ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.105.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 105

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
27. huhtikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 356/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 357/2010, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta ( 1 )

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 358/2010, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta ( 1 )

12

 

 

Komission asetus (EU) N:o 359/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

15

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/231/YUTP, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2009/138/YUTP kumoamisesta

17

 

*

Neuvoston päätös 2010/232/YUTP, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta

22

 

 

2010/233/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, eurooppalaisen sopimusoikeuden alan yhteistä viitekehystä käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta

109

 

 

2010/234/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, osittaisen poikkeuksen myöntämisestä Luxemburgille Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää liikkuva kalusto – melu koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/66/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää liikkuva kalusto – tavaraliikenteen vaunut koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/861/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2546)

112

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

27.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 356/2010,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010,

tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2009/138/YUTP kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto, jäljempänä ’YK:n turvallisuusneuvosto’, antoi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun nojalla 20 päivänä marraskuuta 2008 päätöslauselman 1844 (2008), jossa vahvistetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 733 (1992) käyttöön otettu Somaliaa koskeva yleinen ja täydellinen aseidenvientikielto ja määrätään uusista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Uudet toimenpiteet ovat maahanpääsyyn liittyviä ja rahoitusta koskevia rajoittavia toimenpiteitä, jotka kohdistetaan YK:n turvallisuusneuvoston tai sen antaman, Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) nojalla perustetun Yhdistyneiden Kansakuntien pakotekomitean, jäljempänä ’pakotekomitea’, nimeämiin henkilöihin ja yhteisöihin. Päätöslauselmassa täydennetään yleistä aseidenvientikieltoa kieltämällä erikseen aseiden ja puolustustarvikkeiden suora ja välillinen toimittaminen, myynti tai siirtäminen sekä niihin liittyvän avun ja palveluiden antaminen pakotekomitean luettelemille henkilöille ja yhteisöille.

(3)

Rajoittavat toimenpiteet kohdistuvat sellaisiin Yhdistyneiden Kansakuntien, jäljempänä ’YK’, nimeämiin henkilöihin ja yhteisöihin, jotka osallistuvat Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukevat niitä, mukaan lukien toimet, jotka vaarantavat 18 päivänä elokuuta 2008 tehdyn Djiboutin sopimuksen tai poliittisen prosessin, tai osallistuvat Somalian siirtymäkauden liittovaltioelimiä tai Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM) voimakeinoin uhkaaviin toimiin taikka jotka ovat rikkoneet aseidenvientikieltoa ja siihen liittyviä toimenpiteitä tai jotka estävät humanitaarisen avun toimittamista Somaliaan tai humanitaarisen avun saantia tai jakelua Somaliassa.

(4)

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 16 päivänä helmikuuta 2009 Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä yhteisen kannan 2009/138/YUTP (2), jossa määrätään muun muassa rahoitusta koskevista rajoittavista toimenpiteistä YK:n luettelossa mainittujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta ja kielletään aseisiin ja puolustustarvikkeisiin liittyvän avun ja palveluiden suora ja välillinen antaminen kyseisille henkilöille, yhteisöille tai elimille.

(5)

YK:n turvallisuusneuvoston annettua päätöslauselman 1916 (2010), jossa muun muassa päätettiin lieventää joitakin pakotejärjestelmän mukaisia rajoituksia ja velvoitteita, jotta kansainväliset, alueelliset ja osa-alueelliset järjestöt voisivat toimittaa tarvikkeita ja teknistä apua ja jotta YK voisi antaa kiireellisesti tarvittavaa humanitaarista apua hyvissä ajoin.

(6)

Pakotekomitea hyväksyi 12 päivänä huhtikuuta 2010 luettelon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Tämän perusteella neuvosto hyväksyi 26 päivänä huhtikuuta 2010 päätöksen 2010/231/YUTP.

(8)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöönpanemiseksi unionin osalta tarvitaan sen vuoksi unionin säädös, jotta voitaisiin erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(9)

Tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 147/2003 (3) kielletään yleisesti sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun tai koulutuksen sekä rahoituksen tai taloudellisen avun antaminen Somaliassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille. Olisi annettava uusi neuvoston asetus YK:n luettelossa mainittuja luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä koskevien toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(10)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (4), varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omistusoikeutta ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(11)

Tässä asetuksessa noudatetaan myös täysimääräisesti Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden velvoitteita ja otetaan huomioon turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisesti sitova luonne.

(12)

Koska Somalian tilanne aiheuttaa erityisen uhan kansainväliselle rauhalle ja alueen turvallisuudelle ja jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkasteluprosessin kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtuuksiaan muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(13)

Osana tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevaa menettelyä luetteloon otetuille henkilöille, yhteisöille tai elimille olisi toimitettava perustelut niiden luetteloon ottamiselle sellaisina kuin pakotekomitea on ne toimittanut, jotta niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksensa. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(14)

Niiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja muut tunnistamisen kannalta merkitykselliset tiedot olisi julkaistava, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa.

(15)

Luonnollisten henkilöiden henkilötietojen mahdollisessa käsittelyssä tämän asetuksen perusteella olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (5) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (6).

(16)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten olisi oltava oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjalainat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

c)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e)

’pakotekomitealla’ turvallisuusneuvoston komiteaa, joka perustettiin turvallisuusneuvoston antaman Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) mukaisesti;

f)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa;

g)

’sijoituspalveluilla’

i)

yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä;

ii)

toimeksiantojen toteuttamista asiakkaiden lukuun;

iii)

kaupankäyntiä omaan lukuun;

iv)

salkunhoitoa;

v)

sijoitusneuvontaa;

vi)

rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämistä merkintätakauksen perusteella;

vii)

rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämistä ilman merkintätakausta; tai

viii)

monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitoa,

edellyttäen, että kyseinen toiminta liittyy johonkin niistä rahoitusvälineistä, jotka luetellaan rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (7) liitteessä I olevassa C osassa;

h)

’unionin alueella’ niitä alueita, joihin sovelletaan perussopimuksia niissä määrätyin edellytyksin;

i)

’perusteluilla’ pakotekomitean toimittaman kirjelmän yleisölle julkistettavaa osaa ja/tai tilanteen mukaan pakotekomitean toimittamaa selostusta luetteloon ottamisen perustelemiseksi.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Liite I koostuu luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä, jotka turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1844 (2008) mukaisesti.

4.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

5.   Edellä 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka asettivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tätä kieltoa.

3 artikla

1.   Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot; tai

b)

maksut, jotka johtuvat sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona pakotekomitea tai turvallisuusneuvosto nimesi 2 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen,

edellyttäen että kyseisiin korkotuloihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 2 artiklan 1 kohtaa.

2.   Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, jos ne saavat luettelossa mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja, edellyttäen että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on viipymättä ilmoitettava näistä tilitapahtumista liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetuille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

4 artikla

1.   Edellä olevaa 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen, jotka ovat tarpeen, jotta YK, sen erityisjärjestöt tai ohjelmat, humanitaarista apua antavat humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema YK:n yleiskokouksessa, tai niiden täytäntöönpanokumppanit voisivat toimittaa kiireellisesti tarvittua humanitaarista apua Somaliaan hyvissä ajoin.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetystä poikkeuksesta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka asettivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta ei kuuluisi tämän poikkeuksen soveltamisalaan.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit

i)

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

ii)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

iii)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; ja

b)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle toteamuksestaan ja aikeestaan myöntää lupa, eikä pakotekomitea ole kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2.   Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklan säännöksistä poiketen antaa luvan vapauttaa tietyt jäädytetyt varat tai taloudelliset resurssit tai asettaa saataville tietyt varat tai taloudelliset resurssit todettuaan, että ne ovat tarpeen poikkeuksellisten menojen kattamiseksi, ja edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut toteamuksestaan pakotekomitealle ja että pakotekomitea on sen hyväksynyt.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista.

6 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen sitä päivää, jona pakotekomitea tai turvallisuusneuvosto nimesi 2 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen kyseistä päivää antama ratkaisu;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut saatavat sovellettavien lakien ja muiden säännösten, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia, asettamissa rajoissa;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua annettu liitteessä I luetellun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

panttioikeus tai ratkaisu ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen; ja

e)

jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle.

7 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisesta kieltäytymisestä, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle tai yhteisölle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

8 artikla

1.   Kielletään seuraavien palvelujen suora tai välillinen antaminen liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille:

a)

sotilastoimintaan tai Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (8) lueteltujen tuotteiden ja teknologian toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, kunnossapitoon tai käyttämiseen liittyvä tekninen apu;

b)

sotilastoimintaan tai Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden ja teknologian toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, kunnossapitoon tai käyttämiseen liittyvä rahoitus tai taloudellinen apu;

c)

sotilastoimintaan tai Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden ja teknologian toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, kunnossapitoon tai käyttämiseen liittyvät sijoituspalvelut.

2.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 kohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille eikä yhteisöille tai elimille, jotka antoivat rahoitusta tai taloudellista apua, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tätä kieltoa.

9 artikla

1.   Luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista,

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetuille asuin- tai sijaintimaansa toimivaltaisille viranomaisille sekä, joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, komissiolle; ja

b)

toimittava yhteistyössä liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamisessa.

2.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

10 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat välittömästi toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot säännösten rikkomisesta ja täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

11 artikla

Komissiolla on valtuudet muuttaa liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

12 artikla

1.   Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea ottaa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen luetteloon ja on toimittanut nimeämistä koskevat perustelut, neuvosto sisällyttää tällaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen liitteeseen I. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

13 artikla

Jos YK päättää poistaa luettelosta henkilön, yhteisön tai elimen taikka muuttaa luettelossa olevan henkilön, yhteisön tai elimen tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä I vastaavasti.

14 artikla

Liitteessä I esitetään sellaiset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä I mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön, yhteisön tai elimen.

15 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla tai niiden välityksellä.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava toimivaltaiset viranomaisensa komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä tiedoksiantoja, ilmoituksia ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

17 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sen kokonaan tai osittain unionin alueella harjoittaman liiketoiminnan osalta.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxembourgissa 26 päivänä huhtikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 17.

(2)  EUVL L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  EYVL L 24, 29.1.2003, s. 2.

(4)  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(8)  EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.


LIITE I

ASETUKSEN 2 JA 8 ARTIKLASSA TARKOITETUT LUONNOLLISET HENKILÖT JA OIKEUSHENKILÖT, YHTEISÖT TAI ELIMET

I   Luonnolliset henkilöt

1)

Yasin Ali Baynah (myös a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Syntymäaika: noin 1966. Kansalaisuus: Somalia. Toinen kansalaisuus: Ruotsi. Asuinpaikka: Rinkeby, Tukholma, Ruotsi; Mogadishu, Somalia.

2)

Hassan Dahir Aweys (myös a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir , f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) ”Hassan, Sheikh”) Syntymäaika: 1935. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Somalia; Eritrea.

3)

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (myös a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Syntymäaika: noin 1944. Syntymäpaikka: Ogadenin alue, Etiopia. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Somalia.

4)

Ahmed Abdi aw-Mohamed (myös a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) ”Godane”, f) ”Godani”, g) ”Mukhtar, Shaykh”, h) ”Zubeyr, Abu”) Syntymäaika: 10.7.1977. Syntymäpaikka: Hargeisa, Somalia. Kansalaisuus: Somalia.

5)

Fuad Mohamed Khalaf (myös a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf , d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Mogadishu, Somalia. Toinen asuinpaikka: Somalia.

6)

Bashir Mohamed Mahamoud (myös a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) ”Abu Muscab”, i) ”Qorgab”) Syntymäaika: noin 1979–1982. Vaihtoehtoinen syntymäaika: 1982. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Mogadishu, Somalia.

7)

Mohamed Sa’id (myös a) ”Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Syntymäaika: noin 1966. Syntymäpaikka: Galgala, Somalia. Asuinpaikka: Galgala, Somalia. Toinen asuinpaikka: Badhan, Somalia.

8)

Fares Mohammed Mana'a (myös a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Syntymäaika: 8.2.1965. Syntymäpaikka: Sadah, Jemen. Passin nro: 00514146; myöntämispaikka: Sanaa, Jemen. Henkilökortin nro: 1417576; myöntämispaikka: Al-Amana, Jemen; myöntämispäivä: 7.1.1996.

II   Oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet

AL-SHABAAB (myös a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Sijainti: Somalia.


LIITE II

VERKKOSIVUT 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA SEKÄ 5, 6 JA 9 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA TOIMIVALTAISIA VIRANOMAISIA KOSKEVIEN TIETOJEN HAKUA VARTEN SEKÄ OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA TIEDOKSIANTOJA VARTEN

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREIKKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ESPANJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia tiedoksiantoja varten:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049

Bruxelles/Brusel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: (32 2) 295 55 85

Faksi: (32 2) 299 08 73


27.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/10


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 357/2010,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010,

yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 8 päivänä elokuuta 2008 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 820/2008 (2) sisältyy turvamenettelyitä, jotka koskevat myyntiin toimitettavia nesteitä ja sisältöön puuttumisen paljastavia kasseja. Mainittu asetus kuitenkin kumotaan 29 päivästä huhtikuuta 2010.

(2)

Asetus (EY) N:o 820/2008 korvataan yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 185/2010 (3). Asetukseen (EU) N:o 185/2010 ei sisälly nesteiden ja sisältöön puuttumisen paljastavien kassien lähetyksiin sovellettavia turvamenettelyitä.

(3)

Jotta siviili-ilmailu voidaan turvata laittomilta teoilta, jotka vaarantavat siviili-ilmailun turvallisuuden, olisi säilytettävä turvamenettelyt, joita sovelletaan unionin lentoasemien lentokenttäalueella myytävien nesteiden, aerosolien ja geelien sekä sisältöön puuttumisen paljastavien kassien lähetyksiin. Ne olisi siksi sisällytettävä asetukseen (EU) N:o 185/2010.

(4)

Asetusta (EU) N:o 185/2010 sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2010. Jotta tämä asetus olisi sovellettavissa samana päivänä, se olisi saatettava kiireellisesti voimaan.

(5)

Asetusta (EU) N:o 185/2010 olisi siksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 300/2008 19 artiklan 1 kohdalla perustetun siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 185/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUVL L 221, 19.8.2008, s. 8.

(3)  EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 185/2010 liite seuraavasti:

1)

Lisätään 8 lukuun 8.3 kohta seuraavasti:

”8.3   LISÄTURVAMÄÄRÄYKSET, JOTKA KOSKEVAT LENNON AIKANA KÄYTETTÄVIEN NESTEIDEN, AEROSOLIEN JA GEELIEN SEKÄ SISÄLTÖÖN PUUTTUMISEN PALJASTAVIEN KASSIEN LÄHETYKSIÄ

1.

Lennon aikana käytettävien sisältöön puuttumisen paljastavien kassien lähetykset on toimitettava lentokenttäalueelle tai turvavalvotulle alueelle pakkauksissa, joista näkyy, jos niiden sisältöön on puututtu.

2.

Nesteet, aerosolit ja geelit sekä sisältöön puuttumisen paljastavat kassit on suojattava luvattomalta käsittelyltä niiden ensimmäisestä vastaanottamisesta lentokenttäalueella tai turvavalvotulla alueella niiden lopulliseen ilma-aluksessa myyntiin saakka.

3.

Yksityiskohtaiset säännökset lennon aikana käytettävien nesteiden, aerosolien ja geelien sekä sisältöön puuttumisen paljastavien kassien lähetyksiin sovellettavista lisäturvamääräyksistä vahvistetaan erillisessä päätöksessä.”

2)

Lisätään 9 lukuun 9.3 kohta seuraavasti:

”9.3   LISÄTURVAMÄÄRÄYKSET, JOTKA KOSKEVAT NESTEIDEN, AEROSOLIEN JA GEELIEN SEKÄ SISÄLTÖÖN PUUTTUMISEN PALJASTAVIEN KASSIEN LÄHETYKSIÄ

1.

Sisältöön puuttumisen paljastavien kassien lähetykset on toimitettava tarkastuskorttien tarkastuspisteen jälkeiselle lentokenttäalueelle tai turvavalvotulle alueelle pakkauksissa, joista näkyy, jos niiden sisältöön on puututtu.

2.

Nesteet, aerosolit ja geelit sekä sisältöön puuttumisen paljastavat kassit on suojattava luvattomalta käsittelyltä niiden ensimmäisestä vastaanottamisesta lentokenttäalueella tai turvavalvotulla alueella niiden lopulliseen myyntipisteessä myyntiin saakka.

3.

Yksityiskohtaiset säännökset nesteiden, aerosolien ja geelien sekä sisältöön puuttumisen paljastavien kassien lähetyksiin sovellettavista lisäturvamääräyksistä vahvistetaan erillisessä päätöksessä.”


27.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/12


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 358/2010,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010,

yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rajoituksista, jotka koskevat kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden, aerosolien ja geelien määrää, aiheutuu ongelmia kyseisten lentoasemien toiminnalle ja haittaa asianomaisille matkustajille.

(2)

Toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 820/2008 (2) säädetään poikkeuksista näihin rajoituksiin tietyin edellytyksin. Varmistettuaan, että mainitut edellytykset täyttyvät tiettyjen kolmansien maiden lentoasemilla ja että kyseiset maat ovat pitkään tehneet yhteistyötä unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa, komissio on myöntänyt tällaisia poikkeuslupia.

(3)

Kun asetus (EY) N:o 820/2008 kumotaan 29 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen, myös mainitut poikkeusluvat kumotaan. Rajoitukset, jotka koskevat kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden, aerosolien ja geelien määrää, pysyvät kuitenkin voimassa, kuten siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 272/2009 muuttamisesta 9 päivänä huhtikuuta 2010 annetussa asetuksessa (EU) N:o 297/2010 (3) säädetään.

(4)

Niiden poikkeuksien voimassaoloa, jotka koskevat kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden, aerosolien ja geelien määrää, olisi sen vuoksi pidennettävä siksi ajaksi, kun rajoitukset pysyvät voimassa, edellyttäen että mainitut kolmannet maat edelleen täyttävät ehdot, joiden perusteella poikkeukset myönnettiin.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annettua asetusta (EU) N:o 185/2010 (4).

(6)

Huhtikuun 9 päivänä 2010 annettua asetusta (EU) N:o 297/2010 sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2010. Tämä asetus olisi sen vuoksi saatettava voimaan kiireellisesti, koska sitä olisi sovellettava samasta päivämäärästä lähtien.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 300/2008 19 artiklan 1 kohdalla perustetun siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 185/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUVL L 221, 19.8.2008, s. 8.

(3)  EUVL L 90, 10.4.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1.


LIITE

Muutetaan liitteessä oleva 4 luku seuraavasti:

1.

Korvataan 4.0.4 kohta seuraavasti:

”4.

Tässä liitteessä

a)

tarkoitettuihin ’nesteisiin, aerosoleihin ja geeleihin’ kuuluvat tahnat, voiteet, nesteiden/kiinteiden aineiden sekoitukset ja painepakkausten sisältö, kuten hammastahna, hiusgeeli, juomat, keitot, siirapit, hajuvesi, partavaahto ja muut koostumukseltaan vastaavat tuotteet;

b)

’kassilla, josta näkyy, jos siihen sisältöön on puututtu’, tarkoitetaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön suosittelemien turvavalvontaohjeiden mukaista pussia.”

2.

Korvataan 4.1.3.4 kohta seuraavasti:

”4.

Matkustajien kuljettamat nesteet, aerosolit ja geelit voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta, jos neste, aerosoli tai geeli on

a)

pakattu yksittäispakkauksiin, joiden tilavuus on enintään 100 millilitraa tai vastaava, yhdessä enintään yhden litran suuruisessa läpinäkyvässä muovipussissa, joka voidaan sulkea uudelleen; sisällön on mahduttava muovipussiin hyvin, ja pussin on oltava kokonaan suljettu; tai

b)

tarkoitettu käytettäväksi matkan aikana, ja sitä tarvitaan joko lääkinnällisistä syistä tai erityisruokavalion vuoksi, vauvanruoka mukaan luettuna. Matkustajan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan poikkeuksen saaneen nesteen, aerosolin tai geelin aitous; tai

c)

hankittu lentokenttäalueella tarkastuskorttien tarkastuspisteen jälkeen sijaitsevista myyntipisteistä, joissa sovelletaan lentoaseman turvaohjelmaan kuuluvia hyväksyttyjä turvamenettelyjä, edellyttäen, että neste, aerosoli tai geeli on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste, aerosoli tai geeli on hankittu kyseisellä lentoasemalla kyseisenä päivänä; tai

d)

hankittu turvavalvotulla alueella myyntipisteistä, joissa sovelletaan lentoaseman turvaohjelmaan kuuluvia hyväksyttyjä turvamenettelyjä; tai

e)

hankittu muulla unionin lentoasemalla edellyttäen, että neste, aerosoli tai geeli on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste, aerosoli tai geeli on hankittu kyseisellä lentoasemalla kyseisenä päivänä; tai

f)

hankittu yhteisön lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa edellyttäen, että neste aerosoli tai geeli on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste, aerosoli tai geeli on hankittu kyseisessä ilma-aluksessa kyseisenä päivänä; tai

g)

hankittu sellaisella kolmannessa maassa sijaitsevalla lentoasemalla, joka mainitaan lisäyksen 4-D luettelossa, edellyttäen, että neste, aerosoli tai geeli on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste, aerosoli tai geeli on hankittu kyseisellä lentoasemalla edeltävien 36 tunnin aikana. Tässä säädetyt poikkeukset raukeavat 29 päivänä huhtikuuta 2011.”

3.

Lisätään lisäys 4-D seuraavasti:

LISÄYS 4-D

Lentoasemat, joilta lähtee lentoja yhteisön lentoasemille:

Kanada:

kaikki kansainväliset lentoasemat

Kroatia:

Dubrovnikin (DBV) lentoasema

Pulan (PUY) lentoasema

Rijekan (RJK) lentoasema

Splitin (SPU) lentoasema

Zadarin (ZAD) lentoasema

Zagrebin (ZAG) lentoasema

Malesia:

Kuala Lumpurin (KUL) kansainvälinen lentoasema

Singaporen tasavalta:

Changin (Singapore) (SIN) lentoasema

Amerikan yhdysvallat:

kaikki kansainväliset lentoasemat”


27.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/15


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 359/2010,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

27.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/231/YUTP,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010,

Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2009/138/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä joulukuuta 2002 Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä yhteisen kannan 2002/960/YUTP (1) sen jälkeen, kun Yhdistyneiden Kansakuntien, jäljempänä ’YK’, turvallisuusneuvosto oli antanut päätöslauselmat 733 (1992), 1356 (2001) ja 1425 (2002), jotka liittyvät Somaliaa koskevaan aseidenvientikieltoon.

(2)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä helmikuuta 2009 Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2002/960/YUTP kumoamisesta yhteisen kannan 2009/138/YUTP (2), jolla pantiin täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1844 (2008) rajoittavien toimenpiteiden kohdistamisesta niihin, jotka pyrkivät ehkäisemään tai estämään rauhanomaisen poliittisen prosessin tai jotka uhkaavat voimatoimin Somalian siirtymäkauden liittovaltioelimiä tai Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM) taikka toimivat tavalla, joka heikentää Somalian tai alueen vakautta.

(3)

Neuvosto hyväksyi 1 päivänä maaliskuuta 2010 neuvoston päätöksen 2010/126/YUTP yhteisen kannan 2009/138/YUTP muuttamisesta (3) ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1907 (2009) täytäntöönpanemisesta; tässä päätöslauselmassa kaikkia valtioita kehotettiin tarkastamaan alueellaan, myös merisatamissaan ja lentoasemillaan, kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta noudattaen kaikki Somaliaan lähtevät ja sieltä saapuvat rahdit, jos asianomaisella valtiolla on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 733 (1992) 5 kohdalla käyttöönotetun sekä myöhemmillä päätöslauselmilla tarkennetun ja muutetun Somaliaa koskevan yleisen ja täysimääräisen aseidenvientikiellon mukaan.

(4)

YK:n turvallisuusneuvosto antoi 19 päivänä maaliskuuta 2010 päätöslauselman 1916 (2010), jolla muun muassa jatkettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1558 (2004) 3 kohdassa tarkoitetun tarkkailijaryhmän toimeksiantoa ja jossa päätettiin lieventää joitakin pakotejärjestelmän mukaisia rajoituksia ja velvoitteita, jotta kansainväliset, alueelliset ja osa-alueelliset järjestöt voisivat toimittaa tarvikkeita ja teknistä apua ja jotta Yhdistyneet Kansakunnat (YK) voisi antaa kiireellisesti tarvittavaa humanitaarista apua hyvissä ajoin.

(5)

Turvallisuusneuvoston antaman, Somaliaa koskevan päätöslauselman 751 (1992) nojalla perustettu pakotekomitea, jäljempänä ’pakotekomitea’, hyväksyi 12 päivänä huhtikuuta 2010 luettelon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Yhteisessä kannassa 2009/138/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2010/126/YUTP, säädetyt toimenpiteet ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1916 (2010) määrätyt toimenpiteet olisi selkeyden vuoksi yhdistettävä yhdeksi oikeudelliseksi asiakirjaksi.

(7)

Yhteinen kanta 2009/138/YUTP olisi sen vuoksi kumottava.

(8)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (4), varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omistusoikeutta ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä päätöstä olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(9)

Tässä päätöksessä noudatetaan myös täysimääräisesti Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden velvoitteita ja otetaan huomioon turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisesti sitova luonne.

(10)

Osana tämän päätöksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevaa menettelyä luetteloon otetuille henkilöille, yhteisöille ja elimille olisi toimitettava perustelut niiden luetteloon ottamiselle sellaisina kuin pakotekomitea on nämä perustelut toimittanut, jotta niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(11)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -laitteet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja edellä mainittuihin tarkoitetut varaosat, suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirtäminen Somaliaan riippumatta siitä, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva sotilastoimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, rahoituksen tai muun tuen sekä koulutuksen suora tai välillinen toimittaminen Somaliaan, mukaan lukien erityisesti 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden toimittamiseen, valmistamiseen, huoltoon tai käyttöön liittyvä tekninen koulutus ja avunanto.

3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta

a)

aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen, myyntiin tai siirtämiseen eikä sotilastoimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, taloudellisen ja muun avun ja koulutuksen suoraan tai välilliseen antamiseen yksinomaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1744 (2007) 4 kohdassa tarkoitetun operaation (AMISOM) tukemiseksi tai siinä käytettäväksi taikka YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1851 (2008) 6 kohdan ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1846 (2008) 10 kohdan mukaisia toimenpiteitä toteuttavien valtioiden ja alueellisten järjestöjen yksinomaista käyttöä varten;

b)

aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen, myyntiin tai siirtämiseen eikä teknisen neuvonnan suoraan tai välilliseen antamiseen yksinomaan turvallisuusalan instituutioiden kehittämisen tukemiseksi, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1744 (2007) 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun poliittisen prosessin mukaisesti, edellyttäen, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 751 (1992) 11 kohdalla perustettu komitea, jäljempänä ’pakotekomitea’, ei tee asiasta kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa asiaa koskevan ilmoituksen saamisesta;

c)

pakotekomitean ennalta hyväksymään, yksinomaan humanitaariseen tai suojelukäyttöön tarkoitettujen, ei-tappavien puolustustarvikkeiden toimittamiseen tai myyntiin tai sellaisen materiaalin toimittamiseen tai myyntiin, joka on tarkoitettu rauhan- ja sovinnontekoprosessin yhteydessä toteutettaviin unionin tai jäsenvaltioiden ohjelmiin yhteiskunnan rakenteiden kehittämiseksi, turvallisuusala mukaan lukien, eikä suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, joita YK:n henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisissa tehtävissä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Somaliaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

2 artikla

Jäljempänä 3 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa sekä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt rajoittavat toimenpiteet kohdistetaan pakotekomitean nimeämiin henkilöihin ja yhteisöihin, jotka:

osallistuvat Somalian rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin tai tukevat niitä, mukaan lukien toimet, jotka vaarantavat 18 päivänä elokuuta 2008 tehdyn Djiboutin sopimuksen tai poliittisen prosessin, tai osallistuvat Somalian siirtymäkauden liittovaltioelimiä tai AMISOMia voimakeinoin uhkaaviin toimiin;

ovat rikkoneet 1 artiklassa tarkoitettua aseidenvientikieltoa ja siihen liittyviä toimenpiteitä;

estävät humanitaarisen avun toimittamista Somaliaan tai humanitaarisen avun saantia tai jakelua Somaliassa.

Nämä henkilöt ja yhteisöt on lueteltu liitteessä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen aseiden ja puolustustarvikkeiden suora ja välillinen toimittaminen, myynti tai siirtäminen sekä sotilastoimintaan tai aseiden ja puolustustarvikkeiden toimittamiseen, myyntiin, siirtämiseen, valmistamiseen, ylläpitämiseen tai käyttämiseen liittyvän teknisen avun tai koulutuksen sekä taloudellisen ja muun avun, sijoitus-, välitys- tai muut rahoituspalvelut mukaan lukien, suora tai välillinen antaminen 2 artiklassa tarkoitetuille henkilöille tai yhteisöille.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava alueellaan, myös lentoasemillaan ja merisatamissaan, kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta noudattaen kaikki Somaliaan lähtevät ja sieltä saapuvat rahdit, jos niillä on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä 3 artiklan nojalla.

2.   Ilma-aluksilta ja aluksilta, jotka kuljettavat rahtia Somaliaan tai sieltä pois, on vaadittava saapumista tai lähtemistä edeltävä ylimääräinen tietojen antaminen kaikista tavaroista, jotka tuodaan jäsenvaltioon tai viedään sieltä.

3.   Jos jäsenvaltiot löytävät tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä 3 artiklan nojalla, niiden on takavarikoitava ja hävitettävä nämä tuotteet (joko tuhoamalla ne tai tekemällä niistä käyttökelvottomia).

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen 2 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulkemisen alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea

a)

toteaa tapauskohtaisesti maahantulon tai kauttakulun olevan perusteltua humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvät velvollisuudet mukaan lukien;

b)

toteaa tapauskohtaisesti, että poikkeus edistäisi muulla tavoin Somalian rauhan ja kansallisen sovinnon tavoitteita ja alueen vakautta.

4.   Jos jäsenvaltio 3 kohdan nojalla sallii pakotekomitean nimeämien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulkemisen sen kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se myönnetään, ja niitä henkilöitä, joita luvassa tarkoitetaan.

6 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat pakotekomitean nimeämien, 2 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen suorassa tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa taikka näiden suoraan tai välillisesti omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen hallussa taikka näiden puolesta tai johdolla toimivien henkilöiden tai yhteisöjen hallussa. Nämä henkilöt ja yhteisöt on lueteltu liitteessä.

2.   Varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville tai asettaa saataville siten, että nämä henkilöt tai yhteisöt hyötyisivät niistä.

3.   Jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a)

ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

ovat välttämättömiä poikkeuksellisia menoja varten, sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta pakotekomitealle ja pakotekomitea on hyväksynyt sen;

e)

ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden perustaman panttioikeuden tai antaman ratkaisun kohteena, jolloin varoja ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai ratkaisun täyttämiseksi, edellyttäen että panttioikeus on perustettu tai ratkaisu on annettu ennen kuin pakotekomitea on nimennyt asianomaisen henkilön tai yhteisön ja että panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua annettu 2 artiklassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön eduksi, sen jälkeen kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta pakotekomitealle.

4.   Edellä 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan soveltaa sen jälkeen, kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia tarvittaessa tällaisten varojen ja taloudellisten resurssien käyttöön antamisen ja jos pakotekomitea ei tee asiasta kielteistä päätöstä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen antamisesta.

5.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot; tai

b)

maksut, jotka johtuvat sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien nämä tilit ovat kuuluneet rajoittavien toimenpiteiden piiriin,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuloihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

6.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden tai muiden taloudellisten resurssien saataville asettamiseen, jotka ovat tarpeen, jotta YK, sen erityisjärjestöt tai ohjelmat, humanitaarista apua antavat humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema YK:n yleiskokouksessa, tai niiden täytäntöönpanokumppanit voivat toimittaa kiireellisesti tarvittua humanitaarista apua Somaliaan hyvissä ajoin.

7 artikla

Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon ja tekee siihen muutoksia joko turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean tekemien päätösten perusteella.

8 artikla

1.   Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea ottaa henkilön tai yhteisön luetteloon ja on toimittanut nimeämistä koskevat perustelut, neuvosto sisällyttää tällaisen henkilön tai yhteisön liitteeseen. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

9 artikla

Liitteessä esitetään sellaiset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön, yhteisön tai elimen.

10 artikla

Tätä päätöstä tarvittaessa tarkastellaan uudelleen tai muutetaan tai se kumotaan asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätösten perusteella.

11 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2009/138/YUTP.

12 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EYVL L 334, 11.12.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  EUVL L 51, 2.3.2010, s. 18.

(4)  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.


LIITE

LUETTELO 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

I   Henkilöt

1.

Yasin Ali Baynah (myös a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Syntymäaika: noin 1966. Kansalaisuus: Somalia. Toinen kansalaisuus: Ruotsi. Asuinpaikka: Rinkeby, Tukholma, Ruotsi; Mogadishu, Somalia.

2.

Hassan Dahir Aweys (myös a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) ”Hassan, Sheikh”) Syntymäaika: 1935. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Somalia; Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (myös a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Syntymäaika: noin 1944. Syntymäpaikka: Ogadenin alue, Etiopia. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Somalia.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (myös a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) ”Godane”, f) ”Godani”, g) ”Mukhtar, Shaykh”, h) ”Zubeyr, Abu”) Syntymäaika: 10.7.1977. Syntymäpaikka: Hargeisa, Somalia. Kansalaisuus: Somalia.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (myös a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Mogadishu, Somalia. Toinen asuinpaikka: Somalia.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (myös a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) ”Abu Muscab”, i) ”Qorgab”) Syntymäaika: noin 1979–1982. Vaihtoehtoinen syntymäaika: 1982. Kansalaisuus: Somalia. Asuinpaikka: Mogadishu, Somalia.

7.

Mohamed Sa’id (myös a) ”Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Syntymäaika: noin 1966. Syntymäpaikka: Galgala, Somalia. Asuinpaikka: Galgala, Somalia. Toinen asuinpaikka: Badhan, Somalia.

8.

Fares Mohammed Mana’a (myös a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Syntymäaika: 8.2.1965. Syntymäpaikka: Sadah, Jemen. Passin nro: 00514146; myöntämispaikka: Sanaa, Jemen. Henkilökortin nro: 1417576; myöntämispaikka: Al-Amana, Jemen; myöntämispäivä: 7.1.1996.

II   Yhteisöt

AL-SHABAAB (myös a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Sijainti: Somalia.


27.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/232/YUTP,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010,

Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä huhtikuuta 2006 yhteisen kannan 2006/318/YUTP (1) Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta. Näillä toimenpiteillä korvattiin aiemmat toimenpiteet, joista ensimmäinen hyväksyttiin vuonna 1996 yhteisellä kannalla 96/635/YUTP (2).

(2)

27 päivänä huhtikuuta 2009 hyväksytyllä neuvoston yhteisellä kannalla 2009/351/YUTP (3) jatkettiin yhteistä kantaa 2006/318/YUTP 30 päivään huhtikuuta 2010.

(3)

Yhteisellä kannalla 2006/318/YUTP käyttöön otettuja rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava uudella 12 kuukauden jaksolla, koska ihmisoikeustilanne Burmassa/Myanmarissa ei ole parantunut ja koska maan kokonaisvaltaisessa demokratiakehityksessä ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä siitä huolimatta, että uusi vaalilaki on säädetty ja että Burman/Myanmarin hallitus on tehnyt ilmoituksen vuonna 2010 järjestettävistä monipuoluevaaleista.

(4)

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yritysten luetteloa olisi muutettava hallituksessa, turvallisuusjoukoissa, Burman/Myanmarin valtion rauhan ja kehityksen neuvostossa ja hallinnossa sekä asianomaisten henkilöiden henkilökohtaisessa tilanteessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi ja Burman/Myanmarin hallituksen tai hallitukseen yhteydessä olevien henkilöiden omistamien tai niiden määräysvallassa olevien yritysten luettelon ajantasaistamiseksi,

(5)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin sortotoimiin, myynti, toimitus, siirto ja vienti Burmaan/Myanmariin jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kielletään:

a)

teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden sellaisten palvelujen tarjoaminen, jotka liittyvät sotilastoimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin sortotoimiin, toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai epäsuorasti Burmassa/Myanmarissa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Burmassa/Myanmarissa;

b)

sotilastoimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, myös erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai epäsuorasti Burmassa/Myanmarissa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Burmassa/Myanmarissa;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2 artikla

1.   Mitä 1 artiklassa säädetään, ei sovelleta:

a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin ohjelmiin ei-tappavien puolustustarvikkeiden sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin sortotoimiin, taikka Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin,

b)

miinanraivauskaluston ja miinanraivaustoimissa käytettävien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin,

c)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen,

d)

näihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän teknisen avun antamiseen,

edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ennalta hyväksynyt kyseisen viennin.

2.   Mitä 1 artiklassa säädetään, ei sovelleta suoja-asuihin, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina, joita Yhdistyneiden Kansakuntien henkilöstö, Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Burmaan/Myanmariin yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

3 artikla

1.   Kielletään asiaan liittyvien laitteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto ja vienti Burmassa/Myanmarissa seuraavilla teollisuudenaloilla toimiville yrityksille jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta taikka jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alaisia aluksia tai ilma-aluksia käyttäen, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta:

a)

metsänhakkuu ja puunjalostus;

b)

kullan, tinan, raudan, kuparin, volframin, hopean, hiilen, lyijyn, mangaanin, nikkelin ja sinkin louhinta;

c)

jalo- tai puolijalokivien, kuten timanttien, rubiinien, safiirien, jaden ja smaragdien, louhinta ja jalostaminen.

2.   On kiellettyä

a)

asiaan liittyviä laitteita ja teknologiaa koskevan teknisen avun tai koulutuksen antaminen 1 kohdassa tarkoitetuilla teollisuudenaloilla Burmassa/Myanmarissa toimiville yrityksille;

b)

rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen 1 kohdassa tarkoitetuilla teollisuudenaloilla Burmassa/Myanmarissa toimivien, liitteessä I lueteltujen yritysten käyttöön tarkoitettujen laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, tai niihin liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antaminen.

4 artikla

Kielletään seuraavien tuotteiden osto, tuonti tai kuljetus Burmasta/Myanmarista unioniin:

a)

pyöröhirret, puu ja puutuotteet;

b)

kulta, tina, rauta, kupari, volframi, hopea, hiili, lyijy, mangaani, nikkeli ja sinkki;

c)

jalo- tai puolijalokivet, kuten timantit, rubiinit, safiirit, jade ja smaragdit.

5 artikla

Kielletään:

a)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla teollisuudenaloilla Burmassa/Myanmarissa toimiville yrityksille, jotka on lueteltu liitteessä I;

b)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla teollisuudenaloilla Burmassa/Myanmarissa toimivista yrityksistä, jotka on lueteltu liitteessä I, mukaan luettuina tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen;

c)

yhteisyritysten perustaminen liitteessä I lueteltujen, 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla teollisuudenaloilla Burmassa/Myanmarissa toimivien yritysten, ja niiden valvonnassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa.

6 artikla

1.   Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitettu kielto ei rajoita sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa sellaisten tavaroiden osalta, jotka olivat matkalla määräpaikkaan ennen 19 päivää marraskuuta 2007.

2.   Edellä olevassa 3 artiklassa tarkoitettu kielto ei rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 19 päivää marraskuuta 2007 tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten Burmassa/Myanmarissa ennen samaa päivämäärää tekemiä investointeja.

3.   Edellä olevan 5 artiklan a ja b kohdassa tarkoitetut kiellot:

i)

eivät rajoita ennen asianomaisen yrityksen liitteessä I olevaan luetteloon merkitsemisen päivämäärää tehtyihin sopimuksiin perustuvan velvoitteen täyttämistä;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista liitteessä I luetelluista yrityksistä edellyttäen, että lisäosuuden hankkimisesta on päätetty asianomaisen yrityksen kanssa ennen sen liitteessä I olevaan luetteloon merkitsemisen päivämäärää tehdyssä sopimuksessa.

7 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 3, 4 ja 5 artiklan säännösten kiertäminen.

8 artikla

Muu kuin humanitaarinen apu ja kehitysohjelmat keskeytetään. Poikkeuksia tehdään sellaisten hankkeiden ja ohjelmien osalta, joilla tuetaan:

a)

ihmisoikeuksia, demokratiaa, hyvää hallintotapaa, konfliktinestoa sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kehittämistä;

b)

terveys- ja opetusaloja, köyhyyden lievittämistä ja erityisesti köyhimpien ja suojattomimpien kansanosien perustarpeiden ja toimeentulon turvaamista;

c)

ympäristönsuojelua ja erityisesti ohjelmia, joissa käsitellään metsien hävitykseen johtavien kestämättömien ja liiallisten hakkuiden ongelmaa.

Hankkeet ja ohjelmat olisi toteutettava YK:n järjestöjen ja valtioista riippumattomien järjestöjen välityksellä sekä paikallisten siviilihallintojen kanssa tehtävän hajautetun yhteistyön avulla. Tässä yhteydessä Euroopan unioni korostaa edelleen Burman/Myanmarin hallitukselle, että tämän on lisättävä toimiaan YK:n asettamien vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeet ja ohjelmat olisi mahdollisuuksien mukaan määriteltävä, toteutettava ja arvioitava ja niitä olisi seurattava yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja kaikkien demokraattisten ryhmien, kuten Kansallisen demokratialiiton (National League for Democracy), kanssa.

9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a)

Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvoston (SPDC) johtavassa asemassa olevat jäsenet, Burman matkailualan viranomaiset sekä asevoimien, hallituksen tai turvallisuusjoukkojen johtavassa asemassa olevat jäsenet, jotka suunnittelevat ja toteuttavat Burman/Myanmarin demokratiaan siirtymisen estävää politiikkaa tai hyötyvät siitä, sekä heidän perheenjäsenensä; nämä luonnolliset henkilöt luetellaan liitteessä II;

b)

ylempiarvoiset palveluksessa olevat Burman asevoimien jäsenet sekä näiden perheenjäsenet; nämä luonnolliset henkilöt luetellaan liitteessä II.

2.   Mitä 1 kohdassa säädetään, ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Mitä 1 kohdassa säädetään, ei vaikuta tapauksiin, joissa jäsenvaltiota sitoo kansainvälisen oikeuden velvoite:

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden Kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksien ja vapauksien myöntämistä koskevan monenvälisen sopimuksen nojalla, tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Mitä 3 kohdassa säädetään, katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdassa määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, Euroopan unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan luettuina, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Burmassa/Myanmarissa välittömästi tukevaa poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio sallii 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla liitteessä II lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa rajoitetaan koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja asianomaisia henkilöitä.

10 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä II luetelluille Burman/Myanmarin hallituksen jäsenille ja heitä lähellä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai muille elimille kuuluvat tai näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä II lueteltujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai muiden elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä II lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

4.   Mitä 2 kohdassa säädetään, ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien rajoittavat toimenpiteet ovat koskeneet kyseisiä tilejä,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

5.   Kielletään:

a)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen liitteessä III luetelluille yrityksille, jotka ovat hallituksen taikka sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa tai valvonnassa, joilla on yhteyksiä hallitukseen, tai näiden yritysten liikkeelle laskemien tai antamien joukkovelkakirjojen, sijoitustodistusten, optiotodistusten tai debentuurilainojen hankinta,

b)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen liitteessä III luetelluista yrityksistä, jotka ovat hallituksen taikka sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa tai valvonnassa, joilla on yhteyksiä hallitukseen, mukaan luettuina tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen;

c)

yhteisyritysten perustaminen liitteessä III lueteltujen yritysten kanssa ja niiden valvonnassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa.

6.   Edellä olevan 5 kohdan a alakohdan säännökset eivät rajoita asianomaisen yrityksen kanssa ennen sen liitteessä III olevaan luetteloon merkitsemisen päivämäärää tehtyihin sopimuksiin perustuvan velvoitteen täyttämistä.

7.   Edellä olevan 5 kohdan b alakohdassa säädetty kielto ei estä lisäosuuden hankkimista liitteessä III luetelluista yrityksistä, jos lisäosuuden hankkimisesta on päätetty sopimuksessa, joka on tehty ennen asianomaisen yrityksen liitteessä III olevaan luetteloon merkitsemisen päivämäärää.

11 artikla

Burmaan/Myanmariin ei edelleenkään tehdä kahdenvälisiä valtiovierailuja ministerien eikä poliittisten osastojen päälliköiden tai tätä korkeamman tason edustajien toimesta. Neuvosto voi poikkeuksellisissa olosuhteissa päättää sallia poikkeuksia tähän sääntöön.

12 artikla

Jäsenvaltiot eivät salli sotilashenkilöiden toimivan jäsenvaltioissa sijaitsevien Burman/Myanmarin diplomaattiedustustojen palveluksessa. Kaikki Burmassa/Myanmarissa sijaitsevien jäsenvaltioiden diplomaattiedustustojen palveluksessa olevat sotilashenkilöt pidetään edelleen poissa asemapaikoistaan.

13 artikla

Neuvosto hyväksyy tarvittaessa muutoksia liitteessä II olevaan luetteloon jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.

14 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, erityisesti liitteissä I ja III lueteltujen yritysten osalta, jos neuvosto katsoo, että sen asettamia tavoitteita ei ole saavutettu.

15 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2011.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 116, 29.4.2006, s. 77.

(2)  EYVL L 287, 8.11.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 108, 29.4.2009, s. 54.


LIITE I

Luettelo yrityksistä, joihin viitataan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 ja 14 artiklassa

 

PUU JA SAHATAVARA

 

Nimi

Merkitty luetteloon

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Nimi of director: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

PUUTEOLLISUUS

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

PUUNTYÖSTÖKONEET

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

PUUTAVARAN VIEJÄT

 

Nimi

Merkitty luetteloon

19.11.2007

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

PUUTAVARA

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Nimi of director: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Name of director: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Name of director: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

RAUTA- JA TERÄSVALIMOT

 

Nimi

Merkitty luetteloon

19.11.2007

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

KAIVOSYHTIÖT

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Name of director: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

KAIVOSLAITTEET JA -TARVIKKEET

Kaivosteollisuus ja -laitteet

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

627.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant