ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.253.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 253

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
28. syyskuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 848/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poikkeamisesta markkinointivuonna 2010/2011 ylijäämäsokerin siirtämistä koskevien ilmoitusten päivämäärien osalta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 849/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta ( 1 )

2

 

*

Komission asetus (EU) N:o 850/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien magnesiittitiilien tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1659/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

42

 

*

Komission asetus (EU) N:o 851/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 136. kerran

46

 

 

Komission asetus (EU) N:o 852/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

48

 

 

Komission asetus (EU) N:o 853/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

50

 

 

Komission asetus (EU) N:o 854/2010, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, jakokertoimen vahvistamisesta 8 päivän ja 14 päivän syyskuuta 2010 välisenä aikana haettujen sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseksi eräissä tariffikiintiöissä sekä tällaisten hakemusten jättämisen keskeyttämisestä

52

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/573/YUTP, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

54

 

 

2010/574/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 21 päivänä syyskuuta 2010, niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta (EKP/2010/15)

58

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2010/575/EU

 

*

EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2010, annettu 16 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa 3 olevan 15 artiklan 7 kohdan muuttamisesta

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

28.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 848/2010,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poikkeamisesta markkinointivuonna 2010/2011 ylijäämäsokerin siirtämistä koskevien ilmoitusten päivämäärien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 85 artiklan c alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kunkin yrityksen, joka on päättänyt siirtää sokerikiintiön ylittävän tuotantonsa kokonaan tai osittain, on ilmoitettava päätöksensä kyseiselle jäsenvaltiolle ennen tämän jäsenvaltion määrittelemää päivämäärää mainitussa artiklassa vahvistettuihin määräaikoihin mennessä.

(2)

Jotta kiintiön ulkopuolisen sokerin tarjontaa voitaisiin helpottaa unionin markkinoilla, jolloin yritykset voisivat reagoida ennakoimattomiin kysynnän muutoksiin markkinointivuoden 2010/2011 viimeisinä kuukausina, on tarpeen antaa jäsenvaltioille mahdollisuus vahvistaa myöhäisempiä päivämääriä, joihin mennessä yritysten on ilmoitettava siirrettävän ylijäämäsokerin määrät.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 63 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, yritysten, jotka ovat kyseisen asetuksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättäneet siirtää sokerin määriä, on markkinointivuoden 2010/2011 osalta ilmoitettava asiasta kyseiselle jäsenvaltiolle ennen tämän jäsenvaltion määrittelemää päivämäärää 1 päivän helmikuuta ja 15 päivän elokuuta 2011 välisenä aikana.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 201030 päivään syyskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.


28.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/2


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 849/2010,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2010,

jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jätetilastoista 25 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Arvioitaessa kahden ensimmäisen, vuosina 2006 ja 2008 toteutetun, tiedonkeruun tuloksia todettiin, että on tarpeen tarkastella uudelleen tiettyjä asetuksen (EY) N:o 2150/2001 liitteissä esiintyviä käsitteellisiä puutteita.

(2)

Komissio on tiedottanut Euroopan parlamenttia ja neuvostoa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 (2) täytäntöönpanosta ja ehdottanut useita muutoksia.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2150/2002 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastoja koskevalla, 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/2009 (3) perustetun Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteet I, II ja III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1.

(2)  KOM(2008) 355 lopullinen.

(3)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.


LIITE

LIITE I

JÄTTEIDEN SYNTY

1   JAKSO

Kattavuus

1.

Tilastot on laadittava kaikilta toimialoilta, jotka kuuluvat NACE Rev. 2:n pääluokkiin A–U. Nämä pääluokat kattavat kaikki talouden toimialat.

Tämä liite koskee myös

a)

kotitalouksissa syntyvää jätettä;

b)

hyödyntämis- ja/tai loppukäsittelytoimista syntyvää jätettä.

2.

Jätteen syntypaikalla kierrätetty jäte ei sisälly tähän liitteeseen.

2   JAKSO

Jäteluokat

Tilastot on tuotettava seuraavien jäteluokkien osalta:

Aggregaattiluettelo

 

Jätteiden tilastonimikkeistö, 4. versio

 

Nimikkeen nro

 

Kuvaus

Vaarallinen/tavanomainen jäte

1

01.1

Käytetyt liuottimet

Vaaralliset

2

01.2

Happo-, emäs- ja suolajätteet

Tavanomaiset

3

01.2

Happo-, emäs- ja suolajätteet

Vaaralliset

4

01.3

Käytetyt öljyt

Vaaralliset

5

01.4, 02, 03.1

Kemialliset jätteet

Tavanomaiset

6

01.4, 02, 03.1

Kemialliset jätteet

Vaaralliset

7

03.2

Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet

Tavanomaiset

8

03.2

Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet

Vaaralliset

9

03.3

Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet

Tavanomaiset

10

03.3

Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet

Vaaralliset

11

05

Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet

Tavanomaiset

12

05

Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet

Vaaralliset

13

06.1

Metallijätteet, rauta

Tavanomaiset

14

06.2

Metallijätteet, ei-rauta

Tavanomaiset

15

06.3

Metallijätteet, sekalainen rauta ja ei-rauta

Tavanomaiset

16

07.1

Lasijätteet

Tavanomaiset

17

07.1

Lasijätteet

Vaaralliset

18

07.2

Paperi- ja pahvijätteet

Tavanomaiset

19

07.3

Kumijätteet

Tavanomaiset

20

07.4

Muovijätteet

Tavanomaiset

21

07.5

Puujätteet

Tavanomaiset

22

07.5

Puujätteet

Vaaralliset

23

07.6

Tekstiilijätteet

Tavanomaiset

24

07.7

PCB:tä sisältävät jätteet

Vaaralliset

25

08 (lukuun ottamatta 08.1, 08.41)

Käytöstä poistetut laitteistot (lukuun ottamatta käytöstä poistettuja ajoneuvoja sekä paristo- ja akkujätteitä)

Tavanomaiset

26

08 (lukuun ottamatta 08.1, 08.41)

Käytöstä poistetut laitteistot (lukuun ottamatta käytöstä poistettuja ajoneuvoja sekä paristo- ja akkujätteitä)

Vaaralliset

27

08.1

Käytöstä poistetut ajoneuvot

Tavanomaiset

28

08.1

Käytöstä poistetut ajoneuvot

Vaaralliset

29

08.41

Paristo- ja akkujätteet

Tavanomaiset

30

08.41

Paristo- ja akkujätteet

Vaaralliset

31

09.1

Eläinperäiset jätteet ja sekalainen elintarvikejäte

Tavanomaiset

32

09.2

Kasviperäiset jätteet

Tavanomaiset

33

09.3

Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta

Tavanomaiset

34

10.1

Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet

Tavanomaiset

35

10.2

Sekalaiset materiaalit

Tavanomaiset

36

10.2

Sekalaiset materiaalit

Vaaralliset

37

10.3

Lajittelujätteet

Tavanomaiset

38

10.3

Lajittelujätteet

Vaaralliset

39

11

Tavanomaiset lietteet

Tavanomaiset

40

12.1

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät mineraalijätteet

Tavanomaiset

41

12.1

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät mineraalijätteet

Vaaralliset

42

12.2, 12.3, 12.5

Muut mineraalijätteet

Tavanomaiset

43

12.2, 12.3, 12.5

Muut mineraalijätteet

Vaaralliset

44

12.4

Polttojätteet

Tavanomaiset

45

12.4

Polttojätteet

Vaaralliset

46

12.6

Maa-ainekset

Tavanomaiset

47

12.6

Maa-ainekset

Vaaralliset

48

12.7

Ruoppausmassat

Tavanomaiset

49

12.7

Ruoppausmassat

Vaaralliset

50

12.8, 13

Jätteiden käsittelystä peräisin olevat mineraalijätteet ja stabiloidut jätteet

Tavanomaiset

51

12.8, 13

Jätteiden käsittelystä peräisin olevat mineraalijätteet ja stabiloidut jätteet

Vaaralliset

3   JAKSO

Ominaisuustiedot

Tilastot laaditaan seuraavien ominaisuustietojen ja seuraavan jaottelun mukaisesti:

1.

Kunkin 2 jakson 1 kohdassa luetellun jäteluokan ja 8 jakson 1 kohdassa luetellun jätettä synnyttävän toimialan osalta syntyneen jätteen määrästä.

2.

Sekalaisten kotitalousjätteiden ja samankaltaisten jätteiden keruujärjestelmän piiriin kuuluvan väestön osalta.

4   JAKSO

Raportointiyksikkö

1.

Kaikkien jätenimikkeiden osalta käytettävä raportointiyksikkö on 1 tonni tavanomaista (märkäpaino) jätettä, lukuun ottamatta jäteluokkia ”Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet”, ”Tavanomaiset lietteet”, ”Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet” ja ”Ruoppausmassa”, joiden osalta raportointiyksikkö on tonni kuiva-ainetta.

2.

Edellä 3 jakson 2 kohdassa tarkoitettujen ominaisuustietojen raportointiyksikkö on väestöstä laskettava prosenttiosuus.

5   JAKSO

Ensimmäinen viitevuosi ja tilastojakso

1.

Ensimmäinen viitevuosi on tämän asetuksen voimaantuloa seuraava toinen kalenterivuosi.

2.

Tähän muutokseen perustuvien jätetilastojen ensimmäinen viitevuosi on 2010.

3.

Jäsenvaltioiden on toimitettava ensimmäisen viitevuoden jälkeen tiedot joka toiselta vuodelta.

6   JAKSO

Tulosten toimittaminen Eurostatille

Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.

7   JAKSO

Selvitys tilastojen kattavuudesta ja laadusta

1.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin 8 jaksossa luetellun nimikkeen (toimialat ja kotitaloudet) osalta se prosenttiosuus, jonka toimitetut tilastot kattavat kunkin nimikkeen perusjoukosta. Kattavuuden vähimmäisvaatimukset määrittelee komissio. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.

Jäsenvaltiot laativat laatuselvityksen, jossa ilmoitetaan kerättyjen tietojen tarkkuus. Kuvaus tehdään estimoinneista, aggregoinneista tai ulkopuolelle jättämisistä ja siitä, kuinka nämä menettelyt vaikuttavat 2 jakson 1 kohdassa lueteltujen jäteluokkien jakautumiseen 8 jaksossa tarkoitettujen toimialojen ja kotitalouksien mukaisesti.

3.

Komissio liittää kattavuus- ja laatuselvitykset tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuun kertomukseen.

8   JAKSO

Tilastojen tuottaminen

1.

Edellä 3 jakson 1 kohdassa lueteltuja ominaisuustietoja koskevat tilastot laaditaan

1.1.

seuraavien NACE Rev. 2:n luokituksen mukaisten nimikkeiden osalta:

Nimikkeen nro

 

Kuvaus

1

A jakso

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

2

B jakso

Kaivostoiminta ja louhinta

3

Kaksinumerotaso 10

Elintarvikkeiden valmistus

Kaksinumerotaso 11

Juomien valmistus

Kaksinumerotaso 12

Tupakkatuotteiden valmistus

4

Kaksinumerotaso 13

Tekstiilien valmistus

Kaksinumerotaso 14

Vaatteiden valmistus

Kaksinumerotaso 15

Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

5

Kaksinumerotaso 16

Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

6

Kaksinumerotaso 17

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

Kaksinumerotaso 18

Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

7

Kaksinumerotaso 19

Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus

8

Kaksinumerotaso 20

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

Kaksinumerotaso 21

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

Kaksinumerotaso 22

Kumi- ja muovituotteiden valmistus

9

Kaksinumerotaso 23

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

10

Kaksinumerotaso 24

Metallien jalostus

Kaksinumerotaso 25

Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

11

Kaksinumerotaso 26

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

Kaksinumerotaso 27

Sähkölaitteiden valmistus

Kaksinumerotaso 28

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

Kaksinumerotaso 29

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

Kaksinumerotaso 30

Muiden kulkuneuvojen valmistus

12

Kaksinumerotaso 31

Huonekalujen valmistus

Kaksinumerotaso 32

Muu valmistus

Kaksinumerotaso 33

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

13

D jakso

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

14

Kaksinumerotaso 36

Veden otto, puhdistus ja jakelu

Kaksinumerotaso 37

Viemäri- ja jätevesihuolto

Kaksinumerotaso 39

Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

15

Kaksinumerotaso 38

Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys

16

Pääluokka F

Rakentaminen

17

 

Palvelutoiminta:

Pääluokka G, pl. 46.77

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

Pääluokka H

Kuljetus ja varastointi

Pääluokka I

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Pääluokka J

Informaatio ja viestintä

Pääluokka K

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Pääluokka L

Kiinteistöalan toiminta

Pääluokka M

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Pääluokka N

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Pääluokka O

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

Pääluokka P

Koulutus

Pääluokka Q

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Pääluokka R

Taiteet, viihde ja virkistys

Pääluokka S

Muu palvelutoiminta

Pääluokka T

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

Pääluokka U

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

18

Nelinumerotaso 46.77

Jätteen ja romun tukkukauppa

1.2.

Kotitaloudet

Nimikkeen nro

 

Kuvaus

19

 

Kotitalouksien tuottamat jätteet

2.

Toimialojen osalta tilastoyksiköt ovat neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93 (1) määriteltyjä paikallisyksiköitä tai toimialayksiköitä kunkin jäsenvaltion tilastointijärjestelmän mukaisesti.

Kuvaus siitä, kuinka valittu tilastoyksikkö vaikuttaa siihen, miten tiedot jakautuvat NACE Rev. 2 -luokista muodostettuihin ryhmiin, olisi sisällytettävä 7 jakson mukaisesti tehtävään laatuselvitykseen.

LIITE II

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA LOPPUKÄSITTELY

1   JAKSO

Kattavuus

1.

Tilastot on laadittava kaikista jätteitä hyödyntävistä ja loppukäsittelevistä laitoksista, jotka harjoittavat 8 jakson 2 kohdassa tarkoitettuja toimia ja jotka kuuluvat liitteessä I olevan 8 jakson 1.1 kohdassa mainittuihin NACE Rev. 2:n mukaisiin toimialaryhmiin tai ovat osa niitä.

2.

Tätä liitettä ei sovelleta laitoksiin, joiden jätteenkäsittely rajoittuu ainoastaan jätteen syntypaikalla tapahtuvaan kierrättämiseen

2   JAKSO

Jäteluokat

Liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohdassa on luettelo jäteluokista, joista on kunkin 8 jakson 2 kohdassa tarkoitetun hyödyntämis- tai loppukäsittelytoimen mukaisesti laadittava tilastot.

3   JAKSO

Ominaisuustiedot

Tilastot laaditaan seuraavien ominaisuustietojen ja jaottelun mukaisesti:

Nimike

Kuvaus

Aluetaso

1

Käsitellyn jätteen määrä kutakin 2 jaksossa lueteltua jäteluokkaa kohti sekä 8 jakson 2 kohdassa luetelluissa hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimissa mainittua nimikettä kohti, lukuun ottamatta jätteen kierrätystä sen syntypaikalla

Kansallinen

2

Laitosten määrä ja kapasiteetti 8 jakson 2 kohdassa olevan nimikkeen 4 osalta jaoteltuna seuraavasti:

a) vaarallinen jäte, b) tavanomainen jäte ja c) inertti jäte

Kansallinen

3

Edellisen viitevuoden jälkeen suljettujen laitosten määrä 8 jakson 2 kohdassa olevan nimikkeen 4 osalta (joissa siis loppukäsittelyä ei enää suoriteta) jaoteltuna seuraavasti:

a) vaarallinen jäte, b) tavanomainen jäte ja c) inertti jäte

Kansallinen

4

Jäljempänä 8 jakson 2 kohdassa luetelluista jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimista huolehtivien laitosten määrä, lukuun ottamatta nimikettä 5

NUTS 2

5

Jäljempänä 8 jakson 2 kohdassa lueteltujen jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimista huolehtivien laitosten kapasiteetti, lukuun ottamatta nimikettä 3 ja 5

NUTS 2

4   JAKSO

Raportointiyksikkö

Kaikkien jätenimikkeiden osalta käytettävä raportointiyksikkö on 1 tonni tavanomaista (märkäpaino) jätettä, lukuun ottamatta jäteluokkia ’Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet’, ’Tavanomaiset lietteet’, ’Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet’ ja ’Ruoppausmassa’, joiden osalta raportointiyksikkö on 1 tonni kuiva-ainetta.

5   JAKSO

Ensimmäinen viitevuosi ja tilastojakso

1.

Ensimmäinen viitevuosi on tämän asetuksen voimaantuloa seuraava toinen kalenterivuosi.

2.

Tähän muutokseen perustuvien jätetilastojen ensimmäinen viitevuosi on 2010.

3.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 8 jakson 2 kohdassa tarkoitetuista laitoksista tiedot joka toiselta vuodelta ensimmäisen viitevuoden jälkeen.

6   JAKSO

Tulosten toimittaminen Eurostatille

Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.

7   JAKSO

Selvitys tilastojen kattavuudesta ja laadusta

1.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 3 jaksossa lueteltujen ominaistietojen ja kunkin 8 jakson 2 kohdassa luetellun toimenpidetyypin nimikkeen osalta se prosenttiosuus, jonka toimitetut tilastot kattavat kunkin nimikkeen perusjoukosta. Kattavuuden vähimmäisvaatimukset määrittelee komissio. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.

Jäsenvaltiot laativat 3 jaksossa lueteltujen ominaistietojen osalta laatuselvityksen, jossa ilmoitetaan kerättyjen tietojen tarkkuus.

3.

Komissio liittää kattavuus- ja laatuselvitykset tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuun kertomukseen.

8   JAKSO

Jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimet

1.

Edellä 3 jaksossa tarkoitettujen ominaistietojen mukaiset tilastotiedot on laadittava kunkin 8 jakson 2 kohdassa luetellun toimenpidetyypin nimikkeen osalta.

2.

Luettelo hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimista: tunnukset viittaavat direktiivin 2008/98/EY (2) liitteissä I ja II oleviin tunnuksiin:

Nimikkeen nro

 

Hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimet

Polttaminen

1

R1

Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi

2

D10

Polttaminen maalla

Hyödyntämistoimet (lukuun ottamatta energian hyödyntämistä)

3a

R2 +

Liuottimien talteenotto tai uudistaminen

R3 +

Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys ja/tai talteenotto, joita ei käytetä liuottimina (myös kompostointi ja muut biologiset muuntamismenetelmät)

R4 +

Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys ja/tai talteenotto

R5 +

Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto

R6 +

Happojen tai emästen regenerointi

R7 +

Saastumisen torjumiseksi käytettyjen aineiden hyödyntäminen

R8 +

Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen

R9 +

Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö

R10 +

Maaperäkäsittely maatalouden kannalta tai ekologisesti hyödyllisellä tavalla

R11

Toimista R1–R10 syntyneiden jätteiden käyttö

3b

 

Maantäyttö

Loppukäsittelytoimet

4

D1 +

Sijoittaminen maahan tai maan päälle (esimerkiksi kaatopaikalle)

D5 +

Erityisesti suunnitellut kaatopaikat (esimerkiksi sijoittaminen vuorattuihin erillisiin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä)

D12

Pysyvä varastointi (esimerkiksi säiliöiden sijoittaminen kaivokseen)

5

D2 +

Maaperäkäsittely (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen hajottaminen maaperässä)

D3 +

Syväinjektointi (esim. pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin, suolakupuihin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin)

D4 +

Allastaminen (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivantoihin, lammikkoihin tai patoaltaisiin)

D6 +

Päästäminen vesistöihin lukuun ottamatta meriä

D7

Päästäminen meriin, myös sijoittaminen merenpohjaan

LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

johon viitataan asetuksen (EY) N:o 2150/2002 1 artiklan 5 kohdassa, EWC-Stat Rev.4 (jätteiden aineenmukainen tilastonimikkeistö) -luokituksen ja komission päätöksellä 2000/532/EY  (3) perustetun Euroopan jäteluettelon (LoW) välillä

01   

Kemiallisten yhdisteiden jätteet

01.1   

Käytetyt liuottimet

01.11   

Käytetyt halogenoidut liuottimet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

07 01 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 02 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 03 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 04 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 05 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 06 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 07 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

14 06 01*

kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet

 

 

 

 

14 06 02*

muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

 

 

 

 

14 06 04*

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

01.12   

Käytetyt halogenoimattomat liuottimet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

07 01 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 02 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 03 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 04 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 05 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 06 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 07 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

14 06 03*

muut liuottimet ja liuotinseokset

 

 

 

 

14 06 05*

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia

 

 

 

 

20 01 13*

liuottimet

01.2   

Happo-, emäs- ja suolajätteet

01.21   

Happojätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

06 01 01*

rikkihappo ja rikkihapoke

 

 

 

 

06 01 02*

suolahappo

 

 

 

 

06 01 03*

fluorivetyhappo

 

 

 

 

06 01 04*

fosforihappo ja fosforihapoke

 

 

 

 

06 01 05*

typpihappo ja typpihapoke

 

 

 

 

06 01 06*

muut hapot

 

 

 

 

06 07 04*

liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo (rikkihappo)

 

 

 

 

08 03 16*

etsausliuosten jätteet

 

 

 

 

09 01 04*

kiinniteliuokset

 

 

 

 

09 01 05*

valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset

 

 

 

 

10 01 09*

rikkihappo

 

 

 

 

11 01 05*

peittaushapot

 

 

 

 

11 01 06*

hapot, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

16 06 06*

erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit

 

 

 

 

20 01 14*

hapot

01.22   

Emäksiset jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

03 03 09

meesajäte

 

 

 

 

11 01 14

muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

05 01 11*

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

 

 

 

 

06 02 01*

kalsiumhydroksidi

 

 

 

 

06 02 03*

ammoniumhydroksidi

 

 

 

 

06 02 04*

natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi

 

 

 

 

06 02 05*

muut emäkset

 

 

 

 

09 01 01*

vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset

 

 

 

 

09 01 02*

vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle

 

 

 

 

09 01 03*

liuotinpohjaiset kehiteliuokset

 

 

 

 

11 01 07*

peittausemäkset

 

 

 

 

11 01 13*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

11 03 01*

syanideja sisältävät jätteet

 

 

 

 

19 11 04*

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

 

 

 

 

20 01 15*

emäksiset liuokset

01.24   

Muut suolajätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

05 01 16

öljyn rikinpoistossa syntyvät, rikkiä sisältävät jätteet

 

 

 

 

05 07 02

rikkiä sisältävät jätteet

 

 

 

 

06 03 14

muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset

 

 

 

 

06 03 16

muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit

 

 

 

 

06 06 03

muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet

 

 

 

 

11 02 06

muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

06 03 11*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja

 

 

 

 

06 03 13*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja

 

 

 

 

06 03 15*

metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja

 

 

 

 

06 04 03*

arseenia sisältävät jätteet

 

 

 

 

06 04 04*

elohopeaa sisältävät jätteet

 

 

 

 

06 04 05*

muita raskasmetalleja sisältävät jätteet

 

 

 

 

06 06 02*

vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet

 

 

 

 

10 03 08*

sekundäärituotannon suolakuonat

 

 

 

 

10 04 03*

kalsiumarsenaatti

 

 

 

 

11 01 08*

fosfatointilietteet

 

 

 

 

11 02 05*

kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

11 03 02*

muut jätteet

 

 

 

 

11 05 04*

käytetyt sulatteet

 

 

 

 

16 09 01*

permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti

 

 

 

 

16 09 02*

kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti

01.3   

Käytetyt öljyt

01.31   

Käytetyt moottoriöljyt

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

13 02 04*

mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

 

 

 

 

13 02 05*

mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

 

 

 

 

13 02 06*

synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

 

 

 

 

13 02 07*

helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

 

 

 

 

13 02 08*

muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

01.32   

Muut käytetyt öljyt

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

05 01 02*

suolanpoistolietteet

 

 

 

 

05 01 03*

säiliöiden pohjalietteet

 

 

 

 

05 01 04*

happamat alkyylilietteet

 

 

 

 

05 01 12*

happoja sisältävä öljy

 

 

 

 

08 03 19*

dispersioöljy

 

 

 

 

08 04 17*

hartsiöljy

 

 

 

 

12 01 06*

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)

 

 

 

 

12 01 07*

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)

 

 

 

 

12 01 08*

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja

 

 

 

 

12 01 09*

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja

 

 

 

 

12 01 10*

synteettiset työstö-öljyt

 

 

 

 

12 01 12*

vaha- ja rasvajätteet

 

 

 

 

12 01 18*

metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä

 

 

 

 

12 01 19*

helposti biohajoava työstö-öljy

 

 

 

 

13 01 04*

klooratut emulsiot

 

 

 

 

13 01 05*

klooraamattomat emulsiot

 

 

 

 

13 01 09*

mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt

 

 

 

 

13 01 10*

mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt

 

 

 

 

13 01 11*

synteettiset hydrauliöljyt

 

 

 

 

13 01 12*

helposti biohajoavat hydrauliöljyt

 

 

 

 

13 01 13*

muut hydrauliöljyt

 

 

 

 

13 03 06*

muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

 

 

 

 

13 03 07*

mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

 

 

 

 

13 03 08*

synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

 

 

 

 

13 03 09*

helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

 

 

 

 

13 03 10*

muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

 

 

 

 

13 05 06*

öljynerottimien öljy

 

 

 

 

20 01 26*

muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat

01.4   

Käytetyt kemialliset katalyytit

01.41   

Käytetyt kemialliset katalyytit

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

16 08 01

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

16 08 04

nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

16 08 02*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja tai vaarallisia siirtymämetalliyhdisteitä

 

 

 

 

16 08 05*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa

 

 

 

 

16 08 06*

katalyytteinä käytetyt nesteet

 

 

 

 

16 08 07*

käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

02   

Kemiallisten valmisteiden jätteet

02.1   

Epäkuranttien kemikaalien jätteet

02.11   

Maatalouden kemikaalijätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 01 09

muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

02 01 08*

maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

06 13 01*

epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit

 

 

 

 

20 01 19*

torjunta-aineet

02.12   

Käyttämättömät lääkkeet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

07 05 14

muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet

 

 

 

 

18 01 09

muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet

 

 

 

 

18 02 08

muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet

 

 

 

 

20 01 32

muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

07 05 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

18 01 08*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

 

 

 

 

18 02 07*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

 

 

 

 

20 01 31*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

02.13   

Maalit, lakat, painovärit ja liimat

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

04 02 17

muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit

 

 

 

 

08 01 12

muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet

 

 

 

 

08 01 14

muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet

 

 

 

 

08 01 16

muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet

 

 

 

 

08 01 18

muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet

 

 

 

 

08 01 20

muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot

 

 

 

 

08 02 01

jauhemaisten pinnoitteiden jätteet

 

 

 

 

08 03 07

painoväriä sisältävät vesipohjaiset lietteet

 

 

 

 

08 03 08

painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

 

 

 

 

08 03 13

muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet

 

 

 

 

08 03 15

muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet

 

 

 

 

08 03 18

muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet

 

 

 

 

08 04 10

muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet

 

 

 

 

08 04 12

muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet

 

 

 

 

08 04 14

muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet

 

 

 

 

08 04 16

muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

 

 

 

 

20 01 28

muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

04 02 16*

vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit

 

 

 

 

08 01 11*

maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 01 13*

maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 01 15*

maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 01 17*

maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 01 19*

maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 03 12*

painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 03 14*

painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 03 17*

värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 04 09*

liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 04 11*

liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 04 13*

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 04 15*

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

20 01 27*

maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

02.14   

Jätteet muista kemiallisista valmisteista

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 07 03

kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

03 02 99

puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

04 01 09

muokkaus- ja viimeistelyjätteet

 

 

 

 

04 02 15

muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet

 

 

 

 

07 02 15

muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet

 

 

 

 

07 02 17

muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet

 

 

 

 

10 09 16

muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte

 

 

 

 

10 10 14

muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet

 

 

 

 

10 10 16

muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte

 

 

 

 

16 01 15

muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet

 

 

 

 

16 05 05

muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut

 

 

 

 

18 01 07

muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit

 

 

 

 

18 02 06

muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit

 

 

 

 

20 01 30

muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

03 02 01*

halogenoimattomat orgaaniset puunsuoja-aineet

 

 

 

 

03 02 02*

klooratut orgaaniset puunsuoja-aineet

 

 

 

 

03 02 03*

organometalliset puunsuoja-aineet

 

 

 

 

03 02 04*

epäorgaaniset puunsuoja-aineet

 

 

 

 

03 02 05*

muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

04 02 14*

orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet

 

 

 

 

05 07 01*

elohopeaa sisältävät jätteet

 

 

 

 

06 08 02*

vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet

 

 

 

 

06 10 02*

vaarallisia aineita sisältävät jätteet

 

 

 

 

07 02 14*

lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

07 02 16*

vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet

 

 

 

 

07 04 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

08 01 21*

maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet

 

 

 

 

08 05 01*

isosyanaattijätteet

 

 

 

 

10 09 13*

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 09 15*

halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte, joka sisältää vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 10 13*

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 10 15*

halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte, joka sisältää vaarallisia aineita

 

 

 

 

11 01 16*

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

 

 

 

 

11 01 98*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

16 01 13*

jarrunesteet

 

 

 

 

16 01 14*

jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

16 05 04*

painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

16 09 03*

peroksidit, kuten vetyperoksidi

 

 

 

 

16 09 04*

hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

18 01 06*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

 

 

 

 

18 02 05*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

 

 

 

 

20 01 17*

valokuvauskemikaalit

 

 

 

 

20 01 29*

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

02.2   

Käyttämättömät räjähteet

02.21   

Räjähdysaineiden ja pyroteknisten tuotteiden jätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

16 04 02*

ilotulitusjätteet

 

 

 

 

16 04 03*

muut räjähdysjätteet

02.22   

Ammusjätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

16 04 01*

ampumatarvikejätteet

02.3   

Sekalaiset kemialliset jätteet

02.31   

Seoksina olevat kemialliset jätteet pieninä määrinä

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

16 05 09

muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut kemikaalit

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

16 05 06*

laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina

 

 

 

 

16 05 07*

käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

 

 

 

 

16 05 08*

käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

02.33   

Haitallisten aineiden saastuttamat pakkaukset

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

15 01 10*

pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

03   

Muut kemialliset jätteet

03.1   

Kemialliset sakat ja jäännökset

03.11   

Tervat ja hiilipitoiset jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

05 01 17

bitumi

 

 

 

 

06 13 03

nokimusta

 

 

 

 

10 01 25

hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 03 02

anodiromu

 

 

 

 

10 03 18

muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet

 

 

 

 

10 08 13

muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet

 

 

 

 

10 08 14

anodijätteet

 

 

 

 

11 02 03

elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet

 

 

 

 

20 01 41

nuohouksessa syntyvät jätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

05 01 07*

happotervat

 

 

 

 

05 01 08*

muut tervat

 

 

 

 

05 06 01*

happotervat

 

 

 

 

05 06 03*

muut tervat

 

 

 

 

06 13 05*

noki

 

 

 

 

10 03 17*

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

 

 

 

 

10 08 12*

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

 

 

 

 

19 11 02*

happotervat

03.12   

Tislausjätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

05 01 06*

jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet

 

 

 

 

13 04 01*

sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

 

 

 

 

13 04 02*

satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet

 

 

 

 

13 04 03*

muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

 

 

 

 

13 05 01*

hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet

 

 

 

 

13 05 02*

öljynerottimien lietteet

 

 

 

 

13 05 03*

keräilyaltaan lietteet

 

 

 

 

13 05 07*

öljynerottimien öljyinen vesi

 

 

 

 

13 05 08*

hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset

 

 

 

 

13 07 01*

polttoöljy ja dieselöljy

 

 

 

 

13 07 02*

bensiini

 

 

 

 

13 07 03*

muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)

 

 

 

 

13 08 01*

suolanpoiston lietteet tai emulsiot

 

 

 

 

13 08 02*

muut emulsiot

 

 

 

 

13 08 99*

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

16 07 09*

jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 02 07*

öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit

03.13   

Jätteet kemiallisista reaktioista

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

03 03 02

soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä)

 

 

 

 

04 01 04

kromia sisältävät parkitsemisliuokset

 

 

 

 

04 01 05

parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia

 

 

 

 

11 01 12

muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

04 01 03*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia

 

 

 

 

06 07 03*

elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet

 

 

 

 

07 01 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 01 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 01 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 02 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 02 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 02 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 03 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 03 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 03 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 04 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 04 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 04 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 05 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 05 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 05 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 06 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 06 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 06 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 07 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

 

 

 

 

07 07 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

07 07 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

 

 

 

 

09 01 13*

muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

 

 

 

 

11 01 11*

vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03.14   

Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

15 02 03

muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet

 

 

 

 

19 09 03

veden pehmennyksessä syntyvät lietteet

 

 

 

 

19 09 04

käytetty aktiivihiili

 

 

 

 

19 09 05

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

 

 

 

 

19 09 06

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

05 01 15*

käytetyt suodatussavet

 

 

 

 

06 07 02*

kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili

 

 

 

 

06 13 02*

käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 01 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 02 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 02 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 03 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 03 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 04 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 04 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 05 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 05 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 06 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 06 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 07 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

07 07 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

 

 

 

 

11 01 15*

membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

15 02 02*

absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

 

 

 

 

19 01 10*

savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili

 

 

 

 

19 08 06*

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

 

 

 

 

19 08 07*

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

 

 

 

 

19 08 08*

membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja

 

 

 

 

19 11 01*

käytetyt suodatussavet

03.2   

Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet

03.21   

Teollisuusprosesseista ja jäteveden käsittelystä syntyvät lietteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

03 03 05

keräyspaperin siistauslietteet

 

 

 

 

03 03 10

mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteet

 

 

 

 

04 01 06

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia

 

 

 

 

04 01 07

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia

 

 

 

 

04 02 20

muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

05 01 10

muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

05 01 14

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

 

 

 

 

05 06 04

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

 

 

 

 

06 05 03

muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

07 01 12

muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

07 02 12

muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

07 03 12

muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

07 04 12

muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

07 05 12

muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

07 06 12

muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

07 07 12

muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

10 01 21

muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

10 01 23

muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet

 

 

 

 

10 01 26

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 02 12

muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 02 15

muut lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 03 28

muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 04 10

muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 05 09

muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 06 10

muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 07 08

muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 08 20

muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 11 20

muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

10 12 13

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete

 

 

 

 

11 01 10

muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

12 01 15

muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet

 

 

 

 

16 10 02

muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet

 

 

 

 

16 10 04

muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit

 

 

 

 

19 08 12

muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

 

 

 

 

19 08 14

muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet

 

 

 

 

19 13 04

muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet

 

 

 

 

19 13 06

muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet

 

 

 

 

19 13 08

muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

04 02 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

05 01 09*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

06 05 02*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

07 01 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

07 02 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

07 03 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

07 04 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

07 05 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

07 06 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

07 07 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 01 20*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 01 22*

kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 11 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

11 01 09*

lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

11 02 07*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

12 01 14*

työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

16 10 01*

vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

16 10 03*

vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 08 11*

teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 08 13*

teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 13 03*

maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 13 05*

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 13 07*

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03.22   

Hiilivetyjä sisältävät lietteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

01 05 05*

porausjätteitä sisältävä öljy

 

 

 

 

10 02 11*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

 

 

 

 

10 03 27*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

 

 

 

 

10 04 09*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

 

 

 

 

10 05 08*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

 

 

 

 

10 06 09*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

 

 

 

 

10 07 07*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

 

 

 

 

10 08 19*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

 

 

 

 

12 03 01*

vesipitoiset pesunesteet

 

 

 

 

12 03 02*

höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet

 

 

 

 

16 07 08*

öljyä sisältävät jätteet

 

 

 

 

19 08 10*

muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset

 

 

 

 

19 11 03*

vesipitoiset nestemäiset jätteet

03.3   

Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet

03.31   

Jätteiden käsittelyssä syntyvät nestemäiset jätteet ja jätevesilietteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

19 02 06

muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

 

 

 

 

19 04 04

lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

 

 

 

 

19 06 03

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

 

 

 

 

19 06 04

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

 

 

 

 

19 06 05

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

 

 

 

 

19 06 06

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

 

 

 

 

19 07 03

muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet

 

 

 

 

19 11 06

muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

19 02 05*

fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 02 08*

palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 02 11*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 07 02*

kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 11 05*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

05   

Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet

05.1   

Tartuntavaaran aiheuttavat jätteet

05.11   

Ihmisten terveydenhoidossa syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

18 01 03*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

05.12   

Eläimille tartuntavaaran aiheuttavat jätteet terveydenhuollosta

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

18 02 02*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

05.2   

Tartuntavaaraa aiheuttamattomat terveydenhoidosta syntyvät jätteet

05.21   

Tartuntavaaraa aiheuttamattomat ihmisten terveydenhoidossa syntyvät jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

18 01 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)

05.22   

Tartuntavaaraa aiheuttamattomat eläinten terveydenhoidosta syntyvät jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

18 02 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

06   

Metallijätteet

06.1   

Metallijätteet, rauta

06.11   

Rautametallien jäte ja romu

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

10 02 10

hehkuhilse

 

 

 

 

10 12 06

käytöstä poistetut muotit

 

 

 

 

12 01 01

rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

 

 

 

 

12 01 02

rautametallien pölyt ja hienojakeet

 

 

 

 

16 01 17

rautametalli

 

 

 

 

17 04 05

rauta ja teräs

 

 

 

 

19 01 02

pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet

 

 

 

 

19 10 01

rauta- ja teräsjätteet

 

 

 

 

19 12 02

rautametalli

06.2   

Metallijätteet, ei-rauta

06.23   

Muut alumiinijätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

17 04 02

alumiini

06.24   

Kuparijätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

17 04 01

kupari, pronssi, messinki

06.25   

Lyijyjätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

17 04 03

lyijy

06.26   

Jätteet muista metalleista

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

11 05 01

kovasinkki

 

 

 

 

12 01 03

ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

 

 

 

 

12 01 04

ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet

 

 

 

 

16 01 18

ei-rautametalli

 

 

 

 

17 04 04

sinkki

 

 

 

 

17 04 06

tina

 

 

 

 

17 04 11

muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit

 

 

 

 

19 10 02

ei-rautametallijätteet

 

 

 

 

19 12 03

ei-rautametalli

06.3   

Metallijätteet, sekalainen rauta ja ei-rauta

06.31   

Sekalaisten metallipakkausten jäte

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

15 01 04

metallipakkaukset

06.32   

Muut sekalaiset metallijätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 01 10

metallijätteet

 

 

 

 

17 04 07

sekalaiset metallit

 

 

 

 

20 01 40

metallit

07   

Muut kuin metallijätteet

07.1   

Lasijätteet

07.11   

Lasipakkaukset

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

15 01 07

lasipakkaukset

07.12   

Muut lasijätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

10 11 12

muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet

 

 

 

 

16 01 20

lasi

 

 

 

 

17 02 02

lasi

 

 

 

 

19 12 05

lasi

 

 

 

 

20 01 02

lasi

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

10 11 11*

lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista), jotka sisältävät raskasmetalleja

07.2   

Paperi- ja pahvijätteet

07.21   

Paperi- ja pahvipakkausten jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

15 01 01

paperi- ja kartonkipakkaukset

07.23   

Muut paperi- ja pahvijätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

19 12 01

paperi ja kartonki

 

 

 

 

20 01 01

paperi ja kartonki

07.3   

Kumijätteet

07.31   

Käytetyt renkaat

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

16 01 03

loppuun käytetyt renkaat

07.4   

Muovijätteet

07.41   

Muovipakkausten jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

15 01 02

muovipakkaukset

07.42   

Muut muovijätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 01 04

muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia)

 

 

 

 

07 02 13

muovijätteet

 

 

 

 

12 01 05

muovilastut ja muovien muovausjätteet

 

 

 

 

16 01 19

muovi

 

 

 

 

17 02 03

muovi

 

 

 

 

19 12 04

muovi ja kumi

 

 

 

 

20 01 39

muovi

07.5   

Puujätteet

07.51   

Puupakkausten jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

15 01 03

puupakkaukset

07.52   

Sahajauho ja lastut

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

03 01 05

muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

03 01 04*

sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07.53   

Muut puujätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

03 01 01

kuori- ja korkkijätteet

 

 

 

 

03 03 01

kuori- ja puujätteet

 

 

 

 

17 02 01

puu

 

 

 

 

19 12 07

muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu

 

 

 

 

20 01 38

muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

19 12 06*

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

 

 

 

 

20 01 37*

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

07.6   

Tekstiilijätteet

07.61   

Käytetyt vaatteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

20 01 10

vaatteet

07.62   

Sekalaiset tekstiilijätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

04 02 09

komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)

 

 

 

 

04 02 10

luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines kuten rasva ja vaha

 

 

 

 

04 02 21

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet

 

 

 

 

04 02 22

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet

 

 

 

 

15 01 09

tekstiilipakkaukset

 

 

 

 

19 12 08

tekstiilit

 

 

 

 

20 01 11

tekstiilit

07.63   

Nahkajätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

04 01 01

lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet

 

 

 

 

04 01 02

kalkitusjätteet

 

 

 

 

04 01 08

kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (lastut, palat, hiontapöly)

07.7   

PCB:tä sisältävät jätteet

07.71   

PCB:tä sisältävät öljyt

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

13 01 01*

PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt

 

 

 

 

13 03 01*

PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

07.72   

PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat laitteistot

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

16 01 09*

PCB:tä sisältävät osat

 

 

 

 

16 02 09*

PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit

 

 

 

 

16 02 10*

muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä poistetut laitteistot

07.73   

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

17 09 02*

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat)

08   

Käytöstä poistetut laitteistot

08.1   

Käytöstä poistetut ajoneuvot

08.12   

Muut käytöstä poistetut ajoneuvot

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

16 01 06

romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

16 01 04*

romuajoneuvot

08.2   

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot

08.21   

Käytöstä poistetut suuret kotitalouslaitteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

16 02 11*

kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

 

 

 

 

20 01 23*

kloorifluorihiilivetyjä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

08.23   

Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

09 01 10

kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa

 

 

 

 

09 01 12

muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo

 

 

 

 

16 02 14

muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 13 mainitut käytöstä poistetut laitteistot

 

 

 

 

20 01 36

muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

09 01 11*

kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettu paristo

 

 

 

 

16 02 13*

muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 12 mainitut, vaarallisia osia sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

 

 

 

 

20 01 35*

muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot, jotka sisältävät vaarallisia osia

08.4   

Koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat

08.41   

Paristo- ja akkujätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

16 06 04

alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

muut paristot ja akut

 

 

 

 

20 01 34

muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

16 06 01*

lyijyakut

 

 

 

 

16 06 02*

nikkelikadmiumakut

 

 

 

 

16 06 03*

elohopeaa sisältävät paristot

 

 

 

 

20 01 33*

nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja

08.43   

Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

16 01 12

muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat

 

 

 

 

16 01 16

nesteytetyn kaasun säiliöt

 

 

 

 

16 01 22

osat, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

16 02 16

muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, käytöstä poistetuista laitteista poistetut osat

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

16 01 07*

öljynsuodattimet

 

 

 

 

16 01 08*

elohopeaa sisältävät osat

 

 

 

 

16 01 10*

räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt)

 

 

 

 

16 01 21*

muut kuin nimikkeissä 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut vaaralliset osat

 

 

 

 

16 02 15*

käytöstä poistetuista laitteista poistetut vaaralliset osat

 

 

 

 

20 01 21*

loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet

09   

Eläin- ja kasvijätteet

09.1   

Eläinperäiset jätteet ja sekalainen elintarvikejäte

09.11   

Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 01 02

eläinkudosjätteet

 

 

 

 

02 02 01

pesu- ja puhdistuslietteet

 

 

 

 

02 02 02

eläinkudosjätteet

 

 

 

 

02 02 03

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

 

 

 

 

02 05 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

09.12   

Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 03 02

säilöntäainejätteet

 

 

 

 

02 06 02

säilöntäainejätteet

 

 

 

 

19 08 09

öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöljyjä ja ravintorasvoja

 

 

 

 

20 01 08

biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet

 

 

 

 

20 01 25

ruokaöljyt ja ravintorasvat

09.2   

Kasviperäiset jätteet.

09.21   

Kasviperäiset jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 01 07

metsätalouden jätteet

 

 

 

 

20 02 01

biohajoavat jätteet

09.22   

Elintarvikevalmisteista ja -tuotteista syntyvä kasvijäte

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 01 01

pesu- ja puhdistuslietteet

 

 

 

 

02 01 03

kasvikudosjätteet

 

 

 

 

02 03 01

pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet

 

 

 

 

02 03 03

liuotinuuton jätteet

 

 

 

 

02 03 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

 

 

 

 

02 06 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

 

 

 

 

02 07 01

raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

02 07 02

alkoholin tislausjätteet

 

 

 

 

02 07 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

09.3   

Lanta ja lietelanta

09.3   

Lanta ja lietelanta

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 01 06

eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (mukaan lukien likaantunut olki) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet

10   

Sekalaiset jätteet

10.1   

Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet

10.11   

Kotitalousjätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

20 03 01

sekalaiset yhdyskuntajätteet

 

 

 

 

20 03 02

torikaupassa syntyvät jätteet

 

 

 

 

20 03 07

kookkaat jätteet

 

 

 

 

20 03 99

yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla

10.12   

Katujen puhdistuksesta syntyvät jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

20 03 03

katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

10.2   

Sekalaiset materiaalit

10.21   

Sekalaiset pakkaukset

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

15 01 05

komposiittipakkaukset

 

 

 

 

15 01 06

sekalaiset pakkaukset

10.22   

Muut sekalaiset materiaalit

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

01 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

01 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

01 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

02 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

02 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

02 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

02 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

02 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

02 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

02 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

03 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

03 03 07

keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet

 

 

 

 

03 03 08

kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet

 

 

 

 

03 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

04 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

04 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

05 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

05 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

05 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

06 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

07 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

07 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

07 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

07 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

07 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

07 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

07 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

08 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

08 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

08 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

08 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

09 01 07

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä

 

 

 

 

09 01 08

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä

 

 

 

 

09 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 12 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

10 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

11 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

11 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

11 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

12 01 13

hitsausjätteet

 

 

 

 

12 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

16 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

16 03 04

muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet

 

 

 

 

16 03 06

muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet

 

 

 

 

16 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

19 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

19 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

19 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

19 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

19 08 01

seulontajätteet

 

 

 

 

19 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

19 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

19 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

 

 

 

 

20 01 99

muut jakeet, joita ei ole mainittu muualla

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

09 01 06*

valokuvausjätteiden käsittelystä toimipaikalla syntyvät hopeaa sisältävät jätteet

 

 

 

 

16 03 03*

epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

16 03 05*

orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

17 04 09*

metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

 

 

 

 

17 04 10*

öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit

 

 

 

 

18 01 10*

hammashoidon amalgaamijätteet

10.3   

Lajittelujätteet

10.32   

Muut käsittelyjätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

19 02 03

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä

 

 

 

 

19 02 10

muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet

 

 

 

 

19 05 01

yhdyskuntajätteiden ja samankaltaisten jätteiden kompostoimaton osa

 

 

 

 

19 05 02

eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa

 

 

 

 

19 05 03

komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

 

 

 

 

19 10 04

muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly

 

 

 

 

19 10 06

muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet

 

 

 

 

19 12 10

palava jäte (jäteperäiset polttoaineet)

 

 

 

 

19 12 12

muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina)

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

19 02 04*

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista

 

 

 

 

19 02 09*

palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 04 03*

lasittumaton kiinteä faasi

 

 

 

 

19 10 03*

metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 10 05*

muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 12 11*

muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

11   

Tavanomaiset lietteet

11.1   

Jätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

11.11   

Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

19 08 05

asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

11.12   

Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

02 02 04

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

02 03 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

02 04 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

02 05 02

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

02 06 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

02 07 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

 

 

 

 

03 03 11

muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

11.2   

Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet

11.21   

Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

05 01 13

kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet

 

 

 

 

19 09 02

selkeytyksessä syntyvät lietteet

11.4   

Sakokaivolietteet

11.41   

Sakokaivolietteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

20 03 04

sakokaivolietteet

 

 

 

 

20 03 06

viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

12   

Mineraalijätteet

12.1   

Rakennus- ja purkujätteet

12.11   

Betoni-, tiili- ja kipsijäte

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

17 01 01

betoni

 

 

 

 

17 01 02

tiilet

 

 

 

 

17 01 03

laatat ja keramiikka

 

 

 

 

17 01 07

muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset

 

 

 

 

17 05 08

muut kuin nimikkeessä 17 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet

 

 

 

 

17 08 02

muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

17 01 06*

betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

17 05 07*

ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

17 08 01*

kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

12.12   

Teiden päällystyksessä syntyvät hiilivetyjä sisältävät jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

17 03 02

muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

17 03 01*

kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset

 

 

 

 

17 03 03*

kivihiiliterva ja -tervatuotteet

12.13   

Sekalaiset rakennusjätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

17 06 04

muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet

 

 

 

 

17 09 04

muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

17 02 04*

lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia

 

 

 

 

17 06 03*

muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

 

 

 

 

17 09 01*

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

 

 

 

 

17 09 03*

muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

12.2   

Asbestijäte

12.21   

Asbestijäte

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

06 07 01*

jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia

 

 

 

 

06 13 04*

asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 13 09*

asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia

 

 

 

 

15 01 11*

metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta (esim. asbestia), tyhjät ainepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina

 

 

 

 

16 01 11*

asbestia sisältävät jarrupalat

 

 

 

 

16 02 12*

asbestia vapaana sisältävät laitteistot

 

 

 

 

17 06 01*

asbestia sisältävät eristysaineet

 

 

 

 

17 06 05*

asbestia sisältävät rakennusaineet

12.3   

Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet

12.31   

Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

01 01 01

metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

 

 

 

 

01 01 02

muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

 

 

 

 

01 03 06

muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat

 

 

 

 

01 03 08

muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

 

 

 

 

01 03 09

muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punaliejujäte

 

 

 

 

01 04 08

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske

 

 

 

 

01 04 09

hiekka- ja savijätteet

 

 

 

 

01 04 10

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

 

 

 

 

01 04 11

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet

 

 

 

 

01 04 12

muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet

 

 

 

 

01 04 13

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet

 

 

 

 

01 05 04

makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet

 

 

 

 

01 05 07

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet ja -jätteet

 

 

 

 

01 05 08

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja -jätteet

 

 

 

 

02 04 01

sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines

 

 

 

 

08 02 02

keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet

 

 

 

 

10 11 10

muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet

 

 

 

 

10 12 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

 

 

 

 

10 13 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

 

 

 

 

19 08 02

hiekanerotuksessa syntyvät jätteet

 

 

 

 

19 09 01

ensisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

19 13 02

muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

20 02 03

muut biohajoamattomat jätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

01 03 04*

sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat

 

 

 

 

01 03 05*

muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

01 03 07*

muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

01 04 07*

muiden mineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

01 05 06*

porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 11 09*

polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

19 13 01*

maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12.4   

Polttojätteet

12.41   

Kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

10 01 05

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

 

 

 

 

10 01 07

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

 

 

 

 

10 01 19

muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 02 08

muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

10 02 14

muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 03 20

muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

 

 

 

 

10 03 24

muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

10 03 26

muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 07 03

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

10 07 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 08 16

muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

 

 

 

 

10 08 18

muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 09 10

muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

 

 

 

 

10 10 10

muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

 

 

 

 

10 11 16

muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

10 11 18

muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 12 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 12 10

muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

10 13 07

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 13 13

muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

10 01 18*

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 02 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 02 13*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 03 19*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 03 23*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 03 25*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 04 04*

savukaasujen suodatuspölyt

 

 

 

 

10 04 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

10 04 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 05 03*

savukaasujen suodatuspölyt

 

 

 

 

10 05 05*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

10 05 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 06 03*

savukaasujen suodatuspölyt

 

 

 

 

10 06 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

 

 

 

 

10 06 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

 

 

 

 

10 08 15*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 08 17*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 09 09*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 10 09*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 11 15*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 11 17*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 12 09*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 13 12*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 14 01*

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

 

 

 

 

11 05 03*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

12.42   

Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat

0   

Tavanomaiset

 

 

 

 

06 09 02

fosforia sisältävä kuona

 

 

 

 

10 01 01

pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua kattilatuhkaa)

 

 

 

 

10 01 02

hiilen poltossa syntyvä lentotuhka

 

 

 

 

10 01 03

turpeen ja (käsittelemättömän) puun poltossa syntyvä lentotuhka

 

 

 

 

10 01 15

muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka

 

 

 

 

10 01 17

muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka

 

 

 

 

10 01 24

leijupetihiekka

 

 

 

 

10 02 01

kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 02 02

käsittelemätön kuona

 

 

 

 

10 03 16

muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet

 

 

 

 

10 03 22

muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna)

 

 

 

 

10 03 30

muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet

 

 

 

 

10 05 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

 

 

 

 

10 05 04

muut hienojakeet ja pölyt

 

 

 

 

10 05 11

muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

 

 

 

 

10 06 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

 

 

 

 

10 06 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

 

 

 

 

10 06 04

muut hienojakeet ja pölyt

 

 

 

 

10 07 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

 

 

 

 

10 07 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

 

 

 

 

10 07 04

muut hienojakeet ja pölyt

 

 

 

 

10 08 04

hienojakeet ja pölyt

 

 

 

 

10 08 09

muut kuonat

 

 

 

 

10 08 11

muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

 

 

 

 

10 09 03

valimouunien kuona

 

 

 

 

10 09 12

muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet

 

 

 

 

10 10 03

valimouunien kuona

 

 

 

 

10 10 12

muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet

 

 

 

 

10 12 03

hienojakeet ja pölyt

 

 

 

 

11 05 02

sinkkituhka

1   

Vaaralliset

 

 

 

 

10 01 04*

öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka

 

 

 

 

10 01 13*

polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka

 

 

 

 

10 01 14*

rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 01 16*

rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 03 04*

primäärituotannossa syntyvät kuonat

 

 

 

 

10 03 09*

sekundäärituotannon mustakuonat

 

 

 

 

10 03 15*

skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

 

 

 

 

10 03 21*

muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

 

 

 

 

10 03 29*

suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita