ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.285.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 285

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
30. lokakuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2010/655/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä lokakuuta 2010, Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 973/2010, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Azoreiden ja Madeiran autonomisille alueille

4

 

*

Komission asetus (EU) N:o 974/2010, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, ostoina, varastointina ja varastojen myyntinä toteutettavien interventioiden rahoituskustannusten laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta maataloustukirahaston tilikaudeksi 2011

9

 

*

Komission asetus (EU) N:o 975/2010, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Śliwka szydłowska (SMM))

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 976/2010, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Hessischer Apfelwein (SMM))

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 977/2010, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Obwarzanek krakowski (SMM))

15

 

*

Komission asetus (EU) N:o 978/2010, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (SMM))

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 979/2010, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Porc de Franche-Comté (SMM))

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 980/2010, annettu 28 päivänä lokakuuta 2010, Belgian lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa ja VIIIb

21

 

 

Komission asetus (EU) N:o 981/2010, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

23

 

 

Komission asetus (EU) N:o 982/2010, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, vilja-alalla 1 päivästä marraskuuta 2010 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

25

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/656/YUTP, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

28

 

 

2010/657/EU

 

*

Komission päätös, annettu 28 päivänä lokakuuta 2010, raivotautia koskevien kiireellisten toimenpiteiden rahoittamisesta Koillis-Italiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7379)

33

 

 

2010/658/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 26 päivänä lokakuuta 2010, euron käyttöönottoon Virossa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat Euroopan keskuspankin soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2010/18)

37

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2010,

Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(2010/655/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 196 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on osapuolena Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyssä yhteistyösopimuksessa, jäljempänä ’Lissabonin yhteistyösopimus’, joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 93/550/ETY (2).

(2)

Espanja ja Marokko eivät voineet ratifioida Lissabonin yhteistyösopimusta ajauduttuaan poliittiseen kiistaan rajoista Länsi-Saharan alueella. Kiista on nyt ratkaistu Lissabonin yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjalla, jolla muutetaan sen 3 artiklan c alakohtaa.

(3)

Neuvosto teki 12 päivänä joulukuuta 2008 päätöksen Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta, ja lisäpöytäkirja allekirjoitettiin yhteisön puolesta 25 päivänä maaliskuuta 2009.

(4)

Lissabonin yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja on avoinna osapuolille ratifiointia tai hyväksymistä varten.

(5)

Unionin olisi hyväksyttävä Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja.

(6)

Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden, jotka ovat osapuolina Lissabonin yhteistyösopimuksessa, olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tallettamaan lisäpöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa samanaikaisesti.

(7)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni ilmoitti Portugalin hallitukselle, että Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja.

Lisäpöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

1.   Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta hyväksymiskirja tallettajana toimivan Portugalin hallituksen huostaan lisäpöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti osoituksena unionin suostumuksesta tulla lisäpöytäkirjan sitomaksi.

2.   Unioni ja jäsenvaltiot, jotka ovat Lissabonin yhteistyösopimuksen osapuolia, pyrkivät mahdollisuuksien mukaan tallettamaan lisäpöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa samanaikaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Lisäpöytäkirjan voimaantulopäivä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. REYNDERS


(1)  Hyväksyntä annettu 9. maaliskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 267, 28.10.1993, s. 20.


KÄÄNNÖS

Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen

LISÄPÖYTÄKIRJA

Portugalin tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Marokon kuningaskunta ja Euroopan yhteisö, jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OVAT TIETOISIA tarpeesta suojella ympäristöä ja erityisesti meriympäristöä,

TOTEAVAT, että hiilivetyjen ja muiden haitallisten aineiden aiheuttama Atlantin valtameren koillisosien pilaantuminen saattaa aiheuttaa haittaa meriympäristölle ja rannikkovaltioiden eduille,

OTTAVAT HUOMIOON tarpeen edistää Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta Lissabonissa 17 päivänä lokakuuta 1990 tehdyn yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’Lissabonin yhteistyösopimus’, nopeaa voimaantuloa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Lissabonin yhteistyösopimuksen muutos

Muutetaan Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta Lissabonissa 17 päivänä lokakuuta 1990 tehdyn yhteistyösopimuksen (’Lissabonin yhteistyösopimus’) 3 artiklan c alakohta seuraavasti:

”c)

etelässä osapuolten suvereniteetin tai lainkäyttövallan alaisten vesialueiden eteläiseen rajaan.”

2 artikla

Lissabonin yhteistyösopimuksen ja lisäpöytäkirjan välinen suhde

Tällä pöytäkirjalla muutetaan Lissabonin yhteistyösopimusta edellisen artiklan mukaisesti, ja tämän pöytäkirjan osapuolten osalta yhteistyösopimusta ja lisäpöytäkirjaa on tulkittava ja sovellettava yhtenä oikeudellisena asiakirjana.

3 artikla

Sitoutuminen ja voimaantulo

1.   Tämän pöytäkirjan voimaantulo edellyttää, että osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät sen, ja ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Portugalin tasavallan hallituksen huostaan.

2.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona Portugalin tasavallan hallitus vastaanottaa viimeisen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan.

3.   Osapuoli ei voi ilmaista suostumustaan tulla tämän pöytäkirjan sitomaksi, jollei se ole aiemmin tai samanaikaisesti ilmaissut suostumustaan tulla Lissabonin yhteistyösopimuksen sitomaksi sen 22 artiklan mukaisesti.

4.   Sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan, Lissabonin yhteistyösopimukseen liittyminen sen 23 ja 24 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen merkitsee samalla suostumusta tulla tämän pöytäkirjan sitomaksi, ja Lissabonin yhteistyösopimus sitoo osapuolia sellaisena kuin se on muutettuna tämän pöytäkirjan 1 artiklalla.

sTämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Lissabonissa 20 päivänä toukokuuta 2008 arabian, espanjan, portugalin ja ranskan kielillä; tekstien poiketessa toisistaan on ranskankielinen teksti todistusvoimainen.

PORTUGALIN TASAVALLAN PUOLESTA

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

RANSKAN TASAVALLAN PUOLESTA

MAROKON KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

EUROOPAN YHTEISÖN PUOLESTA


ASETUKSET

30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/4


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 973/2010,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2010,

yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Azoreiden ja Madeiran autonomisille alueille

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Azoreiden ja Madeiran alueviranomaiset pyysivät Portugalin hallituksen tuella elo- ja joulukuussa 2007 useiden tuotteiden yhteisen tullitariffin tullien yksipuolista suspensiota Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Ne perustelivat pyyntöjään sillä, että niiden mielestä saarien syrjäinen sijainti aiheuttaa Azoreiden ja Madeiran talouden toimijoille vakavia kaupallisia haittoja, joilla on kielteinen vaikutus väestökehitykseen, työllisyyteen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

(2)

Azoreiden ja Madeiran paikallistaloudet ovat suuressa määrin riippuvaisia kansallisesta ja kansainvälisestä turismista, joka on melko epävakaa elinkeino, ja johon vaikuttavat tekijät, joihin paikallisviranomaiset ja Portugalin hallitus eivät juurikaan voi puuttua. Tämä rajoittaa Azoreiden ja Madeiran talouden kehitystä merkittävällä tavalla. Näiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen tukea turismista vähemmän riippuvaisia talouden aloja, jotta matkailualan suhdannevaihtelut voidaan tasata ja paikallista työllisyyttä vakauttaa.

(3)

Azoreiden ja Madeiran vapaa-alueiden varustamiseen tarkoitettuja tiettyjä teollisuustuotteita koskevien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta 24 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1657/93 (3) ei ollut toivottua vaikutusta viimeisinä vuosina ennen sen voimassaolon päättymistä 31 päivänä joulukuuta 2008. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että mainitussa asetuksessa säädetyt suspensiot koskivat vain Azoreiden ja Madeiran vapaa-alueita eikä niitä sen vuoksi sovellettu enää viimeisinä vuosina ennen niiden voimassaolon päättymistä. Sen vuoksi on aiheellista säätää uusista suspensioista, jotka eivät koske ainoastaan vapaa-alueiden tuotannonaloja vaan joita näillä saarilla sijaitsevat kaikenlaiset talouden toimijat voivat soveltaa. Kalastus, maatalous, teollisuus ja palveluala olisivat näin ollen aloja, joiden olisi voitava soveltaa näitä suspensioita.

(4)

Jotta voitaisiin varmistaa, että tässä asetuksessa säädetyillä suspensioilla on taloudellisia vaikutuksia, on aiheellista laajentaa suspensioiden piirissä oleva tuotevalikoima koskemaan myös maataloudessa, kaupallisessa käytössä tai teollisuudessa käytettäviä valmiita tuotteita sekä maataloustarkoitukseen taikka teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon käytettäviä raaka-aineita, osia ja komponentteja.

(5)

Jotta investoijille annettaisiin pitkän aikavälin näkymiä ja mahdollistettaisiin se, että talouden toimijat saavuttavat teollisen ja kaupallisen toiminnan tason, joka vakauttaa näiden alueiden taloudellista ja sosiaalista ympäristöä, on aiheellista suspendoida kokonaan eräiden tavaroiden yhteisön tullitariffin tullit 10 vuodeksi 1 päivästä marraskuuta 2010 alkaen.

(6)

Jotta varmistetaan, että ainoastaan Azoreiden ja Madeiran alueella sijaitsevat talouden toimijat voivat soveltaa näitä tariffitoimenpiteitä, suspensioiden ehdoksi olisi asetettava tuotteiden tietty käyttötarkoitus yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4) ja tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5) mukaisesti.

(7)

Jotta suspensiot voisivat toimia tehokkaasti, Azoreiden ja Madeiran viranomaisten olisi toteutettava tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet ja ilmoitettava niistä komissiolle.

(8)

Komissiolle olisi annettava lupa toteuttaa tarvittaessa tilapäisiä toimenpiteitä kaupan vinoutumiseen tähtäävän keinottelun estämiseksi siihen saakka, kun neuvosto on hyväksynyt tätä koskevan lopullisen ratkaisun.

(9)

Yhdistetyn nimikkeistön muutokset eivät välttämättä aiheuta olennaisia muutoksia tullisuspensioiden luonteeseen. Komissiolle olisi näin ollen siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tarvittavien muutosten ja teknisten mukautusten tekemiseksi niitä tavaroita koskevaan luetteloon, joihin suspensiota sovelletaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Suspendoidaan kokonaan yhteisön tullitariffin tullit 1 päivän marraskuuta 2010 ja 2 päivän marraskuuta 2020 väliseksi ajaksi Azoreiden ja Madeiran autonomisille alueille maatalouskäyttöön taikka kaupalliseen tai teolliseen käyttöön tuotavilta liitteessä I luetelluilta valmiilta tuotteilta.

Azoreiden ja Madeiran autonomisilla alueilla sijaitsevien talouden toimijoiden on käytettävä näitä tavaroita asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti vähintään 24 kuukauden ajan niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen.

2 artikla

Suspendoidaan kokonaan 1 päivän marraskuuta 2010 ja 2 päivän marraskuuta 2020 väliseksi ajaksi Azoreiden ja Madeiran autonomisille alueille suuntautuvassa tuonnissa kannettavat yhteisön tullitariffin tullit liitteessä II luetelluilta raaka-aineilta, osilta ja komponenteilta, jotka käytetään maataloustarkoituksiin, teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon Azoreiden ja Madeiran autonomisilla alueilla.

3 artikla

Azoreiden ja Madeiran toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 ja 2 artiklan noudattamisen.

Näiden viranomaisten on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle ennen 30 päivää huhtikuuta 2011.

4 artikla

Edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuun tullisuspensioon sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 21 ja 82 artiklan mukaisia tietyn käyttötarkoituksen edellytyksiä sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291–300 artiklassa säädettyjä valvontatoimenpiteitä.

5 artikla

1.   Jos komissiolla on syytä epäillä, että tässä asetuksessa säädetty suspensio on johtanut jonkin tuotteen kaupan vinoutumiseen, se voi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen peruuttaa suspension väliaikaisesti enintään 12 kuukaudeksi. Niiden tuotteiden tuontitullien kantaminen, joita koskeva suspensio on väliaikaisesti peruutettu, on varmistettava vakuudella, ja asianomaisten tuotteiden luovuttamisen vapaaseen liikkeeseen Azoreiden ja Madeiran autonomisilla alueilla on edellytettävä tällaisen vakuuden antamista.

2.   Kun neuvosto päättää komission ehdotuksesta 12 kuukauden määräajan kuluessa, että suspensio olisi kumottava lopullisesti, vakuudella varmistetut tullit on kannettava lopullisesti.

3.   Jollei lopullista päätöstä ole 2 kohdan mukaisesti tehty 12 kuukauden kuluessa, vakuutena olevat määrät on vapautettava.

6 artikla

Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 7 artiklan mukaisesti ja 8 ja 9 artiklassa säädetyin edellytyksin liitteisiin I ja II yhdistetyn nimikkeistön muutoksista johtuvia muutoksia ja teknisiä mukautuksia.

7 artikla

1.   Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 6 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi neuvostolle.

3.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 8 ja 9 artiklassa säädettyjä ehtoja.

8 artikla

1.   Neuvosto voi peruuttaa 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Jos neuvosto on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, se pyrkii ilmoittamaan asiasta komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainitun säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Se ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

1.   Neuvosto voi vastustaa delegoituja säädöksiä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

2.   Jos neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä tai jos neuvosto on ennen kyseistä päivää ilmoittanut komissiolle, ettei se aio vastustaa säädöstä, delegoitu säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

3.   Jos neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Neuvosto esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

10 artikla

Komission ilmoittaa Euroopan parlamentille hyväksymistään delegoiduista säädöksistä, mainittujen säädösten vastustamisesta ja siitä, että neuvosto on peruuttanut säädösvallan siirron.

11 artikla

1.   Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea.

2.   Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2010 alkaen lukuun ottamatta 6–10 artiklaa, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  Lausunnot annettu 1. tammikuuta 2010 ja 7. syyskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 17. joulukuuta 2009 (EUVL C 225, 22.9.2010, s. 59).

(3)  EYVL L 158, 30.6.1993, s. 1.

(4)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE I

Valmiit tavarat maatalouskäyttöön taikka kaupalliseen tai teolliseen käyttöön

CN-koodi (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 19 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1031/2008 (EUVL L 291, 31.10.2008, s. 1) vahvistetut 1 päivänä tammikuuta 2009 voimassa olevat yhdistetyn nimikkeistön koodit.


LIITE II

Maataloustarkoitukseen taikka teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon käytettävät raaka-aineet, osat ja komponentit

CN-koodi (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 19 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1031/2008 (EUVL L 291, 31.10.2008, s. 1) vahvistetut 1 päivänä tammikuuta 2009 voimassa olevat yhdistetyn nimikkeistön koodit.


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/9


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 974/2010,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

ostoina, varastointina ja varastojen myyntinä toteutettavien interventioiden rahoituskustannusten laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta maataloustukirahaston tilikaudeksi 2011

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) myönnettävän rahoituksen ja jäsenvaltioiden maksajavirastojen hoitaman julkisen varastoinnin toimien kirjanpidon osalta 21 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 884/2006 (2) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden tuotteiden ostoon osoittamiin varoihin liittyvistä rahoituskustannuksista aiheutuvat menot määritetään mainitun asetuksen liitteessä IV vahvistettujen laskentasääntöjen mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 884/2006 liitteessä IV olevan I.1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti kyseiset rahoituskustannukset lasketaan unionissa yhdenmukaisesti sovellettavan, komission kunkin tilikauden alussa vahvistaman korkokannan perusteella. Yhdenmukainen korkokanta vastaa mainitussa liitteessä IV olevan I.1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn jäsenvaltioiden tiedonannon toimittamista edeltäneiden kuuden kuukauden aikana todettujen kolmen kuukauden Euribor-korkojen, jotka painotetaan yhdellä kolmasosalla, ja kahdentoista kuukauden Euribor-korkojen, jotka painotetaan kahdella kolmasosalla, keskiarvoa. Tämä korkokanta on vahvistettava aina Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tilikauden alussa.

(3)

Jos jäsenvaltion ilmoittama korkokanta on kuitenkin pienempi kuin unionille viitekaudeksi vahvistettu yhdenmukainen korkokanta, kyseiselle jäsenvaltiolle vahvistetaan ilmoitetun suuruinen korkokanta asetuksen (EY) N:o 884/2006 liitteessä IV olevan I kohdan 2 alakohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(4)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 884/2006 liitteessä IV olevan I kohdan 2 alakohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, jos jäsenvaltio ei toimita tiedonantoa mainitun liitteen I kohdan 2 alakohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitussa muodossa ja määräajassa, kyseisessä jäsenvaltiossa toteutuneen korkokannan katsotaan olevan 0 prosenttia. Jos jäsenvaltio ilmoittaa, ettei sille ole aiheutunut korkokuluja, koska sillä ei ollut viitekaudella maataloustuotteita julkisissa interventiovarastoissa, kyseiseen jäsenvaltioon sovelletaan komission vahvistamaa yhdenmukaista korkokantaa. Luxemburg, Malta ja Portugali ovat ilmoittaneet, ettei niille ole aiheutunut korkokuluja, koska niillä ei ollut maataloustuotteita julkisissa interventiovarastoissa viitekauden aikana.

(5)

Ottaen huomioon jäsenvaltioiden komissiolle toimittamat tiedonannot maataloustukirahaston tilikaudella 2011 sovellettavat korkokannat olisi vahvistettava näiden eri tekijöiden perusteella.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden interventiotuotteiden ostoon osoittamiin varoihin liittyvien rahoituskustannuksista aiheutuvien ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tilikaudelle 2011 kirjattavien menojen osalta asetuksen (EY) N:o 884/2006 liitteessä IV säädetyt erityiset korkokannat vahvistetaan mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti seuraavasti:

a)

Kyproksen, Viron ja Latvian osalta 0,0 prosenttia;

b)

Bulgarian osalta 0,2 prosenttia;

c)

Ruotsin osalta 0,3 prosenttia;

d)

Saksan, Irlannin ja Suomen osalta 0,4 prosenttia;

e)

Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 0,5 prosenttia;

f)

Italian osalta 0,6 prosenttia;

g)

Kreikan osalta 0,7 prosenttia;

h)

Belgian osalta 1,0 prosenttia;

i)

1,1 prosenttia niiden muiden jäsenvaltioiden osalta, joihin sovelletaan unionin yhdenmukaista korkokantaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 35.


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/11


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 975/2010,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Śliwka szydłowska (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolan esittämä nimitystä ”Śliwka szydłowska” koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 42, 19.2.2010, s. 3.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

PUOLA

Śliwka szydłowska (SMM)


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/13


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 976/2010,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Hessischer Apfelwein (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksan esittämä nimitystä ”Hessischer Apfelwein” koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 41, 18.2.2010, s. 13.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.8   Muut liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

SAKSA

Hessischer Apfelwein (SMM)


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/15


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 977/2010,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Obwarzanek krakowski (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolan esittämä nimitystä ”Obwarzanek krakowski” koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 38, 16.2.2010, s. 8. Saksankielisen toisinnon oikaisu EUVL C 226, 21.8.2010, s. 17.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet:

Luokka 2.4   Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

PUOLA

Obwarzanek krakowski (SMM)


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/17


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 978/2010,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Image (Longkou Fen Si) (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kiinan hakemus nimityksen ”

Image

” (Longkou Fen Si) rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 44, 20.2.2010, s. 18.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet:

Luokka 2.7   Pastavalmisteet

KIINA

Image (Longkou Fen Si) (SMM)


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/19


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 979/2010,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Porc de Franche-Comté (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan hakemus nimityksen ”Porc de Franche-Comté” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 38, 16.2.2010, s. 13.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.1   Tuore liha (ja muut eläimenosat)

RANSKA

Porc de Franche-Comté (SMM)


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/21


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 980/2010,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2010,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa ja VIIIb

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin sellaisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2010 14 päivänä tammikuuta 2010 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 53/2010 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2010.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2010 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2010 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään myös näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitusta päivästä alkaen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 21, 26.1.2010, s. 1.


LIITE

Nro

33/T&Q

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

SOL/8AB.

Laji

Meriantura (Solea solea)

Alue

VIIIa ja VIIIb

Päivämäärä

1.9.2010


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/23


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 981/2010,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä lokakuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AR

51,6

MA

77,4

MK

61,0

TR

77,0

ZZ

66,8

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

156,9

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

57,9

BR

68,9

CL

70,8

TR

80,5

UY

61,0

ZA

76,3

ZZ

69,2

0806 10 10

BR

223,2

TR

136,2

US

219,0

ZA

62,8

ZZ

160,3

0808 10 80

AR

75,7

AU

224,0

BR

82,6

CL

112,1

CN

69,0

MK

26,7

NZ

101,2

ZA

70,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/25


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 982/2010,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

vilja-alalla 1 päivästä marraskuuta 2010 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivästä marraskuuta 2010 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 1 päivästä marraskuuta 2010.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivästä marraskuuta 2010 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta unioniin saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä tai Mustallamerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklan vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

15.10.2010-28.10.2010

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

210,36

160,02

FOB-hinta USA

196,36

186,36

166,36

113,41

Palkkio Meksikonlahdella

18,08

Palkkio Suurilla järvillä

22,87

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

18,89 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

47,56 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/656/YUTP,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä joulukuuta 2004 yhteisen kannan 2004/852/YUTP Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (1) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1572 (2004) Norsunluurannikkoa vastaan määrättyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä tammikuuta 2006 yhteisen kannan 2006/30/YUTP (2), jolla jatkettiin Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 12 kuukaudella ja täydennettiin niitä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643 (2005) 6 kohdassa määrätyillä rajoittavilla toimenpiteillä.

(3)

Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa jatkettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1842 (2008), minkä jälkeen neuvosto hyväksyi 18 päivänä marraskuuta 2008 yhteisen kannan 2008/873/YUTP (3), jolla edelleen jatkettiin Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 1 päivästä marraskuuta 2008.

(4)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2010 päätöslauselman 1946 (2010), jolla jatkettiin päätöslauselmassa 1572 (2004) ja päätöslauselman 1643 (2005) 6 kohdassa määrättyjen Norsunluurannikkoon kohdistuvien toimenpiteiden voimassaoloa 30 päivään huhtikuuta 2011 ja muutettiin aseita koskevia rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Norsunluurannikkoon kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä olisi näin ollen jatkettava. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1946 (2010) vahvistettujen asevientikieltoa koskevien poikkeusten lisäksi rajoittavia toimenpiteitä on syytä muuttaa, jotta poikkeus ulotetaan koskemaan muita, yksinomaan unionin rajoitusten piiriin sisällyttämiä tarvikkeita.

(6)

Unionin täytäntöönpanotoimet on vahvistettu Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta 31 päivänä tammikuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 174/2005 (4), tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi 12 päivänä huhtikuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 560/2005 (5) sekä raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 (6),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimitus, siirto ja vienti Norsunluurannikolle jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla, riippumatta siitä, ovatko tällaiset aseet, niihin liittyvät tarvikkeet ja muut tarvikkeet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Samoin kielletään:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sekä kyseisten tavaroiden hankkimiseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen, suoraan tai välillisesti, Norsunluurannikolla oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Norsunluurannikolla;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen, mukaan lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset, näiden tavaroiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen, suoraan tai välillisesti, Norsunluurannikolla oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Norsunluurannikolla.

2 artikla

Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

a)

sellaisiin toimituksiin ja tekniseen apuun, jotka on tarkoitettu pelkästään Norsunluurannikolle sijoitettujen Yhdistyneiden kansakuntien joukkojen ja niitä tukevien Ranskan joukkojen tueksi tai niiden käyttöön;

b)

seuraaviin toimintoihin sen mukaan, mitä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572 (2004) 14 kohdalla perustettu komitea, jäljempänä ’pakotekomitea’, on ennakolta hyväksynyt:

i)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, mukaan lukien unionin, YK:n, Afrikan unionin ja Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitetut tällaiset tarvikkeet;

ii)

sellaisten ei-tappavien puolustustarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, joiden tarkoituksena on pelkästään auttaa Norsunluurannikon turvallisuusjoukkoja käyttämään vain asianmukaista ja oikeasuhteista voimaa yleisen järjestyksen ylläpidossa;

iii)

edellä i ja ii alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antamiseen;

iv)

edellä i ja ii alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun ja koulutuksen antamiseen;

c)

sellaisen suojavaatetuksen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jota Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunta, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Norsunluurannikolle yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä;

d)

myytyihin tarvikkeisiin tai toimituksiin, jotka tilapäisesti siirretään tai viedään Norsunluurannikolle kansainvälisen oikeuden mukaisesti toimia toteuttavan valtion joukoille ja joiden ainoana ja välittömänä tarkoituksena on helpottaa kyseisen valtion kansalaisten ja niiden kansalaisten evakuointia, joiden osalta kyseinen valtio on vastuussa konsulitoiminnasta Norsunluurannikolla, sen mukaan, mitä pakotekomitealle on ennakolta ilmoitettu;

e)

sellaisten aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden sekä sellaisen teknisen koulutuksen ja avun myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka on yksinomaan tarkoitettu Linas-Marcoussis’n sopimuksen 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetun puolustusvoimien ja turvallisuusjoukkojen uudelleenjärjestelyprosessin tueksi tai siinä käytettäväksi, sen mukaan, mitä pakotekomitea on ennakolta hyväksynyt;

f)

sellaisten ei-tappavien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin ja joiden tarkoituksena on pelkästään auttaa Norsunluurannikon turvallisuusjoukkoja käyttämään vain asianmukaista ja oikeasuhteista voimaa yleisen järjestyksen ylläpidossa, sekä tällaisiin tarvikkeisiin liittyvään rahoitukseen, rahoitustukeen tai tekniseen apuun ja koulutukseen.

3 artikla

Kielletään Norsunluurannikolta tai muualta peräisin olevien raakatimanttien suora tai välillinen tuonti Norsunluurannikolta unioniin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643 (2005) mukaisesti.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen kaikkien sellaisten pakotekomitean nimeämien henkilöiden pääsyn alueilleen tai kulkemisen niiden kautta, jotka ovat uhka Norsunluunrannikon rauhanprosessille ja kansalliselle sovintoprosessille, erityisesti niiden henkilöiden, jotka haittaavat Linas-Marcoussis’n sopimuksen ja Accra III -sopimuksen täytäntöönpanoa, sekä kaikkien muiden henkilöiden, joiden on asiaankuuluvien tietojen perusteella todettu olevan vastuussa vakavista ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisista Norsunluurannikolla tai jotka julkisesti yllyttävät vihaan ja väkivaltaan taikka joiden pakotekomitea toteaa rikkovan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572 (2004) 7 kohdassa määrättyjä toimenpiteitä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut henkilöt luetellaan liitteessä.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea katsoo, että

a)

matkustaminen on perusteltua kiireellisistä humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvät velvoitteet mukaan lukien;

b)

poikkeus edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tavoitteiden saavuttamista rauhan ja kansallisen sovinnon toteutumiseksi Norsunluurannikolla ja vakauden saavuttamiseksi alueella.

4.   Jos jäsenvaltio 3 kohdan nojalla sallii pakotekomitean nimeämien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulkemisen sen kautta, lupa saa koskea ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joita se koskee.

5 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat pakotekomitean 4 artiklan 1 kohdan nojalla nimeämien henkilöiden tai yhteisöjen suorassa tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa tai pakotekomitean nimeämien, näiden henkilöiden tai yhteisöjen tai muiden henkilöiden puolesta tai johdolla toimivien henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen hallussa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut henkilöt luetellaan liitteessä.

2.   Varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäväksi.

3.   Jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a)

ovat tarpeen perusluonteisten menojen kattamiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut menoista pakotekomitealle ja viimeksi mainittu on hyväksynyt ne;

e)

ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antaman panttioikeuden tai ratkaisun kohteena, jolloin varoja ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai ratkaisun täyttämiseksi, edellyttäen, että panttioikeus on perustettu tai ratkaisu on annettu ennen kuin pakotekomitea on nimennyt asianomaisen henkilön tai yhteisön ja että panttioikeutta ei ole perustettu eikä ratkaisua annettu tässä artiklassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön eduksi, sen jälkeen kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta pakotekomitealle.

Edellä 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan soveltaa sen jälkeen, kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia tarvittaessa tällaisten varojen ja taloudellisten resurssien käyttöön antaminen, ja jos pakotekomitea ei tee asiasta kielteistä päätöstä kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

4.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyviin korko- tai muihin tuottoihin; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien nämä tilit ovat kuuluneet yhteisen kannan 2004/852/YUTP tai tämän päätöksen mukaisten rajoittavien toimenpiteiden piiriin, johtuviin maksuihin,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

6 artikla

Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon ja muuttaa sitä joko Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toteamusten mukaisesti.

7 artikla

1.   Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea nimeää henkilön tai yhteisön, neuvosto sisällyttää tällaisen henkilön tai yhteisön liitteeseen. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

8 artikla

1.   Liite sisältää henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, sellaisina kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

2.   Liite sisältää myös sellaiset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.

9 artikla

Kumotaan yhteiset kannat 2004/852/YUTP ja 2006/30/YUTP.

10 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Sitä tarvittaessa tarkistetaan tai muutetaan tai se kumotaan asiaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätösten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  EUVL L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  EUVL L 308, 19.11.2008, s. 52.

(4)  EUVL L 29, 2.2.2005, s. 5.

(5)  EUVL L 95, 14.4.2005, s. 1.

(6)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28.


LIITE

4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden luettelo

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot (syntymäaika ja -paikka, passin (P)/henkilökortin (hk) nro …)

Luetteloon merkitsemisen perusteet

YK merkinnyt luetteloon

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

synt.aika: 1.1.1972

Kansalaisuus: Norsunluurannikon kansalainen

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire, myönnetty 10.11.2005, voimassa 9.11.2008 asti

HK: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, myönnetty 20.12.2002, voimassa 11.12.2005 asti

P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire myönnetty 24.11.2000, voimassa 23.11.2003 asti

Synt.paikka: Guibéroua (Gagnoa) tai Niagbrahio/Guiberoua tai Guiberoua V. 2001

V. 2001 tiedossa ollut osoite: Yopougon Selmer, Bloc P 170; myös Hotel Ivoire

Osoite matkustusasiakirjassa nro C2310421, myöntänyt Sveitsi 15.11.2005 ja voimassa 31.12.2005 asti: Abidjan, Cocody

COJEPin (”Nuoret isänmaanystävät”) johtaja; antanut useita julkilausumia, joissa yllytetään väkivaltaan YK:n laitoksia ja henkilöstöä sekä ulkomaalaisia kohtaan; johtanut ja osallistunut puolisotilaallisten joukkojen väkivallantekoihin, m.l. pahoinpitelyt, raiskaukset ja lynkkaukset; pelotellut YK:ta, kansainvälistä työryhmää (IWG), riippumatonta lehdistöä; sabotoinut kansainvälisiä radioasemia; estänyt IWG:n, Norsunluurannikolle sijoitettujen Yhdistyneiden kansakuntien joukkojen (UNOCI) ja Ranskan joukkojen toimintaa ja päätöslauselman 1643 (2005) mukaista rauhanprosessia.

7.2.2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

synt.aika: 1.1.1966 tai 20.12.1969

Kansalaisuus: Norsunluurannikon kansalainen

P.: 04 LE 017521, myönnetty 10.2.2005 ja voimassa 10.2.2008 asti

Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI) -liiton johtaja. Antanut useita julkilausumia, joissa yllytetään väkivaltaan YK:n laitoksia ja henkilöstöä sekä ulkomaalaisia kohtaan; johtanut ja osallistunut puolisotilaallisten joukkojen väkivallantekoihin, m.l. pahoinpitelyt, raiskaukset ja lynkkaukset; estänyt IWG:n, UNOCI:n ja Ranskan joukkojen toimintaa ja päätöslauselman 1643 (2005) mukaista rauhanprosessia.

7.2.2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

synt.aika: 1.1.1968

Kansalaisuus: Norsunluurannikon kansalainen

Synt.paikka: BOHI, Norsunluurannikko

Burkina Fason henkilökortti nro: 2096927, myönnetty 17.3.2005

Burkina Fason kansalaisuustodistus: CNB N.076 (17.2.2003)

Isän nimi: Yao Koffi FOFIE

Äidin nimi: Ama Krouama KOSSONOU

Norsunluurannikon henkilökortti nro: 970860100249, myönnetty 5.8.1997, voimassa 5.8.2007 asti

Alikersantti, Forces nouvelles -joukkojen johtaja, Korhogon alue. Hänen johtamansa joukot ovat syyllistyneet lapsisotilaiden värväämiseen, kaappauksiin, pakkotyön teettämiseen, naisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mielivaltaisiin pidätyksiin ja lynkkauksiin ihmisoikeussopimusten ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisesti; estänyt IWG:n, UNOCI:n ja Ranskan joukkojen toimintaa ja päätöslauselman 1643 (2005) mukaista rauhanprosessia.

7.2.2006


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2010,

raivotautia koskevien kiireellisten toimenpiteiden rahoittamisesta Koillis-Italiassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7379)

(2010/657/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään, että jos jäsenvaltiota suoraan uhkaa kyseisen päätöksen liitteessä I tarkoitetun taudin esiintyminen tai leviäminen jonkin kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella, voidaan päättää toteuttaa tilanteessa tarvittavia toimenpiteitä sekä myöntää unionin rahoitusta erityisiin toteutetun toimen onnistumisen kannalta tarpeellisiksi arvioituihin toimenpiteisiin.

(2)

Raivotauti on pääasiassa luonnonvaraisia ja kotieläimenä pidettäviä lihansyöjiä koskeva eläintauti, jolla on vakavia vaikutuksia kansanterveyteen. Se on yksi päätöksen 2009/470/EY liitteessä I luetelluista taudeista.

(3)

Unioni on viime vuosina yhteisrahoittanut ohjelmia, joissa raivotaudin pääasiallisille kantajille eli luonnonvaraisille lihansyöjille annetaan rokote suun kautta, ja niiden ansiosta tautitilanne useimmissa jäsenvaltioissa on nyt suotuisa: luonnonvaraisten ja kesyjen eläinten raivotautitapaukset ovat vähentyneet merkittävästi ja ihmisen raivotautitapaukset hävinneet kokonaan.

(4)

Italiaa on pidetty raivotaudista vapaana maana vuodesta 1997. Lokakuussa 2008 Friuli Venezia Giulian alueella havaittiin kuitenkin yksi raivotautitapaus, jonka jälkeen vielä kahdeksan uutta tapausta samalla alueella. Vuonna 2009 sylvaattinen raivotauti levisi myös Veneton alueelle. Vuoden 2009 loppuun mennessä Friuli Venezia Giulian alueella oli havaittu 35 tapausta ja Veneton alueella 33 tapausta.

(5)

Naapurijäsenvaltiot ovat olleet huolissaan, että Koillis-Italian raivotautitilanne uhkaa niiden alueita.

(6)

Tämän vuoksi on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, jotta estetään taudin leviäminen edelleen Italiassa samoin kuin sen leviäminen naapurijäsenvaltioihin Itävaltaan ja Sloveniaan, ja on voimistettava pyrkimyksiä taudin hävittämiseksi mahdollisimman pian.

(7)

Italia toimitti 9 päivänä joulukuuta 2009 komissiolle hätäsuunnitelman ketuille suun kautta annettavista rokotteista (”Rabies control programme in the regions of northeast Italy – Special vaccination plan for foxes”). Suunnitelma voitiin hyväksyä, ja sen vuoksi on aiheellista, että tiettyihin toimenpiteisiin myönnetään unionin rahoitusta. Ohjelman täytäntöönpanoon olisi näin ollen myönnettävä unionin rahoitusosuus.

(8)

Unionin rahoitusosuus olisi maksettava jäsenvaltioiden tekemän virallisen pyynnön perusteella sekä neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksessa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa tarkoitettujen liiteasiakirjojen perusteella. (2)

(9)

Kun otetaan huomioon laajennetun rokotussuunnitelman kiireellinen täytäntöönpano, jotta voidaan estää taudin leviäminen muihin jäsenvaltioihin, on perusteltua, että unionin rahoitusosuus myönnetään 9 päivästä joulukuuta 2009 alkaen, jolloin suunnitelma toimitettiin komissiolle rahoituksen hyväksymistä varten.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Italian 9 päivänä joulukuuta 2009 toimittama raivotaudin valvontasuunnitelma ”Rabies control programme in the regions of northeast Italy – Special vaccination plan for foxes”, jäljempänä ’suunnitelma’, 9 päivän joulukuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2010 väliseksi ajanjaksoksi.

2 artikla

1.   Unioni voi myöntää suunnitelmaan rahoitusosuutta 50 prosenttia Italialle koituneista kustannuksista:

a)

laboratoriotestien tekemiseen;

i)

raivotautiantigeenin tai -vasta-aineiden osoittamiseksi;

ii)

raivotautiviruksen eristämiseksi ja karakterisoimiseksi;

iii)

biomerkkiaineen osoittamiseksi;

iv)

rokotesyöttien titraamiseksi;

b)

suun kautta annettavien rokotteiden ja syöttien ostamiseen ja jakamiseen sekä parenteraalisten rokotteiden antamiseen karjalle.

Unionin rahoitusosuus a ja b alakohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin voi kuitenkin olla enintään 2 300 000 euroa.

2.   Italialle suunnitelmasta korvattavien kustannusten enimmäismäärät voivat keskimäärin olla enintään seuraavat:

a)

serologinen testi:

8 euroa testiä kohti;

b)

testi tetrasykliinin toteamiseksi luusta:

8 euroa testiä kohti;

c)

immunofluoresenssitesti (FAT):

12 euroa testiä kohti;

d)

polymeraasiketjureaktiotesti (PCR-testi):

10 euroa testiä kohti;

e)

suun kautta annettavat rokotteet ja syötit:

0,4 euroa annosta kohti;

f)

parenteraalisten rokotteiden osto:

1 euro annosta kohti;

g)

karjan rokottaminen:

1,50 euroa eläintä kohti.

3.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen laboratoriotestien kustannuksiin sisältyvät seuraavat:

a)

testipakkausten, reagenssien ja kaikkien testin tekemiseen käytettävien tarvikkeiden ostamisesta maksetut kustannukset;

b)

testien suorittamiseen koko- tai osa-aikaisesti osoitetusta henkilöstöstä aiheutuneet kustannukset;

c)

enintään 7 prosenttia a ja b alakohdassa tarkoitettujen kustannusten kokonaismäärän yleiskustannuksista.

3 artikla

1.   Unionin rahoitusosuus suunnitelmalle myönnetään sillä edellytyksellä, että Italia

a)

panee suunnitelman täytäntöön unionin lainsäädännön asiaa koskevien säännösten, myös kilpailusääntöjä, julkisia hankintoja ja valtiontukea koskevien sääntöjen mukaisesti;

b)

toimittaa komissiolle liitteiden mukaisesti viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2011 suunnitelman teknistä toteutusta koskevan loppuraportin, jossa on liitteenä tositteet 9 päivän joulukuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välillä maksetuista kustannuksista ja saaduista tuloksista;

c)

panee suunnitelman tehokkaasti täytäntöön.

2.   Jos Italia ei noudata 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, komissio vähentää unionin rahoitusosuutta ottaen huomioon noudattamatta jättämisen luonteen ja vakavuuden ja unionille aiheutuneet taloudelliset menetykset.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 9 päivästä joulukuuta 2009.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.


LIITE I

Edellä olevassa 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tekniseen raporttiin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

A.   Rokottaminen

I

Raportointikausi

II

Jaettujen raivotautirokotesyöttien lukumäärä

III

Rokotettujen kotieläinten ja karjojen lukumäärä alueittain

IV

Lentokoneella jaettujen syöttien lukumäärä

V

Käsin jaettujen syöttien lukumäärä

VI

Kartat, jotka osoittavat syöttialueen kattavuuden ja syöttien jakolinjat (lentoteitse ja käsin)

B.   Seuranta

 

Virologiset testit

Serologiset testit

Tetrasykliinimerkkiaineen osoittaminen

Alue

Laji

Testityyppi

Testattujen eläinten lukumäärä

Positiivinen

Testityyppi

Testattujen eläinten lukumäärä

Positiivinen (raja-arvo: … IU/ml)

Testityyppi

Testattujen eläinten lukumäärä

Positiivinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Tilanteen tekninen arviointi ja kohdatut ongelmat


LIITE II

Edellä olevassa 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun rahoitusraporttiin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

Toimenpiteet, joille voidaan myöntää osarahoitusta (1)

Laboratoriotestit

Alue

Testityyppi

Testattujen eläinten lukumäärä

Suoritettujen testien lukumäärä

Suoritettujen testien kustannukset

(euroa)

Raivotaudin antigeenin osoittaminen

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

Muu (täsmennettävä)

 

 

 

Raivotaudin vasta-aineiden osoittaminen

Virusneutralisaatio

 

 

 

Muu (täsmennettävä)

 

 

 

Raivotautiviruksen ominaispiirteiden kuvaus

Sekvensointi

 

 

 

Muu (täsmennettävä)

 

 

 

Biomerkkiaine

 

 

 

 

Rokotesyöttien titraaminen

 

 

 

 

Yhteensä

 

0

0

0,00

Rokotteet ja syötit

Alue

Testityyppi

Eläinten lukumäärä

Rokoteannosten ja syöttien lukumäärä

Rokotteiden ostojen ja jakelun/antamisen kustannukset

(euroa)

Suun kautta annettavat rokotteet

Osto

 

 

 

Jakelu

 

 

 

Parenteraalisesti annettavat rokotteet

Osto

 

 

 

Rokotteen antaminen

 

 

 

Yhteensä

 

0

0

0,00

Allekirjoittanut todistaa täten, että

kustannukset ovat todellisia, täsmällisesti laskettuja sekä komission päätöksen 2010/657/EU (tämä päätös) säännösten mukaisesti tukikelpoisia,

kaikki kustannuksia koskevat todistusasiakirjat ovat käytettävissä tarkastusta varten, muun muassa eläinten korvaustason perustelemiseksi,

ohjelmaa varten ei ole haettu muuta unionin tukea ja kaikki ohjelmaan kuuluvista toimista kertyvät tulot ilmoitetaan komissiolle,

ohjelma on toteutettu asiaa koskevan unionin lainsäädännön, erityisesti kilpailusääntöjä, julkisia hankintoja ja valtiontukea koskevien sääntöjen mukaisesti,

käytössä on valvontamenettelyjä, joilla erityisesti tarkistetaan ilmoitettujen määrien oikeellisuus sääntöjenvastaisuuksien estämiseksi, toteamiseksi ja oikaisemiseksi.

 

Päiväys: …

 

Toiminnasta vastaavan johtajan nimi ja allekirjoitus: …


30.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/37


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2010,

euron käyttöönottoon Virossa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat Euroopan keskuspankin soveltamia vähimmäisvarantoja

(EKP/2010/18)

(2010/658/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 19.1 artiklan ja 46.2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (1),

ottaa huomioon vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (2),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (3),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (4) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon rahalaitossektorin taseesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) (uudelleen laadittu toisinto) (5),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotto Virossa 1 päivänä tammikuuta 2011 merkitsee sitä, että Virossa sijaitseviin luottolaitoksiin ja luottolaitosten sivukonttoreihin sovelletaan varantovelvoitetta tästä ajankohdasta lähtien.

(2)

Näiden laitosten liittyminen eurojärjestelmän vähimmäisvarantojärjestelmään edellyttää siirtymäsäännösten hyväksymistä, jotta luottolaitokset voidaan integroida sujuvasti ilman, että luottolaitoksille asetettaisiin suhteettomia rasituksia jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, Viro mukaan luettuna.

(3)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5.1 artiklasta seuraa, että EKP kerää kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta myös huolehtiakseen siitä, että tilastointiin liittyvät valmistelut euron käyttöönottamiseksi yksittäisessä jäsenvaltiossa tehdään ajoissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Käsitteitä ’laitos’, ’varantovelvoite’, ’pitoajanjakso’ ja ’varantopohja’ käytetään tässä päätöksessä samassa merkityksessä kuin asetuksessa (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9).

2 artikla

Virossa sijaitsevia laitoksia koskevat siirtymäsäännökset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 7 artiklassa säädetään, Virossa sijaitsevia laitoksia koskee siirtymäpitoajanjakso 1 päivästä tammikuuta18 päivään tammikuuta 2011.

2.   Kunkin Virossa sijaitsevan laitoksen varantopohja siirtymäpitoajanjaksolle määritellään 31 päivänä lokakuuta 2010 päivätyn taseen tietojen perusteella. Virossa sijaitsevat laitokset ilmoittavat varantopohjansa Eesti Pankille EKP:n raha- ja pankkitilastointia koskevan tiedonkeruun mukaisesti siten kuin asetuksessa (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) säädetään. Virossa sijaitsevat laitokset, joita koskee asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) 8 artiklan 1 ja 4 kohdan mukainen poikkeus, laskevat varantopohjan siirtymäpitoajanjaksolle 30 päivänä syyskuuta 2010 päivätyn taseensa perusteella.

3.   Siirtymäpitoajanjakson osalta joko Virossa sijaitseva laitos tai Eesti Pank laskee kyseistä laitosta koskevan vähimmäisvarannon. Vähimmäisvarannon laskeva osapuoli toimittaa laskelmansa toiselle osapuolelle niin, että tälle jää riittävästi aikaa tarkistaa se ja toimittaa sitä koskevat korjaukset. Molemmat osapuolet vahvistavat lasketun vähimmäisvarantovelvoitteen mahdollisesti siihen tehtyine korjauksineen viimeistään 7 päivänä joulukuuta 2010. Mikäli laskelman vastaanottanut osapuoli ei vahvista vähimmäisvarannon määrää viimeistään 7 päivänä joulukuuta 2010, kyseisen osapuolen katsotaan hyväksyneen lasketun vähimmäisvarannon soveltamisen siirtymäpitoajanjaksona.

4.   Virossa sijaitseviin laitoksiin sovelletaan 3 artiklan 2–4 kohtaa soveltuvin osin, siten että nämä laitokset voivat ensimmäisen pitoajanjaksonsa aikana vähentää varantopohjastaan velat Virossa sijaitseville laitoksille, vaikka tällaiset laitokset eivät vähimmäisvarantoja laskettaessa ole asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa varantovelvoitteen alaisten laitosten luettelossa.

3 artikla

Muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitseviin laitoksiin sovellettavat siirtymäsäännökset

1.   Virossa sijaitsevia laitoksia koskeva siirtymäpitoajanjakso ei vaikuta siihen pitoajanjaksoon, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 7 artiklan mukaisesti laitoksiin, jotka sijaitsevat muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro.

2.   Muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitsevat laitokset voivat päättää vähentää varantopohjastaan velat Virossa sijaitseville laitoksille 8 päivän joulukuuta 2010 ja 18 päivän tammikuuta 2011 välisenä pitoajanjaksona sekä 19 päivän tammikuuta ja 8 päivän helmikuuta 2011 välisenä pitoajanjaksona, vaikka tällaiset laitokset eivät vähimmäisvarantovelvoitetta laskettaessa ole asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa varantovelvoitteen alaisten laitosten luettelossa.

3.   Muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitsevien laitosten, jotka haluavat vähentää velat Virossa sijaitseville laitoksille, on laskettava vähimmäisvarantonsa määrä 31 päivänä lokakuuta 2010 päivätyn taseen perusteella 8 päivän joulukuuta 2010 ja 18 päivän tammikuuta 2011 välisen pitoajanjakson osalta ja 30 päivänä marraskuuta 2010 päivätyn taseen perusteella 19 päivän tammikuuta ja 8 päivän helmikuuta 2011 välisen pitoajanjakson osalta sekä ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) liitteessä III olevan 1 osan mukaiset tilastotiedot siten, että Virossa sijaitsevat laitokset esitetään jo EKP:n vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluvina laitoksina.

Tämä ei kuitenkaan vaikuta laitosten velvollisuuteen toimittaa kyseisiltä ajanjaksoilta asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) liitteessä I olevan taulukon 1 mukaiset tilastotiedot siten, että Virossa sijaitsevien laitosten tiedot esitetään vielä kohdassa ”Ulkomaat”.

Taulukot ilmoitetaan asetuksessa (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) asetettujen määräaikojen ja menettelyjen mukaisesti.

4.   Joulukuussa 2010 sekä tammikuussa ja helmikuussa 2011 alkavien pitoajanjaksojen osalta muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitsevien laitosten, joita koskee asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) 8 artiklan 1 ja 4 kohdan mukainen poikkeus ja jotka haluavat vähentää velat Virossa sijaitseville laitoksille, on laskettava vähimmäisvarantonsa määrä 30 päivänä syyskuuta 2010 päivätyn taseen perusteella ja ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) liitteessä III olevan 1 osan mukaiset tilastotiedot siten, että Virossa sijaitsevat laitokset esitetään jo EKP:n vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluvina laitoksina.

Tämä ei kuitenkaan vaikuta laitosten velvollisuuteen toimittaa kyseisiltä ajanjaksoilta asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) liitteessä I olevan taulukon 1 mukaiset tilastotiedot siten, että Virossa sijaitsevien laitosten tiedot esitetään vielä kohdassa ”Ulkomaat”.

Tilastotiedot ilmoitetaan asetuksessa (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) asetettujen määräaikojen ja menettelyjen mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä päätös on osoitettu Eesti Pankille, Virossa sijaitseville laitoksille ja muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitseville laitoksille.

2.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010.

3.   Ellei tässä päätöksessä toisin säädetä, sovelletaan asetusten (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) ja (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) säännöksiä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä lokakuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.

(4)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  EUVL L 15, 20.1.2009, s. 14.