ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.317.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 317

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
3. joulukuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1116/2010, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2010/2011

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1117/2010, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, sitruunahappoa, sorbiinihappoa, tymolia ja vanilliinia sisältävän valmisteen hyväksymistä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Vetagro SpA) ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1118/2010, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, diklatsuriilin hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 2430/1999 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Janssen Pharmaceutica N.V.) ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1119/2010, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmisteen hyväksymisestä lypsylehmien ja hevosten rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 1520/2007 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Prosol SpA) ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1120/2010, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Lallemand SAS) ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1121/2010, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Edam Holland (SMM)]

14

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1122/2010, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Gouda Holland (SMM)]

22

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1123/2010, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/85/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta sinkkifosfidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta ( 1 )

32

 

*

Komission direktiivi 2010/86/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta haloksifoppi-P:n sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

36

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/737/EU

 

*

Komission päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille polyesterilla pinnoitettujen ja plastisolilla pinnoitettujen teräslevyjen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 389)  ( 1 )

39

 

 

2010/738/EU

 

*

Komission päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille kuituja sisältävien kipsilaastien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 392)  ( 1 )

42

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan unionin ja Montenegron välinen sopimus turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä (EUVL L 260, 2.10.2010)

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1116/2010,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2010/2011

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta 10 päivänä marraskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1670/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki myönnetään niistä viljamääristä, jotka on tislattu ja tarkastutettu, korjattuna kertoimella, joka vahvistetaan vuosittain kullekin jäsenvaltiolle. Tämä kerroin ilmaisee kyseisten tislattujen alkoholijuomien vietyjen kokonaismäärien ja kaupan pidettyjen kokonaismäärien välisen suhteen kyseisen tislatun alkoholijuoman keskimääräistä ikääntymiskautta vastaavana aikana näiden määrien kehityksessä havaitun suuntauksen perusteella.

(2)

Irlannin toimittamien, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2009 välistä jaksoa koskevien tietojen perusteella irlantilaisen viskin keskimääräinen ikääntymiskausi vuonna 2009 oli viisi vuotta.

(3)

Sen vuoksi on syytä vahvistaa kertoimet 1 päivän lokakuuta 2010 ja 30 päivän syyskuuta 2011 väliseksi ajaksi.

(4)

Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevassa 10 artiklassa suljetaan vientitukien ulkopuolelle Liechtensteiniin, Islantiin ja Norjaan suuntautuva vienti. Unioni on lisäksi tehnyt joidenkin kolmansien maiden kanssa sopimuksia, joihin sisältyy vientitukien poistaminen. Se olisi sen vuoksi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 1670/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettaessa kertoimia jaksoksi 2010/2011.

(5)

Irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2009/2010 28 päivänä tammikuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 81/2010 (3) oikeusvaikutukset ovat lakanneet, koska se koskee vuonna 2009/2010 sovellettuja kertoimia. Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi kyseinen asetus olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklassa tarkoitetut kertoimet, joita sovelletaan Irlannissa irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin, vahvistetaan 1 päivän lokakuuta 2010 ja 30 päivän syyskuuta 2011 väliseksi ajaksi tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 81/2010.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 201030 päivään syyskuuta 2011 asti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 312, 11.11.2006, s. 33.

(3)  EUVL L 25, 29.1.2010, s. 10.


LIITE

Irlannissa sovellettavat kertoimet

Soveltamisjakso

Sovellettava kerroin

irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettävään ohraan, luokka B (1)

irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin, luokka A

1. lokakuuta 2010–30. syyskuuta 2011

0,030

0,102


(1)  Myös maltaaksi jalostettu ohra.


3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1117/2010,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

sitruunahappoa, sorbiinihappoa, tymolia ja vanilliinia sisältävän valmisteen hyväksymistä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Vetagro SpA)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä varten jätettiin hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee sitruunahappoa, sorbiinihappoa, tymolia ja vanilliinia sisältävän valmisteen hyväksymistä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 25 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan lausunnossa (2), että liitteessä tarkoitetulla valmisteella ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että kyseinen lisäaine saattaa lisätä kohdelajien kasvua ja parantaa rehun hyötysuhdetta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2010); 8(6):1633.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäipitoisuus

Muut säännökset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (eläintuotannollisten parametrien parantaminen)

4d 3

Vetagro S.p.A.

Sitruunahappoa, sorbiinihappoa, tymolia ja vanilliinia sisältävä suojattu valmiste

 

Lisäaineen koostumus

Suojattu mikroraevalmiste, joka sisältää sitruunahappoa, sorbiinihappoa, tymolia ja vanilliinia vähintään:

 

Sitruunahappo: 25 g / 100 g

 

Tymoli: 1,7 g / 100 g

 

Sorbiinihappo: 16,7 g / 100 g

 

Vanilliini: 1 g / 100 g

 

Tehoaineiden ominaispiirteiden kuvaus

 

Sitruunahappo C6H8O7 (puhtaus ≥ 99,5 %)

2-hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksylihappo, CAS-numero 77-92-9 vedetön

 

Sorbiinihappo C6H8O2 (puhtaus ≥ 99,5 %)

2,4-heksadieenihappo, CAS-numero 110-44-1

 

Tymoli (puhtaus ≥ 98 %)

5-metyyli-2-(1-metyylietyyli)fenoli, CAS-numero 89-83-8)

 

Vanilliini (puhtaus ≥ 99,5 %)

4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi, CAS-numero 121-33-5)

 

Analyysimenetelmät  (1)

Sorbiinihapon ja tymolin määrittäminen rehusta: korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia, johon on kytketty ultravioletti- tai diodirividetektori (RP-HPLC-UV/DAD). Sitruunahapon määrittäminen lisäaineesta ja esiseoksista: (RP-HPLC-UV/DAD). Sitruunahapon määrittäminen rehusta: sitruunahappopitoisuuden entsymaattinen määritys (NADH:ta eli nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin pelkistynyttä muotoa mittaava spektrometrinen menetelmä.

(Vieroitetut) porsaat

1 000

1.

(Vieroitetuille) porsaille 35 kg:aan asti.

2.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

23. joulukuuta 2020


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1118/2010,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

diklatsuriilin hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 2430/1999 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Janssen Pharmaceutica N.V.)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Diklatsuriilin, CAS-numero 101831-37-2, käyttö rehun lisäaineena hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi direktiivin 70/524/ETY mukaisesti broilerien, enintään 16 viikon ikäisten kananuorikoiden ja enintään 12 viikon ikäisten kalkkunoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 2430/1999 (3). Kyseinen lisäaine kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koski diklatsuriilin uudelleenarviointia broilerien rehun lisäaineena ja jossa pyydettiin, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”kokkidiostaatit ja histomonostaatit”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 23 päivänä kesäkuuta 2010 antamassaan lausunnossa (4), että diklatsuriililla ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että lisäaine on tehokas broilereissa esiintyvän kokkidioosin torjunnassa. Se totesi, että turvallisuusongelmia ei synny, kunhan asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet toteutetaan. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Diklatsuriilin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Kun uusi hyväksyntä myönnetään asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti, diklatsuriilia koskevat säännökset olisi broilerien osalta poistettava asetuksesta (EY) N:o 2430/1999.

(7)

Koska luvan ehtojen muuttaminen ei liity turvallisuuteen, on aiheellista sallia siirtymäaika, jotta esiseosten ja rehuseosten olemassa olevat varastot voidaan käyttää loppuun.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”kokkidiostaatit ja histomonostaatit” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 2430/1999 liitteessä I oleva lisäaineen rekisterinumerolla E 771 merkitty, broilereille tarkoitettua diklatsuriilia koskeva kohta.

3 artikla

Sallitaan direktiivin 70/524/ETY mukaisesti merkityn, diklatsuriilia sisältävän esiseoksen ja rehuseoksen saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EYVL L 296, 17.11.1999, s. 3.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(7):1663.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine (kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Jäämien enimmäismäärät asianomaisissa eläinperäisissä elintarvikkeissa

mg tehoainetta / kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Kokkidiostaatit ja histomonostaatit

5 1 771

Janssen Pharmaceutica N.V.

Diklatsuriili 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 %)

Lisäaineen koostumus

Diklatsuriili: 0,50 g/100 g.

Proteiiniköyhä soijajauho: 99,25 g/100 g

Polyvidoni K 30: 0,20 g/100 g

Natriumhydroksidi: 0,05 g/100 g

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Diklatsuriili, C17H9Cl3N4O2,

(±)-4-kloorifenyyli[2,6-dikloori4-

(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-diokso-1,2,4-triatsin-2-yyli)fenyyli]asetonitriili,

CAS-numero: 101831-37-2

Kemiallisesti samantyyppiset epäpuhtaudet:

Hajoamistuote (R064318): ≤ 0,1 %

Muut kemiallisesti samantyyppiset epäpuhtaudet (T001434, R066891, R068610, R070156, R070016):

≤ 0,5 % yksittäisesti

Epäpuhtaudet yhteensä: ≤ 1,5 %

Analyysimenetelmät  (1)

Diklatsuriilin määrittäminen rehusta: korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia (HPLC) ja mittaukset UV-aallonpituusalueella 280 nm (asetus (EY) N:o 152/2009)

Diklatsuriilin määrittäminen broilerien kudoksista: yhtä prekursori-ionia ja kahta tuoteionia käyttävään kolmoiskvadrupolimassaspektrometriin (MS/MS) kytketty korkean erotuskyvyn nestekromatografia.

Broilerit

1

1

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuseokseen esiseoksena.

2.

Diklatsuriilia ei saa sekoittaa muihin kokkidiostaatteihin.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

4.

Hyväksynnän haltijan on laadittava ja toteutettava markkinoille saattamisen jälkeinen seurantaohjelma, jossa tarkastellaan bakteeri- ja Eimeria spp -resistenssiä.

23. joulukuuta 2020

1 500 μg diklatsuriilia/kg tuoretta maksaa

1 000 μg diklatsuriilia/kg tuoretta munuaista

500 μg diklatsuriilia/kg tuoretta lihasta

500 μg diklatsuriilia/kg tuoretta nahkaa/rasvaa


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/9


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1119/2010,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmisteen hyväksymisestä lypsylehmien ja hevosten rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 1520/2007 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Prosol SpA)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Valmisteen Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 käyttö rehun lisäaineena emakkojen ruokinnassa hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi komission asetuksella (EY) N:o 896/2009 (3). Direktiivin 70/524/ETY mukaisesti valmisteen käyttö on hyväksytty ilman aikarajoitusta vieroitettujen porsaiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1200/2005 (4), lihanautojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 492/2006 (5) ja lypsylehmien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1520/2007 (6). Kyseinen lisäaine kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmisteen uudelleenarviointia lypsylehmien rehun lisäaineena ja kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti uutta käyttötapaa hevosten ruokinnassa ja jossa pyydettiin, että lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 22 päivänä kesäkuuta 2010 antamassaan lausunnossa (7) valmisteen käyttämisestä lisäaineena lypsylehmien rehussa, että Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmisteella ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että se saattaa lisätä lypsylehmien maidontuotantoa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 22 päivänä kesäkuuta 2010 antamassaan lausunnossa (8) valmisteen käyttämisestä lisäaineena hevosten rehussa, että valmisteen käyttö voi parantaa kuitujen sulavuutta kohdelajilla.

(6)

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Kun uusi hyväksyntä myönnetään asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmistetta koskevat säännökset olisi poistettava asetuksesta (EY) N:o 1520/2007.

(8)

Koska luvan ehtojen muuttaminen ei liity turvallisuuteen, on aiheellista sallia siirtymäaika, jotta esiseosten ja rehuseosten olemassa olevat varastot voidaan käyttää loppuun.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1520/2007 1 artikla ja liite I.

3 artikla

Sallitaan direktiivin 70/524/ETY mukaisesti merkityn, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmistetta sisältävän esiseoksen ja rehuseoksen saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUVL L 256, 29.9.2009, s.6.

(4)  EUVL L 195, 27.7.2005, s. 6.

(5)  EUVL L 89, 28.3.2006, s. 6.

(6)  EUVL L 335, 20.12.2007, s. 17.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(7):1662.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7):1659.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4b1710

Prosol S.p.A

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Lisäaineen koostumus

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -valmiste, joka sisältää vähintään 1× 109 PMY/g lisäainetta

Tehoaineen kuvaus

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 -organismin elinkykyisiä soluja

Analyysimenetelmät  (1)

Määrittäminen: maljamenetelmä, jossa käytetään kloramfenikoliglukoosihiivauuteagaria.

Tunnistaminen: polymeraasiketjureaktio (PCR).

Lypsylehmät

2 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä turvalaseja ja -hansikkaita.

23. joulukuuta 2020

Hevoset

3 × 109


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/12


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1120/2010,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Lallemand SAS)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä varten jätettiin hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen hyväksymistä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ’eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet’.

(4)

Valmisteen Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M käyttö on hyväksytty ilman määräaikaa broilerien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1200/2005 (2) ja lihasikojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 2036/2005 (3) sekä kymmeneksi vuodeksi lohikalojen ja katkarapujen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 911/2009 (4).

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen valmisteen hyväksymiseksi vieroitettujen porsaiden ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 23 päivänä kesäkuuta 2010 antamassaan lausunnossa (5), että Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteella ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö parantaa huomattavasti kohdelajin kasvua tai rehu-hyötysuhdetta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 195, 27.7.2005, s. 6.

(3)  EUVL L 328, 15.12.2005, s. 13.

(4)  EUVL L 257, 30.9.2009, s. 10.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1660.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet.

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Lisäaineen koostumus

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen kuvaus

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M -organismin elinkykyisiä soluja

 

Analyysimenetelmät  (1)

 

Määrittäminen: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15786:2009)

 

Tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

(Vieroitetut) porsaat

1 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

(Vieroitetuille) porsaille 35 kg:aan asti.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

23. joulukuuta 2020.


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1121/2010,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Edam Holland (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Alankomaiden hakemus nimityksen ”Edam Holland” rekisteröimisestä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Tšekki, Saksa, Suomi, Itävalta, Slovakia sekä Australian, Uuden Seelannin ja Amerikan yhdysvaltojen hallitukset ja Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand ja National Milk Producers Federation yhdessä Yhdysvaltojen maitotuotteiden vienninedistämisneuvoston kanssa ilmoittivat vastustavansa rekisteröintiä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vastaväitteet katsottiin voitavan ottaa tarkasteltaviksi mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla, lukuun ottamatta Australian ja Dairy Australian esittämiä vastaväitteitä, joita ei katsottu voitavan ottaa huomioon, koska ne saapuivat määräajan päätyttyä.

(3)

Vastaväitteet koskivat sitä, etteivät asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklassa säädetyt edellytykset, erityisesti nimeä ja sen käyttöä, tuotteen erityisyyttä ja mainetta, maantieteellisen alueen rajaamista ja raaka-aineiden alkuperän maantieteellisiä rajoituksia koskevat edellytykset täyty. Vastaväitteiden mukaan kyseisen nimen rekisteröinti olisi lisäksi vastoin asetuksen (EY) N:o 510/2006 3 artiklan 3 kohtaa ja vaarantaisi nimet, tavaramerkit tai tuotteet, jotka ovat olleet laillisesti markkinoilla vähintään viiden vuoden ajan ennen vastaväitteen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaista julkaisupäivää, ja rekisteröitäväksi ehdotettu nimi on yleisesti käytössä.

(4)

Komissio kehotti 21 päivänä lokakuuta 2008 päivätyillä kirjeillä Alankomaita ja vastaväitteiden esittäjiä sopimaan asiasta keskenään noudattaen sisäisiä menettelyjään.

(5)

Koska vastaväitteiden esittäjien kanssa ei päästy sopimukseen säädetyssä määräajassa, komission on tehtävä päätös asetuksen (EY) N:o 510/2006 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklan nimeä, maantieteellistä aluetta, tuotteen erityisyyttä, tuotteen ominaispiirteiden ja maantieteellisen alueen välistä yhteyttä, mainetta ja raaka-aineiden alkuperän maantieteellisiä rajoituksia koskeneiden vastaväitteiden osalta toimivaltaiset viranomaiset vahvistivat, että kyseiset tekijät on otettu huomioon eikä niissä ole mitään ilmeisiä virheitä. On syytä todeta, että ”Holland” ei ole kyseisen jäsenvaltion nimi ja että nimitystä ”Edam Holland” pidetään asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklan 2 kohtaan sisältyvänä perinteisenä maantieteellisenä nimenä. Tältä osin mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimukset täyttyvät, sillä nimeen liittyvä maantieteellinen alue on rajattu maantieteellisen yhteyden ja tuotteen erityisyyteen liittyvien pääpiirteiden mukaan. Edam Hollandin erityispiirteet johtuvat maantieteelliseen alueeseen sidoksissa olevien tekijöiden yhdistelmästä, joihin kuuluvat maidon laatu (korkea rasva- ja valkuaisainepitoisuus), β-CN- ja γ-glutamyylipeptidistä peräisin olevat aminohapot, laiduntaminen pääosin niityillä, vasikan juoksutusmahasta saadun juoksutteen käyttö, luonnollinen kypsyminen sekä maanviljelijöiden ja juustonvalmistajien taitavuus.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 3 artiklan 3 kohdan noudattamatta jättämistä koskevien vastaväitteiden osalta Alankomaat toimitti tietoja eroista rekisteröityä nimitystä ”Noord-Hollandse Edammer” käyttävän tuotteen ja tuotteen, jolle haetaan ”Edam Holland” -nimitystä, välillä. Vastaväitteissä ei esitetty mitään todisteita siitä, että kuluttajat joutuisivat mahdollisesti harhaan johdetuiksi tai että tuottajien kohtelu ei olisi tasavertaista.

(8)

Vaikuttaa siltä, etteivät vastaväitteiden esittäjät viitanneet koko nimeen ”Edam Holland” väittäessään, että rekisteröinti vaarantaisi nimet, tavaramerkit tai tuotteet ja että rekisteröitäväksi ehdotettu nimi on yleisessä käytössä, vaan vastaväite kohdistui vain nimen osaan eli ”Edamiin”. Suoja myönnetään kuitenkin nimitykselle ”Edam Holland” kokonaisuudessaan. Asetuksen (EY) N:o 510/2006 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla nimitystä ”Edam” voidaan edelleen käyttää, kunhan unionin oikeusjärjestyksen mukaisia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan. Selkeyden vuoksi eritelmää ja yhteenvetoa on muutettu tämän mukaisesti.

(9)

Näiden tietojen perusteella nimitys ”Edam Holland” olisi rekisteröitävä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä I oleva nimitys.

Ensimmäisestä kohdasta poiketen nimitystä ”Edam” voidaan edelleen käyttää, kunhan unionin oikeusjärjestyksen mukaisia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan.

2 artikla

Eritelmän pääkohtia koskeva yhteenveto on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 57, 1.3.2008, s. 39.


LIITE I

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet

Luokka 1.3:   Juustot

ALANKOMAAT

Edam Holland (SMM)


LIITE II

YHTEENVETO

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”EDAM HOLLAND”

EY-N:o: NL-PGI-0005-0329-27.11.2003

SAN ( ) SMM (X)

Tässä yhteenvedossa esitetään tuote-eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksessa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

Nimi

:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Osoite

:

Postbus 29739 - 2502 LS 's-Gravenhage

Puhelin

:

+31-70-3708708

Faksi

:

+31-70-3708444

Sähköposti

:

plw@hpa.agro.nl

2.   Ryhmittymä

Nimi

:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Osoite

:

Postbus 165 - 2700 AD Zoetermeer

Puhelin

:

+31-79-3430300

Faksi

:

+31-79-3430320

Sähköposti

:

info@nzo.nl

Koostumus

:

Tuottaja/jalostaja (X) muu ( )

3.   Tuotelaji

Luokka 1.3

Juusto

4.   Eritelmä

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1.   Nimi

”Edam Holland”

4.2.   Kuvaus

Edam Holland on luonnollisella tavalla kypsytetty puolikova juusto. Juusto tuotetaan Alankomaissa alankomaalaisilta karjankasvattajilta peräisin olevasta lehmänmaidosta ja kypsytetään valmiiksi tuotteeksi alankomaalaisissa kypsytystiloissa.

Koostumus

Edam Holland valmistetaan yhdestä tai useammasta seuraavasta raaka-aineesta:

alankomaalaisilta karjankasvattajilta peräisin oleva maito, kerma ja kokonaan tai osittain kuorittu lehmänmaito (yksinomaan lehmänmaito).

Erityistunnusmerkit

Juusto on muodoltaan joko pyöreä, jolloin sen ylä- ja alapuoli ovat litteät, tai lohkon tai leivän muotoinen. Tiedot näkyvät taulukosta.

Tyyppi

Painotuskerroin

Rasvaa kuiva-aineesta

Nestettä

(enint.)

Suolaa kuiva-aineesta

(enint.)

Baby Edam Holland

Enint. 1,5 kg

40,0 – 44,0 %

46,5 %

5,4 %

Edam Holland (pallo)

1,5 – 2,5 kg

40,0 – 44,0 %

45,5 %

5,0 %

Edam Holland Bros (murea)

1,5 – 2,5 kg

40,0 – 44,0 %

47,5 %

5,3 %

Edam Holland Stip (pilkullinen)

1,5 – 2,5 kg

40,0 – 44,0 %

45,5 %

6,0 %

Edam Holland (lohko)

Enint. 20 kg

40,0 – 44,0 %

46,0 %

4,6 %

Edam Holland (suuri leipä)

4 – 5 kg

40,0 – 44,0 %

46,0 %

4,6 %

Edam Holland (pieni leipä)

2 – 3 kg

40,0 – 44,0 %

47,0 %

4,8 %

Nestepitoisuus mitataan 12 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen, lukuun ottamatta Baby Edam -juustoa, jonka nestepitoisuus mitataan 5 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen.

Muut erityistuntomerkit ovat:

Maku: miedosta voimakkaaseen, riippuen iästä ja tyypistä.

Leikkuupinta: on oltava väriltään tasainen ja siinä on oltava muutamia pieniä pyöreitä reikiä. Bros Edam Holland -juustossa on erittäin paljon pieniä reikiä. Juuston väri vaihtelee norsunluunvalkoisesta keltaiseen.

Kuori: juuston kuori on tiivis, sileä, kuiva, puhdas eikä siinä ole hometta. Kuori on syntynyt kypsymisen aikana tapahtuneen kuivumisen seurauksena.

Koostumus: nuoren Edam Holland -juuston pitää olla riittävän kiinteää ja helposti leikattavaa. Sitä mukaa kun juusto kypsyy, kiinteys lisääntyy ja rakenteesta tulee tiiviimpi. Bros Edam Holland -juuston on oltava riittävän kiinteää ja mureaa.

Kypsymisaika: vähintään 28 päivää (Baby Edam vähintään 21 päivää).

Edam Holland on luonnollisella tavalla kypsytetty juusto. Foliokypsytystä ei sallita.

Kypsymislämpötila: vähintään 12 °C.

Ikä: juusto on valmis käytettäväksi vähintään 28 päivän kypsymisen jälkeen (Baby Edam Holland), mutta kypsyminen voi kestää myös yli vuoden.

Erityiset laatuvaatimukset

Juuston valmistaja ei ole käsitellyt vastaanottamaansa ja säilyttämäänsä maitoa, kermaa tai osittain kuorittua maitoa lämpökäsittelyllä tai ne on käsitelty ei-pastöroivalla lämpökäsittelyllä.

Kerma ja kokonaan tai osittain kuorittu maito on käsiteltävä Edam Holland -juuston valmistamiseksi välittömästi pastöroivalla lämpökäsittelyllä, jotta täytettäisiin seuraavat vaatimukset:

fosfataasiaktiviteettiä ei ole havaittavissa, paitsi jos peroksitaasiaktiviteettiä ei ole havaittavissa;

happamuusaste kermaa käytettäessä, laskettuna rasvattomasta tuotteesta on enintään 20 mmol NaOH litraa kohti, paitsi jos laktaattipitoisuus on enintään 200 mg / 100 g rasvatonta ainetta;

kolibakteerimaisia mikro-organismeja ei ole havaittavissa 0,1 ml:ssa.

Kaikki raaka-aineet on välittömästi ennen Edam Hollandin valmistusta pastöroitava siten, että ei-denaturoitujen heravalkuaisten pitoisuus ei juurikaan poikkea niiden pitoisuudesta vastaavassa pastöroimattomassa raaka-aineessa.

Edam Hollandiin saa lisätä valmistuksen aikana vain muita kuin geneettisesti muunneltuja, maitohappoa ja makuaineita muodostavia mikro-organismiviljelmiä. Nämä viljelmät koostuvat kyseiselle juustolle sopivista mesofiilisistä hapatebakteereista, joita ovat Lactococcus ja Leuconostoc-variantit tyyppiä L tai LD, mahdollisesti yhdessä termofiilisten Lactobacillus ja/tai Lactococcus-lajien kanssa. Käytettävissä olevilla hapatteilla on erittäin tärkeä merkitys kypsymisprosessissa ja tyypillisen maun ja aromin synnyssä.

Juoksute: Edam Hollandin valmistukseen käytetään ainoastaan vasikan juoksutusmahasta saatua juoksutetta. Muunlaista juoksutetta voidaan joutua käyttämään ainoastaan erityistapauksissa, jos se esimerkiksi on välttämätöntä eläintautiepidemian vuoksi. Käytettävän juoksutteen on tällöin oltava Warenwetbesluit Zuivel -asetuksen mukainen (meijerituotteista annettu elintarvikeasetus).

Edam Hollandin nitriittipitoisuus on enintään 2 mg juustokiloa kohti, laskettuna nitriitti-ionina.

4.3.   Maantieteellinen alue

Maantieteellinen alue, jota hakemus koskee, on Alankomaat, joka on Alankomaiden kuningaskunnan eurooppalainen osa.

4.4.   Alkuperätodisteet

Jokaiseen Edam Holland -juustoon painetaan ennen juustomassan puristamista kaseiinista valmistettu merkki (ks. kuva). Merkissä on nimityksen ”Edam Holland” edellyttämä ainutlaatuinen numero- ja kirjainyhdistelmä (aakkosjärjestyksessä ja numeerisesti etenevä).

Image

Alankomaiden meijerituotteiden valvontainstituutti COKZ ylläpitää rekisteriä, johon kerätään numeroiden lisäksi myös kaikki tarkastustiedot (mukaan lukien paikka ja aika). Kuluttaja tunnistaa tämän merkin helposti, ja tarkastuselin voi tehdä varmennuksen kaseiinimerkin ja COKZ-rekisterin avulla.

4.5.   Tuotantomenetelmä

Edam Holland -juusto on valmistettu alankomaalaisilla karjatiloilla tuotetusta maidosta. Maito jäähdytetään tilalla enintään 6 °C:een ja varastoidaan maatilan jäähdytyssäilöön. Maito kuljetetaan 72 tunnin sisällä juustotehtaaseen. Kun maito on tuotu juustotehtaaseen, se käsitellään tai lämpökäsitellään (ei-pastöroiva, mieto lämpökäsittely) ja varastoidaan lyhyeksi aikaa jäähdytettynä, minkä jälkeen se jalostetaan juustomaidoksi.

Maidon rasvapitoisuus standardoidaan, jolloin rasvan ja valkuaisaineen suhde säädetään siten, että valmiin juuston rasvapitoisuus on 40–44 % kuiva-aineesta. Juustomaito pastöroidaan vähintään 72 °C:n lämpötilassa 15 sekunnin ajan. Juustomaidon juoksutus tapahtuu noin 30 °C:n lämpötilassa. Tässä yhteydessä tapahtuva maidon valkuaisaineiden hajoaminen ja juoksettuminen on tyypillistä Edam Holland -juustolle.

Juoksettumisen seurauksena syntynyt massa erotetaan herasta ja käsitellään ja pestään siten, että haluttu kosteuspitoisuus ja pH-arvo saavutetaan.

Massa puristetaan muotteihin ja siitä tehdään oikean muotoinen ja halutun painoinen. Näin syntynyt ”juusto” upotetaan suolaliuokseen.

Edam Holland kypsytetään ainoastaan luonnollisella tavalla, eli juustot kypsyvät ilman vaikutuksesta ja niitä käännellään ja seurataan säännöllisesti. Kypsymisen yhteydessä syntyy kuiva kuori. Aika ja lämpötila ovat tärkeitä, jotta entsyymi- ja kypsymisprosessit voivat antaa Edam Hollandille sen tyypillisen fyysisen ja organoleptisen laadun. Edam Holland -juuston kypsyminen voi toivotusta mausta riippuen kestää yli vuoden.

Edam Holland -juuston leikkaaminen ja pakkaaminen voi tapahtua joko Alankomaissa tai sen ulkopuolella sillä edellytyksellä, että pakkaaja käyttää pätevää hallinnollista valvontajärjestelmää, jolla kuluttajalle taataan leikatun Edam Hollandin tarkastusmerkissä olevan ainutlaatuisen numero- ja kirjainyhdistelmän jäljitys sekä tuotteen alkuperä.

4.6.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Tämän tuotenimen maantieteellinen nimittäjä on ”Hollanti”. Kuten yleisesti tunnettua, ”Hollanti” merkitsee samaa kuin virallisempi nimitys ”Alankomaat”. Yhdistyneen Alankomaiden tasavallan aikaan (1600–1800-luvuilla) Hollanti oli kaikkein vaikutusvaltaisin sen seitsemästä maakunnasta.

Historiallinen kehitys

Edam Holland edustaa alankomaalaista juustokulttuuria, joka kehittyi keskiajalta lähtien ja oli jo 1600-luvulla (ns. kultainen vuosisata) täydessä kukoistuksessa.

Hollantilainen maito soveltuu tämän korkealaatuisen ja erittäin maukkaan juuston valmistamiseen erityisesti Alankomaiden maantieteellisen sijainnin (suurimmaksi osaksi merenpinnan alapuolella), ilmaston (meri-ilmasto) ja siellä (lähinnä hiekka- ja savipitoisilla mailla) kasvavan ruohon koostumuksen ansiosta.

Maidon laatu taataan maitotiloilla käytössä olevien laadunvarmistusjärjestelmien ja tehokkaan laadunarviointijärjestelmän avulla (kukin toimitettu maitoerä testataan ja arvioidaan eri laatuparametrien perusteella). Kylmäketju ei myöskään katkea ennen kuin maito jalostetaan, sillä maito kylmävarastoidaan maatilalla (enintään 6 °C:ssa) ja kuljetetaan tehtaaseen jäähdytetyissä säiliöautoissa. Suhteellisen lyhyet välimatkat auttavat niin ikään säilyttämään maidon laadun.

Edam Holland on muuttunut maatiloilla tuotetusta juustosta paikallisten tehtaiden kautta kansallisella tasolla tuotettavaksi juustoksi, jonka maine on maailmanlaajuinen ja joka muodostaa tärkeän ja vakaan osan maatilojen maidon jalostuksesta. 1900-luvun alussa säädettiin Edam-juustoa koskevia kansallisia lakeja, ja Edam Holland -nimitys vahvistettiin juustotuotteista annetussa maatalouden laatupäätöksessä (Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten).

Edam Hollandin tuotekuva eurooppalaisen kuluttajan kannalta

Kuudessa Euroopan maassa toteutettu laaja tutkimus osoitti, että Euroopan kuluttajat pitävät Alankomaita tärkeimpänä Edamin (ja Goudan) tuottajana.

Edam Holland (ja Gouda Holland) ovat hollantilaisen kulttuuriperinnön symboleita. Eurooppalaiset kuluttajat pitävät Edam Hollandia (ja Gouda Hollandia) tavaramerkkeinä. Edam Holland (ja Gouda Holland) edustavat hollantilaista laatua. Markkinatutkimus (jonka edustava otos oli 1 250 vastaajaa per jäsenvaltio ja luotettavuus 97,5 %) niissä kuudessa jäsenvaltiossa, joissa Edamin (ja Goudan) kulutus on suurin, osoitti seuraavaa:

Edamin ja Alankomaiden välillä vallitsee voimakas assosiaatio;

Edam Holland on suositumpaa kuin Alankomaiden ulkopuolella tuotettu Edam;

lähes puolet kyseisten jäsenvaltioiden kuluttajista uskoo, että kaikki Edam tuotetaan Alankomaissa;

Edam Hollannista saa muita juustoja merkittävästi paremmat pisteet, kun sitä arvioidaan muuttujilla ”erinomainen laatu”, ”perinteisesti valmistettu” ja ”alkuperätuote”.

Vuosisatojen kuluessa on sekä Hollannin hallituksen että teollisuusalan toimesta otettu käyttöön erinäisiä toimenpiteitä ja lakeja, joilla on haluttu varmistaa Edam Hollandin (ja Gouda Hollandin) erittäin korkean laadun säilyminen. Alankomaalainen meijeriteollisuus on lisäksi investoinut merkittävästi näiden korkeiden laatuvaatimusten täyttämiseen sekä markkinoiden avaamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Euroopassa toteutettavaan mainontaan, tietoisuuden lisäämiseen ja menekinedistämiseen (lukuun ottamatta Alankomaissa toteutettuja investointeja) on 50-luvulta lähtien investoitu yli 1,4 miljardia guldenia (635 miljoonaa euroa).

4.7.   Valvontaelin

Nimi

:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Osoite

:

Kastanjelaan 7, 3833 AN LEUSDEN

Puhelin

:

+31-33-4965696

Faksi

:

+31-33-4965666

Sähköposti

:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Pakkausmerkinnät

”Edam Holland” on Euroopan unionin suojaama maantieteellinen merkintä (SMM).

Tämä merkintä näkyy kokonaisissa juustoissa selvästi etiketissä, joka kiinnitetään juuston litteään puoleen, ja/tai juustoa ympäröivässä nauhassa. Tällainen merkintä ei ole pakollinen, mikäli juusto tuodaan markkinoille viipaloituna ja pakattuna kohdan 4.5 mukaisesti; tällöin ”Edam Holland” -merkintä tehdään pakkaukseen.

Pakkauksessa on oltava selkeä tunnusmerkintä, jotta kuluttajat voivat havaita Edam Holland -juuston kaupan hyllyiltä. Tuotteen nimityksen, oman identiteetin (logo on kehitteillä) ja EU:n SMM-tunnuksen käytön avulla kuluttajille on tehtävä selväksi, että Edam Holland on kaikista muista Edam-juustoista erillinen tuote.


3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/22


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1122/2010,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Gouda Holland (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Alankomaiden hakemus nimityksen ”Gouda Holland” rekisteröimisestä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Tšekki, Saksa, Ranska, Itävalta sekä Australian, Uuden Seelannin ja Amerikan yhdysvaltojen hallitukset ja Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand ja National Milk Producers Federation yhdessä Yhdysvaltojen maitotuotteiden vienninedistämisneuvoston kanssa ilmoittivat vastustavansa rekisteröintiä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vastaväitteet katsottiin voitavan ottaa tarkasteltaviksi mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

(3)

Vastaväitteet koskivat sitä, etteivät asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklassa säädetyt edellytykset, erityisesti nimeä ja sen käyttöä, tuotteen erityisyyttä ja mainetta, maantieteellisen alueen rajaamista ja raaka-aineiden alkuperän maantieteellisiä rajoituksia koskevat edellytykset täyty. Vastaväitteiden mukaan kyseisen nimen rekisteröinti olisi lisäksi vastoin asetuksen (EY) N:o 510/2006 3 artiklan 3 kohtaa ja vaarantaisi nimet, tavaramerkit tai tuotteet, jotka ovat olleet laillisesti markkinoilla vähintään viiden vuoden ajan ennen vastaväitteen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaista julkaisupäivää, ja rekisteröitäväksi ehdotettu nimi on yleisesti käytössä.

(4)

Komissio kehotti 4 päivänä marraskuuta 2008 päivätyillä kirjeillä Alankomaita ja vastaväitteiden esittäjiä sopimaan asiasta keskenään noudattaen sisäisiä menettelyjään.

(5)

Koska vastaväitteiden esittäjien kanssa ei päästy sopimukseen säädetyssä määräajassa, lukuun ottamatta Alankomaiden ja Ranskan välillä tehtyä sopimusta, komission on tehtävä päätös asetuksen (EY) N:o 510/2006 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklan nimeä, maantieteellistä aluetta, tuotteen erityisyyttä, tuotteen ominaispiirteiden ja maantieteellisen alueen välistä yhteyttä, mainetta ja raaka-aineiden alkuperän maantieteellisiä rajoituksia koskeneiden vastaväitteiden osalta toimivaltaiset viranomaiset vahvistivat, että kyseiset tekijät on otettu huomioon eikä niissä ole mitään ilmeisiä virheitä. On syytä todeta, että ”Holland” ei ole kyseisen jäsenvaltion nimi ja että nimitystä ”Gouda Holland” pidetään asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklan 2 kohtaan sisältyvänä perinteisenä maantieteellisenä nimenä. Tältä osin mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimukset täyttyvät, sillä nimeen liittyvä maantieteellinen alue on rajattu maantieteellisen yhteyden ja tuotteen erityisyyteen liittyvien pääpiirteiden mukaan. Gouda Hollandin erityispiirteet johtuvat maantieteelliseen alueeseen sidoksissa olevien tekijöiden yhdistelmästä, joihin kuuluvat maidon laatu (korkea rasva- ja valkuaisainepitoisuus), β-CN- ja γ-glutamyylipeptidistä peräisin olevat aminohapot, laiduntaminen pääosin niityillä, vasikan juoksutusmahasta saadun juoksutteen käyttö, luonnollinen kypsyminen sekä maanviljelijöiden ja juustonvalmistajien taitavuus.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 3 artiklan 3 kohdan noudattamatta jättämistä koskevien vastaväitteiden osalta Alankomaat toimitti tietoja eroista rekisteröityä nimitystä ”Noord-Hollandse Gouda” käyttävän tuotteen ja tuotteen, jolle haetaan ”Gouda Holland” -nimitystä, välillä. Vastaväitteissä ei esitetty mitään todisteita siitä, että kuluttajat joutuisivat mahdollisesti harhaan johdetuiksi tai että tuottajien kohtelu ei olisi tasavertaista.

(8)

Vaikuttaa siltä, etteivät vastaväitteiden esittäjät viitanneet koko nimeen ”Gouda Holland” väittäessään, että rekisteröinti vaarantaisi nimet, tavaramerkit tai tuotteet ja että rekisteröitäväksi ehdotettu nimi on yleisessä käytössä, vaan vastaväite kohdistui vain nimen osaan eli ”Goudaan”. Suoja myönnetään kuitenkin nimitykselle ”Gouda Holland” kokonaisuudessaan. Asetuksen (EY) N:o 510/2006 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla nimitystä ”Gouda” voidaan edelleen käyttää, kunhan unionin oikeusjärjestyksen mukaisia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan. Selkeyden vuoksi eritelmää ja yhteenvetoa on muutettu tämän mukaisesti.

(9)

Näiden tietojen perusteella nimitys ”Gouda Holland” olisi rekisteröitävä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä I oleva nimitys.

Ensimmäisestä kohdasta poiketen nimitystä ”Gouda” voidaan edelleen käyttää, kunhan unionin oikeusjärjestyksen mukaisia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan.

2 artikla

Eritelmän pääkohtia koskeva yhteenveto on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 61, 6.3.2008, s. 15.


LIITE I

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3:   Juustot

ALANKOMAAT

Gouda Holland (SMM)


LIITE II

YHTEENVETO

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta

”GOUDA HOLLAND”

EY-nro: NL-PGI-0005-0328-27.11.2003

SAN ( ) SMM (X)

Tässä yhteenvedossa esitetään tuote-eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksessa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

Nimi

:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Osoite

:

Postbus 29739 - 2502 LS 's-Gravenhage

Puhelin

:

+31-70-3708708

Faksi

:

+31-70-3708444

Sähköposti

:

plw@hpa.agro.nl

2.   Ryhmittymä

Nimi

:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Osoite

:

Postbus 165 - 2700 AD Zoetermeer

Puhelin

:

+31-79-3430300

Faksi

:

+31-79-3430320

Sähköposti

:

info@nzo.nl

Koostumus

:

Tuottaja/jalostaja (X) muu ( )

3.   Tuotelaji

Luokka 1.3.

Juusto

4.   Eritelmä

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1.   Nimi

”Gouda Holland”

4.2.   Kuvaus

Gouda Holland on täysrasvainen (48 % +), puolikova, luonnollisella tavalla kypsytetty juusto.

Juusto tuotetaan Alankomaissa alankomaalaisilta karjankasvattajilta peräisin olevasta lehmänmaidosta ja kypsytetään valmiiksi tuotteeksi alankomaalaisissa kypsytystiloissa.

Koostumus

Gouda Holland valmistetaan yhdestä tai useammasta seuraavasta raaka-aineesta:

alankomaalaisilta karjankasvattajilta peräisin oleva maito, kerma ja kokonaan tai osittain kuorittu lehmänmaito (yksinomaan lehmänmaito).

Erityistunnusmerkit

Juusto on litistetyn lieriön, lohkon tai leivän muotoinen, ja sen paino voi olla 2,5–20 kilogrammaa. Litistetyllä lieriöllä tarkoitetaan muotoa, jonka kupera sivu muuttuu vähitellen tasaiseksi ylä- ja alapuoleksi ja jonka korkeus on neljännes tai kolmannes keskiviivan korkeudesta.

Rasvapitoisuus on vähintään 48 prosenttia ja enintään 52 prosenttia kuiva-aineesta. Kosteuspitoisuus on 12 päivää valmistuspäivän jälkeen (enintään) 42,5 prosenttia ja suolapitoisuus kuiva-aineesta enintään 4 prosenttia. Muut erityistuntomerkit ovat:

Maku: aromikas, miellyttävä miedosta voimakkaaseen, riippuen kypsymisajasta. Kuminaa saa lisätä.

Leikkuupinta: kun juusto leikataan, siinä näkyy reikiä, jotka eivät kuitenkaan esiinny tasaisin välein. Juuston väri vaihtelee norsunluunvalkoisesta keltaiseen.

Kuori: juuston kuori on tiivis, sileä, kuiva, puhdas eikä siinä ole hometta. Kuori on syntynyt kypsymisen aikana tapahtuneen kuivumisen seurauksena.

Koostumus: juuston koostumus vaihtelee hieman pehmeästä joustavaan neljän viikon iässä. Sitä mukaa kun juusto kypsyy, kiinteys lisääntyy ja rakenteesta tulee tiiviimpi. Juusto on helposti leikattavaa.

Kypsymisaika: vähintään 28 päivää. Gouda Holland on luonnollisella tavalla kypsytetty juusto. Foliokypsytystä ei sallita.

Kypsymislämpötila: vähintään 12 °C.

Ikä: juusto on valmis käytettäväksi vähintään 28 päivän kypsymisen jälkeen, mutta kypsyminen voi kestää myös yli vuoden.

Erityiset laatuvaatimukset

Juuston valmistaja ei ole käsitellyt vastaanottamaansa ja säilyttämäänsä maitoa, kermaa tai osittain kuorittua maitoa lämpökäsittelyllä tai ne on käsitelty ei-pastöroivalla lämpökäsittelyllä.

Kerma ja kokonaan tai osittain kuorittu maito on käsiteltävä Gouda-juuston valmistamiseksi välittömästi pastöroivalla lämpökäsittelyllä, jotta täytettäisiin seuraavat vaatimukset:

fosfataasiaktiviteettiä ei ole havaittavissa, paitsi jos peroksitaasiaktiviteettiä ei ole havaittavissa;

happamuusaste kermaa käytettäessä, laskettuna rasvattomasta tuotteesta on enintään 20 mmol NaOH litraa kohti, paitsi jos laktaattipitoisuus on enintään 200 mg / 100 g rasvatonta ainetta;

kolibakteerimaisia mikro-organismeja ei ole havaittavissa 0,1 ml:ssa.

Kaikki raaka-aineet on välittömästi ennen Gouda Hollandin valmistusta pastöroitava siten, että ei-denaturoitujen heravalkuaisten pitoisuus ei juurikaan poikkea niiden pitoisuudesta vastaavassa pastöroimattomassa raaka-aineessa. Gouda Hollandiin saa lisätä valmistuksen aikana vain muita kuin geneettisesti muunneltuja, maitohappoa ja makuaineita muodostavia mikro-organismiviljelmiä. Nämä viljelmät koostuvat kyseiselle juustolle sopivista mesofiilisistä hapatebakteereista, joita ovat Lactococcus ja Leuconostoc-variantit tyyppiä L tai LD, mahdollisesti yhdessä termofiilisten Lactobacillus ja/tai Lactococcus-lajien kanssa. Käytettävissä olevat viljelmät ovat suojattuja. Niiden käyttö on pakollista Gouda Hollandin tuotannossa.

Juoksute: Gouda Hollandin valmistukseen käytetään ainoastaan vasikan juoksutusmahasta saatua juoksutetta. Muunlaista juoksutetta voidaan joutua käyttämään ainoastaan erityistapauksissa, jos se esimerkiksi on välttämätöntä eläintautiepidemia vuoksi. Käytettävän juoksutteen on tällöin oltava Warenwetbesluit Zuivel -asetuksen mukainen (meijerituotteista annettu elintarvikeasetus).

Gouda Hollandin nitriittipitoisuus on enintään 2 mg juustokiloa kohti, laskettuna nitriitti-ionina.

4.3.   Maantieteellinen alue

Maantieteellinen alue, jota hakemus koskee, on Alankomaat, joka on Alankomaiden kuningaskunnan eurooppalainen osa.

4.4.   Alkuperätodisteet

Jokaiseen Gouda Holland -juustoon painetaan ennen juustomassan puristamista kaseiinista valmistettu merkki (ks. kuva). Merkissä on nimityksen ”Gouda Holland” edellyttämä ainutlaatuinen numero- ja kirjainyhdistelmä (aakkosjärjestyksessä ja numeerisesti etenevä).

Image

Alankomaiden meijerituotteiden valvontainstituutti COKZ ylläpitää rekisteriä, johon kerätään numeroiden lisäksi myös kaikki tarkastustiedot (mukaan lukien paikka ja aika). Kuluttaja tunnistaa tämän merkin helposti, ja tarkastuselin voi tehdä varmennuksen kaseiinimerkin ja COKZ-rekisterin avulla.

4.5.   Tuotantomenetelmä

Gouda Holland -juusto on valmistettu alankomaalaisilla karjatiloilla tuotetusta maidosta. Maito jäähdytetään tilalla enintään 6 °C:een ja varastoidaan maatilan jäähdytyssäilöön. Maito kuljetetaan 72 tunnin sisällä juustotehtaaseen. Kun maito on tuotu juustotehtaaseen, se käsitellään tai lämpökäsitellään (ei-pastöroiva, mieto lämpökäsittely) ja varastoidaan lyhyeksi aikaa jäähdytettynä, minkä jälkeen se jalostetaan juustomaidoksi.

Maidon rasvapitoisuus standardoidaan, jolloin rasvan ja valkuaisaineen suhde säädetään siten, että valmiin juuston rasvapitoisuus on 48–52 prosenttia kuiva-aineesta. Juustomaito pastöroidaan vähintään 72 °C:n lämpötilassa 15 sekunnin ajan. Juustomaidon juoksutus tapahtuu noin 30 °C:n lämpötilassa. Tässä yhteydessä tapahtuva maidon valkuaisaineiden hajoaminen ja juoksettuminen on tyypillistä Gouda Holland -juustolle.

Juoksettumisen seurauksena syntynyt massa erotetaan herasta ja käsitellään ja pestään siten, että haluttu kosteuspitoisuus ja pH-arvo saavutetaan.

Massa puristetaan muotteihin ja siitä tehdään oikean muotoinen ja halutun painoinen. Näin syntynyt ”juusto” upotetaan suolaliuokseen.

Gouda Holland kypsytetään ainoastaan luonnollisella tavalla, eli juustot kypsyvät ilman vaikutuksesta ja niitä käännellään ja seurataan säännöllisesti. Kypsymisen yhteydessä syntyy kuiva kuori. Kypsymisen yhteydessä syntyy kuiva kuori. Aika ja lämpötila ovat tärkeitä, jotta entsyymi- ja kypsymisprosessit voivat antaa juustolle sen tyypillisen fyysisen ja organoleptisen laadun.

Gouda Holland -juuston kypsyminen voi toivotusta mausta riippuen kestää yli vuoden.

Gouda Holland -juuston leikkaaminen ja pakkaaminen voi tapahtua joko Alankomaissa tai sen ulkopuolella sillä edellytyksellä, että pakkaaja käyttää pätevää hallinnollista valvontajärjestelmää, jolla kuluttajalle taataan leikatun Gouda Hollandin tarkastusmerkissä olevan ainutlaatuisen numero- ja kirjainyhdistelmän jäljitys sekä tuotteen alkuperä.

4.6.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Tämän tuotenimen maantieteellinen nimittäjä on ”Hollanti”. Kuten yleisesti tunnettua, ”Hollanti” merkitsee samaa kuin virallisempi nimitys ”Alankomaat”. Yhdistyneen Alankomaiden tasavallan aikaan (1600–1800-luvuilla) Hollanti oli kaikkein vaikutusvaltaisin sen seitsemästä maakunnasta.

Hollantilainen maito soveltuu tämän korkealaatuisen ja erittäin maukkaan juuston valmistamiseen erityisesti Alankomaiden maantieteellisen sijainnin (suurimmaksi osaksi merenpinnan alapuolella), ilmaston (meri-ilmasto) ja siellä (lähinnä hiekka- ja savipitoisilla mailla) kasvavan ruohon koostumuksen ansiosta. Maidon laatu taataan maitotiloilla käytössä olevien laadunvarmistusjärjestelmien ja tehokkaan laadunarviointijärjestelmän avulla (kukin toimitettu maitoerä testataan ja arvioidaan eri laatuparametrien perusteella). Kylmäketju ei myöskään katkea ennen kuin maito jalostetaan, sillä maito kylmävarastoidaan maatilalla (enintään 6 °C:ssa) ja kuljetetaan tehtaaseen jäähdytetyissä säiliöautoissa. Suhteellisen lyhyet välimatkat auttavat niin ikään säilyttämään maidon laadun.

Historiallinen kehitys

Gouda Holland edustaa alankomaalaista juustokulttuuria, joka kehittyi keskiajalta lähtien ja oli jo 1600-luvulla (ns. kultainen vuosisata) täydessä kukoistuksessa.

Goudassa myyty juusto tuli tunnetuksi Gouda-juustona 1700-luvulta lähtien. Myöhemmin nimi ”Gouda” yhdistettiin kaikkiin Hollannissa tuotettuihin täysrasvaisiin, litistetyn lieriön muotoisiin juustoihin.

Gouda Holland on muuttunut maatiloilla tuotetusta juustosta paikallisten tehtaiden kautta kansallisella tasolla tuotettavaksi juustoksi, jonka maine on maailmanlaajuinen ja joka muodostaa tärkeän ja vakaan osan maatilojen maidon jalostuksesta. 1900-luvun alussa säädettiin Gouda-juustoa koskevia kansallisia lakeja, ja Gouda Holland -nimitys vahvistettiin juustotuotteista annetussa maatalouden laatupäätöksessä (Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten).

Gouda Hollandin tuotekuva eurooppalaisen kuluttajan kannalta

Kuudessa Euroopan maassa toteutettu laaja tutkimus osoitti, että Euroopan kuluttajat pitävät Alankomaita tärkeimpänä Goudan ja Edamin tuottajana. Gouda Holland (ja Edam Holland) ovat hollantilaisen kulttuuriperinnön symboleita. Eurooppalaiset kuluttajat pitävät Gouda Hollandia (ja Edam Hollandia) tavaramerkkeinä. Markkinatutkimus (jonka edustava otos oli 1 250 vastaajaa per jäsenvaltio ja luotettavuus 97,5 %) niissä kuudessa jäsenvaltiossa, joissa Goudan (ja Edamin) kulutus on suurin, osoitti seuraavaa:

Goudan ja Alankomaiden välillä vallitsee voimakas assosiaatio;

Gouda Holland on suositumpaa kuin Alankomaiden ulkopuolella tuotettu Gouda;

lähes puolet kyseisten jäsenvaltioiden kuluttajista uskoo, että kaikki Gouda tuotetaan Alankomaissa;

Gouda Hollannista saa muita juustoja merkittävästi paremmat pisteet, kun sitä arvioidaan muuttujilla ”erinomainen laatu”, ”perinteisesti valmistettu” ja ”alkuperätuote”.

Gouda Holland (ja Edam Holland) edustavat hollantilaista laatua. Vuosisatojen kuluessa on sekä Hollannin hallituksen että teollisuusalan toimesta otettu käyttöön erinäisiä toimenpiteitä ja lakeja, joilla on haluttu varmistaa Gouda Hollandin (ja Edam Hollandin) erittäin korkean laadun säilyminen. Alankomaalainen meijeriteollisuus on lisäksi investoinut merkittävästi näiden korkeiden laatuvaatimusten täyttämiseen sekä markkinoiden avaamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Euroopassa toteutettavaan mainontaan, tietoisuuden lisäämiseen ja menekinedistämiseen (lukuun ottamatta Alankomaissa toteutettuja investointeja) on 50-luvulta lähtien investoitu yli 1,4 miljardia guldenia (635 miljoonaa euroa).

4.7.   Valvontaelin

Nimi

:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Osoite

:

Kastanjelaan 7, 3833 AN LEUSDEN

Puhelin

:

+31-33-4965696

Faksi

:

+31-33-4965666

Sähköposti

:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Pakkausmerkinnät

”Gouda Holland” on Euroopan unionin suojaama maantieteellinen merkintä (SMM).

Tämä merkintä näkyy kokonaisissa juustoissa selvästi etiketissä, joka kiinnitetään juuston litteään puoleen, ja/tai juustoa ympäröivässä nauhassa.

Tällainen merkintä ei ole pakollinen, mikäli juusto tuodaan markkinoille viipaloituna ja pakattuna kohdan 4.5 mukaisesti; tällöin ”Gouda Holland” -merkintä tehdään pakkaukseen.

Pakkauksessa on oltava selkeä tunnusmerkintä, jotta kuluttajat voivat havaita Gouda Holland -juuston kaupan hyllyiltä. Nimen ”Gouda Holland” käytön, juuston oman identiteetin kehittymisen ja EU:n SMM-tunnuksen avulla kuluttajille on tehtävä selväksi, että Gouda Holland on kaikista muista Gouda-juustoista erillinen tuote.


3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/30


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1123/2010,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

64,0

MA

96,2

MK

68,6

TR

131,8

ZZ

90,2

0707 00 05

EG

145,5

JO

182,1

TR

76,2

ZZ

134,6

0709 90 70

MA

86,7

TR

146,6

ZZ

116,7

0805 10 20

BR

57,8

MA

56,2

TR

54,8

ZA

52,0

ZW

43,6

ZZ

52,9

0805 20 10

MA

73,7

ZZ

73,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

60,9

IL

72,8

TR

66,6

ZZ

66,8

0805 50 10

AR

45,9

TR

57,2

UY

57,1

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

74,9

AU

164,5

BR

50,3

CA

65,9

CL

84,2

CN

86,4

CO

50,3

MK

26,7

NZ

99,4

US

113,6

ZA

125,5

ZZ

85,6

0808 20 50

CN

105,3

US

112,9

ZZ

109,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/32


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/85/EU,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta sinkkifosfidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 1112/2002 (2) ja (EY) N:o 2229/2004 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloon kuuluu sinkkifosfidi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2229/2004 24 e artiklan mukaisesti hakija peruutti tekemänsä ilmoituksen kyseisen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta. Näin ollen hyväksyttiin eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 8 päivänä joulukuuta 2008 tehty komission päätös 2008/941/EY (4), joka koskee myös sinkkifosfidin sisällyttämättä jättämistä.

(3)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti uuden hakemuksen, jossa se pyysi yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa säädetyn nopeutetun menettelyn soveltamista.

(4)

Hakemus toimitettiin Saksalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 2229/2004. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/941/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Saksa arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäkertomuksen. Se toimitti kyseisen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 20 päivänä heinäkuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkertomuksen muille jäsenvaltioille ja hakijalle huomautusten esittämistä varten ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komission pyynnöstä 2 päivänä heinäkuuta 2010 komissiolle lausunnon (6) sinkkifosfidista. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja sinkkifosfidia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 28 päivänä lokakuuta 2010.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että sinkkifosfidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää sinkkifosfidi liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää kaikissa jäsenvaltioissa mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(7)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(8)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset sinkkifosfidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tarvittaessa muutettava, korvattava tai peruutettava nykyiset luvat. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(9)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (7) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä nykyisten lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(10)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(11)

Eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta tehdyssä päätöksessä 2008/941/EY säädetään sinkkifosfidin sisällyttämättä jättämisestä ja kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamisesta 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä. On tarpeen poistaa sinkkifosfidia koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(12)

Siksi on aiheellista muuttaa päätöstä 2008/941/EY.

(13)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan sinkkifosfidia koskeva rivi päätöksen 2008/941/EY liitteestä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä marraskuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava 1 päivään marraskuuta 2011 mennessä sellaisia kasvinsuojeluaineita koskevat nykyiset luvat, jotka sisältävät sinkkifosfidia tehoaineena.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että sinkkifosfidia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät sinkkifosfidia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 30 päivään huhtikuuta 2011 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon sinkkifosfidia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö kasvinsuojeluaine direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on:

a)

sinkkifosfidia ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2015 tai

b)

sinkkifosfidia yhtenä monista tehoaineistaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2015 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zinc phosphide, EFSA Journal 2010; 8(7):1671, [48pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1671, saatavilla verkkosivulta: www.efsa.europa.eu

(7)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”319

Sinkkifosfidi

CAS-numero: 1314-84-7

CIPAC-numero: 69

Trisinkkidifosfidi

≥ 800 g/kg

1. toukokuuta 2011

30. huhtikuuta 2021

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan jyrsijöiden torjunta-aineena käyttöä varten ansoihin tai kohdealueille asetettavien käyttövalmiiden syöttien muodossa.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28. lokakuuta 2010 valmistuneen sinkkifosfidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

muiden kuin kohdeorganismien suojeluun. Tarvittaessa on toteutettava riskinhallinta toimenpiteitä erityisesti sellaisten syöttien leviämisen välttämiseksi, joiden sisällöstä on käytetty vain osa.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan niitä koskevissa tarkastelukertomuksissa.


3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/36


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/86/EU,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta haloksifoppi-P:n sisällyttämiseksi siihen tehoaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 703/2001 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana haloksifoppi-R. Komission päätöksellä 2007/437/EY (4) haloksifoppi-R päätettiin jättää sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti uuden hakemuksen, jossa se pyysi yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa säädetyn nopeutetun menettelyn soveltamista.

(3)

Hakemus toimitettiin Tanskalle, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 451/2000. Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Tehoaineen määritelmä ja ilmoitetut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, jotka olivat kyseessä päätöksessä 2007/437/EY. Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen. Kyseisessä hakemuksessa tehoaineesta käytetään ISO-nimeä ”haloksifoppi-P” eikä aikaisemmin käytettyä nimeä ”haloksifoppi-R”.

(4)

Tanska arvioi hakijan toimittamat uudet tiedot ja laati lisäkertomuksen. Se antoi kertomuksen tiedoksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 3 päivänä huhtikuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi lisäkertomuksen tiedoksi muille jäsenvaltioille ja hakijalle huomautuksia varten ja toimitti saamansa huomautukset komissiolle. Asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 artiklan 1 kohdan ja komission pyynnön mukaisesti elintarviketurvallisuusviranomainen esitti päätelmänsä (6) haloksifoppi-P:stä komissiolle 9 päivänä lokakuuta 2009. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet arviointikertomuksen luonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja haloksifoppi-P:tä koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 28 päivänä lokakuuta 2010.

(5)

Esittelijänä toimivan jäsenvaltion lisäkertomuksessa ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen uusissa päätelmissä keskitytään niihin huolenaiheisiin, joiden perusteella oli päädytty sisällyttämättä jättämiseen. Huolta aiheutti erityisesti pohjavesien – ja mahdollisesti juomaveden – mahdollinen saastuminen eräiden metaboliittien vaikutuksesta sekä nisäkkäille aiheutuva riski.

(6)

Hakijan toimittamista uusista tiedoista käyvät ilmi seuraavat seikat. Kyseessä olevat metaboliitit eivät ole toksikologisesti eivätkä biologisesti merkityksellisiä, ja niistä aiheutuu ympäristötoksikologiselta kannalta pieni riski.

(7)

Näin ollen hakijan toimittamien lisätietojen perusteella voidaan sulkea pois ne huolenaiheet, joiden vuoksi sisällyttämättä jättämiseen päädyttiin. Muita avoimia tieteellisiä kysymyksiä ei ole tullut ilmi.

(8)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että haloksifoppi-P:tä sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset etenkin tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää haloksifoppi-P liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää kaikissa jäsenvaltioissa mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(9)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on aiheellista vaatia, että hakija toimittaa tiedot, jotka vahvistavat pohjaveden välityksellä tapahtuvan altistumisen arvioinnin tehoaineen ja sen maaperässä olevien metaboliittien DE-535 fenoli, DE-535 pyridinoli ja DE-535 pyridinoni osalta.

(10)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 22.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance haloxyfop-P (haloxyfop-R); EFSA Journal 2009; 7(11): 1348. [102 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1348. Saatavilla osoitteessa www.efsa.europa.eu


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”314

Haloksifoppi-P

CAS-numero:

Happo: 95977-29-0

Esteri: 72619-32-0

CIPAC-numero:

Happo: 526

Esteri: 526.201

Happo: (R)-2-[4-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2- pyridyylioksi)fenoksi]propaanihappo

Esteri: Metyyli(R)-2-{4-[3-kloori-5-(trifluorimetyyli)-2-pyridyylioksi]fenoksi}propionaatti

≥ 940 g/kg

(Haloksifoppi-P-metyyliesteri)

1. tammikuuta 2011

31. joulukuuta 2020

A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 28 päivänä lokakuuta 2010 valmiiksi saadun haloksifoppi-P:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjän turvallisuuteen: käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

vesieliöiden suojeluun: lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten riittävät puskurivyöhykkeet;

kuluttajien turvallisuuteen metaboliittien DE-535 pyridinoli ja DE-535 pyridinoni pohjavedessä esiintymisen osalta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija esittää komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 tiedot, jotka vahvistavat pohjaveden välityksellä tapahtuvan altistumisen arvioinnin tehoaineen ja sen maaperässä olevien metaboliittien DE-535 fenoli, DE-535 pyridinoli ja DE-535 pyridinoni osalta.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


PÄÄTÖKSET

3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille polyesterilla pinnoitettujen ja plastisolilla pinnoitettujen teräslevyjen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 389)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/737/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

on kuullut pysyvää rakennusalan komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 89/106/ETY säädetään, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla esiintyvien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden käyttäytymistasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona (2) direktiivin 89/106/ETY perusasiakirjoista.

(2)

Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3)

Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen ja savun muodostumisen sekä näiden leviämisen rajoittamiseen tietylle alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

(4)

Tämän rajoittamisen taso voidaan ilmaista vain tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoerojen perusteella tuotteiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5)

Luokitusjärjestelmä hyväksyttiin yhdenmukaistetulla ratkaisulla neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä komission päätöksellä 2000/147/EY (3).

(6)

Polyesterilla pinnoitettujen ja plastisolilla pinnoitettujen teräslevyjen osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY hyväksyttyä luokitusta.

(7)

Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja/tai tarvikkeiden palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin ja/tai -tarvikkeisiin.

3 artikla

Tuotteita on tarkasteltava tarvittaessa niiden lopullisen käyttösovelluksen mukaan.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14.


LIITE

Tämän liitteen taulukoissa luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko 1

Polyesterilla pinnoitettujen teräslevyjen paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat, kun pinnoite on yksikerroksinen (ei eristystä toisella puolella)

Tuote

Metallipinnoitettujen teräslevyjen nimellispaksuus ”t”

(mm)

Profiili

Luokka (1)

Metallipinnoitettu teräslevy, profiloitu tai sileä, nimellispaksuus t (mm), palolle altistuvan pinnan polyesteripinnoituksen nimellispaksuus enintään 25 μm standardien EN 14782 ja EN 10169 asiaa koskevien osien mukaisesti, jos pinnoitteen massa on enintään 70 g/m2 ja PCS enintään 1,0 MJ/m2.

Palolle altistumattomalla teräslevyn pinnalla voi olla orgaaninen pinnoite, jos pinnoitteen paksuus on enintään 15 μm ja PCS enintään 0,7 MJ/m2.

0,40 ≤ t ≤ 1,50

Sileä tai profiloitu (2)

A1

Käytetyt lyhenteet: PCS = ylempi lämpöarvo.


Taulukko 2

Plastisolilla pinnoitettujen teräslevyjen paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Tuote (3)

Metallipinnoitettujen teräslevyjen nimellispaksuus ”t”

(mm)

Asennusta koskevat yksityiskohdat

Luokka (4)

Metallipinnoitettu teräslevy, profiloitu tai sileä, nimellispaksuus t (mm) ja palolle altistuvan pinnan plastisolipinnoituksen nimellispaksuus enintään 200 μm, pinnoitteen massa ≤ 300 g/m2 ja PCS ≤ 7,0 MJ/m2.

Palolle altistumattomalla teräslevyn pinnalla voi olla orgaaninen pinnoite, jos pinnoitteen paksuus on ≤ 15 μm ja PCS ≤ 0,7 MJ/m2.

0,55 ≤ t ≤ 1,00

Sileä tai profiloitu tuote, yksikerroksinen (ei eristystä toisella puolella) tai toisella puolella on rakenteen osana mineraalivilla (joka voi olla kaksikerroksinen). Jos tuote on profiloitu, profiloidun pinnan ala saa olla enintään kaksi kertaa niin suuri kuin tuotteen kattama ala.

Mineraalivillan on oltava vähintään luokkaa A2-s1,d0. Mineraalivillan paksuuden on oltava vähintään 100 mm, ellei välittömästi mineraalivillan takana (mahdollisesti) oleva materiaali – höyrysulku mukaan luettuna – ole vähintään luokkaa A2-s1,d0.

Tukirakenteen on oltava vähintään luokkaa A2-s1,d0.

C-s3,d0

Käytetyt lyhenteet: PCS = ylempi lämpöarvo.


(1)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.

(2)  Profiloidun pinnan ala saa olla enintään kaksi kertaa niin suuri kuin tuotteen kattama ala.

Käytetyt lyhenteet: PCS = ylempi lämpöarvo.

(3)  Nimellispaksuuden toleranssien on oltava asiaa koskevien standardien EN 14782 ja EN 14783 mukaisia.

(4)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.

Käytetyt lyhenteet: PCS = ylempi lämpöarvo.


3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2010,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille kuituja sisältävien kipsilaastien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 392)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/738/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

on kuullut pysyvää rakennusalan komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla esiintyvien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY perusasiakirjoista (2).

(2)

Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3)

Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen ja savun muodostumisen sekä näiden leviämisen rajoittamiseen tietylle alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

(4)

Tämän rajoittamisen taso voidaan ilmaista vain tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoerojen perusteella tuotteiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5)

Yhdenmukaistettuna ratkaisuna otettiin käyttöön luokitusjärjestelmä, josta säädetään neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/147/EY (3).

(6)

Kuituja sisältävien kipsilaastien osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY vahvistettua luokitusta.

(7)

Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja/tai -tarvikkeiden palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin ja/tai -tarvikkeisiin.

3 artikla

Tuotteita on tarkasteltava tarvittaessa niiden lopullisen käyttötarkoituksen mukaan.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14.


LIITE

Tämän liitteen taulukossa luetellaan ne rakennustuotteet ja -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko

Sisal- tai juuttikuidulla vahvistettujen kuituja sisältävien kipsilaastien paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Tuote

Tuotekohtaiset tiedot

Vähimmäistiheys

(kg/m3)

Luokka (1)

Kuituja sisältävät kipsilaastit

Standardin EN 13815 mukainen tuote, joka on valmistettu valamalla veteen sekoitetusta kipsilaastista ja joka on tasaisesti vahvistettu sisal- tai juuttikuidulla, jonka osuus on korkeintaan 2,5 painoprosenttia.

1 000

A1


(1)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.


Oikaisuja

3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/44


Oikaistaan Euroopan unionin ja Montenegron välinen sopimus turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 260, 2. lokakuuta 2010 )

Sivulla 5, allekirjoituksissa:

korvataan:

Montenegron puolesta

Ulkoasiainministeri

Euroopan unionin puolesta

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

seuraavasti:

Euroopan unionin puolesta

Montenegron puolesta