ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.280.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 280

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
26. lokakuuta 2010


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EU) N:o 960/2010, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/638/YUTP, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

10

 

*

Neuvoston päätös 2010/639/YUTP, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

18

 

 

2010/640/EU

 

*

Komission päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan laajuisen tavanomaisen ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyjen 2006/920/EY ja 2008/231/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7179)  ( 1 )

29

 

 

2010/641/EU

 

*

Komission päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, päätöksen 2008/866/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7183)  ( 1 )

59

 

 

2010/642/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, Kreikassa käytettävän sianruhojen luokitusmenetelmän hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7230)

60

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2010/643/EU

 

*

Euroopan unionin ja Sveitsin tilastokomitean päätös N:o 2/2010, annettu 1 päivänä lokakuuta 2010, yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen A muuttamisesta

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

26.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2010,

oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen (1),

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unioni on asettanut itselleen tavoitteeksi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen ylläpitämisen ja kehittämisen. Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmien ja erityisesti niiden 33 kohdan mukaan tuomioiden ja oikeusviranomaisten muiden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen olisi oltava unionin oikeudellisen yhteistyön peruskivi yksityisoikeudellisissa asioissa ja rikosasioissa, koska tehostettu vastavuoroinen tunnustaminen ja tarvittava lainsäädännön lähentäminen helpottaisivat toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä sekä yksilön oikeuksille annettavaa oikeussuojaa.

(2)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 Tampereen päätelmien mukaisesti toimenpideohjelman, jolla toteutetaan rikosasioissa annettujen päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaate (3). Ohjelman johdannossa todetaan, että vastavuoroisen tunnustamisen avulla ”on voitava lisätä sekä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä että henkilöiden oikeuksien suojaa”.

(3)

Rikosasioissa annettavien päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttaminen edellyttää, että jäsenvaltiot luottavat toistensa rikosoikeudellisiin järjestelmiin. Vastavuoroisen tunnustamisen laajuus riippuu läheisesti useista näkökohdista, joihin kuuluvat epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeuksien turvaamisjärjestelyt ja sellaisten yhteisten vähimmäissääntöjen määrittely, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan helpottaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista.

(4)

Rikosasioissa annettavien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen voi toteutua tehokkaasti ainoastaan luottamuksen ilmapiirissä, jossa sekä oikeusviranomaiset että muut rikosprosessiin osallistuvat toimijat katsovat, että muiden jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten päätökset ovat samanarvoisia kuin omassa jäsenvaltiossa annetut päätökset; kyse ei ole pelkästään luottamuksesta toisten jäsenvaltioiden sääntöihin, vaan myös luottamuksesta siihen, että näitä sääntöjä sovelletaan oikein.

(5)

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan Euroopan yleissopimuksen, jäljempänä ’Euroopan ihmisoikeussopimus’, 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 47 artiklassa vahvistetaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Perusoikeuskirjan 48 artiklan 2 kohdassa taataan oikeus puolustukseen. Tässä direktiivissä noudatetaan kyseisiä oikeuksia, ja se olisi pantava täytäntöön niiden mukaisesti.

(6)

Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolia, kokemus on osoittanut, että tämä yksistään ei aina merkitse riittävää luottamusta muiden jäsenvaltioiden rikosoikeudellisiin järjestelmiin.

(7)

Keskinäisen luottamuksen parantaminen edellyttää Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan kirjattujen oikeuksien ja suojatoimien yhdenmukaisempaa täytäntöönpanoa. Se myös edellyttää Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen vähimmäisvaatimusten kehittämistä pidemmälle unionissa tämän direktiivin ja muiden toimenpiteiden avulla.

(8)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohdassa määrätään jäsenvaltioissa sovellettavien sellaisten vähimmäissääntöjen säätämisestä, joilla voidaan helpottaa tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroista tunnustamista sekä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rajatylittävissä rikosasioissa. Sen 82 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa viitataan ”yksilön oikeuksiin rikosasioiden käsittelyssä” eräänä alueena, jolla voidaan säätää vähimmäissääntöjä.

(9)

Yhteisten vähimmäisvaatimusten on määrä lisätä luottamusta kaikkien jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmiin, minkä puolestaan olisi johdettava tehokkaampaan oikeudelliseen yhteistyöhön keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä. Tällaiset yhteiset vähimmäissäännöt olisi otettava käyttöön rikosoikeudellisia menettelyjä koskevan tulkkauksen ja käännösten alalla.

(10)

Neuvosto antoi 30 päivänä marraskuuta 2009 päätöslauselman etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä (4). Etenemissuunnitelmassa kehotettiin noudattamaan asteittaista lähestymistapaa ja vaadittiin hyväksymään toimenpiteitä, jotka koskevat oikeutta käännöksiin ja tulkkaukseen (toimenpide A), tietojen antamista oikeuksista ja syytteistä (toimenpide B), oikeutta oikeudelliseen neuvontaan ja oikeusapuun (toimenpide C), yhteydenpito-oikeutta sukulaisiin, työnantajiin ja konsuliviranomaisiin (toimenpide D) sekä erityisiä suojatoimia haavoittuvassa asemassa olevien epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden osalta (toimenpide E).

(11)

Eurooppa-neuvosto ilmaisi 10 päivänä joulukuuta 2009 hyväksytyssä Tukholman ohjelmassa pitävänsä etenemissuunnitelmaa myönteisenä ja sisällytti sen osaksi Tukholman ohjelmaa (2.4 kohta). Eurooppa-neuvosto korosti, että etenemissuunnitelma ei ole luonteeltaan poissulkeva, ja kehotti komissiota tarkastelemaan epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten vähimmäisoikeuksien muita elementtejä ja arvioimaan, olisiko paremman yhteistyön edistämiseksi kyseisellä alalla tarkasteltava muita kysymyksiä, kuten syyttömyysolettamaa.

(12)

Tässä direktiivissä käsitellään etenemissuunnitelman toimenpidettä A. Tässä direktiivissä säädetään tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä sovellettavista yhteisistä vähimmäissäännöistä jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen parantamiseksi.

(13)

Tässä direktiivissä otetaan huomioon 8 päivänä heinäkuuta 2009 annettu komission ehdotus neuvoston puitepäätökseksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä sekä 9 päivänä maaliskuuta 2010 annettu komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä.

(14)

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa, siten kuin sitä on tulkittu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä, määrätään niiden henkilöiden oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin, jotka eivät puhu tai ymmärrä oikeudenkäynnissä käytettävää kieltä. Tällä direktiivillä helpotetaan tämän oikeuden soveltamista käytännössä. Tätä varten tällä direktiivillä on tarkoitus varmistaa epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeus saada tulkkausta ja käännöksiä rikosoikeudellisessa menettelyssä, jotta varmistetaan heidän oikeutensa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

(15)

Tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia olisi sovellettava myös välttämättöminä liitännäistoimenpiteinä eurooppalaisen pidätysmääräyksen (5) täytäntöönpanoon tässä direktiivissä asetetuissa rajoissa. Täytäntöönpanojäsenvaltioiden olisi tarjottava tulkkausta ja käännöksiä sellaisia pidätysmääräyksen kohteina olevia henkilöitä varten, jotka eivät puhu tai ymmärrä menettelyssä käytettävää kieltä, ja vastattava niistä aiheutuvista kustannuksista.

(16)

Joissakin jäsenvaltioissa jokin muu viranomainen kuin tuomioistuin, jolla on toimivalta rikosasioissa, määrää rangaistuksen suhteellisen vähäisistä rikkomuksista. Asia voi olla näin esimerkiksi liikennerikkomusten osalta, joita tapahtuu runsaasti ja jotka saatetaan havaita liikenteenvalvonnan johdosta. Tällaisissa tilanteissa olisi kohtuutonta edellyttää, että toimivaltainen viranomainen takaa kaikki tämän direktiivin mukaiset oikeudet. Kun jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että tällainen viranomainen määrää rangaistuksen vähäisistä rikkomuksista, ja rangaistuksen määräämisestä on mahdollista valittaa tuomioistuimeen, jolla on toimivalta rikosasioissa, tätä direktiiviä olisi näin ollen sovellettava ainoastaan kyseisessä tuomioistuimessa tällaisen valituksen johdosta käytävään menettelyyn.

(17)

Tällä direktiivillä olisi varmistettava, että tarjolla on maksutonta ja asianmukaista kielellistä apua, jonka ansiosta sellaiset epäillyt tai syytetyt henkilöt, jotka eivät puhu tai ymmärrä rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, voisivat käyttää täysimääräisesti oikeuttaan puolustukseen ja jonka avulla turvataan menettelyn oikeudenmukaisuus.

(18)

Epäillyille tai syytetyille henkilöille olisi tarjottava tulkkausta viipymättä. Mikäli kuitenkin aikaa kuluu jonkin verran ennen kuin tulkkausta on saatavilla, tämän ei pitäisi merkitä sitä, että tulkkauksen tarjoamista viipymättä koskevaa vaatimusta rikotaan, kunhan kyse on olosuhteisiin nähden kohtuullisesta ajasta.

(19)

Epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden ja heidän oikeusavustajansa välinen viestintä olisi tulkattava tämän direktiivin mukaisesti. Epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden olisi muun muassa pystyttävä selittämään oma tulkintansa tapahtuneesta oikeusavustajalleen, ilmoittamaan lausunnot, joista he ovat eri mieltä, ja kertomaan oikeusavustajalleen kaikki tosiseikat, joita olisi käytettävä heidän puolustuksessaan.

(20)

Puolustuksen valmistelun yhteydessä epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden ja heidän oikeusavustajansa välinen viestintä, joka liittyy suoraan menettelyn kuluessa suoritettavaan kuulusteluun tai kuulemiseen tai valituksen tekemiseen tai muuhun menettelylliseen vaatimukseen, kuten esimerkiksi hakemukseen takuita vastaan vapauttamisesta, olisi tulkattava silloin, kun se on välttämätöntä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi.

(21)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytössä on menettely tai mekanismi, jolla selvitetään, puhuvatko ja ymmärtävätkö epäillyt tai syytetyt henkilöt rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä ja tarvitsevatko he tulkin apua. Tällainen menettely tai mekanismi edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset toteavat asianmukaisesti, mukaan lukien kyseessä olevia epäiltyjä tai syytettyjä henkilöitä kuulemalla, puhuvatko ja ymmärtävätkö nämä rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä ja tarvitsevatko nämä tulkin apua.

(22)

Tämän direktiivin mukaiset tulkkaukset ja käännökset olisi tarjottava epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden äidinkielellä tai jollakin muulla kielellä, jota he puhuvat tai ymmärtävät, jotta he kykenevät käyttämään täysimääräisesti oikeuttaan puolustukseen ja jotta turvataan menettelyn oikeudenmukaisuus.

(23)

Tässä direktiivissä säädetyn, tulkkausta ja käännöksiä koskevan oikeuden kunnioittaminen ei saisi vaikuttaa muihin, kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuihin prosessuaalisiin oikeuksiin.

(24)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tarjottavan tulkkauksen ja käännösten laatua voidaan valvoa, kun toimivaltaisille viranomaisille on yksittäistapauksessa huomautettu siitä.

(25)

Epäillyillä tai syytetyillä henkilöillä tai eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanon kohteena olevilla henkilöillä olisi oltava oikeus riitauttaa toteamus, jonka mukaan tulkkausta ei tarvita, kansallisen lainsäädännön menettelyjen mukaisesti. Kyseiseen oikeuteen ei sisälly jäsenvaltioiden velvollisuutta tarjota erillinen mekanismi tai valitusmenettely, jossa kyseinen toteamus voidaan riitauttaa, eikä se saa vaikuttaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoon sovellettaviin määräaikoihin.

(26)

Jos tulkkauksen laadun katsotaan olevan riittämätön oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden varmistamisen kannalta, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vaihtaa tehtävään nimetty tulkki.

(27)

Velvollisuus huolehtia epäillyistä tai syytetyistä henkilöistä, jotka ovat mahdollisesti heikossa asemassa erityisesti minkä hyvänsä sellaisen fyysisen vamman vuoksi, joka vaikuttaa heidän kykyynsä viestiä tehokkaasti, on edellytys lainkäytön oikeudenmukaisuudelle. Syyttäjien, lainvalvontaviranomaisten ja oikeusviranomaisten olisi sen vuoksi varmistettava, että tällaiset henkilöt voivat tosiasiallisesti käyttää tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia, esimerkiksi ottamalla huomioon mahdollisen haavoittuvuuden, joka vaikuttaa heidän kykyynsä seurata menettelyä ja tehdä itsensä ymmärretyiksi, ja toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että nämä oikeudet taataan.

(28)

Kun etätulkkaukseen käytetään videoneuvottelua, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava turvautua välineisiin, joita kehitellään Euroopan sähköisen oikeuden yhteydessä (esimerkiksi tiedot tuomioistuimista, joissa on laitteet tai käyttöohjeet videoneuvottelua varten).

(29)

Tätä direktiiviä olisi arvioitava saatujen käytännön kokemusten perusteella. Direktiiviä olisi tarvittaessa tarkistettava siinä säädettyjen suojatoimenpiteiden tehostamiseksi.

(30)

Menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaaminen edellyttää, että keskeiset asiakirjat tai ainakin tällaisten asiakirjojen olennaiset kohdat käännetään epäiltyjä tai syytettyjä henkilöitä varten tämän direktiivin mukaisesti. Tiettyjä asiakirjoja olisi aina pidettävä tässä tarkoituksessa keskeisinä, minkä vuoksi ne olisi käännettävä, kuten mahdolliset henkilön vapaudenmenetyksestä tehdyt päätökset, syytteet ja tuomiot. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on omasta aloitteestaan tai epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden taikka näiden oikeusavustajan pyynnöstä päätettävä, mitkä muut asiakirjat ovat menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamisen kannalta keskeisiä ja mitkä olisi näin ollen myös käännettävä.

(31)

Jäsenvaltioiden olisi helpotettava mahdollisuutta käyttää juridisen alan kääntäjien ja tulkkien kansallisia tietokantoja, jos tällaisia tietokantoja on olemassa. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota nykyisten tietokantojen sisältämien tietojen saatavuuteen sähköisen oikeuden portaalin kautta, kuten 27 päivänä marraskuuta 2008 julkaistussa Euroopan sähköisen oikeuden monivuotisessa toimintaohjelmassa 2009–2013 (6) suunnitellaan.

(32)

Tässä direktiivissä olisi säädettävä vähimmäissäännöistä. Jäsenvaltioiden olisi voitava laajentaa tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia korkeatasoisemman suojan tarjoamiseksi myös tilanteissa, joita ei tässä direktiivissä suoraan käsitellä. Suojan taso ei saisi koskaan olla Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tai perusoikeuskirjassa vahvistettua tasoa heikompi, siten kuin niitä tulkitaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tai Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä.

(33)

Tämän direktiivin säännöksiä, jotka vastaavat Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tai perusoikeuskirjassa taattuja oikeuksia, olisi tulkittava ja ne olisi pantava täytäntöön johdonmukaisesti näiden oikeuksien kanssa, siten kuin niitä tulkitaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen asiaankuuluvassa oikeuskäytännössä.

(34)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli yhteisten vähimmäissääntöjen vahvistamista, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(35)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän direktiivin hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(36)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Sisältö ja soveltamisala

1.   Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä sekä eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta sovelletaan henkilöihin siitä lähtien, kun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet heille virallisella ilmoituksella tai muulla tavoin tiedon siitä, että heitä epäillään tai syytetään rikoksesta, siihen saakka kun menettely on saatettu päätökseen, mikä tarkoittaa sen kysymyksen lopullista ratkaisemista, ovatko he syyllistyneet rikokseen, tarvittaessa tuomitseminen ja mahdollisen muutoksenhaun ratkaiseminen mukaan lukien.

3.   Kun jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että jokin muu viranomainen kuin tuomioistuin, jolla on toimivalta rikosasioissa, määrää rangaistuksen vähäisistä rikkomuksista, ja tällaisen rangaistuksen määräämisestä on mahdollista valittaa tällaiseen tuomioistuimeen, tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan kyseisessä tuomioistuimessa tällaisen valituksen johdosta käytävään menettelyyn.

4.   Tämä direktiivi ei rajoita niiden kansallisten säännösten soveltamista, jotka koskevat oikeusavustajan läsnäoloa rikosoikeudellisen menettelyn eri vaiheissa, eikä se myöskään rajoita niiden kansallisten säännösten soveltamista, jotka koskevat epäillyn tai syytetyn henkilön oikeutta tutustua rikosoikeudellisen menettelyn asiakirjoihin.

2 artikla

Oikeus tulkkaukseen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka eivät puhu tai ymmärrä kyseessä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, tarjotaan viipymättä mahdollisuus tulkkaukseen tutkinta- ja oikeusviranomaisten suorittamien rikosoikeudellisten menettelyjen kuluessa, mukaan lukien poliisikuulusteluissa, kaikissa oikeuden istunnoissa ja tarvittavissa välikäsittelyissä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin, kun se on välttämätöntä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi, tulkkausta tarjotaan epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden ja heidän oikeusavustajansa väliseen viestintään, joka liittyy suoraan menettelyn kuluessa suoritettavaan kuulusteluun tai kuulemiseen tai valituksen tekemiseen tai muuhun menettelylliseen vaatimukseen.

3.   Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaiseen oikeuteen tulkkaukseen sisältyy kuulo- tai puhevaikeuksista kärsiville henkilöille annettava asianmukainen apu.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on menettely tai mekanismi, jolla selvitetään, puhuvatko ja ymmärtävätkö epäillyt tai syytetyt henkilöt rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä ja tarvitsevatko he tulkin apua.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyillä tai syytetyillä henkilöillä on kansallisen lainsäädännön mukaisten menettelyjen mukaisesti oikeus riitauttaa ratkaisu, jonka mukaan tulkkausta ei tarvita, ja, kun tulkkausta on tarjottu, mahdollisuus valittaa siitä, että tulkkauksen laatu ei ole riittävä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi.

6.   Tarvittaessa voidaan käyttää videoneuvottelun taikka puhelimen tai Internetin kaltaista viestintäteknologiaa, jollei tulkin fyysinen läsnäolo ole välttämätöntä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi.

7.   Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskevien menettelyjen osalta täytäntöönpanojäsenvaltion on varmistettava, että sen toimivaltaiset viranomaiset tarjoavat tällaisten menettelyjen kohteena oleville henkilöille, jotka eivät puhu tai ymmärrä menettelyssä käytettävää kieltä, mahdollisuuden saada tulkkaus tämän artiklan mukaisesti.

8.   Tämän artiklan mukaisesti tarjottavan tulkkauksen on oltava riittävän laadukasta, jotta sen avulla voidaan turvata menettelyn oikeudenmukaisuus erityisesti varmistamalla, että epäillyt tai syytetyt henkilöt tuntevat heitä vastaan vireillä olevan asian ja kykenevät käyttämään oikeuttaan puolustukseen.

3 artikla

Oikeus saada keskeiset asiakirjat käännetyiksi

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka eivät ymmärrä kyseessä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, toimitetaan kohtuullisessa ajassa kaikkien sellaisten asiakirjojen kirjallinen käännös, jotka ovat keskeisiä sen varmistamisen kannalta, että he kykenevät käyttämään oikeuttaan puolustukseen ja että menettelyn oikeudenmukaisuus turvataan.

2.   Keskeisiin asiakirjoihin kuuluvat mahdolliset henkilön vapaudenmenetystä koskevat päätökset, syytteet ja tuomiot.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on kussakin yksittäistapauksessa päätettävä, onko jokin muu asiakirja keskeinen. Epäillyt tai syytetyt henkilöt tai heidän oikeusavustajansa voivat esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

4.   Keskeisten asiakirjojen sellaisia kohtia, jotka eivät ole merkityksellisiä sen kannalta, että epäillyt tai syytetyt henkilöt tuntevat heitä vastaan vireillä olevan asian, ei tarvitse kääntää.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyillä tai syytetyillä henkilöillä on kansallisen lainsäädännön menettelyjen mukaisesti oikeus riitauttaa ratkaisu, jonka mukaan asiakirjojen tai niiden kohtien käännöksiä ei tarvita, ja, jos käännöksiä on tarjottu, mahdollisuus valittaa siitä, että käännösten laatu ei ole riittävä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi.

6.   Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskevien menettelyjen osalta täytäntöönpanojäsenvaltion on varmistettava, että sen toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tällaisten menettelyjen kohteena olevalle henkilölle, joka ei ymmärrä kieltä, jolla eurooppalainen pidätysmääräys on laadittu tai jolle se on käännetty pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion toimesta, kirjallisen käännöksen kyseisestä asiakirjasta.

7.   Poikkeuksena 1, 2, 3 ja 6 kohdassa vahvistettuihin yleisiin sääntöihin kirjallisen käännöksen sijasta voidaan antaa suullinen käännös tai suullinen yhteenveto keskeisistä asiakirjoista edellyttäen, ettei tällainen suullinen käännös tai suullinen yhteenveto loukkaa menettelyn oikeudenmukaisuutta.

8.   Tässä artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöstä koskevasta oikeudesta luopumiseen on sovellettava vaatimuksia siitä, että epäillyt tai syytetyt henkilöt ovat saaneet etukäteen oikeudellista neuvontaa tai että he ovat muuten täysin selvillä käännöstä koskevasta oikeudesta luopumisen seurauksista, sekä siitä, että luopuminen kyseisestä oikeudesta on yksiselitteistä ja vapaaehtoista.

9.   Tämän artiklan mukaisesti tarjottavien käännösten on oltava riittävän laadukkaita, jotta niiden avulla voidaan turvata menettelyn oikeudenmukaisuus erityisesti varmistamalla, että epäillyt tai syytetyt henkilöt tuntevat heitä vastaan vireillä olevan asian ja kykenevät käyttämään oikeuttaan puolustukseen.

4 artikla

Tulkkaus- ja käännöskustannukset

Jäsenvaltioiden on riippumatta siitä, miten menettely päättyy, vastattava 2 ja 3 artiklan soveltamisesta aiheutuvista tulkkaus- ja käännöskustannuksista.

5 artikla

Tulkkauksen ja käännösten laatu

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tarjotun tulkkauksen ja toimitettujen käännösten laatu vastaa 2 artiklan 8 kohdassa ja 3 artiklan 9 kohdassa edellytettyä tasoa.

2.   Tulkkauksen ja käännösten laadun ja tehokkaan saatavuuden edistämiseksi jäsenvaltioiden on pyrittävä perustamaan tarvittavan pätevyyden omaavien itsenäisten kääntäjien ja tulkkien rekisteri tai rekisterit. Kun tällainen rekisteri tai tällaiset rekisterit on perustettu, ne on tarvittaessa asetettava oikeusavustajien ja toimivaltaisten viranomaisten saataville.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tulkkien ja kääntäjien edellytetään noudattavan tämän direktiivin mukaisesti tarjottavassa tulkkauksessa ja toimitettavissa käännöksissä luottamuksellisuutta.

6 artikla

Koulutus

Jäsenvaltioiden on pyydettävä tuomareiden, syyttäjien ja rikosoikeudellisissa menettelyissä mukana olevien oikeusalan työntekijöiden koulutuksesta vastaavia tahoja kiinnittämään erityistä huomiota tulkin välityksellä tapahtuvan viestinnän erityispiirteisiin tehokkaan viestinnän varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuinten riippumattomuutta ja eri tapoja, joilla oikeuslaitokset ovat järjestäytyneet unionissa.

7 artikla

Tietojen tallentaminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun tutkinta- tai oikeusviranomainen on kuulustellut tai kuullut epäiltyä tai syytettyä henkilöä tulkin avustuksella 2 artiklan mukaisesti, kun keskeisten asiakirjojen suullinen käännös tai suullinen yhteenveto on annettu kyseisen viranomaisen läsnä ollessa 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti tai kun henkilö on luopunut oikeudesta käännökseen 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti, tiedot näistä tapahtumista tallennetaan kyseessä olevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

8 artikla

Suojan tason säilyttäminen

Tämän direktiivin säännösten ei ole katsottava rajoittavan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, muissa asiaa koskevissa kansainvälisen oikeuden säännöksissä tai tätä direktiiviä korkeatasoisemman suojan tarjoavassa jäsenvaltion lainsäädännössä turvattuja oikeuksia tai menettelyllisiä takeita eikä poikkeavan niistä.

9 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 27 päivänä lokakuuta 2013.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä säädökset kirjallisina komissiolle.

3.   Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

10 artikla

Kertomus

Komissio toimittaa viimeistään 27 päivänä lokakuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tämän direktiivin noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ja esitetään tarvittaessa uusia säädösehdotuksia.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

12 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä lokakuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. CHASTEL


(1)  EUVL C 69, 18.3.2010, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16 päivänä kesäkuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 2010.

(3)  EYVL C 12, 15.1.2001, s. 10.

(4)  EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1.

(5)  Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

(6)  EUVL C 75, 31.3.2009, s. 1.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

26.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 960/2010,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä lokakuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

78,7

MK

80,0

XS

73,2

ZZ

77,3

0707 00 05

MK

87,5

TR

152,9

ZZ

120,2

0709 90 70

TR

143,9

ZZ

143,9

0805 50 10

AR

88,4

BR

68,9

CL

65,0

TR

93,2

UY

61,0

ZA

90,2

ZZ

77,8

0806 10 10

BR

220,8

TR

133,9

US

155,2

ZA

64,2

ZZ

143,5

0808 10 80

AR

77,3

BR

59,6

CL

110,2

CN

82,6

NZ

101,3

US

82,6

ZA

94,6

ZZ

86,9

0808 20 50

CN

92,7

ZA

88,6

ZZ

90,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

26.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/638/YUTP,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2010,

Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä lokakuuta 2009 Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä yhteisen kannan 2009/788/YUTP (1), joka laadittiin turvallisuusjoukkojen vaiennettua väkivaltaisesti poliittiset mielenosoittajat Conakryssa 28 päivänä syyskuuta 2009.

(2)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 yhteisen kannan 2009/788/YUTP muuttamisesta päätöksen 2009/1003/YUTP (2), johon sisältyi lisää rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä maaliskuuta 2010 päätöksen 2010/186/YUTP yhteisen kannan 2009/788/YUTP muuttamisesta (3).

(4)

Yhteisen kannan 2009/788/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 27 päivään lokakuuta 2011.

(5)

Unionin täytäntöönpanotoimenpiteet on esitetty tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1284/2009 (4),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisilta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttäviä aluksia tai ilma-aluksia käyttäen tapahtuva aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, myynti, toimitus, siirto ja vienti Guinean tasavaltaan siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kielletään:

(a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sekä kyseisten tavaroiden hankkimiseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen suora tai välillinen antaminen Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Guinean tasavallassa;

(b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset, myöntäminen suoraan tai välillisesti näiden tavaroiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Guinean tasavallassa;

(c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2 artikla

1.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

(a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan unionin ohjelmiin taikka unionin ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden tai sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

(b)

sellaisten ajoneuvojen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka eivät ole taisteluajoneuvoja, mutta jotka on valmistettu tai varustettu käyttäen materiaaleja, joilla aikaansaadaan ballistinen suoja, ja jotka on tarkoitettu yksinomaan käytettäviksi unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Guinean tasavallassa;

(c)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

(d)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antamiseen,

edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on ennalta hyväksynyt tämän viennin ja avun.

2.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina, jonka YK:n henkilökunta, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Guinean tasavaltaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen kansallisen demokratia- ja kehitysneuvoston (CNDD) yksittäisten jäsenten ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

(a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

(b)

YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana; tai

(c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

(d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) perusteella.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla toteutettavista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai ETYJin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Guinean tasavallassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joista on kyse.

4 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä lueteltujen kansallisen demokratia- ja kehitysneuvoston yksittäisten jäsenien ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

(a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

(b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja tällaisista palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

(c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

(d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annettavista luvista.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

(a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, hallintoviranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jolloin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen, tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama tuomio;

(b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella tuomiolla vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

(c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai tuomiota annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

(d)

panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

(a)

näistä tileistä kertyviin korko- tai muihin tuottoihin; tai

(b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuviin maksuihin, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien näihin tileihin on sovellettu yhteistä kantaa 2009/788/YUTP,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

5 artikla

1.   Neuvosto hyväksyy muutoksia liitteessä olevaan luetteloon jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta, jos Guinean tasavallan poliittiset tapahtumat sitä edellyttävät.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi asianomaiselle henkilölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseessä olevalle henkilölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle.

6 artikla

Jotta edellä mainitut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni kannustaa kolmansia valtioita toteuttamaan rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tähän päätökseen sisältyvät rajoittavat toimenpiteet.

7 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2009/788/YUTP.

8 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan 27 päivään lokakuuta 2011. Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Se voidaan tarvittaessa uusia tai sitä voidaan muuttaa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 281, 28.10.2009, s. 7.

(2)  EUVL L 346, 23.12.2009, s. 51.

(3)  EUVL L 83, 30.3.2010, s. 23.

(4)  EUVL L 346, 23.12.2009, s. 26.


LIITE

3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden luettelo

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot (syntymäaika (sa.) ja -paikka (sp.), passin/henkilökortin nro ym.)

Perusteet

1.

Kapteeni Moussa Dadis CAMARA

sa.: 1.1.1964 tai 29.12.1968

Passi: R0001318

CNDD:n puheenjohtaja

2.

Eversti Mathurin BANGOURA

sa.: 15.11.1962

Passi: R0003491

Televiestintä- ja tietotekniikkaministeri

3.

Everstiluutnantti Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

sa.: 22.10.1979

Passi: R0017873

Ministeri, CNDD:n pysyvä sihteeri (erotettu armeijasta 26.1.2009)

4.

Majuri Oumar BALDÉ

sa.: 26.12.1964

Passi: R0003076

CNDD:n jäsen

5.

Majuri Mamadi (alias Mamady) MARA

sa.: 1.1.1954

Passi: R0001343

CNDD:n jäsen

6.

Majuri Almamy CAMARA

sa.: 17.10.1975

Passi: R0023013

CNDD:n jäsen

7.

Everstiluutnantti Mamadou Bhoye DIALLO

sa.: 1.1.1956

Passi: R0001855

CNDD:n jäsen

8.

Kapteeni Koulako BÉAVOGUI

 

CNDD:n jäsen

9.

Poliisieverstiluutnantti Kandia (alias Kandja) MARA

Passi: R0178636

CNDD:n jäsen

Labén alueen turvallisuusjohtaja

10.

Eversti Sékou MARA

sa.: 1957

CNDD:n jäsen

Guinean poliisin apulaisjohtaja

11.

Morciré CAMARA

sa.: 1.1.1949

Passi: R0003216

CNDD:n jäsen

12.

Alpha Yaya DIALLO

 

CNDD:n jäsen

Guinean tullin johtaja

13.

Eversti Mamadou Korka DIALLO

sa.: 19.2.1962

Kauppa-, teollisuus- ja pk-yritysministeri

14.

Eversti Fodeba TOURÉ

sa.: 7.6.1961

Passi: R0003417/R0002132

Kindian kuvernööri (entinen nuorisoasiain ministeri, erotettu ministerin tehtävistä 7.5.2009)

15.

Majuri Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

sa.: 12.5.1966

CNDD:n jäsen

16.

Eversti Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

CNDD:n jäsen

17.

Luutnantti Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

sa.: 1.1.1960

CNDD:n jäsen

Presidentin turvallisuudesta vastaava ministeri

18.

Kapteeni Saa Alphonse TOURÉ

sa.: 3.6.1970

CNDD :n jäsen

19.

Eversti Moussa KEITA

sa.: 1.1.1966

CNDD:n jäsen

Ministeri, CNDD:n pysyvä sihteeri, vastuualueenaan suhteet tasavallan instituutioihin

20.

Everstiluutnantti Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

CNDD:n jäsen

21.

Majuri Bamou LAMA

 

CNDD:n jäsen

22.

Mohamed Lamine KABA

 

CNDD:n jäsen

23.

Kapteeni Daman (alias Dama) CONDÉ

 

CNDD:n jäsen

24.

Majuri Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

CNDD:n jäsen

25.

Majuri Moussa Tiégboro CAMARA

sa.: 1.1.1968

Passi: 7190

CNDD:n jäsen

Ministeri presidentin kansliassa, vastuualueenaan huumetorjunnan ja vakavan rikollisuuden torjunnan erikoisyksiköt

26.

Kapteeni Issa CAMARA

sa.: 1954

CNDD:n jäsen

Mamoun kuvernööri

27.

Eversti tri. Abdoulaye Chérif DIABY

sa.: 26.2.1957

Passi: 13683

CNDD:n jäsen

Terveys- ja hygieniaministeri

28.

Mamady CONDÉ

sa.: 28.11.1952

Passi: R0003212

CNDD:n jäsen

29.

Vänrikki Cheikh Ahmed TOURÉ

 

CNDD:n jäsen

30.

Everstiluutnantti Aboubacar Biro CONDÉ

sa.: 15.10.1962

Passi: 2443/R0004700

CNDD:n jäsen

31.

Bouna KEITA

 

CNDD:n jäsen

32.

Idrissa CHERIF

sa.: 13.11.1967

Passi: R0105758

Ministeri presidentin kansliassa ja puolustusministeriössä, vastuualueenaan viestintä

33.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

sa.: 9.12.1960

Passi: R0020803

Valtiosihteeri, vastuualueenaan erityistehtävät, strategiset kysymykset ja kestävä kehitys

34.

Luutnantti Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Presidentin adjutantti

35.

Ibrahima Khalil DIAWARA

sa.: 1.1.1976

Passi: R0000968

Aboubacar Chérif ”Toumba” Diakitén erityisneuvonantaja

36.

Vänrikki Marcel KOIVOGUI

 

Aboubacar Chérif ”Toumba” Diakitén avustaja

37.

Papa Koly KOUROUMA

sa.: 3.11.1962

Passi: R11914/R001534

Ympäristön ja kestävän kehityksen ministeri

38.

Majuri Nouhou THIAM

sa.: 1960

Passi: 5180

Puolustusvoimien ylitarkastaja

CNDD:n tiedottaja

39.

Poliisikapteeni Théodore (alias Siba) KOUROUMA

sa.: 13.5.1971

Passi: Service R0001204

Avustaja presidentin kansliassa

40.

Kapteeni Mamadou SANDÉ

sa.: 12.12.1969

Passi: R0003465

Ministeri presidentin kansliassa, vastuualueenaan talous ja rahoitus

41.

Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

sa.: 31.12.1961

Passi: 5938/R00003488

Ministeri presidentin kansliassa, vastuualueenaan valtiovalvonta

42.

Mr Joseph KANDUNO

 

Ministeri, vastuualueenaan tilintarkastus, avoimuus ja hyvä hallintotapa

43.

Fodéba (alias Isto) KÉIRA

sa.: 4.6.1961

Passi: R0001767

Nuoriso-, urheilu- ja nuorten työllisyysministeri

44.

Eversti Siba LOHALAMOU

sa.: 1.8.1962

Passi: R0001376

Oikeusministeri, sinetinhaltija

45.

Tri Frédéric KOLIÉ

sa.: 1.1.1960

Passi: R0001714

Aluehallinnon ja poliittisten asioiden ministeri

46.

Alexandre Cécé LOUA

sa.: 1.1.1956

Passi: R0001757 /

diplomaattipassi: R 0000027

Ulkoasiain- ja ulkoguinealaisten ministeri

47.

Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

sa.: 4.10.1968

Passi: R0001758

Kaivos- ja energiaministeri

48.

Boubacar BARRY

sa.: 28.5.1964

Passi: R0003408

Ministeri presidentin kansliassa, vastuualueenaan rakentaminen, maankäyttö ja julkinen rakennusperintö

49.

Demba FADIGA

sa.: 1.1.1952

Passi: oleskelulupa FR365845/365857

CNDD:n jäsen

täysivaltainen erikoissuurlähettiläs vastuualueenaan CNDD:n ja hallituksen väliset suhteet

50.

Mohamed DIOP

sa.: 1.1.1963

Passi: R0001798

CNDD:n jäsen

Conakryn kuvernööri

51.

Kersantti Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Presidentin henkivartiokaartin Koundara-leirin turvallisuusjoukkojen jäsen

52.

Habib HANN

sa.: 15.12.1950

Passi: 341442

Valtion strategisten alojen tarkastus- ja valvontakomitea

53.

Ousmane KABA

 

Valtion strategisten alojen tarkastus- ja valvontakomitea

54.

Alfred MATHOS

 

Valtion strategisten alojen tarkastus- ja valvontakomitea

55.

Kapteeni Mandiou DIOUBATÉ

sa.: 1.1.1960

Passi: R0003622

Presidentin kanslian lehdistöpalvelun johtaja

CNDD:n tiedottaja

56.

Cheik Sydia DIABATÉ

sa.: 23.4.1968

Passi: R0004490

Puolustusvoimien jäsen

Tiedustelu- ja tutkintapalvelujen johtaja puolustusministeriössä

57.

Ibrahima Ahmed BARRY

sa.: 11.11.1961

Passi: R0048243

Guinean radion ja television pääjohtaja

58.

Alhassane BARRY

sa.: 15.11.1962

Passi: R0003484

Keskuspankin pääjohtaja

59.

Roda Namatala FAWAZ

sa.: 6.7.1947

Passi: R0001977

Liikemies, jolla on yhteyksiä CNDD:hen ja joka on antanut rahoitustukea CNDD:lle

60.

Dioulde DIALLO

 

Liikemies, jolla on yhteyksiä CNDD:hen ja joka on antanut rahoitustukea CNDD:lle

61.

Kerfalla CAMARA KPC

 

Co. Pres -yrityksen pääjohtaja

Liikemies, jolla on yhteyksiä CNDD:hen ja joka on antanut rahoitustukea CNDD:lle

62.

Tri Moustapha ZABATT

sa.: 6.2.1965

Presidentin lääkäri ja henkilökohtainen neuvonantaja

63.

Aly MANET

 

”Dadis Doit Rester” -liike

64.

Louis M'bemba SOUMAH

 

Työ-, hallintouudistus- ja julkisen hallinnon ministeri

65.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Tiedotus- ja kulttuuriministeri

66.

Eversti Boureima CONDÉ

 

Maatalous- ja kotieläintalousministeri

67.

Mariame SYLLA

 

Alueellistamis- ja paikalliskehitysministeri


26.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/639/YUTP,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2010,

tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä huhtikuuta 2006 yhteisen kannan 2006/276/YUTP tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (1).

(2)

Rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa jatkettiin 15 päivään maaliskuuta 2010 yhteisen kannan 2006/276/YUTP muuttamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 hyväksytyllä yhteisellä kannalla 2009/314/YUTP (2). Tiettyjä Valko-Venäjän johtohenkilöitä koskevien matkustusrajoitusten soveltaminen keskeytettiin kuitenkin 15 päivään joulukuuta 2009 lukuun ottamatta henkilöitä, jotka olivat osallisina vuosina 1999 ja 2000 sattuneissa katoamistapauksissa, sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa.

(3)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä joulukuuta 2009 päätöksen 2009/969/YUTP (3) sekä rajoittavien toimenpiteiden että keskeytyksen voimassaolon jatkamisesta 31 päivään lokakuuta 2010.

(4)

Rajoittavat toimenpiteet olisi yhteisen kannan 2006/276/YUTP uudelleentarkastelun perusteella uudistettava 31 päivään lokakuuta 2011, ja matkustusrajoitusten soveltamisen keskeytys olisi myös uudistettava samaan päivään saakka.

(5)

Unionin täytäntöönpanotoimenpiteistä on säädetty presidentti Lukašenkaan ja tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä toukokuuta 2006 annetussa asetuksessa (EY) N:o 765/2006, (4)

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen niiden henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta, jotka ovat vastuussa:

a)

väitettyjä rikoksia koskevien riippumattomien tutkinta- ja syytetoimien aloittamisesta mutta jotka eivät ole aloittaneet tällaisia toimia tai joiden katsotaan Pourgouridesin raportin mukaan olleen päätoimijoita Valko-Venäjällä vuosina 1999 ja 2000 tapahtuneissa neljän tunnetun henkilön katoamisissa ja katoamisten peittelyssä myöhemmin – ottaen huomioon näiden henkilöiden osallisuus oikeuskäsittelyn ilmeiseen estämiseen – ja jotka luetellaan liitteessä I;

b)

Valko-Venäjällä 17 päivänä lokakuuta 2004 järjestettyihin vaaleihin ja kansanäänestykseen liittyneestä vilpistä sekä vakavista ihmisoikeusloukkauksista Valko-Venäjän vaalien ja kansanäänestyksen jälkeisten rauhanomaisten mielenosoittajien tukahduttamisen yhteydessä ja jotka luetellaan liitteessä II;

c)

vaaleja koskevien kansainvälisten sääntöjen rikkomisesta presidentinvaaleissa Valko-Venäjällä 19 päivänä maaliskuuta 2006 sekä toimenpiteistä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseksi ja jotka luetellaan liitteessä III.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

i)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

ii)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

iii)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla;

tai

iv)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) perusteella.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyjin) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksia 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan luettuina, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Valko-Venäjällä välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Vapautus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua vapautusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun vapautuksen.

8.   Jos jäsenvaltio antaa 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla luvan liitteissä I, II ja III luetellulle henkilölle päästä sen alueelle tai kulkea sen alueen kautta, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja asianomaisia henkilöitä.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki niille henkilöille, jotka ovat vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten sääntöjen loukkaamisesta Valko-Venäjällä 19 päivänä maaliskuuta 2006 pidetyissä presidentinvaaleissa sekä toimenpiteistä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseksi, sekä liitteessä IV luetelluille heitä lähellä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa kyseisten liitteessä IV lueteltujen henkilöiden saataville tai hyödynnettäviksi.

3 artikla

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

2.   Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien yhteisen kannan 2006/276/YUTP säännöksissä tarkoitetut rajoittavat toimenpiteet ovat koskeneet kyseisiä tilejä,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen tämän päätöksen 2 artiklan 1 kohtaa.

4 artikla

1.   Neuvosto hyväksyy Valko-Venäjän poliittisen tilanteen edellyttämiä muutoksia tämän yhteisen kannan liitteissä I, II, III ja IV oleviin luetteloihin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi asianomaiselle henkilölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseessä olevalle henkilölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle.

5 artikla

Jotta edellä tarkoitetut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet.

6 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2006/276/YUTP.

7 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Tämä päätös on voimassa 31 päivään lokakuuta 2011. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarpeen mukaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

3.   Edellä olevan 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet Yuri Nikolaevich PODOBEDIA koskevilta osin sekä 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet keskeytetään 31 päivään lokakuuta 2011.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 101, 11.4.2006, s. 5.

(2)  EUVL L 93, 7.4.2009, s. 21.

(3)  EUVL L 332, 17.12.2009, s. 76.

(4)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.


LIITE I

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

1.

SIVAKOV, JURI Leonidovitš, Valko-Venäjän entinen matkailu- ja urheiluministeri, syntynyt 5 päivänä elokuuta 1946, Sahalin, entinen Venäjän sosialistinen federatiivinen neuvostotasavalta.

2.

ŠEIMAN, VIKTOR Vladimirovitš, Valko-Venäjän turvallisuuskomitean kansliapäällikkö, syntynyt 26 päivänä toukokuuta 1958, Grodno.

3.

PAVLITŠENKO, DMITRI Valerjevitš, SOBRin (Valko-Venäjän sisäasiainministeriön erityisjoukot) päällikkö, syntynyt 1966, Vitebsk.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovitš, sisäasiainministeri, syntynyt 1956.


LIITE II

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

1.

Lidia Mihailovna JERMOŠINA, Valko-Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, syntynyt 29.1.1953, Slutsk, Minskin alue.

2.

Juri Nikolajevitš PODOBED, OMONin (miliisin erityisyksikkö) everstiluutnantti, sisäasiainministeriö, syntynyt 5.3.1962, Slutsk, Minskin alue.


LIITE III

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

Nimi (suomenkielinen transkriptio)

Nimi (valkovenäjänkielinen transkriptio)

Nimi (venäjänkielinen transkriptio)

Syntymäaika

Syntymäpaikka

Osoite

Passin numero

Asema

Lukašenko Aleksandr Grigorjevitš

(Lukašenka Aljaksandr Ryhoravitš)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopis, Vitebskin alue

 

 

Presidentti

Nevyglas Gennadi Nikolajevitš

(Nevyhlas Henadz Mikalajevitš)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinskin alue

 

 

Presidentin kanslian päällikkö

Petkevitš Natalia Vladimirovna

(Pjatkevitš Natalja Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Presidentin kanslian varapäällikkö

Rubinov Anatoli Nikolaejevitš

(Rubinau Anatol Mikalajevitš)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Varajohtaja vastuualueena tiedotusvälineet ja ideologia, presidentin kanslia

Proleskovski Oleg Vitoldovitš

(Praljaskouski Aleh Vitoldavitš)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Venäjä, nykyinen Sergijev Posad)

 

 

Avustaja ja pääideologiaosaston johtaja, presidentin kanslia

Radkov Aleksandr Mihailovitš

(Radzkou Aljaksandr Mihailavitš)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Opetusministeri

Rusakevitš Vladimir Vasiljevitš

(Rusakevitš Uladzimir Vasiljevitš)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoštši, Выгонощи, Брестская область

 

 

Tiedotusministeri

Golovanov Viktor Grigorjevitš

(Halavanau Viktar Ryhoravitš)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Oikeusministeri

Zimovski Aleksandr Leonidovitš

(Zimouski Aljaksandr Leanidavitš )

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Saksa

 

 

Parlamentin ylähuoneen jäsen, kansallisen radio- ja televisioyhtiön johtaja

Konopljev Vladimir Nikolajevitš

(Kanapljou Uladzimir Mikalajevitš)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Parlamentin alahuoneen puhemies

Tšerginets Nikolai Ivanovitš

(Tšarhinets Mikalai Ivanavitš)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Ylähuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

Kostjan Sergei Ivanovitš

(Kastsjan Sjarhei Ivanavitš),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usohi, Mogilevin alue,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Alahuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

Orda Mihail Sergejevitš

(Orda Mihail Sjarhejevitš)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, Grodnon alue,

Дятлово Гродненской области

 

 

Ylähuoneen jäsen, BRSM-nuorisojärjestön johtaja

Lozovik Nikolai Ivanovitš

(Lazavik Mikalai Ivanavitš)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjany, Minskin alue,

Невиняны Вилейского района Минской обл

 

 

Valko-Venäjän keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Miklaševitš Pjotr Petrovitš

(Miklaševitš Pjotr Pjatrovitš)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minskin alue,

Косута Минской области

 

 

Ylin syyttäjäviranomainen

Sliževski Oleg Leonidovitš

(Sližeuski Aleh Leanidavitš)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Oikeusministeriön yhteiskunnallisista järjestöistä, puolueista ja kansalaisjärjestöistä vastaavan osaston johtaja

Hariton Aleksandr

(Haryton Aljaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Oikeusministeriön yhteiskunnallisista järjestöistä, puolueista ja kansalaisjärjestöistä vastaavan osaston neuvonantaja

Smirnov Jevgeni Aleksandrovitš

(Smirnou Jaugen Aljaksandravitš)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Rjazanin alue, Venäjä

 

 

Taloustuomioistuimen ensimmäinen varapuheenjohtaja

Reutskaja Nadežda Zalovna

(Ravutskaja Nadzeja)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minskin Moskovan alueen tuomari

Trubnikov Nikolai Aleksejevitš

(Trubnikau Mikalai Aljaksejevitš)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minskin Partizanskijalueen tuomari

Kuprijanov Nikolai Mihailovitš

(Kupryjanau Mikalai Mihailavitš)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Ylimmän syyttäjäviranomaisen sijainen

Suhorenko Stepan Nikolajaevitš

(Suharenka Stsjapan Mikalajevitš)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zduditši, Gomelin alue,

Здудичи Светло-горского района Гомельской области

 

 

Valtion turvallisuuspalvelun KGB:n puheenjohtaja

Dementei Vasili Ivanovitš

(Dzemjantsei Vasil Ivanavitš)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

KGB:n ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kozik Leonid Petrovitš,

(Kozik Leanid Pjatrovitš)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Ammattiyhdistysten liiton puheenjohtaja

Koleda Aleksandr Mihailovitš

(Kaljada Aljaksandr Mihailavits)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Brestin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Mihasev Vladimir Iljitš

(Mihasjou Uladzimir Iljitš)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Gomelin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Lutšina Leonid Aleksandrovitš (Lutšyna Leanid Aljaksandravitš)

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minskin alue

 

 

Grodnon alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Karpenko Igor Vasiljevitš

(Karpenka Ihar Vasiljevitš)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Venäjä

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Minskin kaupungin keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Kurlovitš Vladimir Anatoljevitš

(Kurlovitš Uladzimir Anatoljevitš)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Minskin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Metelitsa Nikolai Timofejevitš

(Mjatselitsa Mikalai Tsimafejevitš)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Mogilevin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Pištšulenok Mihail Vasiljevitš

(Pištšuljonak Mihail Vasiljevitš)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Vitebskin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Rybakov Aleksei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Minskin Moskovan alueen tuomioistuimen tuomari

Bortnik Sergei

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80–263, Minsk

MP0469554

Yleinen syyttäjä

Jasinovitš Leonid Stanislavovitš

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Butšany, Vitebskin alue

Ul. Gorovtsa 4–104, Minsk

MP0515811

Minskin Tsentralnijalueen tuomioistuimen tuomari

Migun Andrei Arkadevitš

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

Ul. Goretskovo Maksima 53–16, Minsk

MP1313262

Yleinen syyttäjä


LIITE IV

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

Nimi (suomenkielinen transkriptio)

Nimi (valkovenäjänkielinen transkriptio)

Nimi (venäjänkielinen transkriptio)

Syntymäaika

Syntymäpaikka

Osoite

Passin numero

Asema

Lukašenko Aleksandr Grigorjevitš

(Lukašenka Aljaksandr Ryhoravitš)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopis, Vitebskin alue

 

 

Presidentti

Nevyglas Gennadi Nikolajevitš

(Nevyhlas Henadz Mikalajevitš)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinskin alue

 

 

Presidentin kanslian päällikkö

Petkevitš Natalia Vladimirovna

(Pjatkevitš Natalja Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Presidentin kanslian varapäällikkö

Rubinov Anatoli Nikolaejevitš

(Rubinau Anatol Mikalajevitš)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Varajohtaja vastuualueena tiedotusvälineet ja ideologia, presidentin kanslia

Proleskovski Oleg Vitoldovitš

(Praljaskouski Aleh Vitoldavitš)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Venäjä, nykyinen Sergijev Posad)

 

 

Avustaja ja pääideologiaosaston johtaja, presidentin kanslia

Radkov Aleksandr Mihailovitš

(Radzkou Aljaksandr Mihailavitš)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Opetusministeri

Rusakevitš Vladimir Vasiljevitš

(Rusakevitš Uladzimir Vasiljevitš)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoštši, Выгонощи, Брестская область

 

 

Tiedotusministeri

Golovanov Viktor Grigorjevitš

(Halavanau Viktar Ryhoravitš)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Oikeusministeri

Zimouski Aljaksandr Leanidavitš

(Zimovski Aleksandr Leonidovitš)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Saksa

 

 

Parlamentin ylähuoneen jäsen, kansallisen radio- ja televisioyhtiön johtaja

Konopljev Vladimir Nikolajevitš

(Kanapljou Uladzimir Mikalajevitš)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Parlamentin alahuoneen puhemies

Tšerginets Nikolai Ivanovitš

(Tšarhinets Mikalai Ivanavitš)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Ylähuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

Kostjan Sergei Ivanovitš

(Kastsjan Sjarhei Ivanavitš)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usohi, Mogilevin alue,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Alahuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

Orda Mihail Sergejevitš

(Orda Mihail Sjarhejevitš)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, Grodnon alue,

Дятлово Гродненской области

 

 

Ylähuoneen jäsen, BRSM-nuorisojärjestön johtaja

Lozovik Nikolai Ivanovitš

(Lazavik Mikalai Ivanavitš)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjany, Minskin alue,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Valko-Venäjän keskusvaalilauta-kunnan varapuheenjohtaja

Miklaševitš Pjotr Petrovitš

(Miklaševitš Pjotr Pjatrovitš)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minskin alue,

Косута Минской области

 

 

Ylin syyttäjäviranomainen

Sliževski Oleg Leonidovitš

(Sližeuski Aleh Leanidavitš)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Oikeusministeriön yhteiskunnallisista järjestöistä, puolueista ja kansalaisjärjestöistä vastaavan osaston johtaja

Hariton Aleksandr

(Haryton Aljaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Oikeusministeriön yhteiskunnallisista järjestöistä, puolueista ja kansalaisjärjestöistä vastaavan osaston neuvonantaja

Smirnov Jevgeni Aleksandrovitš

(Smirnou Jaugen Aljaksandravitš)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Rjazanin alue, Venäjä

 

 

Taloustuomioistuimen ensimmäinen varapuheenjohtaja

Reutskaja Nadežda Zalovna

(Ravutskaja Nadzeja)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minskin Moskovan alueen tuomari

Trubnikov Nikolai Aleksejevitš

(Trubnikau Mikalai Aljaksejevitš)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minskin Partizanskijalueen tuomari

Kuprijanov Nikolai Mihailovitš

(Kupryjanau Mikalai Mihailavitš)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Ylimmän syyttäjäviranomaisen sijainen

Suhorenko Stepan Nikolajaevitš

(Suharenka Stsjapan Mikalajevitš)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zduditši, Gomelin alue,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Valtion turvallisuuspalvelun KGB:n puheenjohtaja

Dementei Vasili Ivanovitš

(Dzemjantsei Vasil Ivanavitš)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

KGB:n ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kozik Leonid Petrovitš,

(Kozik Leanid Pjatrovitš)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Ammattiyhdistysten liiton puheenjohtaja

Koleda Aleksandr Mihailovitš

(Kaljada Aljaksandr Mihailavits)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Brestin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Mihasev Vladimir Iljitš

(Mihasjou Uladzimir Iljitš)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Gomelin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Lutšina Leonid Aleksandrovitš (Lutšyna Leanid Aljaksandravitš)

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minskin alue

 

 

Grodnon alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Karpenko Igor Vasiljevitš

(Karpenka Ihar Vasiljevitš)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Venäjä

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Minskin kaupungin keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Kurlovitš Vladimir Anatoljevitš

(Kurlovitš Uladzimir Anatoljevitš)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Minskin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Metelitsa Nikolai Timofejevitš

(Mjatselitsa Mikalai Tsimafejevitš)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Mogilevin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Pištšulenok Mihail Vasiljevitš

(Pištšuljonak Mihail Vasiljevitš)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Vitebskin alueen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Šeiman

Viktor Vladimirovitš

 

 

26.5.1958

Grodnon alue

 

 

Turvallisuusneuvoston kansliapäällikkö

Pavlitšenko Dmitri

Valerjevitš

 

 

1966

Vitebsk

 

 

Valko-Venäjän sisäasiainministeriön erityisjoukkojen (SOBR) päällikkö

Naumov

Vladimir Vladimirovitš

 

 

7.2.1956

 

 

 

Sisäasiainministeri

Jermošina Lidia Mihailovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (Minskin alue)

 

 

Valko-Venäjän keskusvaalilauta-kunnan puheenjohtaja

Podobed Juri Nikolajevitš

 

 

5.3.1962

Slutsk (Minskin alue)

 

 

OMONin (miliisin erityisyksikkö) everstiluutnantti, sisäasiainministeriö

Rybakov Aleksei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Minskin Moskovan alueen tuomioistuimen tuomari

Bortnik Sergei Aleksandrovitš

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80–263, Minsk

MP0469554

Yleinen syyttäjä

Jasinovitš Leonid Stanislavovitš

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Butšany, Vitebskin alue

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Minskin Tsentralnijalueen tuomioistuimen tuomari

Migun Andrei Arkadevitš

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53–16, Minsk

MP1313262

Yleinen syyttäjä


26.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2010,

Euroopan laajuisen tavanomaisen ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyjen 2006/920/EY ja 2008/231/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7179)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/640/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston 17 päivänä heinäkuuta 2009 antamat suositukset osajärjestelmää ohjaus, hallinta- ja merkinanto sekä osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevien YTE:ien yhdenmukaisista ERTMS-säännöistä (ERA/REC/2009–02/INT), suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän sekä tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmiä käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevien YTE:ien tarkistetusta liitteestä P (ERA/REC/2009–03/INT), tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevan YTE:n tarkistetusta liitteestä T (ERA/REC/2009–04/INT) sekä muutoksesta, jonka tavoitteena on saavuttaa yhdenmukaisuus direktiivin 2007/59/EY sekä osajärjestelmiä käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevien YTE:ien välillä kuljettajan pätevyysvaatimuksien osalta (ERA/REC/2009–05/INT),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 881/2004 12 artiklan (2) mukaan Euroopan rautatievirasto, jäljempänä ’virasto’, varmistaa, että yhteentoimivuuden tekniset eritelmät, jäljempänä ’YTE:t’, mukautetaan tekniseen kehitykseen ja markkinasuuntauksiin sekä sosiaalisiin vaatimuksiin, ja ehdottaa komissiolle tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia YTE:iin.

(2)

Komissio antoi 13 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyllä päätöksellä K(2007) 3371 virastolle yleisen toimeksiannon toteuttaa tiettyjä toimia Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 23 heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY (3) sekä Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY (4) nojalla. Kyseisen yleisen toimeksiannon mukaan virastoa pyydettiin tarkistamaan komission päätöksellä 2006/920/EY (5) hyväksytty tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä sekä komission päätöksellä 2008/231/EY (6) hyväksytty suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskeva tarkistettu yhteentoimivuuden tekninen eritelmä sekä antamaan teknisiä lausuntoja kriittisistä virheistä ja julkaisemaan luettelo havaituista vähäisistä virheistä.

(3)

Eurooppalaista junakulunvalvontajärjestelmää, jäljempänä ’ETCS’, ja rautatieliikenteessä käytettävää GSM-järjestelmää, jäljempänä ’GSM-R’, pidetään tärkeinä välineinä yhdenmukaiseen Euroopan laajuiseen rautatiejärjestelmään siirtymisessä. Siksi on välttämätöntä yhdenmukaistaa niitä koskevat säännöt mahdollisimman pian. Tämän periaatteen mukaisesti ETCS:n ja GSM-R:n eritelmät esitetään YTE:issä.

(4)

On ensiarvoisen tärkeää, että YTE:issä esitetyt vaatimukset ovat johdonmukaisia ja yksiselitteisiä. Tämä merkitsee myös sitä, että eri YTE:issä ei saa viitata eri kehitysvaiheissa oleviin teknisiin vaatimuksiin. Kaikkien YTE:ien olisi siis viitattava täysin samanlaisiin teknisiin vaatimuksiin.

(5)

YTE:issä olevien Euroopan laajuista suurten nopeuksien rautatiejärjestelmää ja tavanomaista rautatiejärjestelmää koskevin sääntöjen yhdenmukaistamiseksi käyttötoimintaa koskevat säännöt olisi julkaistava teknisenä asiakirjana viraston verkkosivustolla.

(6)

Tavanomaisen rautatiejärjestelmän käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan YTE:n olisi sisällettävä sama viitetieto kuin suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan tarkistetun YTE:n.

(7)

Teknisen asiakirjan ”YTE Käyttötoimintaa ja liikenteen hallinta, liite A” tarkistuksessa olisi noudatettava CCM-muutoksenhallintaprosessia (Change Control Management), jota käytetään teknisten ERTMS-eritelmien validoinnissa.

(8)

Direktiivin 2008/57/EY 32 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisen kalustoyksikön on saatava eurooppalainen kalustoyksikkönumero (EVN), kun sille myönnetään ensimmäinen käyttöönottolupa. Kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä 9 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/756/EY (7) mukaan eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään kansalliseen rekisteriin, jota ylläpitää asianomaisen jäsenvaltion nimeämä kansallinen elin.

(9)

Käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa (sekä suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän että tavanomaisen rautatiejärjestelmän) koskevan YTE:n liitteessä P olevat kalustoyksikön tunnusta koskevia vaatimuksia on tarpeen tarkistaa ottaen huomioon myös direktiivillä 2008/57/EY ja päätöksellä 2007/756/EY vahvistettujen oikeudellisten puitteiden kehittyminen. Koska monien teknisten tunnusten kohdalla tapahtuu teknistä kehitystä, tällaisia teknisiä tunnuksia koskevien luettelojen julkaiseminen ja päivittäminen olisi annettava viraston tehtäväksi.

(10)

Jarrutuskykyä koskevat vaatimukset ovat avoin kysymys tavanomaisen rautatiejärjestelmän käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevassa YTE:ssä. Jarrutuskyvyn toiminnalliset näkökohdat olisi yhdenmukaistettava.

(11)

Veturinkuljettajan ammatillista pätevyyttä sekä fyysistä ja psyykkistä kuntoa koskevat vaatimukset esitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/59/EY (8). Päällekkäisyyksien ja tarpeettomien toistojen välttämiseksi näitä vaatimuksia ei pitäisi sisällyttää käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevaan YTE:ään.

(12)

Sen vuoksi olisi muutettava päätöksiä 2006/920/EY ja 2008/231/EY.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2006/920/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2006/920/EY seuraavasti:

a)

Lisätään 1 a ja 1 b artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Teknisten tunnusten hallinta

1.   Euroopan rautatievirasto ERA julkaisee Internet-sivustollaan luettelon liitteissä P.9, P.10, P.11, P.12 ja P.13 tarkoitetuista teknisistä tunnuksista.

2.   ERA pitää 1 kohdassa tarkoitetut tunnusten luettelot ajantasaisina ja ilmoittaa komissiolle niiden muutoksista. Komissio tiedottaa näiden teknisten tunnusten muutoksista jäsenvaltioille direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan mukaisesti perustetun komitean välityksellä.

1 b artikla

Jos liikkuvan kaluston yksikkö myydään tai vuokrataan kuutta kuukautta pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi ja jos kaikki tekniset ominaisuudet, joiden mukaisesti se on otettu käyttöön, pysyvät muuttumattomina, sen eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron (EVN) saa 31 päivään joulukuuta 2013 asti muuttaa rekisteröimällä kalustoyksikkö uudelleen ja peruuttamalla alkuperäinen rekisteröinti.

Jos tämä uusi rekisteröinti koskee eri jäsenvaltiota kuin alkuperäinen rekisteröinti, uuden rekisteröinnin kohdalla toimivaltainen rekisteröivä yksikkö voi vaatia jäljennöksen alkuperäiseen rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista.

Tällainen EVN-numeron vaihtaminen ei rajoita direktiivin 2008/57/EY 21–26 artiklan soveltamista valtuutusmenettelyjen osalta.

EVN-numeron vaihtamisesta syntyvistä hallinnollisista kustannuksista vastaa EVN-numeron vaihtamista pyytävä hakija.”

b)

Muutetaan liitteet liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Päätöksen 2008/231/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2008/231/EY seuraavasti:

a)

Lisätään 1 a ja 1 b artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Teknisten tunnusten hallinta

1.   Euroopan rautatievirasto ERA julkaisee Internet-sivustollaan luettelon liitteissä P.9, P.10, P.11, P.12 ja P.13 mainituista teknisistä tunnuksista.

2.   ERA pitää 1 kohdassa tarkoitetut tunnusten luettelot ajantasaisina ja ilmoittaa komissiolle niiden muutoksista. Komissio tiedottaa näiden teknisten tunnusten muutoksista jäsenvaltioille direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan mukaisesti perustetun komitean välityksellä.

1 b artikla

Jos liikkuvan kaluston yksikkö myydään tai vuokrataan kuutta kuukautta pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi ja jos kaikki tekniset ominaisuudet, joiden mukaisesti se on otettu käyttöön, pysyvät muuttumattomina, sen eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron (EVN) saa 31 päivään joulukuuta 2013 asti muuttaa rekisteröimällä kalustoyksikkö uudelleen ja peruuttamalla alkuperäinen rekisteröinti.

Jos tämä uusi rekisteröinti koskee eri jäsenvaltiota kuin alkuperäinen rekisteröinti, uuden rekisteröinnin kohdalla toimivaltainen rekisteröivä yksikkö voi vaatia jäljennöksen alkuperäiseen rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista.

Tällainen EVN-numeron vaihtaminen ei rajoita direktiivin 2008/57/EY 21–26 artiklan soveltamista valtuutusmenettelyjen osalta.

EVN-numeron vaihtamisesta syntyvistä hallinnollisista kustannuksista vastaa EVN-numeron vaihtamista pyytävä hakija.”

b)

Muutetaan liitteet liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 25 päivästä lokakuuta 2010.

Liitteessä I olevaa 6 kohtaa ja liitteessä II olevaa 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2014.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6.

(4)  EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1.

(5)  EUVL L 359, 18.12.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 84, 26.3.2008, s. 1.

(7)  EUVL L 305, 23.11.2007, s. 30.

(8)  EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51.


LIITE I

Muutetaan päätöksen 2006/920/EY liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

Korvataan 2.2.1 kohta seuraavasti:

”2.2.1   HENKILÖKUNTA JA JUNAT

Jäljempänä olevat 4.6 ja 4.7 kohdat koskevat henkilökuntaa, joka on junassa mukana ja suorittaa turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä, ylitettäessä valtioiden välinen raja ja työskentelee sellaista paikkaa kauempana, jota rataverkon haltijan verkkoselostuksessa nimitetään ’rajaksi’ ja joka sisältyy tämän turvallisuuslupaan.

Kohta 4.6.2 (Kielitaito) koskee myös veturinkuljettajia, kuten direktiivin 2007/59/EY liitteessä VI olevassa 8 kohdassa säädetään.

Henkilökunnan jäsenen ei katsota ylittävän rajaa, jos toiminta käsittää työskentelyn vain tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvattujen ’rajojen’ sisällä.

Turvallisuuden kannalta kriittistä junanlähetystä ja junan kulkulupien antamista hoitaviin henkilöihin sovelletaan ammatillista pätevyyttä sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien määräysten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä.

Niihin henkilöstön jäseniin, jotka hoitavat turvallisuuden kannalta kriittisiä junan valmistelutehtäviä juuri ennen kuin sen on tarkoitus ylittää raja ja liikennöidä tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvailtuja ’rajoja’ pidemmälle, sovelletaan 4.6 kohtaa sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien määräysten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä. Junan ei katsota liikennöivän rajan yli, jos kaikki junan valtioiden välisen rajan ylittävät vaunut kulkevat vain tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvatulle ’rajalle’ saakka.

Tästä voidaan yhteenvetona esittää seuraavat taulukot:

Henkilöstö, joka työskentelee sellaisten junien mukana, jotka ylittävät valtioiden välisen rajan ja jatkavat matkaansa rajan jälkeen

Tehtävä

Ammatillinen pätevyys

Terveydentilavaatimukset

Junan miehistönä oleminen

4.6

4.7

Junan kulkulupien antaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan valmistelu

4.6

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan lähettäminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen


Henkilöstö, joka työskentelee sellaisissa junissa, jotka eivät ylitä valtioiden välistä rajaa tai jatka rajaa pidemmälle

Tehtävä

Ammatillinen pätevyys

Terveydentilavaatimukset

Junan miehistönä oleminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan kulkulupien antaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan valmistelu

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan lähettäminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen”

b)

Korvataan 2.2.2 kohdan neljäs kohta seuraavasti:

”Tämän vuoksi tämän YTE:n liitteessä A eritellään nyt eurooppalaisen junakulunvalvontajärjestelmän (ETCS) yksityiskohtaiset toimintasäännöt ja GSM:n rautatiekäytön vaatimukset (GSM-R).”

c)

Korvataan 4.2.2.6.2 kohta seuraavasti:

”4.2.2.6.2   Jarrutuskyky

Rataverkon haltijan on annettava rautatieyritykselle tiedot vaaditusta todellisesta jarrutuskyvystä. Näihin tietoihin on tarvittaessa sisällyttävä infrastruktuuriin mahdollisesti vaikuttavien jarrujärjestelmien, kuten magneettijarrujen, sähköjarrujen ja pyörrevirtajarrujen, käyttöä koskevat ehdot.

Rautatieyrityksen on varmistettava junan riittävä jarrutuskyky laatimalla kuljettajille jarrutussäännöt.

Jarrutuskykyä koskevia sääntöjä on hallittava rataverkon haltijan ja rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän puitteissa.

Lisävaatimukset esitetään liitteessä T.”

d)

Korvataan 4.3.2.6 kohta seuraavasti:

”4.3.2.6    Hiekan käyttö. Ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset junan kuljettamiseksi

Tämän YTE:n liitteen B (kohdan C1) sekä tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n 4.2.11 alakohdan (Yhteensopivuus radanvarren junanilmaisinjärjestelmien kanssa) ja liitteen A lisäyksessä 1 olevan 4.1 kohdan (siten, kun sitä on lainattu 4.3.1.10 alakohdassa) välillä on liitäntä, joka koskee hiekoitusta.”

e)

Korvataan 4.3.3.11 kohta seuraavasti:

”4.3.3.11   Junan kokoonpano, liite L

Tämän YTE:n 4.2.2.5 alakohdan ja liitteen L sekä tavanomaisen rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston (tavaravaunuja koskevan) YTE:n 4.2.3.5 alakohdan (Pitkittäissuuntaiset puristusvoimat) välillä on liitäntä, joka koskee junien käyttämistä, junien käsittelyä ja junan liikkuvan kaluston sijoittelua.

Tällä kohdalla tulee olemaan liitäntä liikkuvan kaluston YTE:n tuleviin versioihin, kun niissä käsitellään vetoyksikköjä ja matkustajavaunuja.”

f)

Korvataan 4.6.1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Tietoja eri tehtävissä edellytettävästä ammatillisesta vähimmäispätevyydestä on liitteissä J ja L.”

g)

Korvataan 4.6.3.1 kohdan C ja D alakohta seuraavasti:

”C   Alkuarviointi

perusasiat

arviointiohjelma, johon sisältyy käytännön taitokoe

kouluttajien pätevyys

pätevyystodistuksen antaminen.

D   Pätevyyden ylläpitäminen

pätevyyden ylläpitämisen periaatteet

käytettävät menetelmät

pätevyyden ylläpitoprosessin virallistaminen

arviointiprosessi.”

h)

Korvataan 4.6.3.2.3.1 kohta seuraavasti:

”4.6.3.2.3.1   Reitin tuntemus

Rautatieyrityksen on määriteltävä prosessi, jonka avulla junamiehistön liikennöitävien reittien tuntemus hankitaan ja ylläpidetään. Tämän prosessin on

perustuttava rataverkon haltijan antamiin reittitietoihin ja

oltava tämän YTE:n 4.2.1 alakohdassa kuvatun prosessin mukainen.”

i)

Poistetaan 4.7.5.4 kohta.

j)

Poistetaan 4.7.6 kohta.

k)

Korvataan 7.3.2 kohta seuraavasti:

”7.3.2   ERITYISTAPAUSTEN LUETTELO

Jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi”

2)

Korvataan liitteet A1 ja A2 liitteellä A seuraavasti:

”LIITE A

ERTMS/ETCS- JA ERTMS/GSM-R-JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

ERTMS/ETCS- ja ERTMS/GSM-R-järjestelmien käyttösäännöt esitetään teknisessä asiakirjassa nimeltään ’ETCS and GSM-R rules and principles – version 1’, joka on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu)”.

3)

Muutetaan liitteessä G oleva taulukko seuraavasti:

a)

Poistetaan parametrin ”Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset” osalta sarakkeessa ”Kunkin parametrin tarkastettavat elementit” oleva maininta ”raskaus (kuljettajat)”;

b)

Poistetaan parametrin ”Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset” osalta rivi, jossa on maininta ”Kuljettajia koskevat erityisvaatimukset: kuuloa/puhekykyä koskevat vaatimukset, antropometria”, samoin kuin viittaus 4.7.6 kohtaan.

4)

Poistetaan liite H.

5)

Poistetaan liitteessä N olevan taulukon 4.7.6 (Erityisesti junan kuljettamistehtävää koskevat vaatimukset) viimeinen rivi.

6)

Korvataan liitteet P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 ja P13 seuraavasti:

”LIITE P

LIIKKUVAN KALUSTON TUNNISTEET

1.   Yleistä

Tässä liitteessä kuvaillaan eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja sen näkyvä merkitseminen liikkuvan kaluston yksikköön sen erottamiseksi yksiselitteisesti ja pysyvästi muista liikenteessä olevista yksiköistä. Siinä ei käsitellä muita numeroita tai merkintöjä, joita mahdollisesti on kaiverrettu tai kiinnitetty pysyvästi valmistusvaiheessa kalustoyksikön runkorakenteeseen tai pääkomponentteihin.

2.   Eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja siihen liittyvät lyhenteet

Jokaiselle liikkuvan kaluston yksikölle annetaan 12-numeroinen tunnus (nimeltään eurooppalainen kalustoyksikkönumero (EVN)), joka koostuu seuraavasti:

Liikkuvan kaluston ryhmä

Yhteentoimivuus ja kalustoyksikön tyyppi

[2 numeroa]

Kalustoyksikön rekisteröintimaa

[2 numeroa]

Tekniset ominaisuudet

[4 numeroa]

Sarjanumero

[3 numeroa]

Tarkistusnumero

[1 numero]

Vaunut

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

[lisätietoja liitteessä P.6]

01–99

[lisätietoja liitteessä P.4]

0000–9999

[lisätietoja liitteessä P.9]

000–999

0–9

[lisätietoja liitteessä P.3]

Matkustajavaunut

50–59

60–69

70–79

[lisätietoja liitteessä P.7]

0000–9999

[lisätietoja liitteessä P.10]

000–999

Vetokalusto ja kiinteään junayksikköön tai ennalta määriteltyyn kokoonpanoon kuuluva kalusto

90–99

[lisätietoja liitteessä P.8]

0000000–8999999

[jäsenvaltiot määrittelevät myöhemmin näiden numeroiden merkityksen kahden- tai monenkeskisillä sopimuksilla]

Erikoiskalusto

9000–9999

[lisätietoja liitteessä P.11]

000–999

Tietyssä maassa teknisiä ominaistietoja kuvaavat seitsemän numeroa ja sarjanumero riittävät kalustoyksikön yksikäsitteiseen tunnistamiseen matkustajavaunujen ja erikoiskaluston ryhmissä. (1).

Numerotunnus täydennetään kirjaimilla:

a)

yhteentoimivuuteen liittyvät merkinnät (lisätietoja liitteessä P.5);

b)

sen maan tunnus, jossa kyseinen kalustoyksikkö on rekisteröity (lisätietoja liitteessä P.4);

c)

haltijan tunnus (lisätietoja liitteessä P.1);

d)

teknisten ominaistietojen lyhenteet (lisätietoja on liitteessä P.12 vaunujen osalta ja liitteessä P.13 matkustajavaunujen osalta).

3.   Numerojen antaminen

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on annettava komission päätöksen 2007/756/EY (tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä) sääntöjen mukaisesti.

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on vaihdettava, jos se ei kalustoyksikköön tehtyjen teknisten muutosten takia enää kuvaa yksikön yhteentoimivuutta tai tämän liitteen mukaisia teknisiä ominaisuuksia. Mainitut tekniset muutokset saattavat edellyttää uutta yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 2008/57/EY 20–25 artiklan mukaista käyttöönottolupaa.

LIITE P.1

LIIKKUVAN KALUSTON HALTIJAN TUNNUS

1.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen (VKM) määritelmä

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus (VKM) on kirjaintunnus, joka koostuu 2–5 kirjaimesta (2 4 5 9). Liikkuvan kaluston haltijan tunnus merkitään jokaiseen liikkuvan kaluston yksikköön eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron lähelle. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus yksilöi kyseisen haltijan kansalliseen liikkuvan kaluston rekisteriin merkityllä tavalla.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus on yksiselitteinen ja voimassa kaikissa niissä maissa, joita tämä YTE koskee, sekä kaikissa maissa, jotka tekevät tässä YTE:ssä kuvatun liikkuvan kaluston numeroinnin ja haltijan merkinnän soveltamista edellyttävän sopimuksen.

2.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen muoto

Haltijan tunnus esittää liikkuvan kaluston haltijan joko koko nimenä tai lyhennettynä, mahdollisuuksien mukaan tunnistettavassa muodossa. Kaikkia latinalaisen kirjaimiston 26:ta merkkiä voidaan käyttää. Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimia. Kirjaimet, jotka eivät ole haltijan nimen muodostavien sanojen alkukirjaimia, voidaan kuitenkin kirjoittaa pienin kirjaimin. Yksiselitteisyyttä tarkistettaessa pieniä kirjaimia pidetään isoina kirjaimina.

Kirjaimissa saa olla diakriittisiä merkkejä (3 6 10). Diakriittisiä merkkejä ei oteta huomioon yksiselitteisyyttä tarkastettaessa.

Jos liikkuvan kaluston haltijan kotipaikka on maassa, jossa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, haltijan tunnuksen perään voidaan merkitä sama tunnus maan omilla kirjaimilla merkittynä ja vinoviivalla (”/”) erotettuna. Tätä käännettyä tunnusta ei oteta huomioon tietojenkäsittelyssä.

3.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnusten antamista koskevia määräyksiä

Liikkuvan kaluston haltijalle voidaan antaa enemmän kuin yksi tunnus seuraavissa tapauksissa:

liikkuvan kaluston haltijalla on virallinen nimi useammalla kuin yhdellä kielellä;

liikkuvan kaluston haltijalla on hyvä syy erottaa eri kalustoryhmät organisaatiossaan.

Yritysryhmälle voidaan antaa yksi ainoa liikkuvan kaluston haltijan tunnus seuraavissa tapauksissa:

yritykset kuuluvat samaan yritysrakenteeseen (esim. holdingyhtiön tapauksessa);

yritykset luuluvat samaan yritysrakenteeseen, joka on valtuuttanut yhden rakenteeseen kuuluvan organisaation hoitamaan kaikki asiat toisten puolesta;

yritysryhmä on valtuuttanut yhden erillisen oikeushenkilön hoitamaan kaikki asiat puolestaan, missä tapauksessa tämä oikeushenkilö on liikkuvan kaluston haltija.

4.   Liikkuvan kaluston haltijatunnusten rekisteri ja tunnuksen antamismenettely

Haltijatunnusten rekisteri on julkinen, ja sitä päivitetään reaaliaikaisesti.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnusta koskeva anomus jätetään hakijan sijoittumismaan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka toimittaa sen Euroopan rautatievirastolle. Tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen omistajan on ilmoitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tunnuksen käytön lopettamisesta, ja toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta Euroopan rautatievirastolle. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus peruutetaan sen jälkeen, kun haltija on osoittanut, että kaikkien asianosaisten kalustoyksiköiden merkinnät on muutettu. Samaa tunnusta ei anneta uudelleen käyttöön kymmeneen vuoteen, paitsi jos se annetaan uudelleen aiemmalle omistajalle tai tämän pyynnöstä toiselle omistajalle.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus voidaan siirtää toiselle omistajalle, joka on alkuperäisen omistajan laillinen seuraaja. Tunnus pysyy voimassa, vaikka sen omistaja muuttaa nimensä muotoon, joka ei muistuta kyseistä tunnusta.

LIITE P.2

NUMERON JA SIIHEN LIITTYVÄN KIRJAINTUNNUKSEN MERKINTÄ KALUSTOON

1.   Ulkoisia merkintöjä koskevat yleiset järjestelyt

Isoja kirjaimia ja numeroita sisältävät merkinnät on tehtävä vähintään 80 mm korkeaa, selkeää pääteviivatonta kirjasintyyliä käyttäen. Matalampia kirjaimia voidaan käyttää vain, jos ei ole muuta vaihtoehtoa kuin merkitä ne suoraan aluskehykseen.

Merkinnät saavat olla enintään 2 metrin korkeudella kiskojen tasosta.

2.   Tavaravaunut

Merkinnät on tehtävä vaunun koriin seuraavasti:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553–4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235–2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100–8

Slpss

 

 

Jos vaunun korissa ei ole tarpeeksi tilaa näille merkinnöille (erityisesti laidattomissa avovaunuissa), merkinnät on järjestettävä seuraavasti:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks

Jos vaunuun merkitään yksi tai useampia kansallisesti määriteltyjä kirjaimia, ne on merkittävä kansainvälisen merkinnän perään ja erotettava siitä väliviivalla seuraavasti:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Matkustajavaunut

Merkinnät on tehtävä vaunujen molemmille sivuille seuraavasti:

-SNCF

61 87 –7

 

B10 tu

Kaluston rekisteröintimaasta ja teknisistä ominaisuuksista kertovat merkinnät tehdään heti vaunun eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron eteen, taakse tai alle.

Jos vaunussa on ohjaamo, eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään myös ohjaamon sisään.

4.   Veturit, moottorivaunut ja erikoisvaunut

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on merkittävä vetokaluston molemmille sivuille seuraavasti:

92 10 1108 062–6

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään myös vetokaluston jokaisen ohjaamon sisäpuolelle.

Kaluston haltija voi merkitä eurooppalaista kalustoyksikkönumeroa suuremmilla merkeillä toiminnan kannalta hyödyllisen oman numerotunnuksensa (joka yleensä koostuu kirjaintunnuksella täydennetystä sarjanumerosta). Kaluston haltija voi itse valita paikan, johon se sijoittaa oman numerotunnuksensa, mutta eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron on kuitenkin aina oltava helposti erotettavissa kaluston haltijan omasta numerotunnuksesta.

LIITE P.3

TARKISTUSNUMERON (12. NUMERON) MÄÄRITTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Tarkistusnumero määritetään seuraavasti:

tunnuksen parillisissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot otetaan huomioon sellaisenaan;

tunnuksen parittomissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot kerrotaan kahdella;

parillisissa asemissa olevat numerot ja parittomissa asemissa olevien numeroiden ja kakkosen tulot lasketaan sitten yhteen;

näin saatu summa merkitään muistiin;

tarkistusnumero on numero, joka summaan on lisättävä, jotta se olisi kymmenellä jaollinen; jos summan ykkösten arvo on nolla, tarkistusnumero on myös nolla.

Esimerkkejä

1 —

Perusnumero

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Tämän summan ykkösten arvo on 2.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 8, ja koko tunnukseksi tulee 33 84 4796 100–8.

2 —

Perusnumero

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Tämän summan ykkösten arvo on 0.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 0, ja koko tunnukseksi tulee 31 51 3320 198–0.

LIITE P.4

LIIKKUVAN KALUSTON REKISTERÖINTIMAAN TUNNUKSET (NUMEROT 3–4 JA LYHENTEET)

Kolmansia maita koskevat tiedot on annettu vain tiedoksi.

Maa

Maan kirjain tunnus (2 4 5 9)

Maan numero tunnus

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Itävalta

A

81

Azerbaidžan

AZ

57

Valko-Venäjä

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia-Hertsegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

Kiina

RC

33

Kroatia

HR

78

Kuuba

CU (2 4 5 9)

40

Kypros

CY

 

Tšekki

CZ

54

Tanska

DK

86

Egypti

ET

90

Viro

EST

26

Suomi

FIN

10

Ranska

F

87

Georgia

GE

28

Saksa

D

80

Kreikka

GR

73

Unkari

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanti

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japani

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgisia

KS

59

Latvia

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Liettua

LT

24

Luxemburg

L

82

Makedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Montenegro

ME

62

Marokko

MA

93

Alankomaat

NL

84

Pohjois-Korea

PRK (2 4 5 9)

30

Norja

N

76

Puola

PL

51

Portugali

P

94

Romania

RO

53

Venäjä

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovakia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Etelä-Korea

ROK

61

Espanja

E

71

Ruotsi

SE

74

Sveitsi

CH

85

Syyria

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turkki

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraina

UA

22

Yhdistynyt kuningaskunta

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

LIITE P.5

YHTEENTOIMIVUUDEN MERKINTÄ KIRJAINTUNNUKSIN

’TEN’: Seuraavien ehtojen mukainen kalusto:

Kalusto täyttää kaikkien asianmukaisten käyttöönottohetkellä voimassa olevien YTE:ien vaatimukset ja sille on myönnetty direktiivin 2008/57/EY 22 artiklan 1 kohdan mukainen käyttöönottolupa.

Kalustolla on kaikkien jäsenvaltioiden tunnustama direktiivin 2008/57/EY 23 artiklan 1 kohdan mukainen lupa tai se on saanut kaikkien jäsenvaltioiden erillisen hyväksynnän.

’PPV/PPW’: Liikkuva kalusto, joka on PPV/PPW- tai PGW-sopimuksen mukainen (OSJD-maissa)

(alkuperäinen: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Huomautukset:

a)

Kaluston TEN-merkintä vastaa liitteessä P.6 esitetyn kalustonumeron ensimmäistä numeroa 0–3.

b)

Kalusto, jolle ei ole myönnetty käyttöönottolupaa kaikissa jäsenvaltioissa, on merkittävä tunnuksella, joka ilmaisee, missä jäsenvaltioissa kalustolle on myönnetty käyttöönottolupa. Luvan myöntäneet jäsenvaltiot merkitään jommallakummalla seuraavissa piirustuksissa kuvatuista tavoista. Piirustuksissa D tarkoittaa jäsenvaltiota, joka on myöntänyt käyttöönottoluvan ensimmäisenä (tässä esimerkissä Saksa), ja F jäsenvaltiota, joka on myöntänyt käyttöönottoluvan toisena (tässä esimerkissä Ranska). Jäsenvaltioiden kooditunnukset ovat liitteen P.4 mukaiset. Määräys kattaa kaluston, joka on YTE:n mukainen ja kaluston, joka ei ole YTE:n mukainen. Liitteessä P.6 esitetyn kalustonumeron ensimmäinen numero on kyseisellä kalustolla 4 tai 8.

Image

Image

LIITE P.6

YHTEENTOIMIVUUDEN TUNNUKSET TAVARAVAUNUILLE (NUMEROT 1–2)

 

2. numero

1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. numero

1. numero

 

 

Raideleveys

kiinteä tai muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä tai muuttuva

Raideleveys

 

TEN (2 4 5 9)

ja/tai

COTIF (3 6 10)

ja/tai

PPV/PPW

0

akselit

Ei käytetä

TEN (2 4 5 9)- ja/tai COTIF- vaunut

ei käytetä (8)

PPV/PPW- vaunut

(muuttuva raideleveys)

akselit

0

1

telit

telit

1

TEN (2 4 5 9)

ja/tai

COTIF (3 6 10)

ja/tai

PPV/PPW

2

akselit

TEN (2 4 5 9)- ja/tai COTIF- vaunut

PPV/PPW-vaunut

(kiinteä raideleveys)

akselit

2

3

telit

telit

3

Muut vaunut

4

Akselit (7 11)

Ei-kaupallisen liikenteen vaunut

Muut vaunut

Vaunut, joilla on erityisiä teknisiä ominaisuuksia vastaava numerointi ja joita ei käytetä EU:n liikenteessä

akselit

4

8

Telit (7 11)

telit

8

 

 

Liikenne

Kotimaan liikenne tai kansainvälinen liikenne erillisellä sopimuksella

 

 

 

1. numero

2. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. numero

2. numero

LIITE P.7

KANSAINVÄLISEN LIIKENTEEN TUNNUKSET MATKUSTAJAVAUNUILLE (NUMEROT 1–2)

 

Kotimaan liikenne

TEN (2 4 5 9) ja/tai COTIF (3 6 10) ja/tai PPV/PPW

Kotimaan liikenne tai kansainvälinen liikenne erillisellä sopimuksella

TEN (2 4 5 9) ja/tai COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. numero

1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Kotimaan liikenteen kalusto

Kiinteän raideleveyden kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla (mukaan luettuina autonkuljetusvaunut)

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Ei käytetä

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Museokalusto

Ei käytetä (7 11)

Kiinteän raideleveyden kalusto

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) vaihdettavin telein

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) säädettävin akselein

6

Ei-kaupallisen liikenteen vaunut

Kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) ilmastoitu kalusto

Ei-kaupallisen liikenteen vaunut

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) ilmastoitu kalusto

Autonjekuljetusvaunut

Ei käytetä (7 11)

7

Ilmastoidut ja painetiiviit kalustoyksiköt

Ei käytetä

Ei käytetä

Painetiivis kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Ei käytetä

Muu liikkuva kalusto

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

LIITE P.8

ERITYYPPINEN VETÄVÄ KALUSTO JA KIINTEÄN JUNAYKSIKÖN TAI ENNALTA MÄÄRITELLYN KOKOONPANON KALUSTOYKSIKÖT (NUMEROT 1–2)

Ensimmäinen numero on 9.

Jos toinen numero kuvaa vetokaluston tyyppiä, seuraavat tunnukset ovat pakollisia:

Tunnus

Kaluston tyyppi

0

Sekalaiset

1

Sähköveturi

2

Dieselveturi

3

Sähköjunayksikkö (suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

4

Sähköjunayksikkö (muu kuin suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

5

Dieseljunayksikkö [moottorivaunu tai liitevaunu]

6

Liitevaunu erityistarkoitukseen

7

Sähkövaihtoveturi

8

Dieselvaihtoveturi

9

Liikkuva erikoiskalusto

LIITE P.9

TAVARAVAUNUJEN STANDARDINUMEROINTI (NUMEROT 5–8)

Tässä liitteessä esitetään vaunun tärkeimpiin teknisiin ominaisuuksiin liittyvät numerotunnukset, ja se on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.10

MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 5–6)

Liite P.10 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.11

ERIKOISVAUNUJEN TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 6–8)

Liite P.11 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.12

TAVARAVAUNUJEN KIRJAINTUNNUKSET LUKUUN OTTAMATTA NIVELVAUNUJA JA VAUNUYHDISTELMIÄ

Liite P.12 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.13

MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON KIRJAINTUNNUKSET

Liite P.13 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

7)

Kumotaan liite P14.

8)

Korvataan liite T seuraavasti:

”LIITE T

JARRUTUSKYKY

Rataverkon haltijan rooli

Rataverkon haltijan on ilmoitettava rautatieyritykselle kullakin reitillä tarvittava jarrutuskyky ja tieto reitin ominaispiirteistä. Rataverkon haltijan on varmistettava, että reitin ominaispiirteiden ja radan piennaralueiden vaikutus tarvittavaan jarrutuskykyyn on otettu huomioon.

Tarvittava jarrutuskyky on periaatteessa ilmaistava jarrupainoprosenttina, elleivät rataverkon haltija ja rautatieyritys ole sopineet jarrutuskyvyn ilmaisemisesta muina yksikköinä (esim. jarrupainona, jarruvoimana, hidastuvuusarvoina tai hidastuvuusprofiileina).

Rataverkon haltijan on ilmoitettava junayksiköitä ja kiinteästi kootuista vaunuryhmistä muodostettuja junia varten tarvittava jarrutuskyky hidastuvuusarvoina, mikäli rautatieyritys niin pyytää.

Rautatieyrityksen rooli

Rautatieyrityksen on varmistettava, että jokainen juna täyttää tai ylittää rataverkon haltijan vaatiman jarrutuskyvyn. Sen vuoksi rautatieyrityksen on laskettava junan jarrutuskyky ottamalla huomioon junan kokoonpano.

Rautatieyrityksen on otettava huomioon kalustoyksikön tai junan käyttöön ottamisen yhteydessä määritetty jarrutuskyky. Liikkuvaan kalustoon liittyvät turvamarginaalit, kuten jarrujen luotettavuutta ja käytettävyyttä koskevat tekijät, on myös otettava huomioon. Rautatieyrityksen on edelleen otettava huomioon junan käyttäytymiseen vaikuttavat tiedot reitin ominaispiirteistä määrittäessään jarrutuskykyä junan pysäyttämiseksi ja sen paikoillaan pysymisen varmistamiseksi.

Junan todellisten ominaisuuksien (kuten sen kokoonpanon, jarrujen käytettävyyden ja jarrujen asetusten) tarkastamisen tuloksena saatua jarrutuskykyä käytetään lähtötietona junalle jatkossa annettaville toimintaohjeille.

Jarrutuskykyä ei saavuteta

Rataverkon haltijan on laadittava ja annettava rautatieyrityksille säännöt, joita noudatetaan silloin, kun juna ei saavuta vaadittua jarrutuskykyä.

Jos juna ei saavuta aiotuilla reiteillä vaadittavaa jarrutuskykyä, rautatieyrityksen on noudatettava siitä seuraavia rajoituksia, kuten nopeuden alentamista.”

9)

Korvataan liite U seuraavasti:

”LIITE U

AVOINTEN KOHTIEN LUETTELO

4.2.2 kohtà –   Junan kokoonpano -asiakirja

Liite B (ks. tämän YTE:n 4.4 alakohta) – Muita uusien erilaisten rakenteellisten osajärjestelmien yhdenmukaisen käytön mahdollistavia sääntöjä

Liite R (ks. tämän YTE:n 4.2.3.2 alakohta) – Junien tunnisteet

Liite S (ks. tämän YTE:n 4.2.2.1.3 alakohta) – Junan näkyvyys – peräpää”


(1)  Erikoiskaluston numeron tulee tietyssä maassa olla yksikäsitteinen ja koostua teknisten ominaistietojen ensimmäisestä ja viidestä viimeisestä numerosta sekä sarjanumerosta.

(2)  Belgian rautateillä voidaan edelleen käyttää ympyröityä B-kirjainta.

(3)  Diakriittiset merkit ovat tarkkeita eli lisämerkkejä, kuten kirjaimissa À, Ç, Ö, Č, Ž, Å jne. Erikoiskirjaimet, kuten Ø ja Æ, esitetään yhdellä kirjaimella; yksikäsitteisyyttä tutkittaessa Ø on sama kuin O ja Æ sama kuin A.

(4)  Tieliikennettä koskevien vuoden 1949 yleissopimuksen liitteessä 4 ja vuoden 1968 yleissopimuksen 45 artiklan 4 kohdassa kuvatun kirjaintunnusjärjestelmän mukaisesti.

(5)  Vaunut, jotka saavat käyttää TEN-merkintää; ks. liite P.5.

(6)  Mukaan luettuina vaunut, jotka nykyisten määräysten nojalla on merkitty tässä taulukossa määritellyillä numeroilla. COTIF: käyttöönottoajankohtana voimassa olevan COTIF-määräyksen mukainen kalustoyksikkö.

(7)  Kiinteä tai muuttuva raideleveys.

(8)  Poikkeus luokan I kalustolle (vaunut, joiden lämpötilaa säädellään); ei käytetä uusille käyttöön otettaville kalustoyksiköille.

(9)  Asianomaisen YTE:n määräysten mukaisuus; ks. liite P.5.

(10)  Mukaan luettuina kalustoyksiköt, jotka nykyisten määräysten nojalla on merkitty tässä taulukossa määritellyillä numeroilla. COTIF: käyttöönottoajankohtana voimassa olevan COTIF-määräyksen mukainen kalustoyksikkö.

(11)  Poikkeuksena jo liikenteessä olevat kiinteän raideleveyden vaunut (56) ja säädettävän raideleveyden vaunut (66); ei käytetä uusille kalustoyksiköille.


LIITE II

Muutetaan päätöksen 2008/231/EY liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

Korvataan 2.2.1 kohta seuraavasti:

”2.2.1   Henkilökunta ja junat

Jäljempänä olevat 4.6 ja 4.7 kohdat koskevat henkilökuntaa, joka on junassa mukana ja suorittaa turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä, ylitettäessä valtioiden välinen raja ja työskentelee sellaista paikkaa kauempana, jota rataverkon haltijan verkkoselostuksessa nimitetään ”rajaksi” ja joka sisältyy tämän turvallisuuslupaan.

Kohta 4.6.2 (Kielitaito) koskee myös veturinkuljettajia, kuten direktiivin 2007/59/EY liitteessä VI olevassa 8 kohdassa säädetään.

Henkilökunnan jäsenen ei katsota ylittävän rajaa, jos toiminta käsittää työskentelyn vain tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvattujen ”rajojen” sisällä.

Turvallisuuden kannalta kriittistä junanlähetystä ja junan kulkulupien antamista hoitaviin henkilöihin sovelletaan ammatillista pätevyyttä sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien määräysten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä.

Niihin henkilöstön jäseniin, jotka hoitavat turvallisuuden kannalta kriittisiä junan valmistelutehtäviä juuri ennen kuin sen on tarkoitus ylittää raja ja liikennöidä tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvailtuja ”rajoja” pidemmälle, sovelletaan 4.6 kohtaa sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien määräysten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä. Junan ei katsota liikennöivän rajan yli, jos kaikki junan valtioiden välisen rajan ylittävät vaunut kulkevat vain tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvatulle ”rajalle” saakka.

Tästä voidaan yhteenvetona esittää seuraavat taulukot:

Henkilöstö, joka työskentelee sellaisten junien mukana, jotka ylittävät valtioiden välisen rajan ja jatkavat matkaansa rajan jälkeen

Tehtävä

Ammatillinen pätevyys

Terveydentilavaatimukset

Junan miehistönä oleminen

4.6

4.7

Junan kulkulupien antaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan valmistelu

4.6

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan lähettäminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen


Henkilöstö, joka työskentelee sellaisissa junissa, jotka eivät ylitä valtioiden välistä rajaa tai jatka rajaa pidemmälle

Tehtävä

Ammatillinen pätevyys

Terveydentilavaatimukset

Junan miehistönä oleminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan kulkulupien antaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan valmistelu

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan lähettäminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen”

b)

Korvataan 4.2.2.1.2 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Yksityiskohtainen eritelmä on 4.3.3.3.1 alakohdassa.”

c)

Korvataan 4.3.2.6 kohta seuraavasti:

”4.3.2.6   Hiekan käyttö. Ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset junan kuljettamiseksi

Tämän YTE:n liitteen B (kohdan C1) sekä suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n 4.2.11 alakohdan (Yhteensopivuus radanvarren junanilmaisinjärjestelmien kanssa) ja liitteen A lisäyksessä 1 olevan 4.1 kohdan (siten, kun sitä on lainattu 4.3.1.10 alakohdassa) välillä on liitäntä, joka koskee hiekoitusta.”

d)

Korvataan 4.3.3.2 kohta seuraavasti:

”4.3.3.2   Matkustajavaunuja koskevat vaatimukset

Tämän käyttötoiminnan ja liikenteen hallinnan YTE:n 4.2.2.4 alakohdan sekä suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston YTE:n 4.2.2.4 (Ovet), 4.2.5.3 (Hälytykset), 4.3.5.17 (Matkustajahälytys) ja 4.2.7.1 (Hätäuloskäynnit) alakohdan välillä on liitäntöjä.”

e)

Korvataan 4.3.3.9 kohta seuraavasti:

”4.3.3.9   Hiekoitus

Tämän YTE:n liitteen B (kohdan C1) sekä suurten nopeuksien liikkuvan kaluston YTE:n 4.2.3.10 alakohdan välillä on liitäntä, joka koskee hiekoitusta.”

f)

Korvataan 4.3.3.10 kohta seuraavasti:

”4.3.3.10   Junan kokoonpano, liite J

Tämän YTE:n 4.2.2.5 alakohdan ja liitteen J sekä suurten nopeuksien liikkuvan kaluston YTE:n 4.2.1.2 alakohdan (Junan suunnittelu) ja 4.2.7.10 alakohdan (Valvonnan ja vianetsinnän käsitteet) välillä on liitäntä, joka koskee junamiehistön liikkuvan kaluston toiminnan tuntemusta.”

g)

Korvataan 4.3.3.12 kohta seuraavasti:

”4.3.3.12   Tietojen tallentaminen

Tämän YTE:n 4.2.3.5.2 alakohdan (Valvontatietojen tallentaminen junassa) ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston 4.2.7.10 alakohdan (Valvonnan ja vianetsinnän käsitteet) välillä on liitäntä.”

h)

Korvataan 4.6.1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Tietoja eri tehtävissä edellytettävästä ammatillisesta vähimmäispätevyydestä on liitteissä J ja L.”

i)

Korvataan 4.6.3.1 kohdan C ja D alakohta seuraavasti:

”C.   Alkuarviointi

perusasiat,

arviointiohjelma, johon sisältyy käytännön taitokoe,

kouluttajien pätevyys,

pätevyystodistuksen antaminen.

D.   Pätevyyden ylläpitäminen

pätevyyden ylläpitämisen periaatteet,

käytettävät menetelmät,

pätevyyden ylläpitoprosessin virallistaminen,

arviointiprosessi.”

j)

Korvataan 4.6.3.2.3.1 kohta seuraavasti:

”4.6.3.2.3.1   Reitin tuntemus

Rautatieyrityksen on määriteltävä prosessi, jonka avulla liikennöitävien reittien tuntemus junamiehistöille hankitaan ja ylläpidetään. Tämän prosessin on

perustuttava rataverkon haltijan antamiin reittitietoihin ja

oltava tämän YTE:n 4.2.1 alakohdassa kuvatun prosessin mukainen.”

k)

Poistetaan 4.7.5.4 kohta.

l)

Poistetaan 4.7.6 kohta.

m)

Korvataan 7.3.2 kohta seuraavasti:

”7.3.2   Erityistapausten luettelo

Jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi”

2)

Muutetaan liitteessä G oleva taulukko seuraavasti:

a)

Poistetaan parametrin ”Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset” osalta sarakkeessa ”Kunkin parametrin tarkastettavat elementit” oleva maininta ”raskaus (kuljettajat)”;

b)

Poistetaan parametrin ”Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset” osalta rivi, jossa on maininta ”Kuljettajia koskevat erityisvaatimukset: kuuloa/puhekykyä koskevat vaatimukset, antropometria”, samoin kuin viittaus 4.7.6 kohtaan.

3)

Poistetaan liite H.

4)

Poistetaan liitteessä N olevan taulukon 4.7.6 (Erityisesti junan kuljettamistehtävää koskevat vaatimukset) viimeinen rivi.

5)

Korvataan liitteet P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 ja P13 seuraavasti:

”LIITE P

LIIKKUVAN KALUSTON TUNNISTEET

1.   Yleistä

Tässä liitteessä kuvaillaan eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja sen näkyvä merkitseminen liikkuvan kaluston yksikköön sen erottamiseksi yksiselitteisesti ja pysyvästi muista liikenteessä olevista yksiköistä. Siinä ei käsitellä muita numeroita tai merkintöjä, joita mahdollisesti on kaiverrettu tai kiinnitetty pysyvästi valmistusvaiheessa kalustoyksikön runkorakenteeseen tai pääkomponentteihin.

2.   Eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja siihen liittyvät lyhenteet

jokaiselle liikkuvan kaluston yksikölle annetaan 12-numeroinen tunnus (nimeltään eurooppalainen kalustoyksikkönumero (EVN)), joka koostuu seuraavasti:

Liikkuvan kaluston ryhmä

Yhteentoimivuus ja kalustoyksikön tyyppi

[2 numeroa]

Kalustoyksikön rekisteröintimaa

[2 numeroa]

Tekniset ominaisuudet

[4 numeroa]

Sarjanumero

[3 numeroa]

Tarkistusnumero

[1 numero]

Vaunut

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

[lisätietoja liitteessä P.6]

01–99

[lisätietoja liitteessä P.4]

0000–9999

[lisätietoja liitteessä P.9]

000–999

0–9

[lisätietoja liitteessä P.3]

Matkustajavaunut

50–59

60–69

70–79

[lisätietoja liitteessä P.7]

0000–9999

[lisätietoja liitteessä P.10]

000–999

Vetokalusto ja kiinteään junayksikköön tai ennalta määriteltyyn kokoonpanoon kuuluva kalusto

90–99

[lisätietoja liitteessä P.8]

0000000–8999999

[jäsenvaltiot määrittelevät myöhemmin näiden numeroiden merkityksen kahden- tai monenkeskisillä sopimuksilla]

Erikoiskalusto

9000–9999

[lisätietoja liitteessä P.11]

000–999

Tietyssä maassa teknisiä ominaistietoja kuvaavat seitsemän numeroa ja sarjanumero riittävät kalustoyksikön yksikäsitteiseen tunnistamiseen matkustajavaunujen ja erikoiskaluston ryhmissä. (1).

Numerotunnus täydennetään kirjaimilla:

a)

yhteentoimivuuteen liittyvät merkinnät (lisätietoja liitteessä P.5);

b)

sen maan tunnus, jossa kyseinen kalustoyksikkö on rekisteröity (lisätietoja liitteessä P.4);

c)

haltijan tunnus (lisätietoja liitteessä P.1);

d)

teknisten ominaistietojen lyhenteet (lisätietoja on liitteessä P.12 vaunujen osalta ja liitteessä P.13 matkustajavaunujen osalta).

3.   Numerojen antaminen

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on annettava komission päätöksen 2007/756/EY (tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä) sääntöjen mukaisesti.

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on vaihdettava, jos se ei kalustoyksikköön tehtyjen teknisten muutosten takia enää kuvaa yksikön yhteentoimivuutta tai tämän liitteen mukaisia teknisiä ominaisuuksia. Mainitut tekniset muutokset saattavat edellyttää uutta yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 2008/57/EY 20–25 artiklan mukaista käyttöönottolupaa.

LIITE P.1

LIIKKUVAN KALUSTON HALTIJAN TUNNUS

1.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen (VKM) määritelmä

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus (VKM) on kirjaintunnus, joka koostuu 2–5 kirjaimesta (2 4 5 9). Liikkuvan kaluston haltijan tunnus merkitään jokaiseen liikkuvan kaluston yksikköön eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron lähelle. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus yksilöi kyseisen haltijan kansalliseen liikkuvan kaluston rekisteriin merkityllä tavalla.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus on yksiselitteinen ja voimassa kaikissa niissä maissa, joita tämä YTE koskee, sekä kaikissa maissa, jotka tekevät tässä YTE:ssä kuvatun liikkuvan kaluston numeroinnin ja haltijan merkinnän soveltamista edellyttävän sopimuksen.

2.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen muoto

Haltijan tunnus esittää liikkuvan kaluston haltijan joko koko nimenä tai lyhennettynä, mahdollisuuksien mukaan tunnistettavassa muodossa. Kaikkia latinalaisen kirjaimiston 26:ta merkkiä voidaan käyttää. Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimia. Kirjaimet, jotka eivät ole haltijan nimen muodostavien sanojen alkukirjaimia, voidaan kuitenkin kirjoittaa pienin kirjaimin. Yksiselitteisyyttä tarkistettaessa pieniä kirjaimia pidetään isoina kirjaimina.

Kirjaimissa saa olla diakriittisiä merkkejä (3 6 10). Diakriittisiä merkkejä ei oteta huomioon yksiselitteisyyttä tarkastettaessa.

Jos liikkuvan kaluston haltijan kotipaikka on maassa, jossa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, haltijan tunnuksen perään voidaan merkitä sama tunnus maan omilla kirjaimilla merkittynä ja vinoviivalla (”/”) erotettuna. Tätä käännettyä tunnusta ei oteta huomioon tietojenkäsittelyssä.

3.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnusten antamista koskevia määräyksiä

Liikkuvan kaluston haltijalle voidaan antaa enemmän kuin yksi tunnus seuraavissa tapauksissa:

liikkuvan kaluston haltijalla on virallinen nimi useammalla kuin yhdellä kielellä,

liikkuvan kaluston haltijalla on hyvä syy erottaa eri kalustoryhmät organisaatiossaan.

Yritysryhmälle voidaan antaa yksi ainoa liikkuvan kaluston haltijan tunnus seuraavissa tapauksissa:

yritykset kuuluvat samaan yritysrakenteeseen (esim. holding-yhtiön tapauksessa),

yritykset kuuluvat samaan yritysrakenteeseen, joka on valtuuttanut yhden rakenteeseen kuuluvan organisaation hoitamaan kaikki asiat toisten puolesta,

yritysryhmä on valtuuttanut yhden erillisen oikeushenkilön hoitamaan kaikki asiat puolestaan, missä tapauksessa tämä oikeushenkilö on liikkuvan kaluston haltija.

4.   Liikkuvan kaluston haltijatunnusten rekisteri ja tunnuksen antamismenettely

Haltijatunnusten rekisteri on julkinen, ja sitä päivitetään reaaliaikaisesti.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnusta koskeva anomus jätetään hakijan sijoittumismaan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka toimittaa sen Euroopan rautatievirastolle. Tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen omistajan on ilmoitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tunnuksen käytön lopettamisesta, ja toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta Euroopan rautatievirastolle. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus peruutetaan sen jälkeen, kun haltija on osoittanut, että kaikkien asianosaisten kalustoyksiköiden merkinnät on muutettu. Samaa tunnusta ei anneta uudelleen käyttöön kymmeneen vuoteen, paitsi jos se annetaan uudelleen aiemmalle omistajalle tai tämän pyynnöstä toiselle omistajalle.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus voidaan siirtää toiselle omistajalle, joka on alkuperäisen omistajan laillinen seuraaja. Tunnus pysyy voimassa, vaikka sen omistaja muuttaa nimensä muotoon, joka ei muistuta kyseistä tunnusta.

LIITE P.2

NUMERON JA SIIHEN LIITTYVÄN KIRJAINTUNNUKSEN MERKINTÄ KALUSTOON

1.   Ulkoisia merkintöjä koskevat yleiset järjestelyt

Isoja kirjaimia ja numeroita sisältävät merkinnät on tehtävä vähintään 80 mm korkeaa, selkeää pääteviivatonta kirjasintyyliä käyttäen. Matalampia kirjaimia voidaan käyttää vain, jos ei ole muuta vaihtoehtoa kuin merkitä ne suoraan aluskehykseen.

Merkinnät saavat olla enintään 2 metrin korkeudella kiskojen tasosta.

2.   Tavaravaunut

Merkinnät on tehtävä vaunun koriin seuraavasti:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553–4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235–2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100–8

Slpss

 

 

Jos vaunun korissa ei ole tarpeeksi tilaa näille merkinnöille (erityisesti laidattomissa avovaunuissa), merkinnät on järjestettävä seuraavasti:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks

Jos vaunuun merkitään yksi tai useampia kansallisesti määriteltyjä kirjaimia, ne on merkittävä kansainvälisen merkinnän perään ja erotettava siitä väliviivalla seuraavasti:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Matkustajavaunut

Merkinnät on tehtävä vaunujen molemmille sivuille seuraavasti:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Kaluston rekisteröintimaasta ja teknisistä ominaisuuksista kertovat merkinnät tehdään heti vaunun eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron eteen, taakse tai alle.

Jos vaunussa on ohjaamo, eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään myös ohjaamon sisäpuolelle.

4.   Veturit, moottorivaunut ja erikoisvaunut

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on merkittävä vetokaluston molemmille sivuille seuraavasti:

92 10 1108 062–6

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään myös vetokaluston jokaisen ohjaamon sisäpuolelle.

Kaluston haltija voi merkitä eurooppalaista kalustoyksikkönumeroa suuremmilla merkeillä toiminnan kannalta hyödyllisen oman numerotunnuksensa (joka yleensä koostuu kirjaintunnuksella täydennetystä sarjanumerosta). Kaluston haltija voi itse valita paikan, johon se sijoittaa oman numerotunnuksensa, mutta eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron on kuitenkin aina oltava helposti erotettavissa kaluston haltijan omasta numerotunnuksesta.

LIITE P.3

TARKISTUSNUMERON (12. NUMERON) MÄÄRITTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Tarkistusnumero määritetään seuraavasti:

tunnuksen parillisissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot otetaan huomioon sellaisenaan

tunnuksen parittomissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot kerrotaan kahdella

parillisissa asemissa olevat numerot ja parittomissa asemissa olevien numeroiden ja kakkosen tulot lasketaan sitten yhteen

näin saatu summa merkitään muistiin

tarkistusnumero on numero, joka summaan on lisättävä, jotta se olisi kymmenellä jaollinen; jos summan ykkösten arvo on nolla, tarkistusnumero on myös nolla.

Esimerkkejä

1 —

Perusnumero

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Tämän summan ykkösten arvo on 2.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 8, ja koko tunnukseksi tulee 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Perusnumero

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Tämän summan ykkösten arvo on 0.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 0, ja koko tunnukseksi tulee 31 51 3320 198 - 0.

LIITE P.4

LIIKKUVAN KALUSTON REKISTERÖINTIMAAN TUNNUKSET (NUMEROT 3–4 JA LYHENTEET)

Kolmansia maita koskevat tiedot on annettu vain tiedoksi.

Maa

Maan kirjaintunnus (2 4 5 9)

Maan numerotunnus

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Itävalta

A

81

Azerbaidžan

AZ

57

Valko-Venäjä

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia-Hertsegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

Kiina

RC

33

Kroatia

HR

78

Kuuba

CU (2 4 5 9)

40

Kypros

CY

 

Tšekki

CZ

54

Tanska

DK

86

Egypti

ET

90

Viro

EST

26

Suomi

FIN

10

Ranska

F

87

Georgia

GE

28

Saksa

D

80

Kreikka

GR

73

Unkari

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanti

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japani

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgisia

KS

59

Kirgisia

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Liettua

LT

24

Luxemburg

L

82

Makedonia

MK

65

Malta

M

 

Malta

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Montenegro

ME

62

Marokko

MA

93

Alankomaat

NL

84

Pohjois-Korea

PRK (2 4 5 9)

30

Norja

N

76

Puola

PL

51

Portugali

P

94

Romania

RO

53

Venäjä

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovakia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Etelä-Korea

ROK

61

Espanja

E

71

Ruotsi

SE

74

Sveitsi

CH

85

Syyria

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turkki

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraina

UA

22

Yhdistynyt kuningaskunta

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

LIITE P.5

YHTEENTOIMIVUUDEN MERKINTÄ KIRJAINTUNNUKSIN

”TEN”: Seuraavien ehtojen mukainen kalusto:

Kalusto täyttää kaikkien asianmukaisten käyttöönottohetkellä voimassa olevien YTE:ien vaatimukset ja sille on myönnetty direktiivin 2008/57/EY 22 artiklan 1 kohdan mukainen käyttöönottolupa.

Kalustolla on kaikkien jäsenvaltioiden tunnustama direktiivin 2008/57/EY 23 artiklan 1 kohdan mukainen lupa tai se on saanut kaikkien jäsenvaltioiden erillisen hyväksynnän.

”PPV/PPW”: Liikkuva kalusto, joka on PPV/PPW- tai PGW-sopimuksen mukainen (OSJD-maissa)

(alkuperäinen: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами).

Huomautukset:

a)

Kaluston TEN-merkintä vastaa liitteessä P.6 esitetyn kalustonumeron ensimmäistä numeroa 0–3.

b)

Kalusto, jolle ei ole myönnetty käyttöönottolupaa kaikissa jäsenvaltioissa, on merkittävä tunnuksella, joka ilmaisee, missä jäsenvaltioissa kalustolle on myönnetty käyttöönottolupa. Luvan myöntäneet jäsenvaltiot merkitään jommallakummalla seuraavissa piirustuksissa kuvatuista tavoista. Piirustuksissa D tarkoittaa jäsenvaltiota, joka on myöntänyt käyttöönottoluvan ensimmäisenä (tässä esimerkissä Saksa), ja F jäsenvaltiota, joka on myöntänyt käyttöönottoluvan toisena (tässä esimerkissä Ranska). Jäsenvaltioiden kooditunnukset ovat liitteen P.4 mukaiset. Määräys kattaa kaluston, joka on YTE:n mukainen ja kaluston, joka ei ole YTE:n mukainen. Liitteessä P.6 esitetyn kalustonumeron ensimmäinen numero on kyseisellä kalustolla 4 tai 8.

Image

Image

LIITE P.6

YHTEENTOIMIVUUDEN TUNNUKSET TAVARAVAUNUILLE (NUMEROT 1–2)

 

2. numero

1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. numero

1. numero

 

 

Raideleveys

kiinteä tai muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä tai muuttuva

Raideleveys

 

TEN (2 4 5 9)

ja/tai

COTIF (3 6 10)

ja/tai

PPV/PPW

0

akselit

Ei käytetä

TEN (2 4 5 9)- ja/tai COTIF- vaunut

ei käytetä (8)

PPV/PPW- vaunut

(muuttuva raideleveys)

akselit

0

1

telit

telit

1

TEN (2 4 5 9)

ja/tai

COTIF (3 6 10)

ja/tai

PPV/PPW

2

akselit

TEN (2 4 5 9)- ja/tai COTIF- vaunut

PPV/PPW-vaunut

(kiinteä raideleveys)

akselit

2

3

telit

telit

3

Muut vaunut

4

akselit (7 11)

Ei-kaupallisen liikenteen kalusto

Muut vaunut

Vaunut, joilla on erityisiä teknisiä ominaisuuksia vastaava numerointi ja joita ei käytetä EU:n liikenteessä

akselit

4

8

telit (7 11)

telit

8

 

 

Liikenne

Kotimaan liikenne tai kansainvälinen liikenne erillisellä sopimuksella

 

 

 

1. numero

2. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. numero

2. numero

LIITE P.7

KANSAINVÄLISEN LIIKENTEEN TUNNUKSET MATKUSTAJAVAUNUILLE (NUMEROT 1–2)

 

Kotimaan liikenne

TEN (2 4 5 9) ja/tai COTIF (3 6 10) ja/tai PPV/PPW

Kotimaan liikenne tai kansainvälinen liikenne erillisellä sopimuksella

TEN (2 4 5 9) ja/tai COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. numero

1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Kotimaan liikenteen kalusto

Kiinteän raideleveyden kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla (mukaan luettuina autonkuljetusvaunut)

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Ei käytetä

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Museokalusto

Ei käytetä (7 11)

Kiinteän raideleveyden kalusto

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) vaihdettavin telein

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) säädettävin akselein

6

Ei-kaupallisen liikenteen kalusto

Kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) ilmastoitu kalusto

Ei-kaupallisen liikenteen kalusto

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) ilmastoitu kalusto

Autojenkuljetusvaunut

Ei käytetä (7 11)

7

Ilmastoidut ja painetiiviit kalustoyksiköt

Ei käytetä

Ei käytetä

Painetiivis kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Ei käytetä

Muu liikkuva kalusto

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

LIITE P.8

ERITYYPPINEN VETÄVÄ KALUSTO JA KIINTEÄN JUNAYKSIKÖN TAI ENNALTA MÄÄRITELLYN KOKOONPANON KALUSTOYKSIKÖT (NUMEROT 1–2)

Ensimmäinen numero on 9.

Jos toinen numero kuvaa vetokaluston tyyppiä, seuraavat tunnukset ovat pakollisia:

Tunnus

Kaluston tyyppi

0

Sekalaiset

1

Sähköveturi

2

Dieselveturi

3

Sähköjunayksikkö (suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

4

Sähköjunayksikkö (muu kuin suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

5

Dieseljunayksikkö [moottorivaunu tai liitevaunu]

6

Liitevaunu erityistarkoitukseen

7

Sähkövaihtoveturi

8

Dieselvaihtoveturi

9

Liikkuva erikoiskalusto

LIITE P.9

TAVARAVAUNUJEN STANDARDINUMEROINTI (NUMEROT 5–8)

Tässä liitteessä esitetään vaunun tärkeimpiin teknisiin ominaisuuksiin liittyvät numerotunnukset, ja se on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.10

MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 5–6)

Liite P.10 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.11

ERIKOISVAUNUJEN TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 6–8)

Liite P.11 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.12

TAVARAVAUNUJEN KIRJAINTUNNUKSET LUKUUN OTTAMATTA NIVELVAUNUJA JA VAUNUYHDISTELMIÄ

Liite P.12 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.13

MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON KIRJAINTUNNUKSET

Liite P.13 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

6)

Kumotaan liite P14.


(1)  Erikoiskaluston numeron tulee tietyssä maassa olla yksikäsitteinen ja koostua teknisten ominaistietojen ensimmäisestä ja viidestä viimeisestä numerosta sekä sarjanumerosta.

(2)  Belgian rautateillä voidaan edelleen käyttää ympyröityä B-kirjainta.

(3)  Diakriittiset merkit ovat tarkkeita eli lisämerkkejä, kuten kirjaimissa À, Ç, Ö, Č, Ž, Å jne. Erikoiskirjaimet, kuten Ø ja Æ, esitetään yhdellä kirjaimella; yksikäsitteisyyttä tutkittaessa Ø on sama kuin O ja Æ sama kuin A.

(4)  Tieliikennettä koskevien vuoden 1949 yleissopimuksen liitteessä 4 ja vuoden 1968 yleissopimuksen 45 artiklan 4 kohdassa kuvatun kirjaintunnusjärjestelmän mukaisesti.

(5)  Vaunut, jotka saavat käyttää TEN-merkintää; ks. liite P.5.

(6)  Mukaan luettuina vaunut, jotka nykyisten määräysten nojalla on merkitty tässä taulukossa määritellyillä numeroilla. COTIF: käyttöönottoajankohtana voimassa olevan COTIF-määräyksen mukainen kalustoyksikkö.

(7)  Kiinteä tai muuttuva raideleveys.

(8)  Poikkeus luokan I kalustolle (vaunut, joiden lämpötilaa säädellään); ei käytetä uusille käyttöön otettaville kalustoyksiköille.

(9)  Asianomaisen YTE:n määräysten mukaisuus; ks. liite P.5.

(10)  Mukaan luettuina kalustoyksiköt, jotka nykyisten määräysten nojalla on merkitty tässä taulukossa määritellyillä numeroilla. COTIF: käyttöönottoajankohtana voimassa olevan COTIF-määräyksen mukainen kalustoyksikkö.

(11)  Poikkeuksena jo liikenteessä olevat kiinteän raideleveyden vaunut (56) ja säädettävän raideleveyden vaunut (66); ei käytetä uusille kalustoyksiköille.


26.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/59


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2010,

päätöksen 2008/866/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7183)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/641/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki 12 päivänä marraskuuta 2008 päätöksen 2008/866/EY (2) kiireellisistä toimenpiteistä tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen simpukoiden Perusta tapahtuvan tuonnin keskeyttämiseksi sen jälkeen, kun tietyt Perusta tuodut hepatiitti A -viruksen (HAV) saastuttamat simpukat oli tunnistettu ihmisillä puhjenneen hepatiitti A:n lähteeksi. Kyseistä päätöstä sovellettiin alun perin 31 päivään maaliskuuta 2009 asti, mutta sen soveltamisaikaa jatkettiin 30 päivään marraskuuta 2010 päätöksen 2008/866/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 tehdyllä komission päätöksellä 2009/862/EY (3).

(2)

Perun viranomaiset ovat toimittaneet tiettyjä tietoja korjaavista toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet parantaakseen unioniin vietäviksi tarkoitettujen simpukoiden tuotannon valvontaa.

(3)

Komission tarkastuskäynti tehtiin syyskuussa 2009 niiden käytössä olevien valvontajärjestelmien arvioimiseksi, jotka koskevat unioniin vietäviksi tarkoitettujen simpukoiden ja kalatuotteiden tuotantoa. Tarkastuksessa todettiin, että Perun viranomaiset olivat ottamassa käyttöön korjaavia toimenpiteitä, joista kerrottiin niiden hepatiitti A:n taudinpurkauksen jälkeen toimittamissa tiedoissa. Kyseisiä toimenpiteitä ei kuitenkaan ollut pantu täysimääräisesti täytäntöön tarkastushetkellä.

(4)

Perun viranomaiset ilmoittivat komissiolle vastikään, että ne ovat saattaneet päätökseen korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanon. Kuluttajien terveyden suojelemiseksi on kuitenkin tarpeen pitää voimassa päätöksessä 2008/866/EY säädetyt suojatoimenpiteet, kunnes komissio todentaa, että Perun viranomaiset ovat saattaneet päätökseen korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanon, ja toteaa, että Perussa tuotetut ja unioniin vietäviksi tarkoitetut simpukat täyttävät unionin lainsäädännössä vahvistetut edellytykset.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista jatkaa päätöksen 2008/866/EY soveltamista 30 päivään marraskuuta 2011 tämän kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa muuttaa, kumota tai laajentaa kyseisiä toimenpiteitä, jos Perussa vallitsevan tilanteen kehityksestä saadaan uutta tietoa tai komission yksiköiden suorittamien tarkastusten tulokset niin edellyttävät.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 2008/866/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2008/866/EY 5 artiklassa päivämäärä ”30 päivään marraskuuta 2010” päivämäärällä ”30 päivään marraskuuta 2011”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 307, 18.11.2008, s. 9.

(3)  EUVL L 314, 1.12.2009, s. 90.


26.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/60


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2010,

Kreikassa käytettävän sianruhojen luokitusmenetelmän hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7230)

(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/642/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan m alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B.IV kohdan 1 alakohdassa säädetään, että sianruhojen luokitusta varten vähärasvaisen lihan osuus on arvioitava komission hyväksymillä luokitusmenetelmillä, joiden on oltava sianruhon yhden tai useamman anatomisen osan fyysiseen mittaukseen perustuvia tilastollisesti testattuja arviointimenetelmiä. Luokitusmenetelmät voidaan hyväksyä, jos arvioiden tilastolliselle virheelle määrättyä enimmäispoikkeamaa ei ylitetä. Vaihteluväli määritellään naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/2008 (2) 23 artiklan 3 kohdassa.

(2)

Kreikka on pyytänyt komissiolta hyväksyntää yhdelle luokitusmenetelmälle, jota sovelletaan sianruhoihin, joista on poistettu nahka. Kyseinen jäsenvaltio on asetuksen (EY) N:o 1249/2008 23 artiklan 4 kohdassa säädetyn pöytäkirjan ensimmäisessä osassa esittänyt yksityiskohtaisen kuvauksen yhdenmukaisesta tavasta poistaa ruhoista nahka ja kyseisen pöytäkirjan toisessa osassa tulokset leikkelykokeesta. Molemmat pöytäkirjat esitettiin muille jäsenvaltioille maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomiteassa vuosina 2008, 2009 ja 2010.

(3)

Pyyntöä arvioitaessa todettiin, että tarvittavat edellytykset kyseisen luokitusmenetelmän hyväksymiseksi täyttyvät. Sen vuoksi kyseinen luokitusmenetelmä olisi sallittava Kreikassa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B.III kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenvaltioiden voidaan sallia säätää saman kohdan ensimmäisessä alakohdassa määriteltyyn tarjontamuotoon nähden erilaisesta tarjontamuodosta, jos muun muassa niiden alueella tavanomaisesti noudatettu kauppatapa eroaa määritellystä vakiotarjontamuodosta.

(5)

Kreikka on täsmentänyt komissiolle, että kauppatavat joissakin teurastamoissa Kreikassa edellyttävät, että sianruhoista poistetaan kielen, karvojen, sorkkien, sukuelinten, kylkirasvan, munuaisten ja pallean lisäksi myös nahka. Sen vuoksi tämä vakiotarjontamuodosta poikkeava tarjontamuoto olisi sallittava Kreikassa.

(6)

Laitteen tai luokittelumenetelmän muutoksia ei voida sallia lukuun ottamatta muutoksia, jotka hyväksytään saadun kokemuksen perusteella tehdyllä komission päätöksellä. Tämä hyväksyminen voidaan tästä syystä peruuttaa.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavan menetelmän käyttö hyväksytään Kreikassa nahattomien sianruhojen luokitukseen asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B.IV kohdan 1 alakohdan mukaisesti: Hennessy Grading Probe -laite (HGP 4) ja siihen liittyvä arviointimenetelmä, josta on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B.III kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään vakiotarjontamuodosta, sianruhoista voidaan Kreikassa yhdenmukaisesti poistaa nahka ennen kuin ne punnitaan ja luokitellaan. Jotta sianruhot voidaan hinnoitella verrattavin perustein, todettua lämminpainoa on mukautettava seuraavan kaavan mukaisesti:

ruhon lämminpaino = 1,05232 × nahattoman ruhon paino

3 artikla

Laitteen tai arviointimenetelmän muutoksia ei hyväksytä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 3.


LIITE

SIANRUHOJEN LUOKITUSMENETELMÄ KREIKASSA

1.

Nahattomat sianruhot luokitellaan Hennessy Grading Probe -laitteen (HGP 4) avulla.

2.

Laitteessa on oltava anturi, joka on halkaisijaltaan 5,95 millimetriä (ja 6,3 millimetriä anturin päässä olevan terän kohdalla) ja jossa on valodiodi (tyyppiä LYU 260-EO oleva Siemens LED) sekä tyyppiä Silonex SLCD-61N1 oleva valodetektori; toimintaetäisyyden on oltava 0–120 millimetriä. Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi HGP 4 -laitteella tai siihen liitetyllä tietokoneella.

3.

Ruhon vähärasvaisen lihan osuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Ŷ = 62,400 – 0,495Χ1 – 0,559Χ2 + 0,129Χ3

jossa

Ŷ

=

vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus ruhossa

Χ1

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus (ilman kamaraa) millimetreinä mitattuna 8 senttimetrin päästä selän keskiviivasta viimeisen kylkiluun kohdalta

Χ2

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus (ilman kamaraa) millimetreinä mitattuna 6 senttimetrin päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen takimmaisen kylkiluun välistä

Χ3

=

selkälihaksen paksuus millimetreinä mitattuna samanaikaisesti ja samasta kohdasta kuin X2.

Tätä kaavaa sovelletaan 60–120 kilogramman painoisiin ruhoihin.


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

26.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/62


EUROOPAN UNIONIN JA SVEITSIN TILASTOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2010,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2010,

yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen A muuttamisesta

(2010/643/EU)

EUROOPAN UNIONIN JA SVEITSIN TILASTOKOMITEA, joka

ottavat huomioon yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, ja siihen sisältyy tilastoalan säädöksiä koskeva liite A.

(2)

Uusia tilastoalan säädöksiä on hyväksytty, ja ne olisi sisällytettävä liitteeseen A. Tämän vuoksi liitettä A olisi tarkistettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan sopimuksen liite A tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Sofiassa 1 päivänä lokakuuta 2010.

Sekakomitean puolesta

EU:n valtuuskunnan johtaja

Walter RADERMACHER

Sveitsin valtuuskunnan johtaja

Jürg MARTI


(1)  EUVL L 90, 28.3.2006, s. 2.


LIITE

”LIITE A

2 ARTIKLASSA TARKOITETUT TILASTOALAN SÄÄDÖKSET

ALAKOHTAINEN MUKAUTTAMINEN

1.

Tässä liitteessä viitatuissa säädöksissä olevalla termillä ’jäsenvaltio’ tarkoitetaan sen lisäksi, mitä sillä tarkoitetaan asianomaisissa yhteisön säädöksissä, myös Sveitsiä.

2.

Viittaukset Euroopan yhteisöjen toimialaluokitukseen NACE Rev. 1 katsotaan, ellei toisin määrätä, viittauksiksi Euroopan yhteisöjen toimialaluokitukseen NACE Rev. 2, sellaisena kuin se on määriteltynä tilastollisen tomialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (1). Koodinumeroilla, joihin viitataan, tarkoitetaan vastaavia NACE Rev. 2:n muunnettuja koodeja.

3.

Säännöksiä, jotka koskevat kyselyistä ja vastaavista toimista koituvien kustannusten maksamista, ei sovelleta tähän sopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN

YRITYSTOIMINNAN TILASTOT

32008 R 0295: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 295/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yritystoiminnan rakennetilastoista (uudelleen laadittu toisinto) (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32009 R 0251: Komission asetus (EY) N:o 251/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009 (EUVL L 86, 31.3.2009, s. 170).

32009 R 0250: Komission asetus (EY) N:o 250/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009 (EUVL L 86, 31.3.2009, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Sveitsiä ei sido asetuksessa vaadittu tietojen alueellinen erittely.

b)

Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja NACE REV 2:n 4-numerotasolla.

c)

Sveitsin ei tarvitse toimittaa tässä asetuksessa vaadittuja tietoja toimialayksiköittäin.

d)

Liitteessä IX mainittujen muuttujien 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 ja 16931 osalta Sveitsi toimittaa tiedot viitevuodelta 2011.

e)

Liitteen VII osalta Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja maantieteellisestä erittelystä sarjan 7E osalta.

31998 R 2700: Komission asetus (EY) N:o 2700/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998, yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistetuista ominaisuustietojen määritelmistä (EYVL L 344, 18.12.1998, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32002 R 1614: Komission asetus (EY) N:o 1614/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 244, 12.9.2002, s. 7).

32003 R 1670: Komission asetus (EY) N:o 1670/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003 (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 74).

31998 R 2701: Komission asetus (EY) N:o 2701/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998, yritystoiminnan rakennetilastoja varten tuotettavista tietosarjoista (EYVL L 344, 18.12.1998, s. 81), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32002 R 1614: Komission asetus (EY) N:o 1614/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 244, 12.9.2002, s. 7).

32003 R 1669: Komission asetus (EY) N:o 1669/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003 (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 57).

31998 R 2702: Komission asetus (EY) N:o 2702/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998, yritystoiminnan rakennetilastojen toimittamisessa noudatettavasta teknisestä muodosta (EYVL L 344, 18.12.1998, s. 102), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32002 R 1614: Komission asetus (EY) N:o 1614/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 244, 12.9.2002, s. 7).

32003 R 1668: Komission asetus (EY) N:o 1668/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003 (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 32).

32006 R 1792: Komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

31999 R 1618: Komission asetus (EY) N:o 1618/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999, yritysten rakennetilastojen laadun arviointiperusteista (EYVL L 192, 24.7.1999, s. 11).

31999 R 1225: Komission asetus (EY) N:o 1225/1999, annettu 27 päivänä toukokuuta 1999, ominaisuustietojen määritelmistä vakuutuspalvelutilastoja varten (EYVL L 154, 19.6.1999, s. 1).

31999 R 1227: Komission asetus (EY) N:o 1227/1999, annettu 28 päivänä toukokuuta 1999, vakuutuspalvelutilastojen toimittamisessa noudatettavasta teknisestä muodosta (EYVL L 154, 19.6.1999, s. 75), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

12003 T 003: Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, hyväksytty 16 päivänä huhtikuuta 2003 (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

32006 R 1792: Komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

31999 R 1228: Komission asetus (EY) N:o 1228/1999, annettu 28 päivänä toukokuuta 1999, vakuutuspalvelutilastoja varten tuotettavista tietosarjoista (EYVL L 154, 19.6.1999, s. 91), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

12003 T 003: Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, hyväksytty 16 päivänä huhtikuuta 2003 (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

32006 R 1792: Komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

32003 R 1668: Komission asetus (EY) N:o 1668/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 täytäntöönpanosta yritystoiminnan rakennetilastojen toimittamisessa noudatettavan teknisen muodon osalta sekä yritystoiminnan rakennetilastojen toimittamisessa noudatettavasta teknisestä muodosta annetun asetuksen (EY) N:o 2702/98 muuttamisesta (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32006 R 1792: Komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

32003 R 1669: Komission asetus (EY) N:o 1669/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 täytäntöönpanosta yritystoiminnan rakennetilastoja varten tuotettavien tietosarjojen osalta sekä yritystoiminnan rakennetilastoja varten tuotettavista tietosarjoista annetun asetuksen (EY) N:o 2701/98 muuttamisesta (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 57).

32003 R 1670: Komission asetus (EY) N:o 1670/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 täytäntöönpanosta yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistettujen ominaisuustietojen määritelmien osalta ja yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistetuista ominaisuustietojen määritelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 2700/98 muuttamisesta (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 74).

31998 R 1165: Neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, lyhyen aikavälin tilastoista (EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32005 R 1158: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1158/2005, annettu 6 heinäkuuta 2005 (EUVL L 191, 22.7.2005, s. 1).

32006 R 1503: Komission asetus (EY) N:o 1503/2006, annettu 28 päivänä syyskuuta 2006 (EUVL L 281, 12.10.2006, s. 15).

32008 R 1178: Komission asetus (EY) N:o 1178/2008, annettu 28 päivänä marraskuuta 2008 (EUVL L 319, 29.11.2008, s. 16).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetusten säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja NACE REV 1:n 4-numerotasolla.

32009 R 0329: Komission asetus (EY) N:o 329/2009, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2009, lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 muuttamisesta muuttujien luettelon ajan tasalle saattamisen, tilastojen laatimistiheyden ja muuttujiin sovellettavien jaottelu- ja aggregointitasojen osalta (EUVL L 103, 23.4.2009, s. 3).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja muuttujien 220 ja 230 osalta ennen vuotta 2013.

32009 R 0596: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 596/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja muuttujien 220 ja 230 osalta ennen vuotta 2013.

32001 R 0586: Komission asetus (EY) N:o 586/2001, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2001, lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 täytäntöönpanosta teollisuuden koontiryhmien määritelmän osalta (EYVL L 86, 27.3.2001, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32006 R 1503: Komission asetus (EY) N:o 1503/2006, annettu 28 päivänä syyskuuta 2006 (EUVL L 281, 12.10.2006, s. 15).

32007 R 0656: Komission asetus (EY) N:o 656/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007 (EUVL L 155, 15.6.2007, s. 3).

32008 R 0177: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta (EUVL L 61, 5.3.2008, s. 6).

31993 R 2186: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2186/93, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimisen yhteensovittamisesta yhteisössä (EYVL L 196, 5.8.1993, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsiin ei sovelleta asetuksen liitteessä II olevan 1 kohdan k alakohtaa.

32009 R 0192: Komission asetus (EY) N:o 192/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 177/2008 täytäntöönpanosta komission (Eurostat) ja jäsenvaltioiden välisen luottamuksellisten tietojen vaihtamisen osalta (EUVL L 67, 12.3.2009, s. 14).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Sveitsin ei tarvitse toimittaa liitteen A Liikevaihto-kohdassa tarkoitettuja yksityiskohtaisia tietoja yritysten liikevaihdosta ennen vuoden 2013 loppua.

32009 D 0252: Komission päätös 2009/252/EY, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2009, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 177/2008 tiettyjä säännöksiä koskevista poikkeuksista (EUVL L 75, 21.3.2009, s. 11).

LIIKENNE- JA MATKAILUTILASTOT

31998 R 1172: Neuvoston asetus (EY) N:o 1172/98, annettu 25 päivänä toukokuuta 1998, maanteiden tavarakuljetusten tilastoista (EYVL L 163, 6.6.1998, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31999 R 2691: Komission asetus (EY) N:o 2691/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999 (EYVL L 326, 18.12.1999, s. 39).

12003 T 003: Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, hyväksytty 16 päivänä huhtikuuta 2003 (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

32006 R 1791: Neuvoston asetus (EY) N:o 1791/2006, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

32006 R 1893: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

32007 R 1304: Komission asetus (EY) N:o 1304/2007, annettu 7 päivänä marraskuuta 2007 (EUVL L 290, 8.11.2007, s. 14).

32009 R 0399: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 399/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009 (EUVL L 126, 21.5.2009, s. 9).

32001 R 2163: Komission asetus (EY) N:o 2163/2001, annettu 7 päivänä marraskuuta 2001, teknisistä menettelyistä maanteiden tavarankuljetuksia koskevien tilastojen toimittamista varten (EYVL L 291, 8.11.2001, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32007 R 0973: Komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32004 R 0642: Komission asetus (EY) N:o 642/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, alueellisten tilastojen osana olevista maanteiden tavarakuljetusten tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/98 nojalla kerättyihin tietoihin sovellettavista tarkkuusvaatimuksista (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 26).

32007 R 0833: Komission asetus (EY) N:o 833/2007, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2007, maanteiden tavarakuljetusten tilastoista annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1172/98 säädetyn siirtymävaiheen päättymisestä (EUVL L 185, 17.7.2007, s. 9).

32003 R 0006: Komission asetus (EY) N:o 6/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, maanteiden tavarakuljetuksia koskevien tilastotietojen levittämisestä (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 45).

31993 D 0704: Neuvoston päätös 93/704/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 1993, tieliikenneonnettomuuksia koskevan yhteisön tietokannan perustamisesta (EYVL L 329, 30.12.1993, s. 63).

32003 R 0091: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 91/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rautatieliikenteen tilastoista (EYVL L 14, 21.1.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32003 R 1192: Komission asetus (EY) N:o 1192/2003, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2003 (EUVL L 167, 4.7.2003, s. 13).

32007 R 1304: Komission asetus (EY) N:o 1304/2007, annettu 7 päivänä marraskuuta 2007 (EUVL L 290, 8.11.2007, s. 14).

32007 R 0332: Komission asetus (EY) N:o 332/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, teknisistä menettelyistä rautatieliikenteen tilastojen toimittamista varten (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 16).

32003 R 0437: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista (EUVL L 66, 11.3.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32003 R 1358: Komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003 (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9).

32005 R 0546: Komission asetus (EY) N:o 546/2005, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005 (EUVL L 91, 9.4.2005, s. 5).

32003 R 1358: Komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 täytäntöönpanosta sekä liitteiden I ja II muuttamisesta (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32005 R 0546: Komission asetus (EY) N:o 546/2005, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005 (EUVL L 91, 9.4.2005, s. 5).

32006 R 1792: Komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

32007 R 0158: Komission asetus (EY) N:o 158/2007, annettu 16 päivänä helmikuuta 2007 (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 9).

31980 L 1119: Neuvoston direktiivi 80/1119/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1980, sisävesiväylien tavarakuljetusten tilastotiedoista (EYVL L 339, 15.12.1980, s. 30).

31995 L 0057: Neuvoston direktiivi 95/57/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1995, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä (EYVL L 291, 6.12.1995, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

120 03 T 003: Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, hyväksytty 16 päivänä huhtikuuta 2003 (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

32004 D 0883: Komission päätös 2004/883/EY, tehty 10 päivänä joulukuuta 2004 (EUVL L 373, 21.12.2004, s. 69).

32006 L 0110: Neuvoston direktiivi 2006/110/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 418).

31999 D 0035: Komission päätös 1999/35/EY, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä annetun neuvoston direktiivin 95/57/EY täytäntöönpanomenettelyistä (EYVL L 9, 15.1.1999, s. 23).

32007 R 0973: Komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 täytäntöönpanosta annettujen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

ULKOMAANKAUPPATILASTOT

32009 R 0471: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 23), sellaisena kuin se on pantuna täytäntöön seuraavilla:

32010R0092: Komission asetus (EU) N:o 92/2010, annettu 2 päivänä helmikuuta 2010 (EUVL L 31, 3.2.2010, s. 4).

32010R0113: Komission asetus (EU) N:o 113/2010, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010 (EUVL L 37, 10.2.2010, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 471/2009 säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Sveitsi panee täytäntöön tämän asetuksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet 1 päivään tammikuuta 2012 mennessä. Viittauksia keskitettyyn selvitysjärjestelmään ja siihen liittyviin säännöksiin ei oteta huomioon.

b)

Asetuksen 2 artikla, määritelmä: Tilastoalueen muodostaa tullialue tullivarastoja ja tullivapaita varastoja lukuun ottamatta.

Sveitsin ei tarvitse laatia tilastoja Sveitsin ja Liechtensteinin välisestä kaupasta.

c)

Asetuksen 4 artikla, tietolähde: Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti: ’Sveitsi voi käyttää kansallisten tilastojensa laatimiseen muita tietolähteitä.’

d)

Asetuksen 5 artiklan 1 kohta, tilastotiedot: 5 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tilastotiedot kerätään ensimmäisen kerran 1 päivään tammikuuta 2016 mennessä.

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan f ja k alakohdan säännöksiä ei sovelleta.

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetusta koodista on ilmoitettava vähintään kuusi ensimmäistä numeroa.

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan m alakohdan ii ja iii alakohtaa ei sovelleta Sveitsiin.

e)

Asetuksen 6 artikla, ulkomaankaupan tilastojen laatiminen: 6 artiklan säännöksiä ei sovelleta niihin tilastotietoihin, joita Sveitsin ei tarvitse toimittaa kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

f)

Asetuksen 7 artikla, tiedonvaihto: 7 artiklan säännöksiä ei sovelleta.

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 113/2010 säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

g)

Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

’Sveitsin osalta ’tullausarvo’ määritetään asiaa koskevien kansallisten sääntöjen mukaisesti.’

h)

Lisätään 7 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

’Sveitsin osalta ’alkuperämaalla’ tarkoitetaan maata, josta tavarat ovat peräisin kansallisten alkuperäsääntöjen mukaisesti.’

i)

Asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa olevaa viittausta asetukseen (ETY) N:o 2454/93 ei sovelleta.

32006 R 1833: Komission asetus (EY) N:o 1833/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).

TILASTOINTIPERIAATTEET JA TILASTOSALAISUUS

31990 R 1588: Neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1990, salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle (EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Lisätään 2 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

’EFTA-valtioiden tilastollisen neuvonantajan toimiston henkilöstö: Eurostatin tiloissa työskentelevä EFTAn sihteeristö’.

b)

Korvataan asetuksen 5 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä ilmaisu ”Eurostatin sanoilla” ”Eurostatin ja EFTA-valtioiden tilastollisen neuvonantajan toimiston”.

c)

Lisätään asetuksen 5 artiklan 2 kohtaan uusi alakohta seuraavasti:

’EFTA-valtioiden tilastollisen neuvonantajan toimiston Eurostatille toimittamat luottamukselliset tilastotiedot ovat myös kyseisen toimiston henkilöstön käytettävissä.’

d)

Asetuksen 6 artiklassa olevan termin ’Eurostat’ katsotaan tarkoittavan myös EFTA-valtioiden tilastollisen neuvonantajan toimistoa.

32009 R 0223: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsi panee täytäntöön tämän asetuksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä.

31997 R 0322: Neuvoston asetus (EY) N:o 322/97, annettu 17 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön tilastoista (EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1).

32002 R 0831: Komission asetus (EY) N:o 831/2002, annettu 17 päivänä toukokuuta 2002, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta (EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32006 R 1104: Komission asetus (EY) N:o 1104/2006, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2006 (EUVL L 197, 19.7.2006, s. 3).

32008 R 606: Komission asetus (EY) N:o 606/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008 (EUVL L 166, 27.6.2008, s. 16).

32004 D 0423: Komission päätös 2004/452/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta, (EUVL L 156, 30.4.2004, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32008 D 0876: Komission päätös 2008/876/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2008 (EUVL L 310, 21.11.2008, s. 28).

32008 D 0234: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 234/2008/EY, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, eurooppalaisen tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta ja neuvoston päätöksen 91/116/ETY kumoamisesta (EUVL L 73, 15.3.2008, s. 13).

32008 D 0235: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 235/2008/EY, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamisesta (EUVL L 73, 15.3.2008, s. 17).

Säädökset, joihin sopimuspuolten on kiinnitettävä huomiota

Sopimuspuolten on kiinnitettävä huomiota seuraavan säädöksen sisältöön:

52005 PC 0217: Komission suositus KOM(2005) 217, annettu 25 päivänä toukokuuta 2005, kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta (EUVL C 172, 12.7.2005, s. 22).

VÄESTÖ- JA SOSIAALITILASTOT

2007 R 0862: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23).

31998 R 0577: Neuvoston asetus (EY) N:o 577/98, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä (EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32002 R 1991: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1991/2002, annettu 8 päivänä lokakuuta 2002 (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 1).

32002 R 2104: Komission asetus (EY) N:o 2104/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002 (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 14).

32003 R 2257: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2257/2003, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003 (EUVL L 336, 23.12.2003, s. 6).

32007 R 1372: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1372/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007 (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 42).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sen estämättä, mitä 2 artiklan 4 kohdassa säädetään, Sveitsin osalta otantayksikkö on yksityishenkilö ja kotitalouden muita jäseniä koskevat tiedot voivat sisältää vähintään 4 artiklan 1 kohdassa luetellut tekijät.

32000 R 1575: Komission asetus (EY) N:o 1575/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämistä koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2001 lähtien siirrettävien tietojen koodauksen osalta (EYVL L 181, 20.7.2000, s. 16).

32000 R 1897: Komission asetus (EY) N:o 1897/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta työttömyyden määritelmän osalta (EYVL L 228, 8.9.2000, s. 18).

32002 R 2104: Komission asetus (EY) N:o 2104/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1575/2000 mukauttamisesta koulutusta koskevien muuttujien luettelon ja vuodesta 2003 lähtien toimitettavien kyseisiä muuttujia koskevien tietojen koodauksen osalta (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32003 R 0246: Komission asetus (EY) N:o 246/2003, annettu 10 päivänä helmikuuta 2003, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2004–2006 ohjelmasta (EUVL L 34, 11.2.2003, s. 3).

32005 R 0384: Komission asetus (EY) N:o 384/2005, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2007–2009 ohjelmasta (EUVL L 61, 8.3.2005, s. 23).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Asetuksen 1 artiklan säännöksistä riippumatta Sveitsin ei tarvitse toteuttaa vuoden 2007 lisäkysymyksiä.

32005 R 0430: Komission asetus (EY) N:o 430/2005, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2005, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämistä koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2006 lähtien toimitettavien tietojen koodauksen ja rakenteellisia muuttujia koskevien tietojen keruussa käytettävän alaotoksen osalta (EUVL L 71, 17.3.2005, s. 36).

32007 R 0973: Komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32007 R 0102: Komission asetus (EY) N:o 102/2007, annettu 2 päivänä helmikuuta 2007, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen, maahanmuuttajien ja heidän suoraan alenevassa polvessa olevien jälkeläistensä työmarkkinatilannetta koskevien vuoden 2008 lisäkysymysten määrittelystä ja asetuksen (EY) N:o 430/2005 muuttamisesta (EUVL L 28, 3.2.2007, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32008 R 0391: Komission asetus (EY) N:o 391/2008, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2008 (EUVL L 117, 1.5.2008, s. 15).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Asetuksen 2 artiklan säännöksistä riippumatta Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja liitteen sarakkeessa 211/212 ja 215 mainituista muuttujista.

32008 R 0207: Komission asetus (EY) N:o 207/2008, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen, nuorten työmarkkinoille pääsyä koskevien vuoden 2009 lisäkysymysten määrittelystä (EUVL L 62, 6.3.2008, s. 4).

32008 R 0365: Komission asetus (EY) N:o 365/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2010, 2011 ja 2012 ohjelmasta (EUVL L 112, 24.4.2008, s. 22).

32008 R 0377: Komission asetus (EY) N:o 377/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2009 lähtien toimitettavien tietojen koodauksen, rakenteellisia muuttujia koskevien tietojen keruussa käytettävän alaotoksen ja tarkasteluvuosineljänneksen määritelmän osalta (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 57).

32009 R 0020: Komission asetus (EY) N:o 20/2009, annettu 13 päivänä tammikuuta 2009, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevien vuoden 2010 lisäkysymysten määrittelystä (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 7).

31999 R 0530: Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista (EYVL L 63, 12.3.1999, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31999 R 1726: Komission asetus (EY) N:o 1726/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999 (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 28).

32005 R 1737: Komission asetus (EY) N:o 1737/2005, annettu 21 päivänä lokakuuta 2005 (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 11).

32006 R 1893: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Sveitsi kerää tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa vaaditut tiedot ansioiden rakennetta ja jakautumista koskevia tilastoja varten ensimmäisen kerran vuonna 2010.

b)

Sveitsi kerää tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa vaaditut tiedot työvoimakustannusten tasoa ja koostumusta koskevia tilastoja varten vain tietyistä muuttujista vuonna 2008 ja ensimmäisen kerran kaikista muuttujista vuonna 2012.

c)

Vuodelta 2008 Sveitsi saa:

toimittaa asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot yritysten perusteella (paikallisten yksikköjen sijaan), kansallisella tasolla, NACE Rev 1.1:n mukaisesti pääluokkien ja pääluokkien aggregaattien tasolla sekä erittelemättä tietoja yritysten koon mukaan;

toimittaa tulokset 24 kuukauden määräajassa viitevuoden loputtua (9 artiklassa säädetyn 18 kuukauden määräajan sijaan).

32007 R 0973: Komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32000 R 1916: Komission asetus (EY) N:o 1916/2000, annettu 8 päivänä syyskuuta 2000, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta ansioiden rakennetta koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta (EYVL L 229, 9.9.2000, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32005 R 1738: Komission asetus (EY) N:o 1738/2005, annettu 21 päivänä lokakuuta 2005 (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 32).

32007 R 0973: Komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32006 R 0698: Komission asetus (EY) N:o 698/2006, annettu 5 päivänä toukokuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta työvoimakustannuksia ja ansioita koskevien rakennetilastojen laadunarvioinnin osalta (EUVL L 121, 6.5.2006, s. 30).

32003 R 0450: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä (EUVL L 69, 13.3.2003, s. 1), sellaisena kuin se on pantuna täytäntöön seuraavalla:

32006 R 1893: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

32003 R 1216: Komission asetus (EY) N:o 1216/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/2003 täytäntöönpanosta (EUVL L 169, 8.7.2003, s. 37).

32007 R 0973: Komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 täytäntöönpanosta annettujen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32008 R 0453: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 453/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista (EUVL L 145, 4.6.2008, s. 234).

32008 R 1062: Komission asetus (EY) N:o 1062/2008, annettu 28 päivänä lokakuuta 2008, yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 täytäntöönpanosta kausitasoitusta koskevien menettelyjen ja laaturaporttien osalta (EUVL L 285, 29.10.2008, s. 3).

32009 R 0019: Komission asetus (EY) N:o 19/2009, annettu 13 päivänä tammikuuta 2009, yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 täytäntöönpanosta avoimen työpaikan määritelmän, tietojenkeruun viitepäivämäärien, tietojen toimittamista koskevien ohjeiden ja toteutettavuustutkimusten osalta (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 3).

32003 R 1177: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) (EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32005 R 1553: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1553/2005, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005 (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 6).

32003 R 1980: Komission asetus (EY) N:o 1980/2003, annettu 21 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta määritelmien ja määritelmien päivittämisen osalta (EUVL L 298, 17.11.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32006 R 0676: Komission asetus (EY) N:o 676/2006, annettu 2 päivänä toukokuuta 2006 (EUVL L 118, 3.5.2006, s. 3).

32003 R 1981: Komission asetus (EY) N:o 1981/2003, annettu 21 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta kenttätyöhön liittyvien kysymysten ja imputointimenetelmien osalta (EUVL L 298, 17.11.2003, s. 23).

32003 R 1982: Komission asetus (EY) N:o 1982/2003, annettu 21 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta otannan ominaisuuksien ja seurannan osalta (EUVL L 298, 17.11.2003, s. 29).

32003 R 1983: Komission asetus (EY) N:o 1983/2003, annettu 7 päivänä marraskuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta ensisijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta (EUVL L 298, 17.11.2003, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32007 R 0973: Komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32004 R 0028: Komission asetus (EY) N:o 28/2004, annettu 5 päivänä tammikuuta 2004, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta väliaikaisten ja lopullisten laatukertomusten yksityiskohtaisen sisällön osalta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 42).

32006 R 0315: Komission asetus (EY) N:o 315/2006, annettu 22 päivänä helmikuuta 2006, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta asuinoloja koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta (EUVL L 52, 23.2.2006, s. 16).

32007 R 0215: Komission asetus (EY) N:o 215/2007, annettu 28 päivänä helmikuuta 2007, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta asuinoloja koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 8).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja ennen vuoden 2010 loppua.

32008 R 0362: Neuvoston asetus (EY) N:o 362/2008, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta aineellista puutetta koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2009 luettelon osalta (EUVL L 112, 24.4.2008, s. 1).

32009 R 0646: Komission asetus (EY) N:o 646/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta kotitalouden varojen sisäistä jakamista koskevien vuoden 2010 toissijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta (EUVL L 192, 24.7.2009, s. 3).

TALOUSTILASTOT

31995 R 2494: Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1).

Sveitsin osalta asetusta sovelletaan kuluttajahintaindeksien yhdenmukaistamiseen kansainvälisiä vertailuja varten.

Se ei koske yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien laskemista nimenomaisesti talous- ja rahaliiton tarpeisiin.

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Asetuksen 2 artiklan c alakohtaa sekä 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa esitettyjä viittauksia rahaliiton kuluttajahintaindeksiin ei sovelleta.

b)

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta.

c)

Asetuksen 5 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

d)

Asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa säädettyä velvoitetta kuulla Euroopan rahapoliittista instituuttia ei sovelleta.

32009 R 0330: Komission asetus (EY) N:o 330/2009, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kausituotteiden käsittelyä yhdenmukaistetuissa kuluttajahintaindekseissä koskevien vähimmäisvaatimusten osalta (EUVL L 103, 23.4.2009, s. 6).

31996 R 1749: Komission asetus (EY) N:o 1749/96, annettu 9 päivänä syyskuuta 1996, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 toimeenpanon alkutoimenpiteistä (EYVL L 229, 10.9.1996, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31998 R 1687: Neuvoston asetus (EY) N:o 1687/98, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998 (EYVL L 214, 31.7.1998, s. 12).

31998 R 1688: Neuvoston asetus (EY) N:o 1688/98, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998 (EYVL L 214, 31.7.1998, s. 23).

32007 R 1334: Komission asetus (EY) N:o 1334/2007, annettu 14 päivänä marraskuuta 2007 (EUVL L 296, 15.11.2007, s. 22).

31996 R 2214: Komission asetus (EY) N:o 2214/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä: YKHI:en alaindeksien ilmoittaminen ja levittäminen (EYVL L 296, 21.11.1996, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31999 R 1617: Komission asetus (EY) N:o 1617/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999 (EYVL L 192, 24.7.1999, s. 9).

31999 R 1749: Komission asetus (EY) N:o 1749/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999 (EYVL L 214, 13.8.1999, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 267, 15.10.1999, s. 59).

32001 R 1920: Komission asetus (EY) N:o 1920/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001 (EYVL L 261, 29.9.2001, s. 46), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 295, 13.11.2001, s. 34).

32005 R 1708: Komission asetus (EY) N:o 1708/2005, annettu 19 päivänä lokakuuta 2005 (EUVL L 274, 20.10.2005, s. 9).

31997 R 2454: Komission asetus (EY) N:o 2454/97, annettu 10 päivänä joulukuuta 1997, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamisen tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHI) painotusten laadun vähimmäisstandardeista (EYVL L 340, 11.12.1997, s. 24).

31998 R 2646: Komission asetus (EY) N:o 2646/98, annettu 9 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin tariffien käsittelyyn liittyvien vähimmäisstandardien osalta (EYVL L 335, 10.12.1998, s. 30).

31999 R 1617: Komission asetus (EY) N:o 1617/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan vakuutuksen käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta ja asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (EYVL L 192, 24.7.1999, s. 9).

31999 R 2166: Neuvoston asetus (EY) N:o 2166/1999, annettu 8 päivänä lokakuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tuotteiden yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (EYVL L 266, 14.10.1999, s. 1).

32000 R 2601: Komission asetus (EY) N:o 2601/2000, annettu 17 päivänä marraskuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ostajan hintojen yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin sisällyttämisen ajankohdan osalta (EYVL L 300, 29.11.2000, s. 14).

32000 R 2602: Komission asetus (EY) N:o 2602/2000, annettu 17 päivänä marraskuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan hinnanalennusten käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (EYVL L 300, 29.11.2000, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32001 R 1921: Komission asetus (EY) N:o 1921/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001 (EYVL L 261, 29.9.2001, s. 49), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 295, 13.11.2001, s. 34).

32001 R 1920: Komission asetus (EY) N:o 1920/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä prosentuaalisten palvelumaksujen käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ja asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (EYVL L 261, 29.9.2001, s. 46), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 295, 13.11.2001, s. 34).

32001 R 1921: Komission asetus (EY) N:o 1921/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien tarkistusta koskevien vähimmäisvaatimusten osalta ja asetuksen (EY) N:o 2602/2000 muuttamisesta (EYVL L 261, 29.9.2001, s. 49), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 295, 13.11.2001, s. 34).

32005 R 1708: Komission asetus (EY) N:o 1708/2005, annettu 19 päivänä lokakuuta 2005, yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta ja asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (EUVL L 274, 20.10.2005, s. 9).

32006 R 0701: Neuvoston asetus (EY) N:o 701/2006, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien hintatietojen keruun ajallisen kattavuuden osalta (EUVL L 122, 9.5.2006, s. 3).

32007 R 1445: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1445/2007, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, yhteisten sääntöjen antamisesta ostovoimapariteetteja koskevan perusaineiston hankkimisesta, laskennasta ja levittämisestä (EUVL L 336, 20.12.2007, s. 1).

31996 R 2223: Neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä (EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31998 R 0448: Neuvoston asetus (EY) N:o 448/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998 (EYVL L 58, 27.2.1998, s. 1).

32000 R 1500: Komission asetus (EY) N:o 1500/2000, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2000 (EYVL L 172, 12.7.2000, s. 3).

32000 R 2516: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2516/2000, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000 (EYVL L 290, 17.11.2000, s. 1).

32001 R 0995: Komission asetus (EY) N:o 995/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001 (EYVL L 139, 23.5.2001, s. 3).

32001 R 2558: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2558/2001, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001 (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 1).

32002 R 0113: Komission asetus (EY) N:o 113/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002 (EYVL L 21, 24.1.2002, s. 3).

32002 R 1889: Komission asetus (EY) N:o 1889/2002, annettu 23 päivänä lokakuuta 2002 (EYVL L 286, 24.10.2002, s. 1).

32003 R 1267: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1267/2003, annettu 16 kesäkuuta 2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).

32009 R 0400: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 400/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009 (EUVL L 126, 21.5.2009, s. 11).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Sveitsi saa kerätä tietoja institutionaalisten yksiköiden perusteella, kun asetuksen säännöksissä viitataan toimialaan.

b)

Sveitsiä ei sido asetuksessa vaadittu tietojen alueellinen erittely.

c)

Sveitsiä ei sido asetuksessa vaadittu palveluiden viennin ja tuonnin jaottelu EU-maiden ja kolmansien maiden perusteella.

d)

Lisätään liitteessä B ’EKT 95 -kyselylomakkeen taulukoiden toimittamiseen liittyvät poikkeukset maittain’ olevan 15 kohdan (Islanti) jälkeen kohta seuraavasti:

’16.   SVEITSI

16.1   Taulukkoja koskevat poikkeukset

Taulukko N:o

Taulukko

Poikkeukset

Päättyy

1

Pääaggregaatit, vuosittaiset ja neljännesvuosittaiset

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

 

2

Julkisyhteisöjen pääaggregaatit

Toimitusaika: t + 8 kuukautta

Rajoittamaton

Mittausjakso: vuosi

Rajoittamaton

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

 

3

Toimialoittaiset taulukot

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

 

4

Vienti ja tuonti EU-maiden/kolmansien maiden kanssa

Toimitetaan vuodesta 1998 lähtien

 

5

Kotitalouksien kulutusmenot käyttötarkoituksen mukaan

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

 

6

Rahoitustilit sektoreittain

Toimitetaan vuodesta 1998 lähtien

2006

7

Rahoitusvarojen ja -velkojen taseet

Toimitetaan vuodesta 1998 lähtien

2006

8

Sektoreittaiset muut kuin rahoitustilit

Toimitusaika: t + 18 kuukautta

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

Rajoittamaton

9

Vero- ja sosiaaliturvatulojen erittelyt sektoreittain

Toimitusaika: t + 18 kuukautta

Toimitetaan vuodesta 1998 lähtien

Rajoittamaton

10

Alueittaiset toimialoittaiset taulukot, NUTS II, A17

Ei alueellista jakoa

 

11

Julkiset menot tehtävittäin

Toimitetaan vuodesta 2005 lähtien

Ei takautuvia laskelmia

2007

12

Alueittaiset toimialoittaiset taulukot, NUTS III, A3

Ei alueellista jakoa

 

13

Kotitalouksien alueittaiset tilit, NUTS II

Ei alueellista jakoa

 

14–22

Tätä asetusta koskevan poikkeuksen a mukaisesti Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja taulukkoja 14–22 varten.’

 

31997 D 0178: Komission päätös 97/178/EY, Euratom, tehty 10 päivänä helmikuuta 1997, menettelytapojen määrittelemisestä siirryttäessä Euroopan koottujen tilien järjestelmästä (EKT:n toinen painos) Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmään (EKT 1995) (EYVL L 75, 15.3.1997, s. 44).

31998 D 0715: Komission päätös 98/715/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteen A selventämisestä hintojen ja volyymien mittausta koskevien periaatteiden osalta (EYVL L 340, 16.12.1998, s. 33).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Päätöksen 3 artiklaa (menetelmien luokitus tuotteittain) ei sovelleta Sveitsiin.

32002 R 1889: Komission asetus (EY) N:o 1889/2002, annettu 23 päivänä lokakuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 2223/96 täydentämisestä ja muuttamisesta Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmässä (EKT) suoritettavan välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentamisen osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 448/98 täytäntöönpanosta (EYVL L 286, 24.10.2002, s. 11).

32003 R 1287: Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (’BKTL-asetus’) (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1).

32005 R 0116: Komission asetus (EY, Euratom) N:o 116/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, arvonlisäveron palautuksista verovelvollisuuden ulkopuolella oleville ja verovelvollisille arvonlisäverosta vapautetun toiminnan osalta markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 6).

32005 R 1722: Komission asetus (EY) N:o 1722/2005, annettu 20 päivänä lokakuuta 2005, asuntopalvelujen arvioimista koskevista periaatteista markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi (EUVL L 276, 21.10.2005, s. 5).

31999 D 0622: Komission päätös 1999/622/EY, Euratom, tehty 8 päivänä syyskuuta 1999, arvonlisäveron palautuksista verovelvollisuuden ulkopuolella oleville yksiköille ja verovelvollisille yksiköille niiden arvonlisäverosta vapautetun toiminnan osalta markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom panemiseksi täytäntöön (EYVL L 245, 17.9.1999, s. 51).

32006 R 0601: Komission asetus (EY) N:o 601/2006, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 täytäntöönpanosta tietojen toimittamismuodon ja -menettelyn osalta (EUVL L 106, 19.4.2006, s. 7).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsin ei tarvitse soveltaa tietojen toimittamismuotoa ja -menettelyä koskevia vaatimuksia ennen vuoden 2013 loppua.

32000 R 0246: Komission asetus (EY) N:o 264/2000, annettu 3 päivänä helmikuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastojen osalta (EYVL L 29, 4.2.2000, s. 4).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksessa olevien taulukkojen 25.1 ja 25.2 säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsin ei tarvitse eritellä sosiaalietuuksia D.60 muuttujina D.62 ja D.631M.

Sveitsin ei tarvitse eritellä sosiaaliturvamaksuja D.61 muuttujina D.611 ja D.612.

Sveitsin ei tarvitse eritellä pääomansiirtoja D.9 muuttujina D.91 ja D.9N.

Ensimmäiset tiedot toimitetaan vuonna 2012 + t6 (kesäkuun lopussa) vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osalta ja takautuvasti vuoden 1999 ensimmäisestä neljännestä lähtien.

32002 R 1221: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (EYVL L 179, 9.7.2002, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksessa olevien taulukkojen 25.1 ja 25.2 säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsin ei tarvitse eritellä sosiaalietuuksia D.60 muuttujina D.62 ja D.631M.

Sveitsin ei tarvitse eritellä sosiaaliturvamaksuja D.61 muuttujina D.611 ja D.612.

Sveitsin ei tarvitse eritellä pääomansiirtoja D.9 muuttujina D.91 ja D.9N.

Ensimmäiset tiedot toimitetaan vuonna 2012 + t6 (kesäkuun lopussa) vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osalta ja takautuvasti vuoden 1999 ensimmäisestä neljännestä lähtien.

32005 R 0184: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32006 R 0602: Komission asetus (EY) N:o 602/2006, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2006 (EUVL L 106, 19.4.2006, s. 10).

32009 R 0707: Komission asetus (EY) N:o 707/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009 (EUVL L 204, 6.8.2009, s. 3).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetusten säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsin ei tarvitse toimittaa seuraavia tietoja:

Taulukko 1 (Euroindikaattorit): koko taulukko

Taulukko 2 (neljännesvuosittainen maksutase): arvopaperisijoitusten erittely maittain

Taulukko 3 (kansainvälinen palvelukauppa): palvelut yhteensä, maantieteellisen erittelyn taso 3 ja julkishallinnon palvelujen osa-alueet

Taulukko 4 (suorat sijoitusvirrat T + 21) ja Taulukko 5 (suorat sijoituskannat T + 21): NOGA-toimintakohtaisen luokittelun 3-numerotaso

Sveitsin ei tarvitse toimittaa seuraavia tietoja ennen vuoden 2014 loppua:

Taulukko 2 (neljännesvuosittainen maksutase): maksutase, muu kuin arvopaperisijoitukset

Taulukko 3 (kansainvälinen palvelukauppa): palvelut yhteensä, maantieteellisen erittelyn taso 2

Taulukko 4 (suorat investointivirrat T + 9): suorat sijoitukset ulkomaille yhteensä: maantieteellisen erittelyn taso 3 ja suorat sijoitukset tietoja antavaan talouteen: maantieteellisen erittelyn taso 3

Taulukko 4 (suorat investointivirrat T + 21): suorat sijoitukset ulkomaille yhteensä: maantieteellisen erittelyn taso 3 ja suorat sijoitukset tietoja antavaan talouteen: maantieteellisen erittelyn taso 3 ja NOGA-toimintakohtaisen luokittelun 2-numerotaso

Taulukko 5 (suorat investointikannat T + 21): suorat sijoitukset ulkomaille, saamiset yhteensä: maantieteellisen erittelyn taso 3 ja suorat sijoitukset tietoja antavaan talouteen, velat yhteensä, maantieteellisen erittelyn taso 3 ja NOGA-toimintakohtaisen luokittelun 2-numerotaso

NIMIKKEISTÖT

31990 R 3037: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990, Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31993 R 0761: Komission asetus (ETY) N:o 761/93, annettu 24 päivänä maaliskuuta 1993 (EYVL L 83, 3.4.1993, s. 1).

32002 R 0029: Komission asetus (EY) N:o 29/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001 (EYVL L 6, 10.1.2002, s. 3).

32006 R 1893: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

31993 R 0696: Neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysiä varten (EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 94 N: Asiakirja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EYVL C 241, 29.