ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.049.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 49

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
26. helmikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 157/2010, annettu 22 päivänä helmikuuta 2010, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 158/2010, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, voin yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta ennakolta vuodeksi 2010

14

 

 

Komission asetus (EU) N:o 159/2010, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

Komission asetus (EU) N:o 160/2010, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

18

 

 

Komission asetus (EU) N:o 161/2010, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

20

 

 

Komission asetus (EU) N:o 162/2010, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 677/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

21

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/118 /YUTP, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

22

 

*

Neuvoston päätös 2010/119/YUTP, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, Afrikan unioniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta

26

 

*

Neuvoston päätös 2010/120/YUTP, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, Afganistaniin ja Pakistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta

28

 

*

Neuvoston päätös 2010/121/YUTP, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP liitteen muuttamisesta

30

 

 

2010/122/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen kadmiumin käyttötarkoituksia koskevan poikkeuksen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1034)  ( 1 )

32

 

 

2010/123/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, palkkoihin 1 päivästä helmikuuta 2009, 1 päivästä maaliskuuta 2009, 1 päivästä huhtikuuta 2009, 1 päivästä toukokuuta 2009 ja 1 päivästä kesäkuuta 2009 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 157/2010,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2010,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jolla kumotaan muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 384/96 (2), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 119/97 (3) käyttöön 32,5–39,4 prosentin suuruiset lopulliset polkumyyntitullit tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien rengaskirjamekanismien, jäljempänä ’mekanismit’ tai ’rengasmekanismit’, tuonnissa yhteisöön. Näitä tulleja sovellettiin muihin kuin 17- tai 23-renkaisiin mekanismeihin, kun taas 17- ja 23-renkaisiin mekanismeihin sovellettiin vähimmäistuontihinnan (325 euroa 1 000:ta kappaletta kohti) ja vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -hinnan erotusta vastaavaa tullia aina, kun jälkimmäinen hinta oli vähimmäistuontihintaa alempi.

(2)

Neuvosto muutti ja korotti edellä mainittuja, tiettyihin muihin kuin 17- tai 23-renkaisiin mekanismeihin sovellettavia tulleja perusasetuksen 12 artiklan mukaisen tarkastelua koskevan tutkimuksen perusteella asetuksella (EY) N:o 2100/2000 (4). Nämä muutetut tullit olivat suuruudeltaan 51,2–78,8 prosenttia.

(3)

Kahden unionin tuottajan esittämän pyynnön perusteella pantiin tammikuussa 2002 vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukainen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu (5), ja neuvosto jatkoi asetuksella (EY) N:o 2074/2004 (6) polkumyyntitullien voimassaoloa neljällä vuodella.

(4)

Perusasetuksen 13 artiklan mukaisen, polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä koskevan tutkimuksen jälkeen neuvosto laajensi asetuksella (EY) N:o 1208/2004 (7) lopulliset polkumyyntitoimenpiteet koskemaan tiettyjä Vietnamista lähetettyjä rengaskirjamekanismeja riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam.

(5)

Perusasetuksen 13 artiklan mukaisen, polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä koskevan tutkimuksen jälkeen neuvosto laajensi asetuksella (EY) N:o 33/2006 (8) lopulliset polkumyyntitoimenpiteet koskemaan tiettyjä Laosin demokraattisesta kansantasavallasta lähetettyjä rengaskirjamekanismeja riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Laosin demokraattinen kansantasavalta.

(6)

Neuvosto laajensi vielä elokuussa 2008 asetuksella (EY) N:o 818/2008 (9) toimenpiteet koskemaan tiettyjä hieman muutettuja rengaskirjamekanismeja, koska todettiin, että toimenpiteitä kierrettiin.

2.   Tarkastelupyyntö

(7)

Tiettyjen Kiinasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon lähestyvää päättymistä koskevan ilmoituksen (10) julkaisemisen jälkeen komissio vastaanotti 4 päivänä syyskuuta 2008 perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen pyynnön tarkastella näitä toimenpiteitä.

(8)

Pyynnön esitti unionin tuottaja Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, jonka tuotanto muodostaa pääosan, tässä tapauksessa yli 50 prosenttia, rengaskirjamekanismien kokonaistuotannosta unionissa. Pyyntö perustui siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

(9)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että oli olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelun panemiseksi vireille, mistä syystä se pani vireille asiaa koskevan tutkimuksen (11).

3.   Tutkimus

a)   Menettely

(10)

Komissio ilmoitti toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta virallisesti niille vientiä harjoittaville tuottajille, tuojille ja käyttäjille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä viejämaan edustajille, pyynnön esittäneelle unionin tuottajalle ja toiselle tiedossa olleelle unionin tuottajalle. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluksi vireillepanoilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(11)

Kaikille osapuolille, jotka olivat edellä mainitun määräajan kuluessa sitä pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä, annettiin tilaisuus tulla kuulluiksi.

(12)

Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille niille osapuolille, joille oli virallisesti ilmoitettu tarkastelun vireillepanosta, sekä niille osapuolille, jotka pyysivät kyselylomaketta tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Lisäksi otettiin yhteyttä yhteen suunnitellun vertailumaan (Thaimaa) tuottajaan, jolle lähetettiin myös kyselylomake.

(13)

Vastauksia kyselylomakkeeseen saatiin yhdeltä kiinalaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta, joka ei vienyt rengaskirjamekanismeja Euroopan unioniin, jäljempänä ’EU’, ja siihen etuyhteydessä olevalta yritykseltä Thaimaassa, pyynnön esittäneeltä unionin tuottajalta, kolmelta etuyhteydettömältä tuojalta sekä yhdeltä pyynnön esittäjään etuyhteydessä olevalta käyttäjältä. Toinen unionin tuottaja ei toiminut yhteistyössä tutkimuksessa, ja yksi etuyhteydetön tuoja toimitti vain kommentteja.

(14)

Kaikille asianomaisille osapuolille ilmoitettiin niistä keskeisistä tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisten polkumyyntitullien käyttöönottoa. Samalla asetettiin määräaika, jonka kuluessa osapuolet voivat esittää huomautuksia ilmoitettujen tietojen johdosta. Osapuolten huomautuksia tarkasteltiin ja päätelmiä muutettiin tarpeen mukaan niiden perusteella.

b)   Asianomaiset osapuolet ja tarkastuskäynnit

(15)

Komission yksiköt hankkivat ja tarkastivat kaikki polkumyynnin ja vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden sekä EU:n edun määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot. Tarkastuskäyntejä tehtiin seuraavien yritysten toimitiloihin:

i)

Pyynnön esittänyt unionin tuottaja

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wien, Itävalta.

ii)

Viejämaan tuottaja

Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (WHS), Guangzhou, ja siihen etuyhteydessä oleva yritys Wah Hing Stationery Manufactory Ltd, jäljempänä ’WHS’, Hongkong, Kiina.

iii)

EU:ssa toimiva etuyhteydetön tuoja

Giardini S.r.l., Settimo Milanese, Italia.

c)   Tutkimusajanjakso

(16)

Polkumyynnin jatkumista tai toistumista koskeva tutkimus kattoi 1 päivän lokakuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 välisen kauden, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’. Vahingon jatkumisen tai toistumisen arvioinnin kannalta merkittävien kehityssuuntien tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 2005 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson lopun välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelukausi’.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1.   Tarkasteltavana oleva tuote

(17)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2074/2004 määritelty tuote eli tietyt rengaskirjamekanismit, jotka koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita pitää yhdessä teräskuori. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai rengaskirjamekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla. Renkaat voivat olla erimuotoisia; yleisimpiä ovat pyöreät ja D:n muotoiset renkaat, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Rengaskirjamekanismit luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 8305 10 00. Suljin-/aukaisuvivulla varustetut mappimekanismit, jotka luokitellaan samaan CN-koodiin, eivät kuulu tarkasteltavana olevan tuotteen soveltamisalaan.

(18)

Rengasmekanismeja käytetään paperisten, pahvisten ja muovipäällysteisten toimistokansioiden, esittelykansioiden ja muiden vastaavien kansioiden valmistukseen.

(19)

EU:ssa myytiin tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana useita erilaisia rengasmekanismeja. Näiden lajien väliset erot määritettiin seuraavien ominaisuuksien avulla: pohjalaatan leveys, mekanismityyppi, renkaiden lukumäärä, avausmenetelmä, nimellinen paperikapasiteetti, renkaiden läpimitta, renkaiden muoto, pituus ja renkaiden etäisyys toisistaan. Koska kaikilla tuotelajeilla on samat fyysiset ja tekniset ominaisuudet ja ne voidaan tietyssä määrin korvata toisillaan, todettiin, että kaikki rengasmekanismit ovat tässä menettelyssä yksi ja sama tuote.

2.   Samankaltainen tuote

(20)

Lisäksi todettiin, että Kiinassa tuotettujen rengasmekanismien ja unionin tuotannonalan tuottamien ja EU:n markkinoilla myytyjen rengasmekanismien fyysisissä ja teknisissä perusominaisuuksissa ja käyttötarkoituksissa ei ollut eroja.

(21)

Sen vuoksi pääteltiin, että Kiinasta peräisin olevat rengasmekanismit ja unionin tuotannonalan tuottamat ja EU:n markkinoilla myymät rengasmekanismit olivat kaikki perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita.

C.   POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

(22)

Perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tutkittiin, johtaisiko toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen tai toistumiseen.

1.   Alustavat huomiot

(23)

Yksikään EU:hun rengasmekanismeja vievä kiinalainen tuottaja ei toiminut tutkimuksessa yhteistyössä. Neljästä pyynnössä mainitusta kiinalaisesta yrityksestä yhteistyössä toimi vain yksi, minkä lisäksi yhteistyössä toimi siihen etuyhteydessä oleva yritys Thaimaassa. Kolme muuta vientiä harjoittavaa yritystä ei vastannut kyselylomakkeeseen. Ainoa yhteistyössä toiminut kiinalainen tuottaja ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta EU:hun, mutta se harjoitti tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä muiden kolmansien maiden markkinoille. Koska mikään rengasmekanismeja EU:hun tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla vienyt kiinalainen tuottaja ei toiminut yhteistyössä, polkumyyntiä koskevat päätelmät oli tehtävä perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti komission käytössä muista lähteistä olevien tietojen perusteella. Tässä tapauksessa asianmukaisimpina tietoina pidettiin vientiin liittyviä Eurostatin tietoja. Tutkimuksen aikarajat huomioon ottaen tiedot tarkastettiin, kun se oli tarkoituksenmukaista, vertaamalla niitä tietoihin, jotka saatiin ainoalta yhteistyössä toimineelta kiinalaiselta tuottajalta, joka ei vienyt rengasmekanismeja EU:hun, sekä Kiinan vientitilastoista. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien vientimääristä ei ole saatavilla yrityskohtaisia tietoja, Eurostatin tilastoja pidetään edelleen ainoana saatavilla olevana välillisenä tietona Kiinan viennistä EU:hun, vaikka Eurostatin antamat absoluuttiset hintatasot vaikuttavatkin melko korkeilta verrattuna Kiinan vientitilastoissa ilmoitettuihin tuontihintoihin ja Eurostatin tilastoissa muita kolmansia maita koskeviin lukuihin.

2.   Polkumyynnin jatkuminen

a)   Vertailumaa

(24)

Koska Kiina on siirtymätalous, normaaliarvo oli perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti määritettävä asianmukaisessa kolmannessa maassa, joka on markkinatalousmaa, jäljempänä ’vertailumaa’, käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon perusteella taikka vertailumaasta muihin maihin, myös unioniin, suuntautuvan viennin hinnan perusteella taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä tahansa hyväksyttävällä perusteella, mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti unionissa maksettu tai maksettava hinta, jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla.

(25)

Aiemmassa tutkimuksessa vertailumaana käytettiin Intiaa. Komissio ilmoitti ainoalle intialaiselle tuottajalle, joka toimi yhteistyössä aiemmassa tutkimuksessa, tämän menettelyn käynnistämisestä, mutta asianomainen osapuoli kieltäytyi yhteistyöstä. Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta tehdyssä pyynnössä ehdotettiin Thaimaata normaaliarvon määrittämisessä käytettäväksi vertailumaaksi. Jotkin menettelyn osapuolet vastustivat tätä vaihtoehtoa, ja niiden mukaan Intia olisi asianmukainen vertailumaa.

(26)

Yksi thaimaalainen tuottaja suostui toimimaan yhteistyössä. Sen vuoksi komissio tarkasteli mahdollisuutta käyttää Thaimaasta saatuja tietoja Kiinaa koskevan normaaliarvon määrittämiseksi. Thaimaassa ei ollut tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyyntiä. Sen vuoksi normaaliarvon määrittäminen Thaimaassa piti tehdä perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan c alakohdan perusteella.

(27)

Kun lisäksi Eurostatin tietojen perusteella verrattiin tarkasteltavana olevan tuotteen keskimääräistä vientihintaa Thaimaasta ja Kiinasta, Kiinan hintojen havaittiin olevan Thaimaan hintoja korkeammat. Tältä osin on huomattava, että tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmään sisältyy huomattava valikoima erilaisia tuotelajeja, joiden hinnat voivat vaihdella lajin mukaan. Koska kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat kieltäytyivät yhteistyöstä, niiden EU:hun suuntautuvan vientimyynnin tarkkaa koostumusta ei voitu vahvistaa ja verrata sitä thaimaalaisten vientiä harjoittavien tuottajien tuotevalikoimaan. Koska ei ollut merkkejä siitä, että vientihintojen merkittävä ero voisi johtua jostakin muusta syystä, pääteltiin, että kiinalaisten ja thaimaalaisten vientiä harjoittavien tuottajien EU:hun viemien rengasmekanismien valikoimassa on eroja. Thaimaasta ja Kiinasta EU:hun suuntautuvan viennin hintaerojen sekä parhaiden käytettävissä olevien tietojen perusteella pääteltiin, että vienti Kiinasta kattaa kalliimpia ja kehittyneempiä tuotelajeja, minkä vuoksi myöskään tästä syystä ei olisi asianmukaista käyttää Thaimaan tietoja Kiinaa koskevan normaaliarvon määrittämisessä.

(28)

Lisäksi thaimaalainen yritys oli etuyhteydessä ainoaan yhteistyössä toimineeseen kiinalaiseen rengasmekanismien tuottajaan. Komissio tutki, voisiko näiden kahden yrityksen etuyhteys vaikuttaa normaaliarvon määrittämiseen. On muistettava, että aiemmissa tutkimuksissa (kahdessa toimenpiteiden kiertämistä koskevassa tutkimuksessa) kävi ilmi, että kiinalainen tuottaja perusti thaimaalaisen yrityksen tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton seurauksena. Sama päätelmä vahvistetaan tässä tutkimuksessa (ks. 38 kappale). Tämä kiinalaisen ja thaimaalaisen tuottajan vahvistettu yhteys huomioon ottaen pidettiin asianmukaisena olla käyttämättä tietoja, jotka ainoa ehdotetussa vertailumaassa yhteistyössä toiminut yritys toimitti. Näin ollen kaikki edellä esitetyt tekijät huomioon ottaen ja perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti Thaimaata ei pidetty sopivana vertailumaana normaaliarvon määrittämiseksi tässä tapauksessa.

(29)

Kun otetaan huomioon edellä kuvatut Thaimaata koskevat tosiseikat, yhteistyön puute aiemmin käytetyssä vertailumaassa (Intia) sekä se, että tutkimuksessa ei toiminut yhteistyössä ainutkaan kiinalainen yritys, joka vei rengasmekanismeja EU:hun, pidettiin asianmukaisena määrittää normaaliarvo jollakin muulla kohtuullisella perusteella eli samankaltaisesta tuotteesta unionissa tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen perusteella.

b)   Normaaliarvo

(30)

Edellä kuvatut seikat huomioon ottaen normaaliarvo päätettiin määrittää perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti unionin tuotannonalan hintojen perusteella eli samankaltaisesta tuotteesta unionissa tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen perusteella. Tämän mukaisesti normaaliarvo laskettiin pyynnön esittäneen unionin tuottajan toimitiloissa varmennettujen tietojen perusteella. Tämän tuottajan samankaltaisen tuotteen kotimarkkinamyynnin todettiin olevan edustavaa verrattuna Kiinasta EU:hun vietyyn tarkasteltavana olevaan tuotteeseen. Koska unionin tuotannonalan myyntihinnat olivat tappiollisia, niitä oli oikaistava kohtuullisella voittomarginaalilla perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti. Oikaisussa käytettiin 5 prosentin voittomarginaalia, jota pidetään kohtuullisena tämäntyyppisessä liiketoiminnassa.

c)   Vientihinta

(31)

Vientihinta laskettiin perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti käyttämällä Eurostatin tietoja, koska kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimineet yhteistyössä.

d)   Vertailu

(32)

Normaaliarvoa ja vientihintaa verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla. Normaaliarvon ja vientihinnan välisen tasapuolisen vertailun varmistamiseksi tehtiin asianmukaiset oikaisut, joissa otettiin huomioon hintojen ja niiden vertailukelpoisuuteen vaikuttavien tekijöiden erot perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Oikaisuja tehtiin tarvittaessa kuljetus- ja vakuutuskustannusten sekä muiden kuljetuksiin liittyvien kustannusten erojen mukaisesti.

e)   Polkumyyntimarginaalit

(33)

Edellä mainittujen seikkojen perusteella ja koska muita Kiinaa koskevia luotettavia tietoja ei saatu, koko maata koskevan polkumyyntimarginaalin, joka perustui painotettujen keskiarvojen vertaamiseen ja ilmaistiin prosentteina cif-hinnasta EU:n rajalla tullaamattomana, laskettiin olevan 20,7 prosenttia.

f)   Polkumyyntiä koskevat päätelmät

(34)

Tutkimuksessa vahvistettiin, että tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla esiintyi polkumyyntiä. Päätelmä perustui i) 23 kappaleessa selitetyistä syistä Eurostatin tietojen perusteella vahvistettuihin vientihintoihin ja ii) 24–29 kappaleessa selitetyistä syistä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti unionin tuotannonalan hintojen perusteella määritettyyn normaaliarvoon.

3.   Polkumyynnin toistuminen

(35)

Tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla tapahtuneen polkumyynnin lisäksi tarkasteltiin myös polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä. Koska kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimineet yhteistyössä lukuun ottamatta yhtä yritystä, jolla oli vientiä ainoastaan muihin kuin EU-maihin, ja koska tietoja ei ollut julkisesti saatavilla, päätelmät perustuvat pääasiassa perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti käytettävissä oleviin tietoihin, kuten Eurostatin tietoihin, ainoalta yhteistyössä toimineelta yritykseltä saatuihin tietoihin, Kiinan tilastotietoihin sekä tarkastelua koskevassa pyynnössä esitettyihin tietoihin.

(36)

Tässä yhteydessä tarkasteltiin seuraavia tekijöitä: a) kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien käyttämätön kapasiteetti ja käyttäytyminen määrien ja hintojen osalta sekä b) EU-markkinoiden houkuttelevuus kiinalaisten viejien kannalta hintojen ja määrien osalta.

a)   Kiinalaisten tuottajien käyttämätön kapasiteetti ja käyttäytyminen

(37)

Olisi huomattava, että koska vientiä harjoittavat tuottajat eivät WHS-yritystä lukuun ottamatta toimineet yhteistyössä tässä tutkimuksessa, Kiinan tuotantoa, käyttämätöntä tuotantokapasiteettia ja kotimarkkinamyyntiä koskevia tietoja oli saatavilla vain yhteistyössä toimineen tuottajan tapauksessa.

(38)

Ainoa kiinalainen yhteistyössä toiminut tuottaja oli pienentänyt omaa tuotantokapasiteettiaan vuodesta 2005 tarkastelua koskevalle tutkimusajanjaksolle merkittävästi (tarkkoja lukuja ei voida ilmoittaa luottamuksellisuussyistä). Tämä kiinalainen tuottaja kykenee kuitenkin laajentamaan jälleen tuotantokapasiteettiaan. Se pystyy palauttamaan supistuneen tuotantokapasiteettinsa ennalleen viipymättä ja vaivatta, koska se omistaa edelleen tyhjän tuotantolaitoksen lähellä toimivaa laitosta. Kiinalainen tuottaja kykenee ottamaan kyseisessä laitoksessa uudelleen käyttöön lyhyen ajan eli kuuden kuukauden kuluessa rengasmekanismien tuotantolinjan käyttäen olemassa olevia laitteita, joita tällä hetkellä käytetään muihin tuotantotarpeisiin mutta jotka voidaan mukauttaa rengasmekanismituotannon lisäämiseksi. On myös huomattava, että tällä kiinalaisella tuottajalla ei ole kotimarkkinamyyntiä eikä ilmeisiä suunnitelmia aloittaa kotimarkkinamyyntiä lähitulevaisuudessa. Jos toimenpiteiden annetaan raueta, se voisi näin ollen nopeasti lisätä tuotantoaan ja ohjata sen mille tahansa vientimarkkinoille, myös EU:n markkinoille, joille se ei tällä hetkellä myy. Yritys myös vahvisti, että jos polkumyyntitoimenpiteet kumotaan, se sulkee siihen etuyhteydessä olevan thaimaalaisen yrityksen tuotantopaikan ja siirtää kaiken rengasmekanismien tuotannon takaisin Kiinaan. Yhteistyössä toiminut yritys ei pitänyt investointejaan korkealla tasolla, mikä on helposti selitettävissä, kun otetaan huomioon siihen etuyhteydessä olevan thaimaalaisen yrityksen olemassaolo, tämäntyyppiseen tuotantotoimintaan yleensä tarvittavien investointien alhainen taso sekä lyhyt aika, joka tarvitaan laitteiden siirtämiseksi rengasmekanismien tuotantoon.

(39)

Yhteistyöstä kieltäytyneistä kiinalaisista tuottajista voidaan päätellä, että Kiinassa on edelleen käyttämätöntä kapasiteettia. Tämä perustuu siihen, että vienti Kiinasta on kaiken kaikkiaan vähentynyt, eikä ole tietoja, jotka osoittaisivat, että kapasiteetti Kiinassa olisi pienentynyt. Lisäksi tuotantolaitteiden mukauttaminen vie vain vähän aikaa ja rengasmekanismiteollisuuden laitteet ovat yleisesti monikäyttöisiä, joten kapasiteetti voitaisiin palauttaa helposti markkinoiden kehityksen mukaisesti.

(40)

Ainoa kiinalainen yhteistyössä toiminut tuottaja toimitti vientimyynnistään kolmansiin maihin vain osittaista tietoa, jonka perusteella vaikuttaisi siltä, että sen myynti lisääntyi noin 10 prosenttia vuoden 2006 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä. Samalla kaudella sen keskimääräinen vientihinta kolmansiin maihin kohosi 0,7 prosenttia.

(41)

Kiinan muihin maihin suuntautuvan kokonaisviennin kehityksen tarkastelussa hyödynnettiin käytettävissä olevia Kiinan tilastoja, jotta voitiin määrittää kiinalaisen viennin määrät ja hinnat. Kiinasta tulevien rengasmekanismien määrä väheni tietojen perusteella merkittävästi vuoden 2004 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä. Kiinan tilastojen mukaan vuonna 2004 rengasmekanismeja vietiin noin 198 miljoonaa kappaletta, ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun mennessä määrä oli laskenut 89 miljoonaan kappaleeseen. Toisaalta keskimääräinen myyntihinta laski jyrkästi vuoden 2004 ja 2007 välillä, ja tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla hinnat olivat hieman alemmat kuin vuonna 2004. Kiinasta vietyjen rengasmekanismien määrä oli tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla vain 45 prosenttia niiden määrästä vuonna 2004, ja keskimääräinen vientihinta oli tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla 7 prosenttia alempi kuin vuonna 2004, mikä vahvistaa, että kaikilla kiinalaisilla tuottajilla, sekä yhteistyössä toimineilla että muilla, on voimakas kannustin pyrkiä aiemmin saavutettuun vientitulokseen, kun otetaan huomioon niiden käytettävissä oleva kapasiteetti ja viime vuosina havaittu suuntaus vientihintojen kohoamisessa. Näin ollen on kohtuullista uskoa, että jos polkumyyntitoimenpiteiden annettaisiin raueta, EU:n markkinoista tulisi erittäin houkutteleva kohde kaikille kiinalaisille tuottajille, jotka pyrkisivät viemään EU:n markkinoille merkittäviä määriä.

b)   EU:n markkinoiden houkuttelevuus

(42)

Ennen polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönottoa EU:n markkinat olivat Kiinalle toiseksi tärkeimmät rengasmekanismien vientimarkkinat kokonaismäärältään. Kiinan markkinaosuus on jatkuvasti laskenut sen jälkeen kun polkumyyntitoimenpiteet otettiin käyttöön, niitä laajennettiin kahden kiertämistutkimuksen seurauksena ja tarkistettiin soveltamisalan laajentamiseksi vuonna 2008. Markkinaosuudet pysyivät huomattavan vakaina tarkastelukaudella ja laskivat vain hieman eli 3,2 prosenttiin (– 0,4 %) tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. EU-markkinoiden koko – vain Yhdysvaltojen markkinat ovat suuremmat – ja siitä johtuva kysyntä tekevät EU:sta tärkeän kohteen verrattaessa sitä muihin Kiinan vientimarkkinoihin. Kun otetaan huomioon kiinalaisten tuotteiden aiempi esiintyminen EU:n markkinoilla ja näiden markkinoiden merkitys, voidaan pitää selvänä, että kiinalaiset tuottajat pyrkivät tulevaisuudessa saamaan takaisin markkinaosuuttaan EU:ssa.

(43)

Lisäksi on selviä merkkejä siitä, että osapuolet Kiinassa seuraavat tiiviisti käynnissä olevaa tutkimusta ja harkitsevat mahdollisuutta ryhtyä viemään EU:hun. On huomattava, että menettelyn vireillepanon jälkeen komissio sai kyselyn kiinalaiselta tuottajalta, jota ei mainita toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelupyynnössä; kyselyssä todettiin, että yritys perustettiin vuonna 2005, se tuottaa rengasmekanismeja ja aikoo viedä rengasmekanismeja EU:hun vuodesta 2009 lähtien. Yritys harkitsi aluksi mahdollisuutta toimia yhteistyössä menettelyssä, mutta ei toimittanut vastausta kyselylomakkeeseen. Edellä esitetty vahvistaa sen, että EU muodostaa edelleen houkuttelevan markkina-alueen kiinalaisten tuottajien kannalta nytkin, vaikka polkumyyntitoimenpiteet ovat voimassa, ja jos toimenpiteiden annetaan raueta, niiden kannustin ryhtyä viemään, lisätä vientiä tai aloittaa vienti uudelleen EU:hun vahvistuu näin ollen merkittävästi.

(44)

EU:n perinteistä merkitystä ja houkuttelevuutta rengasmekanismien markkinoina vahvistavat myös aiemmat voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden sitkeät kiertämis- tai absorptiopyrkimykset. Sen jälkeen kun Kiinaa vastaan otettiin käyttöön polkumyyntitoimenpiteitä, kiinalaisilla viejillä on ollut jatkuvia kiertämis- ja absorptiopyrkimyksiä päästäkseen EU:n markkinoille. On muistettava, että voimassa olevia toimenpiteitä tehostettiin vuonna 2000 absorptiotutkimuksen tuloksena, ne ulotettiin koskemaan Vietnamia vuonna 2004 ja Laosia vuonna 2006 kiertämiskäytäntöjen vuoksi, ja niitä muutettiin myös kiertämiskäytäntöjen vuoksi vuonna 2008 tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmän osalta muuttamalla tuotteen määritelmää hieman.

(45)

Kiinan tilastojen mukaan keskimääräinen vientihinta Kiinasta kolmansien maiden markkinoille on korkeampi kuin keskimääräinen vientihinta Kiinasta EU:hun, mutta hinta on silti edelleen merkittävästi alle keskimääräisten hintojen, joilla intialaiset ja thaimaalaiset eli kiinalaisten mahdolliset suorat kilpailijat myyvät EU:n markkinoille. Asiaa koskevien Kiinan vientitietojen mukaan kiinalaisilla tuottajilla on jo vakiintunut asema useimmilla muilla markkinoilla toisin kuin tällä hetkellä EU:ssa. Näin ollen on selvää, että EU:n markkinat olisivat taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto kiinalaisille viejille, koska ne voivat myydä korkeammilla hinnoilla EU:hun vaarantamatta myyntiään muualle maailmaan ja alittaa edelleen tärkeimpien kilpailijoidensa hinnat EU:ssa myymällä polkumyyntihinnoin.

c)   Kolmansien maiden soveltamat kaupan suojakeinot

(46)

Mikään kolmas maa ei sovella kaupan suojakeinoja Kiinasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontiin.

4.   Päätelmät

(47)

Tutkimuksen mukaan sekä yhteistyössä toimineella vientiä harjoittavalla tuottajalla että todennäköisesti myös muilla kiinalaisilla vientiä harjoittavilla tuottajilla on huomattava määrä käyttämätöntä kapasiteettia, koska niiden vienti on vähentynyt merkittävästi vuoden 2004 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välisenä aikana. Tutkimuksessa myös osoitettiin, että kiinalaiset osapuolet ovat jatkuvasti kiinnostuneita tulemaan EU:n markkinoille. Ainoa yhteistyössä toiminut tuottaja pystyisi lisäksi siirtämään helposti tuotantokapasiteettinsa Thaimaasta takaisin Kiinaan, jos polkumyyntitoimenpiteet kumotaan.

(48)

Kun otetaan huomioon kiinalaisten tuottajien käyttämätön kapasiteetti sekä niiden koneiden ja laitteiden muunnettavuus, on todennäköistä, että tuonti Kiinasta EU:n markkinoille voisi alkaa uudelleen merkittävässä määrin, jos polkumyyntitoimenpiteiden annetaan raueta. EU:n markkinat ovat tällä hetkellä maailman ainoat markkinat, joilla on voimassa polkumyyntitoimenpiteitä, ja vahvistettujen tietojen mukaan kiinalaiset viejät varmasti pyrkisivät saamaan aiemman markkinaosuutensa takaisin mahdollisimman pikaisesti hyödyntämällä tarvittavaa kapasiteetin mukauttamista. Edellä esitettyä päätelmää vahvistaa se, että niillä oli varaa myydä hinnoilla, jotka olivat alempia kuin kaikkien niiden kilpailijoiden hinnat EU:n markkinoilla, ja ne ovat jo osoittaneet tehneensä näin tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

(49)

Näiden päätelmien ja seikkojen perusteella voidaan todeta, että jos kiinalaiset viejät aloittaisivat uudelleen viennin yhteisöön, sovellettavat vientihinnat olisivat todennäköisesti normaaliarvoa alempia. Näin ollen päätellään, että jos voimassa olevat toimenpiteet kumotaan, polkumyynti Kiinasta todennäköisesti toistuu.

D.   UNIONIN TUOTANNONALAN MÄÄRITELMÄ

(50)

Tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana rengasmekanismeja valmistivat EU:ssa seuraavat tuottajat:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wien, Itävalta

Industria Meccanica Lombarda Srl, Offanengo, Italia.

(51)

Ensimmäinen tuottaja on pyynnön esittäjä, ja se toimi yhteistyössä tutkimuksessa. Toinen (pienempi) unionin tuottaja ei toiminut yhteistyössä. Tutkimuksessa vahvistettiin, että pyynnön esittäjän osuus rengasmekanismien kokonaistuotannosta unionissa oli yli 50 prosenttia tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Tuottajan katsotaan tämän vuoksi muodostavan unionin tuotannonalan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Siitä käytetään jäljempänä nimitystä ’unionin tuotannonala’. Pyynnön esittäjä ja sen tytäryhtiöt eivät ole etuyhteydessä kiinalaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin.

(52)

Unionin tuotannonala koostui alun perin kahdesta eri tuottajasta (Koloman Handler – Itävalta ja Robert Krause – Saksa), jotka menivät konkurssiin ja jotka itävaltalainen ryhmä otti haltuunsa. Yritykset kävivät läpi merkittäviä uudelleenjärjestelyitä, ja nykyinen rakenne (Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH) perustettiin vuonna 2003 eli noin kaksi vuotta ennen tarkastelukautta. Pääkonttori sijaitsee Itävallassa, ja tuotanto tapahtuu Unkarissa.

E.   TILANNE EU:N MARKKINOILLA

1.   Kulutus EU:n markkinoilla

(53)

Unionin tuotannonalan EU:n markkinoilla myymien rengasmekanismien määrä määritettiin tutkimuksessa yhteistyössä toimineen unionin tuottajan kyselyvastausten perusteella. Unionin tuotannonalan määritelmän ulkopuolelle jätetyn unionin tuottajan myynnin laskemiseen käytettiin myös muita saatavilla olevia tietoja.

(54)

Tuontimääriä koskevat tiedot saatiin Eurostatin tilastoista lukuun ottamatta Thaimaasta peräisin olevaa tuontia, jota koskevat tiedot saatiin rinnakkaisen polkumyyntimenettelyn puitteissa saaduista kyselylomakevastauksista.

(55)

Tällä perusteella rengasmekanismien kulutus EU:ssa laski tarkastelukaudella 4 prosenttia, eli vuoden 2005 noin 170–180 miljoonasta kappaleesta 165–175 miljoonaan kappaleeseen tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla (12).

2.   Tuonti asianomaisesta maasta

a)   Tuonnin määrä ja markkinaosuus

 

2005

2006

2007

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Tuonnin määrä

100

49

41

43

Markkinaosuus (%)

7,0 %

3,8 %

3,2 %

3,2 %

(56)

Tarkasteltavana olevan tuotteen Kiinasta tapahtuneen tuonnin kokonaismäärän määrittämiseksi katsottiin tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää mukaan myös tuonti niistä maista, joita voimassa olevat polkumyyntitoimenpiteet oli ulotettu koskemaan perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan nojalla, eli Vietnamista ja Laosista (ks. 4 ja 5 kappale). Kyseisistä maista tulevassa tuonnissa katsottiin olevan kyse Kiinasta peräisin olevista tuotteista. Tällä perusteella vahvistettiin, että Kiinasta tuotujen rengasmekanismien kokonaismäärä laski yli 50 prosenttia tarkastelukaudella. Markkinaosuus laski samassa suhteessa tällä kaudella. On kuitenkin huomattava, että lukuihin sisältyy Laosista lähetetty tuonti vain vuonna 2005, ja sen osuus koko tuonnista kyseisenä vuonna oli puolet. Laosista lähetettyjen rengasmekanismien tuontiin sovellettavien toimenpiteiden kiertämistä koskeva tutkimus käynnistettiin huhtikuussa 2005.

(57)

Kiinan markkinaosuus putosi 7,0 prosentista 3,8 prosenttiin vuonna 2006 ja on pysytellyt vakaana siitä lähtien (noin 3 prosenttia). Aiemman toimenpiteiden päättymistä koskevan tarkastelun puitteissa Kiinan markkinaosuus supistui vuoden 1998 ja 2001 välillä 14,8 prosentista 1,9 prosenttiin, eli kiinalaisten rengasmekanismien markkinaosuus on nyt suurempi kuin aiemmassa tarkastelussa tutkitun kauden lopussa.

b)   Tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin hinta/hinnan alittavuus

(58)

Kolmesta yhteistyössä toimineesta tuojasta vain yksi toi Kiinasta rengasmekanismeja tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Tuonti oli erittäin vähäistä verrattuna Kiinasta tulleeseen kokonaistuontiin ja koostui 17- ja 23-renkaisista mekanismeista, joihin sovelletaan vähimmäistuontihintaa. Näitä ei sen vuoksi voitu käyttää edustavana perustana. Eurostatin tilastojen mukaan Kiinasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontihinnat laskivat 5 prosenttia tarkastelukaudella ja Kiinan hinnat alittivat unionin tuotannonalan hinnat noin 10 prosentilla (ottamatta huomioon polkumyyntitulleja). Eurostatin antamat absoluuttiset hintatasot vaikuttavat kuitenkin melko korkeilta verrattuna Kiinan vientitilastoissa ilmoitettuihin tuontihintoihin ja muita kolmansia maita koskeviin Eurostatin lukuihin. On siis todennäköistä, että jos toimenpiteiden annetaan raueta, Kiinan vientihintoja on mukautettava ulkomaisten kilpailijoiden (Thaimaan ja Intian) hintoihin, ja tällä perusteella alittavuus olisi huomattavasti suurempi.

c)   Tuonti muista kolmansista maista

 

2005

2006

2007

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Intia

52,9 %

48,3 %

44,9 %

43,3 %

Thaimaa

11,5 %

12,2 %

7,9 %

13,0 %

Hongkong

0,2 %

0,0 %

5,1 %

4,9 %

Muut

1,2 %

2,7 %

4,4 %

1,7 %

(59)

Kun tarkastellaan tuontia muista kolmansista maista, Intiasta peräisin olevien rengasmekanismien tuonti on laskenut ja Thaimaasta peräisin olevien hieman kasvanut tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, jolloin se oli edeltäviä vuosia korkeammalla tasolla. Myös Hongkong vie rengasmekanismeja EU:hun, mutta tästä ei esitetty huomautuksia, eikä lisätietoja ole saatavilla.

3.   Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne  (13)

a)   Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

 

2005

2006

2007

Tarkastelua koskeva tutkimus-ajanjakso

Tuotanto

100

102

118

119

Tuotantokapasiteetti

100

91

100

103

Kapasiteetin käyttöaste (%)

59 %

66 %

70 %

68 %

(60)

Tuotanto kohosi tarkastelukaudella lähes 20 prosenttia ja tuotantokapasiteetti säilyi suhteellisen vakaana. Tämän seurauksena kapasiteetin käyttöaste noudatteli samaa suuntausta kuin tuotanto eli kohosi 9 prosenttiyksikköä.

(61)

Kapasiteetin käyttöaste tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla oli kuitenkin alle vuoden 2001 tason, joka oli edellisen voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun tutkimusajanjakso. Tuolloin kapasiteetin käyttöaste oli 70–75 prosenttia.

b)   Varastot

 

2005

2006

2007

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Loppuvarastot

100

95

119

143

(62)

Tarkastelukauden aikana unionin tuotannonalan varastot pienenivät kaiken kaikkiaan 43 prosenttia. Merkittävä osa rengasmekanismien tuotannosta koostuu vakiotuotteista, minkä vuoksi unionin tuotannonalan on pidettävä varastot tietyllä tasolla, jotta se voi nopeasti täyttää asiakkaiden tarpeet. Loppuvarastojen kasvaminen keskimääräisen tason yli merkitsee sitä, että tuotteen myynnissä on vaikeuksia (koti- ja vientimarkkinoilla). Myös myynnin kausiluonteisuus on otettava huomioon: myynti on suurempaa vuoden viimeisellä neljänneksellä koulujen alkamisen vuoksi.

c)   Myynnin määrä, markkinaosuus ja kasvu

 

2005

2006

2007

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Myyntimäärä

100

113

118

123

Markkinaosuudet

24,4 %

30,2 %

31,5 %

31,1 %

(63)

Unionin tuotannonalan myynti EU:n markkinoilla kasvoi 23 prosenttia tarkastelukaudella ja markkinaosuus lisääntyi 24,4 prosentista 31,1 prosenttiin, eli kasvua oli lähes 7 prosenttiyksikköä. Markkinaosuuden kasvu osoittaa, että unionin tuotannonalan kasvu ylitti kulutuksen kehityksen.

(64)

Markkinaosuuden absoluuttinen taso pysytteli kuitenkin alle vuoden 2001 eli edellisen tutkimusajanjakson tason, jolloin se oli noin 40 prosenttia.

d)   Myyntihinnat ja kustannukset

 

2005

2006

2007

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Myyntihinnat

100

88

88

88

(65)

Unionin tuotannonalan painotettu keskimääräinen myyntihinta laski 12 prosenttia tarkastelukaudella. Viime vuosina raaka-aineiden (teräksen) hinnat olivat nousussa maailmanlaajuisesti, ja teräksen osuus kaikista yksikkökustannuksista on 40 prosenttia. Myyntihinnat olivat tappiollisia vuodesta 2006 eteenpäin.

e)   Kannattavuus, sijoitetun pääoman tuotto ja kassavirta

 

2005

2006

2007

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Kannattavuus

100

– 646

–62

– 115

Sidotun pääoman tuotto

100

–72

– 103

–53

Kassavirta

100

56

42

– 131

(66)

Unionin tuotannonala oli edelleen kannattava vuonna 2005, mutta tilanne heikkeni vakavasti seuraavana vuonna kiertämiskäytäntöjen vuoksi. Niiden johdosta toimenpiteitä laajennettiin vuonna 2006 ja tuotteen määritelmää vuonna 2008. Vaikka kannattavuus parani vuonna 2007, unionin tuotannonala ei päässyt edelleenkään kannattavuusrajalle ja tuotti tappiota tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Tappiot olivat tuolloin kuitenkin vähäisiä.

(67)

Kassavirta ja sidotun pääoman tuotto seurailivat samaa suuntausta. Tällaisessa taloudellisessa tilanteessa unionin tuotannonalaa edustava pyynnön esittäjä eittämättä kohtaisi vaikeuksia pyrkiessään hankkimaan pääomaa ryhmän ulkopuolelta.

f)   Investoinnit ja pääoman saanti

 

2005

2006

2007

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Investoinnit (euroa)

100

190

85

80

(68)

Investoinnit noudattelivat laskusuuntausta (noin 20 prosenttia tarkastelukaudella), mutta unionin tuotannonala säilytti kuitenkin tietyn investointitason pysyäkseen kilpailukykyisenä. Investointeja tehtiin uusiin laitteisiin tuotantoprosessien parantamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi.

(69)

Kuten 66 kappaleessa todettiin, unionin tuotannonalan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi voidaan päätellä, että sen kyky hankkia pääomaa riippumattomista lähteistä vaikeutui huomattavasti.

g)   Työllisyys, tuottavuus ja palkat

 

2005

2006

2007

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Työllisyys

100

94

105

104

Tuottavuus

100

109

113

114

Kokonaispalkat

100

102

107

111

Palkat

100

109

102

106

(70)

Tarkastelukaudella työllisyys (kokoaikavastaavuutena) kohosi 4 prosenttia ja tuottavuus (tuhatta tuotettua kappaletta työntekijää kohti kaudella) parani 14 prosenttia; kokonaistyövoimakustannukset kohosivat 11 prosenttia, mikä johtui suureksi osaksi työllisyyslukujen kasvusta, mutta keskimääräinen palkan nousu työntekijää kohti oli vähäisempää.

h)   Tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin merkittävyys

(71)

Parhaiden käytettävissä olevien tietojen perusteella tutkimuksessa vahvistettiin, että tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla esiintyneen polkumyynnin taso oli 20,7 prosenttia, mikä on varsin merkittävä.

4.   Päätelmät

(72)

Unionin tuotannonala on suorittanut uudelleenjärjestelyjä ja hyötynyt jossakin määrin polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotosta. Sen taloudellinen tilanne on parantunut viime vuosina: tuotanto, myynti, markkinaosuus ja työllisyys osoittavat positiivista suuntausta.

(73)

Edellä mainitusta positiivisesta kehityksestä huolimatta tuotannonala ei kuitenkaan pystynyt täysin toipumaan aiemmin kärsityistä vahingoista. Tämän todistavat pääasiassa taloudelliset indikaattorit: kannattavuus, kassavirta ja sidotun pääoman tuotto osoittavat edelleen vahingon merkkejä. Tuotannonala ei myöskään päässyt aiempiin myynti- ja tuotantotasoihinsa. Tätä olisi tarkasteltava ottaen huomioon, että tarkastelun kohteena olevan kauden aikana toimenpiteiden teho kärsi edellä kuvattujen kiertämiskäytäntöjen vuoksi.

(74)

Vaikka unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne parani, se oli edelleen vaikeassa tilanteessa tarkastelukaudella.

F.   VAHINGON JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

(75)

Unionin tuotannonala suoritti uudelleenjärjestelyjä ja hyötyi polkumyyntitoimenpiteistä. Vaikka toimenpiteet otettiin käyttöön ensimmäisen kerran jo vuonna 1997, ne toimivat tehokkaasti vasta kun absorptio- ja kiertämiskäytäntöjen vaikutukset poistettiin. Unionin tuotannonalan tilanne parani, mutta se on edelleen heikossa ja haavoittuvassa tilanteessa.

(76)

Tällaisissa olosuhteissa on aiheellista analysoida aineellisen vahingon toistumisen todennäköisyyttä, jos toimenpiteet kumotaan, jotta voidaan tutkia, pahentaisiko Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrän ja hinnan odotettu kehitys entisestään tuotannonalan tilannetta ja aiheuttaisiko se merkittävää vahinkoa.

1.   Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin ennakoidun kasvun vaikutus unionin tuotannonalaan

(77)

Kiinassa on siis merkittävästi käyttämätöntä kapasiteettia, ja rengasmekanismien tuotantoa voitaisiin helposti lisätä suuriakin määriä. Tämä perustuu edellä oleviin havaintoihin siitä, että ainoa kiinalainen yhteistyössä toiminut tuottaja pystyisi helposti palauttamaan entiselle tasolle tällä hetkellä supistetun tuotantokapasiteettinsa ja jopa sulkemaan tuotantolaitoksensa Thaimassa ja palauttamaan tuotannon Kiinaan. Lisäksi muilla yhteistyöstä kieltäytyneillä kiinalaisilla tuottajilla on merkittävää käyttämätöntä kapasiteettia tai ne voivat palauttaa helposti tällaisen kapasiteetin entiselle tasolle, kun otetaan huomioon rengasmekanismien tuottamiseen tarvittavien laitteiden lyhyt mukautusaika ja yleinen monikäyttöisyys.

(78)

Tutkimuksessa vahvistettiin, että kiinalaisten rengasmekanismien lisätuotanto mitä todennäköisimmin vietäisiin suuressa määrin EU:hun, jos toimenpiteet kumotaan. Tämä perustuu siihen, että EU:n markkinat ovat edelleen merkittävät kooltaan ja perinteisesti tärkeät markkinat kiinalaisille viejille, jotka taatusti pyrkivät saamaan takaisin menetetyn markkinaosuutensa. EU:n markkinoiden houkuttelevuutta kiinalaisten viejien kannalta osoittivat selvästi myös monet pyrkimykset välttää voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä. Toimenpiteitä absorboitiin, niitä kierrettiin kolmansien maiden kautta ja tuotteita jopa muutettiin hieman.

(79)

Lopuksi vielä vahvistettiin, että rengasmekanismien lisääntyvällä tuonnilla EU:hun olisi vakavia kielteisiä vaikutuksia unionin tuotannonalan tilanteeseen. Kuten edellä todettiin, Kiinasta tuotavien rengasmekanismien määrän odotetaan olevan merkittävä, jos toimenpiteet kumotaan. Tuonti aiheuttaisi lisäksi mitä todennäköisimmin merkittävää hintapainetta EU:n markkinoihin ja näin ollen unionin tuotannonalaan, kuten esitetään analyysissä, joka koskee hintatasoa EU:n ja kolmansien maiden markkinoilla. Eurostatin mukaan Kiinan nykyhinnat alittavat EU:n hinnat noin 10 prosentilla (polkumyyntitullit pois lukien) ja ovat tällä hetkellä paljon korkeammat kuin Kiinan potentiaalisten kilpailijoiden (Intian ja Thaimaan) keskimääräiset hinnat EU:n markkinoilla. Jos toimenpiteet kumotaan ja kiinalaiset tuottajat olisivat tilanteessa, jossa ne pystyisivät viemään kaikentyyppisiä rengasmekanismeja ilman polkumyyntitulleja EU:hun, on erittäin todennäköistä, että ne ainakin tietyssä määrin linjaisivat hintansa kilpailijoidensa hintojen mukaiseksi. Tätä vahvistavat myös Kiinan vientitilastoista saadut kiinalaisten hintojen (alhaiset) tasot kolmansien maiden markkinoilla. Jos EU:n markkinoilla ei ole voimassa toimenpiteitä, niistä tulisi näin ollen erittäin houkuttelevat kiinalaisten viejien kannalta.

2.   Vahingon toistumisen todennäköisyyttä koskevat päätelmät

(80)

Edellä esitetyn perusteella on todennäköistä, että Kiinasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi EU:hun suuntautuvan kyseisen tuonnin määrän voimakkaaseen kasvuun erittäin alhaisin hinnoin, mikä laskisi yleistä hintatasoa EU:n markkinoilla. On muistettava, että rengasmekanismimarkkinoilla suurin osa tuotteista on erittäin standardoituja, minkä vuoksi hinta on ratkaiseva tekijä.

(81)

Kun otetaan huomioon unionin tuotannonalan jo valmiiksi vaikea tilanne, Kiinasta polkumyyntihinnoin tapahtuvan tuonnin voimakas kasvu yhdessä merkittävän hinnan alittavuuden kanssa johtaisi epäilemättä vakaviin seuraamuksiin unionin tuotannonalan kannalta. Tämä aiheuttaisi merkittävää vahinkoa ja mitätöisi tuotannonalan uudelleenjärjestelypyrkimykset.

G.   UNIONIN ETU

1.   Johdanto

(82)

Tutkimuksessa selvitettiin, oliko olemassa pakottavia syitä, joiden perusteella olisi pääteltävä, että voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden soveltamisen jatkaminen ei ole unionin edun mukaista. Toimenpiteiden soveltamisen jatkamisen vaikutuksia kaikkiin tämän menettelyn soveltamisalaan kuuluviin osapuoliin sekä toimenpiteiden voimassaolon päättymisen seurauksia tarkasteltiin tästä syystä perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti kaiken käytettävissä olevan näytön pohjalta.

(83)

Jotta toimenpiteiden mahdollisen voimassa pitämisen vaikutuksia voitaisiin arvioida, kaikille asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa perusasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kuten edellä on jo mainittu, vain tutkimuksessa yhteistyössä toimineet unionin tuottajat ja kolme etuyhteydetöntä tuojaa vastasivat kyselyyn. Myös yksi etuyhteydetön tuoja ja yksi käyttäjä toimitti kommentteja vastaamatta kyselylomakkeeseen.

2.   Unionin tuotannonalan etu

(84)

Kun ensimmäinen polkumyyntiä koskeva valitus tehtiin vuonna 1995, unionin tuotannonala koostui kahdesta tuottajasta, jotka olivat Koloman Handler GmbH, itävaltalainen yritys, ja Robert Krause GmbH & Co, saksalainen yritys. Nämä yritykset toimivat EU:n markkinoilla pitkään, mutta niillä oli merkittäviä taloudellisia vaikeuksia, muun muassa vilpillisen kauppatavan mukaisen tuonnin vuoksi.

(85)

Niiden taloudellinen tilanne oli niin huono, että niiden molempien oli käynnistettävä konkurssimenettely. Robert Krause GmbH jätti konkurssihakemuksen vuonna 1998, ja sen seuraajayrityksen oli tehtävä sama vuonna 2002, kun taas Koloman Handler todettiin maksukyvyttömäksi vuonna 2001. Molemmat yritykset otti haltuunsa sama yritys, SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, jonka puolestaan otti haltuunsa Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, pyynnön esittäjä tässä tarkastelussa.

(86)

Toiminta on tämän jälkeen järjestetty uudelleen kilpailukyvyn parantamiseksi koko maailmassa mutta erityisesti pyynnön esittäjän perusmarkkinoilla eli EU:n markkinoilla.

(87)

Rengasmekanismien kauppaa pitkään harjoittaneen Bensons-yrityksen, jolla on toimipisteitä Alankomaissa, Singaporessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa, hankkiminen omistukseen osoitti selvästi, että unionin tuotannonala haluaa parantaa markkinoillepääsyään maailmanlaajuisesti ja että se on vakavissaan uudelleenjärjestelypyrkimyksissään.

(88)

Pyynnön esittäjän pyrkimykset ovat olleet menestyksekkäitä, ainakin osittain, kuten voidaan nähdä yrityksen taloudellisen tilanteen analyysistä: viime vuosina tuotanto, myyntimäärä ja markkinaosuus samoin kuin työllisyys kasvoivat.

(89)

Tuotannonalan pyrkimysten teho tilanteen parantamiseksi on kuitenkin kärsinyt, koska vilpillistä tuontia vastaan tarkoitettujen toimenpiteiden vaikutus on laimentunut absorptio- ja kiertämiskäytäntöjen vuoksi. Tämän seurauksena tuotannonalan tilanne on merkittävästä parannuksesta huolimatta edelleen heikko, kuten taloudellisten indikaattoreiden kehitys osoittaa.

(90)

Sen vuoksi tuotannonala on edelleen altis vaikutuksille, joita aiheutuu Kiinasta alhaisin polkumyyntihinnoin tulevan tuonnin kasvamisesta. On ilmiselvää, että jos toimenpiteet kumotaan, tuotannonalalla on jälleen edessään suuria vaikeuksia, jotka saattavat johtaa sen lopulliseen häviämiseen. Unionin tuotannonala osoitti uudelleenjärjestelyjen kautta olevansa elinkelpoinen tuotannonala, joka pystyy edelleen toimittamaan tuotteita merkittävälle osalle EU:n markkinoita, mutta se tarvitsee tehokasta lisäsuojaa polkumyyntituontia vastaan, jotta sen tilanne vakiintuu ja tervehtyy.

(91)

Tällä perusteella päätellään, että unionin tuotannonalan edun mukaista on pitää toimenpiteet voimassa vielä viiden vuoden ajan.

3.   Tuojien edut

(92)

Tutkimukseen osallistui neljä etuyhteydetöntä tuojaa, joista vain kolme toimitti vastauksen kyselylomakkeeseen. Ne eivät kuitenkaan tuoneet enää Kiinasta rengasmekanismeja, lukuun ottamatta yhtä, joka toi vain 17- ja 23-renkaisia mekanismeja, joihin sovelletaan vähimmäistuontihintaa. Kaksi tuojista vastusti tutkimusta ja kymmenvuotisia polkumyyntitoimenpiteitä mutta kolmas suhtautui neutraalisti ja totesi, että nykyiset toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet siihen.

(93)

Tuojat valittivat pääasiassa EU:n markkinoiden rajoitetuista hankintalähteistä, kun otetaan huomioon Kiinasta peräisin olevaan tuontiin kohdistuvien polkumyyntitoimenpiteiden laajuus ja unionin tuotannonalan merkittävä markkinaosuus samoin kun se, että tuotannonala omistaa EU:n markkinoilla rengasmekanismien merkittävän jakelijan, jolla väitetysti on jonkinlainen yksinoikeus Intiasta peräisin oleviin rengasmekanismeihin.

(94)

Tältä osin on huomattava, että EU:n markkinoilla on tällä hetkellä eri hankintalähteitä: joko unionin tuotannonala, toinen unionin tuottaja tai muut lähteet kuin Kiina, kuten Thaimaa.

(95)

Vaikka on totta, että tämänhetkisten toimenpiteiden taso on melko korkea, on kuitenkin muistettava, että toimenpiteiden tehoa lisättiin, kun tutkimuksessa oli paljastunut, että kiinalaiset viejät absorboivat toimenpiteet. Nykytaso on näin ollen täysin perusteltu.

(96)

Sen jälkeen kun toimenpiteet otettiin käyttöön ja niiden tasoa nostettiin, tuonti Kiinasta on pudonnut merkittävästi, ja sen osuus oli vain vähäinen EU:n markkinoilla tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Tuojat ovat kuitenkin mukautuneet tilanteeseen ja vaihtaneet hankintalähteitä. Vaikka tunnustetaankin, että ilman toimenpiteitä tuojilla olisi laajemmat hankintalähteet, koska ne eivät tällä hetkellä tuo Kiinasta peräisin olevia rengasmekanismeja, toimenpiteiden pitäminen voimassa ei vaikuttaisi kielteisesti niiden taloudelliseen tilanteeseen.

(97)

Tällä perusteella päätellään, että nykyisten toimenpiteiden pitäminen voimassa ei vaikuttaisi merkittävästi tuottajiin.

4.   Käyttäjien edut

(98)

Ainoa käyttäjä, joka vastasi kyselylomakkeeseen, puolsi toimenpiteiden jatkamista ja väitti, että EU:ssa tuotetut rengasmekanismit ovat paljon parempilaatuisia kuin Kiinasta tuodut.

(99)

Toinen käyttäjä esitti joitakin huomautuksia muttei toimittanut mitään näyttöä niiden tueksi. Tämä näyttäisi osoittavan, että voimassa olevat toimenpiteet eivät ole juurikaan vaikuttaneet käyttäjiin. Niiden tilanne tuskin siis heikkenee, vaikka polkumyyntitoimenpiteet pidettäisiinkin voimassa.

5.   Alhaisemman jalostusasteen teollisuuden edut

(100)

Teräsnauhan ja -langan toimittajien tuotannosta vain vähäinen osuus myydään unionin tuotannonalalle, joten tämän menettelyn tulos ei vaikuta niihin. Yksikään näistä tavarantoimittajista ei ilmoittautunut asianomaiseksi osapuoleksi.

6.   Kilpailua ja kauppaa vääristävät vaikutukset

(101)

Toimenpiteiden voimassaolon mahdollisen päättymisen vaikutuksista kilpailutilanteeseen EU:ssa on todettava, että maailmassa on vain vähän rengasmekanismien tuottajia ja että ne ovat pääosin kiinalaisia tai kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien määräysvallassa. Näin ollen niiden harvojen jäljellä olevien tuottajien, jotka eivät ole kiinalaisten yritysten määräysvallassa, toiminnan lakkaaminen vaikuttaisi kielteisesti kilpailutilanteeseen EU:ssa.

7.   Unionin etua koskevat päätelmät

(102)

Edellä mainitut tekijät ja näkökohdat huomioon ottaen päätellään, ettei ole olemassa pakottavia syitä, jotka estäisivät voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden voimassa pitämisen.

H.   LOPULLISISTA PÄÄTELMISTÄ ILMOITTAMINEN JA POLKUMYYNTITOIMENPITEET

(103)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella, että voimassa olevia toimenpiteitä jatketaan. Lisäksi asetettiin määräaika, jonka kuluessa osapuolilla oli mahdollisuus esittää huomautuksia ja vaatimuksia ilmoitettujen tietojen johdosta. Asiaankuuluvat toimitetut huomautukset analysoitiin, mutta ne eivät muuttaneet olennaisia tosiasioita ja huomioita, joiden perusteella nykyiset polkumyyntitoimenpiteet päätettiin pitää voimassa.

(104)

Edellä esitetystä seuraa, että perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kiinasta peräisin olevien tiettyjen rengasmekanismien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 2074/2004 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä olisi jatkettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodiin ex 8305 10 00 luokiteltavien rengaskirjamekanismien tuonnissa.

2.   Tätä artiklaa sovelletaan rengaskirjamekanismeihin, jotka koostuvat kahdesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita pitää yhdessä teräskuori. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai rengaskirjamekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla.

3.   Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:

a)

17- ja 23-renkaisten mekanismien osalta (Taric-koodit 8305100021, 8305100023, 8305100029 ja 8305100035) tullin määrä on sama kuin vähimmäistuontihinnan (325 euroa 1 000 kappaleelta) ja vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohinnan erotus;

b)

muiden kuin 17- ja 23-renkaisten mekanismien osalta (Taric-koodit 8305100011, 8305100013, 8305100019 ja 8305100034) tullin määrä on seuraava:

 

Tulli

Taric-lisäkoodi

Kiinan kansantasavalta:

 

 

World Wide Stationery Mfg, Hongkong, Kiinan kansantasavalta

51,2 %

8934

kaikki muut yritykset

78,8 %

8900

2 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tuotaessa tiettyjä tällä hetkellä CN-koodiin ex 8305 10 00 luokiteltavia rengaskirjamekanismeja, jotka on lähetetty Vietnamista, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Vietnamista (Taric-koodit 8305100011 ja 8305100021).

2.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tuotaessa tiettyjä tällä hetkellä CN-koodiin ex 8305 10 00 luokiteltavia rengaskirjamekanismeja, jotka on lähetetty Laosin demokraattisesta kansantasavallasta, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Laosin demokraattisesta kansantasavallasta (Taric-koodit 8305100013 ja 8305100023).

3.   Tätä artiklaa sovelletaan rengaskirjamekanismeihin, jotka koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita pitää yhdessä teräskuori. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai rengaskirjamekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla.

4.   Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:

a)

17- ja 23-renkaisten mekanismien osalta (Taric-koodit 8305100021 ja 8305100023) tullin määrä on sama kuin vähimmäistuontihinnan (325 euroa 1 000 kappaleelta) ja vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohinnan erotus;

b)

muiden kuin 17- ja 23-renkaisten mekanismien (Taric-koodit 8305100011 ja 8305100013) osalta tullin määrä on 78,8 prosenttia.

3 artikla

Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(3)  EYVL L 22, 24.1.1997, s. 1.

(4)  EYVL L 250, 5.10.2000, s. 1.

(5)  EYVL C 21, 24.1.2002, s. 25.

(6)  EUVL L 359, 4.12.2004, s. 11.

(7)  EUVL L 232, 1.7.2004, s. 1.

(8)  EUVL L 7, 12.1.2006, s. 1.

(9)  EUVL L 221, 19.8.2008, s. 1.

(10)  EUVL C 146, 12.6.2008, s. 33.

(11)  EUVL C 310, 5.12.2008, s. 15.

(12)  Luvut annetaan vaihteluvälillä ainoan valituksen tekijän tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.

(13)  Tiedot esitetään indeksilukuina (1998 = 100) tai vaihteluvälinä aina kun se on tarpeen tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 158/2010,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

voin yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta ennakolta vuodeksi 2010

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 43 artiklan a ja d alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 28 artiklassa säädetään tuen myöntämisestä voin yksityiselle varastoinnille.

(2)

Voin hintojen ja varastoinnin kehityksen perusteella markkinoilla vallitsee epätasapaino, joka voidaan poistaa tai jota voidaan vähentää kausittaisella varastoinnilla. Nykyisen markkinatilanteen vuoksi on aiheellista myöntää tukea voin yksityiselle varastoinnille 1 päivästä maaliskuuta 2010.

(3)

Yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yhteisistä säännöistä eräiden maataloustuotteiden alalla 20 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 826/2008 (2) vahvistetaan yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännöt.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 6 artiklan mukaisesti ennakolta vahvistettu tuki on myönnettävä mainitun asetuksen III luvussa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

(5)

Tämän toimenpiteen täytäntöönpanon helpottamiseksi siten, että otetaan huomioon jäsenvaltioissa voimassa oleva käytäntö, asetuksen (EY) N:o 826/2008 7 artiklan 3 kohdan olisi koskettava ainoastaan tuotteita, jotka on viety kokonaisuudessaan varastoon. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön kyseistä artiklaa koskeva poikkeus.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 29 artiklan mukaisesti tuki on vahvistettava varastointikustannusten sekä tuoreen voin ja varastoidun voin ennakoidun hintakehityksen perusteella.

(7)

On aiheellista vahvistaa kyseisten tuotteiden varastoonvienti- ja varastostapoistamiskustannuksille sekä kylmävarastoinnin päiväkohtaisille kustannuksille ja rahoituskustannuksille myönnettävä tuki.

(8)

Jos varastointia koskevat tiedot sisältyvät jo tukihakemukseen, on hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi aiheellista luopua vaatimuksesta, joka koskee samojen tietojen ilmoittamista sen jälkeen kun asetuksen (EY) N:o 826/2008 20 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettu sopimus on tehty.

(9)

Hallinnon tehostamiseksi ja yksinkertaistamiseksi ja voin varastoinnin erityistilanne huomioon ottaen asetuksen (EY) N:o 826/2008 36 artiklan 6 kohdassa säädetyt tarkastukset olisi tehtävä ainakin puolelle kaikista sopimuksista. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön kyseistä artiklaa koskeva poikkeus. Poikkeusta olisi voitava soveltaa myös voin yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta ennakolta vuodeksi 2009 28 päivänä marraskuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) 1182/2008 (3) 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun varastosta poistamiseen.

(10)

Yksinkertaistamisen ja logistisen tehokkuuden vuoksi voidaan luopua vaatimuksesta, joka koskee sopimusnumeron merkitsemistä kuhunkin varastoituun yksikköön, jos sopimusnumero merkitään varastokirjanpitoon.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 28 artiklan a alakohdassa tarkoitetun suolatun ja suolattoman voin yksityiselle varastoinnille myönnettävästä tuesta sellaisten sopimusten osalta, jotka on tehty 1 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen.

2 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 826/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 826/2008 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, hakemusten on koskettava ainoastaan tuotteita, jotka on viety kokonaisuudessaan varastoon.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 16 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu mittayksikkö on varastointierä, joka vastaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen vähintään yhden tonnin painoista koostumukseltaan ja laadultaan yhdenmukaista samassa tehtaassa tuotettua määrää, joka on tuotu samana päivänä samaan varastoon.

4 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetuille tuotteille myönnettävä tuki on:

18,31 euroa varastoitua tonnia kohden kiinteiden varastointikustannusten osalta,

0,34 euroa tonnia ja sopimusvarastointipäivää kohden.

2.   Sopimusvarastoon viennin on tapahduttava 1 päivän maaliskuuta ja 15 päivän elokuuta 2010 välisenä aikana. Varastosta poistaminen voi tapahtua aikaisintaan 16 päivästä elokuuta 2010 alkaen. Sopimusvarastointi päättyy varastostapoistamista edeltävänä päivänä tai viimeistään varastoonvientiä seuraavan vuoden helmikuun viimeisenä päivänä.

3.   Tukea voidaan myöntää ainoastaan silloin kun sopimusvarastointijakso on 90–210 päivää.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle joka tiistai viimeistään kello 12 Brysselin aikaa määrät, joiden osalta sopimuksia on tehty asetuksen (EY) N:o 826/2008 35 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, sekä tuotemäärät, joiden osalta hakemuksia sopimusten tekemiseksi on jätetty.

6 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 826/2008 20 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohtaa ei sovelleta.

2.   Jäsenvaltiot voivat luopua asetuksen (EY) N:o 862/2008 22 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuista sopimusnumeron merkitsemistä koskevista vaatimuksista edellyttäen, että varaston pitäjä sitoutuu kirjaamaan sopimusnumeron mainitun asetuksen liitteessä I olevassa III kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 826/2008 36 artiklan 6 kohdassa säädetään, sopimusvarastoinnin päättyessä tarkastuksesta vastaavan viranomaisen on koko elokuusta 2010 helmikuuhun 2011 kestävän varastostapoistokauden ajan tehtävä otantatarkastuksia voin painon ja tunnistetietojen todentamiseksi ainakin puolelle sopimuksista.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan tarkastuksiin, jotka tehdään asetuksen (EY) N:o 1182/2008 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 16 päivänä elokuuta 2010 alkavan varastostapoistokauden aikana.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 3.

(3)  EUVL L 319, 29.11.2008, s. 49.


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/16


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 159/2010,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

114,6

JO

79,9

MA

92,1

TN

128,5

TR

109,1

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

146,0

ZZ

167,2

0709 90 70

IL

265,5

MA

137,3

TR

125,8

ZZ

176,2

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

58,3

MA

50,3

TN

48,2

TR

60,4

ZZ

53,3

0805 20 10

EG

65,1

IL

140,3

MA

87,5

TR

80,4

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,5

EG

69,6

IL

81,8

JM

97,9

MA

112,6

PK

34,1

TR

60,6

ZZ

73,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

57,9

ZZ

69,8

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,0

MK

24,7

US

110,2

ZZ

68,0

0808 20 50

AR

85,3

CL

75,8

CN

45,8

US

91,8

ZA

101,2

ZZ

80,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/18


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 160/2010,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 155/2010 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 48, 25.2.2010, s. 9.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 26 päivästä helmikuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

43,40

0,00

1701 11 90 (1)

43,40

1,88

1701 12 10 (1)

43,40

0,00

1701 12 90 (1)

43,40

1,59

1701 91 00 (2)

49,77

2,54

1701 99 10 (2)

49,77

0,00

1701 99 90 (2)

49,77

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/20


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 161/2010,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 676/2009 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullista.

(2)

Tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1296/2008 (3) 8 artiklan mukaisesti komissio voi päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1296/2008 7 ja 8 artiklassa säädetyt perusteet.

(3)

Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(4)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetussa tarjouskilpailussa 12 päivän helmikuuta ja 25 päivän helmikuuta 2010 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 19,06 euroa tonnilta 1 000 tonnin kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 196, 28.7.2009, s. 6.

(3)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57.


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/21


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 162/2010,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 677/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 677/2009 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullista.

(2)

Tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1296/2008 (3) 8 artiklan mukaisesti komissio voi päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksen (ETY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1296/2008 7 ja 8 artiklassa säädetyt perusteet.

(3)

Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(4)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 677/2009 tarkoitetussa tarjouskilpailussa 12 päivän helmikuuta 2010 ja 25 päivän helmikuuta välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 19,25 euroa tonnilta 20 000 tonnin kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 196, 28.7.2009, s. 7.

(3)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57.


PÄÄTÖKSET

26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/118 /YUTP,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

Euroopan unionin Kosovoon (1) nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 10 päivänä kesäkuuta 1999 päätöslauselman 1244 (1999).

2)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä syyskuuta 2006 yhteisen toiminnan 2006/623/YUTP EU:n ryhmän, johon kuuluu myös Euroopan unionin erityisedustaja, asettamisesta osallistumaan mahdollisen Kosovon kansainvälisen siviilitoimiston perustamisen valmisteluun (ICO/EUSR-valmisteluryhmä) (2).

3)

13 ja 14 päivänä joulukuuta 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti, että Euroopan unioni (EU) on valmis toimimaan suunnannäyttäjänä vakauden lujittamisessa alueella ja Kosovon tulevan aseman määrittelevän ratkaisun täytäntöönpanovaiheessa. Se totesi, että unioni on valmis tukemaan Kosovoa sen tiellä kohti kestävää vakautta myös siten, että toteutetaan Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikan (ETPP) alaan kuuluva operaatio ja osallistutaan kansainväliseen siviilitoimistoon osana kansainvälisen yhteisön läsnäoloa.

4)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) (3) ja yhteisen toiminnan 2008/123/YUTP (4), jolla Pieter FEITH nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Kosovoon 28 päivään helmikuuta 2009 saakka.

5)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä helmikuuta 2009 yhteisen toiminnan 2009/137/YUTP (5) erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta 28 päivään helmikuuta 2010.

6)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 31 päivään elokuuta 2010. Erityisedustajan toimeksianto voidaan kuitenkin päättää aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, suosituksesta niin päättää Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskevan päätöksen tultua voimaan.

7)

Vakautus- ja assosiaatioprosessi muodostaa Länsi-Balkanin aluetta koskevan unionin politiikan strategiset puitteet, ja Kosovoon sovelletaan sen välineitä, joihin kuuluvat eurooppalainen kumppanuus, vakautus- ja assosiaatioprosessin seurantajärjestelmän mukaisesti käytävä poliittinen ja tekninen vuoropuhelu sekä muut asiaan liittyvät unionin avustusohjelmat.

8)

Erityisedustajan toimeksianto olisi toteutettava sovittaen se yhteen komission kanssa, jotta voidaan varmistaa muiden asiaa koskevien unionin toimivaltaan kuuluvien toimien johdonmukaisuus.

9)

Neuvosto katsoo, että erityisedustajan toimivalta ja valtuudet sekä kansainvälisen siviiliedustajan toimivalta ja valtuudet on annettava samalle henkilölle.

10)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka voisi vaikuttaa haitallisesti perussopimuksen 21 artiklassa mainittuihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Kosovoon nimitetyn Pieter FEITH in toimeksiantoa 31 päivään elokuuta 2010. Erityisedustajan toimeksianto voidaan päättää aikaisemmin, jos neuvosto korkean edustajan suosituksesta niin päättää Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskevan päätöksen tultua voimaan.

2 artikla

Tavoitteet

Erityisedustajan toimeksianto perustuu unionin Kosovoa koskevan politiikan tavoitteisiin. Niihin sisältyy suunnannäyttäjänä toimiminen vakauden lujittamisessa alueella ja Kosovon tulevan aseman määrittelevän ratkaisun täytäntöönpanovaiheessa tavoitteena vakaa, elinvoimainen, rauhallinen, demokraattinen ja monikansainen Kosovo, joka edistää osaltaan alueellista yhteistyötä ja vakautta hyvien naapuruussuhteiden pohjalta ja joka on sitoutunut oikeusvaltion periaatteeseen sekä vähemmistöjen ja kulttuuri- ja uskonnollisen perinnön suojelemiseen.

3 artikla

Toimeksianto

Näiden Kosovon-politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

tarjota unionin neuvoja ja tukea poliittisessa prosessissa,

b)

edistää unionin toiminnan yleistä poliittista yhteensovittamista Kosovossa,

c)

antaa paikallista poliittista ohjausta Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) johtajalle, myös täytäntöönpanoa koskeviin velvoitteisiin liittyvien kysymysten poliittisista näkökohdista,

d)

varmistaa unionin toimien johdonmukaisuus ja yhtenäisyys suuren yleisön suuntaan. Erityisedustajan tiedottajan on oltava tärkein unionin yhteyspiste Kosovon tiedotusvälineille yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan / yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YUTP/YTPP) liittyvissä asioissa. Kaikki lehdistö- ja yleisötiedotukseen liittyvät toimet sovitetaan tiiviisti ja jatkuvasti yhteen unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan / neuvoston pääsihteeristön lehdistöpalvelun kanssa,

e)

vaikuttaa osaltaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, myös naisten ja lasten osalta, kunnioittamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen Kosovossa Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikan ja Euroopan unionin ihmisoikeuksia koskevien suuntaviivojen mukaisesti.

4 artikla

Toimeksiannon täytäntöönpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon täytäntöönpanosta korkean edustajan valvonnan alaisena.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä maaliskuuta 2010 alkavana ja 31 päivänä elokuuta 2010 päättyvänä kautena 1 660 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettavat menot ovat rahoituskelpoisia 1 päivästä maaliskuuta 2010 alkaen. Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti. Länsi-Balkanin alueen maiden kansalaisilla on oltava mahdollisuus osallistua sopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustajan avuksi osoitetaan unionin henkilöstöä avustamaan erityisedustajaa hänen toimeksiantonsa toteuttamisessa ja edistämään kaikkien Kosovossa toteutettavien unionin toimien yhdenmukaisuutta, näkyvyyttä ja tehokkuutta. Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmänsä muodostamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiannon mukaisista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on ilmoitettava pikaisesti neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet voivat esittää, että henkilöstöä siirretään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan alaisuudessa. Sellaisen henkilöstön palkat, jonka jäsenvaltio tai unionin toimielin siirtää tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan alaisuudessa, maksaa asianomainen jäsenvaltio tai unionin toimielin. Erityisedustajaa voivat avustaa myös jäsenvaltioiden neuvoston pääsihteeristöön komennukselle lähettämät asiantuntijat. Sopimusperusteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän valtion tai unionin toimielimen alaisina ja suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon edun mukaisesti.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista sovitaan tilanteen mukaan yhdessä yhden tai useamman vastaanottajapuolen kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

1.   Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (6) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia erityisesti käsitellessään EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja.

2.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen kyseessä olevaa toimea varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja NATOlle/KFOR-joukoille aina turvaluokkaan CONFIDENTIEL UE asti.

3.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa erityisedustajan toimintaan liittyvien tarpeiden mukaisesti ja neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen kyseessä olevaa toimea varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja Yhdistyneille kansakunnille (YK) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle (Etyj) turvaluokkaan RESTREINT UE asti. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.

4.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille tätä toimintaa koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (7) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustajan saatavilla ovat kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen hänen tehtäviensä suorittamiseksi.

2.   Unionin edustusto ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuullaan olevan maantieteellisen alueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti siten, että hän

a)

laatii neuvoston pääsihteeristön ohjeisiin perustuvan operaatiokohtaisen turvallisuussuunnitelman, johon sisällytetään muun muassa operaatiokohtaiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat henkilöstön turvallista siirtymistä operaatioalueelle ja sen sisällä, ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallinta sekä operaation valmius- ja evakuointisuunnitelma;

b)

varmistaa, että koko unionin ulkopuolelle lähetetyllä henkilöstöllä on operaatioalueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistaa, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetetyille avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen operaatioalueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä neuvoston pääsihteeristön operaatioalueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistaa, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antaa väliraportin ja toimeksiannon toteuttamista koskevan raportin yhteydessä korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kirjallisia raportteja niiden täytäntöönpanosta ja muista turvallisuuskysymyksistä.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat kirjalliset raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi korkean edustajan tai poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean suosituksesta antaa selvityksiä ulkoasiainneuvostolle.

12 artikla

Toimien yhteensovittaminen

1.   Erityisedustaja edistää unionin toiminnan yleistä poliittista yhteensovittamista. Hän auttaa varmistamaan, että unionin kaikki kentällä käytettävät välineet toimivat johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission toimien kanssa sekä tilanteen mukaan alueella toimivien muiden unionin erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on parhaalla mahdollisella tavalla pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon täytäntöönpanossa. Erityisedustaja antaa paikallista poliittista ohjausta Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) johtajalle, myös täytäntöönpanoa koskeviin velvoitteisiin liittyvien kysymysten poliittisista näkökohdista. Erityisedustaja ja siviilioperaatiokomentaja kuulevat tarvittaessa toisiaan.

3.   Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä asiaankuuluviin paikallisiin elimiin sekä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

4.   Erityisedustaja varmistaa yhdessä muiden paikan päällä olevien unionin toimijoiden kanssa tiedon levittämisen ja jakamisen alueella olevien unionin toimijoiden keskuudessa, jotta tilannekuva ja -arviointi olisivat mahdollisimman yhteneväiset.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja esittää korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle toimeksiannon päättyessä raportin toimeksiannon toteuttamisesta.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2010.

15 artikla

Julkaiseminen

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244 (1999).

(2)  EUVL L 253, 16.09.2006, s. 29.

(3)  EUVL L 42, 16.02.2008, s. 92.

(4)  EUVL L 42, 16.02.2008, s. 88.

(5)  EUVL L 46, 17.02.2009, s. 69. Muutettu yhteisellä kannalla 2009/605/YUTP (EUVL L 206, 8.8.2009, s. 20).

(6)  EYVL L 101, 11.04.2001, s. 1.

(7)  Päätös 2009/937/EU neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/26


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/119/YUTP,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

Afrikan unioniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä joulukuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/805/YUTP (1), jolla Koen VERVAEKE nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afrikan unioniin (AU).

(2)

Neuvosto hyväksyi 1 päivänä joulukuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/898/YUTP (2), jolla erityisedustajan toimeksiantoa jatkettiin 28 päivään helmikuuta 2010.

(3)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 31 päivään elokuuta 2010. Erityisedustajan toimeksianto voidaan kuitenkin päättää aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan suosituksesta niin päättää Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskevan päätöksen tultua voimaan.

(4)

Erityisedustajan on toteutettava toimeksiantonsa tilanteessa, joka saattaa huonontua ja voi vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määrätyt yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2008/898/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Koen VERVAEKEn toimeksiantoa Euroopan unionin erityisedustajana, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afrikan unionissa (AU) 31 päivään elokuuta 2010. Erityisedustajan toimeksianto voidaan päättää aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, suosituksesta niin päättää Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskevan päätöksen tultua voimaan.”

2)

Korvataan 3 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause sekä a ja k alakohta seuraavasti:

”Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (YTPP) koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

tehostaa EU:n kokonaisvaikutusta vuoropuhelussa, jota käydään Addis Abebassa AU:n ja sen komission kanssa kaikista YUTP:tä ja YTPP:tä koskevista EU:n ja AU:n suhteisiin liittyvistä kysymyksistä, ja koordinoida tätä vuoropuhelua;

k)

ylläpitää tiiviitä yhteyksiä AU:n tärkeimpiin Addis Abebassa oleviin kansainvälisiin kumppaneihin, varsinkin Yhdistyneisiin kansakuntiin, mutta myös valtioista riippumattomiin toimijoihin, ja edistää koordinointia niiden kanssa kaikissa YUTP:tä ja YTPP:tä koskevissa EU:n ja AU:n suhteisiin liittyvissä kysymyksissä.”

3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan valvonnan alaisena.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.”

4)

Korvataan 5 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä tammikuuta 2009 alkavalla ja 31 päivänä elokuuta 2010 päättyvällä kaudella 1 850 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettavat menot ovat hyväksyttäviä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Menoja hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.”

5)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmänsä muodostamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiannon mukaisista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.”

6)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Unionin edustusto ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.”

7)

Korvataan 10 artiklan d alakohta seuraavasti:

”d)

varmistaa, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien perusteella annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antaa väliraportin ja toimeksiannon toteuttamista koskevan loppuraportin yhteydessä korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kirjallisia raportteja näiden suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.”

8)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin välein suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat kirjalliset raportit jaetaan Coreu-verkoston kautta. Erityisedustaja voi korkean edustajan tai PTK:n suosituksesta antaa selvityksiä ulkoasiainneuvostolle.”

9)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Yhteensovittaminen

Erityisedustaja edistää unionin toiminnan yleistä poliittista yhteensovittamista. Hän auttaa varmistamaan, että kaikki paikan päällä käytettävät unionin välineet toimivat johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission samoin kuin tilanteen mukaan alueella toimivien muiden Euroopan unionin erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita alueella toimivien unionin edustustojen päälliköihin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin, jotka pyrkivät parhaalla mahdollisella tavalla avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.”

2 artikla

Erityisedustaja esittää korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle ennen toimeksiannon päättymistä raportin toimeksiannon toteuttamisesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2010.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  EUVL L 323, 8.12.2007, s. 45.

(2)  EUVL L 322, 2.12.2008, s. 50.


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/120/YUTP,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

Afganistaniin ja Pakistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/612/YUTP (1), jolla Ettore F. SEQUI nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afganistaniin 1 päivänä syyskuuta 2008 alkavaksi ja 28 päivänä helmikuuta 2009 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä helmikuuta 2009 yhteisen toiminnan 2009/135/YUTP (2), jolla Afganistaniin nimitetyn erityisedustajan toimeksiantoa jatkettiin 28 päivään helmikuuta 2010.

(3)

Yhteisen toiminnan 2009/135/YUTP uudelleentarkastelun perusteella neuvosto hyväksyi 15 päivänä kesäkuuta 2009 yhteisen toiminnan 2009/467/YUTP (3), jolla Afganistaniin nimitetyn erityisedustajan toimeksiantoa laajennettiin käsittämään myös Pakistan.

(4)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 31 päivään maaliskuuta 2010.

(5)

Afganistaniin ja Pakistaniin nimitetty erityisedustaja toteuttaa toimeksiantoaan tilanteessa, joka voi huonontua ja saattaa vaikuttaa haitallisesti perussopimuksen 21 artiklassa esitettyihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2009/467/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Nimitetään Ettore F. SEQUI Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afganistaniin ja Pakistaniin 31 päivään maaliskuuta 2010 saakka.”;

2)

Korvataan 2 artiklan e alakohta seuraavasti:

”e)

tukee unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, työtä alueella.”

3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Toimeksiannon täytäntöönpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan valvonnan alaisena.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ’PTK’, ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.”

4)

Korvataan 5 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä maaliskuuta 2009 alkavalla ja 31 päivänä maaliskuuta 2010 päättyvällä kaudella 2 830 000 euroa.”;

”2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettavat menot ovat rahoituskelpoisia 1 päivästä maaliskuuta 2009. Menoja hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.”

5)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmänsä muodostamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiannon mukaisista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.”

6)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Unionin edustustot ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.”

7)

Korvataan 10 artiklan d alakohta seuraavasti:

”d)

varmistaa, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien perusteella annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antaa väliraportin ja toimeksiannon toteuttamista koskevan loppuraportin yhteydessä korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kirjallisia raportteja näiden suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.”

8)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin välein suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle ja PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat kirjalliset raportit jaetaan Coreu-verkoston kautta. Erityisedustaja voi korkean edustajan tai PTK:n suosituksesta antaa selvityksiä ulkoasiainneuvostolle.”

9)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Yhteensovittaminen

1.   Erityisedustaja edistää unionin toiminnan yleistä poliittista yhteensovittamista. Hän auttaa varmistamaan, että kaikki paikan päällä käytettävät unionin välineet toimivat johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission samoin kuin Keski-Aasiassa toimivan Euroopan unionin erityisedustajan toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on parhaalla mahdollisella tavalla pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa paikallista poliittista ohjausta Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavan poliisioperaation (EUPOL Afganistan) johtajalle. Erityisedustaja ja siviilioperaation komentaja kuulevat toisiaan tarvittaessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.”

2 artikla

Erityisedustaja esittää korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle toimeksiannon päättyessä raportin toimeksiannon toteuttamisesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2010.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  EUVL L 197, 25.7.2008, s. 60.

(2)  EUVL L 46, 17.2.2009, s. 61.

(3)  EUVL L 151, 16.6.2009, s. 41.


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/121/YUTP,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP liitteen muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä helmikuuta 2004 yhteisen kannan 2004/161/YUTP Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta (1).

(2)

Yhteisessä kannassa 2004/161/YUTP säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa jatkettiin 15 päivänä helmikuuta 2010 hyväksytyllä neuvoston päätöksellä 2010/92/YUTP (2)20 päivään helmikuuta 2011.

(3)

Neuvosto katsoo, että luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan yhteisessä kannassa 2004/161/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä yksi henkilö. Yhteisen kannan 2004/161/YUTP liitteessä oleva luettelo olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä mainittu henkilö yhteisen kannan 2004/161/YUTP liitteessä olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Á. MORATINOS


(1)  EUVL L 50, 20.2.2004, s. 66.

(2)  EUVL L 41, 16.2.2010, s. 6.


LIITE

Tämän päätöksen 1 artiklassa tarkoitettu henkilö

nro 57

Jangara (myös Changara), Thomsen


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/32


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen kadmiumin käyttötarkoituksia koskevan poikkeuksen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1034)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/122/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on direktiivin 2002/95/EY mukaan tehtävä kaikki muutokset, jotka ovat tarpeen kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan vaatimuksista vapautettujen käyttötarkoitusten luettelon mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

(2)

Kadmiumin korvaaminen väriä muuntavissa II–VI-ledeissä ei vielä toistaiseksi ole teknisesti mahdollista heikentämättä suorituskykyä tuntuvasti. Eräät kadmiumia sisältävät materiaalit ja osat olisi siksi vapautettava kiellosta. Kadmiumitonta teknologiaa koskeva tutkimus edistyy kuitenkin kaiken aikaa, ja korvaavia aineita pitäisi olla saatavilla viimeistään neljän–viiden vuoden kuluessa.

(3)

Direktiiviä 2002/95/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Komissio on kuullut asianomaisia osapuolia direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (2) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/95/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.


LIITE

Lisätään direktiivin 2002/95/EY liitteeseen seuraava 39 kohta:

”39.

Kadmium väriä muuntavissa II–VI-ledeissä (< 10 μg Cd/mm2 valoa emittoivaa aluetta), joita käytetään puolijohdevalaistusjärjestelmissä tai -näyttöjärjestelmissä, 1 päivään heinäkuuta 2014 asti.”


26.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, palkkoihin 1 päivästä helmikuuta 2009, 1 päivästä maaliskuuta 2009, 1 päivästä huhtikuuta 2009, 1 päivästä toukokuuta 2009 ja 1 päivästä kesäkuuta 2009 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

(2010/123/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1), ja erityisesti niiden liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 613/2009 (2) vahvistetaan henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti korjauskertoimet, joita sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen sellaisten Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa.

(2)

Eräitä korjauskertoimia olisi mukautettava henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan mukaisesti 1 päivästä helmikuuta 2009, 1 päivästä maaliskuuta 2009, 1 päivästä huhtikuuta 2009, 1 päivästä toukokuuta 2009 ja 1 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen, koska komissiolla olevien tilastotietojen mukaan asianomaisen korjauskertoimen ja valuuttakurssin perusteella lasketut elinkustannukset ovat eräissä yhteisön ulkopuolisissa maissa muuttuneet yli viisi prosenttia siitä, kun ne vahvistettiin tai niitä mukautettiin viimeksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellettavia korjauskertoimia mukautetaan tiettyjen maiden osalta liitteen mukaisesti. Liitteessä on viisi kuukausitaulukkoa, joista käy ilmi, mitkä valtiot ovat kyseessä ja mitä päivämääriä kuhunkin niistä sovelletaan (1 päivästä helmikuuta 2009, 1 päivästä maaliskuuta 2009, 1 päivästä huhtikuuta 2009, 1 päivästä toukokuuta 2009 ja 1 päivästä kesäkuuta 2009).

Palkkojen laskemisessa käytettävät valuuttakurssit vahvistetaan varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti käyttäen ensimmäisessä kohdassa mainittuna päivänä voimassa ollutta kurssia.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Catherine ASHTON

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUVL L 181, 14.7.2009, s. 1.


LIITE

HELMIKUU 2009

Asemamaa

Hintapariteetti helmikuu 2009

Valuuttakurssi helmikuu 2009 (1)

Korjauskerroin helmikuu 2009 (2)

Azerbaidžan (3)

0,9962

1,0578

94,2

Valko-Venäjä (4)

2 192

3 495,42

62,7

Chile

478,2

810,48

59,0

Kiina

8,502

8,9653

94,8

Kolumbia

2 300

2 990,32

76,9

Intia

35,8

64,075

55,9

Indonesia (Jakarta)

10 540

14 913,8

70,7

Kazakstan (Almaty) (3)

150,2

161,79

92,8

Kenia

78,23

103,009

75,9

Lesotho

6,198

12,9979

47,7

Liberia

84,28

84,6997

99,5

Pakistan

48,48

101,889

47,6

Sierra Leone

3 356

3 998,59

83,9

Trinidad ja Tobago

6,291

8,10395

77,6

Sambia (3)

3 331

6 548,29

50,9


MAALISKUU 2009

Asemamaa

Hintapariteetti maaliskuu 2009

Valuuttakurssi maaliskuu 2009 (5)

Korjauskerroin maaliskuu 2009 (6)

Kroatia (7)

7,21

7,386

97,6

Yhdysvallat (New York)

1,367

1,2782

106,9

Etiopia

12,93

14,289

90,5

Kazakstan (Astana)

140,3

191,460

73,3

Papua-Uusi-Guinea (7)

3,265

3,47947

93,8

Syyria

50,24

60,97

82,4

Venezuela (8)

2,496

2,74813

90,8


HUHTIKUU 2009

Asemamaa

Hintapariteetti huhtikuu 2009

Valuuttakurssi huhtikuu 2009 (9)

Korjauskerroin huhtikuu 2009 (10)

Etelä-Afrikka

6,162

12,8433

48,0

Belize

1,902

2,5947

73,3

Kamerun (11)

678,9

655,957

103,5

Eritrea

10,43

20,8173

50,1

Yhdysvallat (Washington)

1,264

1,3193

95,8

Ghana

1,045

1,859

56,2

Israel

5,915

5,5288

107,0

Marokko (11)

9,319

11,2015

83,2

Nigeria

176,4

196,571

89,7

Kongon demokraattinen tasavalta (11)

1 185

1 100,11

107,7


TOUKOKUU 2009

Asemamaa

Hintapariteetti toukokuu 2009

Valuuttakurssi toukokuu 2009 (12)

Korjauskerroin toukokuu 2009 (13)

Saudi-Arabia

4,62

4,8515

95,2

Valko-Venäjä (14)

2 348

3 735,22

62,9

Haiti

66,21

55,0576

120,3

Kirgisia

53,52

56,48

94,8

Libanon

1 795

1 999,85

89,8

Uusi-Kaledonia

157

119,332

131,6

Serbia

61,49

94,1782

65,3

Venezuela (15)

2,64

2,85219

92,6


KESÄKUU 2009

Asemamaa

Hintapariteetti kesäkuu 2009

Valuuttakurssi kesäkuu 2009 (16)

Korjauskerroin kesäkuu 2009 (17)

Algeria

80,51

100,892

79,8

Azerbaidžan (18)

1,048

1,11513

94,0

Bosnia ja Hertsegovina (Sarajevo)

1,437

1,95583

73,5

Kamerun (19)

644,4

655,957

98,2

Kongo (Brazzaville)

794

655,957

121,0

Kroatia (20)

6,843

7,3305

93,3

Georgia

2,06

2,2857

90,1

Guinea-Bissau

712,6

655,957

108,6

Fidži

1,78

2,91971

61,0

Salomonsaaret

10,23

10,9681

93,3

Kazakstan (Almaty) (18)

159,4

209,7

76,0

Marokko (19)

8,821

11,2615

78,3

Meksiko

11,97

18,3176

65,3

Nicaragua

15,79

28,0214

56,3

Norja

11,26

8,9615

125,6

Uzbekistan

1 053

2 032,12

51,8

Papua-Uusi-Guinea (20)

3,456

3,87597

89,2

Paraguay

4 748

7 003,48

67,8

Kongon demokraattinen tasavalta (19)

1 277

1 083,84

117,8

Etelä-Sudan (Juba)

3,108

3,37579

92,1

Sveitsi (Geneve)

1,692

1,5117

111,9

Tadžikistan

3,498

6,04787

57,8

Turkki

1,654

2,1775

76,0

Ukraina

8,155

10,6411

76,6

Uruguay

23,59

32,7002

72,1

Jemen

187,9

279,175

67,3

Sambia (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 euro = yksikköä kansallista valuuttaa (paitsi Kuuban, Ecuadorin ja El Salvadorin osalta käytetään Yhdysvaltain dollaria).

(2)  Bryssel = 100 %.

(3)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: helmikuussa 2009 ja kesäkuussa 2009.

(4)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: helmikuussa 2009 ja toukokuussa 2009.

(5)  1 euro = yksikköä kansallista valuuttaa (paitsi Kuuban, Ecuadorin ja El Salvadorin osalta käytetään Yhdysvaltain dollaria).

(6)  Bryssel = 100 %.

(7)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: maaliskuussa 2009 ja kesäkuussa 2009.

(8)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: maaliskuussa 2009 ja toukokuussa 2009.

(9)  1 euro = yksikköä kansallista valuuttaa (paitsi Kuuban, Ecuadorin ja El Salvadorin osalta käytetään Yhdysvaltain dollaria).

(10)  Bryssel = 100 %.

(11)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: huhtikuussa 2009 ja kesäkuussa 2009.

(12)  1 euro = yksikköä kansallista valuuttaa (paitsi Kuuban, Ecuadorin ja El Salvadorin osalta käytetään Yhdysvaltain dollaria).

(13)  Bryssel = 100 %.

(14)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: helmikuussa 2009 ja toukokuussa 2009.

(15)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: maaliskuussa 2009 ja toukokuussa 2009.

(16)  1 euro = yksikköä kansallista valuuttaa (paitsi Kuuban, Ecuadorin ja El Salvadorin osalta käytetään Yhdysvaltain dollaria).

(17)  Bryssel = 100 %.

(18)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: helmikuussa 2009 ja kesäkuussa 2009.

(19)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: huhtikuussa 2009 ja kesäkuussa 2009.

(20)  Korjauskerrointa mukautettu kaksi kertaa: maaliskuussa 2009 ja kesäkuussa 2009.