ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.297.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 297

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
13. marraskuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntö nro 37 – Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä hehkulamppuja koskevat yhdenmukaiset vaatimukset

1

 

*

Muutokset Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntöön nro 13 – M-, N- ja O-luokan ajoneuvojen jarrulaitteiden hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset

183

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

13.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/1


Vain alkuperäiset UNECE:n tekstit ovat kansainvälisen julkisoikeuden mukaan sitovia. Tämän säännön asema ja voimaantulopäivä on hyvä tarkastaa UNECE:n asiakirjan TRANS/WP.29/343 viimeisimmästä versiosta. Asiakirja saatavana osoitteessa:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntö nro 37 – Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä hehkulamppuja koskevat yhdenmukaiset vaatimukset

Sisältää kaiken voimassa olevan tekstin seuraaviin asti:

Täydennys 34 muutossarjaan 03 — Voimaantulopäivä: 19. elokuuta 2010

SISÄLTÖ

SÄÄNTÖ

1.

Soveltamisala

2.

Hallinnolliset määräykset

2.1

Määritelmät

2.2

Hyväksynnän hakeminen

2.3

Merkinnät

2.4

Hyväksyntä

3.

Tekniset vaatimukset

3.1

Määritelmät

3.2

Yleiset vaatimukset

3.3

Valmistus

3.4

Testit

3.5

Hehkulangan sijainti ja mitat

3.6

Väri

3.7

UV-säteily

3.8

Vaaleankeltaista väriä koskeva huomautus

3.9

Optisen laadun tarkastus

3.10

Standardihehkulamput

4.

Tuotannon vaatimustenmukaisuus

5.

Seuraamukset vaatimustenmukaisuudesta poikkeavasta tuotannosta

6.

Tuotannon lopettaminen

7.

Hyväksyntätesteistä vastaavien teknisten tutkimuslaitosten sekä hallinnollisten yksiköiden nimet ja osoitteet

8.

Siirtymämääräykset

LIITTEET

Liite 1 —

Hehkulamppuja koskevat tietoarkit

Liite 2 —

Ilmoitus hehkulampputyypin hyväksynnästä tai hyväksynnän laajentamisesta, epäämisestä tai peruuttamisesta taikka tuotannon lopullisesta keskeyttämisestä säännön nro 37 mukaisesti

Liite 3 —

Esimerkki hyväksyntämerkin sijoittelusta

Liite 4 —

Hehkulankojen valokeskus ja muodot

Liite 5 —

Hehkulamppujen värin tarkastaminen

Liite 6 —

Valmistajan laadunvarmistusmenettelyjä koskevat vähimmäisvaatimukset

Liite 7 —

Näytteenotto ja vaatimustenmukaisuustasot valmistajan suorittamissa testauksissa

Liite 8 —

Hallintoviranomaisten tekemiä pistokokeita koskevat vähimmäisvaatimukset

Liite 9 —

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen pistokokein

Liite 10 —

Liitteen I piirroksissa olevien tekstien käännökset

1.   SOVELTAMISALA

Tätä sääntöä sovelletaan liitteen 1 mukaisiin hehkulamppuihin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä.

2.   HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

2.1   Määritelmät

2.1.1   ”Luokan” määritelmä

Termiä ”luokka” käytetään tässä säännössä kuvaamaan standardoitujen hehkulamppujen erilaisia perusrakenteita. Jokaisella luokalla on oma nimityksensä, esimerkiksi H4, P21W, T4W, PY21W tai RR10W.

2.1.2   ”Tyypin” määritelmä

Eri ”tyyppiset” (1) hehkulamput ovat samaan luokkaan kuuluvia hehkulamppuja, jotka eroavat toisistaan esimerkiksi seuraavilta olennaisilta osiltaan:

2.1.2.1

kauppanimi tai tavaramerkki (Hehkulamppuja, joilla on sama kauppanimi tai tavaramerkki, mutta jotka ovat eri valmistajien valmistamia, pidetään tyypiltään toisistaan eriävinä. Saman valmistajan hehkulamppujen, jotka eroavat toisistaan ainoastaan kauppanimeltään tai tavaramerkiltään, voidaan katsoa olevan samaa tyyppiä.)

2.1.2.2

kuvun ja/tai kannan rakenne, mikäli erot vaikuttavat optisiin tuloksiin

2.1.2.3

nimellisjännite

2.1.2.4

onko kyseessä halogeenilamppu.

2.2   Hyväksynnän hakeminen

2.2.1

Hyväksyntähakemuksen tekee kauppanimen tai tavaramerkin haltija tai tämän valtuutettu edustaja.

2.2.2

Hyväksyntähakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot (ks. myös 2.4.2 kohta):

2.2.2.1

piirustukset, jotka ovat riittävän yksityiskohtaiset tyypin yksilöimiseksi, kolmena kappaleena

2.2.2.2

lyhyt tekninen kuvaus

2.2.2.3

viisi näytettä jokaisesta väristä, josta hakemus on jätetty.

2.2.3

Jos hehkulampputyyppi eroaa aiemmin hyväksytystä tyypistä vain kauppanimeltään tai tavaramerkiltään, riittää, että toimitetaan seuraavat:

2.2.3.1

valmistajan ilmoitus siitä, että tyyppi on samanlainen (kauppanimeä tai tavaramerkkiä lukuun ottamatta) aiemmin hyväksytyn tyypin kanssa ja että se on saman valmistajan valmistama; aiemman tyypin hyväksyntäkoodi on mainittava;

2.2.3.2

kaksi näytettä, joissa on uusi kauppanimi tai tavaramerkki.

2.2.4

Toimivaltaisen viranomaisen on ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä todennettava, että käytössä on riittävät järjestelyt tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusta varten.

2.3   Merkinnät

2.3.1

Hehkulamppujen, joille hyväksyntää haetaan, kannassa tai kuvussa (2) on oltava seuraavat merkinnät:

2.3.1.1

hakijan kauppanimi tai tavaramerkki

2.3.1.2.

nimellisjännite. Nimellisjännitettä ei kuitenkaan tarvitse merkitä hehkulamppuihin, joista vain 12 V:n tyyppi on standardoitu ja joiden suurin sallittu kuvun halkaisija on 7,5 mm.

2.3.1.3

asianomaisen luokan kansainvälinen nimitys. Nimitykseen kuuluvaa tehotietoa ”W” ei tarvitse merkitä, mikäli hehkulampputyypin suurin sallittu kuvun halkaisija on 7,5 mm.

2.3.1.4

nimellisteho (kaksoishehkulankalampuissa järjestyksessä korkeatehohehkulanka/matalatehohehkulanka). Tätä ei tarvitse ilmoittaa erikseen, jos se sisältyy kyseisen hehkulamppuluokan kansainväliseen nimitykseen.

2.3.1.5

riittävänkokoinen tila tyyppihyväksyntämerkille.

2.3.2

Edellä 2.3.1.5 kohdassa mainittu tila on osoitettava tyyppihyväksyntähakemuksen liitteinä olevissa piirustuksissa.

2.3.3

Halogeenihehkulamppuihin, jotka täyttävät jäljempänä olevan 3.7 kohdan vaatimukset, merkitään kirjain U.

2.3.4

Muita kuin 2.3.1 ja 2.4.3 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä voidaan lisätä sillä edellytyksellä, että ne eivät vaikuta epäedullisesti valaistusominaisuuksiin.

2.4   Hyväksyntä

2.4.1

Jos hehkulampputyypin kaikki 2.2.2.3 tai 2.2.3.2 kohdan mukaisesti toimitetut näytekappaleet täyttävät tämän säännön vaatimukset, hyväksyntä on myönnettävä.

2.4.2

Kullekin hyväksytylle tyypille on annettava hyväksyntäkoodi. Sen ensimmäisestä merkistä käy ilmi muutossarja, joka sisältää ne sääntöön tehdyt tärkeät tekniset muutokset, jotka ovat hyväksynnän myöntämishetkellä viimeisimmät (tällä hetkellä 2, joka vastaa 27 päivänä lokakuuta 1983 voimaan tullutta muutossarjaa 02 ja 1 päivänä kesäkuuta 1984 voimaan tullutta muutossarjaa 03 (joka ei edellytä hyväksyntänumeron muutosta)). Sen perässä on tunnistuskoodi, jossa on enintään kaksi merkkiä. Mahdollisia ovat vain alaviitteessä luetellut arabialaiset numerot ja suuraakkoset (3). Sama sopimuspuoli ei saa antaa samaa hyväksyntäkoodia toiselle hehkulampputyypille. Tätä sääntöä soveltaville sopimuspuolille on ilmoitettava tähän sääntöön perustuvasta hehkulampputyypin hyväksynnästä tai hyväksynnän laajentamisesta, epäämisestä tai peruuttamisesta taikka tuotannon lopettamisesta tämän säännön liitteessä 2 esitetyn mallin mukaisella lomakkeella ja hyväksynnän hakijan toimittamalla piirroksella, joka on kooltaan enintään A4 (210 × 297 mm) ja mittakaavaltaan vähintään 2:1. Hakijan pyynnöstä valkoista valoa lähettävälle hehkulampulle ja vaaleankeltaista valoa lähettävälle hehkulampulle voidaan antaa sama hyväksyntäkoodi (ks. 2.1.2.3 kohta).

2.4.3

Kaikkiin tämän säännön nojalla hyväksytyn tyypin mukaisiin hehkulamppuihin on kiinnitettävä 2.3.1.5 kohdassa tarkoitettuun kohtaan 2.3.1 kohdassa vaadittujen merkintöjen lisäksi kansainvälinen hyväksyntämerkki, joka koostuu seuraavista:

2.4.3.1

E-kirjain ja hyväksynnän myöntäneen maan tunnusnumero typistetyn ympyrän sisällä, (4)

2.4.3.2

hyväksyntäkoodi lähellä typistettyä ympyrää.

2.4.4

Jos hakijalle on myönnetty sama hyväksyntäkoodi useaa kauppanimeä tai tavaramerkkiä varten, 2.3.1.1 kohdan vaatimusten noudattamiseksi riittää, että niistä mainitaan yksi tai useampi.

2.4.5

Edellä 2.3.1 ja 2.4.3 kohdassa tarkoitettujen merkkien ja merkintöjen on oltava helposti luettavissa ja pysyviä.

2.4.6

Tämän säännön liitteessä 3 annetaan esimerkki hyväksyntämerkin sijoittelusta.

3.   TEKNISET VAATIMUKSET

3.1   Määritelmät

3.1.1   Nimellisjännite: hehkulamppuun merkitty jännite (volttia).

3.1.2   Nimellisteho: hehkulamppuun merkitty teho (wattia), joka voi sisältyä kyseisen luokan kansainväliseen nimitykseen.

3.1.3   Testijännite: hehkulampun liitäntänavoille syötettävä jännite, jolle hehkulampun sähköiset ja valotekniset ominaisuudet on mitoitettu ja jolla ne on tarkoitus testata.

3.1.4   Tavoitearvot: arvot, jotka on määrä saavuttaa määritetyn toleranssin rajoissa, kun hehkulamppuun johdetaan virta sen testijännitteellä.

3.1.5   Standardihehkulamppu: hehkulamppu, joka lähettää valkoista, ruskeankeltaista tai punaista valoa suppeamman mittatoleranssin rajoissa ja jota käytetään valaisimien ja merkkivalolaitteiden valotekniseen testaukseen. Standardihehkulampuille ilmoitetaan vain yksi nimellisjännite luokkaa kohden.

3.1.6   Viitevalovirta: standardihehkulampun ilmoitettu valovirta-arvo, johon valaisimen optisia ominaisuuksia verrataan.

3.1.7   Mittausvalovirta: määritetty valovirta-arvo, jolla hehkulamppua testataan standardiajovalaisimessa 3.9 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

3.1.8   Vertailuakseli: akseli, joka määritetään suhteessa kantaan ja jonka perusteella tietyt hehkulampun mitat ilmoitetaan.

3.1.9   Vertailutaso: taso, joka määritetään suhteessa kantaan ja jonka perusteella tietyt hehkulampun mitat ilmoitetaan.

3.2   Yleiset vaatimukset

3.2.1

Jokaisen toimitetun näytteen on oltava tämän säännön asiaankuuluvien vaatimusten mukainen.

3.2.2

Hehkulamput on suunniteltava siten, että ne ovat ja pysyvät toimintakunnossa normaalikäytössä. Niissä ei saa myöskään olla näkyviä suunnittelu- tai valmistusvikoja.

3.3   Valmistus

3.3.1

Hehkulampun kuvussa ei saa olla naarmuja tai tahroja, jotka heikentävät sen tehoa ja optisia ominaisuuksia.

3.3.2

Hehkulampuissa on oltava IEC-julkaisun 60061 kolmannen painoksen kantoja koskevien tietoarkkien mukaiset standardikannat liitteessä 1 olevien yksittäisten tietoarkkien vaatimusten mukaisesti.

3.3.3

Kannan on oltava vahva ja tiukasti kupuun kiinnitetty.

3.3.4

Edellä olevan 3.3.1–3.3.3 kohdan vaatimusten noudattaminen on varmistettava tutkimalla hehkulamput silmämääräisesti, tarkastamalla mitat ja tarvittaessa tekemällä testiasennus.

3.4   Testit

3.4.1

Hehkulamppuja vanhennetaan aluksi testijännitteellä noin yhden tunnin ajan. Kaksoishehkulankalamppujen kumpaakin lankaa vanhennetaan erikseen.

3.4.2

Jos hehkulampun kupu on päällystetty, kuvun pinta pyyhitään 3.4.1 kohdassa tarkoitetun vanhennusjakson jälkeen kevyesti puuvillakankaalla, jota on liotettu seoksessa, jonka koostumus on 70 prosenttia n-heptaania ja 30 prosenttia tolueenia. Noin viiden minuutin kuluttua pinta tarkastetaan silmämääräisesti. Siinä ei saa olla näkyviä muutoksia.

3.4.3

Hehkulangan sijainti ja mitat mitataan, kun hehkulamppuihin johdetaan virta, joka on 90–100 prosenttia testijännitteestä.

3.4.4

Ellei toisin ole ilmoitettu, sähköiset ja valotekniset mittaukset tehdään testijännitteellä.

3.4.5

Sähkömittaukset tehdään vähintään luokan 0.2 laitteilla.

3.4.6

Liitteessä 1 olevissa hehkulamppujen tietoarkeissa ilmoitettu valovirta (luumeneina) koskee niitä hehkulamppuja, jotka lähettävät valkoista valoa, ellei muuta väriä ole mainittu.

Mikäli vaaleankeltainen väri on sallittu, vaaleankeltaisella ulkokuvulla varustetun hehkulampun valovirran on oltava vähintään 85 prosenttia vastaavan valkoista valoa lähettävän hehkulampun ilmoitetusta valovirrasta.

3.5   Hehkulangan sijainti ja mitat

3.5.1

Hehkulangan geometristen muotojen on pääsääntöisesti noudatettava kutakin hehkulamppua koskevaa liitteen 1 tietoarkkia.

3.5.2

Suoran hehkulangan sijainti ja muoto tarkastetaan asiaankuuluvien tietoarkkien mukaisesti.

3.5.3

Jos hehkulanka esitetään tietoarkilla ainakin yhdestä suunnasta pisteenä, valokeskuksen sijainti määritetään liitteen 4 mukaisesti.

3.5.4

Suoran hehkulangan pituus määritetään sen päiden perusteella. Ellei asiaankuuluvalla arkilla toisin todeta, hehkulangan päiksi katsotaan ensimmäisen ja viimeisen valokierroksen huippupisteet nähtynä kohtisuorassa hehkulampun vertailuakseliin olevassa projektiossa. Huippupisteen on noudatettava vaatimusta, jonka mukaan kylkien muodostama kulma saa olla enintään 90°. Kaksoiskierukkahehkulankojen kohdalla otetaan huomioon toisiokierrosten huippupisteet.

3.5.4.1

Aksiaalisten hehkulankojen osalta huomioon otettava huippupisteiden äärisijainti määräytyy kiertämällä hehkulamppua sen vertailuakselin ympäri. Pituus mitataan sitten vertailuakselin suuntaisesti.

3.5.4.2

Poikittaisten hehkulankojen osalta hehkulangan akseli sijoitetaan kohtisuoraan projektion suuntaan nähden. Pituus mitataan kohtisuoraan vertailuakseliin nähden.

3.6   Väri

3.6.1

Hehkulampun lähettämän valon on oltava väriltään valkoista, ellei asiaankuuluvassa tietoarkissa toisin mainita.

3.6.2

Tähän sääntöön sovelletaan lähetetyn valon väriä koskevia määritelmiä, jotka annetaan säännössä nro 48 ja sen muutossarjoissa, jotka ovat voimassa tyyppihyväksynnän hakuajankohtana.

3.6.3

Lähetetyn valon väri on mitattava liitteen 5 mukaisella menetelmällä. Jokaisen mitatun arvon on oltava vaaditun toleranssin rajoissa (5). Valkoista valoa lähettävien hehkulamppujen mitatut arvot eivät saa poiketa enempää kuin 0,020 yksikköä x- ja/tai y-suunnassa Planckin käyrältä valitusta pisteestä (IEC-julkaisu 15.2 Colorimetry, 1986). Merkkivalolaitteissa käytettävien hehkulamppujen on täytettävä IEC-julkaisun 60809 painoksen 2 tarkistuksen 5 kohdassa 2.4.2 asetetut vaatimukset.

3.7   UV-säteily

Halogeenilampun UV-säteilyn on oltava seuraava:

Formula

Formula

jossa:

Ee (λ)

(W/nm)

on säteilytehon spektrijakauma;

V (λ)

(1)

on spektrivalovoima;

km = 683

(lm/W)

on valotehokkuusvakio;

λ

(nm)

on aallonpituus.

Arvo lasketaan viiden nanometrin välein.

3.8   Vaaleankeltaista väriä koskeva huomautus

Tämän säännön mukainen hehkulampputyypin hyväksyntä voidaan myöntää edellä olevan 3.6 kohdan mukaisesti sellaiselle hehkulampulle, joka lähettää sekä valkoista että vaaleankeltaista valoa. Sen sopimuksen 3 artikla, johon tämä sääntö on liitetty, ei estä sopimuspuolia kieltämästä valkoista tai vaaleankeltaista valoa lähettävien hehkulamppujen käyttöä rekisteröimissään ajoneuvoissa.

3.9   Optisen laadun tarkastus

(Sovelletaan vain luokkien R2, H4 ja HS1 hehkulamppuihin.)

3.9.1

Optisen laadun tarkastus suoritetaan jännitteellä, jolla saavutetaan mittausvalovirta. Edellä 3.4.6 kohdassa asetettuja vaatimuksia on noudatettava vastaavasti.

3.9.2

Valkoista valoa lähettävät 12 voltin hehkulamput:

Näytekappale, joka parhaiten täyttää standardihehkulampulle asetetut vaatimukset, on testattava 3.9.5 kohdassa tarkoitetussa standardiajovalaisimessa sen varmistamiseksi, että tämän ajovalaisimen ja testattavan hehkulampun yhdistelmä täyttää asiaankuuluvassa säännössä lähivalon osalta vahvistetut valokenttää koskevat vaatimukset.

3.9.3

Valkoista valoa lähettävät 6 ja 24 voltin hehkulamput:

Näytekappale, joka on lähinnä nimellismitta-arvoja, on testattava 3.9.5 kohdassa tarkoitetussa standardiajovalaisimessa sen varmistamiseksi, että tämän ajovalaisimen ja testattavan hehkulampun yhdistelmä täyttää asiaankuuluvassa säännössä lähivalon osalta vahvistetut valokenttää koskevat vaatimukset. Poikkeamat, jotka ovat enintään 10 prosenttia vähimmäisarvoista, sallitaan.

3.9.4

Vaaleankeltaista valoa lähettävät hehkulamput testataan samalla 3.9.2 ja 3.9.3 kohdassa kuvatulla tavalla 3.9.5 kohdassa tarkoitetussa standardiajovalaisimessa sen varmistamiseksi, että valaistus noudattaa 12 voltin hehkulampuissa vähintään 85-prosenttisesti ja 6 voltin ja 24 voltin hehkulampuissa vähintään 77-prosenttisesti asiaankuuluvassa säännössä lähivalon osalta vahvistettuja valokentän vähimmäisarvoja koskevia vaatimuksia. Valaistuksen enimmäisarvot eivät muutu.

Jos kyseessä on hehkulamppu, jossa on vaaleankeltainen kupu, testiä ei suoriteta, mikäli hyväksyntä myönnetään myös samantyyppiselle valkoista valoa lähettävälle hehkulampulle.

3.9.5

Ajovalaisinta pidetään standardiajovalaisimena, mikäli

3.9.5.1

se täyttää voimassa olevat hyväksynnän ehdot;

3.9.5.2

sen tehollinen halkaisija on vähintään 160 mm;

3.9.5.3

se tuottaa standardihehkulampulla varustettuna kyseiselle ajovalaisintyypille määriteltyihin eri pisteisiin ja vyöhykkeille valoa, joka

3.9.5.3.1

on enintään 90 prosenttia enimmäisarvoista;

3.9.5.3.2

on vähintään 120 prosenttia asianomaiselle ajovalaisintyypille määrätyistä vähimmäisarvoista.

3.10   Standardihehkulamput

Standardihehkulamppuja koskevat lisävaatimukset esitetään asianomaisissa liitteen 1 tietoarkeissa.

Valkoista valoa lähettävien standardihehkulamppujen kuvut saavat muuttaa värilämpötilaltaan 2 856 K:n valonlähteen CIE-kolmivärikoordinaatteja enintään 0,010 yksikköä x- ja/tai y-suunnassa.

Ruskeankeltaista tai punaista valoa lähettävän standardihehkulampun kuvun lämpötilan muutokset eivät saa heikentää valovirtaa, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti merkinantolaitteiden valoteknisiin mittauksiin.

4.   TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

4.1

Tämän säännön nojalla hyväksytyt hehkulamput on valmistettava siten, että ne ovat hyväksytyn tyypin mukaisia ja täyttävät siten edellä 3 kohdassa ja tämän säännön liitteissä 1, 3 ja 4 vahvistetut merkintävaatimukset ja tekniset vaatimukset.

4.2

Tuotantoa on valvottava asianmukaisella tavalla edellä 4.1 kohdassa esitettyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

4.3

Hyväksyntätodistuksen haltijan on erityisesti

4.3.1

varmistettava, että tuotteiden laaduntarkastukseen sovellettavat menettelyt ovat riittäviä;

4.3.2

voitava käyttää laitteita, jotka ovat tarpeen kunkin hyväksytyn tyypin vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi;

4.3.3

varmistettava, että testitulokset kirjataan ja että niihin liittyvät asiakirjat säilytetään hallinnollisen yksikön määrittelemän ajan;

4.3.4

analysoitava kunkin testityypin tulokset liitteessä 7 vahvistettujen perusteiden valossa tuotteen ominaisuuksien tasalaatuisuuden tarkistamiseksi ja varmistamiseksi, ottaen huomioon teolliselle tuotannolle sallitun vaihteluvaran;

4.3.5

varmistettava, että kullekin hehkulampputyypille suoritetaan vähintään tämän säännön liitteessä 6 määrätyt testit;

4.3.6

varmistettava, että jos näyte-erä ei vastaa kyseisen testityypin vaatimuksia, otetaan uudet näytteet ja tehdään uusi testi. Kyseisen tuotannon palauttamiseksi vaatimusten mukaiseksi on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet.

4.4

Tyyppihyväksynnän antanut toimivaltainen viranomainen voi milloin tahansa tarkastaa kuhunkin tuotantoyksikköön sovellettavat vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmät.

4.4.1.

Testausta ja tuotannon valvontaa koskevat asiakirjat on esitettävä vierailevalle tarkastajalle jokaisen tarkastuksen yhteydessä.

4.4.2

Tarkastaja voi ottaa satunnaisnäytteitä testattavaksi valmistajan laboratoriossa. Näytteiden vähimmäismäärä voidaan määrittää valmistajan omien tarkastusten tulosten perusteella.

4.4.3

Jos laatutaso ei vaikuta tyydyttävältä tai jos näyttää tarpeelliselta tarkastaa edellä olevan 4.2.2 kohdan mukaisten testien pätevyys, tarkastaja valitsee näytekappaleet, jotka toimitetaan tyyppihyväksyntätestit suorittaneelle tekniselle tutkimuslaitokselle.

4.4.4

Toimivaltainen viranomainen saa suorittaa minkä tahansa tähän sääntöön perustuvan testin. Jos toimivaltainen viranomainen päättää tehdä pistokokeen, sovelletaan tämän säännön liitteissä 8 ja 9 vahvistettuja perusteita.

4.4.5

Toimivaltaisen viranomaisen sallima tavanomainen tarkastusväli on kaksi vuotta. Jos tarkastuskäynnin aikana saadut tulokset eivät ole tyydyttäviä, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan tuotannon palauttamiseksi vaatimusten mukaiseksi mahdollisimman pian.

5.   SEURAAMUKSET VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA POIKKEAVASTA TUOTANNOSTA

5.1

Hehkulampulle tämän säännön perusteella myönnetty hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos vaatimukset eivät täyty tai jos hehkulamppu, jossa on hyväksyntämerkki, ei ole hyväksytyn tyypin mukainen.

5.2

Jos tätä sääntöä soveltava sopimuspuoli peruuttaa aiemmin myöntämänsä hyväksynnän, sen on ilmoitettava tästä muille tätä sääntöä soveltaville sopimuspuolille tämän säännön liitteessä 2 esitetyn mallin mukaisella lomakkeella.

6.   TUOTANNON LOPETTAMINEN

Jos hyväksynnän haltija lopettaa kokonaan tämän säännön perusteella hyväksytyn hehkulampputyypin valmistamisen, asiasta on ilmoitettava hyväksynnän myöntäneelle viranomaiselle. Ilmoituksen saatuaan viranomaisen on ilmoitettava asiasta muille tätä sääntöä soveltaville vuoden 1958 sopimuksen osapuolille tämän säännön liitteessä 2 esitetyn mallin mukaisella lomakkeella.

7.   HYVÄKSYNTÄTESTIEN SUORITTAMISESTA VASTAAVIEN TEKNISTEN TUTKIMUSLAITOSTEN JA HALLINNOLLISTEN YKSIKÖIDEN NIMET JA OSOITTEET

Tätä sääntöä soveltavien vuoden 1958 sopimuksen osapuolten on ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle hyväksyntätestien suorittamisesta vastaavien teknisten tutkimuslaitosten sekä niiden hallinnollisten yksiköiden nimet ja osoitteet, jotka myöntävät hyväksynnät ja joille toimitetaan lomakkeet todistukseksi muissa maissa myönnetystä hyväksynnästä tai hyväksynnän laajentamisesta, epäämisestä tai peruuttamisesta taikka tuotannon lopettamisesta.

8.   SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET

8.1

Edellisen muutossarjan nojalla myönnetyt hyväksynnät ovat edelleen voimassa, mutta tuotannon vaatimustenmukaisuuden osalta parhaillaan tuotannossa olevien hehkulamppujen on vastattava uusimman muutossarjan vaatimuksia, kun 12 kuukautta on kulunut tämän muutoksen voimaantulopäivästä. (6)

8.2

Seuraavassa taulukossa esitetään aiempien ja uusien nimitysten vastaavuus:

Vanha nimitys

Uusi nimitys muutossarjassa 03

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3

Kun on kulunut 12 kuukautta säännön nro 37 muutossarjan 03 lisäyksen 28 voimaantulosta, hyväksyttäväksi toimitetuissa valaisimissa ei enää saa käyttää luokkiin R2, S1 ja C21W kuuluvia hehkulamppuja.

8.4

Tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet voivat kuitenkin edelleen myöntää hyväksyntiä valaisimille, joissa käytetään luokkiin R2, S1 ja C21W kuuluvia hehkulamppuja, mikäli tällaiset valaisimet on tarkoitettu varaosiksi käytössä oleviin ajoneuvoihin.


(1)  Vaaleankeltainen kupu tai ulompi vaaleankeltainen lisäkupu, jonka tarkoituksena on ainoastaan muuttaa väriä, mutta ei muita valkoista valoa tuottavan hehkulampun ominaisuuksia, ei muuta hehkulampun tyyppiä.

(2)  Jos merkinnät ovat kuvussa, ne eivät saa vaikuttaa epäedullisesti valaistusominaisuuksiin.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

(4)  Saksa 1, Ranska 2, Italia 3, Alankomaat 4, Ruotsi 5, Belgia 6, Unkari 7, Tšekki 8, Espanja 9, Serbia 10, Yhdistynyt kuningaskunta 11, Itävalta 12, Luxemburg 13, Sveitsi 14, 15 (antamatta), Norja 16, Suomi 17, Tanska 18, Romania 19, Puola 20, Portugali 21, Venäjän federaatio 22, Kreikka 23, Irlanti 24, Kroatia 25, Slovenia 26, Slovakia 27, Valko-Venäjä 28, Viro 29, 30 (antamatta), Bosnia ja Hertsegovina 31, Latvia 32, 33 (antamatta), Bulgaria 34, 35 (antamatta), Liettua 36, Turkki 37, 38 (antamatta), Azerbaidžan 39, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia 40, 41 (antamatta), Euroopan yhteisö (hyväksynnät myöntävät jäsenvaltiot käyttäen omia ECE-tunnuksiaan) 42, Japani 43, 44 (antamatta), Australia 45, Ukraina 46, Etelä-Afrikka 48, Uusi-Seelanti 48, Kypros 49, Malta 50, Korean tasavalta 51, Malesia 52, Thaimaa 53, 54 ja 55 (antamatta), Montenegro 56, 57 (antamatta) ja Tunisia 58. Seuraavat numerot annetaan muille maille aikajärjestyksessä sitä mukaa, kun ne ratifioivat pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymistä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksyntien vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyviä ehtoja koskevan sopimuksen, ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa näin annetut numerot sopimuksen osapuolille.

(5)  Tuotannon vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa ruskeankeltaisen ja punaisen värin kohdalla riittää, että vähintään 80 prosenttia mittaustuloksista on vaaditun toleranssin rajoissa.

(6)  Tämän kappaleen muutettu teksti sisältyi muutossarjan 03 lisäykseen 14. Mainittu lisäys tuli voimaan 3. syyskuuta 1997, ja siinä lisättiin myös säännön tekstiin kohdat 2.3.3 ja 3.7 sekä liitteeseen 1 uudet tietoarkit HIR1 ja PY27/7W.


LIITE 1

HEHKULAMPPUJA KOSKEVAT TIETOARKIT  (1)

Luettelo hehkulamppuluokista ryhmittäin ja niitä vastaavien tietoarkkien numerot:

Ryhmä 1

Ei yleisiä rajoituksia:

Luokka

Arkki-numero(t)

H1

H1/1–3

H3

H3/1–4

H4

H4/1–5

H7

H7/1–4

H8

H8/1–4

H8B

H8/1–4

H9 (3)

H9/1–4

H9B (3)

H9/1–4

H10

H10/1–3

H11

H11/1–4

H11B

H11/1–4

H12

H12/1–3

H13

H13/1–4

H13A

H13/1–4

H14

H14/1–4

H15

H15/1–5

H16

H16/1–4

H21W (2)

H21W/1–2

H27W/1

H27W/1–3

H27W/2

H27W/1–3

HB3

HB3/1–4

HB3A

HB3/1–4

HB4

HB4/1–4

HB4A

HB4/1–4

HIR1 (3)

HIR1/1–3

HIR2

HIR2/1–3

HS1

HS1/1–5

HS2

HS2/1–3

HS5

HS5/1–4

HS5A (5)

HS5A/1–3

HS6 (4)

HS6/1–4

PSX24W (2)

P24W/1–3

PSX26W (2)

PSX26W1–3

PX24W (2)

P24W/1–3

S2

S1/S2/1–2

S3

S3/1

Ryhmä 2

Käyttö vain merkkivalaisimissa, kulmavalaisimissa, peruutusvalaisimissa ja takarekisterikilven valaisimissa:

Luokka

Arkki-numero(t)

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1–2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1–2

HY21W

H21W/1–2

P13W

P13W/1–3

P19W

P19W/1–3

P21W

P21W/1–2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2–3)

P21/5W

P21/5W/1–3

P24W

P24W/1–3

P27W

P27W/1–2

P27/7W

P27/7W/1–3

PC16W

PC16W/1–3

PCR16W

PC16W/1–3

PCY16W

PC16W/1–3

PR19W

P19W/1–3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2–3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2–3)

PR24W

P24W/1–3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2–3)

PS19W

P19W/1–3

PS24W

P24W/1–3

PSR19W

P19W/1–3

PSR24W

P24W/1–3

PSY19W

P19W/1–3

PSY24W

P24W/1–3

PY19W

P19W/1–3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1–3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2–3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1–3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1–2

W21/5W

W21/5W/1–3

WP21W

WP21W/1–2

WPY21W

WP21W/1–2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2–3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1–2

Ryhmä 3

Käyttö vain varaosana (ks. siirtymämääräykset 8.3 ja 8.4 kohdassa)

Luokka

Arkki-numero(t)

C21W

C21W/1–2

R2

R2/1–3

S1

S1/S2/1–2

Luettelo hehkulamppuja koskevista tietoarkeista ja niiden järjestys tässä liitteessä.

Arkki-numero(t)

 

C5W/1

 

C21W/1–2

 

H1/1–3

 

H3/1–4

 

H4/1–5

 

H7/1–4

 

H8/1–4

 

H9/1–4

 

H10/1–3

 

H11/1–4

 

H12/1–3

 

H13/1–4

 

H14/1–4

 

H15/1–5

 

H16/1–4

 

H6W/1

 

H10W/1–2

 

H21W/1–2

 

H27W/1–3

 

HB3/1–4

 

HB4/1–4

 

HIR1/1–3

 

HIR2/1–3

 

HS1/1–5

 

HS2/1–3

 

HS5/1–4

 

HS5A/1–3

 

HS6/1–4

 

P13W/1–3

 

P19W/1–3

 

P21W/1–2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1–3

 

P24W/1–3

 

P27W/1–2

 

P27/7W/1–3

 

PC16W/1–3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1–3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1–3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1–2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1–3

 

W16W/1

 

W21W/1–2

 

W21/5W/1–3

 

WP21W/1–2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1–2

LUOKKA C5W — Arkki C5W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Kanta SV8,5 IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-81-4) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

6

12

24

12

wattia

5

5

Testijännite

volttia

6,75

13,5

28,0

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

5,5 maksimi

7,7 maksimi

5,5 maksimi

Valovirta

45 ± 20 %

 

Viitevalovirta: 45 lm, kun jännite on noin 13,5 V

LUOKKA C21W

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

HEHKULAMPPU VAIN PERUUTUSVALAISIMIIN

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Kanta SV8,5 IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-81-4) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

21

21

Testijännite

volttia

13,5

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

26,5 maksimi

26,5 maksimi

Valovirta

460 ± 15 %

 

Viitevalovirta: 460 lm, kun jännite on noin 13,5 V

LUOKKA C21W – Arkki C21W/1

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja hehkulampun pituussuuntaiseen keskikohtaan määräysten mukainen.

Image

12 V

a

h

k

Tuotantohehkulamput

4,0 + d

14,5

2,0

Standardihehkulamppu

2,0 + d

14,5

0,5

d= valmistajan ilmoittama hehkulangan nimellisläpimitta.

Testimenettely ja vaatimukset

1.

Lamppu sijoitetaan pidikkeeseen (istukkaan), jota voidaan kääntää 360° vertailuakselin ympäri siten, että etuleikkauskuva näkyy pinnalla, jolle hehkulangan kuva heijastetaan. Vertailutason on oltava hehkulampun keskustan kohdalla heijastuspinnalla. Haettavan keskiakselin on oltava hehkulampun pituussuuntaisen keskikohdan kohdalla heijastuspinnalla.

2.

Etuleikkauskuva

2.1.

Hehkulangan projektion on sijaittava kokonaan suorakulmion sisällä kun hehkulamppua käännetään 360°.

2.2.

Hehkulangan keskikohta saa olla enintään mitan ”k” etäisyydellä haetusta keskiakselista.

LUOKKA H1 — Arkki H1/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKKA H1 — Arkki H1/2

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50 / – 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Kanta P14.5s IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-46-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

6

12

24

12

wattia

55

70

55

Testijännite

volttia

6,3

13,2

28,0

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

63 maksimi

68 maksimi

84 maksimi

68 maksimi

Valovirta ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

1 150

13,2 V

1 550

LUOKKA H1 — Arkki H1/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= hehkulangan läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan ainoastaan arkissa H1/1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Arkin H1/2 viitteen 10 mukaisesti määritellyn hehkulangan alkupään on oltava viivojen Z1 ja Z2 välissä.

LUOKKA H3 — Arkki H3/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKKA H3 — Arkki H3/2

Image

LUOKKA H3 — Arkki H3/3

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

3,0 minimi

4,0 minimi

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Kanta PK22s IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-47-4) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

6

12

24

12

wattia

55

70

55

Testijännite

volttia

6,3

13,2

28,0

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

63 maksimi

68 maksimi

84 maksimi

68 maksimi

Valovirta ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

1 100

13,2 V

1 450

LUOKKA H3 — Arkki H3/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= hehkulangan läpimitta

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Hehkulangan keskikohdan on oltava mitan ”k” määrittämien rajojen sisällä.

LUOKKA H4 — Arkki H4/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaavio

Image

Kuva 2

Kuva 3

Lampun maksimiulkomitta (4)

Image

(1)

Vertailutaso määräytyy kannan renkaan kolmen korvakkeen kosketuspisteiden mukaan.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee sen ympyrän keskustan kautta, jonka halkaisija on M.

(3)

Säteilevän valon on oltava väriltään valkoista tai vaaleankeltaista.

(4)

Kupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 2 esitettyjä ulkomittoja. Jos käytetään vaaleankeltaista ulkokupua, kupu ja rakenteet eivät saa ylittää kuvassa 3 esitettyjä ulkomittoja.

(5)

Tummennuksen on ulotuttava ainakin kuvun sylinterimäiseen osaan saakka. Sen on ulotuttava myös sisäkilven päälle kun kilpeä katsotaan vertailuakseliin nähden suorassa kulmassa.

LUOKKA H4 — Arkki H4/2

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35 / – 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

maksimi

maksimi

Kanta P43t IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-39-6) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12 (22)

24 (22)

12 (22)

wattia

60

55

75

70

60

55

Testijännite

volttia

13,2

28,0

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

75 maksimi

68 maksimi

85 maksimi

80 maksimi

75 maksimi

68 maksimi

Valovirta ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Mittausvalovirta (lm) (23)

750

800

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

LUOKKA H4 — Arkki H4/3

Kilven sijainti

Image

Piirros ei ole velvoittava heijastimen muodon osalta

Hehkulankojen sijainti

Image

LUOKKA H4 — Arkki H4/4

Taulukko arkin H4/3 kuvissa tarkoitetuista mitoista (mm)

Viite (24)

Mitta (25)

Toleranssit

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

min. 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Riippuvainen kilven muodosta

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

LUOKKA H4 — Arkki H4/5

Arkkia H4/3 koskevat lisäselvitykset

Jäljempänä mainitut mitataan kolmessa suunnassa:

1)

mitat a, b1, c, d, e, f, lR ja lC;

2)

mitat g, h, p ja q;

3)

mitta b2.

Mitat p ja q mitataan tasoilla, jotka ovat samansuuntaisia kuin vertailutaso ja 33 mm etäisyydellä siitä.

Mitat b1, b2, c ja h on mitataan tasoilla, jotka ovat samansuuntaisia kuin vertailutaso ja 29,5 mm (30,0 mm 24 voltin hehkulampuissa) ja 33 mm etäisyydellä siitä.

Mitat a ja g mitataan tasoilla, jotka ovat samansuuntaisia kuin vertailutaso ja 26,0 mm ja 23,5 mm etäisyydellä siitä.

Huomautus: Mittausmenetelmästä, ks. IEC-julkaisun 60809 lisäys E.

LUOKKA H7 — Arkki H7/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaavio

Image

Kuva 2

Lampun maksimiulkomitta (5)

Image

Kuva 3

Vertailuakselin määritys (2)

Image

(1)

Vertailutaso määritetään niiden pidikkeen pinnalla olevien pisteiden mukaan, joihin kannan renkaan kolme tukinastaa tukeutuvat.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja leikkaa kahden kohtisuoran leikkauspisteen kuvan 3 osoittamalla tavalla.

(3)

Säteilevän valon on oltava väriltään valkoista tai vaaleankeltaista.

(4)

Hehkulangan läpimittaa koskevia huomautuksia

a)

Varsinaisia rajoituksia läpimitalle ei ole voimassa, mutta tavoitteena tulevaisuudessa ovat seuraavat arvot: d max. = 1,3 mm 12 V:n ja d max. = 1,7 mm 24 V:n hehkulamppujen osalta.

b)

Samalla valmistajalla standardihehkulampun ja tuotantohehkulampun hehkulangan mitoitusläpimitan on oltava sama.

(5)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 2 esitettyä verhopintaa. Verhopinta on samankeskinen vertailuakselin kanssa.

LUOKKA H7 — Arkki H7/2

Kuva 4

Vääristämätön alue (6) ja musta kärki (7)

Image

Kuva 5

Metallia sisältämätön alue (8)

Image

Kuva 6

Sallittu hehkulangan akselin siirtymä (9)

(vain standardihehkulamput)

Image

Kuva 7

Kuvun epäkeskisyys

Image

(6)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella.Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 and γ2 välisellä alueella.

(7)

Tummennuksen on ulotuttava ainakin kuvun sylinterimäiseen osaan saakka ja peitettävä kuvun koko kärki.Sen on ulotuttava vähintään tasolle, joka on yhdensuuntainen vertailutason kanssa ja jossa γ3 leikkaa kuvun ulkopinnan (suunta B arkilla H7/1).

(8)

Hehkulampun sisärakenteen on oltava sellainen, että hajavalokuvioita ja heijastumia ilmenee ainoastaan itse hehkulangan yläpuolella vaakasuunnasta katsottuna. (Suunta A kuten H7/1 kuvassa 1).

Kuvassa 5 esitetyillä varjostetuilla alueilla ei saa sijaita muita metalliosia kuin hehkulangan kierroksia.

LUOKKA H7 — Arkki H7/3

Mitat mm

Tuotanto-hehkulamput

Standardi- hehkulamppu

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

0,5 min.

käsiteltävänä

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

40° min.

40° min.

γ2

50° min.

50° min.

γ3

30° min.

30° min.

Kanta PX26d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-5-6) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

24

12

wattia

55

70

55

Testijännite

volttia

13,2

28,0

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

58 maks.

75 maks.

58 maks.

Valovirta

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

1 100

13,2 V

1 500

LUOKKA H7 — Arkki H7/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Mitat mm

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= hehkulangan läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan ainoastaan arkin H7/1 kuvassa 1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Arkin H7/3 viitteen 9 mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

LUOKAT H8 JA H8B — Arkki H8/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaaviot

Image

Kuva 2

Lampun maksimiulkomitta (3)

Image

(1)

Vertailutaso on kannan viistotun sisäänvientireunan alapinnan muodostama taso.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee kannan halkaisijan (19 mm) keskustan kautta.

(3)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 2 esitettyä verhopintaa. Verhopinta on samankeskinen vertailuakselin kanssa.

(4)

Säteilevän valon on oltava väriltään valkoista tai vaaleankeltaista.

(5)

Hehkulangan läpimittaa koskevia huomautuksia:

a)

Varsinaisia rajoituksia läpimitalle ei ole voimassa, mutta tavoitteena tulevaisuudessa on arvo d max. = 1,2 mm.

b)

Samalla valmistajalla standardihehkulampun ja tuotantohehkulampun hehkulangan mitoitusläpimitan on oltava sama.

LUOKAT H8 JA H8B — Arkki H8/2

Kuva 3

Vääristämätön alue (6) ja musta kärki (7)

Image

Kuva 4

Metallia sisältämätön alue (8)

Image

Kuva 5

Sallittu hehkulangan akselin siirtymä (9)

(vain standardihehkulamput)

Image

Kuva 6

Kuvun epäkeskisyys (10)

Image

(6)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella. Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 and γ2 välisellä alueella.

(7)

Tummennuksen on ulotuttava ainakin kuvun sylinterimäiseen osaan saakka ja peitettävä kuvun koko kärki.Sen on ulotuttava vähintään tasolle, joka on yhdensuuntainen vertailutason kanssa ja jossa γ3 leikkaa kuvun ulkopinnan (suunta B arkilla H8/1).

(8)

Hehkulampun sisärakenteen on oltava sellainen, että hajavalokuvioita ja heijastumia ilmenee ainoastaan itse hehkulangan yläpuolella vaakasuunnasta katsottuna. (Suunta A kuten arkin H8/1 kuvassa 1).Kuvassa 4 esitetyillä varjostetulla alueella ei saa sijaita muita metalliosia kuin hehkulangan kierroksia.

(9)

Hehkulangan siirtymä vertailuakselin suhteen mitataan ainoastaan arkin H8/1 kuvassa 1 esitetyissätarkastelusuunnissa A ja B. Mitattavat kohdat määräytyvät niiden kohtien mukaan, joissa vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa hehkulangan akselin.

(10)

Hehkulangan siirtymä lasikuvun akselin suhteen mitataan niillä kahdella vertailutason suuntaisella tasolla, joilla vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa hehkulangan akselin.

LUOKAT H8 JA H8B — Arkki H8/3

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

0,5 min.

käsiteltävänä

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Kanta:

H8:

PGJ19-1

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-110-2) mukaan

H8B:

PGJY19-1

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-146-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

35

35

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

43 maks.

43 maks.

Valovirta

800 ± 15 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

600

13,2 V

800

LUOKAT H8 JA H8B — Arkki H8/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= hehkulangan läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan ainoastaan arkin H8/1 kuvassa 1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Arkin H8/3 viitteen 11/ mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

LUOKAT H9 JA H9B — Arkki H9/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaaviot

Image

Kuva 2

Lampun maksimiulkomitta (3)

Image

(1)

Vertailutaso on kannan viistotun sisäänvientireunan alapinnan muodostama taso.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee kannan halkaisijan (19 mm) keskustan kautta.

(3)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 2 esitettyä verhopintaa. Verhopinta on samankeskinen vertailuakselin kanssa.

(4)

Hehkulangan läpimittaa koskevia huomautuksia:

a)

Varsinaisia rajoituksia läpimitalle ei ole voimassa, mutta tavoitteena tulevaisuudessa on arvo d max. = 1,4 mm.

b)

Samalla valmistajalla standardihehkulampun ja tuotantohehkulampun hehkulangan mitoitusläpimitan on oltava sama.

LUOKAT H9 JA H9B — Arkki H9/2

Kuva 3

Vääristämätön alue (5)

Image

Kuva 4

Metallia sisältämätön alue (6)

Image

Kuva 5

Sallittu hehkulangan akselin siirtymä (7)

(vain standardihehkulamput)

Image

Kuva 6

Kuvun epäkeskisyys (8)

Image

(5)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella.Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 and γ2 välisellä alueella.

(6)

Hehkulampun sisärakenteen on oltava sellainen, että hajavalokuvioita ja heijastumia ilmenee ainoastaan itse hehkulangan yläpuolella vaakasuunnasta katsottuna. (Suunta A kuten arkin H9/1 kuvassa 1).Kuvassa 4 esitetyillä varjostetulla alueella ei saa sijaita muita metalliosia kuin hehkulangan kierroksia.

(7)

Hehkulangan siirtymä vertailuakselin suhteen mitataan ainoastaan arkin H9/1 kuvassa 1 esitetyissä tarkastelusuunnissa A ja B. Mitattavat kohdat määräytyvät niiden kohtien mukaan, joissa vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa hehkulangan akselin.

(8)

Hehkulangan siirtymä lasikuvun akselin suhteen mitataan niillä kahdella vertailutason suuntaisella tasolla, joilla vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa hehkulangan akselin.

LUOKAT H9 JA H9B — Arkki H9/3

Mitat mm

Toleranssit

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

50° min.

γ2

40° min.

Kanta:

H9:

PGJ19-5

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-110-2) mukaan

H9B:

PGJY19-5

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-146-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

65

65

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

73 maks.

73 maks.

Valovirta

2 100 ± 10 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

1 500

13,2 V

2 100

LUOKAT H9 JA H9B — Arkki H9/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= hehkulangan läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan ainoastaan arkin H9/1 kuvassa 1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Arkin H9/3 viitteen 10/ mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

LUOKKA H10 — Arkki H10/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKKA H10 — Arkki H10/2

Mitat mm (43)

Toleranssit

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Kanta PY20d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-31-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

42

42

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

50 maks.

50 maks.

Valovirta

850 ± 15 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

600

13,2 V

850

LUOKKA H10 — Arkki H10/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= hehkulangan läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan ainoastaan arkissa H10/1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Arkin H10/2 viitteen (10) mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä Z3 ja Z4 välissä.

LUOKAT H11 JA H11B — Arkki H11/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaaviot

Image

Kuva 2

Lampun maksimiulkomitta (3)

Image

(1)

Vertailutaso on kannan viistotun sisäänvientireunan alapinnan muodostama taso.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee kannan halkaisijan (19 mm) keskustan kautta.

(3)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 2 esitettyä verhopintaa. Verhopinta on samankeskinen vertailuakselin kanssa.

(4)

Säteilevän valon on oltava väriltään valkoista tai vaaleankeltaista.

(5)

Hehkulangan läpimittaa koskevia huomautuksia:

a)

Varsinaisia rajoituksia läpimitalle ei ole voimassa, mutta tavoitteena tulevaisuudessa on arvo: d max. = 1,4 mm.

b)

Samalla valmistajalla standardihehkulampun ja tuotantohehkulampun hehkulangan mitoitusläpimitan on oltava sama.

LUOKAT H11 JA H11B — Arkki H11/2

Kuva 3

Vääristämätön alue (6) ja musta kärki (7)

Image

Kuva 4

Metallia sisältämätön alue (8)

Image

Kuva 5

Sallittu hehkulangan akselin siirtymä (9)

(vain standardihehkulamput)

Image

Kuva 6

Kuvun epäkeskisyys (10)

Image

(6)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella.Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 and γ2 välisellä alueella.

(7)

Tummennuksen on ulotuttava ainakin kuvun sylinterimäiseen osaan saakka ja peitettävä kuvun koko kärki.Sen on ulotuttava vähintään tasolle, joka on yhdensuuntainen vertailutason kanssa ja jossa γ3 leikkaa kuvun ulkopinnan (suunta B arkilla H11/1).

(8)

Hehkulampun sisärakenteen on oltava sellainen, että hajavalokuvioita ja heijastumia ilmenee ainoastaan itse hehkulangan yläpuolella vaakasuunnasta katsottuna (suunta Aarkin H11/1 kuvassa 1).Muita metalliosia kuin hehkulangan kierroksia ei saa sijaita kuvassa 4 esitetyllä varjostetulla alueella.

(9)

Hehkulangan siirtymä vertailuakselin suhteen mitataan ainoastaan arkin H11/1 kuvassa 1 esitetyissä suunnissa A ja B. Mitattavat kohdat määräytyvät niiden kohtien mukaan, joissa vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa hehkulangan akselin.

(10)

Kuvun epäkeskisyys hehkulangan akselin suhteen mitataan niillä kahdella vertailutason suuntaisella tasolla, joilla vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimmaisena olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa hehkulangan akselin.

LUOKAT H11 JA H11B — Arkki H11/3

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

0,5 min.

käsiteltävänä

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Kanta:

H11:

PGJ19-2

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-110-2) mukaan

H11B:

PGJY19-2

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-146-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

24

12

wattia

55

70

55

Testijännite

volttia

13,2

28,0

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

62 max.

80 max.

62 max.

Valovirta

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

1 000

13,2 V

1 350

LUOKAT H11 JA H11B — Arkki H11/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= hehkulangan läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan ainoastaan arkin H11/1 kuvassa 1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Arkin H11/3 viitteen (11) mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

LUOKKA H12 — Arkki H12/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKKA H12 — Arkki H12/2

Mitat mm (51)

Toleranssit

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

4,8 min

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Kanta PZ20d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-31-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

53

53

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoite-arvot

Teho (W)

61 maks.

61 maks.

Valovirta

1 050 ± 15 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

775

13,2 V

1 050

LUOKKA H12 — Arkki H12/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= hehkulangan läpimitta

Suunnat A, B ja C, ks. arkki H12/1.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Hehkulangan keskikohdan on oltava mittojen b1 ja b2 rajaamalla alueella.

LUOKAT H13 JA H13A — Arkki H13/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaavio

Image

LUOKAT H13 JA H13A — Arkki H13/2

Kuva 2

Vertailuakselin määritys (2)

Image

Kuva 4

Kuvun siirtymä (8)

Image

Kuva 3

Vääristämätön alue (6) valoa läpäisemätön päällyste (7)

Image

Kuva 5

Valon kulun esto kannan suuntaan (9)

Image

(6)

Lasikupu ei saa aiheuttaa aksiaalista eikä sylinterimäistä optista vääristymää kulmien β ja δ välisellä alueella.Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien β ja δ välisellä alueella. Sitä ei tarvitse varmentaa valoa läpäisemättömän pinnoitteen peittämällä alueella.

(7)

Valoa läpäisemättömän pinnoitteen on ulotuttava ainakin kuvun sylinterimäiseen osaan saakka ja peitettävä kuvun koko kärki.Sen on ulotuttava vähintään tasolle, joka on yhdensuuntainen vertailutason kanssa ja jossa γ leikkaa kuvun ulkopinnan (suunta B arkilla H13/1).

(8)

Lähivalohehkulangan siirtymä lasikuvun akselin suhteen mitataan niillä kahdella vertailutason suuntaisella tasolla, joilla vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa lähivalohehkulangan akselin.

(9)

Valon kulku on estettävä kuvun kannanpuoleisessa päässä kulmaan θ asti.Tämä vaatimus koskee kaikkia suuntia vertailuakselin ympärillä.

LUOKAT H13 JA H13A — Arkki H13/3

Kuva 6

Hehkulankojen sijainti ja mitat (10) (11) (12) (13) (14)

Image

LUOKAT H13 JA H13A — Arkki H13/4

Mitat mm

Toleranssit

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

d1 (13) (58)

1,8 maks.

d2 (13) (58)

1,8 maks.

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

42° min.

δ

52° min.

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Kanta:

H13:

P26.4t

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-128-3) mukaan

H13A:

PJ26.4t

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET (59)

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

55

60

55

60

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

68 maks.

75 maks.

68 maks.

75 maks.

Valovirta

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

LUOKKA H14 — Arkki H14/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaavio

Image

Kuva 2

Lampun maksimiulkomitta (3)

Image

(1)

Vertailutaso määritetään niiden pidikkeen pinnalla olevien pisteiden mukaan, joihin kannan renkaan kolme korvaketta tukeutuvat.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee kannan halkaisijan ”M” keskikohdan kautta.

(3)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 2 esitettyä verhopintaa.Verhopinta on samankeskinen vertailuakselin kanssa.

LUOKKA H14 — Arkki H14/2

Kuva 3

Vääristämätön alue (4) ja musta kärki (5)

Image

Kuva 4

Kuvun epäkeskisyys

Image

Kuva 5

Hehkulangan akselin siirtymä (7)

(vain standardihehkulamput)

Image

(4)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella.Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella. Sitä ei tarvitse varmentaa tummennuksen peittämällä alueella.

(5)

Tummennuksen on ulotuttava ainakin kuvun sylinterimäiseen osaan saakka ja peitettävä kuvun koko kärki.Sen on ulotuttava vähintään tasolle, joka on yhdensuuntainen vertailutason kanssa ja jossa γ3 leikkaa kuvun ulkopinnan (suunta B arkilla H14/1).

(6)

Kuvun epäkeskisyys lähivalohehkulangan akselin suhteen mitataan niillä kahdella vertailutason suuntaisella tasolla, joilla vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa lähivalohehkulangan akselin.

(7)

Hehkulangan siirtymä vertailuakselin suhteen mitataan ainoastaan arkin H14/1 kuvassa 1 esitetyissä tarkastelusuunnissa A, B ja C.Mitattavat pisteet ovat ne, joissa vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa hehkulangan akselin.

LUOKKA H14 — Arkki H14/3

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamput

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

0,3 min.

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

55° min.

γ2

52° min.

γ3

43°

0 / – 5°

0 / – 5°

Kanta P38t IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-133-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

55

60

55

60

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

68 maks.

75 maks.

68 maks.

75 maks.

Valovirta

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

LUOKKA H14 — Arkki H14/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 on lähivalohehkulangan läpimitta ja d2 on kaukovalohehkulangan läpimitta.

Hehkulangan läpimittaa koskevia huomautuksia:

a)

Varsinaisia rajoituksia läpimitalle ei ole voimassa, mutta tavoitteena tulevaisuudessa ovat seuraavat arvot: d1 maks. = 1,6 mm ja d2 maks. = 1,6 mm.

b)

Samalla valmistajalla standardihehkulampun ja tuotantohehkulampun hehkulangan mitoitusläpimitan on oltava sama.

Hehkulankojen sijainti tarkastetaan ainoastaan arkin H14/1 kuvassa 1 esitetyissä suunnissa A, B ja C.

Lähivalohehkulangan on oltava kokonaan suorakulmiossa A ja kaukovalohehkulangan suorakulmiossa B.

Arkin H14/3 viitteen (8) mukaisesti määriteltyjen lähivalohehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

LUOKKA H15 — Arkki H15/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaavio

Kuva 3

Lampun maksimiulkomitat (3)

Image

Kuva 2

Vertailuakselin määritys (2)

Image

Kuva 4

Vääristämätön alue (4)

Image

(1)

Vertailutason määrittävät ne pisteet, joissa pidike koskettaa kannan renkaan kolmea korvaketta pistokkeen puolelta.Se on tarkoitettu käytettäväksi sisäisenä vertailutasona.

Lisävertailutason määrittävät ne pidikkeen pinnalla olevat pisteet, joihin kannan renkaan kolme tukinastaa tukeutuvat. Se on tarkoitettu käytettäväksi ulkoisena vertailutasona.

Kannan osalta käytetään (sisäistä) vertailutasoa, mutta joissakin sovelluksissa voidaan käyttää (ulkoista) lisävertailutasoa.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja leikkaa kahden kohtisuoran leikkauspisteen arkin H15/1 kuvassa 2 esitetyllä tavalla.

(3)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 3 esitettyä verhopintaa. Verhopinta on samankeskinen vertailuakselin kanssa.

(4)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kuvassa 4 esitettyjen kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella.Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 and γ2 välisellä alueella.

LUOKKA H15 — Arkki H15/2

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,20 / – 0,15

γ1

50° min

50° min

50° min

γ2

50° min

50° min

50° min

r

Lisätietoja kantaa koskevalla arkilla

Kanta PGJ23t-1 IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-155-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

wattia

15

55

20

60

15

55

Testijännite

volttia

13,2

28,0

13,2

13,2

Tavoite-arvot

wattia

19 maks.

64 maks.

24 maks.

73 maks.

19 maks.

64 maks.

 

Valovirta

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin 12 V

 

1 000

Viitevalovirta, kun jännite on noin 13,2 V

 

1 350

Viitevalovirta, kun jännite on noin 13,5 V

290

 

LUOKKA H15 — Arkki H15/3

Position of the shield

Image

Position of the filaments

Image

LUOKKA H15 — Arkki H15/4

Taulukko arkin H15/3 kuvissa tarkoitetuista mitoista (mm)

Viite (64)

Mitta (65)

Toleranssi

Tuotanto-hehkulamput

Standardi- hehkulamppu

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

min. 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Riippuvainen kilven muodosta

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

LUOKKA H15 — Arkki H15/5

Arkkia H15/3 koskevat lisäselitykset

Jäljempänä mainitut mitat mitataan kolmessa suunnassa:

1)

mitat a, c1, c2, d, e, f, lR ja lC;

2)

mitat g, h, p ja q;

3)

mitta b1;

4)

mitta b2.

Mitat b1, b2, c1 ja h mitataan vertailutason suuntaisilla tasoilla 31,0 mm:n ja 33,5 mm:n etäisyydellä (34,0 mm, kun lampun jännite on 24 V).

Mitat c2, p ja q mitataan vertailutason suuntaisilla tasoilla 33,5 mm:n etäisyydellä (34,0 mm, kun lampun jännite on 24 V).

Mitat a ja g mitataan vertailutason suuntaisilla tasoilla 24,0 mm:n (24,5, kun tyyppi on 24 V) ja 26,0 mm:n etäisyydellä.

LUOKKA H16 — Arkki H16/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Luokka H16

Kuva 1

Pääkaavio

Image

Kuva 2

Lampun maksimiulkomitta (3)

Image

(1)

Vertailutaso on kannan viistotun sisäänvientireunan alapinnan muodostama taso.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee kannan halkaisijan (19 mm) keskustan kautta.

(3)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 2 esitettyä verhopintaa. Verhopinta on samankeskinen vertailuakselin kanssa.

(4)

Säteilevän valon on oltava väriltään valkoista tai vaaleankeltaista.

(5)

Hehkulangan läpimittaa koskevia huomautuksia:

Varsinaisia rajoituksia läpimitalle ei ole voimassa, mutta tavoitteena tulevaisuudessa ovat seuraavat arvot: d max. = 0,9 mm.

Samalla valmistajalla standardihehkulampun ja tuotantohehkulampun hehkulangan mitoitusläpimitan on oltava sama.

LUOKKA H16 — Arkki H16/2

Kuva 3

Vääristämätön alue (6) ja musta kärki (7)

Image

Kuva 4

Metallia sisältämätön alue (8)

Image

Kuva 5

Sallittu hehkulangan akselin siirtymä (9)

(vain standardihehkulamput)

Image

Kuva 6

Kuvun epäkeskisyys (10)

Image

(6)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella. Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 and γ2 välisellä alueella.

(7)

Tummennuksen on ulotuttava vähintään kulmaan γ3 ja kuvun lieriömäiseen osaan saakka kuvun kärjen koko alueella.

(8)

Hehkulampun sisärakenteen on oltava sellainen, että hajavalokuvioita ja heijastumia ilmenee ainoastaan itse hehkulangan yläpuolella vaakasuunnasta katsottuna. (Suunta A arkin H16/1 kuvassa 1.)Muita metalliosia kuin hehkulangan kierroksia ei saa sijaita kuvassa 4 esitetyllä varjostetulla alueella.

(9)

Hehkulangan siirtymä vertailuakselin suhteen mitataan ainoastaan arkin H16/1 kuvassa 1 esitetyissätarkastelusuunnissa A ja B. Mitattavat kohdat määräytyvät niiden kohtien mukaan, joissa vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa hehkulangan akselin.

(10)

Hehkulangan siirtymä lasikuvun akselin suhteen mitataan niillä kahdella vertailutason suuntaisella tasolla, joilla vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa hehkulangan akselin.

LUOKKA H16 — Arkki H16/3

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

0,5 min.

käsiteltävänä

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Kanta: H16: PGJ19-3 IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-110-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

19

19

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

22 maks.

22 maks.

Valovirta

500 + 10 % / – 15 %

 

Viitevalovirta: 500 lm, kun jännite on noin 13,2 V

Viitevalovirta: 550 lm, kun jännite on noin 13,5 V

LUOKKA H16 — Arkki H16/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= hehkulangan läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan ainoastaan arkin H16/1 kuvassa 1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Arkin H16/3 viitteen (11) mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

LUOKAT H6W JA HY6W — Arkki H6W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Sivupoikkeama (1)

 

 

0,75

0,4 maks.

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Kanta:

H6W:

BAX9s

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-8-1) mukaan

HY6W:

BAZ9s

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-150-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

6

6

Testijännite

volttia

13,5

13,5

Tavoite-arvot

Teho (W)

7,35 maks.

7,35 maks.

Valovirta

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin 13,5 V

Valkoinen: 125 lm

Ruskeankeltainen: 75 lm

(1)

Hehkulangan keskikohdan enimmäissivupoikkeama kahdesta toisiinsa nähden kohtisuorasta tasosta, jotka molemmat sisältävät vertailuakselin ja toinen akselin X–X.

(2)

Kulmien γ1 ja γ2 ulkokylkien välisellä alueella kuvussa ei saa olla optisesti vääristäviä alueita, ja kuvun kaarevuuden säteen on oltava vähintään 50 prosenttia kuvun todellisesta läpimitasta.

(3)

Kannan sallitun enimmäisläpimitan ylittäviä ulokkeita tai juotosjälkiä ei saa esiintyä missään kannan koko pituudella.

(4)

Tuotantohehkulamppujen lähettämän valon on oltava valkoista luokassa H6W ja ruskeankeltaista luokassa HY6W.

(5)

Standardihehkulampun lähettämän valon on oltava valkoista luokassa H6W ja valkoista tai ruskeankeltaista luokassa HY6W.

LUOKAT H10W/1 JA HY10W — Arkki H10W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Sivupoikkeama (1)

 

 

0,75

0,4 max

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Kanta:

H10W/1:

BAU9s

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-150A-1) mukaan

HY10W:

BAUZ9s

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-150B-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

10

10

Testijännite

volttia

13,5

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

12 maks.

12 maks.

Valovirta

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin 13,5 V

Valkoinen: 200 lm

Ruskeankelt.: 120 lm

(1)

Hehkulangan keskikohdan enimmäissivupoikkeama kahdesta toisiinsa nähden kohtisuorasta tasosta, jotka molemmat sisältävät vertailuakselin ja toinen akselin X–X.

(2)

Kulmien γ1 ja γ2 ulkokylkien välisellä alueella kuvussa ei saa olla optisesti vääristäviä alueita, ja kuvun kaarevuuden säteen on oltava vähintään 50 prosenttia kuvun todellisesta läpimitasta.

(3)

Kannan sallitun enimmäisläpimitan ylittäviä ulokkeita tai juotosjälkiä ei saa esiintyä missään kannan koko pituudella.

(4)

Tuotantohehkulamppujen lähettämän valon on oltava valkoista luokassa H10W/1 ja ruskeankeltaista luokassa HY10W.

(5)

Standardihehkulampun lähettämän valon on oltava valkoista luokassa H10W/1 ja valkoista tai ruskeankeltaista luokassa HY10W.

LUOKAT H21W JA HY21W — Arkki H21W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/ – 1

24 V

 

 

4,5

 

Sivupoikkeama (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

45° min.

Kanta:

H21W:

BAY9s

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-9-1) mukaan

HY21W:

BAW9s

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-149-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

24

12

wattia

21

21

21

Testijännite

volttia

13,5

28,0

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

26,25 maks.

29,4 maks.

26,25 maks.

Valovirta

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

Valkoinen: 415 lm

13,2 V

Valkoinen: 560 lm

13,5 V

Valkoinen: 600 lm

Ruskeankelt.: 300 lm

(1)

Tarkastettava ”testilaatikon” avulla, arkki H21W/2.

(2)

Hehkulangan keskikohdan enimmäissivupoikkeama kahdesta toisiinsa nähden kohtisuorasta tasosta, jotka molemmat sisältävät vertailuakselin ja toinen akselin X–X.

(3)

Sivupoikkeama akseliin X–X nähden kohtisuorasta tasosta mitataan arkilla H21W/2 kuvaillun testimenettelyn kohdassa 1 esitetyssä paikassa.

(4)

Kulmien γ1 ja γ2 ulkokylkien välisellä alueella kuvussa ei saa olla optisesti vääristäviä alueita, ja kuvun kaarevuuden säteen on oltava vähintään 50 prosenttia kuvun todellisesta läpimitasta.

(5)

Tuotantohehkulamppujen lähettämän valon on oltava valkoista luokassa H21W ja ruskeankeltaista luokassa HY21W.

(6)

Standardihehkulampun lähettämän valon on oltava valkoista luokassa H21W ja valkoista tai ruskeankeltaista luokassa HY21W.

LUOKAT H21W JA HY21W — Arkki H21W/2

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään määritettäessä hehkulampun vaatimustenmukaisuutta tarkastamalla hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon sekä hehkulangan akselin kohtisuoruus (toleranssi ± 7,5°) vertailunastan keskuskohdan ja vertailuakselin kautta kulkevaan tasoon nähden.

Image

Viite

a

b

h

k

Mitta

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

hehkulangan todellinen läpimitta

f

=

hehkulangan todellinen pituus

Testimenettelyt ja vaatimukset

1.   Hehkulamppu sijoitetaan pidikkeeseen, jota voidaan kääntää akselinsa ympäri ja jossa on joko kalibroitu asteikko tai pykälät siirtymän toleranssirajojen mukaan. Sitten pidikettä käännetään siten, että hehkulangan päätykuvio näkyy pinnalla, jolle hehkulangan kuva heijastetaan. Hehkulangan päätykuvion on oltava kulmasiirtymän toleranssirajojen sisällä.

2.   Sivuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin ja vertailuakseli pystysuuntaan, ja hehkulankaa tarkastellaan pituussuunnassa, hehkulangan projektion on sijaittava kokonaan sellaisen suorakulmion sisällä, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”b” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa.

3.   Etuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin ja vertailuakseli pystysuuntaisesti, ja hehkulamppua tarkastellaan hehkulangan akseliin nähden kohtisuoraan,

3.1.

hehkulangan projektion on sijaittava kokonaan sellaisen suorakulmion sisällä, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”h” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa;

3.2.

hehkulangan keskikohta saa olla enintään mitan ”k” etäisyydellä vertailuakselista.

LUOKAT H27W/1 JA H27W/2 — Arkki H27W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

LUOKKA H27W/1

Image

LUOKKA H27W/2

Image

(1)

Vertailutaso on kannan viistotun sisäänvientireunan alapinnan muodostama taso.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuora vertailutasoon nähden ja kulkee kannan halkaisijan (13,10 mm) keskikohdan kautta.

(3)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää vertailuakselille keskitetyn teoreettisen sylinterin kokoa.

(4)

Tummennuksen on peitettävä kuvun koko käki, mukaan luettuna kuvun lieriömäinen osuus γ1:n leikkauskohtaan saakka.

LUOKAT H27W/1 JA H27W/2 — Arkki H27W/2

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

4,8 maks.

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

38° nimellinen

38° nimellinen

γ2 (76)

44° nimellinen

44° nimellinen

Kanta

H27W/1:

PG13

IEC:n julkaisun 60061 (arkki 7004-107-4) mukaisesti

H27W/2:

PGJ13

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

27

27

Testijännite

volttia

13,5

13,5

Tavoitearvot

wattia

31 maks.

31 maks.

Valovirta

477 ± 15 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

LUOKAT H27W/1 JA H27W/2 — Arkki H27W/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Mitat mm

Image

Viite

a

c

k

g

Mittas

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= hehkulangan todellinen läpimitta

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Hehkulangan keskikohdan on oltava mitan ”k” määrittämien rajojen sisällä.

LUOKAT HB3 JA HB3A — Arkki HB3/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKAT HB3 JA HB3A — Arkki HB3/2

Vääristämätön alue (7)

Image

Hehkulangan sijainti ja mitat

Image

(6)

Säteilevän valon on oltava väriltään valkoista tai vaaleankeltaista.

(7)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella. Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 and γ2 välisellä alueell

LUOKAT HB3 JA HB3A — Arkki HB3/3

Mitat mm (84)

Toleranssit

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

45° min.

2

52° min.

Kanta P20d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-31-2) mukaan (85)

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

60

60

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

73 maks.

73 maks.

Valovirta

1 860 ± 12 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

1 300

13,2 V

1 860

LUOKAT HB3 JA HB3A — Arkki HB3/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= hehkulangan todellinen läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkistetaan vain arkilla HB3/1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Arkin HB3/3 viitteen (11) mukaisesti määritelty hehkulangan alkupää on alueella ”B” ja loppupää alueella ”C”.

Alueeseen ”A” ei liity mitään hehkulangan keskikohdalle asetettuja vaatimuksia.

LUOKAT HB4 JA HB4A — Arkki HB4/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKAT HB4 JA HB4A — Arkki HB4/2

Vääristämätön alue (7) ja musta kärki (8)

Image

Kuvun epäkeskisyys

Image

Hehkulangan sijainti ja mitat

Image

(6)

Säteilevän valon on oltava väriltään valkoista tai vaaleankeltaista.

(7)

Lasikuvun on oltava aksiaalista ja sylinterimäistä optista vääristymää aiheuttamaton kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella.Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella. Sitä ei tarvitse varmentaa tummennuksen peittämällä alueella.

(8)

Tummennuksen on ulotuttava vähintään kulmaan γ3 sekä ainakin kulman γ1 määrittämään kuvun vääristämättömään osaan saakka.

LUOKAT HB4 JA HB4A — Arkki HB4/3

Mitat mm (91)

Toleranssit

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Kanta P22d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-32-2) mukaan (92)

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

51

51

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

62 maks.

62 maks.

Valovirta

1 095 ± 15 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

825

13,2 V

1 095

LUOKAT HB4 JA HB4A — Arkki HB4/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= hehkulangan todellinen läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan vain arkilla HB4/1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Arkin HB4/3 viitteen (12) mukaisesti määritelty hehkulangan alkupää on alueella ”B” ja loppupää alueella ”C”.

Alueeseen ”A” ei liity mitään hehkulangan keskikohdalle asetettuja vaatimuksia.

LUOKKA HIR1 — Arkki HIR1/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKKA HIR1 — Arkki HIR1/2

Mitat mm (98)

Toleranssit

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

1,6 maks.

 

 

γ1

50° min.

γ2

50° min.

Kanta PX20d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-31-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

65

65

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

73 maks.

73 maks.

Valovirta

2 500 ± 15 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

1 840

13,2 V

2 500

LUOKKA HIR1 — Arkki HIR1/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= hehkulangan todellinen läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan vain arkilla HIR1/1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Arkin HIR1/2 viitteen (10) mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

LUOKKA HIR2 — Arkki HIR2/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKKA HIR2 — Arkki HIR2/2

Mitat mm (103)

Toleranssit

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

1,6 maks.

γ1

50° min.

γ2

50° min.

Kanta PX22d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-32-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

55

55

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

63 maks.

63 maks.

Valovirta

1 875 ± 15 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

1 355

13,2 V

1 875

LUOKKA HIR2 — Arkki HIR2/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= hehkulangan todellinen läpimitta

Hehkulangan sijainti tarkastetaan vain arkilla HIR2/1 esitetyissä suunnissa A ja B.

Arkin HIR2/2 viitteen (10) mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

LUOKKA HS1 — Arkki HS1/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaavio

Image

Maximum lamp outlines (4)

Kuva 2

Kuva 3

Image

(1)

Vertailutaso määräytyy kannan renkaan kolmen korvakkeen kosketuspisteiden mukaan.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee sen ympyrän keskustan kautta, jonka halkaisija on ”M”.

(3)

Säteilevän valon on oltava väriltään valkoista tai vaaleankeltaista.

(4)

Kupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 2 esitettyjä ulkomittoja. Jos käytetään vaaleankeltaista ulkokupua, kupu ja rakenteet eivät saa ylittää kuvassa 3 esitettyjä ulkomittoja.

(5)

Tummennuksen on ulotuttava ainakin kuvun sylinterimäiseen osaan saakka. Sen on ulotuttava myös sisäkilven päälle kun kilpeä katsotaan vertailuakseliin nähden suorassa kulmassa.

LUOKKA HS1 — Arkki HS1/2

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45 / – 0,25

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

28,95

a

maks. 40°

maks. 40°

Kanta PX43t IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-34-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

6 (104)

12 (104)

12 (104)

wattia

35

35

35

35

35

35

Testijännite

volttia

6,3

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W) ±%

35

35

35

35

35

35

5

5

Valovirta ± %

700

440

825

525

 

15

 

Mittausvalovirta (105) lm

 

450

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

700

450

13,2 V

825

525

LUOKKA HS1 — Arkki HS1/3

Kilven sijainti

Image

Hehkulankojen sijainti

Image

LUOKKA HS1 — Arkki HS1/4

Taulukko mitoista arkin HS1/3 kaavioissa (mm)

Viite (106)

Mitat (107)

Toleranssi

Tuotanto-hehkulamput

Standardihehkulamppu

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

min. 0,1 / maks. 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45 / – 0,25

+ 0,20 / – 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50 / – 0,30

+ 0,30 / – 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Riippuvainen kilven muodosta

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

CATEGORY HS1 — Sheet HS1/5

Arkkia HS1/3 koskevat lisäselitykset

Seuraavat mitataan kolmessa suunnassa:

1

mitat a, b1, c, d, e, f, lR ja lC;

2

mitat g, h, p ja q;

3

mitta b2.

Mitat p ja q mitataan tasoilla, jotka ovat samansuuntaisia kuin vertailutaso ja 33 mm:n etäisyydellä siitä.

Mitat b1, b2 mitataan tasoilla, jotka ovat samansuuntaisia kuin vertailutaso ja 29,5 mm:n ja 33 mm:n etäisyydellä siitä.

Mitat a ja g mitataan tasoilla, jotka ovat samansuuntaisia kuin vertailutaso ja 25,0 mm:n ja 26,0 mm:n etäisyydellä siitä.

Mitat c ja h on mitataan tasoilla, jotka ovat samansuuntaisia kuin vertailutaso ja 29,5 mm:n ja 31 mm:n etäisyydellä siitä.

Huomautus: Mittausmenetelmästä, ks. IEC-julkaisun 60809 lisäys E.

LUOKKA HS2 — Arkki HS2/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKKA HS2 — Arkki HS2/2

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

15° min.

γ (4)

40°

 

 

40° min.

Kanta PX13,5s IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-35-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

6

12

6

wattia

15

15

Testijännite

volttia

6,75

13,5

6,75

Tavoitearvot

Teho (W)

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Valovirta

320 ± 15 %

 

Viitevalovirta: 320 lm, kun jännite on noin 6,75 V

LUOKKA HS2 — Arkki HS2/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään silloin kun määritellään, onko hehkulamppu määräysten mukainen tarkistamalla hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon.

Image

Viite

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Mitta

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= hehkulangan todellinen läpimitta

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Hehkulangan alkupään on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 välissä.

LUOKKA HS5 — Arkki HS5/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

MOOTTORIPYÖRÄN HEHKULAMPPU

Kuva 1

Pääkaavio

Image

Kuva 2

Vääristämätön alue (4) ja musta kärki (5)

Image

(1)

Vertailutaso määräytyy kolmen kosketuspisteen sisäpinnan mukaan.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee kannan halkaisijan (23 mm) keskustan kautta.

(3)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 1 esitettyä verhopintaa. Verhopinta on samankeskinen vertailuakselin kanssa.

(4)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella. Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 and γ2 välisellä alueella.

(5)

Tummennuksen on ulotuttava vähintään kulmaan γ3 ja kuvun lieriömäiseen osaan saakka kuvun kärjen koko alueella.

LUOKKA HS5 — Arkki HS5/2

Kuva 3

Hehkulangan sijainti ja mitat

Kaukovalohehkulanka suunnasta B

Image

Lähivalohehkulanka suunnasta A

Image

Kaukovalohehkulanka päältä katsottuna

Image

Lähivalohehkulanka päältä katsottuna

Image

LUOKKA HS5 — Arkki HS5/3

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

50° min.

γ2

23° min.

γ3

50° min.

Kanta P23t IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-138-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

Jännite

V

12

12

Teho

W

35

30

35

30

Testijännite

V

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho

W

40 maks.

37 maks.

40 maks.

37 maks.

Valovirta

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

460

380

13,2 V

620

515

LUOKKA HS5 — Arkki HS5/4

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään määritettäessä hehkulampun vaatimustenmukaisuutta tarkastamalla

a)

lähivalohehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon sekä

b)

kaukovalohehkulangan sijainti suhteessa lähivalohehkulankaan.

Mitat millimetreinä

Sivuleikkauskuva

Image

Viite

a

b

c

d

v

Mitat

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

Lähivalohehkulangan läpimitta

d2

=

Kaukovalohehkulangan läpimitta

Etuleikkauskuva

Image

Viite

h

k

Mitat

6,0

0,5

Hehkulankojen on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

Hehkulangan keskikohdan on oltava mitan ”k” määrittämien rajojen sisällä.

LUOKKA HS5A — Arkki HS5A/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

MOOTTORIPYÖRÄN HEHKULAMPPU

Kuva 1

Pääkaavio

Image

Kuva 2

Vääristämätön alue (4) ja musta kärki (5)

Image

(1)

Vertailutaso määräytyy kolmen kosketuspisteen sisäpinnan mukaan.

(2)

Vertailuakseli on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee kannan halkaisijan (23 mm) keskustan kautta.

(3)

Lasikupu ja tukirakenteet eivät saa ylittää kuvassa 1 esitettyä verhopintaa. Verhopinta on samankeskinen vertailuakselin kanssa.

(4)

Lasikuvun on oltava optisesti vääristämätön kulmien γ1 ja γ2 välisellä alueella. Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien γ1 and γ2 välisellä alueella.

(5)

Tummennuksen on ulotuttava vähintään kulmaan γ3 ja kuvun lieriömäiseen osaan saakka kuvun kärjen koko alueella.

LUOKKA HS5A — Arkki HS5A/2

Kuva 3

Hehkulangan sijainti ja mitat

Image

LUOKKA HS5A — Arkki HS5A/3

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

50° min.

γ2

23° min.

γ3

50° min.

Kanta PX23tIEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-138A-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

Jännite

V

12 (120)

12 (120)

Teho

W

45

40

45

40

Testijännite

V

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho

W

50 maks.

45 maks.

50 maks.

45 maks.

Valovirta

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

LUOKKA HS6 — Arkki HS6/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaavios

Image

LUOKKA HS6 — Arkki HS6/2

Kuva 2

Vertailuakselin määritys (9)

Image

Kuva 4

Kuvun siirtymä (8)

Image

Kuva 3

Vääristämätön alue (6) ja valoa läpäisemätön päällyste (7)

Image

Kuva 5

Valon kulun esto kannan suuntaan (9)

Image

(6)

Lasikupu ei saa aiheuttaa aksiaalista eikä sylinterimäistä optista vääristymää kulmien β ja δ välisellä alueella. Tämä vaatimus koskee kuvun koko ulkokehää kulmien β ja δ välisellä alueella. Sitä ei tarvitse varmentaa valoa läpäisemättömän pinnoitteen peittämällä alueella.

(7)

Valoa läpäisemättömän pinnoitteen on ulotuttava ainakin kuvun sylinterimäiseen osaan saakka ja peitettävä kuvun koko kärki. Sen on ulotuttava vähintään tasolle, joka on yhdensuuntainen vertailutason kanssa ja jossa γ leikkaa kuvun ulkopinnan kuvan 3 mukaisesti (suunta B arkilla HS6/1).

(8)

Lähivalohehkulangan siirtymä lasikuvun akselin suhteen mitataan niillä kahdella vertailutason suuntaisella tasolla, joilla vertailutasoa lähimpänä tai siitä kauimpana olevien päätykierrosten ulkopuolen projektio leikkaa lähivalohehkulangan akselin.

(9)

Valon kulku on estettävä kuvun kannanpuoleisessa päässä kulmaan θ asti. Tämä vaatimus koskee kaikkia suuntia vertailuakselin ympärillä.

LUOKKA HS6 — Arkki HS6/3

Kuva 6

Hehkulankojen sijainti ja mitat (10) (11) (12) (13) (14)

Image

LUOKKA HS6 — Arkki HS6/4

Mitat mm

Toleranssi

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

d1 (13) (122)

1,4 maks.

d2 (13) (122)

1,4 maks.

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

42° min.

δ

52° min.

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Kanta

:

PX26,4t IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-128-3) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET (123)

Ratedvalues

volttia

12

12

wattia

40

35

40

35

Testijännite

volttia

13,2

13,2

Tavoitearvot

Teho (W)

45 maks.

40 maks.

45 maks.

40 maks.

Valovirta

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

630 / 420

13,2 V

900 / 600

LUOKKA P13W — Arkki P13W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Kuva 1

Pääkaavio

Image

Kuva 2

Metallia sisältämätön alue (3)

Image

(1)

Vertailutaso on kannan ja pidikkeen kosketuskohtien määrittämä taso.

(2)

Varsinaisia rajoituksia läpimitalle ei ole voimassa, mutta tavoitteena on arvo d max. = 1,0 mm.

(3)

Kuvassa 2 esitetyllä varjostetulla alueella ei saa olla muita valoa läpäisemättömiä osia kuin hehkulangan kierroksia. Tämä koskee kulmien α1 + 2 sisäpuolelle jäävää kääntyvää osaa.

LUOKKA P13W — Arkki P13W/2

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

30,0° min.

30,0° min.

α2  (126)

58,0° min.

58,0° min.

Kanta PG18,5d-1 IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-147-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

Jännite

V

12

12

Teho

W

13

13

Testijännite

V

13,5

13,5

Tavoitearvot

Testijännite

W

19 maks.

19 maks.

Valovirta

lm

250

 

±

+ 15 % / – 20 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin 13,5 V

250 lm

LUOKKA P13W — Arkki P13W/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Tuotantohehkulamput

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Standardihehkulamppus

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Hehkulangan sijainti tarkastetaan kahdessa toisiinsa nähden kohtisuorassa tasossa, joista toinen on syöttöjohtimien kautta kulkeva taso.

Arkin P13W/2 viitteen (4) mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

LUOKAT P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W JA PSR19W — Arkki P19W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKAT P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W JA PSR19W — Arkki P19W/2

Mitat mm (127)

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

min.

nom.

max.

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

58° min.

P19W Cap PGU20-1

PY19W Cap PGU20-2

PR19W Cap PGU20-5

PS19W Cap PG20-1

PSY19W Cap PG20-2

PSR19W Cap PG20-5

IEC-julkaisun 60061

(arkki 7004-127-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

19

19

Testijännite

volttia

13,5

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

20 maks.

20 maks.

Valovirta

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin 13,5 V

White: 350 lm

Amber: 215 lm

Red: 80 lm

 

LUOKAT P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W JA PSR19W — Arkki P19W/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Tuotantohehkulamput

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardihehkulamppus

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Hehkulangan sijainti tarkastetaan kahdessa toisiinsa nähden kohtisuorassa tasossa, joista toinen on syöttöjohtimien kautta kulkeva taso.

Arkin P19W/2 viitteen (6) mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä

LUOKKA P21W — Arkki H21W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Sivupoikkeama (1)

6,12 V

 

 

(3)

0,3 maks.

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Kanta BA15s IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-11A-9) mukaan (2)

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

6

12

24

12

wattia

21

21

Testijännite

volttia

6,75

13,5

28,0

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

27,6 maks.

26,5 maks.

29,7 maks.

26,5 maks.

Valovirta

460 ± 15 %

 

Viitevalovirta: 460 lm, kun jännite on noin 13,5 V

(1)

Hehkulangan keskikohdan enimmäissivupoikkeama kahdesta toisiinsa nähden kohtisuorassa olevasta tasosta, joista molemmat sisältävät vertailuakselin ja toinen nastojen akselin.

(2)

Hehkulamppuja, joissa on kanta BA15d, voidaan käyttää erityistarkoituksia varten; niiden mitat ovat samat.

(3)

Tarkastettava ”testilaatikon” avulla (arkki P21W/2).

(4)

Tässä tarkastelusuunnassa 24 V:n lampun hehkulanka voi olla suora tai V:n muotoinen. Muoto on ilmoitettava hyväksyntähakemuksessa. Jos hehkulanka on suora, sovelletaan arkilla P21W/2 esitettyjä pinnalle heijastamista koskevia vaatimuksia. Jos se on V:n muotoinen, hehkulankojen päiden on oltava samalla etäisyydellä enintään ± 3 mm:n etäisyydellä vertailutasosta.

LUOKKA P21W — Arkki P21W/2

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään määritettäessä hehkulampun vaatimustenmukaisuutta tarkastamalla hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon sekä hehkulangan akselin kohtisuoruus (toleranssi ± 15°) nastojen (P21W) tai vertailunastan (PY21W ja PR21W) keskilinjan ja vertailuakselin kautta kulkevaan tasoon nähden.

Sivuleikkauskuva

Etuleikkauskuva

Image


Viite

a

b

h

k

Mitta

3,5

3,0

9,0

1,0

Testimenettelyt ja vaatimukset

1.   Hehkulamppu sijoitetaan pidikkeeseen, jota voidaan kääntää akselinsa ympäri ja jossa on joko kalibroitu asteikko tai pykälät siirtymän toleranssirajojen mukaan. Sitten pidikettä käännetään siten, että hehkulangan päätykuvio näkyy pinnalla, jolle hehkulangan kuva heijastetaan. Hehkulangan päätykuvion on oltava kulmasiirtymän toleranssirajojen sisällä.

2.   Sivuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin ja vertailuakseli pystysuuntaan, ja hehkulankaa tarkastellaan pituussuunnassa, hehkulangan projektion on sijaittava kokonaan sellaisen suorakulmion sisällä, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”b” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa.

3.   Etuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin ja vertailuakseli pystysuuntaisesti, ja hehkulamppua tarkastellaan hehkulangan akseliin nähden kohtisuoraan,

3.1.

hehkulangan projektion on sijaittava kokonaan sellaisen suorakulmion sisällä, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”h” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa;

3.2.

hehkulangan keskikohta saa olla enintään mitan ”k” etäisyydellä vertailuakselista.

LUOKKA P21/4W — Arkki P21/4W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Sivupoikkeama

 

 

(1)

0,3 maks. (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Kanta BAZ15d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-11C-3) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

24

12

wattia

21

4

21

4

21 / 4

Testijännite

volttia

13,5

28,0

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

26,5 maks.

5,5 maks.

29,7 maks.

8,8 maks.

26,5 / 5,5 maks.

Valovirta ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Viitevalovirta: 440 lm ja 15 lm, kun jännite on noin 13,5

(1)

Nämä mitat on tarkastettava ”testilaatikon” (3) avulla edellä esitettyjen mittojen ja toleranssien mukaan. Mitat ”x” ja ”y” viittaavat päähehkulankaan (korkea teho), eivät vertailuakseliin. Keinoja hehkulangan sekä kannan ja pidikkeen yhdistelmän sijoitustarkkuuden parantamiseksi kehitellään.

(2)

Päähehkulangan keskikohdan enimmäissivupoikkeama kahdesta keskenään kohtisuorassa olevasta tasosta, joista molemmat sisältävät vertailuakselin ja toinen vertailunastan akselin.

(3)

”Testilaatikko” on sama kuin hehkulampulla P21/5W.

LUOKKA P21/5W — Arkki P21/5W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Sivupoikkeama (2)

6,12 V

 

 

(1)

0,3 maks.

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Kanta BAY15d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-11B-7) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

6

12

24

12

wattia

21

5

21

5

21

5

21 / 5

Testijännite

volttia

6,75

13,5

28,0

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

27,6 maks.

6,6 maks.

26,5 maks.

6,6 maks.

29,7 maks.

11,0 maks.

26,5 ja 6,6 maks.

Valovirta ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Viitevalovirta: 440 lm ja 35 lm, kun jännite on noin 13,5 V

Ks. huomautukset arkilla P21/5W/2.

LUOKKA P21/5W — Arkki P21/5W/2

Huomautuksia

(1)

Mitat on tarkastettava ”testilaatikon” avulla. Ks. arkit P21/5W/2 ja P21/5W/3. Mitat ”x” ja ”y” viittaavat päähehkulankaan (korkea teho), eivät vertailuakseliin.

(2)

Päähehkulangan (korkea teho) keskikohdan enimmäissivupoikkeama kahdesta keskenään kohtisuorassa olevasta tasosta, joista molemmat sisältävät vertailuakselin ja toinen vertailunastan akselin.

(3)

Tässä tarkastelusuunnassa 24 V:n lampun hehkulangat voivat olla suoria tai V:n muotoisia. Muoto on ilmoitettava hyväksyntähakemuksessa. Jos hehkulangat ovat suoria, sovelletaan pinnalle heijastamista koskevia vaatimuksia. Jos ne ovat V:n muotoisia, kaikkien hehkulankojen päiden on oltava samalla etäisyydellä enintään ± 3 mm:n päässä vertailutasosta.

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään määritettäessä hehkulampun vaatimustenmukaisuutta tarkastamalla

a)

päähehkulangan (korkea teho) sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon sekä hehkulangan akselin kohtisuoruus (toleranssi ± 15°) nastojen keskilinjan ja vertailuakselin kautta kulkevaan tasoon nähden; sekä

b)

apuhehkulangan (matala teho) sijainti suhteessa päähehkulankaan (korkea teho).

Testimenettely ja -vaatimukset

1.   Hehkulamppu sijoitetaan pidikkeeseen, jota voidaan kääntää akselinsa ympäri ja jossa on joko kalibroitu asteikko tai pykälät siirtymän toleranssirajojen mukaan. Sitten pidikettä käännetään niin, että päähehkulangan päätykuvio näkyy pinnalla, jolle hehkulangan kuva heijastetaan. Hehkulangan päätykuvion on oltava kulmasiirtymän toleranssirajojen sisällä.

2.   Sivuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin, vertailuakseli pystysuuntaisesti ja vertailunasta oikealle ja kun päähehkulankaa tarkastellaan pituussuunnassa,

2.1.

päähehkulangan projektion on sijaittava kokonaan suorakulmiossa, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”b” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa;

2.2.

apuhehkulangan projektion on sijaittava kokonaan

2.2.1.

suorakulmiossa, jonka leveys on ”c” ja korkeus ”d” ja jonka keskipiste on etäisyydellä ”v” oikealle ja etäisyydellä ”u” ylöspäin päähehkulangan keskikohdan teoreettisesta sijaintipaikasta;

2.2.2.

päähehkulangan projektion yläreunan kanssa tangentiaalisen ja 25 asteen kulmassa vasemmalta oikealla nousevan suoran yläpuolella;

2.2.3.

päähehkulangan projektion oikealla puolella.

3.   Etuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin ja vertailuakseli pystysuuntaisesti ja kun hehkulamppua tarkastellaan päähehkulangan akseliin nähden kohtisuoraan,

3.1.

päähehkulangan projektion on sijaittava kokonaan suorakulmiossa, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”h” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa;

3.2.

päähehkulangan keskikohta saa olla enintään mitan ”k” etäisyydellä vertailuakselista;

3.3.

apuhehkulangan keskikohta saa olla enintään ± 2 mm:n (standardihehkulampuissa ± 0,4 mm:n) etäisyydellä vertailuakselista.

LUOKKA P21/5W — Arkki P21/5W/3

(Mitat mm)

Sivuleikkauskuva

Image

Viite

a

b

c

d

u

v

Mitta

3,5

3,0

4,8

2,8

Etuleikkauskuva

Image

Viite

a

h

k

Mitta

3,5

9,0

1,0

LUOKAT P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W JA PSR24W — Arkki P24W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKAT P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W JA PSR24W — Arkki P24W/2

Mitat mm (132)

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

58,0° min.

P24W

kanta PGU20-3

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-127-2) mukaan

PX24W

kanta PGU20-7

PY24W

kanta PGU20-4

PR24W

kanta PGU20-6

PS24W

kanta PG20-3

PSX24W

kanta PG20-7

PSY24W

kanta PG20-4

PSR24W

kanta PG20-6

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

24

24

Testijännite

volttia

13,5

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

25 maks.

25 maks.

Valovirta

P24W PS24W

500 + 10 / – 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10 / – 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15 / – 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15 / – 25 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

12 V

Valkoinen: 345 lm

13,2 V

Valkoinen: 465 lm

13,5 V

Valkoinen: 500 lm

Ruskeankelt.: 300 lm

Punainen: 115 lm

LUOKAT P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W JA PSR24W — Arkki P24W/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Tuotanto-hehkulamput

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardihehkulamppus

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Tuotantohehkulamput

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Standardihehkulamppus

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Hehkulangan sijainti tarkastetaan kahdessa toisiinsa nähden kohtisuorassa tasossa, joista toinen on syöttöjohtimien kautta kulkeva taso.

Arkin P24W/2 viitteen (6) mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

LUOKKA P27W — Arkki P27W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Sivupoikkeama (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Kanta W2.5x16d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-104-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

27

27

Testijännite

volttia

13,5

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

32,1 maks.

32,1 maks.

Valovirta

475 ± 15 %

 

Viitevalovirta: 475 lm, kun jännite on noin 13,5 V

(1)

Vertailuakseli määräytyy vertailuohjaimien mukaan, ja se on kohtisuorassa vertailutasoon nähden.

(2)

Hehkulangan keskikohdan enimmäissivupoikkeama kahdesta keskenään kohtisuorassa olevasta tasosta, joista molemmat sisältävät vertailuakselin ja toinen vertailuohjaimien kautta kulkevan akselin.

(3)

Tarkastettava ”testilaatikon” avulla (arkki P27W/2).

LUOKKA P27W — Arkki P27W/2

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään määritettäessä hehkulampun vaatimustenmukaisuutta tarkastamalla hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon sekä hehkulangan akselin kohtisuoruus (toleranssi ± 15°) ohjaimien keskikohtien ja vertailuakselin kautta kulkevaan tasoon nähden.

Image

Viite

a

b

h

k

Mitta

3,5

3,0

11,9

1,0

Testimenettelyt ja vaatimukset

1.   Hehkulamppu sijoitetaan pidikkeeseen, jota voidaan kääntää akselinsa ympäri ja jossa on joko kalibroitu asteikko tai pykälät kulmasiirtymän toleranssirajojen mukaan. Sitten pidikettä käännetään siten, että hehkulangan päätykuvio näkyy pinnalla, jolle hehkulangan kuva heijastetaan. Hehkulangan päätykuvion on oltava kulmasiirtymän toleranssirajojen sisällä

2.   Sivuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin ja vertailuakseli pystysuuntaan, ja hehkulankaa tarkastellaan pituussuunnassa, hehkulangan projektion on sijaittava kokonaan sellaisen suorakulmion sisällä, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”b” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa.

3.   Etuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin ja vertailuakseli pystysuuntaisesti, ja hehkulamppua tarkastellaan hehkulangan akseliin nähden kohtisuoraan,

3.1.

hehkulangan projektion on sijaittava kokonaan sellaisen suorakulmion sisällä, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”h” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa;

3.2.

hehkulangan keskikohta saa olla enintään mitan ”k” etäisyydellä vertailuakselista.

LUOKKA P27/7W — Arkki P27/7W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Sivupoikkeama (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Kanta W2.5x16q IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-104-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

27

7

27

7

Testijännite

volttia

13,5

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

32,1 maks.

8,5 maks.

32,1 maks.

8,5 maks.

Valovirta

475 ± 15 %

36 ± 15 %

 

Viitevalovirta: 475 ja 36 lm, kun jännite on noin 13,5 V

(1)

Vertailuakseli määräytyy vertailuohjaimien mukaan, ja se on kohtisuorassa vertailutasoon nähden.

(2)

Päähehkulangan (korkea teho) keskikohdan enimmäissivupoikkeama kahdesta keskenään kohtisuorassa olevasta tasosta, joista molemmat sisältävät vertailuakselin ja toinen vertailuohjaimien kautta kulkevan akselin.

(3)

Tarkastettava ”testilaatikon” avulla (arkit P27/7W/2 ja /3).

(4)

Mitat ”x” ja ”y” tarkoittavat apuhehkulangan (matala teho) siirtymää päähehkulangan (korkea teho) akseliin nähden.

LUOKKA P27/7W — Arkki P27/7W/2

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään määritettäessä hehkulampun vaatimustenmukaisuutta tarkastamalla

a)

päähehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon sekä hehkulangan akselin kohtisuoruus (toleranssi ± 15°) ohjaimien keskikohtien ja vertailuakselin kautta kulkevaan tasoon nähden sekä

b)

apuhehkulangan (matala teho) sijainti suhteessa päähehkulankaan (korkea teho).

Testimenettely ja -vaatimukset

1.   Hehkulamppu sijoitetaan pidikkeeseen, jota voidaan kääntää akselinsa ympäri ja jossa on joko kalibroitu asteikko tai pykälät siirtymän toleranssirajojen mukaan. Sitten pidikettä käännetään niin, että päähehkulangan päätykuvio näkyy pinnalla, jolle hehkulangan kuva heijastetaan. Kyseisen hehkulangan päätykuvion on oltava kulmasiirtymän toleranssirajojen sisällä.

2.   Sivuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin, vertailuakseli pystysuuntaisesti ja vertailuohjain oikealle ja kun päähehkulankaa tarkastellaan pituussuunnassa,

2.1.

päähehkulangan projektion on sijaittava kokonaan suorakulmiossa, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”b” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa;

2.2.

apuhehkulangan projektion on sijaittava kokonaan suorakulmiossa, jonka leveys on ”c” ja korkeus ”d” ja jonka keskipiste on etäisyydellä ”u” päähehkulangan keskikohdan teoreettisen sijaintipaikan yläpuolella.

3.   Etuleikkauskuva

Kun hehkulamppu on asetettu kanta alaspäin ja vertailuakseli pystysuuntaisesti ja kun hehkulamppua tarkastellaan päähehkulangan akseliin nähden kohtisuoraan,

3.1.

päähehkulangan projektion on sijaittava kokonaan suorakulmiossa, jonka korkeus on ”a” ja leveys ”h” ja jonka keskipiste on hehkulangan keskikohdan teoreettisessa sijaintipaikassa;

3.2.

päähehkulangan keskikohta saa olla enintään mitan ”k” etäisyydellä vertailuakselista;

3.3.

apuhehkulangan keskikohta saa olla enintään ± 2 mm:n (standardihehkulampuissa ± 0,4 mm:n) etäisyydellä vertailuakselista.

LUOKKA P27/7W — Arkki P27/7W/3

Sivuleikkauskuva

Image

Viite

a

b

c

d

u

Mitat

3,5

3,0

4,8

5,1

Etuleikkauskuva

Image

Viite

a

h

k

Mitat

3,5

11,9

1,0

LUOKAT PC16W, PCY16W JA PCR16W — Arkki PC16W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

LUOKAT PC16W, PCY16W JA PCR16W — Arkki PC16W/2

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

54° min.

PC16W

kanta PU20d-1

IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-157-1) mukaan

PCY16W

kanta PU20d-2

PCR16W

kanta PU20d-7

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

12

wattia

16

16

Testijännite

volttia

13,5

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

17 maks.

17 maks.

Valovirta

PC16W

300 ± 15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin

13,5 V

Valkoinen: 300 lm

Ruskeankelt.: 180 lm

Punainen: 70 lm

LUOKAT PC16W, PCY16W JA PCR16W — Arkki PC16W/3

Pinnalle heijastamista koskevat vaatimukset

Tätä testiä käytetään tarkastettaessa onko hehkulangan sijainti suhteessa vertailuakseliin ja vertailutasoon määräysten mukainen.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Tuotantohehkulamput

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardihehkulamppus

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Hehkulangan sijainti tarkastetaan kahdessa toisiinsa nähden kohtisuorassa tasossa, joista toinen on syöttöjohtimien kautta kulkeva taso.

Arkin PC16W/2 viitteen (5) mukaisesti määriteltyjen hehkulangan päiden on sijaittava viivojen Z1 ja Z2 sekä viivojen Z3 ja Z4 välissä.

Hehkulangan on oltava kokonaan esitettyjen rajojen sisällä.

LUOKKA PR21W — Arkki PR21W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Sivu- poikkeama (1)

12 V

 

 

(3)

0,3 max

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Kanta BAW15s IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-11E-1) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

24

12

wattia

21

21

Testijännite

volttia

13,5

28,0

 

Tavoitearvot

Teho (W)

26,5 maks.

29,7 maks.

26,5 maks.

Valovirta

110 ± 20 %

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin 13,5 V

Valkoinen: 460 lm

Punainen: 110 lm

 

(1)

Hehkulangan keskikohdan enimmäissivupoikkeama kahdesta keskenään kohtisuorassa olevasta tasosta, joista molemmat sisältävät vertailuakselin ja toinen vertailunastan akselin.

(2)

Tuotantolamppujen säteilemän valon on oltava punaista (ks. myös viite (4)).

(3)

Tarkastettava ”testilaatikon” avulla (arkki P21W/2).

(4)

Standardihehkulampun lähettämän valon on oltava valkoista tai punaista.

(5)

Tässä tarkastelusuunnassa 24 V:n lampun hehkulanka voi olla suora tai V:n muotoinen. Muoto on ilmoitettava hyväksyntähakemuksessa. Jos hehkulanka on suora, sovelletaan arkilla P21W/2 esitettyjä pinnalle heijastamista koskevia vaatimuksia. Jos hehkulanka on V:n muotoinen, sen päiden on oltava samalla etäisyydellä enintään ± 3 mm:n päässä vertailutasosta.

LUOKKA PR21W — Arkki PR21W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput (145)

Standardihehkulamppu

minimi

nimellinen

maksimi

 (146)

e

 

31,8 (141)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Sivupoikkeama

 

 

 (141)

0,3 maks. (142)

x, y

 (141)

2,8 ± 0,5

β

75° (141)

90° (141)

105° (141)

90° ± 5°

Kanta BAU15d IEC-julkaisun 60061 (arkki 7004-19-2) mukaan

SÄHKÖISET JA VALOTEKNISET OMINAISUUDET

Nimellisarvot

volttia

12

24 (144)

12

wattia

21

4

21

4

21 / 4

Testijännite

volttia

13,5

28,0

13,5

Tavoitearvot

Teho (W)

26,5 maks.

5,5 maks.

29,7 maks.

8,8 maks.

26,5 / 5,5 maks.

Valovirta ± %

105

4

105

5

 

20

25

20

25

 

Viitevalovirta, kun jännite on noin 13,5 V

Valkoinen: 440 lm ja 15 lm

Punainen: 105 lm ja 4 lm

LUOKKA PR21/5W — Arkki P21/5W/1

Piirrosten tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa hehkulampun tärkeimpiä mittoja (millimetreinä).

Image

Mitat mm

Tuotantohehkulamput (150)

Standardihehkulamppu

minimi