ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.236.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 236

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
7. syyskuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EU) N:o 788/2010, annettu 6 päivänä syyskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EU) N:o 789/2010, annettu 6 päivänä syyskuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/481/EU, Euratom

 

*

Komission päätös, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, päätöksen 2004/277/EY, Euratom muuttamisesta yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2007/779/EY, Euratom täytäntöönpanosääntöjen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5090)  ( 1 )

5

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

7.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 788/2010,

annettu 6 päivänä syyskuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä syyskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

86,0

ZZ

86,0

0707 00 05

TR

139,3

ZZ

139,3

0709 90 70

TR

115,2

ZZ

115,2

0805 50 10

AR

142,5

CL

146,1

TR

150,4

UY

110,4

ZA

112,2

ZZ

132,3

0806 10 10

EG

160,9

IL

123,0

TR

111,1

US

179,8

ZA

147,0

ZZ

144,4

0808 10 80

AR

109,7

BR

68,3

CL

105,2

CN

65,6

NZ

112,3

US

87,2

ZA

92,3

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

75,3

CL

150,5

CN

70,5

TR

128,9

ZA

93,4

ZZ

103,7

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

52,5

XS

52,3

ZZ

52,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


7.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 789/2010,

annettu 6 päivänä syyskuuta 2010,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 786/2010 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä syyskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä syyskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 234, 4.9.2010, s. 9.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 7 päivästä syyskuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

49,36

0,00

1701 11 90 (1)

49,36

0,10

1701 12 10 (1)

49,36

0,00

1701 12 90 (1)

49,36

0,00

1701 91 00 (2)

46,32

3,57

1701 99 10 (2)

46,32

0,44

1701 99 90 (2)

46,32

0,44

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

7.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/5


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010,

päätöksen 2004/277/EY, Euratom muuttamisesta yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2007/779/EY, Euratom täytäntöönpanosääntöjen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5090)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/481/EU, Euratom)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta 8 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/779/EY, Euratom (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa tehdyn neuvoston päätöksen 2001/792/EY, Euratom täytäntöönpanosäännöistä 29 päivänä joulukuuta 2003 tehtyä komission päätöstä 2004/277/EY, Euratom (2) on muutettu komission päätöksellä 2008/73/EY, Euratom (3) Euroopan pelastuspalvelualaa koskevien täytäntöönpanosääntöjen sisällyttämiseksi päätökseen. Näissä säännöissä käsitellään tärkeimpiä pelastuspalveluyksiköihin liittyviä näkökohtia, kuten niiden tehtäviä, kapasiteettia, yksiköiden osia sekä toimintavalmiuden saavuttamiseen tarvittavaa aikaa. Yksiköiden omavaraisuus- ja yhteentoimivuusaste on myös määritelty.

(2)

Yhden tai useamman jäsenvaltion kansallisista voimavaroista vapaaehtoisuuden pohjalta muodostetut pelastuspalveluyksiköt ovat osa nopeaa pelastuspalvelutoimintaa, jota 16 ja 17 päivänä kesäkuuta 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätelmissään sekä Euroopan parlamentti 13 päivänä tammikuuta 2005 tsunamikatastrofista antamassaan päätöslauselmassa olivat vaatineet. Jotta pelastuspalveluyksiköt voisivat toimia vakavissa hätätilanteissa, niiden päävalmiuksien olisi täytettävä tietyt yleiset vaatimukset.

(3)

Pelastuspalveluyksiköiden olisi voitava toimia omavaraisesti tietyn ajanjakson ajan. Tästä syystä on tarpeen määritellä omavaraisuutta koskevat yleiset vaatimukset ja tarvittaessa erityisvaatimukset, jotka voivat vaihdella kyseessä olevan toimenpiteen tai pelastuspalveluyksikön mukaisesti. Olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen yleiset käytännöt, kuten taajama-alueiden etsintä- ja pelastusapuyksiköiden pidennetyt omavaraisuusajat tai tehtävien jakaminen apua tarjoavan ja apua pyytävän maan kesken sellaisten pelastuspalveluyksiköiden toiminnan tukemiseksi, joiden tehtäviin liittyy myös ilma-alustoimintaa.

(4)

Pelastuspalveluyksiköiden yhteentoimivuuden edistämiseksi tarvitaan erityisesti koulutus- ja harjoitustoimia niin unionissa kuin osallistuvissa valtioissa.

(5)

Viimeaikaiset pelastuspalvelutoimet ja -harjoitukset, joissa yksiköt otettiin käyttöön, osoittivat, että päätöksen 2008/73/EY, Euratom liitteessä II lueteltujen kahden yksikön, toisin sanoen ”Lentokoneita käyttävä metsäpalojen ilmasammutusyksikkö” ja ”Kenttäsairaala”, yleisiä vaatimuksia olisi tarpeen muuttaa osittain.

(6)

Viimeaikaiset pelastuspalvelutoimet osoittivat, että nopean pelastuspalvelutoiminnan vahvistamiseksi on tarpeen lisätä ja ottaa käyttöön neljä uudenlaista pelastuspalveluyksikköä, jotka ovat ”Metsäpalojen maasammutusyksikkö”, ”Ajoneuvoja käyttävä metsäpalojen maasammutusyksikkö”, ”Tulvien torjunta” ja ”Veneitä käyttävä tulvapelastusyksikkö”.

(7)

Tämän vuoksi päätöstä 2004/277/EY, Euratom olisi muutettava.

(8)

Tämän päätöksen liitteessä luetellut muutokset ja lisättävät yksiköt ovat pelastuspalvelua käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2004/277/EY, Euratom liite II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

Kristalina GEORGIEVA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 314, 1.12.2007, s. 9.

(2)  EUVL L 87, 25.3.2004, s. 20.

(3)  EUVL L 20, 24.1.2008, s. 23.


LIITE

”LIITE II

Euroopan pelastuspalveluyksiköitä koskevat yleiset vaatimukset  (1)

1.   Suurtehopumppaus

Tehtävät

Tarjota pumppausapua:

tulva-alueilla

sammutustöissä veden saamiseksi.

Kapasiteetti

Tarjota pumppausapua siirrettävillä keskitehoisilla ja suurtehopumpuilla, joiden

kokonaiskapasiteetti on vähintään 1 000 m3/tunnissa ja

joiden nostokorkeus (pienemmällä kapasiteetilla) on 40 metriä

Valmius:

toimia vaikeapääsyisillä alueilla ja vaikeakulkuisessa maastossa

pumpata mutaista vettä, joka sisältää enintään 5 prosenttia kiinteää ainetta (hiukkaskoko enintään 40 mm)

pumpata enintään 40 °C:n lämpötilassa olevaa vettä pidempien operaatioiden aikana

toimittaa vettä yli 1 000 metrin päähän.

Keskeiset osat

Keskitehoiset ja suurtehopumput

Eri standardeihin, mukaan luettuna Storz-standardi, yhteensopivat letkut ja liittimet

Riittävä henkilöstö tehtävän suorittamiseksi tarvittaessa keskeytyksettä.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä

Valmius olla käytettävissä jopa 21 vuorokauden ajan.


2.   Vedenpuhdistus

Tehtävät

Juomakelpoisen veden valmistus pintavesilähteistä sovellettavien standardien ja vähintään WHO:n standardien mukaisesti

Veden laatutarkastusten suorittaminen puhdistuslaitteiston veden ulostulopisteessä.

Kapasiteetti

225 000 vesilitran puhdistus vuorokaudessa

Puolen vuorokauden tuotantoa vastaavan vesimäärän varastointikapasiteetti.

Keskeiset osat

Siirrettävä vedenpuhdistusyksikkö

Siirrettävä veden varastointiyksikkö

Siirrettävä kenttälaboratorio

Eri standardeihin, mukaan luettuna Storz-standardi, yhteensopivat liittimet

Riittävä henkilöstö tehtävän suorittamiseksi tarvittaessa keskeytyksettä.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä

Valmius olla käytettävissä jopa 12 viikon ajan.


3.   Taajama-alueilla suoritettavat etsintä- ja pelastustyöt keskiraskailla yksiköillä

Tehtävät

Uhrien (2) etsintä, paikallistaminen ja pelastaminen raunioista (esimerkiksi sortuneista rakennuksista ja liikenneonnettomuuksissa)

Tarvittavan ensiavun antaminen ennen uhrin siirtoa jatkohoitoon.

Kapasiteetti

Yksiköllä olisi oltava valmius suorittaa seuraavat tehtävät ottaen huomioon kansainväliset suuntaviivat, kuten esimerkiksi kansainvälisen etsintä- ja pelastusalan neuvoa-antavan ryhmän (INSARAG) suuntaviivat:

etsintä etsintäkoirien ja/tai teknisen etsintävälineistön avulla

pelastustoimet, mukaan luettuna nostotoimet

betonin leikkaus

köysipelastus

perustukirakenteiden asentaminen

vaarallisten aineiden paikantaminen ja eristäminen (3)

vaativat elvytystoimet (4).

Valmius työskennellä kohteessa ympäri vuorokauden seitsemän vuorokauden ajan.

Keskeiset osat

Hallinto (johto-, yhteys- koordinointi- ja suunnittelutehtävät, mediayhteydet, raportointi, arviointi, analyysi, turvallisuus)

Etsintä (tekninen etsintä ja/tai koiraetsintä, vaarallisten aineiden paikannus, vaarallisten aineiden eristys)

Pelastus (rikkominen ja murtaminen, leikkaaminen, nostaminen ja siirtäminen, tukeminen, köysipelastus)

Lääkinnällinen apu, mukaan luettuna potilaitten ja yksikön henkilöstön ja etsintäkoirien hoito.

Omavaraisuus

Vähintään 7 vuorokauden operaatiot

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Toimintavalmius hätätilanteesta kärsivässä maassa 32 tunnin kuluessa.


4.   Taajama-alueilla suoritettavat etsintä- ja pelastustyöt raskailla yksiköillä

Tehtävät

Uhrien (5) etsintä, paikallistaminen ja pelastaminen raunioista (esimerkiksi sortuneista rakennuksista ja liikenneonnettomuuksissa)

Tarvittavan ensiavun antaminen ennen uhrin siirtoa jatkohoitoon.

Kapasiteetti

Yksiköllä olisi oltava valmius suorittaa seuraavat tehtävät ottaen huomioon kansainväliset suuntaviivat, kuten esimerkiksi INSARAG-suuntaviivat:

etsintä etsintäkoirien ja teknisen etsintävälineistön avulla

pelastustoimet, mukaan luettuna raskaat nostotoimet

teräsbetonin ja rakenneteräksen leikkaaminen

köysipelastus

vaativien tukirakenteiden asentaminen

vaarallisten aineiden paikantaminen ja eristäminen (6)

vaativat elvytystoimet (7)

Valmius työskennellä useammassa kuin yhdessä paikassa ympäri vuorokauden 10 vuorokauden ajan.

Keskeiset osat

Hallinto (johto-, yhteys-, koordinointi- ja suunnittelutehtävät, mediayhteydet, raportointi, arviointi, analyysi, turvallisuus)

Etsintä (tekninen etsintä ja/tai koiraetsintä, vaarallisten aineiden paikannus, vaarallisten aineiden eristys)

Pelastus (rikkominen ja murtaminen, leikkaaminen, nostaminen ja siirtäminen, tukeminen, köysipelastus)

Lääkinnällinen apu, mukaan luettuna potilaitten ja yksikön henkilöstön ja etsintäkoirien hoito (8).

Omavaraisuus

Vähintään 10 vuorokauden operaatiot.

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Toimintavalmius hätätilanteesta kärsivässä maassa 48 tunnin kuluessa.


5.   Helikoptereita käyttävä metsäpalojen ilmasammutusyksikkö

Tehtävät

Osallistua suurten metsä- ja maastopalojen sammutukseen ilmasammutuksen avulla.

Kapasiteetti

Kolme kapasiteetiltaan 1 000 litran helikopteria

Valmius toimia keskeytyksettä.

Keskeiset osat

Kolme helikopteria miehistöineen ja takuu siitä, että vähintään kaksi helikopteria on aina toimintavalmiina

Tekninen henkilöstö

4 veden nostoastiaa tai 3 vapautettavaa vesisäiliötä

1 ylläpitosetti

1 varaosasetti

2 pelastustaljaa

Viestintäjärjestelmä.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan f ja g alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 3 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä.


6.   Lentokoneita käyttävä metsäpalojen ilmasammutusyksikkö

Tehtävät

Osallistua suurten metsä- ja maastopalojen sammutukseen ilmasammutuksen avulla.

Kapasiteetti

Kaksi kapasiteetiltaan 3 000 litran lentokonetta

Valmius toimia keskeytyksettä.

Keskeiset osat

Kaksi lentokonetta

Vähintään neljä miehistöä

Tekninen henkilöstö

Huoltovarusteet paikalla tapahtuvaa huoltoa varten

Viestintäjärjestelmä.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan f ja g alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 3 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä.


7.   Vaativan tason lääkintäasema

Tehtävät

Potilasprofilointi (potilaiden luokittelu) tapahtumapaikalla

Potilaan tilan vakauttaminen ja potilaan valmistelu kuljetettavaksi soveltuvimpaan hoitoyksikköön lopullista hoitoa varten.

Kapasiteetti

Vähintään 20 potilaan luokittelu tunnissa

Lääkintäryhmä, joka pystyy vakaannuttamaan 50 potilasta 24 tunnin aikana kahdessa vuorossa

Tarvikkeet 100 potilaan vähäisten vammojen hoitoon vuorokaudessa.

Keskeiset osat

Lääkintäryhmä 12 tunnin vuoroa varten:

potilaiden luokittelu: 1 sairaanhoitaja ja/tai lääkäri,

tehohoito: 1 lääkäri ja 1 sairaanhoitaja,

vakavat vammat, jotka eivät ole hengenvaarallisia: 1 lääkäri ja 2 sairaanhoitajaa,

evakuointi: 1 sairaanhoitaja,

erikoistunut tukihenkilöstö: 4

Teltat

teltta (teltat), jossa (joissa) toisiinsa yhteydessä olevat alueet potilaiden luokittelua, hoitoa ja evakuointia varten

henkilöstön teltta (teltat).

Komentopaikka.

Logististen ja lääkintätarvikkeiden säilytyspaikka.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä

Toimintavalmius tunnin kuluttua paikalle saapumisesta.


8.   Vaativan tason lääkintäasema ja leikkaussali

Tehtävät

Potilasprofilointi (potilaiden luokittelu) tapahtumapaikalla

Kiireelliset leikkaukset

Potilaan tilan vakauttaminen ja potilaan valmistelu kuljetettavaksi soveltuvimpaan hoitoyksikköön lopullista hoitoa varten.

Kapasiteetti

Vähintään 20 potilaan luokittelu tunnissa

Lääkintäryhmä, joka pystyy vakaannuttamaan 50 potilasta 24 tunnin aikana kahdessa vuorossa

Leikkaussaliryhmä, joka pystyy suorittamaan kiireellisiä leikkauksia 12 potilaalle 24 tunnin aikana kahdessa vuorossa

Tarvikkeet 100 potilaan vähäisten vammojen hoitoon vuorokaudessa.

Keskeiset osat

Lääkintäryhmä 12 tunnin vuoroa varten:

potilaiden luokittelu: 1 sairaanhoitaja ja/tai lääkäri

tehohoito: 1 lääkäri ja 1 sairaanhoitaja

leikkaussali: 3 kirurgia, 2 leikkaussalihoitajaa, 1 nukutuslääkäri, 1 nukutushoitaja

vakavat vammat, jotka eivät ole hengenvaarallisia: 1 lääkäri ja 2 sairaanhoitajaa

evakuointi: 1 sairaanhoitaja

erikoistunut tukihenkilöstö 4

Teltat:

teltta (teltat), jossa (joissa) toisiinsa yhteydessä olevat alueet potilaiden luokittelua, hoitoa ja evakuointia varten

teltta (teltat) leikkaussalia varten

henkilöstön teltta (teltat).

Komentopaikka

Logististen ja lääkintätarvikkeiden säilytyspaikka.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä.

Toimintavalmius tunnin kuluttua paikalle saapumisesta.


9.   Kenttäsairaala

Tehtävät

Tarjota alku- ja/tai jatkohoitoa vammoja saaneille ja lääkinnällistä hoitoa tarvitseville ottaen huomioon ulkomailla sijaitsevia kenttäsairaaloita koskevat tunnustetut kansainväliset suuntaviivat, kuten WHO:n tai Punaisen Ristin suuntaviivat.

Kapasiteetti

10 vuodepaikkaa vaikeasti vammautuneille potilaille, mahdollisuus laajentaa kapasiteettia.

Keskeiset osat

Lääkintäryhmä seuraavia tehtäviä varten:

potilaiden luokittelu

tehohoito

leikkaussalihoito

vakavat vammat, jotka eivät ole hengenvaarallisia

evakuointi

erikoistunut tukihenkilöstö

ja vähintään seuraavat henkilöt: yleislääkäri, ensiapulääkäreitä, ortopedi, lastenlääkäri, nukutuslääkäri, farmaseutti, synnytyslääkäri, vastaava lääkäri (health director), laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja.

Teltat

asianmukaiset teltat lääkinnällisiä toimenpiteitä varten

henkilöstön teltat.

Komentopaikka

Logististen ja lääkintätarvikkeiden säilytyspaikka.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 7 vuorokauden kuluessa pyynnöstä

Toimintavalmius 12 tunnin kuluttua kohteeseen saapumisesta

Valmius toimia vähintään 15 vuorokautta.


10.   Hätätilanteiden uhrien lääkinnällinen lentoevakuointi

Tehtävät

Hätätilanteiden uhrien kuljetus hoitoyksikköihin lääkinnällistä hoitoa varten.

Kapasiteetti

Kapasiteetti kuljettaa 50 potilasta 24 tunnissa

Valmius lentää sekä päivällä että yöllä.

Keskeiset osat

Paareilla varustetut helikopterit/lentokoneet.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan f ja g alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä.


11.   Hätämajoitus

Tehtävät

Hätämajoituksen ja välttämättömien palvelujen koordinoitu järjestäminen pääasiassa hätätilanteen alkuvaiheessa olemassa olevien rakenteiden, paikallisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, kunnes vastuu siirtyy paikallisille viranomaisille tai humanitäärisille järjestöille, mikäli kapasiteettia tarvitaan pidempiaikaisesti

Vastuun siirtyessä muille asiaankuuluvan paikallisen ja/tai kansainvälisen henkilöstön koulutus ennen yksikön poissiirtoa.

Kapasiteetti

250 henkilölle varustettu telttaleiri.

Keskeiset osat

Tunnustettujen kansainvälisten suuntaviivojen, kuten SPHERE-suuntaviivojen, huomioon ottaminen:

lämmitetyt teltat (talviolosuhteisiin) ja telttavuoteet makuupusseilla ja/tai huovilla

sähkögeneraattorit ja valaistuslaitteet

saniteetti- ja hygieniatilat

WHO:n standardin mukaisen juomaveden jakelu

tilat vapaa-ajan perustoiminnoille (kokoontumismahdollisuus).

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä.

Tehtävän tulisi kestää yleensä enintään neljä viikkoa, tai luovutusprosessi olisi aloitettava tarvittaessa tässä ajassa.


12.   Kemiallisten, biologisten, radioaktiivisten ja ydinaineiden osoittaminen ja näytteiden otto (CBRN)

Tehtävät

Alkuarvion suorittaminen ja/tai varmistaminen, mukaan luettuna seuraavat tehtävät:

vaarojen tai riskien kuvaus

saastuneen alueen määrittäminen

jo toteutettujen suojatoimenpiteiden arviointi tai varmistaminen.

Pätevä näytteenotto

Saastuneen alueen merkitseminen

Tilanteen ennustaminen, seuranta, riskien dynaaminen arviointi, mukaan luettuna varoitussuositukset ja muut toimenpiteet

Riskien välittömän torjumisen tukeminen.

Kapasiteetti

Kemikaalien ja niiden aiheuttamien vaarojen tunnistaminen sekä radioaktiivisten aineiden aiheuttaminen vaarojen osoittaminen kädessä pidettävien, siirrettävien ja laboratoriovälineiden yhdistelmän avulla:

valmius osoittaa alfa-, beeta- ja gammasäteilyä ja tunnistaa yleisiä isotooppeja

valmius tunnistaa ja mahdollisesti analysoida semikvantitatiivisesti yleisiä myrkyllisiä teollisuuskemikaaleja ja tunnettuja taisteluaineita

Valmius kerätä, käsitellä ja valmistella biologisia, kemiallisia ja radioaktiivisia näytteitä muualla tehtäviä jatkoanalyysejä varten (9)

Valmius soveltaa asianmukaista tieteellistä mallia vaarojen ennustamiseen ja vahvistaa malli jatkuvalla seurannalla

Tuki seuraaville välittömille riskien vähentämistoimille:

vaaran rajoittaminen

vaaran neutralointi

tekninen tuki muille ryhmille tai yksiköille.

Keskeiset osat

Siirrettävä kenttälaboratorio kemiallisten ja radioaktiivisten aineiden tutkimiseen

Kädessä pidettävät tai siirrettävät detektiolaitteet

Laitteet kenttänäytteiden ottamista varten

Leviämisen mallintamisjärjestelmät

Siirrettävä sääasema

Merkintämateriaali

Viiteasiakirjat ja pääsy nimettyihin tieteellisen asiantuntemuksen lähteisiin

Näytteiden ja jätteiden turvallinen ja varma säilytys

Henkilöstön dekontaminaatiotilat

Asianmukainen henkilöstö ja asianmukaiset henkilösuojaimet toimimisen mahdollistamiseksi saastuneessa ja/tai vähähappisessa ympäristössä, mukaan luettuna tarvittaessa kaasutiiviit puvut

Tekniset laitteet vaaratekijöiden eristämiseksi ja neutralisoimiseksi.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä.


13.   Etsintä- ja pelastustyöt CBRN-olosuhteissa

Tehtävät

Etsintä- ja pelastusalan erityistehtävät suojavaatteissa.

Kapasiteetti

Etsintä- ja pelastusalan erityistehtävät suojavaatteissa, tarvittaessa taajama-alueilla etsintä- ja pelastustöitä suorittavia keskiraskaita ja raskaita yksiköitä koskevien vaatimusten mukaisesti

Kolme henkilöä työskentelemässä samanaikaisesti onnettomuuspaikassa

Keskeytyksetön toiminta 24 tunnin ajan.

Keskeiset osat

Merkintämateriaali

Jätteiden turvallinen ja varma säilytys

Henkilöstön ja pelastettujen uhrien dekontaminaatiotilat

Asianmukainen henkilöstö ja henkilösuojaimet etsintä- ja pelastustoimien mahdollistamiseksi saastuneessa ympäristössä tarvittaessa taajama-alueilla etsintä- ja pelastustoimia suorittavia keskiraskaita ja raskaita yksiköitä koskevien vaatimusten mukaisesti

Tekniset laitteet vaaratekijöiden eristämiseksi ja neutralisoimiseksi.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä.


14.   Metsäpalojen maasammutusyksikkö

Tehtävät

Osallistua suurten metsä- ja maastopalojen sammutukseen maassa käytettävien keinojen avulla

Kapasiteetti

Riittävät henkilöstöresurssit keskeytyksettömään toimintaan 7 vuorokauden ajan

Valmius toimia alueilla, joille pääsy on rajoitettua

Valmius asentaa pitkiä pumpullisia letkulinjoja, joiden pituus on vähintään 2 kilometriä, ja/tai rakentaa keskeytyksettä rajoituslinjoja.

Keskeiset osat

Palomiehet, joilla on tehtävän edellyttämä koulutus sekä turvallisuutta ja turvatoimia koskeva lisäkoulutus, ottaen huomioon erilaiset palolajit, joihin yksikköä saatetaan käyttää

Rajoituslinjojen rakentamiseen tarvittavat käsikäyttöiset työkalut

Linjan rakentamiseen tarvittavat letkut, kannettavat säiliöt ja pumput

Letkujen liittämiseen tarvittavat sovittimet, mukaan luettuna Storz-standardi

Selkäreppuruiskut

Tarvikkeet, jotka voidaan laskea helikopterista köydellä tai vinssillä

Palomiesten evakuointimenettelyt on järjestettävä yhdessä vastaanottavan valtion kanssa.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 6 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä

Valmius työskennellä keskeytyksettä 7 vuorokauden ajan.


15.   Ajoneuvoja käyttävä metsäpalojen maasammutusyksikkö

Tehtävät

Osallistua suurten metsä- ja maastopalojen sammutukseen ajoneuvoja käyttäen.

Kapasiteetti

Riittävästi henkilöstöä ja ajoneuvoja, jotta voidaan toimia keskeytyksettä; vähintään 20 palomiestä käytettävissä kaikkina aikoina.

Keskeiset osat

Palomiehet, jotka ovat saaneet edellä mainitun tehtävän edellyttämän koulutuksen

4 maastokäyttöön tarkoitettua ajoneuvoa

Kunkin ajoneuvon säiliön kapasiteetti on vähintään 2 000 litraa

Letkujen liittämiseen tarvittavat sovittimet, mukaan luettuna Storz-standardi.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 6 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä

Valmius työskennellä keskeytyksettä 7 vuorokauden ajan

Käyttöönotto maitse tai meritse. Käyttöönotto lentoteitse on mahdollista vain perustelluissa tapauksissa.


16.   Tulvien torjunta

Tehtävät

Olemassa olevien rakenteiden vahvistaminen ja uusien suojavallien rakentaminen sellaisten jokien, jokialtaiden ja vesiväylien tulvimisen ehkäisemiseksi, joiden vedenpinta nousee.

Kapasiteetti

Valmius padota vesi vähintään 0,8 metrin korkeudelle käyttäen:

materiaaleja, joiden avulla voidaan rakentaa 1 000 metrin pituinen suojavalli

paikalla saatavilla olevia muita materiaaleja

Valmius vahvistaa olemassa olevia tulvavalleja

Valmius toimia vähintään kolmella paikalla samanaikaisesti alueella, jonne pääsee kuorma-autoilla

Ympärivuorokautinen toimintavalmius

Suojavallien ja -patojen valvonta ja ylläpito

Valmius työskennellä paikallisen henkilöstön kanssa.

Keskeiset osat

Materiaalit sellaisten vesitiiviiden suojavallien rakentamiseen, joiden kokonaispituus on 1 000 metriä (paikallisten viranomaisten olisi asetettava kyseiset materiaalit saataville)

Muovikelmut/-kalvot (jos olemassa oleva suojavalli on tehtävä vesitiiviiksi, riippuu suojavallin rakenteesta)

Hiekkasäkkien täyttökone.

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä

Käyttöönotto maitse tai meritse. Käyttöönotto lentoteitse on mahdollista vain perustelluissa tapauksissa.

Valmius toimia vähintään 10 vuorokautta.


17.   Veneitä käyttävä tulvapelastusyksikkö

Tehtävät

Etsintä ja pelastus vedessä ja tulvan vuoksi loukkuun jääneiden ihmisten avustaminen veneitä käyttäen

Hengenpelastusapu ja tarvittaessa välttämättömien perustarvikkeiden toimittaminen.

Kapasiteetti

Valmius etsiä ihmisiä taajama-alueilla ja maaseudulla

Valmius pelastaa ihmisiä tulva-alueilta, pelastustason terveydenhoito mukaan luettuna

Valmius työskennellä yhdessä ilmasta (helikopterit ja lentokoneet) tapahtuvan etsinnän kanssa

Valmius toimittaa välttämättömät perustarvikkeet tulva-alueella:

lääkäreiden, lääkkeiden ym. kuljetus

elintarvikkeet ja vesi

Yksiköllä on oltava vähintään 5 venettä, joilla voidaan kuljettaa yhteensä 50 henkilöä yksikön henkilöstön lisäksi

Veneiden olisi sovelluttava kylmään ilmastoon ja niitä olisi voitava ajaa ylävirtaan vähintään 10 solmun virtausta vastaan

Ympärivuorokautinen toimintavalmius.

Keskeiset osat

Veneitä koskevat vaatimukset:

niiden olisi sovelluttava käytettäväksi matalassa virtaavassa vedessä (> 0,5 metriä)

niiden olisi sovelluttava käytettäväksi tuulisissa olosuhteissa

niiden olisi sovelluttava käytettäväksi päivällä ja yöllä

ne olisi varusteltava kansainvälisten turvanormien mukaisesti, mukaan lukien matkustajien pelastusliivit

Henkilöstöllä olisi oltava koulutus vesipelastuksesta virtaavassa vedessä. (Ei sukeltamista, vain pintapelastus.)

Omavaraisuus

Sovelletaan 3 b artiklan 1 kohdan a–i alakohtaa.

Käyttöönotto

Lähtövalmius viimeistään 12 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä

Käyttöönotto maitse tai meritse. Käyttöönotto lentoteitse on mahdollista vain perustelluissa tapauksissa.

Valmius toimia vähintään 10 vuorokautta”.


(1)  Tällä päätöksellä vahvistettua pelastuspalveluyksiköitä ja niihin liittyviä vaatimuksia koskevaa luetteloa voidaan muuttaa siten, että siihen sisällytetään myös muun tyyppisiä pelastuspalveluyksiköitä mekanismin toiminnasta saatujen kokemusten perusteella.

(2)  Elossa olevat uhrit.

(3)  Perusvarustus; laajempi varustus sisältyy kemiallisten, biologisten, radioaktiivisten ja ydinaineiden osoittamiseen ja näytteiden ottoon tarkoitettuun yksikköön.

(4)  Potilaan hoito (ensiapu ja tilan vakauttaminen) siitä lähtien kun uhria on voitu hoitaa aina uhrin luovutukseen saakka.

(5)  Elossa olevat uhrit.

(6)  Perusvarustus; laajempi varustus sisältyy kemiallisten, biologisten, radioaktiivisten ja ydinaineiden osoittamiseen ja näytteiden ottoon tarkoitettuun yksikköön.

(7)  Potilaan hoito (ensiapu ja tilan vakauttaminen) siitä lähtien kun uhria on voitu hoitaa aina uhrin luovutukseen saakka.

(8)  Riippuen lääkäri- ja eläinlääkärioikeuksista.

(9)  Tässä prosessissa olisi mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon apua pyytävän valtion todisteet.