ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.063.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 63

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
12. maaliskuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 207/2010, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 121. kerran

1

 

 

Komission asetus (EU) N:o 208/2010, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EU) N:o 209/2010, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/152/EU

 

*

Komission päätös, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1317)

7

 

 

2010/153/EU

 

*

Komission päätös, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2010, jäsenvaltioiden velvoittamisesta varmistamaan, että dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältäviä tuotteita ei saateta markkinoille eikä aseteta saataville markkinoilla, tehdyn päätöksen 2009/251/EY voimassaolon pidentämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1337)  ( 1 )

21

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2010/154/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2010/1)

22

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen soveltamiseksi ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

 

2010/155/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 2009, monivuotisen ohjausohjelman (MOO) 2000–2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöksistä ja yrityksille suunnattujen tukijärjestelmien muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Sisilian alueellisessa laissa nro 32 olevan 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa (maatalousalan osalta) ja 124 pykälän 1 ja 2 momentissa (sellaisena kuin se on muutettuna) säädetystä valtiontuesta (tuki C 21/04 – ex N 590/B/01) (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8064)

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

12.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 207/2010,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 121. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 annettu 27 päivänä toukokuuta 2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 1 päivänä maaliskuuta 2010 poistaa kaksi oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevasta luettelosta, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi liite I olisi päivitettävä vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

João VALE DE ALMEIDA

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Poistetaan henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevasta luettelosta seuraavat kohdat:

(a)

”BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (aikaisemmin c/o Astat Trust reg.).”

(b)

”Nada International Anstalt. Osoite: Vaduz, Liechtenstein (aikaisemmin c/o Asat Trust reg.). Muita tietoja: Lopetettu ja poistettu kaupparekisteristä. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.9.2002.”


12.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 208/2010,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

174,7

JO

62,0

MA

129,8

TN

160,4

TR

132,6

ZZ

131,9

0707 00 05

EG

227,8

JO

138,7

MK

134,1

TR

143,9

ZZ

161,1

0709 90 70

JO

80,1

MA

200,7

TR

128,7

ZZ

136,5

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

CL

52,4

EG

45,2

IL

52,1

MA

57,0

TN

55,1

TR

61,5

ZZ

53,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

72,8

TR

65,4

ZZ

71,5

0808 10 80

CA

102,4

CN

73,4

MK

24,7

US

108,0

UY

70,1

ZZ

75,7

0808 20 50

AR

98,3

CL

108,7

CN

64,4

US

95,6

ZA

92,2

ZZ

91,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


12.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 209/2010,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2010,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 205/2010 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 61, 11.3.2010, s. 33.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 12 päivästä maaliskuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

37,60

0,01

1701 11 90 (1)

37,60

3,62

1701 12 10 (1)

37,60

0,00

1701 12 90 (1)

37,60

3,33

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

12.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/7


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2010,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1317)

(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, suomen-, tanskan-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2010/152/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) ja erityisesti sen 31 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklassa säädetään, että komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi.

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tarkastanut menettelyn päätteeksi laaditut kertomukset.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 ja asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 säädetään, että ainoastaan Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti toteutetut maatalousmenot voidaan rahoittaa.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, että osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista ei täytä tätä edellytystä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa EMOTR:n tukiosastosta eikä Euroopan maatalouden tukirahastosta, jäljempänä ’maataloustukirahasto’, eikä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, jäljempänä ’maaseuturahasto’.

(5)

Olisi ilmoitettava määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi EMOTR:n tukiosastosta, maataloustukirahastosta eikä maaseuturahastosta. Nämä määrät eivät koske menoja, jotka on suoritettu aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Komissio on tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittanut jäsenvaltioille arvion Euroopan unionin sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi rahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa.

(7)

Tämä päätös ei estä komissiota määrittelemästä rahoitusseuraamuksia sellaisten tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluviin seikkoihin liittyvien unionin tuomioistuimen tuomioiden perusteella, jotka annetaan 30 päivänä syyskuuta 2009 vireillä olleissa asioissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevat jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen EMOTR:n tukiosastolle, maataloustukirahastolle tai maaseuturahastolle ilmoittamat menot jätetään Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle, koska ne eivät ole Euroopan unionin sääntöjen mukaisia.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Irlannille, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta

Dacian CIOLOŞ

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.


LIITE

ALAMOMENTTI 6701

JV

Toimenpide

VV

Oikaisun peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Jo tehdyt vähennykset

Rahoitusvaikutukset

BE

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

– 593,30

– 593,30

0,00

BE Yht.

– 593,30

– 593,30

0,00

BG

Tilintarkastus - Maksumääräajat

2008

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

–10 969,94

–10 969,94

0,00

BG Yht.

–10 969,94

–10 969,94

0,00

CY

Suorat tuet

2005

Paikalla tehtävien tarkastusten huono laatu ja väärä ajoitus. Puutteita hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen kriteerien tarkastuksissa. Heikko yleinen valvontaympäristö.

kiinteä

10,00

EUR

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

CY Yht.

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

DE

Suorat tuet

2006

Vähennysten ja epäämisten virheellinen soveltaminen

kertaluonteinen

 

EUR

–6 712 699,14

0,00

–6 712 699,14

DE

Tilintarkastus - Maksumääräajat

2008

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

–37 390,29

–37 390,29

0,00

DE Yht.

–6 750 089,43

–37 390,29

–6 712 699,14

DK

Täydentävät ehdot

2006

Olennaisen ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

kiinteä

5,00

DKK

–10 302 438,99

0,00

–10 302 438,99

DK

Täydentävät ehdot

2006

Olennaisen ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

kertaluonteinen

 

DKK

– 495 596,61

0,00

– 495 596,61

DK

Täydentävät ehdot

2007

Jäsenvaltioiden vuosi-ilmoituksissa tekemien mukautusten vuoksi maksettavat korvaukset

 

 

DKK

16 823,86

0,00

16 823,86

DK

Täydentävät ehdot

2007

Olennaisen ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

kiinteä

5,00

EUR

–2 912 878,81

0,00

–2 912 878,81

DK

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2003

Olennaisen ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

kiinteä

2,00

DKK

–8 883 403,83

0,00

–8 883 403,83

DK

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2005

Olennaisen ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

kiinteä

2,00

DKK

–40 706,28

0,00

–40 706,28

DK

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2005

Emolehmää koskevan määritelmän noudattamatta jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

– 229 600,00

0,00

– 229 600,00

DK

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2004

Liian vähän paikalla tehtäviä tarkastuksia

kiinteä

2,00

DKK

–7 410,47

0,00

–7 410,47

DK

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2004

Jäsenvaltioiden vuosi-ilmoituksissa tekemien mukautusten vuoksi maksettavat korvaukset

 

 

EUR

1 363,55

0,00

1 363,55

DK

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2004

Emolehmää koskevan määritelmän noudattamatta jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

– 164 800,00

0,00

– 164 800,00

DK

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2005

Jäsenvaltioiden vuosi-ilmoituksissa tekemien mukautusten vuoksi maksettavat korvaukset

 

 

EUR

2 519,93

0,00

2 519,93

DK

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2006

Jäsenvaltioiden vuosi-ilmoituksissa tekemien mukautusten vuoksi maksettavat korvaukset

 

 

DKK

9 238,20

0,00

9 238,20

DK Yht. (EUR)

–3 303 395,33

0,00

–3 303 395,33

DK Yht. (DKK)

–19 703 494,12

0,00

–19 703 494,12

EE

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

–30 242,24

–30 242,24

0,00

EE Yht.

–30 242,24

–30 242,24

0,00

ES

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2004

Perintään kelpaamaton velka

kertaluonteinen

 

EUR

–12 466,39

0,00

–12 466,39

ES

Täydentävät ehdot

2006

Paikalla tehtävien tarkastusten puuttuminen

kiinteä

10,00

EUR

–2 226 313,51

0,00

–2 226 313,51

ES

Täydentävät ehdot

2007

Paikalla tehtävien tarkastusten puuttuminen

kiinteä

10,00

EUR

–18 615,65

0,00

–18 615,65

ES

Tilintarkastus - Maksumääräajat

2008

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

–3 919 231,56

–4 103 814,39

184 582,83

ES

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Menot eivät tukikelpoisia, maidon lisämaksu ja täydentävistä ehdoista johtuvien määrien takaisinmaksun laiminlyönti

kertaluonteinen

 

EUR

8 318,45

8 318,45

0,00

ES

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

– 823 800,98

– 823 800,98

0,00

ES

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2004

Pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia

kertaluonteinen

 

EUR

–3 929 919,02

0,00

–3 929 919,02

ES

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2005

Pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia

kertaluonteinen

 

EUR

–14 719 270,21

0,00

–14 719 270,21

ES

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2006

Pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia

kertaluonteinen

 

EUR

–17 337 716,29

0,00

–17 337 716,29

ES

Hedelmät ja vihannekset - Tuottajaryhmät

2003

Pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia

kertaluonteinen

 

EUR

–1 243 226,69

0,00

–1 243 226,69

ES

Hedelmät ja vihannekset - Tuottajaryhmät

2003

Puutteita olennaisessa valvonnassa (päällekkäisen rahoituksen puutteelliset tarkastukset)

kiinteä

5,00

EUR

–2 130 607,74

0,00

–2 130 607,74

ES

Hedelmät ja vihannekset - Tuottajaryhmät

2004

Pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia

kertaluonteinen

 

EUR

–1 096 997,97

0,00

–1 096 997,97

ES

Hedelmät ja vihannekset - Tuottajaryhmät

2004

Puutteita olennaisessa valvonnassa (päällekkäisen rahoituksen puutteelliset tarkastukset)

kiinteä

5,00

EUR

–2 496 111,63

0,00

–2 496 111,63

ES

Hedelmät ja vihannekset - Tuottajaryhmät

2005

Puutteita olennaisessa valvonnassa (päällekkäisen rahoituksen puutteelliset tarkastukset)

kiinteä

5,00

EUR

–2 359 546,06

0,00

–2 359 546,06

ES

Hedelmät ja vihannekset - Tuottajaryhmät

2006

Puutteita olennaisessa valvonnassa (päällekkäisen rahoituksen puutteelliset tarkastukset)

kiinteä

5,00

EUR

–2 148 564,48

0,00

–2 148 564,48

ES

Hamppu - Tuotantotuki

1997

Tuomioistuimen asiassa T-259/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kiinteä

10,00

EUR

112 677,49

0,00

112 677,49

ES

Hamppu - Tuotantotuki

1998

Tuomioistuimen asiassa T-259/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kiinteä

10,00

EUR

290 132,36

0,00

290 132,36

ES

Hamppu - Tuotantotuki

1999

Tuomioistuimen asiassa T-259/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kiinteä

10,00

EUR

220,24

0,00

220,24

ES

Hamppu - Tuotantotuki

1999

Tuomioistuimen asiassa T-259/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kiinteä

25,00

EUR

3 135 672,08

0,00

3 135 672,08

ES

Hamppu - Tuotantotuki

2000

Tuomioistuimen asiassa T-259/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kiinteä

25,00

EUR

1 417 423,82

0,00

1 417 423,82

ES

Hamppu - Tuotantotuki

2001

Tuomioistuimen asiassa T-259/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kiinteä

25,00

EUR

331 466,05

0,00

331 466,05

ES

Hamppu - Tuotantotuki

2002

Tuomioistuimen asiassa T-259/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kiinteä

25,00

EUR

–1 014,83

0,00

–1 014,83

ES Yht.

–49 167 492,52

–4 919 296,92

–44 248 195,60

FI

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

–2 432,42

–2 432,42

0,00

FI Yht.

–2 432,42

–2 432,42

0,00

FR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2002

Velanhoito: velkojen perimättä jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

– 256 801,47

0,00

– 256 801,47

FR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2002

Enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

– 464 310,98

0,00

– 464 310,98

FR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2004

Todennäköisin virhe

kertaluonteinen

 

EUR

– 178 075,49

0,00

– 178 075,49

FR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2005

Velanhoito: velkojen perimättä jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

–66 012,51

0,00

–66 012,51

FR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2005

Systemaattinen virhe

kertaluonteinen

 

EUR

–62 342,03

0,00

–62 342,03

FR

Kuivattu rehu

2005

Riittämätön määrä otoksia ja niiden tutkinnan huono laatu

kiinteä

2,00

EUR

– 680 596,08

0,00

– 680 596,08

FR

Kuivattu rehu

2006

Riittämätön määrä otoksia ja niiden tutkinnan huono laatu

kiinteä

2,00

EUR

–1 514 646,79

0,00

–1 514 646,79

FR

Kuivattu rehu

2007

Riittämätön määrä otoksia ja niiden tutkinnan huono laatu

kiinteä

2,00

EUR

– 849 968,48

0,00

– 849 968,48

FR

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2006

Pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia. Liian korkeat henkilöstökulut.

Varmennettuja kasveja koskevien erityiskustannusten puutteelliset perustelut.

kertaluonteinen

 

EUR

– 205 654,66

0,00

– 205 654,66

FR

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2007

Pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia. Liian korkeat henkilöstökulut.

Varmennettuja kasveja koskevien erityiskustannusten puutteelliset perustelut.

kertaluonteinen

 

EUR

–4 402 146,53

0,00

–4 402 146,53

FR

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2008

Pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn kustannukset eivät tukikelpoisia. Liian korkeat henkilöstökulut.

Varmennettuja kasveja koskevien erityiskustannusten puutteelliset perustelut.

kertaluonteinen

 

EUR

–2 250 805,13

0,00

–2 250 805,13

FR

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2003

Puutteita seuraamusten soveltamisessa kansallisella tasolla

kertaluonteinen

 

EUR

–2 175 736,00

0,00

–2 175 736,00

FR

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2004

Puutteita seuraamusten soveltamisessa kansallisella tasolla

kertaluonteinen

 

EUR

–1 586 850,00

0,00

–1 586 850,00

FR

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2004

Erittäin heikko valvontaympäristö ja karjaa koskevan emolehmän määritelmän puuttuminen

kiinteä

25,00

EUR

–1 825 745,07

0,00

–1 825 745,07

FR

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2004

Erittäin heikko valvontaympäristö

kiinteä

10,00

EUR

– 161 858,24

0,00

– 161 858,24

FR

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2005

Erittäin heikko valvontaympäristö ja karjaa koskevan emolehmän määritelmän puuttuminen

kiinteä

25,00

EUR

–1 835 682,64

0,00

–1 835 682,64

FR

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2005

Erittäin heikko valvontaympäristö

kiinteä

10,00

EUR

– 171 143,00

0,00

– 171 143,00

FR

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2006

Erittäin heikko valvontaympäristö

kiinteä

25,00

EUR

–8 361,56

0,00

–8 361,56

FR

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2006

Erittäin heikko valvontaympäristö

kiinteä

5,00

EUR

–86 986,20

0,00

–86 986,20

FR

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2006

Erittäin heikko valvontaympäristö

kiinteä

10,00

EUR

– 722 979,52

0,00

– 722 979,52

FR Yht.

–19 506 702,38

0,00

–19 506 702,38

GB

Suorat tuet

2006

Vähennysten ja epäämisten virheellinen soveltaminen

kertaluonteinen

 

GBP

–8 122,33

0,00

–8 122,33

GB

Suorat tuet

2007

Vähennysten ja epäämisten virheellinen soveltaminen

kertaluonteinen

 

GBP

–9 623,98

0,00

–9 623,98

GB

Tilintarkastus - Maksumääräajat

2008

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

–14 180 950,72

–14 311 495,63

130 544,91

GB

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

– 262 732,55

– 262 732,55

0,00

GB

Maaseudun kehittäminen EMOTR Toimintalinja 2

2005

Puutteita olennaisessa valvonnassa ja hallinnollisissa tarkastuksissa. Hyvää maataloutta ja ympäristön vaatimusta koskevien kriteerien ja eläintietokannan ristiintarkastusten puutteelliset tarkastukset.

kiinteä

5,00

GBP

–36 364,00

0,00

–36 364,00

GB

Maaseudun kehittäminen EMOTR Toimintalinja 2

2006

Puutteita olennaisessa valvonnassa ja hallinnollisissa tarkastuksissa. Hyvää maataloutta ja ympäristön vaatimusta koskevien kriteerien ja eläintietokannan ristiintarkastusten puutteelliset tarkastukset.

kiinteä

5,00

GBP

–3 254 010,00

0,00

–3 254 010,00

GB Yht. (GBP)

–3 308 120,31

0,00

–3 308 120,31

GB Yht. (EUR)

–14 443 683,27

–14 574 228,18

130 544,91

GR

Elintarvikeapu yhteisössä

2005

Viivästyneistä markkinoilta poistamisista ja jakelusta aiheutuneet menot, jotka eivät ole tukikelpoisia.

kertaluonteinen

 

EUR

–1 310 306,02

0,00

–1 310 306,02

GR

Elintarvikeapu yhteisössä

2006

Viivästyneistä markkinoilta poistamisista ja jakelusta aiheutuneet menot, jotka eivät ole tukikelpoisia.

kertaluonteinen

 

EUR

–6 799 511,68

0,00

–6 799 511,68

GR

Elintarvikeapu yhteisössä

2007

Viivästyneistä markkinoilta poistamisista aiheutuneet varastointikulut, jotka eivät ole tukikelpoisia.

kertaluonteinen

 

EUR

– 220 830,34

0,00

– 220 830,34

GR

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2005

Yhteisön tuen laskemiseksi käytettävän viimeksi kaupan pidetyn tuotannon arvo vahvistettu väärin

kertaluonteinen

 

EUR

–38 933,40

0,00

–38 933,40

GR

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2006

Yhteisön tuen laskemiseksi käytettävän viimeksi kaupan pidetyn tuotannon arvo vahvistettu väärin

kertaluonteinen

 

EUR

– 127 757,63

0,00

– 127 757,63

GR

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2007

Yhteisön tuen laskemiseksi käytettävän viimeksi kaupan pidetyn tuotannon arvo vahvistettu väärin

kertaluonteinen

 

EUR

– 148 714,80

0,00

– 148 714,80

GR

Puuvilla

2004

Heikko valvontajärjestelmä. Puutteita pinta-alaa ja ympäristötoimenpiteitä koskevassa valvonnassa.

kiinteä

5,00

EUR

–12 022,67

0,00

–12 022,67

GR

Puuvilla

2004

Asetuksissa sallittujen tuotantomäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

–37 392,00

0,00

–37 392,00

GR

Puuvilla

2005

Heikko valvontajärjestelmä. Puutteita pinta-alaa ja ympäristötoimenpiteitä koskevassa valvonnassa.

kiinteä

5,00

EUR

–34 573 887,48

0,00

–34 573 887,48

GR

Puuvilla

2005

Asetuksissa sallittujen tuotantomäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

–1 284 276,00

0,00

–1 284 276,00

GR

Puuvilla

2006

Heikko valvontajärjestelmä. Puutteita pinta-alaa ja ympäristötoimenpiteitä koskevassa valvonnassa.

kiinteä

5,00

EUR

–68 134 305,29

0,00

–68 134 305,29

GR

Puuvilla

2006

Heikko valvontajärjestelmä. Puutteita pinta-alaa ja ympäristötoimenpiteitä koskevassa valvonnassa.

kertaluonteinen

 

EUR

–1 411 287,00

0,00

–1 411 287,00

GR

Oliiviöljy - Kulutustuki

1996

Tuomioistuimen asiassa T-243/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kertaluonteinen

 

EUR

67 626,66

0,00

67 626,66

GR

Oliiviöljy - Kulutustuki

1997

Tuomioistuimen asiassa T-243/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kertaluonteinen

 

EUR

116 091,92

0,00

116 091,92

GR

Oliiviöljy - Kulutustuki

1998

Tuomioistuimen asiassa T-243/05 antamaan tuomioon perustuva palautus

kertaluonteinen

 

EUR

16 428,10

0,00

16 428,10

GR

Maaseudun kehittäminen - Tukiosasto (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2005

Jatkuvia puutteita yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä. Puutteita tarkastuskertomuksissa. Viivästyksiä paikalla tehtävissä tarkastuksissa.

kiinteä

10,00

EUR

–8 498 907,00

0,00

–8 498 907,00

GR

Maaseudun kehittäminen - Tukiosasto (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2006

Jatkuvia puutteita yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä. Puutteita tarkastuskertomuksissa. Viivästyksiä paikalla tehtävissä tarkastuksissa.

kiinteä

5,00

EUR

– 349 453,00

0,00

– 349 453,00

GR

Maaseudun kehittäminen - Tukiosasto (pinta-alaan liittyvät toimenpiteet)

2006

Jatkuvia puutteita yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä. Puutteita tarkastuskertomuksissa. Viivästyksiä paikalla tehtävissä tarkastuksissa.

kiinteä

10,00

EUR

–6 168 408,00

0,00

–6 168 408,00

GR

Maaseudun kehittäminen - Uudet toimenpiteet

2005

Jatkuvia puutteita yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä. Puutteita tarkastuskertomuksissa. Viivästyksiä paikalla tehtävissä tarkastuksissa.

kiinteä

10,00

EUR

– 690 219,00

0,00

– 690 219,00

GR

Maaseudun kehittäminen - Uudet toimenpiteet

2006

Jatkuvia puutteita yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä. Puutteita tarkastuskertomuksissa. Viivästyksiä paikalla tehtävissä tarkastuksissa.

kiinteä

10,00

EUR

–2 816 729,00

0,00

–2 816 729,00

GR Yht.

– 132 422 793,63

0,00

– 132 422 793,63

HU

Maaseudun kehittäminen - Tukiosasto

2005

Kaksinkertaisesta oikaisusta johtuva palautus (komission päätöksen 2009/721/EY ja TRDI-ohjelmaa 2004HU06GDO001 koskevan perintämääräyksen GFO.09.025 mukaisesti)

kertaluonteinen

 

HUF

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

HU Yht.

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

IE

Lypsylehmäpalkkio

2005

Tuen vähennysten soveltamatta jättäminen sellaisten viljelijöiden tapauksissa, jotka jättävät hakemuksensa määräajan jälkeen.

kertaluonteinen

 

EUR

– 367 181,29

0,00

– 367 181,29

IE

Tilintarkastus - Maksumääräajat

2008

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

– 152 676,24

– 152 676,24

0,00

IE Yht.

– 519 857,53

– 152 676,24

– 367 181,29

IT

Tilintarkastus - Maksumääräajat

2008

Menot eivät tukikelpoisia

kertaluonteinen

 

EUR

–9 345,00

–9 345,00

0,00

IT

Tilintarkastus - Maksumääräajat

2008

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

–1 877 812,65

–1 877 812,65

0,00

IT

Hedelmät ja vihannekset - Toimintaohjelmat

2007

Menot eivät tukikelpoisia

 

 

EUR

–18 750,00

0,00

–18 750,00

IT Yht.

–1 905 907,65

–1 887 157,65

–18 750,00

LU

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

–1 273,90

–1 273,90

0,00

LU

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2001

Pitoaikaa koskevien hallinnollisten tarkastusten puuttuminen. Paikalla tehtävien tarkastusten puuttuminen. Seuraamusten virheellinen laskenta.

kertaluonteinen

 

EUR

–18 292,47

0,00

–18 292,47

LU

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2002

Pitoaikaa koskevien hallinnollisten tarkastusten puuttuminen. Paikalla tehtävien tarkastusten puuttuminen. Seuraamusten virheellinen laskenta.

kertaluonteinen

 

EUR

–3 973,52

0,00

–3 973,52

LU

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2003

Pitoaikaa koskevien hallinnollisten tarkastusten puuttuminen. Paikalla tehtävien tarkastusten puuttuminen. Seuraamusten virheellinen laskenta.

kertaluonteinen

 

EUR

– 150 184,70

0,00

– 150 184,70

LU

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2004

Pitoaikaa koskevien hallinnollisten tarkastusten puuttuminen. Paikalla tehtävien tarkastusten puuttuminen. Seuraamusten virheellinen laskenta.

kertaluonteinen

 

EUR

– 190 950,23

0,00

– 190 950,23

LU Yht.

– 364 674,82

–1 273,90

– 363 400,92

NL

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2000-04

Virheitä tarkastuspopulaatiossa

kertaluonteinen

 

EUR

– 481 542,94

0,00

– 481 542,94

NL

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2004

Virheitä tarkastuspopulaatiossa

kertaluonteinen

 

EUR

–46 697,81

0,00

–46 697,81

NL

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2005

Virheitä tarkastuspopulaatiossa

kertaluonteinen

 

EUR

– 402 695,00

0,00

– 402 695,00

NL

Vientituet

2003

Liian vähän vaihtamista koskevia tarkastuksia

kiinteä

2,00

EUR

–4 037 899,76

0,00

–4 037 899,76

NL

Vientituet

2003

Liian vähän vaihtamista koskevia tarkastuksia

kiinteä

5,00

EUR

–4 083 396,09

0,00

–4 083 396,09

NL

Vientituet

2004

Liian vähän vaihtamista koskevia tarkastuksia

kiinteä

2,00

EUR

–1 062 605,20

0,00

–1 062 605,20

NL

Vientituet

2004

Liian vähän vaihtamista koskevia tarkastuksia

kiinteä

5,00

EUR

–1 193 119,34

0,00

–1 193 119,34

NL

Vientituet

2005

Liian vähän vaihtamista koskevia tarkastuksia

kiinteä

5,00

EUR

–31 195,10

0,00

–31 195,10

NL

Tilintarkastus - Ylitykset

2007

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

– 914,70

0,00

– 914,70

NL

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Menot eivät tukikelpoisia

kertaluonteinen

 

EUR

–91 807,12

–91 807,12

0,00

NL

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2004

Puutteita karjarekisterin ja todistusasiakirjojen hallinnoinnissa

kiinteä

2,00

EUR

–3 214 925,84

0,00

–3 214 925,84

NL

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2005

Puutteita karjarekisterin ja todistusasiakirjojen hallinnoinnissa

kiinteä

2,00

EUR

–3 559 908,74

0,00

–3 559 908,74

NL

Lihapalkkiot - Nautaeläimet

2006

Puutteita karjarekisterin ja todistusasiakirjojen hallinnoinnissa

kiinteä

2,00

EUR

–19 171,10

0,00

–19 171,10

NL Yht.

–18 225 878,74

–91 807,12

–18 134 071,62

PL

Suorat tuet

2005

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kiinteä

5,00

PLN

–1 408 667,08

0,00

–1 408 667,08

PL

Suorat tuet

2006

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kertaluonteinen

2,70

PLN

–18 510 167,85

0,00

–18 510 167,85

PL

Suorat tuet

2006

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kertaluonteinen

3,00

PLN

–87 534 475,32

0,00

–87 534 475,32

PL

Suorat tuet

2006

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kiinteä

5,00

PLN

–80 963 313,58

0,00

–80 963 313,58

PL

Suorat tuet

2007

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kertaluonteinen

2,20

PLN

–12 919 019,99

0,00

–12 919 019,99

PL

Suorat tuet

2007

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kertaluonteinen

2,50

EUR

–23 256 069,07

0,00

–23 256 069,07

PL

Suorat tuet

2007

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kertaluonteinen

2,70

PLN

–24 369,25

0,00

–24 369,25

PL

Suorat tuet

2007

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kertaluonteinen

3,00

EUR

–34 508,87

0,00

–34 508,87

PL

Suorat tuet

2007

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kiinteä

5,00

EUR

–2 293 418,87

0,00

–2 293 418,87

PL

Suorat tuet

2007

Viljelylohkojärjestelmä ei kokonaan vektoroitu. Tukeen kelpaamattoman maan hyväksyminen tukikelpoiseksi. Liian vähän paikalla tehtyjä tarkastuksia alueilla, joilla on suuri virhemäärä.

Tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten virheellinen soveltaminen.

kiinteä

5,00

PLN

–78 434 429,08

0,00

–78 434 429,08

PL

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

0,00

–1 894 213,61

1 894 213,61

PL Yht. (PLN)

– 279 794 442,15

0,00

– 279 794 442,15

PL Yht. (EUR)

–25 583 996,81

–1 894 213,61

–23 689 783,20

SE

Täydentävät ehdot

2006

Olennaisen ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

kiinteä

5,00

SEK

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

SE

Täydentävät ehdot

2007

Olennaisen ja lisävalvonnan riittämätön määrä ja laatu

kiinteä

5,00

EUR

–2 137 710,17

0,00

–2 137 710,17

SE

Tilintarkastus - Maksumääräajat

2008

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

kertaluonteinen

 

EUR

–35 584,38

–35 584,38

0,00

SE

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

–44,84

–44,84

0,00

SE Yht. (SEK)

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

SE Yht. (EUR)

–2 173 339,39

–35 629,22

–2 137 710,17


ALAMOMENTTI 6500

JV

Ohjelma

VV

Oikaisun peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Jo tehdyt vähennykset

Rahoitusvaikutukset

SK

Maaseudun kehittäminen - Tukiosasto (ohjelma 2004 SK 06 GDO 001)

2005

Virheellinen valvontamenettely, jonka seurauksena valittujen otosten puutteelliset tarkastukset

kiinteä

2,00

EUR

–1 249 561,00

0,00

–1 249 561,00

SK

Maaseudun kehittäminen - Tukiosasto (ohjelma 2004 SK 06 GDO 001)

2006

Virheellinen valvontamenettely, jonka seurauksena valittujen otosten puutteelliset tarkastukset

kiinteä

2,00

EUR

–1 784 419,00

0,00

–1 784 419,00

SK

Maaseudun kehittäminen - Tukiosasto (ohjelma 2004 SK 06 GDO 001)

2007

Virheellinen valvontamenettely, jonka seurauksena valittujen otosten puutteelliset tarkastukset

kiinteä

2,00

EUR

– 933,00

0,00

– 933,00

SK Yht.

–3 034 913,00

0,00

–3 034 913,00


ALAMOMENTTI 6711

JV

Ohjelma

VV

Oikaisun peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Jo tehdyt vähennykset

Rahoitusvaikutukset

GB

Maaseudun kehittämisohjelma 2007UK06RPO001

2007

Puutteita olennaisessa valvonnassa ja hallinnollisissa tarkastuksissa. Hyvää maataloutta ja ympäristön vaatimusta koskevien kriteerien ja eläintietokannan ristiintarkastusten puutteelliset tarkastukset.

kiinteä

5,00

EUR

–39 244,00

0,00

–39 244,00

GB Yht.

–39 244,00

0,00

–39 244,00


ALAMOMENTTI 05 07 01 07

JV

Ohjelma

VV

Oikaisun peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Jo tehdyt vähennykset

Rahoitusvaikutukset

HU

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Menot eivät tukikelpoisia

kertaluonteinen

 

EUR

–5 622,81

–5 622,81

0,00

HU

Tilintarkastus - Ylitykset

2008

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

kertaluonteinen

 

EUR

21 511,01

–5 432,55

26 943,56

HU Yht.

15 888,20

–11 055,36

26 943,56

PT

Suorat tuet

2004

Tuomioistuimen asiassa T-50/07 antamaan tuomioon perustuva palautus

kertaluonteinen

 

EUR

1 983 698,00

0,00

1 983 698,00

PT

Pellava - Tuotantotuki

2001

Tuomioistuimen asiassa T-183/06 antamaan tuomioon perustuva palautus

kertaluonteinen

 

EUR

3 135 348,71

 

3 135 348,71

PT Yht.

5 119 046,71

0,00

5 119 046,71


12.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2010,

jäsenvaltioiden velvoittamisesta varmistamaan, että dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältäviä tuotteita ei saateta markkinoille eikä aseteta saataville markkinoilla, tehdyn päätöksen 2009/251/EY voimassaolon pidentämisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1337)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/153/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2009/251/EY (2) jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia (DMF) sisältäviä tuotteita ei saateta markkinoille eikä aseteta saataville markkinoilla.

(2)

Päätös 2009/251/EY on tehty direktiivin 2001/95/EY 13 artiklan mukaisesti; kyseisessä artiklassa säädetään, että päätös on voimassa enintään yhden vuoden ja että päätöstä voidaan jatkaa enintään yhdellä vuodella kerrallaan.

(3)

Tähän mennessä saadun kokemuksen perusteella ja koska dimetyylifumaraattia sisältäviä kulutustavaroita koskevia pysyviä toimenpiteitä ei ole, on tarpeen pidentää päätöksen 2009/251/EY voimassaoloa 12 kuukaudella sekä tehdä päätökseen vastaava muutos.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2001/95/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2009/251/EY 4 artikla seuraavasti:

”Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivään maaliskuuta 2011 asti.”

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2010 ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUVL L 74, 20.3.2009, s. 32.


SUUNTAVIIVAT

12.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/22


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010,

eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta

(EKP/2010/1)

(2010/154/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 12.1 ja 14.3 artiklan yhdessä perussäännön 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 18.2 artiklan ja 20 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen rahapolitiikan toteutuminen edellyttää niiden välineiden ja menettelyjen määrittelemistä, joita euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden (jäljempänä ’rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot’) kansallisista keskuspankeista ja Euroopan keskuspankista (EKP) muodostuva eurojärjestelmä käyttää pannakseen rahapolitiikan yhdenmukaisesti täytäntöön kaikissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa.

(2)

Viimeaikainen kehitys omaisuusvakuudellisten arvopapereiden markkinoilla edellyttää eurojärjestelmän luottoriskinarviointijärjestelmän (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF) muuttamista, jotta eurojärjestelmän hyvää luottokelpoisuutta koskeva vaatimus toteutuu kaikkien vakuuskelpoisten arvopapereiden osalta. Erityisesti on tarpeen muuttaa niiden omaisuusvakuudellisten arvopapereiden luottoluokitusvaatimuksia, jotka ovat vakuuskelpoisia eurojärjestelmän luottotoimissa, jotta säännökset vastaisivat EKPJ:n perussäännön 18.1 artiklan vaatimusta, jonka mukaan vakuuksien on oltava eurojärjestelmän rahapolitiikan näkökulmasta tarkasteltuna riittävät tehtäessä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa. Muutoksilla pyritään lisäksi edistämään omaisuusvakuudellisten arvopapereiden markkinoiden toiminnan palautumista moitteettomaksi.

(3)

EKP:n neuvoston 22 päivänä lokakuuta 2009 tekemän päätöksen panemiseksi täytäntöön on tarpeen muuttaa eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettuja suuntaviivoja EKP/2000/7, (1)

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteeseen I

Lisätään 6.3.2 kohtaan otsikon ”Ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitus” alla olevan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen seuraava luetelmakohta:

”—

Omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskeva ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitus: Omaisuusvakuudellisille arvopapereille, jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivänä maaliskuuta 2010 tai sen jälkeen, vaaditaan eurojärjestelmässä liikkeeseenlaskun yhteydessä vähintään kaksi luottoluokitusta miltä tahansa hyväksytyiltä ulkoisilta luottoluokituslaitoksilta. Näiden omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuuskelpoisuuden määrittelemiseksi sovelletaan ”toiseksi paras –sääntöä”, millä tarkoitetaan sitä, ettei ainoastaan parhaan vaan myös toiseksi parhaan saatavissa olevan ulkoisen luottoluokituslaitosten luokituksen on oltava vähintään omaisuusvakuudellisille arvopapereille asetetun luottokelpoisuuden alarajan mukainen. Tämän säännön perusteella eurojärjestelmä edellyttää, että molempien luottoluokitusten on oltava liikkeeseenlaskun yhteydessä ”AAA”/”Aaa” ja arvopapereiden juoksuaikana vähintään yhtä A:ta vastaavaa luottoluokitustasoa, jotta arvopaperit pysyvät vakuuskelpoisina.

Kaikilla omaisuusvakuudellisilla arvopapereilla on niiden liikkeeseenlaskupäivästä riippumatta oltava 1 päivästä maaliskuuta 2011 vähintään kaksi luottoluokitusta miltä tahansa hyväksytyiltä ulkoisilta luottoluokituslaitoksilta liikkeeseenlaskun yhteydessä, ja toiseksi paras -sääntöä on noudatettava, jotta arvopaperit pysyvät vakuuskelpoisina.

Ennen 1 päivää maaliskuuta 2010 liikkeeseen lasketuille omaisuusvakuudellisille arvopapereille, joista on vain yksi luokitus, on saatava toinenkin luokitus ennen 1 päivää maaliskuuta 2011. Ennen 1 päivää maaliskuuta 2009 liikkeeseen laskettujen omaisuusvakuudellisten arvopapereiden molempien luokitusten on oltava vähintään yhtä A:ta vastaavaa luottoluokitustasoa arvopaperin juoksuaikana. Jos omaisuusvakuudelliset arvopaperit on laskettu liikkeeseen 1 päivän maaliskuuta 2009 ja 28 päivän helmikuuta 2010 välisenä aikana, ensimmäisen luokituksen on oltava liikkeeseenlaskun yhteydessä ”AAA”/”Aaa” ja arvopaperin juoksuaikana vähintään yhtä A:ta vastaavaa luottoluokitustasoa ja toisen luokituksen on oltava vähintään yhtä A:ta vastaavaa tasoa sekä liikkeeseenlaskun yhteydessä (2) että arvopaperin juoksuaikana.

EKP julkaisee luottokelpoisuuden alarajan kunkin hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokituksille, kuten 6.3.1 kohdasta käy ilmi. (3)

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

3 artikla

Adressaatit

1.   Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

2.   Edellä 1 kohdassa mainitut kansalliset keskuspankit ilmoittavat 11 päivään maaliskuuta 2010 mennessä EKP:lle toimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa näiden suuntaviivojen noudattamiseksi.

Annettu Frankfurt am Mainissa 4 päivänä maaliskuuta 2010.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.

(2)  Näiden omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osalta vaaditun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antaman toisen luokituksen yhteydessä ’luokituksella liikkeeseenlaskun yhteydessä’ tarkoitetaan luokitusta silloin, kun ulkoinen luottolaitos ensimmäisen kerran antaa tai julkaisee sen.”

(3)  Nämä tiedot julkaistaan EKP:n www-sivustossa (www.ecb.europa.eu).


IV EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen soveltamiseksi ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

12.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä lokakuuta 2009,

monivuotisen ohjausohjelman (MOO) 2000–2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöksistä ja yrityksille suunnattujen tukijärjestelmien muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Sisilian alueellisessa laissa nro 32 olevan 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa (maatalousalan osalta) ja 124 pykälän 1 ja 2 momentissa (sellaisena kuin se on muutettuna) säädetystä valtiontuesta (tuki C 21/04 – ex N 590/B/01)

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8064)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/155/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on mainitun artiklan mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa,

sekä katsoo seuraavaa:

I   MENETTELY

(1)

Italian pysyvä edustusto Euroopan unionissa ilmoitti komissiolle perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti 28 päivänä elokuuta 2001 päivätyllä ja 29 päivänä elokuuta 2001 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä monivuotisen ohjausohjelman 2000–2006 täytäntöönpanosta ja yrityksille suunnattujen tukijärjestelmien muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Sisilian alueellisen lain nro 32, jäljempänä ’laki nro 32/2000’, 99, 107, 110, 111, 112, 120, 122, 123, 124 pykälän ja 135 pykälän 3 ja 4 momentin säännöksistä.

(2)

Italian pysyvä edustusto Euroopan unionissa ilmoitti komissiolle 17 päivänä toukokuuta 2002 päivätyllä ja 21 päivänä toukokuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä sekä 10 päivänä lokakuuta 2002 päivätyllä ja 11 päivänä lokakuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä täydentävät tiedot, joita pyydettiin Italian viranomaisilta 24 päivänä lokakuuta 2001 ja 18 päivänä heinäkuuta 2002 päivätyillä kirjeillä.

(3)

Tuen kiireellisyyden vuoksi Italian viranomaiset toimittivat 10 päivänä lokakuuta 2002 päivätyllä kirjeellä ainoastaan lain nro 32/2000 123 pykälässä tarkoitettua tukea koskevia lisätietoja.

(4)

Lain nro 32/2000 123 pykälässä tarkoitettua tukea on tarkasteltu erikseen muista ilmoitetuissa pykälissä tarkoitetuista tuista, ja se on katsottu yhteismarkkinoille soveltuvaksi tuen N 590/A/2001 (1) yhteydessä.

(5)

Koska Italian viranomaisten 10 päivänä lokakuuta 2002 päivätty kirje koski ainoastaan kyseessä olevaa alueellisen lain 123 pykälää, komission yksiköt lähettivät 11 päivänä helmikuuta 2003 päivätyllä kirjeellä Italian viranomaisille muistutuksen ja pyysivät vastauksia muihin 18 päivänä heinäkuuta 2002 päivätyssä kirjeessä esitettyihin kysymyksiin.

(6)

Italian pysyvä edustusto Euroopan unionissa ilmoitti komissiolle 5 päivänä maaliskuuta 2003 päivätyllä ja 6 päivänä maaliskuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä Italian viranomaisten vastauksen 18 päivänä heinäkuuta 2002 päivätyssä kirjeessä esitettyihin kysymyksiin.

(7)

Tarkasteltuaan vastausta komission yksiköt pyysivät 2 päivänä toukokuuta 2003 päivätyllä kirjeellä Italian viranomaisilta lisätietoja.

(8)

Italian pysyvä edustusto Euroopan unionissa ilmoitti komissiolle 13 päivänä elokuuta 2003 päivätyllä ja 18 päivänä elokuuta 2003 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä Italian viranomaisten vastauksen 2 päivänä toukokuuta 2003 päivättyyn kirjeeseen. Kirjeessä Italian viranomaiset ilmoittivat lain nro 32/2000 111 pykälää koskevan ilmoituksen perumisesta ja pyysivät komissiolta tiettyjä lain kohtia koskevaa erillistä päätöstä.

(9)

Komission yksiköt selittivät Italian viranomaisille 1 päivänä lokakuuta 2003 päivätyssä kirjeessä, että päätös tehtäisiin asiasta kokonaisuudessaan (tuki N 590/B/2001), ja pyysivät tiettyjä täsmennyksiä, jotka koskevat tiettyä lain nro 32/2000 pykälää.

(10)

Italian pysyvä edustusto Euroopan unionissa ilmoitti komissiolle 7 päivänä tammikuuta 2004 päivätyllä ja 14 päivänä tammikuuta 2004 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä Italian viranomaisten vastauksen 1 päivänä lokakuuta 2003 päivättyyn kirjeeseen.

(11)

Komissio pyysi virallisesti 10 päivänä maaliskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä Italian viranomaisilta lisätäsmennyksiä, joita oli jo pyydetty asianomaisten välisissä epävirallisissa yhteyksissä.

(12)

Italian viranomaiset toimittivat komissiolle 20 päivänä huhtikuuta 2004 päivätyllä ja 21 päivänä huhtikuuta 2004 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä sekä 24 päivänä toukokuuta 2004 päivätyllä ja 25 päivänä toukokuuta 2004 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä johdanto-osan 11 kappaleessa tarkoitetut täsmennykset.

(13)

Komissio ilmoitti 21 päivänä kesäkuuta 2004 (2) ja 10 päivänä syyskuuta 2004 päivätyillä kirjeillä (viimeksi mainittu on oikaisu edellä mainittuun kirjeeseen, laadittu Italian pysyvän edustuston Euroopan unionissa toimittamassa 7 päivänä heinäkuuta 2004 päivätyssä ja 12 päivänä heinäkuuta 2004 saapuneeksi kirjatussa kirjeessä olevien Italian viranomaisten huomautusten jälkeen) (3) Italialle päätöksestään olla vastustamatta alueellisessa lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin b alamomenttia (maatalousalan osalta) ja 107, 110 (4), 112, 120, 122 ja 135 pykälää, sekä siitä, että se aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee lain 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa (maatalousalan osalta) tarkoitettuja tukia ja 124 pykälän 1 ja 2 momentissa (tuottajien tiettyjen yhdistysten osalta) tarkoitettuja tukia (5).

(14)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (6). Komissio kehotti asianomaisia esittämään huomautuksensa tästä tuesta.

(15)

Komissio ei ole saanut asianomaisilta huomautuksia.

II   YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS

(16)

Lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa säädetään tuen myöntämisestä ensimmäisen ja toisen asteen osuuskunnille (takausosuuskunnat ja niiden yhteenliittymät), jotta ne voisivat perustaa tai täydentää riskirahastoja, joista on tarkoitus myöntää takauksia ja tällä tavoin edistää luottolaitosten, rahoitusleasingyhtiöiden, factoring-rahoitusyhtiöiden ja pankkien tapaan toimivien laitosten luotonantoa (7).

(17)

Tällaiset rahoitusosuudet, joita ei voida maksaa samanaikaisesti muiden samanlaisia tavoitteita edistävien järjestelmien kanssa ja jotka on rahoitettu osittain 99 pykälässä tarkoitettuun toimenpidekokonaisuuteen budjetoiduilla 20 miljoonalla eurolla, myönnetään niitä pyytäville osuuskuntien yhteenliittymille. Rahoitusosuudet eivät saa ylittää osakkeenomistajien ja samojen yhteenliittymien tukijatahojen kokonaisrahoitusmäärää.

(18)

Varsinaisilla takauksilla pyritään helpottamaan tuensaajien rahoituksen saantia (koska noin 70 prosenttia Sisilian maatalousalanyrityksistä on kooltaan pieniä eikä osalla niistä ole tarvittavia vakuuksia lainalle tai takauksen saamiseksi). Takauksilla on seuraavat ominaisuudet:

bruttoavustusekvivalentti lasketaan EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annetun komission tiedonannon 3.2 kohdassa kuvatun menetelmän mukaisesti (8),

takaus kattaa enintään 80 prosenttia lainasaamisen määrästä edellä mainitun tiedonannon 3.3 ja 3.4 kohdan mukaisesti,

niitä voidaan antaa toimiin, jotka täyttävät (tuenmäärän, tuensaajan ja tavoitteiden osalta) maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaiset vaatimukset (9), ja vakavaraisille hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleville yrityksille, edellä mainitun tiedonannon 3.5 ja 5.2. kohdan sääntöjen mukaisesti,

ne voivat koskea vain komission hyväksymien tukiohjelmien soveltamisalan ja ehtojen mukaisesti myönnettyjä lainoja,

niiden perusteella maksettaviin tukiin sovelletaan velallisen maksukyvyttömyystilanteessa velalliseen kohdistuvia oikeudellisia menettelyjä (tukea saavan yrityksen konkurssiin asettaminen ja niin edelleen),

myös osuuskuntiin kuulumattomat yritykset voivat saada tukea (osuuskunnat ovat avoimia kaikille maatalousalan toimijoille rajoituksitta) (10).

(19)

Lain nro 32/2000 124 pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään tuen myöntämisestä hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 (11) mukaisesti. Tuki myönnetään viideksi vuodeksi. Ensimmäisenä vuonna se kattaa 100 prosenttia organisaation kuluista, ja seuraavina vuosina tuki pienenee 20 prosenttia vuodessa, kunnes se loppuu kokonaan edellä mainitun kauden lopussa. Lisäksi viidennen vuoden jälkeen ei voida maksaa muita tukia, eikä seitsemännen vuoden jälkeen siitä, kun organisaatio on hyväksytty. Tuki rahoitetaan osittain 3 615 198 euron kokonaismäärästä, joka on tarkoitettu 124 pykälän soveltamisalaan kuuluviin toimenpiteisiin.

(20)

Italian viranomaiset ilmoittivat 13 päivänä elokuuta 2003 päivätyllä kirjeellä aikovansa muuttaa lakia saattaakseen tuen myöntämiseen liittyvät säännöt yhdenmukaisiksi asetuksessa (ETY) N:o 1035/72 vahvistettujen sääntöjen kanssa. Lisäksi Italian viranomaiset täsmensivät, että tukea on voitu myöntää ainoastaan seuraaville ryhmittymille:

ASPROSUD di Messina, rekisteröity 13 päivänä maaliskuuta 1992, neljäntenä ja viidentenä vuotena hyväksymisestä (1995 ja 1996),

Sicilia Verde di Bagheria, rekisteröity 8 päivänä heinäkuuta 1993, kolmantena, neljäntenä ja viidentenä vuotena hyväksymisestä (1996, 1997 ja 1998),

AGRISUD di Vittoria, rekisteröity 15 päivänä marraskuuta 1994, toisena, kolmantena, neljäntenä ja viidentenä vuotena hyväksymisestä (1996, 1997, 1998 ja 1999),

APRO FRUS di Capo d’Orlando, rekisteröity 23 päivänä marraskuuta 1990, neljäntenä ja viidentenä vuotena hyväksymisestä (1994–1995 ja 1995–1996).

III   PERUSTAMISSOPIMUKSEN 88 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUN MENETTELYN ALOITTAMINEN

(21)

Komissio aloitti EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa sekä 124 pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tukia (sekä maatalousalan ja että ryhmittymien ASPROSUD, Sicilia Verde ja APRO FRUS osalta), koska komissio epäili tukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

(22)

Lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa tarkoitettujen maatalousalan tukien osalta todettakoon, että jo takauksen mahdollista myöntämistä koskevaan periaatteeseen liittyy oletus lainan olemassaolosta; komission yksiköiden pyynnöstä Italian viranomaisten toimittama luettelo erilaisista järjestelmistä, joihin saattaa liittyä takauksia, viittasi kuitenkin siihen, että eräitä mainituista järjestelmistä voi olla vaikea rahoittaa lainoilla niihin sisältyvien toimenpiteiden luonteen vuoksi (oli esimerkiksi vaikea käsittää, että maatalousalan vakuutusmaksuihin tarkoitetut tuet olivat lainan muodossa).

(23)

Toinen tekijä, joka sai komission epäilemään lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa säädettyjen tukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille, on mahdollisuus myöntää tätä tukea yhdessä lain 124 pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyjen toimenpiteiden kanssa. Komissio ei voinut olla epäilemättä tukien soveltuvuutta, koska 124 pykälän 1 ja 2 momentissa säädetyt tuet oli myös asetettu kyseenalaisiksi.

(24)

Komissiolla ei myöskään ollut käytettävissään tietoja siitä, miten Italian viranomaiset olisivat varmistaneet, ettei takauksien mahdollisen tukielementin ja sellaisen tuen kasautumiseen, joka on tarkoitettu järjestelmille, joihin näitä takauksia sovelletaan, liity vaaraa kyseisille järjestelmille sallittujen tukitasojen ylittymisestä.

(25)

Italian viranomaiset selvensivät, että lain nro 32/2000 124 pykälän 1 ja 2 momentissa säädetyt tuet oli tarkoitettu ainoastaan erääntyneiden tukimaksujen suorittamiseen asetuksessa (ETY) N:o 1035/72 tarkoitetuille tuottajajärjestöille. Nämä tuet olisi pitänyt jo maksaa, mutta niitä ei ollut maksettu, koska EMOTR ei taannut Italian tekemien sitoumusten rahoitusta.

(26)

Italian viranomaiset lisäsivät, että tukia voitiin myöntää ainoastaan sellaisille toimijoille, joilla oli siihen vielä oikeus, jonka ne olivat saaneet ennen 21 päivää marraskuuta 1996 (jolloin hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2200/96 (12) tuli voimaan ja kumosi asetuksen (ETY) N:o 1035/72).

(27)

Komissio totesi asiaa tarkastellessaan, että asetuksen (EY) N:o 2200/96 53 artiklan nojalla tuottajaorganisaatioiden ennen asetuksen voimaantuloa asetuksen (ETY) N:o 1035/72 14 artiklan ja II a osaston perusteella saamat oikeudet pidettiin voimassa niiden päättymiseen asti ja että jos kaikki asetuksen (ETY) N:o 1035/72 14 artiklassa vahvistetut edellytykset olivat täyttyneet, saman artiklan perusteella mahdollisesti myönnetyt kansalliset tuet olisivat lain nojalla sopusoinnussa hedelmä- ja vihannesalan yhteistä markkinajärjestelyä koskevan säännöstön kanssa, eikä niiden tarkastelu maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen suhteen enää olisi tarpeen (13).

(28)

Näillä perusteilla Italian viranomaiset ryhtyivät muuttamaan tuen myöntämiseen liittyviä yksityiskohtaisia sääntöjä saattaakseen ne yhteensopiviksi asetuksen (ETY) N:o 1035/72 säännösten kanssa (katso johdanto-osan 19 ja 20 kappale). Italian viranomaisten toimittamasta tuensaajien luettelosta komissio kuitenkin totesi, että johdanto-osan 21 kappaleessa tarkoitettujen organisaatioiden osalta toimenpide pantiin täytäntöön yli seitsemän vuotta sen jälkeen, kun organisaatio oli hyväksytty, mikä viittaa siihen, että kaikki asetuksen (ETY) N:o 1035/72 14 artiklassa säädetyt edellytykset eivät olisi täyttyneet (koska artiklan nojalla tuet on maksettava viiden vuoden aikana viimeistään seitsemän vuoden kuluttua organisaation hyväksymisestä) ja että tukia olisi pitänyt arvioida perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan valossa.

(29)

Tämän tarkastelun yhteydessä ja perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan nojalla komissio totesi, että koska asetus (ETY) N:o 1035/72 oli kumottu asetuksella (EY) N:o 2200/96, tuen myöntäminen kumotun lainsäädännön perusteella organisaatioille, joiden oikeudet olivat vanhentuneet (minkä vuoksi ei voitu soveltaa asetuksen (EY) N:o 2200/96 53 artiklaa, joka mainitaan johdanto-osan 27 kappaleessad), olisi vaikuttanut neuvoston asetuksella (EY) N:o 2200/96 käyttöön otettujen hedelmä- ja vihannesalan yhteisen markkinajärjestelyn mekanismien toimintaan. Maatalousalan valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen 3.2 kohdan mukaisesti komissio ei voi missään olosuhteissa hyväksyä tukea, joka olisi ristiriidassa yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevien säännöstöjen kanssa tai joka häiritsisi yhteisen markkinajärjestelyn asianmukaista toimivuutta.

(30)

Näin ollen komission oli epäiltävä näiden tukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

(31)

Komission epäilyjä vahvisti se, että edellä kuvatuissa olosuhteissa myönnetty tuki olisi taannehtivasti myönnettyä tukea, joka on selkeästi kielletty maatalousalan valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen 3.6 kohdassa, koska siihen ei sisälly kaikilta maatalousalan tuilta edellytettyä kannustavaa vaikutinta, lukuun ottamatta korvaavia tukia.

(32)

Komissio epäili myös perustelua, jonka mukaan EMOTR ei olisi taannut Italian tekemien sitoumusten rahoitusta, koska EMOTR korvaa automaattisesti osan tuottajaorganisaatioiden perustamiseen yhteisen markkinajärjestelyn mukaisesti myönnetystä tuesta.

IV   ITALIAN VIRANOMAISTEN HUOMAUTUKSET

(33)

Italian pysyvä edustusto Euroopan unionissa toimitti komissiolle 26 päivänä elokuuta 2004 päivätyllä ja 30 päivänä elokuuta 2004 saapuneeksi kirjatulla, 24 päivänä marraskuuta 2004 päivätyllä ja 26 päivänä marraskuuta 2004 saapuneeksi kirjatulla sekä 26 päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä ja 28 päivänä lokakuuta 2005 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä vastauksen tämän päätökseen aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely, joka koski lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa ja 124 pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tukia (sekä maatalousalan että ryhmittymien ASPROSUD, Sicilia Verde ja APRO FRUS osalta).

(34)

Italian viranomaiset toimittivat 26 päivänä elokuuta 2004 päivätyllä kirjeellä seuraavat lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa tarkoitettuja tukia koskevat pyynnöt ja huomiot:

ne pyysivät, että tietyt johdanto-osan 22 kappaleessa olevassa luettelossa mainituista järjestelmistä poistettaisiin luettelosta, koska ne olivat todenneet, ettei niitä todellakaan voitu rahoittaa lainoilla,

ne täsmensivät, että muissa edellä mainittuun luetteloon sisältyneissä järjestelmissä takaus kattaisi ainoastaan sijoituksen yksityisen osuuden, jos järjestelmä olisi jo hyväksytty ja rahoitettu, ja tukikelpoisen määrän silloin, jos järjestelmä olisi jo hyväksytty mutta sitä ei olisi rahoitettu, mutta joka tapauksessa takauksen bruttoavustusekvivalentti ei voisi ylittää kyseessä olevan järjestelmän mukaisen tuen enimmäismäärää (tarkastus on suunniteltu vähintään viidelle prosentille tuensaajilta edellytetyistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista),

ne vahvistivat, että ne laatisivat lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentin soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja että edellä mainittu luettelo olisi mukana näissä yksityiskohtaisissa säännöissä.

(35)

Samassa kirjeessä Italian viranomaiset ilmoittivat seuraavat huomiot, jotka koskevat johdanto-osan 21 kappaleessa mainittuja lain nro 32/2000 124 pykälässä 1 ja 2 momentissa kolmelle ryhmittymälle tarkoitettuja tukia:

ne katsoivat, että niiden mielestä komission kantaa asiasta N 157/2000 olisi noudatettava myös esillä olevassa asiassa ja että mainituille kolmelle organisaatioille tarkoitettuja tukia ei pitäisi arvioida perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan valossa,

ne vetosivat asetuksen (EY) N:o 2200/96 53 artiklan säännöksiin, joiden perusteella tuottajaorganisaatioiden saamat oikeudet pidettiin voimassa niiden päättymiseen saakka (eli tuen lopulliseen maksamiseen asti), ja korostivat, että tukioikeus saadaan sinä hetkenä, jona organisaatio jättää säännönmukaisen hakemuksen, ja että käsiteltävänä olevassa asiassa kaikki hakemukset esitettiin seitsemän vuoden kuluessa siitä, kun organisaatiot oli hyväksytty, ja että tukioikeutta ei voi loukata viranomaisten yleisten maksuviivästysten vuoksi, jotka lisääntyivät niiden etsiessä sopivaa rahoitusta tukien maksamiseen,

ne vahvistivat johdanto-osan 20 kappaleessa tarkoitetun lain nro 32/2000 muutoksen.

(36)

Marraskuun 24 päivänä 2004 päivätyllä kirjeellä Italian viranomaiset toimittivat jäljennöksen 5 päivänä marraskuuta 2004 annetun alueellisen lain nro 15 12 pykälästä (jäljempänä ’laki nro 15/2004’), jolla muutetaan muun muassa lain nro 32/2000 99 ja 124 pykälää.

(37)

Lain nro 32/2000 99 pykälästä todettakoon, että lain nro 15/2004 12 pykälän 2 ja 4 momentin säännöksissä lisättiin sellaisten mahdollisten tuensaajien määrää, jotka hakevat sellaisille sitoutumattomille yrityksille tarkoitettua tukea, jotka vastaavat takauksen antamisesta johtuvista hallintomenoista, ja asetettiin pykälässä tarkoitetuille toimenpiteille 20 miljoonan euron enimmäismäärä kaudelle 2000–2006.

(38)

Lain nro 32/2000 124 pykälästä todettakoon, että lain nro 15/2004 12 pykälän 8 momentilla siihen lisättiin uusi 2 momentti, jolla korvattiin edellä johdanto-osan 19 kappaleessa kuvattujen tukien myöntämiseen liittyvät yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (ETY) N:o 1035/72 14 artiklan sääntöjen kanssa yhteensopivilla yksityiskohtaisilla säännöillä.

(39)

Tämän lain nro 32/2000 124 pykälään lisätty uusi momentti, jolla korvattiin olemassa oleva momentti, jonka Italian viranomaiset aikoivat muuttaa (vrt. johdanto-osan 20 kappale), kuuluu seuraavasti:

”Näiden tukien enimmäismäärä asetuksessa (ETY) N:o 1035/72 olevan 14 artiklan mukaisesti on ensimmäisenä vuonna viisi prosenttia, toisena vuonna viisi prosenttia, kolmantena vuonna neljä prosenttia, neljäntenä vuonna kolme prosenttia ja viidentenä vuonna kaksi prosenttia tuottajajärjestön välityksellä kaupan pidetyn tuotannon arvosta. Tuki ei saa ylittää kyseisen järjestön perustamisesta tai hallinnollisista toimista aiheutuneita tosiasiallisia kustannuksia. Tukia ei voida myöntää kustannuksiin, jotka ovat toteutuneet viidennen vuoden jälkeen tai hyväksymistä seuraavien seitsemän vuoden jälkeen.”

(40)

Italian viranomaiset ilmoittivat 26 päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä kirjeellä, että lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentti oli kumottu 21 päivänä syyskuuta 2005 annetussa alueellisessa laissa nro 11 olevalla 23 pykälällä ja että ne peruivat sitä koskevan ilmoituksen.

V   ARVIOINTI

(41)

Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(42)

Tässä arvioidut toimenpiteet sopivat tähän määritelmään, koska ne on rahoitettu julkisin varoin ja koska ne suosivat tiettyjä tuotannonaloja (esimerkiksi hedelmä- ja vihannesalaa) ja voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, kun otetaan huomioon Italian markkina-asema kyseisellä alalla (Italian hedelmien tuotanto sitrushedelmiä lukuun ottamatta oli 11,443 miljoonaa tonnia vuonna 2005, minkä vuoksi Italia on EU:n suurin hedelmien tuottaja).

(43)

Perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdassa mainituissa tapauksissa tällaiset toimenpiteet voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti katsoa yhteismarkkinoille soveltuviksi.

(44)

Tässä nimenomaisessa tapauksessa voidaan järjestelmän luonteen huomioon ottaen vedota ainoastaan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeukseen, jonka mukaan yhteismarkkinoille soveltuvana voidaan pitää tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

(45)

Komissio toteaa ensinnäkin, että lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentti kumottiin eikä sitä sovellettu kertaakaan (perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aloittamiseen liittyvän lykkäävän vaikutuksen vuoksi) ja että Italian viranomaiset peruivat tätä koskevan ilmoituksen, minkä vuoksi on tarpeetonta tarkastella perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen soveltuvuutta.

(46)

Lain nro 32/2000 124 pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tukien osalta komissio toteaa, että tukien myöntämiseen liittyvät yksityiskohtaiset säännöt on saatu yhteensopiviksi asetuksen (ETY) N:o 1035/72 kanssa, jota on muutettu hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1035/72 muuttamisesta tuottajaorganisaatioiden osalta 14 päivänä marraskuuta 1983 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3284/83 (14), lain nro 32/2000 124 pykälän uuden 2 momentin säännösten nojalla. Uusi 2 momentti lisättiin lain nro 15/2004 12 pykälällä.

(47)

Tämän lain säätämisajankohtana tuottajaorganisaatioille tarkoitettuja tukia säänneltiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2200/96.

(48)

Kuten johdanto-osan 27 kappaleessa osoitettiin, asetuksen (EY) N:o 2200/96 53 artiklan nojalla tuottajaorganisaatioiden ennen asetuksen voimaantuloa asetuksen (ETY) N:o 1035/72 14 artiklan ja II a osaston perusteella saamat oikeudet pidetään voimassa niiden päättymiseen asti edellä mainitun asetuksen 14 artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

(49)

Lain nro 32/2000 124 pykälän uudessa 2 momentissa vahvistetut säännöt, jotka lisättiin lain nro 15/2004 12 pykälällä, osoittavat, että edellä mainitun 14 artiklan edellytykset täyttyvät, ja vahvistavat tosiasiallisesti sellaisten tuottajaorganisaatioiden poissulkemisen, jotka eivät täytä näitä edellytyksiä. Koska asetuksen (ETY) N:o 1035/72 valtiontukisääntöjä sovellettiin ainoastaan neuvoston vahvistamissa rajoissa ja itse asetuksen 14 artikla sisälsi välittömästi sovellettavissa olevan säännöksen, joka oikeutti valtiontukien myöntämiseen sääntöjen mukaisin ehdoin, jotka ne täyttivät, kyseessä olevia valtiontukia ei ole enää syytä arvioida valtiontukisääntöjen valossa.

(50)

Näin ollen myös muut epäilyt, joita komissio esitti menettelyn aloittamisen yhteydessä, ovat aiheettomia.

VI   PÄÄTELMÄT

(51)

Koska lain nro 32/2000 99 pykälän 2 momentin a alamomentti on kumottu, komission ei tarvitse ottaa kantaa siinä tarkoitetun tuen soveltuvuuteen yhteismarkkinoille. Näin ollen näitä säännöksiä koskeva menettely voidaan aiheettomana lopettaa.

(52)

Koska alueellisen lain nro 32/2000 124 pykälän 2 momentissa, sellaisena kuin se on muutettuna lain nro 15/2004 12 pykälällä, säädetään, että tuottajaorganisaatioille tarkoitettu tuki on yhteensopiva asetuksen (ETY) N:o 1035/72 14 artiklassa vahvistettujen sääntöjen kanssa, ja koska tätä tukea voidaan samasta syystä pitää automaattisesti yhteensopivana yhteistä markkinajärjestelyä koskevan säännöstön kanssa eikä tukea ole enää syytä arvioida valtiontukisääntöjen valossa, tätä koskeva menettely voidaan lopettaa aiheettomana,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti aloitettu menettely, joka koskee 23 joulukuuta 2000 annetun Sisilian alueellisen lain nro 32 99 pykälän 2 momentin a alamomentissa (maatalousalan osalta) säädettyjä tukia, lopetetaan aiheettomana, koska Italia on perunut ilmoituksensa.

2 artikla

Perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti aloitettu menettely, joka koskee 23 joulukuuta 2000 annetussa Sisilian alueellisessa laissa nro 32 olevan 124 pykälän 1 ja 2 (muutettu) momentissa säädettyjä tukia, lopetetaan aiheettomana.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  Kirje SG(2002) D/233133, 18.12.2002.

(2)  Kirje SG-Greffe (2004) D/202440, 21.6.2004.

(3)  Kirje SG-Greffe (2004) D/203974, 10.9.2004.

(4)  Päätös sisältää tätä pykälää koskevia suosituksia.

(5)  Lain nro 32/2000 124 pykälän 3 momenttiin sisältyi myös tukitoimenpide, mutta komissio totesi, että kyseessä on kansallinen tukitoimenpide, joka on nimenomaisesti sallittu asetuksella, jolla perustettiin yhteinen markkinajärjestely, ja näin ollen tätä valtiontukea ole enää syytä tarkastella.

(6)  EUVL C 52, 2.3.2005, s. 23.

(7)  Nämä säännökset koskevat sekä maatalous- että kalastusalaa. Perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisessa menettelyn aloittamispäätöksessä ja tässä päätöksessä viitataan pelkästään maatalousalaan, koska johdanto-osan 12 kappaleessa mainitulla 24 päivänä toukokuuta 2005 päivätyllä kirjeellä Sisilian paikallinen kalastuksesta vastaava viranomainen ilmoitti, että kalastusalan osalta annettaisiin myöhemmin erillinen ilmoitus.

(8)  EYVL C 71, 11.3.2000, s. 14.

(9)  EYVL C 232, 12.8.2000, s. 17.

(10)  Näitä kohtia ei mainita 99 pykälässä, mutta ne on ilmoitettu Italian viranomaisten toimittamissa lisätiedoissa.

(11)  EYVL L 118, 20.5.1972, s. 1.

(12)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(13)  Tätä lähestymistapaa noudatettiin asetuksen (ETY) N:o 1035/72 14 artiklan mukaisesti tuottajaorganisaatioille tarkoitettujen kansallisten tukien osalta – vrt. tukiasia N 157/2000, lopetettu kirjeellä SG(2001) D/288558, 16 päivänä toukokuuta 2001.

(14)  EYVL L 325, 22.11.1983, s. 1.