ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.175.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
10. heinäkuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 606/2010, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, tiettyjen vähän päästöjä aiheuttavien ilma-alusten käyttäjien polttoaineenkulutuksen arviointiin käytettävän ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) kehittämän yksinkertaistetun välineen hyväksymisestä ( 1 )

25

 

*

Komission asetus (EU) N:o 607/2010, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, sillin, makrillin ja piikkimakrillin purkamis- ja punnitsemismenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1542/2007 muuttamisesta

27

 

 

Komission asetus (EU) N:o 608/2010, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

 

Komission asetus (EU) N:o 609/2010, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2010 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 576/2010 muuttamisesta

31

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/383/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2010, ETA:n sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (budjettikohdat)

34

 

 

2010/384/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010, EU:n päästökauppajärjestelmässä koko yhteisölle vuotta 2013 varten myönnettävien päästöoikeuksien lukumäärästä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4658)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

10.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 605/2010,

annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010,

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (3) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (4) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 4 kohdan sekä 16 artiklan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (5) ja erityisesti sen 48 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/46/ETY (6) säädetään luettelosta, joka on laadittava sellaisista kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioilla on lupa tuoda unionin alueelle maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, sekä tällaisiin hyödykkeisiin liitettävästä terveystodistuksesta ja tiettyjen vaatimusten täyttämisestä, lämpökäsittelyvaatimukset mukaan luettuina, sekä takuista.

(2)

Tämän vuoksi tehtiin 29 päivänä huhtikuuta 2004 komission päätös 2004/438/EY (7) eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen lämpökäsitellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja raakamaidon yhteisöön tuontia varten.

(3)

Mainitun päätöksen tekopäivän jälkeen on säädetty useista uusista eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista, jotka muodostavat alan uudet sääntelypuitteet ja jotka olisi otettava huomioon tässä asetuksessa. Lisäksi direktiivi 92/46/ETY kumottiin ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen direktiivien kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (8).

(4)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (9) vahvistetaan yleiset periaatteet, jotka koskevat yleisesti elintarvikkeita ja rehuja ja varsinkin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta Euroopan unionin ja kansallisella tasolla.

(5)

Direktiivissä 2002/99/EY vahvistetaan säännöt ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuomiseksi unionin alueelle kolmansista maista. Siinä säädetään, että tällaisia tuotteita saa tuoda Euroopan unionin alueelle ainoastaan, jos ne täyttävät kyseisten tuotteiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikkiin vaiheisiin Euroopan unionissa sovellettavat vaatimukset tai jos ne tarjoavat vastaavat eläinten terveyttä koskevat takeet.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 852/2004 elintarvikealan toimijoille vahvistetaan elintarvikehygieniaa koskevat yleiset säännöt elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa alkutuotannosta lähtien.

(7)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 elintarvikealan toimijoille vahvistetaan eläinperäisten elintarvikkeiden hygieniaa koskevat erityissäännöt. Kyseisen asetuksen mukaan ihmisravinnoksi tarkoitettua raakamaitoa ja maitotuotteita tuottavien elintarvikealan toimijoiden on noudatettava asiaankuuluvia kyseisen asetuksen liitteen III säännöksiä.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 vahvistetaan eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevat erityissäännöt.

(9)

Elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista 15 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2073/2005 (10) säädetään tiettyjä mikro-organismeja koskevista mikrobiologisista vaatimuksista ja täytäntöönpanosäännöistä, joita elintarvikealan toimijoiden on noudatettava pannessaan täytäntöön asetuksen (EY) N:o 852/2004 4 artiklassa säädettyjä yleisiä ja erityisiä hygieniatoimenpiteitä. Asetuksessa (EY) N:o 2073/2005 säädetään lisäksi, että elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeet täyttävät kyseisessä asetuksessa vahvistetut asiaa koskevat mikrobiologiset vaatimukset.

(10)

Neuvoston direktiivin 92/46/ETY mukaisesti raakamaidon ja raakamaitotuotteiden hankintaan voitiin käyttää ainoastaan lehmiä, emälampaita, vuohia tai puhveleita. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I annetuissa raakamaidon ja maitotuotteiden määritelmissä kuitenkin laajennetaan maitoa koskevien hygieniasääntöjen soveltamisalaa koskemaan kaikkia nisäkäslajeja ja määritellään raakamaito maidoksi, joka on tuotettu lypsämällä tuotantoeläinten maitorauhasista ja jota ei ole kuumennettu yli 40 °C:n lämpötilaan tai käsitelty millään vaikutukseltaan vastaavalla tavalla. Lisäksi siinä määritellään maitotuotteet raakamaidon jalostuksen tai jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena syntyneiksi jalostetuiksi tuotteiksi.

(11)

Asetusten (EY) N:o 852/2004, 853/2004 ja 854/2004 sekä niiden täytäntöönpanoasetusten voimaantulon vuoksi on tarpeen muuttaa ja päivittää eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä todistuksia koskevia Euroopan unionin vaatimuksia ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unioniin tuontia varten.

(12)

Unionin lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi tässä asetuksessa olisi myös otettava huomioon säännöt, jotka on vahvistettu yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 470/2009 (11), ja kyseisen asetuksen täytäntöönpanosäännöt, jotka on vahvistettu farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 37/2010 (12), sekä säännöt, jotka on vahvistettu elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/23/EY (13).

(13)

Eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta 17 päivänä joulukuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/93/EY (14) vahvistetaan säännöt, joita noudatetaan eläinlääkintälainsäädännössä vaadittavien todistusten myöntämisessä väärien tai harhaanjohtavien todistusten välttämiseksi. On aiheellista varmistaa, että vientiä harjoittavien kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset soveltavat todistusvaatimuksia, jotka vähintäänkin vastaavat mainitussa direktiivissä vahvistettuja vaatimuksia.

(14)

Eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY (15) säädetään lisäksi eläinlääkintäviranomaiset yhdistävästä tietokonejärjestelmästä, joka on kehitetty Euroopan unionissa. Kaikkia terveystodistusmalleja on muutettava, jotta otettaisiin huomioon niiden yhteensopivuus direktiivissä 90/425/ETY säädetyssä Traces-järjestelmässä (Trade Control and Expert System) mahdollisesti tapahtuvan sähköisen todistuksen käyttämisen kanssa. Näin ollen tässä asetuksessa vahvistetuissa säännöissä olisi otettava huomioon Traces-järjestelmä.

(15)

Kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetussa neuvoston direktiivissä 97/78/EY (16) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kolmansista maista Euroopan unionin alueelle tuotaville eläinperäisille tuotteille tehtäviä eläinlääkinnällisiä tarkistuksia – tietyt todistusvaatimukset mukaan luettuina – eläinperäisten tuotteiden tuomiseksi Euroopan unioniin tai niiden kuljettamiseksi Euroopan unionin kautta. Näitä sääntöjä sovelletaan tämän asetuksen piiriin kuuluviin hyödykkeisiin.

(16)

Kun otetaan huomioon Kaliningradin maantieteellinen sijainti, Euroopan unionin kautta Venäjälle ja Venäjältä kulkevien lähetysten osalta olisi säädettävä erityisedellytykset, joilla on vaikutusta vain Latviaan, Liettuaan ja Puolaan.

(17)

Euroopan unionin lainsäädännön selkeyden vuoksi komission päätös 2004/438/EY olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(18)

Kaupan häiriöiden välttämiseksi siirtymäkaudella olisi sallittava päätöksen 2004/438/EY mukaisesti myönnettyjen terveystodistusten käyttö.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään:

a)

kansanterveyttä ja eläinten terveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakamaito- ja maitotuote-erien Euroopan unionin alueelle tuontia varten;

b)

niiden kolmansien maiden luettelosta, joista tällaisten erien tuominen Euroopan unionin alueelle sallitaan.

2 artikla

Raakamaidon ja maitotuotteiden tuonti liitteen I sarakkeessa A luetelluista kolmansista maista tai niiden osista

Jäsenvaltioiden on sallittava raakamaito- ja maitotuote-erien tuonti liitteen I sarakkeessa A luetelluista kolmansista maista tai niiden osista.

3 artikla

Tiettyjen maitotuotteiden tuonti liitteen I sarakkeessa B luetelluista kolmansista maista tai niiden osista

Jäsenvaltioiden on sallittava lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti liitteen I sarakkeessa B luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa ei ole suu- ja sorkkataudin riskiä, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty pastörointikäsittely, johon kuuluu yksi lämpökäsittely, joka

a)

lämpövaikutukseltaan vastaa vähintään pastörointiprosessia, jonka lämpötila on vähintään 72 °C vähintään 15 sekunnin ajan;

b)

tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi käsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa.

4 artikla

Tiettyjen maitotuotteiden tuonti liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin riski, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty lämpökäsittely, tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty tällainen lämpökäsittely, johon kuuluu:

a)

sterilointi siten, että saavutetaan vähintään F0-arvo kolme,

b)

iskukuumennus (UHT) vähintään 135 °C:ssa asianmukaiseen käsittelyaikaan yhdistettynä,

c)

i)

lyhytaikainen pastörointi korkeassa lämpötilassa (High Temperature Short Time – HTST) 72 °C:ssa 15 sekunnin ajan, joka tehdään kahdesti maidolle, jonka pH on vähintään 7,0, ja joka tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi käsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa tai

ii)

käsittely, jonka pastörointivaikutus vastaa i kohtaa ja joka tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi käsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa;

d)

HTST-käsittely, jos maidon pH on alle 7,0, tai

e)

HTST-käsittely, johon yhdistetään toinen fysikaalinen käsittely jommallakummalla seuraavista tavoista:

i)

pH-arvon alentaminen alle 6:een tunniksi, tai

ii)

lisäkuumennus vähintään 72 °C:seen yhdistettynä kuivattamiseen.

2.   Jäsenvaltioiden on sallittava muiden kuin edellä 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin riski, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty käsittely, tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty käsittely, johon kuuluu:

a)

sterilointi siten, että saavutetaan vähintään F0-arvo kolme, tai

b)

iskukuumennus (UHT) vähintään 135 °C:ssa asianmukaiseen käsittelyaikaan yhdistettynä.

5 artikla

Todistukset

Eriin, joiden tuonti on sallittua 2, 3 ja 4 artiklan mukaisesti, on liitettävä terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevassa 2 osassa annetun kyseistä hyödykettä koskevan mallin mukaisesti ja joka on täytetty mainitun liitteen 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti.

Tässä artiklassa vahvistetut vaatimukset eivät kuitenkaan rajoita Euroopan unionin tasolla yhdenmukaistettujen sähköisten todistusten tai muiden hyväksyttyjen järjestelmien käyttöä.

6 artikla

Kauttakulun ja varastoinnin edellytykset

Euroopan unionin alueelle tuotavien raakamaito- ja maitotuote-erien, jotka on tarkoitettu kolmanteen maahan joko välittömästi kauttakuljetuksena tai neuvoston direktiivin 97/78/EY 11, 12 tai 13 artiklan mukaisen Euroopan unionissa varastoinnin jälkeen ja joita ei ole tarkoitettu Euroopan unioniin maahantuotavaksi, on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

a)

niiden on tultava sellaisesta kolmannesta maasta tai sen osasta, josta on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle raakamaito- tai maitotuote-eriä, ja niiden on täytettävä tällaisten erien soveltuvaa lämpökäsittelyä koskevat 2, 3 ja 4 artiklassa vahvistetut vaatimukset;

b)

niiden on täytettävä kyseisen raakamaidon ja maitotuotteen Euroopan unioniin tuontia varten vahvistetut eläinten terveyttä koskevat erityisvaatimukset, jotka annetaan liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn vastaavan eläinten terveystodistusmallin II.1 osassa olevassa eläinten terveyttä koskevassa vakuutuksessa;

c)

niihin on liitettävä terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevassa 3 osassa annetun kyseistä erää koskevan mallin mukaisesti ja joka on täytetty mainitun liitteen 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti;

d)

ne on komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 (17) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa Euroopan unionin saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin allekirjoittamassa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa hyväksytty kauttakulkua varten, mihin tarvittaessa sisältyy myös varastointi.

7 artikla

Kauttakulun ja varastoinnin edellytyksiä koskeva poikkeus

1.   Poikkeuksena 6 artiklaan sallitaan Venäjältä tulevien ja Venäjälle menevien erien kauttakuljetus maanteitse tai rautateitse Euroopan unionin alueen kautta komission päätöksessä 2009/821/EY (18) lueteltujen Latvian, Liettuan ja Puolan rajatarkastusasemien välillä suoraan tai muun kolmannen maan kautta, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen on Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalla sinetöinyt erän sarjanumeroidulla sinetillä,

b)

erän mukana olevissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemasta vastuussa olevan toimivaltaisen viranomaisen virkaeläinlääkärin leima: ”ONLY FOR TRANSIT TO RUSSIA VIA THE EU” (”VAIN EU:N KAUTTA VENÄJÄLLE KULJETUSTA VARTEN”),

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan,

d)

Euroopan unionin saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri on yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että erä on hyväksytty kuljetettavaksi.

2.   Direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklassa määritelty erien purkaminen ja varastointi Euroopan unionin alueelle on kielletty.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että Euroopan unionin alueelta lähtevien erien ja tuotteiden määrä vastaa Euroopan unionin alueelle tulevien erien ja tuotteiden määrää.

8 artikla

Erityiskäsittely

Maitotuote-erät, joiden tuonti Euroopan unionin alueelle on sallittu 2, 3, 4, 6 tai 7 artiklan mukaisesti kolmansista maista tai niiden osista, joissa on esiintynyt suu- ja sorkkatautia terveystodistuksen päiväystä edeltävien 12 kuukauden aikana tai joissa on kyseistä sairautta vastaan annettu rokotuksia kyseisenä aikana, voidaan tuoda Euroopan unionin alueelle ainoastaan, jos tällaisille tuotteille on tehty jokin 4 artiklassa luetelluista käsittelyistä.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2004/438/EY.

Viittauksia päätökseen 2004/438/EY pidetään viittauksina tähän asetukseen.

10 artikla

Siirtymäsäännökset

Raakamaito- ja maitopohjaisten tuotteiden eriä, jotka on määritelty päätöksessä 2004/438/EY ja joille on päätöksen 2004/438/EY mukaisesti myönnetty terveystodistukset, voidaan 30 päivään marraskuuta 2010 ulottuvalla siirtymäkaudella edelleen tuoda Euroopan unionin alueelle.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 206.

(6)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1.

(7)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 72.

(8)  EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33.

(9)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1.

(11)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(12)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.

(13)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(14)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.

(15)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(16)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(17)  EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11.

(18)  EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1.


LIITE I

Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle raakamaito- tai maitotuote-eriä, sekä osoitus tällaisilta hyödykkeiltä vaadittavan lämpökäsittelyn tyypistä

”+”

:

tuonti kolmannesta maasta on sallittu

”0”

:

tuonti kolmannesta maasta ei ole sallittua


Kolmannen maan ISO-koodi

Kolmas maa tai sen osa

Sarake A

Sarake B

Sarake C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AN

Alankomaiden Antillit

0

0

+

AR

Argentiina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brasilia

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Valko-Venäjä

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnia ja Hertsegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Sveitsi (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kiina

0

0

+

CO

Kolumbia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Grönlanti

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Kroatia

0

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Intia

0

0

+

IS

Islanti

+

+

+

KE

Kenia

0

0

+

MA

Marokko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Meksiko

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Uusi-Seelanti

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbia

0

+

+

RU

Venäjä

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swazimaa

0

0

+

TH

Thaimaa

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turkki

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Yhdysvallat

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Etelä-Afrikka

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaiset todistukset (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; maan lopullisesta nimestä sovitaan Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(3)  Ei sisällä Kosovoa, joka on tällä hetkellä kansainvälisen hallinnon alaisuudessa 10. kesäkuuta 1999 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.


LIITE II

1   OSA

Terveystodistusten mallit

”Milk-RM”

:

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin olevalle raakamaidolle, jolle on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa A ja joka on tarkoitettu jatkojalostukseen Euroopan unionissa ennen sen käyttämistä ihmisravinnoksi.

”Milk-RMP”

:

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille raakamaidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa A ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

”Milk-HTB”

:

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin maidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa B ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

”Milk-HTC”

:

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa C ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

”Milk-T/S”

:

Eläinten terveystodistus ihmisravinnoksi tarkoitetuille raakamaidolle tai maitotuotteille Euroopan unionissa tapahtuvaa kauttakuljetusta/varastointia varten.

Selittävät huomautukset

a)

Terveystodistusten on oltava alkuperämaana olevan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten tämän liitteen 2 osassa annetun soveltuvan mallin mukaisesti myöntämiä, kyseistä raakamaitoa tai kyseisiä maitotuotteita vastaavan mallin asettelun mukaisia. Niissä on oltava mallin mukaisessa numerojärjestyksessä kolmannen maan osalta vaaditut vakuutukset ja tarvittaessa viejänä toimivalta kyseiseltä kolmannelta maalta vaaditut lisätakeet.

b)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että sen sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Yksi erillinen terveystodistus on esitettävä kyseisen hyödykkeen jokaisen sellaisen lähetyserän osalta, joka viedään samaan määräpaikkaan liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 2 luetellusta kolmannesta maasta ja kuljetetaan samassa junanvaunussa, ajoneuvossa, ilma-aluksessa tai laivassa.

d)

Terveystodistuksen alkuperäiskappale ja mallitodistuksessa tarkoitetut etiketit on laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka rajatarkastusasemalla tarkastus tehdään, sekä vähintään yhdellä määräpaikkana olevan jäsenvaltion virallisista kielistä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia sen laatimisen oman kielensä sijasta muulla Euroopan unionin virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos terveystodistukseen liitetään lisäsivuja lähetyserän sisältämien hyödykkeiden yksilöimiseksi, lisäsivujen katsotaan myös olevan osa todistuksen alkuperäiskappaletta edellyttäen, että jokaisella sivulla on todistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin allekirjoitus ja leima.

f)

Jos terveystodistus käsittää enemmän kuin yhden sivun, jokaisen sivun alaosaan on lisättävä sivunumero muodossa ”–x(sivunumero) / y(sivujen kokonaismäärä)–” ja yläosaan on lisättävä toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama todistuksen viitenumero.

g)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen täyttää ja allekirjoittaa sen toimivaltaisen viranomaisen edustaja, jonka vastuulla on varmistaa ja todistaa, että raakamaito tai maitovalmisteet täyttävät asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvussa ja direktiivissä 2002/99/EY vahvistetut terveysvaatimukset.

h)

Vientiä harjoittavan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia periaatteita, jotka vastaavat direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja periaatteita.

i)

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama vaatimus koskee muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

j)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

k)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

2   OSA

Malli: Milk-RM

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin olevalle raakamaidolle, jolle on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa A ja joka on tarkoitettu jatkojalostukseen Euroopan unionissa ennen sen käyttämistä ihmisravinnoksi

Image

Image

Image

Malli: Milk-RMP

Terveystodistus kolmansista maista tai niiden osista lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille raakamaidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa A ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin

Image

Image

Image

Malli: Milk-HTB

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin maidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa B ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin

Image

Image

Image

Malli: Milk-HTC

Terveystodistus kolmansista maista tai niiden osista lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa C ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

Image

Image

Image

Image

3   OSA

Malli: Milk-T/S

Eläinten terveystodistus ihmisravinnoksi tarkoitetuille raakamaidolle tai maitotuotteille Euroopan unionissa tapahtuvaa [kauttakuljetusta]/[varastointia] (1) (2) varten

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


10.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/25


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 606/2010,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010,

tiettyjen vähän päästöjä aiheuttavien ilma-alusten käyttäjien polttoaineenkulutuksen arviointiin käytettävän ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) kehittämän yksinkertaistetun välineen hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa komission päätöksessä 2007/589/EY (2) vahvistettujen ohjeiden mukainen kasvihuonekaasupäästöjen kattava, johdonmukainen, avoin ja täsmällinen tarkkailu ja raportointi on olennaista direktiivissä 2003/87/EY vahvistetun päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toiminnan kannalta.

(2)

Direktiivin 2003/87/EY 14 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että kukin ilma-aluksen käyttäjä tarkkailee 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen kunakin kalenterivuonna liikennöimiensä lentojen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja raportoi niistä päätöksessä 2007/589/EY vahvistettujen ohjeiden mukaisesti.

(3)

Kunkin ilma-aluksen käyttäjän olisi laadittava tarkkailusuunnitelma, jossa olisi mainittava toimenpiteet, joita ilma-aluksen käyttäjä aikoo toteuttaa päästöjensä tarkkailemiseksi ja niistä raportoimiseksi, ja toimitettava se hallinnoivalle jäsenvaltiolle; hallinnoivan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi hyväksyttävä tällaiset tarkkailusuunnitelmat päätöksessä 2007/589/EY vahvistettujen ohjeiden mukaisesti.

(4)

Päätöksen 2007/589/EY liitteessä XIV olevassa 4 osassa vahvistetaan vain rajallisen määrän lentoja vuodessa liikennöiviin ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin ilma-alusten käyttäjiin sovellettava yksinkertaistettu menettely heidän liikennöimiensä ilma-alusten polttoaineenkulutuksen arviointia varten; tällä menettelyllä vähennetään ilman-alusten käyttäjille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta ja siinä hyödynnetään Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) tai jonkin muun asiaankuuluvan järjestön kehittämiä välineitä, joilla voidaan käsitellä kaikki asiaankuuluvat ilmaliikennetiedot, kuten Eurocontrolin käytössä olevat tiedot, edellyttäen, että komissio on hyväksynyt nämä välineet.

(5)

Eurocontrol on kehittänyt ja dokumentoinut yksinkertaistetun välineen, jolla voidaan arvioida lentoasemien välisten lentojen polttoaineen kulutus ja syntyvät hiilidioksidipäästöt. Arvioinnissa käytetään kunkin lennon todellista reittipituutta, joka on määritelty kattavimpien tällä hetkellä käytettävissä olevien lentoliikennetietojen ja lentotiedotuksen perusteella ja jossa otetaan huomioon polttoaineen kulutus kaikissa lentoon liittyvissä vaiheissa, kuten lähtöportilla ja rullaustoimintojen, laskun, nousun sekä matkalennon aikana, ja ilmaliikenteen hallintatoimiin liittyvät näkökohdat. Arvioinnissa hyödynnetään keskeisimpien ilma-alustyyppien osalta tilastollisesti päteviä polttoaineenkulutusta koskevia korjauskertoimia ja muiden ilma-alusten osalta yleisempää toimintamallia, jossa polttoaineenkulutuksen korjauskertoimet määritellään ilma-aluksen suurimman sallitun lentoonlähtömassan mukaisesti; tästä menettelystä aiheutuvat epävarmuustekijät ovat hyväksyttävällä tasolla.

(6)

Tämä väline on päätöksellä 2007/589/EY vahvistettujen ohjeiden vaatimusten mukainen, koska käytettävä lähestymistapa perustuu yksittäisiin lentoihin, lentoreittien todellisiin pituuksiin ja tilastollisesti päteviin polttoaineenkulutustietoihin. Tästä syystä on asianmukaista, että tämä väline on asiaankuuluvien ilma-alusten käyttäjien käytettävissä ja hyväksytty tällaista käyttöä varten, jotta ilma-alusten käyttäjille seuranta- ja raportointivelvoitteesta aiheutuvaa hallinnollista rasitetta voidaan vähentää.

(7)

Ilma-aluksen käyttäjä voi itsestään riippumattomista syistä olla kykenemätön tarkkailemaan tietyn lennon todellista polttoaineenkulutusta. Tällaisissa tilanteissa, ja jos todellista polttoaineenkulutusta ei voida määritellä muutoin, on asianmukaista, että vähän päästöjä aiheuttavien ilma-alusten käyttäjien käytössä oleva polttoaineenkulutuksen arviointiväline olisi myös muiden ilma-alusten käyttäjien käytettävissä, jotta nämä voisivat määritellä tiettyjen lentojen polttoaineenkulutuksen, jos todellisia polttoaineen kulutusta koskevia tietoja ei ole käytettävissä.

(8)

Päätöksen 2007/589/EY liitteessä XIV olevassa 6 osassa edellytetään, että polttoaineenkulutuksen arviointivälinettä käyttävä ilma-aluksen käyttäjä sisällyttää tarkkailusuunnitelmaansa todisteet vähän päästöjä aiheuttaviin ilma-alusten käyttäjiin sovellettavien edellytysten täyttymisestä sekä todisteet ja kuvauksen käytetystä välineestä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) (3) kehittämä ja käytettäväksi tarjoama polttoaineenkulutuksen arviointia koskeva väline seuraavien käyttöön:

1.

vähän päästöjä aiheuttavat ilma-alusten käyttäjät, jotta nämä voisivat täyttää direktiivin 2003/87/EY 14 artiklan 3 kohdan ja päätöksen 2007/589/EY liitteessä XIV olevan 4 osan mukaiset tarkkailu- ja raportointivelvoitteensa;

2.

kaikki päätöksen 2007/589/EY liitteessä XIV olevassa 5 osassa tarkoitetut ilma-alusten käyttäjät direktiivin 2003/87/EY liitteen I soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen lentojen polttoaineenkulutuksen mittaamiseksi, jos hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi tarvittavia tietoja ei ilma-aluksen käyttäjästä riippumattomista syistä ole saatavilla ja jos tällaista polttoaineen kulutusta ei voida määritellä ilma-aluksen käyttäjän tarkkailusuunnitelmassa yksilöidyllä vaihtoehtoisella menetelmällä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUVL L 229, 31.8.2007, s. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/27


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 607/2010,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010,

sillin, makrillin ja piikkimakrillin purkamis- ja punnitsemismenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1542/2007 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Purkamis- ja punnitsemismenettelyt on kehitetty läheisessä yhteistyössä yhteisön, Norjan ja Färsaarten välillä. Ne on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 1542/2007 (2). Kyseisten sääntöjen soveltamisala rajoittui kantoihin, joiden suhteen harjoitettiin yhteistyötä Norjan ja Färsaarten kanssa. Ne eivät kuitenkaan kattaneet makrillin ja piikkimakrillin eteläistä kantaa vastaavia alueita eivätkä muita alueita, joilla sovelletaan saalisrajoituksia. Kyseisten sääntöjen soveltamisala on aiheellista ulottaa koskemaan kaikkia alueita, joille on vahvistettu saalisrajoituksia ja joilla kantojen säilyttämistä koskeva tilanne ja tehokkaan valvonnan varmistamista koskeva tarve sitä edellyttävät.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1542/2007 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti kalanpunnitsijan on pidettävä punnitusrekisteriä, mutta tämän velvoitteen noudattamiselle ei ole vahvistettu mitään määräaikaa. Kyseisen säännöksen tulkintaan liittyvän epävarmuuden välttämiseksi punnitusrekisterin täyttämiselle olisi täsmennettävä selkeä määräaika.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1542/2007 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti kaloja satamasta jalostuslaitokseen kuljettavan säiliöauton kukin kuorma on punnittava ja kirjattava erikseen. Jotta vältetään tarpeettomat viivytykset lastin purkamisessa, olisi kuitenkin säädettävä mahdollisuudesta kirjata ainoastaan kaikkien samasta aluksesta purettujen säiliöautokuormien kokonaispaino edellyttäen, että kyseiset kuormat punnitaan perättäin ja keskeytyksettä.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1542/2007 olisi muutettava.

(5)

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (3) 60 artiklassa vahvistetaan kalastustuotteiden punnitsemista koskevat yleiset säännöt ja valtuutetaan komissio antamaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen soveltamiseksi. Koska kyseistä artiklaa sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2011, ja ottaen huomioon kiireellinen tarve muuttaa asetusta (EY) N:o 1542/2007 sen soveltamiseksi kalastuskautena 2010, on aiheellista käyttää muutoksen oikeusperustana asetuksen (ETY) N:o 2847/93 5 artiklan b alakohtaa.

(6)

Kalastus- ja vesiviljelyalan komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1542/2007 seuraavasti.

1.

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Euroopan unionin (EU) alusten ja kolmansien maiden kalastusalusten EU:ssa tai EU:n kalastusalusten kolmansissa maissa purkamiin 10 tonnia suurempiin sillin (Clupea harengus), makrillin (Scomber scombrus) ja piikkimakrillin (Trachurus spp.) tai näiden yhdistelmien saaliisiin, jotka on pyydetty

a)

sillin osalta ICES-alueilla (4) I, II, III a, IV, V b, VI ja VII;

b)

makrillin osalta ICES-alueilla II a, III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ja CECAF-alueella sijaitsevilla EU:n vesillä (5);

c)

piikkimakrillin osalta ICES-alueilla II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ja CECAF-alueella sijaitsevilla EU:n vesillä.

2.

Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kalanpunnitsijan on kunkin punnitusjärjestelmän osalta pidettävä sidottua, sivunumeroitua rekisteriä, jäljempänä ’punnitusrekisteri’. Se on täytettävä viipymättä puretun saaliin punnituksen jälkeen ja viimeistään punnituksen suorittamispäivänä kello 23.59 paikallista aikaa. Punnitusrekisteriin on merkittävä

a)

sen aluksen nimi ja rekisterinumero, josta kalat on purettu;

b)

säiliöauton tunnistenumero, jos kalat on 7 artiklan mukaisesti kuljetettu purkusatamasta ennen punnitusta; Kukin säiliöautokuorma on punnittava ja kirjattava erikseen. Kaikkien samasta aluksesta purettujen säiliöautokuormien kokonaispaino voidaan kuitenkin kirjata yhtenä kokonaisuutena, jos kyseiset kuormat punnitaan perättäin ja keskeytyksettä;

c)

kalalajit;

d)

kunkin aluksesta puretun saaliin paino;

e)

punnituksen aloittamisen ja päättämisen päivämäärä ja kellonaika.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 337, 21.12.2007, s. 56.

(3)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(4)  ICESin (kansainvälinen merentutkimusneuvosto) alueet siten kuin ne määritellään Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 218/2009 (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70).

(5)  CECAF:n alueet (Itäinen Keski-Atlantti tai FAO:n pääasiallinen kalastusalue 34) siten kuin ne määritellään muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 216/2009 (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 1).”


10.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/29


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 608/2010,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


10.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/31


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 609/2010,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010,

vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2010 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 576/2010 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2010 kannettavat tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EU) N:o 576/2010 (3).

(2)

Koska tuontitullien laskettu keskiarvo poikkeaa vahvistetusta tullista yli viisi euroa tonnilta, asetuksessa (EU) N:o 576/2010 vahvistettuja tuontitulleja olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 576/2010 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 576/2010 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivänä heinäkuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUVL L 166, 1.7.2010, s. 11.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 10 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

29,07

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

5,34

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

5,34

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

29,07


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä tai Mustallamerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

30.6.2010-8.7.2010

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

170,70

111,08

FOB-hinta USA

139,88

129,88

109,88

74,05

Palkkio Meksikon-lahdella

14,26

Palkkio Suurilla järvillä

40,50

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

26,36 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

53,91 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

10.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/34


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2010,

ETA:n sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (budjettikohdat)

(2010/383/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan ja 218 artiklan 9 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

ETA-sopimuksen pöytäkirjaan 31 sisältyy erityismääräyksiä Euroopan unionin ja ETA:n EFTA-valtioiden yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla.

(2)

On aiheellista jatkaa 31 päivän joulukuuta 2009 jälkeen yhteistyötä, jota sopimuspuolet tekevät unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavissa, sisämarkkinoiden toteuttamista, toimintaa ja kehittämistä koskevissa unionin toimissa. Tämä koskee seuraavia budjettikohtia:

12 01 04 01 Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen – Hallintomenot

12 02 01 Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen

02 03 01 Sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen erityisesti ilmoittamisen, varmentamisen ja alakohtaisen lähentämisen aloilla

02 01 04 01 Sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen erityisesti ilmoittamisen, varmentamisen ja alakohtaisen lähentämisen aloilla – Hallintomenot.

(3)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi sen vuoksi muutettava. On asianmukaista määritellä ETA-sekakomiteassa omaksuttava unionin kanta

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

ETA:n sekakomiteassa omaksuttava unionin kanta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 suunniteltuun muuttamiseen on on tämän päätöksen liitteenä olevan päätösluonnoksen mukainen.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ESPINOSA


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.


LIITE

LUONNOS

ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o ,

annettu ,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 on muutettu 3 päivänä heinäkuuta 2009 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 93/2009 (1).

(2)

On aiheellista jatkaa sopimuspuolten yhteistyötä, jota ne tekevät unionin yleisestä talousarvioista rahoitettavissa, sisämarkkinoiden toteuttamista, toimintaa ja kehittämistä koskevissa unionin toimissa.

(3)

Tämän vuoksi sopimuksen pöytäkirja 31 olisi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin jatkaa 31 päivän joulukuuta 2009 jälkeen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 7 artikla seuraavasti:

1.

Muutetaan 6 kohdassa oleva viittaus vuosiin 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ja 2009 viittaukseksi vuosiin 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010.

2.

Muutetaan 7 kohdassa oleva viittaus vuosiin 2006, 2007, 2008 ja 2009 viittaukseksi vuosiin 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010.

3.

Muutetaan 8 kohdassa oleva viittaus vuosiin 2008 ja 2009 viittaukseksi vuosiin 2008, 2009 ja 2010.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (2).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean

sihteerit


(1)  EUVL L 277, 22.10.2009, s. 49.

(2)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.].


10.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/36


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2010,

EU:n päästökauppajärjestelmässä koko yhteisölle vuotta 2013 varten myönnettävien päästöoikeuksien lukumäärästä

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4658)

(2010/384/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan nojalla komissio julkaisee vuoden 2013 päästöoikeuksien koko yhteisön absoluuttisen lukumäärän, joka perustuu niiden päästöoikeuksien kokonaismääriin, jotka jäsenvaltiot ovat myöntäneet tai tulevat myöntämään kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission päätösten mukaisesti.

(2)

Tiedot direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan mukaisesti myönnetyistä tai myönnettävistä päästöoikeusmääristä selviävät yhteisön riippumattomasta tapahtumalokista. Lisätietoa kaudella 2008–2012 huutokaupattavien päästöoikeuksien määristä saadaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 280/2004/EY mukaisesta standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2216/2004 (2) 44 artiklassa tarkoitetuista kansallisista jakosuunnitelmataulukoista.

(3)

Päästöoikeuksiksi direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan merkityksessä katsotaan päästöoikeudet, jotka on myönnetty tai jotka myönnetään EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville laitoksille, uudet osallistujat mukaan luettuina, kansallisten jakosuunnitelmataulukoiden mukaiset päästöoikeudet sekä päästöoikeudet, jotka myönnetään huutokaupattavaksi siten kuin kansallisessa jakosuunnitelmataulukossa esitetään.

(4)

Nämä päästöoikeudet ovat päästöoikeuksia direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan merkityksessä, koska ne edustavat alustavasti myönnettyjen päästöoikeuksien määrää siten kuin jäsenvaltioiden kansallisissa jakosuunnitelmataulukoissa kaudelle 2008–2012 esitetään ja asetuksen (EY) N:o 2216/2004 45 artiklan mukaisesti.

(5)

Tämän päätöksen soveltamiseksi uusille osallistujille varattujen päästöoikeuksien, joita ei ole jaettu millekään uudelle osallistujalle ennen 30 päivää huhtikuuta 2010, olisi katsottava edustavan päästöoikeuksia direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan tarkoituksessa ainoastaan, jos ne jaetaan uusille osallistujille tai vaihtoehtoisesti myydään tai huutokaupataan ennen kauden 2008–2012 päättymistä, koska vastaava määrä päästöoikeuksia myönnetään vasta silloin, kun päästöoikeudet jaetaan.

(6)

Koska esiin saattaa tulla lisätietoja, erityisesti oikeudellisten toimien seurauksena kansallisiin jakosuunnitelmiin tehtäviä muutoksia, on turvattava mahdollisuus ottaa tällaiset tiedot huomioon koko yhteisölle vuotta 2013 varten myönnettävän päästöoikeusmäärän tulevissa mukautuksissa.

(7)

Näistä syistä komissio on määrittäessään koko yhteisölle vuotta 2013 varten myönnettävää päästöoikeusmäärää ottanut huomioon seuraavien päästöoikeuksien määrät:

päästöoikeudet, jotka on myönnetty tai jotka myönnetään EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville laitoksille vuodesta 2008 alkaen,

päästöoikeudet, jotka on huutokaupattu tai myyty tai jotka huutokaupataan tai myydään EU:n päästökauppajärjestelmässä kaudella 2008–2012 ja jotka on sisällytetty tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden kansallisiin jakosuunnitelmataulukoihin,

päästöoikeudet, jotka on jaettu uusille osallistujille jäsenvaltioiden kansallisesta uusien osallistujien varannosta 1 päivän tammikuuta 2008 ja 30 päivän huhtikuuta 2010 välisenä aikana,

päästöoikeudet, joita ei ole jaettu uusille osallistujille jäsenvaltioiden kansallisesta uusien osallistujien varannosta, siinä tapauksessa, että kyseinen jäsenvaltio on määrännyt kansallisella lainsäädännöllä tai, jos tällaista kansallista lainsäädäntöä ei ole vielä annettu, kansalliseen jakosuunnitelmaan sisältyvillä asianmukaisilla lausumilla, että uusille osallistujille tarkoitetusta varannosta peräisin olevat päästöoikeudet, joita ei ole jaettu uusille osallistujille kauden 2008–2012 loppuun mennessä, huutokaupataan tai myydään.

(8)

Päästöoikeudet, jotka on asetettu päästöoikeusreserviin kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten kaksinkertaisen laskennan välttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisessa yhteisön päästöoikeuksien kaupan järjestelmässä Kioton pöytäkirjan mukaisten hanketoimintojen yhteydessä 13 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/780/EY (3) mukaisesti tai muusta syystä siten kuin joidenkin jäsenvaltioiden kansallisia jakosuunnitelmataulukoita koskevissa päätöksissä on ilmoitettu, olisi lisättävä koko yhteisölle vuotta 2013 ja myöhempiä vuosia varten myönnettävään päästöoikeusmäärään vain, jos päästöoikeudet on myönnetty ja jaettu tai myönnetty ja huutokaupattu tai myyty 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä.

(9)

Koska direktiivin 2003/87/EY 10 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot jakavat vähintään 90 prosenttia päästöoikeuksista maksutta, uusille osallistujille varatut päästöoikeudet olisi otettava huomioon koko yhteisölle vuotta 2013 varten myönnettävien päästöoikeuksien absoluuttisessa määrässä vain siinä määrin, että kyseisten päästöoikeuksien kokonaismäärä yhdessä huutokaupattavien tai myytävien päästöoikeuksien määrän kanssa ei ylitä 10:tä prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä, joka on ilmoitettu jäsenvaltion kansallisessa jakosuunnitelmataulukossa.

(10)

Direktiivin 2003/87/EY mukaisesti ilma-alusten käyttäjille jaettavien päästöoikeuksien määrä ei sisälly tässä päätöksessä säädettyihin määriin, koska mainitun direktiivin 3 c artiklan nojalla asiasta on tehtävä erillinen päätös.

(11)

Vuoden 2013 päästöoikeuksien koko yhteisön absoluuttisen lukumäärän laskeminen perustuu tietoihin, jotka ovat komission käytettävissä 30 päivänä huhtikuuta 2010.

(12)

Jäsenvaltioiden kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission päätösten mukaisesti jäsenvaltioiden myöntämien päästöoikeuksien keskimääräinen vuosittainen kokonaismäärä, joka otetaan huomioon laskettaessa päästöoikeuksien koko yhteisön absoluuttista lukumäärää direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY (4), 9 artiklan mukaisesti, on 2 032 998 912 päästöoikeutta.

(13)

Vuodesta 2013 alkaen myönnettävien päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennetään vuosittain lineaarisesti 1,74 prosentilla, mikä vastaa 35 374 181:tä päästöoikeutta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vuotta 2013 varten direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa tarkoitettu päästöoikeuksien koko yhteisön absoluuttinen määrä on 1 926 876 368.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUVL L 386, 29.12.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 316, 16.11.2006, s. 12.

(4)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.