ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.102.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 102

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
23. huhtikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 331/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen kurkuista ja kirsikoista (muista kuin hapankirsikoista) kannetaan lisätullia

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 332/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Israelia koskevasta kohdasta luettelossa kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista ( 1 )

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 333/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Calpis Co. Ltd. Japan, jota edustaa Euroopan unionissa Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 334/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 721/2008 muuttamisesta rehun lisäaineen koostumuksen osalta ( 1 )

21

 

*

Komission asetus (EU) N:o 335/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, metioniinin hydroksianalogin sinkkikelaatin hyväksymisestä rehun lisäaineena kaikkien eläinlajien osalta ( 1 )

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 336/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

25

 

 

Komission asetus (EU) N:o 337/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

27

 

 

Komission asetus (EU) N:o 338/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

29

 

 

Komission asetus (EU) N:o 339/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

33

 

 

Komission asetus (EU) N:o 340/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

34

 

 

Komission asetus (EU) N:o 341/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, muna-alan vientitukien vahvistamisesta

35

 

 

Komission asetus (EU) N:o 342/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

37

 

 

Komission asetus (EU) N:o 343/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EU) N:o 344/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

41

 

 

Komission asetus (EU) N:o 345/2010, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

43

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/227/EU

 

*

Komission päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2010, eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden tietokannasta (Eudamed) (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2363)  ( 1 )

45

 

 

2010/228/EU

 

*

Komission päätös, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, luvan antamisesta Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä valmistettavan soseen ja tiivisteen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/EU

 

*

Komission päätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010, Italian asetusluonnoksesta, jossa asetetaan standardit kestomaidon, iskukuumennetun maidon, mikrosuodatetun pastöroidun maidon ja korkeassa lämpötilassa pastöroidun maidon sekä maitotuotteiden merkinnöille (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2436)  ( 1 )

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 330/2010,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 2 päivänä maaliskuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen N:o 19/65/ETY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen,

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen N:o 19/65/ETY nojalla komissiolla on toimivalta asetuksia antamalla soveltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (2) 101 artiklan 3 kohtaa tiettyihin perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluviin vertikaalisten sopimusten ja vastaavien yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin.

(2)

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22 päivänä joulukuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2790/1999 (3) määritellään sellaisten vertikaalisten sopimusten ryhmä, joiden komissio katsoi yleensä täyttävän perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset. Koska mainitun asetuksen soveltamisesta saatu kokemus on kaiken kaikkiaan myönteistä ja asetuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä toukokuuta 2010 on aiheellista antaa asetuksen antamisen jälkeen kertyneen lisäkokemuksen perusteella uusi ryhmäpoikkeusasetus.

(3)

Niiden sopimusten ryhmä, joiden voidaan katsoa yleensä täyttävän perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset, sisältää tavaroiden tai palvelujen ostoa tai myyntiä koskevat vertikaaliset sopimukset, kun kyseiset sopimukset on tehty sellaisten yritysten välillä, jotka eivät ole kilpailevia yrityksiä, tai tiettyjen kilpailijoiden välillä taikka kun sopimuksen tekijät ovat tiettyjä tavaroiden vähittäiskauppiaiden yhteenliittymiä. Ryhmä sisältää myös vertikaaliset sopimukset, joihin sisältyy liitännäismääräyksiä immateriaalioikeuksien luovuttamisesta tai käytöstä. Käsitteen ”vertikaaliset sopimukset” olisi katettava vastaavat yhdenmukaistetut menettelytavat.

(4)

Perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi asetuksia antamalla ei ole tarpeen määritellä niitä vertikaalisia sopimuksia, jotka voivat kuulua perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Kun perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia arvioidaan erikseen, on otettava huomioon useita tekijöitä, erityisesti markkinarakenne tarjonta- ja ostopuolella.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistetusta ryhmäpoikkeuksesta johtuva etu olisi rajoitettava vertikaalisiin sopimuksiin, joiden voidaan riittävällä varmuudella olettaa täyttävän perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan edellytykset.

(6)

Tietynlaiset vertikaaliset sopimukset voivat parantaa tuotanto- tai jakeluketjun taloudellista tehokkuutta helpottamalla sopimuksen osapuolina olevien yritysten toiminnan parempaa yhteensovittamista. Ne voivat erityisesti johtaa osapuolten liiketoiminta- ja jakelukustannusten alenemiseen ja parhaan mahdollisen myynti- ja investointitason saavuttamiseen.

(7)

Todennäköisyys, että tällaiset tehostavat vaikutukset ylittävät vertikaalisiin sopimuksiin sisältyvistä rajoituksista aiheutuvat kilpailunvastaiset vaikutukset, riippuu sopimuspuolten markkinavoimasta ja sen vuoksi myös siitä, missä määrin kyseiset yritykset joutuvat kilpailemaan muiden sellaisten toimittajien kanssa, joiden tavaroita ja palveluita asiakkaat pitävät keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina kyseisen hyödykkeen ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi.

(8)

Voidaan olettaa, että jos kunkin sopimuksen osapuolena olevan yrityksen markkinaosuus merkityksellisistä markkinoista on enintään 30 prosenttia, vertikaaliset sopimukset, jotka eivät sisällä tietynlaisia vakavia kilpailunrajoituksia, johtavat yleensä parannuksiin tuotannossa tai jakelussa ja kuluttajat voivat saada kohtuullisen osuuden saavutetusta hyödystä.

(9)

Kun markkinaosuudelle asetettu 30 prosentin kynnysarvo ylittyy, ei voida olettaa, että perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvat vertikaaliset sopimukset yleensä tuottaisivat objektiivisesti arvioituna sen laatuisia tai niin suuria etuja, että ne tasoittaisivat sopimuksista kilpailulle aiheutuvat haitat. Samalla ei myöskään oleteta, että tällaiset vertikaaliset sopimukset kuuluvat perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan tai että ne eivät täytä 101 artiklan 3 kohdan edellytyksiä.

(10)

Tällä asetuksella ei pitäisi myöntää poikkeusta sellaisille vertikaalisille sopimuksille, joiden sisältämät rajoitukset todennäköisesti rajoittavat kilpailua ja aiheuttavat haittaa kuluttajille tai jotka eivät ole välttämättömiä tehostavien vaikutusten saavuttamiseksi. Erityisesti ne vertikaaliset sopimukset, joihin sisältyy tietynlaisia vakavia kilpailunrajoituksia, kuten vähimmäisjälleenmyyntihintoja ja kiinteitä jälleenmyyntihintoja sekä tietynlaisia alueellisia rajoituksia, olisi jätettävä tässä asetuksessa vahvistetun ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle kyseisten yritysten markkinaosuudesta riippumatta.

(11)

Merkityksellisille markkinoille pääsyn varmistamiseksi tai kilpailunvastaisen yhteistyön estämiseksi merkityksellisillä markkinoilla ryhmäpoikkeukselle olisi asetettava tiettyjä edellytyksiä. Tämän vuoksi kilpailukieltovelvoitteille myönnettävät poikkeukset olisi rajattava velvoitteisiin, joiden kesto ei ylitä määriteltyä aikaa. Samoista syistä mitkä tahansa suorat tai välilliset velvoitteet, jotka johtavat siihen, että valikoivan jakelujärjestelmän jäsenet eivät myy tiettyjen kilpailevien toimittajien tuotemerkkejä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(12)

Markkinaosuuden rajoittaminen, tiettyjen vertikaalisten rajoitusten jättäminen poikkeuksen ulkopuolelle ja tämän asetuksen mukaiset edellytykset riittävät yleensä varmistamaan, että sopimukset, joihin ryhmäpoikkeusta sovelletaan, eivät anna sopimuspuolina oleville yrityksille tilaisuutta poistaa kilpailua kyseisten hyödykkeiden merkittävältä osalta.

(13)

Komissio voi peruuttaa tästä asetuksesta johtuvan edun perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (4) 29 artiklan 1 kohdan nojalla, jos se katsoo yksittäisessä tapauksessa, että sopimuksella, johon sovelletaan tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta, on kuitenkin vaikutuksia, jotka ovat ristiriidassa perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan kanssa.

(14)

Jäsenvaltion kilpailuviranomainen voi peruuttaa tästä asetuksesta johtuvan edun asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 artiklan 2 kohdan nojalla alueellaan tai sen osalla yksittäisessä tapauksessa, sopimuksella, johon sovelletaan tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta, on kuitenkin vaikutuksia, jotka ovat ristiriidassa perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan kanssa kyseisen jäsenvaltion alueella tai osalla sen aluetta, ja kyseisellä alueella on kaikki erillisten maantieteellisten markkinoiden piirteet.

(15)

Erityinen merkitys määritettäessä olisiko tästä asetuksesta johtuva etu peruutettava asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 artiklan nojalla, on niillä kilpailunvastaisilla vaikutuksilla, jotka johtuvat samankaltaisten vertikaalisten sopimusten rinnakkaisista verkostoista silloin kun niillä on samankaltaisia vaikutuksia, jotka rajoittavat olennaisesti pääsyä merkityksellisille markkinoille tai kilpailua niillä. Tällaisia kumulatiivisia vaikutuksia voi ilmetä esimerkiksi valikoivan jakelun tai kilpailukieltovelvoitteiden tapauksessa.

(16)

Tehostaakseen sellaisten vertikaalisten sopimusten rinnakkaisten verkostojen valvontaa, joilla on samankaltaisia kilpailunvastaisia vaikutuksia ja jotka kattavat yli 50 prosenttia tietyistä markkinoista, komissio voi säätää asetuksella, ettei tätä asetusta sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka sisältävät kyseisiin markkinoihin liittyviä erityisiä rajoituksia, ja palauttaa tällä tavoin kyseisenkaltaiset sopimukset kaikilta osin perussopimuksen 101 artiklan soveltamisalaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’vertikaalisella sopimuksella’ sopimusta tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joita sovelletaan sopimuksen tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen kannalta eri tuotanto- tai jakeluportailla toimivien kahden tai useamman yrityksen välillä ja jotka liittyvät edellytyksiin, joiden täyttyessä osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä tiettyjä tavaroita tai palveluita;

b)

’vertikaalisella rajoituksella’ perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvaa kilpailunrajoitusta vertikaalisessa sopimuksessa;

c)

’kilpailevalla yrityksellä’ todellista tai mahdollista kilpailijaa; ’todellisella kilpailijalla’ samoilla merkityksellisillä markkinoilla toimivaa yritystä; ’mahdollisella kilpailijalla’ yritystä, jolla vertikaalisen sopimuksen puuttuessa on realistiset edellytykset eikä ainoastaan teoreettiset mahdollisuudet toteuttaa lyhyellä aikavälillä tarvittavat lisäinvestoinnit tai vastata muista välttämättömistä vaihtokustannuksista voidakseen tulla merkityksellisille markkinoille, jos suhteellisissa hinnoissa tapahtuu pieni mutta pysyvä muutos;

d)

’kilpailukieltovelvoitteella’ mitä tahansa suoraa tai välillistä velvoitetta, joka aiheuttaa sen, että ostaja ei voi valmistaa, ostaa, myydä eikä jälleenmyydä sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen kanssa kilpailevia tavaroita tai palveluja, taikka mitä tahansa suoraa tai välillistä ostajalle asetettua velvoitetta, jonka mukaan tämän on ostettava toimittajalta tai toimittajan osoittamalta muulta yritykseltä yli 80 prosenttia sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen tai merkityksellisillä markkinoilla niiden kanssa korvattavissa olevien hyödykkeiden ostojen kokonaismäärästä, joka lasketaan ostajan edellisen kalenterivuoden ostojen arvon perusteella tai määrän perusteella, jos tämä on tavanomainen käytäntö alalla;

e)

’valikoivalla jakelujärjestelmällä’ jakelujärjestelmää, jossa toimittaja sitoutuu myymään sopimuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluja joko suoraan tai välillisesti vain tiettyjen perusteiden mukaisesti valituille jakelijoille ja jossa nämä jakelijat sitoutuvat olemaan myymättä kyseisiä tavaroita tai palveluja valtuuttamattomille jakelijoille alueella, jolla toimittaja on päättänyt soveltaa kyseistä järjestelmää;

f)

’immateriaalioikeuksilla’ teollisoikeuksia, taitotietoa, tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia;

g)

’taitotiedolla’ sellaisten käytännön tietojen kokonaisuutta, joita ei ole patentoitu ja jotka ovat toimittajan kokemusten ja testien tulosta ja jotka ovat salaisia, olennaisia ja yksilöityjä; ’salaisella’ tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että taitotieto ei ole yleisesti tunnettua eikä helposti saatavilla; ’olennaisella’ tarkoitetaan, että taitotieto on merkittävää ja hyödyllistä ostajalle sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden käyttöä, myyntiä tai jälleenmyyntiä varten; ’yksilöidyllä’ tarkoitetaan, että taitotieto kuvaillaan riittävän kattavasti, jotta voidaan tarkistaa, että se täyttää salaisuutta ja olennaisuutta koskevat perusteet;

h)

’ostajalla’ myös sellaista yritystä, joka myy perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvan sopimuksen perusteella tavaroita tai palveluita toisen yrityksen puolesta;

i)

’ostajan asiakkaalla’ sopimuspuoliin kuulumatonta yritystä, joka ostaa sopimuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut sopimuspuoliin kuuluvalta ostajalta.

2.   Tässä asetuksessa käsitteisiin ’yritys’, ’toimittaja’ ja ’ostaja’ sisältyvät niihin sidossuhteessa olevat yritykset.

’Sidossuhteessa olevilla yrityksillä’ tarkoitetaan:

a)

yrityksiä, joissa sopimuspuolella suoraan tai välillisesti on

i)

valtuudet käyttää yli puolta äänimäärästä, tai

ii)

valtuudet nimittää enemmän kuin puolet hallintoneuvoston, hallituksen tai yritystä lain mukaan edustavien elinten jäsenistä, tai

iii)

oikeus johtaa yrityksen liiketoimintaa;

b)

yrityksiä, joilla on suoraan tai välillisesti a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet suhteessa sopimuspuoleen;

c)

yrityksiä, joissa b alakohdassa tarkoitetulla yrityksellä on suoraan tai välillisesti a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet;

d)

yrityksiä, joissa sopimuspuolella on yhdessä yhden tai useamman a, b tai c alakohdassa tarkoitetun yrityksen kanssa taikka kahdella tai useammalla viimeksi mainituista yrityksistä yhdessä on a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet;

e)

yrityksiä, joissa a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet ovat yhteisesti

i)

sopimuspuolilla tai niihin sidossuhteessa olevilla, a–d alakohdassa tarkoitetuilla yrityksillä, tai

ii)

yhdellä tai useammalla sopimuspuolella taikka yhdellä tai useammalla niihin sidossuhteessa olevalla, a–d alakohdassa tarkoitetulla yrityksellä ja yhdellä tai useammalla kolmannella.

2 artikla

Poikkeus

1.   Perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan ja tämän asetuksen säännösten nojalla perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin.

Tätä poikkeusta sovelletaan siltä osin kuin kyseiset sopimukset sisältävät vertikaalisia rajoituksia.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan yritysten yhteenliittymän ja sen jäsenten tai tällaisen yhteenliittymän ja sen toimittajien välisiin vertikaalisiin sopimuksiin vain siinä tapauksessa, että kaikki sen jäsenet ovat tavaroiden vähittäiskauppiaita ja yhteenliittymän kunkin yksittäisen jäsenen, yhdessä siihen sidossuhteessa olevien yritysten kanssa, vuotuinen kokonaisliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa. Tällaisten yhteenliittymien solmimat vertikaaliset sopimukset kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussopimuksen 101 artiklan soveltamista yhteenliittymän jäsenten tekemiin horisontaalisiin sopimuksiin tai yhteenliittymän tekemiin päätöksiin.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan vertikaalisiin sopimuksiin, jotka sisältävät määräyksiä, jotka liittyvät immateriaalioikeuksien luovutukseen ostajalle tai siihen, kuinka ostaja voi niitä käyttää, edellyttäen, että nämä määräykset eivät muodosta tällaisten sopimusten päätarkoitusta ja liittyvät suoraan ostajan tai sen asiakkaiden suorittamaan tavaroiden tai palveluiden käyttöön, myyntiin tai jälleenmyyntiin. Poikkeusta sovelletaan sillä ehdolla, että määräykset eivät sisällä sellaisia kilpailunrajoituksia suhteessa sopimuksessa tarkoitettuihin tavaroihin tai palveluihin, joilla on sama tarkoitus kuin vertikaalisilla rajoituksilla, joille ei myönnetä poikkeusta tämän asetuksen nojalla.

4.   Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta kilpailevien yritysten välisiin vertikaalisiin sopimuksiin. Poikkeusta sovelletaan kuitenkin, jos kilpailevat yritykset tekevät muun kuin vastavuoroisen vertikaalisen sopimuksen ja:

a)

toimittaja on tavaroiden valmistaja ja jakelija, kun taas ostaja on jakelija eikä tuotantotasolla toimiva kilpaileva yritys; tai

b)

toimittaja on palveluiden tarjoaja usealla eri kaupan portaalla, kun taas ostaja tarjoaa tavaroitaan tai palveluitaan vähittäiskaupassa eikä ole kilpaileva yritys samalla kaupan portaalla, jolla se ostaa sopimuksessa tarkoitetut palvelut.

5.   Tätä asetusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, joiden kohde kuuluu toisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan, jollei tällaisessa asetuksessa ole toisin säädetty.

3 artikla

Markkinaosuudelle asetettu kynnysarvo

1.   Edellä 2 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan edellyttäen, että toimittajan markkinaosuus on enintään 30 prosenttia sellaisilla merkityksellisillä markkinoilla, joilla se myy sopimuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluita, ja ostajan markkinaosuus on enintään 30 prosenttia sellaisilla merkityksellisillä markkinoilla, joilla se ostaa sopimuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluita.

2.   Kun yritys monenvälisen sopimuksen tapauksessa ostaa sopimuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluita joltakin sopimuksen osapuolena olevalta yritykseltä ja myy sopimuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut toiselle sopimuksen osapuolena olevalle yritykselle, 1 kohtaa sovellettaessa ensimmäisen yrityksen markkinaosuuden on noudatettava mainitussa kohdassa markkinaosuudelle asetettua kynnysarvoa sekä ostajana että toimittajana 2 artiklassa säädetyn poikkeuksen soveltamiseksi.

4 artikla

Ryhmäpoikkeusedun poistavat rajoitukset – vakavimmat kilpailunrajoitukset

Edellä 2 artiklassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, joiden tarkoituksena on suoraan tai välillisesti, yksinään tai yhdistettyinä osapuolten määräysvallassa oleviin muihin tekijöihin:

a)

rajoittaa ostajan mahdollisuutta määrittää myyntihintansa, tämän kuitenkaan rajoittamatta toimittajan mahdollisuutta asettaa enimmäismyyntihinta tai suositella myyntihintaa, edellyttäen, että nämä eivät johda kiinteään tai vähimmäismyyntihintaan jonkin osapuolen käyttämän painostuksen tai tarjoamien kannustimien vuoksi;

b)

rajoittaa alueita tai asiakkaita, joille sopimuspuolena oleva ostaja voi myydä sopimuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluita, vaikuttamatta sen sijoittautumispaikkaa koskevaan rajoitukseen, lukuun ottamatta:

i)

rajoitusta, joka koskee aktiivista myyntiä toimittajalle varatulle tai toimittajan toiselle ostajalle antamalle yksinoikeudelliselle alueelle tai yksinoikeudelliselle asiakasryhmälle, jos tämä ei rajoita ostajan asiakkaiden harjoittamaa myyntiä,

ii)

rajoitusta, joka koskee tukkukaupan portaalla toimivan ostajan harjoittamaa myyntiä loppukäyttäjille,

iii)

rajoitusta, joka koskee valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten harjoittamaa myyntiä valtuuttamattomille jakelijoille alueella, jolla toimittaja on päättänyt soveltaa kyseistä järjestelmää, ja

iv)

rajoitusta, joka koskee ostajan mahdollisuutta myydä komponentteja, jotka on toimitettu sille hyödykkeisiin sisällytettäviksi, asiakkaille, jotka käyttäisivät ne samanlaisten tavaroiden valmistamiseen kuin toimittajan valmistamat tavarat;

c)

rajoittaa vähittäiskaupan portaalla toimivien valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten aktiivista tai passiivista myyntiä loppukäyttäjille, tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta kieltää järjestelmän jäsentä toimimasta valtuuttamattomassa sijoittautumispaikassa;

d)

rajoittaa ristikkäisiä toimituksia valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvien jakelijoiden välillä, mukaan lukien kaupan eri portailla toimivien jakelijoiden välillä;

e)

rajoittaa komponenttien toimittajan ja kyseiset komponentit hyödykkeisiinsä sisällyttävän ostajan sopimalla tavalla toimittajan mahdollisuutta myydä kyseisiä komponentteja varaosina loppukäyttäjille tai korjaamoille tai muille palveluntarjoajille, joita ostaja ei ole valtuuttanut korjaamaan tai huoltamaan tavaroitaan.

5 artikla

Ryhmäpoikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetyt rajoitukset

1.   Edellä 2 artiklassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin sisältyviin seuraaviin velvoitteisiin:

a)

suorat tai välilliset kilpailukieltovelvoitteet, jotka ovat voimassa määräämättömän ajan tai yli viisi vuotta;

b)

suorat tai välilliset velvoitteet, jotka aiheuttavat sen, että ostaja ei voi valmistaa, ostaa, myydä tai jälleenmyydä tavaroita tai palveluja sopimussuhteen päätyttyä;

c)

suorat tai välilliset velvoitteet, jotka aiheuttavat sen, että valikoivan jakelujärjestelmän jäsenet eivät myy tiettyjen kilpailevien toimittajien tuotemerkkejä.

Edellä a alakohdassa tarkoitetun kilpailukieltovelvoitteen, joka voidaan uusia viiden vuoden jälkeen hiljaisella sopimuksella, katsotaan olevan voimassa määräämättömän ajan.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään viiden vuoden aikarajaa ei kuitenkaan sovelleta, jos ostaja myy sopimuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut toimittajan omistamista tiloista ja omistamalta maa-alueelta tai toimittajan sellaiselta kolmannelta, joka ei ole ostajaan sidoksissa, vuokraamista tiloista ja vuokraamalta maa-alueelta käsin ja jos kilpailukieltovelvoite ei jatku sen ajanjakson jälkeen, jonka ajan tilat ja maa-alue ovat ostajan käytössä.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään suorat tai välilliset velvoitteet, jotka aiheuttavat sen, että ostaja ei voi valmistaa, ostaa, myydä tai jälleenmyydä tavaroita tai palveluja sopimussuhteen päätyttyä, paitsi, jos:

a)

velvoite koskee tavaroita tai palveluja, jotka kilpailevat sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen kanssa;

b)

velvoite on rajattu tiloihin ja maa-alaan, joissa/jolla ostaja on toiminut sopimuksen voimassaoloaikana;

c)

velvoite on välttämätön toimittajan ostajalle luovuttaman taitotiedon suojaamiseksi;

d)

velvoitteen kesto on rajattu yhteen vuoteen sopimussuhteen päättymisestä.

Edellä 1 kohdan b alakohta ei kuitenkaan rajoita mahdollisuutta asettaa määräämättömän ajan voimassa olevia rajoituksia, jotka koskevat muun kuin yleisesti tunnetun taitotiedon käyttämistä ja paljastamista.

6 artikla

Tämän asetuksen soveltamatta jättäminen

Asetuksen N:o 19/65/ETY 1 a artiklan nojalla komissio voi säätää asetuksella, että jos samankaltaisten vertikaalisten rajoitusten rinnakkaiset verkostot kattavat yli 50 prosenttia merkityksellisistä markkinoista, tätä asetusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka sisältävät kyseisiin markkinoihin liittyviä erityisrajoituksia.

7 artikla

Markkinaosuudelle asetetun kynnysarvon soveltaminen

Edellä 3 artiklassa säädettyjä markkinaosuudelle asetettuja kynnysarvoja sovellettaessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:

a)

Toimittajan markkinaosuus lasketaan markkinoilla toteutuneen myynnin arvon perusteella ja ostajan markkinaosuus lasketaan markkinoilla toteutuneiden ostojen arvon perusteella. Jos markkinoilla toteutuneen myynnin tai toteutuneiden ostojen arvoa koskevia tietoja ei ole käytettävissä, voidaan kyseisen yrityksen markkinaosuus laskea muihin luotettaviin markkinatietoihin, mukaan lukien markkinoilla toteutuneet myynti- ja ostomäärät, perustuvien arvioiden pohjalta.

b)

Markkinaosuudet lasketaan edellistä kalenterivuotta koskevien tietojen perusteella.

c)

Toimittajan markkinaosuus sisältää myös vertikaalisesti integroituneille jakelijoille myyntiä varten toimitetut tavarat tai palvelut.

d)

Jos markkinaosuus on alun perin enintään 30 prosenttia mutta myöhemmin nousee tämän tason yläpuolelle ylittämättä kuitenkaan 35:tä prosenttia, 2 artiklassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen jatkuu kaksi peräkkäistä kalenterivuotta sen vuoden jälkeen, jolloin 30 prosentin markkinoiden kynnysarvo ensimmäisen kerran ylittyi.

e)

Jos markkinaosuus on alun perin enintään 30 prosenttia mutta myöhemmin nousee yli 35 prosentin, 2 artiklassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen jatkuu kalenterivuoden ajan sen vuoden jälkeen, jolloin 35 prosentin taso ensimmäisen kerran ylittyi.

f)

Edellä d ja e alakohdassa tarkoitettua etua ei saa yhdistää siten, että kahden kalenterivuoden pituinen jakso ylittyy.

g)

Edellä 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan e alakohdassa tarkoitettujen yritysten markkinaosuus jaetaan tasan niiden yritysten kesken, joilla on 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet.

8 artikla

Liikevaihdolle asetetun kynnysarvon soveltaminen

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuotuisen kokonaisliikevaihdon laskemiseksi lasketaan yhteen vertikaalisen sopimuksen osapuolen edellisen tilikauden liikevaihto sekä tähän sidossuhteessa olevien yritysten liikevaihto kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta, ilman veroja tai veronluonteisia maksuja. Tällöin ei oteta huomioon liiketoimia, jotka on tehty vertikaalisen sopimuksen osapuolen ja siihen sidossuhteessa olevien yritysten välillä tai kyseiseen sopimuspuoleen sidossuhteessa olevien yritysten kesken.

2.   Edellä 2 artiklassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen jatkuu, jos kahden peräkkäisen tilikauden vuotuinen kokonaisliikevaihdolle asetettu kynnysarvo ylittyy enintään 10 prosentilla.

9 artikla

Siirtymäkausi

Perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei sovelleta 1 päivän kesäkuuta 2010 ja 31 päivän toukokuuta 2011 välisenä aikana 31 päivänä toukokuuta 2010 jo voimassa olleisiin sopimuksiin, jotka eivät täytä tämän asetuksen mukaisia poikkeuksen edellytyksiä mutta jotka täyttivät asetuksen (EY) N:o 2790/1999 mukaiset edellytykset 31 päivänä toukokuuta 2010.

10 artikla

Voimassaoloaika

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä toukokuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL 36, 6.3.1965, s. 533/65.

(2)  EY-perustamissopimuksen 81 artiklasta tuli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla 1 päivästä joulukuuta 2009. Kyseiset artiklat ovat olennaisesti yhdenmukaiset. Tässä asetuksessa tarkoitetaan tarvittaessa viittauksella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaan viittausta EY-perustamissopimuksen 81 artiklaan.

(3)  EYVL L 336, 29.12.1999, s. 21.

(4)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 331/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen kurkuista ja kirsikoista (muista kuin hapankirsikoista) kannetaan lisätullia

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 143 artiklan b alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 (2) säädetään sen liitteessä XVII lueteltujen tuotteiden tuonnin valvonnasta. Valvonta tapahtuu tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 308 d artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(2)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen (4) 5 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi ja vuosilta 2007, 2008 ja 2009 saatavilla olevien viimeisimpien tietojen perusteella olisi mukautettava määrää, josta alkaen kurkuista ja kirsikoista (muista kuin hapankirsikoista) aletaan kantaa lisätullia.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1580/2007 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1580/2007 liite XVII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.


LIITE

”LIITE XVII

LISÄTUONTITULLIT: IV OSASTON II LUVUN 2 JAKSO

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Lisätullien soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Soveltamisaika

Kynnystaso (tonnia)

78.0015

0702 00 00

Tomaatit

1. lokakuuta–31. toukokuuta

415 907

78.0020

1. kesäkuuta–30. syyskuuta

40 107

78.0065

0707 00 05

Kurkut

1. toukokuuta–31. lokakuuta

11 879

78.0075

1. marraskuuta–30. huhtikuuta

18 611

78.0085

0709 90 80

Latva-artisokat

1. marraskuuta–30. kesäkuuta

8 866

78.0100

0709 90 70

Kesäkurpitsat

1. tammikuuta–31. joulukuuta

55 369

78.0110

0805 10 20

Appelsiinit

1. joulukuuta–31. toukokuuta

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementiinit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

96 377

78.0155

0805 50 10

Sitruunat

1. kesäkuuta–31. joulukuuta

334 680

78.0160

1. tammikuuta–31. toukokuuta

62 311

78.0170

0806 10 10

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

21. heinäkuuta–20. marraskuuta

89 140

78.0175

0808 10 80

Omenat

1. tammikuuta–31. elokuuta

829 840

78.0180

1. syyskuuta–31. joulukuuta

884 648

78.0220

0808 20 50

Päärynät

1. tammikuuta–30. huhtikuuta

224 927

78.0235

1. heinäkuuta–31. joulukuuta

38 957

78.0250

0809 10 00

Aprikoosit

1. kesäkuuta–31. heinäkuuta

5 785

78.0265

0809 20 95

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

21. toukokuuta–10. elokuuta

90 511

78.0270

0809 30

Persikat (myös nektariinit)

11. kesäkuuta–30. syyskuuta

131 459

78.0280

0809 40 05

Luumut

11. kesäkuuta–30. syyskuuta

129 925”


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/10


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 332/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Israelia koskevasta kohdasta luettelossa kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (2) ja erityisesti sen 24 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2002/99/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat yleiset säännöt ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden ja niistä saatavien tuotteiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun yhteisössä sekä kolmansista maista yhteisön alueelle tuomisen kaikkien vaiheiden osalta. Kyseisessä direktiivissä säädetään, että kutakin kolmatta maata tai kolmansien maiden ryhmää varten on vahvistettava erityiset tuontiedellytykset, joissa otetaan huomioon kyseisten maiden eläinten terveystilanne.

(2)

Direktiivissä 2009/158/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, jotka koskevat siipikarjan ja siitosmunien kauppaa unionin sisällä ja tuontia kolmansista maista. Direktiivissä säädetään, että siipikarjan on oltava peräisin kolmansista maista, jotka ovat vapaita lintuinfluenssasta tai jotka, vaikka eivät olekaan vapaita kyseisestä taudista, soveltavat niiden torjumiseksi toimenpiteitä, jotka vastaavat vähintään asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä säädettyjä toimenpiteitä.

(3)

Sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (3) säädetään, että asetuksen soveltamisalaan kuuluvia hyödykkeitä saa tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta ainoastaan niistä kolmansista maista ja niiden sellaisilta alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka luetellaan asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukossa.

(4)

Kyseisessä asetuksessa säädetään, että jos korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (HPAI) puhkeaa aiemmin kyseisestä taudista vapaassa kolmannessa maassa tai siitä vapaalla alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella, kyseistä kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta pidetään jälleen HPAI-taudista vapaana, kun tietyt vaatimukset täyttyvät; näitä vaatimuksia ovat sellaisen politiikan täytäntöönpano, jossa kaikki altistuneet eläimet hävitetään taudin torjumiseksi, sekä riittävä puhdistus ja desinfiointi kaikissa laitoksissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa. Lisäksi lintuinfluenssan valvontaa on täytynyt toteuttaa mainitun asetuksen liitteessä IV olevan II osan mukaisesti kolmen kuukauden ajan siitä, kun hävittämispolitiikka ja puhdistus ja desinfiointi on saatettu päätökseen.

(5)

Israel sisältyy nykyisin asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan luetteloon korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta vapaana kolmantena maana. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien siipikarjatuotteiden tuonti on näin ollen sallittua kyseisen kolmannen maan koko alueelta.

(6)

Israel on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin taudinpurkauksesta alueellaan.

(7)

Vahvistetun HPAI-taudinpurkauksen vuoksi Israelin aluetta ei enää voida pitää kyseisestä taudista vapaana, minkä vuoksi Israelin eläinlääkintäviranomaiset ovat keskeyttäneet eläinlääkärintodistusten myöntämisen tiettyjä siipikarjatuotteita sisältäville lähetyksille. Israel on myös hävittänyt kaikki altistuneet eläimet taudin torjumiseksi ja sen leviämisen estämiseksi.

(8)

Komissiolle on toimitettu tiedot toteutetuista torjuntatoimenpiteistä. Komissio on arvioinut kyseiset tiedot ja Israelin epidemiologisen tilanteen.

(9)

Israelin ripeät ja päättäväiset toimet taudin rajoittamiseksi ja epidemiologisen tilanteen arvioinnin myönteinen tulos tekevät mahdolliseksi rajata tiettyjen siipikarjatuotteiden unioniin tuontia koskevat rajoitukset niihin vyöhykkeisiin, joilla tautia esiintyy ja joille Israelin eläinlääkintäviranomaiset ovat asettaneet rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan puhkeamisen vuoksi.

(10)

Lisäksi Israelissa toteutetaan lintuinfluenssan valvontatoimia, jotka selvästi vastaavat asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä IV olevassa II osassa vahvistettuja vaatimuksia.

(11)

Kun otetaan huomioon epidemiologisen tilanteen suotuisa kehitys ja taudin hävittämiseksi toteutettavat lintuinfluenssan valvontatoimet, on asianmukaista rajata ajanjakso, joksi tuontilupien myöntäminen unioniin keskeytetään, päättymään 1 päivänä toukokuuta 2010.

(12)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitettä I olisi muutettava.

(13)

Jotta vyöhykejakoa koskevien vaatimusten täytäntöönpano ja sen myötä kaupan aloittaminen uudelleen voisi tapahtua mahdollisimman nopeasti, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisemista seuraavana päivänä.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I oleva 1 osa tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 26 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I oleva 1 osa seuraavasti:

”1   OSA

Luettelo kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymisajankohta (1)

Alkamisajankohta (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albania

AL-0

Koko maa

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentiina

AR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australia

AU-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brasilia

BR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Seuraavat osavaltiot:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Seuraavat osavaltiot:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal ja seuraavat osavaltiot:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Valko-Venäjä

BY-0

Koko maa

EP ja E (molemmat ’ainoastaan kuljetukseen EU:n kautta’)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Sveitsi

CH-0

Koko maa

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Chile

CL-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Kiina

CN-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandongin maakunta

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Grönlanti

GL-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Koko Hongkongin erityishallintoalue

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Kroatia

HR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Israel

IL-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Israelin alue lukuun ottamatta IL-2-alueita

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Seuraavien rajojen sisällä oleva Israelin alue:

lännessä:

tie nro 4.

etelässä:

tie nro 5812, joka liittyy tiehen nro 5815.

idässä:

turva-aita tiehen nro 6513 asti.

pohjoisessa:

tie nro 6513 tien 65 risteykseen asti.

Tästä kohdasta suorassa linjassa Givat Nilin sisäänkäynnille asti ja siitä suorassa linjassa teiden 652 ja 4 risteykseen.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

S4

IN – Intia

IN-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islanti

IS-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korean tasavalta

KR-0

Koko maa

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Montenegro

ME-O

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malesia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Länsi-Malesia

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK –

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (4)

MK-0 (4)

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksiko

MX-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Uusi-Kaledonia

NC-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Uusi-Seelanti

NZ-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint Pierre ja Miquelon

PM-0

Koko alue

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia (5)

RS-0 (5)

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Venäjä

RU-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapore

SG-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thaimaa

TH-0

Koko maa

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunisia

TN-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turkki

TR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Yhdysvallat

US-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Uruguay

UY-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Etelä-Afrikka

ZA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Koko maa

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Ennen tätä päivämäärää tuotettuja hyödykkeitä saa tuoda unioniin, merikuljetukset mukaan luettuina, 90 päivän ajan kyseisestä päivämäärästä.

(2)  Unioniin saa tuoda ainoastaan tämän päivämäärän jälkeen tuotettuja hyödykkeitä.

(3)  Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; väliaikainen koodi, joka ei vaikuta millään tavalla maan lopulliseen, Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi hyväksyttävään nimeen.

(5)  Lukuun ottamatta Kosovoa siten kuin 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244 on määritelty.”


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/19


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 333/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Calpis Co. Ltd. Japan, jota edustaa Euroopan unionissa Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä varten jätettiin hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen uutta käyttötapaa vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö on hyväksytty komission asetuksella (EY) N:o 1444/2006 (2) broilerien ruokinnassa.

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi vieroitettujen porsaiden ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ‘elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 9 päivänä joulukuuta 2009 antamassaan lausunnossa (3), että Bacillus subtilis C-3102:lla (DSM 15544) ei ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että kyseisen valmisteen käyttö voi parantaa eläinten tuotosta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityisiä vaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 271, 30.9.2006, s. 19.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1426.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, jota edustaa Euroopan unionissa Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Ranska

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Lisäaineen koostumus:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), vähintään 1,0 × 1010 PMY/g

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Bacillus subtilis C-3102:n (DSM 15544) elinkykyiset itiöt (PMY)

 

Analyysimenetelmä (1):

 

Lukumäärän määrittäminen: pintaviljely tryptoni-soija-agarilla kaikissa kohdematriiseissa (EN 15874:2009)

 

Tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

Porsaat (vieroitetut)

3 × 108

1.

Lisäaineen, esiseoksen ja rehuseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa

2.

Käytetään vieroitetuille porsaille noin 35 kg:aan asti.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

13 päivänä toukokuuta 2020


(1)  Yksityiskohtaisia tietoja analyysimenetelmistä seuraavassa yhteisön vertailulaboratorion osoitteessa: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/21


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 334/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

asetuksen (EY) N:o 721/2008 muuttamisesta rehun lisäaineen koostumuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 721/2008 (2) sallitaan runsaasti punaista karotenoidia sisältävän Paracoccus carotinifaciens -bakteerista tehdyn valmisteen käyttö lohille ja taimenille tarkoitetun rehun lisäaineena 15 päivään elokuuta 2018 asti. Kyseinen rehun lisäaine luokitellaan ”sensoristen lisäaineiden” lisäaineluokassa funktionaalisen ryhmän ”a) väriaineet” alakohtaan ”ii) aineet, jotka eläimille ruokittuina lisäävät väriä eläinperäisiin elintarvikkeisiin”.

(2)

Komissio on saanut hakemuksen, jossa pyydetään hyväksynnän edellytysten muuttamista tämän rehun lisäaineen koostumuksen osalta. Hakemuksen mukana toimitettiin tarvittavat hakemusta tukevat tiedot. Komissio toimitti hakemuksen edelleen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi tammikuussa 2010 antamassaan lausunnossa, ettei pyydetty muutos vaikuttaisi tuotteen turvallisuuteen eikä tehokkuuteen (3).

(4)

Muutetun valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 721/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 721/2008 liitteessä olevassa kolmannessa sarakkeessa ”Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä”

 

ilmaisut

”—

10–15 g/kg adonirubiinia

3–5 g/kg kantaksantiinia”

 

ilmaisuilla

”—

7–15 g/kg adonirubiinia

1–5 g/kg kantaksantiinia”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 198, 26.7.2008, s. 23.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/22


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 335/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

metioniinin hydroksianalogin sinkkikelaatin hyväksymisestä rehun lisäaineena kaikkien eläinlajien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä varten jätettiin hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee metioniinin hydroksianalogin sinkkikelaatin hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 11 päivänä marraskuuta 2009 (2) sekä 16 päivänä huhtikuuta 2008 (3) ja 2 päivänä huhtikuuta 2009 (4) antamissaan lausunnoissa, että metioniinin hydroksianalogin sinkkikelaatilla ei ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Huhtikuun 16 päivänä 2008 annetun lausunnon mukaan kyseisen valmisteen käyttö voidaan katsoa hyväksikäytettävissä olevan sinkin lähteeksi, ja se täyttää ravitsemuksellisen lisäaineen vaatimukset kaikkien eläinlajien osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen suosittelee asianmukaisia toimenpiteitä käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Sen mukaan erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti olisi hyväksyttävä.

(6)

Metioniinin hydroksianalogin sinkkikelaatin hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena 25 päivänä syyskuuta 2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 888/2009 (5) kyseinen valmiste hyväksyttiin jo broilerien rehun lisäaineena. Kyseinen asetus olisi kumottava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”hivenaineyhdisteet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 888/2009.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7(11): 1381.

(3)  The EFSA Journal (2008) 694, 1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  EUVL L 254, 26.9.2009, s. 71.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Alkuaineen (Zn) pitoisuus mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: hivenaineyhdisteet

3b6.10

Metioniinin hydroksianalogin sinkkikelaatti

 

Lisäaineen kuvaus:

 

Metioniinin hydroksianalogin sinkkikelaatti, joka sisältää 17,5–18 % sinkkiä ja 81 % (2-hydroksi-4-metyylitio)butaanihappoa

 

Mineraaliöljy: ≤ 1 %

 

Analyysimenetelmä (1):

Induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) standardin EN 15510:2007 mukaisesti.

Kaikki lajit

 

Lemmikkieläimet: 250 (yhteensä)

Kalat: 200 (yhteensä)

Muut lajit: 150 (yhteensä)

Juottorehut ja maidonkorvikkeet: 200 (yhteensä)

1.

Lisäaine sekoitetaan rehuseokseen esiseoksena.

2.

Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

13. toukokuuta 2020


(1)  Yksityiskohtaisia tietoja analyysimenetelmistä seuraavassa yhteisön vertailulaboratorion osoitteessa: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/25


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 336/2010,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On tarkoituksenmukaista, että vaikka sitovat tariffitiedot, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön, eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, haltija voi edelleen vedota niihin yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon 2 sarakkeen CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Levy, jonka halkaisija on noin 580 mm ja paksuus noin 3 mm, joka koostuu kahdesta polyuretaanikerroksesta, joista toiseen on työstetty uria ja toisessa on irrotettavalla muoviliuskalla suojattu liimakerros (ns. polymeerityyny).

Tavaraa käytetään pii- ja puolijohdekiekkojen valmistukseen käytettävissä koneissa. Se kiinnitetään tällaisiin koneisiin kuuluvan vaihdettavan työkalun kantajapäähän, ja sitä käytetään kiekkojen tasoittamiseen ja kiillottamiseen.

3919 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 1 ja 6 sekä CN-koodien 3919 ja 3919 90 00 nimiketekstien mukaisesti.

Tavaraa ei voi luokitella nimikkeeseen 8486 vain tai pääasiassa puolijohdekiekkojen valmistukseen käytettävän koneen osana tai tarvikkeena, koska sillä ei ole ominaisuuksia, joiden perusteella sitä voitaisiin pitää tällaisen koneen osana tai tarvikkeena.

Koska kyseessä on kulutustavara, se on luokiteltava perusaineen mukaisesti CN-koodiin 3919 90 00 itsekiinnittyvänä levynä tai muovilevynä.

2.

Levy, jonka halkaisija on noin 580 mm ja paksuus noin 2 mm, joka koostuu kahdesta synteettihuopakerroksesta, joista toinen on kyllästetty polymeerisellä sidosaineella (polyuretaania) (ns. poromeerinen tyyny). Toisessa kerroksessa on irrotettavalla muoviliuskalla suojattu liimakerros.

Tavaraa käytetään pii- ja puolijohdekiekkojen valmistukseen käytettävissä koneissa. Se kiinnitetään tällaisiin koneisiin kuuluvan vaihdettavan työkalun kantajapäähän, ja sitä käytetään kiekkojen suoristamiseen/tasoittamiseen.

5911 90 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 1 ja 6, XI jakson 7 huomautuksen a kohdan, XVI jakson 1 huomautuksen e kohdan, 59 ryhmän 7 huomautuksen b kohdan sekä CN-koodien 5911, 5911 90 ja 5911 90 90 nimiketekstien mukaan.

Tavaraa ei voi luokitella nimikkeeseen 8486 vain tai pääasiassa puolijohdekiekkojen valmistukseen käytettävän koneen osana tai tarvikkeena, koska sillä ei ole ominaisuuksia, joiden perusteella sitä voitaisiin pitää tällaisen koneen osana tai tarvikkeena.

Tuote on XVI jakson 1 huomautuksen e kohdassa tarkoitettu teknisiin tarkoituksiin käytettävä tavara, koska sitä käytetään pii- ja puolijohdekiekkojen valmistukseen käytettävissä koneissa kiekkojen suoristamiseen/tasoittamiseen.

Se on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 5911 90 90 tekstiilitavarana (perusaine), jollaisia käytetään teknisiin tarkoituksiin (ks. 59 ryhmän 7 huomautuksen b kohta).


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/27


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 337/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/29


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 338/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XV osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Naudanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty terveysmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi täytettävä myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädetyt vaatimukset.

(5)

Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä 21 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1359/2007 (5) 7 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan erityistukea alennetaan, jos vietäväksi tarkoitetun luuttoman lihan määrä on vähintään 85 prosenttia mutta alle 95 prosenttia luuttomaksi leikkaamisesta syntyvien palojen kokonaispainosta.

(6)

Sen vuoksi komission asetus (EY) N:o 62/2010 (6) olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1359/2007 7 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tuotekoodiin 0201 30 00 9100 kuuluvien tuotteiden tukea alennetaan 7 eurolla 100 kilogrammalta.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 62/2010.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUVL L 17, 22.1.2010, s. 33.


LIITE

Naudanliha-alalla 23 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

48,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

48,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

61,0

B03

EUR/100 kg nettopaino

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

22,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

84,7

B03

EUR/100 kg nettopaino

49,8

EG

EUR/100 kg nettopaino

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

50,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

29,9

EG

EUR/100 kg nettopaino

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

22,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

20,7

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen koodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

B00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle).

B02

:

B04 ja määräpaikka EG.

B03

:

Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, muonitus ja tarvikkeet (33 ja 42 artiklassa sekä soveltuvin osin komission asetuksen (EY) N:o 612/2009 (EYVL L 186, 17.7.2009, s. 1) 41 artiklassa tarkoitetut määräpaikat).

B04

:

Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Libanon, Syyria, Irak, Iran, Israel, Länsiranta ja Gazan alue, Jordania, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thaimaa, Vietnam, Indonesia, Filippiinit, Kiina, Pohjois-Korea, Hongkong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Burundi, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Angola, Etiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tansania, Seychellit ja siihen kuuluvat alueet, brittiläinen Intian valtameren alue, Mosambik, Mauritius, Komorit, Mayotte, Sambia, Malawi, Etelä-Afrikka, Lesotho.


(1)  Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tähän alanimikkeeseen luokittelu edellyttää komission asetuksen (EY) N:o 433/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 3) liitteessä olevan todistuksen esittämistä.

(3)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1359/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21) ja tarvittaessa komission asetuksessa (EY) N:o 1741/2006 (EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(4)  Komission asetuksen (EY) N:o 1643/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 7) edellytyksiä noudattaen.

(5)  Komission asetuksen (ETY) N:o 1041/2008 (EUVL L 281, 24.10.2008, s. 3) edellytyksiä noudattaen.

(6)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (EUVL L 325, 24.11.2006, s. 12) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(7)  Vähärasvaisen naudanlihan pitoisuus, lukuun ottamatta rasvaa, määritetään komission asetuksen (ETY) N:o 2429/86 (EYVL L 210, 1.8.1986, s. 39) liitteessä kuvattua määritysmenetelmää noudattaen.

Keskimääräisellä pitoisuudella tarkoitetaan näytteen määrää sellaisena kuin se määritellään komission asetuksen (EY) N:o 765/2002 (EYVL L 117, 4.5.2002, s. 6) 2 artiklan 1 kohdassa. Näyte on otettava asianomaisen erän siitä osasta, jossa riski on suurin.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/33


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 339/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 20 päivänä huhtikuuta 2010 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 20 päivänä huhtikuuta 2010, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen 1 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetuille tuotteille eikä 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/34


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 340/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 20 päivänä huhtikuuta 2010 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 20 päivänä huhtikuuta 2010, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen 1 artiklan c alakohdassa tarkoitetulle tuotteelle eikä sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/35


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 341/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

muna-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XIX osassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Munien markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka noudattavat elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (2) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (3) säädettyjä vaatimuksia sekä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan merkintävaatimuksia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevassa A kohdassa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.


LIITE

23 päivästä huhtikuuta 2010 sovellettavat muna-alan vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 kpl

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 kpl

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

E09

:

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Hongkong EHA, Venäjä ja Turkki.

E10

:

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.

E19

:

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä E09 ja E10 kohdassa tarkoitetut.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/37


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 342/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XX osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Siipikarjanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty tunnistusmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi noudatettava myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) säädettyjä vaatimuksia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa tarkoitettujen tunnistusmerkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.


LIITE

Siipikarjanliha-alalla 23 päivästä huhtikuuta 2010 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

V03:

A24, Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/39


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 343/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XVII osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sianlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty tunnistusmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi täytettävä myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädetyt vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.


LIITE

Sianliha-alalla 23 päivästä huhtikuuta 2010 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/41


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 344/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 143 artiklan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 7 päivänä heinäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 614/2009 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen perustana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on välttämätöntä muuttaa eräiden tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Sen vuoksi edustavat hinnat olisi julkaistava.

(3)

Markkinoiden tilanne huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47.


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 22 päivänä huhtikuuta 2010 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 70-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

114,5

0

AR

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Kananrintaa, jäädytetty

190,1

7

BR

0207 14 60

Kanan koipi-reisipalat, jäädytetty

110,3

10

BR

0207 25 10

Kalkkunaa: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa), jäädytetty

146,0

4

BR

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Munankeltuainen

318,2

0

AR

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

325,9

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Muna-albumiini (ovalbumiini), kuivattu

531,4

0

AR


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ’ZZ’ tarkoittaa ’muuta alkuperää’.”


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/43


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 345/2010,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettujen ja kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa XIX osassa lueteltujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä XX olevassa V osassa lueteltuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa V osassa mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan 28 kohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta olisi vahvistettava samaksi ajanjaksoksi, joka otetaan huomioon vahvistettaessa näihin samoihin sellaisenaan vietäviin tuotteisiin sovellettavat tuet.

(4)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa V osassa mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrät 23 päivästä huhtikuuta 2010

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määräpaikka (1)

Tuen määrä

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

 

– siipikarjan munat:

 

 

0407 00 30

– – muut:

 

 

a)

vietäessä CN-koodeihin 3502 11 90 ja 3502 19 90 kuuluvaa ovalbumiinia

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

vietäessä muita tavaroita

01

0,00

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

 

– munankeltuainen:

 

 

0408 11

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 11 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

84,72

0408 19

– – muu:

 

 

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – nestemäinen:

 

 

makeuttamaton

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – jäädytetty:

 

 

makeuttamaton

01

42,53

– muu:

 

 

0408 91

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 91 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

53,67

0408 99

– – muu:

 

 

ex 0408 99 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

9,00


(1)  Määräpaikat:

01

kolmannet maat. Kyseisiä määriä ei sovelleta Sveitsin ja Liechtensteinin osalta tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Turkki, Hongkong EHA ja Venäjä;

03

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit;

04

kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä 02 ja 03 kohdassa ilmoitetut.


PÄÄTÖKSET

23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2010,

eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden tietokannasta (Eudamed)

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2363)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/227/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/385/ETY (1) ja erityisesti sen 10 b artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon lääkinnällisistä laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY (2) ja erityisesti sen 14 a artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista 27 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/79/EY (3) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiveihin 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY sisältyy eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden tietokantaa koskevia säännöksiä, joissa edellytetään kyseisen tietokannan perustamista.

(2)

Eurooppalaisen lääkinnällisten laitteiden tietokannan avulla halutaan tehostaa markkinavalvontaa järjestämällä toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus saada nopeasti tietoja valmistajista, valtuutetuista edustajista, laitteista, todistuksista ja valvonnasta, jakaa tietoa kliinisistä tutkimuksista sekä edistää kyseisten direktiivien yhtenäistä soveltamista erityisesti rekisteröintivaatimusten osalta.

(3)

Sen vuoksi tietokannassa olisi oltava direktiiveissä 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY edellytetyt tiedot, etenkin valmistajien ja laitteiden rekisteröintitiedot, todistusten myöntämistä, uusimista, muuttamista, täydentämistä, peruuttamista määräajaksi tai kokonaan tai epäämistä koskevat tiedot, valvontamenettelyn perusteella saadut tiedot sekä tiedot kliinisistä tutkimuksista.

(4)

Tällaiseksi tietokannaksi Euroopan komissio on kehittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa eurooppalaisen lääkinnällisiä laitteita koskevan tietokannan (Eudamed), jota monet jäsenvaltiot käyttävät nyt vapaaehtoisesti.

(5)

Tiedot olisi tallennettava tietokantaan ennalta määrättyjä tiedonsiirtomenetelmiä käyttäen.

(6)

Tallennettaessa Eudamediin tietoja lääkinnällisistä laitteista on paikallaan käyttää kansainvälisesti hyväksyttyä nimikkeistöä, jotta laitteet kuvattaisiin yhtenäisellä tavalla ja tietokantaa voitaisiin käyttää tehokkaasti. Koska laitteita koskevat tiedot voidaan tallentaa millä tahansa yhteisön virallisella kielellä, laitteista olisi käytettävä numerokoodia, jonka avulla laitteet löytyisivät tietokannasta helposti.

(7)

Tällainen kansainvälisesti hyväksytty nimikkeistö on standardin EN ISO 15225:2000 ”Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden nimikkeistö viranomaismääräyksiin liittyvää tietojenvaihtoa varten” pohjalta kehitetty lääkinnällisten laitteiden maailmanlaajuinen nimikkeistö. Lääkinnällisistä laitteista 2 päivänä joulukuuta 2003 annetuissa neuvoston päätelmissä (4) tuotiin uudelleen esille tarve Eudamed-tietokannan perustamiseen ja ylläpitämiseen sekä se, että tietokannan perustaksi olisi otettava käyttöön lääkinnällisten laitteiden maailmanlaajuinen nimikkeistö.

(8)

Jäsenvaltioille on taattava asianmukainen siirtymäaika, jotta ne voivat valmistautua Eudamedin pakolliseen käyttöön ja ottaa huomioon aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 90/385/ETY, lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY sekä biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta 5 päivänä syyskuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/47/EY (5) tehdyt muutokset.

(9)

Jäsenvaltioilta olisi edellytettävä ajalta ennen 1 päivää toukokuuta 2011 olevien tietojen tallentamista ainoastaan siinä laajuudessa kuin Eudamedin tulevan toiminnan kannalta on tarpeen. Eudamedin sisällön aukottoman kattavuuden kannalta siihen olisi tallennettava ajalta ennen 1 päivää toukokuuta 2011 direktiiveissä 93/42/ETY ja 98/79/EY edellytetyt tiedot valmistajien ja valtuutettujen edustajien sekä laitteiden rekisteröinnistä siinä muodossa kuin ne ovat saatavilla kussakin maassa.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat lääkinnällisiä laitteita käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä perustetaan eurooppalainen lääkinnällisten laitteiden tietokanta (Eudamed) direktiivin 90/385/ETY 10 b artiklan 3 kohdassa, direktiivin 93/42/ETY 14 a artiklan 3 kohdassa ja direktiivin 98/79/EY 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi tietokannaksi.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 90/385/ETY 10 b artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, direktiivin 93/42/ETY 14 a artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa ja direktiivin 98/79/EY 12 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot tallennetaan Eudamediin tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Kliinisten tutkimusten osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että Eudamediin tallennetaan tiedot direktiivin 90/385/ETY 10 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 93/42/ETY 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista sekä direktiivin 90/385/ETY 10 artiklan 3 ja 4 kohdassa ja direktiivin 93/42/ETY 15 artiklan 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut tiedot tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Eudamedissä käytetään suojattua internetsivujen välittämiseen käytettävää HTTPS-protokollaa ja XML-merkintäkieltä.

4 artikla

Tallentaessaan tietoja Eudamediin jäsenvaltiot voivat valita suoran tietojen tallennuksen ja XML-tiedostojen lataamisen välillä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tallennettaessa tietoja Eudamediin lääkinnälliset laitteet kuvataan kansainvälisesti hyväksytyn lääkinnällisten laitteiden nimikkeistön koodeilla.

5 artikla

Mitä tulee ajalta ennen 6 artiklassa tarkoitettua päivää oleviin tietoihin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että Eudamediin tallennetaan tiedot valmistajien, valtuutettujen edustajien ja laitteiden rekisteröinneistä direktiivin 93/42/ETY 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ja direktiivin 98/79/EY 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Kyseiset tiedot on tallennettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2012.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on sovellettava tätä päätöstä 1 päivästä toukokuuta 2011.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 189, 20.7.1990, s. 17.

(2)  EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1.

(3)  EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.

(4)  EUVL C 20, 24.1.2004, s. 1.

(5)  EUVL L 247, 21.9.2007, s. 21.


LIITE

Pakolliset tietokentät Eudamed-tietokannan moduuleissa, jotka vastaavat direktiiveihin 93/42/ETY, 90/385/ETY ja 98/79/EY perustuvia velvoitteita

Direktiivi 93/42/ETY

Eudamed-tietueeseen vaadittavat vähimmäistiedot

14 a artiklan 1 kohdan a alakohta ja 14 artiklan 1 ja 2 kohta

1.

Toimija (valmistaja/valtuutettu edustaja)

a)

Nimi

b)

Katuosoite

c)

Paikkakunta

d)

Postinumero

e)

Maa

f)

Puhelin tai sähköposti

g)

Asema

2.

Laite

a)

Kansainvälisesti hyväksytyn nimikkeistön koodi (jos tiedot on tuotettu 1. päivän toukokuuta 2011 jälkeen)

b)

Laitteen nimi tai merkki tai, jos ne eivät ole tiedossa, laitteen yleisnimitys

14 a artiklan 1 kohdan b alakohta

3.

Todistus

a)

Todistuksen numero

b)

Todistuksen tyyppi

c)

Antopäivä

d)

Viimeinen voimassaolopäivä

e)

Valmistaja ja tarpeen mukaan valtuutettu edustaja (ks. 1 kohdassa (Toimija) mainitut kentät)

f)

Ilmoitettu laitos (valitaan järjestelmästä)

g)

Toiminta-alan yleinen kuvaus ja tarpeen mukaan yksityiskohtaiset tiedot laitteista (ks. 2 kohdassa (Laite) mainitut kentät)

h)

Todistuksen status ja tarpeen mukaan ilmoitetun laitoksen päätöksen perusteet

14 a artiklan 1 kohdan c alakohta ja 10 artiklan 3 kohta

4.

Tapahtuma (toimivaltaisen kansallisen viranomaisen ilmoitus)

a)

Toimivaltaisen viranomaisen viite

b)

Valmistaja, tarpeen mukaan valtuutettu edustaja (ks.1 kohdassa (Toimija) mainitut kentät)

c)

Valmistajan yhteystiedot

d)

Valmistajan viite/FSCA-numero (Field Safety Corrective Action – käyttöturvallisuutta korjaava toimenpide)

e)

Laite (ks. 2 kohdassa (Laite) mainitut kentät) ja lisäksi tarpeen mukaan erän numero, sarjanumero ja ohjelmistoversio

f)

Ilmoitettu laitos (valitaan järjestelmästä)

g)

Laitteen tiedetään olevan markkinoilla …..

h)

Luottamuksellinen

i)

Kattava tutkimus

j)

Taustatietoja (kuvaus)

k)

Päätelmät

l)

Suositus

m)

Toimi ja toimen kuvaus

14 a artiklan 1 kohdan d alakohta ja 15 artiklan 1, 6 ja 7 kohta

5.

Kliininen tutkimus

a)

Valmistaja ja tarpeen mukaan valtuutettu edustaja (ks. 1 kohdassa (Toimija) mainitut kentät)

b)

Laite (ks. 2 kohdassa (Laite) mainitut kentät)

c)

Tutkimuksen nimi

d)

Pöytäkirjan numero

e)

Ensisijainen tavoite

f)

Toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot tämän kliinisen tutkimuksen osalta

g)

Toimivaltaisen viranomaisen 15 artiklan 6 kohdan nojalla tekemät päätökset, päätöksen päivämäärä ja perustelut

h)

Lopettaminen 15 artiklan 7 kohdan nojalla ennenaikaisesti turvallisuussyistä, päätöksen päivämäärä ja perustelut

Direktiivi 90/385/ETY

Eudamed-tietueeseen vaadittavat vähimmäistiedot

10 b artiklan 1 kohdan a alakohta

6.

Todistus (ks. 3 kohdassa (Todistus) mainitut kentät)

10 b artiklan 1 kohdan b alakohta ja 8 artiklan 3 kohta

7.

Tapahtuma (ks. 4 kohdassa (Tapahtuma) mainitut kentät)

10 b artiklan 1 kohdan c alakohta ja 10 artiklan 1, 3 ja 4 kohta

8.

Kliininen tutkimus (ks. 5 kohdan (Kliininen tutkimus) a–f alakohdassa mainitut kentät)

a)

Toimivaltaisen viranomaisen 10 artiklan 3 kohdan nojalla tekemät päätökset, päätöksen päivämäärä ja perustelut

b)

Lopettaminen 10 artiklan 4 kohdan nojalla ennenaikaisesti turvallisuussyistä, päätöksen päivämäärä ja perustelut

Direktiivi 98/79/EY

Eudamed-tietueeseen vaadittavat vähimmäistiedot

12 artiklan 1 kohdan a alakohta, 10 artiklan 1, 3 ja 4 kohta ja liitteessä VIII oleva 4 kohta

9.

Toimija (kaikilta in vitro -diagnostiikan lääkinnällisiltä laitteilta)

Valmistajan tai sen mahdollisen valtuutetun edustajan osoite (ks. 1 kohdassa (Toimija) mainitut kentät)

10.

Laite

Kaikilta in vitro -diagnostiikan laitteilta

a)

Laite (ks. 2 kohdassa (Laite) mainitut kentät)

b)

Tieto siitä, onko kyseessä ”uusi” laite

c)

Markkinoille saattamisen keskeytyminen

Lisäksi liitteen II ja itsetestauksen osalta

d)

Suorituskyvyn arviointitulos, tarpeen mukaan

e)

Todistukset (ks. 3 kohdassa (Todistus) mainitut kentät)

f)

Yhdenmukaisuus yhteisten teknisten eritelmien kanssa, tarpeen mukaan

g)

Laitteen tunniste

12 artiklan 1 kohdan b alakohta

11.

Todistus (ks. 3 kohdassa (Todistus) mainitut kentät)

12 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 11 artiklan 3 kohta

12.

Tapahtuma (ks. 4 kohdassa (Tapahtuma) mainitut kentät)


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/49


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010,

luvan antamisesta Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä valmistettavan soseen ja tiivisteen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2397)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/228/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tahitian Noni International Inc. esitti 20 päivänä huhtikuuta 2006 Belgian toimivaltaisille viranomaisille hakemuksen Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä valmistettavan soseen ja tiivisteen saattamisesta markkinoille elintarvikkeiden uusina ainesosina.

(2)

Belgian toimivaltainen elintarvikkeiden arviointielin antoi 28 päivänä helmikuuta 2007 ensiarvioraporttinsa. Ensiarvioraportissaan se tuli siihen tulokseen, että Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä valmistettavan soseen ja tiivisteen käyttö elintarvikkeiden ainesosana on hyväksyttävää.

(3)

Komissio toimitti ensiarvioraportin kaikille jäsenvaltioille 28 päivänä maaliskuuta 2007.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdassa säädetyssä 60 päivän määräajassa esitettiin kyseisen kohdan mukaisia perusteltuja muistutuksia tuotteen saattamisesta markkinoille.

(5)

Sen vuoksi kuultiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA) 7 päivänä marraskuuta 2007.

(6)

Erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä EFSAn tiedelautakunta totesi Euroopan komission pyynnöstä 13 päivänä maaliskuuta 2009 antamassaan lausunnossa, joka koskee Morinda citrifolia (noni) -hedelmistä valmistettavan soseen ja tiivisteen turvallisuutta elintarvikkeiden uusina ainesosina, että nonihedelmäsose ja -tiiviste ovat ihmiselle turvallisia.

(7)

Tieteellisen arvioinnin perusteella todetaan, että Morinda citrifolia (noni) -hedelmistä valmistettava sose ja tiiviste täyttävät asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Morinda citrifolia (noni) -hedelmistä valmistettava sose ja tiiviste, sellaisina kuin ne on määritelty liitteessä I, voidaan saattaa unionin markkinoille elintarvikkeiden uusina ainesosina käytettäväksi liitteessä II mainittuihin käyttötarkoituksiin.

2 artikla

Tällä päätöksellä sallitun Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä valmistettavan soseen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Morinda citrifolia -hedelmäsose” tai ”nonihedelmäsose”.

Tällä päätöksellä sallitun Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä valmistettavan tiivisteen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Morinda citrifolia -hedelmätiiviste” tai ”nonihedelmätiiviste”.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu yritykselle Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, Yhdysvallat.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.


LIITE I

Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä saatavan soseen ja tiivisteen koostumuserittely

Kuvaus:

Morinda citrifolia -kasvin hedelmät poimitaan käsin. Siemenet ja kuoret erotellaan koneellisesti soseutetuista hedelmistä. Pastöroinnin jälkeen sose pakataan aseptisiin säiliöihin ja säilytetään viileässä.

Morinda citrifolia -tiiviste valmistetaan M. citrifolia -soseesta käsittelemällä sosetta ensin pektolyyttisten entsyymien avulla (50–60 °C:ssa 1–2 tunnin ajan). Sen jälkeen sose kuumennetaan pektinaasien inaktivoimiseksi ja jäähdytetään välittömästi. Mehu erotetaan dekantterilingossa. Tämän jälkeen mehu kerätään ja pastöroidaan. Lopuksi se tiivistetään tyhjiöhaihduttimessa 6–8 Brix-asteesta lopullisen tiivisteen 49–51 Brix-asteeseen.

Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä saatavan soseen ja tiivisteen koostumus

Kosteus

89–93 %

48–53 %

Proteiini

< 0,6 g/100 g

3–3,5 g/100 g

Rasva

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Tuhka

< 1 g/100 g

4,5–5 g/100 g

Hiilihydraattien kokonaismäärä

5–10 g/100 g

37–45 g/100 g

Fruktoosi

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Glukoosi

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Ravintokuidut

1,5–3 g/100 g

1,5–5 g/100 g

5,15-dimetyylimorindoli (1)

0,19–0,20 μg/ml

0,11–0,77 μg/ml

Lusidiini (1)

Ei havaittavissa

Ei havaittavissa

Alitsariini (1)

Ei havaittavissa

Ei havaittavissa

Rubiadiini (1)

Ei havaittavissa

Ei havaittavissa


(1)  Käyttäen hakijan kehittämää ja validoimaa HPLC-UV-menetelmää Morinda citrifolia -soseen ja -tiivisteen antrakinonipitoisuuksien määrittämisessä.

Toteamisrajat: 2,5 ng/ml (5,15-dimetyylimorindoli); 50,0 ng/ml (lusidiini); 6,3 ng/ml (alitsariini) ja 62,5 ng/ml (rubiadiini).


LIITE II

Morinda citrifolia -kasvin hedelmistä saatavan soseen ja tiivisteen käyttötarkoitukset

Tuoteryhmä

Morinda citrifolia -hedelmän enimmäispitoisuus

sose

tiiviste

Makeiset

45 g/100 g

10 g/100 g

Viljapatukat

53 g/100 g

12 g/100 g

Ravintojuomajauheet (”muut juomat”, kuivapaino)

53 g/100 g

12 g/100 g

Virvoitusjuomat

11 g/100 g

3 g/100 g

Jäätelöt ja sorbetit

31 g/100 g

7 g/100 g

Jogurtit

12 g/100 g

3 g/100 g

Keksit

53 g/100 g

12 g/100 g

Pullat, kakut ja leivokset

53 g/100 g

12 g/100 g

Aamiaismurot (kokojyväviljasta valmistetut)

88 g/100 g

20 g/100 g

Hillot ja hyytelöt (hedelmäsäilykkeet)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Makeat levitteet, täytteet ja kuorrutteet

31 g/100 g

7 g/100 g

Maustekastikkeet, pikkelsit, paistinkastikkeet ja mausteet

88 g/100 g

20 g/100 g

Ravintolisät (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (2) mukaisesti)

26 g valmistajan suosittelemaa päiväannosta kohden

6 g valmistajan suosittelemaa päiväannosta kohden


(1)  Perustuu käsiteltävään määrään, josta valmistetaan 100 g lopullista tuotetta.

(2)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.


23.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2010,

Italian asetusluonnoksesta, jossa asetetaan standardit kestomaidon, iskukuumennetun maidon, mikrosuodatetun pastöroidun maidon ja korkeassa lämpötilassa pastöroidun maidon sekä maitotuotteiden merkinnöille

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2436)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/229/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian viranomaiset ilmoittivat komissiolle 25 päivänä elokuuta 2009 direktiivin 2000/13/EY 19 artiklan toisessa kohdassa säädetyllä menettelyllä asetusluonnoksesta, jossa asetetaan standardit kestomaidon, iskukuumennetun maidon, mikrosuodatetun pastöroidun maidon ja korkeassa lämpötilassa pastöroidun maidon sekä maitotuotteiden merkinnöille.

(2)

Ilmoitetun asetuksen 1 pykälän mukaan asetusta sovelletaan kestomaitoon, iskukuumennettuun maitoon, mikrosuodatettuun pastöroituun maitoon ja korkeassa lämpötilassa pastöroituun maitoon sekä maitotuotteisiin.

(3)

Ilmoitetun asetuksen 2 pykälässä edellytetään, että steriloidun kestomaidon, iskukuumennetun maidon, mikrosuodatetun pastöroidun maidon ja korkeassa lämpötilassa pastöroidun maidon merkinnöissä on ilmoitettava kyseisellä käsittelyllä käsitellyn maidon alkuperä.

(4)

Ilmoitetun asetuksen 3 pykälän 1 momentissa säädetään, että maitotuotteiden merkinnöissä on ilmoitettava kyseisten tuotteiden valmistuksessa käytetyn maidon alkuperä.

(5)

Ilmoitetun asetuksen 3 pykälän 3 momentissa säädetään, että maidon tai maitotuotteiden jalostuksesta saatuja aineita sisältävien juustojen, raejuustot mukaan luettuina, merkinnöissä on nämä aineet sisällytettävä ainesosaluetteloon ja ilmoitettava kyseisten aineiden jalostuksessa käytetyn maidon alkuperä.

(6)

Ilmoitetun asetuksen 4 pykälässä säädetään, että juustoaineesta saatujen juustojen merkinnöissä on ilmoitettava juustoaineessa käytetyn maidon alkuperä.

(7)

Direktiivillä 2000/13/EY yhdenmukaistetaan elintarvikkeiden merkintöjä koskevat säännöt säätämällä toisaalta tiettyjen kansallisten säännösten yhdenmukaistamisesta ja toisaalta järjestelyistä, jotka koskevat yhdenmukaistamattomia kansallisia säännöksiä. Yhdenmukaistamisen laajuus määritellään kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa, jossa luetellaan tiedot, jotka on pakollisesti merkittävä elintarvikkeisiin ”edellytyksin, joista säädetään 4–17 artiklassa, ja jollei sanotuista artikloista muuta johdu”.

(8)

Direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan mukaan elintarvikkeen alkuperän tai lähtöpaikan ilmoittaminen on pakollista, ”jos sen ilmoittamatta jättäminen saattaisi johtaa kuluttajaa olennaisesti harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperästä tai lähtöpaikasta”. Tällä säännöksellä otettiin käyttöön asianmukainen järjestely, jolla pyritään estämään kuluttajien johtaminen harhaan tapauksissa, joissa jotkin tekijät saattavat antaa aiheen epäillä tietyn elintarvikkeen todellista alkuperää tai lähtöpaikkaa.

(9)

Lisäksi direktiivin 2000/13/EY 4 artiklan 2 kohdassa säädetään mahdollisuudesta vaatia erityiselintarvikkeita koskevissa unionin säännöksissä, tai jos unionin säännöksiä ei ole, kansallisissa säännöksissä merkintöihin sisällytettäviksi kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi muita tietoja.

(10)

Direktiivin 2000/13/EY 18 artiklan 2 kohdan mukaan on mahdollista hyväksyä yhdenmukaistamattomia kansallisia säännöksiä, jos niille on jokin kyseisessä kohdassa lueteltu peruste, kuten petollisten toimien torjuminen tai kansanterveyden suojeleminen, ja jos ne eivät ole omiaan estämään direktiivissä 2000/13/EY annettujen määritelmien ja sääntöjen soveltamista. Jos jäsenvaltio on ehdottanut kansallisten merkintäsäännösten antamista, on näin ollen syytä tarkastella, ovatko ne edellä mainittujen vaatimusten ja perustamissopimuksen määräysten mukaisia.

(11)

Italian viranomaisten mukaan ilmoitettu asetus on tarpeen, jotta voidaan määritellä steriloidun kestomaidon, iskukuumennetun maidon, mikrosuodatetun pastöroidun maidon ja korkeassa lämpötilassa pastöroidun maidon sekä maitotuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä ja säännellä sitä. Viranomaisten mukaan ilmoitettu asetus on lisäksi tarpeen, jotta voidaan säännellä sen 1 pykälässä lueteltujen elintarvikkeiden merkintöjä kuluttajien etujen suojelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

(12)

Mitä tulee ilmoitetun asetuksen 1 pykälässä lueteltujen tuotteiden jäljitettävyyteen, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (2) edellytetään, että elintarvikealan toimijoilla olisi kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa oltava käytössä kattava jäljitettävyysjärjestelmä, jotta voidaan kohdennetusti ja tarkasti poistaa tuotteita markkinoilta tai tiedottaa asiasta kuluttajille tai valvontaviranomaisille. Elintarvikealan toimijoiden on voitava erityisesti kyseisen asetuksen 18 artiklan mukaisesti tunnistaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on toimittanut niille elintarvikkeen, sekä muut yritykset, joille niiden tuotteita on toimitettu. Lisäksi 19 artiklassa asetetaan elintarvikealan toimijoille erityisiä velvoitteita. Alkuperän pakollinen ilmoittaminen lopputuotteen merkinnöissä ei ole välttämätön tieto kyseisten jäljitettävyysvaatimusten täyttämiseksi.

(13)

Lukuun ottamatta yleistä viittausta tarpeeseen suojella kuluttajan etuja, Italian viranomaiset eivät toimittaneet mitään perustelua, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että alkuperän pakollinen ilmoittaminen – direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa vahvistettua velvoitetta laajemmin – olisi ilmoitetun asetuksen 1 pykälässä lueteltujen tuotteiden osalta välttämätöntä.

(14)

Italian viranomaiset eivät näin ollen kyenneet osoittamaan, että alkuperän ilmoittaminen, siten kuin siitä säädetään ilmoitetussa asetuksessa, olisi välttämätöntä jonkin direktiivin 2000/13/EY 18 artiklan 2 kohdassa luetellun tavoitteen saavuttamiseksi.

(15)

Edellä esitettyjen huomioiden perusteella komissio on päättänyt antaa ilmoitetun asetuksen edellä mainituista säännöksistä kielteisen lausunnon direktiivin 2000/13/EY 19 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti.

(16)

Italian viranomaisia olisi siksi kehotettava jättämään ilmoitetun asetuksen kyseiset säännökset hyväksymättä.

(17)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Italian on jätettävä hyväksymättä 2 pykälä, 3 pykälän 1 ja 3 momentti ja 4 pykälä (juustoaineessa käytetyn maidon alkuperän ilmoittamista koskevan velvoitteen osalta) ilmoitetusta asetuksesta, jossa asetetaan standardit kestomaidon, iskukuumennetun maidon, mikrosuodatetun pastöroidun maidon ja korkeassa lämpötilassa pastöroidun maidon sekä maitotuotteiden merkinnöille.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.