ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.291.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 291

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
9. marraskuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2010/674/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin ja Norjan välisen vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Norjan väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

1

Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan sopimus vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä

4

Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välinen sopimus vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmästä

10

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja

14

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja

18

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1003/2010, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta ( 1 )

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1004/2010, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010, eräisiin vuoden 2010 kalastuskiintiöihin tehtävistä vähennyksistä edellisen vuoden liikakalastuksen vuoksi

31

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1005/2010, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010, moottoriajoneuvojen hinauslaitteiden tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta ( 1 )

36

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1006/2010, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

43

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1007/2010, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

45

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/675/EU

 

*

Komission päätös, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010, tiettyjen aineiden jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7579)  ( 1 )

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

9.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010,

Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin ja Norjan välisen vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Norjan väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2010/674/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Seuraavat rahoitusjärjestelmät ja yhteistyöohjelmat ovat lakanneet olemasta voimassa 30 päivänä huhtikuuta 2009:

vuosia 2004–2009 koskeva ETA:n rahoitusjärjestelmä, josta määrätään Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’ (1), pöytäkirjassa N:o 38 a, sellaisena kuin se on täydennettynä vuonna 2007 tehdyllä lisäyksellä Bulgarian ja Romanian tultua ETA-sopimuksen sopimuspuoliksi (2);

vuosia 2004–2009 koskeva Norjan rahoitusjärjestelmä, josta on määrätty Norjan kuningaskunnan ja Euroopan yhteisön sopimuksessa vuosia 2004–2009 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä (3);

Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus Bulgariaa koskevasta talouskasvun ja kestävän kehityksen yhteistyöohjelmasta (4);

Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus Romaniaa koskevasta talouskasvun ja kestävän kehityksen yhteistyöohjelmasta (5).

(2)

On edelleen tarpeen kaventaa sosiaalisia ja taloudellisia eroja Euroopan talousalueella. Sen vuoksi olisi perustettava uusi ETA:n EFTA-valtioiden myöntämää rahoitusta koskeva järjestelmä sekä uusi Norjan rahoitusjärjestelmä.

(3)

Tätä varten komissio on neuvotellut unionin puolesta Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kanssa sopimuksen uudesta vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä samoin kuin tuohon sopimukseen liitettävän pöytäkirjan. Liite tehdään pöytäkirjan muodossa ja se on ETA-sopimuksen pöytäkirja N:o 38 b. Samassa tarkoituksessa komissio on niin ikään neuvotellut unionin puolesta Norjan kanssa sopimuksen uudesta vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä.

(4)

Nämä sopimukset olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että ne tehdään myöhemmin.

(5)

Tiettyjen Islannista ja Norjasta peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden unioniin tapahtuvaan tuontiin sovellettavien erityismääräysten, joista määrätään seuraavissa pöytäkirjoissa, voimassaolo on lakannut 30 päivänä huhtikuuta 2009 ja niitä olisi tarkasteltava näiden pöytäkirjojen 2 artiklan mukaisesti uudelleen:

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta liitettävä lisäpöytäkirja (6),

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta liitettävä lisäpöytäkirja (7),

Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta tehty lisäpöytäkirja (8),

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta tehtävä lisäpöytäkirja (9).

(6)

Tätä varten komissio on neuvotellut unionin puolesta Islannin ja Norjan kanssa näihin vapaakauppasopimuksiin lisäpöytäkirjat, joissa esitetään erityismääräykset, joita sovelletaan tiettyjen Islannista ja Norjasta peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden unioniin tapahtuvassa tuonnissa vuosina 2009–2014.

(7)

Nämä lisäpöytäkirjat olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että ne tehdään myöhemmin.

(8)

Olemassa olevien rahoitusjärjestelmien korvaaminen uusilla järjestelmillä, jotka koskevat eri ajanjaksoja, eri suuruisia määrärahoja ja erilaisia täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä, samoin kuin tiettyihin kalalajeihin ja kalastuksiin liittyvien myönnytysten uudistaminen ja laajentaminen merkitsevät kokonaisuutena katsottuna merkittävää kehitystä ETA:n osapuolina olevien EFTA-maiden assosiaatiossa, mikä oikeuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 217 artiklan käytön oikeusperustana.

(9)

Edellä johdanto-osan 4 kappaleessa tarkoitettuja sopimuksia ja johdanto-osan 7 kappaleessa tarkoitettua kahta lisäpöytäkirjaa olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes niiden tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään seuraavien sopimusten ja pöytäkirjojen allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että ne tehdään:

Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välinen vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehty sopimus,

Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välinen vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmästä tehty sopimus,

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja ja sen liite,

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja ja sen liite.

Sopimusten ja lisäpöytäkirjojen sekä niiden liitteiden tekstit on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa nämä sopimukset pöytäkirjat unionin puolesta sillä varauksella, että ne tehdään.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia ja pöytäkirjoja sovelletaan, kunnes niiden tekemisen edellyttämät menettelyt on saatu päätökseen, väliaikaisesti seuraavista päivistä lukien:

Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välinen vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehty sopimus ja sen pöytäkirja, sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä,

Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välinen vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmästä tehty sopimus, sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä,

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja ja sen liite, viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä,

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja ja sen liite, viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  EUVL L 130, 29.4.2004, s. 14.

(2)  EUVL L 221, 25.8.2007, s. 18.

(3)  EUVL L 130, 29.4.2004, s. 81.

(4)  EUVL L 221, 25.8.2007, s. 46.

(5)  EUVL L 221, 25.8.2007, s. 52.

(6)  EUVL L 130, 29.4.2004, s. 85.

(7)  EUVL L 130, 29.4.2004, s. 89.

(8)  EUVL L 221, 25.8.2007, s. 58.

(9)  EUVL L 221, 25.8.2007, s. 62.


Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan

SOPIMUS

vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä

EUROOPAN UNIONI,

ISLANTI,

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,

NORJAN KUNINGASKUNTA, jotka

KATSOVAT, että Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että niiden alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja on kavennettava, jotta osapuolten välisiä kauppa- ja taloussuhteita voidaan edistää jatkuvasti ja tasapainoisesti,

KATSOVAT, että tähän tavoitteeseen pääsemiseksi EFTA-valtiot ovat ottaneet käyttöön Euroopan talousalueeseen liittyvän rahoitusjärjestelmän,

KATSOVAT, että vuosia 2004–2009 koskevaa ETA:n rahoitusjärjestelmää sääntelevät määräykset on annettu ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 38 a ja pöytäkirjan N:o 38 a lisäyksessä,

KATSOVAT, että koska on edelleen tarpeen kaventaa sosiaalisia ja taloudellisia eroja Euroopan talousalueella, olisi vahvistettava uusi vuosia 2009–2014 koskeva ETA:n EFTA-valtioiden myöntämää rahoitusta koskeva järjestelmä,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ SEURAAVAN SOPIMUKSEN:

1 artikla

Korvataan ETA-sopimuksen 117 artiklan teksti seuraavasti:

”Rahoitusjärjestelmiä koskevat määräykset annetaan pöytäkirjassa N:o 38, pöytäkirjassa N:o 38 a ja pöytäkirjan N:o 38 a lisäyksessä sekä pöytäkirjassa N:o 38 b.”

2 artikla

Lisätään ETA-sopimukseen uusi pöytäkirja N:o 38 b pöytäkirjan N:o 38 a jälkeen. Pöytäkirjan N:o 38 b teksti on tämän sopimuksen liitteenä.

3 artikla

Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

Siihen asti kun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatu päätökseen, tätä sopimusta noudatetaan väliaikaisesti sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä.

4 artikla

Tämä sopimus on tehty bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron, islannin ja norjan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille tämän sopimuksen osapuolille.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010 u d-19 ta’ Awwissu 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Konveriket Norge

Image

LIITE

PÖYTÄKIRJA N:o 38 B

VUOSIA 2009–2014 KOSKEVASTA ETA:N RAHOITUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1 artikla

Islanti, Liechtenstein ja Norja, jäljempänä ’EFTA-valtiot’, osallistuvat taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventamiseen Euroopan talousalueella sekä niiden ja edunsaajavaltioiden välisten suhteiden lujittamiseen 3 artiklassa luetelluilla ensisijaisilla aloilla myöntämänsä rahoituksen avulla.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa määrätyn rahoituksen kokonaismäärä on 988,5 miljoonaa euroa, ja se annetaan käyttöön 197,7 miljoonan euron vuotuisina maksusitoumuksina 1 päivän toukokuuta 2009 ja 30 päivän huhtikuuta 2014 välisenä aikana.

3 artikla

1.   Rahoitusta myönnetään seuraaville ensisijaisille aloille:

a)

ympäristönsuojelu ja ympäristöasioiden hallinta;

b)

ilmastonmuutos ja uusiutuvat energialähteet;

c)

kansalaisyhteiskunta;

d)

inhimillinen ja sosiaalinen kehitys;

e)

kulttuuriperinnön suojelu.

2.   Rahoitusta voidaan myöntää akateemiselle tutkimukselle, jos sen kohteena on yksi tai useampi ensisijainen ala.

3.   Kullekin edunsaajavaltiolle asetettu viitteellinen tavoiteosuus on vähintään 30 prosenttia ensisijaisilla aloilla a ja b yhteenlaskettuna ja 10 prosenttia ensisijaisella alalla c. Ensisijaiset alat valitaan ja niitä mukautetaan joustavasti 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kunkin edunsaajavaltion tarpeiden mukaisesti sekä ottaen huomioon edunsaajavaltion koko ja rahoituksen määrä.

4 artikla

1.   EFTAn myöntämän rahoituksen osuus ei saa ylittää 85:tä prosenttia ohjelman kustannuksista. Se voi erityistapauksissa olla suurempi, aina 100 prosenttiin asti ohjelman kustannuksista.

2.   Voimassa olevia valtiontukisääntöjä noudatetaan.

3.   Euroopan komissio tarkastelee kaikkien ohjelmien ja niiden huomattavien muutosten yhteensopivuutta Euroopan unionin tavoitteisiin.

4.   EFTA-valtioiden vastuu hankkeista rajoittuu rahoituksen myöntämiseen sovitun suunnitelman mukaisesti. Niillä ei ole vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan.

5 artikla

Rahoitusta myönnetään seuraaville edunsaajavaltioille: Bulgaria, Tšekki, Viro, Kreikka, Espanja, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia ja Slovakia.

Espanjalle myönnetään siirtymäkauden tukena 45,85 miljoonaa euroa 1 päivän toukokuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana. Ottaen huomioon siirtymäkauden mukautukset myönnetyn rahoituksen loppuosa jakautuu seuraavasti:

 

Myönnetty rahoitus

(miljoonaa euroa)

Bulgaria

78,60

Tšekki

61,40

Viro

23,00

Kreikka

63,40

Kypros

3,85

Latvia

34,55

Liettua

38,40

Unkari

70,10

Malta

2,90

Puola

266,90

Portugali

57,95

Romania

190,75

Slovenia

12,50

Slovakia

38,35

6 artikla

Jotta sitomattomat varat voidaan jakaa uudelleen minkä hyvänsä edunsaajavaltion ensisijaisille hankkeille, toteutetaan uudelleentarkastelu marraskuussa 2011 ja toistamiseen marraskuussa 2013.

7 artikla

1.   Tässä pöytäkirjassa määrätty rahoitus sovitetaan tiiviisti yhteen sen kahdenvälisen rahoituksen kanssa, jonka Norja myöntää Norjan rahoitusjärjestelmän perusteella.

2.   EFTA-valtiot varmistavat erityisesti, että hakumenettelyt ja täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat kummassakin edellisessä kohdassa tarkoitetussa rahoitusjärjestelmässä olennaisilta osin samanlaiset.

3.   Euroopan unionin koheesiopolitiikan asiaan vaikuttavat muutokset otetaan tarvittaessa huomioon.

8 artikla

ETA:n rahoitusjärjestelmän täytäntöönpanoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1.

Kaikissa täytäntöönpanovaiheissa edellytetään suurinta mahdollista avoimuutta, vastuullisuutta ja kustannustehokkuutta sekä hyvän hallinnon, kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-arvon periaatteiden noudattamista. ETA:n rahoitusjärjestelmän tavoitteisiin pyritään pääsemään harjoittamalla tiivistä yhteistyötä edunsaajavaltioiden ja EFTA-valtioiden välillä.

2.

Jotta täytäntöönpano olisi tehokasta ja kohdennettua, ja ottaen huomioon kansalliset ensisijaiset alueet, EFTA-valtiot tekevät kunkin edunsaajavaltion kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa annetaan määräykset monivuotisesta ohjelmakehyksestä sekä hallinnointi- ja valvontarakenteista.

3.

Kun yhteisymmärryspöytäkirja on tehty, edunsaajavaltio antaa ohjelmaehdotuksensa. EFTA-valtiot arvioivat ja hyväksyvät ehdotukset ja tekevät edunsaajavaltioiden kanssa avustussopimukset kustakin ohjelmasta. Ohjelman yksityiskohtaisuus määräytyy rahoituksen suuruuden perusteella. Poikkeustapauksissa voidaan 8 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanoa koskevien määräysten mukaisesti yksilöidä ohjelmiin sisältyviä hankkeita, niiden valitsemiseen, hyväksymiseen ja valvontaan sovellettavat perusteet mukaan luettuina.

Vastuu sovittujen ohjelmien täytäntöönpanosta on edunsaajavaltioilla. Edunsaajavaltiot ottavat käyttöön tarkoituksenmukaisen hallinnointi- ja valvontajärjestelmän, jolla varmistetaan ohjelmien asianmukainen täytäntöönpano ja hallinnointi.

4.

Jotta taataan laaja osallistuminen, sovelletaan rahoituksen valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa tarvittaessa kumppanuusjärjestelyjä. Kumppanuuksia voidaan solmia edunsaajavaltioissa ja EFTA-valtioissa muun muassa alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa.

5.

ETA:n rahoitusjärjestelmän hallinnoimiseksi käyttöön otettavalla valvontajärjestelmällä varmistetaan moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattaminen. EFTA-valtiot voivat toteuttaa tarkastuksia sisäisten vaatimustensa mukaisesti. Edunsaajavaltiot antavat kaiken tarvittavan avun sekä kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat. EFTA-valtiot voivat keskeyttää rahoituksen myöntämisen ja vaatia myönnettyjen varojen palauttamista, jos säännönvastaisuuksia ilmenee.

6.

Edunsaajavaltioissa toteutettavat monivuotisen ohjelmakehyksen mukaiset hankkeet voidaan panna täytäntöön voimassa olevien julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti siten, että hanke toteutetaan edunsaajavaltioihin ja EFTA-valtioihin sijoittautuneiden tahojen yhteistyönä.

7.

EFTA-valtioiden hallinnointikustannukset katetaan 2 artiklassa tarkoitetusta kokonaismäärästä, ja ne yksilöidään 8 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanoa koskevissa määräyksissä.

8.

EFTA-valtiot perustavat komitean, joka hallinnoi ETA:n rahoitusjärjestelmää. EFTA-valtiot voivat antaa muita ETA:n rahoitusjärjestelmän täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä kuultuaan ensiksi edunsaajavaltioita. EFTA-valtiot pyrkivät antamaan tällaiset määräykset ennen yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittamista.

9 artikla

Sopimuspuolet arvioivat uudelleen viisivuotiskauden lopussa sopimuksen 115 artiklan perusteella tarvetta toteuttaa Euroopan talousalueella taloudellisiin ja sosiaalisiin eroihin kohdistettavia toimia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamista.


Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välinen

SOPIMUS

vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmästä

1 artikla

Norjan kuningaskunta sitoutuu viiden vuoden ajan rahoittamaan taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventamista Euroopan talousalueella sekä lujittamaan sen ja edunsaajavaltioiden välisiä suhteita 3 artiklassa luetelluilla ensisijaisilla aloilla sovellettavan erillisen Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmän avulla.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa määrätyn rahoituksen kokonaismäärä on 800 miljoonaa euroa, ja se annetaan käyttöön 160 miljoonan euron vuotuisina maksusitoumuksina 1 päivän toukokuuta 2009 ja 30 päivän huhtikuuta 2014 välisenä aikana.

3 artikla

Rahoitusta myönnetään seuraaville ensisijaisille aloille:

a)

hiilidioksidin talteenotto ja varastointi;

b)

ympäristöä säästävät teolliset innovaatiot;

c)

tutkimus ja apurahat;

d)

inhimillinen ja sosiaalinen kehitys;

e)

oikeus- ja sisäasiat;

f)

ihmisarvoisen työn ja kolmikantavuoropuhelun edistäminen.

Tavoitteena oleva osuus on ensisijaisella alalla a vähintään 20 prosenttia. Kunkin edunsaajavaltion erilaiset tarpeet ja koko otetaan asianmukaisesti huomioon.

Yksi prosentti kullekin edunsaajavaltiolle 5 artiklassa tarkoitetun jaon mukaisesti myönnetystä rahoituksesta siirretään ihmisarvoisen työn ja kolmikantavuoropuhelun rahastoon, jota hallinnoi Norjan kuningaskunnan nimeämä taho.

4 artikla

Norjan kuningaskunnan myöntämä rahoitus ei saa ylittää 85:tä prosenttia ohjelman kustannuksista. Se voi erityistapauksissa olla suurempi, aina 100 prosenttiin asti ohjelman kustannuksista.

Voimassa olevia valtiontukisääntöjä noudatetaan.

Euroopan komissio tarkastelee kaikkien ohjelmien ja niiden huomattavien muutosten yhteensopivuutta Euroopan unionin tavoitteisiin.

Norjan kuningaskunnan vastuu hankkeista rajoittuu rahoituksen myöntämiseen sovitun suunnitelman mukaisesti. Sillä ei ole vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan.

5 artikla

Rahoitusta myönnetään seuraaville edunsaajavaltioille: Bulgaria, Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia, seuraavan jaon mukaisesti:

Edunsaajavaltio

Myönnettävä rahoitus (miljoonaa euroa)

Bulgaria

48,00

Tšekki

70,40

Viro

25,60

Kypros

4,00

Latvia

38,40

Liettua

45,60

Unkari

83,20

Malta

1,60

Puola

311,20

Romania

115,20

Slovenia

14,40

Slovakia

42,40

6 artikla

Jotta sitomattomat varat voidaan jakaa uudelleen minkä hyvänsä edunsaajavaltion ensisijaisille hankkeille, toteutetaan uudelleentarkastelu marraskuussa 2011 ja toistamiseen marraskuussa 2013.

7 artikla

Edellä 1 artiklassa määrätty rahoitus sovitetaan tiiviisti yhteen EFTA-valtioiden ETA:n rahoitusjärjestelmän mukaisesti myöntämän rahoituksen kanssa.

Norjan kuningaskunta varmistaa erityisesti, että hakumenettelyt ja täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat kummassakin edellisessä kohdassa tarkoitetussa rahoitusjärjestelmässä olennaisilta osin samanlaiset.

Euroopan unionin koheesiopolitiikanasiaan vaikuttavat muutokset otetaan tarvittaessa huomioon.

8 artikla

Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmän täytäntöönpanoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1.

Kaikissa täytäntöönpanovaiheissa edellytetään suurinta mahdollista avoimuutta, vastuullisuutta ja kustannustehokkuutta sekä hyvän hallinnon, kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-arvon tavoitteiden ja periaatteiden noudattamista. Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmän tavoitteisiin pyritään pääsemään harjoittamalla tiivistä yhteistyötä edunsaajavaltioiden ja Norjan kuningaskunnan välillä.

2.

Jotta täytäntöönpano olisi tehokasta ja kohdennettua, ja ottaen huomioon kansalliset ensisijaiset alueet, Norjan kuningaskunta tekee kunkin edunsaajavaltion kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa annetaan määräykset monivuotisesta ohjelmakehyksestä sekä hallinnointi- ja valvontarakenteista.

3.

Kun yhteisymmärryspöytäkirjat on tehty, edunsaajavaltiot antavat ohjelmaehdotuksensa. Norjan kuningaskunta arvioi ja hyväksyy ehdotukset ja tekee edunsaajavaltioiden kanssa avustussopimukset kustakin ohjelmasta. Ohjelman yksityiskohtaisuus määräytyy rahoituksen suuruuden perusteella. Poikkeustapauksissa voidaan 8 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanoa koskevien määräysten mukaisesti yksilöidä ohjelmiin sisältyviä hankkeita, niiden valitsemiseen, hyväksymiseen ja valvontaan sovellettavat perusteet mukaan luettuina.

Vastuu sovittujen ohjelmien täytäntöönpanosta on edunsaajavaltioilla. Edunsaajavaltiot ottavat käyttöön tarkoituksenmukaisen hallinnointi- ja valvontajärjestelmän, jolla varmistetaan ohjelmien asianmukainen täytäntöönpano ja hallinnointi. Edunsaajavaltio ja Norjan kuningaskunta voivat sopia erityistilanteissa siitä, että ohjelmia hallinnoi jokin niiden nimeämä taho.

4.

Jotta taataan laaja osallistuminen, sovelletaan rahoituksen valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioimisessa, tarvittaessa kumppanuusjärjestelyjä. Kumppanuuksia voidaan solmia edunsaajavaltioissa ja Norjan kuningaskunnassa muun muassa alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa.

5.

Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmän hallinnoimiseksi käyttöön otettavalla valvontajärjestelmällä varmistetaan moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattaminen. Norjan kuningaskunta voi toteuttaa tarkastuksia sisäisten vaatimustensa mukaisesti. Edunsaajavaltiot antavat kaiken tarvittavan avun sekä kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Norjan kuningaskunta voi keskeyttää rahoituksen myöntämisen ja vaatia myönnettyjen varojen palauttamista, jos säännönvastaisuuksia ilmenee.

6.

Edunsaajavaltioissa toteutettavat monivuotisen ohjelmakehyksen mukaiset hankkeet voidaan panna täytäntöön voimassa olevien julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti siten, että hanke toteutetaan edunsaajavaltioihin ja Norjan kuningaskuntaan sijoittautuneiden tahojen yhteistyönä.

7.

Norjan kuningaskunnan hallinnointikustannukset katetaan 2 artiklassa tarkoitetusta kokonaismäärästä, ja ne yksilöidään 8 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanoa koskevissa määräyksissä.

8.

Norjan kuningaskunta tai sen nimeämä taho vastaa Norjan kuningaskunnan rahoitusjärjestelmän hallinnoinnista. Norjan kuningaskunta voi antaa muita rahoitusjärjestelmänsä täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä kuultuaan ensiksi edunsaajavaltioita. Norjan kuningaskunta pyrkii antamaan tällaiset määräykset ennen yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittamista.

9 artikla

Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

Siihen asti kun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatu päätökseen, tätä sopimusta noudatetaan väliaikaisesti sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä.

10 artikla

Tämä sopimus tehdään bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja norjan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille tämän sopimuksen osapuolille.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Konveriket Norge

Image


Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen liitettävä

LISÄPÖYTÄKIRJA

EUROOPAN UNIONI

ja

ISLANTI, jotka

OTTAVAT HUOMIOON 22 päivänä heinäkuuta 1972 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen sekä voimassa olevat Islannin ja Euroopan unionin välistä kalojen ja kalastustuotteiden kauppaa koskevat järjestelyt,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta liitetyn lisäpöytäkirjan ja erityisesti sen 2 artiklan,

OTTAVAT HUOMOON Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta liitetyn lisäpöytäkirjan ja erityisesti sen 2 artiklan,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN:

1 artikla

Tiettyjen Islannista peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden Euroopan unioniin tapahtuvaan tuontiin sovellettavat erityismääräykset annetaan tässä pöytäkirjassa ja sen liitteessä. Tämän pöytäkirjan liitteessä määrätään vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt.

Nämä tariffikiintiöt kattavat 1 päivänä toukokuuta 2009 alkavan ja 30 päivänä huhtikuuta 2014 päättyvän ajan. Kiintiömääriä tarkastellaan uudelleen mainitun kauden loppuun mennessä ottaen huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat.

2 artikla

Ensimmäistä 12 kuukauden kiintiökautta, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta 2009 ja päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2010, koskevat tullittomien tariffikiintiöiden määrät jaetaan 1 päivän toukokuuta 2010 alkavalle ja 30 päivän huhtikuuta 2011 päättyvälle kiintiökaudelle.

Jos 1 päivänä toukokuuta 2010 alkavan ja 30 päivänä huhtikuuta 2011 päättyvän kiintiökauden tariffikiintiöiden määriä ei käytetä loppuun kokonaisuudessaan, jäljellä olevat määrät siirretään 1 päivänä toukokuuta 2011 alkavalle ja 30 päivänä huhtikuuta 2012 päättyvälle kiintiökaudelle. Tämän vuoksi lukeminen 1 päivänä toukokuuta 2010 alkavan ja 30 päivänä huhtikuuta 2011 päättyvän kiintiökauden tariffikiintiöihin päättyy komissiossa 1 päivää syyskuuta 2011 seuraavana toisena työpäivänä. Mainittujen tariffikiintiöiden käyttämättömät jäljellä olevat määrät annetaan seuraavana työpäivänä käyttöön vastaavassa 1 päivänä toukokuuta 2011 alkavana ja 30 päivän huhtikuuta 2012 päättyvänä aikana sovellettavassa tariffikiintiössä. Tuosta päivästä alkaen ei ole mahdollista kirjata määriä takautuvasti yksittäisiin 1 päivänä toukokuuta 2010 alkavana ja 30 päivänä huhtikuuta 2011 päättyvänä aikana sovellettaviin tariffikiintiöihin.

3 artikla

Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

Siihen asti kun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatu päätökseen, tätä sopimusta noudatetaan väliaikaisesti viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä.

4 artikla

Tämä pöytäkirja tehdään bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja islannin kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille tämän sopimuksen osapuolille.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Gert i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

LIITE

ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOITA TARKOITETAAN PÖYTÄKIRJAN 1 ARTIKLASSA

Euroopan unioni avaa jo käytössä olevien tariffikiintiöiden lisäksi seuraavat vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt Islannista peräisin oleville tuotteille:

CN-koodi

Tuotteen kuvaus

Vuotuisen (1.5.–30.4.) tariffikiintiön määrä nettopainona ilmaistuna, jollei toisin ilmoiteta

0303 51 00

Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silli ja silakka, jäädytetty, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti (1)

950 tonnia

0306 19 30

Keisarihummerit (Nephrops norvegicus), jäädytetyt

520 tonnia

0304 19 35

Kalafileet, tuoreet tai jäähdytetyt, punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

750 tonnia


(1)  Lupaa soveltaa tariffikiintiötä ei myönnetä tavaroille, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen ajanjaksolla 15.2.–15.6.


EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN

ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja

EUROOPAN UNIONI

ja

NORJAN KUNINGASKUNTA, jotka

OTTAVAT HUOMIOON 14 päivänä toukokuuta 1973 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen sekä voimassa olevat Norjan ja Euroopan unionin välistä kalojen ja kalastustuotteiden kauppaa koskevat järjestelyt,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta liitetyn lisäpöytäkirjan ja erityisesti sen 2 artiklan,

OTTAVAT HUOMOON Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta liitetyn lisäpöytäkirjan ja erityisesti sen 2 artiklan,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN:

1 artikla

Tiettyjen Norjasta peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden Euroopan unioniin tapahtuvaan tuontiin sovellettavat erityismääräykset annetaan tässä pöytäkirjassa ja sen liitteessä.

Tämän pöytäkirjan liitteessä määrätään vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt. Nämä tariffikiintiöt kattavat 1 päivänä toukokuuta 2009 alkavan ja 30 päivänä huhtikuuta 2014 päättyvän ajan. Kiintiömääriä tarkastellaan uudelleen mainitun ajanjakson loppuun mennessä ottaen huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat.

2 artikla

Tariffikiintiöiden määrät, jotka olisi pitänyt avata Norjan käytettäviksi 1 päivästä toukokuuta 2009 siihen saakka, kun tämä pöytäkirja pannaan täytäntöön, jaetaan samansuuruisina osina vuosiperusteisesti tämän pöytäkirjan soveltamisajan jäljellä olevalle osalle.

3 artikla

Norja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että järjestelyä, josta säädetään 21 päivänä huhtikuuta 2006 annetulla kuninkaallisella asetuksella ja jolla sallitaan Euroopan unionin jäsenvaltion lippua käyttävien alusten Norjassa maihin laskemien kalojen ja kalastustuotteiden vapaa kauttakulku, sovelletaan edelleen. Tätä järjestelyä sovelletaan 1 artiklassa tarkoitetun jakson ajan sen jälkeen, kun vuotuiset tariffikiintiöt on pantu täytäntöön.

4 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteessä lueteltuihin tariffikiintiöihin sovelletaan alkuperäsääntöjä, jotka ovat 14 päivänä toukokuuta 1973 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjassa 3.

5 artikla

Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

Siihen asti kun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatu päätökseen, tätä sopimusta noudatetaan väliaikaisesti viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä.

6 artikla

Tämä pöytäkirja tehdään bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja norjan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille sopimuksen osapuolille.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels, on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje, 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä, heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image

LIITE

ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOITA TARKOITETAAN PÖYTÄKIRJAN 1 ARTIKLASSA

Euroopan unioni avaa jo käytössä olevien tullittomien tariffikiintiöiden lisäksi seuraavat vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt Norjasta peräisin oleville tuotteille:

CN-koodi

Tuotteen kuvaus

Vuotuisen (1.5.–30.4.) tariffikiintiön määrä nettopainona ilmaistuna, jollei toisin ilmoiteta

0303 29 00

Muut lohikalat (Salmonidae), jäädytetyt

2 000 tonnia

0303 51 00

Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silli ja silakka, jäädytetty, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti (1)

45 800 tonnia

0303 74 30

Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajin makrilli, jäädytetty, kokonaisena, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti (2)

39 800 tonnia

0303 79 98

Muu kala, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

2 200 tonnia

0304 29 75

ex 0304 99 23

Kalafileet, jäädytetyt, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa

Perhosfileet, jäädytetyt, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa (3)

67 600 tonnia

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Katkaravut, kuoritut ja jäädytetyt, valmistetut tai säilötyt

7 000 tonnia

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Silli ja silakka, mausteissa ja/tai etikassa käsitelty, suolavedessä (4)

3 000 tonnia (valutettu nettopaino)


(1)  Lupaa soveltaa tariffikiintiötä ei myönnetä tavaroille, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen ajanjaksolla 15.2.–15.6.

(2)  Lupaa soveltaa tariffikiintiötä ei myönnetä tavaroille, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen ajanjaksolla 15.2.–15.6.

(3)  Lupaa soveltaa tariffikiintiötä ei myönnetä CN-koodin 0304 99 23 tavaroille, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen ajanjaksolla 15.2–15.6.

(4)  Tämä tariffikiintiö korotetaan 4 000 tonniin (valutettu nettopaino) kaudella 1.5.2010–30.4.2011, 5 000 tonniin (valutettu nettopaino) kaudella 1.5.2011–30.4.2012 ja 6 000 tonniin (valutettu nettopaino) kullakin seuraavalla 1.5.–30.4. sovellettavalla 12 kuukauden kiintiökaudella.


ASETUKSET

9.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/22


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1003/2010,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2010,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 661/2009 on puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) (2) mukaiseen tyyppihyväksyntään liittyvä erillisasetus.

(2)

Asetus (EY) N:o 661/2009 kumoaa moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/222/ETY (3). Kyseisessä direktiivissä vahvistetut vaatimukset olisi sisällytettävä tähän asetukseen, ja tarvittaessa niitä olisi muutettava niiden mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen tiedon kehitykseen.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 vahvistetaan olennaiset säännökset moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskeville vaatimuksille takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan osalta. Siksi on välttämätöntä vahvistaa myös tietyt menettelyt, testit ja vaatimukset kyseiselle tyyppihyväksynnälle.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

(1)

’ajoneuvotyypillä takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan osalta’ tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia sellaisilta olennaisilta ominaisuuksiltaan kuin:

takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan mitat;

takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan sijainti;

takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan pinnan muoto.

(2)

’käytännöllisesti katsoen tasaisella pinnalla’ tarkoitetaan kiinteästä aineksesta olevaa pintaa, joka saattaa myös koostua kuviollisesta verkosta tai ritilästä, jonka kaarevuussäde on vähintään 5 000 millimetriä.

(3)

’kuviollisella verkkopinnalla’ tarkoitetaan pintaa, joka koostuu tasaisesti jakautuneesta muotojen muodostamasta kuviosta, muodot voivat olla pyöreitä, soikeita, vinoneliön muotoisia, suorakulmaisia tai nelikulmaisia tasaisesti jakautuneita aukkoja enintään 15 millimetrin välein.

(4)

’ritiläpinnalla’ tarkoitetaan pintaa, joka koostuu samansuuntaisista tangoista, jotka ovat jakautuneet tasaisesti ja joiden keskinäinen etäisyys on enintään 15 millimetriä.

(5)

’nimellispinnalla’ tarkoitetaan teoreettista geometrisesti täydellistä pintaa ottamatta huomioon pinnan epäsäännöllisyyksiä, kuten ulkonemia tai painumia.

(6)

’ajoneuvon pituussuuntaisella keskitasolla’ tarkoitetaan ajoneuvon symmetriatasoa tai, jos ajoneuvo ei ole symmetrinen, ajoneuvon akselien keskikohdan kautta kulkevaa pystysuoraa pitkittäistasoa.

(7)

’kaltevuudella’ tarkoitetaan kulmapoikkeaman astetta pystytasoon nähden.

2 artikla

Moottoriajoneuvojen tai perävaunujen EY-tyyppihyväksyntää koskevat säännökset takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan osalta

1.   Valmistajan tai tämän edustajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle hakemus, joka koskee ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan osalta.

2.   Hakemus on laadittava liitteessä I olevassa 1 osassa esitetyn ilmoituslomakemallin mukaisesti.

3.   Jos asiaankuuluvat tämän asetuksen liitteessä II vahvistetut vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviranomaisen on myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä ja annettava tyyppihyväksyntänumero direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII säädetyn numerointijärjestelmän mukaisesti.

Jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

4.   Edellä olevan 3 kohdan soveltamista varten tyyppihyväksyntäviranomaisen on annettava EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka on laadittu liitteessä I olevassa 2 osassa annetun mallin mukaisesti.

3 artikla

Direktiivin 70/222/ETY mukaisesti annettujen hyväksyntöjen voimassaolo ja laajentaminen

Kansallisen viranomaisen on sallittava sellaisten ajoneuvojen myynti ja käyttöönotto, jotka on tyyppihyväksytty ennen asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklan 2 kohdassa mainittua päivämäärää, ja edelleen myönnettävä laajennuksia kyseisille ajoneuvoille direktiivin 70/222/ETY mukaisesti annetuille hyväksynnöille.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 25.


LIITE I

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen EY-tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset asiakirjat takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan osalta

1   OSA

Ilmoituslomake

MALLI

Ilmoituslomake N:o … moottoriajoneuvojen tai perävaunujen EY-tyyppihyväksynnästä takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan osalta.

Seuraavat tiedot on toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai A4-kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetuissa järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, on toimitettava tiedot niiden suoritusarvoista.

0.   YLEISTÄ

0.1   Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2   Tyyppi: …

0.2.1   Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavilla): …

0.3   Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (1): …

0.3.1   Näiden merkintöjen sijainti: …

0.4   Ajoneuvoluokka (2): …

0.5   Valmistajan nimi ja osoite: …

0.8   Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet): …

0.9   Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

1.   AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1   Valokuvat ja/tai piirrokset edustavasta ajoneuvosta: …

2.   MASSAT JA MITAT (3)  (4)

2.4   Ajoneuvon mittojen vaihteluväli (äärimitat)

2.4.2   Alustat, joissa on kori

2.4.2.3   Korkeus (ajokunnossa) (5) (jos pyöräntuentaa voidaan säätää korkeussuunnassa, ilmoitetaan tavallinen ajoasento): …

2.6   Massa ajokunnossa

Ajoneuvon massa ajokunnossa koreineen ja, jos kyseessä on muuhun kuin luokkaan M1 kuuluva vetoajoneuvo, kytkentälaitteineen, jos valmistaja on sellaisen asentanut, tai alustan massa taikka alustan massa ohjaamon kanssa ilman koria ja/tai kytkentälaitetta, jos valmistaja ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetta (mukaan luettuina nesteet, työkalut, varapyörä, jos sellainen on asennettu, ja kuljettaja sekä, kun kyseessä on linja-auto, henkilökunnan jäsen, jos ajoneuvossa on istuin henkilökunnan jäsenelle) (6) (kunkin variantin suurin ja pienin arvo): …

9.   KORI

9.14   Takarekisterikilpien sijainti (ilmoitetaan soveltuvin osin mitta-alue, piirustuksia voidaan käyttää soveltuvin osin): …

9.14.1   Yläreunan korkeus tienpinnasta: …

9.14.2   Alareunan korkeus tienpinnasta: …

9.14.3   Keskiviivan etäisyys ajoneuvon pituussuuntaisesta keskitasosta: …

9.14.4   Etäisyys ajoneuvon vasemmasta reunasta: …

9.14.5   Mitat (pituus × leveys): …

9.14.6   Kaltevuus pystytasosta: …

9.14.7   Näkyvyyskulma vaakatasossa: …

Selittävät huomautukset

2   OSA

EY-tyyppihyväksyntätodistus

MALLI

Muoto: A4 (210 × 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Ilmoitus, joka koskee:

EY-tyyppihyväksyntää (7)

EY-tyyppihyväksynnän laajentamista (7)

EY-tyyppihyväksynnän epäämistä (7)

EY-tyyppihyväksynnän peruuttamista (7)

moottoriajoneuvo- tai perävaunutyypin takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan osalta

asetuksen (EU) N:o 1003/2010 [tämä asetus], sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EU) N:o …/… (7)

EY-tyyppihyväksyntänumero: …

Laajentamisen syy: …

I   OSA

0.1   Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2   Tyyppi: …

0.2.1   Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavilla): …

0.3   Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (8): …

0.3.1   Näiden merkintöjen sijainti: …

0.4   Ajoneuvoluokka (9): …

0.5   Valmistajan nimi ja osoite: …

0.8   Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet): …

0.9   Valmistajan edustajan nimi ja osoite (jos sellainen on): …

II   OSA

1.   Lisätiedot (tarvittaessa): katso lisäys.

2.   Testauksesta vastaava tekninen tutkimuslaitos: …

3.   Testausselosteen päiväys: …

4.   Testausselosteen numero: …

5.   Mahdolliset huomautukset: katso lisäys.

6.   Paikka: …

7.   Päiväys: …

8.   Allekirjoitus: …

Liitteet

:

Tietopaketti

Testausseloste


(1)  Jos tyypin tunnisteessa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa tunnuksella ”?” (esim. ABC??123??).

(2)  Luokitus direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevassa A osassa annettujen määritelmien mukaisesti.

(3)  Jos ajoneuvosta on sekä tavanomaisella ohjaamolla että makuuohjaamolla varustettu malli, ilmoitetaan massat ja mitat molemmissa tapauksissa.

(4)  Standardi ISO 612:1978 - Road vehicles - Dimensions of motor vehicles and towed vehicles - terms and definitions.

(5)  

(g8)

Termi N:o 6.3.

(6)  Kuljettajan ja mahdollisen henkilökunnan jäsenen massaksi arvioidaan 75 kg (henkilö 68 kg ja matkatavarat 7 kg standardin ISO 2416:1992 mukaisesti), polttonestesäiliö täytetään 90-prosenttisesti ja muut nestettä sisältävät järjestelmät (lukuun ottamatta jätevesijärjestelmiä) täytetään 100-prosenttisesti valmistajan eritelmien mukaisesti.

(7)  Tarpeeton yliviivataan.

(8)  Jos tyypin tunnisteessa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa tunnuksella ”?” (esim. ABC??123??).

(9)  Direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A osan mukaisesti.

Lisäys

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen N:o …

1.

Lisätiedot:

1.1

Lyhyt kuvaus ajoneuvotyypistä sen rakenteen, mittojen, linjojen ja rakennemateriaalien osalta: …

1.2

Kuvaus takarekisterikilven tilasta: …

2.

Takarekisterikilven tila sopii sellaisen rekisterikilven kiinnittämiseen, jonka koko on enintään (mm): 520 × 120/340 × 240 (1)

3.

Takarekisterikilven tilan sijainti: vasemmalla keskellä/keskellä (1)

4.

Takarekisterikilven tila on peittynyt näkyvistä, kun mekaaninen kytkinlaite on asennettu: kyllä/ei (1)

5.

Huomautukset: …


(1)  Tarpeeton yliviivataan.


LIITE II

Takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevat vaatimukset

1.   VAATIMUKSET

1.1   Takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavan tilan muoto ja mitat.

1.1.1

Asentamiselle varattavan tilan on oltava tasainen tai käytännöllisesti katsoen tasainen suorakulmion muotoinen pinta, jonka vähimmäismitat ovat

joko

leveys

:

520 mm

korkeus

:

120 mm

tai

leveys

:

340 mm

korkeus

:

240 mm

1.1.2

Rekisterikilven kattamassa pinnassa saa olla reikiä tai aukkoja.

1.1.2.1

Luokan M1 ajoneuvojen osalta reikä tai aukko saa olla enintään 40 millimetrin levyinen tarvitsematta huomioida sen pituutta.

1.1.3

Rekisterikilven kattamassa pinnassa saa olla ulkonemia, edellyttäen että ne ulkonevat enintään 5,0 millimetriä nimellispintaan nähden. Hyvin pehmeistä aineista, kuten vaahtomuovista tai huovasta, tehtyjä lappuja rekisterikilven tärinän poistamiseen ei huomioida.

1.2.   Takarekisterikilven asentaminen ja kiinnittäminen.

1.2.1

Asentamiseen varattavan tilan on oltava sellainen, että valmistajan ohjeiden mukaan tapahtuneen kiinnittämisen jälkeen rekisterikilvillä on seuraavat ominaisuudet:

1.2.1.1

Kilven sijainti ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon nähden:

1.2.1.1.1

Kilven keskipiste ei saa olla ajoneuvon pituussuuntaisen keskitason oikealla puolella.

1.2.1.2

Kilven sijainti ajoneuvon pystysuoraan pitkittäistasoon nähden:

1.2.1.2.1

Kilven on oltava kohtisuorassa ajoneuvon pitkittäistasoon nähden.

1.2.1.2.2

Kilven vasen reuna ei saa olla pituussuunnassa ajoneuvon ulkoreunaan ulottuvan keskitason vasemmalla puolella.

1.2.1.3

Kilven sijainti pystysuoraan poikittaistasoon nähden:

1.2.1.3.1

Kilpi saa olla kallistettuna pystytasosta:

1.2.1.3.1.1

Vähintään – 5° ja enintään 30°, edellyttäen että kilven yläreuna on enintään 1,20 metrin korkeudella maanpinnasta;

1.2.1.3.1.2

Vähintään – 15° ja enintään 5°, edellyttäen että kilven yläreuna on yli 1,20 metrin korkeudella maanpinnasta.

1.2.1.4

Kilven korkeus maanpinnasta:

1.2.1.4.1

Kilven alareunan on oltava vähintään 0,30 metrin korkeudella maanpinnasta.

1.2.1.4.2

Kilven yläreuna saa olla enintään 1,20 metrin korkeudella maanpinnasta. Jos korkeusmääräystä ei kuitenkaan käytännössä ole mahdollista noudattaa ajoneuvon rakenteen vuoksi, 1,20 metrin enimmäiskorkeus voidaan ylittää, edellyttäen, että kilpi sijoitetaan niin lähelle tätä korkeutta kuin ajoneuvon rakenne sallii, eikä se saa missään tapauksessa olla 2,00 metriä korkeammalla maanpinnasta.

1.2.1.5

Geometrinen näkyvyys:

1.2.1.5.1

Jos kilven yläreuna on enintään 1,20 metrin korkeudella maanpinnasta, kilven on koko alueeltaan oltava näkyvissä neljässä tasossa seuraavasti:

pystytasossa kilven ulkoreunojen suuntaisesti 30° ulospäin ajoneuvon pituussuuntaisesta keskitasosta;

vaakatasossa kilven yläreunasta 15° ylöspäin;

vaakatasossa kilven alareunan suuntaisesti.

1.2.1.5.2

Jos kilven yläreunan korkeus maanpinnasta ylittää 1,20 metriä, kilven on koko alueeltaan oltava näkyvissä neljässä tasossa seuraavasti:

pystytasossa kilven ulkoreunojen suuntaisesti 30° ulospäin ajoneuvon pituussuuntaisesta keskitasosta;

vaakatasossa kilven yläreunasta 15° ylöspäin;

vaakatasossa kilven alareunasta 15° alaspäin.

1.2.1.6

Asennetun ja kiinnitetyn rekisterikilven reunojen ja rekisterikilven varsinaisen pinnan välinen tila ei saa ylittää 5,0 millimetriä rekisterikilven koko ääriviivojen pituudelta.

1.2.1.6.1

Määrätty enimmäistila voidaan ylittää paikallisesti siinä tapauksessa, että se mitataan reiästä tai aukosta kuviollisen verkon pinnalta tai ritiläpinnan samansuuntaisten tankojen välistä.

1.2.2

Asennetun ja kiinnitetyn rekisterikilven 1.2 kohdan mukaisesti määritelty varsinainen sijainti ja muoto, erityisesti sen tuloksena oleva kaarevuussäde, on otettava huomioon takarekisterikilven valaisinlaitteen vaatimusten osalta.

1.2.3

Jos takarekisterikilven asentamiselle varattava tila on peittynyt näkyvistä geometrisen näkyvyyden tasoilla jonkin mekaanisen kytkinlaitteen asennuksen vuoksi, tämä on mainittava testausselosteessa ja todettava EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa.

2.   TESTAUSMENETTELY

2.1   Rekisterikilven pystysuoran kallistuksen ja korkeuden määrittäminen maanpinnasta

2.1.1

Ajoneuvo sijoitetaan sileälle pintatasolle ajoneuvon massan ollessa sovitettuna valmistajan ilmoittamaan massaan ajokunnossa, ilman kuljettajaa, ennen mittausten suorittamista.

2.1.2

Jos ajoneuvo on varustettu hydropneumaattisella, hydraulisella tai pneumaattisella jousituksella tai automaattisella kuorman mukaan toimivalla tasonsäätölaitteistolla, se on testattava niin, että jousitus tai tasonsäätölaitteisto on valmistajan määrittämässä tavanomaisessa ajokunnossa.

2.1.3

Jos rekisterikilpi osoittaa alaspäin, kallistukseen liittyvä mittaustulos ilmoitetaan miinusmerkkisenä.

2.2.   Projektion mittaukset on suoritettava kohtisuoraan ja suoraan kohti rekisterikilven kattamaa nimellispintaa.

2.3   Asennetun ja kiinnitetyn rekisterikilven reunan ja varsinaisen pinnan välisen tilan mittaus on suoritettava kohtisuoraan ja suoraan kohti rekisterikilven kattamaa varsinaista pintaa.

2.4   Vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen käytetyn rekisterikilven koon on oltava jompikumpi 1.1.1 kohdassa määritellyistä.


9.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/31


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1004/2010,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2010,

eräisiin vuoden 2010 kalastuskiintiöihin tehtävistä vähennyksistä edellisen vuoden liikakalastuksen vuoksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 105 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2009 kalastuskiintiöt on vahvistettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EY) N:o 1322/2008 (2), annettu 28 päivänä marraskuuta 2008, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009;

neuvoston asetus (EY) N:o 1139/2008 (3), annettu 10 päivänä marraskuuta 2008, eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009;

neuvoston asetus (EY) N:o 1359/2008 (4), annettu 28 päivänä marraskuuta 2008, yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2009 ja 2010;

neuvoston asetus (EY) N:o 43/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009.

(2)

Vuoden 2010 kalastuskiintiöt on vahvistettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EY) N:o 1359/2008;

neuvoston asetus (EY) N:o 1226/2009 (5), annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2010;

neuvoston asetus (EY) N:o 1287/2009 (6), eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2010;

neuvoston asetus (EU) N:o 53/2010 (7), annettu 14 päivänä tammikuuta 2010, Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin sellaisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2010 sekä asetusten (EY) N:o 1359/2008, (EY) N:o 754/2009, (EY) N:o 1226/2009 ja (EY) N:o 1287/2009 muuttamisesta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos komissio on todennut, että jokin jäsenvaltio on ylittänyt sille osoitetut kalastuskiintiöt, komissio vähentää kyseisen jäsenvaltion tulevia kalastuskiintiöitä.

(4)

Eräät jäsenvaltiot ovat ylittäneet vuoden 2009 kalastuskiintiönsä. Sen vuoksi on aiheellista vähentää kyseisille jäsenvaltioille myönnettyjä kalastuskiintiöitä vuonna 2010.

(5)

Vuoden 2009 kalastuskiintiöihin tehtiin komission asetuksella (EY) N:o 649/2009 (8) vähennyksiä vuoden 2008 kiintiöiden liikakalastuksen vuoksi. Eräisiin jäsenvaltioihin sovellettavat vähennykset olivat kuitenkin suurempia kuin niiden vuoden 2009 vastaava kiintiö, eikä vähennyksiä voitu sen vuoksi soveltaa kokonaisuudessaan kyseisenä vuonna. Jotta varmistettaisiin kyseisissä tapauksissa, että koko määrä vähennetään, jäljellä olevat määrät olisi otettava huomioon vahvistettaessa vähennyksiä vuoden 2010 kiintiöistä.

(6)

Tässä asetuksessa säädettyjä vähennyksiä olisi sovellettava sanotun kuitenkaan rajoittamatta seuraavien säädösten mukaisten vuoden 2010 kiintiöiden vähennysten soveltamista:

komission asetus (EY) N:o 147/2007 (9), annettu 15 päivänä helmikuuta 2007, eräiden vuosien 2007–2012 kalakiintiöiden mukauttamisesta elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdan nojalla, ja

komission asetus (EY) N:o 635/2008 (10), annettu 3 päivänä heinäkuuta 2008, Puolalle Itämerellä vuosiksi 2008–2011 myönnettävien turskan kalastuskiintiöiden mukauttamisesta (osa-alueet 25–32, EY:n vedet) neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/2008 nojalla.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kalastuskiintiöitä vähennetään soveltamalla mainitussa kohdassa vahvistettuja tiettyjä kertoimia.

(8)

Koska vähennykset koskevat kuitenkin vuonna 2009 tapahtunutta liikakalastusta ja näin ollen aikaa, jolloin asetusta (EY) N:o 1224/2009 ei vielä sovellettu, olisi oikeudellisen ennakoitavuuden vuoksi suotavaa soveltaa vähennyksiä, jotka eivät ole suurempia kuin ne, jotka olisivat olleet tuloksena, jos olisi sovellettu kyseisenä aikana voimassa olleita sääntöjä, toisin sanoen TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 847/96 (11) 5 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja sääntöjä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksissa (EY) N:o 1226/2009, (EY) N:o 1287/2009, (EY) N:o 1359/2008 ja (EU) N:o 53/2010 vahvistettuja kalastuskiintiöitä vähennetään liitteessä esitetyllä tavalla.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksissa (EY) N:o 147/2007 ja (EY) N:o 635/2008 säädettyjen vähennysten soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 308, 19.11.2008, s. 3.

(4)  EUVL L 352, 31.12.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 330, 16.12.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 347, 24.12.2009, s. 1.

(7)  EUVL L 21, 26.1.2010, s. 1.

(8)  EUVL L 192, 24.7.2009, s. 14.

(9)  EUVL L 46, 16.2.2007, s. 10.

(10)  EUVL L 176, 4.7.2008, s. 8.

(11)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 1.


LIITE

Jäsenvaltio

Lajikoodi

Aluekoodi 2009

Laji

Jäljellä olevat määrät vuodelta 2009

Seuraamuksia asetuksen (EY) N:o 847/96 5 art. 2 kohta

Lopullinen kiintiö 2009

Poikkeama

Mukautettu määrä yht. 2009

EE saaliit 2009

Saaliit 2009

Kokonaissaaliit 2009

%

Vähennykset

Alkup. määrä 2010

Jäljellä olevat vähennykset vuodelta 2009 (asetus (EY) N:o 649/09)

Tarkistettu määrä 2010

Jäljellä oleva määrä

BGR

TUR

F3742C

Piikkikampela

Mustameri

kyllä

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Punakampela

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

kyllä

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C

Piikkihai

EY:n vedet alueeIIa

kyllä

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Tylppäpyrstömolva

VI ja VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

kyllä

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Turska

EY:n vedet osa-alueilla 22–24

kyllä

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Silakka

Osa-alue 28.1

kyllä

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Punasimppu

NAFO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Kilohaili

IIIa

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Tylppäpyrstömolva

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla II, IV ja V

ei

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Tonnikala

Atlantin valtameri pituuspiirin 45° W itäpuolella sekä Välimeri

ei

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

kyllä

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Silli

Norjan vedet linjan 62o N pohjoispuolella sekä Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue

kyllä

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Kolja

VIIb-k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

kyllä

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Punakampela

Skagerrak

kyllä

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Muut lajit

Norjan vedet alueella IV

kyllä

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII ja XII

ei

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Pilkkupagelli

VI, VII, VIII EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan

ei

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Turska

Kansainväliset vedet alueilla I ja IIb

kyllä

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Silli ja silakka

Osa-alueet 22–24

kyllä

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Turska

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Grönlanninpallas

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

kyllä

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Grönlanninpallas

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Grönlanninpallas

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

kyllä

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Kolja

IV; EY:n vedet alueella IIa

kyllä

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III,

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makrilli

IIIa ja IV; EY:n vedet alueilla IIa, IIIb, IIIc ja IIId

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII ja IX

ei

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Punasimppu

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

kyllä

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Merikrotti

VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

kyllä

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Kolja

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Seiti

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Grönlanninpallas

Norjan vedet alueilla I ja II

kyllä

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Isosilmätonnikala

Atlantin valtameri

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


9.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/36


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1005/2010,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2010,

moottoriajoneuvojen hinauslaitteiden tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 661/2009 on erillisasetus, joka on annettu puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) (2) mukaisen yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyn soveltamiseksi.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 661/2009 kumotaan moottoriajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä toukokuuta 1977 annettu neuvoston direktiivi 77/389/ETY (3). Kyseisessä direktiivissä säädetyt vaatimukset olisi siirrettävä tähän asetukseen, ja niitä olisi tarvittaessa muutettava niiden mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen tiedon kehitykseen.

(3)

Tämän asetuksen soveltamisala vastaa direktiivin 77/389/ETY soveltamisalaa: se siis koskee ainoastaan luokkien M ja N ajoneuvoja.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 vahvistetaan olennaiset säännökset moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä hinauslaitteiden osalta sovellettavia vaatimuksia varten. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa kyseisessä tyyppihyväksynnässä sovellettavat menettelyt, testit ja vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2007/46/EY liitteen II määritelmien mukaisten M- ja N-luokkien moottoriajoneuvoihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

(1)

”Ajoneuvotyypillä siltä osin kuin on kyse hinauslaitteista” tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan sellaisilta olennaisilta osin kuin hinauslaitteiden ominaisuuksilta.

(2)

”Hinauslaitteella” tarkoitetaan koukun, silmukan tai muun muotoista laitetta, johon yhdistävä osa kuten vetoaisa tai hinausköysi voidaan kiinnittää.

3 artikla

Ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää sen hinauslaitteiden osalta koskevat säännökset

1.   Valmistajan on itse tai edustajansa välityksellä toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle hakemus, joka koskee ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää sen hinauslaitteiden osalta.

2.   Hakemus on laadittava liitteessä I olevassa 1 osassa esitetyn ilmoituslomakkeen mallin mukaisesti.

3.   Jos asiaankuuluvat tämän asetuksen liitteessä II vahvistetut vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviranomaisen on myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä ja annettava tyyppihyväksyntänumero direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII säädetyn numerointijärjestelmän mukaisesti.

Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

4.   Edellä olevan 3 kohdan soveltamista varten tyyppihyväksyntäviranomaisen on annettava EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka on laadittu tämän asetuksen liitteessä I olevassa 2 osassa annetun mallin mukaisesti.

4 artikla

Direktiivin 77/389/ETY mukaisesti annettujen hyväksyntöjen voimassaolo ja laajentaminen

Kansallisten viranomaisten on sallittava sellaisten ajoneuvojen myynti ja käyttöönotto, jotka on tyyppihyväksytty ennen asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päivämäärää, ja edelleen myönnettävä hyväksyntöjen laajennuksia kyseisille ajoneuvoille direktiivin 77/389/ETY mukaisesti.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EYVL L 154, 13.6.1977, s. 41.


LIITE I

Moottoriajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää hinauslaitteiden osalta koskevat hallinnolliset asiakirjat

1   OSA

Ilmoituslomake

MALLI

Ilmoituslomake nro … moottoriajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä hinauslaitteiden osalta.

Seuraavat tiedot sisältävä lomake on toimitettava kolmena kappaleena, ja siihen on sisällytettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetuissa järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0.   YLEISTÄ

0.1   Merkki (valmistajan kauppanimi): …

0.2   Tyyppi: …

0.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

0.3   Tyyppitunniste, jos merkitty ajoneuvoon (1): … sim.

0.3.1   Merkinnän sijainti: …

0.4   Ajoneuvoluokka (2): …

0.5   Valmistajan nimi ja osoite: …

0.8   Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet: …

0.9   Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

1.   AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1   Valokuvat ja/tai piirustukset tyyppiä edustavasta ajoneuvosta: …

2.   MASSAT JA MITAT (3)  (4)

2.8   Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna (5): …

2.11.5   Ajoneuvo soveltuu / ei sovellu (6) kuorman vetämiseen

12.   MUUT SÄÄNNÖKSET

12.3   Hinauslaitteet

12.3.1   Edessä: koukku/silmukka/muu (6)

12.3.2   Takana: koukku/silmukka/muu/ei ole (6)

12.3.3   Sellainen piirustus tai valokuva alustasta / korin alueesta, jossa näkyy hinauslaitteiden sijainti, rakenne ja asennus: …

Selitykset

2   OSA

EY-tyyppihyväksyntätodistus

MALLI

Koko: A4 (210 × 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Ilmoitus ajoneuvotyypin

EY-tyyppihyväksynnästä (7)

EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta (7)

EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (7)

EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (7)

siltä osin kuin on kyse hinauslaitteista

asetuksen (EU) N:o 1005/2010, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EU) N:o …/… (7), mukaisesti

EY-tyyppihyväksyntänumero: …

Laajennuksen syy: …

I   JAKSO

0.1   Merkki (valmistajan kauppanimi): …

0.2   Tyyppi: …

0.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

0.3   Tyyppitunniste, jos merkitty ajoneuvoon (8): …

0.3.1   Merkinnän sijainti: …

0.4   Ajoneuvoluokka (9): …

0.5   Valmistajan nimi ja osoite: …

0.8   Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet: …

0.9   Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

II   JAKSO

1.   Lisätiedot: ks. lisäys.

2.   Testeistä vastaava tutkimuslaitos: …

3.   Testausselosteen päiväys: …

4.   Testausselosteen numero: …

5.   Mahdolliset huomautukset: ks. lisäys.

6.   Paikka: …

7.   Päiväys: …

8.   Allekirjoitus: …

Liitteet

:

Hyväksyntäasiakirjat

Testausseloste


(1)  Jos tyyppitunnisteessa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erityisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa kysymysmerkillä (?) (esim. ABC??123??).

(2)  Luokitus direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevassa A osassa annettujen määritelmien mukaisesti.

(3)  Jos ajoneuvosta on sekä tavanomaisella ohjaamolla että makuuohjaamolla varustettu malli, ilmoitetaan massat ja mitat molemmissa tapauksissa.

(4)  ISO:n standardi 612: 1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.

(5)  Merkitään kunkin variantin ylä- ja alarajat.

(6)  Tarpeeton viivataan yli.

(7)  Tarpeeton viivataan yli.

(8)  Jos tyyppitunnisteessa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erityisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa kysymysmerkillä (?) (esim. ABC??123??).

(9)  Direktiivin 2007/46/EY liitteen II osassa A annetun määritelmän mukaisesti.

Lisäys

EY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o …

1.

Lisätiedot:

1.1.

Lyhyt kuvaus ajoneuvotyypistä sen rakenteen, mittojen, muotojen ja materiaalien osalta: …

1.2.

Hinauslaitteiden kokonaismäärä ja sijainti: …

1.3.

Ajoneuvoon kiinnityksen menetelmä: …

1.4.

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna (kg): …

2.

Hinauslaitteet edessä: irrotettava/kiinteä (1) koukku/silmukka/muu (1)

3.

Hinauslaitteet takana: irrotettava/kiinteä (1) koukku/silmukka/muu/ei ole (1)

4.

Ajoneuvo soveltuu/ei sovellu (1) kuorman vetämiseen

5.

Huomautukset: …


(1)  Tarpeeton viivataan yli.


LIITE II

Hinauslaitteita koskevat vaatimukset

1.   ERITYISET VAATIMUKSET

1.1.   Laitteiden vähimmäismäärä.

1.1.1.

Kaikissa moottoriajoneuvoissa on oltava etuosaan asennettu hinauslaite.

1.1.2.

M1-luokan ajoneuvoissa, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevassa A osassa, lukuun ottamatta kuormien hinaukseen soveltumattomia ajoneuvoja, on oltava hinauslaite myös takana.

1.1.3.

Takaosan hinauslaite voidaan korvata UNECE:n säännössä nro 55 (1) annetun määritelmän mukaisella mekaanisella kytkinlaitteella, jos 1.2.1 kohdan edellytykset täyttyvät.

1.2.   Kuormitus ja vakaus

1.2.1.

Jokaisen ajoneuvoon asennetun hinauslaitteen on kestettävä vetävää tai työntävää staattista kuormitusta, joka vastaa vähintään puolta ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta massasta kuormitettuna.

2.   TESTAUSMENETTELY

2.1.   Jokaiseen erilliseen hinauslaitteeseen, jotka ajoneuvoon on asennettu, kohdistetaan sekä vetävä että työntävä staattinen testikuormitus.

2.2.   Testikuormitukset on kohdistettava ajoneuvoon nähden vaakatasossa ja pituussuunnassa.


(1)  EUVL L 373, 27.12.2006, s. 50.


9.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/43


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1006/2010,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

55,6

MA

77,5

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

65,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

138,7

ZA

121,6

ZZ

120,3

0709 90 70

MA

64,9

TR

153,2

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

72,3

ZA

149,8

ZZ

111,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

46,4

TR

55,4

UY

57,1

ZA

60,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

58,5

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

75,7

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

72,9

0806 10 10

BR

233,2

PE

182,7

TR

143,8

US

233,1

ZA

79,2

ZZ

174,4

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

NZ

115,8

US

118,9

ZA

80,9

ZZ

97,6

0808 20 50

CN

41,4

US

48,2

ZZ

44,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


9.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/45


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1007/2010,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2010,

asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 989/2010 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUVL L 286, 4.11.2010, s. 13.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 9 päivästä marraskuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

62,16

0,00

1701 11 90 (1)

62,16

0,00

1701 12 10 (1)

62,16

0,00

1701 12 90 (1)

62,16

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

9.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2010,

tiettyjen aineiden jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7579)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/675/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B.

(2)

Tässä luettelossa on useita aineiden ja tuotetyyppien yhdistelmiä, joiden tarkasteluun ilmoitetut osallistujat ovat kaikki vetäytyneet pois uudelleentarkasteluohjelmasta tai joista niiden arviointiin määrätty esittelijäjäsenvaltio ei ollut vastaanottanut täydellistä asiakirja-aineistoa asetuksen (EY) N:o 1451/2007 9 artiklassa ja 12 artiklan 3 kohdassa vahvistettuun määräaikaan mennessä.

(3)

Komissio tiedotti asiasta jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1451/2007 11 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan sekä 13 artiklan 5 kohdan nojalla. Lisäksi tämä tieto julkistettiin sähköisessä muodossa.

(4)

Kolmen kuukauden kuluessa kyseisen tiedon julkistamisesta muutamat yritykset ilmoittivat haluavansa osallistua kyseisten aineiden ja tuotetyyppien tarkasteluun. Kyseiset yritykset eivät kuitenkaan toimittaneet täydellistä asiakirja-aineistoa.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 12 artiklan 5 kohdan nojalla kyseisiä aineita ja tuotetyyppejä ei sen vuoksi pitäisi lisätä direktiivin 98/8/EY liitteisiin I, I A tai I B.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi vahvistettava päivämäärä, jonka jälkeen biosidituotteita, jotka sisältävät tämän päätöksen liitteessä mainituissa tuotetyypeissä käytettäviä tehoaineita, ei pitäisi enää saattaa markkinoille.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittuja aineita kyseisissä tuotetyypeissä käytettyinä ei lisätä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 4 artiklan 2 kohdan tarkoituksia varten ei markkinoille saa saattaa tämän päätöksen liitteessä mainittuja tehoaineita sisältäviä biosidituotteita mainituissa tuotetyypeissä käytettyinä 1 päivästä marraskuuta 2011 lähtien.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.


LIITE

Aineet ja tuotetyypit, joita ei lisätä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B

Nimi

EY-numero

CAS-numero

Tuotetyyppi

Esittelevä jäsenvaltio

Formaldehydi

200-001-8

50-00-0

4

DE

Formaldehydi

200-001-8

50-00-0

6

DE

Bentsoehappo

200-618-2

65-85-0

20

DE

Natriumbentsoaatti

208-534-8

532-32-1

11

DE

Natriumbentsoaatti

208-534-8

532-32-1

20

DE

2-Butanoni, peroksidi

215-661-2

1338-23-4

9

HU

2-Butanoni, peroksidi

215-661-2

1338-23-4

22

HU

Tolnaftaatti

219-266-6

2398-96-1

9

PL

Triklosaani

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Piidioksidi, amorfinen

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N’-tert-butyyli-N-syklopropyyli-6-(metyylitio)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N’-tert-butyyli-N-syklopropyyli-6-(metyylitio)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Cis- ja trans-p-mentaani-3,8-dioli/sitriodioli

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Cis- ja trans-p-mentaani-3,8-dioli/sitriodioli

255-953-7

42822-86-6

2

UK