ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.288.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 288

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
5. marraskuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2010/666/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 990/2010, annettu 4 päivänä marraskuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Jabłka łąckie (SMM)]

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 991/2010, annettu 4 päivänä marraskuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Olive de Nîmes (SAN)]

12

 

 

Komission asetus (EU) N:o 992/2010, annettu 4 päivänä marraskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

 

Komission asetus (EU) N:o 993/2010, annettu 4 päivänä marraskuuta 2010, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

16

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/71/EU, annettu 4 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta metoflutriinin lisäämiseksi tehoaineeksi liitteeseen I ( 1 )

17

 

*

Komission direktiivi 2010/72/EU, annettu 4 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta spinosadin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I ( 1 )

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/667/EU

 

*

Komission päätös, annettu 4 päivänä marraskuuta 2010, väliaikaisesta kokeesta tiettyjen rehukasvien siementen erän enimmäispainon nostamiseksi neuvoston direktiivin 66/401/ETY mukaisesti tehdyn komission päätöksen 2007/66/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7474)  ( 1 )

23

 

 

2010/668/EU

 

*

Komission päätös, annettu 4 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7555)

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2010,

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2010/666/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 tekemällään päätöksellä komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta unionin tasolla tehtävällä sopimuksella.

(2)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’sopimus’. Näissä neuvotteluissa se on noudattanut menettelyjä ja ohjeita, jotka on esitetty 5 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen liitteessä.

(3)

Komission neuvottelema sopimus olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti sillä varauksella, että se myöhemmin tehdään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että sopimus tehdään.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään.

3 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen voimaantuloon asti sitä päivää seuraavan ensimmäisen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen (1).

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan antamaan sopimuksen 7 artiklan 2 kohdassa määrätty ilmoitus.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

6 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 3 päivänä kesäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä päivän, josta alkaen sopimusta sovelletaan väliaikaisesti.


Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva

SOPIMUS

EUROOPAN UNIONI

sekä

VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUS,

jäljempänä ’osapuolet’,

TOTEAVAT, että seitsemäntoista Euroopan unionin jäsenvaltion ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä on tehty kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joihin sisältyy Euroopan unionin oikeuden vastaisia määräyksiä,

TOTEAVAT, että Euroopan unionilla on yksinomainen toimivalta monissa näkökohdissa, jotka voivat sisältyä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin,

TOTEAVAT, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneilla unionin lentoliikenteen harjoittajilla on Euroopan unionin oikeuden nojalla oikeus syrjimättömään pääsyyn Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan unionin ja tiettyjen kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksia, joiden mukaan näiden kolmansien maiden kansalaiset voivat olla omistajina lentoyhtiöissä, joilla on Euroopan unionin lainsäädännön mukainen toimilupa,

TUNNUSTAVAT, että ne Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräykset, jotka ovat Euroopan unionin oikeuden vastaisia, on saatettava kyseisen oikeuden mukaisiksi, jotta Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan väliselle lentoliikenteelle voidaan luoda vankka oikeusperusta ja liikenteen jatkuvuus voidaan taata,

TOTEAVAT, että Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti lentoliikenteen harjoittajat eivät periaatteessa saa tehdä sopimuksia, jotka voivat vaikuttaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tavoitteena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen,

TUNNUSTAVAT, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä tehtyjen kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräykset, joissa i) vaaditaan tai suositaan sellaisten yritysten välisten sopimusten tekemistä, sellaisia yritysten yhteenliittymien päätöksiä tai sellaisia yhdenmukaistettuja toimintatapoja, jotka estävät, vääristävät tai rajoittavat lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua asianomaisilla reiteillä; tai ii) vahvistetaan tällaisten sopimusten, päätösten tai yhdenmukaistettujen toimintatapojen vaikutuksia; tai iii) annetaan lentoliikenteen harjoittajille tai muille yksityisille talouden toimijoille valta toteuttaa toimenpiteitä, joilla estetään, vääristetään tai rajoitetaan lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua asianomaisilla reiteillä, saattavat tehdä yrityksiin sovellettavista kilpailusäännöistä tehottomia,

TOTEAVAT, että näiden neuvottelujen yhteydessä Euroopan unionin tarkoituksena ei ole lisätä Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen lentoliikenteen kokonaismäärää, vaikuttaa Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien ja Vietnamin sosialistisen tasavallan lentoliikenteen harjoittajien väliseen tasapainoon eikä neuvotella muutoksia voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten liikenneoikeuksia koskeviin määräyksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yleiset määräykset

1.   Tässä sopimuksessa ’jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioita ja ’EU:n perussopimuksilla’ tarkoitetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta.

2.   Kun jossain liitteessä 1 mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion kansalaisiin, tämän on katsottava viittaavan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin.

3.   Kun jossain liitteessä 1 mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin, tämän on katsottava viittaavan kyseisen jäsenvaltion nimeämiin lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin.

2 artikla

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä 2 olevassa a kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat kyseisen jäsenvaltion tekemää lentoliikenteen harjoittajan nimeämistä ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen lentoliikenteen harjoittajalle myöntämiä liikennöintilupia ja muita lupia, ja tämän artiklan 3 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä 2 olevassa b kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupien tai muiden lupien epäämistä, peruuttamista, tilapäistä peruuttamista tai rajoittamista.

2.   Saatuaan ilmoituksen jäsenvaltion tekemästä nimeämisestä Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen on myönnettävä asianmukaiset liikennöintiluvat ja muut luvat mahdollisimman pienellä menettelyihin liittyvällä viiveellä edellyttäen, että

i)

lentoliikenteen harjoittaja on sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle EU:n perussopimusten mukaisesti ja sillä on Euroopan unionin lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa; ja

ii)

lentoliikenteen harjoittaja on lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen ja asianomainen ilmailuviranomainen on mainittu selvästi nimeämisessä; ja

iii)

lentoliikenteen harjoittaja on jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä 3 lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

3.   Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitus voi evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvat tai muut luvat tai rajoittaa niiden käyttöä, jos

i)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle EU:n perussopimusten mukaisesti tai sillä ei ole Euroopan unionin lainsäädännön mukaista voimassa olevaa liikennelupaa; tai

ii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen tai asianomaista ilmailuviranomaista ei ole mainittu selvästi nimeämisessä; tai

iii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä 3 lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitus ei saa tämän kohdan mukaisia oikeuksia käyttäessään harjoittaa kansallisuuteen perustuvaa syrjintää Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien välillä.

3 artikla

Turvallisuus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä 2 olevassa c kohdassa lueteltuja artikloja.

2.   Jos jäsenvaltio on nimennyt lentoliikenteen harjoittajan, jonka viranomaisvalvonnasta vastaa jokin toinen jäsenvaltio, lentoliikenteen harjoittajan nimenneen jäsenvaltion ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen sopimuksen turvallisuusmääräysten nojalla Vietnamin sosialistiselle tasavallalle kuuluvia oikeuksia sovelletaan myös kyseisen toisen jäsenvaltion turvallisuusvaatimusten hyväksymiseen, noudattamiseen tai ylläpitämiseen sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupaan.

4 artikla

Yhteensopivuus kilpailusääntöjen kanssa

1.   Jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä solmitut kahdenväliset lentoliikennesopimukset eivät rajoita osapuolten kilpailusääntöjen soveltamista.

2.   Liitteen 2 d kohdassa luetellut määräykset lakkaavat olemasta voimassa.

5 artikla

Sopimuksen liitteet

Tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa.

6 artikla

Tarkistaminen tai muuttaminen

Osapuolet voivat milloin tahansa yhteisellä hyväksynnällä tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta.

7 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat soveltavansa sopimusta väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

3.   Jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen väliset sopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät vielä ole tulleet voimaan tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja joita ei sovelleta väliaikaisesti, luetellaan liitteessä 1 olevassa b kohdassa. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tällaisiin sopimuksiin ja järjestelyihin, kun ne tulevat voimaan tai kun niitä sovelletaan väliaikaisesti.

8 artikla

Voimassaolon päättyminen

1.   Jos jokin liitteessä 1 mainittu sopimus irtisanotaan, kaikkien tämän sopimuksen määräysten, jotka liittyvät kyseiseen liitteessä 1 mainittuun sopimukseen, voimassaolo päättyy samaan aikaan.

2.   Jos kaikki liitteessä 1 mainitut sopimukset irtisanotaan, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy samaan aikaan.

Tämän vakuudeksi alla mainitut asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tämä sopimus on tehty Brysselissä neljäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja vietnamin kielellä.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

LIITE 1

Luettelo tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista

a)

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset, jotka on tehty, allekirjoitettu ja/tai joita sovelletaan väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä

Itävallan liittohallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 27 päivänä maaliskuuta 1995, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Itävalta-sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Hanoissa 5 päivänä huhtikuuta 2006 tehdyllä yhteisymmärryspöytäkirjalla,

Belgian kuningaskunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 1992, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Belgia-sopimus’,

Bulgarian kansantasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen sopimus kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, tehty Sofiassa 1 päivänä lokakuuta 1979, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Bulgaria-sopimus’,

Tšekin tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Prahassa 23 päivänä toukokuuta 1997, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Tšekki-sopimus’,

Tanskan kuningaskunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 25 päivänä syyskuuta 1997, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Tanska-sopimus’,

luetaan yhdessä Tanskan kuningaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä Hanoissa 25 päivänä syyskuuta 1997 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan kanssa,

Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 26 päivänä lokakuuta 2000, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Suomi-sopimus’,

Ranskan tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Pariisissa 14 päivänä huhtikuuta 1977, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Ranska-sopimus’,

Saksan liittotasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Bonnissa 26 päivänä elokuuta 1994, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam-Saksa-sopimus’,

Unkarin tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 4 päivänä helmikuuta 1998, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Unkari-sopimus’,

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Luxemburgissa 26 päivänä lokakuuta 1994, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam-Luxemburg-sopimus’,

Alankomaiden kuningaskunnan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen sopimus kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, tehty Hanoissa 1 päivänä lokakuuta 1993, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Alankomaat-sopimus’,

Puolan kansantasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Varsovassa 11 päivänä syyskuuta 1976, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Puola-sopimus’,

Portugalin tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Lissabonissa 3 päivänä helmikuuta 1998, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Portugali-sopimus’,

Romanian sosialistisen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen siviililentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 26 päivänä kesäkuuta 1979, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Romania-sopimus’,

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 25 päivänä syyskuuta 1997, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Ruotsi-sopimus’,

luetaan yhdessä Tanskan kuningaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä Hanoissa 25 päivänä syyskuuta 1997 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan kanssa,

Slovakian tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 6 päivänä marraskuuta 1997, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Slovakia-sopimus’,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Lontoossa 19 päivänä elokuuta 1994, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Hanoissa 8 ja 26 päivänä syyskuuta 2000 tehdyllä noottien vaihdolla;

b)

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä parafoidut tai allekirjoitetut lentoliikennesopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan ja joita ei sovelleta väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä.

LIITE 2

Luettelo liitteessä 1 lueteltujen sopimusten artikloista, joihin viitataan tämän sopimuksen 2–4 artiklassa

a)

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen:

Vietnam–Itävalta-sopimuksen 3 artiklan 5 kohta,

Vietnam–Bulgaria-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Tanska-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Tšekki-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Suomi-sopimuksen 4 artiklan 5 kohta,

Vietnam–Ranska-sopimuksen 7 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Saksa-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Unkari-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Luxemburg-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Alankomaat-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Puola-sopimuksen 3 artiklan 2 kohta,

Vietnam–Portugali-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Romania-sopimuksen 3 artikla,

Vietnam–Ruotsi-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Slovakia-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 4 artiklan 4 kohta.

b)

Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen:

Vietnam–Itävalta-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Belgia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohta,

Vietnam–Bulgaria-sopimuksen 4 artiklan a alakohta,

Vietnam–Tšekki-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Tanska-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Suomi-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Ranska-sopimuksen 9 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Saksa-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta,

Vietnam–Unkari-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Luxemburg-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohta,

Vietnam–Alankomaat-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohta,

Vietnam–Puola-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta,

Vietnam–Portugali-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Romania-sopimuksen 4 artikla,

Vietnam–Ruotsi-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Slovakia-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta.

c)

Turvallisuus:

Vietnam–Itävalta-sopimuksen 6 a artikla,

Vietnam–Belgia-sopimuksen 7 artikla,

Vietnam–Tšekki-sopimuksen 11 artikla,

Vietnam–Suomi-sopimuksen 18 artikla,

Vietnam–Ranska-sopimuksen 4 artikla,

Vietnam–Unkari-sopimuksen 9 artikla,

Vietnam–Luxemburg-sopimuksen 6 artikla,

Vietnam–Alankomaat-sopimuksen 14 artikla,

Vietnam–Romania-sopimuksen 9 artikla,

Vietnam–Slovakia-sopimuksen 7 artikla,

Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 9 a artikla.

d)

Yhteensopivuus kilpailusääntöjen kanssa

Vietnam–Belgia-sopimuksen 13 artiklan 1 ja 7 kohta,

Vietnam–Bulgaria-sopimuksen 9 artiklan 3–8 kohta,

Vietnam–Tšekki-sopimuksen 7 artiklan 2 kohta,

Vietnam–Tanska-sopimuksen 11 artiklan 2 kohta,

Vietnam–Ranska-sopimuksen 12 artiklan 2–7 kohta,

Vietnam–Unkari-sopimuksen 6 artiklan 1 ja 4–6 kohta,

Vietnam–Luxemburg-sopimuksen 11 artiklan 2–4 kohta,

Vietnam–Alankomaat-sopimuksen 6 artiklan 2–6 kohta,

Vietnam–Puola-sopimuksen 20 artiklan 2 ja 4 kohta,

Vietnam–Portugali-sopimuksen 16 artiklan 2–6 kohta,

Vietnam–Romania-sopimuksen 14 artiklan 1–6 kohta,

Vietnam–Slovakia-sopimuksen 12 artiklan 3, 5 ja 6 kohta,

Vietnam–Ruotsi-sopimuksen 11 artiklan 2 kohta,

Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta-sopimuksen 7 artiklan 3 ja 4 kohta.

LIITE 3

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista muista valtioista

a)

Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);

b)

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);

c)

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

d)

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla).


ASETUKSET

5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/10


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 990/2010,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Jabłka łąckie (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolan esittämä nimitystä ”Jabłka łąckie” koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 42, 19.2.2010, s. 7.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet

Luokka 1.6 –   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

PUOLA

Jabłka łąckie (SMM)


5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/12


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 991/2010,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Olive de Nîmes (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan esittämä nimitystä ”Olive de Nîmes” koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 44, 20.2.2010, s. 13.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6 –   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

RANSKA

Olive de Nîmes (SAN)


5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 992/2010,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/16


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 993/2010,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2010,

rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 2 päivänä marraskuuta 2010 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 2 päivänä marraskuuta 2010, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen 1 artiklan c alakohdassa tarkoitetulle tuotteelle eikä sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


DIREKTIIVIT

5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/17


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/71/EU,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta metoflutriinin lisäämiseksi tehoaineeksi liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti Sumitomo Chemical (UK) Plc:ltä 23 päivänä joulukuuta 2005 direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 1 kohdan mukaisen hakemuksen, jossa pyydetään metoflutriinin lisäämistä tehoaineena kyseisen direktiivin liitteeseen I käytettäväksi tuotetyypissä 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät tuotteet), siten kuin se on määriteltynä direktiivin 98/8/EY liitteessä V. Metoflutriinia ei ollut markkinoilla biosidituotteessa käytettävänä tehoaineena direktiivin 98/8/EY 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä.

(2)

Tehtyään asiaa koskevan arvioinnin Yhdistynyt kuningaskunta toimitti komissiolle 19 päivänä kesäkuuta 2008 asiaa koskevan kertomuksen sekä suosituksen.

(3)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat kertomusta biosidivalmisteita käsittelevässä pysyvässä komiteassa 27 päivänä toukokuuta 2010, ja tarkastelun tulokset sisällytettiin arviointikertomukseen.

(4)

Tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että hyönteis- ja punkkimyrkkyinä sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät metoflutriinia sisältävät biosidituotteet täyttävät direktiivin 98/8/EY 5 artiklan vaatimukset. Siksi on aiheellista lisätä metoflutriini kyseisen direktiivin liitteeseen I.

(5)

Kaikkia mahdollisia käyttötarkoituksia ei ole arvioitu Euroopan tasolla. Jäsenvaltioiden olisi siksi tarkasteltava sellaisia käyttötarkoituksia tai altistusskenaarioita sekä sellaisia ympäristön osille ja väestölle aiheutuvia riskejä, joita ei ole tarkasteltu edustavasti riskinarvioinnissa Euroopan tasolla, ja myöntäessään tuotteille lupia varmistettava, että asianmukaisia toimia toteutetaan tai erityisehtoja asetetaan, jotta todetut riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle.

(6)

On tärkeää, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, jotta metoflutriinia tehoaineena sisältävien biosidituotteiden yhdenvertainen kohtelu markkinoilla voidaan varmistaa ja jotta voidaan yleisesti ottaen edistää biosidituotemarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

(7)

Ennen tehoaineen lisäämistä liitteeseen I jäsenvaltioilla olisi oltava käytettävissään kohtuullinen siirtymäaika saattaakseen voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

(8)

Sen vuoksi direktiivi 98/8/EY olisi muutettava vastaavasti.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 98/8/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2011.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä toukokuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.


LIITE

Lisätään direktiivin 98/8/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraava metoflutriinia koskeva kohta:

N:o

Yleisnimi

IUPAC-nimi,

Tunnistenumerot

Markkinoille saatettavassa biosidituotteessa käytettävän tehoaineen vähimmäispuhtaus

Päivä, jona tehoaine sisällytetään liitteeseen

Määräaika 16 artiklan 3 kohdan noudattamiselle (lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät useampaa kuin yhtä tehoainetta; näiden valmisteiden osalta sovelletaan 16 artiklan 3 kohdan noudattamista varten määräaikaa, joka on vahvistettu viimeisimmässä niistä päätöksistä, jotka koskevat valmisteessa käytettävien tehoaineiden sisällyttämistä liitteeseen)

Päivä, jona liitteeseen sisällyttäminen lakkaa

Valmisteryhmä

Erityissäännökset (1)

”36

Metoflutriini

 

RTZ-isomeeri:

2,3,5,6-tetrafluori-4-(metoksimetyyli)bentsyyli-(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(Z)-(prop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti

EY-nro: ei ole

CAS-numero: 240494-71-7

 

Kaikkien isomeerien summa:

2,3,5,6-tetrafluori-4-(metoksimetyyli)bentsyyli-(1RS,3Rs; 1SR, 3SR))-2,2-dimetyyli-3-prop-1-enyylisyklopropaanikarboksylaatti

EY-nro: ei ole

CAS-numero: 240494-70-6

Tehoaineen on täytettävä molemmat puhtautta koskevat vähimmäisvaatimukset

 

RTZ-isomeeri

754 g/kg

 

Kaikkien isomeerien summa

930 g/kg

1. toukokuuta 2011

Ei koske tätä tuotetta.

30. huhtikuuta 2021

18

Arvioidessaan tuotetta koskevaa lupahakemusta 5 artiklan ja liitteen VI mukaisesti jäsenvaltioiden on arvioitava, jos se on tarkoituksenmukaista kyseisen tuotteen osalta, sellaisia käyttötarkoituksia tai altistusskenaarioita ja sellaisia ympäristön osille ja populaatioille aiheutuvia riskejä, joita ei ole arvioitu edustavasti Euroopan tason riskinarvioinnissa.”


(1)  Liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/20


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/72/EU,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta spinosadin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, IA tai IB. Luetteloon kuuluu spinosadi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 perusteella on arvioitu direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti spinosadin käyttöä tuotetyypissä 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät tuotteet), siten kuin se on määritelty direktiivin 98/8/EY liitteessä V.

(3)

Alankomaat, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti komissiolle toimivaltaisen viranomaisen laatiman kertomuksen ja suosituksen asetuksen (EY) N:o 1451/2008 14 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti 1 päivänä huhtikuuta 2008.

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimivaltaisen viranomaisen kertomusta. Biosidivalmisteita käsittelevä pysyvä komitea sisällytti 27 päivänä toukokuuta 2010 tarkastelun tulokset arviointikertomukseen asetuksen (EY) N:o 1451/2003 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(5)

Tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että hyönteis- ja punkkimyrkkyinä sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät spinosadia sisältävät biosidituotteet täyttävät direktiivin 98/8/EY 5 artiklan vaatimukset. Siksi on aiheellista lisätä spinosadi kyseisen direktiivin liitteeseen I.

(6)

Kaikkia mahdollisia käyttötarkoituksia ei ole arvioitu EU:n tasolla. Jäsenvaltioiden olisi siksi tarkasteltava sellaisia käyttötarkoituksia tai altistusskenaarioita sekä sellaisia ympäristön osille ja populaatioille aiheutuvia riskejä, joita ei ole tarkasteltu edustavasti riskinarvioinnissa EU:n tasolla, ja myöntäessään tuotteille lupia varmistettava, että asianmukaisia toimia toteutetaan tai erityisehtoja asetetaan, jotta todetut riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle.

(7)

Arviointikertomuksessa esitettyjen tulosten perusteella on asianmukaista edellyttää, että lupamenettelyjen yhteydessä määrätään tuotteeseen sovellettavista riskinhallintatoimista. Erityisesti kun otetaan huomioon tunnistetut haitalliset terveysvaikutukset, joille suojaamaton ammattikäyttäjä voi altistua ruiskuttaessaan spinosadia sisältäviä biosidituotteita, lupamenettelyjen yhteydessä on syytä edellyttää, että ammattikäyttöön ruiskuttamalla tarkoitettuja tuotteita käyttävillä on asianmukaiset henkilösuojaimet, ellei voida osoittaa, että teollisille tai ammattikäyttäjille aiheutuvia riskejä voidaan vähentää muilla tavoin. Lisäksi sellaisten löydösten valossa, jotka koskevat ihmisten mahdollista epäsuoraa altistusta ruoan välityksellä, on asianmukaista edellyttää asianmukaisissa yhteyksissä, että tarkistetaan, onko syytä asettaa uudet jäämien enimmäistasot (MRL) tai muuttaa voimassa olevia enimmäistasoja, sekä antaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei sovellettavia enimmäistasoja ylitetä.

(8)

On tärkeää, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan samaan aikaan kaikissa jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan spinosadia tehoaineena sisältävien biosidituotteiden yhdenvertainen kohtelu markkinoilla sekä edistetään biosidituotteiden markkinoiden moitteetonta toimintaa yleisesti.

(9)

Ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I jäsenvaltioilla ja asianomaisilla osapuolilla olisi oltava käytettävissään kohtuullinen siirtymäaika uusiin vaatimuksiin valmistautumiseksi sekä sen varmistamiseksi, että asiakirjoja valmistelleet hakijat voivat hyötyä täysimääräisesti kymmenen vuoden tietosuojakaudesta, joka direktiivin 98/8/EY 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaan alkaa siitä päivästä, jona tehoaine sisällytetään liitteeseen.

(10)

Sen jälkeen kun tehoaine on sisällytetty liitteeseen, jäsenvaltioille olisi sallittava kohtuullinen määräaika panna täytäntöön direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 3 kohta.

(11)

Sen vuoksi direktiivi 98/8/EY olisi muutettava.

(12)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 98/8/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2011.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä marraskuuta 2012.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.


LIITE

Lisätään direktiivin 98/8/EY liitteessä I olevaan taulukkoon seuraava spinosadia koskeva kohta:

Nro

Yleisnimi

IUPAC-nimi,

tunnistenumerot

Markkinoille saatettavassa biosidituotteessa käytettävän tehoaineen vähimmäispuhtaus

Päivä, jona tehoaine sisällytetään liitteeseen

Määräaika 16 artiklan 3 kohdan noudattamiselle (lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät useampaa kuin yhtä tehoainetta; näiden valmisteiden osalta sovelletaan 16 artiklan 3 kohdan noudattamista varten määräaikaa, joka on vahvistettu viimeisimmässä niistä päätöksistä, jotka koskevat valmisteessa käytettävien tehoaineiden sisällyttämistä liitteeseen)

Päivä, jona liitteeseen sisällyttäminen lakkaa

Valmisteryhmä

Erityissäännökset (1)

”37

Spinosadi

EY-nro: 434-300-1

CAS-numero: 168316-95-8

Spinosadi on seos, jossa on 50-95 % spinosyn A:ta ja 5-50 % spinosyn D:tä.

Spinosyn A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metyyli-α-L-mannopyranosyl)oksi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetyyliamino)tetrahydro-6-metyyli-2H-pyran-2-yl]oksi]-9-etyyli-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahydro-14-metyyli-1H-asindaseeni [3,2-d]oksasyklododekiini-7,15-dioni CAS-numero: 131929-60-7

Spinosyn D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metyyli-α-L-mannopyranosyl)oksi]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetyyliamino)tetrahydro-6-metyyli-2H-pyran-2-yl]oksi]-9-etyyli-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahydro-4,14-dimetyyli-1H-as-indaseeni [3,2-d]oksasyklododekiini-7,15-dioni CAS-numero: 131929-63-0

850 g/kg

1. marraskuuta 2012

31. lokakuuta 2014

31. lokakuuta 2022

18

Arvioidessaan tuotetta koskevaa lupahakemusta 5 artiklan ja liitteen VI mukaisesti jäsenvaltioiden on arvioitava, jos se on tarkoituksenmukaista kyseisen tuotteen osalta, sellaisia käyttötarkoituksia tai altistusskenaarioita ja sellaisia ympäristön osille ja populaatioille aiheutuvia riskejä, joita ei ole arvioitu edustavasti EU:n tason riskinarvioinnissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lupien myöntämisessä noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

Luvat edellyttävät asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä. Erityisesti kun kyseessä ovat ammattikäyttöön ruiskuttamalla sallitut tuotteet, niitä käyttävien henkilöiden on varustauduttava asianmukaisin henkilösuojaimin, jollei tuotteen lupahakemuksessa voida osoittaa, että tällaisille käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan rajoittaa hyväksyttävälle tasolle muilla tavoilla.

Jäsenvaltioiden on tarkistettava sellaisten spinosadia sisältävien tuotteiden osalta, joista voi jäädä elintarvikkeisiin tai rehuun jäämiä, onko tarpeen asettaa uudet jäämien enimmäistasot (MRL) ja/tai tarkistaa voimassa olevia enimmäistasoja asetuksen (EY) N:o 470/2009 ja/tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 mukaisesti, ja toteutettava kaikki asianmukaiset riskien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät sovellettavat jäämien enimmäistasot ylity.”


(1)  Liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


PÄÄTÖKSET

5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/23


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2010,

väliaikaisesta kokeesta tiettyjen rehukasvien siementen erän enimmäispainon nostamiseksi neuvoston direktiivin 66/401/ETY mukaisesti tehdyn komission päätöksen 2007/66/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7474)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/667/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY (1) ja erityisesti sen 13 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2007/66/EY (2) säädetyn väliaikaisen kokeen on määrä päättyä 30 päivänä kesäkuuta 2012.

(2)

Päätöksessä 2007/66/EY edellytetään, että poikettaessa Gramineae-siementen erien enimmäiskoosta on noudatettava kansainvälisen siementestausjärjestön ISTA:n ja kansainvälisen siemenliiton ISF:n rehukasvien siementen erän kokoa koskevan kokeen, sellaisena kuin OECD:n (taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön) ministerineuvosto on sen hyväksynyt, vaatimuksia. Rehukasvien siementen erän kokoa koskeva ISTA/ISF-koe jatkuu 31 päivään joulukuuta 2013.

(3)

Myös päätöksessä 2007/66/EY säädetyn väliaikaisen kokeen olisi päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2013, jotta se päättyisi samanaikaisesti ISTA/ISF-kokeen kanssa.

(4)

Lisäksi olisi päivitettävä viittaus ISTA/ISF-kokeeseen, koska sillä on uusi internetsivusto.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2007/66/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2007/66/EY 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Väliaikainen koe alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.”

2 artikla

Korvataan päätöksen 2007/66/EY liitteessä oleva alaviite 1 seuraavasti:

”(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html”.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EUVL L 32, 6.2.2007, s. 161.


5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7555)

(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, liettuan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, sloveenin-, tanskan-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2010/668/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) ja erityisesti sen 31 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklassa säädetään, että komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi.

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tarkastanut menettelyn päätteeksi laaditut kertomukset.

(3)

Asetuksissa (EY) N:o 1258/1999 ja (EY) N:o 1290/2005 säädetään, että ainoastaan Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti toteutetut maatalousmenot voidaan rahoittaa.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, että osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista ei täytä tätä edellytystä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa EMOTR:n tukiosastosta, maataloustukirahastosta eikä maaseuturahastosta.

(5)

Olisi ilmoitettava määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi EMOTR:n tukiosastosta, maataloustukirahastosta eikä maaseuturahastosta. Nämä määrät eivät koske menoja, jotka on suoritettu aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa komissio on ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa jäsenvaltioille arvion Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä yhteisön sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi.

(7)

Tämä päätös ei estä komissiota määrittelemästä rahoitusseuraamuksia, joista se voi päättää unionin tuomioistuimen tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien seikkojen osalta 31 päivänä elokuuta 2010 edelleen kesken olevissa asioissa antamien tuomioiden perusteella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevat jäsenvaltioiden hyväksymien maksajavirastojen EMOTR:n tukiosastolle, maataloustukirahastolle tai maaseuturahastolle ilmoittamat menot jätetään Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle, koska ne eivät ole Euroopan unionin sääntöjen mukaisia.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Irlannille, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.


LIITE

BUDJETTIKOHTA 6701 AD HOC 34

JÄSENVALTIO

Toimenpide

VHV

Peruste

Oikaisun tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

BG

Pinta-alatuet

2008

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä ja paikalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Yhteensä BG (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

CY

Tilintarkastus – Ylitys

2009

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Yhteensä CY (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CZ

Vientituet & elintarvikeapu EU:n ulkopuolella

2004

Näytteiden määrä riittämätön fyysisissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

CZ

Vientituet & elintarvikeapu EU:n ulkopuolella

2005

Näytteiden määrä riittämätön fyysisissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

Vientituet & elintarvikeapu EU:n ulkopuolella

2006

Näytteiden määrä riittämätön fyysisissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

Yhteensä CZ (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

DE

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2009

Maksujen myöhästyminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

DE

Tilintarkastus – Ylitys

2009

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys, tukeen kelpaamattomat menot ja vähennys tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen mukaisesti

YKSITTÄINEN

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

DE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Vuoden 2007 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen: kokonaisvirhe ylittää olennaisuusrajan; todennäköisin virhe

EKSTRAPOLOITU

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

DE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Takaisinperintää ei suoritettu

YKSITTÄINEN

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

DE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen 2007: rahoitusvirhe velallisluettelossa

YKSITTÄINEN

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

DE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Vuoden 2007 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen: todennäköisin virhe

EKSTRAPOLOITU

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

DE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Vuoden 2007 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen: todennäköisin virhe

EKSTRAPOLOITU

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

Yhteensä DE (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

DK

Tilintarkastus – Ylitys

2009

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

YKSITTÄINEN

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Yhteensä DK (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

ES

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2006

Seuraamusten määräämättä jättäminen eläimistä, joiden teurastuspäivää ei merkitty (nautapalkkio ja artikla 69:n mukaiset tuet)

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

ES

Muut suorat tuet – Nautaeläimet

2007

Seuraamusten määräämättä jättäminen eläimistä, joiden teurastuspäivää ei merkitty (nautapalkkio ja artikla 69:n mukaiset tuet)

YKSITTÄINEN

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

ES

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2009

Tilintarkastus: maksujen myöhästyminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

ES

Tilintarkastus – Ylitys

2009

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys, tukeen kelpaamattomat menot ja maidon lisämaksun takaisinperintä

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

Yhteensä ES (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

FR

Vientituet – Elävät eläimet

2006

Puutteita vientitukikelpoisten elävien nautaeläinten kuljetusten valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

FR

Vientituet – Elävät eläimet

2007

Puutteita vientitukikelpoisten elävien nautaeläinten kuljetusten valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

FR

Vientituet – Elävät eläimet

2008

Puutteita vientitukikelpoisten elävien nautaeläinten kuljetusten valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

FR

Vientituet – Elävät eläimet

2009

Puutteita vientitukikelpoisten elävien nautaeläinten kuljetusten valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

FR

Maito – Kiintiöt

2003

Kiintiöiden ylitys

YKSITTÄINEN

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

FR

Kalastusalan toimenpiteet

2005

Säännöstenvastainen seuraamusjärjestelmä

YKSITTÄINEN

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

FR

Kalastusalan toimenpiteet

2006

Säännöstenvastainen seuraamusjärjestelmä

YKSITTÄINEN

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

FR

Kalastusalan toimenpiteet

2007

Säännöstenvastainen seuraamusjärjestelmä

YKSITTÄINEN

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

FR

Peltokasvit

2006

Puutteet paikalla tehtäviin tarkastuksiin liittyvässä menettelyssä

KIINTEÄ

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

FR

Peltokasvit

2007

Puutteet paikalla tehtäviin tarkastuksiin liittyvässä menettelyssä

KIINTEÄ

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

FR

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2008

Maksujen myöhästyminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

FR

Tilintarkastus – Ylitys

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

YKSITTÄINEN

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

FR

Todentaminen

2005

Vuoden 2005 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Todennäköisin virhe

YKSITTÄINEN

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

FR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Vuoden 2007 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen: saapumistodisteisiin liittyvät puutteet hedelmäalalla

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

FR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Vuoden 2007 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen: saapumistodisteisiin liittyvät puutteet

YKSITTÄINEN

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

FR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Vuoden 2007 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen: saapumistodisteisiin liittyvät puutteet viinialalla

YKSITTÄINEN

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

Yhteensä FR (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

GB

Tilintarkastus – Ylitys

2009

Enimmäismäärien ylitys

YKSITTÄINEN

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

GB

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2009

Maksujen myöhästyminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

Yhteensä GB (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2003

Puutteita lisävalvonnassa

KIINTEÄ

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2004

Puutteita lisävalvonnassa

KIINTEÄ

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2004

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2004

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2005

Puutteita järjestelmän ja viinitarharekisterin hallinnoinnissa sekä vähimmäistuotokseen tehtävissä vähennyksissä

KIINTEÄ

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2005

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2005

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2005

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2006

Puutteita järjestelmän ja viinitarharekisterin hallinnoinnissa sekä vähimmäistuotokseen tehtävissä vähennyksissä

KIINTEÄ

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2006

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

GR

Hedelmät ja vihannekset - Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2006

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

117,11

0,00

117,11

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2006

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2007

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2007

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tukijärjestelmä kuivatuille viinirypäleille

2007

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

Muu suora tuki – POSEI

1999

Puutteita tukihakemusten hallinnoinnissa ja valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

GR

Muu suora tuki –POSEI

2000

Puutteita tukihakemusten hallinnoinnissa ja valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

GR

Muu suora tuki – POSEI

2001

Puutteita tukihakemusten hallinnoinnissa ja valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

GR

Tupakkapalkkiot

2006

Myöhästyneet tupakkatoimitukset

YKSITTÄINEN

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

GR

Tupakkapalkkiot

2006

Viljelysopimusten siirto

YKSITTÄINEN

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

GR

Tupakkapalkkiot

2006

Tukeen kelpaamattomien ensimmäisten jalostajien valinta

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2004

Puutteita hallinnossa ja valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

GR

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2005

Puutteita hallinnossa ja valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

GR

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2006

Puutteita hallinnossa ja valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

GR

Muut suorat tuet – Suorat tuet

2007

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä ja paikalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

Muu suora tuki – As. (EU) N:o 1782/2003 69 artikla lampaita ja nautoja lukuunottamatta

2007

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä ja paikalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

GR

Täydentävät ehdot

2006

Puutteita täydentävien ehtojen hallinnoinnissa ja valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

GR

Täydentävät ehdot

2007

Puutteita täydentävien ehtojen hallinnoinnissa ja valvonnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

GR

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2007

Maksujen myöhästyminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

GR

Tilintarkastus –Ylitys

2007

Maaseudun kehittämisen enimmäismäärärahojen ylitys

YKSITTÄINEN

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

GR

Tilintarkastus – Ylitys

2007

Tukeen kelpaamattomat menot

YKSITTÄINEN

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

GR

Tilintarkastus – Ylitys

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

YKSITTÄINEN

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

Yhteensä GR (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

IE

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2009

Maksujen myöhästyminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Yhteensä IE (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IT

Eläinten ruokinnassa käytetty rasvaton maitojauhe

2003

Lakisääteisten vähennysten ja seuraamusten soveltamatta jättäminen tai väärä soveltaminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

IT

Eläinten ruokinnassa käytetty rasvaton maitojauhe

2003

Lakisääteisten vähennysten ja seuraamusten soveltamatta jättäminen tai väärä soveltaminen

KIINTEÄ

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

Eläinten ruokinnassa käytetty rasvaton maitojauhe

2004

Lakisääteisten vähennysten ja seuraamusten soveltamatta jättäminen tai väärä soveltaminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

IT

Eläinten ruokinnassa käytetty rasvaton maitojauhe

2004

Lakisääteisten vähennysten ja seuraamusten soveltamatta jättäminen tai väärä soveltaminen

KIINTEÄ

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

IT

Eläinten ruokinnassa käytetty rasvaton maitojauhe

2005

Lakisääteisten vähennysten ja seuraamusten soveltamatta jättäminen tai väärä soveltaminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

IT

Eläinten ruokinnassa käytetty rasvaton maitojauhe

2005

Lakisääteisten vähennysten ja seuraamusten soveltamatta jättäminen tai väärä soveltaminen

KIINTEÄ

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

IT

Suorat tuet

2005

Puutteita paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

IT

Suorat tuet

2006

Puutteita paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

IT

Suorat tuet

2007

Puutteita paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

IT

Suorat tuet

2007

Puutteita valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

IT

Suorat tuet

2007

Seuraamusten laskeminen väärin

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

IT

Takaisinperintä

2001–2002

Velallisluetteloon liittyvä rahoitusvirhe

YKSITTÄINEN

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

Yhteensä IT (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

LT

Todentaminen

2006

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen 2006: tunnettu virhe

YKSITTÄINEN

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Yhteensä LT (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

NL

Perunatärkkelys

2003

Puutteita järjestelmän hallinnoinnissa ja valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

NL

Perunatärkkelys

2004

Puutteita järjestelmän hallinnoinnissa ja valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

NL

Perunatärkkelys

2005

Puutteita järjestelmän hallinnoinnissa ja valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

NL

Perunatärkkelys

2006

Puutteita järjestelmän hallinnoinnissa ja valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

NL

Perunatärkkelys

2007

Puutteita järjestelmän hallinnoinnissa ja valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

NL

Perunatärkkelys

2008

Puutteita järjestelmän hallinnoinnissa ja valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

NL

Kuivattu rehu

2005

Puutteita näytteenotossa ja punnituksessa

KIINTEÄ

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

NL

Kuivattu rehu

2006

As. (EU) N:o 382/2005 29 artiklassa säädettyjen seuraamusten soveltamatta jättäminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

NL

Kuivattu rehu

2006

Puutteita näytteenotossa ja punnituksessa

KIINTEÄ

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Kuivattu rehu

2007

As. (EU) N:o 382/2005 29 artiklassa säädettyjen seuraamusten soveltamatta jättäminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

NL

Kuivattu rehu

2007

Puutteita näytteenotossa ja punnituksessa

KIINTEÄ

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

Yhteensä NL (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

PL

Julkinen varastointi – Sokeri

2006

Poistetun sokerin kirjaaminen väärin

YKSITTÄINEN

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

PL

Julkinen varastointi – Vilja

2006

Poistetun viljan kirjaaminen väärin

YKSITTÄINEN

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

PL

Julkinen varastointi – Vilja

2007

Poistetun viljan kirjaaminen väärin

YKSITTÄINEN

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Yhteensä PL (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

PT

POSEI

2005

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

PT

POSEI

2006

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

PT

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2004

Tukea maksettu viljelijöille, joilla alle 10 tukioikeutta

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2004

Yksittäisen/kiinteän oikaisun kaksinkertaisen vaikutuksen oikaisu

YKSITTÄINEN

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2004

Puutteita tilarekistereissä

KIINTEÄ

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

PT

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2005

Tukea maksettu viljelijöille, joilla alle 10 tukioikeutta

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

PT

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2005

Yksittäisen/kiinteän oikaisun kaksinkertaisen vaikutuksen oikaisu

YKSITTÄINEN

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2005

Puutteita tilarekistereissä

KIINTEÄ

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

PT

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2006

Tukea maksettu viljelijöille, joilla alle 10 tukioikeutta

YKSITTÄINEN

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

PT

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2006

Yksittäisen/kiinteän oikaisun kaksinkertaisen vaikutuksen oikaisu

YKSITTÄINEN

 

EUR

426,48

0,00

426,48

PT

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2006

Puutteita tilarekistereissä

KIINTEÄ

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PT

Peltokasvit

2005

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehdyissä tarkastuksissa ja seuraamusten laskennassa

KIINTEÄ

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

PT

Peltokasvit

2006

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehdyissä tarkastuksissa ja seuraamusten laskennassa

KIINTEÄ

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, liitännäistoimenpiteet (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2006

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehdyissä tarkastuksissa ja seuraamusten laskennassa

KIINTEÄ

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

PT

Peltokasvit

2006

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehdyissä tarkastuksissa ja seuraamusten laskennassa

KIINTEÄ

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

PT

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, uudet toimenpiteet

2006

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehdyissä tarkastuksissa ja seuraamusten laskennassa

KIINTEÄ

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Tuen lisämäärät

2007

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehdyissä tarkastuksissa ja seuraamusten laskennassa

KIINTEÄ

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Muu suora tuki – Suorat tuet

2007

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehdyissä tarkastuksissa ja seuraamusten laskennassa

KIINTEÄ

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

PT

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2008

Maksujen myöhästyminen

YKSITTÄINEN

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

PT

Tilintarkastus – Ylitys

2009

Tilintarkastus - Enimmäismäärien ylitys

YKSITTÄINEN

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

PT

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2009

Tilintarkastus - Maksujen myöhästyminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

PT

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2006

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen 2006: todennäköisin virhe

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

PT

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2006

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen 2006: systemaattinen virhe

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

PT

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen 2007: todennäköisin virhe

YKSITTÄINEN

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

PT

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2007

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen 2007: systemaattinen virhe

YKSITTÄINEN

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

Yhteensä PT (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

RO

Suorat tuet

2008

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmän toiminnassa

KIINTEÄ

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

RO

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2008

Maksujen myöhästyminen

YKSITTÄINEN

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

Yhteensä RO (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

SE

Muu suora tuki – As. (EU) N:o 1782/2003 69 artikla lampaita ja nautoja lukuunottamatta

2009

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

YKSITTÄINEN

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Yhteensä SE (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SI

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2005

Puutteita emolehmäpalkkioiden paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

SI

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2005

Eläimiä teurastettu ennen 1.5.2004

YKSITTÄINEN

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

SI

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2005

Yksittäisen/kiinteän oikaisun kaksinkertaisen vaikutuksen oikaisu

YKSITTÄINEN

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

SI

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2005

Puutteita naudanlihan erikoispalkkion ja teurastuspalkkion paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

SI

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2006

Puutteita emolehmäpalkkioiden paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

SI

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2006

Puutteita naudanlihan erikoispalkkion ja teurastuspalkkion paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

SI

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2005

Tukea maksettu viljelijöille, joilla alle 10 vuohiin liittyvää kiintiöoikeutta

YKSITTÄINEN

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

SI

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2005

Yksittäisen/kiinteän oikaisun kaksinkertaisen vaikutuksen oikaisu

YKSITTÄINEN

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

SI

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2005

Puutteita vuohia koskevassa olennaisessa ja lisävalvonnassa

KIINTEÄ

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

SI

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2006

Tukea maksettu viljelijöille, joilla alle 10 vuohiin liittyvää kiintiöoikeutta

YKSITTÄINEN

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

SI

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2006

Yksittäisen/kiinteän oikaisun kaksinkertaisen vaikutuksen oikaisu

YKSITTÄINEN

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

SI

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuohet

2006

Puutteita vuohia koskevassa olennaisessa ja lisävalvonnassa

YKSITTÄINEN

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

Yhteensä SI (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


BUDJETTIKOHTA 6500

JÄSENVALTIO

Toimenpide

VHV

Peruste

Oikaisun tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

CY

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, liitännäistoimenpiteet (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2005

Riittämätön määrä paikalla tehtyjä tarkastuksia

KIINTEÄ

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

CY

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, liitännäistoimenpiteet (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2006

Riittämätön määrä paikalla tehtyjä tarkastuksia

KIINTEÄ

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

CY

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, liitännäistoimenpiteet (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2007

Riittämätön määrä paikalla tehtyjä tarkastuksia

KIINTEÄ

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Yhteensä CY (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

Yhteensä CY (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

PL

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2000–2006, pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2006

Puutteita olennaisessa valvonnassa ja sovellettavissa seuraamuksissa maatalouden ympäristötoimenpiteiden yhteydessä

KIINTEÄ

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

PL

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2000–2006, pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2006

Puutteita olennaisessa valvonnassa ja sovellettavissa seuraamuksissa epäsuotuisilla alueilla

KIINTEÄ

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

Yhteensä PL (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


BUDJETTIKOHTA 6711

JÄSENVALTIO

Toimenpide

VHV

Peruste

Oikaisun tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

BG

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, liitännäistoimenpiteet (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2008

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä ja paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

BG

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, liitännäistoimenpiteet (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2008

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä ja paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

Yhteensä BG (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

GR

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, liitännäistoimenpiteet (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2007

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä ja paikalla tehtävissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Yhteensä GR (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

PT

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, liitännäistoimenpiteet (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2007

Puutteita LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja seuraamusten laskennassa

KIINTEÄ

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

Yhteensä PT (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


BUDJETTIKOHTA 05 07 01 07

JÄSENVALTIO

Toimenpide

VHV

Peruste

Oikaisun tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HU

Interventiovarastot – Maissi

2007

Teknisten kustannusten palautus maissin interventiovarastojen yhteydessä väärinkirjausten vuoksi

YKSITTÄINEN

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

HU

Interventiovarastot – Maissi

2007

Teknisten kustannusten palautus maissin interventiovarastojen yhteydessä väärinkirjausten vuoksi

YKSITTÄINEN

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

HU

Interventiovarastot – Maissi

2007

Myyntivoiton palautus maissin interventiovarastojen yhteydessä väärinkirjausten vuoksi

YKSITTÄINEN

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

HU

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto

2005

Valuuttakurssieroista johtuvien liian suurina maksettujen määrien takaisinperintä kaksinkertaisen oikaisun jälkeen (komission päätösten 2009/721/EY, 2010/152/EU ja TRDI-ohjelmaa 2004HU06GDO001 koskevan perintämääräyksen GFO.09.025 mukaisesti)

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

Yhteensä HU (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

Yhteensä HU (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10