ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.194.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 194

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
24. heinäkuu 2010


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 640/2010, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tonnikalaa (Thunnus thynnus) koskevasta saaliinkirjausohjelmasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 641/2010, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta

23

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

24.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 640/2010,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010,

tonnikalaa (Thunnus thynnus) koskevasta saaliinkirjausohjelmasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unioni on sopimuspuolena 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa, joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 98/392/EY (3), hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyssä sopimuksessa, joka on ratifioitu neuvoston päätöksellä 98/414/EY (4) ja aavan meren kalastusalusten kansainvälisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen edistämisestä tehdyssä sopimuksessa, joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 96/428/EY (5). Unioni osallistuu kyseisten kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti toimiin, joita toteutetaan laajasti vaeltavien kalakantojen kestävän hoidon varmistamiseksi.

(2)

Unioni on neuvoston päätöksen 86/238/ETY (6) nojalla sopimuspuolena yleissopimuksessa Atlantin tonnikalojen suojelusta, ’jäljempänä ICCAT-yleissopimus’. ICCAT-yleissopimuksessa määrätään tonnikalojen ja sen lähilajien säilyttämisen ja hoidon alueellisen yhteistyön puitteista Atlantin valtamerellä ja sitä ympäröivillä merillä Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) avulla sekä sellaisten ICCAT-yleissopimusalueella sovellettavien suositusten antamisesta, jotka velvoittavat sopimuspuolia ja yhteistyötä tekeviä muita kuin sopimuspuolia, yhteisöjä ja kalastusyhteisöjä.

(3)

ICCAT:n antamat tonnikalan tilastointiasiakirjaohjelmia koskevat suositukset 1992–01, 1993–03, 1996–10, 1997–04, 1998–12, 03–19 ja 06–15 sekä päätöslauselmat 1993–02, 1994–04 ja 1994–05 on pantu täytäntöön tonnikalaa, miekkakalaa ja isosilmätonnikalaa koskevan yhteisön tilastointijärjestelmän perustamisesta 8 päivänä huhtikuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1984/2003 (7).

(4)

Tonnikalakantojen sääntelytoimenpiteiden osana sekä tilastotietojen laadun ja luotettavuuden parantamiseksi ja laittoman kalastuksen ehkäisemiseksi, vastustamiseksi ja poistamiseksi ICCAT antoi Recifessä (Brasilia) 15 päivänä marraskuuta 2009 pidetyssä vuosikokouksessaan suosituksen 09–11 ICCAT:n tonnikalasaaliiden kirjausohjelmaa koskevan suosituksen 08–12 muuttamiseksi. Tämä suositus tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010, ja unionin on tarpeen panna se täytäntöön.

(5)

ICCAT:n tonnikalasaaliiden kirjausohjelmaa koskevien säännösten helppolukuisuuden ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 1984/2003 säännökset, jotka koskevat ICCAT:n tonnikalan tilastointiasiakirjaa ja jälleenvientitodistusta, olisi poistettava. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1984/2003 olisi muutettava vastaavasti.

(6)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla saatetaan ICCAT:n hyväksymät uudet säilyttämistoimenpiteet osaksi lainsäädäntöä ja täten saatetaan tämän asetuksen liitteet ajan tasalle ja täydennetään niitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijoiden tasolla,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden täytäntöönpanon tueksi unionin tonnikalasaaliiden kirjausohjelma, johon sisällytetään ICCAT:n tonnikalasaaliiden kirjausohjelman määräykset kaikkien tonnikalojen alkuperän tunnistamiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’tonnikalalla’ tarkoitetaan liitteessä I lueteltuihin yhdistetyn nimikkeistön koodeihin kuuluvaa Thunnus thynnus -lajin kalaa;

b)

’kotimaankaupalla’ tarkoitetaan

i)

unionin pyyntialuksen ICCAT-yleissopimusalueella pyytämän tai siellä unionin rysällä pyydetyn ja unionin alueella puretun tonnikalan kauppaa yhdessä jäsenvaltiossa taikka kahden tai useamman jäsenvaltion välillä; ja

ii)

unionin pyyntialuksen ICCAT-yleissopimusalueella pyytämän sellaisen kasvatetun tonnikalan kauppaa yhdessä jäsenvaltiossa taikka kahden tai useamman jäsenvaltion välillä, joka on siirretty kasvatushäkkiin unionin alueelle sijoittautuneeseen kasvatuslaitokseen;

c)

’viennillä’ tarkoitetaan unionin pyyntialusten ICCAT-yleissopimusalueella pyytämien tai siellä unionin rysällä pyydetyn, mukaan lukien unionin alueelta, kolmansista maista tai kalavesiltä saadun, tonnikalan viemistä kolmanteen maahan;

d)

’tuonnilla’ tarkoitetaan kolmannen maan pyyntialuksen ICCAT-yleissopimusalueella pyytämän tai siellä kolmannen maan rysällä pyydetyn tonnikalan tuontia unionin alueelle, myös kasvatushäkkiin siirtoa, lihotusta, kasvatusta tai jälleenlaivausta varten;

e)

’jälleenviennillä’ tarkoitetaan unionin alueelle aiemmin tuodun tonnikalan viemistä unionin alueelta;

f)

’ICCAT-yleissopimusalueella’ tarkoitetaan aluetta, joka määritellään yleissopimuksessa Atlantin tonnikalojen suojelusta;

g)

’lippujäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jonka lipun alla pyyntialus purjehtii;

h)

’rysäjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa rysä sijaitsee;

i)

’kasvatusjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa kalankasvatuslaitos sijaitsee;

j)

’sopimuspuolilla’ tarkoitetaan ICCAT:n sopimuspuolia, yhteistyötä tekeviä muita kuin sopimuspuolia, yhteisöjä ja kalastusyhteisöjä;

k)

’erällä’ tarkoitetaan tonnikalatuotteiden määrää, jolla on samanlainen tarjontamuoto ja joka on peräisin samalta asianomaiselta maantieteelliseltä alueelta ja samalta kalastusalukselta, taikka samasta kalastusalusten ryhmästä, tai samasta rysästä.

II   LUKU

TONNIKALAN SAALISASIAKIRJA

3 artikla

Yleiset säännökset

1.   Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikista niiden satamissa puretuista tai jälleenlaivatuista sekä liitteessä IV mainitulla tavalla kasvatushäkkiin siirretyistä ja niiden kasvatuslaitoksista nostetuista tonnikaloista esitetään asianmukaisesti täytetty tonnikalan saalisasiakirja, jäljempänä ’saalisasiakirja’.

2.   Kunkin kotimaankaupan kohteena olevan taikka unionin alueelle tuodun tai sieltä viedyn tai jälleenviedyn tonnikalaerän mukana on oltava validoitu saalisasiakirja lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 4 artiklan 3 kohtaa, ja tapauksen mukaan ICCAT:n siirtoilmoitus tai validoitu tonnikalan jälleenvientitodistus, jäljempänä ’jälleenvientitodistus’.

Tonnikalan purkaminen, jälleenlaivaus, kasvatushäkkiin siirto, häkistä nostaminen, kotimaankauppa, tuonti, vienti tai jälleenvienti ilman täytettyä ja validoitua saalisasiakirjaa ja tapauksen mukaan myös jälleenvientitodistusta on kiellettyä.

3.   Jäsenvaltiot eivät saa siirtää tonnikalaa kasvatuslaitokseen, joka ei ole jäsenvaltion tai sopimuspuolten hyväksymä tai joka ei sisälly ICCAT:n rekisteriin vesiviljelylaitoksista, joilla on lupa harjoittaa ICCAT-yleissopimusalueella pyydetyn tonnikalan kasvatusta.

4.   Kasvatusjäsenvaltioiden on varmistettava, että tonnikalasaaliit pannaan eri häkkeihin tai häkkisarjoihin ja erotellaan lähtöpaikkana olleen jäsenvaltion tai sopimuspuolen mukaan.

5.   Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, kasvatusjäsenvaltioiden on varmistettava, että tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä 6 päivänä huhtikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 302/2009 (8) 2 artiklan g kohdassa määritellyistä yhteisistä kalastustoimista peräisin olevat tonnikalasaaliit pannaan eri häkkeihin tai häkkisarjoihin ja erotellaan yhteisten kalastustoimien mukaan.

6.   Kasvatusjäsenvaltioiden on varmistettava, että tonnikalat nostetaan kasvatuslaitoksista niiden pyyntivuonna tai ennen kurenuotta-alusten pyyntikauden alkua, jos ne nostetaan seuraavana vuonna. Jos nostotoimia ei ole saatu päätökseen tuon ajanjakson aikana, kasvatusjäsenvaltioiden on täytettävä ja toimitettava vuosittain siirtoilmoitus komissiolle kymmenen päivän kuluessa tuon ajanjakson päättymisestä. Ilmoituksessa on oltava:

siirrettäväksi tarkoitettujen kalojen määrät (ilmaistuna kiloina) ja lukumäärä;

pyyntivuosi;

kokokoostumus;

lippujäsenvaltio tai sopimuspuoli, pyyntialuksen ICCAT-numero ja nimi;

siirrettävien saaliiden saalisasiakirjan viitenumerot;

lihotuslaitoksen nimi ja ICCAT-numero;

häkin numero; ja

tiedot nostetuista määristä (ilmaistuna kiloina) nostamisen päätyttyä.

Komissio toimittaa ilmoitukset ICCAT:n sihteeristölle viiden päivän kuluessa.

7.   Edellä 6 kohdan mukaisesti siirretyt määrät on pantava kasvatuslaitoksessa eri häkkeihin tai häkkisarjoihin pyyntivuoden mukaan.

8.   Lippu- tai rysäjäsenvaltiot saavat toimittaa saalisasiakirjalomakkeet ainoastaan niille pyyntialuksilleen ja rysilleen, joilla on lupa kalastaa tonnikalaa ICCAT-yleissopimusalueella, myös sivusaaliina.

9.   Kussakin saalisasiakirjalomakkeessa on oltava yksilöllinen tunnistenumero. Tunnistenumeron on viitattava tiettyyn lippu- tai rysäjäsenvaltioon, ja se on annettava kullekin pyyntialukselle tai rysälle. Näitä lomakkeita ei voi siirtää toiselle pyyntialukselle tai rysälle.

10.   Kunkin osaerän tai jalostetun tuotteen mukana on oltava saalisasiakirjan jäljennös, johon on jäljitettävyyssyistä merkitty alkuperäisen saalisasiakirjan yksilöllinen tunnistenumero.

11.   Muiden kalan osien kuin kalanlihan (so. pään, silmien, mädin ja maidin, sisälmysten ja pyrstön) kotimaankauppa, tuonti, vienti ja jälleenvienti vapautetaan tämän asetuksen vaatimuksista.

4 artikla

Validointi

1.   Pyyntialusten päälliköiden, rysien käyttäjien, laitosten hoitajien, myyjien, viejien tai heidän valtuutettujen edustajiensa on täytettävä saalisasiakirja, jos mahdollista sähköisesti, antamalla vaaditut tiedot oikeissa kohdissa ja pyytämällä sen 2 kohdan mukaista validointia aina tonnikalan purkamisen, siirtämisen, häkkiin siirron, noston, jälleenlaivauksen, kotimaankaupan ja viennin yhteydessä.

2.   Saalisasiakirjan validoinnista vastaa lippu-, rysä- tai kasvatusjäsenvaltion taikka sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, johon myyjä tai viejä on sijoittautunut. Jäsenvaltiot saavat validoida saalisasiakirjan koko tonnikalamäärän osalta ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

a)

pyyntialus purjehtii kyseisen jäsenvaltion lipun alla tai rysä tai laitos, josta tonnikala on nostettu, sijaitsee kyseisessä jäsenvaltiossa;

b)

kaikki saalisasiakirjassa annetut tiedot on todettu oikeiksi erälle tehdyssä tarkastuksessa;

c)

validoitaviksi esitetyt kokonaismäärät ovat kullekin kalastusvuodelle vahvistettujen kiintiöiden tai saalisrajoitusten mukaiset, tarvittaessa pyyntialuksille tai rysille myönnetyt yksittäiset kiintiöt mukaan luettuina; ja

d)

tonnikala täyttää ICCAT:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden asiaa koskevat vaatimukset.

3.   Tämän artiklan 2 kohdan mukaista validointia ei vaadita, jos tonnikalan pyytänyt lippu- tai rysäjäsenvaltio on merkinnyt 5 artiklan mukaisesti koko myytävissä olevan tonnikalamäärän.

4.   Jos pyydetyt ja puretut tonnikalamäärät ovat alle tonnin tai pienempiä kuin kolme kalaa, väliaikaisena saalisasiakirjana voidaan ennen kotimaankauppaa tai vientiä käyttää kalastuspäiväkirjaa tai myynti-ilmoitusta, kunnes saalisasiakirja validoidaan seitsemän päivän kuluessa.

5.   Validoidussa saalisasiakirjassa on annettava liitteessä II esitetyt tiedot soveltuvin osin.

6.   Saalisasiakirjan malli esitetään liitteessä III. Jos jossakin saalisasiakirjan mallin kohdassa ei ole riittävästi tilaa tonnikalan liikkeiden selvittämiseksi aukottomasti pyyntivaiheesta kauppaan, kyseiset tiedot voidaan tarvittaessa antaa liitteessä. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on validoitava liite mahdollisimman pian ja viimeistään tonnikalaa seuraavan kerran siirrettäessä.

7.   Saalisasiakirjan laatimista, numerointia, täyttämistä ja validointia koskevat ohjeet ovat liitteessä IV.

5 artikla

Merkintä

1.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden pyyntialukset tai rysien käyttäjät kiinnittävät kuhunkin tonnikalaan merkin mieluiten teurastuksen yhteydessä mutta viimeistään kaloja purettaessa. Merkeissä on oltava yksilöllinen jäsenvaltiokohtainen numero, ja ne on suojattava väärinkäytöltä. Merkin numeroiden on liityttävä saalisasiakirjaan.

2.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yhteenveto merkintäohjelman täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa yhteenvedot ICCAT:n sihteeristölle kohtuullisen ajan kuluessa.

3.   Merkkien käyttö on sallittua ainoastaan, kun saaliiden kokonaismäärät ovat kullekin kalastusvuodelle vahvistettujen jäsenvaltioiden kiintiöiden tai saalisrajoitusten mukaiset, tarvittaessa pyyntialuksille tai rysille myönnetyt yksittäiset kiintiöt mukaan luettuina.

III   LUKU

TONNIKALAN JÄLLEENVIENTITODISTUS

6 artikla

Yleiset säännökset

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaisen niiden alueelta jälleenvietävän tonnikalaerän mukana on validoitu jälleenvientitodistus.

Jälleenvientitodistusta ei vaadita, jos kasvatettua tonnikalaa tuodaan elävänä.

2.   Jälleenviennistä vastuussa olevan toimijan on täytettävä jälleenvientitodistus antamalla vaaditut tiedot todistuksen oikeissa kohdissa ja pyytämällä sen validointia jälleenvietävän tonnikalaerän osalta. Täytetyn jälleenvientitodistuksen mukana on oltava jäljennös aiemmin tuotuun tonnikalaan liittyvistä validoiduista saalisasiakirjoista.

7 artikla

Jälleenviennin validointi

1.   Jälleenvientitodistuksen validoinnista vastaa jälleenviejäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

2.   Toimivaltainen viranomainen saa validoida jälleenvientitodistuksen kaikkien tonnikalatuotteiden osalta ainoastaan, jos:

a)

kaikki jälleenvientitodistuksessa annetut tiedot on todettu oikeiksi;

b)

jälleenvientitodistuksen tueksi esitetyt validoidut saalisasiakirjat on hyväksytty jälleenvientitodistuksessa ilmoitettujen tuotteiden tuonnin osalta;

c)

jälleenvietävät tuotteet ovat täysin tai osittain samoja kuin validoiduissa saalisasiakirjoissa ilmoitetut tuotteet; ja

d)

validoituun jälleenvientitodistukseen liitetään saalisasiakirjan / -kirjojen jäljennös.

3.   Validoidussa jälleenvientitodistuksessa on annettava liitteessä V esitetyt tiedot.

IV   LUKU

TOIMITTAMINEN JA TARKASTUS

8 artikla

Validoitujen asiakirjojen toimittaminen ja säilyttäminen

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava jäljennös kaikista validoiduista saalisasiakirjoista tai jälleenvientitodistuksista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 4 artiklan 3 kohtaa, mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa validointipäivästä, tai viipymättä, jos kuljetuksen odotetaan kestävän enintään viisi työpäivää, seuraaville tahoille:

a)

komissiolle;

b)

jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tai sopimuspuolille, jos tonnikala on tarkoitettu kotimaankauppaan, kasvatukseen tai tuontiin; ja

c)

ICCAT:n sihteeristölle.

2.   Jäsenvaltioiden on säilytettävä laatimiensa tai vastaanottamiensa validoitujen saalisasiakirjojen ja jälleenvientitodistusten jäljennökset vähintään kaksi vuotta.

9 artikla

Tarkastus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset yksilöivät jokaisen tonnikalaerän, joka puretaan, jälleenlaivataan tai suunnataan kotimaankauppaan niiden alueella tai joka tuodaan niiden alueelle taikka viedään tai jälleenviedään niiden alueelta. Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava validoidut saalisasiakirjat ja muut vastaavat asiakirjat kustakin tonnikalaerästä tutkintaa varten. Tutkinta sisältää ICCAT:n sihteeristön ylläpitämän validointitietokannan tarkastelun.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia myös erän sisältöä tarkastaakseen saalisasiakirjassa ja vastaavissa asiakirjoissa annetut tiedot, ja niiden on tarvittaessa tehtävä asianomaisia toimijoita koskevia tarkastuksia.

3.   Jos 1 ja 2 kohdan mukaisesti tehtyjen tutkimusten tai tarkastusten perusteella herää epäilys, pitävätkö saalisasiakirjassa annetut tiedot paikkansa, jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä saalisasiakirjan / -kirjat tai jälleenvientitodistuksen / -todistukset laatineiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tällaisten epäilysten hälventämiseksi.

4.   Jos jäsenvaltio havaitsee erän, jonka mukana ei ole saalisasiakirjaa, sen on ilmoitettava havainnostaan lähettävälle jäsenvaltiolle tai viejänä toimivalle sopimuspuolelle sekä lippujäsenvaltiolle tai lippusopimuspuolelle, jos nämä ovat tiedossa.

5.   Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisten tutkimusten ja tarkastusten ollessa kesken jäsenvaltiot eivät voi myöntää erälle lupaa kotimaankauppaan, tuontiin tai vientiin eivätkä ottaa vastaan siirtoilmoitusta, kun kyse on kasvatuslaitoksiin tarkoitetusta elävästä tonnikalasta.

6.   Jos jäsenvaltio päättää 1 kohdan mukaisten tutkimusten tai tarkastusten perusteella sekä yhteistyössä asianomaisten validointiviranomaisten kanssa, että saalisasiakirja tai jälleenvientitodistus on mitätön, kyseisen tonnikalaerän kotimaankauppa, tuonti, vienti tai jälleenvienti kielletään.

V   LUKU

TIETOJEN TOIMITTAMINEN

10 artikla

Validointia ja yhteysviranomaisia koskevat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

saalisasiakirjojen tai jälleenvientitodistusten validoinnista ja tarkastamisesta vastaavien toimivaltaisten viranomaistensa nimet ja täydelliset osoitteet;

b)

henkilökohtaisesti valtuutettujen viranomaisten nimet ja virka-asemat sekä näytteet leimasta tai sinetistä; ja

c)

tarvittaessa näytteet merkeistä.

2.   Tiedonannossa on ilmoitettava päivämäärä, jona 1 kohdassa tarkoitetut tiedot tulevat voimaan. Validointiviranomaisia ja -virkamiehiä koskevat päivitetyt tiedot on toimitettava komissiolle hyvissä ajoin.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle yhteysviranomaiset, joille on annettava tieto, kun ilmenee saalisasiakirjoihin tai jälleenvientitodistuksiin liittyviä kysymyksiä, ja erityisesti näiden nimet.

4.   Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä edelleen ICCAT:n sihteeristölle.

11 artikla

Ohjelman vuosikertomus

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 15 päivänä syyskuuta sähköisessä muodossa oleva ohjelmakertomus, joka kattaa ajanjakson edellisen vuoden 1 päivästä heinäkuuta kuluvan vuoden 30 päivään kesäkuuta ja sisältää liitteessä VI esitetyt tiedot.

2.   Komissio laatii ohjelman vuosikertomuksen unionin osalta ja toimittaa sen ICCAT:n sihteeristölle viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä lokakuuta.

VI   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

12 artikla

Liitteiden muuttaminen

Soveltaakseen ICCAT:n hyväksymiä säilyttämistoimenpiteitä komissio voi muuttaa tämän asetuksen liitteitä delegoiduilla säädöksillä 13 artiklan ja 14 ja 15 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Tällaisia delegoituja säädöksiä antaessaan komissio noudattaa tämän asetuksen säännöksiä.

13 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 14 päivänä elokuuta 2010 lukien valta antaa 12 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 14 artiklan mukaisesti.

2.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 14 ja 15 artiklassa säädettyjä ehtoja.

14 artikla

Siirretyn säädösvallan peruuttaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.   Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, delegoitu säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

3.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

16 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttaminen

1.   Muutetaan asetus (EY) N:o 1984/2003 seuraavasti:

a)

poistetaan otsikosta ilmaisu ”tonnikalaa”;

b)

poistetaan 1 artiklan a alakohdasta ilmaisu ”tonnikalan (Thunnus thynnus)”;

c)

poistetaan 2 artiklasta ilmaisu ”tonnikaloihin”;

d)

poistetaan 3 artiklan a alakohta;

e)

poistetaan 4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta;

f)

poistetaan 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohdasta ilmaisu ”tonnikalasta”;

g)

poistetaan 5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta;

h)

poistetaan 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta;

i)

poistetaan 8 artiklan a alakohdasta ilmaisu ”tonnikalalle”;

j)

poistetaan 9 artiklan 2 kohdan a alakohta;

k)

kumotaan liitteet I, IV a, IX ja XV.

2.   Viittauksia asetuksen (EY) N:o 1984/2003 kumottuihin säännöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

17 artikla

Uuudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee uudelleen tätä asetusta ICCAT:n antamien suositusten perusteella ottaen huomioon sen kokouksissa esitettävät tonnikalakantojen kokoa koskevat ajantasaistetut tieteelliset lausunnot ja tekee tarvittaessa muutosehdotuksia.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 7 päivänä heinäkuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. CHASTEL


(1)  Lausunto, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17 päivänä kesäkuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2010.

(3)  EYVL L 179, 23.6.1998, s. 1.

(4)  EYVL L 189, 3.7.1998, s. 14.

(5)  EYVL L 177, 16.7.1996, s. 24.

(6)  EYVL L 162, 18.6.1986, s. 33.

(7)  EYVL L 295, 13.11.2003, s. 1.

(8)  EUVL L 96, 15.4.2009, s. 1.


LIITE I

2 ARTIKLAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUT TUOTTEET

Tavaran kuvaus

Yhdistetyn nimikkeistön koodi (1)

Elävät tonnikalat (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Tonnikala (Thunnus thynnus), tuore tai jäähdytetty, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu kalanliha

0302 35 10

Tonnikala (Thunnus thynnus), tuore tai jäähdytetty, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu kalanliha kuin kalavalmisteiden ja -säilykkeiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

0302 35 90

Tonnikala (Thunnus thynnus), kokonaisena, jäädytettynä, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu kalavalmisteiden ja -säilykkeiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu kalanliha

0303 45 11

Tonnikala (Thunnus thynnus), jäädytettynä, perattuna ilman kiduksia, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu kalavalmisteiden ja -säilykkeiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu kalanliha

0303 45 13

Tonnikala (Thunnus thynnus), jäädytettynä, muuten kuin kokonaisena tai perattuna ilman kiduksia, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu kalavalmisteiden ja-säilykkeiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu kalanliha

0303 45 19

Tonnikala (Thunnus thynnus), jäädytettynä, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu kalanliha kuin kalavalmisteiden ja -säilykkeiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

0303 45 90

Tonnikalan (Thunnus thynnus) fileet, tuoreet tai jäähdytetyt

ex 0304 19 39

Tonnikalan (Thunnus thynnus) muu kalanliha kuin fileet, tuore tai jäähdytetty

ex 0304 19 39

Tonnikalan (Thunnus Thynnus) fileet ja muu kalanliha, jäädytetyt

ex 0304 29 45

Tonnikalan (Thunnus thynnus) muu kalanliha

ex 0304 99 99

Tonnikalan (Thunnus thynnus) fileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan savustetut

0305 30 90

Savustettu tonnikala (Thunnus thynnus), myös fileinä

0305 49 80

Kuivattu tonnikala (Thunnus thynnus), myös suolattu, mutta ei savustettu

0305 59 80

Suolattu, muu kuin kuivattu tai savustettu, sekä suolavedessä oleva tonnikala (Thunnus thynnus)

0305 69 80

Kokonainen tai paloiteltu tonnikala (Thunnus thynnus), ei kuitenkaan murskeena tai jauheena, kalavalmisteina tai -säilykkeinä kasviöljyssä

ex 1604 14 11

Kokonainen tai paloiteltu tonnikala (Thunnus thynnus), ei kuitenkaan murskeena tai jauheena, kalavalmisteina tai -säilykkeinä muussa kuin kasviöljyssä, ja fileet (ns. ”loins”)

ex 1604 14 16

Kokonainen tai paloiteltu tonnikala (Thunnus thynnus), ei kuitenkaan murskeena tai jauheena, kalavalmisteina tai -säilykkeinä muussa kuin kasviöljyssä, ei kuitenkaan fileet (ns. ”loins”)

ex 1604 14 18

Muu kuin kokonainen tai paloiteltu tonnikala (Thunnus thynnus), ei kuitenkaan murskeena tai jauheena

ex 1604 20 70


(1)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1) liite I.


LIITE II

TONNIKALAN SAALISASIAKIRJASSA ANNETTAVAT TIEDOT

1.   Tonnikalaa koskevan ICCAT-saalisasiakirjan numero

2.   Saalistiedot

Aluksen tai rysän kuvaus

Pyyntialuksen tai rysän nimi

Lippu- tai rysäjäsenvaltio

Aluksen tai rysän ICCAT-rekisterinumero (tarvittaessa)

Saaliin kuvaus

Päivä, pyyntialue ja käytetty pyydys

Kalojen lukumäärä, kokonaiselopaino ja keskipaino (1)

Merkin numero (tarvittaessa)

Yhteisiä kalastustoimia koskeva ICCAT-rekisterinumero (tarvittaessa)

Viranomaisen vahvistus

Viranomaisen ja allekirjoittaneen henkilön nimi, virka-asema, allekirjoitus, leima ja päiväys

3.   Elävien kalojen kauppaa koskevat tiedot

Tuotteen kuvaus

Kokonaiselopaino, kalojen lukumäärä, pyyntialue

Viejää/myyjää koskevat tiedot

Vienti- tai lähtöpaikka

Vientiyrityksen nimi, osoite, allekirjoitus ja päiväys

Kasvatuslaitos (nimi ja ICCAT-numero) ja määrämaa

Kuljetuksen kuvaus (mukaan on liitettävä asiaa koskevat asiakirjat)

Tuojaa/ostajaa koskevat tiedot

Tuonti- tai määräpaikka

Tuontiyrityksen nimi, osoite, allekirjoitus ja päiväys

Viranomaisen vahvistus

Viranomaisen ja allekirjoittaneen henkilön nimi, virka-asema, allekirjoitus, leima ja päiväys

4.   Siirtoa koskevat tiedot

Hinausaluksen kuvaus

ICCAT:n siirtoilmoituksen numero

Aluksen nimi ja lippuvaltio

ICCAT-rekisterinumero ja hinattavan häkin numero (tarvittaessa)

Siirron aikana kuolleiden kalojen lukumäärä ja kokonaispaino

5.   Jälleenlaivausta koskevat tiedot

Rahtialuksen kuvaus

Nimi

Lippuvaltio

ICCAT-rekisterinumero

Päivämäärä

Satama (nimi ja maa tai sijainti)

Tuotteen kuvaus

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Kokonaispaino (netto)

Viranomaisen vahvistus

Viranomaisen ja allekirjoittaneen henkilön nimi, virka-asema, allekirjoitus, leima ja päiväys

6.   Kalankasvatusta koskevat tiedot

Kasvatuslaitoksen kuvaus

Nimi, kasvatuslaitoksen jäsenvaltio

ICCAT:n FFB-numero ja laitoksen sijainti

Osallistuuko kansalliseen näytteenotto-ohjelmaan (kyllä tai ei)

Häkin kuvaus

Kasvatushäkkiin siirtopäivä, häkin numero

Kalojen kuvaus

Kalojen arvioitu lukumäärä, kokonaispaino ja keskipaino (2)

ICCAT:n alueellista tarkkailijaa koskevat tiedot

Nimi, ICCAT-numero, allekirjoitus

Arvioitu kokokoostumus (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)

Viranomaisen vahvistus

Viranomaisen ja allekirjoittaneen henkilön nimi, virka-asema, allekirjoitus, leima ja päiväys

7.   Kalojen nostamista koskevat tiedot

Noston kuvaus

Nostopäivä

Kalojen lukumäärä, kokonaiselopaino ja keskipaino

Merkkien numerot (tarvittaessa)

ICCAT:n alueellista tarkkailijaa koskevat tiedot

Nimi, ICCAT-numero, allekirjoitus

Viranomaisen vahvistus

Viranomaisen ja allekirjoittaneen henkilön nimi, virka-asema, allekirjoitus, leima ja päiväys

8.   Kauppaa koskevat tiedot

Tuotteen kuvaus

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (jos tähän kohtaan merkitään erityyppisiä tuotteita, on ilmoitettava kunkin tuotetyypin paino)

Kokonaispaino (netto)

Viejää/myyjää koskevat tiedot

Vienti- tai lähtöpaikka

Vientiyrityksen nimi, osoite, allekirjoitus ja päiväys

Määrämaa

Kuljetuksen kuvaus (mukaan on liitettävä asiaa koskevat asiakirjat)

Viranomaisen vahvistus

Viranomaisen ja allekirjoittaneen henkilön nimi, virka-asema, allekirjoitus, leima ja päiväys

Tuojaa/ostajaa koskevat tiedot

Tuonti- tai määräpaikka

Tuontiyrityksen nimi, osoite, allekirjoitus ja päiväys


(1)  Paino ilmoitetaan mikäli mahdollista elopainona. Jollei käytetä elopainoa, ilmoitettava tuotetyyppi (esim. GG) sarakkeessa ”Kokonaispaino” ja ”Keskipaino”.

(2)  Paino ilmoitetaan mikäli mahdollista elopainona. Jollei käytetä elopainoa, ilmoitettava tuotetyyppi (esim. GG) sarakkeessa ”Kokonaispaino” ja ”Keskipaino”.


LIITE III

TONNIKALAA KOSKEVAN ICCAT-SAALISASIAKIRJAN MALLI

Image

Image


LIITE IV

Saalisasiakirjan laatimista, numerointia, täyttämistä ja validointia koskevat ohjeet

1.   YLEISET PERIAATTEET

1)   Kieli

Jos saalisasiakirja täytetään muulla kuin virallisella ICCAT-kielellä (englanti, ranska ja espanja), siihen on liitettävä englanninkielinen käännös.

2)   Numerointi

Jäsenvaltioiden on luotava saalisasiakirjoille yksilölliset numerointijärjestelmät käyttämällä ISOn kaksikirjaimista maakoodia yhdessä vähintään kahdeksasta numeromerkistä koostuvan numerosarjan kanssa siten, että vähintään kaksi numerosarjan numeromerkkiä ilmoittaa saalisvuoden.

Laskentaesimerkki: FR-09-123456 (jossa FR tarkoittaa Ranskaa)

Osaerien tai jalostettujen tuotteiden tapauksessa alkuperäisen saalisilmoituksen jäljennökset on numeroitava siten, että alkuperäisiin saalisilmoituksiin lisätään kaksinumeroinen luku.

Laskentaesimerkki: FR-09-123456–01, FR-09-123456–02, FR-09-123456–03 jne.

Numeroiden on oltava peräkkäisiä ja mielellään painettuja. Tyhjien saalisasiakirjojen sarjanumerot rekisteröidään vastaanottajan nimen mukaisesti.

3)   Validointi

Saalisasiakirjan malli ei korvaa ennakkoon annettavaa siirtolupaa eikä häkkiin siirtoa koskevaa lupaa.

2.   SAALISTIEDOT

1)   Täyttäminen

a)   Yleiset periaatteet

Tämä kohta koskee kaikkia tonnikalasaaliita.

Pyyntialuksen päällikkö tai rysän käyttäjä tai heidän valtuutettu edustajansa tai lippu- tai rysäjäsenvaltion valtuutettu edustaja on vastuussa SAALISTIEDOT-kohdan täyttämisestä ja validointipyynnöstä.

SAALISTIEDOT -kohta on täytettävä viimeistään siihen mennessä, kun hinattaviin häkkeihin siirtäminen, jälleenlaivaus tai purkaminen on päättynyt.

Huom. Yhteisen kalastustoimen tapauksessa yhteisessä kalastustoimessa mukana olleen kunkin pyyntialuksen päällikön on täytettävä saalisasiakirja jokaisesta saaliista.

b)   Erityisohjeet

”LIPPU”: ilmoittakaa lippu- tai rysäjäsenvaltio.

”ICCAT-rekisterinumero”: ilmoittakaa tonnikalaa luvallisesti ICCAT-yleissopimusalueella pyytävän pyyntialuksen tai rysän ICCAT-numero. Tätä tietoa ei sovelleta pyyntialuksiin, jotka kalastavat tonnikalaa sivusaaliina.

”PYYDYS”: määritelkää kalastuspyydyksen tyyppi käyttäen seuraavia koodeja:

BB Vapapyydys

GILL Verkko

HAND Käsisiima

HARP Harppuuna

LL Pitkäsiima

MWT Pelaginen trooli

PS Kurenuotta

RR Vapapyydys/kela

SURF Luokittelematon pintakalastus

TL Valvottu siima

TRAP Tonnikalarysä

TROL Uistelusiima

UNCL Täsmentämättömät menetelmät

OT Muu

”KOKONAISPAINO”: ilmoittakaa elopaino kiloina. Jos elopainoa ei käytetä pyynnin aikana, ilmoittakaa tuotetyyppi (esimerkiksi GG). Yhteisen kalastustoimen tapauksessa ilmoitetun määrän on vastattava kullekin pyyntialukselle määritettyä jakoperustaa.

”ALUE”: ilmoittakaa, onko alue Välimeri, Länsi-Atlantti vai Itä-Atlantti.

”MERKIN NRO (tarvittaessa)”: rivejä voidaan lisätä, jotta yksittäisen kalan jokainen merkin numero voidaan luetteloida.

2)   Validointi

Lippu- tai rysäjäsenvaltio on vastuussa SAALISTIEDOT-kohdan validoinnista, jollei tonnikalaa ole merkitty tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

Puretun tai jälleenlaivatun kalan validointi on tehtävä viimeistään siihen mennessä, kun jälleenlaivaus tai purkaminen on päättynyt.

Elävän, siirretyn kalan validointi voidaan tehdä siirrettäessä sitä ensimmäisen kerran hinattaviin häkkeihin, mutta joka tapauksessa viimeistään siihen mennessä, kun häkkeihin siirto on päättynyt.

3.   ELÄVIEN KALOJEN KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT

1)   Täyttäminen

a)   Yleiset periaatteet:

Tämä kohta koskee vain elävien tonnikalojen kotimaankauppaa tai vientiä.

Pyyntialuksen päällikkö tai hänen valtuutettu edustajansa tai lippujäsenvaltion valtuutettu edustaja on vastuussa ELÄVIEN KALOJEN KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT -kohdan täyttämisestä ja validointipyynnöstä.

ELÄVIEN KALOJEN KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT -kohta on täytettävä viimeistään siihen mennessä, kun ensimmäinen siirto hinattaviin häkkeihin on päättynyt.

Huom. Jos kaloja kuolee siirron aikana ja ne kaupataan kotimaassa tai viedään, alkuperäinen saalisasiakirja (SAALISTIEDOT-kohta täytettynä ja tarvittaessa validoituna) on kopioitava ja pyyntialuksen päällikön tai hänen valtuutetun edustajansa tai lippujäsenvaltion valtuutetun edustajan on täytettävä kopioidun saalisasiakirjan KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT -kohta ja välitettävä se kotimaiselle ostajalle/tuojalle. Kopion validointi takaa kopion aitouden ja sen, että asianomaisen jäsenvaltion viranomaiset ovat rekisteröineet sen.

Ilman tätä validointia saalisasiakirjan kopio on mitätön.

b)   Erityisohjeet:

”ALUE”: ilmoittakaa, onko siirtoalue Välimeri, Länsi- Atlantti vai Itä-Atlantti.

”VIENTI-/LÄHTÖPAIKKA”: ilmoittakaa sen kalastusalueen jäsenvaltion tai sopimuspuolen nimi, jossa tonnikala siirrettiin, tai muutoin ilmoittakaa ”aava meri”.

”KULJETUKSEN KUVAUS”: liittäkää mukaan asiaankuuluvat asiakirjat, joilla kauppa todistetaan oikeaksi.

2)   Validointi

Lippujäsenvaltio ei saa validoida saalisasiakirjoja, jos SAALISTIEDOT-kohtaa ei ole täytetty ja tarvittaessa validoitu.

Validointi voidaan tehdä ensimmäisen kerran hinattaviin häkkeihin siirrettäessä, mutta joka tapauksessa viimeistään siihen mennessä, kun häkkeihin siirto on päättynyt.

4.   SIIRTOA KOSKEVAT TIEDOT

1)   Täyttäminen

a)   Yleiset periaatteet:

Tämä kohta koskee vain eläviä tonnikaloja.

Pyyntialuksen päällikkö tai hänen valtuutettu edustajansa tai lippujäsenvaltion valtuutettu edustaja on vastuussa SIIRTOA KOSKEVAT TIEDOT -kohdan täyttämisestä ja validointipyynnöstä.

SIIRTOA KOSKEVAT TIEDOT -kohta on täytettävä viimeistään siihen mennessä, kun ensimmäinen siirto on päättynyt.

Pyyntialuksen päällikön on annettava ensimmäisen siirron lopussa saalisasiakirja (kohdat SAALISTIEDOT, ELÄVÄN KALAN KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT ja SIIRTOA KOSKEVAT TIEDOT täytettyinä ja tarvittaessa validoituina) hinausaluksen päällikölle.

Täytetyn ja tarvittaessa validoidun saalisasiakirjan on kuljettava mukana, kun kalaa siirretään laitokseen, mukaan lukien elävän tonnikalan siirto toiseen kuljetushäkkiin tai kuolleen tonnikalan siirto kuljetushäkistä avustavaan alukseen.

Huom. Jos kaloja kuolee siirron aikana alkuperäinen saalisasiakirja (kohdat SAALISTIEDOT, ELÄVÄN KALAN KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT ja SIIRTOA KOSKEVAT TIEDOT täytettyinä ja tarvittaessa validoituina) on kopioitava ja kotimaisen myyjän/viejän tai hänen valtuutetun edustajansa tai lippujäsenvaltion valtuutetun edustajan on täytettävä kopioidun saalisasiakirjan KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT -kohta ja välitettävä se kotimaiselle ostajalle/tuojalle. Kopion validointi takaa kopion aitouden ja sen, että asianomaisen jäsenvaltion viranomaiset ovat rekisteröineet sen. Ilman tätä validointia saalisasiakirjan kopio on mitätön.

b)   Erityisohjeet:

”KULJETUKSEN AIKANA KUOLLEIDEN KALOJEN LUKUMÄÄRÄ” ja ”KUOLLEIDEN KALOJEN KOKONAISPAINO”: hinausaluksen päällikkö täyttää (tarvittaessa) tiedot.

”HÄKIN NRO”: ilmoittakaa jokaisen häkin numero, jos hinausaluksella on useampi kuin yksi häkki.

2)   Validointi

Tämän kohdan validointia ei vaadita.

5.   JÄLLEENLAIVAUSTA KOSKEVAT TIEDOT

1)   Täyttäminen

a)   Yleiset periaatteet:

Tämä kohta koskee vain kuolleita tonnikaloja.

Jälleenlaivausaluksen päällikkö tai hänen valtuutettu edustajansa tai lippujäsenvaltion valtuutettu edustaja on vastuussa JÄLLEENLAIVAUSTA KOSKEVAT TIEDOT -kohdan täyttämisestä ja validointipyynnöstä.

JÄLLEENLAIVAUSTA KOSKEVAT TIEDOT -kohta on täytettävä viimeistään jälleenlaivauksen päättymiseen mennessä.

b)   Erityisohjeet:

”PÄIVÄMÄÄRÄ”: ilmoittakaa jälleenlaivauksen päivämäärä.

”SATAMAN NIMI”: ilmoittakaa jälleenlaivaukseen nimetty satama.

”SATAMAVALTIO”: ilmoittakaa jälleenlaivaukseen nimetyn sataman jäsenvaltio tai sopimuspuoli.

2)   Validointi

Lippujäsenvaltio ei saa validoida saalisasiakirjoja, jos SAALISTIEDOT-kohtaa ei ole täytetty ja tarvittaessa validoitu.

Validointi on tehtävä viimeistään jälleenlaivauksen päättymiseen mennessä.

6.   LAITOSTA KOSKEVAT TIEDOT

1)   Täyttäminen

a)   Yleiset periaatteet:

Tämä kohta koskee vain eläviä häkkeihin siirrettyjä tonnikaloja.

Hinausaluksen päällikön on annettava saalisasiakirja (kohdat SAALISTIEDOT, ELÄVÄN KALAN KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT ja SIIRTOA KOSKEVAT TIEDOT täytettyinä ja tarvittaessa validoituina) laitoksen hoitajalle häkkiinsiirron yhteydessä.

Laitoksen hoitaja tai hänen valtuutettu edustajansa tai kasvatusjäsenvaltion valtuutettu edustaja on vastuussa LAITOSTA KOSKEVAT TIEDOT -kohdan täyttämisestä.

LAITOSTA KOSKEVAT TIEDOT -kohta on täytettävä viimeistään häkkeihin siirron päättymiseen mennessä.

b)   Erityisohjeet:

”HÄKIN NRO”: ilmoittakaa jokaisen häkin numero.

”ICCAT:n alueellista tarkkailijaa koskevat tiedot”: ilmoittakaa nimi, ICCAT-numero ja pyytäkää allekirjoitus.

2)   Validointi

Kasvatusjäsenvaltio on vastuussa LAITOSTA KOSKEVAT TIEDOT -kohdan validoinnista.

Kasvatusjäsenvaltio ei saa validoida saalisasiakirjoja, jos kohtia SAALISTIEDOT, ELÄVIEN KALOJEN KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT ja SIIRTOA KOSKEVAT TIEDOT ei ole täytetty ja tarvittaessa validoitu.

Validointi on tehtävä viimeistään häkkeihin siirron päättymiseen mennessä.

7.   NOSTOA KOSKEVAT TIEDOT

1)   Täyttäminen

a)   Yleiset periaatteet:

Tämä kohta koskee vain kuolleita, kasvatettuja tonnikaloja.

Laitoksen hoitaja tai hänen valtuutettu edustajansa tai kasvatusjäsenvaltion valtuutettu edustaja on vastuussa NOSTOA KOSKEVAT TIEDOT -kohdan täyttämisestä ja validointipyynnöstä.

NOSTOA KOSKEVAT TIEDOT -kohta on täytettävä viimeistään noston päättymiseen mennessä.

b)   Erityisohjeet:

”MERKIN NRO (tarvittaessa)”: rivejä voidaan lisätä, jotta yksittäisen kalan jokainen merkin numero voidaan luetteloida.

”ICCAT:n alueellista tarkkailijaa koskevat tiedot”: ilmoittakaa nimi, ICCAT-numero ja pyytäkää allekirjoitus.

2)   Validointi

Kasvatusjäsenvaltio on vastuussa NOSTOA KOSKEVAT TIEDOT -kohdan validoinnista.

Kasvatusjäsenvaltio ei saa validoida saalisasiakirjoja, jos kohtia SAALISTIEDOT, ELÄVIEN KALOJEN KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT, SIIRTOA KOSKEVAT TIEDOT ja LAITOSTA KOSKEVAT TIEDOT ei ole täytetty ja tarvittaessa validoitu.

Validointi on tehtävä viimeistään noston päättymiseen mennessä.

8.   KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT

1)   Täyttäminen

a)   Yleiset periaatteet:

Tämä kohta koskee vain kuolleiden tonnikalojen kotimaankauppaa tai vientiä.

Kotimainen myyjä tai viejä tai heidän valtuutettu edustajansa tai myyjän/viejän jäsenvaltion valtuutettu edustaja on vastuussa KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT -kohdan täyttämisestä ja validointipyynnöstä TUOJA/OSTAJA -alakohtaa lukuun ottamatta.

KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT -kohta, TUOJA/OSTAJA -alakohtaa lukuun ottamatta, on täytettävä ennen kuin kala myydään kotimaassa tai viedään.

Kotimaankaupassa kotimaisen ostajan on täytettävä TUOJA/OSTAJA-alakohta sen jälkeen, kun kala on myyty kotimaassa.

Kansainvälisessä kaupassa tuojan on täytettävä TUOJA/OSTAJA-alakohta.

b)   Erityisohjeet:

”KULJETUKSEN KUVAUS”: liittäkää mukaan asiaankuuluvat asiakirjat, joilla kauppa todistetaan oikeaksi.

2)   Validointi

Myyjän/viejän jäsenvaltio on vastuussa KAUPPAA KOSKEVAT TIEDOT -kohdan validoinnista (TUOJA/OSTAJA-alakohtaa lukuun ottamatta), jollei tonnikalaa ole merkitty tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

Huom. Tapauksissa, joissa yhteen saalisasiakirjaan liittyy useampia kuin yksi kotimaankauppa- tai vientitapahtuma, kotimaisen myyjän tai viejän jäsenvaltion on validoitava alkuperäisen saalisasiakirjan kopio, ja sitä on käytettävä ja se on hyväksyttävä alkuperäisenä saalisasiakirjana. Kopion validointi takaa kopion aitouden ja sen, että asianomaisen jäsenvaltion viranomaiset ovat rekisteröineet sen. Ilman tätä validointia saalisasiakirjan kopio on mitätön.

Huom. Jälleenviennissä on käytettävä JÄLLEENVIENTITODISTUSTA kalan myöhempien liikkeiden selvittämiseksi, ja mainittu todistus on voitava yhdistää alkuperäisen saalisasiakirjan numeron perusteella kyseisen alkuperäisen saalisasiakirjan saalistietoihin.

Kun tonnikalan on pyytänyt merkintäjärjestelmää käyttävä pyyntialus, joka purjehtii jäsenvaltion tai sopimuspuolen lipun alla, tai merkintäjärjestelmää käyttävä rysä, joka sijaitsee jäsenvaltiossa tai sopimuspuolivaltiossa, ja tonnikala on sen jälkeen viety kuolleena ja jälleenviety, JÄLLEENVIENTITODISTUKSEN mukana kulkevaa saalisasiakirjaa ei tarvitse validoida. JÄLLEENVIENTITODISTUS on kuitenkin validoitava.

Tonnikala voidaan jakaa tuonnin jälkeen useisiin paloihin, jotka voidaan viedä edelleen. Tässä tapauksessa jälleenvievän jäsenvaltion tai sopimuspuolen on vahvistettava saalisasiakirjalla, että jälleenviety pala on osa alkuperäistä kalaa.


LIITE V

ICCAT:N TONNIKALAN JÄLLEENVIENTITODISTUKSESSA ANNETTAVAT TIEDOT

1.   Jälleenvientitodistuksen asiakirjanumero

2.   Jälleenvientiä koskeva kohta

Jälleenvievä jäsenvaltio

Jälleenvientipaikka

3.   Tuodun tonnikalan kuvaus

Tuotetyyppi F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jos tähän kohtaan merkitään erityyppisiä tuotteita, on ilmoitettava kunkin tuotetyypin paino)

Nettopaino (kg)

Saalisasiakirjan numero(t) ja tuontipäivä(t)

Kalastusaluksen / -alusten lippuvaltio(t) tai tarvittaessa maa, jossa rysä sijaitsee

4.   Jälleenvietävän tonnikalan kuvaus

Tuotetyyppi F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jos tähän kohtaan merkitään erityyppisiä tuotteita, on ilmoitettava kunkin tuotetyypin paino)

Nettopaino (kg)

Vastaavan saalisasiakirjan numero(t) kohdasta 3

Määrämaa

5.   Jälleenviejän vakuutus

Nimi

Osoite

Allekirjoitus

Päiväys

6.   Viranomaisen vahvistus

Viranomaisen nimi ja osoite

Virkamiehen nimi ja virka-asema

Allekirjoitus

Päiväys

Viranomaisen leima

7.   Tuontia koskeva kohta

Jäsenvaltioon sijoittautuneen tonnikalaerän tuojan tai tuontisopimuspuolen vakuutus

Tuojan nimi ja osoite

Tuojan edustajan nimi, allekirjoitus ja päiväys

Tuontipaikka: Paikkakunta ja sopimuspuoli

Huom. – Saalisasiakirjojen ja kuljetusasiakirjojen jäljennökset on liitettävä mukaan.

Image

HUOMAUTUS: LIITTÄKÄÄ MUKAAN ENGLANNINKIELINEN KÄÄNNÖS, JOS ASIAKIRJA ON TÄYTETTY JOLLAKIN MUULLA KIELELLÄ.

Huom. Liittäkää mukaan voimassa oleva kuljetusasiakirja ja BCD-asiakirjan jäljennökset


LIITE VI

KERTOMUS ICCAT:N TONNIKALASAALIIDEN DOKUMENTOINTIOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Raportoiva jäsenvaltio:

Viitejakso: 1. heinäkuuta [2XXX] – 30. kesäkuuta [2XXX]

1.   Saalisasiakirjoista poimitut tiedot

validoitujen saalisasiakirjojen lukumäärä;

muista jäsenvaltioista tai sopimuspuolista vastaanotettujen validoitujen saalisasiakirjojen lukumäärä;

kotimaankaupan kohteena olleen tonnikalan kokonaismäärä jaoteltuna kalastusalueittain ja pyydyksittäin;

tuodun, viedyn, laitoksiin siirretyn ja jälleenviedyn tonnikalan kokonaismäärä jaoteltuna lähtöpaikkana, jälleenvientikohteena tai määräpaikkana olleen sopimuspuolen sekä kalastusalueiden ja pyydysten mukaan;

muille jäsenvaltioille tai sopimuspuolille osoitettujen saalisasiakirjojen tarkastuspyyntöjen lukumäärä ja tulosten yhteenveto;

muilta jäsenvaltioilta tai sopimuspuolilta saatujen saalisasiakirjojen tarkastuspyyntöjen lukumäärä ja tulosten yhteenveto;

kieltopäätöksen kohteena olleiden tonnikalaerien kokonaismäärä jaoteltuna tuotteittain sekä toiminnan laadun (kotimaankauppa, tuonti, vienti, jälleenvienti, siirto laitoksiin), kiellon perusteiden ja lähtö- tai määräpaikkana olleiden jäsenvaltioiden, sopimuspuolten ja/tai muiden kuin sopimuspuolten mukaan.

2.   Tämän asetuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset eriä koskevat tiedot

erien lukumäärä;

tonnikalan kokonaismäärä jaoteltuna tämän asetuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tuotteen, toiminnan laadun (kotimaankauppa, tuonti, vienti, jälleenvienti, siirto laitoksiin), jäsenvaltioiden, sopimuspuolten tai muiden maiden mukaan.


24.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/23


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 641/2010,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010,

unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan ja 349 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 (3) 4 artiklan 3 kohdan perusteella oli mahdollista lähettää tavanomaista suurempia määriä sokeria Azoreilta muualle unioniin neljän vuoden ajan. Koska Azorien maatalouden monipuolistaminen voisi olla hyödyllistä, tällaisen monipuolistamisen helpottamiseksi on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sokerialan uudelleenjärjestelyn tukemiseksi alueella, etenkin kun otetaan huomioon maitokiintiöjärjestelmän vaiheittain käytöstä poistaminen. Jotta paikallinen sokerinjalostusteollisuus saatettaisiin kannattavaksi, on syytä sallia tavanomaista suurempien sokerimäärien lähettäminen uudelleen viiden vuoden ajanjaksoksi siten, että vuosittaiset määrät alenevat asteittain.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että C-sokerin hankinta Azoreille, Madeiralle ja Kanariansaarille vapautetaan arvioitujen hankintataseiden rajoissa tuontitulleista sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (4) 10 artiklan 1 kohdassa säädettynä kautena. Sokerialan uudistuksen vuoksi ja koska sokeriala on sisällytetty maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007 (5), asetuksen (EY) N:o 247/2006 5 artiklan 1 kohdan säännöksiä olisi mukautettava. Erityisesti Azorien olisi saatava vapautus raa’an ruokosokerin tuontitulleista arvioidun hankintataseensa rajoissa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 6 artiklassa säädetään siirtymäkaudesta, jonka aikana Kanariansaaret voi edelleen hankkia tietyn ennalta määrätyn määrän CN-koodeihin 1901 90 99 ja 2106 90 92 kuuluvia maitovalmisteita, jotka on tarkoitettu jalostettaviksi. Siirtymäkausi päättyi 31 päivänä joulukuuta 2009. CN-koodiin 1901 90 99 kuuluvasta tuotteesta – rasvaton maitojauhe, johon on lisätty kasvirasvaa – on kuitenkin tullut paikallisten kuluttajien, myös vähävaraisimpien, perinteisesti käyttämä tuote. Sen hankinta on luonut erityisen paikallisen teollisuuden, joka tarjoaa työpaikkoja ja lisäarvoa. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää tämän pelkästään paikalliseen kulutukseen käytettävän erityistuotteen hankinnat.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 12 artiklan f alakohdassa viitataan tarkastuksia ja seuraamuksia koskeviin järjestelyihin syrjäisimpiä alueita koskevissa yhteisön tukiohjelmissa, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle hyväksyntää varten. Mainitun asetuksen 12 artiklan f alakohdasta on komission kokemusten perusteella tarpeen poistaa viittaukset tarkastuksiin ja seuraamuksiin tukiohjelmien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tällaiset kansalliset toimenpiteet annetaan kuitenkin edelleenkin komissiolle tiedoksi mainitun asetuksen 27 artiklan mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklassa määritellään säännöt, jotka koskevat viinialan erityissääntöjen sovellettavuutta unionin syrjäisimmillä alueilla. Viinialan yhteistä markkinajärjestelyä on muutettu viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä huhtikuuta 2008 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 479/2008 (6), ja se on sittemmin sisällytetty asetukseen (EY) N:o 1234/2007. Kyseisiä toimenpiteitä koskevat viittaukset on sen vuoksi tarpeen saattaa ajan tasalle. Lisäksi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 u artiklan 7 kohdassa säädetään yksiselitteisesti, että Azorit, Madeira ja Kanariansaaret vapautetaan raivausjärjestelmästä. Sen vuoksi kyseistä vapautusta ei enää tarvitse mainita asetuksessa (EY) N:o 247/2006.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että viininviljely on lopetettava asteittain 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä sellaisilla Azorien ja Madeiran viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa Portugali velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja rakenneuudistus edistyvät niillä viljelyaloilla, joille tällaisia viiniköynnöslajikkeita on istutettu. Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a artiklan 5 kohdassa vahvistetut säännöt, joiden mukaisesti kielletyt hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu yksinomaan viinintuottajan oman talouden käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”31 päivään joulukuuta 2013 mennessä” olisi sen vuoksi poistettava, jotta päästään eroon Azorien ja Madeiran alueiden eriarvoisesta kohtelusta yhteisön muihin alueisiin nähden.

(7)

Ranskan merentakaisen Réunionin departementin paikallisen maidontuotannon viimeaikaisesta kehittymisestä huolimatta se ei riitä täyttämään kulutukseen tarkoitetun maidon kulutustarpeita. Kyseisen alueen syrjäinen sijainti ja saaristoluonne eivät mahdollista myöskään muita raakamaidon lähteitä. Sen vuoksi Madeiralle asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa myönnetty lupa tuottaa iskukuumennettua maitoa unionin alkuperää olevasta maitojauheesta olisi ulotettava Réunioniin.

(8)

Paikallisen maidontuotannon laajentamismahdollisuudet syrjäisimmillä alueilla, joille on myönnetty asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty vapautus, ovat hyvin rajalliset asianomaisten saarten pinnanmuodostuksen vuoksi. Vaikka paikallisesti tuotetun maidon keräyksen ja menekin turvaamista koskeva velvollisuus säilyy, on aiheellista poistaa edellä mainitun artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetty komission velvollisuus määrittää paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä iskukuumennetun maidon tuottamiseen.

(9)

Tämän asetuksen säännösten soveltamisella taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2010 olisi varmistettava unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavien maatalousalan erityistoimenpiteiden jatkuvuus ja täytettävä myös asianomaisten toimijoiden oikeutetut odotukset.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 247/2006 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 247/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan a alakohdassa säädetään, seuraavat sokerin (CN-koodi 1701) enimmäismäärät voidaan lähettää Azoreilta muualle unioniin viiden vuoden ajan:

:

2011

:

3 000 tonnia,

:

2012

:

2 500 tonnia,

:

2013

:

2 000 tonnia,

:

2014

:

1 500 tonnia,

:

2015

:

1 000 tonnia.”

2)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Sokeri

1.   Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (7) 204 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettynä kautena mainitun asetuksen 61 artiklassa tarkoitetun kiintiön ulkopuolella tuotettu seuraavanlainen sokeri vapautetaan tuontitulleista tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvioitujen hankintataseiden rajoissa:

a)

sokeri, joka on tuotu kulutettavaksi Madeiralla tai Kanariansaarilla CN-koodiin 1701 kuuluvana valkoisena sokerina;

b)

sokeri, joka puhdistetaan ja kulutetaan Azoreilla CN-koodiin 1701 12 10 kuuluvana raakasokerina (raaka juurikassokeri).

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja määriä voidaan Azoreilla täydentää arvioitujen hankintataseiden rajoissa ja puhdistustarkoituksia varten CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvalla raakasokerilla (raaka ruokosokeri). Azorien raakasokerin hankintatarpeet arvioidaan ottaen huomioon sokerijuurikkaan tuotannon kehitys alueella. Hankintajärjestelmään kuuluvat määrät määritetään siten, että Azoreilla vuosittain puhdistettavan sokerin kokonaismäärä on enintään 10 000 tonnia.

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Maitovalmisteet

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, Kanariansaaret voivat edelleen hankkia CN-koodiin 1901 90 99 kuuluvia jalostettavaksi tarkoitettuja maitovalmisteita (rasvaton maitojauhe, johon on lisätty kasvirasvaa) enintään 800 tonnia vuodessa. Kyseisen tuotteen hankinnalle unionista maksettava tuki saa olla enintään 210 euroa tonnilta, ja se sisältyy 23 artiklassa tarkoitettuun enimmäismäärään. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen kulutukseen.”

4)

Korvataan 12 artiklan f alakohta seuraavasti:

”f)

järjestelyt ohjelmien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi, mukaan luettuina tiedotus, seuranta ja arviointi sekä määrällisten arviointi-indikaattoreiden määritteleminen;”

5)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Viini

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 v, 103 w, 103 x ja 182 a artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei sovelleta Azoreihin eikä Madeiraan.

2.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a artiklan 2 kohdassa säädetään, viinirypäleitä, jotka ovat peräisin kielletyistä hybridiviiniköynnöslajikkeista (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ja Herbemont) ja joita korjataan Azoreiden ja Madeiran alueilla, saa käyttää sellaisen viinin tuotantoon, joka jää mainituille alueille.

Portugali lopettaa asteittain viljelyn sellaisilla viinitarhoilla, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 q artiklan mukaista tukea tarvittaessa hyödyntäen.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 v, 103 w ja 103 y artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei sovelleta Kanariansaariin.”

6)

Korvataan 19 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa säädetään, Madeiralle ja Ranskan merentakaiselle Réunionin departementille annetaan paikallisten kulutustarpeiden rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua maitoa unionin alkuperää olevasta maitojauheesta, sikäli kuin tämä toimenpide ei haittaa paikallisesti tuotetun maidon keräystä ja menekkiä. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen kulutukseen.

Menetelmä, jonka avulla on saatu tällä tavoin maitojauheesta valmistettua iskukuumennettua maitoa, on ilmoitettava selvästi pakkausmerkinnöissä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 7 päivänä heinäkuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. CHASTEL


(1)  Lausunto annettu 17. maaliskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. toukokuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 29. kesäkuuta 2010.

(3)  EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1.

(4)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.

(5)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.

(7)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.”;