaikkialla unionissa. Yhteisen turvallisuusmenetelmän tarkoituksena on luoda puitteet, joissa kansallisten turvallisuusviranomaisten päätöksentekoperusteet yhdenmukaistetaan koko unionissa direktiivin 2004/49/EY 17 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(2)

On tarpeen säätää menetelmästä, jolla kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat arvioida, ovatko rautatieyritysten kehittämät menettelyt riittäviä täyttämään direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan (todistusten A-osat) ja 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan (todistusten B-osat) mukaisesti annettujen turvallisuustodistusten saamista koskevat yhdenmukaiset vaatimukset. Kansallisten turvallisuusviranomaisten arvioinnin tekemisessä käyttämät arviointiperusteet olisi määriteltävä ja noudatettavat menettelyt vahvistettava.

(3)

Sen turvallisuusvaatimuksen noudattamisen osalta, jonka mukaan vastuu raideliikenteen kalustoyksikön kunnossapidosta olisi määriteltävä selkeästi, rautatieyrityksen, joka ei ole kaikkien sen toiminnassa käytettävien kalustoyksikköjen kunnossapidosta vastaava yksikkö, olisi varmistettava asianmukaisilla sopimusjärjestelyillä, kuten yleisellä käyttösopimuksella (GCU-sopimuksella), että kullakin kalustoyksiköllä on sille osoitettu kunnossapidosta vastaava yksikkö direktiivin 2004/49/EY 14 a artiklan mukaisesti. Osapuolten välisessä sopimuksessa olisi eriteltävä, millaista tietojenvaihtoa tarvitaan molempien yritysten välillä kalustoyksikköjen turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

(4)

Arvioitaessa turvallisuusvaatimusten täyttymistä silloin, kun kyseessä ovat rautatieyritysten alihankkijoiden ja toimittajien luovuttamat tuotteet tai suorittamat palvelut, kuten vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY (2) mukaisesti tunnustettujen koulutuskeskusten palvelusuoritukset, asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti alihankkijoille ja toimittajille myönnettyjä lupia tai todistuksia voidaan pitää pätevänä todisteena. Direktiivin 2004/49/EY 14 a artiklan mukaisesta kunnossapidosta vastaaville yksiköille myönnettyjä todistuksia voidaan myös pitää pätevänä todisteena. Kunnes eurooppalainen sertifiointijärjestelmä tulee voimaan tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden yhteisen sertifiointijärjestelmän perusperiaatteiden vahvistamista koskevan 14 päivänä toukokuuta 2009 allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan (3) perusteella annettuja todistuksia voidaan pitää pätevänä todisteena arvioitaessa asiaa koskevien turvallisuusvaatimusten noudattamista.

(5)

Kansalliset turvallisuusviranomaiset arvioivat rautatieyrityksen valmiuksia noudattaa kaikkia yleisessä toiminnassa ja siinä verkossa, jolle se hakee todistusta, edellytettäviä vaatimuksia arvioimalla sen turvallisuusjohtamisjärjestelmää yleisellä tasolla.

(6)

Jokaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen olisi otettava käyttöön järjestelyt sen tutkimiseksi, saavutetaanko turvallisuustodistushakemuksessa mainitut toimintatulokset luvan myöntämisen jälkeen ja noudatetaanko kaikkia tarvittavia vaatimuksia jatkuvasti, kuten direktiivin 2004/49/EY 16 artiklan 2 kohdan f alakohdassa ja 17 artiklan 2 kohdassa edellytetään. Tämä edellyttää sen vuoksi keskeisiin perusperiaatteisiin perustuvan jälkivalvontajärjestelmän kehittämistä, jotta varmistettaisiin, että kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten turvallisuusviranomaisten lähestymistapa olisi yhdenmukainen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2004/49/EY 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan yhteinen turvallisuusmenetelmä turvallisuustodistusten saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi direktiivin 2004/49/EY 6 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Yhteinen turvallisuusmenetelmä sisältää

a)

menettelyn ja arviointiperusteet, joita noudattaen rautatieyritysten jättämiä direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja turvallisuustodistushakemuksia arvioidaan tämän asetuksen liitteiden I, II ja III mukaisesti;

b)

tämän asetuksen liitteen IV mukaiset periaatteet, jotka koskevat direktiivissä 2004/49/EY säädettyjen vaatimusten noudattamisen valvontaa sen jälkeen, kun kansallinen turvallisuusviranomainen on myöntänyt todistuksen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: ”valvonnalla” järjestelyjä, jotka kansallinen turvallisuusviranomainen on ottanut käyttöön turvallisuustason tarkkailemiseksi turvallisuustodistuksen myöntämisen jälkeen.

3 artikla

Hakemusten arviointimenettelyt

1.   Kun kansalliset turvallisuusviranomaiset tutkivat tämän asetuksen voimaantulon jälkeen jätettyjä turvallisuustodistusten A- ja B-osaa koskevia hakemuksia, niiden on sovellettava tämän asetuksen liitteessä I vahvistettua menettelyä direktiivissä 2004/49/EY säädettyjen vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi. Kansallisten turvallisuusviranomaisten on käytettävä tämän asetuksen liitteessä II vahvistettuja arviointiperusteita direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettuihin turvallisuustodistuksiin ja tämän asetuksen liitteessä III vahvistettuja arviointiperusteita direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettuihin turvallisuustodistuksiin. Kyseisiä arviointiperusteita on käytettävä myös silloin, kun turvallisuustodistuksia uusitaan direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2.   Arvioinnin aikana kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat hyväksyä hakijoiden antamat sitoumukset siitä, että ne järjestävät riskinhallinnan kolmansien kanssa tehtävillä sopimuksilla. Sopimuksissa on myös eriteltävä kalustoyksikköjen turvallisen toiminnan varmistamiseksi tarvittava tietojenvaihto erityisesti kunnossapitoon liittyvillä aloilla.

3.   Alihankkijoiden tai toimittajien rautatieyrityksille luovuttamat tuotteet tai suorittamat palvelut on katsottava turvallisuusvaatimusten mukaisiksi, jos alihankkijat, toimittajat tai tuotteet on sertifioitu unionin lainsäädännöllä perustettujen asiaa koskevien sertifiointijärjestelmien mukaisesti tällaista tuotteiden luovutusta ja palvelujen suoritusta varten.

4 artikla

Valvonta

Kun kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat myöntäneet turvallisuustodistuksen, niiden on sekä A- että B-osan osalta valvottava, että rautatieyritykset jatkavat turvallisuusjohtamisjärjestelmiensä soveltamista, ja noudatettava liitteessä IV vahvistettuja valvontaperiaatteita.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2)  EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51.

(3)  http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf


LIITE I

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisten turvallisuustodistusten saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arviointimenettely

1.   Menettelyjen, jotka kansallinen turvallisuusviranomainen ottaa käyttöön hakemusten saamiseksi ja arvioimiseksi ja turvallisuustodistusten myöntämiseksi, on perustuttava seuraaviin periaatteisiin.

a)   Arviointimenettelyn perustaminen ja uudelleentarkastelu

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on laadittava jäsennettyjä ja tarkastettavissa olevia menettelyjä, joita sopivan pätevyyden omaavat henkilöt suorittavat. Niiden on käytävä hakemukset läpi soveltaen liitteessä II ja III vahvistettuja turvallisuusjohtamisjärjestelmien arviointiperusteita. Niiden on kirjattava ja perusteltava kaikki päätökset. Kansallisen turvallisuusviranomaisen yleiselle arviointimenettelylle on tehtävä säännöllisesti sisäinen uudelleentarkastelu ja sitä on parannettava jatkuvasti sen jatkuvan tuloksellisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

b)   Arviointimenettelyn laatu

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on valvottava oman suorituksensa laatua turvallisuustodistushakemusten käsittelyn keskeisissä vaiheissa.

c)   Arvioinnin kattavuus

Arvioinnin on tapahduttava yleisellä tasolla ja sen on oltava menettelyvetoinen. Jos tarkastelun yhteydessä paljastuu puutteita, kansallinen turvallisuusviranomainen voi käyttää harkintavaltaansa ja sen on, riippuen puutteiden luonteesta ja vakavuudesta, yksilöitävä kohdat, joita on parannettava. Kansallisen turvallisuusviranomaisen on viime kädessä käytettävä toimivaltaansa hylätä hakemus.

Arvioinnin on:

oltava oikeassa suhteessa hakijan toiminnan riskeihin, luonteeseen ja laajuuteen;

perustuttava päätelmiin rautatieyrityksen yleisestä kyvystä toimia turvallisesti sen turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvaillulla tavalla.

d)   Arvioinnin ajoitus

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on saatettava arviointi päätökseen direktiivin 2004/49/EY 12 artiklassa edellytetyssä ajassa. Samalla on varmistettava, että hakijan toimittama näyttöaineisto tutkitaan riittävän hyvin. Kansallisen turvallisuusviranomaisen on tiedotettava rautatieyrityksille merkittävistä ongelmakohdista niin varhain kuin arviointivaiheen aikana on käytännössä mahdollista.

e)   Päätöksen tekeminen arvioinnin aikana

Turvallisuustodistus- tai turvallisuuslupahakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehtävän päätöksen on perustuttava hakijan toimittamaan näyttöön ja siihen, onko tarvittavien vaatimusten noudattaminen osoitettu vai ei.

2.   Kansallisen turvallisuusviranomaisen on arvioitava, onko turvallisuustodistushakemus komission asetuksen (EY) N:o 653/2007 (1) mukainen.

3.   Kansallisen turvallisuusviranomaisen on erityisesti arvioitava, onko hakemukseen liitetyn turvallisuusjohtamisjärjestelmän käsikirjan tiivistelmän perusteella mahdollista tehdä alustava päätelmä turvallisuusjohtamisjärjestelmän laadusta ja asianmukaisuudesta, ja päätettävä, millä alueilla tarvitaan lisää tietoa. Kansallinen turvallisuusviranomainen voi osana tätä lisätiedonpyyntöä pyytää niin seikkaperäisiä tietoja kuin se katsoo kohtuulliseksi, jotta tiedoista olisi apua hakemuksen arvioinnissa.

4.   Kun turvallisuustodistus myönnetään, hakijan turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimustenmukaisuus on dokumentoitava kunkin arviointiperusteen suhteen.

5.   Kun kansallinen turvallisuusviranomainen yksilöi lisätietopyynnön tai mahdollisen puutteen kohteen, sen on oltava täsmällinen ja autettava hakijaa ymmärtämään, miten seikkaperäistä vastausta se hakijalta odottaa. Tätä varten sen on:

a)

viitattava selkeästi lisätietopyyntöön liittyvään perusteeseen ja varmistettava, että hakija on selvästi ymmärtänyt ne yksilöidyt alueet, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia;

b)

yksilöitävä asiaan liittyvien määräysten, sääntöjen ja standardien asiaa koskeva kohta;

c)

esitettävä, miksi arviointiperuste ei täyty;

d)

sovittava, mitä sitoumuksia, tietoja ja näyttöaineistoa jatkossa vaaditaan, sen mukaan mitä arviointiperusteen yksityiskohtaisuuden taso edellyttää, ja vahvistettava sekä toimet, jotka hakijalta vaaditaan puutteen korjaamiseksi, että aikataulu vaatimusten noudattamiselle;

e)

eriteltävä alueet, jotka voivat todistuksen myöntämisen jälkeen joutua myöhemmin tarkastuksen kohteeksi valvontajärjestelmän kautta.

6.   Jos rautatieyritys hakee samalla kertaa sekä turvallisuustodistuksen A- että B-osaa, kansallisen turvallisuusviranomaisen on varmistettava, että todistuksen A-osa myönnetään ensin tai että kumpikin todistus myönnetään samalla kertaa asetuksessa (EY) N:o 653/2007 säädetyllä tavalla. Kansallisten turvallisuusviranomaisten on joka tapauksessa määriteltävä menettely sitä varten, kuinka käytetään hakemuslomaketta (erityisesti liitteiden kansilehteä), jos uusi hakemus tehdään samalla kertaa kumpaakin todistusta varten.

7.   Turvallisuustodistushakemusten arvioinnissa käytettäviä yleisiä menettelyjä sovelletaan myös direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja turvallisuustodistuksia koskeviin hakemuksiin.

8.   Kansallisen turvallisuusviranomaisen arviointi direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua turvallisuustodistusta koskevasta hakemuksesta koskee ainoastaan rautatieyrityksen valmiuksia noudattaa niitä vaatimuksia, joita edellytetään siinä verkossa, jolle se hakee todistusta niiden menettelyjen pohjalta, jotka se on perustanut saadakseen todistuksen A-osan.

9.   Nämä arviointiperusteet perustuvat sen osoittamiseen, että tulokset menettelyjen soveltamisesta toiminnan hallintaan tietyssä verkossa on dokumentoitu ja niiden täytäntöönpanosta on tehty sitoumus. Tämän vuoksi kansallinen turvallisuusviranomainen voi pyytää rautatieyritystä toimittamaan otteen dokumentaatiosta, jota rautatieyritys suunnittelee käyttävänsä.

10.   Kansallisten turvallisuusviranomaisten on tehtävä yhteistyötä ratkoakseen B-osan arviointiperusteiden noudattamatta jättämiseen liittyviä kysymyksiä tai hoitaakseen B-osaa koskevaan hakemukseen liittyvät tiedustelut. B-osaa koskevan hakemuksen arvioivan kansallisen turvallisuusviranomaisen on oltava yhteydessä todistuksen A-osan antaneeseen kansalliseen turvallisuusviranomaiseen keskustellakseen ja sopiakseen, mihin toimiin kumpikin mahdollisesti ryhtyy varmistaakseen B-osan arviointiperusteiden noudattamisen.


(1)  EUVL L 153, 14.6.2007, s. 9.


LIITE II

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisten turvallisuustodistusten saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arviointiperusteet liittyen mainitun direktiivin 9 artiklassa ja liitteessä III vahvistettuun rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmään

A.   KAIKKIEN RAUTATIEYRITYKSEN TOIMINTAAN LIITTYVIEN RISKIEN RISKINHALLINTATOIMENPITEET (1)

A.1

On olemassa menettelyt rautatieliikennetoimintaan liittyvien riskien havaitsemiseksi, esimerkiksi sellaisten, jotka johtuvat suoraan työhön liittyvistä toimista, työn suunnittelusta tai työmäärästä ja muiden organisaatioiden/henkilöiden toimista.

A.2

On olemassa menettelyt riskinhallintatoimenpiteiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

A.3

On olemassa menettelyt riskinhallintajärjestelyjen tuloksellisuuden valvomiseksi ja vaadittavien muutosten toteuttamiseksi.

A.4

On olemassa menettelyt, joilla voidaan tunnistaa tarve tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa (esimerkiksi infrastruktuurin haltija, rautatieyritykset, valmistaja, huoltopalvelujen tarjoaja, kunnossapidosta vastaava yksikkö, raideliikenteen kalustoyksikön haltija, palvelujen tarjoaja ja hankintayksikkö) tarpeen mukaan asioissa, joissa niillä on yhteisiä rajapintoja, jotka todennäköisesti haittaavat riskinhallintatoimenpiteiden toteuttamista, direktiivin 2004/49/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

A.5

On olemassa menettelyt sovittuun dokumentointiin ja viestintään asianomaisten tahojen kanssa, mukaan lukien kunkin osallisena olevan organisaation roolien ja vastuiden yksilöinti ja tiedonvaihtotapojen erittelyt.

A.6

On olemassa menettelyt näiden järjestelyjen tuloksellisuuden valvomiseksi ja vaadittavien muutosten toteuttamiseksi.

B.   KUNNOSSAPITOON JA MATERIAALIEN TOIMITUKSEEN LIITTYVÄ RISKINHALLINTA (2)

B.1

On olemassa menettelyt, joilla turvallisuuteen liittyvästä tiedosta ja liikkuvan kaluston osoittamisesta voidaan johtaa kunnossapitovaatimuksia/-standardeja/ -menettelyjä.

B.2

On olemassa menettelyt, joilla kunnossapitovälejä voidaan mukauttaa suoritetun palvelun tyypin ja laajuuden ja/tai liikkuvasta kalustosta saadun tiedon mukaan.

B.3

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että kunnossapitovastuu on selvästi määritelty siten, että kunnossapitotyöpaikkojen pätevyysvaatimukset on yksilöity ja asianmukaiset vastuutasot määritetty.

B.4

On olemassa menettelyt, joilla kerätään tietoja päivittäisen toiminnan toimintahäiriöistä ja vioista ja raportoidaan niistä kunnossapidosta vastaaville tahoille.

B.5

On olemassa menettelyt, joilla voidaan havaita vioista ja rakenteiden puutteista tai toimintahäiriöistä johtuvia riskejä koko elinkaaren ajan ja raportoida niistä asianomaisille osapuolille.

B.6

On olemassa menettelyt, joilla voidaan tarkistaa kunnossapitotoiminnan taso ja tulokset ja valvoa niitä sen varmistamiseksi, että ne noudattavat yrityksen standardeja.

C.   ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖÖN JA TOIMITTAJIEN VALVONTAAN LIITTYVÄ RISKINHALLINTA (3)

C.1

On olemassa menettelyt, joilla voidaan varmistaa alihankkijoiden ja toimittajien pätevyys.

C.2

On olemassa menettelyt, joilla voidaan tarkistaa kaikkien joko alihankkijan tai toimittajan toimittamien sopimusperusteisten palvelujen ja tuotteiden turvallisuustaso ja tulokset ja valvoa niitä, jotta voidaan varmistaa, että ne noudattavat sopimuksessa vahvistettuja ehtoja.

C.3

Rautateiden turvallisuuskysymyksiin liittyvät vastuut ja tehtävät on määritelty selkeästi, niistä on tiedotettu ja ne on jaettu sopimuspuolten ja kaikkien muiden asianomaisten osapuolten kesken.

C.4

On olemassa menettelyt turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen ja sopimusten jäljitettävyyden varmistamiseksi.

C.5

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että alihankkija tai toimittaja suorittaa turvallisuuteen liittyvät tehtävät, mukaan lukien turvallisuuteen liittyvien tietojen vaihto, sopimuksessa vahvistettuja ehtoja noudattaen.

D.   RAUTATIEJÄRJESTELMÄN ULKOPUOLISTEN OSAPUOLTEN TOIMISTA JOHTUVAT RISKIT (4)

D.1

On olemassa menettelyt, joilla voidaan havaita rautatiejärjestelmän ulkopuolisten osapuolten aiheuttamat mahdolliset riskit, silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja kohtuullista.

D.2

On olemassa menettelyt sellaisten riskinhallintatoimenpiteiden laatimiseksi, joilla voidaan lieventää D.1 kohdassa yksilöityjä riskejä hakijan vastuiden suhteen.

D.3

On olemassa menettelyt D.2 kohdassa yksilöityjen toimenpiteiden tuloksellisuuden valvomiseksi ja tarvittavien muutosten toteuttamiseksi.

E.   TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI

E.1

On olemassa toiminnan kuvaus, josta käy selvästi ilmi toiminnan tyyppi, laajuus ja riski.

E.2

On olemassa turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakenteen kuvaus, joka sisältää muun muassa roolien ja vastuiden jakamisen.

E.3

On olemassa 9 artiklassa ja direktiivin 2004/49/EY liitteessä III edellytettyjen turvallisuusjohtamisjärjestelmän menettelyjen kuvaus, joka vastaa suoritettavien palvelujen tyyppiä ja laajuutta.

E.4

Turvallisuuden kannalta olennaiset menettelyt ja tehtävät on lueteltu ja kuvailtu lyhyesti.

F.   VASTUIDEN JAKO (5)

F.1

On olemassa kuvaus siitä, kuinka varmistetaan turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimien koordinointi koko organisaatiossa, mikä perustuu osoitettuun tietämykseen ja päävastuuseen johtotasolla.

F.2

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että henkilöstöllä, jolle organisaatiossa on delegoitu vastuita, on tehtäviensä suorittamiseen vaadittava toimivalta, pätevyys ja asianmukaiset resurssit.

F.3

Turvallisuuteen liittyvät vastuualueet ja vastuiden jako niihin liittyvien erityisten toimintojen suhteen, yhdessä niiden rajapintojen kanssa, on määritelty selkeästi.

F.4

On olemassa menettely sen varmistamiseksi, että turvallisuuteen liittyvät tehtävät on määritelty selkeästi ja delegoitu asianmukaisen pätevyyden omaavalle henkilöstölle.

G.   JOHDON TOIMESTA TAPAHTUVAN VALVONNAN VARMISTAMINEN ERI TASOILLA (6)

G.1

On olemassa kuvaus siitä, kuinka kuhunkin turvallisuuteen liittyvään menettelyyn liittyvät vastuut jaetaan koko organisaatiossa.

G.2

On olemassa menettely, jolla esimiesketju valvoo säännöllisesti tehtävien suorittamista ja jolla sen on puututtava asiaan, jos tehtäviä ei hoideta kunnolla.

G.3

On olemassa menettely, jolla havaitaan ja hallitaan muiden johtamistoimien vaikutuksia turvallisuusjohtamisjärjestelmään.

G.4

On olemassa menettelyt, joilla henkilöt, joilla on jokin rooli turvallisuusjohtamisessa, pidetään vastuussa tekemisistään.

G.5

On olemassa menettelyt, joilla osoitetaan resursseja turvallisuusjohtamisjärjestelmään kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.

H.   HENKILÖSTÖN JA SEN EDUSTAJIEN OSALLISTAMINEN KAIKILLA TASOILLA (7)

H.1

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että henkilöstö ja sen edustajat ovat riittävän edustettuja ja heitä kuullaan määriteltäessä, ehdotettaessa, tarkasteltaessa uudelleen ja kehitettäessä sellaisten toiminnallisten menettelyjen turvallisuusnäkökohtia, jotka voivat koskea henkilöstöä.

H.2

Henkilöstön osallistamis- ja kuulemisjärjestelyt dokumentoidaan.

I.   JATKUVAN PARANTAMISEN VARMISTAMINEN (8)

On olemassa menettelyt, joilla varmistetaan turvallisuusjohtamisjärjestelmän jatkuva parantaminen aina kun se on kohtuudella mahdollista; näihin on kuuluttava:

a)

menettelyt turvallisuusjohtamisjärjestelmän säännöllisiä, tarpeelliseksi katsottuja uudelleentarkasteluja varten;

b)

menettelyt niiden järjestelyjen kuvailemiseksi, joilla seurataan ja analysoidaan merkityksellistä turvallisuuteen liittyvää tietoa;

c)

menettelyt sen kuvailemiseksi, miten todetut puutteet korjataan;

d)

menettelyt sen kuvailemiseksi, kuinka pannaan täytäntöön kehitykseen ja saatuihin kokemuksiin perustuvat turvallisuusjohtamisjärjestelmän uudet säännöt;

e)

menettelyt sen kuvailemiseksi, kuinka sisäisten tarkastusten tuloksia käytetään turvallisuusjohtamisjärjestelmän parantamiseen.

J.   ORGANISAATION PÄÄJOHTAJAN HYVÄKSYMÄ JA KOKO HENKILÖKUNNALLE TIEDOKSI ANNETTU TURVALLISUUSPOLITIIKKA (9)

On olemassa asiakirja, jossa kuvaillaan organisaation turvallisuuspolitiikka ja joka on:

a)

saatettu koko henkilökunnan tietoon ja saataville esimerkiksi organisaation intranetin välityksellä;

b)

oikeassa suhteessa palvelun tyyppiin ja laajuuteen;

c)

organisaation pääjohtajan hyväksymä.

K.   ORGANISAATION TURVALLISUUDEN SÄILYTTÄMISEEN JA PARANTAMISEEN LIITTYVÄT LAADULLISET JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMISEEN TARVITTAVAT SUUNNITELMAT JA MENETTELYT (10)

K.1

On olemassa menettelyt merkityksellisten turvallisuustavoitteiden määrittämiseksi oikeudellisen kehyksen mukaisesti, ja asiakirja, jossa nämä tavoitteet on esitetty.

K.2

On olemassa menettelyt merkityksellisten turvallisuustavoitteiden määrittämiseksi siten, että tavoitteet vastaavat suoritettavan rautatieliikennetoiminnan tyyppiä ja laajuutta sekä asiaa koskevia riskejä.

K.3

On olemassa menettelyt, joilla voidaan säännöllisesti arvioida yleistä turvallisuustasoa suhteessa organisaation turvallisuustavoitteisiin ja jäsenvaltion tasolla vahvistettuihin turvallisuustavoitteisiin.

K.4

On olemassa menettelyt, joilla säännöllisesti seurataan ja uudelleentarkastellaan toiminnallisia järjestelyjä:

a)

keräämällä turvallisuuteen liittyvää merkityksellistä tietoa, josta voidaan johtaa turvallisuustasossa ilmeneviä kehityssuuntia ja arvioida tavoitteiden saavuttamista;

b)

tulkitsemalla merkityksellistä tietoa ja toteuttamalla tarvittavia muutoksia.

K.5

On olemassa menettelyt, joilla rautatieyritys voi laatia suunnitelmia ja menettelyjä tavoitteidensa saavuttamiseksi.

L.   VOIMASSA OLEVIEN, UUSIEN JA MUUTETTUJEN TEKNISTEN JA TOIMINNALLISTEN VAATIMUSTEN TAI MUIDEN MÄÄRÄÄVIEN EHTOJEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT MENETTELYT (11)

L.1

Toiminnan tyypin ja laajuuden kannalta merkityksellisten turvallisuuteen liittyvien vaatimusten osalta on olemassa menettelyt, joilla:

a)

yksilöidään nämä vaatimukset ja ajantasaistetaan merkitykselliset menettelyt vastaamaan niihin tehtyjä muutoksia (muutoksenhallinta);

b)

pannaan ne täytäntöön;

c)

valvotaan niiden noudattamista;

d)

ryhdytään toimiin, jos havaitaan, että niitä ei noudateta.

L.2

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että aiottuun tarkoitukseen käytetään sopivia työntekijöitä, menettelyjä, erityisasiakirjoja, laitteita ja liikkuvaa kalustoa.

L.3

Turvallisuusjohtamisjärjestelmässä on menettelyt sen varmistamiseksi, että kunnossapito suoritetaan asiaa koskevia vaatimuksia noudattaen.

M.   MENETTELYT JA MENETELMÄT, JOTKA KOSKEVAT RISKIEN ARVIOINNIN SUORITTAMISTA JA RISKINHALLINTATOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISTA AINA, KUN TOIMINTAOLOSUHTEIDEN MUUTOKSESTA TAI UUDESTA MATERIAALISTA AIHEUTUU UUSIA RISKEJÄ INFRASTRUKTUURILLE TAI TOIMINNALLE (12)

M.1

On olemassa johtamismenettelyt muutoksille, joita tapahtuu laitteissa, menettelyissä, organisaatiossa, henkilöstössä tai rajapinnoissa.

M.2

On olemassa riskien arviointimenettelyt, joilla hallitaan muutoksia ja vaadittaessa sovelletaan yhteistä turvallisuusmenetelmää riskien arviointiin komission asetuksessa (EY) N:o 352/2009 (13) vahvistetulla tavalla.

M.3

Rautatieyrityksellä on menettelyt, joilla riskien arvioinnin tulokset voidaan siirtää muihin menettelyihin organisaation sisällä ja asettaa ne asianomaisen henkilöstön nähtäville.

N.   SELLAISTEN HENKILÖKUNNAN KOULUTUSOHJELMIEN JA JÄRJESTELMIEN TARJOAMINEN, JOILLA VARMISTETAAN HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYDEN YLLÄPITÄMINEN JA TEHTÄVIEN ASIANMUKAINEN SUORITTAMINEN (14)

N.1

On olemassa pätevyyden hallintajärjestelmä, johon sisältyy vähintään:

a)

turvallisuuteen liittyvien tehtävien edellyttämien tietojen ja taitojen yksilöinti;

b)

valintaperiaatteet (peruskoulutustaso, vaadittava henkinen soveltuvuus ja fyysinen kunto);

c)

perehdyttämiskoulutus ja todistus hankitusta pätevyydestä ja taidoista;

d)

jatkokoulutus ja olemassa olevan pätevyyden ja taitojen säännöllinen ajantasaistaminen;

e)

pätevyyden säännölliset tarkastukset aina kun se on aiheellista;

f)

erityistoimet onnettomuuksissa/vaaratilanteissa tai kun työntekijä on pitkään pois töistä, tilanteen vaatimalla tavalla/kun se on aiheellista;

g)

erityinen turvallisuusjohtamisjärjestelmäkoulutus sellaiselle henkilöstölle, joka osallistuu sen varmistamiseen, että turvallisuusjohtamisjärjestelmä toimii.

N.2

Pätevyyden hallintajärjestelmä sisältää menettelyt, joilla:

a)

yksilöidään toimenkuvat, jotka suorittavat turvallisuuteen liittyviä tehtäviä;

b)

yksilöidään toimenkuvat, joihin sisältyy velvollisuuksia turvallisuusjohtamisjärjestelmään kuuluvien toiminnallisten päätösten tekemisestä;

c)

edellytetään henkilöstöltä sen tehtävien edellyttämiä tarpeellisia tietoja, taitoja ja kykyjä (lääketieteellisiä ja psykologisia) ja niiden säännöllistä ajantasaistamista;

d)

osoitetaan pätevyyttä omaava henkilöstö vastaaviin tehtäviin;

e)

valvotaan, kuinka tehtäviä hoidetaan, ja suoritetaan vaadittaessa korjaavia toimia.

O.   JÄRJESTELYT, JOTKA KOSKEVAT RIITTÄVIEN TIETOJEN ANTAMISTA ORGANISAATIOSSA JA TARVITTAESSA SAMAA INFRASTRUKTUURIA KÄYTTÄVIEN ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ (15)

O.1

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että:

a)

henkilöstö tietää ja tuntee turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja tietoa on helppo saada; ja

b)

turvallisuudesta huolehtivalle henkilöstölle annetaan turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskeva asianmukainen dokumentaatio.

O.2

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että:

a)

keskeinen toiminnallinen tieto on relevanttia ja voimassa olevaa;

b)

henkilöstö on tietoinen sen olemassaolosta ennen kuin sitä on sovellettava;

c)

se on henkilöstön saatavilla ja vaadittaessa henkilöstölle annetaan siitä virallisesti jäljennökset.

O.3

On olemassa järjestelyt tiedon jakamiseksi rautatieorganisaatioiden kesken.

P.   MENETTELYT JA MALLIT, JOTKA LIITTYVÄT TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN TIETOJEN DOKUMENTOINTITAPAAN SEKÄ MENETTELYN MÄÄRÄÄMISEEN TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN OLENNAISTEN TIETOJEN ESITTÄMISTAVAN VALVONTAA VARTEN (16)

P.1

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että kaikki merkityksellinen turvallisuutta koskeva tieto on täsmällistä, kattavaa, johdonmukaista, helppotajuista, riittävän ajantasaista ja asianmukaisesti dokumentoitua.

P.2

On olemassa menettelyt:

a)

kaiken merkityksellisen turvallisuutta koskevan dokumentaation muotoiluun, tuottamiseen, jakeluun ja muutosten hallintaan;

b)

kaiken paperilla toimitettavan tai muista rekisteröintijärjestelmistä peräisin olevan merkityksellisen dokumentaation/tiedon vastaanottamiseen, keräämiseen ja säilyttämiseen.

P.3

On olemassa menettely turvallisuutta koskevien olennaisten tietojen esittämistavan valvontaa varten.

Q.   MENETTELYT, JOILLA VARMISTETAAN ONNETTOMUUKSISTA, VAARATILANTEISTA, ”LÄHELTÄ PITI” -TILANTEISTA JA MUISTA VAARALLISISTA TAPAHTUMISTA ILMOITTAMINEN, NIIDEN TUTKINTA JA ANALYSOINTI SEKÄ TARVITTAVIEN EHKÄISEVIEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMINEN (17)

Q.1

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että onnettomuuksista, vaaratilanteista, ”läheltä piti” -tilanteista ja muista vaarallisista tapahtumista:

a)

ilmoitetaan, ne kirjataan, tutkitaan ja analysoidaan;

b)

ilmoitetaan asiaa koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla kansallisille elimille.

Q.2

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että:

a)

kansallisen turvallisuusviranomaisen, kansallisen tutkintaelimen ja alan/sisäisen tutkinnan suositukset arvioidaan ja toteutetaan, jos se on aiheellista, tai annetaan toimeksi;

b)

merkitykselliset raportit/tiedot muilta rautatieyrityksiltä, infrastruktuurin haltijoilta, kunnossapidosta vastaavilta yksiköiltä ja raideliikenteen kalustoyksikön haltijoilta pannaan merkille ja otetaan huomioon.

Q.3

On olemassa menettelyt, joilla onnettomuuksien, vaaratilanteiden, ”läheltä piti” -tilanteiden ja muiden vaarallisten tapahtumien tutkintaan tai syihin liittyviä merkityksellisiä tietoja voidaan käyttää oppimiseen ja vaadittaessa ehkäisevien toimenpiteiden vahvistamiseen.

R.   HÄTÄTILANTEESSA NOUDATETTAVAT TOIMINTA-, HÄLYTYS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMAT, JOISTA SOVITAAN YHDESSÄ ASIASTA VASTAAVIEN VIRANOMAISTEN KANSSA (18)

R.1

On olemassa asiakirja, jossa yksilöidään kaikentyyppiset hätätilanteet, mukaan lukien vajaatoimintatila, ja on olemassa menettelyt uusien tyyppien yksilöimiseksi.

R.2

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että kunkin yksilöidyn hätätilannetyypin sattuessa:

a)

hätäpalveluihin voidaan ottaa pikaisesti yhteys;

b)

hätäpalveluille annetaan kaikki merkityksellinen tieto sekä etukäteen, jotta ne voivat valmistella toimiaan, että hätätilanteen aikana.

R.3

Kaikkien osapuolten roolit ja vastuut on yksilöity ja vahvistettu asiakirjassa.

R.4

On olemassa toiminta-, hälytys- ja tiedotussuunnitelmat, joihin sisältyvät:

a)

menettelyt kaiken sellaisen henkilöstön hälyttämiseksi, jolla on vastuuta hätätilanteiden hoitamisesta;

b)

järjestelyt näiden menettelyjen ilmoittamiseksi kaikille osapuolille, mukaan lukien matkustajien hätätilanneohjeet;

c)

järjestelyt yhteyden ottamiseksi välittömästi toimivaltaiseen henkilöstöön, jotta se voi tehdä vaadittavat päätökset.

R.5

On olemassa asiakirja, jossa kuvaillaan, kuinka on jaettu voimavaroja ja keinoja ja yksilöity koulutusvaatimuksia.

R.6

On olemassa menettelyt normaalien toimintaolosuhteiden palauttamiseksi mahdollisimman pian.

R.7

On olemassa menettelyt hätäsuunnitelmien testaamiseen yhteistyössä muiden osapuolten kanssa henkilöstön kouluttamiseksi, menettelyjen testaamiseksi, heikkojen kohtien havaitsemiseksi ja sen tarkastamiseksi, miten mahdolliset hätätilanteet hoidetaan.

R.8

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että infrastruktuurin haltija voi helposti ja viipymättä ottaa yhteyden vastuussa (erityisesti vaarallisiin aineisiin liittyvien palveluiden osalta) olevaan toimivaltaiseen, riittävän kielitaidon omaavaan henkilöstöön.

R.9

On olemassa menettely, jolla hätätilanteessa voidaan ottaa yhteys kunnossapidosta vastaavaan yksikköön tai raideliikenteen kalustoyksikön haltijaan.

S.   MÄÄRÄYKSET, JOTKA KOSKEVAT TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄN SÄÄNNÖLLISTÄ SISÄISTÄ TARKASTUSTA (19)

S.1

On olemassa sisäinen tarkastusjärjestelmä, joka on riippumaton ja puolueeton ja joka toimii läpinäkyvästi.

S.2

On olemassa suunnitelmallinen sisäisten tarkastusten aikataulu, jota voidaan tarkistaa riippuen aikaisempien tarkastusten ja suoritustason valvonnan tuloksista.

S.3

On olemassa menettelyt, joilla yksilöidään ja valitaan sopivan pätevyyden omaavat tarkastajat.

S.4

On olemassa menettelyt, joilla:

a)

analysoidaan ja arvioidaan tarkastusten tuloksia;

b)

suositellaan jatkotoimenpiteitä;

c)

seurataan toimenpiteiden tuloksellisuutta;

d)

dokumentoidaan tarkastusten suorittaminen ja tulokset.

S.5

On olemassa menettelyt sen varmistamiseksi, että johtoportaan ylemmät tasot ovat tietoisia tarkastusten tuloksista ja ottavat yleisen vastuun turvallisuusjohtamisjärjestelmän muutosten toteuttamisesta.

S.6

On olemassa asiakirja, josta käy ilmi, kuinka tarkastukset suunnitellaan suhteessa rutiininomaisiin valvontajärjestelyihin sisäisten menettelyjen ja standardiennoudattamisen varmistamiseksi.


(1)  Direktiivin 2004/49/EY 9 artiklan 2 kohta.

(2)  Direktiivin 2004/49/EY 9 artiklan 2 kohta.

(3)  Direktiivin 2004/49/EY 9 artiklan 2 kohta.

(4)  Direktiivin 2004/49/EY 9 artiklan 2 kohta.

(5)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 1 kohta.

(6)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 1 kohta.

(7)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 1 kohta.

(8)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 1 kohta.

(9)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan a alakohta.

(10)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan b alakohta.

(11)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan c alakohta.

(12)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan d alakohta.

(13)  EUVL L 108, 29.4.2009, s. 4.

(14)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan e alakohta.

(15)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan f alakohta.

(16)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan g alakohta.

(17)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan h alakohta.

(18)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan i alakohta.

(19)  Direktiivin 2004/49/EY liite III, 2 Kohdan j alakohta.


LIITE III

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisten turvallisuustodistusten saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arviointiperusteet

YLEISTÄ

Palvelu, jolle todistuksen B-osaa haetaan, on esitetty pääpiirteittäin, ja on olemassa kuvaus siitä, kuinka sovelletaan rautatieyrityksen niitä yleisiä menettelyjä, joita on laadittu sille annetun direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen todistuksen tueksi kaikkien niiden järjestelyjen (mukaan lukien resurssien jakaminen) kehittämiseksi, jotka toteutetaan palvelun suorittamiseksi.

A.   VERKKOKOHTAISTEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN (1)

A.1

On olemassa asiakirjat tuloksista, jotka osoittavat, että ne erityiset säännöt ja erityiset riskit, joita liittyy sen verkon toimintaan, jota varten B-osaa koskeva hakemus jätetään, on otettu huomioon, ja jotka osoittavat, että rautatieyritys voi noudattaa kaikkia verkkokohtaisia sääntöjä ja niiden kaikkia poikkeuksia.

A.2

Verkon rajapinnat muiden osapuolten kanssa, jotka osallistuvat rautatieliikennetoimintaan kyseisessä verkossa, on yksilöity.

A.3

On olemassa asiakirjat, jotka osoittavat, kuinka rautatieyritys toimii vuorovaikutuksessa verkon infrastruktuurin haltijan ja muiden verkossa toimivien rautatieyritysten kanssa, mukaan luettuna seikkaperäinen kuvaus tietojen jakamisesta.

A.4

On olemassa asiakirjat, jotka osoittavat, kuinka rautatieyritys hoitaa hätätilanteet, mukaan luettuna koordinointi infrastruktuurin haltijan ja asianomaisten viranomaisten kanssa.

A.5

On olemassa asiakirjat, joissa yksilöidään kaikki erityiset onnettomuuksien/vaaratilanteiden tutkintasäännöt ja jotka osoittavat, että hakija voi noudattaa niitä.

B.   HENKILÖSTÖN PÄTEVYYTTÄ KOSKEVIEN VERKKOKOHTAISTEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN (2)

B.1

Dokumentaatio osoittaa, että hakijan turvallisuusjohtamisjärjestelmään sisältyy pätevyyden hallintajärjestelmä, jonka avulla:

a)

yksilöidään palvelun suorittamiseen liittyvän henkilöstön kategoriat (työsuhteinen tai sopimussuhteinen henkilöstö) ja

b)

osoitetaan pätevää henkilöstöä kyseiseen verkkoon, erityisesti sen henkilöstön osalta, jota pyydetään suorittamaan moninaisia tehtäviä, ja varmistetaan tarvittaessa, että pätevyydestä annetaan todistus.

B.2

Dokumentaatio osoittaa, että on olemassa järjestelyt, joilla organisoidaan henkilöstön päivittäinen työ siten, että varmistetaan, että turvallisuuteen liittyvät tehtävät suoritetaan ja että henkilöstö osoitetaan sopiviin tehtäviin.

B.3

Dokumentaatio osoittaa hakijan kyvyn tuottaa asiakirjoja, joita käytetään asianomaisen henkilöstön koulutuksessa, ja sen kyvyn varmistaa, että asiakirjoista tulee täsmällisiä, niitä pidetään ajan tasalla ja niissä käytetään kieltä ja terminologiaa, jota niitä käyttävä henkilöstö ymmärtää.

C.   LIIKKUVAN KALUSTON HALLINTAA KOSKEVIEN VERKKOKOHTAISTEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN (3)

C.1

Dokumentaatiossa on selvästi ilmaistu, minkä tyyppistä liikkuvaa kalustoa verkossa käytetään ja minkä tyyppistä toimintaa sillä harjoitetaan.

C.2

Dokumentaatiossa on esitetty pääpiirteittäin, kuinka rautatieyritykset noudattavat kaikkia toiminnallisia rajoituksia, joita verkossa käytettävälle liikkuvalle kalustolle on asetettu.

C.3

Dokumentaatiossa on yksilöity kyseisen verkon kaikki lisäkunnossapitovaatimukset ja asianmukaisten kunnossapitojärjestelyjen olemassaolo.

C.4

Dokumentaatiossa on yksilöity kaikki lisävaatimukset liikkuvan kaluston vaaratilanteiden osalta kyseisessä verkossa ja asianmukaisten järjestelyjen olemassaolo


(1)  Direktiivin 2004/49/EY liite IV, ensimmäinen luetelmakohta.

(2)  Direktiivin 2004/49/EY liite IV, toinen luetelmakohta.

(3)  Direktiivin 2004/49/EY liite IV, kolmas luetelmakohta.


LIITE IV

Todistuksen A- tai B-osan myöntämisen jälkeiseen valvontaan sovellettavat periaatteet

1.

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on sovellettava seuraavia periaatteita valvoessaan noudattavatko direktiivin 2004/49/EY 4 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut rautatieyritykset määräyksiä. Näitä periaatteita sovelletaan valvontatoiminnan yleisissä puitteissa ja niiden sisällä yksittäisissä tapauksissa.

2.

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on sovellettava suhteellisuusperiaatetta täytäntöönpanon ja riskin välillä. Kaikkien toimien, joita kansallinen turvallisuusviranomainen toteuttaa määräysten noudattamisen varmistamiseksi tai saadakseen rautatieyritykset vastuuseen laillisten velvoitteidensa laiminlyönnistä, on oltava suhteessa kaikkiin turvallisuusriskeihin tai määräysten noudattamatta jättämisten potentiaaliseen vakavuuteen, mukaan lukien kaikki tosiasialliset tai potentiaaliset haitat.

3.

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on sovellettava yhdenmukaisen lähestymistavan periaatetta varmistaakseen, että yksi kansallinen turvallisuusviranomainen omaksuu samankaltaisen lähestymistavan samankaltaisissa olosuhteissa saavuttaakseen samankaltaisia tavoitteita kuin toinen.

4.

Kansallisten turvallisuusviranomaisten valvontatoimet on kohdistettava lähinnä sellaiseen toimintaan, josta kansallisen turvallisuusviranomaisen arvion mukaan voi aiheutua vakavimmat riskit tai jossa vaarat ovat vähiten hallinnassa. Tätä varten kansallisella turvallisuusviranomaisella on oltava menetelmät ja valtuudet arvioida rautatieyrityksen päivittäistä suoritustasoa.

5.

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on päätettävä ensisijaisista painotuksista käyttääkseen voimavarojaan tehokkaasti, mutta päätöksen siitä, kuinka tämä tehdään parhaiten, olisi oltava kunkin yksittäisen kansallisen turvallisuusviranomaisen oma asia. Toimet on kohdistettava niihin tahoihin, jotka ovat vastuussa riskistä ja jotka voivat parhaiten hallita sitä.

6.

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on sovellettava läpinäkyvyyden periaatetta auttaakseen rautatieyrityksiä ymmärtämään, mitä ne odottavat niiltä (mukaan lukien se, mitä niiden pitäisi tai ei pitäisi tehdä) ja mitä niiden pitäisi odottaa kansalliselta turvallisuusviranomaiselta.

7.

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on vastattava päätöksistään direktiivin 2004/49/EY 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kansallisilla turvallisuusviranomaisilla on sitä varten oltava toimintalinjat ja periaatteet, joilla niitä voidaan arvioida. Kansallisilla turvallisuusviranomaisilla on myös oltava valitusmenettely.

8.

Kansallisten turvallisuusviranomaisten on kehitettävä keskinäisiä yhteistyömenettelyjä jakaakseen tietoa keskenään ja koordinoidakseen vastauksensa turvallisuuden rikkomuksiin. Tämä on erityisen tärkeää turvallisuustodistusten B-osan osalta. Kansallisten turvallisuusviranomaisten on lisäksi kehitettävä yhteistyömenettelyjä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa jakaakseen tietoa keskenään ja kehittääkseen yhtenäisiä lähestymistapoja rautateiden turvallisuuteen vaikuttaviin kysymyksiin.


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/25


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1159/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2011 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 ja 6 kohdan sekä 21 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 517/94 vahvistettiin tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset, jotka jaetaan ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteella.

(2)

Asetuksen nojalla voidaan tietyissä olosuhteissa käyttää muita jakomenetelmiä, jakaa kiintiöitä eriin tai varata osa erityisestä määrällisestä rajoituksesta hakemuksille, joiden tueksi esitetään näyttö aiemmasta tuontitoiminnasta.

(3)

Vuodeksi 2011 vahvistettujen kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt olisi hyväksyttävä ennen kiintiövuoden alkua, jotta kaupan jatkuvuus ei häiriintyisi aiheettomasti.

(4)

Aiempina vuosina hyväksytyt toimenpiteet, muun muassa ne, jotka sisältyvät neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2010 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2009 annettuun komission asetukseen (EU) N:o 1258/2009 (2), ovat osoittautuneet tyydyttäviksi, ja vastaavat säännöt olisi tästä syystä vahvistettava vuodeksi 2011.

(5)

Mahdollisimman monien talouden toimijoiden tyydyttämiseksi on aiheellista muuttaa ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteen mukainen jakomenetelmä joustavammaksi määrittämällä enimmäismäärät, jotka kyseisen menetelmän perusteella voidaan kullekin toimijalle jakaa.

(6)

Kaupan jatkuvuuden ja kiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin takaamiseksi toimijoiden olisi sallittava esittää vuoden 2011 ensimmäinen tuontilupahakemus samalle määrälle, jonka ne toivat vuonna 2010.

(7)

Kiintiömäärien käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti toimijan, joka on käyttänyt vähintään puolet jo myönnetystä määrästä, olisi saatava hakea uutta määrää edellyttäen, että kiintiöissä on käyttämättömiä määriä.

(8)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi tuontilupien olisi oltava voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään vuoden loppuun. Jäsenvaltioiden olisi myönnettävä lisenssejä vasta sen jälkeen, kun ne ovat saaneet komissiolta ilmoituksen siitä, että määriä on käytettävissä, ja ainoastaan, jos toimija pystyy esittämään näytön sopimuksen olemassaolosta ja vakuuttamaan, ellei päinvastaisesta ole nimenomaan säädetty, ettei ole jo saanut tämän asetuksen mukaista yhteisön tuontilupaa kyseessä oleville luokille ja maille. Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus jatkaa sellaisten lisenssien voimassaoloaikaa tuojien hakemuksesta kolmella kuukaudella ja enintään 31 päivään maaliskuuta 2012, joiden kohteena olevista määristä vähintään puolet on käytetty hakuajankohtaan mennessä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 517/94 25 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteessä IV mainittujen, tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavien määrällisten kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt vuodeksi 2011.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio on vastaanottanut jäsenvaltioiden ilmoitukset yksittäisten toimijoiden hakemuksista, eivätkä niiden määrät saa ylittää kullekin toimijalle liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

Näitä enimmäismääriä ei kuitenkaan sovelleta toimijoihin, jotka ensimmäisen vuotta 2011 koskevan hakemuksensa yhteydessä voivat kunkin luokan ja kunkin asianomaisen kolmannen maan osalta todistaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuoneensa vuodeksi 2010 saamiensa tuontilisenssien nojalla kullekin luokalle vahvistettuja enimmäismääriä suuremmat määrät.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tällaisten toimijoiden tuoda korkeintaan määrätystä kolmannesta maasta ja määrätyssä luokassa vuonna 2010 tuotuja määriä vastaavat määrät edellyttäen, että ne mahtuvat käytettävissä olevien kiintiömäärien rajoihin.

3 artikla

Tuojat, jotka ovat jo käyttäneet vähintään 50 prosenttia tämän asetuksen mukaisesti niille myönnetyistä määristä, voivat tehdä uuden samaa luokkaa ja samaa alkuperämaata koskevan hakemuksen määrille, jotka eivät saa ylittää liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat ilmoittaa anottujen tuontilupien kohteena olevat määrät komissiolle 7 päivästä tammikuuta 2011 klo 10.00 alkaen.

Ensimmäisessä alakohdassa annettu kellonaika tarkoittaa Brysselin aikaa.

2.   Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset myöntävät luvat vasta sen jälkeen, kun komissio on asetuksen (EY) N:o 517/94 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut, että määriä on käytettävissä tuontiin.

Ne antavat luvan ainoastaan, jos toimija:

a)

osoittaa, että tavaroiden toimittamista koskeva sopimus on olemassa, ja

b)

todistaa kirjallisesti, että kyseisten luokkien ja maiden osalta:

i)

sille ei ole jo myönnetty tuontilupaa tämän asetuksen nojalla, tai

ii)

sille on myönnetty lupa tämän asetuksen nojalla, mutta se on käyttänyt vähintään 50 prosenttia sen kohteena olevista määristä.

3.   Tuontiluvat ovat voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2011.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin tuojan pyynnöstä pidentää kolmella kuukaudella lupia, joiden kohteena olevista määristä on pyynnön esittämisajankohtana käytetty vähintään 50 prosenttia. Tällainen pidennys ei voi missään olosuhteissa jatkua pidempään kuin 31 päivään maaliskuuta 2012.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  EUVL L 338, 19.12.2009, s. 24.


LIITE I

Asetuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut enimmäismäärät:

Maa

Ryhmä

Yksikkö

Enimmäismäärä

Valko-Venäjä

1

kilogrammaa

20 000

2

kilogrammaa

80 000

3

kilogrammaa

5 000

4

kappaletta

20 000

5

kappaletta

15 000

6

kappaletta

20 000

7

kappaletta

20 000

8

kappaletta

20 000

15

kappaletta

17 000

20

kilogrammaa

5 000

21

kappaletta

5 000

22

kilogrammaa

6 000

24

kappaletta

5 000

26/27

kappaletta

10 000

29

kappaletta

5 000

67

kilogrammaa

3 000

73

kappaletta

6 000

115

kilogrammaa

20 000

117

kilogrammaa

30 000

118

kilogrammaa

5 000

Pohjois-Korea

1

kilogrammaa

10 000

2

kilogrammaa

10 000

3

kilogrammaa

10 000

4

kappaletta

10 000

5

kappaletta

10 000

6

kappaletta

10 000

7

kappaletta

10 000

8

kappaletta

10 000

9

kilogrammaa

10 000

12

paria

10 000

13

kappaletta

10 000

14

kappaletta

10 000

15

kappaletta

10 000

16

kappaletta

10 000

17

kappaletta

10 000

18

kilogrammaa

10 000

19

kappaletta

10 000

20

kilogrammaa

10 000

21

kappaletta

10 000

24

kappaletta

10 000

26

kappaletta

10 000

27

kappaletta

10 000

28

kappaletta

10 000

29

kappaletta

10 000

31

kappaletta

10 000

36

kilogrammaa

10 000

37

kilogrammaa

10 000

39

kilogrammaa

10 000

59

kilogrammaa

10 000

61

kilogrammaa

10 000

68

kilogrammaa

10 000

69

kappaletta

10 000

70

paria

10 000

73

kappaletta

10 000

74

kappaletta

10 000

75

kappaletta

10 000

76

kilogrammaa

10 000

77

kilogrammaa

5 000

78

kilogrammaa

5 000

83

kilogrammaa

10 000

87

kilogrammaa

8 000

109

kilogrammaa

10 000

117

kilogrammaa

10 000

118

kilogrammaa

10 000

142

kilogrammaa

10 000

151A

kilogrammaa

10 000

151B

kilogrammaa

10 000

161

kilogrammaa

10 000


LIITE II

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista lisenssejä myöntävistä viranomaistahoista:

1.

Itävalta

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A-1011 Wien

Puhelin: (43 1) 71100-0

Faksi: (43 1) 71100-8386

2.

Belgia

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

B-1210 Brussel

Puhelin: + 32 (0) 2 277 67 13

Faksi: + 32 (0) 2 277 50 63

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Tél: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

3.

Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’

ул. ‘Славянска’ 8

1052 София

Puhelin:

+359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800

Faksi:

+359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654

4.

Kypros

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Puhelin: ++357 2 867100

Faksi: ++357 2 375120

5.

Tšekki

Ministerstvo prumyslu a obchodu

Licencní správa

Na Frantisku 32

CZ-110 15 Praha 1

Puhelin: (420) 22490 7111

Faksi: (420) 22421 2133

6.

Tanska

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK - 2100 København

Puhelin: (45) 35 46 60 30

Faksi: (45) 35 46 60 29

7.

Viro

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EST-15072 Tallinn

Estonia

Puhelin: (372) 6256 400

Faksi: (372) 6313 660

8.

Suomi

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Puhelin: (358 9) 61 41

Faksi: (358 20) 492 2852

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

9.

Ranska

Ministère de l'économie, de l'Industrie et de l'emploi

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Puhelin: (+33-1) 53 44 90 26

Faksi: (+33-1) 53 44 91 72

10.

Saksa

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Puhelin: (49 61 96) 908-0

Faksi: (49 61 96) 908 800

11.

Kreikka

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Puhelin: (30210) 328 6021-22

Faksi: 210 328 60 94

12.

Unkari

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest.

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG

Puhelin: +36 1458 5503

Faksi: +36 1458 5814

Sähköposti: mkeh@mkeh.gov.hu

13.

Irlanti

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Puhelin: (353 1) 631 21 21

Faksi: (353 1) 631 28 26

14.

Italia

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III - Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I - 00144 Roma

Puhelin:(39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Faksi:(39 06) 5993 2263, 5993 2636

Sähköposti: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.

Latvia

Ekonomikas ministrija

Brivibas iela 55

LV-1519 Riga

Puhelin: 00 371 670 132 99 / 00 371 670 132 48

Faksi: 00 371 672 808 82

16.

Liettua

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Puhelin: 00 370 5 262 87 50 / 00370 5 261 94 88

Faksi: 00 370 5 262 39 74

17.

Luxemburg

Ministère de l'Economie et du Commerce

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Puhelin: (352) 47 82 371

Faksi: (352) 46 61 38

18.

Malta

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta LTV2000

Malta

Puhelin: 00 356 256 90 202

Faksi: 00 356 212 37 112

19.

Alankomaat

Belastingdienst/Douane

centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Puhelin: (31 50) 52 32 600

Faksi: (31 50) 52 32 210

20.

Puola

Ministerstwo Gospodarki

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

PL-00-950 Warszawa

Puhelin: 0048/22/693 55 53

Faksi: 0048/22/693 40 21

21.

Portugali

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Puhelin: (351-1) 218 814 263

Faksi: (351-1) 218 814 261

Sähköposti: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Romania

Ministerul Econoniei

Comertului și Mediului de Afaceri

Directia Generala Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucuresti, sector 1

Cod postal 010036

Puhelin: (40-21) 315.00.81

Faksi: (40-21) 315.04.54

Sähköposti: clc@dce.gov.ro

23.

Slovakia

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Puhelin: 00 421 2 4854 2021/ 00 421 2 4854 7119

Faksi: 00 421 2 4342 3919

24.

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Puhelin: +386(0)4/297 44 70

Faksi: +386(0)4/297 44 72

Sähköposti: taric.cuje@gov.si

25.

Espanja

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Puhelin: (34 91) 349 38 17, 349 38 74

Faksi: (34 91) 349 38 31

Sähköposti: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.

Ruotsi

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Puhelin: (46 8) 690 48 00

Faksi: (46 8) 30 67 59

Sähköposti: registrator@kommers.se

27.

Yhdistynyt kuningaskunta:

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Puhelin: (44-1642) 36 43 33

Faksi: (44-1642) 36 42 69

Sähköposti: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/33


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1160/2010,

annettu 9 päivään joulukuuta 2010,

tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontia koskevat yhteiset menettelyt olisi saatettava ajan tasalle tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 (2) tehtyjen muutosten, jotka vaikuttavat myös asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteessä I oleviin tiettyihin koodeihin, huomioon ottamiseksi.

(2)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3030/93 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 3030/93 17 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liite I seuraavasti:

Korvataan liite I seuraavasti:

LIITE I

SOPIMUKSEN 1 ARTIKLASSA TARKOITETUT TEKSTIILITUOTTEET  (1)

1.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ”ex”-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan sekä vastaavan kuvauksen perusteella.

2.

Luokkiin 1–114 kuuluvien, Kiinasta peräisin olevien tuotteiden perusainetta koskevien yksityiskohtaisten tietojen puuttuessa näitä tuotteita pidetään yksinomaan villasta tai hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta koostuvina.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ”vauvanvaatteet” tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2010

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I A

1

Puuvillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Puuvillakankaat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, kudotut nauhat, nukkakankaat, pyyheliinakankaat, chenillelankakankaat, tylli ja solmitut verkkokankaat, ei kuitenkaan lintuniisikankaat

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Kudotut kankaat, synteettikuitua (katkokuitua tai jätettä), muut kuin kudotut nauhat, nukkakankaat (myös froteekankaat) ja chenillelankakankaat

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

RYHMÄ I B

4

Paidat, T-paidat, kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on pyöreä, poolo- tai pystykaulus (muuta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa), aluspaidat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Neulepuserot, pujopaidat, villapaidat, liivit, neulepuseron ja -takin yhdistelmät, neuletakit, yönutut ja puserot (muut kuin takit ja bleiserit), anorakit, tuulipuserot, ulkoilupuserot ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Miesten ja poikien kudotut polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan uimahousut) ja pitkät housut; naisten ja tyttöjen pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, myös neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Miesten ja poikien paidat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

RYHMÄ II A

9

Pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa; pyyheliinat tai keittiöpyyhkeet, pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista kudottua froteekangasta, puuvillaa, muuta kuin neulosta

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Lanka, synteettikatkokuitua tai synteettijätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

josta akryylia

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Lanka, muuntokatkokuitua tai muuntojätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (muut kuin puuvillaiset pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut kankaat ja kudotut nauhat) ja tuftatut tekstiilikankaat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

joista puuvillavakosamettia

5801 22 00

 

 

39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, ei kuitenkaan neulosta eikä pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista puuvillaista froteekangasta

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

RYHMÄ II B

12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut, myös suonikohjusukat, muut kuin luokan 70 tuotteet

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 paria

41

13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Naisten ja tyttöjen kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat; jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Miesten ja poikien muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Miesten ja poikien muuta kuin neulosta olevat takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin neulosta

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Hupputakit; tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen yläosat, muut kuin luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimahousut), neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Naisten ja tyttöjen muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin 10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Verryttelypuvut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Hiihtopuvut, muuta kuin neulosta

ex 6211 20 00

 

 

78

Vaatteet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77 kuuluvat

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Päällystakit, jakut, takit, bleiserit ja muut vaatteet, myös hiihtopuvut, neulosta, muut kuin luokkiin 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 ja 75 kuuluvat

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

RYHMÄ III A

33

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys pienempi kuin 3 metriä

5407 20 11

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, tehty edellä mainituista kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, muuta kuin neulosta

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys vähintään 3 metriä

5407 20 19

 

 

35

Kudotut kankaat, katkomatonta synteettikuitua, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Kudotut kankaat, katkomatonta muuntokuitua, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Neulosta olevat verhoihin tarkoitetut synteettikankaat, myös verkkokangas

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Lanka, katkomatonta synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin teksturoimattomat langat, yksinkertaiset, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 50 kierrosta metrillä

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Lanka, katkomatonta tekokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5401 20 10

Lanka, muuntokuitua; lanka muuntokuidusta tai muuntokuitufilamenteista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat selluloosa-asetaatista, ei kuitenkaan yksinkertaiset viskoosilangat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Tekokuitufilamenttilanka, muuntokatkokuitulanka, puuvillalanka, vähittäismyyntimuodoissa

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Villa ja hieno eläimenkarva, karstattu tai kammattu

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Lanka, karstattu villaa (karstavillalanka) tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Lanka, kammattua villaa (kampavillalanka) tai hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Lanka, villaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Kudotut kankaat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Karstattu tai kammattu puuvilla

5203 00 00

 

 

53

Lintuniisikankaat

5803 00 10

 

 

54

Muuntokatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5507 00 00

 

 

55

Synteettikatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Lanka, synteettikatkokuitua (myös jäte), vähittäismyyntimuodoissa

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Matot, solmitut, myös sovitetut

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan 58 kuuluvat

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

 

 

60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

5805 00 00

 

 

61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan 62 kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

5606 00 915606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

5807 10 105807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

5808 10 005808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel-pitsi ja pitkänukkaiset neulokset, synteettikuitua

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkiin 38 A ja 63 kuuluvat tuotteet, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

RYHMÄ III B

10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paria

59

67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

joista: säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuitua, yksinkertainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä (6,7 texiä)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Naisten pitkät sukat, synteettikuitua

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 paria

33

72

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa, tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut, synteettikuitua

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Teltat

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään pakkaamiseen, kudottua kangasta, ei kuitenkaan polyeteeni- tai polypropeenikaistaleesta valmistetut

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

5602 10 195602 10 315602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Kuitukankaat ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

5901 10 005901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

5904 10 005904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

5906 10 005906 99 105906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan 100 kuuluvat kankaat

5907 00 00

 

 

100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, ei kuitenkaan synteettikuitua

ex 5607 90 90

 

 

109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Ilmapatjat, kangasta

6306 40 00

 

 

111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin 113 ja 114 kuuluvat

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

6307 10 90

 

 

114

Tekstiilikankaat ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

ex 5607 90 90

 

 

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

ex 6305 90 00

 

 

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

 

 

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Lanka (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 41 langat

5402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Muuntokatkokuidut

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Lanka (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 42 langat

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

5105 40 00

 

 

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5110 00 00

 

 

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

5308 90 90

 

 

132

Paperilanka

5308 90 50

 

 

133

Hamppulanka

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalloitu lanka

5605 00 00

 

 

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5113 00 00

 

 

136

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

5809 00 00

 

 

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6301 90 90

 

 

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

ex 5607 90 20

 

 

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kookoskuitulanka

5308 10 00

 

 

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

5702 20 00

 

 

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

5602 10 11

 

 

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

6305 10 10

 

 

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

 

 

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Vaatteet, neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 156 kuuluvat

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

 

 

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

ex 6213 90 00

 

 

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 159 kuuluvat

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

LIITE I A

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2010

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Sideharso ja sideharsotavarat vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

3005 90 31

 

 

LIITE I B

1.

Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvat tekstiiliraaka-aineet (luokat 128 ja 154), muut kuin villasta ja hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta valmistetut tekstiilituotteet sekä luokkien 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A ja 127 B tekokuidut, filamentit ja langat.

2.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ”ex”-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan ja vastaavan kuvauksen perusteella.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ”vauvanvaatteet” tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2010

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I

ex 20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat ja tuftatut tekstiilikankaat

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 118 kuuluvat

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

RYHMÄ II

ex 12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, jakut ja bleiserit, ei kuitenkaan hupputakit

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin silkkiä tai jätesilkkiä

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex 6107 29 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), neulosta

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin ex 10 ja ex 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan ex 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Verryttelypuvut, neulosta

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Nimikkeiden 59035906 ja 5907 kudotuista kankaista valmistetut vaatteet, muut kuin luokkiin ex 14 ja ex 15 kuuluvat

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Nimikkeiden 5903 ja 5907 neuloksista valmistetut vaatteet ja hiihtopuvut, neulosta

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

RYHMÄ III A

ex 38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, kudotut, muut kuin neulotut

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Matot, solmitut, myös sovitetut

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan ex 58, 142 ja 151 B kuuluvat

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

 

 

ex 60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan ex 62 ja 137 kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin kudottua kangasta tai neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkaan ex 63 kuuluvat

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Vuode- ja matkahuovat, muuta kuin neulosta

ex 6301 10 00

 

 

RYHMÄ III B

ex 10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 paria

59

ex 67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Uimapuvut

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 159 kuuluvat

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, muille kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Teltat

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan ex 100 kuuluvat kankaat

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Ilmapatjat, kangasta

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin ex 113 ja ex 114 kuuluvat

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tekniseen käyttöön tarkoitetut kankaat ja tavarat, muut kuin luokkaan 136 kuuluvat

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

ex 5607 90 90

 

 

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

ex 6305 90 00

 

 

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

 

 

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Lanka, (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Muuntokatkokuidut

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Lanka, (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, yksinkertainen lanka, viskoosia, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat, selluloosa-asetaattia

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

5105 40 00

 

 

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5110 00 00

 

 

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

5308 90 90

 

 

132

Paperilanka

5308 90 50

 

 

133

Hamppulanka

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalloitu lanka

5605 00 00

 

 

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5113 00 00

 

 

136 A

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin luokkaan 136 A kuuluvat

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

5809 00 00

 

 

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6301 90 90

 

 

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

ex 5607 90 20

 

 

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kookoskuitulanka

5308 10 00

 

 

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

5702 20 00

 

 

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

5602 10 11

 

 

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

6305 10 10

 

 

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

 

 

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Vaatteet, neulosta, ei kuitenkaan luokkiin ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 ja 156 kuuluvat

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

 

 

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

ex 6213 90 00

 

 

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta eikä luokkiin ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 ja 159 kuuluvat

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 


(1)  Huom.: Tämä koskee ainoastaan luokkia 1–114 lukuun ottamatta Venäjän federaatiota ja Serbiaa, joiden osalta se koskee luokkia 1–161.

(2)  Sovelletaan ainoastaan Kiinasta peräisin olevaan tuontiin.


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/59


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1161/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat toimittaa terveysväitteiden hyväksyntää koskevat hakemukset jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ”elintarviketurvallisuusviranomainen”.

(3)

Hakemuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Laboratoire Vie et Santé toimitti 29 päivänä joulukuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka perusteella elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski tuotteen Catalgine® bouffées de chaleur vaikutuksia kuumien aaltojen määrän vähentämiseen (kysymys nro EFSA-Q-2009-00852) (2). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Auttaa vähentämään kuumien aaltojen määrää”.

(6)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 13 päivänä tammikuuta 2010 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella tuotteen Catalgine® bouffées de chaleur nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut terveysväitteet kuuluvat kyseisen asetuksen 28 artiklan 5 kohdassa vahvistettujen siirtymätoimenpiteiden piiriin ainoastaan, jos ne täyttävät kyseisessä kohdassa mainitut edellytykset, joihin kuuluu se edellytys, että niiden on oltava asetuksen mukaisia. Koska elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen johtopäätökseen, että kyseisen elintarvikkeen nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi tässä asetuksessa käsiteltävän väitteen osalta, väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 säännösten mukainen, eikä se voi hyötyä kyseisen asetuksen 28 artiklan 5 kohdassa säädetystä siirtymäajasta. Näin ollen olisi säädettävä kuuden kuukauden siirtymäajasta, jotta elintarvikealan toimijat voivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä esitettyä terveysväitettä ei lisätä sallittuja väitteitä koskevaan unionin luetteloon, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa.

Sitä saa kuitenkin käyttää vielä kuuden kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1422.


LIITE

Hylätty terveysväite

Hakemus – asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Catalgine® bouffées de chaleur

Auttaa vähentämään kuumien aaltojen määrää

Q-2009-00852


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/61


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1162/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat hakea lupaa terveysväitteiden esittämiseen jäsenvaltion toimivaltaiselta kansalliselta viranomaiselta. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(3)

Hakemuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava hakemuksesta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ja ottaa siinä huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Tässä asetuksessa mainitut kaksi lausuntoa liittyvät asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavia terveysväitteitä koskeviin hakemuksiin.

(6)

Yritykseltä Danone Baby Nutrition asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski tuotteen Immunofortis® vaikutuksia imeväisten immuunijärjestelmään (kysymys EFSA-Q-2008-106) (2). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Immunofortis® vahvistaaksesi luonnollisesti vauvasi immuunijärjestelmää”.

(7)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 4 päivänä helmikuuta 2010 toimittamassaan lausunnossa, että annetut tiedot ovat riittämättömät tuotteen Immunofortis® käytön ja väitetyn vaikutuksen välisen syy-seuraussuhteen osoittamiseksi todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(8)

Yritykseltä Vifor Pharma (Potters) asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski tuotteen Eye qTM vaikutuksia työmuistiin (kysymys EFSA-Q-2009-00485) (3). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Eye qTM (ainutlaatuinen yhdistelmä korkeapitoisia monityydyttymättömiä omega-3- ja omega-6-rasvahappoja EPA/DHA/GLA) antaa välttämättömiä ravintoaineita, jotka auttavat parantamaan lasten työmuistia”. Hakijan käyttämät lyhenteet viittaavat eikosapentaeenihappoon (EPA), dokosaheksaeenihappoon (DHA) ja gammalinoleenihappoon (GLA).

(9)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 4 päivänä maaliskuuta 2010 toimittamassaan lausunnossa, että annetut tiedot ovat riittämättömät tuotteen Eye qTM nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välisen syy-seuraussuhteen osoittamiseksi todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 28 artiklan 6 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja terveysväitteitä, joita ei hyväksytä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla päätöksellä, voidaan käyttää kuuden kuukauden ajan tämän asetuksen hyväksymisestä edellyttäen, että hakemus tehtiin viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2008. Koska tuotetta Eye qTM koskevaan terveysväitteeseen liittyvää hakemusta ei kuitenkaan tehty ennen 19 päivää tammikuuta 2008, 28 artiklan 6 kohdan b alakohdassa säädetty edellytys ei täyty eikä kyseisessä artiklassa säädettyä siirtymäaikaa sovelleta. Näin ollen olisi säädettävä kuuden kuukauden siirtymäajasta, jotta elintarvikealan toimijat voivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä päätettäessä on otettu huomioon kannanotot, joita komissio on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan nojalla saanut hakijoilta ja yleisöltä.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä terveysväitteitä ei lisätä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

Niitä saa kuitenkin käyttää vielä kuuden kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal (2010) 8(2):1430.

(3)  The EFSA Journal (2010) 8(3):1516.


LIITE

Hylätyt terveysväitteet

Hakemus – asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Lasten kehitykseen ja terveyteen liittyvä terveysväite – 14 artiklan 1 kohdan b alakohta

Immunofortis®

Immunofortis® vahvistaaksesi luonnollisesti vauvasi immuunijärjestelmää.

Q-2008-106

Lasten kehitykseen ja terveyteen liittyvä terveysväite – 14 artiklan 1 kohdan b alakohta

Eye qTM

Eye qTM (ainutlaatuinen yhdistelmä korkeapitoisia monityydyttymättömiä omega-3- ja omega-6-rasvahappoja EPA/DHA/GLA) antaa välttämättömiä ravintoaineita, jotka auttavat parantamaan lasten työmuistia.

Q-2009-00485


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/64


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1163/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Agneau du Périgord (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan esittämä hakemus nimityksen ”Agneau du Périgord” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 112, 1.5.2010, s. 7.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.1   Tuore liha (ja muut eläimenosat)

RANSKA

Agneau du Périgord (SMM)


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/66


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1164/2010

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla tutkinut Italian pyynnön, joka koskee komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1263/96 (3) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino” eritelmän muutosten hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutokset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EYVL L 163, 2.7.1996, s. 19.

(4)  EUVL C 73, 23.3.2010, s. 42.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6:   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ITALIA

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino (SAN)


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/68


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1165/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Salzwedeler Baumkuchen (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksan hakemus nimityksen ”Salzwedeler Baumkuchen (SMM)” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 95, 15.4.2010, s. 29.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet:

Luokka 2.4   Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

SAKSA

Salzwedeler Baumkuchen (SMM)


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/70


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1166/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Agnello di Sardegna (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 138/2001 (3), nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteelllisen merkinnän ”Agnello di Sardegna” eritelmän muutosten hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Komissiolle ei ole esitetty vastaväitettä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, joten muutokset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11.

(3)  EYVL L 23, 25.1.2001, s. 17.

(4)  EUVL C 70, 19.3.2010, s. 31.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.1 –   Tuore liha (ja muut eläimenosat)

ITALIA

Agnello di Sardegna (SMM)


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/72


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1167/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Prosciutto di Modena (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Prosciutto di Modena” eritelmän muutosten hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3). Komissiolle ei ole esitetty vastaväitettä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, joten muutokset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL C 72, 20.3.2010, s. 20.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.2 –   Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

ITALIA

Prosciutto di Modena (SAN)


10.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/74


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1168/2010,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

62,5

MA

74,9

MK

66,1

TR

131,9

ZZ

83,9

0707 00 05

EG

150,8

TR

114,3

ZZ

132,6

0709 90 70

MA

95,4

TR

135,1

ZZ

115,3

0805 10 20

AR

50,8

BR

52,6

CL

87,6

MA

61,3

PE

58,9

SZ

46,6

TR

58,0

ZA

51,3

ZW

48,4

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

66,9

ZZ

66,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

71,2

TR

68,3

ZZ

69,8

0805 50 10

TR

64,6

ZZ

64,6

0808 10 80

AU

187,9

CA

105,7

CN

95,3

MK

26,7

NZ

98,3

US

113,0

ZA

120,1

ZZ

106,7

0808 20 50

CN

117,2

US

128,4

ZA

143,3

ZZ

129,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.