ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.213.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 213

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
13. elokuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 724/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, tietyille kalastuksille Pohjanmerellä ja Skagerrakissa asetettujen reaaliaikaisten kalastuskieltojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 725/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, eräiden vuonna 2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidätettyjen määrien lisäämisestä vuoden 2010 kalastuskiintiöihin

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 726/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, toimista, joiden tavoitteena on parantaa mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edellytyksiä, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 797/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 917/2004 muuttamisesta

29

 

*

Komission asetus (EU) N:o 727/2010, annettu 6 päivänä elokuuta 2010, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

31

 

 

Komission asetus (EU) N:o 728/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

33

 

 

Komission asetus (EU) N:o 729/2010, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

35

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/52/EU, annettu 11 päivänä elokuuta 2010, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan neuvoston direktiivin 76/763/ETY ja pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY muuttamisesta niiden teknisten säännösten mukauttamiseksi ( 1 )

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/452/YUTP, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia

43

 

 

2010/453/EU

 

*

Komission päätös, annettu 3 päivänä elokuuta 2010, ihmiskudosten ja -solujen alalla järjestettävien tarkastusten ja valvontatoimenpiteiden ehtoja sekä tarkastuksiin ja valvontatoimenpiteisiin osallistuvien virkamiesten koulutusta ja pätevyyttä koskevien ohjeiden laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5278)  ( 1 )

48

 

 

2010/454/EU

 

*

Komission päätös, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, muiden maataloustuotteiden kuin sokerin ylijäämävarastojen määrittämisestä ja niiden poistamisesta aiheutuvista taloudellisista seurauksista Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5524)

51

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 724/2010,

annettu 12 päivänä elokuuta 2010,

tietyille kalastuksille Pohjanmerellä ja Skagerrakissa asetettujen reaaliaikaisten kalastuskieltojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 51 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 51, 52 ja 53 artiklassa vahvistetaan jäsenvaltioiden määräämää reaaliaikaista kalastuskieltoa koskevat säännöt ja menettelyt. Kyseisten säännösten mukaan jäsenvaltioiden on kiellettävä kalastus väliaikaisesti tietyllä alueella, kun tietyn lajin tai lajiryhmän saaliiden kynnystaso on saavutettu.

(2)

Euroopan yhteisön ja Norjan välisissä neuvotteluissa 3 päivänä heinäkuuta 2009 hyväksytyissä päätelmissä vahvistetaan menettelyt ja näytteenottomenetelmä reaaliaikaisen kalastuskiellon määräämiseksi Pohjanmerellä ja Skagerrakissa. Kyseiset määräykset saatettiin osaksi unionin lainsäädäntöä asetuksen (EY) N:o 43/2009 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta 27 päivänä heinäkuuta 2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 753/2009 (2).

(3)

Kyseisiä asetukseen (EY) N:o 43/2009 sisällytettyjä säännöksiä sovellettiin turskaan, koljaan, seitiin ja valkoturskaan, jotka on pyydetty muilla pyydyksillä kuin pelagisella troolilla, kurenuotalla, ajoverkolla, sillin, makrillin ja piikkimakrillin pyyntiin tarkoitetulla jigillä, merralla, kampasimpukoita pyydystävillä haroilla ja verkoilla. Lisäksi niissä täsmennettiin muun muassa rannikkojäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät reaaliaikaisia kalastuskieltoja koskeviin päätöksiin ja muille jäsenvaltioille ja/tai asianomaisille kolmansille maille ja komissiolle toimitettaviin tietoihin.

(4)

Koska kyseisten säännösten soveltaminen päättyi 1 päivänä tammikuuta 2010, on tarpeen säätää hyväksyttyjen päätelmien saattamisesta osaksi lainsäädäntöä antamalla asetuksen (EY) N:o 1224/2009 51, 52 ja 53 artiklan soveltamista Pohjanmerellä ja Skagerrakissa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastuksen ja vesiviljelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tietyille kalastuksille asetuksen (EY) N:o 1224/2009 51, 52 ja 53 artiklan mukaisesti Pohjanmerellä ja Skagerrakissa asetettujen reaaliaikaisten kalastuskieltojen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan turskaan, koljaan, seitiin ja valkoturskaan, jotka pyydetään Pohjanmerellä ja Skagerrakissa muilla pyydyksillä kuin

a)

pelagisella troolilla, kurenuotalla, ajoverkolla, sillin, makrillin ja piikkimakrillin pyyntiin tarkoitetulla jigillä;

b)

merralla;

c)

kampasimpukoita pyydystävillä haroilla;

d)

verkoilla.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

”ICES-alueilla” (ICES = kansainvälinen merentutkimusneuvosto) neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3880/91 (3) määriteltyjä alueita;

b)

”Skagerrakilla” aluetta, joka rajoittuu lännessä linjaan Hanstholmin majakasta Lindesnesin majakkaan ja etelässä linjaan Skagenin majakasta Tistlarnan majakkaan, sekä linjaan tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla;

c)

”Pohjanmerellä” ICES-aluetta IV;

d)

”laskukerralla” toimintaa verkon laskusta sen nostoon.

4 artikla

Kynnystaso

1.   Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 51 artiklassa tarkoitettu reaaliaikaisen kalastuskiellon käynnistävä saaliiden kynnystaso on 15 prosenttia yhdellä nostokerralla saadusta 2 artiklassa tarkoitettujen neljän lajin kokonaismäärästä nuorten yksilöiden painon mukaan laskettuna.

2.   Jos turskan osuus näytteestä on yli 75 prosenttia neljän lajin kokonaismäärästä yhdellä nostokerralla, saaliiden kynnystaso on 10 prosenttia yhdellä nostokerralla saadusta neljän lajin kokonaismäärästä nuorten yksilöiden painon mukaan laskettuna.

5 artikla

Nuorten yksilöiden määritelmä

Tässä asetuksessa ”nuorilla yksilöillä” tarkoitetaan

turskan osalta alle 35 cm:n pituisia yksilöitä,

koljan osalta alle 30 cm:n pituisia yksilöitä,

seidin osalta alle 35 cm:n pituisia yksilöitä,

valkoturskan osalta alle 27 cm:n pituisia yksilöitä.

6 artikla

Nuorten yksilöiden saalismäärän laskeminen

1.   Nuorten yksilöiden saalismäärien laskemiseksi asetuksen (EY) N:o 1224/2009 51 artiklan 2 kohdan mukaisesti rannikkojäsenvaltion ja/tai yhteiskäyttösuunnitelman mukaiseen yhteiseen toimintaan osallistuvan jäsenvaltion on määritettävä alueet, joilla saatetaan ylittää kynnystaso.

2.   Rannikkojäsenvaltion ja/tai yhteiskäyttösuunnitelman mukaiseen yhteiseen toimintaan osallistuvan jäsenvaltion on tehtävä 1 kohdan mukaisesti määritetyillä alueilla myös yhteiskäyttösuunnitelmia soveltaen tarkastuksia sen määrittämiseksi, ylittääkö nuorten yksilöiden prosenttiosuus kynnystason.

3.   Rannikkojäsenvaltion ja/tai yhteiskäyttösuunnitelman mukaiseen yhteiseen toimintaan osallistuvan jäsenvaltion on 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia tehdessään

a)

otettava turska-, kolja-, seiti- ja valkoturskanäytteitä laskukerrasta ja mitattava ne liitteen I säännösten mukaisesti;

b)

tallennettava tiedot jokaisesta näytteenotosta täyttämällä liitteessä II oleva näytteenottoraportti ja lähetettävä se rannikkovaltiolle.

4.   Jäsenvaltiot voivat pyytää muita kyseisellä alueella tarkastuksia tekeviä maita ottamaan näytteitä puolestaan.

5.   Rannikkojäsenvaltion, jota asia koskee, on julkaistava viipymättä verkkosivustollaan paikka, josta 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu näyte on otettu, näytteenoton kellonaika ja nuorten yksilöiden määrä prosenttiosuutena turska-, kolja-, seiti- ja valkoturskasaaliin kokonaismäärästä painon mukaan laskettuna. Prosenttiosuus on julkaistava sekä lajikohtaisesti että kyseisten neljän lajin kokonaismääränä.

7 artikla

Kalastuksen kieltäminen

1.   Jos 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa näytteessä on nuoria yksilöitä kynnystason saavuttava määrä, asianomaisen rannikkojäsenvaltion on kiellettävä asianomaisella alueella kalastus muilla pyydyksillä kuin

a)

pelagisella troolilla, kurenuotalla, ajoverkolla, sillin, makrillin ja piikkimakrillin pyyntiin tarkoitetulla jigillä;

b)

merralla;

c)

kampasimpukoita pyydystävillä haroilla; ja

d)

verkoilla

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 53 artiklan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti kalastuskieltoon määrättävä alue on määritettävä seuraavin perustein:

a)

alueella on oltava 4, 5 tai 6 koordinaattien yhtymäkohtaa;

b)

kynnystason ylittäviin näytteisiin liittyvän yhden tai useamman kalastustoimen keskipisteen on oltava sama kuin kieltoalueen keskipiste;

c)

jos kieltoalueen perustana on yksi näyte ja kyseinen alue sijaitsee muualla kuin enintään 12 meripeninkulmaa rannikkojäsenvaltion perusviivojen ulkopuolella olevilla vesillä, alueen suuruus on 50 neliömailia.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun reaaliaikaiseen kalastuskieltoon sovelletaan seuraavaa:

a)

se tulee voimaan 12 tunnin kuluttua asianomaisen jäsenvaltion tekemästä päätöksestä; ja

b)

sitä sovelletaan 21 päivän ajan, minkä jälkeen sen soveltaminen lakkaa automaattisesti kello 24.00 (UTC).

4.   Jos kalastuskieltoalueeseen kuuluu kolmansien naapurimaiden lainkäyttövaltaan tai suvereniteettiin kuuluvia alueita, asianomaisen rannikkojäsenvaltion on viipymättä annettava asiasta tieto kyseisille kolmansille naapurimaille.

8 artikla

Tiedottaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 53 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi rannikkojäsenvaltion on viipymättä julkaistava verkkosivustollaan 7 artiklan mukaisesti päätettyä reaaliaikaista kalastuskieltoa koskevat tiedot ja ilmoitettava reaaliaikaisesti kalastuskiellosta

a)

kieltoalueen lähistöllä oleville aluksille mahdollisuuksien mukaan;

b)

komissiolle;

c)

komission asetuksen (EY) N:o 2244/2003 (4) 3 artiklassa tarkoitetuille kalastuksenseurantakeskuksille; ja

d)

muille jäsenvaltioille ja kolmansille maille, joiden kalastusaluksilla on lupa toimia asianomaisella alueella.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden kalastuksenseurantakeskukset antavat asiasta tiedon niiden lipun alla purjehtiville aluksille, joita reaaliaikainen kalastuskielto koskee.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 53 artiklan 6 kohdan soveltamiseksi asianomaisen rannikkojäsenvaltion on pyynnöstä toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset näytteenottoraportit ja 7 artiklan mukaisesti päätetyn reaaliaikaisen kalastuskiellon perustelut.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 214, 19.8.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1.

(4)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 17.


LIITE I

Näytteenottomenetelmä

Näytteet otetaan ja mitataan seuraavien säännösten mukaisesti:

1.

Näytteet on mahdollisuuksien mukaan otettava ja mitattava tiiviissä yhteistyössä kalastusaluksen päällikön ja miehistön kanssa. Kalastusaluksen päällikköä ja miehistöä on kannustettava osallistumaan prosessiin. Heitä on myös kannustettava antamaan kaikki kalastuskieltoalueen rajojen määrittämisen kannalta merkitykselliset tiedot.

2.

Laskukerran kokonaissaalis on arvioitava.

3.

Näyte on otettava, kun arvioidaan, että yhteen laskukertaan sisältyy vähintään 300 kg turskaa, koljaa, seitiä ja valkoturskaa.

a)

Näytteen minimikoko on 200 kg turskaa, koljaa, seitiä ja valkoturskaa.

b)

Näyte on otettava siten, että se osoittaa saaliin koostumuksen näiden neljän lajin osalta.

c)

Tarvittaessa näyte on saaliin koon takia otettava saaliin alusta, keskeltä ja lopusta.

4.

Nuorten yksilöiden määrä on laskettava lajikohtaisena prosenttiosuutena ja kaikkien neljän lajin kokonaismääränä.

5.

Näytteenottoraportti on täytettävä asianmukaisesti heti näytteen mittaamisen jälkeen. Raportti on sen jälkeen toimitettava asianomaiselle rannikkojäsenvaltiolle.


LIITE II

Image


13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/6


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 725/2010,

annettu 12 päivänä elokuuta 2010,

eräiden vuonna 2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidätettyjen määrien lisäämisestä vuoden 2010 kalastuskiintiöihin

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio voi ennen kalastuskiintiön soveltamisvuoden 31 päivää lokakuuta pyytää komissiota pidättämään enintään 10 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion kiintiöstä ja siirtämään sen seuraavalle vuodelle. Komissio lisää pidätetyn määrän asianomaiseen kiintiöön.

(2)

Yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2009 ja 2010 28 päivänä marraskuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1359/2008 (2), eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 28 päivänä marraskuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1322/2008 (3), eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 10 päivänä marraskuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1139/2008 (4) sekä yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 43/2009 (5) vahvistetaan eräiden kantojen kiintiöt vuodeksi 2009 ja täsmennetään, mihin kantoihin voidaan soveltaa asetuksessa (EY) N:o 847/96 säädettyjä toimenpiteitä.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1359/2008, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2010 20 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1226/2009 (6), eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2010 27 marraskuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1287/2009 (7) ja Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin sellaisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2010 14 päivänä tammikuuta 2010 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 53/2010 (8) vahvistetaan eräiden kantojen kiintiöt vuodeksi 2010.

(4)

Eräät jäsenvaltiot ovat pyytäneet ennen 31 päivää lokakuuta 2009 asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan nojalla, että osa niiden vuoden 2009 kiintiöistä pidätettäisiin ja siirrettäisiin seuraavalle vuodelle. Pidätetyt määrät olisi lisättävä vuoden 2010 kiintiöön kyseisessä asetuksessa mainituin rajoituksin.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksissa (EY) N:o 1359/2008, (EY) N:o 1226/2009, (EY) N:o 1287/2009 ja (EY) N:o 53/2010 vahvistettuja kalastuskiintiöitä korotetaan liitteessä esitetyllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  EUVL L 352, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 308, 19.11.2008, s. 3.

(5)  EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 330, 16.12.2009, s. 1.

(7)  EUVL L 347, 24.12.2009, s. 1.

(8)  EUVL L 21, 26.1.2010, s. 1.


LIITE

SIIRROT VUODEN 2010 KIINTIÖIHIN

Jäsenvaltion tunnus

Kalakannan tunnus

Laji

Alueiden nimet 2009

Lopull. kiintiö 2009

Saaliit 2009

EE saaliit 2009

Lopull. kiintiön %

Siirretty määrä

Alkup. kiintiö 2010

Tark. kiintiö 2010

Uusi koodi 2010

BEL

ANF/07.

Merikrotti

VII

2 405

437,8

87,3

21,8

240,50

2 984

3 225

 

BEL

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIII a, b, d, e

94

24,5

 

26,1

9,40

0

9

 

BEL

ANF/2AC4-C

Merikrotti

EY:n vedet alueilla II a ja IV

401

66,5

 

16,6

40,10

401

441

 

BEL

COD/07A.

Turska

VII a

34

16,9

 

49,7

3,40

9

12

 

BEL

COD/7XAD34

Turska

VII b, VII c, VII e–k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

138

45,6

 

33,0

13,80

167

181

 

BEL

COD 07D.

Turska

VII d

101

65,6

 

65,0

10,10

47

57

 

BEL

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n vedet alueilla V, VI, VII, VIII

43

11,7

 

27,2

4,30

0

4

 

BEL

HAD/6B1214

Kolja

VI b, XII, XIV

13

0,0

 

0,0

1,30

11

12

 

BEL

HAD/7X7A34

Kolja

VII b–k, VII, IX ja X

159

86,6

 

54,5

15,90

129

145

 

BEL

HAD/07A.

Kolja

VII a

33

6,3

 

19,1

3,30

23

26

 

BEL

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla II a ja IV

35

26,2

 

74,9

3,50

28

32

 

BEL

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella V b, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

217

6,2

 

2,9

21,70

284

306

 

BEL

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIII a, b, d, e

10

3,6

 

36,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Lasikampelat

VII

543

179,8

 

33,1

54,30

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Lasikampelat

VIII a, b, d, e

6

2,0

 

33,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Molva

EY:n vedet alueella IV

19

12,9

 

67,9

1,90

16

18

 

BEL

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

47

18,6

 

39,6

4,70

29

34

 

BEL

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla II a ja IV

1 045

278,3

 

26,6

104,50

1 291

1 396

 

BEL

PLE/07A.

Punakampela

VII a

400

180,8

 

45,2

40,00

42

82

 

BEL

PLE/7DE.

Punakampela

VII d ja VII e

1 090

963,1

 

88,4

109,00

699

808

 

BEL

PLE/7FG.

Punakampela

VII f ja VII g

216

207,5

 

96,1

8,50

67

76

 

BEL

SOL/07A.

Meriantura

VII a

381

241,0

 

63,3

38,10

186

224

 

BEL

SOL/07D.

Meriantura

VII d

1 651

1 321,6

 

80,0

165,10

1 136

1 301

 

BEL

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

1 396

1 323,0

 

94,8

73,00

1 171

1 244

 

BEL

SOL/07E.

Meriantura

VII e

18

16,6

 

92,2

1,40

22

23

 

BEL

SOL/7FG.

Meriantura

VII f ja VII g

686

463,2

 

67,5

68,60

621

690

 

BEL

SOL/7HJK.

Meriantura

VII h, VII j ja VII k

51

8,5

 

16,7

5,10

41

46

 

BEL

SOL/8AB.

Meriantura

VIII a ja b

366

199,8

 

54,6

36,60

60

97

 

BEL

SRX/2AC4-C

Rauskut

EY:n vedet alueilla II a ja IV

352

325,3

 

92,4

26,70

235

262

 

BEL

WHG/7X7A.

Valkoturska

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h ja VII k

163

139,4

 

85,5

16,30

133

149

 

DNK

ANF/2AC4-C

Merikrotti

EY:n vedet alueilla II a ja IV

884

274,9

 

31,1

88,40

884

972

 

DNK

ARU/3/4.

Kultakuore

EY:n vedet alueilla III ja IV

1 180

0,0

 

0,0

118,00

1 134

1 252

 

DNK

BLI/03-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella III

6

0,2

 

3,3

0,60

4

5

 

DNK

COD/03AS.

Turska

Kattegat

359

129,4

 

36,0

35,90

234

270

 

DNK

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla II a ja IV

32

19,7

 

61,6

3,20

0

3

 

DNK

HAD/2AC4.

Kolja

IV ja EY:n vedet alueella II a

1 612

552,5

 

34,3

161,20

1 376

1 537

 

DNK

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

II a, IV (EY:n vedet)

1 164

453,3

 

38,9

116,40

1 119

1 235

 

DNK

HKE/3A/BCD

Kummeliturska

III a; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

1 590

630,6

 

39,7

159,00

1 531

1 690

 

DNK

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

11 048

439,3

 

4,0

1 104,80

15 691

16 796

JAX/2A-14

DNK

LIN/04.

Molva

EY:n vedet alueella IV

310

47,1

 

15,2

31,00

243

274

 

DNK

LIN/05.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DNK

LIN/1/2.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

11

0,0

 

0,0

1,10

8

9

 

DNK

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

5

6

 

DNK

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla II a ja IV

1 451

479,7

 

33,1

145,10

1 291

1 436

 

DNK

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

III a; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

4 196

3 588,8

 

85,5

419,60

3 800

4 220

 

DNK

PRA/2AC4-C

Pohjankatkarapu

EY:n vedet alueilla II a ja IV

3 950

6,6

 

0,2

395,00

3 145

3 540

 

DNK

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

524

474,0

 

90,5

50,00

535

585

 

DNK

SOL/3A/BCD

Meriantura

III a; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

807

572,4

 

70,9

80,70

588

669

 

DNK

SRX/2AC4-C

Rauskut

EY:n vedet alueilla II a ja IV

11

1,5

 

13,6

1,10

9

10

 

DNK

USK/03-C.

Keila

EY:n vedet alueella III

15

0,7

 

4,7

1,50

12

14

 

DNK

USK/04-C.

Keila

EY:n vedet alueella IV

68

0,5

 

0,7

6,80

53

60

 

DNK

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII ja XIV

2 044

167,3

17,6

9,0

204,40

10 128

10 332

 

DEU

ANF/07.

Merikrotti

VII

320

143,3

 

44,8

32,00

333

365

 

DEU

ANF/2AC4-C

Merikrotti

EY:n vedet alueilla II a ja IV

407

195,9

 

48,1

40,70

432

473

 

DEU

ANF/561214

Merikrotti

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

211

194,2

 

92,0

16,80

228

245

 

DEU

ARU/1/2.

Kultakuore

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

31

0,0

 

0,0

3,10

30

33

 

DEU

ARU/3/4.

Kultakuore

EY:n vedet alueilla III ja IV

12

0,0

 

0,0

1,20

11

12

 

DEU

ARU/567.

Kultakuore

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

405

30,3

 

7,5

40,50

389

430

 

DEU

BLI/245-

Tylppäpyrstömolva

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla II, IV, V

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

BSF/56712-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, XII

32

0,0

 

0,0

3,20

29

32

 

DEU

COD/03AS.

Turska

III a Kattegat

7

0,6

 

8,6

0,70

5

6

 

DEU

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

0

2

 

DEU

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla II a ja IV

6

0,6

 

10,0

0,60

0

1

 

DEU

DWS/56789-

Syvänmeren hait

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, VIII, IX

20

0,0

 

0,0

2,00

0

2

 

DEU

GFB/1234-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III, IV

9

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

GFB/567-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

EY:n vedet alueilla II a ja IV; EY:n ja kansainväliset vedet alueella VI

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DEU

HAD/2AC4.

Kolja

IV; EY:n vedet alueella II a

690

647,4

 

93,8

42,60

876

919

 

DEU

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n ja kansainväliset vedet ICES-alueilla VI b, XII ja XIV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HAD/6B1214

Kolja

EY:n ja kansainväliset vedet ICES-alueilla VI b, XII ja XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

13

15

 

DEU

HER/7G-K.

Silli

VII g, VII h, VII j ja VII k

148

135,0

 

91,2

13,00

113

126

 

DEU

HER/5B6ANB

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V b, VI b ja VI aN

28

27,0

 

96,4

1,00

2 656

2 657

 

DEU

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla II a ja IV

134

80,5

 

60,1

13,40

128

141

 

DEU

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

19 920

15 144,7

 

76,0

1 992,00

12 243

14 235

JAX/2A-14

DEU

LIN/04.

Molva

EY:n vedet alueella IV

201

16,7

 

8,3

20,10

150

170

 

DEU

LIN/05.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

DEU

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

162

11,7

 

7,2

16,20

107

123

 

DEU

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla II a ja IV

641

412,0

 

64,3

64,10

19

83

 

DEU

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

III a; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

22

18,1

 

82,3

2,20

11

13

 

DEU

RNG/5B67-

Lestikala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V b, VI, VIII

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

RNG/8X14-

Lestikala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX, X, XII, XIV

34

0,0

 

0,0

3,40

34

37

 

DEU

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

561

552,7

 

98,5

8,30

937

945

 

DEU

SOL/3A/BCD

Meriantura

III a; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

44

26,5

 

60,2

4,40

34

38

 

DEU

SPR/3BCD-C

Kilohaili

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

26 950

22 301,9

 

82,8

2 695,00

23 745

26 440

 

DEU

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

5 582

5 023,5

 

90,0

558,20

3 938

4 496

 

DEU

USK/03-C.

Keila

EY:n vedet alueella III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

DEU

USK/04-C.

Keila

EY:n vedet alueella IV

21

0,1

 

0,5

2,10

16

18

 

ESP

ALF/3X14-

Limapäät

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

61

58,8

 

96,4

2,20

74

76

 

ESP

ANE/9/3411

Sardelli

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

4 209

2 652,8

 

63,0

420,90

3 826

4 247

 

ESP

ANF/07.

Merikrotti

VII

2 635

2 106,3

 

79,9

263,50

1 186

1 450

 

ESP

ANF/561214

Merikrotti

VI; EY:n vedet alueella V b, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

264

242,2

 

91,7

21,80

214

236

 

ESP

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIII a, b, d, e

1 243

666,0

 

53,6

124,30

1 387

1 511

 

ESP

ANF/8C3411

Merikrotti

VIII c, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

1 393

1 390,1

 

99,8

2,90

1 247

1 250

 

ESP

BSF/56712-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, XII

253

176,5

 

69,8

25,30

145

170

 

ESP

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VII, VIII, XII, XIV

48

41,7

 

86,9

4,80

0

5

 

ESP

DWS/12-

Syvänmeren hait

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella XII

21

9,6

 

45,7

2,10

0

2

 

ESP

DWS/56789-

Syvänmeren hait

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella V, VI, VII, VIII, IX

117

116,3

 

99,4

0,70

0

1

 

ESP

GFB/567-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII

648

639,0

 

98,6

9,00

588

597

 

ESP

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla V b ja VI a

23

21,0

 

91,3

2,00

0

2

 

ESP

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella V b, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

11 209

10 169,9

 

90,7

1 039,10

9 109

10 148

 

ESP

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIII a, b, d, e

7 497

5 208,7

1 710

92,3

578,30

6 341

6 919

 

ESP

HKE/8C3411

Kummeliturska

VIII c, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

5 111

5 100,8

 

99,8

10,20

5 952

5 962

 

ESP

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIII abde; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

3 930

3 316,5

 

84,4

393,00

16 699

17 092

JAX/2A-14

ESP

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIII c, IX

31 710

31 667,1

 

99,9

42,90

22 676

22 708

JAX/08c.

8 057

8 068

JAX/09.

ESP

LEZ/07.

Lasikampelat

VII

6 039

4 505,4

 

74,6

603,90

5 490

6 094

 

ESP

LEZ/561214

Lasikampelat

VI; EY:n vedet alueella V b, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

298

158,2

 

53,1

29,80

350

380

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Lasikampelat

VIII a, b, d, e

1 301

481,6

 

37,0

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Lasikampelat

VIII c, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

1 300

949,5

 

73,0

130,00

1 188

1 318

 

ESP

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

3 266

1 471,2

 

45,0

326,60

2 156

2 483

 

ESP

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

1 628

551,7

 

33,9

162,80

1 346

1 509

 

ESP

NEP/08C.

Keisarihummeri

VIII c

99

33,1

 

33,4

9,90

97

107

 

ESP

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella V b

42

0,1

 

0,2

4,20

33

37

 

ESP

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e

47

1,6

 

3,4

4,70

234

239

 

ESP

NEP/9/3411

Keisarihummeri

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

105

92,4

 

88,0

10,50

84

95

 

ESP

RNG/8X14-

Lestikala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VIII, IX, X, XII, XIV

4 812

2 672,5

 

55,5

481,20

3 734

4 215

 

ESP

SBR/09-

Pilkkupagelli

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella IX

816

63,9

 

7,8

81,60

614

696

 

ESP

SBR/10-

Pilkkupagelli

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella X

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

SBR/678-

Pilkkupagelli

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VI, VII, VIII

161

107,8

 

67,0

16,10

172

188

 

ESP

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

86

84,8

 

98,6

1,20

8 586

8 587

 

ESP

WHB/8C3411

Mustakitaturska

VIII c, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

15 129

15 097,9

 

99,8

31,10

11 096

11 127

 

FRA

ANF/07.

Merikrotti

VII

17 128

9 569,1

 

55,9

1 712,80

19 149

20 862

 

FRA

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e

7 459

4 755,6

 

63,8

745,90

7 721

8 467

 

FRA

ANF/2AC4-C

Merikrotti

EY:n vedet alueilla II a ja IV

68

21,2

 

31,2

6,80

82

89

 

FRA

ANF/561214

Merikrotti

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

2 379

2 289,3

 

96,2

89,70

2 462

2 552

 

FRA

ANF/8C3411

Merikrotti

VIII c, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

32

27,0

 

84,4

3,20

1

4

 

FRA

ARU/1/2.

Kultakuore

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

ARU/3/4.

Kultakuore

EY:n vedet alueilla III ja IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

FRA

ARU/567.

Kultakuore

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

9

0,5

 

5,6

0,90

8

9

 

FRA

BLI/67-

Tylppäpyrstömolva

EY:n ja kansainväliset vedet alueella VI, VII

1 946

1 721,3

 

88,5

194,60

1 309

1 504

 

FRA

COD/07A.

Turska

VII a

14

0,8

 

5,7

1,40

25

26

 

FRA

COD/561214

Turska

VI; EY:n vedet alueella V b; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

62

54,0

 

87,1

6,20

13

14

COD/561214 (VI b; EU:n ja kans.väl. vedet alueella V b linjan 12° 00′ W länsipuolella sekä alueilla XII, XIV)

38

43

COD/5B6A-C

FRA

COD/7XAD34

Turska

VII b–c, VII e–k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

2 819

1 882,4

 

66,8

281,90

2 735

3 017

 

FRA

COD/07D.

Turska

VII d

1 402

1 309,0

 

93,4

93,00

1 641

1 734

 

FRA

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

430

368,2

 

85,6

43,00

0

43

 

FRA

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla II a ja IV

39

0,4

 

1,0

3,90

0

4

 

FRA

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

EY:n vedet alueilla II a ja IV; EY:n ja kansainväliset vedet alueella VI

146

103,3

 

70,8

14,60

49

64

 

FRA

HAD/2AC4.

Kolja

IV; EY:n vedet alueella II a

1 619

125,8

 

7,8

161,90

1 526

1 688

 

FRA

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla V b ja VI a

221

124,3

 

56,2

22,10

147

169

 

FRA

HAD/6B1214

Kolja

EY:n ja kansainväliset vedet ICES-alueilla VI b, XII ja XIV

727

1,7

 

0,2

72,70

551

624

 

FRA

HAD/07A.

Kolja

VII a

103

3,7

 

3,6

10,30

103

113

 

FRA

HAD/7X7A34

Kolja

VII b–k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

7 489

6 229,6

 

83,2

748,90

7 719

8 468

 

FRA

HER/1/2.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

1 581

0,0

 

0,0

158,10

1 427

1 585

 

FRA

HER/5B6ANB

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V b ja VI b ja VI aN

1 035

1 034,5

 

100,0

0,50

503

504

 

FRA

HER/7G-K.

Silli

VII g, VII h, VII j ja VII k

374

360,9

 

96,5

13,10

627

640

 

FRA

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla II a ja IV

686

566,8

 

82,6

68,60

248

317

 

FRA

HKE/571214

Kummeliturska

VI ja VII; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

11 835

9 138,0

 

77,2

1 183,50

14 067

15 251

 

FRA

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e

13 968

6 082,6

 

43,5

1 396,80

14 241

15 638

 

FRA

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e; EY:n vedet alueella V b;

kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

16 565

11 194,3

 

67,6

1 656,50

6 301

7 958

JAX/2A-14

FRA

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIII c ja IX

437

58,8

 

13,5

43,70

393

437

JAX/08c.

0

0

JAX/09.

FRA

LEZ/07.

Lasikampelat

VII

7 329

2 191,0

 

29,9

732,90

6 663

7 396

 

FRA

LEZ/561214

Lasikampelat

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

1 130

165,0

 

14,6

113,00

1 364

1 477

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Lasikampelat

VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e

1 054

767,4

 

72,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Lasikampelat

VIII c, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

60

11,8

 

19,7

6,00

59

65

 

FRA

LIN/04.

Molva

EY:n vedet alueella IV

250

125,3

 

50,1

25,00

135

160

 

FRA

LIN/05.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V

7

2,6

 

37,1

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

11

2,2

 

20,0

1,10

8

9

 

FRA

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

3 603

1 535,4

 

42,6

360,30

2 299

2 659

 

FRA

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

6 668

2 046,0

 

30,7

666,80

5 455

6 122

 

FRA

NEP/08C.

Keisarihummeri

VIII c

27

7,6

 

28,1

2,70

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla II a ja IV

42

0,1

 

0,2

4,20

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella V b

171

0,2

 

0,1

17,10

130

147

 

FRA

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e

4 529

2 641,6

 

58,3

452,90

3 665

4 118

 

FRA

PLE/07A.

Punakampela

VII a

18

0,4

 

2,2

1,80

18

20

 

FRA

PLE/7BC.

Punakampela

VII b ja VII c

21

6,7

 

31,9

2,10

16

18

 

FRA

PLE/7DE.

Punakampela

VII d ja VII e

2 149

1 422,6

 

66,2

214,90

2 332

2 547

 

FRA

PLE/7FG.

Punakampela

VII f ja VII g

132

130,4

 

98,8

1,60

120

122

 

FRA

PLE/7HJK.

Punakampela

VII h, VII j ja VII k

50

38,5

 

77,0

5,00

14

19

 

FRA

SOL/07D.

Meriantura

VII d

3 232

1 807,6

 

55,9

323,20

2 272

2 595

 

FRA

SOL/07E.

Meriantura

VII e

255

222,6

 

87,3

25,50

233

259

 

FRA

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

919

803,8

 

87,5

91,90

234

326

 

FRA

SOL/7BC.

Meriantura

VII b ja VII c

9

6,4

 

71,1

0,90

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Meriantura

VII f ja VII g

72

57,9

 

80,4

7,20

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Meriantura

VII h, VII j ja VII k

104

68,1

 

65,5

10,40

83

93

 

FRA

SOL/8AB.

Meriantura

VIII a ja b

4 448

3 215,3

 

72,3

444,80

4 426

4 871

 

FRA

SRX/2AC4-C

Rauskut

EY:n vedet alueilla II a ja IV

108

60,8

 

56,3

10,80

37

48

 

FRA

USK/1214EI

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja XIV

8

0,8

 

10,0

0,80

6

7

 

FRA

USK/04-C.

Keila

EY:n vedet alueella IV

48

3,7

 

7,7

4,80

37

42

 

FRA

USK/567EI.

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

299

297,8

 

99,6

1,20

172

173

 

FRA

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII ja XIV

12 407

10 882,7

 

87,7

1 240,70

7 048

8 289

 

FRA

WHG/07A.

Valkoturska

VII a

8

1,3

 

16,3

0,80

5

6

 

FRA

WHG/561214

Valkoturska

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

76

0,5

 

0,7

7,60

53

61

 

FRA

WHG/7X7A.

Valkoturska

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h ja VII k

10 379

8 839,2

 

85,2

1 037,90

8 180

9 218

 

FRA

ALF/3X14-

Limapäät

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV

23

18,0

 

78,3

2,30

20

22

 

FRA

BSF/1234-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III, IV

5

1,6

 

32,0

0,50

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, XII

2 537

244,2

 

96,3

92,80

2 036

2 129

 

FRA

BSF/8910-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX ja X

37

36,3

 

98,1

0,70

26

27

 

FRA

DWS/56789-

Syvänmeren hait

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, VIII, IX

643

498,7

 

77,6

64,30

0

64

 

FRA

DWS/12-

Syvänmeren hait

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella XII

7

0,0

 

0,0

0,70

0

1

 

FRA

GFB/1234-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III, IV

10

1,3

 

13,0

1,00

9

10

 

FRA

GFB/567-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII

815

458,0

 

56,2

81,50

356

438

 

FRA

GFB/89-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX

39

31,5

 

80,8

3,90

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla X, XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

FRA

ORY/06-

Keltaroussi

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VI

14

1,6

 

11,4

1,40

0

1

 

FRA

ORY/07-

Keltaroussi

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VII

61

24,8

 

40,7

6,10

0

6

ORY/07-C.

FRA

ORY/1CX14-

Keltaroussi

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV

11

10,0

 

90,9

1,00

0

1

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Lestikala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, IV ja V a

13

1,6

 

12,3

1,30

11

12

 

FRA

RNG/5B67-

Lestikala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V b, VI, VII

3 642

1 749,5

 

48,0

364,20

2 738

3 102

 

FRA

RNG/8X14-

Lestikala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX, XII ja XIV

192

11,9

 

6,2

19,20

172

191

 

FRA

SBR/678-

Pilkkupagelli

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VI, VII ja VIII

79

54,5

 

69,0

7,90

9

17

 

FIN

HER/30/31.

Silakka

Pohjanlahti (osa-alueet 30–31)

75 740

64 694,0

 

85,4

7 574,00

84 721

92 295

 

FIN

SPR/3BCD-C

Kilohaili

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

24 618

21 820,2

 

88,6

2 461,80

19 620

22 082

 

NLD

ANF/07.

Merikrotti

VII

177

14,7

 

8,3

17,70

386

404

 

NLD

ANF/2AC4-C

Merikrotti

EY:n vedet alueilla II a ja IV

303

17,4

 

5,7

30,30

303

333

 

NLD

ANF/561214

Merikrotti

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

9

0,0

 

0,0

0,90

193

194

 

NLD

ARU/1/2.

Kultakuore

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

25

0,0

 

0,0

2,50

24

27

 

NLD

ARU/3/4.

Kultakuore

EY:n vedet alueilla III ja IV

55

0,0

 

0,0

5,50

53

59

 

NLD

ARU/567.

Kultakuore

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

4 226

1 789,9

 

42,4

422,60

4 057

4 480

 

NLD

COD/07D.

Turska

VII d

46

7,3

 

15,9

4,60

49

54

 

NLD

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla II a ja IV

9

1,3

 

14,4

0,90

0

1

 

NLD

HER/5B6ANB.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V b ja VI b ja VIaN

5 620

5 120,8

 

91,1

499,20

2 656

3 155

 

NLD

HER/7G-K.

Silli

VII g, h, j, k

310

286,5

 

92,4

23,50

627

651

 

NLD

HER/1/2.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

27 769

26 546,5

 

95,6

1 222,50

11 838

13 061

 

NLD

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla II a ja IV

63

35,2

 

55,9

6,30

64

70

 

NLD

HKE/8ABDE

Kummeliturska

VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e

17

0,0

5

29,4

1,70

18

20

 

NLD

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIII abde; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

68 027

48 176,8

 

70,8

6 802,70

49 123

55 926

JAX/2A-14

NLD

LIN/04.

Molva

EY:n vedet alueella IV

7

0,3

 

4,3

0,70

5

6

 

NLD

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla II a ja IV

1 064

868,4

 

81,6

106,40

665

771

 

NLD

PLE/07A.

Punakampela

VII a

12

0,0

 

0,0

1,20

13

14

 

NLD

PLE/7DE.

Punakampela

VII d ja VII e

20

3,5

 

17,5

2,00

0

2

 

NLD

PLE/7HJK.

Punakampela

VII h, VII J ja VII k

10

0,0

 

0,0

1,00

27

28

 

NLD

PRA/2AC4-C

Pohjankatkarapu

EY:n vedet alueilla II a ja IV

35

0,0

 

0,0

3,50

29

33

 

NLD

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

10 394

9 587,1

 

92,2

806,90

10 571

11 378

 

NLD

SOL/3A/BCD

Meriantura

III a; EY:n vedet alueilla III bcd

10

0,5

 

5,0

1,00

56

57

 

NLD

SOL/7HJK.

Meriantura

VII g, h, j, k

83

0,0

 

0,0

8,30

66

74

 

NLD

SRX/2AC4-C

Rauskut

EY:n vedet alueilla II a ja IV

373

371,0

 

99,5

2,00

201

203

 

NLD

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII ja XIV

39 486

35 597,6

 

90,2

3 888,40

12 350

16 238

 

NLD

WHG/7X7A.

Valkoturska

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h ja VII k

161

55,4

 

34,4

16,10

66

82

 

IRL

ALF/3X14-

Limapäät

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Merikrotti

VII

3 043

2 811,6

 

92,4

231,40

2 447

2 678

 

IRL

ANF/561214

Merikrotti

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

513

417,2

 

81,3

51,30

557

608

 

IRL

ARU/3/4

Kultakuore

EY:n vedet alueilla III ja IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

IRL

ARU/567.

Kultakuore

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

375

0,0

 

0,0

37,50

360

398

 

IRL

COD/07A.

Turska

VII a

484

248,3

 

51,3

48,40

444

492

 

IRL

COD/7XAD34

Turska

VII b–c, VII e–k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

858

705,9

 

82,3

85,80

825

911

 

IRL

COD/561214

Turska

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

53

44,9

 

84,7

5,30

18

23

 

IRL

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

204

176,8

 

86,7

20,40

19

39

 

IRL

DWS/56789-

Syvänmeren hait

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, VIII, IX

6

0,0

 

0,0

0,60

0

1

 

IRL

GFB/567-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII

206

6,9

 

3,3

20,60

260

281

 

IRL

HAD/07A.

Kolja

VII a

607

0,3

 

0,0

60,70

617

678

 

IRL

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla V b ja VI a

687

294,7

 

42,9

68,70

438

507

 

IRL

HAD/6B1214

Kolja

VI b, XII, XIV

503

352,0

 

70,0

50,30

393

443

 

IRL

HER/6AS7BC

Silli

VI aS, VII bc

10 587

8 623,5

 

81,5

1 058,70

6 774

7 833

 

IRL

HER/7G-K.

Silli

VII g, h, j, k

5 888

5 415,3

 

92,0

472,70

8 770

9 243

 

IRL

HER/5B6ANB

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V b, VI b ja VI aN

2 157

2 067,6

 

95,9

89,40

3 589

3 678

 

IRL

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella V b, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

1 776

1 604,6

 

90,3

171,40

1 704

1 875

 

IRL

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIII abde; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

44 152

39 133,5

 

88,6

4 415,20

40 775

45 190

JAX/2A-14

IRL

LEZ/07.

Lasikampelat

VII

3 332

1 919,5

 

57,6

333,20

3 029

3 362

 

IRL

LEZ/561214

Lasikampelat

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

391

234,7

 

60,0

39,10

399

438

 

IRL

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII VIII, IX, X, XII ja XIV

871

473,6

 

54,4

87,10

576

663

 

IRL

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

8 972

7 054,6

 

78,6

897,20

8 273

9 170

 

IRL

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella V b

286

52,8

 

18,5

28,60

217

246

 

IRL

ORY/07-

Keltaroussi

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VII

15

0,0

 

0,0

1,50

0

2

 

IRL

PLE/07A.

Punakampela

VII a

639

72,4

 

11,3

63,90

1 063

1 127

 

IRL

PLE/7BC

Punakampela

VII b ja VII c

84

45,2

 

53,8

8,40

64

72

 

IRL

PLE/7FG.

Punakampela

VII f, g

62

60,8

 

98,1

1,20

201

202

 

IRL

PLE/7HJK

Punakampela

VII h, VII J ja VII k

182

71,4

 

39,2

18,20

156

174

 

IRL

RNG/5B67-

Lestikala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V b, VI, VIII

287

0,0

 

0,0

28,70

216

245

 

IRL

RNG/8X14-

Lestikala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VIII, IX, X, XII, XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

7

8

 

IRL

SOL/07A.

Meriantura

VII a

69

47,2

 

68,4

6,90

73

80

 

IRL

SOL/7BC.

Meriantura

VII b ja VII c

47

45,7

 

97,2

1,30

35

36

 

IRL

SOL/7FG.

Meriantura

VII f, g

33

25,7

 

77,9

3,30

31

34

 

IRL

SOL/7HJK.

Meriantura

VII h, VII J ja VII k

277

60,2

 

21,7

27,70

225

253

 

IRL

USK/567EI

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

13

11,6

 

89,2

1,30

17

18

 

IRL

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

9 739

8 774,6

 

90,1

964,40

7 843

8 807

 

IRL

WHG/07A.

Valkoturska

VII a

125

77,5

 

62,0

12,50

91

104

 

IRL

WHG/561214

Valkoturska

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

167

124,9

 

74,8

16,70

129

146

 

IRL

WHG/7X7A

Valkoturska

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h ja VII k

4 618

2 796,2

 

60,6

461,80

4 565

5 027

 

UK

ALF/3X14-

Limapäät

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Merikrotti

VII

5 465

3 989,6

116,5

75,1

546,50

5 807

6 354

 

UK

ANF/2AC4-C

Merikrotti

EY:n vedet alueilla II a ja IV

9 272

7 669,5

 

82,7

927,20

9 233

10 160

 

UK

ANF/561214

Merikrotti

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

2 191

2 029,1

 

92,6

161,90

1 713

1 875

 

UK

ARU/1/2.

Kultakuore

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

50

0,0

 

0,0

5,00

48

53

 

UK

ARU/3/4.

Kultakuore

EY:n vedet alueilla III ja IV

21

0,0

 

0,0

2,10

20

22

 

UK

ARU/567.

Kultakuore

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

296

5,9

 

2,0

29,60

285

315

 

UK

BLI/245-

Tylppäpyrstömolva

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla II, IV, V

17

16,2

 

95,3

0,80

15

16

 

UK

BLI/67-

Tylppäpyrstömolva

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VI, VII

188

185,3

 

98,6

2,70

333

336

 

UK

BSF/1234-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III, IV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

UK

BSF/56712-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, XII

85

80,0

 

94,1

5,00

145

150

 

UK

COD/07A.

Turska

VII a

456

386,0

 

84,6

45,60

194

240

 

UK

COD/07D.

Turska

VII d

165

109,9

 

66,6

16,50

181

198

 

UK

COD/7XAD34

Turska

VII b–c, VII e–k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

306

252,7

 

82,6

30,60

295

326

 

UK

COD/*5BC6A.

Turska

VI a; EY:n vedet alueella V b

136

117,8

 

86,6

13,60

145

159

COD/5B6A-C

UK

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

431

350,6

 

81,3

43,10

0

43

 

UK

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla II a ja IV

263

152,4

 

57,9

26,30

0

26

 

UK

GFB/1012-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla X, XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

UK

GFB/1234-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III, IV

15

1,6

 

10,7

1,50

13

15

 

UK

GFB/567-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII

504

214,3

 

42,5

50,40

814

864

 

UK

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

EY:n vedet alueilla II a ja IV; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V b ja VI

201

200,5

 

99,8

0,50

189

190

 

UK

HAD/07A.

Kolja

VII a

681

455,8

 

66,9

68,10

681

749

 

UK

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla V b ja VI a

3 267

2 374,4

 

72,7

326,70

2 081

2 408

 

UK

HAD/6B1214

Kolja

EY:n ja kansainväliset vedet ICES-alueilla VI b, XII ja XIV

5 315

2 936,7

 

55,3

531,50

4 029

4 561

 

UK

HAD/7X7A34

Kolja

VII b–k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

815

711,5

 

87,3

81,50

1 158

1 240

 

UK

HAD/2AC4.

Kolja

IV; EY:n vedet alueella II a

28 714

28 297,6

 

98,5

416,40

22 698

23 114

 

UK

HER/07A/MM.

Silli

VII a

4 824

4 593,6

 

95,2

230,40

3 550

3 780

 

UK

HER/5B6ANB

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V b ja VI b ja VI aN

11 234

11 080,7

 

98,6

153,30

14 356

14 509

 

UK

HER/7G-K.

Silli

VII g, VII h, VII j ja VII k

8

0,1

 

1,3

0,80

13

14

 

UK

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla II a ja IV

3 149

3 142,1

 

99,8

6,90

348

355

 

UK

HKE/571214

Kummeliturska

VI ja VII; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

3 692

3 543,1

 

96,0

148,90

5 553

5 702

 

UK

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e; EY:n ja kansainväliset vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

19 148

18 034,2

 

94,2

1 113,80

14 765

15 879

JAX/2A-14

UK

LEZ/07.

Lasikampelat

VII

2 886

2 170,8

 

75,2

288,60

2 624

2 913

 

UK

LEZ/561214

Lasikampelat

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

1 240

1 115,1

 

89,9

124,00

966

1 090

 

UK

LIN/03.

Molva

IIIa; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

5

1,9

 

38,0

0,50

7

8

 

UK

LIN/05.

Molva

EY:n vedet alueella IV

2 319

2 148,4

 

92,6

170,60

1 869

2 040

 

UK

LIN/05.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V

5

0,0

 

0,0

0,50

6

7

 

UK

LIN/1/2.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

UK

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

3 887

1 910,8

 

49,2

388,70

2 646

3 035

 

UK

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

8 982

8 013,9

 

89,2

898,20

7 358

8 256

 

UK

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla II a ja IV

23 499

21 736,4

 

92,5

1 762,60

21 384

23 147

 

UK

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella V b

20 598

12 464,3

 

60,5

2 059,80

15 677

17 737

 

UK

PLE/07A.

Punakampela

VII a

566

180,9

 

32,0

56,60

491

548

 

UK

PLE/7DE.

Punakampela

VII d ja VII e

1 387

1 290,2

 

93,0

96,80

1 243

1 340

 

UK

PLE/7FG.

Punakampela

VII f ja VII g

58

55,4

 

95,5

2,60

63

66

 

UK

PLE/7HJK.

Punakampela

VII h, VII j ja VII k

39

31,4

 

80,5

3,90

14

18

 

UK

PRA/2AC4-C

Pohjankatkarapu

EY:n vedet alueilla II a ja IV

846

0,0

 

0,0

84,60

932

1 017

 

UK

RNG/5B67-

Lestikala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V b, VI, VIII

210

13,9

 

6,6

21,00

160

181

 

UK

RNG/8X14-

Lestikala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX, X, XII, XIV

17

0,0

 

0,0

1,70

15

17

 

UK

SBR/10-

Pilkkupagelli

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Pilkkupagelli

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VI, VII, VIII

11

1,2

 

10,9

1,10

22

23

 

UK

SOL/07A.

Meriantura

VII a

123

19,5

 

15,9

12,30

83

95

 

UK

SOL/07D.

Meriantura

VII d

1 120

728,3

 

65,0

112,00

811

923

 

UK

SOL/07E.

Meriantura

VII e

376

373,9

 

99,4

2,10

363

365

 

UK

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

969

942,5

 

97,3

26,50

602

629

 

UK

SOL/7FG.

Meriantura

VII f ja VII g

306

192,8

 

63,0

30,60

279

310

 

UK

SOL/7HJK.

Meriantura

VII h, VII j ja VII k

103

57,6

 

55,9

10,30

83

93

 

UK

SRX/2AC4-C

Rauskut

EY:n vedet alueilla II a ja IV

757

651,3

 

86,0

75,70

903

979

 

UK

USK/04-C.

Keila

EY:n vedet alueella IV

98

2,0

 

2,0

9,80

80

90

 

UK

USK/1214EI.

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja XIV

8

0,9

 

11,3

0,80

6

7

 

UK

USK/567EI.

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

106

105,5

 

99,5

0,50

83

84

 

UK

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII ja XIV

7 356

6 331,9

 

86,1

735,60

13 141

13 877

 

UK

WHG/07A.

Valkoturska

VIIa

92

18,8

 

20,4

9,20

61

70

 

UK

WHG/561214

Valkoturska

VI; EY:n vedet alueella V b; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

399

361,4

 

90,6

37,60

246

284

 

UK

WHG/7X7A.

Valkoturska

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h ja VII k

1 578

884,5

 

56,1

157,80

1 463

1 621

 

POL

SPR/3BCD-C

Kilohaili

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

109 579

83 473,4

 

76,2

 

111 552

122 510

 

SWE

ANF/2AC4-C.

Merikrotti

EY:n vedet alueilla II a ja IV

10

0,3

 

3,0

1,00

10

11

 

SWE

ARU/3/4.

Kultakuore

EY:n vedet alueilla III ja IV

8

0,0

 

0,0

0,80

44

45

 

SWE

COD/03AS.

Turska

Kattegat

207

62,0

 

30,0

20,70

140

161

 

SWE

HAD/2AC4.

Kolja

IV; EY:n vedet alueella II a

118

3,5

 

3,0

11,80

139

151

 

SWE

HER/30/31.

Silakka

Osa-alueet 30–31

16 625

4 170,7

 

25,1

1 662,50

18 615

20 278

 

SWE

HKE/3A/BCD

Kummeliturska

IIIa; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

133

46,4

 

34,9

13,30

130

143

 

SWE

LIN/03.

Molva

EY:n vedet alueella III

22

21,4

 

97,3

0,60

20

21

 

SWE

LIN/05.

Molva

EY:n vedet alueella IV

13

0,7

 

5,4

1,30

10

11

 

SWE

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

IIIa; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

1 391

1 333,1

 

95,8

57,90

1 359

1 417

 

SWE

PRA/2AC4-C

Pohjankatkarapu

EY:n vedet alueilla II a ja IV

149

0,0

 

0,0

14,90

127

142

 

SWE

SPR/3BCD-C

Kilohaili

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

81 746

79 656,2

 

97,4

2 089,80

72 456

74 546

 

SWE

USK/03-C.

Keila

EY:n vedet alueella III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

USK/04-C.

Keila

EY:n vedet alueella IV

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII ja XIV

12

3,1

 

25,8

1,20

2 505

2 506

 

PRT

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIII c ja IX

25 668

14 973,2

 

58,3

2 566,80

2 241

2 468

JAX/08c.

23 085

25 425

JAX/09.

PRT

LEZ/8C3411

Lasikampelat

VIII c, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

209

198,8

 

95,1

10,20

40

50

 

PRT

NEP/9/3411

Keisarihummeri

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

280

152,4

 

54,4

28,00

253

281

 

PRT

BSF/8910-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX ja X

3 556

3 482,0

 

97,9

74,00

3 311

3 385

 

PRT

BSF/C3412-

Mustahuotrakala

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella CECAF 34.1.2.

4 285

2 412,9

 

56,3

428,50

4 285

4 714

 

PRT

GFB/1012-

Luikeroturskat

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla X ja XII

36

19,7

 

54,7

3,60

36

40

 

PRT

SBR/09-

Pilkkupagelli

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella IX

196

134,1

 

68,4

19,60

166

186

 


13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/29


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 726/2010,

annettu 12 päivänä elokuuta 2010,

toimista, joiden tavoitteena on parantaa mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edellytyksiä, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 797/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 917/2004 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 110 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 917/2004 (2) vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädettyjen kansallisten mehiläishoito-ohjelmien täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Kyseisiin ohjelmiin myönnetään yhteisön rahoitusta kunkin asetuksen (EY) N:o 917/2004 liitteessä I vahvistetun jäsenvaltion mehiläiskannan mukaan.

(2)

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiedonannot, joiden tarkoituksena on saattaa alan tilannetta koskevat rakenteelliset tiedot ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 917/2004 1 artiklan a alakohdan mukaisesti, ja näiden tietojen mukaan mehiläispesien määrät ovat muuttuneet.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 917/2004 olisi muutettava.

(4)

Koska asetuksen (EY) N:o 917/2010 2 artiklan 3 kohdassa mehiläishoito-ohjelmiin sisältyvien toimien täytäntöönpanon määräpäiväksi vahvistetaan sen vuoden, johon kyseiset toimet liittyvät, 31 päivä elokuuta, tätä asetusta olisi sovellettava markkinointivuodesta 2010/2011 alkaen.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 917/2004 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran markkinointivuoden 2010/2011 ohjelmiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 163, 30.4.2004, s. 83.


LIITE

”LIITE I

Jäsenvaltio

Mehiläiskanta

Mehiläispesien määrä

BE

112 000

BG

617 420

CZ

497 946

DK

170 000

DE

711 913

EE

24 800

EL

1 502 239

ES

2 459 373

FR

1 338 650

IE

24 000

IT

1 127 836

CY

43 975

LV

64 133

LT

117 977

LU

8 171

HU

900 000

MT

2 722

NL

80 000

AT

367 583

PL

1 123 356

PT

562 557

RO

1 280 000

SI

142 751

SK

235 689

FI

46 000

SE

150 000

UK

274 000

EU 27

13 985 091”


13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/31


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 727/2010,

annettu 6 päivänä elokuuta 2010,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (EY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Janusz LEWANDOWSKI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Sähköjatkojohto, jossa on

noin 2 metriä pitkä sähkökaapeli,

pistotulppa, joka liitetään verkkovirtapistorasiaan, ja

muovikotelo, jossa on viisi pistorasiaa, virtakytkin ja sulake.

Tuotetta on tarkoitus käyttää siirtämään 220 V:n sähkövirtaa lähietäisyydellä (esim. huoneessa) oleviin eri laitteisiin.

Kytkin kytkee virran pois päältä, ja sulake suojaa ylikuormitukselta.

 (1) Ks. kuva

8544 42 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XVI jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8544, 8544 42 ja 8544 42 90 nimiketekstien mukaisesti.

Kytkimen ja sulakkeen toimintoja pidetään toissijaisina, sillä tuotteen pääasiallinen toiminta on siirtää sähkövirtaa kaapelilla, jossa on liittimiä.

Luokittelu nimikkeeseen 8536 kuuluvana liittimenä ei tule kyseeseen, sillä nimike 8544 kattaa kaapelit myös jos niissä on liittimiä (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8536, III kohdan A kohdan viimeinen kohta, ja harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8544).

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8544 42 90 muuna sähköjohtimena, jossa on liittimiä.

Image


(1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/33


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 728/2010,

annettu 12 päivänä elokuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä elokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

130,7

ZZ

85,9

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

134,1

CL

163,8

TR

136,8

UY

97,6

ZA

116,2

ZZ

129,7

0806 10 10

CL

129,8

EG

152,3

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

125,1

ZA

88,7

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

87,9

BR

71,1

CL

103,5

CN

65,6

NZ

105,4

US

87,0

UY

100,6

ZA

92,9

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

150,6

CL

111,1

CN

55,7

TR

179,1

ZA

99,8

ZZ

119,3

0809 30

TR

156,7

ZZ

156,7

0809 40 05

IL

143,1

ZA

90,0

ZZ

116,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/35


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 729/2010,

annettu 12 päivänä elokuuta 2010,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 723/2010 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä elokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 211, 12.8.2010, s. 12.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 13 päivästä elokuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

42,96

0,00

1701 11 90 (1)

42,96

2,02

1701 12 10 (1)

42,96

0,00

1701 12 90 (1)

42,96

1,72

1701 91 00 (2)

41,01

5,17

1701 99 10 (2)

41,01

2,03

1701 99 90 (2)

41,01

2,03

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


DIREKTIIVIT

13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/37


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/52/EU,

annettu 11 päivänä elokuuta 2010,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan neuvoston direktiivin 76/763/ETY ja pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY muuttamisesta niiden teknisten säännösten mukauttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/37/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/763/ETY (2) ja pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista 30 päivänä marraskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/144/EY (3) ovat direktiivin 2003/37/EY mukaista maatalous- tai metsätraktoreiden EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevia erityisdirektiivejä.

(2)

Turvallisuus on direktiivin 2003/37/EY kulmakiviä. Käyttäjien turvallisuuden parantamiseksi on aiheellista täydentää kyseisen direktiivin mukaisesti sovellettavia vaatimuksia, jotta katetaan kaikki vaarat, jotka on lueteltu koneista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY (4) liitteessä I ja jotka eivät vielä kuulu direktiivin 2003/37/EY mukaisten erityisdirektiivien soveltamisalaan.

(3)

Kun tämä muutos on tehty, direktiiviä 2006/42/EY ei enää sovelleta traktoreihin, jotka on tyyppihyväksytty pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön mukaisesti, koska tämän muutosdirektiivin täytäntöönpanon myötä direktiivin 2003/37/EY soveltamisalaan kuuluvat riskit kattavat kaikki direktiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluvat riskit.

(4)

Euroopan standardointikomitea CEN on laatinut yhdenmukaistetut standardit matkustajien suojelemiseksi ajoneuvon kaatumisen ja vaarallisten aineiden varalta. Kyseiset standardit on hyväksytty ja julkaistu, ja ne olisi siksi sisällytettävä tähän direktiiviin.

(5)

Direktiivissä 76/763/ETY säädetään maataloustraktorien matkustajan istuinten suunnittelua ja asennusta koskevista vaatimuksista. Kyseistä direktiiviä on aiheellista muuttaa suojan parantamiseksi sisällyttämällä siihen teknisiä lisävaatimuksia, jotka koskevat matkustajien suojaamista direktiivissä 2006/42/EY kuvailluilta loukkaantumisriskeiltä, etenkin ajoneuvon kaatumisen ja matkustajien istuinten turvavöiden kiinnityspisteiden osalta.

(6)

Direktiivissä 2009/1144/EY säädetään pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevista teknisistä vaatimuksista. Kyseistä direktiiviä on aiheellista muuttaa suojelun parantamiseksi sisällyttämällä siihen teknisiä lisävaatimuksia, jotka koskevat suojaa putoavilta esineiltä, ohjaamoon tunkeutuvilta esineiltä ja vaarallisilta aineilta. Lisäksi olisi asetettava käyttökäsikirjaa koskevat vähimmäisvaatimukset.

(7)

Käyttökäsikirjan vähimmäissisältö olisi määriteltävä tyyppihyväksyntämenettelyn joustavoimiseksi ja etenkin työturvallisuuden parantamiseksi. Näin varmistetaan, että käyttäjillä on tarvittavat tiedot, jotta he voivat arvioida traktoreiden soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa sekä suorittaa asianmukaiset huoltotoimet.

(8)

Vaatimusten, jotka koskevat mahdollisia putoavilta esineiltä suojaavia rakenteita, mahdollisia käyttäjää suojaavia rakenteita ja vaarallisten aineiden kanssa kosketuksiin joutumisen estäviä rakenteita, olisi oltava tekniikan nykytason mukaisia.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloustraktoreiden mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 76/763/ETY tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/144/EY tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

1.   Alkaen voimaantulopäivästä sellaisten ajoneuvojen osalta, jotka ovat direktiivien 76/763/ETY ja 2009/144/EY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia, jäsenvaltiot eivät kyseisten direktiivien aiheeseen liittyvin perustein saa:

a)

kieltäytyä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää, tai

b)

estää tällaisten ajoneuvojen myyntiä, rekisteröintiä tai käyttöönottoa.

2.   Alkaen 1 vuoden kuluttua voimaantulopäivästä sellaisten uusien ajoneuvotyyppien osalta, jotka eivät ole direktiivien 76/763/ETY ja 2009/144/EY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia, jäsenvaltioiden on kyseisten direktiivien aiheeseen liittyvin perustein:

a)

kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää; ja

b)

ne saavat kieltäytyä antamasta kansallista tyyppihyväksyntää.

3.   Alkaen 2 vuoden kuluttua voimaantulopäivästä sellaisten uusien ajoneuvojen osalta, jotka eivät ole direktiivien 76/763/ETY ja 2009/144/EY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia, jäsenvaltioiden on kyseisten direktiivien aihealueeseen liittyvin perustein:

a)

katsottava, että direktiivin 2003/37/EY mukaisesti uusien ajoneuvojen mukana seuraavat vaatimustenmukaisuustodistukset eivät enää ole voimassa direktiivin 2003/37/EY 7 artiklan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten; ja

b)

ne saavat kieltää kyseisten ajoneuvojen rekisteröinnin, myynnin tai käyttöönoton.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Niiden on sovellettava kyseisiä säännöksiä 2 päivästä maaliskuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1.

(3)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 33.

(4)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24.


LIITE I

Korvataan direktiivin 76/763/ETY liite seuraavasti:

”LIITE

Mahdollisten matkustajan istuinten on oltava standardin EN 15694:2009 mukaisia.”


LIITE II

Muutetaan direktiivi 2009/144/EY seuraavasti:

1.

Muutetaan liiteluettelossa oleva liitteen II otsikko seuraavasti:

Nopeuden säädin ja vetävien osien, ulkonemien ja pyörien suojaus, erityissovellusten turvallisuutta koskevat lisävaatimukset, käyttökäsikirja”.

2.

Muutetaan liitteen II otsikko seuraavasti:

Nopeuden säädin ja vetävien osien, ulkonemien ja pyörien suojaus, erityissovellusten turvallisuutta koskevat lisävaatimukset, käyttökäsikirja”.

3.

Lisätään liitteeseen II seuraavat kohdat:

”3   ERITYISSOVELLUSTEN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

3.1   Putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet

Mahdollisten putoavilta esineiltä suojaavien rakenteiden (FOPS) on oltava OECD:n testiohjeen 10 (1) mukaisia.

3.2   Käyttäjää suojaavat rakenteet

3.2.1   Mahdollisten käyttäjää suojaavien rakenteiden (OPS) on oltava standardin ISO 8084:2003 (2) mukaisia.

3.2.2   Muiden kuin metsätöihin käytettävien traktoreiden, joissa on liitteessä III A olevan 1.1.3 kohdan mukainen lasitus, on katsottava olevan varustettuja käyttäjää suojaavilla rakenteilla (OPS), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3.2.1 kohdan säännösten soveltamista.

3.3   Kosketuksen estäminen vaarallisiin aineisiin

Standardin EN 15695–1:2009 vaatimuksia on sovellettava kaikkiin direktiivin 2003/37/EY 2 artiklan j alakohdassa määriteltyihin traktoreihin, jos niitä käytetään olosuhteissa, joissa voi olla riski joutua kosketuksiin vaarallisten aineiden kanssa. Tällaisessa tapauksessa ohjaamon on oltava mainitun standardin tason 2, 3 tai 4 vaatimusten mukainen. Eri tasoja koskevat kriteerit on määriteltävä, ja niiden on oltava yhdenmukaiset käyttökäsikirjassa esitettyjen vaatimusten kanssa. Torjunta-aineita ruiskutettaessa ohjaamon on oltava tason 4 mukainen.

4   KÄYTTÖKÄSIKIRJA

Käyttökäsikirjan on täytettävä standardin ISO 3600:1996 (3) vaatimukset lukuun ottamatta 4.3 kohtaa (Koneen tunnistaminen).

4.1   Käyttökäsikirjan on katettava standardin ISO 3600:1996 vaatimusten lisäksi seuraavat:

a)

istuimen ja jousituksen säätö siten että ohjaimet saadaan kuljettajan ulottuville ergonomisen käyttöasennon edellyttämällä tavalla ja minimoidaan riskit, jotka aiheutuvat koko kehon tärinästä;

b)

tarvittaessa lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmän käyttö ja säätö;

c)

moottorin käynnistys ja pysäytys;

d)

hätäuloskäyntien sijainti ja avaaminen;

e)

traktoriin nousu ja traktorista poistuminen;

f)

niveltraktorien nivelakselin edellyttämä turvaetäisyys;

g)

mahdollisten erityistyökalujen käyttö;

h)

korjaus- ja huoltotöissä noudatettavat turvamenettelyt;

i)

hydrauliikkajärjestelmän tarkastustiheys;

j)

traktorin hinausohjeet;

k)

tunkkien turvallinen käyttö ja suositeltavat nostokohdat;

l)

akkuihin ja polttoainetankkiin liittyvät vaaratekijät;

m)

traktorin käyttökielto tilanteissa, joissa on kaatumisvaara, sekä maininta siitä, että luettelo ei ole tyhjentävä;

n)

muut, kuumista pinnoista johtuvat riskitekijät, kuten öljyn tai jäähdytysnesteen lisääminen kuumaan moottoriin tai vaihteistoon;

o)

putoavilta esineiltä suojaavaan rakenteen antaman suojan taso, soveltuvin osin;

p)

suojan taso vaarallisten aineiden varalta, soveltuvin osin;

q)

käyttäjää suojaavan rakenteen antaman suojan taso, soveltuvin osin.

4.2   Traktoriin kytkettävien koneiden asennus ja irrotus, perävaunujen ja hinattavien, vaihdettavissa olevien koneiden kiinnitys ja irrotus ja tällaisten koneiden kanssa työskentely.

Käyttökäsikirjan on sisällettävä seuraavat:

a)

muistutus siitä, että traktoriin kytkettävän tai sillä hinattavan koneen tai perävaunun käyttökäsikirjassa annettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja että traktorin ja muun koneen tai traktorin ja perävaunun yhdistelmää ei saa käyttää, ellei kaikkia ohjeita ole noudatettu;

b)

varoitus pysyttelemisestä poissa kolmipistenostolaitteen ulottuvilta sen tarkastuksen aikana;

c)

muistutus siitä, että traktoriin kytketyt koneet on laskettava maahan ennen traktorista poistumista;

d)

traktoriin kytketyn koneen tai hinattavan laitteen voimanottoakselien pyörimisnopeus;

e)

vaatimus siitä, että voimanottoakseleita saa käyttää ainoastaan asianmukaisesti suojattuina;

f)

tiedot nestekytkimistä ja niiden käytöstä;

g)

tiedot kolmipistenostolaitteen enimmäiskapasiteetista;

h)

tiedot kokonaismassan määrittelystä, akselikuormituksesta, renkaiden kuormituskapasiteetista ja tarvittavasta vähimmäisvastapainosta;

i)

tiedot saatavissa olevista perävaunun jarrujärjestelmistä ja niiden soveltuvuudesta eri perävaunuihin;

j)

hinauskoukun enimmäispystykuormitus takarenkaiden koon mukaan ja koukkutyypeittäin;

k)

tiedot voimanottoakseleilla varustettujen laitteiden käytöstä ja siitä, että teknisesti mahdollinen akselien kallistus riippuu suojauksen ja/tai käyttöalueen muodosta ja koosta, mukaan luettuna edellytetyt tiedot voimanottotyypistä 3, jonka mitat ovat pienemmät;

l)

samat tiedot, jotka ovat pakollisessa kilvessä ja koskevat hinattavan kuorman sallittua enimmäismäärää;

m)

varoitus, jonka mukaan on pysyteltävä poissa traktorin ja hinattavan laitteen välisestä tilasta.

4.3   Melutaso

Käyttökäsikirjassa on ilmoitettava kuljettajan korviin kantautuvan melun taso mitattuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/76/EY (4) mukaisesti sekä liikkuvan traktorin melutaso mitattuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/63/EY (5) liitteen VI mukaisesti.

4.4   Tärinätaso

Käyttökäsikirjassa on ilmoitettava tärinän taso mitattuna neuvoston direktiivin 78/764/ETY (6) mukaisesti.

4.5   Traktorin ennakoitavissa olevia käyttötapoja, joihin liittyvät seuraavat erityiset riskitekijät:

a)

työskentely etukuormaajan kanssa (putoavien esineiden riski),

b)

metsätyöt (putoavien ja/tai läpäisevien esineiden riski),

c)

työskentely traktoriin kytkettyjen tai sillä hinattavien ruiskutuslaitteiden kanssa (vaarallisten aineiden riski).

Käyttökäsikirjassa on kiinnitettävä erityistä huomiota traktorin käyttöön edellä mainittujen laitteiden kanssa.

4.5.1   Etukuormaaja

4.5.1.1

Käyttökäsikirjassa on selvitettävä, mitä riskejä liittyy työskentelyyn etukuormaajan kanssa ja miten ne voidaan välttää.

4.5.1.2

Käyttökäsikirjassa on osoitettava traktorin rungossa sijaitsevat kiinnityspisteet, joihin etukuormaaja on asennettava, sekä selvitettävä käytettävien laitteiden kokoa ja laatua koskevat vaatimukset. Jos traktorissa ei ole tällaisia kiinnityspisteitä, käyttökäsikirjassa on kiellettävä etukuormaajan asentaminen.

4.5.1.3

Traktoreissa, joihin on asennettu ohjelmoitava hydraulinen toimintajakso, on oltava tiedot kuormaajan hydrauliikan kytkennästä siten, että kyseinen toiminto on poissa käytöstä.

4.5.2   Metsätyöt

4.5.2.1

Jos maataloustraktoria käytetään metsätöihin, tunnistetut riskitekijät ovat seuraavat:

a)

kaatuvat puut, erityisesti jos nokkanosturi on asennettu traktorin peräosaan,

b)

ohjaamon läpi tunkeutuvat esineet etenkin, jos vinssi on asennettu traktorin takaosaan.

4.5.2.2

Käyttökäsikirjassa on annettava tietoa seuraavista seikoista:

a)

edellä 4.5.2.1 kohdassa kuvailtujen riskitekijöiden olemassaolosta;

b)

kaikista saatavissa olevista lisävarustuksista, joilla kyseisiä riskejä voidaan vähentää;

c)

traktorissa olevista kiinnityspisteistä, joihin suojaimet voidaan asentaa, sekä käytettävien laitteiden kokoa ja laatua koskevista vaatimuksista; jos asianmukaisten suojainten asentaminen ei ole mahdollista, tästä on oltava maininta;

d)

suojaimena voi olla turvakehys, joka suojaa ohjaamoa kaatuvilta puilta, tai ohjaamon ovien, katon ja ikkunoiden päälle asennetut turvaristikot;

e)

mahdollisten putoavilta esineiltä suojaavien rakenteiden taso.

4.5.3   Työskentely ruiskutuslaitteiden kanssa (vaarallisten aineiden riski)

Standardin EN 15695–1:2009 mukainen suojan taso vaarallisten aineiden varalta on määritettävä käyttökäsikirjassa.”

4.

Muutetaan liitteen II lisäyksen otsikko seuraavasti:

5.

Lisätään liitteessä II olevan lisäyksen 1.2 kohdan jälkeen seuraavat rivit:

”1.3

erityissovellusten turvallisuutta koskevat lisävaatimukset, soveltuvin osin:

1.3.1

putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet

1.3.2

käyttäjää suojaavat rakenteet

1.3.3

kosketuksen estäminen vaarallisiin aineisiin”.

6.

Lisätään liitteessä II olevan lisäyksen 15 kohtaan (asiakirjaluettelo) seuraava:

”… käyttökäsikirja.”


(1)  OECD:n standardiohje maatalous- ja metsätraktorien putoavilta esineiltä suojaavien rakenteiden (FOPS) virallista testaamista varten, testiohje 10 – OECD:n neuvoston päätös C(2008) 128, lokakuu 2008.

(2)  Kyseinen asiakirja on saatavissa internetosoitteesta: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1.

(3)  Kyseinen asiakirja on saatavissa internetosoitteesta: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1.

(4)  EUVL L 201, 1.8.2009, s. 18.

(5)  EUVL L 214, 19.8.2009, s. 23.

(6)  EYVL L 255, 18.9.1978, s. 1.


PÄÄTÖKSET

13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/43


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/452/YUTP,

annettu 12 päivänä elokuuta 2010,

Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä syyskuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia (1), jäljempänä ’operaatio’. Kyseisen yhteisen toiminnan voimassaolo päättyy 14 päivänä syyskuuta 2010.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea suositteli 28 päivänä toukokuuta 2010, että operaatiota jatketaan 12 kuukaudella 14 päivään syyskuuta 2011.

(3)

Operaation johtamisjärjestelyllä ei saisi rajoittaa operaation talousarvion toteuttamista koskevia operaation johtajan sopimusvelvoitteita komissiota kohtaan.

(4)

Neuvoston pääsihteeristöön perustettu valvontavoimavara (Watch-Keeping Capability) olisi aktivoitava tätä operaatiota varten.

(5)

Operaatio toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Operaatio

1.   Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota, jäljempänä ’EUMM Georgia’ tai ’operaatio’, joka perustettiin yhteisellä toiminnalla 2008/736/YUTP, jatketaan 15 päivästä syyskuuta 2010 alkaen 14 päivään syyskuuta 2011 saakka.

2.   EUMM Georgia toimii 2 artiklassa säädetyn tehtävänmäärittelyn mukaisesti ja toteuttaa 3 artiklassa säädetyt tehtävät.

2 artikla

Tehtävänmäärittely

1.   EUMM Georgia huolehtii osapuolten toiminnan ja myös kuusikohtaisen sopimuksen ja sen jälkeisten täytäntöönpanotoimenpiteiden täydellisen noudattamisen siviilitarkkailusta koko Georgian alueella ja työskentelee sovittaen toimintansa tiiviisti yhteen muiden kumppaneiden, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, kanssa sekä huolehtien johdonmukaisuudesta unionin muun toiminnan kanssa myötävaikuttaakseen Georgian tilanteen vakauttamiseen, normalisoitumiseen ja luottamuksen rakentamiseen sekä samalla Georgian tilanteen kestävää poliittista ratkaisua tukevan eurooppalaisen politiikan edistämiseen.

2.   Operaation erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

a)

edistää pitkän aikavälin vakautta koko Georgiassa ja sen lähialueilla;

b)

vakauttaa tilanne lyhyellä aikavälillä kuusikohtaista sopimusta ja sen jälkeisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä täysimääräisesti noudattaen siten, että riski vihollisuuksien alkamisesta uudelleen vähenee.

3 artikla

Operaation tehtävät

EUMM Georgian tehtävät operaation toteuttamiseksi ovat seuraavat:

1)

Vakauttaminen:

Vakautusprosessiin liittyvän tilanteen seuraaminen, analysointi ja sitä koskeva raportointi, joissa keskitytään kuusikohtaisen sopimuksen täysimääräiseen noudattamiseen, joukkojen pois vetämiset mukaan lukien, liikkumisvapauteen, vakauttamista häiritseviin toimiin sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin.

2)

Normalisointi:

Siviilihallinnon normalisointiprosessiin liittyvän tilanteen seuraaminen, analysointi ja sitä koskeva raportointi, missä keskitytään oikeusvaltioperiaatteeseen, toimiviin lainvalvontarakenteisiin ja asianmukaiseen yleiseen järjestykseen. Operaatio seuraa myös liikenneyhteyksien, energiainfrastruktuurien ja -laitteistojen turvallisuutta, samoin kuin kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten paluuta koskevia poliittisia näkökohtia ja turvallisuusnäkökohtia.

3)

Luottamuksen lisääminen:

Jännitteiden vähentämisen edistäminen toimimalla yhteydenpitäjänä, helpottamalla osapuolten välistä yhteydenpitoa ja muilla luottamusta lisäävillä toimenpiteillä.

4)

Myötävaikuttaminen eurooppalaisen politiikan edistämiseen ja unionin tulevaan sitoutumiseen.

4 artikla

Operaation rakenne

1.   EUMM Georgian rakenne on seuraava:

a)

Esikunta. Esikuntaan kuuluvat operaation johtajan toimisto ja esikunnan henkilöstö, jotka huolehtivat kaikista tarvittavista johto- ja valvontatehtävistä sekä tarkkailuoperaation tukemisesta. Esikunta sijaitsee Tbilisissä.

b)

Kentällä sijaitsevat toimipisteet. Maantieteellisesti sijoitetut kentällä sijaitsevat toimipisteet suorittavat tarkkailutehtäviä ja huolehtivat tarvittavista operaation tukitehtävistä.

c)

Tukiyksikkö. Tukiyksikkö sijaitsee neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja osia käsitellään tarkemmin operaatiosuunnitelman (Operation Plan, OPLAN) yksityiskohtaisissa järjestelyissä.

5 artikla

Siviilioperaation komentaja

1.   Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC) johtaja toimii EUMM Georgian siviilioperaation komentajana.

2.   Siviilioperaation komentaja vastaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean, jäljempänä ’PTK’, poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, yleisen toimivallan alaisuudessa EUMM Georgian strategisen tason johtamisjärjestelystä.

3.   Siviilioperaation komentaja vastaa siitä, että neuvoston ja PTK:n päätökset pannaan asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön, muun muassa antamalla operaation johtajalle tarvittaessa strategisen tason ohjeita sekä neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Kaikki lähetettyyn henkilöstöön kuuluvat pysyvät täysin asianomaisen lähettäjävaltion viranomaisten tai asianomaisen unionin toimielimen alaisina. Kansalliset viranomaiset siirtävät henkilöstöään, ryhmiä ja yksikköjä koskevan operatiivisen johtosuhteen (Operational Control, OPCON) siviilioperaation komentajalle.

5.   Siviilioperaation komentajalla on kokonaisvastuu siitä, että unionilla oleva huolellisuusvelvoite täytetään asianmukaisesti.

6.   Siviilioperaation komentaja ja Euroopan unionin erityisedustaja kuulevat toisiaan tarvittaessa.

6 artikla

Operaation johtaja

1.   Operaation johtaja vastaa operaatiosta ja sen johtamisesta ja valvonnasta toiminta-alueella.

2.   Operaation johtajalla on siviilioperaation komentajan hänelle osoittama vastuu osallistuvien valtioiden henkilöstön, ryhmien ja yksiköiden johtamisesta ja valvonnasta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu, johon kuuluu myös vastuu operaation käyttöön annetuista varoista, resursseista ja tiedoista.

3.   Operaation johtaja antaa operaation koko henkilöstölle, mukaan lukien tässä tapauksessa Brysselissä sijaitseva tukiyksikkö, ohjeet EUMM Georgian toteuttamiseksi tehokkaalla tavalla toiminta-alueella sekä vastaa operaation yhteensovittamisesta ja päivittäisestä hallinnoinnista sekä noudattaa siviilioperaation komentajan strategisella tasolla antamia ohjeita.

4.   Operaation johtaja vastaa operaation talousarvion toteuttamisesta. Tätä varten hän allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5.   Operaation johtaja vastaa henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta asianomainen kansallinen viranomainen tai unionin toimielin vastaa kurinpitotoimista.

6.   Operaation johtaja edustaa EUMM Georgiaa operaatioalueella ja varmistaa operaation asianmukaisen näkyvyyden.

7.   Operaation johtaja sovittaa toiminnan tarvittaessa yhteen muiden alueella olevien unionin toimijoiden kanssa. Operaation johtaja saa Euroopan unionin erityisedustajalta paikallisia poliittisia ohjeita, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta johtamisjärjestelyyn.

7 artikla

Henkilöstö

1.   EUMM Georgia muodostuu pääasiassa jäsenvaltioiden tai unionin toimielinten lähettämästä henkilöstöstä. Kukin jäsenvaltio tai unionin toimielin vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten matkakuluista asemapaikkaan ja takaisin, palkoista, terveydenhuollosta sekä kulukorvauksista, lukuun ottamatta asianomaisia päivärahoja sekä vaikeiden ja vaarallisten olosuhteiden perusteella maksettavia korvauksia.

2.   Operaatio voi myös ottaa palvelukseen sopimussuhteista kansainvälistä siviilihenkilöstöä ja paikallista henkilöstöä, jos jäsenvaltioiden lähettämää henkilöstöä ei ole huolehtimaan tarvittavista tehtävistä. Jos pätevää henkilöstöä ei ole saatavissa jäsenvaltioista, voidaan osallistuvien kolmansien maiden kansalaisia poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ottaa tarvittaessa palvelukseen sopimussuhteisesti.

3.   Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on noudatettava operaatiokohtaisia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä kentällä tapahtuvan toiminnan turvallisuutta koskevaa unionin politiikkaa tukevaa operaation turvallisuussuunnitelmaa. Tehtäviensä yhteydessä käsittelemiensä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojan osalta koko henkilöstön on noudatettava neuvoston turvallisuussäännöissä (2) määriteltyjä turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

8 artikla

Operaation ja henkilöstön asema

1.   Operaation ja sen henkilöstön asemasta, myös operaation toteuttamisen ja joustavan kulun kannalta välttämättömistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista, sovitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

2.   Henkilöstöön kuuluvan lähettänyt valtio tai unionin toimielin vastaa kaikista tämän henkilön esittämistä tai häntä koskevista, lähettämiseen liittyvistä vaatimuksista. Kyseinen valtio tai unionin toimielin on vastuussa sellaisten menettelyjen vireillepanosta, joihin mahdollisesti ryhdytään lähetettyä henkilöä vastaan.

3.   Kansainvälisen ja paikallisen henkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet vahvistetaan operaation johtajan ja henkilöstön jäsenten välisissä sopimuksissa.

9 artikla

Johtamisjärjestely

1.   EUMM Georgialla on kriisinhallintaoperaationa yhtenäinen komentoketju.

2.   PTK huolehtii EUMM Georgian poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston alaisuudessa.

3.   Siviilioperaation komentaja toimii PTK:n poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena sekä korkean edustajan yleisen toimivallan alaisuudessa EUMM Georgian strategisen tason komentajana ja antaa siinä ominaisuudessa operaation johtajalle ohjeita, neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Siviilioperaation komentaja raportoi neuvostolle korkean edustajan kautta.

5.   Operaation johtaja vastaa EUMM Georgian johtamisesta ja valvonnasta toiminta-alueella ja on suoraan vastuussa siviilioperaation komentajalle.

10 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta vastaa PTK, joka toimii neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti. Tähän valtuutukseen sisältyy toimivalta nimittää operaation johtaja korkean edustajan ehdotuksesta sekä muuttaa operaation toiminta-ajatusta (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmaa (OPLAN). Operaation tavoitteita ja sen lopettamista koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle.

2.   PTK raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

3.   Siviilioperaation komentaja ja operaation johtaja raportoivat PTK:lle vastuullaan olevista asioista säännöllisin väliajoin ja aina tarvittaessa.

11 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   Unionin päätöksenteon riippumattomuutta ja sen yhteistä toimielinjärjestelmää rajoittamatta kolmansia valtioita voidaan kutsua osallistumaan operaatioon edellyttäen, että ne vastaavat lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten palkoista, kaikenvaravakuutuksesta, päivärahoista sekä matkakuluista Georgiaan ja takaisin, ja että ne osallistuvat asianmukaisesti operaation toimintakuluihin.

2.   Operaatioon osallistuvilla kolmansilla valtioilla on operaation päivittäisessä hallinnoinnissa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin jäsenvaltioilla.

3.   Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumista koskevien ehdotusten hyväksymisestä ja perustamaan osallistujien komitean.

4.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä tehdään sopimukset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan mukaisesti ja niiden lisäksi tarvittaessa teknisiä järjestelyjä. Jos unioni ja kolmas valtio tekevät sopimuksen puitteista, jotka koskevat kyseisen kolmannen valtion osallistumista unionin kriisinhallintaoperaatioihin, tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan operaatioon.

12 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaation komentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja varmistaa, että ne toteutetaan EUMM Georgian osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti 5 ja 9 artiklan mukaisesti sekä yhteensovitetusti neuvoston turvallisuusyksikön kanssa.

2.   Operaation johtaja vastaa operaation turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että operaatioon sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla operatiivisiin tehtäviin unionin ulkopuolelle siirretyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan ja tätä tukevien asiakirjojen mukaisesti.

3.   Operaation johtajaa avustaa turvallisuuspäällikkö (Mission Security Officer, MSO), joka raportoi operaation johtajalle ja on myös läheisessä toiminnallisessa suhteessa neuvoston turvallisuusyksikköön.

4.   EUMM Georgian henkilöstöön kuuluvat osallistuvat operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. Turvallisuuspäällikkö (MSO) järjestää heille myös säännöllistä kertauskoulutusta toiminta-alueella.

5.   Operaation johtaja huolehtii EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvoston turvallisuussääntöjen mukaisesti.

13 artikla

Valvontavoimavara

Valvontavoimavara (Watch-Keeping Capability) aktivoidaan EUMM Georgiaa varten.

14 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 26 600 000 euroa 15 päivän syyskuuta 2010 ja 14 päivän syyskuuta 2011 välisenä aikana.

2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

3.   Operaation johtaja raportoi kaikilta osin komissiolle ja toimii tämän valvonnassa niiden toimien osalta, jotka hän toteuttaa sopimuksensa mukaisesti.

4.   Kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin. Operaation johtaja voi komission hyväksynnän saatuaan sopia jäsenvaltioiden, osallistuvien kolmansien valtioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat EUMM Georgian tarvitsemien laitteiden ja palvelujen toimittamista ja toimitilojen tarjoamista.

5.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon operaation operatiiviset vaatimukset, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus ja operaation ryhmien yhteistoimintakyky.

6.   Menot ovat rahoituskelpoisia tämän päätöksen hyväksymispäivästä alkaen.

15 artikla

Yhteensovittaminen

1.   Georgiaa tukevien unionin toimien johdonmukaisuuden varmistamiseksi operaation johtaja sovittaa toimintansa yhteen unionin edustuston kanssa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta johtamisjärjestelyyn.

2.   Operaation johtaja sovittaa toimintansa tiiviisti yhteen jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen päälliköiden kanssa.

3.   Operaation johtaja toimii yhteistyössä muiden maassa olevien kansainvälisten toimijoiden kanssa.

16 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tarvittaessa ja operaation tarpeiden mukaisesti tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille operaatiota varten laadittuja Euroopan unionin turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”CONFIDENTIEL UE” -tasolle saakka neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen.

2.   Korkealla edustajalla on myös valtuudet operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti luovuttaa Yhdistyneille Kansakunnille ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle operaatiota varten laadittuja Euroopan unionin turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE” -tasolle saakka neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.

3.   Jos siihen on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on myös valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle operaatiota varten laadittuja Euroopan unionin turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE” -tasolle saakka neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Kaikissa muissa tapauksissa tällaiset tiedot ja asiakirjat luovutetaan isäntävaltiolle isäntävaltion ja unionin välisten asianmukaisten yhteistyömenettelyjen mukaisesti.

4.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille sellaisia tätä operaatiota koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä Euroopan unionin turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (3) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

17 artikla

Operaation arviointi

PTK:lle toimitetaan kuuden kuukauden välein operaation johtajan ja neuvoston pääsihteeristön laatimaan selvitykseen pohjautuva operaatiota koskeva arviointi.

18 artikla

Voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 15 päivästä syyskuuta 2010 alkaen 14 päivään syyskuuta 2011 saakka.

Tehty Brysselissä 12 päivänä elokuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  EUVL L 248, 17.9.2008, s. 26.

(2)  Neuvoston päätös 2001/264/EY, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta (EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).


13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/48


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä elokuuta 2010,

ihmiskudosten ja -solujen alalla järjestettävien tarkastusten ja valvontatoimenpiteiden ehtoja sekä tarkastuksiin ja valvontatoimenpiteisiin osallistuvien virkamiesten koulutusta ja pätevyyttä koskevien ohjeiden laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5278)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/453/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2004/23/EY vahvistetaan laatu- ja turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat ihmisessä käytettäviksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua sekä ihmisessä käytettäviksi tarkoitettujen ihmiskudoksista ja -soluista valmistettujen tuotteiden osalta ainoastaan luovuttamista, hankintaa ja testausta, jotta varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

(2)

Jotta estetään tautien tarttuminen ihmisessä käytettäviksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen välityksellä ja varmistetaan vastaava laatu- ja turvallisuustaso, direktiivin 2004/23/EY 7 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä tarkastuksia ja suoritettava asianmukaisia valvontatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseisessä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia noudatetaan.

(3)

Direktiivin 2004/23/EY 7 artiklan 5 kohdassa säädetään, että komissio laatii suuntaviivat, jotka koskevat tarkastus- ja valvontatoimenpiteiden ehtoja sekä tarkastuksiin ja valvontatoimenpiteisiin osallistuvien virkamiesten koulutusta ja pätevyyttä, jotta saavutetaan yhdenmukainen pätevyys- ja suoritustaso. Suuntaviivoiksi tarkoitetut ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia, vaan niiden tarkoituksena on tarjota jäsenvaltioille hyödyllistä apua direktiivin 2004/23/EY 7 artiklan täytäntöönpanossa.

(4)

Komissio tarkistaa ja saattaa ajan tasalle tämän päätöksen liitteessä annetut ohjeet jäsenvaltioiden komissiolle direktiivin 2004/23/EY 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamien kertomusten pohjalta.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2004/23/EY 29 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä annetaan ihmiskudosten ja -solujen alalla järjestettävien tarkastusten ja valvontatoimenpiteiden ehtoja sekä tarkastuksiin ja valvontatoimenpiteisiin osallistuvien virkamiesten koulutusta ja pätevyyttä koskevat ohjeet direktiivin 2004/23/EY 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 48.


LIITE

IHMISKUDOSTEN JA -SOLUJEN ALALLA JÄRJESTETTÄVIÄ TARKASTUKSIA JA VALVONTATOIMENPITEITÄ SEKÄ NIIHIN OSALLISTUVIEN VIRKAMIESTEN KOULUTUSTA JA PÄTEVYYTTÄ KOSKEVAT OHJEET

1.   Ohjeiden tarkoitus

Näiden ohjeiden tarkoituksena on opastaa jäsenvaltioita saavuttamaan yhdenmukainen pätevyys- ja suoritustaso kudosten ja solujen alalla toteutettavissa tarkastuksissa.

2.   Tarkastajien velvollisuudet

Tarkastajan olisi saatava toimivaltaiselta viranomaiselta selkeä kirjallinen toimeksianto kyseistä tehtävää varten, ja hänellä olisi oltava virallinen henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Tarkastajan olisi kerättävä yksityiskohtaista tietoa toimitettavaksi toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksen nimenomaisen toimeksiannon mukaisesti.

Tarkastustoiminta perustuu otantaan, sillä tarkastajat eivät voi tarkastaa kaikkia alueita ja asiakirja-aineistoa tarkastuksen aikana. Tarkastajaa ei tule pitää vastuussa puutteista, joita ei voitu havaita tarkastuksen kuluessa tarkastukseen käytettävissä olevan vähäisen ajan tai tarkastuksen rajallisuuden vuoksi tai koska tiettyjä prosesseja ei voitu havainnoida tarkastuksen kuluessa.

3.   Tarkastajien pätevyys

Tarkastajilla olisi oltava ainakin:

a)

lääketieteen tai biologisten tieteiden alan tutkintotodistus, todistus tai muu muodollisen kelpoisuuden osoittava asiakirja, joka on myönnetty yliopistollisen opinto-ohjelman tai asianomaisen jäsenvaltion samanarvoiseksi tunnustaman opinto-ohjelman suorittamisesta;

sekä

b)

käytännön kokemusta asian kannalta merkityksellisillä toiminta-aloilla kudos-, solu- tai verilaitoksessa. Muutakin aiempaa kokemusta voidaan pitää merkityksellisenä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat poikkeuksellisissa tapauksissa katsoa, että henkilön huomattava ja merkityksellinen kokemus saattaa vapauttaa hänet a alakohdassa asetetusta vaatimuksesta.

4.   Tarkastajien koulutus

Ottaessaan vastaan tehtävänsä tarkastajien olisi saatava erityistä perehdyttämiskoulutusta. Tähän koulutukseen olisi sisällyttävä ainakin:

a)

kyseisessä jäsenvaltiossa käytössä oleva akkreditointi- tai nimeämisjärjestelmä tai lupien tai lisenssien myöntämistä koskeva järjestelmä;

b)

tarkastajien tehtävien suorittamiseen sovellettava lainsäädäntö;

c)

kudos- ja solulaitosten toimintojen tekniset näkökohdat;

d)

tarkastusmenetelmät ja -menettelyt, mukaan luettuina käytännön harjoitukset;

e)

kansainväliset laadunhallintajärjestelmät (ISO, EN);

f)

kyseisen jäsenvaltion kansalliset terveydenhuoltojärjestelmät ja kudoksiin ja soluihin liittyvät organisaatiorakenteet;

g)

kansallisten sääntelyviranomaisten organisaatio;

h)

kansainväliset tarkastusvälineet ja muut asiaan liittyvät elimet.

Perehdyttämiskoulutusta olisi täydennettävä tarvittavalla erikoiskoulutuksella ja sisäisellä täydennyskoulutuksella tarkastajan koko työuran aikana.

5.   Tarkastustyypit

5.1

Tarkastukset voivat olla erityyppisiä:

a)   Yleiset järjestelmään keskittyvät tarkastukset: tarkastusten olisi tapahduttava paikan päällä ja katettava kaikki prosessit ja toiminnot, mukaan luettuina seuraavat: organisaatiorakenne, toimintastrategiat, vastuut, laadunhallinta, henkilöstö, asiakirja-aineisto, tietojen laatu, järjestelmät tietosuojan ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi, välineet, laitteet, sopimukset, valitukset ja peruutukset tai tarkastukset, tiedonvälitys (valtion rajojen sisällä ja yli) sekä kudosten ja solujen jäljitettävyys.

b)   Aihekohtaiset tarkastukset: tarkastusten olisi tapahduttava paikan päällä ja katettava yksi tai useampi erityisaihe, esimerkkeinä laadunhallintajärjestelmät, valmistusprosessi, valvontajärjestelmät tai luovuttajien testauksen laboratorio-olosuhteet.

c)   Asiakirjatarkastukset: tarkastuksia ei tehdä paikan päällä vaan etäältä, ja ne saattavat kattaa kaikki prosessit ja toiminnot tai keskittyä yhteen tai useampaan erityisaiheeseen.

d)   Uusintatarkastukset: voidaan toteuttaa seurantana tai uudelleenarviointina edellisen tarkastuksen perusteella vaadittujen korjaavien toimien valvomiseksi.

5.2

Lisäksi voidaan tehdä joitakin erityistarkastuksia:

a)   Kolmansien osapuolten tarkastukset: asiakirjatarkastukset tai paikan päällä tehtävät tarkastukset olisi tehtävä direktiivin 2004/23/EY 24 artiklassa tarkoitetuille kolmansille osapuolille.

b)   Yhteistarkastukset: jokin jäsenvaltio voi arvioituaan erityiset olosuhteet, joihin kuuluvat resurssien tai asiantuntemuksen rajallisuus, harkita mahdollisuutta pyytää toista unionin toimivaltaista viranomaista tekemään yhteistarkastuksia sen alueella yhteistyössä pyynnön esittäneen jäsenvaltion virkamiesten kanssa.

6.   Tarkastusten aikataulu

Toimivaltaisten viranomaisten olisi vahvistettava tarkastusohjelma ja määritettävä ja osoitettava siihen tarvittavat resurssit.

Direktiivin 2004/23/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä tarkastuksia ja toteutettava valvontatoimenpiteitä säännöllisesti. Kahden tarkastuskäynnin välinen aika saa olla enintään kaksi vuotta.

Täysimääräinen paikan päällä tehtävä tarkastus, joka kattaa kaikki toiminnan alat, on suositeltavaa toteuttaa vähintään joka neljäs vuosi. Kahden yleisen järjestelmään keskittyvän tarkastuksen välillä voidaan suorittaa aihekohtainen tarkastus, jossa keskitytään tiettyyn aiheeseen tai prosessiin, tai vaihtoehtoisesti – jos edellisen tarkastuksen jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia – voidaan tehdä asiakirjatarkastus.

7.   Tarkastusten suorittaminen

7.1

Resurssien salliessa tarkastusryhmässä olisi oltava jäseniä, joilla on erilainen pätevyys.

Tarvittaessa tiettyä tarkastusta varten voidaan pyytää apua ulkopuoliselta asiantuntijalta. Tällä asiantuntijalla tulisi olla vain neuvoa-antava rooli.

Yleisesti ottaen olisi vältettävä vain yhden tarkastajan suorittamia tarkastuksia. Vähintään yhdellä tarkastajista olisi oltava 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kahden vuoden vähimmäiskokemus.

7.2

Tarkastuksen kohteena olleelle kudoslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle olisi tarkastuksen jälkeen lähetettävä tarkastusraportti. Raportin päätelmistä olisi selkeästi käytävä ilmi havaitut puutteet.

Raportissa olisi ilmoitettava päivämäärä, johon mennessä kudoslaitoksen tai kolmannen osapuolen olisi toimitettava ehdotukset ja aikataulu raportissa esitettyjen puutteiden korjaamiseksi.

Seurannan varmistamiseksi voidaan tarvittaessa toteuttaa uusintatarkastus.

8.   Tarkastustoiminnan laadunhallintajärjestelmä

Jokaisella toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava käytössä laadunhallintajärjestelmä, johon kuuluvat riittävät vakiomuotoiset toimintamenettelyt ja asianmukainen sisäinen tarkastusjärjestelmä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi säännöllisesti arvioitava tarkastusjärjestelmänsä.


13.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä elokuuta 2010,

muiden maataloustuotteiden kuin sokerin ylijäämävarastojen määrittämisestä ja niiden poistamisesta aiheutuvista taloudellisista seurauksista Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5524)

(Ainoastaan romaniankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/454/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteessä V olevan 3 luvun 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 3 luvun 2 kohdan mukaan Bulgarian ja Romanian, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, alueella liittymispäivänä vapaassa vaihdannassa olevien tuotteiden yksityiset tai julkiset varastot, jotka määrältään ylittävät sen, minkä voidaan katsoa edustavan tavanomaista tasausvarastoa, on poistettava uusien jäsenvaltioiden kustannuksella. Tavanomaisen tasausvaraston käsite olisi määriteltävä kunkin tuotteen osalta kullekin yhteiselle markkinajärjestelylle ominaisten arviointiperusteiden ja tavoitteiden perusteella.

(2)

Kun otetaan huomioon kullekin markkinajärjestelylle ominaiset arviointiperusteet ja tavoitteet sekä uusien jäsenvaltioiden liittymistä edeltäneiden hintojen ja yhteisön hintojen välinen suhde, tavanomaista tasausvarastoa olisi arvioitava alakohtaisten tekijöiden perusteella.

(3)

Ylijäämävarastojen laskemisen perustana olisi oltava kotimaisen tuotannon vaihtelu vuonna 2006, tuonti mukaan luettuna ja vienti pois luettuna, verrattuna kotimaisen tuotannon keskivaihteluun, tuonti mukaan luettuna ja vienti pois luettuna, viimeisimmän kolmen vuoden aikana.

(4)

Laskentatuloksia olisi mukautettava sen huomioon ottamiseksi, että eräät tuoteluokat, kuten voi ja voiöljy, eri riisilaadut, humala, siemenet, viininvalmistuksesta peräisin oleva alkoholi, tupakka ja viljat ovat keskenään korvattavissa, minkä vuoksi niitä olisi pidettävä yhtenä ryhmänä, jolloin ryhmän joidenkin tuotteiden varastojen kasvu tasapainottuu ryhmän muiden tuotteiden varastojen laskulla.

(5)

Arvioidulla ylijäämävarastointikaudella tapahtuneen talouskasvun ja siitä mahdollisesti seuranneen elintarvikkeiden kulutuksen lisääntymisen huomioon ottamiseksi on otettu käyttö lineaarinen suuntaus, jossa perusviivan muodostavat vuosien 2003, 2004 ja 2005 tuotantoa ja kauppaa koskevat luvut. Tapauksissa, joissa lineaarinen suuntaus olisi johtanut suurempaan ylijäämään, on käytetty kotimaisen tuotannon keskivaihtelua, tuonti mukaan luettuna ja vienti pois luettuna, viimeisimmän kolmen vuoden aikana.

(6)

Pienten ylijäämien pois sulkemiseksi on käytetty kynnysarvoa seuraavasti: jos tietyn tuotteen ylijäämävarasto on enintään 10 prosenttia siitä määrästä, jota pidetään kyseisen tuotteen tavanomaisena tasausvarastona asianomaisessa uudessa jäsenvaltiossa, jäsenvaltiolta ei tulisi periä maksua. Tämä 10 prosenttia kattaa liittymistä edeltäneellä ajanjaksolla vallinneissa erityisissä olosuhteissa kerättyjen tilastotietojen virhemarginaalin sekä tämän toimenpiteen monimutkaisuuden ja laajuuden.

(7)

Lisäksi komissio pyysi uusia jäsenvaltioita esittämään huomautuksia ja perusteita erityisistä olosuhteista, joiden vuoksi varastot ovat tavanomaista suuremmat, ja tarkasteli näitä. Perustelut eivät olleet riittäviä johdanto-osan 1–6 kappaleissa kuvattua menetelmää noudattaen vahvistettujen lukujen muuttamiseen.

(8)

Laskelman olisi perustuttava jäsenvaltioiden toimittamiin virallisiin Eurostatin tietoihin, jos niitä on saatavilla. Jos näitä tietoja ei tilastojen luottamuksellisuuden vuoksi ole saatavilla, olisi niiden sijaan käytettävä uusien jäsenvaltioiden komissiolle virallisesti toimittamia tietoja.

(9)

Bulgarian osalta johdanto-osan 1–6 kappaleissa kuvatun menetelmän matemaattinen soveltaminen johdanto-osan 8 kappaleessa tarkoitettuihin tilastotietoihin johtaa tulokseen, jonka mukaan ylijäämävarastoja ei ole, jolloin johdanto-osan 7 kappaleessa kuvatun kaltaisia erityistilanteita koskevia huomautuksia ei tarvitse ottaa huomioon.

(10)

Ylijäämävarastojen taloudellisten seurausten laskemista varten olisi laskettava niiden poistamiskustannukset. Koska säilötyille sienille, joiden varastojen on todettu olevan merkittävästi ylijäämäisiä, ei ole myönnetty vientitukea, on vastaavan lähestymistavan varmistamiseksi aiheellista ottaa perustaksi sisäisten ja ulkoisten keskihintojen erotus. Koska ylijäämävarastojen määrittämisestä johtuvat taloudelliset seuraukset ovat luonteeltaan väliaikaisia, asianomaisten jäsenvaltioiden olisi maksettava vastaavat määrät unionin talousarvioon. On tarpeen vahvistaa kyseisille maksuille maksupäivämäärä. Ottaen huomioon Romanian mainitsema nykyinen vaikea taloustilanne on katsottu aiheelliseksi pidentää näiden maksujen maksuaika neljäksi vuodeksi.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Bulgariassa ja Romaniassa liittymispäivänä vapaassa vaihdannassa olleiden maataloustuotteiden määrät, jotka ovat suuremmat kuin määrät, joiden voidaan katsoa edustavan tavanomaista tasausvarastoa 1 päivänä tammikuuta 2007, sekä kyseisten määrien poistamisesta aiheutuvat, näiltä uusilta jäsenvaltioilta perittävät määrät vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

1.   Liitteessä vahvistettuja määriä pidetään tuloina unionin talousarvioon.

2.   Romania voi maksaa liitteessä vahvistetut määrät unionin talousarvioon neljänä yhtä suurena eränä. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään sitä kuukautta, jona tämä päätös annetaan tiedoksi asianomaiselle uudelle jäsenvaltiolle, seuraavan toisen kuukauden viimeisenä päivänä. Seuraavat erät on maksettava viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2011, 31 päivänä lokakuuta 2012 ja 31 päivänä lokakuuta 2013.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Romanialle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


LIITE

TAVANOMAISET TASAUSVARASTOT YLITTÄVÄT MÄÄRÄT JA BULGARIALTA JA ROMANIALTA PERITTÄVÄT MÄÄRÄT

 

Romania

 

Määrä tonneina

Summa (1 000 euroa)

Sienisäilykkeet

685

108

Yhteensä

685

108