ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.223.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 223

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
25. elokuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2010/465/EU

 

*

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

1

Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 756/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta ( 1 )

20

 

*

Komission asetus (EU) N:o 757/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden I ja III muuttamisesta ( 1 )

29

 

*

Komission asetus (EU) N:o 758/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse valnemuliinista ( 1 )

37

 

*

Komission asetus (EU) N:o 759/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tildipirosiinista ( 1 )

39

 

 

Komission asetus (EU) N:o 760/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

42

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

25.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/1


NEUVOSTON JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2010/465/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan ja 8 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen, 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitettu lentoliikennesopimus, jäljempänä ”sopimus”, velvoittaa molemmat sopimuspuolet aloittamaan toisen vaiheen neuvottelut.

(2)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(3)

Komissio on neuvotellut unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ”pöytäkirja”, mainitun sopimuksen 21 artiklan mukaisesti.

(4)

Pöytäkirja parafoitiin 25 päivänä maaliskuuta 2010.

(5)

Pöytäkirja on täysin unionin lainsäädännön ja erityisesti EU:n päästökauppajärjestelmän mukainen.

(6)

Unionin ja jäsenvaltioiden olisi allekirjoitettava komission neuvottelema pöytäkirja ja, sikäli kuin se on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, sovellettava sitä väliaikaisesti sillä varauksella, että pöytäkirja mahdollisesti tehdään myöhemmin.

(7)

On tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti voidaan tarvittaessa päättää pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen lopettamisesta ja sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 21 artiklan 5 kohdan mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta. On myös tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti voidaan sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 6 a artiklan 2 kohdan mukaisesti keskeyttää lentoyhtiöiden vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroinen tunnustaminen ja panna sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 15 artiklan 5 kohdan mukaisesti täytäntöön sopimuksen tietyt määräykset, kuten ympäristömääräykset,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen

1.   Hyväksytään Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ”pöytäkirja”, allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2.   Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään.

3.   Kunnes pöytäkirja tulee voimaan, unioni ja sen jäsenvaltiot soveltavat sitä väliaikaisesti, sikäli kuin se on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, pöytäkirjan allekirjoituspäivästä alkaen.

4.   Neuvosto tekee päätöksen pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen lopettamisesta ja tällaisesta päätöksestä ilmoittamisesta Amerikan yhdysvalloille pöytäkirjan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä päätöksen tällaisen ilmoituksen peruuttamisesta unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta yksimielisesti perussopimuksen asiaan liittyvien määräysten mukaisesti.

2 artikla

Vastavuoroisen tunnustamisen keskeyttäminen

Neuvosto tekee päätöksen lentoyhtiöiden vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroisen tunnustamisen keskeyttämisestä ja tällaisesta päätöksestä ilmoittamisesta Amerikan yhdysvalloille sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 6 a artiklan 2 kohdan mukaisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta yksimielisesti perussopimuksen asiaan liittyvien määräysten mukaisesti.

3 artikla

Sekakomitea

1.   Unionia ja sen jäsenvaltioita edustavat sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 18 artiklalla perustetussa sekakomiteassa komission ja jäsenvaltioiden edustajat.

2.   Sellaisten unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta, jotka eivät edellytä päätöstä, jolla on oikeusvaikutuksia, unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa hyväksyy komissio, ja kanta ilmoitetaan ennalta neuvostolle ja jäsenvaltioille.

3.   Sellaisiin päätöksiin, jotka koskevat unionin toimivaltaan kuuluvia asioita, unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa hyväksyy neuvosto, määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, jolleivät perussopimuksessa määrätyt sovellettavat äänestysmenettelyt muuta edellytä.

4.   Sellaisiin päätöksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia asioita, unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa hyväksyy neuvosto, yksimielisesti komission tai jonkin jäsenvaltion ehdotuksesta, jollei jokin jäsenvaltio ole ilmoittanut neuvoston pääsihteeristölle kuukauden kuluessa kyseisen kannan hyväksymisestä, että parlamentaarisen tarkasteluvarauman johdosta se voi hyväksyä sekakomitean päätöksen ainoastaan yhteisymmärryksessä lainsäädäntöelintensä kanssa.

5.   Komissio esittää unionin ja sen jäsenvaltioiden kannan sekakomiteassa lukuun ottamatta jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia asioita, joita koskevan kannan esittää neuvoston puheenjohtajavaltio tai, jos neuvosto niin päättää, komissio.

4 artikla

Sopimuksen 21 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset

Sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 21 artiklan 5 kohdan mukaisen päätöksen siitä, että toisen sopimuspuolen lentoyhtiöiden ei sallita liikennöidä lisävuoroja tai tulla uusille markkinoille sopimuksen nojalla, ja tällaisesta päätöksestä ilmoittamisesta Amerikan yhdysvalloille tai tällaisen päätöksen peruuttamiseen suostumisesta hyväksyy unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta neuvosto, yksimielisesti perussopimuksen asiaan liittyvien määräysten mukaisesti.

5 artikla

Ilmoittaminen komissiolle

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle kaikista pyynnöistä tai ilmoituksista, jotka ne ovat tehneet tai saaneet sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, 15 artiklan mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BLANCO LÓPEZ


Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen muuttamista koskeva

PÖYTÄKIRJA

AMERIKAN YHDYSVALLAT, jäljempänä ’Yhdysvallat’,

sekä

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA ja

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jotka ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen osapuolia ja Euroopan unionin jäsenvaltioita, jäljempänä ’jäsenvaltiot’,

ja EUROOPAN UNIONI, jotka

HALUAVAT Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä maaliskuuta 2007 allekirjoitetulla lentoliikennesopimuksella, jäljempänä ’sopimus’, luodun kehyksen pohjalta avata edelleen markkinoille pääsyä ja maksimoida kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille Atlantin molemmilla puolilla aiheutuvat hyödyt,

TÄYTTÄVÄT sopimuksen 21 artiklassa asetetun velvoitteen neuvotella pikaisesti toisen vaiheen sopimus, jolla edistetään tämän tavoitteen saavuttamista,

TUNNUSTAVAT, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja että mainitusta päivästä alkaen kaikkia sopimuksessa vahvistettuja Euroopan yhteisön oikeuksia ja velvollisuuksia ja kaikkia siinä olevia viittauksia Euroopan yhteisöön sovelletaan Euroopan unioniin,

OVAT SOPINEET, ETTÄ SOPIMUSTA MUUTETAAN SEURAAVASTI:

1 artikla

Määritelmät

Muutetaan sopimuksen 1 artikla seuraavasti:

1.

Lisätään 2 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”2 a   ’kansalaisuuden selvittämisellä’ sen toteamista, että lentoyhtiö, joka haluaa tarjota lentoliikennepalveluja tämän sopimuksen nojalla, täyttää 4 artiklassa esitetyt omistusta, tosiasiallista määräysvaltaa ja päätoimipaikkaa koskevat vaatimukset;”

2.

Lisätään 3 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”3 a   ’vaatimustenmukaisuuden selvittämisellä’ sen toteamista, että lentoyhtiöllä, joka haluaa tarjota lentoliikennepalveluja tämän sopimuksen nojalla, on riittävä vakavaraisuus ja riittävästi johtamisosaamista tällaisen liikenteen harjoittamiseen ja se pystyy noudattamaan tällaisen liikenteen harjoittamista sääteleviä lakeja, määräyksiä ja vaatimuksia;”

2 artikla

Lentoyhtiöiden vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroinen tunnustaminen

Lisätään 6 artiklan jälkeen uusi 6 a artikla seuraavasti:

”6 a Artikla

Lentoyhtiöiden vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroinen tunnustaminen

1.   Saatuaan jonkin sopimuspuolen lentoyhtiöltä liikennöintilupaa koskevan hakemuksen 4 artiklan mukaisesti toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten on tunnustettava ensin mainitun sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kyseisestä lentoyhtiöstä tekemät vaatimustenmukaisuutta ja/tai kansalaisuutta koskevat selvitykset aivan kuin tällaiset selvitykset olisivat sen omien ilmailuviranomaisten tekemiä eivätkä ne saa tehdä asiassa muita lisäselvityksiä kuin jäljempänä a alakohdassa määrätään.

a)

Jos saatuaan lentoyhtiöltä liikennöintilupaa koskevan hakemuksen tai annettuaan tällaisen luvan vastaanottavan sopimuspuolen ilmailuviranomaisilla on erityinen syy epäillä, että toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tekemästä selvityksestä huolimatta tämän sopimuksen 4 artiklassa asianmukaisten lupien myöntämiselle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu, niiden on viipymättä ilmoitettava asiasta toisen sopimuspuolen viranomaisille ja perusteltava epäilynsä. Tällaisessa tapauksessa kumpi tahansa sopimuspuoli voi pyytää neuvotteluja, joihin olisi osallistuttava asianomaisten ilmailuviranomaisten edustajia, ja/tai pyytää tämän epäilyn kannalta merkityksellisiä lisätietoja. Näihin pyyntöihin on vastattava mahdollisimman nopeasti. Jos asiassa ei löydetä ratkaisua, kumpi tahansa sopimuspuoli voi antaa sen sekakomitean ratkaistavaksi.

b)

Tämä artikla ei koske selvityksiä, jotka liittyvät turvallisuustodistuksiin tai -lupiin, turvajärjestelyihin tai vakuutusturvaan.

2.   Kummankin sopimuspuolen on ilmoitettava etukäteen, jos mahdollista, tai mahdollisimman pian jälkikäteen toiselle sopimuspuolelle sekakomitean välityksellä kaikista merkittävistä muutoksista perusteisiin, joita se soveltaa edellä 1 kohdassa tarkoitettujen selvitysten tekemiseen. Jos vastaanottava sopimuspuoli pyytää neuvotteluja tällaisista muutoksista, ne on järjestettävä sekakomiteassa 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, elleivät sopimuspuolet muuta sovi. Jos vastaanottava sopimuspuoli katsoo tällaisten neuvottelujen jälkeen, etteivät toisen sopimuspuolen tarkistetut perusteet olisi riittäviä viranomaisselvitysten vastavuoroista tunnustamista varten, vastaanottava sopimuspuoli voi ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle, että se keskeyttää tilapäisesti 1 kohdan soveltamisen. Vastaanottava sopimuspuoli voi lopettaa tällaisen keskeytyksen milloin tahansa. Asiasta on ilmoitettava sekakomitealle.”

3 artikla

Ympäristö

Poistetaan sopimuksen 15 artikla kokonaisuudessaan ja korvataan se seuraavasti:

”15 artikla

Ympäristö

1.   Sopimuspuolet tunnustavat, että ympäristönsuojelu on tärkeä osatekijä kehitettäessä kansainvälistä ilmailupolitiikkaa ja pantaessa sitä täytäntöön ja että ympäristönsuojelutoimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä on syytä punnita huolellisesti, kun tällaista politiikkaa kehitetään ja tarvittaessa edistetään yhdessä maailmanlaajuisia ratkaisuja. Tämän mukaisesti sopimuspuolet aikovat toimia yhteistyössä rajoittaakseen tai vähentääkseen kansainvälisen ilmailun ympäristövaikutuksia taloudellisesti järkevällä tavalla.

2.   Kun sopimuspuoli harkitsee alueellisella, kansallisella tai paikallisella tasolla ehdotettuja ympäristötoimenpiteitä, sen olisi arvioitava niiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia tähän sopimukseen sisältyvien oikeuksien käyttöön, ja jos tällaisia toimenpiteitä toteutetaan, sen olisi toteutettava asianmukaisia toimia tällaisten kielteisten vaikutusten lieventämiseksi. Kummankin sopimuspuolen on toisen sopimuspuolen pyynnöstä toimitettava kuvaus tällaisesta arvioinnista ja lieventävistä toimista.

3.   Ympäristönsuojelutoimenpiteitä käyttöön otettaessa on noudatettava yleissopimuksen liitteissä olevia Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön hyväksymiä ilmailualan ympäristömääräyksiä, ellei eroavuuksista ole ilmoitettu. Sopimuspuolten on sovellettava kaikkia sellaisia ympäristönsuojelutoimenpiteitä, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin lentoliikennepalveluihin, tämän sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4.   Sopimuspuolet vahvistavat jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen sitoutumisen tasapainotetun toimintamallin periaatteen soveltamiseen.

5.   Seuraavia määräyksiä sovelletaan uusien pakollisten meluun perustuvien toimintarajoitusten asettamiseen lentoasemilla, joilla on kalenterivuodessa yli 50 000 siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden operaatiota:

a)

Sopimuspuolen vastuuviranomaisten on annettava mahdollisuus asianomaisten osapuolten näkemysten huomioon ottamiseen päätöksentekoprosessissa.

b)

Ilmoitus uuden toimintarajoituksen käyttöön ottamisesta on tehtävä toiselle sopimuspuolelle vähintään 150 päivää ennen kyseisen toimintarajoituksen voimaantuloa. Kyseiselle toiselle sopimuspuolelle on pyynnöstä toimitettava viipymättä kirjallinen raportti, jossa selostetaan toimintarajoituksen käyttöön ottamisen syyt, lentoasemalle asetettu ympäristötavoite ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi harkitut toimenpiteet. Raporttiin on sisällyttävä arviointi harkittujen toimenpiteiden todennäköisistä kustannuksista ja hyödyistä.

c)

Toimintarajoitusten on oltava i) syrjimättömiä, ii) ainoastaan niin rajoittavia kuin on tarpeen tietylle lentoasemalle asetetun ympäristötavoitteen saavuttamiseksi ja iii) muita kuin mielivaltaisia.

6.   Sopimuspuolet hyväksyvät asiantuntijoiden välisen tietojenvaihdon ja säännöllisen vuoropuhelun ja edistävät sitä, etenkin olemassa olevien viestintäkanavien kautta, yhteistyön tiivistämiseksi sovellettavien lakien ja määräysten kanssa yhteensopivalla tavalla, jotta kansainvälisen ilmailun ympäristövaikutuksiin voidaan puuttua ja löytää lieventäviä ratkaisuja, kuten:

a)

ympäristöä vähemmän kuormittavaa ilmailuteknologiaa koskeva tutkimus ja kehittäminen;

b)

ilmailupäästöjen vaikutuksia koskevan tieteellisen tietämyksen parantaminen poliittisten päätösten tueksi;

c)

ilmaliikenteen hallintaa koskevat innovaatiot, joilla pyritään vähentämään ilmailun ympäristövaikutuksia;

d)

kestäviä vaihtoehtoisia lentopolttoaineita koskeva tutkimus ja kehittäminen; ja

e)

ongelmia ja vaihtoehtoja koskeva näkemysten vaihto ilmailun ympäristövaikutuksia käsittelevillä kansainvälisillä foorumeilla ja tarvittaessa kantojen yhteensovittaminen.

7.   Sekakomitean on sopimuspuolten pyynnöstä ja asiantuntijoiden avustamana laadittava suosituksia, joissa käsitellään sopimuspuolten toteuttamien ilmailun päästöihin liittyvien markkinapohjaisten toimenpiteiden mahdollista päällekkäisyyttä ja keskinäistä johdonmukaisuutta, jotta voidaan välttää kaksinkertaisia toimenpiteitä ja kustannuksia ja keventää lentoyhtiöiden hallintotaakkaa siinä määrin kuin se on mahdollista. Tällaisten suositusten täytäntöönpano edellyttää kummankin sopimuspuolen vaatimusten mukaista sisäistä hyväksyntää tai ratifiointia.

8.   Jos sopimuspuoli katsoo, että ilmailualan ympäristönsuojeluun liittyvä asia, ehdotetut uudet toimenpiteet mukaan luettuina, vaikuttaa tämän sopimuksen soveltamiseen tai täytäntöönpanoon, se voi pyytää sekakomitean koollekutsumista 18 artiklan mukaisesti käsittelemään asiaa ja kehittämään asianmukaisia ratkaisumalleja perustelluiksi katsottuihin huolenaiheisiin.”

4 artikla

Sosiaalinen ulottuvuus

Lisätään 17 artiklan jälkeen uusi 17 a artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Sosiaalinen ulottuvuus

1.   Sopimuspuolet tunnustavat sopimuksen sosiaalisen ulottuvuuden tärkeyden sekä hyödyt, joita aiheutuu, kun avoimiin markkinoihin yhdistyvät korkeat sosiaalistandardit. Sopimuksen luomien mahdollisuuksien tarkoituksena ei ole heikentää sopimuspuolten lakeihin sisältyviä työnormeja tai työntekoon liittyviä oikeuksia ja periaatteita.

2.   Edellä 1 kohdan periaatteiden on ohjattava sopimuspuolia niiden pannessa sopimusta täytäntöön; tähän sisältyy sopimuksen sosiaalisten vaikutusten säännöllinen käsittely sekakomiteassa 18 artiklan mukaisesti sekä asianmukaisten ratkaisumallien kehittäminen perusteltuihin huolenaiheisiin.”

5 artikla

Sekakomitea

Poistetaan sopimuksen 18 artiklan 3, 4 ja 5 kohta kokonaisuudessaan ja korvataan ne seuraavasti:

”3.   Sekakomitea tarkastelee tarvittaessa sopimuksen täytäntöönpanoa kokonaisuutena, mukaan lukien lentoliikennealan infrastruktuurirajoitusten vaikutukset 3 artiklassa määriteltyjen oikeuksien käyttöön, 9 artiklan mukaisesti toteutettujen turvatoimien vaikutukset, vaikutukset kilpailuedellytyksiin, myös tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien osalta, sekä sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät mahdolliset sosiaaliset vaikutukset. Sekakomitea käsittelee myös jatkuvasti yksittäisiä kysymyksiä tai ehdotuksia, joiden kumpi tahansa sopimuspuoli katsoo vaikuttavan tai voivan vaikuttaa sopimuksen nojalla harjoitettavaan liikenteeseen, kuten ristiriitaisia viranomaisvaatimuksia.

4.   Sekakomitea kehittää myös yhteistyötä

a)

käsittelemällä sopimuksen mahdollisia kehittämiskohteita, myös suosittelemalla muutoksia sopimukseen;

b)

käsittelemällä sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvia sosiaalisia vaikutuksia ja kehittämällä asianmukaisia ratkaisuja perustelluiksi katsottuihin huolenaiheisiin;

c)

ylläpitämällä luetteloa kysymyksistä, jotka koskevat kumman tahansa sopimuspuolen sekakomiteassa esille ottamia valtion avustuksia tai tukia;

d)

tekemällä yksimielisesti päätöksiä 11 artiklan 6 kohdan soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä;

e)

kehittämällä sopimuspuolten pyynnöstä järjestelyjä viranomaisselvitysten vastavuoroista tunnustamista varten;

f)

edistämällä yhteistyötä sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten välillä niiden ilmaliikenteen hallintajärjestelmien kehittämiseksi siten, että näiden järjestelmien yhteentoimivuus ja yhteensopivuus on mahdollisimman hyvä, sekä kustannusten pienentämiseksi ja järjestelmien turvallisuuden, kapasiteetin ja ympäristönsuojelullisen tason parantamiseksi;

g)

edistämällä yhteisiä hankkeita ja aloitteita koskevien ehdotusten kehittämistä lentoturvallisuuden alalla, myös kolmansien maiden kanssa;

h)

edistämällä jatkuvaa tiivistä yhteistyötä ilmailun turvaamisesta vastaavien sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten välillä, mukaan luettuina aloitteet sellaisten turvamenettelyjen kehittämiseksi, joilla sujuvoitetaan matkustajien ja rahdin liikkumista turvallisuutta vaarantamatta;

i)

tarkastelemalla, voivatko sopimuspuolten lait, määräykset ja käytännöt yleissopimuksen liitteen 9 (Lentoliikenteen sujuvuuden edistäminen) soveltamisalaan kuuluvilla aloilla vaikuttaa tästä sopimuksesta johtuvien oikeuksien käyttöön;

j)

edistämällä asiantuntijatason tietojenvaihtoa uusista lainsäädäntöaloitteista ja lainsäädännön kehittymisestä, mukaan luettuna lentoturvallisuus, ilmailun turvaaminen, ympäristö, lentoliikennealan infrastruktuuri (mukaan luettuina lähtö- ja saapumisajat) sekä kuluttajansuoja;

k)

edistämällä tarvittaessa neuvonpitoa lentoliikennekysymyksissä, joita käsitellään kansainvälisissä järjestöissä ja kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien mahdollisuus hyväksyä yhteinen lähestymistapa; ja

l)

tekemällä yksimielisesti liitteessä 4 olevan 1 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä 4 olevan 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä.

5.   Sopimuspuolten yhteisenä tavoitteena on maksimoida hyödyt kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille Atlantin molemmin puolin ulottamalla tämä sopimus koskemaan kolmansia maita. Tätä varten sekakomitea tarkastelee tarvittaessa edellytyksiä ja menettelyjä, mukaan lukien tämän sopimuksen tarvittavat muutokset, jotka olisivat tarpeen muiden kolmansien maiden sopimukseen liittymistä varten.”

6 artikla

Mahdollisuuksien laajentaminen edelleen

Poistetaan sopimuksen 21 artikla kokonaisuudessaan ja korvataan se seuraavasti:

”21 artikla

Mahdollisuuksien laajentaminen edelleen

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen poistaa markkinoille pääsyn esteet, jotta voidaan maksimoida kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille Atlantin molemmin puolin aiheutuvat hyödyt, muun muassa parantamalla lentoyhtiöidensä pääsyä maailmanlaajuisille pääomamarkkinoille maailmanlaajuisen ilmailualan realiteettien ottamiseksi paremmin huomioon, vahvistamalla transatlanttista lentoliikennejärjestelmää ja luomalla puitteet, joilla kannustetaan muita maita avaamaan omat lentoliikennemarkkinansa.

2.   Edellä 1 kohdassa esitetyn yhteisen tavoitteen mukaisesti ja täyttäessään 18 artiklan mukaisen velvollisuutensa valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa sekakomitea arvioi vuosittain kehitystä myös tässä artiklassa tarkoitettujen lainsäädännön muutosten osalta. Sekakomitea kehittää tähän liittyvän yhteistyöprosessin, johon sisältyy asianmukaisten suositusten antaminen sopimuspuolille. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sallivat lentoyhtiöidensä osake-enemmistön ja tosiasiallisen määräysvallan olevan Yhdysvaltojen tai sen kansalaisten hallussa vastavuoroisesti, kun sekakomitea on vahvistanut, että Yhdysvaltojen lait ja määräykset sallivat sen lentoyhtiöiden osake-enemmistön ja tosiasiallisen määräysvallan olevan jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten hallussa.

3.   Kun sekakomitea on antanut 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti kirjallisen vahvistuksen siitä, että molempien sopimuspuolten lait ja määräykset sallivat sopimuspuolen lentoyhtiöiden osake-enemmistön ja tosiasiallisen määräysvallan olevan toisen sopimuspuolen tai sen kansalaisten hallussa:

a)

Sopimuksen liitteessä 1 oleva 3 jakso lakkaa olemasta voimassa;

b)

Yhdysvaltojen lentoyhtiöillä on oikeus harjoittaa matkustaja- ja yhdistelmäreittiliikennettä Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa ja viidessä maassa sijaitsevien paikkojen välillä kulkematta Yhdysvaltojen alueella olevan paikan kautta. Sekakomitea määrittää nämä maat vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Sekakomitea voi muuttaa näiden maiden luetteloa tai lisätä maiden määrää; ja

c)

Sopimuksen liitteessä 4 olevan 2 artiklan teksti (Kolmansien maiden lentoyhtiöiden omistusoikeudet ja määräysvalta) lakkaa olemasta voimassa ja sopimuksen liitteen 6 teksti tulee voimaan sen sijasta Yhdysvaltojen tai sen kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa olevien kolmansien maiden lentoyhtiöiden osalta.

4.   Kun sekakomitea on antanut 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti kirjallisen vahvistuksen siitä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden laeissa ja määräyksissä, jotka koskevat meluun perustuvien toimintarajoitusten asettamista lentoasemilla, joilla on vuodessa yli 50 000 siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden operaatiota, säädetään, että Euroopan komissiolla on oikeus arvioida prosessi ennen tällaisten toimenpiteiden hyväksymistä ja, jos komissio katsoo, ettei asianmukaisia menettelyjä ole noudatettu sovellettavien velvoitteiden mukaisesti, ryhtyä tällaisessa tapauksessa asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin kyseisten toimenpiteiden osalta ennen niiden hyväksymistä:

a)

Euroopan unionin lentoyhtiöillä on oikeus harjoittaa matkustaja- ja yhdistelmäreittiliikennettä Yhdysvalloissa ja viidessä muussa maassa sijaitsevien paikkojen välillä kulkematta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden alueella olevan paikan kautta. Sekakomitea määrittää nämä maat vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Sekakomitea voi muuttaa näiden maiden luetteloa tai lisätä maiden määrää; ja

b)

Sopimuksen liitteessä 4 olevan 2 artiklan teksti (Kolmansien maiden lentoyhtiöiden omistusoikeudet ja määräysvalta) lakkaa olemasta voimassa ja sopimuksen liitteen 6 teksti tulee voimaan sen sijasta jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa olevien kolmansien maiden lentoyhtiöiden osalta.

5.   Kun sekakomitea on antanut kirjallisen vahvistuksen siitä, että sopimuspuoli on täyttänyt kyseiseen sopimuspuoleen sovellettavat 3 ja 4 kohdan ehdot, kyseinen sopimuspuoli voi pyytää korkean tason neuvotteluja tämän artiklan täytäntöönpanosta. Neuvottelut on aloitettava 60 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, elleivät sopimuspuolet muuta sovi. Sopimuspuolten on pyrittävä kaikin tavoin ratkaisemaan asiat, joiden osalta neuvotteluja on pyydetty. Jos neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli ei ole tyytyväinen neuvottelujen tulokseen, kyseinen sopimuspuoli voi ilmoittaa kirjallisesti diplomaattiteitse päätöksestään, ettei yksikään toisen sopimuspuolen lentoyhtiö voi liikennöidä lisävuoroja tai tulla uusille markkinoille tämän sopimuksen nojalla. Tällainen päätös tulee voimaan 60 päivän kuluttua sen ilmoittamispäivästä. Toinen sopimuspuoli voi tämän ajan kuluessa päättää, ettei yksikään ensimmäisen sopimuspuolen lentoyhtiö voi liikennöidä lisävuoroja tai tulla uusille markkinoille tämän sopimuksen nojalla. Tällainen päätös tulee voimaan samana päivänä kuin ensimmäisen sopimuspuolen päätös. Tällainen sopimuspuolen tekemä päätös voidaan perua sopimuspuolten sopimuksella, joka on vahvistettava kirjallisesti sekakomiteassa.”

7 artikla

Yhdysvaltojen hallituksen liikennealan hankintamenettelyt

Poistetaan sopimuksen liite 3 kokonaisuudessaan ja korvataan se seuraavasti:

”LIITE 3

Yhdysvaltojen hallituksen liikennealan hankintamenettelyt

Yhteisön lentoyhtiöillä on oikeus kuljettaa matkustajia ja rahtia reitti- ja tilauslennoilla, joiden osalta Yhdysvaltojen muu kuin puolustushallinnon alan ministeriö, virasto tai muu hallintoelin:

1)

hankkii kuljetuksen itseään varten tai toteuttaa järjestelyä, jonka mukaisesti hallitus maksaa kuljetuksen tai maksu suoritetaan hallituksen käyttöön osoitetuista määrärahoista, tai

2)

järjestää kuljetuksen toiseen maahan tai toisen maan puolesta tai kansainvälisen tai muun järjestön puolesta korvauksetta,

ja kyseinen kuljetus tapahtuu:

a)

minkä tahansa Yhdysvalloissa sijaitsevan kohteen ja minkä tahansa Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevan kohteen välillä siinä määrin kuin tällainen kuljetus on sallittu 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, lukuun ottamatta – sellaisten matkustajien osalta, jotka voivat matkustaa kaupunkiparia koskevaan sopimushintaan – kohteita, joiden välillä on voimassa kaupunkiparia koskeva sopimushinta; tai

b)

minkä tahansa kahden kohteen välillä Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Tätä liitettä ei sovelleta puolustusministerin tai jostakin puolustushaarasta vastaavan ministerin hankkimaan tai rahoittamaan kuljetukseen.”

8 artikla

Liitteet

Tämän pöytäkirjan lisäyksen teksti liitetään sopimukseen sen liitteeksi 6.

9 artikla

Väliaikainen soveltaminen

1.   Sopimuspuolet soveltavat tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti, siinä määrin kuin se on mahdollista sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla, pöytäkirjan allekirjoituspäivästä sen voimaantuloon asti.

2.   Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa kirjallisesti diplomaattiteitse toiselle sopimuspuolelle päätöksestä, jonka mukaan se ei enää aio soveltaa tätä pöytäkirjaa. Tällaisessa tapauksessa tämän pöytäkirjan soveltaminen päättyy keskiyöllä (GMT) sen Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) liikennekauden päättyessä, joka oli käynnissä vuoden kuluttua kirjallisen ilmoituksen päiväyksestä, jollei ilmoitusta peruuteta sopimuspuolten sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä. Jos sopimuksen väliaikainen soveltaminen lakkaa sopimuksen 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti, myös tämän pöytäkirjan soveltaminen lakkaa samanaikaisesti.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan myöhäisempänä seuraavista ajankohdista:

1.

sopimuksen voimaantulopäivänä; tai

2.

kuukauden kuluttua viimeisimmän sellaisen diplomaattisen nootin päiväyksestä, jolla sopimuspuolet vahvistavat, että kaikki tämän pöytäkirjan voimaantulon edellyttämät tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

Tätä noottienvaihtoa varten Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille osoitetut diplomaattiset nootit on toimitettava Euroopan unionille, tai, tapauksen mukaan, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta nootit toimittaa Euroopan unioni. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden nootin tai noottien on sisällettävä kunkin jäsenvaltion tiedonanto, jossa vahvistetaan, että jäsenvaltio on saattanut päätökseen tämän pöytäkirjan voimaantulon edellyttämät menettelyt.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Pöytäkirjan Lisäys

LIITE 6

Kolmansien maiden lentoyhtiöiden omistusoikeudet ja määräysvalta

1.

Kumpikaan sopimuspuoli ei saa käyttää kolmannen maan kanssa tehtyihin lentoliikennejärjestelyihin perustuvia oikeuksia kyseisen kolmannen maan lentoyhtiöiden liikennöintilupien tai muiden lupien epäämiseksi, peruuttamiseksi kokonaan tai tilapäisesti tai niiden rajoittamiseksi sillä perusteella, että kyseisen lentoyhtiön huomattava omistusosuus kuuluu toiselle sopimuspuolelle, sen kansalaisille tai molemmille.

2.

Yhdysvallat ei saa käyttää lentoliikennejärjestelyihin perustuvia oikeuksia Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Sveitsin valaliiton, tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ECAA:n kuuluvan valtion eikä sellaisen Afrikan maan, joka soveltaa Yhdysvaltojen kanssa tehtyjä Open Skies -lentoliikennesopimuksia sopimuksen allekirjoituspäivänä, lentoyhtiön liikennöintilupien tai muiden lupien epäämiseksi, peruuttamiseksi kokonaan tai tilapäisesti tai niiden rajoittamiseksi sillä perusteella, että kyseisen lentoyhtiön tosiasiallinen määräysvalta kuuluu jäsenvaltiolle tai jäsenvaltioille tai niiden kansalaisille tai molemmille.

3.

Kumpikaan sopimuspuoli ei saa käyttää kolmannen maan kanssa tehtyihin lentoliikennejärjestelyihin perustuvia oikeuksia kyseisen kolmannen maan lentoyhtiöiden liikennöintilupien tai muiden lupien epäämiseksi, peruuttamiseksi kokonaan tai tilapäisesti tai niiden rajoittamiseksi sillä perusteella, että kyseisen lentoyhtiön tosiasiallinen määräysvalta kuuluu toiselle sopimuspuolelle, sen kansalaisille tai molemmille, sillä edellytyksellä, että kyseinen kolmas maa on luonut lentoliikennealalla hyvät yhteistyösuhteet molempiin sopimuspuoliin.

4.

Sekakomitea ylläpitää luetteloa kolmansista maista, joiden molemmat sopimuspuolet katsovat luoneen hyvät yhteistyösuhteet lentoliikenteen alalla.

Yhteinen julistus

Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden edustajat vahvistivat, että Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2010 parafoitu Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja on määrä saattaa todistusvoimaiseksi muilla kielillä siten kuin määrätään joko kirjeenvaihdolla ennen pöytäkirjan allekirjoittamista tai sekakomitean päätöksellä pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen.

Tämä yhteinen julistus on pöytäkirjan erottamaton osa.

Yhdysvaltojen puolesta:

John BYERLY (allekirjoitus)

25 päivänä maaliskuuta 2010

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta:

Daniel CALLEJA (allekirjoitus)

25 päivänä maaliskuuta 2010

NEUVOTTELUMUISTIO

1.

Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita ja Amerikan yhdysvaltoja edustavat valtuuskunnat kokoontuivat Brysselissä 23–25 päivänä maaliskuuta 2010 saattaakseen päätökseen neuvottelut toisen vaiheen lentoliikennesopimuksesta. Valtuuskuntien osallistujaluettelot ovat lisäyksessä A.

2.

Valtuuskunnat pääsivät alustavaan yhteisymmärrykseen Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 25 ja 30 päivänä huhtikuuta 2007 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta ja parafoivat sen tekstin (jäljempänä ’pöytäkirja’, esitetty liitteenä lisäyksessä B). Valtuuskunnat aikovat toimittaa pöytäkirjaluonnoksen viranomaistensa hyväksyttäväksi, jotta pöytäkirja voisi tulla voimaan lähitulevaisuudessa.

3.

Tässä muistiossa olevat viittaukset sopimukseen ja sen artikloihin, kohtiin ja liitteisiin viittaavat sopimukseen sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla.

4.

EU:n valtuuskunta vahvisti, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön ja on sen seuraaja ja että mainitusta päivästä alkaen kaikki sopimuksessa vahvistetut Euroopan yhteisön oikeudet ja velvollisuudet ja kaikki siinä olevat viittaukset Euroopan yhteisöön viittaavat Euroopan unioniin.

5.

Valtuuskunnat vahvistivat, että uudessa 6 a artiklassa vahvistettujen vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvien menettelyjen ei ole tarkoitus muuttaa sellaisten lakien ja määräysten mukaisia vaatimuksia, joita sopimuspuolet tavanomaisesti soveltavat sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetun kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiseen.

6.

Valtuuskunnat ilmaisivat 9 artiklan osalta toiveensa tiivistää EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä ilmailun turvaamisen alalla, jotta sopimuspuolet voisivat, aina kun se on mahdollista, saavuttaa mahdollisimman suuren luottamuksen toistensa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisiin turvatoimenpiteisiin tällaisten toimenpiteiden tarpeettoman päällekkäisyyden vähentämiseksi.

7.

Valtuuskunnat totesivat, että turvatoimenpiteitä koskevaan yhteistyöhön odotetaan sisältyvän säännöllisiä neuvotteluja voimassa oleviin vaatimuksiin tehtävistä muutoksista, mahdollisuuksien mukaan ennen niiden toteuttamista; lentoasemien arviointitoimien ja, mikäli mahdollista ja asianmukaista, lentoyhtiöissä tehtävien tarkastusten tiivis koordinointi; sekä tiedonvaihto uusista turvateknologioista ja -menettelyistä.

8.

Valtuuskunnat totesivat, että käytettävissä olevien resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja lentoliikenteen sujuvuuden edistämiseksi uusiin uhkiin on hyödyllistä vastata nopeasti ja koordinoidusti, mikäli mahdollista.

9.

Molemmat valtuuskunnat totesivat, että tämä pöytäkirja ei vaikuta jonkin jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen välillä voimassa olevien tulojen ja pääoman kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien yleissopimusten määräyksiin.

10.

EU:n valtuuskunta totesi 15 artiklan 7 kohdan osalta, että tällä alalla toteutettavissa toimissa odotetaan käsiteltävän muun muassa seuraavia kysymyksiä: sopimuspuolten toimenpiteiden ympäristötehokkuus ja tekninen luotettavuus, tarve välttää kilpailun vääristymiä ja hiilivuotoja sekä tarvittaessa se, olisiko tällaiset toimenpiteet linkitettävä toisiinsa tai yhdistettävä kokonaan ja millä tavoin. Yhdysvaltojen valtuuskunta totesi, että se odottaa laadittavien suositusten koskevan muun muassa yhdenmukaisuutta Chicagon yleissopimuksen kanssa ja sopimuksen tavoitteiden edistämistä.

11.

Molemmat valtuuskunnat korostivat, että mikään osa sopimuksesta ei vaikuta millään tavalla kummankaan oikeudelliseen asemaan ja toimintapoliittiseen kantaan erilaisissa ilmailuun liittyvissä ympäristökysymyksissä.

12.

Yhteisten ympäristötavoitteiden tunnustamiseksi valtuuskunnat laativat ympäristöalan yhteistyötä koskevan yhteisen lausuman, joka on liitetty tämän neuvottelumuistion lisäykseksi C.

13.

EU:n valtuuskunta toisti, että EU:n aikoo jatkossakin toimia ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen kautta maailmanlaajuisten päästönvähennystavoitteiden asettamiseksi lentoliikenteelle.

14.

Yhdysvaltojen ja EU:n valtuuskunnat toistivat, että Yhdysvallat ja EU aikovat toimia Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kautta kansainvälisen ilmailun kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi. Molemmat valtuuskunnat panivat myös merkille toimialan toimet tämän prosessin tukemiseksi.

15.

Molemmat valtuuskunnat totesivat, että 15 artiklan 4 kohdassa oleva viittaus tasapainotettuun toimintamalliin viittaa ICAOn yleiskokouksessa yksimielisesti hyväksyttyyn päätöslauselmaan A35-5. Valtuuskunnat korostivat, että kaikki mainitulla päätöslauselmalla vahvistetun tasapainotetun toimintamallin periaatteen osatekijät ovat merkityksellisiä ja tärkeitä, mukaan luettuna sen tunnustaminen, että ”valtioilla on asiaa koskevia oikeudellisia velvollisuuksia, voimassa olevia sopimuksia ja lakeja ja vakiintuneita toimintapolitiikkoja, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuinka ne panevat täytäntöön ICAOn tasapainotetun toimintamallin”.

16.

Molemmat valtuuskunnat korostivat tukevansa ICAOn ohjeiden ”Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise” soveltamista (julkaistu ICAOn asiakirjassa 9829, 2. painos).

17.

EU:n valtuuskunta totesi 15 artiklan 5 kohdan a alakohdan osalta, että direktiivin 2002/30/EY 2 artiklan f alakohdassa määritellyt ”asianomaiset osapuolet” tarkoittavat ”kaikkia luonnollisia ja oikeushenkilöitä, joihin meluntorjuntatoimenpiteet, kuten toimintarajoitukset, suoraan vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa tai joiden perustellun edun kannalta ne ovat tärkeitä”. EU:n valtuuskunta totesi myös, että mainitun direktiivin 10 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 5 ja 6 artiklan soveltamista varten vahvistetaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti kuulemismenettely, johon asianomaiset osapuolet osallistuvat.

18.

EU:n valtuuskunta tunnusti työntekijöiden rajat ylittävän liikkuvuuden lisäämiseen ja yritysten rakenteeseen liittyvät haasteet ja totesi, että Euroopan komissio seuraa tilannetta tarkasti ja harkitsee uusia aloitteita täytäntöönpanon, soveltamisen ja täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi tällä alalla. EU:n valtuuskunta viittasi myös työhön, jota Euroopan komissio tekee parhaillaan kansainvälisten yrityssopimusten alalla, ja ilmaisi halukkuutensa tiedottaa näistä ja muista asiaan liittyvistä aloitteista sekakomitealle tarpeen mukaan.

19.

Yhdysvaltojen valtuuskunta totesi, että Yhdysvalloissa periaate, jonka mukaan lentoyhtiön määrätylle työntekijäluokalle tai ammattiryhmälle voidaan valita yksi edustaja, on edistänyt sekä lentoyhtiöiden lentävän henkilöstön että maahenkilöstön oikeuksia järjestäytyä sekä neuvotella ja noudattaa työehtosopimuksia.

20.

Molemmat valtuuskunnat totesivat, että tapauksessa, jossa jompikumpi sopimuspuoli toteuttaa sopimuksen, myös sen 21 artiklan, vastaisia toimenpiteitä, toinen sopimuspuoli voi toteuttaa kaikki kansainvälisen oikeuden, sopimus mukaan luettuna, mukaiset asianmukaiset ja oikeasuhtaiset toimenpiteet.

21.

EU:n valtuuskunta totesi 21 artiklan 4 kohdan osalta, että mainitussa kohdassa tarkoitetun arvioinnin suorittaa Euroopan komissio viran puolesta tai yksipuolisesti.

22.

Valtuuskunnat totesivat, että 21 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut liikenneoikeudet myönnetään niiden liikenneoikeuksien lisäksi, jotka Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille on myönnetty sopimuksen 3 artiklassa.

23.

Valtuuskunnat ilmaisivat olevansa tyytyväisiä sopimuksessa määrättyyn Yhdysvaltojen liikenneministeriön ja Euroopan komission väliseen yhteistyöhön, ja niiden yhteisenä tavoitteena on parantaa toistensa ymmärrystä kilpailujärjestelmiinsä sisältyvistä laeista, menettelyistä ja käytännöistä sekä vaikutuksesta, joka lentoliikennealan kehityksellä on ollut tai tulee todennäköisesti olemaan alan kilpailuun.

24.

Valtuuskunnat vahvistivat kilpailuviranomaistensa sitoutuvan vuoropuheluun ja yhteistyöhön sekä avoimuuden periaatteeseen oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, mukaan luettuna luottamuksellisten kaupallisten tietojen suoja. Valtuuskunnat vahvistivat myös kilpailuviranomaistensa halukkuuden antaa tarvittaessa menettelytapavaatimuksia koskevaa ohjeistusta.

25.

Valtuuskunnat totesivat, että kaikissa liitteen 2 mukaista yhteistyötä koskevissa tiedonannoissa sekakomitealle tai muille tahoille on noudatettava luottamuksellisten tai markkinoiden kannalta arkaluonteisten tietojen luovuttamista koskevia sääntöjä.

26.

Liitteessä 6 olevan 4 kohdan soveltamisen osalta valtuuskunnat ilmaisivat odottavansa, että sekakomitea vahvistaa vuoden kuluessa pöytäkirjan allekirjoittamisesta asianmukaiset perusteet sen määrittämiselle, ovatko maat luoneet hyvät yhteistyösuhteet lentoliikenteen alalla.

27.

Valtuuskunnat pitivät tervetulleena Islannin ja Norjan edustajien osallistumista tarkkailijoina EU:n valtuuskuntaan ja totesivat, että sekakomiteassa jatketaan työtä ehdotuksen laatimiseksi ehdoista ja menettelyistä, joilla Islanti ja Norja voivat liittyä sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla.

28.

Molemmat valtuuskunnat ilmoittivat odottavansa, että niiden ilmailuviranomaiset sallivat sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna pöytäkirjalla, ehtojen mukaisen liikenteen kohteliaisuus- ja vastavuoroisuusnäkökohtien perusteella tai hallinnollisten näkökohtien perusteella pöytäkirjan allekirjoituspäivästä alkaen.

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden valtuuskunnan puolesta

Daniel CALLEJA

Amerikan yhdysvaltojen valtuuskunnan puolesta

John BYERLY

Lisäys C

Ympäristöalan yhteistyötä koskeva yhteinen lausuma

Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden valtuuskunnat vahvistivat jälleen, että on olennaisen tärkeää puuttua kansainvälisen ilmailun ympäristövaikutuksiin. Valtuuskunnat ilmaisivat yhteisen sitoutumisensa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 35. yleiskokouksessa vahvistettuihin ympäristötavoitteisiin, eli pyrkimykseen:

a)

rajoittaa tai vähentää merkittävälle lentomelulle altistuvien ihmisten lukumäärää;

b)

rajoittaa tai vähentää ilmailun päästöjen vaikutusta paikalliseen ilmanlaatuun; ja

c)

rajoittaa tai vähentää ilmailun kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusta maapallon ilmastoon.

Valtuuskunnat tunnustivat ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 15. konferenssin ja Kööpenhaminan sopimuksen lopputuloksen ja hyväksyivät tieteellisen näkemyksen, jonka mukaan maapallon keskilämpötila ei saisi nousta yli kahta celsiusastetta.

Valtuuskunnat vahvistivat sopimuspuolten lujan tahdon ja halukkuuden työskennellä yhdessä kansainvälistä ilmailua ja ilmastonmuutosta käsitelleessä ICAOn korkean tason kokouksessa saavutetun edistyksen pohjalta ja pyrkiä yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa vahvistamaan ICAOn puitteissa kunnianhimoisempi toimintaohjelma, johon sisältyy tiukkoja tavoitteita ja puitteet markkinapohjaisille toimenpiteille ja jossa otetaan huomioon kehitysmaiden erityistarpeet.

Molemmat osapuolet ilmoittivat sitoutuvansa tekemään yhteistyötä ICAOn ilmailun ympäristönsuojelukomiteassa (CAEP) varmistaakseen sen työohjelman nopean ja tehokkaan toteuttamisen, mukaan luettuna ilma-alusten maailmanlaajuisen CO2-normin ja muiden ilmastonmuutokseen, meluun ja ilmanlaatuun liittyvien toimenpiteiden hyväksyminen.

Valtuuskunnat korostivat, että ilmailun ympäristövaikutuksia on tärkeää pyrkiä vähentämään seuraavilla toimilla:

ilmaliikenteen hallinnan modernisointia koskeviin NextGen- ja SESAR-ohjelmiin liittyvän yhteistyön jatkaminen, mukaan luettuna AIRE-aloite (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions),

uuden ilma-alusteknologian ja kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen ja tarvittaessa nopeuttaminen muun muassa yhteisen ”Clean Sky” -teknologia-aloitteen, CLEEN-ohjelman (Continuous Low Energy, Emissions and Noise), CAAFI-aloitteen (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) ja SWAFEA-aloitteen (Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation) kautta, ja

yhteistyö tiedeyhteisön kanssa esimerkiksi CAEPin ”Impacts and Science” -ryhmän puitteissa, jotta voidaan paremmin ymmärtää ja kvantifioida ilmailun ympäristövaikutuksia, kuten terveysvaikutuksia ja muita ilmastovaikutuksia kuin hiilidioksidin vaikutuksia.


ASETUKSET

25.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/20


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 756/2010,

annettu 24 päivänä elokuuta 2010,

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 kohdan sekä 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, joka on hyväksytty pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta 14 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/507/EY (2), ja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, joka on hyväksytty valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/259/EY (3), sitoumukset on pantu täytäntöön Euroopan unionissa asetuksella (EY) N:o 850/2004.

(2)

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sekä Norja ja Meksiko ovat tehneet ehdotuksia aineiden lisäämiseksi liitteisiin. Yleissopimuksen nojalla perustettu pysyvien orgaanisten yhdisteiden arviointikomitea on saanut päätökseen yhdeksän ehdotetun aineen arvioinnin. Näiden aineiden on todettu noudattavan yleissopimuksessa asetettuja vaatimuksia. Sopimuspuolten konferenssin 4.–8. toukokuuta 2009 pidetyssä neljännessä kokouksessa, jäljempänä ’COP4’, päätettiin kaikki yhdeksän ainetta sisällyttää yleissopimuksen liitteisiin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteitä IV ja V olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon COP4-kokouksessa luetteloidut uudet aineet.

(4)

COP4-kokouksessa päätettiin sisällyttää klordekoni, heksabromibifenyyli ja heksakloorisykloheksaanit, myös lindaani, yleissopimuksen liitteeseen A (tuotannon ja käytön lopetus). Koska nämä aineet on sisällytetty pöytäkirjaan, sisällytetään ne myös asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteisiin IV ja V.

(5)

COP4-kokouksessa päätettiin sisällyttää pentaklooribentseeni yleissopimuksen liitteeseen A (tuotannon ja käytön lopetus). Tästä syystä pentaklooribentseeni olisi mainittava asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteissä IV ja V, ja lisäksi olisi mainittava niiden enimmäispitoisuudet, jotka on vahvistettu soveltamalla menetelmää, jota on käytetty määriteltäessä pysyvien orgaanisten yhdisteiden raja-arvoja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen IV muuttamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1195/2006 (4) yhteydessä ja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen V muuttamisesta 16 päivänä helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 172/2007 (5) yhteydessä. Enimmäispitoisuuksia olisi tarkasteltava uudelleen niiden tulosten valossa, jotka saadaan selvityksestä, jonka komissio teettää asetuksen (EY) N:o 850/2004 jätteisiin liittyvien säännösten täytäntöönpanosta.

(6)

COP4-kokouksessa päätettiin sisällyttää perfluorioktaanisulfonihappo ja sen johdannaiset, jäljempänä ’PFOS’ yleissopimuksen liitteeseen B (rajoitukset), kuitenkin niin, että tiettyjen sovellusten osalta säännöksestä voidaan poiketa. PFOS:ien käyttö on tällä hetkellä sallittu tietyissä sovelluksissa. PFOS:eja sisältävien tuotteiden elinkaaresta johtuen näitä tuotteita siirtyy jätevirtaan vielä joidenkin vuosien ajan, tosin tuotteiden määrät pienentyvät. PFOS:eja sisältävien materiaalien tunnistaminen tietyissä jätevirroissa saattaa olla käytännössä hankalaa. Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoa PFOS:ien määrästä ja pitoisuuksista tuotteissa ja jätteissä. Asetuksessa (EY) N:o 850/2004 säädetään velvoitteesta tuhota tai muuntaa palautumattomasti jätteiden sisältämien PFOS:ien pysyvät orgaaniset yhdisteet, jos pitoisuudet jätteessä ylittävät liitteessä IV mainitut pitoisuusrajat; tämän velvoitteen laajentaminen voi vaikuttaa olemassa oleviin kierrätysjärjestelmiin ja vaikeuttaa toista ympäristönsuojelun keskeistä tavoitetta eli sitä, että voidaan varmistaa resurssien kestävä käyttö. Tästä syystä PFOS:it luetellaan liitteessä IV ja V ilman pitoisuusrajoja.

(7)

COP4-kokouksessa päätettiin sisällyttää tetrabromidifenyylieetteri, pentabromidifenyylieetteri, heksabromidifenyylieetteri ja heptabromidifenyylieetteri, jäljempänä ’polybromidifenyylieetterit’ yleissopimuksen liitteeseen A (tuotannon ja käytön lopetus). Pentabromidifenyylieetterin ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille saattamista ja käyttöä on rajoitettu unionissa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (6) liitteen XVII nojalla siten, että enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia. Pentabromidifenyylieetteriä, heksabromidifenyylieetteriä, heptabromidifenyylieetteriä ja tetrabromidifenyylieetteriä ei tällä hetkellä saateta markkinoille unionissa, koska niiden käyttöä on rajoitettu kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 552/2009 (7) nojalla ja tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (8) nojalla. Edellä mainittuja polybromidifenyylieettereitä sisältävien tuotteiden elinkaaren vuoksi näitä aineita sisältäviä käytöstä poistettuja tuotteita siirtyy vielä joidenkin vuosien ajan jätevirtaan. Kun otetaan huomioon käytännön vaikeudet tunnistaa polybromidifenyylieettereitä sisältäviä materiaaleja sekajätejakeessa sekä tuotteiden ja jätteiden sisältämien polybromidifenyylieettereiden määriä ja pitoisuuksia koskevien kattavien tieteellisten tietojen puute, saattaa näitä uusia aineita sisältävien jätteiden liitteessä IV mainitut pitoisuudet ylittävien pysyvien orgaanisten yhdisteiden tuhoamista tai muuntamista palautumattomasti koskeva velvoite vaarantaa olemassa olevat kierrätysjärjestelmät ja siten haitata resurssien kestävää käyttöä. Tämä ongelma tunnustettiin COP4-kokouksessa, ja kokouksessa päätettiin erityisestä poikkeuksesta, jota sovelletaan edellä lueteltuja polybromidifenyylieettereitä sisältävien jätteiden kierrätykseen, vaikka tämä johtaisikin pysyvien orgaanisten yhdisteiden kierrätykseen. Kyseiset poikkeukset olisi sen vuoksi sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 850/2004.

(8)

Sisämarkkinoiden vääristymisen estämiseksi on unionissa säädettävä yhdenmukaisista enimmäispitoisuuksista. Pentaklooribentseenille on alustavasti vahvistettu asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä IV ja V enimmäispitoisuudet käytettävissä olevien tietojen perusteella ja ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti.

(9)

PFOS-yhdisteille ja polybromidifenyylieettereille ei voida tässä vaiheessa näiden aineiden määriä ja pitoisuuksia jätteissä koskevien kattavien tieteellisten tietojen sekä altistusskenaarioiden puuttumisen vuoksi vahvistaa enimmäispitoisuuksia asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä IV ja V. Kun komissio saa lisätietoa ja tekee asiasta arvioinnin, ehdotetaan enimmäispitoisuuksia yhdeksälle pysyvälle orgaaniselle yhdisteelle ottaen huomioon pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen tavoitteet.

(10)

Yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti sen liitteeseen A, B ja C tehdyt muutokset tulevat voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin tallettaja on ilmoittanut muutoksesta; kyseinen päivä on 26 päivä elokuuta 2010. Asetusta olisi tästä syystä sekä yhdenmukaisuuden vuoksi sovellettava mainitusta päivästä alkaen.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivillä 75/442/ETY perustetun (9) komitean lausunnon mukaiset. Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liite IV tämän asetuksen liitteellä I.

2.   Muutetaan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liite V tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 26 päivästä elokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4)  EUVL L 217, 8.8.2006, s. 1.

(5)  EUVL L 55, 23.2.2007, s. 1.

(6)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(7)  EUVL L 164, 26.6.2009, s. 7.

(8)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(9)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.


LIITE I

”LIITE IV

Luettelo aineista, joihin sovelletaan 7 artiklassa annettuja jätehuoltosäännöksiä

Aine

CAS-nro

EY-numero

Asetuksen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pitoisuusraja

Tetrabromidifenyylieetteri C12H6Br4O

 

 

 

Pentabromidifenyylieetteri C12H5Br5O

 

 

 

Heksabromidifenyylieetteri C12H4Br6O

 

 

 

Heptabromidifenyylieetteri C12H3Br7O

 

 

 

Perfluorioktaanisulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallisuola- (O-M+), halidi-, amidi- ja muut johdannaiset, myös polymeerit)

 

 

 

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordaani

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lukien lindaani

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldriini

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endriini

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptakloori

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksaklooribentseeni

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Klordekoni

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldriini

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklooribentseeni

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja muut

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mireksi

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafeeni

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Heksabromibifenyyli

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Pitoisuusraja on laskettu PCDD:nä ja PCDF:nä seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (’TEF’) mukaan:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Tarvittaessa on käytettävä eurooppalaisissa standardeissa EN 12766-1 ja EN 12766-2 vahvistettua laskentamenetelmää.”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä V olevassa osassa 2 oleva taulukko seuraavasti:

”Päätöksen 2000/532/EY mukainen jäteluettelo

Liitteessä IV lueteltujen aineiden enimmäispitoisuudet (1)

Toiminto

10

TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

Aldriini: 5 000 mg/kg;

Klordaani: 5 000 mg/kg;

Klordekoni:

5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani): 5 000 mg/kg;

Dieldriini: 5 000 mg/kg;

Endriini: 5 000 mg/kg;

Heptabromidifenyylieetteri (C12H3Br7O);

Heptakloori: 5 000 mg/kg;

Heksabromibifenyyli: 5 000 mg/kg;

Heksabromidifenyylieetteri (C12H4Br6O);

Heksaklooribentseeni: 5 000 mg/kg;

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lukien lindaani:

5 000 mg/kg;

Mireksi: 5 000 mg/kg;

Pentabromidifenyylieetteri (C12H5Br5O);

Pentaklooribentseeni: 5 000 mg/kg;

Perfluorioktaanisulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, metallisuola (O-M+), halidi, amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit);

Polyklooratut bifenyylit (PCB) (5): 50 mg/kg;

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

Tetrabromidifenyylieetteri (C12H6Br4O);

Toksafeeni: 5 000 mg/kg;

Pysyvä varastointi on sallittua ainoastaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1.

Aine varastoidaan johonkin seuraavista paikoista:

syvälle turvalliseen kallioperään,

suolakaivoksiin tai

vaarallisille jätteille tarkoitetuille kaatopaikoille sijoitettuna (edellyttäen, että jäte on teknisten mahdollisuuksien mukaan kiinteytetty tai osittain stabiloitu, mikä on päätöksessä 2000/532/EY vahvistettuun alaluokkaan 190303 kuulumisen edellytyksenä).

2.

Neuvoston direktiivin 1999/31/EY (3) ja neuvoston päätöksen 2003/33/EY (4) säännöksiä noudatetaan.

3.

On osoitettu, että valittu toiminto on ympäristön kannalta paras.

10 01

Voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19)

10 01 14 * (2)

Rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 16 *

Rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

10 02

Rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet

10 02 07 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03

Alumiinin pyrometallurgiajätteet

10 03 04 *

Primäärituotannossa syntyvät kuonat

10 03 08 *

Sekundäärituotannon suolakuonat

10 03 09 *

Sekundäärituotannon mustakuonat

10 03 19 *

Savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 21 *

Muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 29 *

Suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 04

Lyijyn pyrometallurgiajätteet

10 04 01 *

Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 04 02 *

Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 04 04 *

Savukaasujen suodatuspölyt

10 04 05 *

Muut hienojakeet ja pölyt

10 04 06 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 05

Sinkin pyrometallurgiajätteet

10 05 03 *

Savukaasujen suodatuspölyt

10 05 05 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 06

Kuparin pyrometallurgiajätteet

10 06 03 *

Savukaasujen suodatuspölyt

10 06 06 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 08

Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet

10 08 08 *

Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona

10 08 15 *

Savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09

Rautametallien valimojätteet

10 09 09 *

Savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16

JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA

16 11

Vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet

16 11 01 *

Metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 03 *

Muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17

RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (SAASTUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA)

17 01

Betoni, tiilet, laatat ja keramiikka

17 01 06 *

Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05

Maa-ainekset (saastuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), kiviainekset ja ruoppausmassat

17 05 03 *

Maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 09

Muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet

17 09 02 *

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä, lukuun ottamatta PCB:tä sisältäviä laitteita

17 09 03 *

Muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19

JÄTEHUOLTOLAITOK-SISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

19 01

Jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet

19 01 07 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

19 01 11 *

Pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 13 *

Lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 15 *

Kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 04

Lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet

19 04 02 *

Lentotuhka ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet

19 04 03 *

Lasittumaton kiinteä faasi


(1)  Näitä raja-arvoja sovelletaan ainoastaan vaarallisille jätteille tarkoitettuihin kaatopaikkoihin, eikä niitä sovelleta vaarallisten jätteiden pysyviin maanalaisiin varastoihin, suolakaivokset mukaan lukien.

(2)  Luettelossa tähdellä * merkittyjä jätteitä pidetään vaarallisina jätteinä direktiivin 91/689/ETY mukaisesti, ja näihin jätteisiin sovelletaan mainitun direktiivin säännöksiä.

(3)  EYVL L 182, 16.7.1999, p. 1.

(4)  EYVL L 11, 16.1.2003, p. 27.

(5)  Laskuissa on käytettävä eurooppalaisissa standardeissa EN 12766-1 ja EN 12766-2 vahvistettua laskentamenetelmää.

(6)  Pitoisuusraja on laskettu PCDD:nä ja PCDF:nä seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (’TEF’) mukaan:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003”


25.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/29


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 757/2010,

annettu 24 päivänä elokuuta 2010,

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden I ja III muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen, jäljempänä ”yleissopimus”, joka on hyväksytty pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta 14 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/507/EY (2), ja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan, jäljempänä ”pöytäkirja”, joka on hyväksytty valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/259/EY (3), sitoumukset on pantu täytäntöön Euroopan unionissa asetuksella (EY) N:o 850/2004.

(2)

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sekä Norja ja Meksiko ovat tehneet ehdotuksia aineiden lisäämiseksi liitteisiin. Yleissopimuksen nojalla perustettu pysyvien orgaanisten yhdisteiden arviointikomitea on saanut päätökseen yhdeksän ehdotetun aineen arvioinnin. Näiden aineiden on todettu noudattavan yleissopimuksessa asetettuja vaatimuksia. Sopimuspuolten konferenssin 4.–8. toukokuuta 2009 pidetyssä neljännessä kokouksessa, jäljempänä ”COP4”, päätettiin sisällyttää kaikki yhdeksän ainetta yleissopimuksen liitteisiin.

(3)

COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten vuoksi on tarpeen ajantasaistaa asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteet I ja III. Asetuksen (EY) N:o 850/2004 liite I olisi muutettava ottamaan huomioon, että aineet voidaan luetella ainoastaan yleissopimuksessa.

(4)

COP4-kokouksessa päätettiin sisällyttää kahdeksan ainetta yleissopimuksen liitteeseen A (tuotannon ja käytön lopetus). Yhdeksättä ainetta, perfluorioktaanisulfonihappoa ja sen johdannaisia, jäljempänä ”PFOS”, käytetään edelleen laajalti koko maailmassa, ja COP4-kokouksessa päätettiin sisällyttää se liitteeseen B (rajoittaminen) kuitenkin niin, että säädetään useista poikkeuksista. Asetuksen (EY) N:o 850/2004 rakenne on samantyyppinen, ja siinä on liite I (kiellot) ja liite II (rajoitukset). Yleissopimuksessa määrätään velvoitteesta kieltää sen liitteissä A ja B lueteltujen aineiden tuotanto, käyttö, vienti ja tuonti tai rajoittaa niitä. Kun COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvat aineet sisällytetään asetukseen (EY) N:o 850/2004, on asetuksen rajoitusten soveltamisala yhdenmukainen COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Asetuksessa (EY) N:o 850/2004 säädetään tuotantoon, käyttöön ja jätehuoltoon liittyvistä edellytyksistä sekä markkinoille saattamisen rajoituksista.

(5)

PFOS-yhdisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö on ollut rajoitettua unionissa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (4) liitteen XVII nojalla. PFOS-yhdisteiden voimassa olevissa unionin lainsäädännön rajoituksissa on vähemmän poikkeuksia kuin COP4-kokouksessa tehdyissä päätöksissä. PFOS-yhdisteet sisällytettiin myös 18 päivänä joulukuuta 2009 hyväksytyn tarkistetun pöytäkirjan liitteeseen I. PFOS-yhdisteet olisi näin ollen sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteeseen I kahdeksan muun aineen tapaan. Sellaisten poikkeusten, jotka olivat voimassa, kun PFOS-yhdisteet lueteltiin liitteessä XVII, soveltaminen jatkuu. Ne mainitaan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä I vain hieman muutettuina. Poikkeusten soveltamisen edellytyksenä tulisi olla parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden käyttö soveltuvin osin. Poikkeus, joka mahdollistaa PFOS-yhdisteiden käytön valvotuissa sähkökemiallisissa pinnoitusjärjestelmissä käytettävissä kostutusaineissa, on voimassa rajoitetun ajan COP4-kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. Poikkeuksen voimassaolo voi jatkua yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin hyväksynnällä, jos se on teknisesti perusteltua. Jäsenvaltioiden on raportoitava sallittujen poikkeusten soveltamisesta joka neljäs vuosi. Euroopan unionin olisi yleissopimuksen sopimuspuolena toimitettava jäsenvaltioiden raportteihin perustuva raportti. Komission olisi jatkettava edelleen voimassa olevien poikkeusten tarkastelua sekä tutkittava turvallisempien vaihtoehtoisten aineiden tai teknologioitten käyttömahdollisuuksia.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 850/2004 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä, jotka koskevat tahattomina vierasainejääminä esiintyviä aineita, olisi sovellettava myös PFOS-yhdisteisiin, jotta voidaan varmistaa mainitun asetuksen yhdenmukainen soveltaminen ja täytäntöönpanon valvonta sekä yhdenmukaisuus yleissopimuksen kanssa. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nojalla PFOS-yhdisteitä voidaan käyttää tietyn raja-arvon alittavina määrinä. Kunnes asiasta on käytettävissä uusia tietoja, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII vahvistetut PFOS-yhdisteiden raja-arvot tavaroissa tarkoittavat pitoisuustasoa, jota alhaisempina pitoisuuksina PFOS-yhdisteitä ei voida järkevästi käyttää niin, että niitä voitaisiin samalla nykyisillä menetelmillä valvoa ja varmistaa säännösten noudattaminen. Näillä raja-arvoilla olisi siten rajoitettava PFOS-yhdisteiden käyttö tahattomien vierasainejäämien tasolle. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava aineina tai valmisteissa käytettäville PFOS-yhdisteille vastaavalla tasolla oleva raja-arvo. Tarkoituksellisen käytön estämiseksi tämän tason olisi oltava alhaisempi kuin asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 vahvistettu taso.

(7)

Pentabromidifenyylieetterin ja oktabromidifenyylin markkinoille saattamista ja käyttöä rajoitetaan unionissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nojalla siten, että liitteessä on vahvistettu enimmäispitoisuus, 0,1 painoprosenttia, jonka alittavien pitoisuuksien markkinoille saattamista ja käyttöä ei rajoiteta. COP4-kokouksessa päätettiin luetteloida yhdisteet, joita esiintyy pentabromidifenyylieetterien ja oktabromidifenyylieetterien kaupallisissa muodoissa ja joilla on pysyvien orgaanisten yhdisteiden ominaisuudet. Yhdenmukaisuuden vuoksi ne johdannaiset, joilla COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti on pysyvien orgaanisten yhdisteiden ominaisuudet, olisi sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 850/2004 samalla tavalla kuin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII; näin ollen heksabromidifenyylieetteri-, heptabromidifenyylieetteri-, tetrabromidifenyylieetteri- ja pentabromidifenyylieetterijohdannaiset olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteeseen I.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 850/2004 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä, jotka koskevat tahattomina vierasainejääminä esiintyviä aineita, olisi sovellettava myös polybromidifenyylieettereihin (PBDE-yhdisteet), jotta voidaan varmistaa mainitun asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano ja valvonta sekä yhdenmukaisuus yleissopimuksen kanssa. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava raja-arvo PBDE-yhdisteiden tahattomille vierasainejäämille aineissa, valmisteissa ja tavaroissa. Kunnes asiasta on käytettävissä uusia tietoja ja komissio on tarkastellut asiaa uudelleen tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti, olisi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII vahvistettujen kierrätysmateriaalista valmistettujen tavaroiden PBDE-yhdisteiden raja-arvoilla rajoitettava PBDE-yhdisteiden käyttö tahattomien vierasainejäämien tasolle, koska näiden raja-arvojen katsotaan vastaavan pitoisuustasoa, jota alhaisempina pitoisuuksina PBDE-yhdisteitä ei voida järkevästi käyttää, mutta valvonta ja täytäntöönpano voidaan toteuttaa nykyisillä menetelmillä. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava aineina, valmisteissa tai tavaroissa käytettäville PBDE-yhdisteille vastaava raja-arvo.

(9)

On tarpeen selventää, että asetuksen (EY) N:o 850/2004 3 artiklassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisiin PBDE- ja PFOS-yhdisteitä sisältäviin tavaroihin, jotka ovat jo käytössä tämän asetuksen tullessa voimaan.

(10)

DDT ja heksaklorosykloheksaanit (HCH), mukaan luettuna lindaani, olisi sisällytettävä ilman poikkeuksia. Asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä I oleva A osa mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat ylläpitää nykyistä DDT:n tuotantoa ja käyttöä dikofolin tuotantoa varten. Yksikään jäsenvaltio ei tällä hetkellä sovella tätä poikkeusta. Dikofolia ei lisäksi sisällytetty biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (5) liitteeseen I eikä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annettuun neuvoston direktiiviin 91/414/ETY (6). Tämä poikkeus olisi näin ollen poistettava. HCH, mukaan luettuna lindaani, on sisällytetty asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä I olevaan osaan B siten, että siihen sovelletaan kahta poikkeusta tiettyjen erityisten käyttötarkoitusten osalta. Näiden poikkeusten voimassaolo päättyi 1 päivänä syyskuuta 2006 ja 31 päivänä joulukuuta 2007, joten nämä poikkeukset olisi poistettava.

(11)

COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti pentaklooribentseeni olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteisiin I ja III, jotta siihen sovellettaisiin mainitussa asetuksessa säädettyä yleistä kieltoa sekä päästöjen vähentämistä koskevia säännöksiä. Klordekoni ja heksabromibifenyyli olisi siirrettävä liitteessä I olevaan A osaan, koska ne on nyt sisällytetty molempiin kansainvälisiin välineisiin.

(12)

Yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti sen liitteeseen A, B ja C tehdyt muutokset tulevat voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin tallettaja on ilmoittanut muutoksesta; kyseinen päivä on 26. elokuuta 2010. Asetusta olisi tästä syystä sekä yhdenmukaisuuden vuoksi sovellettava mainitusta päivästä alkaen. Tämän asetuksen olisi siis tultava voimaan kiireellisesti.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 67/548/ETY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteet I ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 26 päivästä elokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(6)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.


LIITE

1.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liite I seuraavasti:

”LIITE I

Osa A –   Sekä yleissopimuksessa että pöytäkirjassa luetellut aineet sekä ainoastaan yleissopimuksessa luetellut aineet

Aine

CAS-nro

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

Tetrabromidifenyylieetteri

C12H6Br4O

 

 

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineena, valmisteena, tavarana tai tavaran palonsuojatussa osassa esiintyvään tetrabromidifenyylieetteriin, kun sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Säännöksestä poiketen sallitaan seuraavien tuotanto, markkinoille saattaminen ja käyttö:

a)

rajoittamatta b alakohdan soveltamista, tavarat ja valmisteet, jotka sisältävät alle 0,1 painoprosenttia tetrabromidifenyylieetteriä, kun ne on valmistettu osittain tai kokonaisuudessaan kierrätysmateriaalista tai uudelleenkäyttöä varten valmistellusta jätteestä saadusta materiaalista;

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet (1).

3.

Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisältävät tetrabromidifenyyliä tavaran ainesosana. Tällaisiin tavaroihin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Pentabromidifenyylieetteri

C12H5Br5O

 

 

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineena, valmisteena, tavarana tai tavaran palonsuojatussa osassa esiintyvään pentabromidifenyylieetteriin, kun sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Säännöksestä poiketen sallitaan seuraavien tuotanto, markkinoille saattaminen ja käyttö:

a)

rajoittamatta b alakohdan soveltamista, tavarat ja valmisteet, jotka sisältävät alle 0,1 painoprosenttia pentabromidifenyylieetteriä, kun ne on valmistettu osittain tai kokonaisuudessaan kierrätysmateriaalista tai uudelleenkäyttöä varten valmistellusta jätteestä saadusta materiaalista;

b)

direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

3.

Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisältävät pentabromidifenyyliä tavaran ainesosana. Tällaisiin tavaroihin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Heksabromidifenyylieetteri

C12H4Br6O

 

 

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineena, valmisteena, tavarana tai tavaran palonsuojatussa osassa esiintyvään heksabromidifenyylieetteriin, kun sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Säännöksestä poiketen sallitaan seuraavien tuotanto, markkinoille saattaminen ja käyttö:

a)

rajoittamatta b alakohdan soveltamista, tavarat ja valmisteet, jotka sisältävät alle 0,1 painoprosenttia heksabromidifenyylieetteriä, kun ne on valmistettu osittain tai kokonaisuudessaan kierrätysmateriaalista tai uudelleenkäyttöä varten valmistellusta jätteestä saadusta materiaalista;

b)

direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

3.

Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisältävät heksabromidifenyyliä tavaran ainesosana. Tällaisiin tavaroihin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Heptabromidifenyylieetteri

C12H3Br7O

 

 

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineena, valmisteena, tavarana tai tavaran palonsuojatussa osassa esiintyvään heptabromidifenyylieetteriin, kun sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Säännöksestä poiketen sallitaan seuraavien tuotanto, markkinoille saattaminen ja käyttö:

a)

rajoittamatta b alakohdan soveltamista, tavarat ja valmisteet, jotka sisältävät alle 0,1 painoprosenttia heptabromidifenyylieetteriä, kun ne on valmistettu osittain tai kokonaisuudessaan kierrätysmateriaalista tai uudelleenkäyttöä varten valmistellusta jätteestä saadusta materiaalista;

b)

direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

3.

Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisältävät heptabromidifenyyliä tavaroiden ainesosana. Tällaisiin tavaroihin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Perfluorioktaanisulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metallisuola- (O-M+), halidi-, amidi- ja muut johdannaiset, myös polymeerit)

 

 

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineissa tai valmisteissa esiintyviin PFOS-yhdisteisiin, kun niiden pitoisuudet ovat enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan puolivalmisteissa ja tavaroissa tai niiden osissa esiintyvien PFOS-yhdisteiden pitoisuuksiin, jos PFOS-pitoisuus on alle 0,1 painoprosenttia PFOS-yhdistettä sisältävien rakenteeltaan tai mikrorakenteeltaan erillisten osien massaa kohti laskettuna, tai tekstiilien tai muiden pinnoitettujen materiaalien osalta, jos PFOS-yhdisteiden määrä on alle 1 μg/m2 pinnoitetusta materiaalista.

3.

Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisältävät PFOS-yhdisteitä tavaran ainesosana. Tällaisiin tavaroihin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

4.

Sammutusvaahtoja, jotka on saatettu markkinoille ennen 27 päivää joulukuuta 2006, voi käyttää 27 päivään kesäkuuta 2011 saakka.

5.

Jos päästömäärät ympäristöön on minimoitu, aineen valmistus ja saattaminen markkinoille on sallittu seuraavia erityisiä käyttötarkoituksia varten edellyttäen, että jäsenvaltiot raportoivat komissiolle joka neljäs vuosi PFOS-yhdisteiden käytöstä poistamisesta saavutetusta edistyksestä:

a)

26 päivään elokuuta 2015 saakka kostutusaineet, joita käytetään valvotuissa sähkökemiallisissa pinnoitusjärjestelmissä;

b)

fotoresistit tai fotolitografiaprosesseissa käytettävät heijastuksenestopinnoitteet;

c)

filmien, paperien tai painolaattojen valokuvauspinnoitteet;

d)

sumunestoaineet, joita käytetään kromi- (VI) -kovakromauksessa suljetuissa järjestelmissä;

e)

ilmailun hydraulinesteet.

Jos a–e kohdan poikkeukset koskevat tuotantoa tai käyttöä Euroopan parlamentin ja direktiivin 2008/1/EY (2) soveltamisalaan kuuluvassa laitoksessa, sovelletaan PFOS-päästöjen minimointia ja ehkäisyä koskevia asiaankuuluvia parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, jotka komissio on julkaissut direktiivin 2008/1/EY 17 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla.

Heti kun käytettävissä on uusia yksityiskohtaisia tietoja b–e kohdissa mainittujen käyttötarkoitusten osalta aineiden turvallisemmista vaihtoehdoista tai teknologioista, komissio tarkastelee uudelleen toisessa alakohdassa mainittuja poikkeuksia, jotta

i)

perfluorioktaani-sulfonaattien käytöstä luovutaan asteittain heti, kun turvallisempien vaihtoehtojen käyttö on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista,

ii)

poikkeuksen soveltamista voidaan jatkaa ainoastaan sellaisten olennaisten käyttötarkoitusten osalta, joille ei ole olemassa turvallisempia vaihtoehtoja ja joita koskevien turvallisempien vaihtoehtojen kehittämispyrkimyksistä on raportoitu,

iii)

perfluorioktaani-sulfonaattipäästöt ympäristöön on saatu mahdollisimman pieniksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa soveltamalla.

6.

Kun Euroopan standardointikomitea (CEN) on hyväksynyt asiaa koskevia standardeja, niitä on käytettävä analyyttisinä testimenetelminä osoitettaessa, että aineet, valmisteet ja tavarat ovat 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisia.

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani)

50-29-3

200-024-3

Klordaani

57-74-9

200-349-0

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lukien lindaani

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldriini

60-57-1

200-484-5

Endriini

72-20-8

200-775-7

Heptakloori

76-44-8

200-962-3

Heksaklooribentseeni

118-74-1

200-273-9

Klordekoni

143-50-0

205-601-3

Aldriini

309-00-2

206-215-8

Pentaklooribentseeni

608-93-5

210-172-5

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja muut

215-648-1 ja muut

Rajoittamatta direktiivin 96/59/EY soveltamista sallitaan niiden tavaroiden käyttö, jotka olivat käytössä tämän asetuksen tullessa voimaan.

Mireksi

2385-85-5

219-196-6

Toksafeeni

8001-35-2

232-283-3

Heksabromibifenyyli

36355-01-8

252-994-2


Osa B –   Ainoastaan pöytäkirjassa mainitut aineet

Aine

CAS-nro

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

—”

 

 

 

2.

Lisätään liitteeseen III seuraava aine:

”Pentaklooribentseeni (CAS-nro 608-93-5)”


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.


25.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/37


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 758/2010,

annettu 24 päivänä elokuuta 2010,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse valnemuliinista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Valnemuliini sisältyy nykyisin asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 sallittuna aineena siansukuisten eläinten lihaksen, maksan ja munuaisten osalta.

(4)

Euroopan lääkevirastolle toimitettiin hakemus valnemuliinia koskevien nykyisten tietojen laajentamisesta kanien sisällyttämiseksi niihin.

(5)

Eläinlääkekomitea suositteli kyseisten tietojen laajentamista koskemaan kanien lihasta, maksaa ja munuaisia.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevia valnemuliinia koskevia tietoja olisi muutettava kanien sisällyttämiseksi niihin.

(7)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa vahvistettavien jäämien enimmäismäärien noudattamiseksi tarvittavat mahdolliset toimenpiteet.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 24 päivästä lokakuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevat valnemuliinia koskevat tiedot seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Valnemuliini

Valnemuliini

Sika, kani

50 μg/kg

Lihas

EI OLE

Anti-infektiiviset aineet/antibiootit”

500 μg/kg

Maksa

100 μg/kg

Munuaiset


25.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/39


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 759/2010,

annettu 24 päivänä elokuuta 2010,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tildipirosiinista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Euroopan lääkevirastolle toimitettiin hakemus tildipirosiinin jäämien enimmäismäärän vahvistamiseksi naudan- ja siansukuisissa eläimissä.

(4)

Eläinlääkekomitea suositteli tildipirosiinin jäämien väliaikaisen enimmäismäärän vahvistamista naudansukuisten eläinten lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Lihaksen osalta vahvistettua jäämien väliaikaista enimmäismäärää ei tulisi soveltaa injektiokohtaan, jossa jäämien määrä ei saisi olla enemmän kuin 11 500 μg/kg.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 5 artiklan mukaan Euroopan lääkeviraston on harkittava, voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle jonkin tietyn elintarvikkeen osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa samasta eläinlajista peräisin olevaan toiseen elintarvikkeeseen taikka voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa toisiin lajeihin. Eläinlääkekomitea suositteli tildipirosiinin jäämien väliaikaisten enimmäismäärien ekstrapolointia naudansukuisista eläimistä vuohensukuisiin eläimiin.

(6)

Eläinlääkekomitea suositteli tildipirosiinin jäämien väliaikaisten enimmäismäärien vahvistamista siansukuisten eläinten lihaksen, nahan, rasvan, maksan ja munuaisten osalta. Lihaksen osalta vahvistettua jäämien väliaikaista enimmäismäärää ei tulisi soveltaa injektiokohtaan, jossa jäämien määrä ei saisi olla enemmän kuin 7 500 μg/kg.

(7)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaa taulukkoa 1 olisi muutettava tildipirosiinin sisällyttämiseksi siihen naudan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten osalta. Kyseisessä taulukossa naudan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten osalta vahvistettujen tildipirosiinin jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolon olisi päätyttävä 1 päivänä tammikuuta 2012.

(8)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa vahvistettavien jäämien enimmäismäärien noudattamiseksi tarvittavat mahdolliset toimenpiteet.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 24 päivästä lokakuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 seuraava aine aakkosjärjestyksen mukaiseen kohtaan:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset

(asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Tildipirosiini

Tildipirosiini

Nauta, vuohi

400 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

Lihaksen osalta vahvistettua MRL:ää ei sovelleta injektiokohtaan, jossa jäämien määrä ei saa olla enemmän kuin 11 500 μg/kg.

Väliaikaisen MRL:n voimassaolo päättyy 1 päivänä tammikuuta 2012.

Makrolidi”

200 μg/kg

Rasva

2 000 μg/kg

Maksa

3 000 μg/kg

Munuaiset

Sika

1 200 μg/kg

Lihas

Lihaksen osalta vahvistettua MRL:ää ei sovelleta injektiokohtaan, jossa jäämien määrä ei saa olla enemmän kuin 7 500 μg/kg.

Väliaikaisen MRL:n voimassaolo päättyy 1 päivänä tammikuuta 2012.

800 μg/kg

Nahka ja rasva

5 000 μg/kg

Maksa

10 000 μg/kg

Munuaiset


25.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/42


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 760/2010,

annettu 24 päivänä elokuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä elokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

TR

103,0

ZZ

103,0

0707 00 05

TR

132,5

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 50 10

AR

113,6

CL

123,2

TR

151,3

UY

118,5

ZA

139,7

ZZ

129,3

0806 10 10

BA

91,2

EG

281,8

TR

120,1

ZZ

164,4

0808 10 80

AR

114,0

BR

66,8

CL

91,6

CN

65,6

NZ

90,0

US

119,5

UY

95,9

ZA

94,6

ZZ

92,3

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

80,6

TR

133,1

ZA

94,5

ZZ

114,8

0809 30

TR

135,8

ZZ

135,8

0809 40 05

BA

59,9

IL

160,9

XS

59,4

ZA

191,2

ZZ

117,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.