ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.290.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 290

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
6. marraskuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 997/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden unioniin tuonnin kieltämisestä toistaiseksi

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 998/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (luvanhaltija Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 )

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 999/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, Aspergillus oryzaen (DSM 17594) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymisestä emakkojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija on DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

24

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1000/2010, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 27/2008, (EY) N:o 1067/2008 ja (EY) N:o 828/2009 poikkeamisesta bataattien, maniokkitärkkelyksen, maniokin, viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2011 ja asetuksista (EY) N:o 382/2008, (EY) N:o 1518/2003, (EY) N:o 596/2004, (EY) N:o 633/2004 ja (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen sekä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2011

26

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1001/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 138. kerran

33

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1002/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/670/EU

 

*

Komission päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7499)

39

 

 

2010/671/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen spirotetramaatin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7437)  ( 1 )

49

 

 

2010/672/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä penflufeenin ja fluksapyroksadin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7439)  ( 1 )

51

 

 

2010/673/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 2 päivänä marraskuuta 2010, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2010/19)

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 997/2010,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2010,

tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden unioniin tuonnin kieltämisestä toistaiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdan,

on kuullut tieteellistä tarkasteluryhmää,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio voi asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan 6 kohdan nojalla rajoittaa tiettyjen lajien tuontia unioniin kyseisen kohdan a–d alakohdassa säädetyin edellytyksin. Lisäksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4 päivänä toukokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 865/2006 (2) säädetään kyseisten rajoitusten täytäntöönpanotoimenpiteistä.

(2)

Luettelo lajeista, joiden tuonti unioniin on kielletty toistaiseksi, on viimeksi vahvistettu tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi 30 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 359/2009 (3).

(3)

Viimeaikaisten tietojen perusteella tieteellinen tarkasteluryhmä on todennut, että tiettyjen asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A ja B lueteltujen lajien suojelun taso on vakavasti uhattuna, mikäli niiden tuontia tietyistä alkuperämaista unioniin ei kielletä toistaiseksi. Tämän vuoksi olisi kiellettävä toistaiseksi seuraavien lajien tuonti unioniin:

Cuora amboinensis Vietnamista;

Cuora galbinifrons Laosista ja Vietnamista;

Dendrobium nobile Laosista.

(4)

Tieteellinen tarkasteluryhmä on myös päätellyt, että tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole enää tarpeen kieltää seuraavien lajien tuontia unioniin:

Ovis ammon nigrimontana (metsästysmuistot) Kazakstanista;

Leucopternis occidentalis Ecuadorista ja Perusta;

Hexaprotodon liberiensis Norsunluurannikolta, Guinea-Bissausta ja Sierra Leonesta;

Hippopotamus amphibius Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Malawista;

Chrysocyon brachyurus Boliviasta ja Perusta;

Eupleres goudotii, Fossa fossana, Anas bernieri, Mantella baroni, Mantella aff. baroni, Mantella cowanii, Mantella haraldmeieri, Mantella laevigata, Mantella madagascariensis, Mantella manery, Mantella nigricans ja Mantella pulchra Madagaskarista;

Leopardus colocolo ja Leopardus pajeros Chilestä;

Leptailurus serval Algeriasta;

Prionailurus bengalensis Kiinasta (Macao);

Cynogale bennettii Bruneista, Kiinasta, Indonesiasta, Malesiasta ja Thaimaasta;

Equus zebra hartmannae Angolasta;

Myrmecophaga tridactyla Belizestä ja Uruguaysta;

Alouatta macconnelli Trinidadista ja Tobagosta;

Ateles paniscus, Chalcostigma olivaceum, Heliodoxa rubinoides, Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Forpus xanthops, Pionus chalcopterus, Otus roboratus, Pseudoscops clamator, Pulsatrix melanota ja Podocnemis sextuberculata Perusta;

Lagothrix cana ja Varanus yemenensis levinneisyysalueen valtioista;

Cebus capucinus Belizestä;

Cercocebus atys Ghanasta;

Cercopithecus ascanius Burundista;

Cercopithecus cephus Keski-Afrikan tasavallasta;

Cercopithecus dryas, Glaucidium capense ja Phodilus prigoginei Kongon demokraattisesta tasavallasta;

Cercopithecus pogonias ja Cercopithecus preussi Kamerunista ja Päiväntasaajan Guineasta;

Colobus polykomos Norsunluurannikolta;

Colobus vellerosus Norsunluurannikolta ja Ghanasta;

Macaca arctoides Intiasta, Malesiasta ja Thaimaasta;

Macaca assamensis Nepalista;

Macaca fascicularis Bangladeshista ja Intiasta;

Macaca leonina, Ratufa bicolor, Psittacula roseata ja Strix uralensis davidi Kiinasta;

Macaca maura, Macaca nigra, Macaca nigrescens, Macaca ochreata, Macaca pagensis, Goura cristata, Goura scheepmakeri, Goura victoria, Spizaetus bartelsi, Cacatua sanguinea, Lorius domicella, Alisterus chloropterus chloropterus, Eclectus roratus, Psittacula alexandri, Tanygnathus gramineus, Ninox rudolfi, Otus angelinae, Tyto inexspectata, Tyto nigrobrunnea, Tyto sororcula, Ornithoptera tithonus, Troides andromache (luonnonvaraiset ja tarhatut yksilöt) ja Tridacna gigas Indonesiasta;

Papio anubis Libyasta;

Papio papio Guinea-Bissausta;

Procolobus verus Beninistä, Norsunluurannikolta, Ghanasta, Sierra Leonesta ja Togosta;

Trachypithecus phayrei Kambodžasta, Kiinasta ja Intiasta;

Trachypithecus vetulus Sri Lankasta;

Galago demidoff Burkina Fasosta ja Keski-Afrikan tasavallasta;

Galago granti Malawista;

Arctocebus aureus Keski-Afrikan tasavallasta ja Gabonista;

Nycticebus pygmaeus Kambodžasta ja Laosista;

Chiropotes chiropotes, Chiropotes israelita, Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae, Nannopsittaca panychlora, Pyrrhura leucotis, Touit melanonotus, Touit surdus ja Eunectes deschauenseei Brasiliasta;

Ratufa affinis ja Ketupa ketupu Singaporesta;

Balaeniceps rex Sambiasta;

Buceros rhinoceros Thaimaasta;

Tauraco corythaix, Agapornis fischeri (tarhatut yksilöt) ja Python sebae Mosambikista;

Tauraco fischeri, Agapornis lilianae, Poicephalus cryptoxanthus, Poicephalus meyeri, Poicephalus rufiventris, Bubo vosseleri, Gongylophis colubrinus ja Stigmochelys pardalis Tansaniasta;

Tauraco macrorhynchus, Terathopius ecaudatus ja Strix woodfordii Guineasta;

Tauraco porphyreolopha Ugandasta;

Accipiter brachyurus, Tyto aurantia, Tyto manusi, Varanus bogerti ja Varanus telenesetes Papua-Uusi-Guineasta;

Accipiter gundlachi ja Aratinga euops Kuubasta;

Accipiter imitator ja Nesasio solomonensis Papua-Uusi-Guineasta ja Salomonsaarilta;

Buteo galapagoensis, Pyrrhura albipectus, Pyrrhura orcesi, Conolophus pallidus ja Conolophus subcristatus Ecuadorista;

Buteo ridgwayi Dominikaanisesta tasavallasta ja Haitilta;

Erythrotriorchis radiatus, Lophoictinia isura, Polytelis alexandrae ja Varanus keithhornie Australiasta;

Gyps coprotheres Mosambikista, Namibiasta ja Swazimaasta;

Harpyopsis novaeguineae Indonesiasta ja Papua-Uusi-Guineasta;

Falco deiroleucus Belizestä ja Guatemalasta;

Falco fasciinucha Botswanasta, Etiopiasta, Keniasta, Malawista, Mosambikista, Etelä-Afrikasta, Sudanista, Tansaniasta, Sambiasta ja Zimbabwesta;

Falco hypoleucos Australiasta ja Papua-Uusi-Guineasta;

Micrastur plumbeus Kolumbiasta ja Ecuadorista;

Polyplectron schleiermacheri Indonesiasta ja Malesiasta;

Anthropoides virgo Sudanista;

Balearica regulorum Angolasta, Lesothosta, Malawista, Mosambikista, Namibiasta, Ruandasta, Swazimaasta ja Ugandasta;

Pitta nympha Brunei Darussalamista, Kiinasta, Pohjois-Koreasta, Indonesiasta, Japanista, Malesiasta ja Etelä-Koreasta;

Pycnonotus zeylanicus Malesiasta;

Charmosyna aureicincta Fidžiltä;

Trichoglossus johnstoniae, Prioniturus luconensis, Bubo philippensis, Otus fuliginosus, Otus longicornis, Otus mindorensis ja Otus mirus Filippiineiltä;

Agapornis pullarius Angolasta ja Keniasta;

Amazona agilis ja Amazona collaria Jamaikalta;

Amazona mercenaria Venezuelasta;

Amazona xanthops Boliviasta ja Paraguaysta;

Aratinga aurea Argentiinasta;

Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi, Pyrrhura calliptera ja Pyrrhura viridicata Kolumbiasta;

Poicephalus robustus Botswanasta, Gambiasta, Namibiasta, Senegalista, Etelä-Afrikasta ja Swazimaasta;

Psittacula finschii Bangladeshista ja Kambodžasta;

Psittacus erithacus Burundista, Malista ja Togosta;

Bubo blakistoni Kiinasta, Japanista ja Venäjältä;

Ninox affinis Intiasta;

Otus capnodes ja Otus paulani Komoreilta;

Otus insularis Seychelleiltä;

Scotopelia ussheri Norsunluurannikolta, Ghanasta, Guineasta, Liberiasta ja Sierra Leonesta;

Heloderma horridum Guatemalasta ja Meksikosta;

Podocnemis erythrocephala Kolumbiasta ja Venezuelasta;

Podocnemis expansa Kolumbiasta, Ecuadorista, Guyanasta, Perusta, Trinidadista ja Tobagosta ja Venezuelasta;

Gopherus polyphemus Amerikan yhdysvalloista;

Manouria emys Bangladeshista, Intiasta, Myanmarista ja Thaimaasta;

Testudo horsfieldii Kiinasta ja Pakistanista;

Montipora caliculata Tongasta.

(5)

Kaikkien niiden lajien alkuperämaita, joita tässä asetuksessa säädettävät uudet unioniin tuontia koskevat rajoitukset koskevat, on kuultu asiasta.

(6)

Yleissopimuksen viidennessätoista osapuolikonferenssissa hyväksyttiin uusia nimistöviitteitä (lajijakoja ja sukujen uudelleennimeämisiä), jotka otetaan huomioon tässä asetuksessa.

(7)

Sen vuoksi olisi muutettava luetteloa lajeista, joiden tuonti unioniin on kielletty toistaiseksi, ja selkeyden vuoksi olisi korvattava asetus (EY) N:o 359/2009.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei asetuksen (EY) N:o 865/2006 71 artiklan säännöksistä muuta johdu, kielletään toistaiseksi tämän asetuksen liitteessä lueteltujen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden tuonti unioniin.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 359/2009.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 110, 1.5.2009, s. 3.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A mainitut lajit, joiden yksilöiden tuonti unioniin kielletään toistaiseksi

Laji

Alkuperä(t)

Yksilö(t)

Alkuperämaat

Oikeusperustana oleva 4 artiklan 6 kohdan alakohta

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Uzbekistan

(a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Valko-Venäjä, Kirgisia, Turkki

(a)

Felidae

Lynx lynx

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Azerbaidžan

(a)

Ursidae

Ursus arctos

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Kanada (Brittiläinen Kolumbia)

(a)

Ursus thibetanus

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Venäjä

(a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

Luonnonvarainen

Kaikki

Armenia, Bahrain, Irak, Mauritania, Tadžikistan

(a)


Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B mainitut lajit, joiden yksilöiden tuonti unioniin kielletään toistaiseksi

Laji

Alkuperä(t)

Yksilö(t)

Alkuperämaat

Oikeusperustana oleva 4 artiklan 6 kohdan alakohta

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Uzbekistan

(b)

Saiga borealis

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä

(b)

Saiga tatarica

Luonnonvarainen

Kaikki

Kazakstan, Venäjä

(b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Luonnonvarainen

Kaikki

Uzbekistan

(b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonyymi Choeropsis liberiensis)

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Nigeria

(b)

Hippopotamus amphibius

Luonnonvarainen

Kaikki

Gambia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

(b)

Moschidae

Moschus anhuiensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

(b)

Moschus berezovskii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

(b)

Moschus chrysogaster

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

(b)

Moschus fuscus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

(b)

Moschus moschiferus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Venäjä

(b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Felidae

Panthera leo

Luonnonvarainen

Kaikki

Etiopia

(b)

Profelis aurata

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

(b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

(b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Luonnonvarainen

Kaikki

Grönlanti

(b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Papua-Uusi-Guinea

 

Zaglossus bruijni

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta

(b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Ateles belzebuth

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Ateles fusciceps

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Ateles geoffroyi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Ateles hybridus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Lagothrix lagotricha

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Lagothrix lugens

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Lagothrix poeppigii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Cebidae

Callithrix geoffroyi (synonyymi C. jacchus geoffroyi)

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

(b)

Cercopithecidae

Cercopithecus erythrogaster

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Cercopithecus erythrotis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Cercopithecus hamlyni

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Cercopithecus mona

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

(b)

Cercopithecus petaurista

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

(b)

Cercopithecus pogonias

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

(b)

Cercopithecus preussi (synonyymi C. lhoesti preussi)

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

(b)

Colobus vellerosus

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria, Togo

(b)

Lophocebus albigena (synonyymi Cercocebus albigena)

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

(b)

Macaca cyclopis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Macaca sylvanus

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria, Marokko

(b)

Piliocolobus badius (synonyymi Colobus badius)

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Galagidae

Euoticus pallidus (synonyymi Galago elegantulus pallidus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

(b)

Galago matschiei (synonyymi G. inustus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Ruanda

(b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

(b)

Perodicticus potto

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

(b)

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

(b)

Pithecia pithecia

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

(b)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

Kaikki

Elävät

Kaikki

(d)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

(b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Accipiter melanoleucus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Accipiter ovampensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Aquila rapax

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Aviceda cuculoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Gyps africanus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Gyps bengalensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Gyps indicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Gyps rueppellii

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Gyps tenuirostris

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Hieraaetus ayresii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea, Togo

(b)

Hieraaetus spilogaster

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Togo

(b)

Leucopternis lacernulatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

(b)

Lophaetus occipitalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Macheiramphus alcinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Polemaetus bellicosus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea, Togo

(b)

Spizaetus africanus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Stephanoaetus coronatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Guinea, Togo

(b)

Torgos tracheliotus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Sudan

(b)

Trigonoceps occipitalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Guinea

(b)

Urotriorchis macrourus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Falconidae

Falco chicquera

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Togo

(b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea, Togo

(b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Mali

(b)

Balearica regulorum

Luonnonvarainen

Kaikki

Botswana, Burundi, Kongon demokraattinen tasavalta, Kenia, Etelä-Afrikka, Sambia, Zimbabwe

(b)

Bugeranus carunculatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Etelä-Afrikka, Tansania

(b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

(b)

Agapornis nigrigenis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Agapornis pullarius

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta, Norsunluurannikko, Guinea, Mali, Togo

(b)

Amazona autumnalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

(b)

Ara chloropterus

Luonnonvarainen

Kaikki

Argentiina, Panama

(b)

Ara severus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

(b)

Aratinga acuticaudata

Luonnonvarainen

Kaikki

Uruguay

(b)

Aratinga auricapillus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Coracopsis vasa

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Cyanoliseus patagonus

Luonnonvarainen

Kaikki

Chile, Uruguay

(b)

Deroptyus accipitrinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru, Surinam

(b)

Hapalopsittaca amazonina

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Leptosittaca branickii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Poicephalus gulielmi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Norsunluurannikko, Kongo, Guinea

(b)

Poicephalus robustus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta, Norsunluurannikko, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda

(b)

Psittacus erithacus

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Päiväntasaajan Guinea, Liberia, Nigeria

(b)

Psittacus erithacus timneh

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Guinea-Bissau

(b)

Psittrichas fulgidus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Pyrrhura caeruleiceps

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

(b)

Pyrrhura pfrimeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

(b)

Pyrrhura subandina

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

(b)

Triclaria malachitacea

Luonnonvarainen

Kaikki

Argentiina, Brasilia

(b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Bubo lacteus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Bubo poensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Glaucidium capense

Luonnonvarainen

Kaikki

Ruanda

(b)

Glaucidium perlatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea

(b)

Ptilopsis leucotis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

Scotopelia bouvieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

(b)

Scotopelia peli

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

(b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Luonnonvarainen

Kaikki

El Salvador, Guatemala, Meksiko

(b)

Palaeosuchus trigonatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

(b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Alkuperä ”F” (1)

Kaikki

Egypti

(b)

Uromastyx dispar

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria, Mali, Sudan

(b)

Uromastyx geyri

Luonnonvarainen

Kaikki

Mali, Niger

(b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma ambreense

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma andringitraense

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma boettgeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma brevicorne

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma capuroni

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma cucullatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma fallax

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma furcifer

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma gallus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma gastrotaenia

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma glawi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma globifer

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma guibei

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma guillaumeti

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma hilleniusi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma linota

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma malthe

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma marojezense

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma nasutum

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma oshaughnessyi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma parsonii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma peyrierasi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma tsaratananense

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma vatosoa

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Calumma vencesi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Chamaeleo camerunensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

(b)

Chamaeleo deremensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

(b)

Chamaeleo eisentrauti

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

(b)

Chamaeleo ellioti

Luonnonvarainen

Kaikki

Burundi

(b)

Chamaeleo feae

Luonnonvarainen

Kaikki

Päiväntasaajan Guinea

(b)

Chamaeleo fuelleborni

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

(b)

Chamaeleo gracilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin

(b)

Tarhattu

Kaikki

Benin

(b)

Tarhattu

Pituus kuonosta peräaukkoon yli 8 cm

Togo

(b)

Chamaeleo montium

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

(b)

Chamaeleo pfefferi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

(b)

Chamaeleo senegalensis

Tarhattu

Pituus kuonosta peräaukkoon yli 6 cm

Togo

(b)

Chamaeleo werneri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

(b)

Chamaeleo wiedersheimi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

(b)

Furcifer angeli

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer antimena

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer balteatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer belalandaensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer bifidus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer campani

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer labordi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer minor

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer monoceras

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer nicosiai

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer petteri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer rhinoceratus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer tuzetae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Furcifer willsii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

(b)

Cordylus tropidosternum

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

(b)

Cordylus vittifer

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

(b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma antanosy

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma barbouri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma berghofi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma breviceps

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma comorensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

(b)

Phelsuma dubia

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit, Madagaskar

(b)

Phelsuma flavigularis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma guttata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma hielscheri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma klemmeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma laticauda

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

(b)

Phelsuma malamakibo

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma masohoala

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma modesta

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma mutabilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma pronki

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma pusilla

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma seippi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma serraticauda

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma standingi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Phelsuma v-nigra

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

(b)

Uroplatus ebenaui

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Uroplatus fimbriatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Uroplatus guentheri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Uroplatus henkeli

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Uroplatus lineatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Uroplatus malama

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Uroplatus phantasticus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Uroplatus pietschmanni

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Uroplatus sikorae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Helodermatidae

Heloderma suspectum

Luonnonvarainen

Kaikki

Meksiko, Yhdysvallat

(b)

Iguanidae

Iguana iguana

Luonnonvarainen

Kaikki

El Salvador

(b)

Scincidae

Corucia zebrata

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

(b)

Varanidae

Varanus beccarii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Varanus dumerilii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Varanus exanthematicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Togo

(b)

Tarhattu

Kaikki

Benin

(b)

Tarhattu

Pituus yli 35 cm

Togo

(b)

Varanus jobiensis (synonyymi V. karlschmidti)

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Varanus niloticus

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Burundi, Mosambik, Togo

(b)

Tarhattu

Kaikki

Benin, Togo

(b)

Varanus ornatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

(b)

Tarhattu

Kaikki

Togo

(b)

Varanus salvadorii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Varanus salvator

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Intia, Singapore

(b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Luonnonvarainen

Kaikki

El Salvador, Honduras

(b)

Calabaria reinhardtii

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

(b)

Tarhattu

Kaikki

Benin, Togo

(b)

Eunectes murinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Paraguay

(b)

Elapidae

Naja atra

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

(b)

Naja kaouthia

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

(b)

Naja siamensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

(b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Morelia boeleni

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Python molurus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

(b)

Python natalensis

Tarhattu

Kaikki

Mosambik

(b)

Python regius

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Guinea

(b)

Python reticulatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Intia, Malesia (manner), Singapore

(b)

Python sebae

Luonnonvarainen

Kaikki

Mauritania

(b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Kaikki

Elävät

Kaikki

(d)

Trachemys scripta elegans

Kaikki

Elävät

Kaikki

(d)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Cuora amboinensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Malesia, Vietnam

(b)

Cuora galbinifrons

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Laos, Vietnam

(b)

Heosemys spinosa

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Leucocephalon yuwonoi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Malayemys subtrijuga

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Notochelys platynota

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Siebenrockiella crassicollis

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Peltocephalus dumerilianus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

(b)

Podocnemis lewyana

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Podocnemis unifilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Surinam

(b)

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Luonnonvarainen

Kaikki

Seychellit

(b)

Chelonoidis denticulata

Luonnonvarainen

Kaikki

Bolivia, Ecuador

(b)

Geochelone elegans

Luonnonvarainen

Kaikki

Pakistan

(b)

Geochelone platynota

Luonnonvarainen

Kaikki

Myanmar

(b)

Geochelone sulcata

Tarhattu

Kaikki

Benin, Togo

(b)

Gopherus agassizii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Gopherus berlandieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Indotestudo elongata

Luonnonvarainen

Kaikki

Bangladesh, Kiina, Intia

(b)

Indotestudo forstenii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Indotestudo travancorica

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

(b)

Kinixys belliana

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

(b)

Tarhattu

Kaikki

Benin

(b)

Kinixys homeana

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Togo

(b)

Tarhattu

Kaikki

Benin

(b)

Kinixys spekii

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

(b)

Manouria emys

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Manouria impressa

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

(b)

Stigmochelys pardalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta, Mosambik, Uganda

(b)

Tarhattu

Kaikki

Mosambik, Sambia

(b)

Alkuperä ”F” (1)

Kaikki

Sambia

(b)

Testudo horsfieldii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kazakstan

(b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Chitra chitra

Luonnonvarainen

Kaikki

Malesia

(b)

Pelochelys cantorii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

(b)

Dendrobates variabilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

(b)

Dendrobates ventrimaculatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

(b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Mantella bernhardi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Mantella crocea

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Mantella expectata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Mantella viridis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Ranidae

Conraua goliath

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

(b)

Rana catesbeiana

Kaikki

Elävät

Kaikki

(d)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Hippocampus comes

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Hippocampus histrix

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Hippocampus kelloggi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Hippocampus kuda

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Vietnam

(b)

Hippocampus spinosissimus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Luonnonvarainen

Kaikki

Nicaragua

(b)

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Tarhattu

Kaikki

Benin

(b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Ornithoptera urvillianus

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

(b)

Tarhattu

Kaikki

Salomonsaaret

(b)

Ornithoptera victoriae

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

(b)

Tarhattu

Kaikki

Salomonsaaret

(b)

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Luonnonvarainen

Kaikki

Grenada, Haiti

(b)

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Luonnonvarainen

Kaikki

Uusi-Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna crocea

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna derasa

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Uusi-Kaledonia, Filippiinit, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna gigas

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Marshallinsaaret, Mikronesia, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna maxima

Luonnonvarainen

Kaikki

Mikronesia, Fidži, Marshallinsaaret, Mosambik, Uusi-Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna rosewateri

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

(b)

Tridacna squamosa

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Mosambik, Uusi-Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna tevoroa

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

(b)

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

(b)

SCLERACTINIA

Agariciidae

Agaricia agaricites

Luonnonvarainen

Kaikki

Haiti

(b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

Catalaphyllia jardinei

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

(b)

Euphyllia cristata

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

Euphyllia divisa

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

Euphyllia fimbriata

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

Plerogyra spp.

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

Faviidae

Favites halicora

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

(b)

Platygyra sinensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

(b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

(b)

Blastomussa spp.

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

Cynarina lacrymalis

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

Scolymia vitiensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

(b)

Scolymia vitiensis

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

(b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži

(b)

Trachyphyllia geoffroyi

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

(b)

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Bosnia ja Hertsegovina, Sveitsi, Ukraina

(b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Pachypodium rosulatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

(b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia banae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia berorohae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia bongolavensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia bulbispina

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia duranii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia fiananantsoae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia guillauminiana

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia iharanae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia kondoi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia labatii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia lophogona

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia millotii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia neohumbertii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia pachypodoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia razafindratsirae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia suzannae-manieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Euphorbia waringiae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

(b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi, Turkki

(b)

Barlia robertiana

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Cephalanthera rubra

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

(b)

Cypripedium japonicum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Pohjois-Korea, Japani, Etelä-Korea

(b)

Cypripedium macranthos

Luonnonvarainen

Kaikki

Etelä-Korea, Venäjä

(b)

Cypripedium margaritaceum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

(b)

Cypripedium micranthum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

(b)

Dactylorhiza latifolia

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

(b)

Dactylorhiza romana

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Dactylorhiza russowii

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

(b)

Dactylorhiza traunsteineri

Luonnonvarainen

Kaikki

Liechtenstein

(b)

Dendrobium bellatulum

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

(b)

Dendrobium nobile

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

(b)

Dendrobium wardianum

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

(b)

Himantoglossum hircinum

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

(b)

Nigritella nigra

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

(b)

Ophrys holoserica

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Ophrys insectifera

Luonnonvarainen

Kaikki

Liechtenstein, Norja

(b)

Ophrys pallida

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria

(b)

Ophrys sphegodes

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

(b)

Ophrys tenthredinifera

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Ophrys umbilicata

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Orchis coriophora

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä, Sveitsi

(b)

Orchis italica

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Orchis laxiflora

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

(b)

Orchis mascula

Luonnonvarainen/ tarhattu

Kaikki

Albania

(b)

Orchis morio

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Orchis pallens

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä

(b)

Orchis provincialis

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

(b)

Orchis punctulata

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Orchis purpurea

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi, Turkki

(b)

Orchis simia

Luonnonvarainen

Kaikki

Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Sveitsi, Turkki

(b)

Orchis tridentata

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Orchis ustulata

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä

(b)

Phalaenopsis parishii

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

(b)

Serapias cordigera

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Serapias parviflora

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Serapias vomeracea

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi, Turkki

(b)

Spiranthes spiralis

Luonnonvarainen

Kaikki

Liechtenstein, Sveitsi

(b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Cyclamen mirabile

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Cyclamen pseudibericum

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Cyclamen trochopteranthum

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

(b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

(b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

(b)


(1)  Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun säännösten edellytykset eivät kuitenkaan täyty, ja niiden osat ja niistä peräisin olevat osat ja johdannaiset.


6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/22


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 998/2010,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2010,

Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (luvanhaltija Lactosan GmbH & Co KG)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä varten jätettiin hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen hyväksymistä broilerien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen käyttö on hyväksytty vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena komission asetuksella (EY) N:o 538/2007 (2), emakkojen rehun lisäaineena komission asetuksella (EY) N:o 1521/2007 (3) ja väliaikaisesti neljäksi vuodeksi broilereiden rehun lisäaineena komission asetuksella (EY) N:o 521/2005 (4).

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen valmisteen hyväksymiseksi broilereiden ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 27 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan lausunnossa (5), että Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteella ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että kohdelajille syötettynä sillä on mahdollisesti vaikutusta eläintuotannollisten parametrien parantamiseen. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti olisi hyväksyttävä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 128, 16.5.2007, s. 16.

(3)  EUVL L 335, 20.12.2007, s. 24.

(4)  EUVL L 84, 2.4.2005, s. 3.

(5)  EFSA Journal (2010); 8(6):1636.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet.

4b1841

Lactosan

GmbH & Co KG

Enterococcus faecium

DSM 7134

 

Lisäaineen koostumus:

Enterococcus faecium DSM 7134 -valmiste, joka sisältää vähintään:

 

Jauheet: 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Rakeet (mikrokapseloidut): 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analyysimenetelmä  (1)

 

Määrittäminen: pintaviljelynä sappi-eskuliini-atsidiagarilla

 

Tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

Broilerit

5 × 108

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käyttö sallittu seuraavia sallittuja kokkidiostaatteja sisältävässä rehussa: diklatsuriili, halofuginonihydrobromidi, robenidiinihydrokloridi, dekokinaatti, lasalosidinatrium A, maduramisiiniammonium tai monensiininatrium.

26. marraskuuta 2020


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/24


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 999/2010,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2010,

Aspergillus oryzaen (DSM 17594) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymisestä emakkojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija on DSM Nutritional Products Ltd)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä varten jätettiin hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Aspergillus oryzaen (DSM 17594) tuottaman 6-fytaasi-entsyymivalmisteen (EC 3.1.3.26) uuden käyttötavan hyväksymistä emakkojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Aspergillus oryzaen (DSM 17594) tuottaman 6-fytaasivalmisteen (EC 3.1.3.26) käyttö vieroitettujen porsaiden, lihasikojen, lihasiipikarjan ja munivan siipikarjan rehun lisäaineena on hyväksytty komission asetuksella (EY) N:o 1088/2009 (2).

(5)

Hakemuksen tueksi toimitettiin uusia tietoja. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 25 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan lausunnossa (3), että Aspergillus oryzaen (DSM 17594) tuottamalla 6-fytaasilla (EC 3.1.3.26) ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö voi parantaa fosforin sulavuutta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Aspergillus oryzaen (DSM 17594) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 297, 13.11.2009, s. 6.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(6):1634.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet.

4a6

DSM Nutritional Products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

6-fytaasi

EC 3.1.3.26

 

Lisäaineen koostumus

6-fytaasivalmiste, jota tuottaa Aspergillus oryzae (DSM 17594) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

päällystettynä: 10 000 FYT (1)/g

 

muussa kiinteässä muodossa: 50 000 FYT/g

 

nesteenä: 20 000 FYT/g

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

6-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus oryzae (DSM 17594)

 

Analyysimenetelmä  (2)

Menetelmässä mitataan värinmuodostusta epäorgaanisen fosfaatin ja vanadomolybdaatin reaktiossa pH:ssa 5,5 ja lämpötilassa 37 °C, kun epäorgaaninen fosfaatti on vapautettu fytaattia sisältävästä substraatista (natriumfytaatti) 6-fytaasilla. Reaktiotuotteen määrä määritetään epäorgaanisen fosfaatin perusteella laaditusta standardikuvaajasta.

Emakot

1 500 FYT

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käytetään rehuissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

26. marraskuuta 2020


(1)  1 FYT on entsyymimäärä, joka vapauttaa yhden mikromoolin epäorgaanista fosfaattia natriumfytaatista minuutissa reaktio-olosuhteissa, joissa fytaattipitoisuus on 5,0 mM, pH 5,5, lämpötila 37 °C ja inkubaatioaika 30 minuuttia.

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/26


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1000/2010,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2010,

asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 27/2008, (EY) N:o 1067/2008 ja (EY) N:o 828/2009 poikkeamisesta bataattien, maniokkitärkkelyksen, maniokin, viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2011 ja asetuksista (EY) N:o 382/2008, (EY) N:o 1518/2003, (EY) N:o 596/2004, (EY) N:o 633/2004 ja (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen sekä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2011

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Thaimaan kanssa käytyjen GATT-sopimuksen XXIII artiklan mukaisten neuvottelujen tulosten hyväksymisestä 13 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 96/317/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (3) ja erityisesti sen 61 artiklan, 144 artiklan 1 kohdan, 148 ja 156 artiklan sekä 161 artiklan 3 kohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (4) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 1100/2006 ja (EY) N:o 964/2007 muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 (5) ja erityisesti sen 11 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bataattien ja maniokkitärkkelyksen vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta 17 päivänä joulukuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2402/96 (6) säädetään bataattien kiintiöitä 09.4013 ja 09.4014 sekä maniokkitärkkelyksen kiintiöitä 09.4064 ja 09.4065 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(2)

Muista kolmansista maista kuin Thaimaasta peräisin olevien CN-koodeihin 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 kuuluvien tuotteiden yhteisön vuotuisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 15 päivänä tammikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 27/2008 (7) säädetään kiintiöitä 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä niiden tuotteiden osalta, jota asetus koskee.

(3)

Kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta 30 päivänä lokakuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1067/2008 (8), kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 29 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2305/2003 (9) ja kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 969/2006 (10) säädetään muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124 ja 09.4125, ohran kiintiötä 09.4126 ja maissin kiintiötä 09.4131 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(4)

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi 28 päivänä lokakuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2058/96 (11) ja Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1964/2006 (12) säädetään rikkoutuneiden riisinjyvien kiintiötä 09.4079 ja Bangladeshistä peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityssäännöksistä.

(5)

Etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa nimikkeen 1701 sokerituotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2009/2010–2014/2015 10 päivänä syyskuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 828/2009 (13) säädetään kiintiöitä 09.4221, 09.4231 ja 09.4241–09.4247 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(6)

Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1918/2006 (14) säädetään oliiviöljyn kiintiötä 09.4032 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(7)

Kun otetaan huomioon vuodeksi 2011 vahvistetut vapaapäivät, olisi poikettava tiettyinä jaksoina asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja (EY) N:o 828/2009 tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja kyseisten todistusten myöntämispäivien osalta, jotta voitaisiin varmistaa, että asianomaisten kiintiöiden määriä noudatetaan.

(8)

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 383/2008 (15) 12 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla 28 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/2003 (16) 3 artiklan 3 kohdassa, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi muna-alalla 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 596/2004 (17) 3 artiklan 3 kohdassa ja yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi siipikarjanliha-alalla 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 633/2004 (18) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että vientitodistukset myönnetään sitä viikkoa, jonka aikana todistushakemukset on jätetty, seuraavana keskiviikkona, jollei komissio tällä välin ole toteuttanut erityistoimenpiteitä.

(9)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (19) 7 d artiklan 1 kohdassa säädetään, että kiintiön ulkopuolista sokeria ja isoglukoosia koskevat vientitodistukset myönnetään sitä viikkoa seuraavasta perjantaista alkaen, jonka aikana todistushakemukset on jätetty, jollei komissio tällä välin ole toteuttanut erityistoimenpiteitä.

(10)

Kun otetaan huomioon vuoden 2011 yleiset vapaapäivät ja niiden vaikutukset Euroopan unionin virallisen lehden ilmestymiseen kyseisinä päivinä, hakemusten jättöpäivän ja todistusten myöntämispäivän välinen aika on liian lyhyt markkinoiden moitteettoman hallinnon varmistamiseksi. Sen vuoksi kyseistä määräaikaa on syytä pidentää.

(11)

Sen vuoksi olisi kumottava tietyistä asetuksesta poikkeamisesta tuonti- ja vientitodistushakemusten jättö- ja myöntämispäivien osalta annettu komission asetus (EY) N:o 1157/2009 (20).

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Bataatti

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2402/96 3 artiklassa säädetään, bataattien kiintiöitä 09.4013 ja 09.4014 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2011 jättää ennen tiistaita 4 päivää tammikuuta 2011 eikä tiistain 13 päivän joulukuuta 2011 jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2402/96 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, bataattien kiintiöitä 09.4013 ja 09.4014 koskevat tuontitodistukset, joita on haettu tämän asetuksen liitteessä I ilmoitettuna päivänä, myönnetään mainitussa liitteessä I ilmoitettuna päivänä, jollei toteuteta komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (21) 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

2 artikla

Maniokkitärkkelys

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2402/96 9 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, maniokkitärkkelyksen kiintiöitä 09.4064 ja 09.4065 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2011 jättää ennen tiistaita 4 päivää tammikuuta 2011 eikä tiistain 13 päivän joulukuuta 2011 jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2402/96 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, maniokkitärkkelyksen kiintiöitä 09.4064 ja 09.4065 koskevat tuontitodistukset, joita on haettu tämän asetuksen liitteessä II ilmoitettuna päivänä, myönnetään mainitussa liitteessä II ilmoitettuna päivänä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

3 artikla

Maniokki

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 27/2008 8 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, maniokin kiintiöitä 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voi vuodeksi 2011 jättää ennen maanantaita 3 päivää tammikuuta 2011 eikä keskiviikon 14 päivän joulukuuta 2011 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 27/2008 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, maniokin kiintiöitä 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 koskevat tuontitodistukset, joita on haettu liitteessä III ilmoitettuina päivinä, myönnetään mainitussa liitteessä III ilmoitettuna päivänä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

4 artikla

Vilja

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1067/2008 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124 ja 09.4125 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2011 jättää enää perjantain 16 päivän joulukuuta 2011 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2305/2003 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ohran kiintiötä 09.4126 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2011 jättää enää perjantain 16 päivän joulukuuta 2011 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 969/2006 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, maissin kiintiötä 09.4131 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2011 jättää enää perjantain 16 päivän joulukuuta 2011 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

5 artikla

Riisi

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2058/96 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, rikottujen riisinjyvien kiintiötä 09.4079 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2011 jättää enää perjantain 9 päivän joulukuuta 2011 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1964/2006 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Bangladeshista peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2011 jättää enää perjantain 9 päivän joulukuuta 2011 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

6 artikla

Sokeri

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 828/2009 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, sokerialan tuotteiden kiintiöitä 09.4221, 09.4231 ja 09.4241–09.4247 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida jättää perjantain 16 päivän joulukuuta 2011 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen perjantaihin 30 päivään joulukuuta 2011 kello 13.00 (Brysselin aikaa) saakka.

7 artikla

Oliiviöljy

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, oliiviöljyä koskevat tuontitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä IV mainittuina jaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

8 artikla

Naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen tuen sisältävät vientitodistukset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 382/2008 12 artiklan 1 kohdassa toisessa alakohdassa, asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 3 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 596/2004 3 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 633/2004 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, vientitodistukset, joita koskevat hakemukset jätetään tämän asetuksen liitteessä V mainittuina jaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan ainoastaan sillä edellytyksellä, ettei ennen kyseisiä myöntämispäiviä toteuteta asetuksen (EY) N:o 382/2008 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 4 ja 4 a kohdassa, asetuksen (EY) N:o 596/2004 3 artiklan 4 ja 4 a kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 633/2004 3 artiklan 4 ja 4 a kohdassa tarkoitettuja erityistoimenpiteitä.

9 artikla

Kiintiön ulkopuolinen sokeri ja isoglukoosi

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 951/2006 7 d artiklan 1 kohdassa säädetään, kiintiön ulkopuolista sokeria ja isoglukoosia koskevia vientitodistushakemuksia, joita koskevat hakemukset jätetään tämän asetuksen liitteessä VI mainittuina jaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan ainoastaan sillä edellytyksellä, ettei ennen kyseisiä myöntämispäiviä toteuteta asetuksen (EY) N:o 951/2006 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja erityistoimenpiteitä.

10 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1157/2009 31 päivästä joulukuuta 2010.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 122, 22.5.1996, s. 15.

(2)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(5)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.

(6)  EYVL L 327, 18.12.1996, s. 14.

(7)  EUVL L 13, 16.1.2008, s. 3.

(8)  EUVL L 290, 31.10.2008, s. 3.

(9)  EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7.

(10)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44.

(11)  EYVL L 276, 29.10.1996, s. 7.

(12)  EUVL L 408, 30.12.2006, s. 19.

(13)  EUVL L 240, 11.9.2009, s. 14.

(14)  EUVL L 365, 21.12.2006, s. 84.

(15)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.

(16)  EUVL L 217, 29.8.2003, s. 35.

(17)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 33.

(18)  EUVL L 100, 6.4.2004, s. 8.

(19)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(20)  EUVL L 313, 28.11.2009, s. 60.

(21)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.


LIITE I

Bataatteja koskevien tuontitodistusten myöntäminen kiintiöille 09.4013 ja 09.4014 vuoden 2011 tiettyinä jaksoina

Hakemusten jättöpäivät

Todistusten myöntämispäivät

tiistai 19.4.2011

perjantai 29.4.2011

tiistai 3.5.2011

keskiviikko 11.5.2011

tiistai 31.5.2011

torstai 9.6.2011

tiistai 19.7.2011

keskiviikko 27.7.2011

tiistai 9.8.2011

keskiviikko 17.8.2011

tiistai 25.10.2011

torstai 3.11.2011


LIITE II

Maniokkitärkkelystä koskevien tuontitodistusten myöntäminen kiintiöille 09.4064 ja 09.4065 vuoden 2011 tiettyinä jaksoina

Hakemusten jättöpäivät

Todistusten myöntämispäivät

tiistai 19.4.2011

perjantai 29.4.2011

tiistai 3.5.2011

keskiviikko 11.5.2011

tiistai 31.5.2011

perjantai 9.6.2011

tiistai 19.7.2011

keskiviikko 27.7.2011

tiistai 9.8.2011

keskiviikko 17.8.2011

tiistai 25.10.2011

torstai 3.11.2011


LIITE III

Maniokkia koskevien tuontitodistusten myöntäminen kiintiöille 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 vuoden 2011 tiettyinä jaksoina

Hakemusten jättöpäivät

Todistusten myöntämispäivät

maanantai 18.4. tiistai 19.4. ja keskiviikko 20.4.2011

perjantai 29.4.2011

maanantai 2.5. tiistai 3.5. ja keskiviikko 4.5.2011

keskiviikko 11.5.2011

maanantai 30.5. tiistai 31.5. ja keskiviikko 1.6.2011

torstai 9.6.2011

maanantai 18.7. tiistai 19.7. ja keskiviikko 20.7.2011

keskiviikko 27.7.2011

maanantai 8.8. tiistai 9.8. ja keskiviikko 10.8.2011

keskiviikko 17.8.2011

maanantai 24.10. tiistai 25.10. ja keskiviikko 26.10.2011

torstai 3.11.2011


LIITE IV

Oliiviöljyn tuontitodistushakemusten jättämisjaksot

Myöntämispäivät

maanantai 18.4. tai tiistai 19.4.2011

perjantai 29.4.2011

maanantai 2.5. tai tiistai 3.5.2011

keskiviikko 11.5.2011

maanantai 30.5. tai tiistai 31.5.2011

torstai 9.6.2011

maanantai 18.7. tai tiistai 19.7.2011

keskiviikko 27.7.2011

maanantai 8.8. tai tiistai 9.8.2011

keskiviikko 17.8.2011

maanantai 24.10. tai tiistai 25.10.2011

torstai 3.11.2011


LIITE V

Vientitodistushakemusten jättämisjaksot naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-aloilla

Myöntämispäivät

18.4.–22.4.2011

28.4.2011

2.–6.5.2011

12.5.2011

6.–10.6.2011

16.6.2011

8.–12.8.2011

18.8.2011

24.–28.10.2011

4.11.2011

19.–30.12.2011

5.1.2012


LIITE VI

Kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistushakemusten jättämisjaksot

Myöntämispäivät

24.–28.10.2011

8.11.2011

19.–23.12.2011

6.1.2012


6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/33


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1001/2010,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2010,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 138. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan (2) 1 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 20 päivänä lokakuuta 2010 lisätä kaksi luonnollista henkilöä luetteloon niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, sekä muuttaa yhtätoista kohtaa tässä luettelossa.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitettä I olisi päivitettävä.

(4)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen on tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Karel KOVANDA

Ulkosuhteiden pääosaston vt. pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  7 a artikla on lisätty asetuksella (EU) N:o 1286/2009 (EUVL L 346, 23.12.2009, s. 42).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

(1)

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat:

(a)

”Hakimullah Mehsud (alias a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Syntymäaika: noin vuonna 1979. Syntymäpaikka: Pakistan. Pakistanin kansalainen. Muita tietoja: a) käytössä olevien tietojen mukaan syntynyt Etelä-Waziristanissa Pakistanissa, b) oletetaan asuvan Pakistanissa, c) Afganistanin ja Pakistanin rajaseudun heimoalueille sijoittautuneen Tehrik-i-Taliban Pakistan -järjestön johtaja. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 21.10.2010.”

(b)

”Wali Ur Rehman. Syntymäaika: noin vuonna 1970. Syntymäpaikka: Pakistan. Pakistanin kansalainen. Muita tietoja: a) käytössä olevien tietojen mukaan syntynyt Etelä-Waziristanissa Pakistanissa, b) oletetaan asuvan Pakistanissa, c) Tehrik-i-Talibanin emiiri, Southwest Waziristan Agency, ns. Fatan (Federally Administered Tribal Areas) heimoalueet, Pakistan. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 21.10.2010.”

(2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Syntymäaika: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Syntymäpaikka: Zanzibar, Tansania. Tansanian kansalainen. Muita tietoja: saatu kiinni heinäkuussa 2004; pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007.” seuraavasti:

”Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Osoite: Amerikan yhdysvallat. Syntymäaika: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Syntymäpaikka: Zanzibar, Tansania. Tansanian kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.”

(3)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Osoite: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Syntymäpaikka: Kuwait. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: 456682 (myönnetty 6.11.1990, voimassaolo päättynyt 13.9.1995). Muita tietoja: oleskelee Lontoossa.” seuraavasti:

”Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik, e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: 24.8.1962. Syntymäpaikka: Kuwait. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: 456682 (myönnetty 6.11.1990, voimassaolo päättynyt 13.9.1995). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.”

(4)

Korvataan luonollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Osoite: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Yhdistynyt kuningaskunta, b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 15.4.1958 Aleksandriassa, Egyptissä. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Muita tietoja: tutkintavankeudessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.” seuraavasti:

”Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Osoite: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Yhdistynyt kuningaskunta, b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: 15.4.1958. Syntymäpaikka: Aleksandria, Egypti. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.”

(5)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Osoite: Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 6.3.1969 Bajassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L497470 (3.6.1997 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 2.6.2002). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.” seuraavasti:

”Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar). Osoite: Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1963. Syntymäpaikka: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Bajan hallintoalue, Tunisia, b) Tunisia, c) Algeria. Tunisian kansalainen. Passin nro: L497470 (3.6.1997 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 2.6.2002). Muita tietoja: äidin nimi Fatima Balayish. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(6)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Ahmed Hosni Rarrbo (alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Osoite: Algeria. Syntynyt 12.9.1974. Bologhinessa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Muita tietoja: a) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Tuomittu italialaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa 17.5.2004 kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen, b) oleskellut Algeriassa 31.5.2006 alkaen.” seuraavasti:

”Ahmed Hosni Rarrbo (alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Osoite: Algeria. Syntymäaika: 12.9.1974. Syntymäpaikka: a) Bologhine, Algeria, b) Ranska. Algerian kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(7)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Osoite: a) Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta (marraskuussa 2008), b) Via Quaranta, Milano, Italia (aiempi osoite). Syntynyt 8.10.1974 Kismaayossa Somaliassa. Somalian kansalainen. Henkilötunnus: PX910063D (Yhdistyneen kuningaskunnan henkilötunnus). Muita tietoja: asuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.” seuraavasti:

”Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Osoite: Somalia. Syntymäaika: 8.10.1974. Syntymäpaikka: Kismaayo, Somalia. Somalian kansalainen. Henkilötunnus: PX910063D (Yhdistyneen kuningaskunnan henkilötunnus). Muita tietoja: asuu Somaliassa, mihin hänet siirrettiin Yhdistyneestä kuningaskunnasta huhtikuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

(8)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Alankomaat.” seuraavasti:

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Osoite: Bakaara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Muita tietoja: Alankomaissa sijaitseva toimisto on ollut suljettu ja pois toiminnasta elokuusta 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001.”

(9)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Muita tietoja: toimii Pohjois-Irakissa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.2.2003.” seuraavasti:

Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Muita tietoja: sijoittautunut Pohjois-Irakiin ja toimii pääasiassa siellä, mutta toimintaa myös Irakin länsi- ja keskiosissa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.2.2003.”

(10)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Meadowbrook Investments Limited. Osoite: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Yhdistynyt kuningaskunta. Muita tietoja: rekisterinumero: 05059698.” seuraavasti:

Meadowbrook Investments Limited. Osoite: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Yhdistynyt kuningaskunta. Muita tietoja: a) rekisterinumero: 05059698, b) Mohammed Benhammedi osallistuu yrityksen toimintaan. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 7.2.2006.”

(11)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Ozlam Properties Limited. Osoite: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Yhdistynyt kuningaskunta. Muita tietoja: rekisterinumero: 05258730.” seuraavasti:

Ozlam Properties Limited. Osoite: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Yhdistynyt kuningaskunta. Muita tietoja: a) rekisterinumero: 05258730, b) Mohammed Benhammedi osallistuu yrityksen toimintaan. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 7.2.2006.”

(12)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Osoite: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Yhdistynyt kuningaskunta, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Yhdistynyt kuningaskunta. Muita tietoja: a) www-sivusto: http://www.saraproperties.co.uk, b) rekisterinumero: 4636613.” seuraavasti:

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Osoite: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Yhdistynyt kuningaskunta, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Yhdistynyt kuningaskunta. Muita tietoja: a) rekisterinumero: 4636613, b) Mohammed Benhammedi osallistuu yrityksen toimintaan. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 7.2.2006.”


6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/37


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1002/2010,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

57,0

MA

77,3

MK

42,0

TR

95,0

ZZ

67,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

129,6

ZA

121,6

ZZ

118,0

0709 90 70

MA

60,3

TR

150,5

ZZ

105,4

0805 20 10

MA

67,8

ZA

154,0

ZZ

110,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

59,6

TR

64,7

UY

58,7

ZA

60,7

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

83,8

CL

81,9

TR

73,6

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

220,7

TR

146,6

US

239,4

ZA

79,2

ZZ

171,5

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CL

84,2

CN

68,6

NZ

115,6

US

118,9

ZA

86,7

ZZ

99,9

0808 20 50

CN

50,6

US

48,2

ZZ

49,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2010,

sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7499)

(2010/670/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kesäkuussa 2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota esittämään mahdollisimman pian mekanismin, jolla edistetään jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin investointeja sen varmistamiseksi, että vuoteen 2015 mennessä rakennetaan ja otetaan käyttöön jopa 12 hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstrointilaitosta.

(2)

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdassa otetaan käyttöön mekanismi sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden rahoittamiseksi, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, jäljempänä ”CCS-demonstrointihankkeet”, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden, jäljempänä ”RES-demonstrointihankkeet”, rahoittamiseksi. Mekanismin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa sekä kyseisten hankkeiden valintaa ja toteuttamista koskevat säännöt ja perusteet että päästöoikeuksien rahaksi muuntamista ja tulojen hallinnointia koskevat perusperiaatteet.

(3)

Komissio antoi 7 päivänä lokakuuta 2009 tiedonannon investoimisesta vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen (2), jossa painotetaan tämän päätöksen mukaisen rahoituksen asemaa toteutettaessa Euroopan strategista energiateknologiasuunnitelmaa (SET-Plan) tarvittavien demonstrointihankkeiden osalta.

(4)

Tämän päätöksen mukaisen rahoituksen ehtona olisi oltava, että komissio on hyväksynyt julkisista varoista myönnettyyn kokonaisrahoitukseen sisältyvän valtiontuen perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti sen varmistamiseksi, että rahoitus rajoittuu hankkeen toteuttamisen ja käyttöönoton kannalta välttämättömään ottaen huomioon kilpailuun mahdollisesti kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi annettava perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tieto kaikesta valtiontukea sisältävästä rahoituksesta, jotta on mahdollista yhteensovittaa tämän päätöksen mukainen valintamenettely ja valtiontuen arviointi.

(5)

Tämän päätöksen mukainen rahoitus ei ole osa Euroopan unionin yleistä talousarviota. Sen vuoksi se on mahdollista yhdistää muista välineistä, myös rakennerahastoista ja koheesiorahastosta sekä Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta (EEPR), saatuun rahoitukseen. Se voidaan myös yhdistää unionin ja Euroopan investointipankin (EIP) perustaman riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) lainarahoitukseen.

(6)

Jäsenvaltioiden välisen tuilla kilpailemisen välttämiseksi tämän päätöksen mukainen rahoitus olisi vahvistettava 50 prosentiksi huomioon otettavista kustannuksista, jollei tämän päätöksen mukaisen rahoituksen kokonaismäärä ylitä 15:tä prosenttia direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta käytettävissä olevien päästöoikeuksien kokonaismäärästä, jolloin rahoitus olisi rajoitettava 15 prosenttiin käytettävissä olevien päästöoikeuksien kokonaismäärästä. Rahoituksen tulisi olla myös toiminnanharjoittajan merkittävää osarahoitusta täydentävää. Jotta Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta rahoitettuja hankkeita ei asetettaisi etusijalle, elvytysohjelmasta saatu rahoitus olisi vähennettävä tämän päätöksen mukaisesta rahoituksesta.

(7)

Tavoitetta luoda EU:n demonstrointiohjelma, joka muodostuu parhaista mahdollisista eri tekniikan alojen hankkeista, joita toteutetaan maantieteellisesti tasapainoisesti jakautuneissa paikoissa jäsenvaltioiden alueella, niiden yksinomaisilla talousvyöhykkeillä ja niiden mannerjalustoilla, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa, jos hankkeet valitaan kansallisella tasolla. Sen vuoksi valinta olisi tehtävä unionin tasolla. Jotta menettely olisi yhdenmukainen kansallisten valinta- ja rahoitusmenettelyjen kanssa, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava rahoitushakemusten keräämisestä rahoittajilta ja hankkeiden arvioinnista tässä päätöksessä säädettyjen tukikelpoisuusperusteiden mukaisesti. Koska jäsenvaltiot osallistuvat useimmissa tapauksissa tämän päätöksen mukaisesti rahoitettujen hankkeiden rahoitukseen, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus päättää, mitä hankkeita ne haluaisivat tukea ja mitkä hakemukset ne haluaisivat toimittaa unionin valintamenettelyssä käsiteltäviksi. Näiden hakemusten toimittamisella ei ole tarkoitus korvata ilmoitusta valtiontuesta tapauksissa, joissa rahoitukseen sisältyy valtiontukea. Jäsenvaltioiden asemaa olisi vahvistettava entisestään kuulemalla asianomaisia jäsenvaltioita tarvittaessa uudelleen julkisen rahoituksen kokonaismäärän arvon ja rakenteen vahvistamiseksi ja toimittamalla ilmastonmuutoskomitealle luonnoksen valittujen hankkeiden luettelosta sisältäen myös kuvauksen hankkeiden laadusta ennen myöntämispäätösten tekemistä.

(8)

Koska EIP:llä on kokemusta hankkeiden valinnasta ja rahoituksesta, komissio haluaa, että EIP osallistuu tämän päätöksen täytäntöönpanoon. EIP on suostunut huolehtimaan tietyistä hankkeiden valintaan, päästöoikeuksien rahaksi muuttamiseen ja tulojen hallinnointiin liittyvistä tehtävistä komission pyynnöstä, sen nimissä ja sen lukuun. Yhteistyötä, myös EIP:lle maksettavaa palkkiota, koskevat erityisehdot olisi vahvistettava komission ja EIP:n välisessä sopimuksessa, joka EIP:n päätöksentekoelinten on hyväksyttävä. EIP:lle sen suorittamista tehtävistä maksettava palkkio olisi otettava tulojen hallinnoinnista saaduista tuloista.

(9)

Käytettävissä olevat tulot, jotka saadaan 300 miljoonasta päästöoikeudesta, olisi myönnettävä järjestämällä kaksi ehdotuspyyntökierrosta, jolloin pitkälle kehitetyt hankkeet voisivat saada rahoitusta jo ensimmäisellä kierroksella ja toisella kierroksella olisi mahdollisuus korjata teknistä tai maantieteellistä epätasapainoa. Jos kilpailu hankkeiden tietyn alaluokan osalta ei ole riittävää ensimmäisellä kierroksella, kyseistä alaluokkaa koskevat myöntämispäätökset olisi tehtävä vasta toisella kierroksella tämän päätöksen mukaisten varojen käytön maksimoimiseksi.

(10)

Tämän päätöksen mukainen rahoitus olisi varattava hankkeille, joissa käytetään teknologioita, jotka ovat innovatiivisia kunkin teknologian keskeisimmillä osa-aloilla käytetyn nykytekniikan tason suhteen. Nämä teknologiat eivät saisi olla vielä kaupallisesti saatavilla, mutta niiden tulisi olla riittävän pitkälle kehitettyjä demonstroitaviksi ennen kaupallista vaihetta. Niillä tulisi olla kohtuulliset mahdollisuudet johtaa onnistuneeseen demonstrointiin ottaen huomioon, että teknologiaan liittyy vääjäämättä riskejä, ja demonstroinnin ehdotetun laajuuden pitäisi olla sellainen, että käytön laajentamisesta ei ole odotettavissa muita merkittäviä ongelmia. Niiden tulisi olla myös helposti toistettavissa ja siten tarjota huomattavia kustannustehokkaita hiilidioksidipäästöjen vähentämismahdollisuuksia unionissa ja maailmanlaajuisesti. Sen vuoksi rahoitusta olisi myönnettävä ainoastaan hankkeille, jotka kuuluvat tässä päätöksessä vahvistettuihin tiettyihin hankeluokkiin ja jotka täyttävät tässä päätöksessä vahvistetut erityisvaatimukset.

(11)

Teknologioiden monimuotoisuuden varmistamiseksi kussakin hankkeiden alaluokassa olisi rahoitettava kahdeksaa CCS-demonstrointihanketta (vähintään yhtä ja enintään kolmea hanketta kussakin hankeluokassa, vähintään kolmea hanketta, jotka koskevat varastointia hiilivetyvarastoihin, ja vähintään kolmea hanketta, jotka koskevat varastointia suolaiseen akviferiin) ja yhtä hanketta kussakin RES-hankkeiden alaluokassa ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella. Jos resursseja on riittävästi, olisi voitava rahoittaa useampia hankkeita, jos samalla säilytetään tasapaino CCS- ja RES-demonstrointihankkeiden välillä. Lisäksi maantieteellisen tasapainon varmistamiseksi yhdessä jäsenvaltiossa olisi rahoitettava vähintään yhtä hanketta mutta enintään kolmea hanketta. Useiden jäsenvaltioiden alueella toteutettaviksi tarkoitettuja hankkeita ei saisi niiden luonteen vuoksi rajoittaa tämän perusteen mukaisesti.

(12)

Periaatteessa olisi valittava hankkeet, jotka täyttävät hankkeiden lukumäärää luokkaa kohden koskevat vaatimukset kustannustehokkaimmalla tavalla.

(13)

Sen varmistamiseksi, että valitut hankkeet otetaan käyttöön suunnitellulla tavalla ja että varat käytetään tehokkaasti, myöntämispäätösten ehtona olisi oltava, että kaikki unionin lainsäädännön asiaa koskevien vaatimusten mukaiset tarvittavat kansalliset luvat on annettu ja että rahoittajat ovat tehneet lopulliset investointipäätökset tietyn ajan kuluttua myöntämispäätösten tekemisestä.

(14)

Jäsenvaltioiden olisi maksatettava tulot hankkeille oikeudellisesti sitovien välineiden kautta. Direktiivin 2003/87/EY mukaisesti maksut olisi suoritettava vuosittain CCS-demonstrointihankkeiden osalta sellaisen varastoidun hiilidioksidin määrän perusteella, josta on raportoitu, jota on tarkkailtu ja joka on todennettu direktiivin 2003/87/EY mukaisesti, ja RES-demonstrointihankkeiden osalta tuotetun energian määrän perusteella. Jos jäsenvaltio takaa, että kaikki ylimääräinen rahoitus palautetaan, olisi kuitenkin voitava maksaa hankkeen rahoitus osittain tai kokonaisuudessaan ennen hankkeen käyttöönottoa. Koska demonstrointiohjelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tietojen yhteiskäyttöön, varat olisi maksatettava ainoastaan, jos tietojen yhteiskäyttöä koskevat vaatimukset täyttyvät.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt ja perusteet seuraaville:

1)

direktiivissä 2003/87/EY tarkoitettujen kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, (”CCS-demonstrointihankkeet”) ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden (”RES-demonstrointihankkeet”) valinta;

2)

direktiivissä 2003/87/EY tarkoitettujen päästöoikeuksien rahaksi muuntaminen CCS- ja RES-demonstrointihankkeiden tukemiseen ja saatavien tulojen hallinnointi;

3)

tulojen maksatus sekä CCS- ja RES-demonstrointihankkeiden toteuttaminen.

Tämä päätös ja siihen sisältyvät säännökset päästöoikeuksien rahaksi muuttamisesta eivät rajoita muiden direktiivin 2003/87/EY mukaisesti annettujen täytäntöönpanosäädösten soveltamista.

2 artikla

Periaatteet

1.   Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen uusien osallistujien varauksesta myönnettävien päästöoikeuksien lukumäärä on 300 miljoonaa.

2.   Tämän päätöksen mukaisesti rahoitettavat CCS- ja RES-demonstrointihankkeet valitaan siten, että komissio järjestää jäsenvaltioille kaksi ehdotuspyyntökierrosta, joista ensimmäinen ehdotuspyyntökierros kattaa 200 miljoonaa päästöoikeutta sekä toinen ehdotuspyyntökierros ensimmäiseltä kierrokselta jääneet päästöoikeudet ja 100 miljoonaa päästöoikeutta.

3.   Jollei direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan neljännen alakohdan neljännessä virkkeessä toisin säädetä, tämän päätöksen mukainen rahoitus on 50 prosenttia huomioon otettavista kustannuksista. Jos haetun julkisen rahoituksen kokonaismäärä on alle 50 prosenttia huomioon otettavista kustannuksista, rahoitetaan haetun julkisen rahoituksen kokonaismäärä tämän päätöksen mukaisesti.

Jos tämän päätöksen mukainen rahoitus yhdistetään Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta (EEPR) saatuun rahoitukseen, elvytysohjelmasta saatu rahoitus on kuitenkin vähennettävä tämän päätöksen mukaisesta rahoituksesta.

3 artikla

Huomioon otettavat kustannukset

1.   Sovellettaessa 2 artiklan 3 kohtaa sovelletaan tämän artiklan 2–5 kohtaa.

2.   CCS-demonstrointihankkeiden huomioon otettavat kustannukset muodostuvat CCS-teknologian käytöstä aiheutuvista hankkeen investointikustannuksista, joista on vähennetty CCS-teknologian käytöstä kymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana johtuvia toiminnan tuottoja ja kustannuksia koskevan parhaimman arvion nettonykyarvo.

3.   RES-demonstrointihankkeiden huomioon otettavat kustannukset muodostuvat innovatiivisen uusiutuviin energialähteisiin liittyvän teknologian käytöstä aiheutuvista hankkeen ylimääräisistä investointikustannuksista, joista on vähennetty viiden ensimmäisen vuoden aikana johtuvia toiminnan kustannuksia ja tuottoja koskevan parhaimman arvion nettonykyarvo verrattuna kapasiteetiltaan vastaavaan perinteiseen tuotantoon todellisena energiantuotantona mitattuna.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut investointikustannukset kattavat tontteja, laitoksia ja laitteistoja koskevat investointikustannukset.

Investointikustannukset voivat liittyä myös investointiin teknologian siirtämiseen ja taitotiedon käyttölupiin, jäljempänä ”aineeton käyttöomaisuus”, edellyttäen että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

aineetonta käyttöomaisuutta voidaan pitää poistokelpoisena omaisuutena;

b)

aineeton käyttöomaisuus hankitaan markkinaehdoin mahdollisimman edulliseen hintaan;

c)

aineeton käyttöomaisuus pysyy saajayrityksessä vähintään viiden vuoden ajan.

Jos aineeton käyttöomaisuus myydään ennen toisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetun viiden vuoden ajanjakson päättymistä, myynnistä saatu tuotto on vähennettävä huomioon otettavista kustannuksista.

5.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen nettomääräisten toiminnan kustannusten ja tuottojen on perustuttava parhaimpaan arvioon hankkeen toimintamenoista sen tuotantokustannusten osalta, ja niissä on otettava huomioon kaikki tukijärjestelmistä saatavat lisähyödyt, vaikka kyseiset järjestelmät eivät olisi perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, sekä vältetyt kustannukset ja olemassa olevat verokannustimet.

4 artikla

EIP:n asema

Euroopan investointipankki (EIP) huolehtii tämän päätöksen mukaisista tehtävistään komission pyynnöstä, sen nimissä ja sen lukuun. Komissio on vastuussa kolmansiin nähden.

EIP:lle sen suorittamista tehtävistä maksettava palkkio otetaan tulojen hallinnoinnista saaduista tuloista.

Komissio ja EIP tekevät sopimuksen erityisehdoista, joita EIP:n on noudatettava tehtäviään suorittaessaan.

5 artikla

Valintamenettely

1.   Ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jäsenvaltioiden on kerättävä niiden hankkeiden rahoitushakemukset, jotka on tarkoitus toteuttaa niiden alueella.

Jos hanke on tarkoitus toteuttaa usean jäsenvaltion alueella, jäljempänä ”rajat ylittävä hanke”, rahoitushakemuksen vastaanottavan jäsenvaltion on kuitenkin ilmoitettava hankkeesta muille asianomaisille jäsenvaltioille ja toimittava muiden jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä yhteisen päätöksen tekemiseksi siitä, että vastaanottava jäsenvaltio ehdottaa hanketta.

3.   Jos jäsenvaltio on arvioinut, täyttääkö hanke 6 artiklassa tarkoitetut tukikelpoisuusperusteet ja tukee hanketta, kyseisen jäsenvaltion on toimitettava ehdotus EIP:lle ja ilmoitettava tästä komissiolle.

Rahoitusehdotuksia toimittaessaan jäsenvaltion on ilmoitettava kunkin hankkeen osalta seuraavat tiedot:

a)

2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut huomioon otettavat kustannukset euroina;

b)

haetun julkisen rahoituksen kokonaismäärä euroina; haettu julkinen rahoitus muodostuu huomioon otettavista kustannuksista, joista on vähennetty toiminnanharjoittajan rahoitusosuus;

c)

tukijärjestelmistä saatavien lisähyötyjen nettonykyarvoa koskeva paras arvio 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti laskettuna;

d)

CCS-hankkeiden osalta kymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana varastoidun hiilidioksidin ennakoitu kokonaismäärä tai RES-demonstrointihankkeiden osalta viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana tuotetun energian ennakoitu kokonaismäärä.

Jäsenvaltioiden on myös annettava perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tieto kaikesta valtiontukea sisältävästä hankerahoituksesta, jotta valintamenettely on mahdollista yhteensovittaa valtiontuen arvioinnin kanssa.

4.   EIP arvioi tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettujen ehdotusten perusteella hankkeen taloudellisen ja teknisen toteutuskelpoisuuden (taloudellinen ja tekninen due diligence -tarkastus) 7 artiklan mukaisesti.

Jos arviointi on myönteinen, EIP antaa 8 artiklan mukaisesti myöntämispäätöksiä koskevat suositukset komissiolle.

5.   Kuultuaan asianomaisia jäsenvaltioita tarvittaessa uudelleen julkisen rahoituksen kokonaismäärän arvon ja rakenteen vahvistamiseksi ja saatuaan ilmastonmuutoskomitealta neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3) 3 artiklan mukaisen lausunnon komissio tekee tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen suositusten perusteella asianomaisille jäsenvaltioille osoitetut myöntämispäätökset, joissa ilmoitetaan kyseisille hankkeille myönnetty rahoitus euroina.

6 artikla

Tukikelpoisuusperusteet

1.   Hankkeelle voidaan myöntää rahoitusta, jos seuraavat perusteet täyttyvät:

a)

hankkeen on kuuluttava johonkin liitteessä I olevassa A osassa vahvistettuun luokkaan;

b)

hankkeen on täytettävä liitteessä I olevassa B osassa vahvistetut vaatimukset;

c)

liitteessä I olevan A osan II kohdassa lueteltujen hankkeiden on oltava innovatiivisia. Olemassa oleville, vakiintuneille teknologioille ei voida myöntää tukea.

2.   Jos jokin jäsenvaltio ei kykene toimittamaan EIP:lle 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti joissakin liitteessä I olevan A osan II kohdassa täsmennetyissä alaluokissa sellaisia hanke-ehdotuksia, jotka täyttävät asianmukaiset kynnysarvot, kyseinen jäsenvaltio voi toimittaa minkä tahansa asianomaisen alaluokan kynnysarvot alittavia hanke-ehdotuksia, joille voidaan myöntää rahoitusta poiketen siitä, mitä säädetään 1 kohdassa.

7 artikla

Taloudellinen ja tekninen due diligence -tarkastus

EIP tekee kaikille ehdotetuille hankkeille due diligence -tarkastuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa ehdotuspyynnöissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti; tarkastuksen on katettava ainakin seuraavat näkökohdat:

1)

tekninen soveltamisala;

2)

kustannukset;

3)

rahoitus;

4)

toteutus;

5)

laitteiston toiminta;

6)

ympäristövaikutukset;

7)

hankintamenettelyt.

8 artikla

Hankkeiden valinta

1.   Rahoitetaan kahdeksan liitteessä I olevan A osan I kohdan mukaista hanketta ja yksi hanke kussakin liitteessä I olevan A osan II kohdassa täsmennettyjen hankkeiden alaluokassa.

Jos resursseja on riittävästi, voidaan kuitenkin rahoittaa useampia hankkeita, jos samalla säilytetään tasapaino CCS- ja RES-demonstrointihankkeiden välillä.

Jos tietyssä alaluokassa jätetään enintään kaksi ehdotusta, komissio arvioi, millä tavoin rajoitettu määrä ehdotuksia mahdollisesti vaikuttaa kilpailuun tämän päätöksen mukaisessa valinnassa, ja voi tarvittaessa päättää tehdä kyseistä alaluokkaa koskevan myöntämispäätöksen vasta toisella ehdotuspyyntökierroksella.

2.   Hankkeet asetetaan nousevaan järjestykseen suorituskykyyn liittyvien yksikkökohtaisten kustannusten perusteella. CCS-demonstrointihankkeet asetetaan järjestykseen yhtenä ryhmänä. RES-demonstrointihankkeet asetetaan järjestykseen kussakin liitteessä I olevan A osan II kohdassa täsmennetyssä alaluokassa.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa suorituskykyyn liittyvät yksikkökohtaiset kustannukset lasketaan jakamalla 5 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen määrien summa kymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana varastoidun hiilidioksidin ennakoidulla kokonaismäärällä CCS-hankkeiden osalta tai viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana tuotetun energian ennakoidulla kokonaismäärällä RES-demonstrointihankkeiden osalta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden vahvistettua 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, että julkista rahoitusta on riittävästi saatavilla CCS-demonstrointihankkeille, valitaan parhaiksi katsotut hankkeet niiden sijoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että seuraavat perusteet täyttyvät:

a)

kussakin hankeluokassa valitaan vähintään yksi hanke mutta enintään kolme hanketta;

b)

valitaan vähintään kolme hanketta, jotka koskevat varastointia hiilivetyvarastoihin;

c)

valitaan vähintään kolme hanketta, jotka koskevat varastointia suolaiseen akviferiin.

Jos nämä perusteet eivät täyty valittavan hankkeen kohdalla, hanke hylätään ja valintaa jatketaan järjestyksessä seuraavana olevan hankkeen tarkastelulla. Menettely toistetaan, kunnes on valittu kahdeksan hanketta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden vahvistettua 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, että julkista rahoitusta on riittävästi saatavilla, RES-demonstrointihankkeista valitaan kussakin alaluokassa parhaiksi katsotut hankkeet. Jos kummallakaan ehdotuspyyntökierroksella yhdessä tai useammassa hankkeiden alaluokassa ei löydy tukikelpoisia eikä taloudellisesti ja teknisesti kannattavia hankkeita, rahoitetaan muissa saman hankeluokan alaluokissa vastaava määrä lisähankkeita. Yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 5 artiklan 1 kohdan mukaisissa ehdotuspyynnöissä.

Kaikki valitut CCS-demonstrointihankkeet muodostavat yhdessä ”CCS-ryhmän” ja kaikki valitut RES-demonstrointihankkeet muodostavat yhdessä ”RES-ryhmän”.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos tämän päätöksen mukaisesti haetun rahoituksen kokonaismäärä on käytettävissä olevia varoja suurempi, valittujen hankkeiden määrää vähennetään siten, että haettu rahoitus alenee samassa suhteessa kussakin 2 kohdan kolmannessa ja viidennessä alakohdassa tarkoitetussa ryhmässä.

Kussakin ryhmässä jätetään ensimmäisenä valitsematta hanke, jonka suorituskykyyn liittyvät yksikkökohtaiset kustannukset ovat suurimmat, ja toisena toiseen luokkaan kuuluva hanke, jonka suorituskykyyn liittyvät yksikkökohtaiset kustannukset ovat suurimmat. Menettely toistetaan, kunnes käytettävissä olevat varat kattavat haetun rahoituksen.

4.   Edellyttäen että EIP:lle on 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti esitetty ehdotuksia ja EIP on 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut komissiolle myöntämispäätöksiä koskevat suositukset, yhdessä jäsenvaltiossa rahoitetaan vähintään yhtä mutta enintään kolmea hanketta.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta rajatylittäviin hankkeisiin.

9 artikla

Myöntämispäätökset

Myöntämispäätösten ehtona on, että kaikki unionin lainsäädännön asiaa koskevien vaatimusten mukaiset tarvittavat kansalliset luvat on annettu, komissio on hyväksynyt hankkeeseen mahdollisesti sisältyvän valtiontuen ja rahoittajat ovat tehneet lopulliset investointipäätökset 24 kuukauden kuluessa myöntämispäätöksen tekemisestä.

Varastointia suolaiseen akviferiin koskevien CCS-demonstrointihankkeiden osalta myöntämispäätösten ehtona on, että kaikki unionin lainsäädännön asiaa koskevien vaatimusten mukaiset tarvittavat kansalliset luvat on annettu, komissio on hyväksynyt hankkeeseen mahdollisesti sisältyvän valtiontuen ja rahoittajat ovat tehneet lopulliset investointipäätökset 36 kuukauden kuluessa myöntämispäätösten tekemisestä.

Myöntämispäätöksen oikeusvaikutukset lakkaavat, jos ensimmäisen tai toisen kohdan edellytykset eivät täyty.

10 artikla

Päästöoikeuksien rahaksi muuntaminen ja tulojen hallinnointi

1.   Komissio muuntaa rahaksi päästöoikeudet ja hallinnoi tuloja jäsenvaltioiden puolesta.

2.   Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 300 miljoonaa päästöoikeutta siirretään EIP:lle niiden muuntamista rahaksi ja niistä saatavien tulojen hallinnointia varten.

3.   EIP myy ensimmäisen ehdotuspyyntökierroksen päästöoikeudet ennen kuin komissio tekee myöntämispäätösten tekemistä kullakin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla ehdotuspyyntökierroksella.

EIP hallinnoi tuloja ja siirtää ne jäsenvaltioille maksujen suorittamiseksi 11 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Tulojen maksatus ja niiden tulojen käyttö, joita ei käytetä maksuihin

1.   Jäsenvaltioiden on maksatettava tulot hankkeen rahoittajille oikeudellisesti sitovien välineiden kautta; näissä välineissä on täsmennettävä vähintään seuraavat seikat:

a)

hanke ja myönnetty rahoitus euroina;

b)

käyttöönottopäivä;

c)

12 artiklan mukaista tietojen yhteiskäyttöä koskevat vaatimukset;

d)

tämän artiklan 2–6 kohdan mukaista tulojen maksatusta koskevat vaatimukset;

e)

13 artiklan mukaista kertomuksen antamista koskevat vaatimukset;

f)

9 artiklassa tarkoitetun päätöksen sovellettavuuden edellytyksiä koskevat tiedot.

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ehdotuspyyntöjen ensimmäisen kierroksen osalta tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu käyttöönottopäivä on viimeistään 31 päivä joulukuuta 2015, paitsi jos kyseinen myöntämispäätös on tehty 31 päivän joulukuuta 2011 jälkeen, jossa tapauksessa käyttöönottopäivä on viimeistään neljän vuoden kuluttua myöntämispäivästä.

2.   Maksut suoritetaan vuosittain. CCS-demonstrointihankkeiden osalta maksettava määrä vastaa tietyn vuoden aikana varastoidun hiilidioksidin määrää, jota on tarkkailtu, josta on raportoitu ja joka on todennettu direktiivin 2003/87/EY 14 ja 15 artiklan mukaisesti, kerrottuna rahoitusosuudella, ja RES-demonstrointihankkeiden osalta tuotetun energian määrää kerrottuna rahoitusosuudella.

CCS-demonstrointihankkeiden osalta rahoitusosuus lasketaan jakamalla myönnetty rahoitus 75 prosentilla kymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana varastoidun hiilidioksidin ennakoidusta kokonaismäärästä tai RES-demonstrointihankkeiden osalta 75 prosentilla viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana tuotetun energian ennakoidusta kokonaismäärästä.

3.   Tiettyä vuotta koskeva maksatus suoritetaan ainoastaan, jos tietojen yhteiskäyttöä koskevat vaatimukset täyttyvät kyseisenä vuonna.

4.   CCS-demonstrointihankkeiden osalta maksuja suoritetaan enintään kymmenen vuoden ajan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta päivästä ja RES-demonstrointihankkeiden osalta viiden vuoden ajan mainitusta päivästä. Maksettu kokonaismäärä ei saa missään tapauksessa ylittää 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua myönnettyä rahoitusta.

5.   Jos kyseinen jäsenvaltio takaa, että kaikki 2, 3 ja 4 kohdan mukaisen rahoituksen ylittävä rahoitus palautetaan EIP:lle, hankkeen rahoitus voidaan maksaa osittain tai kokonaisuudessaan ennen hankkeen käyttöönottoa myöntämispäätöksessä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

6.   Rajoittamatta 4 artiklan toisen kohdan soveltamista tulot, joita ei käytetä maksuihin, ja tulojen hallinnoinnista saadut tulot on käytettävä tämän päätöksen mukaisesti rahoitettavien muiden demonstrointihankkeiden rahoittamiseen 31 päivään joulukuuta 2015 saakka.

Jäsenvaltioiden on palautettava EIP:lle tulot, joita ei ole käytetty maksuihin.

Jäljelle jääneet varat kuuluvat jäsenvaltioille 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen. Maksatuksen päättyessä varat siirretään jäsenvaltioille direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 7 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti.

12 artikla

Tietojen yhteiskäyttö

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki hankkeeseen osallistuvat toiminnanharjoittajat, konsortion jäsenet, toimittajat ja alihankkijat, jotka hyötyvät myönnetystä julkisesta rahoituksesta huomattavasti tuotteensa tai palvelunsa kehittämisen kannalta, luovuttavat liitteessä II vahvistettuja seikkoja koskevat tiedot muille hankkeeseen osallistuville toiminnanharjoittajille, viranomaisille, tutkimuslaitoksille, kansalaisjärjestöille ja yleisölle 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa ehdotuspyynnöissä vahvistettujen tarkempien vaatimusten mukaisesti.

Tietojenvaihto on toteutettava vuosittain, ja sen on koskettava kaikkia tietyn vuoden aikana tuotettuja ja käsiteltyjä tietoja.

13 artikla

Jäsenvaltioiden kertomukset

Edellä 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen ajanjaksojen aikana jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä joulukuuta kertomukset hankkeiden toteuttamisesta.

Kertomuksissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot kustakin hankkeesta:

1)

varastoidun hiilidioksidin tai tuotetun puhtaan energian määrä;

2)

maksetut varat;

3)

hankkeen toteuttamisessa ilmenneet merkittävät ongelmat.

14 artikla

Komission kertomus

Ensimmäisen ehdotuspyyntökierroksen päätyttyä komissio antaa kertomuksen ilmastonmuutoskomitealle kyseisen ehdotuspyyntökierroksen täytäntöönpanosta ja ilmoittaa, onko tätä päätöstä tarpeen muuttaa maantieteellisen ja teknisen tasapainon varmistamiseksi toisella ehdotuspyyntökierroksella.

15 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  KOM(2009) 519 lopullinen.

(3)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE I

TUKIKELPOISUUSPERUSTEET

A.   HANKELUOKAT

I   CCS-demonstrointihankkeiden luokat (ja kapasiteetin kynnysarvot  (1) )

sähköntuotanto: 250 MW ennen polttoa,

sähköntuotanto: 250 MW polton jälkeen,

sähköntuotanto: 250 MW happipoltolla,

teolliset sovellukset, joissa käytetään a) CCS-teknologiaa jalostamoissa; jalostamon yhdestä tai useammasta lähteestä peräisin olevan varastoidun hiilidioksidin määrä 500 kilotonnia vuodessa; b) CCS-teknologiaa sementtiuuneissa; varastoidun hiilidioksidin määrä 500 kilotonnia vuodessa; c) CCS-teknologiaa raudan- ja teräksentuotannon primaarituotantoketjuissa; varastoidun hiilidioksidin määrä 500 kilotonnia vuodessa; tai d) CCS-teknologiaa alumiinintuotannon primaarituotantoketjuissa; varastoidun hiilidioksidin määrä 500 kilotonnia vuodessa.

II   Innovatiivisten RES-demonstrointihankkeiden luokat (ja koon kynnysarvot)

Bioenergiahankkeiden alaluokat:

lignoselluloosan jalostaminen pyrolyysillä kiinteän, nestemäisen tai lietemäisen välivaiheen kautta bioenergian kantajiksi; kapasiteetti 40 kilotonnia vuodessa lopputuotetta,

lignoselluloosan jalostaminen torrefioimalla kiinteän, nestemäisen tai lietemäisen välivaiheen kautta bioenergian kantajiksi; kapasiteetti 40 kilotonnia vuodessa lopputuotetta,

lignoselluloosan jalostaminen kaasutuksella synteettiseksi maakaasuksi tai synteesikaasuksi ja/tai sähköksi; kapasiteetti 40 miljoonaa normaalikuutiometriä vuodessa lopputuotetta tai 100 gigawattituntia vuodessa sähköä,

lignoselluloosan jalostaminen suoralämmitteisellä kaasutuksella biopolttoaineiksi tai bionesteiksi ja/tai sähköksi; kapasiteetti 15 miljoonaa litraa vuodessa lopputuotetta tai 100 gigawattituntia vuodessa sähköä. Tämä alaluokka ei sisällä synteettisen maakaasun tuotantoa,

lignoselluloosaraaka-aineen (esimerkiksi mustalipeä ja/tai pyrolyysistä tai torrefionnista saatavat tuotteet) jalostaminen virtauskaasutuksella miksi tahansa biopolttoaineeksi; kapasiteetti 40 miljoonaa litraa vuodessa lopputuotetta,

lignoselluloosan jalostaminen sähköksi siten, että 48 prosenttia tehokkuudesta perustuu alempaan lämpöarvoon (kosteus 50 prosenttia); kapasiteetti vähintään 40 MWe,

lignoselluloosan jalostaminen kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä etanoliksi ja korkeammiksi alkoholeiksi; kapasiteetti 40 miljoonaa litraa vuodessa lopputuotetta,

lignoselluloosan ja/tai kotitalousjätteen jalostaminen kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä biokaasuksi, biopolttoaineiksi tai bionesteiksi; kapasiteetti 6 miljoonaa normaalikuutiometriä vuodessa metaania tai 10 miljoonaa litraa vuodessa lopputuotetta,

levien ja/tai mikro-organismien jalostaminen biologisilla ja/tai kemiallisilla menetelmillä biopolttoaineiksi tai bionesteiksi; kapasiteetti 40 miljoonaa litraa vuodessa lopputuotetta.

Huomautus: Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/28/EY (2) säädetyt kestävyyskriteereiden on täytyttävä mainitussa direktiivissä määriteltyjen biopolttoaineiden ja osalta.

Keskittävä aurinkolämpö – hankkeiden alaluokat:

parabolinen kouru tai Fresnel-järjestelmä, jossa käytetään sulia suoloja tai muuta ympäristön kannalta turvallista lämmönsiirtoainetta; nimelliskapasiteetti 30 MW,

parabolinen kouru tai Fresnel-järjestelmä, joka perustuu suoraan höyryntuotantoon; nimelliskapasiteetti 30 MW. Suoraan tuotetun höyryn lämpötilan on oltava yli 500 °C,

tornijärjestelmä, jossa käytetään tulistettuun höyryyn perustuvaa kiertoa (joko useasta tornista koostuva järjestelmä tai lineaaristen kerääjien ja tornin yhdistelmä); nimelliskapasiteetti 50 MW,

tornijärjestelmä, jossa käytetään paineilmaa, jonka lämpötila on yli 750 °C, ja aurinkovoimalla toimivaa kaasuturbiinia hybridijärjestelmässä; nimelliskapasiteetti 30 MW,

suuret Stirling-levyvoimalat; aurinkosähköä tuottavan voimalan hyötysuhde yli 20 prosenttia ja nimelliskapasiteetti vähintään 25 MW.

Huomautus: Demonstrointilaitoksissa voidaan käyttää myös kuivajäähdytystä, hybridisaatiomenetelmää ja (edistyksellisiä) lämmönvarastointiratkaisuja.

Aurinkosähkö – hankkeiden alaluokat:

suuret aurinkosähkövoimalat, joissa käytetään aurinkosäteilyn keskittäjiä; nimelliskapasiteetti 20 MW,

suuret aurinkosähkövoimalat, joissa käytetään ohutkalvopii-moniliitoskennoja; nimelliskapasiteetti 40 MW,

suuret aurinkosähkövoimalat, jotka perustuvat kupari-indium-galiumdiseleniditeknikkaan (CIGS-tekniikka); nimelliskapasiteetti 40 MW.

Maalämpö – hankkeiden alaluokat:

tehostetut geotermiset järjestelmät vetoon perustuvassa jännityskentässä; nimelliskapasiteetti 5 MWe,

tehostetut geotermiset järjestelmät puristukseen perustuvassa jännityskentässä; nimelliskapasiteetti 5 MWe,

tehostetut geotermiset järjestelmät alueilla, joissa esiintyy syvällä olevia tiiviitä sedimentti- ja graniittikiviä ja muita kiderakenteita; nimelliskapasiteetti 5 MWe,

tehostetut geotermiset järjestelmät syvällä olevassa kalkkikivessä; nimelliskapasiteetti 5 MWe.

Huomautus: Tukeen ovat oikeutettuja myös sähkön ja lämmön yhteistuotantoon liittyvät sovellukset, joilla on vastaavat sähköntuotantoon liittyvät kynnysarvot.

Tuulivoima – hankkeiden alaluokat:

offshore-tuulivoimalat (turbiinien vähimmäiskoko 6 MW); nimelliskapasiteetti 40 MW,

offshore-tuulivoimalat (turbiinien vähimmäiskoko 8 MW); nimelliskapasiteetti 40 MW,

offshore-tuulivoimalat (turbiinien vähimmäiskoko 10 MW); nimelliskapasiteetti 40 MW,

kelluvat offshore-tuulivoimajärjestelmät; nimelliskapasiteetti 25 MW,

onshore-tuuliturbiinit, jotka soveltuvat pinnanmuodostukseltaan erityisen vaikeille alueille (esimerkiksi metsäalueet, vuoristoalueet); nimelliskapasiteetti 25 MW,

onshore-tuuliturbiinit, jotka soveltuvat kylmiin ilmasto-olosuhteisiin (toimivat alle – 30 °C:n lämpötilassa ja erityisen vaikeissa jäätävissä olosuhteissa; nimelliskapasiteetti 25 MW.

Merienergia – hankkeiden alaluokat:

aaltoenergialaitteet; nimelliskapasiteetti 5 MW,

merivirta-/vuorovesivirtausenergialaitteet; nimelliskapasiteetti 5 MW,

meren lämpöenergian muuntaminen (OTEC); nimelliskapasiteetti 10 MW.

Vesivoima – hankkeiden alaluokat:

sähköntuotanto korkean lämpötilan suprajohtimiin perustuvilla generaattoreilla 20 MW.

Uusiutuvien energialähteiden hajautettu hallinnointi (älykkäät verkot) – hankkeiden alaluokat:

uusiutuvien energialähteiden hallinnointi sekä sellaisten pienten ja keskisuurten hajautettujen sähköntuotantolaitosten optimointi, jotka toimivat maaseudulla ja tuottavat energiaa pääasiassa auringosta; 20 MW pienjänniteverkossa + 50 MW keskijänniteverkossa,

uusiutuvien energialähteiden hallinnointi sekä sellaisten pienten ja keskisuurten hajautettujen sähköntuotantolaitosten optimointi, jotka toimivat maaseudulla ja tuottavat energiaa pääasiassa tuulesta; 20 MW pienjänniteverkossa + 50 MW keskijänniteverkossa,

uusiutuvien energialähteiden hallinnointi sekä sellaisten pienten ja keskisuurten hajautettujen sähköntuotantolaitosten optimointi, jotka toimivat kaupungeissa; 20 MW pienjänniteverkossa + 50 MW keskijänniteverkossa.

Huomautus: Aktiivisten kuormien (esimerkiksi sähkölämmittimet/lämpöpumput) käyttö on sallittua.

B.   HANKKEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I   Yhteiset vaatimukset

A osassa vahvistettuja kapasiteetin kynnysarvoja on noudatettava.

Ensimmäisen kierroksen ehdotuspyyntöjen osalta hankkeiden on osoitettava kohtuullinen odotus niiden käyttöönotolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 sillä perusteella, että kyseinen myöntämispäätös on tehty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.

Kaikkien unionin lainsäädännön asiaa koskevien vaatimusten mukaisten tarvittavien kansallisten lupien on oltava kunnossa tai asiaa koskevien lupamenettelyjen on oltava käynnissä ja niin pitkälle edenneitä, että ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella kaupallisen toiminnan aloittaminen voidaan varmistaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 ensimmäisen kierroksen osalta sillä perusteella, että kyseinen myöntämispäätös on tehty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.

Hankkeesta vastaavan toiminnanharjoittajan on sitouduttava antamaan tiedot yhteiseen käyttöön 12 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankkeet on toteutettava jäsenvaltioiden alueilla, niiden yksinomaisilla talousvyöhykkeillä ja niiden mannerjalustoilla.

II   CCS-demonstrointihankkeet

Kunkin hankkeen on käsitettävä ketju kokonaisuudessaan (talteenotto, kuljetus, varastointi).

Demonstrointihankkeissa on hyödynnettävä lämpö prosessissa talteenotettavan komponentin osalta.

Talteenottoasteen on oltava vähintään 85 prosenttia niiden savukaasujen hiilidioksidista, joihin talteenottotekniikkaa sovelletaan.

Kuhunkin hankkeeseen on kuuluttava erillinen tutkimusosuus, jossa käsitellään varastointipaikkojen turvallisuutta ja seurantateknologioiden parantamista erityisesti suolaveden kulkeutumisen alalla sekä sen mahdollisia kulkureittejä ja vaikutuksia.


(1)  CCS-tehon kynnysarvot ilmoitetaan bruttosähkötehona ennen talteenottoa.

(2)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.


LIITE II

TIETOJEN YHTEISKÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

A.   Tekninen toteutus ja suorituskyky

luotettavuus

talteenotetun hiilidioksidin määrä

suorituskyky eri tasoilla, myös erot odotetun ja todellisen suorituskyvyn välillä

polttoaineiden kysynnän kasvu; sähkön, lämmön ja jäähdytyksen kysyntä

tärkeimmät lähtöaineet ja tuotokset sekä tekninen suunnittelu

tutkimusta ja kehittämistä koskevat tulevaisuuden haasteet

B.   Kustannustaso

pääoma- ja toimintakustannukset

kokonaiskustannukset ja suorituskykyyn liittyvät yksikkökohtaiset kustannukset (tonnia varastoitua hiilidioksidia, megawattituntia tuotettua puhdasta energiaa)

C.   Hankkeen hallinnointi

lainsäädäntö/luvat

sidosryhmien hallinnointi, mukaan lukien vuorovaikutus hallitusten kanssa

suunnittelu

hankkeen organisaatio

D.   Ympäristövaikutukset

tehokkuus: hiilidioksidipäästöjen väheneminen energiantuotannonyksikköä kohden

muut ympäristövaikutukset häiriöttömän toiminnan tasolla

E.   Terveys ja turvallisuus

vaaratilanteet ja ”läheltä piti” -tilanteet (häiriintynyt toiminta)

seuranta- ja toimenpidejärjestelmät turvallisuuteen liittyvien tekijöiden jäljittämiseksi

terveyteen liittyvät kysymykset häiriöttömän toiminnan tasolla

F.   CCS-varastointipaikan suorituskyky

mallit ja simulaatiot (hiilidioksidipluumin kehittäminen – painepinta)

vertailu aiempiin tuloksiin ja mukautukset (tehtävä arviointi: normaalin vaihteluvälin puitteissa tai toimia edellyttävä merkittävä häiriö)

siirtyneen suolaveden käyttäytyminen hiilidioksidin injektointiprosessissa


6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/49


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2010,

jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen spirotetramaatin väliaikaisia lupia

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7437)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/671/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itävalta vastaanotti lokakuussa 2006 Bayer CropScience AG:ltä direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisen hakemuksen spirotetramaatti-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen. Komission päätöksessä 2007/560/EY (2) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen ja että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän kyseisen direktiivin liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(2)

Asiakirja-aineiston täydellisyys oli syytä varmistaa, jotta sitä voitaisiin tarkastella yksityiskohtaisesti ja jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus myöntää asianomaista tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille väliaikainen lupa enintään kolmeksi vuodeksi noudattaen samalla direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, erityisesti edellytystä tehdä yksityiskohtainen arviointi tehoaineesta ja kasvinsuojeluaineesta direktiivin vaatimusten mukaisesti.

(3)

Tämän tehoaineen vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti komissiolle asiaa koskevan arviointikertomusluonnoksen 29 päivänä huhtikuuta 2008.

(4)

Esittelevän jäsenvaltion toimitettua arviointikertomusluonnoksen on käynyt ilmi, että hakijalta on pyydettävä lisätietoja, joista esittelevän jäsenvaltion on niitä tarkasteltuaan toimitettava arviointi. Asiakirja-aineiston tarkastelu on sen vuoksi edelleen käynnissä, eikä arviointia ole mahdollista saada päätökseen direktiivissä 91/414/ETY säädetyssä määräajassa.

(5)

Koska arvioinnissa ei toistaiseksi ole ilmennyt välittömiä huolenaiheita, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus pidentää kyseistä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnettyjä väliaikaisia lupia 24 kuukauden ajaksi direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan säännösten mukaisesti, jotta asiakirja-aineiston tarkastelua voidaan jatkaa. Spirotetramaatin mahdollista sisällyttämistä mainitun direktiivin liitteeseen I koskeva arviointi- ja päätösmenettely odotetaan saatavan päätökseen 24 kuukauden kuluessa.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot voivat pidentää spirotetramaattia sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnettyjä väliaikaisia lupia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 päättyväksi ajanjaksoksi.

2 artikla

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUVL L 213, 15.8.2007, s. 29.


6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2010,

yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä penflufeenin ja fluksapyroksadin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7439)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/672/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/414/ETY säädetään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoaineita koskevan Euroopan unionin luettelon laatimisesta.

(2)

Bayer CropScience AG toimitti 9 päivänä joulukuuta 2009 Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille penflufeeni-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston ja hakemuksen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(3)

BASF SE toimitti 11 päivänä joulukuuta 2009 Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille fluksapyroksadi-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston ja hakemuksen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(4)

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että kyseisiä tehoaineita koskevat asiakirja-aineistot näyttävät alustavan tutkimuksen perusteella täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset. Toimitetut asiakirja-aineistot näyttävät täyttävän myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden asianomaisia tehoaineita sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta. Tämän jälkeen hakijat ovat toimittaneet asiakirja-aineistot direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(5)

Tällä päätöksellä on tarkoitus vahvistaa muodollisesti Euroopan unionin tasolla, että asiakirja-aineistojen katsotaan täyttävän periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II asetetut tietovaatimukset sekä vähintään yhden asianomaisia tehoaineita sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta mainitun direktiivin liitteessä III asetetut tietovaatimukset.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittuja tehoaineita koskevat asiakirja-aineistot, jotka toimitettiin komissiolle ja jäsenvaltioille kyseisten tehoaineiden sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, täyttävät periaatteessa kyseisen direktiivin liitteessä II säädetyt tietovaatimukset.

Asiakirja-aineistot täyttävät myös direktiiviin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt, yhteen asianomaisia tehoaineita sisältävään kasvinsuojeluaineeseen liittyvät tietovaatimukset ehdotettujen käyttötarkoitusten osalta.

2 artikla

Esittelevän jäsenvaltion on tutkittava 1 artiklassa tarkoitetut asiakirja-aineistot yksityiskohtaisesti ja ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 tutkimustensa päätelmät, mahdolliset suositukset tehoaineen lisäämisestä tai lisäämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.


LIITE

TEHOAINE, JOTA TÄMÄ PÄÄTÖS KOSKEE

Yleisnimi, CIPAC-tunnistenumero

Hakija

Hakemuksen päivämäärä

Esittelevä jäsenvaltio

Penflufeeni

CIPAC-nro: 826

Bayer CropScience AG

9. joulukuuta 2009

Yhdistynyt kuningaskunta

Fluksapyroksadi

CIPAC-nro: Ei vielä osoitettu

BASF SE

11. joulukuuta 2009

Yhdistynyt kuningaskunta


6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/53


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä marraskuuta 2010,

TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta

(EKP/2010/19)

(2010/673/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6, 17, 22 ja 23 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) 26 päivänä huhtikuuta 2007 annetut suuntaviivat EKP/2007/2 (1),

ottaa huomioon TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä 24 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyn päätöksen EKP/2007/7 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto antoi Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta 15 päivänä syyskuuta 2010 suuntaviivat EKP/2010/12 (3), muun muassa a) jotta voidaan ottaa huomioon TARGET2:n 4.0.-versioon tehdyt päivitykset ja erityisesti antaa osallistujille mahdollisuus käyttää yhtä tai useampaa PM-tiliä internetpohjaisen liittymän kautta ja b) jotta voidaan toteuttaa joukko teknisiä muutoksia, jotka johtuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen voimaantulosta, sekä selventää eräitä seikkoja.

(2)

On tarpeen tehdä vastaavat muutokset päätökseen EKP/2007/7, jotta tietyt suuntaviivoihin EKP/2010/12 sisältyvät seikat voidaan panna täytäntöön TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöissä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

TARGET2-ECB-osajärjestelmän sääntöjä koskeva muutos

Päätöksen EKP/2007/7 liitettä, joka sisältää TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöt, muutetaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä marraskuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 71.

(3)  EUVL L 261, 5.10.2010, s. 6.


LIITE

TARGET2-ECB-osajärjestelmän sääntöjä muutetaan seuraavasti:

1.

Muutetaan 1 artiklaa seuraavasti:

a)

Korvataan seuraavat määritelmät:

”—

’addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,”

”—

’credit institution’ means either: (a) a credit institution within the meaning of §1 (1) of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,”

”—

’public sector body’ means an entity within the ’public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (1),

b)

Korvataan määritelmä ”— ’Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,” seuraavasti: ”— ’Business Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,”.

c)

Korvataan määritelmässä ”technical malfunction of TARGET2” oleva piste pilkulla.

d)

Lisätään seuraava määritelmä:

”—

’User Detailed Functional Specifications (UDFS)’ means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a participant interacts with TARGET2.”

2.

Muutetaan 28 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

a)

Poistetaan d alakohdasta sanat ”and/or” ja lisätään ne e alakohtaan.

b)

Lisätään f alakohta seuraavasti:

”f)

the ECB suspends or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2007/2.”

3.

Korvataan 32 artiklan 2 kohdassa termi ”Community” termillä ”Union”.

4.

Korvataan 33 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering, the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider’s data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.”

5.

Korvataan 34 artiklan 1 kohdassa termi ”SWIFT” termillä ”BIC”.

6.

Korvataan 38 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main.”

7.

Korvataan lisäyksen I 2 kohdan 1 alakohdassa olevan taulukon viimeiset kolme riviä seuraavasti:

”MT 900

Optional

Confirmation of Debit/Credit line change

MT 910

Optional

Confirmation of Credit/Credit line change

MT 940/950

Optional

(Customer) Statement Message”

8.

Korvataan lisäyksen V 3 kohdassa olevan taulukon viimeinen rivi seuraavasti:

”1.00–7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)”


(1)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.”