ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.314.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 314

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
30. marraskuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Delegoitu komission asetus (EU) N:o 1059/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta ( 1 )

1

 

*

Delegoitu komission asetus (EU) N:o 1060/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta ( 1 )

17

 

*

Delegoitu komission asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ( 1 )

47

 

*

Delegoitu komission asetus (EU) N:o 1062/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä televisioiden energiamerkinnän osalta ( 1 )

64

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

30.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/1


DELEGOITU KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1059/2010,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia ja joiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka niissä on samankaltaiset toiminnot.

(2)

Kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkintöjä koskevia säännöksiä on annettu neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien astianpesukoneiden energiankulutuksen merkinnän osalta 16 päivänä huhtikuuta 1997 annetulla komission direktiivillä 97/17/EY (2).

(3)

Kotitalouksien astianpesukoneiden käyttämä sähkö muodostaa merkittävän osan kotitalouksien kokonaissähkönkysynnästä unionissa. Kotitalouksien astianpesukoneiden energiankulutusta voidaan jo saavutettujen energiatehokkuusparannusten lisäksi vielä huomattavasti alentaa.

(4)

Direktiivi 97/17/EY olisi kumottava ja tässä asetuksessa olisi vahvistettava uudet säännökset, jotta voidaan varmistaa, että energiamerkintä kannustaa dynaamisella tavalla tavarantoimittajia edelleen parantamaan kotitalouksien astianpesukoneiden energiatehokkuutta ja nopeuttamaan markkinoiden suuntautumista energiatehokkaampaan teknologiaan.

(5)

Merkinnässä annettavat tiedot olisi hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (3) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(6)

Tässä asetuksessa olisi määriteltävä kotitalouksien astianpesukoneiden merkinnälle yhdenmukainen ulkoasu ja sisältö.

(7)

Lisäksi tässä asetuksessa olisi määriteltävä kotitalouksien astianpesukoneiden teknistä dokumentaatiota ja tuoteselostetta koskevat vaatimukset.

(8)

Tässä asetuksessa olisi edelleen määriteltävä vaatimukset tiedoista, jotka on annettava kotitalouksien astianpesukoneiden kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa.

(9)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi tekniikan kehittyessä tarkasteltava uudelleen.

(10)

Jotta siirtyminen direktiivistä 97/17/EY tähän asetukseen olisi helpompaa, olisi säädettävä, että tämän asetuksen mukaisesti merkittyjen kotitalouksien astianpesukoneiden olisi katsottava olevan direktiivin 97/17/EY mukaisia.

(11)

Direktiivi 97/17/ETY olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan tuotemerkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset kotitalouksien verkkosähköä käyttäville astianpesukoneille; sitä sovelletaan myös sellaisiin kotitalouksien verkkosähköä käyttäviin astianpesukoneisiin, joiden voimanlähteenä voidaan käyttää myös akkuja, mukaan luettuina laitteet, joita myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön, sekä kalustepeitteisiin kotitalouksien astianpesukoneisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2010/30/EU 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1)

’Kotitalouksien astianpesukoneella’ tarkoitetaan konetta, joka pesee, huuhtelee ja kuivaa lautasia, laseja, ruokailuvälineitä ja keittoastioita kemiallisesti, mekaanisesti, sähköisesti ja kuumentamalla ja joka on suunniteltu pääasiallisesti muuhun kuin ammattikäyttöön.

2)

’Kalustepeitteisellä kotitalouksien astianpesukoneella’ tarkoitetaan kotitalouksien astianpesukonetta, joka on tarkoitettu asennettavaksi kaappiin, sille varattuun syvennykseen tai vastaavan paikkaan ja joka vaatii kalusteoven.

3)

’Astiastolla’ tarkoitetaan lautasista, laseista ja ruokailuvälineistä koostuvaa määriteltyä kokonaisuutta, joka on tarkoitettu yhdelle henkilölle.

4)

’Nimelliskapasiteetilla’ tarkoitetaan tavarantoimittajan ilmoittamaa astiastojen ja tarjoiluastioiden enimmäismäärää, jotka kotitalouksien astianpesukoneessa voidaan käsitellä valitulla ohjelmalla, kun kone on täytetty tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti.

5)

’Ohjelmalla’ tarkoitetaan sarjaa ennalta määriteltyjä toimintoja, joiden tavarantoimittaja on ilmoittanut sopivan määrätyille likaisuusasteille tai määrätyntyyppisille kuormille tai molemmille ja jotka yhdessä muodostavat kokonaisen pesuohjelman.

6)

’Ohjelman kestolla’ tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelman käynnistymisestä sen loppumiseen lukuun ottamatta loppukäyttäjän ohjelmoimaa viivettä.

7)

’Pesuohjelmalla’ tarkoitetaan valitulle ohjelmalle määriteltyä täydellistä pesu-, huuhtelu- ja kuivausprosessia.

8)

’Pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa kotitalouksien astianpesukone on kytketty pois päältä loppukäyttäjän tavanomaiseen käyttöön tarkoitetuilla laitteen säätimillä tai kytkimillä ja jossa se saavuttaa alhaisimman tehonkulutuksensa, joka voi jatkua määräämättömän ajan, kun kotitalouksien astianpesukone on kytketty virtalähteeseen ja sitä käytetään tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti. Jos loppukäyttäjän käytettävissä ei ole säätimiä tai kytkimiä, pois päältä -tilalla tarkoitetaan tilaa, joka saavutetaan, kun kotitalouksien astianpesukone palaa itsestään pysyvään tehonkulutustilaan.

9)

’Päälle jätettynä -tilalla’ tarkoitetaan alhaisinta tehonkulutustilaa, joka voi jatkua määräämättömän ajan sen jälkeen kun ohjelma on loppunut ja kotitalouksien astianpesukone on tyhjennetty eikä loppukäyttäjä enää tee muita toimenpiteitä.

10)

’Vastaavalla kotitalouksien astianpesukoneella’ tarkoitetaan markkinoille saatettua kotitalouksien astianpesukoneen mallia, jolla on sama nimelliskapasiteetti, samat tekniset ja suoritusominaisuudet, sama energian- ja vedenkulutus ja sama äänitaso kuin toisessa kotitalouksien astianpesukoneen mallissa, jonka sama tavarantoimittaja on saattanut markkinoille eri tuotenumerolla.

11)

’Loppukäyttäjällä’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka ostaa kotitalouksien astianpesukoneen tai jonka oletetaan olevan ostamassa sellaista.

12)

’Myyntipisteellä’ tarkoitetaan paikkaa, jossa kotitalouksien astianpesukoneita on näytteillä tai tarjolla ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet

Tavarantoimittajien on varmistettava, että

a)

kukin kotitalouksien astianpesukone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen;

b)

saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste;

c)

jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio;

d)

tiettyä kotitalouksien astianpesukonemallia koskevassa mainonnassa mainitaan energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

e)

tiettyä kotitalouksien astianpesukonemallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

a)

kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien astianpesukoneissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan 3 artiklan a alakohdan mukaisesti toimittama merkki;

b)

ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien astianpesukoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen IV mukaisesti;

c)

tiettyä kotitalouksien astianpesukonemallia koskevassa mainonnassa on viittaus sen energiatehokkuusluokkaan, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

d)

tiettyä kotitalouksien astianpesukonemallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on viittaus kyseisen mallin energiatehokkuusluokkaan.

5 artikla

Mittausmenetelmät

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.

6 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä V määriteltyä menettelyä arvioidessaan energiatehokkuusluokan, vuotuisen energiankulutuksen, vuotuisen vedenkulutuksen, kuivaustehokkuusluokan, ohjelman keston, pois päältä -tilan ja päälle jätettynä -tilan tehonkulutuksen, päälle jätettynä -tilan keston ja äänitason paikkansapitävyyttä.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa viimeistään neljän vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Tässä uudelleentarkastelussa on arvioitava erityisesti liitteessä V annettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 97/17/ETY 20 päivästä joulukuuta 2011.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen 3 artiklan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta painettuihin mainoksiin eikä painettuun tekniseen myynninedistämismateriaaliin, jotka julkaistaan ennen 30 päivää maaliskuuta 2012.

2.   Kotitalouksien astianpesukoneiden, jotka saatetaan markkinoille ennen 30 päivää marraskuuta 2011, on täytettävä direktiivissä 97/17/EY asetetut vaatimukset.

3.   Jos hyväksytään toimenpide Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (4) täytäntöönpanemiseksi kotitalouksien astianpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta, kotitalouksien astianpesukoneiden, jotka ovat mainitun täytäntöönpanotoimenpiteen säännösten mukaisia pesutehokkuusvaatimusten osalta sekä tämän asetuksen säännösten mukaisia ja jotka saatetaan markkinoille tai joita tarjotaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan ennen 20 päivää joulukuuta 2011, katsotaan täyttävän direktiivin 97/17/EY vaatimukset.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 20 päivästä joulukuuta 2011. Sen 3 artiklan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 20 päivästä huhtikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EYVL L 118, 7.5.1997, s. 1.

(3)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.


LIITE I

Merkki

1.   MERKKI

Image

1)

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

II

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kotitalouksien astianpesukonemallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III

liitteessä VI olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka; kotitalouksien astianpesukoneen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;

IV

vuotuinen energiankulutus (AEC ) kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VIII olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

V

vuotuinen vedenkulutus (AWC ) litroina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VIII olevan 3 kohdan mukaisesti;

VI

liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti määritetty kuivaustehokkuusluokka;

VII

nimelliskapasiteetti standardiastiastoina peruspesuohjelmalla;

VIII

äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

2)

Merkin rakenteen on oltava 2 kohdan mukainen. Poikkeuksellisesti, jos mallille on myönnetty EU-ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 66/2010 (1) mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU-ympäristömerkistä.

2.   MERKIN RAKENNE

Merkin rakenteen on oltava alla olevan kuvan mukainen.

Image

Selite:

a)

Merkin on oltava vähintään 110 mm leveä ja 220 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b)

Taustan on oltava valkoinen.

c)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00–70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):

Image

Reunus: 5 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00–00 ja 00–00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus

:

väri: X-00-00–00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus ja ”Energia”-tunnus (yhdistettynä): leveys: 92 mm, korkeus: 17 mm..

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 92,5 mm.

Image

Asteikko A–G

Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 0,75 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70–00-X-00,

Kolmas luokka: 30–00-X-00,

Neljäs luokka: 00–00-X-00,

Viides luokka: 00–30-X-00,

Kuudes luokka: 00–70-X-00,

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 12 pt, suuraakkoset, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 26 mm, korkeus: 14 mm, 100 % mustaa.

Teksti: Calibri bold 29 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energia

Teksti: Calibri regular 11 pt, suuraakkoset, 100 % mustaa.

Image

Vuotuinen energiankulutus

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 37 pt, 100 % mustaa.

Toinen rivi: Calibri regular 17 pt, 100 % mustaa.

Image

Vuotuinen vedenkulutus

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Kuivaustehokkuusluokka

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri regular 16 pt, vaakaskaalaus 75 %, 100 % mustaa; ja Calibri bold 22 pt, vaakaskaalaus 75 %, 100 % mustaa.

Image

Nimelliskapasiteetti

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Äänitaso

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen tulisi mahtua tilaan, jonka koko on 92 × 15 mm.

Image

Asetuksen numero: Calibri bold 9 pt, 100 % mustaa.


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE II

Tuoteseloste

1.

Kotitalouksien astianpesukoneen tuoteselosteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä ja ne on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin:

a)

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kotitalouksien astianpesukonemallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

c)

nimelliskapasiteetti standardiastiastoina peruspesuohjelmalla;

d)

liitteessä VI olevan 1 kohdan mukainen energiatehokkuusluokka;

e)

jos kotitalouksien astianpesukoneelle on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EU) N:o 66/2010 mukaisesti, myös tämä tieto voidaan antaa;

f)

vuotuinen energiankulutus (AEC ) kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Energiankulutus ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus X kWh vuodessa, kun huomioon otetaan 280 peruspesuohjelmaa kylmävesiliitännällä sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista.”;

g)

peruspesuohjelman energiankulutus (Et );

h)

tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa (Po ja Pl );

i)

vuotuinen vedenkulutus (AWC ) litroina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 kohdan mukaisesti. Vedenkulutus ilmaistaan seuraavasti: ”Vedenkulutus X litraa vuodessa, kun huomioon otetaan 280 peruspesuohjelmaa. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.”;

j)

liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti määritetty kuivaustehokkuusluokka, joka ilmaistaan muodossa ”Kuivaustehokkuusluokka ’X’ asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)”. Jos tämä tieto annetaan taulukkona, se voidaan ilmaista myös muulla tavoin, jos asteikko G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain) käy selvästi ilmi;

k)

ilmoitus siitä, että ”perusohjelma” on peruspesuohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että tämä ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pesuun ja on yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa kannalta tehokkain ohjelma;

l)

peruspesuohjelman kesto minuutteina pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin;

m)

päälle jätettynä -tilan kesto (Tl ), jos kotitalouksien astianpesukone on varustettu tehonhallintajärjestelmällä;

n)

äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

o)

jos kotitalouksien astianpesukone on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä.

2.

Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia kotitalouksien astianpesukonemalleja.

3.

Tuoteselosteen tiedot voidaan antaa myös esittämällä jäljennös merkistä joko värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä tapauksessa on annettava myös ne 1 kohdassa luetellut tiedot, jotka eivät käy ilmi merkistä.


LIITE III

Tekninen dokumentaatio

1.

Tämän asetuksen 3 artiklan c alakohdassa tarkoitettu tekninen dokumentaatio kattaa seuraavat seikat:

a)

tavarantoimittajan nimi ja osoite;

b)

astianpesukonemallin yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti;

c)

tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

d)

tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;

e)

sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;

f)

mittausten tekniset parametriarvot seuraavasti:

i)

energiankulutus

ii)

vedenkulutus

iii)

ohjelman kesto

iv)

kuivauskyky

v)

tehonkulutus pois päältä -tilassa

vi)

tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa

vii)

päälle jätettynä -tilan kesto

viii)

äänitaso;

g)

liitteen VII mukaisesti suoritettujen laskelmien tulokset.

2.

Jos tietyn kotitalouksien astianpesukonemallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on laskettu suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla muista vastaavista kotitalouksien astianpesukoneista tai molemmilla näillä tavoilla, dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista tai ekstrapolaatioista tai niistä molemmista sekä tavarantoimittajien tekemistä testeistä laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi. Lisäksi on lueteltava kaikki muut vastaavat kotitalouksien astianpesukonemallit, joiden tiedot on määritelty samalla tavalla.


LIITE IV

Annettavat tiedot tapauksissa, joissa loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta

1.

Tämän asetuksen 4 artiklan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

a)

liitteessä VI olevan 1 kohdan mukainen energiatehokkuusluokka;

b)

nimelliskapasiteetti standardiastiastoina peruspesuohjelmalla;

c)

vuotuinen energiankulutus (AEC ) kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

d)

vuotuinen vedenkulutus (AWC ) litroina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 kohdan mukaisesti;

e)

liitteessä VI olevan 2 kohdan mukainen kuivaustehokkuusluokka;

f)

äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

g)

jos malli on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä.

2.

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

3.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.


LIITE V

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltioiden viranomaiset testaavat yhden kotitalouksien astianpesukoneen. Jos mitatut parametriarvot eivät vastaa tavarantoimittajan ilmoittamia arvoja taulukossa 1 ilmoitettujen vaihteluvälien rajoissa, mittaukset suoritetaan vielä kolmesta kotitalouksien astianpesukoneesta. Näiden kolmen kotitalouksien astianpesukoneen mittaustulosten aritmeettisen keskiarvon on vastattava tavarantoimittajan ilmoittamia arvoja taulukossa 1 määriteltyjen vaihteluvälien rajoissa, lukuun ottamatta energiankulutusta, jonka osalta mitattu arvo ei saa olla yli 6:ta prosenttia suurempi kuin Et :n nimellisarvo.

Muussa tapauksessa on katsottava, etteivät kyseinen malli ja mitkään vastaavat kotitalouksien astianpesukonemallit ole 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Taulukko 1

Mitattava parametri

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen energiankulutus

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 %:a suurempi kuin AEC :n nimellisarvo (1).

Vedenkulutus

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 %:a suurempi kuin Wt :n nimellisarvo.

Kuivaustehokkuusindeksi

Mitattu arvo ei saa olla yli 19 %:a pienempi kuin ID :n nimellisarvo.

Energiankulutus

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 %:a suurempi kuin Et :n nimellisarvo.

Ohjelman kesto

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 %:a pidempi kuin Tt :n nimellisarvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl mitattu arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 10 %:a suurempi kuin nimellisarvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl mitattu arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli, 10 W:a suurempi kuin nimellisarvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 %:a pidempi kuin Tl :n nimellisarvo.

Äänitaso

Mitatun arvon on vastattava nimellisarvoa.


(1)  ’Nimellisarvolla’ tarkoitetaan tavarantoimittajan ilmoittamaa arvoa.


LIITE VI

Energiatehokkuusluokat ja kuivaustehokkuusluokat

1.   ENERGIATEHOKKUUSLUOKAT

Kotitalouksien astianpesukoneen energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEI) perusteella taulukossa 1 esitetyllä tavalla.

Kotitalouksien astianpesukoneen energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan liitteessä VII olevan 1 kohdan mukaisesti.

Taulukko 1

Energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi

A+++ (tehokkain)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (vähiten tehokas)

EEI ≥ 90

2.   KUIVAUSTEHOKKUUSLUOKAT

Kotitalouksien astianpesukoneen kuivaustehokkuusluokka määräytyy sen kuivaustehokkuusindeksin (ID ) perusteella taulukossa 2 esitetyllä tavalla.

Kuivaustehokkuusindeksi (ID ) lasketaan liitteessä VII olevan 2 kohdan mukaisesti.

Taulukko 2

Kuivaustehokkuusluokat

Kuivaustehokkuusluokka

Kuivaustehokkuusindeksi

A (tehokkain)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (vähiten tehokas)

0,33 ≥ ID


LIITE VII

Energiatehokkuusindeksin, kuivaustehokkuusindeksin ja vedenkulutuksen laskemismenetelmä

1.   ENERGIATEHOKKUUSINDEKSIN LASKEMINEN

Kotitalouksien astianpesukonemallin energiatehokkuusindeksin (EEI) laskemiseksi kotitalouksien astianpesukoneen vuotuista energiankulutusta verrataan sen vuotuiseen standardienergiankulutukseen.

a)

Energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan seuraavasti ja pyöristetään yhteen desimaaliin:

Formula

jossa:

AEC

=

kotitalouksien astianpesukoneen vuotuinen energiankulutus

SAEC

=

kotitalouksien astianpesukoneen vuotuinen standardienergiankulutus

b)

Vuotuinen energiankulutus (AEc ) lasketaan kilowattitunteina seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

i)

Formula

jossa:

Et

=

peruspesuohjelman energiankulutus kilowattitunteina pyöristettynä kolmeen desimaaliin

Pl

=

peruspesuohjelman tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa watteina pyöristettynä kahteen desimaaliin

Po

=

peruspesuohjelman tehonkulutus pois päältä -tilassa watteina pyöristettynä kahteen desimaaliin

Tt

=

peruspesuohjelman ohjelman kesto minuutteina pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin

280

=

peruspesuohjelmien kokonaismäärä vuodessa.

ii)

Kun kotitalouksien astianpesukone on varustettu tehonhallintajärjestelmällä ja se siirtyy automaattisesti pois päältä -tilaan ohjelman päätyttyä, AEC lasketaan ottaen huomioon päälle jätettynä -tilan tosiasiallinen kesto seuraavan kaavan mukaisesti:

Formula

jossa:

Tl

=

peruspesuohjelman päälle jätettynä -tilan mitattu kesto minuutteina pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin

280

=

peruspesuohjelmien kokonaismäärä vuodessa.

c)

Vuotuinen standardienergiankulutus (SAEc ) lasketaan kilowattitunteina seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

i)

kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti ps ≥ 10 ja leveys > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti ps ≤ 9, ja kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti 9 < ps ≤ 11 ja leveys ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

jossa:

ps

=

astiastojen lukumäärä.

2.   KUIVAUSTEHOKKUUSINDEKSIN LASKEMINEN

Kotitalouksien astianpesukonemallin kuivaustehokkuusindeksin (ID ) laskemiseksi kotitalouksien astianpesukoneen kuivauskykyä verrataan sellaisen vertailuastianpesukoneen kuivauskykyyn, jonka ominaisuudet on ilmoitettu yleisesti hyväksytyissä mittausmenetelmissä, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

a)

Kuivaustehokkuusindeksi (ID ) lasketaan seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

Formula

ID = exp(lnID )

jossa:

DT,i

=

testattavan kotitalouksien astianpesukoneen kuivauskyky yhdessä testijaksossa (i)

DR,i

=

vertailuastianpesukoneen kuivauskyky yhdessä testijaksossa (i)

n

=

testijaksojen lukumäärä, n ≥ 5.

b)

Kuivauskyky (D) tarkoittaa pestyjen astioiden keskimääräistä märkyysastetta peruspesuohjelman jälkeen. Märkyysaste määritetään taulukossa 1 esitetyllä tavalla:

Taulukko 1

Vesijälkien (WT ) tai valumien (WS ) määrä

Märän alueen kokonaispinta-ala (Aw) neliömillimetreinä

Märkyysaste

WT = 0 ja WS = 0

Ei sovelleta

2 (tehokkain)

1 < WT ≤ 2 tai WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT tai WS = 2

tai WS = 1 ja WT = 1

Aw > 50

0 (vähiten tehokas)

3.   VUOTUISEN VEDENKULUTUKSEN LASKEMINEN

Kotitalouksien astianpesukoneen vuotuinen vedenkulutus (AWC ) lasketaan litroina seuraavasti ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun:

AWC = Wt × 280

jossa:

Wt

=

peruspesuohjelman vedenkulutus litroina pyöristettynä yhteen desimaaliin.


30.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/17


DELEGOITU KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1060/2010,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia ja joiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka niissä on samankaltaiset toiminnot.

(2)

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkintöjä koskevia säännöksiä on annettu neuvoston direktiivin 92/75/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiankulutuksen osoittamisen osalta 21 päivänä tammikuuta 1994 annetulla komission direktiivillä 94/2/EY (2).

(3)

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden käyttämä sähkö muodostaa merkittävän osan kotitalouksien kokonaissähkönkysynnästä EU:ssa. Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiankulutusta voidaan jo saavutettujen energiatehokkuusparannusten lisäksi vielä huomattavasti alentaa.

(4)

Direktiivi 94/2/EY olisi kumottava ja tässä asetuksessa olisi vahvistettava uudet säännökset, jotta voidaan varmistaa, että energiamerkintä kannustaa dynaamisella tavalla laitevalmistajia edelleen parantamaan kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuutta ja nopeuttamaan markkinoiden suuntautumista energiatehokkaampaan teknologiaan.

(5)

Tämän asetuksen säännöksillä on määrä yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta 22 päivänä heinäkuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 643/2009 (3) säännösten kanssa säästää vuosittain 6 terawattituntia sähköä (4) vuoteen 2020 mennessä verrattuna tilanteeseen, jossa minkäänlaisia toimenpiteitä ei toteutettaisi.

(6)

Myös absorptiokäyttöisten kylmäsäilytyslaitteiden ja viinikaappien kasvavilla markkinoilla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä. Näin ollen myös näiden laitteiden olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(7)

Absorptiokäyttöiset kylmäsäilytyslaitteet ovat meluttomia, mutta kuluttavat huomattavasti enemmän energiaa kuin kompressorikäyttöiset laitteet. Jotta käyttäjät voisivat tehdä tietoisia valintoja, tuotemerkinnässä olisi oltava tietoa myös kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen äänitasosta.

(8)

Merkinnässä annettavat tiedot olisi hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (5) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(9)

Tässä asetuksessa olisi määriteltävä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden merkinnälle yhdenmukainen ulkoasu ja sisältö.

(10)

Lisäksi tässä asetuksessa olisi määriteltävä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden teknistä dokumentaatiota ja tuoteselostetta koskevat vaatimukset.

(11)

Tässä asetuksessa olisi edelleen määriteltävä vaatimukset tiedoista, jotka on annettava kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa.

(12)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi tekniikan kehittyessä tarkasteltava uudelleen.

(13)

Jotta siirtyminen direktiivistä 94/2/EY tähän asetukseen olisi helpompaa, tämän asetuksen mukaisesti merkittyjen kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden olisi katsottava olevan direktiivin 94/2/EY mukaisia.

(14)

Direktiivi 94/2/EY olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan tuotemerkintöjä ja tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset verkkosähköä käyttäville kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteille, joiden käyttötilavuus on 10–1 500 litraa.

2.   Tätä asetusta sovelletaan verkkosähköä käyttäviin kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteisiin, mukaan luettuina laitteet, joita myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön tai muiden kuin elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, sekä kalustepeitteiset laitteet.

Sitä sovelletaan myös sellaisiin verkkosähköä käyttäviin kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteisiin, joita voidaan käyttää myös akuilla.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta:

a)

kylmäsäilytyslaitteisiin, joiden ensisijainen energialähde on muu kuin sähkö, esimerkiksi nestekaasu (LPG), petroli tai biodiesel;

b)

akkukäyttöisiin kylmäsäilytyslaitteisiin, jotka voidaan liittää verkkovirtaan erikseen hankittavalla tasasuuntaajalla;

c)

yksittäisenä tilaustyönä valmistettaviin kylmäsäilytyslaitteisiin, jotka eivät vastaa muita kylmäsäilytyslaitteiden malleja;

d)

palvelusektorille tarkoitettuihin kylmäsäilytyslaitteisiin, joiden sisältämien elintarvikkeiden poistaminen havaitaan elektronisesti ja tieto siitä siirretään automaattisesti verkkoyhteyden kautta etävalvontajärjestelmään seurantaa varten;

e)

laitteisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole elintarvikkeiden säilyttäminen jäähdyttämällä, kuten erilliset jääkoneet tai kylmien juomien jakelulaitteet.

2 artikla

Määritelmät

Direktiivin 2010/30/EU 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’elintarvikkeilla’ tarkoitetaan ruoka-aineita ja -aineksia ja juomia, viini mukaan luettuna, sekä muita tavaroita, jotka on tarkoitettu ensi sijassa kulutettaviksi ja jotka edellyttävät jäähdyttämistä tiettyyn lämpötilaan;

2)

’kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteella’ tarkoitetaan yhdestä tai useammasta osastosta muodostuvaa eristettyä laitetta, joka on tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen tai pakastamiseen tai jäähdytettyjen tai pakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen muihin kuin ammatillisiin tarkoituksiin, ja joka jäähdytetään yhdellä tai useammalla energiaa käyttävällä prosessilla, mukaan luettuina laitteet, jotka myydään loppukäyttäjän koottavaksi tarkoitettuina rakennussarjoina;

3)

’kalustepeitteisellä laitteella’ tarkoitetaan kiinteää kylmäsäilytyslaitetta, joka on tarkoitettu asennettavaksi kaappiin, sille varattuun syvennykseen tai vastaavan paikkaan ja joka vaatii kalusteoven;

4)

’jääkaapilla’ tarkoitetaan elintarvikkeiden säilyttämiseen tarkoitettua kylmäsäilytyslaitetta, jossa on vähintään yksi osasto, joka soveltuu tuoreiden ruoka-aineiden ja/tai juomien säilyttämiseen, viinit mukaan luettuina;

5)

’kompressorikäyttöisellä kylmäsäilytyslaitteella’ tarkoitetaan kylmäsäilytyslaitetta, jossa jäähdyttäminen toteutetaan moottorikäyttöisellä kompressorilla;

6)

’absorptiokäyttöisellä kylmäsäilytyslaitteella’ tarkoitetaan kylmäsäilytyslaitetta, jossa jäähdyttäminen toteutetaan lämpöä energianlähteenä käyttävällä absorptioprosessilla;

7)

’jääkaappi-pakastimella’ tarkoitetaan kylmäsäilytyslaitetta, jossa on vähintään yksi tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto ja vähintään yksi osasto, joka soveltuu tuoreiden ruoka-aineiden pakastamiseen ja pakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen kolmen tähden säilytysolosuhteissa (pakastinosasto);

8)

’pakasteiden säilytyskaapilla’ tarkoitetaan kylmäsäilytyslaitetta, jossa on yksi tai useampi pakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen soveltuva osasto;

9)

’pakastimella’ tarkoitetaan kylmäsäilytyslaitetta, jossa on yksi tai useampi osasto, joka soveltuu elintarvikkeiden pakastamiseen lämpötiloissa ympäristölämpötilasta – 18 °C:n lämpötilaan sekä pakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen kolmen tähden säilytysolosuhteissa; pakastimessa voi olla myös kahden tähden osioita tai osastoja osaston tai kaapin sisällä;

10)

’viinikaapilla’ tarkoitetaan kylmäsäilytyslaitetta, jossa ei ole muita osastoja kuin yksi tai useampi osasto viinin säilyttämiseen;

11)

’monikäyttölaitteella’ tarkoitetaan kylmäsäilytyslaitetta, jossa ei ole muita osastoja kuin yksi tai useampi monikäyttöosasto;

12)

’vastaavalla kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteella’ tarkoitetaan markkinoille saatettua kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallia, jolla on sama brutto- ja käyttötilavuus, samat tekniset sekä tehokkuus- ja suoritusominaisuudet ja samanlaiset osastot kuin toisessa kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallissa, jonka sama valmistaja on saattanut markkinoille eri tuotenumerolla;

13)

’loppukäyttäjällä’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka on ostamassa tai jonka oletetaan olevan ostamassa kotitalouksien kylmäsäilytyslaitetta;

14)

’myyntipisteellä’ tarkoitetaan paikkaa, jossa kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita on näytteillä tai tarjolla ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi.

Lisäksi sovelletaan liitteessä I olevia määritelmiä.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet

Tavarantoimittajien on varmistettava, että

a)

kukin kotitalouksien kylmäsäilytyslaite on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen II mukainen;

b)

saataville asetetaan liitteen III mukainen tuoteseloste;

c)

jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä IV määritelty tekninen dokumentaatio;

d)

tiettyä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallia koskevassa mainonnassa mainitaan energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

e)

tiettyä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

a)

kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan 3 artiklan a alakohdan mukaisesti toimittama merkki;

b)

ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen V mukaisesti;

c)

tiettyä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallia koskevassa mainonnassa mainitaan sen energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

d)

tiettyä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

5 artikla

Mittausmenetelmät

Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettavat tiedot on hankittava käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät liitteessä VI esitetyllä tavalla.

6 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä VII säädettyä menettelyä arvioidessaan ilmoitetun energiatehokkuusluokan, vuotuisen energiankulutuksen, tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosastojen ja pakastinosastojen tilavuuden, pakastuskyvyn ja äänitason paikkansapitävyyttä.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa viimeistään neljän vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa on erityisesti arvioitava liitteen VII mukaisia sallittuja vaihteluvälejä ja mahdollisuuksia poistaa liitteessä VIII määritellyt korjauskertoimet tai alentaa niiden arvoja.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 94/2/EY 30 päivänä marraskuuta 2011.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen 3 artiklan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta painettuihin mainoksiin eikä painettuun tekniseen myynninedistämismateriaaliin, jotka julkaistaan ennen 30 päivää maaliskuuta 2012.

2.   Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, jotka saatetaan markkinoille ennen 30 päivää marraskuuta 2011, on täytettävä direktiivissä 94/2/EY asetetut vaatimukset.

3.   Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset ja jotka saatetaan markkinoille tai joita tarjotaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan ennen 30 päivää marraskuuta 2011, katsotaan täyttävän direktiivin 94/2/EY vaatimukset.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 30 päivästä marraskuuta 2011. Sen 3 artiklan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 30 päivästä maaliskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EYVL L 45, 17.2.1994, s. 1.

(3)  EUVL L 191, 23.7.2009, s. 53.

(4)  Mitattu noudattaen Cenelecin standardia EN 153, (helmikuu 2006)/EN ISO 15502, (lokakuu 2005).

(5)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.


LIITE I

Liitteissä II–IX sovellettavat määritelmät

Liitteissä II–IX tarkoitetaan:

a)

’automaattisella sulatusjärjestelmällä’ automaattikäyttöistä järjestelmää, jolla estetään huurteen pysyvä muodostuminen, jossa jäähdytys tapahtuu pakotetulla ilmankierrolla, höyrystin tai höyrystimet sulatetaan huurteesta automaattisella sulatusjärjestelmällä ja huurteenpoiston seurauksena syntyvä vesi poistetaan automaattisesti;

b)

’automaattisulatteisella osastolla’ osastoa, joka sulatetaan huurteesta automaattisella sulatusjärjestelmällä;

c)

’jää-viileäkaapilla’ kylmäsäilytyslaitetta, jossa on vähintään yksi tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto ja yksi viileäosasto, mutta ei pakastin-, jäähdytys- tai jäänvalmistusosastoa;

d)

’viileäkaapilla’ kylmäsäilytyslaitetta, jossa on ainoastaan yksi tai useampi viileä osasto;

e)

’jääkaapilla, jossa on jäähdytysosasto’, kylmäsäilytyslaitetta, jossa on vähintään yksi tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto sekä jäähdytysosasto, mutta ei pakastinosastoa;

f)

’osastoilla’ mitä tahansa g–n kohdassa tarkoitetuista osastoista;

g)

’tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosastolla’ osastoa, joka on suunniteltu pakastamattomien elintarvikkeiden säilyttämiseen ja joka voidaan puolestaan jakaa pienempiin osastoihin;

h)

’viileäosastolla’ osastoa, joka on tarkoitettu tiettyjen elintarvikkeiden tai juomien säilyttämiseen tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosastoa korkeammassa lämpötilassa;

i)

’jäähdytysosastolla’ osastoa, joka on tarkoitettu herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden säilyttämiseen;

j)

’jäänvalmistusosastolla’ alhaisen lämpötilan osastoa, joka on tarkoitettu erityisesti jään valmistamiseen ja säilyttämiseen;

k)

’pakastinosastolla’ alhaisen lämpötilan osastoa, joka on tarkoitettu erityisesti pakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen ja joka luokitellaan lämpötilan mukaan seuraavasti:

i)

’yhden tähden osasto’ on pakastinosasto, jossa lämpötila on enintään – 6 °C;

ii)

’kahden tähden osasto’ on pakastinosasto, jossa lämpötila on enintään – 12 °C;

iii)

’kolmen tähden osasto’ on pakastinosasto, jossa lämpötila on enintään – 18 °C;

iv)

’pakastusosasto’ (tai ’neljän tähden osasto’) on osasto, jossa voi 24 tunnin aikana pakastaa 100 litran säilytystilavuutta kohden vähintään 4,5 kilogrammaa ja kaikissa tapauksissa vähintään 2 kilogrammaa elintarvikkeita ympäristölämmöstä – 18 °C:n lämpötilaan ja joka soveltuu myös pakastettujen ruoka-aineiden säilyttämiseen kolmen tähden olosuhteissa ja voi sisältää osaston sisällä kahden tähden osioita;

v)

’osasto ilman tähtimerkintää’ on pakastinosasto, jossa lämpötila on alle 0 °C ja jota voidaan käyttää myös jään valmistamiseen ja säilyttämiseen, mutta jota ei ole tarkoitettu herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden säilyttämiseen;

l)

’viininsäilytysosastolla’ osastoa, joka on suunniteltu yksinomaan viinien lyhytaikaiseen säilyttämiseen niiden saattamiseksi ihanteelliseen nauttimislämpötilaan tai viinien pitkäaikaiseen säilyttämiseen viinien kypsyttämiseksi ja jolla on seuraavat ominaisuudet:

i)

pysyvä säilytyslämpötila on valmiiksi esisäädetty tai sen voi säätää manuaalisesti valmistajan ohjeiden mukaan alueelta + 5 °C – + 20 °C;

ii)

säilytyslämpötilan vaihtelu ajan mittaan on vähemmän kuin 0,5 K kunkin kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen ilmastoluokan mukaisessa ympäristölämpötilassa;

iii)

osaston kosteus pidetään aktiivisesti tai passiivisesti välillä 50 % – 80 %;

iv)

rakennettu siten, että osastoon kohdistuu mahdollisimman vähän värähtelyä kompressorista tai mistä tahansa ulkoisesta lähteestä;

m)

’monikäyttöosastolla’ osastoa, jonka pysyvän käyttölämpötila-alueen loppukäyttäjä voi säätää valmistajan ohjeiden mukaisesti valitsemalla vähintään kahdesta osastotyypin lämpötilavaihtoehdosta; jos jollakin ominaisuudella voi muuttaa osaston lämpötilan toiselle käyttölämpötila-alueelle rajoitetuksi ajaksi (esimerkiksi pikapakastus), osasto ei ole tässä asetuksessa määritelty monikäyttöosasto;

n)

’muulla osastolla’ muuta kuin viininsäilytysosastoa, joka on tarkoitettu tiettyjen elintarvikkeiden säilyttämiseen yli + 14 °C:n lämpötilassa;

o)

’kahden tähden osiolla’ pakastimen, pakastinosaston, kolmen tähden osaston tai pakasteiden kolmen tähden säilytyskaapin osiota, jossa ei ole erillistä ovea tai kantta ja jonka lämpötila on – 12 °C tai kylmempi;

p)

’säiliöpakastimella’ pakastinta, jonka osastoon tai osastoihin on pääsy laitteen päältä tai jossa on sekä päältä aukeava että kaappityyppinen osasto, mutta jonka päältä aukeavan/aukeavien osasto(je)n bruttotilavuus on yli 75 prosenttia koko laitteen bruttotilavuudesta;

q)

’päältä aukeavalla’ tai ’säiliötyyppisellä’ kylmäsäilytyslaitetta, jonka osastoon tai osastoihin on pääsy laitteen päältä;

r)

’kaappityyppisellä’ kylmäsäilytyslaitetta, jonka osastoon tai osastoihin on pääsy laitteen edestä;

s)

’pikapakastuksella’ valittavissa olevaa toimintoa, jonka loppukäyttäjä voi aktivoida valmistajan ohjeiden mukaisesti ja joka laskee pakastimen tai pakastinosaston säilytyslämpötilan sellaiseksi, että pakastamattomat elintarvikkeet jäätyvät nopeammin;

t)

’mallitunnisteella’ yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kylmäsäilytyslaitemallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.


LIITE II

Merkki

1.   MERKKI ENERGIATEHOKKUUSLUOKKIIN A+++–C LUOKITELLUILLE KOTITALOUKSIEN KYLMÄSÄILYTYSLAITTEILLE

Image

1)

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

II

tavarantoimittajan mallitunniste;

III

liitteen IX mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka; kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;

IV

vuotuinen energiankulutus (AEC ) kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VIII olevan 3 kohdan 2 alakohdan mukaisesti;

V

kaikkien tähdettömien osastojen (jotka toimivat yli – 6 °C lämpötiloissa) käyttötilavuuksien summa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

VI

kaikkien vähintään yhdellä tähdellä merkittyjen pakastinosastojen (jotka toimivat enintään – 6 °C lämpötiloissa) käyttötilavuuksien summa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun sekä sen osaston tähtiluokitus, jonka osuus tästä summasta on suurin; ellei kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteessa ole pakastinosastoa, tavarantoimittajan on ilmoitettava tässä kohtaa arvon sijasta merkintä ”- L” ja jätettävä tähtiluokituskohta tyhjäksi;

VII

äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

Viinikaappien osalta kohdat V ja VI korvataan nimelliskapasiteetilla ilmaistuna niiden 75 senttilitran standardipullojen määränä, jotka laitteeseen voidaan sijoittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2)

Merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 3 kohdan 1 alakohdan mukainen. Poikkeuksellisesti, jos mallille on myönnetty EU-ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 66/2010 (1) mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU-ympäristömerkistä.

2.   MERKKI ENERGIATEHOKKUUSLUOKKIIN D–G LUOKITELLUILLE KOTITALOUKSIEN KYLMÄSÄILYTYSLAITTEILLE

Image

1)

Merkissä on oltava 1 kohdan 1 alakohdassa luetellut tiedot.

2)

Merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 3 kohdan 2 alakohdan mukainen. Poikkeuksellisesti, jos mallille on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EU) N:o 66/2010 mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU-ympäristömerkistä.

3.   MERKIN RAKENNE

1)

Energiatehokkuusluokkiin A+++–C luokiteltujen kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, viinikaappeja lukuun ottamatta, merkin rakenne on seuraavanlainen:

Image

Selite:

a)

Merkin on oltava vähintään 110 mm leveä ja 220 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b)

Merkin taustan on oltava valkoinen.

c)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat yllä olevaan kuvaan):

Image

EU-merkin reunaviiva: 5 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00–00 ja 00–00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus: väri

:

X-00-00–00.

Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 92 mm, korkeus: 17 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 92,5 mm.

Image

Asteikko A–G

Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 0,75 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70–00-X-00,

Kolmas luokka: 30–00-X-00,

Neljäs luokka: 00–00-X-00,

Viides luokka: 00–30-X-00,

Kuudes luokka: 00–70-X-00,

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 19 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 13 pt, suuraakkoset, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 26 mm, korkeus: 14 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Calibri bold 29 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset, valkoinen ja tasattu yhdelle riville.

Image

Energia

Teksti: Calibri regular 11 pt, suuraakkoset, musta.

Image

Vuotuinen energiankulutus:

Reunus: 3 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 45 pt, 100 % mustaa.

Toinen rivi: Calibri regular 17 pt, 100 % mustaa.

Image

Tähdettömien osastojen käyttötilavuudet:

Reunus: 3 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 25 pt, 100 % mustaa. Calibri regular 17 pt, 100 % mustaa.

Image

Äänitaso:

Reunus: 3 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo

:

Calibri bold 25 pt, 100 % mustaa.

Calibri regular 17 pt, 100 % mustaa.

Image

Kaikkien tähtiluokiteltujen pakastinosastojen käyttötilavuudet:

Reunus: 3 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo

:

Calibri bold 25 pt, 100 % mustaa.

Calibri regular 17 pt, 100 % mustaa.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen tulisi mahtua tilaan, jonka koko on 90 x 15 mm.

Image

Asetuksen numero:

Teksti: Calibri bold 11 pt.

2)

Energiatehokkuusluokkiin D–G luokiteltujen kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, viinikaappeja lukuun ottamatta, merkin rakenne on seuraavanlainen:

Image

Selite:

Merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 3 kohdan 1 alakohdan mukainen, lukuun ottamatta selitteen kohtaa 8, johon sovelletaan seuraavaa:

Image

Vuotuinen energiankulutus:

Reunus: 3 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 32 pt, 100 % mustaa.

Toinen rivi: Calibri regular 14 pt, 100 % mustaa.

3)

Viinikaappien merkin rakenne on seuraavanlainen:

Image

Selite:

a)

Merkin on oltava vähintään 110 mm leveä ja 220 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b)

Merkin taustan on oltava valkoinen.

c)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00–70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat yllä olevaan kuvaan):

Image

EU-merkin reunaviiva: 5 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00–00 ja 00–00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus

:

väri X-00-00–00.

Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 92 mm, korkeus: 17 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 92,5 mm.

Image

Asteikko A–G

Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 0,75 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70–00-X-00,

Kolmas luokka: 30–00-X-00,

Neljäs luokka: 00–00-X-00,

Viides luokka: 00–30-X-00,

Kuudes luokka: 00–70-X-00,

Viimeinen luokka (viimeiset luokat): 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 19 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 13 pt, suuraakkoset, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 26 mm, korkeus: 14 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Calibri bold 29 pt, suuraakkoset, valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energia

Teksti: Calibri regular 11 pt, suuraakkoset, musta.

Image

Vuotuinen energiankulutus:

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 30 pt, 100 % mustaa.

Toinen rivi: Calibri regular 14 pt, 100 % mustaa.

Image

Nimelliskapasiteetti standardikokoisten viinipullojen määränä:

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo

:

Calibri bold 28 pt, 100 % mustaa.

Calibri regular 15 pt, 100 % mustaa.

Image

Äänitaso:

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo

:

Calibri bold 25 pt, 100 % mustaa.

Calibri regular 17 pt, 100 % mustaa.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen tulisi mahtua tilaan, jonka koko on 90 x 15 mm.

Image

Asetuksen numero:

Teksti: Calibri bold 11 pt.


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE III

Tuoteseloste

1.

Tuoteselosteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä ja ne on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin:

a)

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)

liitteessä I olevassa t alakohdassa olevan määritelmän mukainen tavarantoimittajan mallitunniste;

c)

kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallin luokka liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti;

d)

mallin energiatehokkuusluokka liitteen IX mukaisesti;

e)

jos mallille on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaisesti, voidaan antaa tieto tästä;

f)

vuotuinen energiankulutus (AEC ) kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VIII olevan 3 kohdan 2 alakohdan mukaisesti. Energiankulutus ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus ’XYZ’ kWh vuodessa laskettuna vakio-olosuhteissa mitatun 24 tunnin tuloksen perusteella. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta”;

g)

kunkin osaston käyttötilavuus ja mahdollinen liitteessä II olevan l kohdan 1 alakohdan VI alakohdan mukainen tähtiluokitus;

h)

liitteessä I olevassa n alakohdassa tarkoitettujen ”muiden osastojen” rakenteelliset lämpötilat. Viininsäilytysosastoista kylmin säilytyslämpötila, joka osastolle on joko asetettu ennalta tai jonka loppukäyttäjä pystyy asettamaan ja jota voidaan ylläpitää valmistajan ohjeiden mukaisesti;

i)

maininta ”automaattisulatteinen” niistä osastoista, joissa tällainen liitteessä I olevan b alakohdan mukainen toiminto on;

j)

”turvallinen sähkökatkosaika X tuntia”, määritellään ”lämpötilan nousuajaksi”;

k)

”pakastuskyky” kilogrammoina vuorokaudessa;

l)

”ilmastoluokka” liitteessä VIII olevan 1 kohdan taulukon 3 mukaisesti ja seuraavasti ilmaistuna: ”Ilmastoluokka: W [ilmastoluokka]. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jonka lämpötila on ’X’ [alhaisin lämpötila] °C – ’Y’ [korkein lämpötila] °C”;

m)

äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

n)

jos malli on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä;

o)

viinikaapeista seuraava tieto: ”Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen”. Tämä kohta ei koske kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita, joita ei ole erityisesti suunniteltu viinin säilyttämiseen, mutta joita kuitenkin voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, eikä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita, joissa viininsäilytysosasto on jonkin muun osastotyypin lisänä.

2.

Yksi tuoteseloste voi kattaa monia saman toimittajan kylmäsäilytyslaitemalleja.

3.

Tuoteselosteen tiedot voidaan antaa myös esittämällä jäljennös merkistä joko värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä tapauksessa on annettava lisäksi ne 1 kohdassa luetellut tiedot, jotka eivät käy ilmi merkistä.


LIITE IV

Tekninen dokumentaatio

1.

Tämän asetuksen 3 artiklan c alakohdassa tarkoitettu tekninen dokumentaatio kattaa seuraavat seikat:

a)

tavarantoimittajan nimi ja osoite;

b)

riittävä yleiskuvaus kylmäsäilytyslaitemallista, jotta sen voi tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti;

c)

tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

d)

tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;

e)

sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;

f)

liitteen VIII mukaisesti mitatut teknisten parametrien arvot:

i)

ulkomitat;

ii)

käytön edellyttämä tila;

iii)

koko bruttotilavuus;

iv)

käyttötilavuus tai -tilavuudet ja kokonaiskäyttötilavuus tai -tilavuudet;

v)

pakastinosaston (-osastojen) tähtiluokitus (-luokitukset);

vi)

huurteenpoistotyyppi;

vii)

säilytyslämpötila;

viii)

energiankulutus;

ix)

lämpötilan nousuaika;

x)

pakastuskyky;

xi)

sähkönkulutus;

xii)

viininsäilytysosaston kosteus;

xiii)

äänitaso;

g)

liitteen VIII mukaisesti suoritettujen laskelmien tulokset.

2.

Jos tietyn kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on laskettu rakenteen perusteella ja/tai ekstrapoloimalla muista vastaavista kylmäsäilytyslaitteista, dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista sekä valmistajien tekemistä testeistä laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi. Lisäksi on lueteltava kaikki muut vastaavat kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallit, joiden tiedot on määritelty samalla tavalla.


LIITE V

Annettavat tiedot tapauksissa, joissa loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta

1.

Tämän asetuksen 4 artiklan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

a)

laitteen energiatehokkuusluokka liitteen IX mukaisesti;

b)

vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VIII olevan 3 kohdan 2 alakohdan mukaisesti;

c)

kunkin osaston käyttötilavuus ja mahdollinen liitteessä II olevan l kohdan 1 alakohdan VI alakohdan mukainen tähtiluokitus;

d)

”ilmastoluokka” liitteessä VIII olevan 1 kohdan taulukon 3 mukaisesti;

e)

äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

f)

jos malli on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä;

g)

viinikaapeista seuraava tieto: ”Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen”. Tämä kohta ei koske kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita, joita ei ole erityisesti suunniteltu viinin säilyttämiseen, mutta joita kuitenkin voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, eikä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita, joissa viininsäilytysosasto on jonkin muun osastotyypin lisänä.

2.

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä III esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

3.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.


LIITE VI

Mittaukset

1.   Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi on tehtävä mittaukset käyttämällä luotettavaa, tarkkaa ja toistettavissa olevaa mittausmenettelyä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina sellaisissa asiakirjoissa vahvistetut menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   TESTAAMISTA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

Testaamiseen sovelletaan seuraavia yleisiä ehtoja:

1)

jos laitteessa on kondensoitumisen estäviä lämmittimiä, jotka loppukäyttäjä voi kytkeä päälle ja pois päältä, ne on kytkettävä päälle ja – jos niitä voi säätää – säädettävä maksimilämmitykseen;

2)

jos laitteessa on oveen asennettavia lisälaitteita (esimerkiksi jääkone tai kylmän veden tai kylmien juomien jakelukone), jotka loppukäyttäjä voi kytkeä päälle tai pois päältä, niiden on oltava päälle kytkettyinä mutta ei käytössä energiankulutuksen mittauksen aikana;

3)

monikäyttölaitteiden ja -osastojen osalta säilytyslämpötilan energiankulutuksen mittauksen aikana on oltava kylmimmän osastotyypin nimellislämpötila, joka on valmistajan ohjeissa ilmoitettu normaaliin jatkuvaan käyttöön;

4)

kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen energiankulutus on määritettävä valmistajan ohjeissa jatkuvaan normaalikäyttöön määritellyssä, minkä tahansa ”muun osaston” kylmimmässä kokoonpanossa liitteessä VIII olevassa taulukossa 5 esitetyllä tavalla.

3.   TEKNISET PARAMETRIT

Arvot on määritettävä seuraaville parametreille:

a)

”ulkomitat” millimetrin tarkkuudella;

b)

”käytön edellyttämä tila” millimetrin tarkkuudella;

c)

”koko bruttotilavuus” kokonaisina kuutiodesimetreinä tai litroina;

d)

”käyttötilavuus tai -tilavuudet ja kokonaiskäyttötilavuus tai -tilavuudet” kokonaisina kuutiodesimetreinä tai litroina;

e)

”huurteenpoistotyyppi”;

f)

”säilytyslämpötila”;

g)

”energiankulutus” kilowattitunteina vuorokaudessa (kWh/24h) kolmen desimaalin tarkkuudella;

h)

”lämpötilan nousuaika”;

i)

”pakastuskyky”;

j)

”viininsäilytysosaston kosteus” prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun; sekä

k)

”äänitaso”.


LIITE VII

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltioiden viranomaiset testaavat yhden kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen. Jos mitatut parametriarvot eivät vastaa tavaran toimittajan ilmoittamia arvoja taulukossa 1 ilmoitettujen vaihteluvälien rajoissa, mittaukset suoritetaan vielä kolmesta kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteesta. Näiden kolmen muun kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen mittaustulosten aritmeettisen keskiarvon on täytettävä vaatimukset taulukossa 1 määritellyn vaihteluvälin sisällä.

Muussa tapauksessa kyseisen mallin ja kaikkien muiden vastaavien kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallien ei katsota täyttävän vaatimuksia.

Liitteessä VI vahvistetun menettelyn lisäksi jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty uusin tekniikka, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Taulukko 1

Mitattava parametri

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Nimellinen bruttotilavuus

Mitattu arvo ei saa alittaa nimellisarvoa (1) enemmän kuin 3 % tai 1 l riippuen siitä, kumpi näistä on suurempi.

Nimellinen käyttötilavuus

Mitattu arvo ei saa alittaa nimellisarvoa enemmän kuin 3 % tai 1 l riippuen siitä, kumpi näistä on suurempi. Jos viileäosaston ja tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosaston tilavuussuhteet ovat käyttäjän muunnettavissa, tätä mittausepävarmuutta sovelletaan, kun viileäosasto on muunnettu minimitilavuuteensa.

Pakastuskyky

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 % pienempi kuin nimellisarvo.

Energiankulutus

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 % suurempi kuin nimellisarvo (E24h ).

Viinikaapit

Suhteellisen kosteuden mitattu arvo ei saa ylittää nimellisaluetta yli 10 %:lla

Äänitaso

Mitatun arvon on vastattava nimellisarvoa.


(1)  ’Nimellisarvolla’ tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa arvoa.


LIITE VIII

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden luokittelu, vastaavan tilavuuden laskentamenetelmä ja energiatehokkuusindeksi

1.   KOTITALOUKSIEN KYLMÄSÄILYTYSLAITTEIDEN LUOKITTELU

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet jaetaan taulukossa 1 lueteltuihin luokkiin.

Kunkin luokan määrittelee tietty ovien ja/tai laatikoiden lukumäärästä riippumaton osastojen kokoonpano, joka esitetään taulukossa 2.

Taulukko 1

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden luokat

Luokka

Kuvaus

1

Jääkaappi, jossa on yksi tai useampi tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto

2

Jää-viileäkaappi, viileäkaappi ja viinikaappi

3

Jääkaappi, jossa on jäähdytysosasto, ja jääkaappi, jossa on ilman tähtimerkintää oleva osasto

4

Jääkaappi, jossa on 1 tähden osasto

5

Jääkaappi, jossa on 2 tähden osasto

6

Jääkaappi, jossa on 3 tähden osasto

7

Jääkaappi-pakastin

8

Kaappipakastin

9

Säiliöpakastin

10

Monikäyttölaitteet ja muut kylmäsäilytyslaitteet

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet, joita ei voida osastojen lämpötilan vuoksi luokitella luokkiin 1–9, luokitellaan luokkaan 10.

Taulukko 2

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden luokittelu ja siihen vaikuttava osastojen kokoonpano

Nimellislämpötila (EEI:ä varten) (°C)

Rakenteellinen T

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Luokka

(numero)

Osastotyyppi

Muu

Viini

Viileä

Tuoreet ruoka-aineet

Jäähdytys

Ei tähtimerkintää /Jäänvalmistus

1 tähden

2 tähden

3 tähden

4 tähden

Laiteluokka

Osastojen kokoonpano

Jääkaappi, jossa on yksi tai useampi tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto

E

E

E

K

E

E

E

E

E

E

1

JÄÄ-VIILEÄKAAPPI, VIILEÄKAAPPI ja VIINIKAAPPI

V

V

V

K

E

E

E

E

E

E

2

V

V

K

E

E

E

E

E

E

E

E

K

E

E

E

E

E

E

E

E

JÄÄKAAPPI, JOSSA ON JÄÄHDYTYSOSASTO, ja JÄÄKAAPPI, JOSSA ON OSASTO ILMAN TÄHTIMERKINTÄÄ

V

V

V

K

K

V

E

E

E

E

3

V

V

V

K

V

K

E

E

E

E

JÄÄKAAPPI, JOSSA ON 1 TÄHDEN OSASTO

V

V

V

K

V

V

K

E

E

E

4

JÄÄKAAPPI, JOSSA ON 2 TÄHDEN OSASTO

V

V

V

K

V

V

V

K

E

E

5

JÄÄKAAPPI, JOSSA ON 3 TÄHDEN OSASTO

V

V

V

K

V

V

V

V

K

E

6

JÄÄKAAPPI-PAKASTIN

V

V

V

K

V

V

V

V

V

K

7

KAAPPIPAKASTIN

E

E

E

E

E

E

E

V

(K) (1)

K

8

SÄILIÖPAKASTIN

E

E

E

E

E

E

E

V

E

K

9

MONIKÄYTTÖLAITTEET JA MUUT LAITTEET

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

10

Huomautukset:

K = osasto on; E = osastoa ei ole; V = osasto on valinnainen;

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet luokitellaan yhteen tai useampaan ilmastoluokkaan taulukon 3 mukaisesti.

Taulukko 3

Ilmastoluokat

Luokka

Tunnus

Ympäristön keskilämpötila

°C

Laajennettu lauhkea

SN

+ 10 – + 32

Lauhkea

N

+ 16 – + 32

Subtrooppinen

ST

+ 16 – + 38

Trooppinen

T

+ 16 – + 43

Kylmäsäilytyslaitteen on voitava säilyttää eri osastojen vaadittavat säilytyslämpötilat samanaikaisesti ja sallituissa lämpötilapoikkeamarajoissa (automaattisen sulatuksen aikana) siten kuin taulukossa 4 esitetään kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden eri tyyppien ja asianomaisten ilmastoluokkien osalta.

Monikäyttölaitteiden ja -osastojen on voitava säilyttää eri osastojen vaadittavat säilytyslämpötilat silloin, kun nämä lämpötilat ovat loppukäyttäjän asetettavissa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Taulukko 4

Säilytyslämpötilat

Säilytyslämpötilat (°C)

Muu osasto

Viiniosasto

Viileäosasto

Tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto

Jäähdytysosasto

Yhden tähden osasto

Kahden tähden osasto/osio

Pakastin ja kolmen tähden osasto/kaappi

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Huomautukset:

tom: muun osaston säilytyslämpötila.

twma: viiniosaston säilytyslämpötila; vaihtelu 0,5 K.

tcm: viileäosaston säilytyslämpötila.

t1m, t2m, t3m: tuoreiden ruoka-aineiden osaston säilytyslämpötila.

tma: tuoreiden ruoka-aineiden osaston keskimääräinen säilytyslämpötila.

tcc: jäähdytysosaston hetkellinen säilytyslämpötila.

t*, t**, t***: pakastinosastojen enimmäislämpötilat.

jäänvalmistusosaston ja ilman tähtimerkintää olevan osaston säilytyslämpötila on alle 0 °C.

2.   VASTAAVAN TILAVUUDEN LASKEMINEN

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen vastaava tilavuus on kaikkien osastojen vastaavien tilavuuksien summa. Se lasketaan litroina ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun seuraavasti:

Formula

jossa:

n on osastojen lukumäärä

Vc on osasto(je)n käyttötilavuus

Tc on osasto(je)n nimellislämpötila taulukon 2 mukaisesti

Formula on taulukossa 5 ilmoitettu termodynaaminen korjauskerroin

FFc , CC ja BI ovat taulukossa 6 ilmoitetut tilavuuden korjauskertoimet.

Termodynaaminen korjauskerroin Formula on (taulukossa 2 määritellyn) osaston nimellislämpötilan Tc ja ympäristölämpötilan erotus lämpötilaan + 25 °C vakioiduissa testiolosuhteissa, ilmaistuna saman eron suhteena tuoreiden ruoka-aineiden osaston osalta lämpötilassa + 5 °C.

Liitteessä I olevissa g–n alakohdissa kuvattujen osastojen termodynaamiset korjauskertoimet annetaan taulukossa 5.

Taulukko 5

Kylmäsäilytyslaitteiden osastojen termodynaamiset korjauskertoimet

Osasto

Nimellislämpötila

(25 – Tc )/20

Muu osasto

Rakenteellinen lämpötila

Formula

Viileäosasto/viiniosasto

+12 °C

0,65

Tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto

+5 °C

1,00

Jäähdytysosasto

0 °C

1,25

Jäänvalmistusosasto ja osasto ilman tähtimerkintää

0 °C

1,25

Yhden tähden osasto

–6 °C

1,55

Kahden tähden osasto

–12 °C

1,85

Kolmen tähden osasto

–18 °C

2,15

Pakastinosasto (neljän tähden osasto)

–18 °C

2,15

Huomautukset:

i)

monikäyttöosastojen termodynaamisen korjauskertoimen määrittää kylmimmälle osastotyypille taulukossa 2 annettu nimellislämpötila, jonka loppukäyttäjä voi asettaa pysyvästi säilytettäväksi valmistajan ohjeiden mukaan;

ii)

minkä tahansa (pakastimessa olevan) kahden tähden osion termodynaaminen korjauskerroin määritellään lämpötilalla Tc = – 12 °C;

iii)

muiden osastojen termodynaamisen korjauskertoimen määrittää kylmin rakenteellinen lämpötila, jonka loppukäyttäjä voi asettaa pysyvästi säilytettäväksi valmistajan ohjeiden mukaan.

Taulukko 6

Korjauskertoimien arvot

Korjauskerroin

Arvo

Ehdot

FF (automaattisulatteinen)

1,2

Automaattisulatteiset pakastinosastot

1

Muut

CC (ilmastoluokka)

1,2

Trooppisen luokan T laitteet

1,1

Subtrooppisen luokan ST laitteet

1

Muut

BI (kalustepeitteinen)

1,2

Kalustepeitteiset laitteet, joiden leveys on alle 58 cm

1

Muut

Huomautukset:

i)

FF on automaattisulatteisten osastojen tilavuuskerroin.

ii)

CC on tietyn ilmastoluokan tilavuuskerroin. Jos kylmäsäilytyslaite on luokiteltu useampaan kuin yhteen ilmastoluokkaan, vastaavan tilavuuden laskemiseen käytetään ilmastoluokkaa, jonka korjauskerroin on suurin.

iii)

BI on kalustepeitteisten laitteiden tilavuuskerroin.

3.   ENERGIATEHOKKUUSINDEKSIN LASKEMINEN

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallin energiatehokkuusindeksin (EEI) laskemiseksi kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen vuotuista energiankulutusta verrataan sen vuotuiseen energian vakiokulutukseen.

1)

Energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan ja pyöristetään yhteen desimaaliin seuraavasti:

Formula

jossa:

AEC

=

kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen vuotuinen energiankulutus;

SAEC

=

kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen vuotuinen energian vakiokulutus.

2)

Vuotuinen energiankulutus (AEC ) lasketaan kilowattitunteina vuodessa ja pyöristetään kahteen desimaaliin seuraavasti:

AEC = E24h × 365

jossa:

E24h

on kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen energiankulutus kilowattitunteina vuorokaudessa, pyöristettynä kolmeen desimaaliin.

3)

Vuotuinen energian vakiokulutus (SAEC ) lasketaan kilowattitunteina vuotta kohden ja pyöristetään kahteen desimaaliin seuraavasti:

SAEC = Veq × M + N + CH

jossa:

 

Veq on kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen vastaava tilavuus;

 

CH on 50 kWh vuodessa sellaisten kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden osalta, joissa on vähintään 15 litran jäähdytysosasto;

 

Arvot M ja N annetaan kullekin kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden luokalle taulukossa 7.

Taulukko 7

Arvot M ja N kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden luokille

Luokka

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  sisältää myös 3 tähden kaappipakastimet.

(2)  automaattisulatteisissa kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteissa sallitaan automaattisen sulatuksen aikana lämpötilan poikkeamana enintään 3 K joko 4 tunnin tai koko toimenpiteen ajasta 20 prosentin aikana sen mukaan, kumpi näistä ajoista on lyhyempi.

(3)  Huomautus: Luokkaan 10 kuuluvien kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden osalta arvot M ja N riippuvat sen osaston lämpötilasta ja tähtiluokituksesta, jolla on alhaisin säilytyslämpötila, jonka loppukäyttäjä voi asettaa pysyvästi säilytettäväksi valmistajan ohjeiden mukaan. Jos laitteessa on ainoastaan taulukossa 2 ja liitteessä I olevassa n alakohdassa määritelty ”muu osasto”, käytetään luokan 1 arvoja M ja N. Laitteita, joissa on kolmen tähden osastoja tai pakastinosastoja, pidetään jääkaappi-pakastimina.


LIITE IX

Energiatehokkuusluokat

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEI) perusteella taulukossa 1 esitetyllä tavalla 20 päivästä joulukuuta 201130 päivään kesäkuuta 2014 saakka ja taulukossa 2 esitetyllä tavalla 1 päivästä heinäkuuta 2014 lähtien.

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen energiatehokkuusindeksi määritetään liitteessä VIII olevan 3 kohdan mukaisesti.

Taulukko 1

Energiatehokkuusluokat 30 päivään kesäkuuta 2014 saakka

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi

A+++ (tehokkain)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (vähiten tehokas)

EEI ≥ 150


Taulukko 2

Energiatehokkuusluokat 1 päivästä heinäkuuta 2014 lähtien

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi

A+++ (tehokkain)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (vähiten tehokas)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/47


DELEGOITU KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1061/2010,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia ja joiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka niissä on samankaltaiset toiminnot.

(2)

Kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkintöjä koskevia säännöksiä on annettu neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouksien pesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta 23 päivänä toukokuuta 1995 annetulla komission direktiivillä 95/12/EY (2).

(3)

Kotitalouksien pyykinpesukoneiden käyttämä sähkö muodostaa merkittävän osan kotitalouksien kokonaissähkönkysynnästä unionissa. Kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiankulutusta voidaan jo saavutettujen energiatehokkuusparannusten lisäksi vielä huomattavasti alentaa.

(4)

Direktiivi 95/12/EY olisi kumottava ja tässä asetuksessa olisi vahvistettava uudet säännökset, jotta voidaan varmistaa, että energiamerkintä kannustaa dynaamisella tavalla tavarantoimittajia edelleen parantamaan kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiatehokkuutta ja nopeuttamaan markkinoiden suuntautumista energiatehokkaampaan teknologiaan.

(5)

Kotitalouksien kuivaavat pyykinpesukoneet kuuluvat neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta 19 päivänä syyskuuta 1996 annetun komission direktiivin 96/60/EY (3) soveltamisalaan, eikä niitä siten tarvitse sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan. Koska niissä on kuitenkin samanlaisia toimintoja kuin kotitalouksien pyykinpesukoneissa, myös direktiiviä 96/60/EY olisi tarkistettava mahdollisimman pian.

(6)

Merkinnässä annettavat tiedot olisi hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (4) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(7)

Tässä asetuksessa olisi määriteltävä kotitalouksien pyykinpesukoneiden merkinnälle yhdenmukainen ulkoasu ja sisältö.

(8)

Lisäksi tässä asetuksessa olisi määriteltävä kotitalouksien pyykinpesukoneiden teknistä dokumentaatiota ja tuoteselostetta koskevat vaatimukset.

(9)

Tässä asetuksessa olisi edelleen määriteltävä vaatimukset tiedoista, jotka on annettava kotitalouksien pyykinpesukoneiden kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa.

(10)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi tekniikan kehittyessä tarkasteltava uudelleen.

(11)

Jotta siirtyminen direktiivistä 95/12/EY tähän asetukseen olisi helpompaa, olisi säädettävä, että tämän asetuksen mukaisesti merkittyjen kotitalouksien pyykinpesukoneiden olisi katsottava olevan direktiivin 95/12/EY mukaisia.

(12)

Direktiivi 95/12/EY olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan tuotemerkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset kotitalouksien verkkosähköä käyttäville pyykinpesukoneille; sitä sovelletaan myös sellaisiin kotitalouksien verkkosähköä käyttäviin pyykinpesukoneisiin, joiden voimanlähteenä voidaan käyttää myös akkuja, mukaan luettuina laitteet, joita myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön, sekä kalustepeitteisiin kotitalouksien pyykinpesukoneisiin.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta kotitalouksien kuivaaviin pyykinpesukoneisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2010/30/EU 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1)

’Kotitalouksien pyykinpesukoneella’ tarkoitetaan automaattipesukonetta, joka vettä käyttäen pesee ja huuhtelee tekstiilejä, jossa on linkoustoiminto ja joka on suunniteltu pääasiallisesti muuhun kuin ammattikäyttöön.

2)

’Kalustepeitteisellä kotitalouksien pyykinpesukoneella’ tarkoitetaan kotitalouksien pyykinpesukonetta, joka on tarkoitettu asennettavaksi kaappiin, sille varattuun syvennykseen tai vastaavaan paikkaan ja joka vaatii kalusteoven.

3)

’Automaattipesukoneella’ tarkoitetaan pyykinpesukonetta, jossa kone pesee pyykin täydellisesti siten, ettei käyttäjän toimenpiteitä tarvita ohjelman missään vaiheessa.

4)

’Kotitalouksien kuivaavalla pyykinpesukoneella’ tarkoitetaan kotitalouksien pyykinpesukonetta, jossa on sekä linkoustoiminto että valmius tekstiilien kuivaamiseen, yleensä kuumentamalla ja rumpukuivaamalla.

5)

’Ohjelmalla’ tarkoitetaan sarjaa ennalta määriteltyjä toimintoja, joiden tavarantoimittaja on ilmoittanut sopivan tietyntyyppisten tekstiilien pesuun.

6)

’Pesuohjelmalla’ tarkoitetaan valitulle ohjelmalle määriteltyä täydellistä pesu-, huuhtelu- ja linkousprosessia.

7)

’Ohjelman kestolla’ tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelman käynnistymisestä sen loppumiseen lukuun ottamatta käyttäjän ohjelmoimaa viivettä.

8)

’Nimelliskapasiteetilla’ tarkoitetaan tavarantoimittajan 0,5 kilogramman tarkkuudella ilmoittamaa tietyntyyppisten kuivien tekstiilien enimmäismassaa, joka kotitalouksien pyykinpesukoneessa voidaan käsitellä valitulla ohjelmalla, kun kone on täytetty tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti.

9)

’Puolitäytöllä’ tarkoitetaan puolta kotitalouksien pyykinpesukoneen nimelliskapasiteetista tietyllä ohjelmalla.

10)

’Jäännöskosteudella’ tarkoitetaan pyykin sisältämää kosteusmäärää linkousvaiheen jälkeen.

11)

’Pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa kotitalouksien pyykinpesukone on kytketty pois päältä loppukäyttäjän tavanomaiseen käyttöön tarkoitetuilla laitteen säätimillä tai kytkimillä ja jossa se saavuttaa alhaisimman tehonkulutuksensa, joka voi jatkua määräämättömän ajan, kun kotitalouksien pyykinpesukone on kytketty virtalähteeseen ja sitä käytetään tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti. Jos loppukäyttäjän käytettävissä ei ole säätimiä tai kytkimiä, pois päältä -tilalla tarkoitetaan tilaa, joka saavutetaan, kun kotitalouksien pyykinpesukoneen palaa itsestään pysyvään tehonkulutustilaan.

12)

’Päälle jätettynä -tilalla’ tarkoitetaan alhaisinta tehonkulutustilaa, joka voi jatkua määräämättömän ajan sen jälkeen kun ohjelma on loppunut eikä loppukäyttäjä enää tee muita toimenpiteitä kotitalouksien pyykinpesukoneen tyhjentämisen lisäksi.

13)

’Vastaavalla kotitalouksien pyykinpesukoneella’ tarkoitetaan markkinoille saatettua kotitalouksien pyykinpesukoneen mallia, jolla on sama nimelliskapasiteetti, samat tekniset ja suoritusominaisuudet, sama energian- ja vedenkulutus ja sama äänitaso pesun ja linkouksen aikana kuin toisessa kotitalouksien pyykinpesukoneen mallissa, jonka sama tavarantoimittaja on saattanut markkinoille eri tuotenumerolla.

14)

’Loppukäyttäjällä’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka ostaa kotitalouksien pyykinpesukoneen tai jonka oletetaan olevan ostamassa sellaista.

15)

’Myyntipisteellä’ tarkoitetaan paikkaa, jossa kotitalouksien pyykinpesukoneita on näytteillä tai tarjolla ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet

Tavarantoimittajien on varmistettava, että

a)

kukin kotitalouksien pyykinpesukone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen;

b)

saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste;

c)

jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio;

d)

tiettyä kotitalouksien pyykinpesukonemallia koskevassa mainonnassa mainitaan energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

e)

tiettyä kotitalouksien pyykinpesukonemallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

a)

kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien pyykinpesukoneissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan 3 artiklan a alakohdan mukaisesti toimittama merkki;

b)

ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kotitalouksien pyykinpesukoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen IV mukaisesti;

c)

tiettyä kotitalouksien pyykinpesukonemallia koskevassa mainonnassa on viittaus sen energiatehokkuusluokkaan, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

d)

tiettyä kotitalouksien pyykinpesukonemallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on viittaus kyseisen mallin energiatehokkuusluokkaan.

5 artikla

Mittausmenetelmät

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.

6 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä V määriteltyä menettelyä arvioidessaan ilmoitetun energiatehokkuusluokan, vuotuisen energiankulutuksen, vuotuisen vedenkulutuksen, linkoustehokkuusluokan, pois päältä -tilan ja päälle jätettynä -tilan tehonkulutuksen, päälle jätettynä -tilan keston, jäännöskosteuden, linkousnopeuden ja äänitason paikkansapitävyyttä.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa viimeistään neljän vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Tässä uudelleentarkastelussa on arvioitava erityisesti liitteessä V annettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 95/12/EY 20 päivästä joulukuuta 2011.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen 3 artiklan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta painettuihin mainoksiin eikä painettuun tekniseen myynninedistämismateriaaliin, jotka julkaistaan ennen 20 päivää huhtikuuta 2012.

2.   Kotitalouksien pyykinpesukoneiden, jotka saatetaan markkinoille ennen 20 päivää joulukuuta 2011, on täytettävä direktiivissä 95/12/EY asetetut vaatimukset.

3.   Jos hyväksytään toimenpide Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (5) täytäntöönpanemiseksi kotitalouksien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta, kotitalouksien pyykinpesukoneiden, jotka ovat mainitun täytäntöönpanotoimenpiteen säännösten mukaisia pesutehokkuusvaatimusten osalta sekä tämän asetuksen säännösten mukaisia ja jotka saatetaan markkinoille tai joita tarjotaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan ennen 20 päivää joulukuuta 2011, katsotaan täyttävän direktiivin 95/12/EY vaatimukset.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 20 päivästä joulukuuta 2011. Sen 3 artiklan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 20 päivästä huhtikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EYVL L 47, 24.2.1996, s. 35.

(3)  EYVL L 266, 18.10.1996, s. 1.

(4)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.


LIITE I

Merkki

1.   MERKKI

Image

1)

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

II

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kotitalouksien pyykinpesukonemallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III

liitteessä VI olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka; kotitalouksien pyykinpesukoneen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;

IV

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC ) kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun liitteen VII mukaisesti;

V

painotettu vuotuinen vedenkulutus (AWC ) litroina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun liitteen VII mukaisesti;

VI

nimelliskapasiteetti kilogrammoina 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella riippuen siitä, kumpi on pienempi;

VII

liitteessä VI olevan 2 kohdan mukainen linkoustehokkuusluokka;

VIII

äänitaso, joka on ilmaistu äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, pesu- ja linkousvaiheessa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella.

2)

Merkin rakenteen on oltava 2 kohdan mukainen. Poikkeuksellisesti, jos mallille on myönnetty EU:n ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 66/2010 (1) mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU:n ympäristömerkistä.

2.   MERKIN RAKENNE

Merkin rakenteen on oltava alla olevan kuvan mukainen.

Image

Selite:

a)

Merkin on oltava vähintään 110 mm leveä ja 220 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b)

Taustan on oltava valkoinen.

c)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat yllä olevaan kuvaan):

Image

Reunus: 5 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus: väri: X-00-00-00.

Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus ja ”Energia”-tunnus (yhdistettynä): leveys: 92 mm, korkeus: 17 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 92,5 mm.

Image

Asteikko A–G

Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 0,75 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70-00-X-00,

Kolmas luokka: 30-00-X-00,

Neljäs luokka: 00-00-X-00,

Viides luokka: 00-30-X-00,

Kuudes luokka: 00-70-X-00,

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 12 pt, suuraakkoset, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 26 mm, korkeus: 14 mm, 100 % mustaa.

Teksti: Calibri bold 29 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energia: Teksti: Calibri regular 11 pt, suuraakkoset, 100 % mustaa.

Image

Painotettu vuotuinen energiankulutus

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 42 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 17 pt, 100 % mustaa.

Image

Painotettu vuotuinen vedenkulutus

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Nimelliskapasiteetti

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Linkoustehokkuusluokka

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri regular 16 pt, vaakaskaalaus 75 %, 100 % mustaa ja Calibri Bold 22 pt, vaakaskaalaus 75 %, 100 % mustaa.

Image

Äänitaso

Mallin mukaiset kuvamerkit

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 24 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 16 pt, 100 % mustaa.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen tulisi mahtua tilaan, jonka koko on 92 x 15 mm.

Image

Asetuksen numero: Calibri bold 12 pt, 100 % mustaa.


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE II

Tuoteseloste

1.

Kotitalouksien pyykinpesukoneen tuoteselosteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä ja ne on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin:

a)

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kotitalouksien pyykinpesukonemallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

c)

nimelliskapasiteetti kilogrammoina puuvillaa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella riippuen siitä, kumpi on pienempi;

d)

liitteessä VI olevan 1 kohdan mukainen energiatehokkuusluokka;

e)

jos kotitalouksien pyykinpesukoneelle on myönnetty EU:n ympäristömerkki (EU) N:o 66/2010 mukaisesti, myös tämä tieto voidaan antaa;

f)

painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC ) kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Energiankulutus ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus ’X’ kWh:a vuodessa, kun huomioon otetaan 220 vakiopesuohjelmaa 60 °C:n ja 40 °C:n puuvillaohjelmilla täydellä koneella ja puolitäytöllä sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.”;

g)

energiankulutus (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella ja puolitäytöllä sekä 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä;

h)

painotettu tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa;

i)

painotettu vuotuinen vedenkulutus (AW C) litroina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Vedenkulutus ilmaistaan seuraavasti: ”Vedenkulutus ’X’ litraa vuodessa, kun huomioon otetaan 220 vakiopesuohjelmaa 60 °C:n ja 40 °C:n puuvillaohjelmilla täydellä koneella ja puolitäytöllä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.”;

j)

liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti määritetty linkoustehokkuusluokka, joka ilmaistaan muodossa ”Linkoustehokkuusluokka ’X’ asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)”. Linkoustehokkuusluokka voidaan ilmaista myös muulla tavoin, jos asteikko G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain) käy selvästi ilmi;

k)

suurin linkousnopeus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on pienempi, sekä jäännöskosteus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on suurempi;

l)

ilmoitus siitä, että ”60 °C:n vakiopuuvillaohjelma” ja ”40 °C:n vakiopuuvillaohjelma” ovat vakiopesuohjelmat, joita merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että nämä ohjelmat sopivat normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa kannalta tehokkaimmat ohjelmat;

m)

ohjelman kesto minuutteina pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin ”60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla” täydellä koneella ja puolitäytöllä ja ”40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla” puolitäytöllä;

n)

päälle jätettynä -tilan kesto (Tl ), jos kotitalouksien pyykinpesukone on varustettu tehonhallintajärjestelmällä;

o)

äänitaso, joka on ilmaistu äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, pesu- ja linkousvaiheessa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella;

p)

jos kotitalouksien pyykinpesukone on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä.

2.

Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia kotitalouksien pyykinpesukonemalleja.

3.

Tuoteselosteen tiedot voidaan antaa myös esittämällä jäljennös merkistä joko värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä tapauksessa on annettava myös ne 1 kohdassa luetellut tiedot, jotka eivät käy ilmi merkistä.


LIITE III

Tekninen dokumentaatio

1.

Tämän asetuksen 3 artiklan c alakohdassa tarkoitettu tekninen dokumentaatio kattaa seuraavat seikat:

a)

tavarantoimittajan nimi ja osoite;

b)

pyykinpesukonemallin yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti;

c)

tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

d)

tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;

e)

sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;

f)

ilmoitus siitä, erittääkö kotitalouksien pyykinpesukonemalli hopeaioneja pesuohjelman aikana, seuraavasti: ”Tämä tuote erittää / ei eritä hopeaioneja pesuohjelman aikana.”;

g)

mittausten tekniset parametriarvot seuraavasti:

i)

energiankulutus;

ii)

ohjelman kesto;

iii)

vedenkulutus;

iv)

tehonkulutus pois päältä -tilassa;

v)

tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa;

vi)

päälle jätettynä -tilan kesto;

vii)

jäännöskosteus;

viii)

äänitaso;

ix)

suurin linkousnopeus;

h)

liitteen VII mukaisesti suoritettujen laskelmien tulokset.

2.

Jos tietyn kotitalouksien pyykinpesukonemallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on laskettu suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla muista vastaavista kotitalouksien pyykinpesukoneista tai molemmilla näillä tavoilla, dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista tai ekstrapolaatioista tai niistä molemmista sekä tavarantoimittajien tekemistä testeistä laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi. Lisäksi on lueteltava kaikki muut vastaavat kotitalouksien pyykinpesukonemallit, joiden tiedot on määritelty samalla tavalla.


LIITE IV

Annettavat tiedot tapauksissa, joissa loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta

1.

Tämän asetuksen 4 artiklan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

a)

nimelliskapasiteetti kilogrammoina puuvillaa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella riippuen siitä, kumpi on pienempi;

b)

liitteessä VI olevan 1 kohdan mukainen energiatehokkuusluokka;

c)

painotettu vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti;

d)

painotettu vuotuinen vedenkulutus litroina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti;

e)

liitteessä VI olevan 2 kohdan mukainen linkoustehokkuusluokka;

f)

suurin linkousnopeus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on pienempi, sekä jäännöskosteus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on suurempi;

g)

äänitaso, joka on ilmaistu äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, pesu- ja linkousvaiheessa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella;

h)

jos kotitalouksien pyykinpesukone on tarkoitettu kalustepeitteiseksi, tieto tästä.

2.

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

3.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.


LIITE V

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltioiden viranomaiset testaavat yhden kotitalouksien pyykinpesukoneen. Jos mitatut parametriarvot eivät vastaa tavarantoimittajan ilmoittamia arvoja taulukossa 1 ilmoitettujen vaihteluvälien rajoissa, mittaukset suoritetaan vielä kolmesta kotitalouksien pyykinpesukoneesta. Näiden kolmen kotitalouksien pyykinpesukoneen mittaustulosten aritmeettisen keskiarvon on vastattava tavarantoimittajan ilmoittamia arvoja taulukossa 1 määriteltyjen vaihteluvälien rajoissa, lukuun ottamatta energiankulutusta, jonka osalta mitattu arvo ei saa olla yli 6 prosenttia suurempi kuin Et :n nimellisarvo.

Muussa tapauksessa on katsottava, etteivät kyseinen malli ja mitkään vastaavat kotitalouksien pyykinpesukonemallit ole 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Taulukko 1

Mitattava parametri

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen energiankulutus

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 % suurempi kuin AEC :n nimellisarvo (1).

Energiankulutus

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 % suurempi kuin Et :n nimellisarvo.

Ohjelman kesto

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 % pidempi kuin Tt :n nimellisarvo.

Vedenkulutus

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 % suurempi kuin Wt :n nimellisarvo.

Jäännöskosteus

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 % suurempi kuin D:n nimellisarvo.

Linkousnopeus

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 % pienempi kuin nimellisarvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl mitattu arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 10 % suurempi kuin nimellisarvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl mitattu arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin nimellisarvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto

Mitattu arvo ei saa olla yli 10 % pidempi kuin Tl :n nimellisarvo.

Äänitaso

Mitatun arvon on vastattava nimellisarvoa.


(1)  ’Nimellisarvolla’ tarkoitetaan tavarantoimittajan ilmoittamaa arvoa.


LIITE VI

Energiatehokkuusluokat ja linkoustehokkuusluokat

1.   ENERGIATEHOKKUUSLUOKAT

Kotitalouksien pyykinpesukoneen energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEI) perusteella taulukossa 1 esitetyllä tavalla.

Kotitalouksien pyykinpesukoneen energiatehokkuusindeksi (EEI) määritetään liitteessä VII olevan 1 kohdan mukaisesti.

Taulukko 1

Energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi

A+++ (tehokkain)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (vähiten tehokas)

EEI ≥ 87

2.   LINKOUSTEHOKKUUSLUOKAT

Kotitalouksien pyykinpesukoneen linkoustehokkuusluokka määräytyy sen jäännöskosteuden (D) perusteella taulukossa 2 esitetyllä tavalla.

Kotitalouksien pyykinpesukoneen jäännöskosteus (D) määritetään liitteessä VII olevan 3 kohdan mukaisesti.

Taulukko 2

Linkoustehokkuusluokat

Linkoustehokkuusluokka

Jäännöskosteus (%)

A (tehokkain)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (vähiten tehokas)

D ≥ 90


LIITE VII

Energiatehokkuusindeksin, vuotuisen vedenkulutuksen ja jäännöskosteuden laskemismenetelmä

1.   ENERGIATEHOKKUUSINDEKSIN LASKEMINEN

Kotitalouksien pyykinpesukonemallin energiatehokkuusindeksin (EEI) laskemiseksi kotitalouksien pyykinpesukoneen painotettua vuotuista energiankulutusta 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella ja puolitäytöllä sekä 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä verrataan sen vuotuiseen standardienergiankulutukseen.

a)

Energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan seuraavasti ja pyöristetään yhteen desimaaliin:

Formula

jossa:

AEC

=

kotitalouksien pyykinpesukoneen vuotuinen energiankulutus

SAEC

=

kotitalouksien pyykinpesukoneen vuotuinen standardienergiankulutus.

b)

Vuotuinen standardienergiankulutus (SAEc ) lasketaan kilowattitunteina seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

jossa:

c

=

kotitalouksien pyykinpesukoneen nimelliskapasiteetti 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella riippuen siitä, kumpi on pienempi.

c)

Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC ) lasketaan kilowattitunteina seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

i)

Formula

jossa:

Et

=

painotettu energiankulutus;

Po

=

painotettu tehonkulutus pois päältä -tilassa;

Pl

=

painotettu tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa;

Tt

=

painotettu ohjelman kesto;

220

=

vakiopesuohjelmien kokonaismäärä vuodessa.

ii)

Kun kotitalouksien pyykinpesukone on varustettu tehonhallintajärjestelmällä ja se siirtyy automaattisesti pois päältä -tilaan ohjelman päätyttyä, painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC ) lasketaan ottaen huomioon päälle jätettynä -tilan tosiasiallinen kesto seuraavan kaavan mukaisesti:

Formula

jossa:

Tl

=

päälle jätettynä -tilan kesto.

d)

Painotettu energiankulutus (Et ) lasketaan kilowattitunteina seuraavasti ja pyöristetään kolmeen desimaaliin:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

jossa:

Et,60

=

energiankulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella;

Et,60½

=

energiankulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä;

Et,40½

=

energiankulutus 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä.

e)

Painotettu tehonkulutus pois päältä -tilassa (Po ) lasketaan watteina seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

jossa:

Po,60

=

tehonkulutus pois päältä -tilassa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella;

Po,60½

=

tehonkulutus pois päältä -tilassa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä;

Po,40½

=

tehonkulutus pois päältä -tilassa 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä.

f)

Painotettu tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa (Pl ) lasketaan watteina seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

jossa:

Pl,60

=

tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella;

Pl,60½

=

tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä;

Pl,40½

=

tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä.

g)

Painotettu ohjelman kesto (Tt ) lasketaan minuutteina seuraavasti ja pyöristetään lähimpään täyteen minuuttiin:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

jossa:

Tt,60

=

ohjelman kesto 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella;

Tt,60½

=

ohjelman kesto 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä;

Tt,40½

=

ohjelman kesto 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä.

h)

Painotettu päälle jätettynä -tilan kesto (Tl ) lasketaan minuutteina seuraavasti ja pyöristetään lähimpään täyteen minuuttiin:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

jossa:

Tl,60

=

päälle jätettynä -tilan kesto 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella;

Tl,60½

=

päälle jätettynä -tilan kesto 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä;

Tl,40½

=

päälle jätettynä -tilan kesto 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä.

2.   PAINOTETUN VUOTUISEN VEDENKULUTUKSEN LASKEMINEN

a)

Kotitalouksien pyykinpesukoneen painotettu vuotuinen vedenkulutus (AWC ) lasketaan seuraavasti ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun:

AWc = Wt × 220

jossa:

Wt

=

painotettu vedenkulutus;

220

=

vakiopesuohjelmien kokonaismäärä vuodessa.

b)

Painotettu vedenkulutus (Wt ) lasketaan litroina seuraavasti ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

jossa:

Wt,60

=

vedenkulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella;

Wt,60½

=

vedenkulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä;

Wt,40½

=

vedenkulutus 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä.

3.   PAINOTETUN JÄÄNNÖSKOSTEUDEN LASKEMINEN

Kotitalouksien pyykinpesukoneen painotettu jäännöskosteus (D) lasketaan prosentteina seuraavasti ja pyöristetään lähimpään täyteen prosenttiin:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

jossa:

D60

jäännöskosteus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella prosentteina ja pyöristettynä lähimpään täyteen prosenttiin;

D60½

jäännöskosteus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä prosentteina ja pyöristettynä lähimpään täyteen prosenttiin;

D40½

jäännöskosteus 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä prosentteina ja pyöristettynä lähimpään täyteen prosenttiin.


30.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/64


DELEGOITU KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1062/2010,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä televisioiden energiamerkinnän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia ja joiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka niissä on samankaltaiset toiminnot.

(2)

Televisioiden käyttämä sähkö muodostaa merkittävän osan kotitalouksien kokonaissähkönkysynnästä unionissa, ja toiminnoiltaan samankaltaisten televisioiden energiatehokkuus vaihtelee suuresti. Televisioiden energiatehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti. Siksi televisioiden tulisi kuulua energiamerkintävaatimusten soveltamisalaan.

(3)

Olisi annettava yhdenmukaistetut säännökset televisioiden energiatehokkuuden ja energiankulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin. Näin voitaisiin kannustaa valmistajia parantamaan televisioiden energiatehokkuutta ja loppukäyttäjiä ostamaan energiatehokkaita malleja sekä vähentää näiden tuotteiden sähkönkulutusta ja edistää sisämarkkinoiden toimintaa.

(4)

Tämän asetuksen säännökset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta televisioiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta 22 päivänä heinäkuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 642/2009 (2) säännökset voivat yhdessä johtaa 43 terawattitunnin säästöihin vuotuisessa sähkönkulutuksessa vuoteen 2020 mennessä verrattuna tilanteeseen, jossa mitään toimenpiteitä ei toteutettaisi.

(5)

Merkinnässä annettavat tiedot olisi hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (3) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(6)

Tässä asetuksessa olisi määriteltävä televisioiden merkinnälle yhdenmukainen ulkoasu ja sisältö.

(7)

Lisäksi tässä asetuksessa olisi määriteltävä televisioiden teknistä dokumentaatiota ja tuoteselostetta koskevat vaatimukset.

(8)

Tässä asetuksessa olisi edelleen määriteltävä vaatimukset tiedoista, jotka on annettava televisioiden kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa.

(9)

Energiatehokkaiden televisioiden valmistuksen edistämiseksi tavarantoimittajien, jotka haluavat saattaa markkinoille televisioita, jotka täyttävät korkeampien energiatehokkuusluokkien vaatimukset, olisi voitava käyttää nämä luokat osoittavia merkkejä jo ennen kuin näiden luokkien osoittaminen tulee pakolliseksi.

(10)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi tekniikan kehittyessä tarkasteltava uudelleen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella vahvistetaan tuotemerkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset televisioille.

2 artikla

Määritelmät

Direktiivin 2010/30/EY 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’Televisiolla’ tarkoitetaan televisiovastaanotinta tai televisiomonitoria.

2)

’Televisiovastaanottimella’ tarkoitetaan tuotetta, joka on suunniteltu pääasiallisesti vastaanottamaan ja näyttämään audiovisuaalisia signaaleja ja joka on saatettu markkinoille yhdellä malli- tai järjestelmänimellä ja jossa on seuraavat osat:

a)

näyttö;

b)

yksi tai useampi viritin/vastaanotin sekä mahdolliset lisätoiminnot datan tallentamista ja/tai toistamista varten, kuten DVD-soitin, kiintolevyasema (HDD) tai videonauhuri (VCR), joko yhtenä yksikkönä näytön kanssa tai yhtenä tai useampana erillisenä yksikkönä.

3)

’Televisiomonitorilla’ tarkoitetaan tuotetta, joka on suunniteltu näyttämään integroidulla kuvaruudulla eri lähteistä tulevaa videosignaalia, kuten televisiolähetyssignaaleja, ja joka mahdollisesti ohjaa ja toistaa standardoidulla videosignaaliliitännällä, kuten RCA-liitännällä (komponenttivideo, komposiittivideo), SCART-liitännällä, HDMI-liitännällä ja tulevilla langattomilla standardiliitännöillä (ei kuitenkaan standardoimattomilla videosignaaliliitännöillä kuten DVI- ja SDI-liitännöillä), liitetystä ulkoisesta lähdelaitteesta tulevia audiosignaaleja, mutta ei voi vastaanottaa ja käsitellä lähetyssignaaleja.

4)

’Päälle kytkettynä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa televisio on kytketty verkkovirtalähteeseen ja tuottaa kuvaa ja ääntä.

5)

’Koti-tilalla’ tarkoitetaan television asetuksia, joita valmistaja suosittelee tavanomaista kotikäyttöä varten.

6)

’Valmiustilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, on riippuvainen verkkovirtalähteen syöttämästä energiasta toimiakseen asianmukaisesti ja tarjoaa määräämättömän ajan ainoastaan seuraavat toiminnot:

a)

uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin; ja/tai

b)

tieto- tai tilanäyttö.

7)

’Pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, muttei suorita mitään toimintoa. Myös seuraavia toimintatiloja pidetään pois päältä -tiloina:

a)

tilat, joissa yksinomaan ilmaistaan laitteen olevan pois päältä -tilassa;

b)

tilat, joissa yksinomaan suoritetaan toiminnot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/108/EY (4) mukaisen sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi.

8)

’Uudelleenaktivointitoiminnolla’ tarkoitetaan toimintoa, jolla helpotetaan muiden toimintatilojen kuten päälle kytkettynä -tilan aktivointia kaukokytkimellä, kaukosäädin mukaan luettuna, sisäisellä tunnistimella tai ajastimella tilaan, jossa käytettävissä on muita toimintoja, kuten päälle kytkettynä -tilaan.

9)

’Tieto- tai tilanäytöllä’ tarkoitetaan jatkuvaa toimintoa, jolla annetaan tietoja tai ilmoitetaan laitteen toimintatila näytöllä, kellonaikanäytöt mukaan luettuina.

10)

’Pakotetulla valikolla’ tarkoitetaan valmistajan etukäteen määrittelemää joukkoa television asetuksia, joista käyttäjän on valittava tietyt asetukset, kun televisio käynnistetään ensimmäisen kerran.

11)

’Luminanssin huippuarvojen suhteella’ tarkoitetaan tavarantoimittajan säätöjen mukaisen television koti-tilan, jos sellainen on, tai päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvon suhdetta kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvoon.

12)

’Myyntipisteellä’ tarkoitetaan paikkaa, jossa televisioita on näytteillä tai tarjolla ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi.

13)

’Loppukäyttäjällä’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka ostaa television tai jonka oletetaan olevan ostamassa televisiota.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet

1.   Tavarantoimittajien on varmistettava, että

a)

kukin televisio on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen V mukainen;

b)

saataville asetetaan liitteen III mukainen tuoteseloste;

c)

jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä IV määritelty tekninen dokumentaatio;

d)

tiettyä televisiomallia koskevassa mainonnassa mainitaan energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

e)

tiettyä televisiomallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

2.   Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin, joka lasketaan liitteen II mukaisesti.

3.   Merkin ulkoasu määritellään liitteessä V, ja sitä sovelletaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

Marraskuun 30. päivästä 2011 lähtien markkinoille saatettavat televisiot:

i)

energiatehokkuusluokka A, B, C, D, E, F tai G: merkin on oltava liitteessä V olevan 1 kohdan mukainen tai tavarantoimittajien niin halutessa mainitussa liitteessä olevan 2 kohdan mukainen;

ii)

energiatehokkuusluokka A+: merkin on oltava liitteessä V olevan 2 kohdan mukainen;

iii)

energiatehokkuusluokka A++: merkin on oltava liitteessä V olevan 3 kohdan mukainen;

iv)

energiatehokkuusluokka A+++: merkin on oltava liitteessä V olevan 4 kohdan mukainen.

b)

Tammikuun 1 päivästä 2014 lähtien markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A+, A, B, C, D, E tai F kuuluvien televisioiden merkin on oltava liitteessä V olevan 2 kohdan mukainen tai tavarantoimittajien niin halutessa mainitussa liitteessä olevan 3 kohdan mukainen.

c)

Tammikuun 1 päivästä 2017 lähtien markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A++, A+, A, B, C, D tai E kuuluvien televisioiden merkin on oltava liitteessä V olevan 3 kohdan mukainen tai tavarantoimittajien niin halutessa mainitussa liitteessä olevan 4 kohdan mukainen.

d)

Tammikuun 1 päivästä 2020 lähtien markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A+++, A++, A+, A, B, C tai D kuuluvien televisioiden merkin on oltava liitteessä V olevan 4 kohdan mukainen.

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

a)

kaikissa myyntipisteessä olevissa televisioissa on etupinnassa selvästi näkyvillä tavarantoimittajan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittama merkki;

b)

ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja televisioita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää televisiota, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti;

c)

tiettyä televisiomallia koskevassa mainonnassa mainitaan energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

d)

tiettyä televisiomallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

5 artikla

Mittausmenetelmät

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät liitteessä VII esitetyllä tavalla.

6 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä VIII määriteltyä menettelyä arvioidessaan ilmoitetun energiatehokkuusluokan paikkansapitävyyttä.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

8 artikla

Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta painettuihin mainoksiin eikä painettuun tekniseen myynninedistämismateriaaliin, jotka julkaistaan ennen 30 päivää maaliskuuta 2012.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä marraskuuta 2011. Sen 3 artiklan 1 kohdan d ja e alakohtaa ja 4 artiklan b, c ja d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 30 päivästä maaliskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 191, 23.7.2009, s. 42.

(3)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 24.


LIITE I

Energiatehokkuusluokka

Television energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEI) perusteella taulukossa 1 esitetyllä tavalla. Television energiatehokkuusindeksi määritetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti.

Taulukko 1

Television energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi

A+++ (tehokkain)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (vähiten tehokas)

1,00 ≤ EEI


LIITE II

Energiatehokkuusindeksin ja päälle kytkettynä -tilan vuotuisen energiankulutuksen laskentamenetelmä

1.

Energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan seuraavasti: EEI = P/Pref (A), jossa

Pref (A)

=

Pbasic + A × A 4,3224 wattia/dm2,

Pbasic

=

20 wattia televisiovastaanottimille, joissa on yksi viritin/vastaanotin eikä kiintolevyä,

Pbasic

=

24 wattia televisiovastaanottimille, joissa on yksi tai useampi kiintolevy,

Pbasic

=

24 wattia televisiovastaanottimille, joissa on kaksi tai useampi viritintä/vastaanotinta,

Pbasic

=

28 wattia televisiovastaanottimille, joissa on yksi tai useampi kiintolevy ja kaksi tai useampi viritintä/vastaanotinta,

Pbasic

=

15 wattia televisiomonitoreille,

A on näkyvissä oleva kuvaruudun pinta-ala neliödesimetreinä,

P on liitteen VII mukaisesti mitattu television tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa watteina yhden desimaalin tarkkuudella.

2.

Vuotuinen energiankulutus päälle kytkettynä -tilassa E kilowattitunteina lasketaan seuraavasti: E = 1,46 1 × P.

3.

Televisiot, joissa on automaattinen kirkkaudensäätö

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun energiatehokkuusindeksin ja 2 kohdassa tarkoitetun päälle kytkettynä -tilan vuotuisen energiankulutuksen laskemiseksi liitteessä VII esitetyn menettelyn mukaisesti määritetystä päälle kytkettynä -tilan tehonkulutuksesta vähennetään 5 prosenttia, jos seuraavat ehdot täyttyvät, kun televisio saatetaan markkinoille:

a)

television luminanssia alennetaan automaattisesti tavarantoimittajan säätöjen mukaisessa koti-tilassa tai päälle kytkettynä -tilassa, jos ympäristön valaistuksen voimakkuus on 20 luksin ja 0 luksin välillä;

b)

automaattinen kirkkauden säätö on aktivoituna tavarantoimittajan säätöjen mukaisessa television koti-tilassa tai päälle kytkettynä -tilassa.


LIITE III

Tuoteseloste

1.

Television tuoteselosteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä ja ne on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin:

a)

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn televisiomallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

c)

mallin energiatehokkuusluokka liitteessä I olevan taulukon 1 mukaisesti; jos televisiolle on myönnetty EU-ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) mukaisesti, myös tämä tieto voidaan antaa;

d)

näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä senttimetreinä ja tuumina;

e)

liitteessä VII esitetyn menetelmän mukaisesti mitattu tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa;

f)

liitteen II mukaisesti laskettu vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä. Energiankulutus ilmaistaan seuraavasti: ”Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.”;

g)

liitteessä VII esitetyn menetelmän mukaisesti mitattu tehonkulutus valmiustilassa tai pois päältä -tilassa tai molemmat;

h)

kuvaruudun resoluutio vaaka- ja pystytason fyysisenä pikselimääränä.

2.

Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia malleja.

3.

Tuoteselosteen tiedot voidaan antaa myös esittämällä jäljennös merkistä joko värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä tapauksessa on annettava myös ne 1 kohdassa luetellut tiedot, jotka eivät käy ilmi merkistä.


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE IV

Tekninen dokumentaatio

Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tekninen dokumentaatio kattaa seuraavat seikat:

a)

tavarantoimittajan nimi ja osoite;

b)

televisiomallin yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti;

c)

tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

d)

tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;

e)

sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;

f)

mittausten parametriarvot:

i)

mittauslämpötila;

ii)

testijännite voltteina ja testitaajuus hertseinä;

iii)

sähkönlähteen harmoninen kokonaissärö;

iv)

audio- ja videotestisignaalien tuloliittimet;

v)

sähkötestauksessa käytettyjen laitteiden, laitekokoonpanon ja piirien tiedot ja niihin liittyvät asiakirjat;

g)

päälle kytkettynä -tilan parametriarvot:

i)

tehonkulutus watteina yhden desimaalin tarkkuudella enintään 100 watin tehon mittauksissa ja lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä yli 100 watin tehon mittauksissa;

ii)

tyypillistä televisiolähetyssisältöä edustavan dynaamisen videosignaalin ominaispiirteet;

iii)

vaiheet, joiden jälkeen tehonkulutuksessa saavutetaan vakaa tila;

iv)

televisioista, joissa on pakotettu valikko, koti-tilan luminanssin huippuarvon suhde television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvoon prosentteina ilmaistuna;

v)

televisiomonitoreista kuvaus mittauksissa käytetyn virittimen olennaisista ominaispiirteistä;

h)

kustakin valmiustilasta tai pois päältä -tilasta:

i)

tehonkulutus watteina kahden desimaalin tarkkuudella;

ii)

käytetty mittausmenetelmä;

iii)

kuvaus siitä, miten toimintatila valittiin tai ohjelmoitiin;

iv)

vaiheet, joiden jälkeen televisio on tilassa, jossa se vaihtaa tilaansa automaattisesti.


LIITE V

Merkki

1.   MERKKI 1

Image

a)

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

II

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn televisiomallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III

liitteen I mukaisesti määritetty television energiatehokkuusluokka. Television energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;

IV

tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa watteina lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä;

V

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu vuotuinen energiankulutus päälle kytkettynä tilassa kilowattitunteina lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä;

VI

näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä senttimetreinä ja tuumina.

Televisioissa, joissa on helposti nähtävissä oleva virtakytkin, joka pois päältä asentoon laitettuna saattaa television tilaan, jossa tehonkulutus on enintään 0,01 wattia, merkkiin voidaan lisätä jäljempänä 5 kohdan selitteessä 8 määritelty tunnus.

Jos mallille on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EU) N:o 66/2010 mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU-ympäristömerkistä.

b)

Merkin rakenteen on oltava 5 kohdan mukainen.

2.   MERKKI 2

Image

a)

Merkissä on oltava 1 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot.

b)

Merkin rakenteen on oltava 5 kohdan mukainen.

3.   MERKKI 3

Image

a)

Merkissä on oltava 1 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot.

b)

Merkin rakenteen on oltava 5 kohdan mukainen.

4.   MERKKI 4

Image

a)

Merkissä on oltava 1 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot.

b)

Merkin rakenteen on oltava 5 kohdan mukainen.

5.   Merkin rakenteen on oltava seuraava:

Image

Selite:

a)

Merkin on oltava vähintään 60 mm leveä ja 120 mm korkea. Jos merkintä painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä olevien eritelmien mukaisia suhteita.

b)

Televisioissa, joiden kuvaruudun pinta-ala on yli 29 dm2, merkin taustan on oltava valkoinen. Televisioissa, joiden kuvaruudun pinta-ala on enintään 29 dm2, merkin taustan on oltava valkoinen tai läpikuultava.

c)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):

Image

Reunus: 3 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

Tunnukset:

väri: X-00-00-00.

Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus ja merkin tunnus (yhdistettynä): leveys: 51 mm, korkeus: 9 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 51 mm.

Image

Asteikko A–G

Nuoli: korkeus: 3,8 mm, nuolten väli: 0,75 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70-00-X-00,

Kolmas luokka: 30-00-X-00,

Neljäs luokka: 00-00-X-00,

Viides luokka: 00-30-X-00,

Kuudes luokka: 00-70-X-00,

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 10 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 7 pt, suuraakkoset ja valkoinen.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 26 mm, korkeus: 8 mm, 100 % mustaa.

Teksti: Calibri bold 15 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkit: Calibri bold 10 pt, suuraakkoset ja valkoinen.

Image

Energia

Teksti: Calibri regular 7 pt, suuraakkoset, 100 % musta.

Image

Kytkintunnus:

Mallin mukainen kuvamerkki, Reunus: 1 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Image

Päälle kytkettynä -tilan tehonkulutus:

Reunus: 1 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 14 pt, 100 % mustaa.

Toinen rivi: Calibri regular 11 pt, 100 % mustaa.

Image

Television kuvapinnan lävistäjä:

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 1 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 14 pt, 100 % mustaa. Calibri regular 11 pt, 100 % mustaa.

Image

Vuotuinen energiankulutus:

Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.

Arvo: Calibri bold 25 pt, 100 % mustaa.

Toinen rivi: Calibri regular 11 pt, 100 % mustaa.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallin tietojen tulisi mahtua tilaan, jonka koko on 51 × 8 mm.

Image

Viiteajanjakso

Teksti: Calibri bold 8 pt

Teksti: Calibri light 9 pt.


LIITE VI

Annettavat tiedot tapauksissa, joissa loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta

1.

Tämän asetuksen 4 artiklan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

a)

liitteen I mukaisesti määritetty mallin energiatehokkuusluokka;

b)

liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitettu tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa;

c)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukainen vuotuinen energiankulutus;

d)

näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä.

2.

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä III esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

3.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.


LIITE VII

Mittaukset

1.   Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen todentamiseksi on tehtävä mittaukset käyttämällä luotettavaa, tarkkaa ja toistettavissa olevaa mittausmenettelyä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitetun päälle kytkettynä -tilan tehonkulutuksen mittaaminen

a)

Yleiset vaatimukset

i)

Mittaukset on tehtävä 23 °C +/– 5 °C:n lämpötilassa.

ii)

Mittauksissa on käytettävä tyypillistä televisiolähetyssisältöä edustavaa dynaamista videosignaalia. Mitattava arvo on kymmenen peräkkäisen minuutin aikana kulutettu keskimääräinen teho.

iii)

Mittaukset on tehtävä sen jälkeen, kun televisio on ollut pois päältä -tilassa vähintään yhden tunnin ja välittömästi tämän jälkeen vähintään yhden tunnin päälle kytkettynä -tilassa, ja ne on saatettava loppuun ennen kuin televisio on ollut päälle kytkettynä -tilassa enintään kolme tuntia. Asianmukaista videosignaalia on näytettävä koko päälle kytkettynä -tilan keston ajan. Näitä kestoja voidaan lyhentää televisioissa, joiden tiedetään saavuttavan vakaan tilan alle tunnissa, jos tämän seurauksena saatavien mittaustulosten voidaan osoittaa olevan 2 prosentin sisällä tuloksista, jotka muutoin saataisiin käyttämällä tässä kuvattuja kestoja.

iv)

Mittaukset on tehtävä enintään 2 prosentin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla.

v)

Jos televisiossa on automaattinen kirkkaudensäätötoiminto, se on kytkettävä pois päältä mittauksia tehtäessä. Jos televisiossa on automaattinen kirkkaudensäätötoiminto eikä sitä voida kytkeä pois päältä, mittaukset on suoritettava siten, että ympäristön valaistusta mittaavaan anturiin tulevan suoran valon voimakkuus on vähintään 300 luksia.

b)

Olosuhteet mitattaessa televisioiden tehonkulutusta päälle kytkettynä -tilassa

i)

Televisiovastaanottimet, joissa ei ole pakotettua valikkoa: tehonkulutus on mitattava päälle kytkettynä -tilassa valmistajan tehdasasetuksissa olevasta televisiosta, eli television kirkkaussäätöjen on oltava valmistajan loppukäyttäjää varten säätämissä asennoissa.

ii)

Televisiovastaanottimet, joissa on pakotettu valikko: tehonkulutus on mitattava koti-tilassa.

iii)

Televisiomonitorit, joissa ei ole pakotettua valikkoa: televisiomonitori on liitettävä asianmukaiseen virittimeen. Tehonkulutus on mitattava päälle kytkettynä -tilassa valmistajan tehdasasetuksissa olevasta televisiosta, eli televisiomonitorin kirkkaussäätöjen on oltava valmistajan loppukäyttäjää varten säätämissä asennoissa. Virittimen tehonkulutuksella ei ole merkitystä televisiomonitorin päälle kytkettynä -tilan tehonkulutusta koskevissa mittauksissa.

iv)

Televisiomonitorit, joissa on pakotettu valikko: Televisiomonitori on liitettävä asianmukaiseen virittimeen. Tehonkulutus on mitattava koti-tilassa.

3.   Liitteessä III olevan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun valmiustilan tai pois päältä -tilan tehonkulutuksen mittaaminen

Vähintään 0,50 watin tehon mittaukset on tehtävä enintään 2 prosentin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla. Alle 0,50 watin tehon mittaukset on tehtävä enintään 0,01 watin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla.

4.   Liitteessä VIII olevan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun luminanssin huippuarvon mittaaminen

a)

Luminanssin huippuarvon mittaukset on tehtävä luminanssimittarilla, joka havainnoi sitä osaa kuvaruudusta, joka näyttää täysin valkoista (100 %) osaa koko ruudun kokoisesta testikuvasta. Testikuvan keskimääräinen kuvasignaalin taso (APL) ei saa ylittää pistettä, jossa luminanssin ohjausjärjestelmä mahdollisesti rajoittaa tehoa.

b)

Luminanssisuhteen mittaus on tehtävä siten, että luminanssimittarin havainnointipistettä näytöllä ei häiritä siirryttäessä tavarantoimittajan säätöjen mukaisesta television koti-tilasta tai päälle kytkettynä -tilasta, tapauksen mukaan, kirkkaimpaan mahdolliseen päälle kytkettynä -tilaan.


LIITE VIII

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitetun päälle kytkettynä -tilan tehonkulutuksen ja liitteessä III olevan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun valmiustilan tai pois päältä -tilan tehonkulutuksen osalta seuraavaa tarkastusmenettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite.

2)

Mallin katsotaan vastaavan päälle kytkettynä -tilan tehonkulutuksen ilmoitettua arvoa ja valmiustilan ja/tai pois päältä -tilan tehonkulutuksen ilmoitettuja arvoja, jos:

a)

päälle kytkettynä -tilan tehonkulutusta koskeva tulos ei ylitä ilmoitettua tehonkulutusarvoa yli 7 prosentilla; ja

b)

valmiustilan ja pois päältä -tilan tehonkulutusta koskevat tulokset eivät ylitä ilmoitettuja tehonkulutusarvoja yli 0,10 watilla; ja

c)

luminanssin huippuarvon suhdetta koskeva tulos on yli 60 prosenttia.

3)

Jos 2 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on testattava vielä kolme samaa mallia olevaa laitetta.

4)

Sen jälkeen, kun vielä kolme samaa mallia olevaa laitetta on testattu, mallin katsotaan vastaavan päälle kytkettynä -tilan tehonkulutuksen ilmoitettua arvoa sekä valmiustilan ja pois päältä -tilan tehonkulutuksen ilmoitettuja arvoja, jos:

a)

kolmen jälkimmäisen yksikön päälle kytkettynä -tilan tehonkulutusta koskevien tulosten keskiarvo ei ylitä ilmoitettua tehonkulutusarvoa yli 7 prosentilla; ja

b)

kolmen jälkimmäisen yksikön valmiustilan ja pois päältä -tilan tehonkulutusta koskevien tulosten keskiarvo ei ylitä ilmoitettuja tehonkulutusarvoja yli 0,10 watilla; ja

c)

luminanssin huippuarvon suhdetta koskeva kolmen jälkimmäisen yksikön tulosten keskiarvo on yli 60 prosenttia.

5)

Jos 4 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli täytä vaatimuksia.