ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.123.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 123

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
19. toukokuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EU) N:o 425/2010, annettu 18 päivänä toukokuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/278/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 10 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

3

 

*

Neuvoston päätös 2010/279/YUTP, annettu 18 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganistanissa (EUPOL Afganistan)

4

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

19.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 425/2010,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

65,9

MK

66,4

TN

111,8

TR

96,5

ZZ

85,2

0707 00 05

MA

46,5

MK

48,7

TR

117,1

ZZ

70,8

0709 90 70

TR

114,2

ZZ

114,2

0805 10 20

EG

59,0

IL

55,9

MA

57,6

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

74,5

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

97,0

TR

83,7

ZA

103,0

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

79,1

BR

78,6

CA

69,6

CL

82,2

CN

74,8

CR

59,1

MK

24,7

NZ

117,5

US

123,6

UY

77,5

ZA

85,5

ZZ

79,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

19.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä toukokuuta 2010,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

(2010/278/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 302 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2006/524/EY, Euratom (1),

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

ottaa huomioon komission lausunnon, sekä katsoo seuraavaa:

yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka on vapautunut Wilfried WOLLER in toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Egbert BIERMANN, Hauptvorstand IG BCE [Main Executive Board of the Industrial Union of Mining, Chemical and Energy Workers] nimetään Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2010.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan.

Tehty Brysselissä 10 päivänä toukokuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Á. MORATINOS


(1)  EUVL L 207, 28.7.2006, s. 30.


19.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 123/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/279/YUTP,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2010,

Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganistanissa (EUPOL Afganistan)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan sekä 43 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/369/YUTP (1) Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation perustamisesta (EUPOL Afganistan). Yhteisen toiminnan voimassaolo päättyy 30 päivänä toukokuuta 2010.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea suositteli 8 päivänä maaliskuuta 2010 EUPOL Afganistan -operaation jatkamista kolmella vuodella.

(3)

EUPOL Afganistan -operaation johtamisjärjestely ei saisi rajoittaa talousarvion toteuttamista koskevia operaation johtajan sopimusvelvoitteita Euroopan komissiota kohtaan.

(4)

EUPOL Afganistan -operaatiota varten olisi aktivoitava valvontavoimavara.

(5)

EUPOL Afganistan -operaatio toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voisi vaikuttaa haitallisesti perussopimuksen 21 artiklassa määrättyihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Operaatio

1.   Afganistanissa toteutettavaa Euroopan unionin poliisioperaatiota, jäljempänä ’EUPOL Afganistan’ tai ’operaatio’, joka perustettiin yhteisellä toiminnalla 2007/369/YUTP, jatketaan 31 päivästä toukokuuta 2010 alkaen 31 päivään toukokuuta 2013.

2.   EUPOL Afganistan toimii 2 artiklassa säädettyjen tavoitteiden mukaisesti ja suorittaa 3 artiklassa säädetyt tehtävät.

2 artikla

Tavoitteet

EUPOL Afganistanin on tarkoitus edistää merkittävästi sellaisten Afganistanin omien kestävien ja tehokkaiden siviilipoliisijärjestelyjen toteuttamista, joilla taataan asianmukainen vuorovaikutus laajemman rikosoikeusjärjestelmän kanssa unionin, jäsenvaltioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden antaman poliisialan neuvonnan ja niiden suorittaman yhteiskunnan rakenteiden kehittämistyön mukaisesti. Lisäksi operaatiolla tuetaan uudistusprosessia, jonka tavoitteena on luotettava ja tehokas poliisi, joka toimii kansainvälisten normien mukaisesti, oikeusvaltion puitteissa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia.

3 artikla

Tehtävät

1.   Edellä 2 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi EUPOL Afganistanissa

a)

autetaan Afganistanin hallitusta panemaan johdonmukaisesti täytäntöön strategiaansa kestävien ja tehokkaiden siviilipoliisijärjestelyjen toteuttamiseksi erityisesti kansallisessa poliisistrategiassa määriteltyjen Afganistanin yhtenäisen (siviili)poliisin ja Afganistanin rikospoliisin osalta

b)

tehostetaan johdonmukaisuutta ja koordinointia kansainvälisten toimijoiden välillä

c)

työskennellään strategioiden kehittämiseksi korostaen samalla sen tärkeyttä, että laaditaan kansainvälisen yhteisön yhteinen yleisstrategia poliisin uudistamista varten, ja tehostetaan yhteistyötä keskeisten kumppanien kanssa poliisin uudistamisessa ja kouluttamisessa, mukaan lukien Naton johtaman operaation ISAFin ja Naton koulutusoperaation ja muiden osallistujien kanssa

d)

tuetaan poliisin ja laajemman oikeusvaltion välisiä yhteyksiä.

Näitä tehtäviä kehitetään edelleen operaatiosuunnitelmassa (OPLAN). Operaatio suorittaa tehtävänsä muun muassa valvonnan, ohjauksen, neuvonnan ja koulutuksen keinoin.

2.   EUPOL Afganistaniin ei sisälly suoraa täytäntöönpanoa.

3.   EUPOL Afganistanilla on hankeyksikkö hankkeiden kartoittamiseksi ja toteuttamiseksi. EUPOL Afganistanissa myös sovitetaan yhteen, avustetaan ja ohjeistetaan tarvittaessa jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden omalla vastuullaan toteuttamia hankkeita operaatioon liittyvillä aloilla ja sen tavoitteiden tukemiseksi.

4 artikla

Operaation rakenne

1.   Operaation esikunta sijaitsee Kabulissa. Operaatioon kuuluu

i)

operaation johtaja ja hänen toimistonsa, mukaan lukien vanhempi turvallisuuspäällikkö

ii)

poliisiosa

iii)

oikeusvaltio-osa

iv)

koulutusvalmiudet

v)

operaatiotuki

vi)

paikallistoimistot Kabulin ulkopuolella

vii)

tukiyksikkö Brysselissä.

2.   Operaation henkilöstö toimii keskushallinnon, alueiden ja maakuntien tasolla ja voi tarvittaessa toimia piiritasolla toimeksiannon suorittamiseksi turvallisuusarvioinnin mukaisesti ja kun sen mahdollistavat tekijät kuten asianmukainen logistiikka- ja turvallisuustuki ovat olemassa. Teknisistä järjestelyistä sovitaan ISAF-joukkojen ja alueellisten komentokeskusten / alueellisen jälleenrakennusryhmän (PRT) johtovaltioiden kanssa tietojenvaihtoa varten ja lääketieteellisen sekä turvallisuus- ja logistiikkatuen saamiseksi, mukaan luettuna alueellisten komentokeskusten ja PRT-ryhmien järjestämä majoitus.

3.   Lisäksi osa operaation henkilöstöstä saa tehtäväkseen parantaa Afganistanin poliisin uudistamisen strategista koordinointia tarvittaessa ja erityisesti Kabulissa sijaitsevan poliisin kansainvälisen koordinointielimen (IPCB) sihteeristön kanssa. IPCB:n sihteeristö sijoitetaan tarvittaessa EUPOL Afganistanin esikuntaan.

5 artikla

Siviilioperaatiokomentaja

1.   Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (CPCC) johtaja toimii siviilioperaatiokomentajana EUPOL Afganistanissa.

2.   Siviilioperaatiokomentaja vastaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, yleisen toimivallan alaisuudessa EUPOL Afganistanin strategisen tason johtamisjärjestelystä.

3.   Siviilioperaatiokomentaja varmistaa, että neuvoston ja PTK:n päätökset pannaan asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön muun muassa antamalla tarvittaessa ohjeita operaation johtajalle.

4.   Kaikki lähetetyn henkilöstön jäsenet pysyvät täysin asianomaisen lähettäjävaltion viranomaisten tai EU:n toimielimen alaisina. Kansalliset viranomaiset siirtävät henkilöstöään, ryhmiään ja yksiköitään koskevan operatiivisen johtosuhteen (OPCON) siviilioperaatiokomentajalle.

5.   Siviilioperaatiokomentajalla on kokonaisvastuu sen varmistamisesta, että unionin huolellisuusvelvoite täytetään asianmukaisesti.

6.   Siviilioperaatiokomentaja ja Euroopan unionin erityisedustaja, jäljempänä ’EU:n erityisedustaja’, kuulevat toisiaan tarvittaessa.

6 artikla

Operaation johtaja

1.   Operaation johtaja vastaa operaatiosta ja sen johtamisjärjestelystä operaatioalueella.

2.   Operaation johtajalla on siviilioperaatiokomentajan hänelle osoittama vastuu osallistuvien valtioiden henkilöstön, ryhmien ja yksiköiden johtamisesta ja valvonnasta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu, johon kuuluu myös vastuu operaation käyttöön annetuista varoista, resursseista ja tiedoista.

3.   Operaation johtaja antaa operaation koko henkilöstölle, mukaan lukien tässä tapauksessa Brysselissä sijaitseva tukiyksikkö, ohjeet EUPOL Afganistanin toteuttamiseksi tehokkaalla tavalla operaatioalueella, ja vastaa operaation koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnoinnista siviilioperaatiokomentajan strategisen tason ohjeita noudattaen.

4.   Operaation johtaja vastaa operaation talousarvion täytäntöönpanosta. Tätä varten hän allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5.   Operaation johtaja vastaa henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta asianomainen kansallinen tai unionin viranomainen vastaa kurinpitotoimista.

6.   Operaation johtaja edustaa EUPOL Afganistania operaatioalueella ja varmistaa operaation asianmukaisen näkyvyyden.

7.   Operaation johtaja toimii tarvittaessa koordinoidusti muiden alueella olevien EU:n toimijoiden kanssa. Operaation johtaja saa EU:n erityisedustajalta paikallisia poliittisia ohjeita, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta johtamisjärjestelyyn.

8.   Operaation johtaja varmistaa, että EUPOL Afganistan toimii tiiviisti, koordinoiden ja yhteistyössä Afganistanin hallituksen ja tarvittaessa asiaan liittyvien kansainvälisten toimijoiden kanssa, mukaan luettuina Naton johtama operaatio ISAF ja Naton koulutusoperaatio, PRT-ryhmien johtovaltiot, Yhdistyneiden Kansakuntien avustusoperaatio Afganistanissa (UNAMA) ja Afganistanin poliisin uudistukseen tällä hetkellä osallistuvat kolmannet valtiot.

7 artikla

Henkilöstö

1.   EUPOL Afganistanin henkilöstön lukumäärän ja toimivaltuuksien on oltava johdonmukaisia 2 artiklassa säädettyjen tavoitteiden, 3 artiklassa säädettyjen tehtävien ja 4 artiklassa säädetyn rakenteen kanssa.

2.   EUPOL Afganistanin henkilöstö koostuu ensisijaisesti jäsenvaltioiden tai EU:n toimielinten lähettämästä henkilöstöstä.

3.   Kukin jäsenvaltio tai toimielin vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten matkakuluista sijoituspaikkaan ja sijoituspaikasta, palkoista ja terveydenhuollosta sekä muista kulukorvauksista kuin sovellettavista päivärahoista ja force majeure- ja riskilisistä.

4.   EUPOL Afganistan voi myös ottaa palvelukseen sopimussuhteista kansainvälistä siviilihenkilöstöä ja paikallista henkilöstöä tarpeen mukaan, jos jäsenvaltioiden lähettämää henkilöstöä ei ole huolehtimaan tarvittavista tehtävistä. Jos pätevää henkilöstöä ei ole saatavissa jäsenvaltioista, voidaan osallistuvien kolmansien maiden kansalaisia poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ottaa palvelukseen sopimuspohjaisesti.

5.   Kaikkien henkilöstön jäsenten on hoidettava tehtävänsä ja toimittava operaation edun mukaisesti. Koko henkilöstön on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (2) määriteltyjä turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

8 artikla

EUPOL Afganistanin henkilöstön asema

1.   EUPOL Afganistanin Afganistanissa olevan henkilöstön asemasta, tarvittaessa myös EUPOL Afganistanin toteuttamisen ja moitteettoman toiminnan edellyttämistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista, määrätään perussopimuksen 37 artiklan mukaisesti tehtävässä sopimuksessa.

2.   Henkilöstön jäsenen lähettänyt valtio tai EU:n toimielin vastaa kaikkien kyseisen henkilön esittämien tai häntä koskevien ja lähettämiseen liittyvien vaatimusten ratkaisemisesta. Kyseinen valtio tai EU:n toimielin vastaa mahdollisen kanteen vireillepanosta lähetettyä henkilöä vastaan.

3.   Kansainvälisen ja paikallisen siviilihenkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet vahvistetaan operaation johtajan ja henkilökuntaan kuuluvien välisissä sopimuksissa.

9 artikla

Johtamisjärjestely

1.   Kriisinhallintaoperaationa EUPOL Afganistanilla on yhtenäinen johtamisjärjestely.

2.   EUPOL Afganistanin poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta vastaa PTK, joka toimii neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa.

3.   Siviilioperaatiokomentaja on poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja korkean edustajan alaisuudessa EUPOL Afganistanin strategisen tason johtaja ja antaa siinä ominaisuudessa operaation johtajalle ohjeita, neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Siviilioperaatiokomentaja raportoi neuvostolle korkean edustajan kautta.

5.   Operaation johtaja vastaa EUPOL Afganistanin johtamisjärjestelystä operaatioalueella ja on suoraan vastuussa siviilioperaatiokomentajalle.

10 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta vastaa PTK, joka toimii neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään tätä varten asiaankuuluvat päätökset perussopimuksen 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti. Tähän valtuutukseen sisältyy toimivalta nimittää operaation johtaja korkean edustajan ehdotuksesta sekä muuttaa operaation toiminta-ajatusta (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmaa (OPLAN). Operaation tavoitteita ja lopettamista koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle.

2.   PTK raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

3.   Siviilioperaatiokomentaja ja operaation johtaja raportoivat vastuualueensa asioista PTK:lle säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa.

11 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaatiokomentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja varmistaa niiden asianmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon EUPOL Afganistanin osalta 5 ja 9 artiklan mukaisesti ja koordinoidusti neuvoston turvallisuusyksikön kanssa.

2.   Operaation johtaja vastaa operaation turvallisuudesta ja varmistaa, että operaatioon sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan, ottaen huomioon unionin politiikan, joka koskee unionin ulkopuolelle operatiivisiin tehtäviin perussopimuksen V osaston ja asiaan liittyvien asiakirjojen nojalla sijoitetun henkilöstön turvallisuutta.

3.   Operaation johtajaa avustaa johtava turvallisuuspäällikkö, jäljempänä ’SMSO’, joka raportoi operaation johtajalle ja joka on myös läheisessä suhteessa neuvoston turvallisuusyksikköön.

4.   Operaation johtaja nimittää operaation maakunnallisiin ja alueellisiin toimipisteisiin turvallisuuspäälliköitä, jotka SMSO:n alaisuudessa vastaavat operaation eri osien kaikkien turvallisuusnäkökohtien päivittäisestä hallinnoinnista.

5.   EUPOL Afganistanin henkilöstön jäsenet osallistuvat OPLANin mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. SMSO järjestää heille myös säännöllistä kertauskoulutusta operaatioalueella.

12 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   Ehdokasvaltioita ja muita kolmansia valtioita voidaan pyytää osallistumaan EUPOL Afganistaniin edellyttäen, että ne vastaavat lähettämistään poliisiasiantuntijoista ja/tai siviilihenkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten palkoista, kulukorvauksista, terveydenhuollosta, vakuutuksesta, joka kattaa toiminnan riskialttiilla alueella, sekä matkakuluista Afganistaniin ja Afganistanista, sekä osallistuvat tarvittaessa EUPOL Afganistanin juokseviin menoihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin päätöksenteon riippumattomuutta ja sen yhteistä toimielinjärjestelmää.

2.   Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumista koskevien ehdotusten hyväksymisestä.

3.   Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EUPOL Afganistaniin, on operaation päivittäisessä toteuttamisessa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin operaatioon osallistuvilla jäsenvaltioilla.

4.   PTK toteuttaa asianmukaiset toimet osallistumisjärjestelyjä silmällä pitäen ja tekee neuvostolle pyynnöstä tätä koskevan ehdotuksen, johon sisältyy kolmansien valtioiden mahdollinen rahoitusosuus tai luontoissuoritukset.

5.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan perussopimuksen 37 artiklan nojalla tehtävissä sopimuksissa ja niiden lisäksi tarvittaessa teknisissä järjestelyissä. Jos unioni ja kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen kyseisen kolmannen valtion EU:n kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevista puitteista, sellaisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan tämän operaation puitteissa.

13 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   EUPOL Afganistaniin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 31 päivään toukokuuta 2011 on 54 600 000 euroa.

2.   Neuvosto päättää EUPOL Afganistanin rahoitusohjeen seuraavien kausien osalta.

3.   Kaikkia menoja hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

4.   Operaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii sen valvonnassa kaikkien sopimuksensa mukaisesti toteuttamiensa toimien osalta.

5.   Kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun. Komission suostumuksella operaation johtaja voi sopia teknisistä järjestelyistä operaation vaatimien tarvikkeiden, palvelujen ja tilojen toimittamisesta alueellisten komentokeskusten / PRT-ryhmien johtovaltioiden ja Afganistanissa toimivien kansainvälisten toimijoiden kanssa, erityisesti jos se on turvallisuussyistä tarpeen.

6.   Rahoitusjärjestelyissä noudatetaan EUPOL Afganistanin operatiivisia vaatimuksia, mukaan lukien laitteiden yhteensopivuus ja operaatioon kuuluvien ryhmien yhteistoimintakyky, ja otetaan huomioon henkilöstön sijoittaminen alueellisiin komentokeskuksiin ja PRT-ryhmiin.

7.   Menot ovat rahoituskelpoisia tämän päätöksen hyväksymispäivästä alkaen.

14 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa Natolle/ISAFille operaatiota varten koottuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Tämän helpottamiseksi laaditaan paikalliset tekniset järjestelyt.

2.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tarvittaessa ja operaation tarpeiden mukaisesti tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille operaatiota varten koottuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”CONFIDENTIEL UE” -turvallisuusluokkaan saakka neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen.

3.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tarvittaessa ja operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti UNAMAlle operaatiota varten koottuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE” -turvallisuusluokkaan saakka neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Tätä varten päätetään erityisistä paikallisista järjestelyistä.

4.   Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on lisäksi valtuudet luovuttaa neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen isäntävaltiolle EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE” -turvallisuusluokkaan saakka. Kaikissa muissa tapauksissa tällaiset tiedot ja asiakirjat luovutetaan isäntävaltiolle isäntävaltion ja unionin välisten yhteistyömenettelyjen mukaisesti.

5.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille operaatiota koskevaan neuvoston päätöksentekoon liittyviä EU:n asiakirjoja, joita ei ole turvaluokiteltu, mutta joita koskee salassapitovelvollisuus neuvoston työjärjestyksen 6 artiklan 1 kohdan nojalla (3).

15 artikla

Valvonta

EUPOL Afganistania varten aktivoidaan valvontavoimavara.

16 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Tätä päätöstä tarkastelleen uudelleen kuuden kuukauden välein, jotta operaation kokoa ja toiminta-alaa voidaan tarvittaessa mukauttaa.

2.   Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen viimeistään kolme kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä sen määrittämiseksi, onko operaatiota jatkettava.

17 artikla

Voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 31 päivästä toukokuuta 201031 päivään toukokuuta 2013.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. SALGADO


(1)  EUVL L 139, 31.5.2007, s. 33.

(2)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.

(3)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).