ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.108.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 108

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
29. huhtikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2010/224/EU, Euratom

 

*

Neuvoston ja komission päätös, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

1

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välinen vakautus- jaassosiaatiosopimus

3

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 67/2010, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä (EUVL L 27, 30.1.2010)

355

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

29.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 108/1


NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

(2010/224/EU, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 8 kohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan nojalla annetun neuvoston hyväksynnän,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä ”sopimus”, allekirjoitettiin 15 päivänä lokakuuta 2007 sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin.

(2)

Sopimuksen kauppaa koskevat määräykset ovat luonteeltaan poikkeuksellisia ja ne liittyvät vakautus- ja assosiaatioprosessin yhteydessä toteutettavaan politiikkaan, eivätkä ne muodosta unionille ennakkotapausta yhteisön kauppapolitiikassa suhteessa muihin yhteisön ulkopuolisiin maihin kuin Länsi-Balkanin maihin.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni korvaa Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus, sen liitteet ja pöytäkirjat, yhteiset julistukset ja päätösasiakirjaan liitetty yhteisön julistus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee unionin puolesta seuraavan ilmoituksen:

”Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksen tekstissä olevat viittaukset ’Euroopan yhteisöön’ on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi ’Euroopan unioniin’”.

3 artikla

1.   Vakautus- ja assosiaationeuvostossa sekä vakautus- ja assosiaatiokomiteassa, kun jälkimmäisellä on vakautus- ja assosiaationeuvoston antamat toimintavaltuudet, ilmaistavan unionin tai Euroopan atomienergiayhteisön kannan määrittelee komission ehdotuksesta neuvosto tai tarvittaessa komissio, kumpikin perustamissopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

2.   Neuvoston puheenjohtaja toimii sopimuksen 120 artiklan mukaisesti vakautus- ja assosiaationeuvoston puheenjohtajana. Vakautus- ja assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen mukaisesti komission edustaja.

3.   Vakautus- ja assosiaationeuvoston päätösten ja vakautus- ja assosiaatiokomitean päätösten julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä päättää tapauskohtaisesti neuvosto tai komissio, kumpikin perustamissopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet tallettaa sopimuksen 138 artiklassa tarkoitettua hyväksymistä koskeva asiakirja Euroopan unionin puolesta. Komission puheenjohtaja tallettaa hyväksymiskirjan Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 29. maaliskuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ESPINOSA

Komission puolesta

Puheenjohtaja

O. REHN


EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN

sekä Montenegron tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ”jäsenvaltiot”, ja

EUROOPAN YHTEISÖ ja EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä ”yhteisö”,

sekä

MONTENEGRON TASAVALTA,

jäljempänä ”Montenegro”,

joista jäljempänä käytetään nimitystä ”osapuolet”,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten vahvat siteet ja yhteiset arvot, niiden halun vahvistaa näitä siteitä ja luoda vastavuoroisuuteen ja yhteisiin etuihin perustuvat tiiviit ja kestävät suhteet, joiden ansiosta Montenegro voi vahvistaa ja laajentaa suhteita yhteisöön ja sen jäsenvaltioihin,

OTTAVAT HUOMIOON tämän sopimuksen merkityksen Kaakkois-Euroopan maita koskevan vakautus- ja assosiaatioprosessin kannalta, perustettaessa ja lujitettaessa yhteistyöhön perustuvaa vakaata eurooppalaista järjestystä, jossa Euroopan unioni on kantavana voimana, sekä vakaussopimuksen kannalta,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionin valmiuden liittää Montenegro mahdollisimman tiiviisti Euroopan poliittiseen ja taloudelliseen valtavirtaan, ja sen, että maa on mahdollinen EU:n jäsenehdokas Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti sillä edellytyksellä, että se täyttää kesäkuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamat arviointiperusteet sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin ehdot ja panee onnistuneesti täytäntöön tämän sopimuksen ja erityisesti sen alueellista yhteistyötä koskevat määräykset,

OTTAVAT HUOMIOON Eurooppa-kumppanuuden, jossa määritellään toiminnan painopisteet maan tukemiseksi sen pyrkimyksissä lähentyä Euroopan unioniin,

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat sitoutuneet edistämään kaikin keinoin Montenegron ja koko alueen poliittista, taloudellista ja instituutionaalista vakautusta kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja instituutioiden kehittämisen, julkishallinnon uudistamisen, alueellisen kaupan integraation, kaupallisen ja taloudellisen yhteistyön tehostamisen, eri alueiden, varsinkin oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alan yhteistyön lisäämisen sekä kansallisen ja alueellisen turvallisuuden vahvistamisen kautta,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen perustana on osapuolten sitoutuminen poliittisten ja taloudellisten vapauksien lisäämiseen sekä niiden sitoutuminen ihmisoikeuksien, myös kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien, ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen sekä monipuoluejärjestelmään ja vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin nojautuvien demokraattisten periaatteiden noudattamiseen,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten sitoumuksen panna täysimääräisesti täytäntöön kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan, ETYJ:n ja erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen päätösasiakirjan, jäljempänä ”Helsingin päätösasiakirja”, sekä Madridin ja Wienin kokousten päätösasiakirjojen, uutta Eurooppaa koskevan Pariisin peruskirjan sekä Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen periaatteet ja määräykset edistääkseen alueellista vakautta ja alueen maiden välistä yhteistyötä,

VAHVISTAVAT kaikkien pakolaisten ja sisäisten pakolaisten paluuoikeudet sekä heidän omaisuutensa ja muiden ihmisoikeuksiensa suojelun,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten sitoutumisen vapaan markkinatalouden periaatteisiin ja kestävään kehitykseen sekä yhteisön valmiuden edistää talousuudistusten toteuttamista Montenegrossa,

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat sitoutuneet vapaakauppaan WTO:n jäsenyydestä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten toiveen kehittää edelleen säännöllistä poliittista vuoropuhelua molempia osapuolia kiinnostavista kahdenvälisistä ja kansainvälisistä asioista, alueelliset näkökohdat mukaan luettuina, ottaen huomioon Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP),

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat sitoutuneet torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja lujittamaan terrorismin vastaista yhteistyötään 20 päivänä lokakuuta 2001 järjestetyssä Eurooppa-konferenssissa annetun julistuksen pohjalta,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä ”tämä sopimus”, luo uudenlaisen ilmapiirin keskinäisille taloussuhteille ja ennen kaikkea kaupan ja investointien kehitykselle, jotka kaikki ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä talouden rakenneuudistuksen ja nykyaikaistamisen kannalta,

PITÄVÄT MIELESSÄ Montenegron sitoumuksen lähentää keskeisten alojen lainsäädäntöään yhteisön säännöstön kanssa ja panna nämä säädökset tosiasiallisesti täytäntöön,

OTTAVAT HUOMIOON, että yhteisö haluaa päättäväisesti tukea uudistusten toteuttamista ja hyödyntää tätä varten kattavan monivuotisen viiteohjelman pohjalta kaikkia saatavilla olevia yhteistyötä sekä teknistä, rahoituksellista ja taloudellista apua koskevia asiakirjoja,

VAHVISTAVAT, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston soveltamisalaan kuuluvat tämän sopimuksen määräykset sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia erillisinä sopimuspuolina eivätkä osana Euroopan yhteisöä, kunnes Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti (tapauksen mukaan) ilmoittaa Montenegrolle, että määräykset sitovat sitä osana Euroopan yhteisöä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Sama koskee myös Tanskaa mainittuihin sopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Zagrebin huippukokouksessa edellytettiin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden ja Euroopan unionin suhteiden lujittamista edelleen sekä alueellisen yhteistyön tehostamista,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Thessalonikin huippukokouksessa lujitettiin vakautus- ja assosiaatioprosessin asemaa Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden välisten suhteiden poliittisena kehyksenä ja korostettiin, että näiden maiden yhdentyminen Euroopan unioniin tapahtuu niiden yksilöllisen uudistustahdin ja saavutusten perusteella,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että 19 päivänä joulukuuta 2006 allekirjoitettiin Bukarestissa Keski-Euroopan vapaakauppasopimus, jolla parannetaan alueen houkuttelevuutta investointikohteena ja sen mahdollisuuksia yhdentyä maailmantalouteen,

HALUAVAT aloittaa tiiviimmän yhteistyön kulttuurin alalla ja kehittää tiedonvaihtoa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 Artikla

1.   Perustetaan yhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välinen assosiaatio.

2.   Tämän assosiaation tavoitteena on:

a)

tukea Montenegron pyrkimyksiä lujittaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta,

b)

edistää Montenegron poliittista, taloudellista ja institutionaalista vakauttamista sekä alueen vakauttamista,

c)

luoda poliittiselle vuoropuhelulle asianmukainen kehys, joka mahdollistaa tiiviiden poliittisten suhteiden kehittämisen osapuolten välille,

d)

tukea Montenegron pyrkimyksiä kehittää taloudellista ja kansainvälistä yhteistyötään muun muassa lainsäädäntönsä lähentämisellä yhteisön säännöstön kanssa,

e)

tukea Montenegron pyrkimyksiä saattaa loppuun siirtyminen toimivaan markkinatalouteen,

f)

edistää sopusointuisia taloussuhteita ja kehittää asteittain vapaakauppa-alue yhteisön ja Montenegron välille,

g)

edistää alueellista yhteistyötä kaikilla tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

I OSASTO

YLEISET PERIAATTEET

2 Artikla

Osapuolten sisä- ja ulkopolitiikan perustan ja olennaisen osan tätä sopimusta muodostavat ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistujen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa, Helsingin päätösasiakirjassa ja uutta Eurooppaa koskevassa Pariisin peruskirjassa määriteltyjen demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioitus, kansainvälisen oikeuden periaatteiden, mukaan lukien täysimääräinen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa, ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen sekä taloudellista yhteistyötä käsitelleen Bonnin ETY-kokouksen päätösasiakirjassa ilmaistut markkinatalouden periaatteet.

3 Artikla

Joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estäminen on olennainen osa tätä sopimusta.

4 Artikla

Osapuolet vahvistavat pitävänsä tärkeänä kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä ja erityisesti täysipainoista yhteistyötä ICTY:n kanssa.

5 Artikla

Kansainvälinen ja alueellinen rauha ja vakaus, hyvien naapuruussuhteiden kehittäminen, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen kunnioitus ja suojelu ovat keskeisiä tekijöitä vakautus- ja assosiaatioprosessissa, johon viitataan 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyissä neuvoston päätelmissä. Tämä sopimus tehdään ja pannaan täytäntöön 29 päivänä huhtikuuta 1997 tehtyjen Euroopan unionin neuvoston päätelmien ja Montenegron omien ansioiden perusteella.

6 Artikla

Montenegro sitoutuu jatkamaan yhteistyön ja hyvien naapuruussuhteiden edistämistä alueen muiden maiden kanssa, mikä tarkoittaa muun muassa asianmukaisia henkilöiden, tavaroiden, pääomien ja palvelujen liikkuvuutta koskevia keskinäisiä myönnytyksiä ja erityisesti rajavalvontaa sekä järjestäytyneen rikollisuuden, korruption, rahanpesun, laittoman maahanmuuton ja laittoman kaupan, mukaan lukien erityisesti ihmiskaupan, pien- ja kevytaseiden ja laittomien huumausaineiden kaupan, torjuntaa koskevien yhteisen edun mukaisten hankkeiden kehittämistä. Tällainen sitoumus on keskeinen tekijä osapuolten suhteiden ja yhteistyön kehittämisen kannalta ja lisää siten alueellista vakautta.

7 Artikla

Osapuolet vahvistavat terrorismin torjunnan ja tämä alan kansainvälisten velvoitteiden täyttämisen tärkeyden.

8 Artikla

Assosiaatio toteutetaan asteittain enintään 5 vuoden pituisen siirtymäkauden aikana.

Jäljempänä 119 artiklalla perustettu vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee säännöllisesti vuosittain sopimuksen täytäntöönpanoa ja lainsäädännöllisten hallinnollisten, institutionaalisten ja taloudellisten uudistusten hyväksymistä ja täytäntöönpanoa Montenegrossa. Tarkastelu toteutetaan sopimuksen johdanto-osan perusteella ja sen yleisten periaatteiden mukaisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon tämän sopimuksen kannalta olennaiset Eurooppa-kumppanuuden ensisijaiset tavoitteet ja noudatetaan vakautus- ja assosiaatioprosessissa käyttöön otettuja järjestelyjä, erityisesti vakautus- ja assosiaatioprosessin edistymistä koskevaa kertomusta.

Vakautus- ja assosiaationeuvosto antaa suosituksia ja voi tehdä päätöksiä tarkastelun perusteella. Kun tarkastelussa todetaan erityisiä ongelmia, ne käsitellään noudattaen sopimuksessa käyttöönotettuja riidanratkaisumenettelyjä.

Täydellinen assosiaatio toteutetaan asteittain. Viimeistään kolmantena vuonna sopimuksen voimaantulosta vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee sopimuksen soveltamista perusteellisesti. Tämän tarkastelun perusteella vakautus- ja assosiaationeuvosto arvioi Montenegron edistymistä ja voi tehdä päätöksiä assosiaation seuraavista vaiheista.

Edellä mainittua tarkastelua ei sovelleta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, jonka osalta IV osastossa määrätään erityisjärjestelystä.

9 Artikla

Sopimus on täysin asiaa koskevien WTO:n sääntöjen ja erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 (GATT 1994 -sopimus) XXIV artiklan ja palvelukaupan yleissopimuksen (GATS-sopimus) V artiklan mukainen, ja se pannaan täytäntöön niitä noudattaen.

II OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

10 Artikla

1.   Osapuolten poliittista vuoropuhelua kehitetään edelleen tämän sopimuksen puitteissa. Vuoropuhelu tukee ja lujittaa Euroopan unionin ja Montenegron lähentymistä toisiinsa ja edistää tiiviiden yhteisvastuullisuuteen perustuvien yhteyksien ja uusien yhteistyömuotojen syntymistä osapuolten välille.

2.   Poliittisen vuoropuhelun tarkoituksena on edistää erityisesti:

a)

Montenegron täysimääräistä yhdentymistä demokraattisten valtioiden yhteisöön ja asteittaista lähentymistä Euroopan unioniin,

b)

osapuolten näkökantojen lähentäminen kansainvälisissä kysymyksissä, myös yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, muun muassa asianmukaisen tietojenvaihdon avulla ja erityisesti kysymyksissä, joilla todennäköisesti on merkittäviä vaikutuksia osapuoliin,

c)

alueellista yhteistyötä ja hyvien naapuruussuhteiden kehittämistä,

d)

Euroopan turvallisuutta ja vakautta koskevien yhteisten näkemysten syntymistä, myös niillä aloilla, jotka kuuluvat Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

3.   Osapuolet katsovat, että joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviäminen niin valtiollisille kuin valtioista riippumattomille toimijoille on yksi vakavimmista kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden uhkatekijöistä. Tästä syystä osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseen panemalla kansallisella tasolla täytäntöön kansainvälisistä aseriisunta- ja asesulkusopimuksista johtuvat velvoitteensa ja noudattamalla niitä sekä muita asiaa koskevia kansainvälisiä velvoitteita täysimääräisesti. Osapuolet sopivat, että tämä määräys muodostaa olennaisen osan tätä sopimusta ja sisältyy poliittiseen vuoropuheluun, joka edistää ja lujittaa näitä tekijöitä.

Lisäksi osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseen:

a)

toteuttamalla toimia kaikkien muiden asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen allekirjoittamiseksi, ratifioimiseksi tai niihin liittymiseksi tapauksesta riippuen ja niiden panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön,

b)

luomalla tehokkaan kansallisen vientivalvontajärjestelmän, jolla valvotaan joukkotuhoaseisiin liittyvien tavaroiden vientiä ja kauttakulkua, mukaan luettuna kaksikäyttöteknologian loppukäytön valvonta, ja johon sisältyy tehokkaat seuraamukset vientivalvonnan laiminlyömisestä.

c)

Tätä asiaa koskevaa poliittista vuoropuhelua käydään aluetasolla.

11 Artikla

1.   Poliittista vuoropuhelua käydään vakautus- ja assosiaationeuvostossa, jolla on yleinen vastuu kaikissa niissä kysymyksissä, jotka osapuolet haluavat saattaa sen käsiteltäviksi.

2.   Osapuolten pyynnöstä poliittinen vuoropuhelu voidaan toteuttaa myös seuraavissa muodoissa:

a)

kokoukset, joita järjestetään tarvittaessa Montenegroa sekä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiota, pääsihteeriä/yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja Euroopan komissiota edustavien johtavien virkamiesten välillä,

b)

osapuolten välisten diplomaattisten yhteyksien täysimääräinen hyödyntäminen, mukaan luettuina asianmukaiset yhteydet kolmansissa maissa, Yhdistyneissä Kansakunnissa, ETYJ:ssä, Euroopan neuvostossa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla,

c)

kaikki muut keinot, joilla voidaan edistää poliittisen vuoropuhelun lujittamista, kehittämistä ja lisäämistä, mukaan lukien Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiin sisältyvässä Thessalonikin toimintasuunnitelmassa esitetyt keinot.

12 Artikla

Parlamentaarisella tasolla poliittista vuoropuhelua käydään 125 artiklassa perustetussa parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa.

13 Artikla

Poliittista vuoropuhelua voidaan käydä monenvälisellä tasolla ja aluetasolla, jolloin siihen osallistuu myös muita alueen maita, sekä EU:n ja Länsi-Balkanin foorumin puitteissa.

III OSASTO

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

14 Artikla

Osana sitoutumistaan kansainväliseen ja alueelliseen rauhaan ja vakauteen sekä hyvien naapuruussuhteiden kehittämiseen Montenegro edistää aktiivisesti alueellista yhteistyötä. Yhteisön teknisen avun ohjelmilla voidaan tukea hankkeita, joilla on alueellinen tai rajat ylittävä ulottuvuus.

Aikoessaan lisätä yhteistyötään jäljempänä 15, 16 ja 17 artiklassa mainittujen maiden kanssa Montenegron on ilmoitettava asiasta yhteisölle ja sen jäsenvaltioille ja neuvoteltava niiden kanssa X osaston määräysten mukaisesti.

Montenegro panee täysimääräisesti täytäntöön voimassa olevat kahdenväliset sopimukset, jotka neuvoteltiin Serbian ja Montenegron 27 päivänä kesäkuuta 2001 Brysselissä allekirjoittaman kaupan helpottamista ja vapauttamista koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan ja 19 päivänä joulukuuta 2006 Bukarestissa allekirjoitetun Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen mukaisesti.

15 Artikla

Yhteistyö maiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet vakautus- ja assosiaatiosopimuksen

Tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Montenegron on aloitettava neuvottelut yhden tai useamman vakautus- ja assosiaatiosopimuksen jo allekirjoittaneen maan kanssa tehdäkseen alueellista yhteistyötä koskevat kahdenväliset sopimukset, joiden tavoitteena on laajentaa asianomaisten maiden välistä yhteistyötä.

Näiden sopimusten keskeiset osat ovat seuraavat:

a)

poliittinen vuoropuhelu,

b)

osapuolten välisten vapaakauppa-alueiden perustaminen asiaa koskevien WTO:n määräysten mukaisesti,

c)

työntekijöiden liikkuvuutta, sijoittautumisvapautta, palvelujen tarjoamista, maksuliikennettä ja pääomanliikkeitä sekä muita henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä käytäntöjä koskevat vastavuoroiset myönnytykset, joiden taso vastaa tässä sopimuksessa vahvistettua tasoa,

d)

määräykset yhteistyöstä muilla aloilla ja erityisesti oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla riippumatta siitä, kuuluvatko ne tämän sopimuksen soveltamisalaan.

Sopimuksissa annetaan tarpeen mukaan määräyksiä tarvittavien institutionaalisten mekanismien luomisesta.

Sopimukset tehdään kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Montenegron halukkuutta kyseisten sopimusten tekemiseen pidetään edellytyksenä sen ja Euroopan unionin suhteiden jatkokehittämiselle.

Montenegron on aloitettava vastaavanlaiset neuvottelut myös muiden alueen maiden kanssa heti, kun ne ovat allekirjoittaneet vakautus- ja assosiaatiosopimukset.

16 Artikla

Yhteistyö muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien maiden kanssa

Montenegron on tehtävä alueellista yhteistyötä muiden valtioiden kanssa, joita vakautus- ja assosiaatioprosessi koskee, joillakin tai kaikilla tämän sopimuksen kattamilla aloilla ja erityisesti yhteistä etua koskevissa asioissa. Tällaisen yhteistyön olisi oltava aina sopusoinnussa tämän sopimuksen periaatteiden ja tavoitteiden kanssa.

17 Artikla

Yhteistyö muiden EU:n jäsenehdokkaina olevien maiden kanssa, jotka eivät kuulu vakautus- ja assosiaatioprosessiin

1.   Montenegro voi lisätä yhteistyötään ja tehdä alueellista yhteistyötä koskevan yleissopimuksen minkä tahansa EU:n ehdokasmaan kanssa kaikilla tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla yhteistyöaloilla. Tällaisen yleissopimuksen tavoitteena olisi oltava Montenegron ja kyseisen maan kahdenvälisten suhteiden asteittainen yhdenmukaistaminen yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä kyseisen maan suhteiden vastaavien osien kanssa.

2.   Montenegron on aloitettava neuvottelut Turkin kanssa, joka on muodostanut tulliliiton Euroopan yhteisön kanssa, tehdäkseen molemminpuolisen edun mukaisen sopimuksen vapaakauppa-alueen perustamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan mukaisesti ja vapauttaakseen sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen niiden välillä siten, että niiden taso vastaa tässä sopimuksessa vahvistettua tasoa GATS-sopimuksen V artiklan mukaisesti.

Neuvottelut on aloitettava mahdollisimman pian, jotta edellä mainittu sopimus voidaan tehdä ennen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päättymistä.

IV OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

18 Artikla

1.   Yhteisö ja Montenegro perustavat tämän sopimuksen, GATT 1994 -sopimuksen ja WTO:n määräysten mukaisesti asteittain kahdenvälisen vapaakauppa-alueen enintään viiden vuoden pituisen, tämän sopimuksen voimaantulosta alkavan ajanjakson kuluessa. Tässä yhteydessä ne ottavat huomioon jäljempänä vahvistetut erityisvaatimukset.

2.   Osapuolten välisessä kaupassa käytetään tavaroiden luokitteluun yhdistettyä nimikkeistöä.

3.   Tässä sopimuksessa tulleihin ja vaikutukseltaan vastaaviin maksuihin kuuluvat kaikki tullit tai maksut, joita peritään tavaroita tuotaessa tai vietäessä mukaan lukien kaiken tyyppiset kyseiseen tuontiin tai vientiin liittyvät lisäverot tai lisämaksut, mutta niihin eivät kuulu

a)

sisäiseen veroon verrattavissa olevat maksut, jotka peritään johdonmukaisesti GATT 1994 -sopimuksen III artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti,

b)

polkumyynti- tai tasoitustullit,

c)

maksut, jotka vastaavat suoritettujen palveluiden kustannuksia.

4.   Kunkin tuotteen osalta perustulli, josta tässä sopimuksessa määrätyt peräkkäiset tullinalennukset lasketaan, on seuraava:

a)

sopimuksen allekirjoittamispäivänä tosiasiallisesti sovellettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) mukaisesti perustetun yhteisön yhteisen tullitariffin kaikkia koskeva tulli,

b)

Montenegron sovellettu tariffi (2).

5.   Jos tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sovelletaan mitä tahansa kaikkia koskevaa tullinalennusta, joka johtuu erityisesti

a)

WTO:ssa käydyistä tariffineuvotteluista, tai

b)

Montenegron liittymisestä WTO:hon, tai

c)

Montenegron WTO:hon liittymisen jälkeisistä alennuksista,

kyseiset alennetut tullit korvaavat niiden soveltamispäivästä lähtien 4 kohdassa tarkoitetun perustullin.

6.   Yhteisö ja Montenegro ilmoittavat toisilleen perustullinsa ja niihin tehdyt muutokset.

I LUKU

Teollisuustuotteet

19 Artikla

Määritelmä

1.   Tämän luvun määräyksiä sovelletaan yhdistetyn nimikkeistön 25—97 ryhmässä lueteltuihin yhteisöstä ja Montenegrosta peräisin oleviin tuotteisiin, lukuun ottamatta maataloutta koskevan WTO-sopimuksen liitteessä I olevan 1 kohdan ii alakohdassa lueteltuja tuotteita.

2.   Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kauppaa käydään osapuolten välillä mainitun sopimuksen määräysten mukaisesti.

20 Artikla

Teollisuustuotteita koskevat yhteisön myönnytykset

1.   Montenegrosta peräisin oleviin tuotteisiin yhteisössä sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

2.   Montenegrosta peräisin oleviin tuotteisiin yhteisössä sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

21 Artikla

Teollisuustuotteita koskevat Montenegron myönnytykset

1.   Muihin kuin liitteessä I lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Montenegrossa sovellettavat tuontitullit poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

2.   Yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Montenegrossa sovellettavat vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

3.   Liitteessä I lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Montenegrossa sovellettavia tuontitulleja alennetaan asteittain, ja ne poistetaan liitteessä esitetyn aikataulun mukaisesti.

4.   Yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Montenegrossa sovellettavat tuonnin määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

22 Artikla

Tullit ja vientirajoitukset

1.   Yhteisö ja Montenegro poistavat heti tämän sopimuksen tultua voimaan kaikki vientitullit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut niiden välisessä kaupassa.

2.   Yhteisö ja Montenegro poistavat heti tämän sopimuksen tultua voimaan keskinäiset viennin määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

23 Artikla

Nopeammat tullinalennukset

Montenegro ilmoittaa olevansa valmis alentamaan yhteisön kanssa käymässään kaupassa sovellettuja tulleja 21 artiklassa määrättyä nopeammin, jos sen yleinen taloudellinen tilanne ja asianomaisen toimialan tilanne tämän sallivat.

Vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee tätä tilannetta ja antaa asiaa koskevat suositukset.

II LUKU

Maatalous ja kalastus

24 Artikla

Määritelmä

1.   Tämän luvun määräyksiä sovelletaan yhteisöstä tai Montenegrosta peräisin olevien maatalous- ja kalastustuotteiden kauppaan.

2.   ”Maatalous- ja kalastustuotteilla” tarkoitetaan yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmään kuuluvia tuotteita ja maataloutta koskevan WTO-sopimuksen liitteessä I olevan I kohdan ii alakohdassa lueteltuja tuotteita.

3.   Tämä määritelmä sisältää 3 ryhmän, 1604 ja 1605 nimikkeen ja 0511 91, 2301 20 ja ex 1902 20 alanimikkeen kala- ja kalastustuotteet (”täytetyt makaronivalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia”).

25 Artikla

Jalostetut maataloustuotteet

Pöytäkirjassa N:o 1 vahvistetaan siinä lueteltuihin jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavat kauppajärjestelyt.

26 Artikla

Montenegrosta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia koskevat yhteisön myönnytykset

1.   Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki Montenegrosta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

2.   Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitullit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut, joita sovelletaan Montenegrosta peräisin oleviin maataloustuotteisiin, lukuun ottamatta yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 ja 2204 kuuluvia tuotteita.

Kun kyse on yhdistetyn nimikkeistön 7 ja 8 ryhmään kuuluvista tuotteista, joista yhteisen tullitariffin mukaan kannetaan arvotulleja ja paljoustulli, tullien poistaminen koskee ainoastaan arvotulliosuutta.

3.   Yhteisö vahvistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä liitteessä II määriteltyjen, Montenegrosta peräisin olevien ”baby beef” -naudanlihatuotteiden tuontitulliksi 20 prosenttia yhteisön yhteisessä tullitariffissa ilmoitetusta arvotullista ja 20 prosenttia siinä ilmoitetusta paljoustullista teuraspainona ilmaistun 800 tonnin vuotuisen tariffikiintiön rajoissa.

27 Artikla

Maataloustuotteita koskevat Montenegron myönnytykset

1.   Montenegro poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien kaikki yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

2.   Tämän sopimuksen voimaantulopäivästä Montenegro

a)

poistaa liitteessä III a lueteltujen tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitullit,

b)

alentaa asteittain liitteessä III b lueteltujen tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitulleja kyseisessä liitteessä kunkin tuotteen osalta esitetyn aikataulun mukaisesti,

c)

alentaa asteittain liitteessä III c lueteltujen tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitulleja 50 prosenttiin kyseisessä liitteessä kunkin tuotteen osalta esitetyn aikataulun mukaisesti.

28 Artikla

Viiniä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva pöytäkirja

Pöytäkirjassa N:o 2 vahvistetaan siinä tarkoitettuihin viineihin ja väkeviin alkoholijuomiin sovellettavat järjestelyt.

29 Artikla

Kalaa ja kalastustuotteita koskevat yhteisön myönnytykset

1.   Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki Montenegrosta peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

2.   Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki Montenegrosta peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet lukuun ottamatta liitteessä IV lueteltuja tuotteita. Liitteessä IV lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan kyseisessä liitteessä olevia määräyksiä.

30 Artikla

Kalaa ja kalastustuotteita koskevat Montenegron myönnytykset

1.   Montenegro poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki yhteisöstä peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

2.   Montenegro poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki yhteisöstä peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet lukuun ottamatta liitteessä V lueteltuja tuotteita. Liitteessä IV lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan kyseisessä liitteessä olevia määräyksiä.

31 Artikla

Uudelleentarkastelua koskeva lauseke

Osapuolten välisen maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan määrän, tuotteiden poikkeuksellinen arkuuden, yhteisön yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan säännöt, Montenegron maatalous- ja kalastuspolitiikan säännöt, maatalouden ja kalastuksen merkityksen Montenegron taloudessa, WTO:n yhteydessä käytävien monenvälisten kauppaneuvottelujen vaikutukset ja Montenegron mahdollisen liittymisen WTO:hon huomioon ottaen yhteisö ja Montenegro tarkastelevat vakautus- ja assosiaationeuvostossa kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta tuotekohtaisesti, järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisää myönnytyksiä, jotta maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamista voidaan jatkaa.

32 Artikla

Maataloutta ja kalastusta koskeva suojalauseke

Sen estämättä, mitä muualla tässä sopimuksessa ja erityisesti sen 41 artiklassa määrätään, jos toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tuotteiden tuonti, johon sovelletaan 25–30 artiklan mukaisesti myönnettyjä myönnytyksiä, aiheuttaa maatalous- ja kalastustuotteiden markkinoiden erityisen herkkyyden vuoksi vakavia häiriöitä toisen osapuolen markkinoilla tai sen sisäisen sääntelyjärjestelmän toiminnalle, osapuolet aloittavat välittömästi neuvottelut asianmukaisen ratkaisun löytämiseksi. Tätä ratkaisua odotettaessa asianomainen osapuoli voi toteuttaa tarpeellisina pitämiään toimenpiteitä.

33 Artikla

Maatalous- ja kalastustuotteiden ja muiden elintarvikkeiden kuin viinien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suoja

1.   Montenegro suojaa yhteisössä rekisteröidyt yhteisön maantieteelliset merkinnät maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (3) nojalla ja tämän artiklan mukaisesti. Montenegron maantieteelliset merkinnät voidaan rekisteröidä yhteisössä mainitussa asetuksessa olevien ehtojen mukaisesti.

2.   Montenegro kieltää yhteisössä suojattujen nimitysten käytön alueellaan sellaisiin vastaaviin tuotteisiin, jotka eivät ole maantieteellisen merkinnän määritelmän mukaisia. Kieltoa sovelletaan vaikka oikea maantieteellinen alkuperä on mainittu, maantieteellistä merkintää on käytetty käännöksessä ja nimitykseen on liitetty ilmauksia kuten laji, tyyppi, tapa, jäljitelmä, menetelmä tai jokin muu vastaava ilmaisu.

3.   Montenegro kieltäytyy rekisteröimästä tavaramerkkiä, jonka käyttö vastaa 2 kohdassa tarkoitettuja tilanteita.

4.   Tavaramerkit, joiden käyttö vastaa 2 kohdassa tarkoitettuja tilanteita ja jotka on rekisteröity tai vakiinnutettu Montenegrossa, eivät ole enää käytössä 1 päivän tammikuuta 2009 jälkeen. Tätä ei kuitenkaan sovelleta kolmansien maiden kansalaisten omistamiin, Montenegrossa rekisteröityihin tai vakiinnutettuihin tavaramerkkeihin edellyttäen, että ne eivät millään tavoin johda kuluttajia harhaan tuotteiden laadun, määritelmän ja maantieteellisen alkuperän osalta.

5.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti suojattujen maantieteellisten merkintöjen käyttö Montenegrossa yleiskielessä yhteisnimityksenä kyseisille tuotteille päättyy viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2009.

6.   Montenegro varmistaa, että sen alueelta 1 päivän tammikuuta 2009 jälkeen viedyt tuotteet eivät riko tämän artiklan määräyksiä.

7.   Montenegro varmistaa 1–6 kohdassa tarkoitetun suojan omasta aloitteestaan tai asianomaisen tahon pyynnöstä.

III LUKU

Yhteiset määräykset

34 Artikla

Soveltamisala

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan kaikkien tuotteiden kauppaan osapuolten välillä, ellei tässä luvussa tai pöytäkirjassa N:o 1 toisin määrätä.

35 Artikla

Parannetut myönnytykset

Tämän luvun määräykset eivät millään tavoin estä kumpaakaan osapuolta soveltamasta yksipuolisesti tätä edullisempia toimenpiteitä.

36 Artikla

Vallitsevan tilan säilyttäminen

1.   Yhteisön ja Montenegron välisessä kaupassa ei tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen oteta käyttöön uusia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä jo käytössä olevia koroteta.

2.   Yhteisön ja Montenegron välisessä kaupassa ei tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen oteta käyttöön uusia tuonnin tai viennin määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä eikä jo käytössä olevista tehdä entistä rajoittavampia.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan määräykset eivät millään tavoin rajoita Montenegron ja yhteisön maatalous- ja kalastuspolitiikan harjoittamista eivätkä toimenpiteiden toteuttamista tämän politiikan osana, sikäli kuin tämä ei vaikuta liitteiden II–V ja pöytäkirjan N:o 1 mukaiseen tuontijärjestelmään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 26, 27, 28, 29 ja 30 artiklan mukaisesti myönnettyjen myönnytysten soveltamista.

37 Artikla

Verosyrjinnän kieltäminen

1.   Yhteisö ja Montenegro pidättyvät kaikista sisäistä verotusta koskevista toimenpiteistä tai käytännöistä, jotka suoraan tai välillisesti saattavat osapuolen tuotteet ja vastaavat toisen osapuolen alueelta peräisin olevat tuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan, ja poistavat tällaiset toimenpiteet tai käytännöt, jos sellaisia nykyisin sovelletaan.

2.   Toisen osapuolen alueelle vietyjen tuotteiden sisäisten välillisten verojen palautuksen määrä ei saa olla suurempi kuin niistä kannettujen välillisten verojen määrä.

38 Artikla

Fiskaaliset tullit

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

39 Artikla

Tulliliitot, vapaakauppa-alueet ja raja-aluejärjestelyt

1.   Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajakauppajärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, sikäli kuin ne eivät muuta tässä sopimuksessa määrättyjä kauppajärjestelyjä.

2.   Tämä sopimus ei edellä 18 artiklassa yksilöityjen siirtymäkausien aikana vaikuta sellaisten tavaroiden liikkuvuutta koskevien erityisten etuuskohtelujärjestelyjen täytäntöönpanoon, joista joko määrätään yhden tai useamman jäsenvaltion ja Montenegron aiemmin tekemissä rajasopimuksissa tai jotka ovat seurausta kahdenvälisistä sopimuksista, jotka Montenegro on tehnyt III osaston määräysten mukaisesti alueellisen kaupan edistämiseksi.

3.   Osapuolet neuvottelevat vakautus- ja assosiaationeuvostossa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista ja pyydettäessä muista osapuolten kolmansiin maihin soveltamaan kauppapolitiikkaan liittyvistä tärkeistä kysymyksistä. Erityisesti tapauksissa, joissa jokin kolmas maa liittyy unioniin, näitä neuvotteluja järjestetään sen varmistamiseksi, että tässä sopimuksessa ilmaistut yhteisön ja Montenegron yhteiset edut otetaan huomioon.

40 artikla

Polkumyynti ja tuet

1.   Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia toteuttamasta toimia kaupan suojaamiseksi tämän artiklan 2 kohdan ja 41 artiklan mukaisesti.

2.   Jos osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa harjoitetaan polkumyyntiä ja/tai myönnetään tasoittavia tukia, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän käytännön torjumiseksi GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamista koskevan WTO-sopimuksen, tukia ja tasoitustoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen ja asiaa koskevan sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

41 Artikla

Turvalauseke

1.   Osapuolten välillä sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan määräyksiä ja suojalausekkeista tehtyä WTO-sopimusta.

2.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa määrätään, jos tietyn toisen osapuolen tuotteen tuonti toisen osapuolen alueelle lisääntyy niin paljon ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa:

a)

vakavaa vahinkoa samankaltaisen tai suoraan kilpailevan tuotteen kotimaisille tuottajille tuovan osapuolen alueella, tai

b)

vakavia häiriöitä jollakin talouden osa-alueella tai vaikeuksia, jotka saattavat heikentää merkittävästi taloudellista tilannetta jollakin tuovan osapuolen alueella,

tuova osapuoli voi toteuttaa tarvittavat kahdenväliset suojatoimenpiteet tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

3.   Toisen osapuolen tuontiin suunnatut kahdenväliset suojatoimenpiteet eivät saa olla ankarampia kuin on tarpeen 2 kohdassa määriteltyjen, tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuneiden ongelmien korjaamiseksi. Suojatoimenpiteellä olisi keskeytettävä tässä sopimuksessa määrättyjen etuusmarginaalien kasvu tai niiden supistuminen asianomaisen tuotteen osalta enimmäismäärään saakka, joka vastaa saman tuotteen 18 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettua perustullia. Näihin toimenpiteisiin on liitettävä selkeät määräykset niiden asteittaisesta poistamisesta tietyn ennalta määrätyn ajan kuluessa eikä toimenpiteiden kesto saa ylittää kahta vuotta.

Erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan toimenpiteitä jatkaa vielä enintään kahden vuoden ajan. Tuotteeseen, jonka tuonnissa on aiemmin sovellettu kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä, ei saa kohdistaa suojatoimenpiteitä vähintään neljään vuoteen aiemman toimenpiteen voimassaolon päättymisestä.

4.   Tässä artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen siinä määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai mahdollisimman pian tapauksissa, joihin sovelletaan tämän artiklan 5 kohdan b alakohtaa, yhteisön tai Montenegron on toimitettava vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteen perinpohjaista tarkastelua varten kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

5.   Edellä olevan 1, 2, 3 ja 4 kohdan täytäntöön panemiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a)

Tässä artiklassa tarkoitetusta tilanteesta aiheutuvat ongelmat on saatettava vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäviksi, joka asiaa tarkasteltuaan voi tehdä niiden ratkaisemiseksi tarvittavat päätökset.

Jos vakautus- ja assosiaationeuvosto tai vievä osapuoli ei ole tehnyt ongelman ratkaisevaa päätöstä tai mitään muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole saavutettu 30 päivän kuluessa siitä, kun asia saatettiin vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi, tuova osapuoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ongelman korjaamiseksi tämän artiklan määräysten mukaisesti. Suojatoimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tässä sopimuksessa vahvistettujen järjestelyjen toiminnalle. GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan ja suojalausekkeista tehdyn WTO-sopimuksen mukaisissa suojatoimenpiteissä on säilytettävä tämän sopimuksen nojalla myönnetty etuuskohtelun taso tai marginaali.

b)

Kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden vuoksi ennakkoon tapahtuva tietojen antaminen tai tarkastelu ei ole mahdollista, asianomainen osapuoli voi tässä artiklassa yksilöidyissä tilanteissa soveltaa viipymättä väliaikaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi, ja sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

Suojatoimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvostolle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisesti aikataulun laatimiseksi niiden poistamiselle heti, kun olosuhteet sen sallivat.

6.   Jos yhteisö tai Montenegro soveltaa sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan tässä artiklassa tarkoitettuja ongelmia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kaupankäynnin kehityksestä, sen on ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle.

42 Artikla

Riittämätöntä tarjontaa koskeva lauseke

1.   Jos tämän osaston määräysten noudattamisesta seuraa

a)

elintarvikkeiden tai muiden vievälle osapuolelle välttämättömien tuotteiden vakava puute, tai

b)

sellaisen tuotteen jälleenvienti kolmanteen maahan, johon vievä osapuoli soveltaa viennin määrällisiä rajoituksia, vientitulleja tai vaikutuksiltaan vastaavia toimenpiteitä tai maksuja, ja jos edellä esitetyt tilanteet aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia vievälle osapuolelle,

kyseinen osapuoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

2.   Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tässä sopimuksessa vahvistettujen järjestelyjen toiminnalle. Näitä toimenpiteitä ei saa soveltaa tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään samojen edellytysten vallitessa, tai kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, ja ne on poistettava, kun niiden ylläpitämisen edellytykset eivät enää täyty.

3.   Ennen 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista tai mahdollisimman pian tapauksissa, joihin sovelletaan 4 kohtaa, yhteisön tai Montenegron on toimitettava vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi. Osapuolet voivat vakautus- ja assosiaationeuvostossa sopia mistä tahansa tarvittavista keinoista ongelmien ratkaisemiseksi. Jos sopimukseen ei päästä 30 päivän kuluessa siitä, kun asia saatettiin vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi, vievä osapuoli voi soveltaa tämän artiklan mukaisia toimenpiteitä asianomaisen tuotteen vientiin.

4.   Kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden vuoksi ennakkoon tapahtuva tietojen antaminen tai tarkastelu ei ole mahdollista, yhteisö tai Montenegro voi soveltaa viipymättä varotoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi, ja sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

5.   Tämän artiklan mukaisesti käyttöön otettavista toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvostolle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisesti tarkoituksena erityisesti aikataulun laatiminen niiden poistamiselle heti, kun olosuhteet sen sallivat.

43 Artikla

Valtion monopolit

Valtion kaupallisten monopolien osalta Montenegron on varmistettava, että tämän sopimuksen voimaantuloon mennessä tavaroiden hankinnan ja kaupan pitämisen edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Montenegron kansalaisten välillä.

44 Artikla

Alkuperäsäännöt

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, pöytäkirjassa N:o 3 vahvistetaan alkuperäsäännöt tämän sopimuksen määräysten soveltamista varten.

45 Artikla

Sallitut rajoitukset

Tämä sopimus ei estä sellaisten tuontia, vientiä tai tavaroiden kauttakuljetusta koskevien kieltojen tai rajoitusten soveltamista, jotka ovat perusteltuja yleisen moraalin, oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, tai kultaa ja hopeaa koskevien sääntöjen perusteella. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai osapuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

46 Artikla

Hallinnollisen yhteistyön laiminlyöminen

1.   Osapuolet sopivat, että hallinnollinen yhteistyö on välttämätöntä tämän osaston nojalla myönnetyn etuuskohtelun täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi ja vahvistavat sitoutuvansa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan tullialalla ja siihen liittyvissä asioissa.

2.   Jos osapuoli puolueettomien tietojen perusteella toteaa, että tämän osaston mukaista hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty ja/tai että sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia ilmenee, asianomainen osapuoli voi keskeyttää väliaikaisesti tämän artiklan mukaisesti myönnetyn etuuskohtelun yhdeltä tai useammalta tuotteelta.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnillä muun muassa:

a)

toistuvaa velvoitteiden noudattamatta jättämistä tuotteen (tuotteiden) alkuperäaseman tarkastamiseksi;

b)

toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä alkuperäselvityksen jälkitarkastusta suoritettaessa ja/tai ilmoitettaessa kyseisen tarkastuksen tuloksia;

c)

toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä luvan hankkimisessa hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien käyntien tekemiseksi asiakirjojen aitouden tai kyseisen etuuskohtelun myöntämisen kannalta merkityksellisten tietojen tarkastamiseksi.

Tässä artiklassa tarkoitettu sääntöjenvastaisuus tai petos voidaan havaita muun muassa silloin, kun osapuolen tavanomaisen tuotantotason ja vientikapasiteetin ylittävä tavaroiden tuonnin nopea ja ilman riittävää perustetta tapahtuva kasvu voidaan yhdistää sääntöjenvastaisuutta tai petosta koskevaan puolueettomaan tietoon.

4.   Väliaikaisen keskeyttämisen soveltamisedellytykset ovat seuraavat:

a)

Osapuolen, joka on puolueettomien tietojen perusteella havainnut hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnin ja/tai sääntöjenvastaisuuden tai petoksen, on viipymättä ilmoitettava vakautus- ja assosiaatiokomitealle havainnostaan ja sitä koskevista puolueettomista tiedoistaan ja aloitettava vakautus- ja assosiaatiokomiteassa kaikkeen asiaankuuluvaan tietoon ja puolueettomiin tuloksiin perustuvat neuvottelut, jotta löydettäisiin kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu.

b)

Kun osapuolet ovat aloittaneet edellä mainitut neuvottelut vakautus- ja assosiaatiokomiteassa eivätkä ole löytäneet hyväksyttävissä olevaa ratkaisua kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, asianomainen osapuoli voi keskeyttää väliaikaisesti kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) etuuskohtelun. Väliaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaatiokomitealle.

c)

Tässä artiklassa tarkoitettu väliaikainen keskeytys ei saa kestää pidempään kuin asianomaisen osapuolen taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen. Sen kesto on enintään kuusi kuukautta, ja se voidaan uusia. Etuuskohtelun väliaikaisesta keskeytyksestä on ilmoitettava vakautus- ja assosiaatiokomitealle välittömästi sen voimaantulon jälkeen. Keskeytyksestä neuvotellaan vakautus- ja assosiaatiokomiteassa säännöllisin väliajoin, ja ensisijaisena tavoitteena on lopettaa se heti, kun sen soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

5.   Tehdessään vakautus- ja assosiaatiokomitealle tämän artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen asianomaisen osapuolen on julkaistava virallisessa lehdessään ilmoitus maahantuojille. Ilmoituksessa on täsmennettävä, että asianomaisen tuotteen osalta on havaittu puolueettomiin tietoihin perustuva hallinnollisen yhteistyön laiminlyönti ja/tai sääntöjenvastaisuus tai petos.

47 Artikla

Jos toimivaltaiset viranomaiset tekevät virheen viennissä sovellettavan etuuskohtelujärjestelmän hallinnoinnissa ja varsinkin tämän sopimuksen pöytäkirjan määräysten soveltamisessa ja virhe aiheuttaa tuontitulleihin kohdistuvia seurauksia, seurauksista kärsivä osapuoli voi pyytää vakautus- ja assosiaationeuvostoa tarkastelemaan mahdollisuuksia toteuttaa tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

48 Artikla

Tämän sopimuksen soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamista Kanariansaariin.

V OSASTO

TYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS, SIJOITTAUTUMINEN, PALVELUJEN TARJOAMINEN JA PÄÄOMANLIIKKEET

I LUKU

Työntekijöiden liikkuvuus

49 Artikla

1.   Jollei yksittäisissä jäsenvaltioissa sovellettavista edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu:

a)

kansalaisuudeltaan montenegrolaisia työntekijöitä, jotka laillisesti työskentelevät jonkin jäsenvaltion alueella, ei saa heidän kansalaisuutensa perusteella syrjiä työehtojen, palkkauksen tai irtisanomisen osalta kyseisen jäsenvaltion omiin kansalaisiin verrattuna;

b)

laillisesti jossakin jäsenvaltiossa työskentelevän työntekijän aviopuolisolla ja lapsilla, jotka asuvat siellä laillisesti, on pääsy tämän jäsenvaltion työmarkkinoille mainitun työntekijän työluvan voimassaolon ajan; poikkeuksen muodostavat kausityöntekijät ja 50 artiklassa tarkoitettujen kahdenvälisten sopimusten perusteella saapuneet työntekijät, jollei mainituissa sopimuksissa toisin määrätä.

2.   Montenegron on myönnettävä 1 kohdassa tarkoitettu kohtelu alueellaan laillisesti työskenteleville työntekijöille, jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia, sekä näiden aviopuolisoille ja lapsille, jotka asuvat Montenegrossa laillisesti, jollei Montenegrossa sovellettavista ehdoista ja yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu.

50 Artikla

1.   Jäsenvaltioiden työmarkkinatilanne huomioon ottaen ja jollei jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja voimassa olevista työntekijöiden liikkuvuutta koskevista säännöistä muuta johdu:

a)

jäsenvaltioiden kahdenvälisten sopimusten mukaisesti montenegrolaisille työntekijöille myöntämät työnsaantimahdollisuudet olisi säilytettävä, ja niitä olisi mahdollisuuksien mukaan parannettava;

b)

muut jäsenvaltiot tutkivat mahdollisuuksia vastaavien sopimusten tekemiseen.

2.   Kolmen vuoden kuluttua vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee muita mahdollisia parannuksia, mukaan luettuina mahdollisuudet päästä ammattikoulutukseen, jäsenvaltioissa voimassa olevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja yhteisön työmarkkinatilanteen.

51 Artikla

1.   Jäsenvaltioiden alueella laillisesti työskenteleviin Montenegron kansalaisiin ja heidän siellä laillisesti asuviin perheenjäseniinsä sovellettavien sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista varten vahvistetaan säännöt. Vakautus- ja assosiaationeuvoston päätöksellä, joka ei saa vaikuttaa kahdenvälisistä sopimuksista johtuviin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jos kyseisissä sopimuksissa määrätään edullisemmasta kohtelusta, vahvistetaan tätä varten seuraavat määräykset:

a)

kyseisten työntekijöiden kaikki eri jäsenvaltioissa täyttyneet vakuutus-, työskentely- tai asumiskaudet lasketaan yhteen vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuolemantapauksen perusteella maksettavia eläkkeitä tai elinkorkoja varten sekä kyseisten työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä terveydenhoitoa varten;

b)

vanhuuden tai kuolemantapauksen taikka työtapaturman, ammattitaudin tai niistä johtuvan työkyvyttömyyden perusteella maksettavat eläkkeet tai elinkorot ovat maksuihin perustumattomia etuuksia lukuun ottamatta vapaasti siirrettävissä sen suuruisina kuin velallisjäsenvaltion tai -valtioiden lainsäädännössä säädetään;

c)

asianomaiset työntekijät saavat perheavustuksia edellä tarkoitetuille perheenjäsenilleen.

2.   Montenegro myöntää 1 kohdan b ja c alakohdassa täsmennetyn kohtelun kaltaisen kohtelun alueellaan laillisesti työskenteleville työntekijöille, jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia, sekä heidän siellä laillisesti asuville perheenjäsenilleen.

II LUKU

Sijoittautuminen

52 Artikla

Määritelmä

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

”yhteisön yhtiöllä” tai ”Montenegron yhtiöllä” yhtiötä, joka on perustettu jäsenvaltion tai Montenegron lainsäädännön mukaisesti ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka yhteisön tai Montenegron alueella. Jos jäsenvaltion tai Montenegron lainsäädännön mukaisesti perustetulla yhtiöllä kuitenkin on ainoastaan sääntömääräinen kotipaikka yhteisön tai Montenegron alueella, yhtiötä pidetään yhteisön tai Montenegron yhtiönä, jos sen toiminta liittyy tosiasiallisesti ja jatkuvasti jonkin jäsenvaltion tai Montenegron talouteen;

b)

”tytäryhtiöllä” toisen yhtiön tosiasiallisessa määräysvallassa olevaa yhtiötä;

c)

yhtiön ”sivuliikkeellä” toimipaikkaa, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa, mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esimerkiksi emoyhtiön laajentuessa perustettu toimipaikka, jolla on oma johto ja aineelliset edellytykset käydä liikeneuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa siten, että näiden kolmansien osapuolten ei tarvitse ottaa yhteyttä emoyhtiöön, vaikka ne ovatkin tietoisia tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka pääkonttori on ulkomailla, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa tämän haarakonttorin muodostavan toimipaikan kanssa;

d)

”sijoittautumisella”:

i)

kansalaisten osalta oikeutta ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja perustaa yrityksiä, erityisesti yhtiöitä, jotka ovat heidän tosiasiallisessa määräysvallassaan. Kansalaisten itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ei sisälly oikeutta hakea tai vastaanottaa palkkatyötä toisen osapuolen työmarkkinoilla tai päästä toisen osapuolen työmarkkinoille. Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta henkilöihin, jotka eivät ole täysin itsenäisiä ammatinharjoittajia;

ii)

yhteisön tai Montenegron yhtiöiden osalta oikeutta ryhtyä harjoittamaan taloudellista toimintaa perustamalla tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä Montenegroon tai yhteisöön;

e)

”toiminnalla” taloudellisen toiminnan harjoittamista;

f)

”taloudellisella toiminnalla” periaatteessa teollista, kaupallista ja ammatillista toimintaa sekä pienyrittäjyyttä;

g)

”yhteisön kansalaisella” ja ”Montenegron kansalaisella” luonnollista henkilöä, joka on jäsenvaltion tai Montenegron kansalainen;

tämän luvun ja III luvun määräyksiä sovelletaan kansainvälisessä meriliikenteessä, mukaan luettuina intermodaalikuljetukset, joihin sisältyy meriosuus, myös niihin yhteisön tai Montenegron kansalaisiin, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tai Montenegron ulkopuolelle, sekä meriliikenneyhtiöihin, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tai Montenegron ulkopuolelle ja jotka ovat yhteisön kansalaisten tai Montenegron kansalaisten määräysvallassa, jos niille kuuluvat alukset on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai Montenegrossa niiden lainsäädännön mukaisesti;

h)

”rahoituspalveluilla” liitteessä VI esitettyjä toimintoja. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi laajentaa tai muuttaa kyseisen liitteen soveltamisalaa.

53 Artikla

1.   Montenegro helpottaa alueellaan yhteisön yritysten ja kansalaisten harjoittamien liiketoimien aloittamista. Tätä tarkoitusta varten Montenegro takaa tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen:

a)

yhteisön yhtiöille Montenegron alueelle sijoittautumisen osalta kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin sen omille yhtiöilleen tai kolmansien maiden yhtiöille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi näistä on edullisempi;

b)

yhteisön yhtiöiden tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden, jotka ovat jo sijoittautuneet Montenegron alueelle, toiminnan osalta kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin sen omille yhtiöilleen ja sivuliikkeilleen tai kolmansien maiden yhtiöiden tytäryhtiöille ja sivuliikkeille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi on edullisempi.

2.   Tämän sopimuksen voimaan tullessa yhteisö ja sen jäsenvaltiot myöntävät:

a)

Montenegron yhtiöille sijoittautuessa kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin jäsenvaltioiden omille yhtiöilleen tai kolmansien maiden yhtiöille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi on edullisempi;

b)

jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneiden Montenegron yhtiöiden tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden toiminnan osalta kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin jäsenvaltioiden omille yhtiöilleen ja sivuliikkeilleen tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneiden kolmansien maiden yhtiöiden tytäryhtiöille ja sivuliikkeille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi on edullisempi.

3.   Osapuolet eivät anna mitään uusia säännöksiä tai toteuta mitään uusia toimenpiteitä, joilla olisi syrjivä vaikutus osapuolten yhtiöiden sijoittautumiseen niiden alueelle tai yhtiöiden sijoittautumisen jälkeen niiden toimintaan osapuolten omiin yhtiöihin verrattuna.

4.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto vahvistaa neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta yksityiskohtaiset säännöt edellä annettujen määräysten ulottamisesta koskemaan yhteisön ja Montenegron kansalaisten oikeutta ryhtyä taloudelliseen toimintaan itsenäisinä ammatinharjoittajina.

5.   Sen estämättä, mitä tässä artiklassa määrätään:

a)

yhteisön yhtiöiden tytäryhtiöillä ja sivuliikkeillä on tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen oikeus käyttää ja vuokrata kiinteää omaisuutta Montenegrossa;

b)

yhteisön yhtiöiden tytäryhtiöillä ja sivuliikkeillä on Montenegron yhtiöinä oikeus tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä julkishyödykkeiden/yhteishyödykkeiden osalta samat oikeudet kuin Montenegron yhtiöillä, jos nämä oikeudet ovat tarpeen harjoitettaessa sitä taloudellista toimintaa, jonka vuoksi sijoittautuminen on tapahtunut.

54 Artikla

1.   Jollei 56 artiklan määräyksistä muuta johdu ja lukuun ottamatta liitteessä VI esitettyjä rahoituspalveluja, osapuolet voivat säännellä yhtiöiden ja kansalaisten sijoittautumista ja toimintaa alueellaan, jos tämä sääntely ei johda toisen osapuolen yhtiöiden ja kansalaisten syrjintään verrattuna osapuolen omiin yhtiöihin ja kansalaisiin.

2.   Sen estämättä, mitä tässä sopimuksessa muutoin määrätään, tämä sopimus ei rahoituspalvelujen osalta estä osapuolia toteuttamasta vakautta ja luotettavuutta turvaavia toimenpiteitä, mukaan luettuina toimenpiteet, joilla suojellaan sijoittajia, tallettajia, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joiden omaisuudenhoidosta vastaa rahoituspalvelujen tarjoaja, tai toimenpiteitä, joilla varmistetaan rahoitusjärjestelmän yhtenäisyys ja vakaus. Osapuolet eivät saa käyttää näitä toimenpiteitä keinona tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa välttämiseen.

3.   Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa tulkita siten, että osapuoli olisi velvoitettu paljastamaan yksittäisten asiakkaiden liiketoimiin ja tileihin liittyviä tietoja tai julkisten elinten hallussa olevia luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja.

55 Artikla

1.   Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta lento-, sisävesi- ja merikabotaasiliikenteen palveluihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta minkään Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamisesta allekirjoitetun monenvälisen sopimuksen (4) päinvastaisen määräyksen soveltamista.

2.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi antaa sijoittautumis- ja toimintaedellytysten parantamiseen tähtääviä suosituksia 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

56 Artikla

1.   Mitä 53 ja 54 artiklassa määrätään, ei estä osapuolta soveltamasta erityisiä sääntöjä sellaisten toisen osapuolen yhtiöiden sivuliikkeiden sijoittautumiseen ja toimintaan sen alueella, joita ei ole perustettu ensiksi mainitun osapuolen alueella, jos nämä erityiset säännöt ovat perusteltuja sen vuoksi, että näissä sivuliikkeissä on oikeudellisia tai teknisiä eroja verrattuna ensiksi mainitun osapuolen alueella perustettujen yhtiöiden sivuliikkeisiin; rahoituspalveluihin voidaan soveltaa erityisiä sääntöjä vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä.

2.   Kohtelun ero ei saa olla suurempi kuin mikä on ehdottomasti tarpeen tällaisten oikeudellisten tai teknisten erojen vuoksi tai rahoituspalvelujen osalta toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

57 Artikla

Helpottaakseen yhteisön kansalaisten ja Montenegron kansalaisten pääsyä säänneltyihin ammatteihin sekä helpottaakseen näiden ammattien harjoittamista Montenegrossa ja yhteisössä vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen tutkintotodistusten vastavuoroiseksi tunnustamiseksi. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tätä varten.

58 Artikla

1.   Montenegron alueelle sijoittautuneella yhteisön yhtiöllä tai yhteisön alueelle sijoittautuneella Montenegron yhtiöllä on sijoittautumisalueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti oikeus Montenegron tasavallan tai yhteisön alueella työllistää tai antaa tytäryhtiöidensä tai sivuliikkeidensä työllistää henkilöitä, jotka eivät ole kyseessä olevan yhteisön jäsenvaltioiden tai Montenegron kansalaisia, jos nämä henkilöt ovat tämän artiklan 2 kohdassa määriteltyjä keskeisissä tehtävissä toimivia henkilöitä ja ovat yksinomaan näiden yhtiöiden, tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden palveluksessa. Näiden työntekijöiden oleskelu- ja työlupa on voimassa ainoastaan työsuhteen keston ajan.

2.   Edellä mainittujen yhtiöiden, jäljempänä ”organisaatiot”, keskeisissä tehtävissä toimivia henkilöitä ovat seuraaviin ryhmiin kuuluvat, tämän kohdan c alakohdassa määritellyt ”sisäisen siirron saaneet työntekijät”, jos organisaatio on oikeushenkilö ja jos asianomaiset henkilöt ovat olleet sen palveluksessa tai sen osakkaita (muita kuin pääosakkaita) vähintään mainittua siirtoa välittömästi edeltävän vuoden ajan:

a)

organisaatiossa johtavassa asemassa olevat henkilöt, jotka ensisijaisesti vastaavat yksikön johtamisesta ja joita valvoo tai neuvoo pääasiassa yrityksen johtokunta tai osakkeenomistajat taikka näitä vastaavat tahot ja joiden toimenkuvaan kuuluu muun muassa:

i)

yksikön tai sen osaston taikka jaoksen johtaminen;

ii)

muun valvonta-, asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan henkilöstön työskentelyn ohjaus ja valvonta;

iii)

henkilökohtainen toimivalta palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka antaa heidän palkkaamistaan tai irtisanomistaan koskevia suosituksia sekä toteuttaa muita henkilöstöä koskevia toimenpiteitä;

b)

organisaatiossa työskentelevät henkilöt, joilla on yksikön toiminnalle, tutkimusvälineistön käytölle, teknologialle tai johtamiselle välttämätöntä erityisosaamista. Tällaisen osaamisen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksikölle ominaisen osaamisen lisäksi erityistä teknistä tietämystä vaativaan työhön tai ammattiin liittyvän pätevyyden korkea taso, mukaan luettuna luvanvaraisten ammattien harjoittajiin kuuluminen;

c)

”siirron saanut työntekijä” on luonnollinen henkilö, joka työskentelee organisaatiossa osapuolen alueella ja joka siirretään väliaikaisesti taloudellista toimintaa harjoitettaessa toisen osapuolen alueelle; kyseisellä yhtiökokonaisuudella on oltava pääasiallinen toimipaikka jonkun osapuolen alueella, ja siirto on suoritettava tämän yhtiökokonaisuuden yksikköön (sivuliike, tytäryhtiö), jonka taloudellinen toiminta toisen osapuolen alueella on tosiasiallisesti samankaltaista.

3.   Montenegron kansalaisten pääsy yhteisön alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä ja yhteisön kansalaisten pääsy Montenegron alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä sallitaan, jos nämä yhtiöiden edustajat ovat 2 kohdan a alakohdassa määriteltyjä johtavassa asemassa olevia henkilöitä, jotka ovat vastuussa Montenegron yhtiön tytäryhtiön tai sivuliikkeen perustamisesta johonkin yhteisön jäsenvaltioon tai yhteisön yhtiön tytäryhtiön tai sivuliikkeen perustamisesta Montenegron tasavaltaan, kun:

a)

kyseiset edustajat eivät harjoita suoraa myyntiä tai tarjoa palveluja eivätkä saa palkkaa sijoittautumisalueella sijaitsevalta toimijalta, ja

b)

yhtiön päätoimipaikka on yhteisön tai Montenegron ulkopuolella, eikä sillä ole muita edustajia, toimistoja, sivuliikkeitä tai tytäryhtiöitä yhteisön kyseisessä jäsenvaltiossa tai Montenegrossa.

III LUKU

Palvelujen tarjoaminen

59 Artikla

1.   Yhteisö ja Montenegro sitoutuvat seuraavien määräysten mukaisesti toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet salliakseen asteittain palvelut, joita tarjoavat sellaiset yhteisön tai Montenegron yhtiöt tai kansalaiset, jotka ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle kuin palveluiden vastaanottaja.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vapauttamisen yhteydessä osapuolet sallivat sellaisten luonnollisten henkilöiden tilapäisen liikkuvuuden, jotka tarjoavat palveluja tai jotka ovat palvelujen tarjoajan palveluksessa 58 artiklassa määritellyissä keskeisissä tehtävissä, mukaan luettuina luonnolliset henkilöt, jotka edustavat yhteisön tai Montenegron yhtiöitä tai kansalaisia ja jotka haluavat saapua tilapäisesti maahan neuvotellakseen palvelujen myymisestä tai tehdäkseen palvelujen myyntiä koskevia sopimuksia palvelujen tarjoajan puolesta, kunhan nämä edustajat eivät harjoita suoraa myyntiä suurelle yleisölle eivätkä itse henkilökohtaisesti tarjoa palveluja.

3.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan määräysten asteittaiseksi täytäntöönpanemiseksi neljän vuoden kuluttua. Huomiota kiinnitetään osapuolten edistymiseen lainsäädäntönsä lähentämisessä.

60 Artikla

1.   Osapuolet eivät toteuta mitään sellaisia toimenpiteitä tai toimia, joiden vuoksi sellaisten yhteisön tai Montenegron kansalaisten tai yhtiöiden, jotka ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle kuin palveluiden vastaanottaja, palvelujen tarjoamisen edellytykset muuttuvat merkittävästi rajoittavammiksi kuin ne olivat tämän sopimuksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä.

2.   Jos osapuoli katsoo, että toisen osapuolen tämän sopimuksen voimaan tultua toteuttamilla toimenpiteillä aiheutetaan tilanne, joka on merkittävästi rajoittavampi palvelujen tarjonnan osalta kuin tämän sopimuksen voimaantulopäivän tilanne, kyseinen ensin mainittu osapuoli voi esittää toiselle osapuolelle neuvottelujen aloittamista asiasta.

61 Artikla

Kuljetuspalvelujen tarjoamiseen yhteisön ja Montenegron välillä sovelletaan seuraavia määräyksiä:

1)

Pöytäkirjassa N:o 4 säännellään osapuolten välistä suhdetta maakuljetusten osalta, ja tarkoituksena on varmistaa maanteiden rajoittamaton kauttakulkuliikenne Montenegrossa ja yhteisössä, soveltaa tosiasiallisesti syrjimättömyyden periaatetta ja yhdenmukaistaa Montenegron liikennealan lainsäädäntö asteittain yhteisön lainsäädännön kanssa.

2)

Kansainvälisen meriliikenteen osalta osapuolet sitoutuvat noudattamaan tosiasiallisesti periaatetta kaupallisin edellytyksin tapahtuvasta vapaasta pääsystä kansainvälisen meriliikenteen markkinoille ja kauppaan sekä noudattamaan turvallisuus- ja ympäristönormeja koskevia kansainvälisiä ja eurooppalaisia velvoitteita.

Osapuolet vahvistavat sitoutuneensa vapaaseen kilpailuun, joka on kansainvälisen meriliikenteen keskeinen ominaisuus.

3)

Soveltaessaan 2 kohdan periaatteita osapuolet:

a)

eivät jatkossa sisällytä kolmansien maiden kanssa tekemiinsä kahdenvälisiin sopimuksiin lastinjakoa koskevia lausekkeita;

b)

poistavat heti tämän sopimuksen tultua voimaan kaikki yksipuoliset toimenpiteet sekä hallinnolliset, tekniset ja muut esteet, joilla voisi olla rajoittava tai syrjivä vaikutus palvelujen vapaaseen tarjontaan kansainvälisessä meriliikenteessä;

c)

kukin osapuoli myöntää toisen osapuolen kansalaisten tai yritysten liikennöimille laivoille vähintään samat etuudet kuin omille laivoilleen kansainvälisiin kauppasatamiin pääsyn, satamien infrastruktuurin ja muiden meriliikenteen oheispalvelujen käytön, niihin liittyvien maksujen ja tullipalvelujen sekä lastaukseen ja purkuun tarkoitettujen ankkuripaikkojen ja muiden tilojen osoittamisen osalta.

4)

Jotta voitaisiin varmistaa osapuolten välisten kuljetusten yhteensovitettu kehitys ja asteittainen vapauttaminen osapuolten kaupallisten tarpeiden mukaisesti, vastavuoroista markkinoillepääsyä koskevista edellytyksistä lentoliikenteen alalla määrätään Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehtävässä monenvälisessä sopimuksessa.

5)

Ennen yhteisen ilmailualueen perustamisesta allekirjoitetun monenvälisen sopimuksen tekemistä osapuolet eivät toteuta mitään toimenpiteitä eivätkä ryhdy mihinkään toimiin, jotka ovat rajoittavampia tai syrjivämpiä kuin ennen tämän sopimuksen voimaantuloa käytössä olleet toimenpiteet tai toimet.

6)

Montenegro mukauttaa lainsäädäntönsä, mukaan luettuina hallinnolliset, tekniset ja muut säännöt, yhteisössä sovellettavaan lento-, meri-, sisävesi- ja maaliikennettä koskevaan lainsäädäntöön siinä määrin kuin se on tarpeen edistettäessä vapauttamista ja osapuolten vastavuoroista pääsyä markkinoille sekä helpotettaessa matkustajien ja tavaroiden liikkuvuutta.

7)

Vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee tämän luvun tavoitteiden toteuttamisessa saavutetun yleisen edistymisen perusteella keinoja, joilla voidaan luoda tarvittavat edellytykset palvelujen vapaan tarjonnan parantamiseksi lento-, maa- ja sisävesiliikenteessä.

IV LUKU

Maksuliikenne ja pääomanliikkeet

62 Artikla

Osapuolet sitoutuvat Kansainvälisen valuuttarahaston perustamissopimuksen VIII artiklan mukaisesti hyväksymään kaikki vapaasti vaihdettavassa valuutassa suoritettavat vaihtotaseeseen liittyvät maksut ja siirrot yhteisön ja Montenegron välillä.

63 Artikla

1.   Osapuolet varmistavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen maksutaseen pääoma- ja rahoitustasetta koskevien suoritusten osalta pääomien vapaan liikkuvuuden sellaisiin yhtiöihin kohdistuvissa suorissa sijoituksissa, jotka on perustettu vastaanottajamaan lainsäädännön mukaisesti, ja sijoituksissa, jotka on tehty V osaston II luvun määräysten mukaisesti, sekä näiden sijoitusten ja niistä saatujen voittojen rahaksi muuttamisen ja kotiuttamisen.

2.   Osapuolet varmistavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen maksutaseen pääoma- ja rahoitustasetta koskevien suoritusten osalta pääomien vapaan liikkuvuuden, kun kyse on luotoista, jotka liittyvät liiketoimiin tai palveluihin, joissa jommankumman osapuolen alueella asuva on osallisena, sekä rahoituslainoista ja -luotoista, joiden kesto on pidempi kuin yksi vuosi.

3.   Tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen Montenegro myöntää kansallisen kohtelun EU:n kansalaisille, jotka hankkivat kiinteistön sen alueelta.

4.   Lisäksi yhteisö ja Montenegro varmistavat tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen pääomien vapaan liikkuvuuden portfoliosijoitusten sekä kestoltaan vuotta lyhyempien rahoituslainojen ja -luottojen yhteydessä.

5.   Osapuolet eivät ota käyttöön yhteisön ja Montenegron asukkaiden välisiin pääomanliikkeisiin ja juokseviin maksuihin liittyviä uusia rajoituksia, eivätkä tiukenna olemassa olevia määräyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

6.   Jos pääomien liikkuvuus poikkeuksellisissa olosuhteissa yhteisön ja Montenegron välillä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia vaikeuksia valuuttakurssipolitiikan tai rahapolitiikan toteuttamiselle yhteisössä tai Montenegrossa, yhteisö ja Montenegro voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä yhteisön ja Montenegron välisen pääomaliikenteen osalta enintään kuuden kuukauden aikana, jos mainitut toimenpiteet ovat ehdottomasti tarpeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 62 artiklan ja tämän artiklan määräyksiä.

7.   Edellä olevilla määräyksillä ei rajoiteta osapuolten elinkeinonharjoittajien oikeuksia hyötyä edullisemmasta kohtelusta, josta osapuolia koskevissa voimassa olevissa kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa saatetaan määrätä.

8.   Osapuolet neuvottelevat keskenään helpottaakseen pääomien liikkuvuutta yhteisön ja Montenegron välillä tämän sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi.

64 Artikla

1.   Yhteisö ja Montenegro toteuttavat tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan ensimmäisen vuoden aikana toimenpiteitä, joilla luodaan tarvittavat edellytykset pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön sääntöjen asteittaisen soveltamisen jatkamiselle.

2.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittää tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan toisen vuoden loppuun mennessä yksityiskohtaiset säännöt pääomanliikkeitä koskevien yhteisön sääntöjen täysimääräiseksi soveltamiseksi Montenegrossa.

V LUKU

Yleiset määräykset

65 Artikla

1.   Tämän osaston määräyksiä sovelletaan, jollei yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden perusteella käyttöön otetuista rajoituksista muuta johdu.

2.   Niitä ei sovelleta toimintaan, joka osapuolten alueella liittyy edes tilapäisesti viranomaisten toimivallan käyttämiseen.

66 Artikla

Tämän osaston määräyksiä sovellettaessa mitkään tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia soveltamasta luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja oleskelua, työskentelyä, työehtoja ja sijoittautumista sekä palvelujen tarjoamista koskevia lakejaan ja asetuksiaan, erityisesti oleskeluluvan myöntämisen, uusimisen tai kieltämisen osalta, jos niitä ei sovelleta tavalla, joka mitätöisi osapuolelle tämän sopimuksen tietyn määräyksen perusteella kuuluvat edut tai heikentäisi niitä. Tämä määräys ei rajoita 65 artiklan soveltamista.

67 Artikla

Tämän osaston määräyksiä sovelletaan myös Montenegron yhtiöiden tai kansalaisten ja yhteisön yhtiöiden tai kansalaisten yhteiseen määräysvaltaan kuuluviin ja niiden yhdessä kokonaan omistamiin yhtiöihin.

68 Artikla

1.   Tämän osaston määräysten mukaisesti myönnettyä suosituimmuuskohtelua ei sovelleta veroetuuksiin, joita osapuolet antavat tai aikovat antaa tulevaisuudessa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten tai muiden verojärjestelyjen perusteella.

2.   Tämän osaston määräyksiä ei saa tulkita siten, että niillä estettäisiin osapuolia hyväksymästä tai panemasta täytäntöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää verojen välttäminen tai kiertäminen kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehtyjen sopimusten ja muiden verojärjestelyjen määräysten tai kansallisen verolainsäädännön säännösten mukaisesti.

3.   Tämän osaston määräyksiä ei saa tulkita siten, että niillä estettäisiin jäsenvaltioita tai Montenegroa erottelemasta verolainsäädäntönsä asiaa koskevia määräyksiä soveltaessaan toisistaan verovelvollisia, jotka ovat keskenään eri tilanteessa erityisesti asuinpaikkansa suhteen.

69 Artikla

1.   Osapuolet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan välttämään rajoittavien toimenpiteiden, myös tuontia rajoittavien toimenpiteiden, käyttöönottoa maksutasesyistä. Osapuolen, joka ottaa käyttöön tällaisia toimenpiteitä, on mahdollisimman pian esitettävä toiselle osapuolelle aikataulu niiden poistamiseksi.

2.   Jos yhdellä tai useammalla jäsenvaltiolla tai Montenegrolla on maksutaseeseen liittyviä vakavia vaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat niitä välittömästi, yhteisö tai Montenegro voi ottaa WTO-sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti käyttöön määräaikaisia rajoittavia toimenpiteitä, mukaan luettuina tuontia rajoittavat toimenpiteet, jotka eivät saa olla laajempia kuin on ehdottomasti tarpeen maksutasetilanteen korjaamiseksi. Yhteisön tai Montenegron on ilmoitettava asiasta viipymättä toiselle osapuolelle.

3.   Rajoittavia toimenpiteitä ei saa soveltaa sijoituksiin liittyviin siirtoihin eikä etenkään sijoitettujen tai uudelleen sijoitettujen varojen eikä niistä saatujen tulojen kotiuttamiseen.

70 Artikla

Tämän osaston määräyksiä mukautetaan asteittain ottaen erityisesti huomioon GATS-sopimuksen V artiklasta johtuvat vaatimukset.

71 Artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä kumpaakaan osapuolta soveltamasta toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen estettäessä sellaisten toimenpiteiden kiertäminen tämän sopimuksen määräyksillä, jotka koskevat kolmannen maan pääsyä kyseisen osapuolen markkinoille.

VI OSASTO

LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMINEN, LAINVALVONTA JA KILPAILUSÄÄNNÖT

72 Artikla

1.   Osapuolet tunnustavat, että on tärkeätä lähentää Montenegron voimassa olevaa lainsäädäntöä yhteisön lainsäädäntöön ja panna se täytäntöön tehokkaasti. Montenegro pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että sen voimassa olevat lait ja tuleva lainsäädäntö saatetaan asteittain yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa. Montenegro varmistaa, että sen voimassa oleva ja tuleva lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että sen noudattamista valvotaan.

2.   Lainsäädännön lähentäminen alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä ja tämän sopimuksen 8 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden loppuun mennessä se ulotetaan asteittain koskemaan kaikkia tässä sopimuksessa tarkoitettuja yhteisön säännöstön osia.

3.   Alkuvaiheessa lähentämisessä keskitytään yhteisön sisämarkkinasäännöstön perusosiin, rahoitusalan lainsäädäntö mukaan lukien, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alaan sekä kauppaan liittyviin aloihin. Seuraavan vaiheen aikana Montenegro keskittyy yhteisön säännöstön jäljellä oleviin osiin.

Lähentäminen toteutetaan Euroopan komission ja Montenegron keskenään sopiman ohjelman perusteella.

4.   Montenegro määrittelee lisäksi yhteistyössä Euroopan komission kanssa yksityiskohtaiset säännöt lainsäädännön lähentämisen täytäntöönpanon ja toteutettavien lainvalvontatoimien seurantaa varten.

73 Artikla

Kilpailusäännöt ja muut taloutta koskevat määräykset

1.   Seuraavat toimenpiteet ovat yhteensopimattomia tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Montenegron väliseen kauppaan:

i)

yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten väliset yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen;

ii)

yhden tai useamman yhtiön määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhteisön tai Montenegron alueilla kokonaisuudessaan taikka niiden merkittävällä osalla;

iii)

valtiontuet, jotka vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita.

2.   Tämän artiklan vastaisia käytäntöjä arvioidaan yhteisössä sovellettavien kilpailusääntöjen, erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81, 82, 86 ja 87 artiklan, soveltamisesta johtuvien arviointiperusteiden sekä yhteisön toimielinten käyttöön ottamien tulkintavälineiden perusteella.

3.   Osapuolet varmistavat, että tämän artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdan täysimääräiseen soveltamiseen tarvittavat toimivaltuudet annetaan toiminnaltaan riippumattomalle julkiselle elimelle yksityisten ja julkisten sekä sellaisten yritysten osalta, joille on myönnetty erityisiä oikeuksia.

4.   Montenegro perustaa vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta toiminnaltaan riippumattoman viranomaisen, jolla on 1 kohdan iii alakohdan täysimääräisen soveltamiseen tarvittava toimivalta. Kyseisellä viranomaisella on oltava muun muassa toimivalta hyväksyä valtiontukijärjestelmiä ja yksittäisiä tukia 2 kohdan mukaisesti sekä määrätä sääntöjenvastaisesti myönnetty valtiontuki perittäväksi takaisin.

5.   Yhteisö ja Montenegro varmistavat kumpikin avoimuuden valtiontukien alalla muun muassa antamalla vuosittain toiselle osapuolelle kertomuksen tai vastaavan, jossa noudatetaan valtiontukia koskevan yhteisön katsauksen menetelmiä ja esitystapaa. Osapuoli antaa toisen osapuolen pyynnöstä tietoja yksittäisistä valtiontukitapauksista.

6.   Montenegro toteuttaa ennen 4 kohdassa tarkoitetun viranomaisen perustamista käyttöön otettujen tukijärjestelmien kattavan määrityksen ja mukauttaa kyseiset tukijärjestelmät 2 kohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti viimeistään neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

7.

a)

Sovellettaessa 1 kohdan iii alakohdan määräyksiä osapuolet sopivat, että tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavien viiden vuoden aikana Montenegron myöntämien valtiontukien arvioinnissa otetaan huomioon, että Montenegroa pidetään samanlaisena alueena kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut yhteisön alueet.

b)

Neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta Montenegro esittää Euroopan komissiolle henkeä kohti määritettyä BKT:tä koskevat lukunsa NUTS II -tasolle yhdenmukaistettuina. Tämän jälkeen 4 kohdassa tarkoitettu viranomainen ja Euroopan komissio arvioivat yhdessä Montenegron alueiden tukikelpoisuuden ja niitä koskevat enimmäistuki-intensiteetit laatiakseen aluetukikartan asiaa koskevien yhteisön suuntaviivojen perusteella.

8.   Pöytäkirjassa N:o 5 vahvistetaan terästeollisuuden valtiontukea koskevat säännöt soveltuvin osin. Pöytäkirjassa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan myönnettäessä rakenneuudistustukea terästeollisuuden alalla. Tarkoituksena on painottaa rakenneuudistustuen erikoisluonnetta ja sen määräaikaisuutta sekä sitä, että sen olisi oltava sidoksissa toteutettavuusohjelmien mukaisesti tehtäviin kapasiteetin vähennyksiin.

9.   Kun kyse on edellä IV osaston II luvussa tarkoitetuista tuotteista:

a)

1 kohdan iii alakohdan määräyksiä ei sovelleta;

b)

1 kohdan i alakohdan vastaisia käytäntöjä arvioidaan niiden arviointiperusteiden mukaisesti, jotka yhteisö on vahvistanut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan ja niiden perusteella annettujen yhteisön erityissäädösten nojalla.

10.   Jos toinen osapuolista katsoo, että tietty käytäntö on yhteensopimaton 1 kohdan kanssa, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet neuvoteltuaan asiasta vakautus- ja assosiaationeuvostossa tai 30 työpäivän kuluttua siitä, kun se on pyytänyt näitä neuvotteluja. Tämän artiklan määräykset eivät estä yhteisöä tai Montenegroa toteuttamasta GATT 1994 -sopimuksen ja tukia ja tasoitustoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen sekä asiaa koskevan sisäisen lainsäädännön mukaisia tasoitustoimenpiteitä, eivätkä ne millään tavoin vaikuta tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

74 Artikla

Julkiset yritykset

Montenegro soveltaa tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä julkisiin yrityksiin ja yrityksiin, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 86 artiklan periaatteita.

Julkisiin yrityksiin siirtymäkauden aikana sovellettaviin erioikeuksiin ei sisälly mahdollisuutta ottaa käyttöön määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, jotka koskevat tuontia yhteisöstä Montenegroon.

75 Artikla

Teollis- ja tekijänoikeudet sekä kaupalliset oikeudet

1.   Osapuolet vahvistavat tämän artiklan ja liitteen VII määräysten mukaisesti pitävänsä tärkeänä teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien riittävää ja tehokasta suojaa sekä niiden noudattamisen varmistamista.

2.   Tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osapuolet myöntävät toistensa yrityksille ja kansalaisille teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien tunnustamisen ja suojelun suhteen yhtä suotuisan kohtelun kuin minkä ne suovat mille tahansa kahdenvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvalle kolmannelle maalle.

3.   Montenegro toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta sen teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien suoja on yhteisössä vallitsevaa tasoa vastaavalla tasolla ja sillä on käytössään tehokkaat keinot näiden oikeuksien noudattamisen varmistamiseksi.

4.   Montenegro sitoutuu liittymään 3 kohdassa mainitussa määräajassa liitteessä VII lueteltuihin teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kaupallisia oikeuksia koskeviin monenvälisiin sopimuksiin. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää Montenegron velvoittamisesta liittymään kyseistä alaa koskeviin erityisiin monenvälisiin yleissopimuksiin.

5.   Jos teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien alalla ilmenee kaupankäynnin edellytyksiin vaikuttavia ongelmia, ne saatetaan kumman tahansa osapuolen pyynnöstä viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäviksi molempia osapuolia tyydyttävien ratkaisujen löytämiseksi.

76 Artikla

Julkiset hankinnat

1.   Yhteisö ja Montenegro katsovat, että erityisesti WTO:n sääntöjä noudattaen olisi suotavaa mahdollistaa pääsy julkisten hankintojen markkinoille vastavuoroisesti ja ketään syrjimättä.

2.   Montenegron yhtiöt, riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet yhteisöön, voivat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osallistua julkisiin hankintamenettelyihin yhteisössä yhteisön hankintasäännösten mukaisesti ja yhtä edullisin ehdoin kuin yhteisön yhtiöt.

Edellä olevia määräyksiä sovelletaan myös yleishyödyllisten palvelujen alalla tehtäviin hankintasopimuksiin heti, kun Montenegro on antanut säädökset, joilla otetaan käyttöön alaa koskevat yhteisön säännöt. Yhteisö tutkii määräajoin, onko Montenegro ottanut tällaiset säädökset tosiasiallisesti käyttöön.

3.   Yhteisön yhtiöt, jotka ovat sijoittautuneet Montenegroon V osaston II luvun määräysten mukaisesti, voivat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Montenegrossa yhtä edullisin ehdoin kuin Montenegron yhtiöt.

4.   Yhteisön yhtiöt, jotka eivät ole sijoittautuneet Montenegroon, voivat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Montenegrossa yhtä edullisin ehdoin kuin Montenegron yhtiöt.

5.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto tutkii määräajoin, voisiko Montenegro myöntää kaikille yhteisön yhtiöille mahdollisuuden osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Montenegrossa. Montenegro raportoi vuosittain vakautus- ja assosiaationeuvostolle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut lisätäkseen avoimuutta ja varmistaakseen julkisiin hankintoihin liittyvien päätösten tehokkaan oikeudellisen valvonnan.

6.   Julkisten hankintasopimusten toteuttamiseen liittyvään sijoittautumiseen, toimintaan ja palvelujen tarjoamiseen yhteisön ja Montenegron välillä sekä työskentelyyn ja työntekijöiden liikkuvuuteen tässä yhteydessä sovelletaan 49–64 artiklan määräyksiä.

77 Artikla

Standardointi, metrologia, akkreditointi ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.   Montenegro toteuttaa tarvittavat toimenpiteet saattaakseen lainsäädäntönsä asteittain yhdenmukaiseksi yhteisön teknisten määräysten ja standardointia, metrologiaa, akkreditointia ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien eurooppalaisten menettelyjen kanssa.

2.   Tätä tarkoitusta varten osapuolet pyrkivät:

a)

edistämään yhteisön teknisten määräysten, eurooppalaisten standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen käyttöä;

b)

edistämään laadunvarmistusinfrastruktuurin eli standardoinnin, metrologian, akkreditoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kehittämistä;

c)

edistämään Montenegron osallistumista standardoinnin, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, metrologian ja muiden vastaavien alojen erityisjärjestöjen (esim. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (5) toimintaan;

d)

tekemään tarvittaessa vaatimustenmukaisuuden arviointia ja teollisuustuotteiden hyväksymistä koskevan sopimuksen, kun Montenegron lainsäädäntökehys ja menettelyt ovat riittävän yhdenmukaisia yhteisön lainsäädännön ja menettelyjen kanssa ja kun tarvittavaa asiantuntemusta on saatavilla.

78 Artikla

Kuluttajansuoja

Osapuolet tekevät yhteistyötä saattaakseen Montenegron kuluttajansuojan yhteisön vaatimuksia vastaavaksi. Tehokas kuluttajansuoja, jota tarvitaan markkinatalouden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, edellyttää tarvittavien hallinnollisten perusrakenteiden kehittämistä markkinoiden valvontaa ja alan lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten.

Tässä tarkoituksessa ja yhteiset etunsa huomioon ottaen osapuolet varmistavat:

a)

aktiivisen kuluttajansuojapolitiikan yhteisön lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tiedotuksen lisääminen ja riippumattomien organisaatioiden kehittäminen;

b)

Montenegron kuluttajansuojalainsäädännön yhdenmukaistamisen yhteisön lainsäädännön kanssa;

c)

kuluttajien tehokkaan oikeusturvan kulutushyödykkeiden laadun parantamiseksi ja asianmukaisten turvallisuusstandardien ylläpitämiseksi;

d)

sääntöjen noudattamisen valvonnan toimivaltaisten viranomaisten toimesta ja valitusoikeuden takaamisen kuluttajille riitatapauksissa;

e)

vaarallisia tuotteita koskevan tietojenvaihdon.

79 Artikla

Työolot ja tasa-arvo

Montenegro yhdenmukaistaa asteittain työoloja ja erityisesti työterveyttä ja -turvallisuutta sekä naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädännön kanssa.

VII OSASTO

OIKEUS, VAPAUS JA TURVALLISUUS

80 Artikla

Instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen

Osapuolet kiinnittävät oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden alan yhteistyössä erityistä huomiota oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen ja instituutioiden vahvistamiseen kaikilla tasoilla sekä hallinnossa yleensä että erityisesti lainvalvonnassa ja oikeudenkäytössä. Yhteistyöllä pyritään parantamaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja tehokkuutta, tehostamaan poliisin ja muiden lainvalvontaelinten toimintaa, tarjoamaan asianmukaista koulutusta sekä torjumaan korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

81 Artikla

Henkilötietojen suojaaminen

Montenegro yhdenmukaistaa henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädännön sekä muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten yksityisyydensuojaa koskevien säännösten kanssa. Montenegro perustaa yhden tai useamman riippumattoman valvontaelimen, jolla on riittävästi määrärahoja ja henkilöstöä, jotta se pystyy valvomaan tehokkaasti henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön noudattamista ja takaamaan sen noudattamisen. Osapuolet tekevät yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

82 Artikla

Viisumi, rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuuttokysymykset

Osapuolet tekevät yhteistyötä viisumi-, rajavalvonta-, turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä ja luovat toimintakehyksen näiden alojen yhteistyötä varten myös aluetasolla. Tässä yhteydessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muita tätä alaa koskevia olemassa olevia aloitteita.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja aloja koskeva yhteistyö perustuu osapuolten keskinäisiin neuvotteluihin ja tiiviiseen koordinointiin ja siihen olisi sisällyttävä tekninen ja hallinnollinen apu seuraavissa asioissa:

a)

lainsäädäntöä ja käytäntöjä koskeva tietojenvaihto,

b)

lainsäädäntöehdotusten laatiminen,

c)

instituutioiden toiminnan tehostaminen,

d)

henkilöstön koulutus,

e)

matkustusasiakirjojen luotettavuuden turvaaminen ja väärien asiakirjojen tunnistaminen,

f)

rajavalvonta.

Erityisiä yhteistyöaloja ovat:

a)

turvapaikkaoikeuden alalla sellaisen kansallisen lainsäädännön täytäntöönpano, joka täyttää Genevessä 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja New Yorkissa 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan pöytäkirjan vaatimukset ja varmistaa siten palauttamiskieltoa koskevan periaatteen noudattamisen sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten muiden oikeuksien kunnioittamisen.

b)

laillisen maahanmuuton alalla maahanpääsyä koskevat säännöt ja maahan päästetyn henkilön oikeudet ja asema. Maahanmuuton osalta osapuolet sopivat myöntävänsä oikeudenmukaisen kohtelun alueellaan laillisesti asuville muiden maiden kansalaisille ja harjoittavansa kotouttamispolitiikkaa, jonka tavoitteena on turvata kyseisille henkilöille samanveroiset oikeudet ja velvollisuudet kuin niiden omilla kansalaisilla on.

83 Artikla

Laittoman maahanmuuton estäminen ja valvonta; takaisinotto

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä laittoman maahanmuuton estämiseksi ja valvomiseksi. Montenegro ja jäsenvaltiot sitoutuvat ottamaan takaisin toistensa alueilla laittomasti oleskelevat kansalaisensa, ja osapuolet sitoutuvat lisäksi tekemään ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön takaisinottoa koskevan sopimuksen, joka sisältää myös velvollisuuden ottaa takaisin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä.

Jäsenvaltiot ja Montenegro myöntävät kansalaisilleen asianmukaiset henkilöllisyystodistukset ja tarjoavat heille näihin tarkoituksiin tarvittavat hallinnolliset palvelut.

Kansalaisten sekä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinottoa koskevat erityiset menettelyt vahvistetaan luvattomasti oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevassa Euroopan yhteisön ja Montenegron välisessä sopimuksessa.

2.   Montenegro sitoutuu tekemään takaisinottosopimuksia vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden kanssa.

3.   Montenegro sitoutuu ryhtymään tarvittaviin toimiin kaikkien tässä artiklassa tarkoitettujen takaisinottosopimusten joustavan ja nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi.

4.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto selvittää, mitä muita toimenpiteitä osapuolet voivat yhdessä toteuttaa estääkseen ja valvoakseen laitonta maahanmuuttoa, ihmiskauppa ja laittomat maahanmuuttoverkostot mukaan luettuina.

84 Artikla

Rahanpesu ja terrorismin rahoitus

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä estääkseen rahoitusjärjestelmiensä käytön rikollisesta toiminnasta yleensä ja erityisesti huumausainerikoksista saadun rahallisen hyödyn pesuun sekä terrorismin rahoittamiseen.

2.   Tämän alan yhteistyöhön voi sisältyä hallinnollinen ja tekninen apu, jonka tarkoituksena on edistää säännösten täytäntöönpanoa ja varmistaa sellaisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevien asianmukaisten normien ja toimintatapojen tehokas soveltaminen, jotka vastaavat yhteisön ja tämän alan kansainvälisten elinten, erityisesti rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF), hyväksymiä normeja ja toimintatapoja.

85 Artikla

Laittomia huumausaineita koskeva yhteistyö

1.   Osapuolet tekevät toimivaltansa rajoissa yhteistyötä varmistaakseen, että niiden huumausaineita koskeva lähestymistapa on tasapainoinen ja yhtenäistetty. Alan politiikalla ja toimilla pyritään lujittamaan laittomien huumausaineiden torjuntaan liittyviä rakenteita, vähentämään laittomien huumausaineiden tarjontaa, kauppaa ja kysyntää, puuttumaan huumausaineiden väärinkäytöstä aiheutuviin terveydellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin ja varmistamaan huumausaineiden kemiallisten esiasteiden tehokkaampi valvonta.

2.   Osapuolet sopivat näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavista yhteistyömenetelmistä. Toteutettavat toimet perustuvat yhdessä sovittuihin, EU:n huumausainestrategian mukaisiin periaatteisiin.

86 Artikla

Järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden laittomien toimien estäminen

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä muun muassa seuraavien rikollisten ja laittomien toimien torjumiseksi ja estämiseksi, riippumatta siitä, kuuluvatko ne järjestäytyneeseen rikollisuuteen:

a)

ihmisten salakuljetus ja ihmiskauppa,

b)

laiton taloudellinen toiminta, erityisesti käteisen rahan ja muiden maksuvälineiden kuin käteisen rahan väärentäminen, laittomat liiketoimet, jotka liittyvät esimerkiksi teollisuusjätteisiin tai radioaktiivisiin aineisiin, ja liiketoimet, jotka liittyvät laittomiin, väärennettyihin tai piraattituotteisiin,

c)

sekä yksityisen että julkisen sektorin korruptio, erityisesti jos se liittyy vaikeaselkoisiin hallintokäytäntöihin,

d)

veropetokset,

e)

henkilöllisyyden varastaminen,

f)

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

g)

laiton asekauppa,

h)

asiakirjaväärennökset,

i)

tavaroiden, myös autojen, salakuljetus ja laiton kauppa,

j)

tietoverkkorikollisuus.

Rahan väärentämisen osalta Montenegro toimii läheisessä yhteistyössä yhteisön kanssa seteleiden ja metallirahojen väärentämisen estämiseksi ja niiden alueella mahdollisesti esiintyvän väärentämisen lopettamiseksi ja siitä rankaisemiseksi. Ennaltaehkäisyn tasolla Montenegro pyrkii toteuttamaan toimenpiteitä, jotka vastaavat yhteisön lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, ja se pyrkii osallistumaan tätä oikeuden alaa koskeviin kansainvälisiin yleissopimuksiin. Yhteisö voi tukea Montenegroa tietojenvaihdon, avunannon ja koulutuksen avulla rahan väärentämiseltä suojautumiseksi. Järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi pyritään edistämään alueellista yhteistyötä ja tunnustettujen kansainvälisten standardien noudattamista.

87 Artikla

Terrorismin torjunta

Osapuolet sopivat lakiensa ja asetustensa sekä niiden kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, joiden osapuolia ne ovat, tekevänsä yhteistyötä terroritekojen ja niiden rahoituksen ehkäisemiseksi ja estämiseksi:

a)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 (vuodelta 2001) sekä muiden asiaa koskevien YK:n päätöslauselmien, kansainvälisten sopimusten ja oikeudellisten asiakirjojen täysimääräisen täytäntöönpanon yhteydessä,

b)

vaihtamalla tietoja terroristiryhmistä ja niiden tukiverkostoista kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

c)

vaihtamalla kokemuksia terrorismin torjunnan keinoista ja menetelmistä, teknisistä näkökohdista ja koulutuksesta sekä terrorismin ehkäisemisestä.

VIII OSASTO

YHTEISTYÖPOLITIIKAT

88 Artikla

1.   Yhteisö ja Montenegro aloittavat läheisen yhteistyön, jonka tarkoituksena on edistää Montenegron kehitys- ja kasvumahdollisuuksia. Yhteistyöllä vahvistetaan olemassa olevia taloussuhteita mahdollisimman laajalla pohjalla molempien osapuolten etujen mukaisesti.

2.   Politiikat ja muut toimenpiteet suunnitellaan siten, että niillä edistetään Montenegron kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Näiden politiikkojen yhteydessä olisi varmistettava, että myös ympäristöasiat otetaan alusta alkaen täysin huomioon ja että ne vastaavat sopusointuisen yhteiskunnallisen kehityksen vaatimuksia.

3.   Yhteistyöpolitiikat liitetään osaksi alueellista yhteistyökehystä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toimenpiteisiin, joilla voidaan kannustaa Montenegron ja sen naapurimaiden, myös yhteisön jäsenvaltioiden, yhteistyötä ja siten edistää alueen vakautta. Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittelee, mitkä jäljempänä kuvatuista yhteistyöpolitiikoista tai niiden osana toteutettavista toimista ovat ensisijaisia Eurooppa-kumppanuuden mukaisesti.

89 Artikla

Talous- ja kauppapolitiikka

Yhteisö ja Montenegro helpottavat talousuudistusta yhteistyöllä, jonka tarkoituksena on lisätä tietämystä niiden talouksien perusteista sekä talouspolitiikan laatimisesta ja toteuttamisesta markkinataloudessa.

Tätä varten yhteisö ja Montenegro toimivat yhteistyössä:

a)

vaihtaakseen tietoja talouskehityksestä ja -näkymistä sekä kehittämisstrategioista,

b)

tarkastellakseen yhdessä yhteisen edun mukaisia talouskysymyksiä, talouspolitiikan ja sen toteuttamiseksi tarvittavien keinojen suunnittelu mukaan lukien, ja

c)

edistääkseen laajempaa yhteistyötä nopeuttaakseen taitotiedon leviämistä ja uusien teknologioiden käyttöä.

Montenegro pyrkii luomaan toimivan markkinatalouden ja lähentämään asteittain politiikkaansa taloudelliseen vakauteen tähtäävään Euroopan talous- ja rahaliiton politiikkaan. Montenegron viranomaisten pyynnöstä yhteisö voi tukea Montenegron toimia tällä alalla.

Yhteistyöllä pyritään myös parantamaan oikeusturvaa liiketoiminnassa vakaan ja syrjimättömän kauppaan sovellettavan oikeudellisen kehyksen avulla.

Tämän alan yhteistyöhön kuuluu Euroopan talous- ja rahaliiton periaatteita ja toimintaa koskeva tietojenvaihto.

90 Artikla

Tilastoalan yhteistyö

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään pääasiassa tilastoja koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin, mukaan lukien talous, kauppa, rahapolitiikka ja rahoitusala. Tavoitteena on kehittää tehokkaat ja kestävät tilastojärjestelmät, joiden avulla voidaan toimittaa luotettavia, objektiivisia ja tarkkoja tilastotietoja Montenegron siirtymäprosessin ja uudistusten suunnittelua ja seurantaa varten. Sen ansiosta Montenegron tilastokeskus pystyy paremmin tyydyttämään sekä julkishallinnon että yksityisen yritystoiminnan piiriin kuuluvien asiakkaidensa tarpeet. Tilastointijärjestelmän olisi oltava YK:n tilastointia koskevien perusperiaatteiden, eurooppalaisia tilastoja koskevien käytännesääntöjen ja eurooppalaisen tilastointilainsäädännön mukainen, ja sitä on kehitettävä vastaamaan tilastointia koskevan yhteisön säännöstön vaatimuksia. Osapuolet toimivat yhteistyössä erityisesti varmistaakseen yksityishenkilöitä koskevien tietojen luottamuksellisuuden, lisätäkseen asteittain tietojenkeruuta ja tietojen toimittamista eurooppalaiseen tilastojärjestelmään sekä edistääkseen menetelmiä koskevaa tietojenvaihtoa, taitotiedon välitystä ja koulutusta.

91 Artikla

Pankki- vakuutus- ja muut rahoituspalvelut

Montenegron ja yhteisön välisessä yhteistyössä keskitytään pääasiassa tiettyihin pankki-, vakuutus- ja muita rahoituspalveluja koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Osapuolet toimivat yhteistyössä tarkoituksenaan luoda ja kehittää asianmukaiset puitteet, joilla edistetään terveeseen kilpailuun perustuvaa Montenegron pankki-, vakuutus- ja rahoituspalvelujen alaa ja varmistetaan tarvittavat tasapuoliset toimintaedellytykset.

92 Artikla

Varainhoidon sisäistä valvontaa ja ulkoista tilintarkastusta koskeva yhteistyö

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään tiettyihin julkisen varainhoidon sisäistä valvontaa ja ulkoista tilintarkastusta koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Yhteistyöllä pyritään erityisesti kehittämään - asiaa koskevia säädöksiä laatimalla ja antamalla - Montenegroon läpinäkyvät, tehokkaat ja taloudelliset järjestelmät julkisen varainhoidon sisäistä valvontaa (mukaan lukien varainhoito ja sen valvonta sekä toiminnallisesti itsenäinen sisäinen tarkastus) sekä riippumaton ulkoinen tilintarkastus, kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien ja menetelmien sekä EU:n parhaiden käytänteiden mukaisesti. Yhteistyössä keskitytään myös Montenegron ylimmän tilintarkastusviranomaisen toimintakyvyn kehittämiseen. Jotta edellä esitetyistä vaatimuksista johtuvat koordinointi- ja yhdenmukaistamisvelvollisuudet voidaan täyttää, yhteistyössä on keskityttävä myös varainhoidon ja sen valvonnan sekä sisäisen tarkastuksen keskitettyjen yhdenmukaistamisyksiköiden perustamiseen ja vahvistamiseen.

93 Artikla

Sijoitusten edistäminen ja suoja

Sijoitusten edistämistä ja suojaa koskevan yhteistyön tavoitteena on luoda osapuolten toimivallan rajoissa suotuisat edellytykset sekä kotimaisille että ulkomaisille yksityisille sijoituksille, mikä on keskeisessä asemassa Montenegron talouden ja teollisuuden elvyttämisen kannalta. Yhteistyön erityistavoitteena Montenegron osalta on sijoituksia edistävän ja suojaavan oikeudellisen kehyksen parantaminen.

94 Artikla

Teollisuusyhteistyö

Yhteistyöllä pyritään edistämään Montenegron teollisuuden ja yksittäisten tuotannonalojen nykyaikaistamista ja rakenneuudistusta. Se kattaa myös talouden toimijoiden välisen teollisuusyhteistyön, jonka tavoitteena on yksityissektorin vahvistaminen siten, että ympäristön suojelu voidaan varmistaa.

Teollisuusyhteistyötä koskevissa aloitteissa otetaan huomioon molempien osapuolten määrittämät painopistealueet. Niissä huomioidaan teollisuuden kehitykseen liittyvät alueelliset näkökohdat ja edistetään tarvittaessa valtioiden välisiä kumppanuussuhteita. Aloitteilla olisi erityisesti pyrittävä luomaan yrityksille sopiva toimintakehys, parantamaan liikkeenjohdollista osaamista ja taitotietoa sekä edistämään markkinoita, niiden avoimuutta ja yritysten toimintaolosuhteita. Erityistä huomiota kiinnitetään tehokkaiden vienninedistämistoimien toteuttamiseen Montenegrossa.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon yhteisön säännöstö teollisuuspolitiikan alalla.

95 Artikla

Pienet ja keskisuuret yritykset

Osapuolet pyrkivät yhteistyössä kehittämään ja vahvistamaan yksityissektorin pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), uusien yritysten perustamista kasvumahdollisuuksia tarjoavilla aloilla sekä yhteisön ja Montenegron pk-yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyössä otetaan asianmukaisesti huomioon pk-yrityksiä koskevaan yhteisön säännöstöön liittyvät painopistealat ja pienyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa vahvistetut kymmenen suuntaviivaa.

96 Artikla

Matkailu

Matkailualan yhteistyöllä pyritään vahvistamaan pääasiassa matkailua koskevaa tiedonkulkua (kansainvälisten verkkojen, tietopankkien ym. avulla), edistämään matkailualan investointeja suosivien infrastruktuureiden kehittämistä ja Montenegron osallistumista Euroopan keskeisten matkailujärjestöjen toimintaan. Sillä pyritään myös selvittämään mahdollisuudet yhteiseen toimintaan ja lujittamaan matkailualan yritysten ja asiantuntijoiden sekä hallituksen ja sen toimivaltaisten elinten välistä yhteistyötä ja siirtämään taitotietoa (koulutuksen, henkilövaihdon ja seminaarien avulla). Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tätä alaa koskeva yhteisön säännöstö.

Yhteistyö liitetään osaksi alueellista yhteistyökehystä.

97 Artikla

Maatalous ja maatalouden raaka-aineita jalostava teollisuus

Osapuolten välistä yhteistyötä kehitetään maataloutta koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisilla aloilla ja eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualoilla. Yhteistyön tarkoituksena on erityisesti Montenegron maatalouden ja maatalouden raaka-aineita jalostavan teollisuuden nykyaikaistaminen ja rakenneuudistus, varsinkin yhteisössä asetettujen terveysvaatimusten saavuttamiseksi, vesitalouden, maaseudun ja metsätalouden kehittäminen sekä maan lainsäädännön ja käytäntöjen asteittainen lähentäminen yhteisön sääntöihin ja normeihin.

98 Artikla

Kalastus

Osapuolet selvittävät mahdollisuuksia yksilöidä yhteisen edun mukaisia kalatalouden aloja. Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön kalastusalalla, mukaan luettuna kalavarojen hoitoa ja säilyttämistä koskevien kansainvälisten ja alueellisten kalastusjärjestöjen sääntöjä koskevien kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen.

99 Artikla

Tulli

Osapuolet aloittavat tämän alan yhteistyön taatakseen kaupan alalla vahvistettavien määräysten noudattamisen ja lähentääkseen Montenegron tullijärjestelmiä yhteisön järjestelmään helpottaen siten tässä sopimuksessa suunniteltuja vapauttamistoimenpiteitä ja Montenegron tullilainsäädännön asteittaista lähentämistä yhteisön säännöstöön.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tulliasioita koskevan yhteisön säännöstön ensisijaiset alat.

Osapuolten keskinäistä hallinnollista avunantoa koskevat säännöt tullialalla vahvistetaan pöytäkirjassa N:o 6.

100 Artikla

Verotus

Osapuolet aloittavat veroalan yhteistyön ja toteuttavat sen yhteydessä muun muassa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on Montenegron verojärjestelmän uudistaminen, verohallinnon nykyaikaistaminen veronkannon tehostamiseksi ja veropetosten torjunta.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon verotusta ja haitallisen verokilpailun torjumista koskevan yhteisön säännöstön ensisijaiset alat. Haitallinen verokilpailu olisi poistettava neuvoston 1 päivänä joulukuuta 1997 hyväksymien yritysverotukseen sovellettavien menettelysääntöjen periaatteita noudattaen.

Yhteistyötä suunnataan myös avoimuuden lisäämiseen ja korruption torjuntaan, ja sen piiriin kuuluu tietojenvaihto jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin helpottaa veropetosten ja veronkierron estämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista. Montenegron on saatettava päätökseen tuloa ja varallisuutta koskevan OECD:n malliverosopimuksen viimeisimpään toisintoon ja verotietojen vaihtoa koskevaan OECD:n mallisopimukseen perustuvien kahdenvälisten sopimusten verkosto niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka osallistuvat näihin sopimuksiin.

101 Artikla

Sosiaalialan yhteistyö

Työllisyyskysymyksissä osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään erityisesti parantamaan työnvälitys- ja ammatinvalintapalveluja, tarjoamaan tukitoimenpiteitä ja kannustamaan paikallista kehitystä elinkeinojen ja työmarkkinoiden rakennemuutoksen edistämiseksi. Yhteistyöhön sisältyvät myös esimerkiksi selvitykset, asiantuntijoiden siirto sekä tiedotus- ja koulutustoiminta.

Osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen Montenegron työllisyyspolitiikan uudistusta osana talousuudistusten ja taloudellisen yhdentymisen tehostamista. Yhteistyöllä pyritään myös tukemaan Montenegron sosiaaliturvajärjestelmän mukauttamista uusiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaatimuksiin, ja siihen kuuluu Montenegron lainsäädännön mukauttaminen työolojen sekä naisten ja miesten, vammaisten ja vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöjen yhtäläisten mahdollisuuksien osalta sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun tason parantaminen lähtökohtana yhteisössä vallitseva suojelutaso. Montenegro varmistaa, että se osallistuu ILO:n keskeisiin yleissopimuksiin ja panee ne tehokkaasti täytäntöön.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tällä alalla.

102 Artikla

Koulutus

Osapuolet tekevät yhteistyötä tavoitteenaan parantaa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisopolitiikan ja -työn tasoa Montenegrossa, mukaan lukien vapaamuotoinen koulutus. Korkea-asteen koulutusjärjestelmien osalta painotetaan Bolognan julistuksen tavoitteiden saavuttamista hallitusten välisen Bolognan prosessin yhteydessä.

Osapuolten yhteistyöllä pyritään myös varmistamaan, että kaikentasoiseen koulutukseen on Montenegrossa mahdollista päästä sukupuolesta, ihonväristä, etnisestä alkuperästä tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.

Yhteisön koulutusalan ohjelmilla ja välineillä pyritään osaltaan kehittämään Montenegron koulutusrakenteita ja -toimia.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tällä alalla.

103 Artikla

Kulttuurialan yhteistyö

Osapuolet sitoutuvat edistämään kulttuurialan yhteistyötä. Yhteistyön tarkoituksena on muun muassa lisätä yksilöiden, yhteisöjen ja kansojen keskinäistä ymmärtämystä ja arvostusta. Osapuolet sitoutuvat myös tekemään yhteistyötä edistääkseen kulttuurista monimuotoisuutta erityisesti kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen puitteissa.

104 Artikla

Audiovisuaalialan yhteistyö

Osapuolet tekevät yhteistyötä Euroopan audiovisuaaliteollisuuden edistämiseksi ja yhteistuotannon lisäämiseksi elokuva- ja televisioalalla.

Yhteistyö voi käsittää muun muassa toimittajien ja muiden viestintäalan ammattilaisten koulutusohjelmat ja -palvelut sekä teknisen avun julkisille ja yksityisille tiedotusvälineille niiden riippumattomuuden ja ammattimaisuuden kehittämiseksi sekä yhteyksien edistämiseksi eurooppalaisiin tiedotusvälineisiin.

Montenegro mukauttaa rajat ylittävän lähetystoiminnan sisältöä säätelevät politiikkansa EY:n vastaaviin politiikkoihin ja yhdenmukaistaa lainsäädäntönsä yhteisön säännöstön kanssa. Montenegro kiinnittää erityistä huomiota satelliittiteitse, kaapelin tai maanpäällisen verkon kautta lähetettävien ohjelmien tekijänoikeuksien hankintaan liittyviin kysymyksiin.

105 Artikla

Tietoyhteiskunta

Yhteistyötä kehitetään kaikilla tietoyhteiskuntaa koskevan yhteisön säännöstön aloilla. Sillä tuetaan lähinnä Montenegron tätä alaa koskevien politiikkojen ja lainsäädännön asteittaista yhdenmukaistamista yhteisön politiikan ja lainsäädännön kanssa.

Osapuolet tekevät yhteistyötä myös tietoyhteiskunnan kehittämiseksi edelleen Montenegrossa. Yleisenä tavoitteena on valmistella yhteiskuntaa kokonaisuudessaan digitaaliaikaan, houkutella sijoituksia ja varmistaa verkkojen ja palvelujen yhteentoimivuus.

106 Artikla

Sähköisen viestinnän verkot ja palvelut

Yhteistyössä keskitytään pääasiassa tiettyihin ensisijaisiin aloihin, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tällä alalla. Osapuolet lujittavat yhteistyötä erityisesti sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen alalla pitäen lopullisena tavoitteenaan sitä, että Montenegro ottaa käyttöön tätä alaa koskevan yhteisön säännöstön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

107 Artikla

Informaatio ja viestintä

Yhteisö ja Montenegro toteuttavat keskinäisen tietojenvaihdon edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Etusijalla ovat ohjelmat, joiden tarkoituksena on tarjota Montenegron suurelle yleisölle perustietoja ja eri ammattiryhmille kohdennetumpaa tietoa yhteisöstä.

108 Artikla

Liikenne

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään tiettyihin liikennettä koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin.

Yhteistyöllä voidaan erityisesti pyrkiä edistämään Montenegron liikenteen rakenneuudistusta ja nykyaikaistamista, parantamaan matkustajien ja hyödykkeiden vapaata liikkuvuutta sekä pääsyä liikennemarkkinoille ja -palveluihin, mukaan luettuina satamat ja lentoasemat. Yhteistyöllä voidaan pyrkiä tukemaan multimodaali-infrastruktuurien kehittämistä tärkeimpien Euroopan laajuisten verkkojen yhteydessä, erityisesti alueellisten yhteyksien lujittamiseksi Kaakkois-Euroopan keskeisen alueellisen liikenneverkon kehittämisestä tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti. Yhteistyöllä pyritään saavuttamaan yhteisön toimintastandardeihin verrattavissa olevat toimintastandardit, kehittämään Montenegroon liikennejärjestelmä, joka on yhteensopiva ja yhdenmukainen yhteisön järjestelmän kanssa, ja parantamaan ympäristönsuojelunäkökohtien huomioon ottamista liikennealalla.

109 Artikla

Energia

Yhteistyössä keskitytään energia-alaa koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Se perustuu energiayhteistön perustamissopimukseen ja sen tavoitteena on Montenegron asteittainen yhdentäminen Euroopan energiamarkkinoihin. Yhteistyössä voidaan keskittyä erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

a)

energiapolitiikan muotoilu ja suunnittelu, mikä sisältää infrastruktuurin nykyaikaistamisen, tarjonnan parantamisen ja monipuolistamisen sekä energiamarkkinoille pääsyn parantamisen, kauttakuljetusten, toimitusten ja jakelun helpottaminen mukaan lukien, alueellisesti tärkeiden sähköverkkojen liittäminen uudelleen yhteen naapurimaiden kanssa,

b)

energiansäästön, energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen sekä energian tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutusten selvittäminen,

c)

energialaitosten rakenneuudistuksen ja alan yritysten yhteistyön perusedellytysten muotoilu.

110 Artikla

Ydinturvallisuus

Osapuolet tekevät yhteistyötä ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan alalla. Yhteistyö voi sisältää seuraavat alat:

a)

säteilysuojausta, ydinturvallisuutta ja ydinmateriaalikirjanpitoa ja valvontaa koskevien osapuolten lakien ja asetusten ajantasaistaminen sekä valvontaviranomaisten ja niiden voimavarojen lujittaminen,

b)

ydinonnettomuuksien pikaista ilmoittamista, niitä koskevaa tietojenvaihtoa, hätätapauksiin valmistautumista ja ydinturvallisuutta koskevien jäsenvaltioiden tai Euroopan atomienergiayhteisön ja Montenegron välisten sopimusten tekemisen edistäminen tarvittaessa,

c)

kolmannen vahingonkorvausvastuu ydinvahinkojen yhteydessä.

111 Artikla

Ympäristö

Osapuolet kehittävät ja vahvistavat ympäristöalan yhteistyötään elintärkeissä ympäristön pilaantumisen estämiseen liittyvissä kysymyksissä ja toteuttavat toimenpiteitä ympäristön tilan parantamiseksi tavoitteenaan tukea kestävää ympäristökehitystä.

Osapuolet tekevät yhteistyötä erityisesti hallintorakenteiden ja -menettelyjen lujittamiseksi varmistaakseen ympäristönäkökohtien strategisen suunnittelun ja asianomaisten toimijoiden välisen koordinoinnin ja korostavat Montenegron lainsäädännön mukauttamista yhteisön säännöstöön. Yhteistyössä voitaisiin myös keskittyä kehittämään strategioita paikallisen, alueellisen ja rajat ylittävän ilman ja veden pilaantumisen vähentämiseksi merkittävästi, luomaan järjestelmä tehokasta, puhdasta, kestävää ja uusiutuvaa energiantuotantoa ja -kulutusta varten sekä toteuttamaan ympäristövaikutustenarviointi ja strateginen ympäristöarviointi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää Kioton pöytäkirjan ratifiointiin ja täytäntöönpanoon.

112 Artikla

Yhteistyö tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla

Osapuolet edistävät yhteistyötään siviilitarkoituksiin suunnatun tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen (TTK) alalla yhteisen edun mukaisesti ja varmistavat käytettävissä olevien voimavarojen perusteella riittävät mahdollisuudet osallistua toistensa ohjelmiin, jollei teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta muuta johdu.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla.

113 Artikla

Alueellinen ja paikallinen kehitys

Osapuolet pyrkivät vahvistamaan alueellista ja paikallista kehitystä koskevaa yhteistyötään tavoitteenaan talouskehityksen edistäminen ja alueellisen epätasapainon vähentäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään rajat ylittävään sekä valtioiden ja alueiden väliseen yhteistyöhön.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön alueellisen kehittämisen alalla.

114 Artikla

Julkishallinto

Yhteistyön tavoitteena on varmistaa tehokkaan ja vastuuvelvollisen julkishallinnon kehittäminen Montenegrossa erityisesti tukemalla oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, koko Montenegron väestöä hyödyttävää valtion instituutioiden moitteetonta toimintaa sekä EU:n ja Montenegron välisten suhteiden sujuvaa kehittämistä.

Yhteistyössä keskitytään pääasiassa instituutioiden kehittämiseen, mikä käsittää myös avoimien ja puolueettomien työhönottomenettelyjen kehittämisen ja täytäntöönpanon, henkilöstöhallinnon, virkamiesten urakehityksen, jatkokoulutuksen ja julkishallinnon eettisten normien edistämisen. Yhteistyö käsittää kaikki julkishallinnon tasot, myös paikallishallinnon.

IX OSASTO

RAHOITUSYHTEISTYÖ

115 Artikla

Montenegro voi tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi saada yhteisöltä rahoitustukea avustuksina ja lainoina, Euroopan investointipankin lainat mukaan luettuina, sopimuksen 5, 116 ja 118 artiklan mukaisesti. Yhteisön tuen edellytyksenä on edistyminen Kööpenhaminan poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja erityisesti Eurooppa-kumppanuuden erityistavoitteiden saavuttamisessa. Huomioon otetaan vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden vuotuisista uudelleentarkasteluista saadut tulokset, varsinkin tuensaajien sitoutuminen demokraattisiin, taloudellisiin ja institutionaalisiin uudistuksiin ja muihin neuvoston päätelmiin, jotka liittyvät erityisesti mukautusohjelmien noudattamiseen. Montenegrolle myönnetty tuki mukautetaan vastaamaan havaittuja tarpeita, sovittuja painopisteitä, tuen hyödyntämis- ja takaisinmaksukykyä sekä talousuudistusten ja talouden rakenneuudistuksen toteuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

116 Artikla

Avustuksina annettava rahoitustuki toteutetaan asiaa koskevassa neuvoston asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä ja noudattamalla monivuotista viiteohjelmaa ja vuosittaisia toimintaohjelmia, jotka yhteisö vahvistaa Montenegron kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Rahoitustuki voi kattaa kaikki yhteistyöalat siten, että erityistä huomiota kiinnitetään oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen, lainsäädännön yhdenmukaistamiseen, talouskehitykseen ja ympäristönsuojeluun.

117 Artikla

Montenegron pyynnöstä ja erityisen tarpeen ilmetessä yhteisö voi tarkastella yhdessä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa mahdollisuutta myöntää poikkeuksellisesti makrotaloudellista rahoitusapua tietyin edellytyksin ja ottaen huomioon kaikki käytettävissä olevat rahoitusvarat. Tämä apu maksetaan, jos tietyt Montenegron Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sopiman ohjelman yhteydessä vahvistetut edellytykset täyttyvät.

118 Artikla

Käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi osapuolet huolehtivat siitä, että yhteisön tuki yhteensovitetaan tarkoin muista lähteistä kuten jäsenvaltioista, muista maista ja kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta tulevan tuen kanssa.

Tätä varten osapuolet vaihtavat säännöllisesti tietoja kaikista tuen lähteistä.

X OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

119 Artikla

Perustetaan vakautus- ja assosiaationeuvosto, joka valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista. Se kokoontuu tarkoituksenmukaisessa kokoonpanossa säännöllisin väliajoin ja olosuhteiden sitä edellyttäessä. Vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee tähän sopimukseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä sekä kaikkia muita kahdenvälisiä tai kansainvälisiä osapuolten yhteisen edun mukaisia kysymyksiä.

120 Artikla

1.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto koostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission jäsenistä sekä Montenegron hallituksen jäsenistä.

2.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

3.   Vakautus- ja assosiaationeuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa sen työjärjestyksessä vahvistettavin edellytyksin.

4.   Vakautus- ja assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen määräysten mukaisesti vuorotellen yhteisön edustaja ja Montenegron edustaja.

5.   Euroopan investointipankki osallistuu sitä koskevissa asioissa tarkkailijana vakautus- ja assosiaationeuvoston työhön.

121 Artikla

Vakautus- ja assosiaationeuvosto käyttää päätösvaltaa tämän sopimuksen soveltamisalalla ja siinä määrätyissä tapauksissa sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi tarvittaessa myös antaa suosituksia. Se tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

122 Artikla

1.   Vakautus- ja assosiaationeuvostoa avustaa sen tehtävissä vakautus- ja assosiaatiokomitea, joka koostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission edustajista sekä Montenegron hallituksen edustajista.

2.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrää työjärjestyksessään vakautus- ja assosiaatiokomitean tehtävät, joihin kuuluu vakautus- ja assosiaationeuvoston kokousten valmistelu, ja päättää kyseisen komitean toimintatavoista.

3.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi siirtää toimivaltaansa vakautus- ja assosiaatiokomitealle. Tällöin vakautus- ja assosiaatiokomitea tekee päätöksensä 121 artiklassa määrätyin edellytyksin.

123 Artikla

Vakautus- ja assosiaatiokomitea voi perustaa alakomiteoita. Tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä vakautus- ja assosiaationeuvosto perustaa tämän sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon edellyttämät alakomiteat.

Perustetaan maahanmuuttokysymyksiä käsittelevä alakomitea.

124 Artikla

Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää perustaa muita erityiskomiteoita tai -elimiä avustamaan sitä sen tehtävien hoitamisessa. Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittelee työjärjestyksessään tällaisten komiteoiden tai elinten kokoonpanon, tehtävät ja toimintatavat.

125 Artikla

Perustetaan parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta. Siinä kokoontuvat Montenegron tasavallan parlamentin ja Euroopan parlamentin jäsenet mielipiteiden vaihtoa varten. Se kokoontuu itse määrääminsä väliajoin.

Parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta muodostuu Euroopan parlamentin ja Montenegron parlamentin jäsenistä.

Parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta vahvistaa työjärjestyksensä.

Parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen määräysten mukaisesti vuorotellen Euroopan parlamentin jäsen ja Montenegron parlamentin jäsen.

126 Artikla

Kumpikin osapuoli sitoutuu varmistamaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, että toisen osapuolen luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat, ilman syrjintää sen omiin kansalaisiin verrattuna, saattaa asiansa osapuolten toimivaltaisten tuomioistuinten ja hallintoelinten käsiteltäväksi puolustaessaan yksilönoikeuksiaan ja omistusoikeuksiaan.

127 Artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a)

joita se pitää tarpeellisina keskeisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen luovutuksen estämiseksi;

b)

jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotilastarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustustarkoitusten kannalta välttämättömään tutkimukseen, kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailuedellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c)

jotka se arvioi tärkeiksi oman turvallisuutensa kannalta yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä levottomuuksissa, sodan aikana tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa taikka täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

128 Artikla

1.   Tämän sopimuksen soveltamisaloilla ja rajoittamatta siihen sisältyviä erityismääräyksiä:

a)

Montenegron yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yhtiöiden tai yritysten välillä;

b)

yhteisön Montenegroon soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään Montenegron kansalaisten tai sen yhtiöiden tai yritysten välillä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan määräykset eivät rajoita osapuolten oikeutta soveltaa verolainsäädännön asiaan liittyviä säännöksiä verovelvollisiin, jotka ovat keskenään erilaisessa tilanteessa asuinpaikkansa suhteen.

129 Artikla

1.   Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset tai erityiset toimenpiteet varmistaakseen tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisen. Ne varmistavat, että tässä sopimuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan.

2.   Osapuolet sopivat aloittavansa kumman tahansa osapuolen pyynnöstä viipymättä neuvottelut sopivia kanavia käyttäen keskustellakseen tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevista tai muista osapuolten suhteita koskevista kysymyksistä.

3.   Kumpikin osapuoli voi saattaa vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi kaikki tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat riidat. Tällöin sovelletaan 130 artiklaa ja tarvittaessa pöytäkirjaa N:o 7.

Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi ratkaista riidan sitovalla päätöksellä.

4.   Jos osapuoli katsoo, että toinen osapuoli on jättänyt täyttämättä tämän sopimuksen mukaisen velvoitteensa, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia, sen on annettava vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteen perusteellista käsittelyä varten molempien osapuolten hyväksyttävissä olevan ratkaisun saavuttamiseksi.

Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvostolle, ja toisen osapuolen sitä pyytäessä niistä neuvotellaan vakautus- ja assosiaationeuvostossa, vakautus- ja assosiaatiokomiteassa tai muussa 123 ja 124 artiklan nojalla perustetussa elimessä.

5.   Edellä olevat 2, 3 ja 4 kohdan määräykset eivät vaikuta millään tavoin 32, 40, 41, 42 ja 46 artiklaan sekä pöytäkirjaan N:o 3 (Käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät) eivätkä rajoita niiden soveltamista.

130 Artikla

1.   Jos osapuolten välillä syntyy tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva riita, toinen osapuoli esittää toiselle osapuolelle ja vakautus- ja assosiaationeuvostolle riidanalaisen asian ratkaisemista koskevan virallisen pyynnön.

Jos osapuoli katsoo, että toisen osapuolen toteuttama toimenpide tai laiminlyönti on vastoin sille tästä sopimuksesta johtuvia velvollisuuksia, riidan ratkaisemista koskevassa virallisessa pyynnössä on perusteltava tämä kanta ja tarvittaessa mainittava, että kyseinen osapuoli voi toteuttaa 129 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2.   Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan riidan aloittamalla neuvottelut vakautus- ja assosiaationeuvostossa ja muissa 3 kohdassa tarkoitetuissa elimissä, jotta kummankin osapuolen hyväksyttävissä oleva ratkaisu saavutetaan mahdollisimman pian.

3.   Osapuolet antavat vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tilanteen perusteellista käsittelyä varten tarvittavat tiedot.

Riidasta neuvotellaan jokaisessa vakaus- ja assosiaationeuvoston kokouksessa, kunnes se saadaan ratkaistua, ellei pöytäkirjan N:o 7 mukaista välimiesmenettelyä ole aloitettu. Riita katsotaan ratkaistuksi, kun vakautus- ja assosiaationeuvosto on tehnyt sitovan päätöksen asian ratkaisemiseksi 129 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai kun se on vahvistanut, että riitaa ei enää ole.

Riidasta voidaan neuvotella missä tahansa vakautus- ja assosiaatiokomitean tai muun 123 tai 124 artiklan nojalla perustetun komitean tai elimen kokouksessa osapuolten yhteisestä sopimuksesta tai toisen osapuolen pyynnöstä. Neuvotteluja voidaan käydä myös kirjallisesti.

Kaikki neuvottelujen aikana annetut tiedot ovat luottamuksellisia.

4.   Pöytäkirjan N:o 7 soveltamisalaan kuuluvissa asioissa kumpi osapuoli tahansa voi saattaa riidan ratkaistavaksi pöytäkirjan mukaisessa välimiesmenettelyssä, jos osapuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan sitä kahden kuukauden kuluttua 1 kohdan mukaisen riitojenratkaisumenettelyn aloittamisesta.

131 Artikla

Tämä sopimus ei vaikuta niihin oikeuksiin, jotka yksilöille ja talouden toimijoille varmistetaan voimassa olevissa yhtä tai useampaa jäsenvaltiota ja Montenegroa sitovissa sopimuksissa, ennen kuin samanarvoiset yksilöitä ja talouden toimijoita koskevat oikeudet on saavutettu tämän sopimuksen nojalla.

132 Artikla

Yleisperiaatteista, jotka koskevat Montenegron osallistumista yhteisön ohjelmiin, määrätään pöytäkirjassa N:o 8.

Liitteet I–VII sekä pöytäkirjat N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

133 Artikla

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

Kumpikin osapuoli voi keskeyttää välittömästi tämän sopimuksen soveltamisen, jos toinen osapuoli ei noudata jotakin tämän sopimuksen keskeistä osaa.

134 Artikla

Tätä sopimusta sovellettaessa ”osapuolilla” tarkoitetaan yhteisöä tai sen jäsenvaltioita taikka yhteisöä ja sen jäsenvaltioita, kutakin toimivaltansa mukaisesti, sekä Montenegron tasavaltaa.

135 Artikla

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta, näissä sopimuksissa olevien ehtojen mukaisesti, sekä Montenegron alueeseen.

136 Artikla

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän sopimuksen tallettaja.

137 Artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä sekä Montenegrossa käytetyllä virallisella kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

138 Artikla

Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

139 Artikla

Väliaikainen sopimus

Jos ennen tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamista tämän sopimuksen joidenkin osien määräykset, erityisesti tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät määräykset sekä liikennettä koskevat määräykset, saatetaan voimaan yhteisön ja Montenegron välisillä väliaikaisilla sopimuksilla, osapuolet sopivat, että näissä olosuhteissa tämän sopimuksen IV osaston ja 73, 74 ja 75 artiklan sekä pöytäkirjojen N:o 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 ja pöytäkirjan N:o 4 asiaan liittyvien määräysten soveltamiseksi ja ”sopimuksen voimaantulopäivällä” tarkoitetaan väliaikaisen sopimuksen voimaantulopäivää, kun viitataan kyseisissä määräyksissä määrättyihin velvoitteisiin.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

U ime Republike Crne Gore

Image


(1)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.).

(2)  Montenegron virallinen lehti nro 75/05.

(3)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 952/2007 (EUVL L 210, 10.8.2007, s. 26).

(4)  Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälinen sopimus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta (EUVL L 285, 16.10.2006, s. 3).

(5)  Euroopan standardointikomitea, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea, Euroopan telealan standardointilaitos, Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestö (European Co-operation for Accreditation), mittaustoiminnan eurooppalainen yhteistyöverkosto (European Cooperation in Legal Metrology), Euroopan metrologiajärjestö.

LIITE I

LIITE I A

MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE

(21 artikla)

Tullit alennetaan seuraavasti:

a)

tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista;

b)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan ensimmäisen vuoden tammikuun 1. päivänä tuontitulli alennetaan 50 prosenttiin perustullista;

c)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan toisen vuoden tammikuun 1. päivänä tuontitulli alennetaan 25 prosenttiin perustullista;

d)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan kolmannen vuoden tammikuun 1. päivänä jäljellä olevat tuontitullit poistetaan.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2515

Marmori, travertiini, Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka näennäinen ominaispaino on vähintään 2,5, sekä alabasteri, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi:

 

marmori ja travertiini:

2515 11 00

– –

raaka tai karkeasti lohkottu

2515 12

– –

ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi:

2515 12 20

– – –

paksuus enintään 4 cm

2515 12 50

– – –

paksuus suurempi kuin 4 cm mutta enintään 25 cm

2515 12 90

– – –

muut

2522

Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki, ei kuitenkaan nimikkeen 2825 kalsiumoksidi ja -hydroksidi:

2522 20 00

sammutettu kalkki

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä:

 

portlandsementti:

2523 29 00

– –

muu

3602 00 00

Valmistetut räjähdysaineet, muut kuin ruuti

3603 00

Tulilanka; räjähtävä tulilanka; sytytysnallit ja räjähdysnallit; sytyttimet; sähköräjähdysnallit:

3603 00 10

tulilanka; räjähtävä tulilanka

3603 00 90

muut

3820 00 00

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt:

4406 90 00

muut

4410

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja sen kaltainen levy (esimerkiksi ”oriented strand board” ja ”waferboard”-levyt), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu:

 

puuta:

4410 12

– –

”oriented strand board” -levy

4410 12 10

– – –

työstämätön tai ei enempää valmistettu kuin hiottu

4410 19 00

– –

muut

4412

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu:

4412 10 00

bambua

 

muut:

4412 94

– –

rimalevy, sälölevy ja kimpivaneri:

4412 94 10

– – –

joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta

4412 94 90

– – –

muut

4412 99

– –

muut:

4412 99 70

– – –

muut

6403

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa:

 

muut jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa:

6403 51

– –

jotka peittävät nilkan:

 

– – –

muut:

 

– – – –

jotka peittävät nilkan, mutta eivät pohjetta, ja joiden sisäpohjan mitta on:

 

– – – – –

vähintään 24 cm:

6403 51 15

– – – – – –

miesten

6403 51 19

– – – – – –

naisten

 

– – –

muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta on:

 

– – – – –

vähintään 24 cm:

6403 51 95

– – – – – –

miesten

6403 51 99

– – – – – –

naisten

6405

Muut jalkineet:

6405 10 00

päälliset nahkaa tai tekonahkaa

7604

Alumiinitangot ja -profiilit:

7604 10

seostamatonta alumiinia:

7604 10 90

– –

profiilit

 

alumiiniseosta:

7604 29

– –

muut:

7604 29 90

– – –

profiilit

7616

Muut alumiinitavarat:

 

muut:

7616 99

– –

muut:

7616 99 90

– – –

muut

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen:

 

muut:

8415 81 00

– –

joissa on jäähdytysyksikkö ja venttiili jäähdytys/lämmityskierron kääntämiseksi päinvastaiseksi (vaihtuvasuuntainen lämpöpumppu):

8507

Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakaiteen tai neliön muotoiset:

8507 20

muut lyijyakut:

 

– –

muut:

8507 20 98

– – –

muut

8517

Puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät; äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut laitteet, myös laitteet langallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä varten, ei kuitenkaan nimikkeen 8443, 8525, 8527 ja 8528 lähettimet ja vastaanottimet:

 

puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät:

8517 12 00

– –

soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät puhelimet

8703

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat), myös farmariautot ja kilpa-autot:

 

muut ajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen iskumäntämoottori

8703 22

– –

iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3, mutta enintään 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –

uudet:

ex 8703 22 10

– – – –

henkilökuljetukseen käytettävät autot

8703 22 90

– – –

käytetyt

8703 23

– –

iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm3, mutta enintään 1 500 cm3:

 

– – –

uudet:

8703 23 19

– – – –

muut:

ex 8703 23 19

– – – – –

henkilökuljetukseen käytettävät autot

8703 23 90

– – –

käytetyt

 

muut ajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori):

8703 32

– –

iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm3, mutta enintään 2 500 cm3:

 

– – –

uudet:

8703 32 19

– – – –

muut:

ex 8703 32 19

– – – – –

henkilökuljetukseen käytettävät autot

8703 32 90

– – –

käytetyt

8703 33

– –

iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3:

 

– – –

uudet:

8703 33 11

– – – –

matkailuautot

8703 33 90

– – –

käytetyt

LIITE I. B

MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE

(21 artikla)

Tullit alennetaan seuraavasti:

a)

tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitulli alennetaan 85 prosenttiin perustullista;

b)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan ensimmäisen vuoden tammikuun 1. päivänä tuontitulli alennetaan 70 prosenttiin perustullista;

c)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan toisen vuoden tammikuun 1. päivänä tuontitulli alennetaan 55 prosenttiin perustullista;

d)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan kolmannen vuoden tammikuun 1. päivänä tuontitulli alennetaan 40 prosenttiin perustullista;

e)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan neljännen vuoden tammikuun 1. päivänä tuontitulli alennetaan 20 prosenttiin perustullista;

f)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan viidennen vuoden tammikuun 1. päivänä jäljellä olevat tuontitullit poistetaan.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2501

suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä; merivesi:

 

suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä:

 

– –

muut:

 

– – –

muut:

2501 00 91

– – – –

ihmisravinnoksi soveltuva suola

3304

Kauneudenhoito- ja meikkivalmisteet sekä ihonhoitovalmisteet (muut kuin lääkkeet), myös aurinkosuoja- ja rusketusvalmisteet; manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet:

 

muut:

3304 99 00

– –

muut

3305

Hiuksiin käytettävät valmisteet:

3305 10 00

sampoot

3305 90

muut:

3305 90 90

– –

muut

3306

Suun- ja hampaidenhoitovalmisteet, myös hammasproteesin kiinnitystahnat ja -jauheet; hammasvälien puhdistukseen käytettävä lanka (hammaslanka), yksittäisissä vähittäismyyntipakkauksissa:

3306 10 00

hampaiden puhdistusaineet

3401

Saippua ja suopa; saippuana käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet tankoina, paloina tai valettuina kappaleina, myös jos niissä on saippuaa; ihon pesuun käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet nestemäisinä tai voiteina, vähittäismyyntimuodossa, myös jos niissä on saippuaa; saippualla tai puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitukangas:

 

saippua, suopa ja orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet tankoina, paloina tai valettuina kappaleina sekä saippualla tai puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitukangas:

3401 11 00

– –

toalettikäyttöön tarkoitetut (myös tuotteet, joihin on lisätty lääkeainetta)

3402

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet (muut kuin saippua ja suopa); pinta-aktiiviset valmisteet, pesuvalmisteet (myös pesuapuvalmisteet) ja puhdistusvalmisteet, myös jos niissä on saippuaa tai suopaa, muut kuin nimikkeen 3401 valmisteet:

3402 20

vähittäismyyntipakkauksissa olevat valmisteet:

3402 20 20

– –

pinta-aktiiviset valmisteet

3402 20 90

– –

pesu- ja puhdistusvalmisteet

3402 90

muut:

3402 90 90

– –

pesu- ja puhdistusvalmisteet

3923

Tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen käytettävät muovitavarat; muoviset tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet:

 

säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt):

3923 21 00

– –

eteenipolymeereista valmistetut

3923 29

– –

muusta muovista valmistetut:

3923 29 10

– – –

poly(vinyylikloridista) valmistetut

3923 90

muut:

3923 90 10

– –

putkeksi valmistettu verkko

3923 90 90

– –

muut

3926

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 3901–3914 aineista valmistetut tavarat:

3926 90

muut:

 

– –

muut:

3926 90 97

– – –

muut

4011

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia:

4011 10 00

jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa ja kilpa-autoissa)

4202

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), attasealaukut, salkut, koululaukut, silmälasikotelot, kiikarikotelot, kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot sekä niiden kaltaiset säilytysesineet; matkakassit ja -pussit, eristetyt laukut ja kassit elintarvikkeita varten, meikkilaukut ja -pussit (toilet bags), selkäreput, käsilaukut, ostoslaukut ja -kassit, lompakot, rahakukkarot, karttakotelot, savukekotelot, tupakkapussit, työkalulaukut ja -salkut, urheiluvälinelaukut, pullokotelot, korulippaat ja -rasiat, puuterirasiat, kotelot ruokailuvälineitä varten ja niiden kaltaiset säilytysesineet, jotka on valmistettu nahasta, tekonahasta, muovilevystä, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista tai pahvista tai kokonaan tai suurimmaksi osaksi päällystetty näillä aineilla tai paperilla:

 

matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), attasealaukut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet:

4202 11

– –

joiden ulkopinta on nahkaa, tekonahkaa tai kiiltonahkaa:

4202 11 10

– – –

attasealaukut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet

4202 11 90

– – –

muut

4203

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, nahasta tai tekonahasta:

4203 10 00

vaatteet

 

kintaat ja muut käsineet:

4203 29

– –

muut:

4203 29 10

– – –

kaikkien ammattialojen suojakäsineet

4418

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solulevyt, yhdistetyt lattialaatat, päreet ja paanut:

4418 10

ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset:

4418 10 50

– –

havupuuta

4418 10 90

– –

muut

4418 20

ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset:

4418 20 50

– –

havupuuta

4418 20 80

– –

muuta

4418 40 00

betonivalumuotit

4418 90

muut:

4418 90 10

– –

liimapuu

4418 90 80

– –

muut

4802

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, muu kuin nimikkeen 4801 tai 4803 paperi; käsintehty paperi, kartonki ja pahvi:

 

muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa ei ole mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai jossa niitä on enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä:

4802 55

– –

paino vähintään 40 g / m2, mutta enintään 150 g / m2, rullina:

4802 55 15

– – –

paino vähintään 40 g / m2, mutta pienempi kuin 60 g / m2:

ex 4802 55 15

– – – –

muu kuin käsittelemätön koristepaperi

4802 55 25

– – –

paino vähintään 60 g/m2, mutta pienempi kuin 75 g/m2:

ex 4802 55 25

– – – –

muu kuin käsittelemätön koristepaperi

4802 55 30

– – –

paino vähintään 75 g / m2, mutta pienempi kuin 80 g / m2:

ex 4802 55 30

– – – –

muu kuin käsittelemätön koristepaperi

4802 55 90

– – –

paino vähintään 80 g / m2:

ex 4802 55 90

– – – –

muu kuin käsittelemätön koristepaperi

4819

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa; lokerolaatikot, kirjekaukalot ja niiden kaltaiset paperi-, kartonki- tai pahvitavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä:

4819 10 00

kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperia, kartonkia tai -pahvia

4819 20 00

taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia

4819 30 00

pussit ja säkit, joiden pohjan leveys on vähintään 40 cm

4819 40 00

muut pussit ja säkit, myös tötteröt

4820

Konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilomakekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja niiden kaltaiset tavarat, harjoitusvihot, kirjoitusalustat, keräilykannet (sekä irtolehtiä varten että muut), pahvikannet, asiakirjakannet, lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälilehdin, ja muut koulu-, toimisto- ym. tarvikkeet, paperia, kartonkia tai pahvia; näyte- ja keräilykansiot sekä kirjankannet ja -päällykset, paperia, kartonkia tai pahvia:

4820 10

konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilomakekirjat, kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja niiden kaltaiset tavarat:

4820 10 10

– –

konttorikirjat, tilikirjat, tilauskirjat ja kuittilomakekirjat

4820 20 00

harjoitusvihot

4820 90 00

muut

4821

Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput, myös painetut:

4821 10

painetut:

4821 10 10

– –

itseliimautuvat

4821 90

muut:

4821 90 10

– –

itseliimautuvat

4910 00 00

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit

4911

Muut painotuotteet, myös painetut kuvat ja valokuvat:

4911 10

kaupallinen mainosaineisto, kaupalliset luettelot ja niiden kaltaiset tuotteet:

4911 10 10

– –

kaupalliset luettelot

4911 10 90

– –

muut

 

muut:

4911 99 00

– –

muut

5111

Kudotut kankaat karstavillaa tai karstattua hienoa eläimenkarvaa:

 

jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkarvaa:

5111 19

– –

muut:

5111 19 10

– – –

paino suurempi kuin 300 g/m2, mutta enintään 450 g/m2

5111 19 90

– – –

paino suurempi kuin 450 g/m2

5112

Kudotut kankaat kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa:

 

jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa tai hienoa eläimenkarvaa:

5112 11 00

– –

paino enintään 200 g/m2

5112 19

– –

muut:

5112 19 10

– – –

paino suurempi kuin 200 g/m2, mutta enintään 375 g/m2

5112 19 90

– – –

paino suurempi kuin 375 g/m2

5209

Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino suurempi kuin 200 g/m2:

 

valkaistut:

5209 21 00

– –

palttina

5209 22 00

– –

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

5209 29 00

– –

muut kankaat

 

värjätyt:

5209 31 00

– –

palttina

5209 32 00

– –

3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

5209 39 00

– –

muut kankaat

 

erivärisistä langoista kudotut:

5209 41 00

– –

palttina

5209 43 00

– –

muut 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat

5209 49 00

– –

muut kankaat

6101

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 6103 kuuluvat:

6101 90

muuta tekstiiliainetta:

6101 90 20

– –

päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat:

ex 6101 90 20

– – –

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

6101 90 80

– –

anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat:

ex 6101 90 80

– – –

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

6115

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset neuletuotteet, myös tukisukat (esimerkiksi suonikohjusukat) ja jalkineet, joissa ei ole kiinnitettyä anturaa, neulosta:

 

muut:

6115 95 00

– –

puuvillaa

6115 96

– –

synteettikuitua:

6115 96 10

– – –

polvisukat

 

– – –

muut:

6115 96 99

– – – –

muut

6205

Miesten ja poikien paidat:

6205 20 00

puuvillaa

6205 30 00

tekokuitua

6205 90

muuta tekstiiliainetta:

6205 90 10

– –

pellavaa tai ramia

6205 90 80

– –

muut

6206

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot:

6206 10 00

silkkiä tai jätesilkkiä

6206 20 00

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

6206 30 00

puuvillaa

6206 40 00

tekokuitua

6206 90

muuta tekstiiliainetta:

6206 90 10

– –

pellavaa tai ramia

6206 90 90

– –

muut

6207

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat:

 

alushousut:

6207 11 00

– –

puuvillaa

6207 19 00

– –

muuta tekstiiliainetta

 

yöpaidat ja pyjamat:

6207 21 00

– –

puuvillaa

6207 22 00

– –

tekokuitua

6207 29 00

– –

muuta tekstiiliainetta

 

muut:

6207 91 00

– –

puuvillaa

6207 99

– –

muuta tekstiiliainetta

6207 99 10

– – –

tekokuitua

6207 99 90

– – –

muut

6208

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat:

 

alushameet:

6208 11 00

– –

tekokuitua

6208 19 00

– –

muuta tekstiiliainetta

 

yöpaidat ja pyjamat:

6208 21 00

– –

puuvillaa

6208 22 00

– –

tekokuitua

6208 29 00

– –

muuta tekstiiliainetta

 

muut:

6208 91 00

– –

puuvillaa

6208 92 00

– –

tekokuitua

6208 99 00

– –

muuta tekstiiliainetta

6211

Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut; muut vaatteet:

 

muut miesten ja poikien vaatteet:

6211 32

– –

puuvillaa:

6211 32 10

– – –

työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet

 

– – –

vuorilliset verryttelypuvut:

6211 32 31

– – – –

joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta

 

– – – –

muut:

6211 32 41

– – – – –

yläosat

6211 32 42

– – – – –

alaosat

 

muut naisten ja tyttöjen vaatteet:

6211 42

– –

puuvillaa:

6211 42 10

– – –

esiliinat, suojapuvut, työtakit ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet (myös kotona käytettävät)

 

– – –

vuorilliset verryttelypuvut:

6211 42 31

– – – –

joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta

 

– – – –

muut:

6211 42 41

– – – – –

yläosat

6211 42 42

– – – – –

alaosat

6211 42 90

– – –

muut

6211 43

– –

tekokuitua:

6211 43 10

– – –

esiliinat, suojapuvut, työtakit ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet (myös kotona käytettävät)

 

– – –

vuorilliset verryttelypuvut:

6211 43 31

– – – –

joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta

 

– – – –

muut:

6211 43 41

– – – – –

yläosat

6211 43 42

– – – – –

alaosat

6211 43 90

– – –

muut

6301

Vuode- ja matkahuovat:

6301 20

vuodehuovat (muut kuin sähköhuovat) ja matkahuovat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa:

6301 20 10

– –

neulosta

6301 20 90

– –

muut

6301 90

muut vuode- ja matkahuovat:

6301 90 10

– –

neulosta

6301 90 90

– –

muut

6302

Vuodeliinavaatteet, pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat sekä pyyheliinat:

 

muut vuodeliinavaatteet, painetut:

6302 21 00

– –

puuvillaa

 

muut vuodeliinavaatteet:

6302 31 00

– –

puuvillaa

 

muut pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat:

6302 51 00

– –

puuvillaa

6302 53

– –

tekokuitua:

6302 53 90

– – –

muut

6403

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa:

 

muut jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa:

6403 59

– –

muut:

 

– – –

muut:

 

– – – –

jalkineet, joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai useampi pala:

 

– – – – –

muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta on:

 

– – – – – –

vähintään 24 cm:

6403 59 35

– – – – – – –

miesten

6403 59 39

– – – – – – –

naisten

 

– – – –

muut jalkineet, joiden sisäpohjan mitta on:

 

– – – – –

vähintään 24 cm:

6403 59 95

– – – – – –

miesten

6403 59 99

– – – – – –

naisten

6802

Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi (ei kuitenkaan liuskekivi) ja siitä tehdyt tavarat, muut kuin nimikkeeseen 6801 kuuluvat; mosaiikki- ja niiden kaltaiset kivet, luonnonkiveä (myös liuskekiveä), myös alustalle kiinnitetyt; keinotekoisesti värjätyt rouheet, sirut ja jauheet, luonnonkiveä (myös liuskekiveä):

 

muut muistomerkki- ja rakennuskivet ja niistä tehdyt tavarat, ainoastaan leikatut tai sahatut ja tasa- tai sileäpintaiset:

6802 21 00

– –

marmoria, travertiinia ja alabasteria

6802 23 00

– –

graniittia

6802 29 00

– –

muuta kiveä:

ex 6802 29 00

– – –

muuta kalkkikiveä

 

muut:

6802 91

– –

marmoria, travertiinia ja alabasteria:

6802 91 10

– – –

kiillotettu alabasteri, kuvioitu tai muulla tavalla työstetty, ei kuitenkaan veistetty

6802 91 90

– – –

muut

6802 93

– –

graniittia:

6802 93 10

– – –

kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla työstetty, ei kuitenkaan veistetty, nettopaino vähintään 10 kg

6802 93 90

– – –

muu

6810

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, myös vahvistetut:

 

laatat, tiilet ja niiden kaltaiset tavarat:

6810 11

– –

rakennusharkot ja -tiilet:

6810 11 10

– – –

kevytbetonia (esimerkiksi murskattuun hohkakiveen tai jyvästettyyn kuonaan perustuvat)

6810 11 90

– – –

muut

 

muut tavarat:

6810 91

– –

tehdasvalmisteiset rakenne-elementit talonrakentamiseen tai tie- ja vesirakentamiseen:

6810 91 90

– – –

muut

6810 99 00

– –

muut

6904

Keraamiset rakennustiilet, lattiapalkit, tuki- tai täytetiilet ja niiden kaltaiset tuotteet:

6904 10 00

rakennustiilet

6904 90 00

muut

6905

Kattotiilet, savupiipun jatkokset, savuhatut, savupiipun sisävuoraukset, arkkitehtoniset koristeet ja muut keraamiset rakennustarvikkeet:

6905 10 00

kattotiilet

7207

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä:

 

joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä:

7207 11

– –

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus:

7207 11 90

– – –

taotut

7207 12

– –

muut poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset:

7207 12 90

– – –

taotut

7207 19

– –

muut

 

– – –

poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset:

7207 19 12

– – – –

valssatut tai jatkuvavaletut

7207 19 19

– – – –

taotut

7207 19 80

– – –

muut

7207 20

joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä:

 

– –

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset, leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus:

 

– – –

valssatut tai jatkuvavaletut:

 

– – – –

muut, joissa on:

7207 20 15

– – – – –

vähintään 0,25 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 0,6 painoprosenttia hiiltä

7207 20 17

– – – – –

vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä

7207 20 19

– – –

taotut

 

– –

muut poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset:

7207 20 32

– – –

valssatut tai jatkuvavaletut

7207 20 39

– – –

taotut

 

– –

poikkileikkaukseltaan ympyrän tai monikulmion muotoiset:

7207 20 52

– – –

valssatut tai jatkuvavaletut

7207 20 59

– – –

taotut

7207 20 80

– –

muut

7213

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostamatonta terästä:

7213 10 00

joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia

 

muut:

7213 91

– –

joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja läpimitta pienempi kuin 14 mm:

7213 91 10

– – –

betonin raudoitukseen tarkoitetut

 

– – –

muut:

7213 91 49

– – – –

joissa on enemmän kuin 0,06 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä:

ex 7213 91 49

– – – – –

muut kuin sellaiset, joiden läpimitta on enintään 8 mm

7213 99

– –

muut:

7213 99 10

– – –

joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä

7213 99 90

– – –

joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä

7214

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty:

7214 10 00

taotut

7214 20 00

joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai joita on valssauksen jälkeen kierretty

 

muut:

7214 99

– –

muut:

 

– – –

joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä:

7214 99 10

– – – –

betonin raudoitukseen tarkoitetut

 

– – – –

muut, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja läpimitta:

7214 99 31

– – – – –

vähintään 80 mm

7214 99 39

– – – – –

pienempi kuin 80 mm

7214 99 50

– – – –

muut

 

– – –

joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä:

 

– – – –

joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja läpimitta:

7214 99 71

– – – – –

vähintään 80 mm

7214 99 79

– – – – –

pienempi kuin 80 mm

7214 99 95

– – – –

muut

7215

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä:

7215 10 00

automaattiterästä, ei enempää valmistettu kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt

7215 50

muut, ei enempää valmistettu kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt:

 

– –

joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä:

7215 50 11

– – –

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset

7215 50 19

– – –

muut

7215 50 80

– –

joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä

7215 90 00

muut

7224

Muu seosteräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, muuta seosterästä:

7224 10

valanteet ja muut alkumuodot:

7224 10 10

– –

työkaluterästä

7224 10 90

– –

muut

7224 90

muut:

 

– –

muut:

 

– – –

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön muotoiset

 

– – – –

kuumavalssatut tai jatkuvavaletut:

 

– – – – –

leveys pienempi kuin kaksi kertaa paksuus:

7224 90 05

– – – – – –

joissa on enintään 0,7 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia, mutta enintään 1,2 painoprosenttia mangaania, ja vähintään 0,6 painoprosenttia, mutta enintään 2,3 painoprosenttia piitä; joissa on vähintään 0,0008 painoprosenttia booria, mutta muiden niihin mahdollisesti sisältyvien aineiden osuudet jäävät pienemmiksi kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen f alakohdassa mainitut vähimmäismäärät

7224 90 07

– – – – – –

muut

7224 90 14

– – – – –

muut

7224 90 18

– – – –

taotut

 

– – –

muut:

 

– – – –

kuumavalssatut tai jatkuvavaletut:

7224 90 31

– – – – –

joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia, mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia, mutta enintään 2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä enintään 0,5 painoprosenttia

7224 90 38

– – – – –

muut

7224 90 90

– – – –

taotut

7228

Muut tangot, muuta seosterästä; profiilit, muuta seosterästä; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä:

7228 20

tangot, piimangaaniterästä:

7228 20 10

– –

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, neljältä sivulta kuumavalssatut

 

– –

muut:

7228 20 99

– – –

muut

7228 30

muut tangot, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut:

7228 30 20

– –

työkaluterästä

 

– –

joissa on vähintään 0,9 painoprosenttia, mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia, mutta enintään 2 painoprosenttia kromia, ja jos niissä on molybdeeniä, sitä enintään 0,5 painoprosenttia:

7228 30 41

– – –

poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, läpimitta vähintään 80 mm

7228 30 49

– – –

muut

 

– –

muut:

 

– – –

poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, läpimitta:

7228 30 61

– – – –

vähintään 80 mm

7228 30 69

– – – –

pienempi kuin 80 mm

7228 30 70

– – –

poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, neljältä sivulta kuumavalssatut

7228 30 89

– – –

muut

7228 40

muut tangot, ei enempää valmistetut kuin taotut:

7228 40 10

– –

työkaluterästä

7228 40 90

– –

muut

7228 60

muut tangot:

7228 60 20

– –

työkaluterästä

7228 60 80

– –

muut

7314

Metallikangas (myös päätön), ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu rauta- tai teräslangasta; leikkoverkko, rautaa tai terästä:

7314 20

ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu langasta, jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on vähintään 3 mm, yhteenhitsattu lankojen leikkauspisteistä, silmäkoko vähintään 100 cm2:

7314 20 90

– –

muut

 

muu ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, yhteenhitsattu lankojen leikkauspisteistä:

7314 39 00

– –

muut

7317 00

Naulat, piirustus- ja muut nastat, aaltonaulat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit) ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, myös jos niiden kanta on muuta ainetta, ei kuitenkaan kuparia:

 

muut:

 

– –

langasta kylmäpuristetut:

7317 00 40

– – –

teräsnaulat, joissa on vähintään 0,5 painoprosenttia hiiltä, karkaistut

 

– – –

muut:

7317 00 69

– – – –

muut

7317 00 90

– –

muut

7605

Alumiinilanka:

 

seostamatonta alumiinia:

7605 11 00

– –

poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin 7 mm

7605 19 00

– –

muut

7606

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm:

 

suorakaiteen tai neliön muotoiset:

7606 11

– –

seostamatonta alumiinia:

 

– – –

muut, paksuus:

7606 11 91

– – – –

pienempi kuin 3 mm

7606 11 93

– – – –

vähintään 3 mm, mutta pienempi kuin 6 mm

7606 11 99

– – – –

vähintään 6 mm

7606 12

– –

alumiiniseosta:

 

– – –

muut:

 

– – – –

muut, paksuus:

7606 12 91

– – – – –

pienempi kuin 3 mm

7606 12 93

– – – – –

vähintään 3 mm, mutta pienempi kuin 6 mm

7606 12 99

– – – – –

vähintään 6 mm

7607

Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm:

 

vahvistamaton:

7607 11

– –

valssattu, mutta ei enempää valmistettu:

7607 11 10

– – –

paksuus pienempi kuin 0,021 mm

7607 11 90

– – –

paksuus vähintään 0,021 mm, mutta enintään 0,2 mm

7607 19

– –

muut:

7607 19 10

– – –

paksuus pienempi kuin 0,021 mm

 

– – –

paksuus vähintään 0,021 mm, mutta enintään 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –

muut

7607 20

vahvistettu:

7607 20 10

– –

paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) pienempi kuin 0,021 mm

 

– –

paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) vähintään 0,021 mm, mutta enintään 0,2 mm:

7607 20 99

– – –

muut

7610

Alumiiniset rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, tornit, ristikkomastot, katot, rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, tornit, ristikkomastot, katot, ja pylväät); alumiinilevyt, -tangot, -profiilit: alumiinilevyt, -tangot, -profiilit, -putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut:

7610 10 00

ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset

7610 90

muut:

7610 90 90

– –

muut

7614

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä:

7614 10 00

joissa on terässydän

7614 90 00

muut

8311

Lanka, puikot, putket, levyt, elektrodit ja niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia tai metallikarbidia, juotos- tai hitsausainepäällyksin tai -täyttein, jollaisia käytetään metallin tai metallikarbidien juottamiseen tai hitsaamiseen; lanka ja puikot, yhteenpuristettua epäjaloa metallijauhetta, metallin ruiskuttamiseen käytettävät:

8311 10

päällystetyt elektrodit, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen:

8311 10 10

– –

hitsauselektrodit, joissa on rauta- tai terästäyte ja tulenkestävää ainetta oleva päällyste

8311 10 90

– –

muut

8311 20 00

täytelanka, epäjaloa metallia, kaarihitsaukseen

8418

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpumput, muut kuin nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet:

8418 10

jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset ulko-ovet:

8418 10 20

– –

vetoisuus suurempi kuin 340 l:

ex 8418 10 20

– – –

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8418 10 80

– –

muut:

ex 8418 10 80

– – –

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

 

taloustyyppiset jääkaapit:

8418 21

– –

kompressorijääkaapit:

 

– – –

muut:

 

– – – –

muut, vetoisuus:

8418 21 91

– – – – –

enintään 250 l

8418 21 99

– – – – –

suurempi kuin 250 l, mutta enintään 340 l

8418 30

säiliöpakastimet, vetoisuus enintään 800 l:

8418 30 20

– –

vetoisuus enintään 400 l:

ex 8418 30 20

– – –

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8418 30 80

– –

vetoisuus suurempi kuin 400 l, mutta enintään 800 l:

ex 8418 30 80

– – –

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8418 40

kaappipakastimet, vetoisuus enintään 900 l:

8418 40 20

– –

vetoisuus enintään 250 l:

ex 8418 40 20

– – –

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8418 40 80

– –

vetoisuus suurempi kuin 250 l, mutta enintään 900 l:

ex 8418 40 80

– – –

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8422

Astianpesukoneet; koneet ja laitteet pullojen tai muiden pakkausastioiden puhdistamista tai kuivaamista varten; koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien, säkkien tai muiden tavaranpäällysten täyttämistä, sulkemista tai nimilapulla varustamista varten; koneet ja laitteet pullojen, ruukkujen, putkiloiden ja niiden kaltaisten tavaranpäällysten kapseloimista varten; muut pakkaus- tai käärimiskoneet ja -laitteet (myös kutistepakkauskoneet ja -laitteet); juomien hiilihapottamiskoneet ja -laitteet:

 

astianpesukoneet:

8422 11 00

– –

taloustyyppiset

8426

Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapelinosturit; liikkuvat portaalinosturit, haaratrukit ja nosturitrukit:

 

muut koneet:

8426 91

– –

jotka on suunniteltu asennettaviksi maantiekulkuneuvoihin:

8426 91 10

– – –

hydrauliset nostokurjet, jotka on suunniteltu kulkuneuvon kuormaamiseen ja tyhjentämiseen

8426 91 90

– – –

muut

8450

Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, myös koneet, jotka sekä pesevät että kuivaavat:

 

koneet, joiden pesuteho on enintään 10 kg kuivapyykkiä:

8450 11

– –

täysautomaattiset koneet:

 

– – –

pesuteho enintään 6 kg kuivapyykkiä:

8450 11 11

– – – –

edestä täytettävät

8483

Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit); laakeripesät ja liukulaakerit; hammas- tai kitkapyörästöt; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet; vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät; akselikytkimet (myös ristinivelet):

8483 30

laakeripesät ilman kuula- tai rullalaakereita; liukulaakerit:

8483 30 80

– –

liukulaakerit

8703

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat), myös farmariautot ja kilpa-autot:

 

muut ajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen iskumäntämoottori:

8703 24

– –

iskutilavuus suurempi kuin 3 000 cm3:

8703 24 10

– – –

uudet:

ex 8703 24 10

– – – –

henkilökuljetukseen käytettävät autot

8703 24 90

– – –

käytetyt

 

muut ajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori):

8703 33

– –

iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm3:

 

– – –

uudet:

8703 33 19

– – – –

muut:

ex 8703 33 19

– – – – –

henkilökuljetukseen käytettävät autot

9401

Istuimet (muut kuin nimikkeeseen 9402 kuuluvat), myös vuoteiksi muutettavat, sekä niiden osat:

9401 40 00

vuoteiksi muutettavat istuimet, muut kuin puutarhatuolit ja retkeilyvarusteet

 

muut istuimet, puurunkoiset:

9401 61 00

– –

pehmustetut

9401 69 00

– –

muut

 

muut istuimet, metallirunkoiset:

9401 71 00

– –

pehmustetut

9401 79 00

– –

muut

9401 80 00

muut istuimet

9403

Muut huonekalut ja niiden osat:

9403 40

puuhuonekalut, jollaisia käytetään keittiöissä:

9403 40 90

– –

muut

9403 50 00

puuhuonekalut, jollaisia käytetään makuuhuoneissa

9403 60

muut puuhuonekalut:

9403 60 10

– –

puuhuonekalut, jollaisia käytetään ruokailuhuoneissa ja olohuoneissa

9403 60 90

– –

muut puuhuonekalut

9404

Vuoteiden joustinpohjat; vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisustustavarat (esim. patjat, täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset), jousitetut tai millä aineella tahansa täytetyt tai pehmustetut tai huokoisesta kumista tai huokoisesta muovista tehdyt, myös verhoamattomat:

 

patjat:

9404 29

– –

muuta ainetta:

9404 29 10

– – –

jousitetut

9404 90

muut:

9404 90 90

– –

muut

9406 00

Tehdasvalmisteiset rakennukset:

 

muut:

9406 00 20

– –

puuta

LIITE II

PIKKUVASIKANLIHA (”BABY BEEF”) -TUOTTEIDEN MÄÄRITELMÄ

(26 artiklan 3 kohta)

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien kattavuuden mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisen nimikkeistön tulkintasääntöjen määräyksiä. Kun CN-koodin edessä on etuliite ”ex”, etuuskohtelu määritetään soveltamalla sekä CN-koodia että vastaavaa tuotteen kuvausta.

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

0102

 

Elävät nautaeläimet:

0102 90

 

muut:

 

 

– –

kotieläinlajit:

 

 

– – –

paino suurempi kuin 300 kg:

 

 

– – – –

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

ex 0102 90 51

 

– – – – –

teuraseläimet:

 

10

joilla ei ole vielä pysyviä hampaita, paino vähintään 320 kg mutta enintään 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –

muut:

 

11

21

31

91

joilla ei ole vielä pysyviä hampaita, paino vähintään 320 kg mutta enintään 470 kg (1)

 

 

– – – –

muut:

ex 0102 90 71

 

– – – – –

teuraseläimet:

 

10

sonnit ja nuoret härät, joilla ei ole vielä pysyviä hampaita, paino vähintään 350 kg mutta enintään 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –

muut:

 

21

91

sonnit ja nuoret härät, joilla ei ole vielä pysyviä hampaita, paino vähintään 350 kg mutta enintään 500 kg (1)

0201

 

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty:

ex 0201 10 00

 

ruhot ja puoliruhot

 

91

ruhot, paino vähintään 180 kg mutta enintään 300 kg, ja puoliruhot, paino vähintään 90 kg mutta enintään 150 kg, rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti häpyluun ja nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (1)

0201 20

 

muut palat, luulliset:

ex 0201 20 20

 

– –

saman ruhon neljännekset:

 

91

saman ruhon neljännekset, paino vähintään 90 kg mutta enintään 150 kg, rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti häpyluun ja nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (1)

ex 0201 20 30

 

 

– – erottamattomat tai erotetut etuneljännekset:

 

91

erotetut etuneljännekset, paino vähintään 45 kg mutta enintään 75 kg, rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (1)

ex 0201 20 50

 

– –

erottamattomat tai erotetut takaneljännekset:

 

91

erotetut takaneljännekset, paino vähintään 45 kg, mutta enintään 75 kg (vähintään 38 kg mutta enintään 68 kg leikattujen palojen osalta, joita kutsutaan nimellä ”Pistola”), rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (1)


(1)  Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä.

LIITE III a

YHTEISÖSTÄ PERÄISIN OLEVIEN MAATALOUSPERÄISTEN RAAKA-AINEIDEN OSALTA MONTENEGROLLE ANNETTAVAT TARIFFIMYÖNNYTYKSET

(27 artiklan 2 kohdan a alakohta)

Tulliton tuonti ilman määrällisiä rajoituksia sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit:

0101 90

muut:

 

– –

hevoset:

0101 90 11

– – –

teuraseläimet

0101 90 19

– – –

muut

0101 90 30

– –

aasit

0101 90 90

– –

muulit ja muuliaasit

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat:

 

paino enintään 185 g:

0105 12 00

– –

kalkkunat

0105 19

– –

muut:

0105 19 20

– – –

hanhet

0105 19 90

– – –

ankat ja helmikanat

0106

Muut elävät eläimet:

 

nisäkkäät:

0106 19

– –

muut:

0106 19 10

– – –

kesyt kanit

0106 19 90

– – –

muut

0106 20 00

matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

 

linnut:

0106 39

– –

muut:

0106 39 10

– – –

kyyhkyt

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

0205 00 20

tuore tai jäähdytetty

0205 00 80

jäädytetty

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:

0206 10

nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt:

0206 10 10

– –

farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

 

– –

muut:

0206 10 91

– – –

maksa

0206 10 95

– – –

pallealiha ja kuveliha

0206 10 99

– – –

muut

 

nautaa, jäädytetyt:

0206 21 00

– –

kieli

0206 22 00

– –

maksa

0206 29

– –

muut:

0206 29 10

– – –

farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

 

– – –

muut:

0206 29 91

– – – –

pallealiha ja kuveliha

0206 29 99

– – – –

muut

0206 30 00

sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt

 

sikaa, jäädytetyt:

0206 41 00

– –

maksa

0206 49

– –

muut:

0206 49 20

– – –

kesyä sikaa

0206 49 80

– – –

muut

0206 80

muut, tuoreet tai jäähdytetyt:

0206 80 10

– –

farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

 

– –

muut:

0206 80 91

– – –

hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

0206 80 99

– – –

lammasta tai vuohta

0206 90

muut, jäädytetyt:

0206 90 10

– –

farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

 

– –

muut:

0206 90 91

– – –

hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

0206 90 99

– – –

lammasta tai vuohta

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:

0208 10

kania tai jänistä:

 

– –

kesyä kania:

0208 10 11

– – –

tuore tai jäähdytetty

0208 10 19

– – –

jäädytetty

0208 10 90

– – –

muuta

0208 30 00

kädellistä nisäkästä

0208 40

valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

0208 40 10

– –

valaanlihaa

0208 40 90

– –

muuta

0208 50 00

matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

0208 90

muuta

0208 90 10

– –

kesyä kyyhkyä

 

– –

riistaa, muuta kuin kania tai jänistä:

0208 90 20

– – –

viiriäistä

0208 90 40

– – –

muuta

0208 90 55

– –

hylkeenlihaa

0208 90 60

– –

poroa

0208 90 70

– –

sammakonreidet

0208 90 95

– –

muuta

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe:

 

muut, myös lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe:

0210 91 00

– –

kädellistä nisäkästä

0210 92 00

– –

valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

0210 93 00

– –

matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

0210 99

– –

muu:

 

– – –

liha:

0210 99 10

– – – –

hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

 

– – – –

lampaan- ja vuohenliha:

0210 99 21

– – – – –

luullinen

0210 99 29

– – – – –

luuton

0210 99 31

– – – –

poronliha

0210 99 39

– – – –

muu

 

– – –

muut eläimenosat:

 

– – – –

kesyä sikaa:

0210 99 41

– – – – –

maksa

0210 99 49

– – – – –

muut

 

– – – –

nautaa:

0210 99 51

– – – – –

pallealiha ja kuveliha

0210 99 59

– – – – –

muut

0210 99 60

– – – –

lampaan- ja vuohenliha

 

– – – –

muuta:

 

– – – – –

siipikarjan maksa:

0210 99 71

– – – – – –

hanhen tai ankan rasvainen maksa (”foie gras”), suolattu tai suolavedessä

0210 99 79

– – – – – –

muut

0210 99 80

– – – – –

muut

0210 99 90

– – –

lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

siipikarjan munat:

 

– –

haudottaviksi tarkoitetut:

0407 00 11

– – –

kalkkunan- tai hanhenmunat

0407 00 19

– – –

muut

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

munankeltuainen:

0408 11

– –

kuivattu:

0408 11 20

– – –

ihmisravinnoksi soveltumaton

0408 19

– –

muu:

0408 19 20

– – –

ihmisravinnoksi soveltumaton

 

muut:

0408 91

– –

kuivatut:

0408 91 20

– – –

ihmisravinnoksi soveltumattomat

0408 99

– –

muut:

0408 99 20

– – –

ihmisravinnoksi soveltumattomat

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

0601

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret:

0601 10

sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa:

0601 10 10

– –

hyasintit

0601 10 20

– –

narsissit

0601 10 30

– –

tulppaanit

0601 10 40

– –

gladiolukset

0601 10 90

– –

muut

0601 20

sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina:

0601 20 10

– –

sikurit elävinä kasveina tai juurina

0601 20 30

– –

orkideat, hyasintit, narsissit ja tulppaanit

0601 20 90

– –

muut

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto:

0602 90