ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.260.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 260

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
2. lokakuuta 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/587/YUTP, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2010, turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin ja Montenegron välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

1

Euroopan unionin ja Montenegron välinen sopimus turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

2

 

 

2010/588/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Nigerin tasavallan kanssa käytyjen AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä

6

 

 

2010/589/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Fidžin tasavallan kanssa AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 37 artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen päättämisestä tehdyn päätöksen 2007/641/EY muuttamisesta ja soveltamisjakson jatkamisesta

10

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EU) N:o 870/2010, annettu 1 päivänä lokakuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

Komission asetus (EU) N:o 871/2010, annettu 1 päivänä lokakuuta 2010, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/590/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, alueiden komitean yhden tanskalaisen jäsenen ja viiden tanskalaisen varajäsenen nimeämisestä

20

 

 

2010/591/EU

 

*

Komission päätös, annettu 1 päivänä lokakuuta 2010, luvan antamisesta Venäjällä sijaitsevalle laboratoriolle tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 6684)  ( 1 )

21

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 867/2010, annettu 30 päivänä syyskuuta 2010, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2010/2011 (EUVL L 259, 1.10.2010)

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

2.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/587/YUTP,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2010,

turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin ja Montenegron välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 218 artiklan 5 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti istunnossaan 10 päivänä marraskuuta 2009 valtuuttaa puheenjohtajavaltion aloittamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen entisen 24 artiklan mukaiset neuvottelut Montenegron kanssa tietoturvallisuussopimuksen tekemiseksi.

(2)

Saatuaan nämä neuvotteluvaltuudet puheenjohtajavaltio neuvotteli Montenegron kanssa sopimuksen turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskeva Euroopan unionin ja Montenegron välinen sopimus unionin puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä kesäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Montenegron välinen

SOPIMUS

turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’EU’,

ja

MONTENEGRO,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolten yhteisenä tavoitteena on parantaa kaikin tavoin omaa turvallisuuttaan,

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että niiden välistä neuvonpitoa ja yhteistyötä olisi kehitettävä yhteistä etua koskevissa turvallisuuskysymyksissä,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän vuoksi on olemassa jatkuva tarve vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja osapuolten välillä,

TUNNUSTAVAT, että täysipainoinen ja tehokas neuvonpito ja yhteistyö voivat edellyttää osapuolten turvallisuusluokiteltujen tietojen ja niihin liittyvän aineiston saamista käyttöön sekä niiden vaihtoa osapuolten kesken,

OVAT TIETOISIA siitä, että tämä turvallisuusluokiteltujen tietojen ja niihin liittyvän aineiston käyttöön saaminen ja vaihto edellyttävät asianmukaisia turvatoimia,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Tämän sopimuksen kohteena ovat turvallisuusmenettelyt, joita sovelletaan osapuolten toisilleen toimittamien tai keskenään vaihtamien missä tahansa muodossa olevien ja mitä tahansa alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen ja aineiston vaihtoon ja suojaamiseen kummankin osapuolen turvallisuuden kaikinpuolista parantamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Kumpikin osapuoli suojaa toiselta osapuolelta saamansa turvallisuusluokitellut tiedot luvattomalta ilmitulolta tämän sopimuksen määräysten sekä osapuolten lakien ja määräysten mukaisesti.

2 artikla

Tässä sopimuksessa ‘turvallisuusluokitelluilla tiedoilla’ tarkoitetaan missä tahansa muodossa olevia tietoja ja aineistoa,

a)

jotka jompikumpi osapuoli on määritellyt sellaisiksi, että ne on suojattava, koska niiden luvaton ilmitulo voisi aiheuttaa eriasteista vahinkoa tai haittaa Montenegron, EU:n tai yhden tai useamman sen jäsenvaltion eduille; ja

b)

joilla on turvallisuusluokitus.

3 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan seuraaviin EU:n toimielimiin ja tahoihin: Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, jäljempänä ’neuvosto’, neuvoston pääsihteeristö, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto. Tässä sopimuksessa näistä toimielimistä ja tahoista käytetään nimitystä ‘EU’.

4 artikla

Kumpikin osapuoli sekä 3 artiklassa tarkoitetut EU:n toimielimet ja tahot varmistavat, että niillä on käytössä turvallisuusjärjestelmä ja turvatoimia, jotka perustuvat niiden lainsäädännössä tai määräyksissä vahvistettuihin perusperiaatteisiin ja turvallisuutta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin ja jotka otetaan huomioon 12 artiklan nojalla käyttöön otettavissa turvallisuusjärjestelyissä, jotta varmistetaan, että tämän sopimuksen nojalla toimitettaviin tai vaihdettaviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sovelletaan vastaavantasoista suojaa.

5 artikla

Kumpikin osapuoli sekä 3 artiklassa tarkoitetut EU:n toimielimet ja tahot

a)

suojaavat toisen osapuolen tämän sopimuksen nojalla toimittamat tai toisen osapuolen kanssa vaihdetut turvallisuusluokitellut tiedot tavalla, joka vastaa vähintään tiedot toimittavan osapuolen tiedoille antamaa suojaa;

b)

varmistavat, että tämän sopimuksen nojalla toimitetut tai vaihdetut turvallisuusluokitellut tiedot säilyttävät sen turvallisuusluokitusmerkinnän, jonka tiedot toimittanut osapuoli on niille antanut, ja ettei niiden turvallisuusluokkaa alenneta eikä poisteta ilman toimittavan osapuolen kirjallista etukäteissuostumusta. Vastaanottava osapuoli suojaa turvallisuusluokitellut tiedot omien turvallisuussääntöjensä niiden määräysten mukaisesti, jotka koskevat tietoja tai aineistoa, joilla on vastaava turvallisuusluokitus 7 artiklassa esitetyllä tavalla;

c)

käyttävät tällaisia turvallisuusluokiteltuja tietoja ainoastaan tietojen luovuttajan määrittelemiin tarkoituksiin tai niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on toimitettu tai vaihdettu;

d)

sitoutuvat siihen, etteivät ne ilman tiedot toimittavan osapuolen kirjallista etukäteissuostumusta ilmaise tällaisia turvallisuusluokiteltuja tietoja kolmansille osapuolille eivätkä sellaiselle EU:n toimielimelle tai taholle, jota ei ole mainittu 3 artiklassa;

e)

kieltävät pääsyn tällaisiin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin yksittäisiltä henkilöiltä, ellei heillä ole tehtävien mukaista valtuutusta ja ellei asianomainen osapuoli ole tehnyt heistä asianmukaista turvallisuusselvitystä ja antanut heille lupaa tietojen käyttöön;

f)

varmistavat niiden toimitilojen turvallisuuden, joissa toisen osapuolen toimittamia turvallisuusluokiteltuja tietoja säilytetään; ja

g)

varmistavat, että kaikille turvallisuusluokiteltuja tietoja käyttöönsä saaville henkilöille ilmoitetaan heidän velvollisuudestaan suojata tiedot sovellettavan lainsäädännön ja sovellettavien määräysten mukaisesti.

6 artikla

1.   Turvallisuusluokiteltuja tietoja ilmaistaan tai luovutetaan luovuttajan suostumus -periaatteen mukaisesti.

2.   Vastaanottava osapuoli tekee tiedot toimittavan osapuolen kirjallisella suostumuksella ja luovuttajan suostumus -periaatteen mukaisesti tapauskohtaisesti päätöksen turvallisuusluokiteltujen tietojen ilmaisemisesta tai luovuttamisesta muille kuin tämän sopimuksen osapuolille.

3.   Tietojen yleinen luovuttaminen on mahdollista ainoastaan, jos osapuolet sopivat menettelyistä tiettyjen sellaisten tietojen osalta, jotka ovat olennaisia niiden erityisvaatimusten kannalta.

4.   Tämän sopimuksen määräyksiä ei ole pidettävä perustana osapuolten väliselle turvallisuusluokiteltujen tietojen pakolliselle luovuttamiselle.

5.   Tiedot toimittavalta osapuolelta saatuja turvallisuusluokiteltuja tietoja voidaan antaa toimeksisaajalle tai mahdolliselle toimeksisaajalle ainoastaan toimittavan osapuolen kirjallisella etukäteissuostumuksella. Ennen tällaista tietojen luovuttamista vastaanottava osapuoli varmistaa, että toimeksisaajalla tai mahdollisella toimeksisaajalla ja toimeksisaajan toimitiloilla on tietojen suojaamisen edellyttämät valmiudet ja että asianmukainen turvallisuusselvitys on tehty.

7 artikla

Vastaavantasoisen suojan antamiseksi osapuolten toimittamille tai niiden vaihtamille turvallisuusluokitelluille tiedoille käytetään seuraavia turvallisuusluokituksia:

EU

Montenegro

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

8 artikla

1.   Osapuolet varmistavat, että kaikille sellaisille henkilöille, joiden on virkatehtäviensä hoitamiseksi saatava käyttöönsä tämän sopimuksen nojalla toimitettuja tai vaihdettuja turvallisuusluokkiin CONFIDENTIEL UE tai POVJERLJIVO tai niitä ylempiin turvallisuusluokkiin kuuluvia turvallisuusluokiteltuja tietoja tai joilla voi tehtävänsä tai asemansa perusteella olla oikeus saada kyseisiä tietoja käyttöönsä, tehdään asianmukainen turvallisuusselvitys ennen kuin heille annetaan pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin.

2.   Turvallisuusselvitystä koskevien menettelyjen tarkoituksena on selvittää, voidaanko henkilölle antaa oikeus saada turvallisuusluokiteltuja tietoja käyttöönsä hänen lojaaliutensa, rehellisyytensä ja luotettavuutensa huomioon ottaen.

9 artikla

Osapuolet antavat toisilleen apua tämän sopimuksen nojalla toimitettavien tai vaihdettavien turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaamista sekä yhteisiä turvallisuusetuja koskevissa asioissa. Turvallisuusjärjestelyjen tehokkuuden arvioimiseksi 12 artiklassa tarkoitetut viranomaiset neuvottelevat keskenään turvallisuuskysymyksistä ja suorittavat vastavuoroisesti arviointikäyntejä kyseisessä artiklassa määriteltyjen vastuualueidensa puitteissa.

10 artikla

1.   Tätä sopimusta sovellettaessa:

a)

EU:n osalta kaikki kirjeenvaihto lähetetään neuvoston ylikirjaajan (Chief Registry Officer) kautta ja toimitetaan hänen toimestaan edelleen jäsenvaltioille ja 3 artiklassa tarkoitetuille toimielimille tai tahoille, jollei 2 kohdasta muuta johdu;

b)

Montenegron osalta kaikki kirjeenvaihto lähetetään Montenegron Euroopan unionin edustuston välityksellä Montenegron turvallisuusluokiteltujen tietojen suojasta vastaavan viraston keskusrekisteriin.

2.   Osapuolelta tuleva kirjeenvaihto, joka vain tietyillä kyseisen osapuolen toimivaltaisilla virkamiehillä, elimillä tai yksiköillä on oikeus saada käyttöönsä, voidaan operatiivisista syistä poikkeuksellisesti osoittaa ainoastaan tietyille toisen osapuolen toimivaltaisille virkamiehille, elimille tai yksiköille, jotka on erikseen nimetty vastaanottajiksi, ja antaa vain näiden yksinomaiseen käyttöön näiden toimivaltuudet huomioon ottaen ja tiedonsaantitarpeen periaatteen mukaisesti. EU:n osalta tällainen kirjeenvaihto toimitetaan tilanteen mukaan neuvoston ylikirjaajan, Euroopan komission ylikirjaajan tai Euroopan ulkosuhdehallinnon ylikirjaajan kautta.

11 artikla

Montenegron ulkoasiainministeri, Montenegron turvallisuusluokiteltujen tietojen suojasta vastaavan viraston johtaja, neuvoston pääsihteeri ja turvallisuusasioista vastaava Euroopan komission jäsen valvovat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

12 artikla

1.   Tämän sopimuksen panemiseksi täytäntöön jäljempänä nimetyt kolme viranomaista sopivat kukin omien organisatoristen esimiestensä johdolla ja heidän puolestaan turvallisuusjärjestelyistä tämän sopimuksen mukaista turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojelua koskevien normien vahvistamiseksi:

Montenegron turvallisuusluokiteltujen tietojen suojasta vastaava virasto Montenegrolle tämän sopimuksen nojalla toimitettavien turvallisuusluokiteltujen tietojen osalta,

neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö tämän sopimuksen nojalla EU:lle toimitettavien turvallisuusluokiteltujen tietojen osalta,

Euroopan komission turvallisuustoimisto tämän sopimuksen nojalla Euroopan komissiossa ja sen tiloissa toimitettavien tai vaihdettavien turvallisuusluokiteltujen tietojen osalta.

2.   Ennen kuin osapuolet toimittavat tai vaihtavat turvallisuusluokiteltuja tietoja tämän sopimuksen nojalla, 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten on oltava yhtä mieltä siitä, että vastaanottava osapuoli kykenee suojaamaan tiedot tavalla, joka on kyseisen kohdan nojalla käyttöön otettavien turvallisuusjärjestelyjen mukainen.

13 artikla

1.   Tämän sopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu kumman tahansa osapuolen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa välittömästi toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, jos tämän osapuolen toimittamia turvallisuusluokiteltuja tietoja on todistettavasti ilmaistu luvattomasti tai kadotettu tai kun näin epäillään tapahtuneen, tutkii tapahtuman ja ilmoittaa tuloksista toiselle osapuolelle.

2.   Sopimuksen 12 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat tällaisissa tapauksissa noudatettavat menettelyt.

14 artikla

Kumpikin osapuoli vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvista omista kustannuksistaan.

15 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät muuta osapuolten välillä voimassa olevia sopimuksia tai järjestelyjä eivätkä Montenegron ja EU:n jäsenvaltioiden välisiä sopimuksia. Tämä sopimus ei estä osapuolia tekemästä muita tämän sopimuksen kohteena olevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamista tai vaihtoa koskevia sopimuksia edellyttäen, että ne eivät ole yhteensopimattomia tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden kanssa.

16 artikla

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat mahdolliset riidat osapuolten välillä ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin. Neuvottelujen aikana molemmat osapuolet täyttävät edelleen kaikki tästä sopimuksesta johtuvat velvoitteensa.

17 artikla

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa osapuolten toisilleen antamaa ilmoitusta siitä, että ne ovat saattaneet päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelyt.

2.   Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle kaikista mahdollisista lainsäädäntöään ja sääntöjään koskevista muutoksista, jotka voisivat vaikuttaa tässä sopimuksessa tarkoitettuun turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaan.

3.   Tätä sopimusta voidaan jommankumman osapuolen pyynnöstä tarkastella uudelleen mahdollisten muutosten harkitsemiseksi.

4.   Tämän sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti osapuolten yhteisellä suostumuksella. Muutos tulee voimaan sen jälkeen, kun osapuolet ovat toimittaneet toisilleen 1 kohdassa määrätyt ilmoitukset.

18 artikla

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toinen osapuoli on vastaanottanut ilmoituksen, mutta se ei vaikuta niihin velvoitteisiin, joihin osapuolet jo ovat tämän sopimuksen mukaisesti sitoutuneet. Erityisesti kaikki turvallisuusluokitellut tiedot, jotka on toimitettu tai vaihdettu tämän sopimuksen nojalla, on edelleen suojattava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä syyskuuta vuonna 2010 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Montenegron puolesta

Ulkoasiainministeri

Euroopan unionin puolesta

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja


2.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/6


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,

Nigerin tasavallan kanssa käytyjen AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä

(2010/588/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 (1) allekirjoitetun ja Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 (2) tarkistetun kumppanuussopimuksen, jäljempänä AKT–EU-kumppanuussopimus, ja erityisesti sen 96 artiklan,

ottaa huomioon AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien välisen sisäisen sopimuksen (3) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 9 artiklassa tarkoitettuja olennaisia osia on rikottu.

(2)

Nigerin tasavallan kanssa on AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisesti käyty 8 päivänä joulukuuta 2009 ja 26 päivänä toukokuuta 2010 neuvottelut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT) ryhmän valtioiden edustajien läsnä ollessa. Jälkimmäisen neuvottelukierroksen aikana Nigerin väliaikaishallituksen edustajat ovat tehneet tyydyttäviä ehdotuksia ja sitoumuksia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätetään Nigerin tasavallan kanssa AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisesti käydyt neuvottelut.

2 artikla

Hyväksytään liitteenä olevassa kirjeessä esitetyt toimenpiteet AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määrättyinä aiheellisina toimenpiteinä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Se on voimassa 12 kuukautta. Sitä tarkastellaan unionin seurantakäyntien perusteella uudelleen vähintään kuuden kuukauden välein.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. PEETERS


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 376.


LIITE

KIRJELUONNOS

Arvoisa Demokratian palauttamisen korkeimman neuvoston johtaja

Arvoisa pääministeri

Euroopan unioni (EU) katsoo, että maassanne vuonna 2009 vallinnut poliittinen kriisi ja 18 päivänä helmikuuta 2010 tehty vallankaappaus rikkoivat vakavalla tavalla AKT–EU-kumppanuussopimuksen 9 artiklassa tarkoitettuja olennaisia osia. EU on tuominnut vallankaappauksen selvin sanoin korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan julkistamassa lausumassa, koska vallankaappaus on ilmiselvästi ristiriidassa demokratian perusperiaatteiden kanssa. EU on AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisesti kutsunut Nigerin viranomaiset neuvotteluihin Brysseliin ja se on aloittanut poliittisen vuoropuhelun vallassa olijoiden kanssa tilanteen tarkastelemiseksi ja mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi. Neuvottelut aloitettiin 8 päivänä joulukuuta 2009, ja toinen neuvottelukierros käytiin 26 päivänä toukokuuta 2010. Jälkimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen EU:n edustajat ilmaisivat olevansa valmiit ehdottamaan Euroopan unionin neuvostolle asianmukaisia toimenpiteitä, joilla voidaan tukea Nigerissä meneillään olevaa siirtymistä kohti paluuta perustuslailliseen järjestykseen Nigerin viranomaisten ilmoittamin tavoin.

Toisen 26 päivänä toukokuuta 2010 pidetyn neuvottelukierroksen kuluessa osapuolet keskustelivat perustuslaillisen järjestyksen palauttamisesta ja demokraattisen hallituksen muodostamisesta vapailla ja läpinäkyvillä vaaleilla. Niger esitti myös muistion, johon on kirjattu yksityiskohtaisesti siirtymävaiheen välitavoitteet ja haasteet. EU on pannut merkille ilmoituksen seuraavista toimenpiteistä:

sellaisten siirtymävaiheen instituutioiden perustaminen, jotka ovat moniarvoisia ja edustavat kaikkia Nigerin poliittisia ryhmiä;

yhteisymmärrykseen perustuvan vaalilain antaminen;

riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan (Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI) perustaminen.

Se otti vastaan myönteisesti myös sellaisen etenemissuunnitelman hyväksymisen, jolla luodaan tulevien vaalien kautta edellytykset uuden perustuslaillisen kehyksen luomiselle ja uusien demokraattisesti valittujen viranomaisten toiminnalle. EU pani lisäksi merkille demokratian palauttamisen korkeimman neuvoston (Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD) ja helmikuussa siirtymävaiheen hallintoa varten perustetun siviilihallituksen jäsenten sitoutumisen siihen, että he eivät asetu ehdokkaiksi vaaleissa ja siirtävät vallan valituille siviilihenkilöille maaliskuussa 2011 päättyväksi suunnitellun siirtymäkauden lopussa.

EU on ottanut huomioon nigeriläisen osapuolen keskusteluissa tekemät ehdotukset ja erityisesti seuraavat erityisen tärkeinä pitämänsä sitoumukset:

1.

CSRD hyväksyy perusasiakirjat;

2.

niiden perusteella järjestetään perustuslakia koskeva kansanäänestys;

3.

paikallis-, parlamentti- ja presidentinvaalit järjestetään maaliskuuhun 2011 mennessä;

4.

perusoikeuksia ja kansalaisvapauksia, mukaan lukien poliittisten puolueiden toimintavapaus, kunnioitetaan;

5.

painovapausrikkomusten rangaistavuus poistetaan, sääntelyelinten riippumattomuus taataan ja tiedonsaanti turvataan;

6.

siirtymäkauden aikana sitoudutaan moitteettomaan talous- ja rahoitushallintoon.

EU pitää Nigerin antamia sitoumuksia kaiken kaikkiaan lupaavina. Sen vuoksi se on päättänyt hyväksyä AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla oheisessa taulukossa luetellut aiheelliset toimenpiteet siirtymävaihetta tukevan yhteistyön asteittaista uudelleen aloittamista varten.

EU jatkaa erityisesti sellaisten humanitaaristen ja kiireellisten, väestöä suoraan hyödyttävien toimien rahoitusta, joilla tuetaan poliittista siirtymävaihetta ja helpotetaan kriisin ratkaisua. Tältä osin EU voi tarjota uutta tukea parlamentti- ja presidentinvaalien valmisteluihin.

Euroopan komissio varaa kuitenkin oikeuden ottaa tarvittaessa Euroopan kehitysrahaston (EKR) kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät itselleen.

Osana AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklassa tarkoitettua menettelyä Euroopan unioni jatkaa Nigerin tilanteen tarkkaa seuraamista 12 kuukauden kauden ajan. Sen kuluessa Nigerin hallituksen kanssa käydään AKT–EU-kumppanuussopimuksen 8 artiklan mukaista vahvistettua vuoropuhelua siirtymävaiheen tukemiseksi, ja Euroopan unioni arvioi määräajoin maan tilannetta. Ensimmäinen seurantakäynti tehdään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän kirjeen allekirjoittamisesta.

EU varaa itselleen oikeuden muuttaa edellä tarkoitettuja aiheellisia toimenpiteitä sen perusteella, miten sitoumusten täytäntöönpanossa edistytään.

EU aikoo myös jatkaa AKT–EU-kumppanuussopimuksen 8 artiklaan perustuvaa säännöllistä poliittista vuoropuhelua uuden vaaleilla valitun hallituksen kanssa erityisesti niistä uudistuksista, joita on tarpeen toteuttaa poliittisen, oikeudellisen ja talouden hallinnon sekä turvallisuuden aloilla.

Kunnioittavasti

Neuvoston puolesta

Komission puolesta

LIITTEEN LIITE: SITOUMUSTEN AIKATAULU

Osapuolten antamat sitoumukset

Niger

EU

Tilanne 26 päivänä toukokuuta 2010

Euroopan unioni jatkaa sellaisten humanitaaristen ja kiireellisten, väestöä suoraan hyödyttävien toimien rahoittamista, joilla tuetaan poliittista siirtymävaihetta ja kriisin ratkaisua.

Annetaan yhteisymmärrykseen perustuva vaalilaki (neuvoa-antavan kansallisen elimen puoltavan lausunnon mukaisesti).

Perustetaan riippumaton kansallinen vaalilautakunta, jonka jäsenet on valittu yhteisymmärryksessä (neuvoa-antavan kansallisen elimen puoltavan lausunnon mukaisesti).

Jatketaan demokratian lujittamishanketta, erityisesti siihen kuuluvaa vaaleille annettavaa tukea sekä laajennetaan se koskemaan tulevia vaaleja. Rahoitussopimus pidetään voimassa.

Käsitellään viranomaisten pyyntö, joka koskee vaaleihin liittyvään tukeeen osoitettavien määrärahojen korottamista rahoitussopimuksessa.

Jatketaan institutionaalista tukea uudistuksille, joita julkisen talouden alalla tarvitaan budjettitukikelpoisuuden säilyttämiseksi, mukaan lukien tilintarkastusviranomaisille annettava tuki.

Aloitetaan uudelleen PAJED-ohjelma (oikeusalan ja oikeusvaltion tuki).

CSRD antaa ehdotetut perussäädökset (neuvoa-antavan kansallisen elimen puoltavan lausunnon mukaisesti).

Julkaistaan vaaliluettelot (äänioikeusrekisterin päivittämiseksi).

Poistetaan painovapausrikkomusten rangaistavuus.

Palautetaan kaupan ja kansallisen tilastojärjestelmän tukihankkeet hyväksymismenettelyyn.

Palautetaan 10. Euroopan kehitysrahaston maaohjelman mukaiset ohjelmat arviointiprosessiin (oikeusala, hallinnon hajauttaminen, maaseudun kehittäminen jne.) ja aloitetaan tarvittavat selvitykset.

Säilytetään rahoitussopimukseen sisältyvän budjettituen 9. EKR:stä jäljellä olevat varat.

Aloitetaan selvitys, jolla pyritään yksilöimään toimenpiteitä pohjoisosan tilanteen vakauttamiseksi.

Aloitetaan maaseudun kehittämisstrategian tukeminen (10. EKR).

Aloitetaan kaivosalan kehittämisohjelma uudelleen.

Järjestetään perustuslakia koskeva kansanäänestys tyydyttävissä olosuhteissa.

Suoritetaan budjettituen maksuja asteittain (9. ja 10. EKR).

Käynnistetään tarjouskilpailu, joka koskee tieverkon ylläpitoa (10. EKR)

Käynnistetään tarjouskilpailu, joka koskee Arlit’n sairaalan laajentamista (kaivosalan kehittämisohjelma).

Järjestetään parlamenttivaalit ja presidentinvaalien ensimmäinen kierros tyydyttävissä olosuhteissa

Järjestetään (tarvittaessa) presidentinvaalien toinen kierros tyydyttävissä olosuhteissa

Aloitetaan uuden parlamentin toiminta

Tasavallan presidentti astuu virkaan

Jatketaan jo osoitetun budjettituen maksua.

Allekirjoitetaan kauppaa ja kansallista tilastojärjestelmää koskevien hankkeiden rahoitussopimukset.

Palautetaan kaikki yhteistyöhankkeet entiselle tasolle.


2.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,

Fidžin tasavallan kanssa AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 37 artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen päättämisestä tehdyn päätöksen 2007/641/EY muuttamisesta ja soveltamisjakson jatkamisesta

(2010/589/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan,

ottaa huomioon Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 (1) allekirjoitetun ja Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 (2) muutetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, ja erityisesti sen 96 artiklan,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välisen sisäisen sopimuksen (3) AKT–EU-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006 (4), jäljempänä ’kehitysyhteistyöväline’, ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Fidžin tasavallan kanssa AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 37 artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen päättämisestä tehty neuvoston päätös 2007/641/EY (5) hyväksyttiin aiheellisten toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi sen jälkeen, kun AKT–EU-kumppanuussopimuksen 9 artiklassa tarkoitettuja olennaisia osia ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 3 artiklassa tarkoitettuja arvoja oli rikottu.

(2)

Näitä toimenpiteitä on jatkettu neuvoston päätöksellä 2009/735/EY (6) ja sen jälkeen neuvoston päätöksellä 2010/208/EU (7), koska Fidžin tasavalta ei ole tähän mennessä pannut täytäntöön AKT–EU-kumppanuussopimuksen olennaisia osia ja kehitysyhteistyövälinettä koskevia keskeisiä sitoumuksiaan, minkä lisäksi viimeaikainen kehitys on eräiden sitoumusten osalta ollut selvästi taantuva.

(3)

Päätöksellä 2007/641/EY käyttöön otettujen toimenpiteiden soveltamisaika päättyy 1 päivänä lokakuuta 2010. On asianmukaista jatkaa sen voimassaoloaikaa, ja aiheellisten toimenpiteiden sisältöä olisi tämän mukaisesti päivitettävä teknisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2007/641/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2011. Sitä tarkastellaan säännöllisesti uudelleen vähintään kuuden kuukauden välein.”

2)

Korvataan liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä oleva kirje osoitetaan Fidžin tasavallalle.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. PEETERS


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)  EUVL L 260, 5.10.2007, s. 15.

(6)  EUVL L 262, 6.10.2009, s. 43.

(7)  EUVL L 89, 9.4.2010, s. 7.


LIITE

KIRJELUONNOS

Hänen Ylhäisyytensä Ratu Epeli NAILATIKAU

Fidžin tasavallan presidentti

Suva

Fidžin tasavalta

Teidän Ylhäisyytenne

Euroopan unioni (EU) antaa suuren merkityksen AKT–EU-kumppanuussopimuksen 9 artiklan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 3 artiklan määräyksille. AKT–EU-kumppanuus perustuu ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen, mitkä muodostavat AKT–EU-kumppanuussopimuksen olennaiset osat ja ovat suhteidemme perusta.

EU:n neuvosto tuomitsi 11 päivänä joulukuuta 2006 Fidžin sotilasvallankaappauksen.

Koska Fidžillä 5 päivänä joulukuuta 2006 tapahtunut sotilasvallankaappaus rikkoi AKT–EU-kumppanuussopimuksen 9 artiklassa mainittuja olennaisia osia, EU kutsui Fidžin tasavallan (Fidži) sopimuksen 96 artiklan perusteella AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisiin neuvotteluihin, jotta tilannetta voitaisiin tutkia perusteellisesti ja toteuttaa tarvittaessa toimenpiteitä sen korjaamiseksi.

Neuvottelujen virallinen osuus alkoi Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2007. EU piti myönteisenä, että väliaikaishallitus vahvisti tuolloin joukon jäljempänä lueteltuja ihmisoikeuksien, perusvapauksien, demokratian periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen liittyviä sitoumuksia ja ehdotti myönteisiä toimia niiden täytäntöön panemiseksi.

Sittemmin ja varsinkin huhtikuussa 2009 maan kehityksessä on valitettavasti ollut joukko takaiskuja, mikä tarkoittaa, että Fidži on rikkonut useita antamiaan sitoumuksia. Tämä koskee etenkin perustuslain kumoamista, hyvin huomattavaa viivettä parlamenttivaalien järjestämisessä sekä ihmisoikeusrikkomuksia. Vaikka sitoumusten täytäntöönpano on viivästynyt huomattavasti, suurin osa niistä on edelleen erittäin merkityksellisiä Fidžin nykytilanteessa, ja ne on siksi liitetty tähän kirjeeseen. Koska Fidži on yksipuolisesti päättänyt rikkoa eräitä keskeisiä sitoumuksia, Fidži on menettänyt kehitysyhteistyön määrärahoja.

EU ilmaisee kuitenkin AKT–EU-kumppanuussopimuksen perustana olevan kumppanuuden hengessä olevansa valmis aloittamaan uudet viralliset neuvottelut heti, kun on todellisia mahdollisuuksia saattaa ne myönteiseen päätökseen. Väliaikaishallituksen pääministeri esitti 1 päivänä heinäkuuta 2009 etenemissuunnitelman uudistusten täytäntöönpanemiseksi ja demokratian palauttamiseksi. EU on valmis aloittamaan etenemissuunnitelmaa koskevan vuoropuhelun ja harkitsemaan uusien neuvottelujen käymistä sen pohjalta. Tämän mukaisesti EU on päättänyt jatkaa Fidžiin soveltamiensa aiheellisten toimenpiteiden voimassaoloa luodakseen mahdollisuuden uusille neuvotteluille. Vaikka osa aiheellisista toimenpiteistä ei ole enää ajankohtaisia, EU pitää niiden yksipuolisen ajan tasalle saattamisen sijaan parempana jatkaa uusien neuvottelumahdollisuuksien kartoittamista Fidžin kanssa. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että väliaikaishallitus sitoutuu käymään kansallisen tason poliittista vuoropuhelua kaikkien osapuolten kanssa ja suhtautumaan joustavasti etenemissuunnitelmaa koskevaan aikatauluun. Vaikka EU:n kanta perustuu nyt ja tulevaisuudessa AKT–EU-kumppanuussopimuksen olennaisille osille ja perusperiaatteille etenkin vuoropuhelun käymisellä olevan keskeisen aseman ja keskinäisten velvoitteiden noudattamisen osalta, EU korostaa, ettei sillä ole ennakkonäkemystä tulevien neuvottelujen tuloksesta.

Jos uudet neuvottelut johtavat siihen, että Fidži antaa merkittäviä sitoumuksia, EU on valmis tarkastelemaan aiheellisia toimenpiteitä uudelleen varhennetusti ja myönteisessä hengessä. Jos taas Fidžin tilanne ei parane, maa menettää kehitysyhteistyövaroja edelleen. EU perustaa erityisesti tulevat sokeripöytäkirjan maiden liitännäistoimenpiteitä ja kymmenettä Euroopan kehitysrahaston (EKR) maaohjelmaa koskevat päätöksensä Fidžin osalta arvioon, jonka se tekee perustuslaillisen järjestyksen palauttamisessa tapahtuneesta edistyksestä.

Siihen asti, kun uudet neuvottelut on käyty, EU kehottaa Fidžiä jatkamaan ja tehostamaan poliittista vuoropuhelua.

Aiheelliset toimenpiteet ovat seuraavat:

humanitaarista apua sekä kansalaisyhteiskunnalle tarkoitettua suoraa tukea voidaan jatkaa;

käynnissä olevia, erityisesti kahdeksannesta ja yhdeksännestä EKR:stä rahoitettavia yhteistyötoimia voidaan jatkaa;

demokratiaan paluuta helpottavia ja hallintotapaa parantavia yhteistyötoimia voidaan jatkaa, paitsi jos olosuhteet ovat hyvin poikkeukselliset;

sokerialan uudistusta koskevien vuoden 2006 liitännäistoimenpiteiden toteuttamista voidaan jatkaa. Fidži allekirjoitti rahoitussopimuksen teknisellä tasolla 19 päivänä kesäkuuta 2007. Huomattakoon, että rahoitussopimukseen sisältyy soveltamatta jättämistä koskeva ehto;

sokerialan uudistuksen liitännäistoimenpiteitä vuosiksi 2011–2013 koskevan monivuotisen maaohjelman ja sen allekirjoittamisen valmistelua voidaan jatkaa;

kymmenennen EKR:n maakohtainen strategia-asiakirja ja maaohjelma alustavine määrärahoineen voidaan viimeistellä, allekirjoittaa teknisellä tasolla ja panna täytäntöön, ja kannustinerä, jonka suuruus on enimmillään 25 prosenttia kyseisistä määrärahoista, voidaan myöntää edellyttäen, että ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevista sitoumuksista pidetään kiinni. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että väliaikaishallitus pitää perustuslain voimassa, että oikeuslaitoksen riippumattomuutta kunnioitetaan täysimääräisesti, että 6 päivänä syyskuuta 2007 uudelleen käyttöön otetut poikkeustilamääräykset kumotaan mahdollisimman pian, että kaikki väitetyt ihmisoikeusrikkomukset tutkitaan ja käsitellään Fidžin lakien mukaisilla menettelyillä ja foorumeilla ja että väliaikaishallitus tekee parhaansa estääkseen turvallisuusviranomaisia antamasta pelottelevia lausuntoja;

vuoden 2007 sokerimäärärahaa ei myönnetty;

vuoden 2008 sokerimäärärahan ehdoksi oli asetettu, että on näyttöä vaalien valmistelun uskottavasta ja aikataulun mukaisesta etenemisestä sovittujen sitoumusten mukaisesti ja erityisesti siltä osin kun oli kyse väestölaskennasta, vaalipiirien rajojen uudelleen määrittelystä ja vaaliuudistuksen toteuttamisesta perustuslain mukaisesti. Lisäksi oli toteutettava toimenpiteitä keskusvaalilautakunnan toiminnan varmistamiseksi muun muassa nimeämällä vaalivalvoja 30 päivään syyskuuta 2007 mennessä perustuslain mukaisesti. Fidži menetti vuoden 2008 sokerimäärärahan 31 päivänä joulukuuta 2009;

vuoden 2009 sokerimääräraha peruttiin toukokuussa 2009, koska väliaikaishallitus päätti lykätä parlamenttivaaleja syyskuulle 2014;

vuoden 2010 määräraha peruttiin ennen 1 päivää toukokuuta 2010, koska demokraattisen prosessin jatkamisessa ei ollut edistytty. Koska sokerialan tilanne on kriittinen, komissio siirsi kuitenkin osan määrärahasta käytettäväksi suoriin avustuksiin, joita hallinnoi keskitetysti Suvassa oleva EU:n edustusto ja joita ei kanavoida viranomaisten kautta. Avustukset kohdistettiin sokerintuotannosta suoraan riippuvaiselle väestönosalle kielteisten sosiaalisten seurausten vähentämiseksi. EU:n lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjien olisi vahvistettava tällaisen tuen antaminen;

tässä kirjeessä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi voidaan harkita lisätukea keskeisten sitoumusten valmistelutyötä ja täytäntöönpanoa, etenkin vaalien valmisteluja ja/tai toimittamista varten;

alueellinen yhteistyö ja Fidžin osallistuminen siihen säilyvät ennallaan;

yhteistyötä Euroopan investointipankin ja yritysten kehittämiskeskuksen kanssa voidaan jatkaa edellyttäen, että annetut sitoumukset pannaan täytäntöön aikataulun mukaisesti.

Sitoumusten noudattamista seurataan liitteessä esitettyjen säännöllistä vuoropuhelua, tarkastuskäyntien yhteydessä tehtävää yhteistyötä ja raportointia koskevien sitoumusten mukaisesti.

Lisäksi EU odottaa Fidžin tekevän täysimääräistä yhteistyötä Tyynenmeren saarten foorumin kanssa, kun pannaan täytäntöön arvovaltaisten henkilöiden ryhmän suosituksia sellaisina kuin foorumin ulkoministerit hyväksyivät ne kokouksessaan Vanuatulla 16 päivänä maaliskuuta 2007.

EU jatkaa Fidžin tilanteen tiivistä seuraamista. Fidžin kanssa käydään AKT–EU-kumppanuussopimuksen 8 artiklan nojalla vahvistettua poliittista vuoropuhelua tavoitteena varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratian palauttaminen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, kunnes molemmat osapuolet toteavat, että vahvistettu vuoropuhelu on täyttänyt tarkoituksensa.

Jos väliaikaishallitus hidastaa annettujen sitoumusten täytäntöönpanoa, keskeyttää sen tai perääntyy sitoumuksista, EU pidättää itselleen oikeuden mukauttaa aiheellisia toimenpiteitä.

EU painottaa, että Fidžille sen yhteistyössä EU:n kanssa kuuluvat etuoikeudet riippuvat AKT–EU-kumppanuussopimuksen olennaisten osien ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä tarkoitettujen arvojen kunnioittamisesta. Jotta EU vakuuttuisi siitä, että väliaikaishallitus on täysin valmis täyttämään antamansa sitoumukset, niiden täytäntöönpanossa on edistyttävä merkittävästi jo varhaisessa vaiheessa.

Kunnioittavasti

Tehty Brysselissä

Komission puolesta

Neuvoston puolesta

LIITTEEN LIITE

FIDŽIN TASAVALLAN KANSSA SOVITUT SITOUMUKSET

A.   Demokratian periaatteiden kunnioittaminen

Sitoumus nro 1

Vapaat ja rehelliset parlamenttivaalit järjestetään 24 kuukauden kuluessa 1 päivästä maaliskuuta 2007 edellyttäen, että ne ovat Tyynenmeren saarten foorumin sihteeristön nimeämien riippumattomien tarkastajien suorittaman arvioinnin päätelmien mukaiset. Vaaleihin johtavia prosesseja valvotaan, mukautetaan ja tarkistetaan tarvittaessa yhdessä sovittujen arviointiperusteiden mukaan. Tämä merkitsee erityisesti, että

väliaikaishallitus vahvistaa 30 päivään kesäkuuta 2007 mennessä aikataulun, jossa esitetään päivämäärät uusien parlamenttivaalien valmistelujen eri vaiheiden päätökseen saattamiselle;

aikataulussa määritetään väestölaskennan, vaalipiirien rajojen uudelleen määrittelyn ja vaaliuudistuksen ajankohdat;

vaalipiirien rajojen määrittely ja vaaliuudistus toteutetaan perustuslain mukaisesti;

keskusvaalilautakunnan toiminnan varmistamiseksi toteutetaan toimenpiteitä, joihin kuuluu vaalivalvojan nimittäminen 30 päivään syyskuuta 2007 mennessä perustuslain mukaisesti;

varapresidentti nimitetään perustuslain mukaisesti.

Sitoumus nro 2

Lainsäädäntöön sekä vero- ja muuhun politiikkaan liittyviä merkittäviä aloitteita ja muutoksia hyväksyessään väliaikaishallitus ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan ja muiden merkittävien sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut.

B.   Oikeusvaltioperiaate

Sitoumus nro 1

Väliaikainen hallitus tekee parhaansa estääkseen turvallisuusviranomaisia antamasta pelottelevia lausuntoja.

Sitoumus nro 2

Väliaikaishallitus pitää voimassa vuoden 1997 perustuslain ja takaa perustuslaillisten instituutioiden, kuten Fidžin ihmisoikeuskomission, julkisen palvelun komission ja perustuslaillisten elinten komission normaalin ja riippumattoman toiminnan. Suuren heimopäälliköiden neuvoston huomattava itsenäisyys säilytetään ja sen toimintaa jatketaan.

Sitoumus nro 3

Oikeuslaitoksen riippumattomuutta kunnioitetaan täysimääräisesti, se saa työskennellä vapaasti, ja kaikki asianosaiset noudattavat sen päätöksiä. Erityisesti

väliaikaishallitus sitoutuu nimittämään perustuslain 138 pykälän: n 3 momentissa tarkoitetun tuomioistuimen 15 päivään heinäkuuta 2007 mennessä;

vastedes tuomarit nimitetään ja erotetaan tiukasti perustuslain säännösten ja menettelysääntöjen mukaisesti;

asevoimat, poliisi tai väliaikaishallitus eivät puutu millään tavalla oikeudenkäyntimenettelyyn, ja ne kunnioittavat täysimääräisesti oikeusalan toimijoiden työtä.

Sitoumus nro 4

Kaikki korruptioon liittyvät rikosasiat käsitellään asianmukaisia oikeudellisia kanavia käyttäen, ja muut väitettyjä korruptiotapauksia tutkimaan mahdollisesti perustettavat elimet toimivat perustuslain puitteissa.

C.   Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

Sitoumus nro 1

Väliaikaishallitus toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen sitä, että kaikkien väitettyjen ihmisoikeusrikkomusten tutkinta tai käsittely tapahtuu Fidžin lakien mukaisilla menettelyillä ja foorumeilla.

Sitoumus nro 2

Väliaikaishallitus kumoaa poikkeustilamääräykset toukokuussa 2007 edellyttäen, etteivät kansallinen turvallisuus, yleinen järjestys ja yleinen turvallisuus ole uhattuina.

Sitoumus nro 3

Väliaikaishallitus sitoutuu huolehtimaan siitä, että Fidžin ihmisoikeuskomissio toimii täysin riippumattomasti ja perustuslain mukaisesti.

Sitoumus nro 4

Sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta kunnioitetaan täysimääräisesti niiden kaikissa muodoissa perustuslaissa säädetyn mukaisesti.

D.   Sitoumusten noudattamisen seuranta

Sitoumus nro 1

Väliaikaishallitus sitoutuu käymään säännöllistä vuoropuhelua mahdollistaakseen edistymisen arvioinnin ja antaa EU:n ja EY:n viranomaisille ja edustajille mahdollisuuden tutustua rajoituksetta kaikkiin tietoihin, jotka liittyvät ihmisoikeuksia, demokratian rauhanomaista palauttamista ja oikeusvaltion toteutumista Fidžillä koskeviin kysymyksiin.

Sitoumus nro 2

Väliaikaishallitus tekee täyttä yhteistyötä EU:n ja EY:n mahdollisesti tekemien, edistymistä arvioivien ja seuraavien tarkastuskäyntien aikana.

Sitoumus nro 3

Väliaikaishallitus raportoi tilanteen edistymisestä Cotonoun sopimuksen olennaisten osien ja sitoumusten osalta toimittamalla kertomuksen joka kolmas kuukausi 30 päivästä kesäkuuta 2007 alkaen.

Tiettyjä kysymyksiä voidaan käsitellä tuloksellisesti vain pragmaattisella lähestymistavalla, jossa otetaan huomioon nykyinen tilanne ja tähdätään tulevaisuuteen.


ASETUKSET

2.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/16


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 870/2010,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä lokakuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

84,4

MK

49,2

XS

54,8

ZZ

62,8

0707 00 05

MK

26,7

TR

126,1

ZZ

76,4

0709 90 70

TR

100,1

ZZ

100,1

0805 50 10

AR

92,9

CL

49,6

EG

66,3

IL

119,1

MA

157,0

TR

102,8

UY

128,7

ZA

96,3

ZZ

101,6

0806 10 10

TR

118,1

ZA

60,3

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

72,2

AU

203,7

BR

52,7

CL

87,7

CN

82,6

NZ

99,2

US

84,1

ZA

80,3

ZZ

95,3

0808 20 50

CN

83,7

ZA

92,6

ZZ

88,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


2.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/18


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 871/2010,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2010,

asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä lokakuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 259, 1.10.2010, s. 3.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 2 päivästä lokakuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

45,21

3,91

1701 99 10 (2)

45,21

0,77

1701 99 90 (2)

45,21

0,77

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

2.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/20


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,

alueiden komitean yhden tanskalaisen jäsenen ja viiden tanskalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2010/590/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Tanskan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätökset 2009/1014/EU ja 2010/29/EU alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi kaudeksi (1).

(2)

Alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Tove LARSENin toimikauden päätyttyä. Neljä varajäsenen paikkaa on vapautunut Erik Bent NIELSENin, Johnny SØTRUPin, Bo ANDERSENin ja Jane Findahl LINDSKOVin toimikauden päätyttyä. Yksi varajäsenen paikka vapautui, kun Jan BOYE nimettiin alueiden komitean jäseneksi.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:

a)

jäseneksi:

Kirstine Helene BILLE, Borgmester

ja

b)

varajäseniksi:

Steen Ole DAHLSTRØM, Borgmester

Carsten KISSMEYER-NIELSEN, Borgmester

Martin MERRILD, 2. viceborgmester

Tatiana SØRENSEN, Byrådsmedlem

Hans Freddie Holmgaard MADSEN, Byrådsmedlem

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. PEETERS


(1)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22 ja EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.


2.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2010,

luvan antamisesta Venäjällä sijaitsevalle laboratoriolle tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 6684)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/591/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/258/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2000/258/EY nimetään Nancyssa, Ranskassa toimiva AFSSA:n (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) laboratorio, jäljempänä ’AFSSA Nancy’, laitokseksi, joka vastaa raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta. Samassa päätöksessä säädetään myös laboratorion velvollisuuksista.

(2)

AFSSA Nancyn tehtävänä on erityisesti arvioida jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa sijaitsevia laboratorioita, jotta niille voidaan antaa lupa tehdä raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä.

(3)

Venäjän toimivaltainen viranomainen on toimittanut hakemuksen, jotta kyseisessä kolmannessa maassa sijaitsevalle yhdelle laboratoriolle annettaisiin lupa tehdä näitä serologisia testejä.

(4)

AFFSA Nancy on arvioinut kyseisen laboratorion ja antanut komissiolle myönteisen raportin arvioinnista 19 päivänä helmikuuta 2010.

(5)

Kyseiselle laboratoriolle olisi näin ollen annettava lupa tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa sekä hillereissä ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan seuraavalle laboratoriolle päätöksen 2000/258/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti lupa tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa sekä hillereissä ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä:

”Federal Centre for Animal Health (FGI ’ARRIAH’), 600901 Vladimir, Urjvets, Venäjä”.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivästä lokakuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40.


Oikaisuja

2.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/22


Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 867/2010, annettu 30 päivänä syyskuuta 2010, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2010/2011

( Euroopan unionin virallinen lehti L 259, 1. lokakuuta 2010 )

Sivulla 4, liitteen otsikossa:

korvataan:

seuraavasti: