ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.325.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 325

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
9. joulukuuta 2010


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1090/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/718/EU

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, Saint Barthélemyn saaren aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden

4

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

9.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1090/2010,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2010,

tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY (2) liitteessä VIII olevassa toisessa kappaleessa säädetään, että neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta tiedoston B1 (Merikuljetukset Euroopan suurimmissa satamissa sataman, lastityypin, tavaran ja yhteyden mukaan) keruun edellytykset sellaisen pilottitutkimuksen tulosten perusteella, joka tehdään tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/64/EY (3) 10 artiklassa säädettynä kolmen vuoden siirtymäaikana.

(2)

Direktiivin 95/64/EY mukaisesti suoritetusta työstä saaduista kokemuksista neuvostolle ja Euroopan parlamentille annetun komission kertomuksen mukaan, jäljempänä ’komission kertomus’, tarkkojen tietojen keruu näyttää olevan toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin irtotavarasta ja puoli-irtotavarasta. Suurimmat tiedonkeruuongelmat esiintyivät kuitenkin kontti- ja ro-ro-liikenteessä. Oli asianmukaista tutkia direktiivin 95/64/EY soveltamisalan laajentamista muihin mainitun direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa lueteltuihin tietoihin vasta sen jälkeen kun nykyisten muuttujien keruusta oli saatu kokemusta ja nykyinen järjestelmä oli vakiintunut. Tuotetietojen keruun osalta olisi otettava huomioon tavarakuljetustilastojen standardiluokitukseen eli NST/R-luokitukseen (Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised, 1967) mahdollisesti tehtävät muutokset.

(3)

Nykyinen keruujärjestelmä on vakiintunut ja toimii hyvin, myös mitä tulee tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun neuvoston direktiivin 95/64/EY täytäntöönpanosta ja sen liitteiden muuttamisesta 4 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyllä komission päätöksellä 2005/366/EY (4) käyttöön otettujen muutosten täytäntöönpanoon sekä järjestelmän maantieteelliseen laajenemiseen vuonna 2004 ja 2007 toteutuneiden unionin laajentumisten johdosta.

(4)

Suuri osa direktiivin 95/64/EY soveltamisalaan kuuluvia tietoja komissiolle (Eurostat) toimittavista jäsenvaltioista on säännöllisesti toimittanut komissiolle (Eurostat) tiedostoon B1 kuuluvia tietoja vapaaehtoisesti NST/R-luokituksen mukaisesti.

(5)

NST 2007 -luokituksen vahvistamisesta käytettäväksi yksinomaisesti tiettyjen liikennemuotojen tavarakuljetuksissa 7 päivänä marraskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1304/2007 (5) otettiin käyttöön NST 2007 -luokitus (Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007) meri-, tie-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä kuljetettavien tavaroiden yksinomaisena luokituksena. Tätä luokitusta sovelletaan viitevuodesta 2008 niin, että se kattaa vuoden 2008 tiedot. NST 2007 -luokituksen käyttöönotto on ratkaissut suurimmat ongelmat, joita komission kertomuksen mukaan esiintyi tavararyhmittäisessä tietojenkeruussa NST/R-luokituksen mukaisesti. Tiedoston B1 tietojen keruu ei sen vuoksi aiheuta suurimmalta osaltaan lisärasitetta vastaajille.

(6)

Maanteiden tavarakuljetusten tilastoista 25 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/98 (6), rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 (7) ja sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1365/2006 (8) mukaisesti tavararyhmittäinen tiedonkeruu on pakollista maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksia koskevissa Euroopan tilastoissa mutta vapaaehtoista merikuljetuksia koskevissa tilastoissa. Kaikista liikennemuodoista olisi kerättävä Euroopan tilastot yhteisten käsitteiden ja standardien mukaisesti, jotta päästään eri liikennemuotojen mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen.

(7)

Tiedoston B1 toimittamista komissiolle (Eurostat) koskevan velvoitteen käyttöön ottaminen vuonna 2011 antaa jäsenvaltioille riittävästi aikaa kerätä tietoja tarvittavia testejä ja mukautuksia varten vapaaehtoisesti.

(8)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, kun on kyse tietyistä direktiivin 2009/42/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(9)

Direktiivi 2009/42/EY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/42/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi hyväksyä nämä toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 10 a artiklan mukaisesti ja 10 b ja 10 c artiklassa säädetyin edellytyksin.”

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi hyväksyä nämä toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 10 a artiklan mukaisesti ja 10 b ja 10 c artiklassa säädetyin edellytyksin.”

3)

Korvataan 5 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Komissio voi hyväksyä nämä toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 10 a artiklan mukaisesti ja 10 b ja 10 c artiklassa säädetyin edellytyksin.”

4)

Kumotaan 10 artiklan 3 kohta.

5)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 29 päivän joulukuuta 2010 lukien valta antaa 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 10 b artiklan mukaisesti.

2.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 10 b ja 10 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

10 b artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.   Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle aikeestaan olla vastustamatta säädöstä.

3.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.”

6)

Poistetaan liitteessä VIII oleva toinen kappale.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen soveltamista koskeva ensimmäinen viitevuosi on 2011, joka kattaa vuoden 2011 tiedot.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 24 päivänä marraskuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. CHASTEL


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 19 päivänä lokakuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2010.

(2)  EUVL L 141, 6.6.2009, s. 29.

(3)  EYVL L 320, 30.12.1995, s. 25. Direktiivi 95/64/EY on kumottu direktiivillä 2009/42/EY.

(4)  EUVL L 123, 17.5.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 290, 8.11.2007, s. 14.

(6)  EYVL L 163, 6.6.1998, s. 1.

(7)  EUVL L 14, 21.1.2003, s. 1.

(8)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 1.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

9.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/4


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

Saint Barthélemyn saaren aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden

(2010/718/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 355 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon Ranskan tasavallan aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklassa annetaan Eurooppa-neuvostolle mahdollisuus tehdä asianomaisen jäsenvaltion aloitteesta, yksimielisesti ja komission kuulemisen jälkeen päätös, jolla muutetaan 355 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun Tanskan, Ranskan tai Alankomaiden maan tai alueen asemaa unioniin nähden.

(2)

Ranskan tasavalta, jäljempänä ’Ranska’, pyysi tasavallan presidentin 30 päivänä kesäkuuta 2010 allekirjoittamalla kirjeellä Eurooppa-neuvostoa tekemään tällaisen päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Saint Barthélemyn saaren osalta. Ranska pyytää, että tämän saaren asema nykyisin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvana alueena, johon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklaa, muutettaisiin merentakaisen maan ja alueen asemaksi, jota tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa.

(3)

Saint Barthélemyn saari on Ranskan tasavaltaan kuuluva itsehallinnollinen merentakainen yhteisö, johon sovelletaan Ranskan perustuslain 74 artiklaa, ja Ranskan esittämä pyyntö on saaren vaaleilla valittujen edustajien ilmaiseman tahdon mukainen; pyynnön tavoitteena on saada Saint Barthélemylle Euroopan unioniin nähden asema, joka paremmin vastaa sillä kansallisen lain mukaan olevaa asemaa, ottaen huomioon erityisesti saaren maantieteellisen etäisyyden emämaahan ja pienikokoisen saaritalouden, joka on suuntautunut yksinomaan matkailuun ja jota konkreettiset huoltovaikeudet haittaavat, mikä puolestaan vaikeuttaa joidenkin unionin normien soveltamista.

(4)

Ranska on sitoutunut tekemään tarvittavat sopimukset unionin etujen säilyttämiseksi tämän kehityksen yhteydessä. Näiden sopimusten olisi yhtäältä koskettava valuutta-asioita, sillä Ranska aikoo säilyttää euron Saint Barthélemyn ainoana valuuttana, ja unionin lainsäädännön soveltaminen edelleen talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan kannalta oleellisilla aloilla olisi syytä varmistaa. Näiden sopimusten olisi toisaalta koskettava verotusta, ja niillä olisi pyrittävä takaamaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla 19 päivänä joulukuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/799/ETY (1) ja säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY (2) säädettyjä mekanismeja, joilla pyritään erityisesti rajatylittävien petosten ja rajatylittävän veronkierron torjuntaan, sovellettaisiin myös tulevaisuudessa Saint Barthélemyn alueeseen. Saint Barthélemyn asukkaiden olisi pysyttävä unionin kansalaisina, ja heillä olisi oltava unionissa samat oikeudet ja vapaudet kuin muilla Ranskan kansalaisilla, samalla tavoin kuin kaikilla unionin kansalaisilla olisi oltava Saint Barthélemyssa edelleen samat oikeudet ja vapaudet kuin tällä hetkellä.

(5)

Näin ollen Saint Barthélemyn saaren aseman kehittäminen unioniin nähden saaren vaaleilla valittujen edustajien demokraattisesti ilmaiseman pyynnön mukaisesti ei loukkaisi unionin etuja, vaan olisi johdonmukainen edistysaskel ottaen huomioon saarelle kansallisessa lainsäädännössä annettu itsehallintoasema,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saint Barthélemyn saari lakkaa olemasta unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue 1 päivästä tammikuuta 2012, ja se saa tuolloin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetun merentakaisen maan ja alueen aseman.

2 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta muutetaan näin ollen seuraavasti:

1)

poistetaan 349 artiklan ensimmäisestä kohdasta sanat ”Saint Barthélemyn”;

2)

poistetaan 355 artiklan 1 kohdasta sanat ”Saint Barthélemyyn”;

3)

lisätään liitteeseen II uusi luetelmakohta St-Pierre ja Miquelonia sekä Arubaa koskevien luetelmakohtien väliin seuraavasti:

”—

Saint Barthélemy”.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN ROMPUY


(1)  EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15.

(2)  EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38.