ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.039.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 39

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
12. helmikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EU) N:o 124/2010, annettu 11 päivänä helmikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EU) N:o 125/2010, annettu 11 päivänä helmikuuta 2010, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/86/EU, Euratom

 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 2010, Euroopan oikeusasiamiehen valitsemisesta

4

 

 

2010/87/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisista mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 593)  ( 1 )

5

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen soveltamiseksi ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2010/88/YUTP/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan unionin ja Japanin välisen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

19

Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

12.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 124/2010,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

176,4

JO

82,9

MA

82,1

TN

124,7

TR

99,6

ZZ

113,1

0707 00 05

JO

150,4

MA

75,9

TR

140,4

ZZ

122,2

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,7

TR

143,3

ZZ

171,4

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,7

IL

57,3

MA

47,1

TN

47,0

TR

52,0

ZZ

50,6

0805 20 10

IL

150,5

MA

89,1

ZZ

119,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,3

EG

57,3

IL

92,1

JM

109,6

MA

85,7

PK

45,0

TR

61,9

ZZ

72,6

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

TR

70,0

ZZ

74,2

0808 10 80

CL

60,1

CN

68,1

MK

24,7

US

111,9

ZZ

66,2

0808 20 50

CN

52,8

US

100,1

ZA

110,3

ZZ

87,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


12.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 125/2010,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2010,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 676/2009 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullista.

(2)

Tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1296/2008 (3) 8 artiklan mukaisesti komissio voi päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1296/2008 7 ja 8 artiklassa säädetyt perusteet.

(3)

Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(4)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetussa tarjouskilpailussa 29 päivän tammikuuta ja 11 päivän helmikuuta 2010 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 19,61 euroa tonnilta 8 000 tonnin kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 196, 28.7.2009, s. 6.

(3)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57.


PÄÄTÖKSET

12.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/4


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä tammikuuta 2010,

Euroopan oikeusasiamiehen valitsemisesta

(2010/86/EU, Euratom)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan kolmannen kohdan ja 228 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

ottaa huomioon 9 päivänä maaliskuuta 1994 tekemänsä päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 204 artiklan,

ottaa huomioon nimitysehdotuspyynnön (2),

ottaa huomioon 20 päivänä tammikuuta 2010 pidetyssä istunnossa toimitetun äänestyksen,

ON PÄÄTTÄNYT:

nimittää Nikiforos DIAMANDOURO Sin Euroopan oikeusasiamieheksi.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä tammikuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK


(1)  EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15.

(2)  EUVL C 216, 10.9.2009, s. 7.


12.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/5


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisista mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 593)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/87/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden on direktiivin 95/46/EY nojalla säädettävä siitä, että henkilötietojen siirto kolmanteen maahan voidaan suorittaa ainoastaan, jos kyseisessä kolmannessa maassa taataan tietosuojan riittävä taso ja jos direktiivin muiden säännösten mukaisia jäsenvaltioiden lakeja noudatetaan ennen siirtoa.

(2)

Kuitenkin direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat hyväksyä tiettyjä takeita noudattaen henkilötietojen siirron tai siirtojen sarjan sellaisiin kolmansiin maihin, joissa ei taata tietosuojan riittävää tasoa. Nämä takeet voivat perustua erityisesti asianmukaisiin sopimuslausekkeisiin.

(3)

Direktiivin 95/46/EY mukaan tietosuojan tasoa olisi arvioitava kaikkien tiettyyn siirtoon tai siirtojen sarjaan liittyvien olosuhteiden osalta. Mainitulla direktiivillä perustettu tietosuojatyöryhmä on laatinut suuntaviivat arvioinnin tueksi.

(4)

Mallisopimuslausekkeiden olisi koskettava ainoastaan tietosuojaa. Tietojen viejä ja tietojen tuoja voivat vapaasti sisällyttää sopimukseen muita yritystoimintaan liittyviä kysymyksiä koskevia lausekkeita, joita ne pitävät sopimuksen kannalta olennaisina, kunhan nämä lausekkeet eivät ole ristiriidassa mallisopimuslausekkeiden kanssa.

(5)

Tällä päätöksellä ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta antaa sellaisten kansallisten säännösten mukaisia kansallisia lupia, joilla direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohta pannaan täytäntöön. Tämän päätöksen ainoana vaikutuksena olisi oltava se, että jäsenvaltiot eivät kieltäydy tunnustamasta siinä esitettyjen mallisopimuslausekkeiden tarjoavan riittävät takeet, eikä päätöksellä näin ollen pitäisi olla vaikutusta muihin sopimuslausekkeisiin.

(6)

Direktiivin 95/46/EY mukaisista mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille 27 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2002/16/EY (2) tarkoituksena on helpottaa henkilötietojen siirtoa Euroopan unioniin sijoittautuneelta rekisterinpitäjältä sellaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle käsittelijälle, jossa ei taata tietosuojan riittävää tasoa.

(7)

Päätöksen 2002/16/EY tekemisen jälkeen on saatu runsaasti kokemusta. Lisäksi kertomus, joka koskee mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa (3), on osoittanut, että havaittavissa on yhä suurempaa kiinnostusta edistää mallisopimuslausekkeiden käyttöä henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja varten kolmansiin maihin, joissa ei taata tietosuojan riittävää tasoa. Myös sidosryhmät ovat esittäneet ehdotuksia päätöksessä 2002/16/EY esitettyjen mallisopimuslausekkeiden saattamisesta ajan tasalle, jotta voitaisiin ottaa huomioon tietojenkäsittelytoiminnan nopea kasvu maailmassa ja eräitä kysymyksiä, joita kyseinen päätös ei kattanut (4).

(8)

Tämän päätöksen soveltamisalan olisi rajoituttava sen vahvistamiseen, että Euroopan unioniin sijoittautunut rekisterinpitäjä voi käyttää siinä esitettyjä lausekkeita direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan mukaisten riittävien takeiden antamiseen henkilötietojen siirtämiseksi käsittelijälle, joka on sijoittautunut kolmanteen maahan.

(9)

Tätä päätöstä ei pitäisi soveltaa Euroopan unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän suorittamaan henkilötietojen siirtoon Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneille rekisterinpitäjille, jotka kuuluvat direktiivin 95/46/EY mukaisista mallisopimuslausekkeista henkilötietojen kolmansiin maihin siirtoa varten 15 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/497/EY (5) soveltamisalaan.

(10)

Tällä päätöksellä olisi pantava täytäntöön direktiivin 95/46/EY 17 artiklan 3 kohdassa säädetty velvoite, eikä sen pitäisi vaikuttaa kyseisen säännöksen mukaisesti laadittujen sopimusten tai säädösten sisältöön. Siihen olisi kuitenkin sisällytettävä joitakin, varsinkin tietojen viejän velvoitteita koskevia mallisopimuslausekkeita, tilanteen selkeyttämiseksi niiden säännösten osalta, jotka voidaan sisällyttää rekisterinpitäjän ja käsittelijän väliseen sopimukseen.

(11)

Tässä sopimusmenettelyssä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisilla on keskeinen tehtävä sen varmistamisessa, että henkilötietoja suojataan riittävästi niiden siirron jälkeen. Poikkeustapauksissa, joissa tietojen viejä kieltäytyy antamasta tietojen tuojalle ohjeita tai ei kykene antamaan niitä asianmukaisesti, ja on olemassa välitön vaara vakavasta haitasta rekisteröidyille, mallisopimuslausekkeiden olisi mahdollistettava se, että valvontaviranomaiset voivat tarkastaa tietojen tuojien ja alihankkijoina toimivien käsittelijöiden toimintaa ja tarvittaessa tehdä tietojen tuojia ja alihankkijana toimivia käsittelijöitä velvoittavia päätöksiä. Valvontaviranomaisilla olisi oltava oikeus kieltää tai lykätä mallisopimuslausekkeisiin perustuva tietojen siirto tai siirtojen sarja tietyin edellytyksin niissä poikkeustapauksissa, joissa sopimusperusteisella siirrolla todennäköisesti on merkittävä haitallinen vaikutus takeisiin ja velvoitteisiin, joilla rekisteröidylle annetaan riittävä tietosuoja.

(12)

Mallisopimuslausekkeiden olisi sisällettävä tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joita sellaiseen kolmanteen maahan, jossa ei taata riittävää suojaa, sijoittautuneen tietojen käsittelijän olisi sovellettava, jotta taataan käsittelyyn liittyviä riskejä ja suojattujen tietojen luonnetta vastaava turvallisuuden taso. Kun otetaan huomioon sovellettava tietosuojalainsäädäntö, nykyinen tekninen taso ja toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät kustannukset, sopimuspuolten olisi määrättävä sopimuksessa teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, tahattomalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietoihin pääsyltä tai muulta henkilötietojen laittomalta käsittelytavalta.

(13)

Euroopan unionista tehtävien tiedonsiirtojen helpottamiseksi olisi suotavaa, että tietojen käsittelypalveluja useille Euroopan unionin rekisterinpitäjille tarjoavat käsittelijät voivat soveltaa samoja teknisiä ja organisatorisia turvatoimia riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta tietojen siirto on lähtöisin, erityisesti niissä tapauksissa, joissa tietojen tuoja ottaa vastaan tietoja edelleenkäsittelyä varten tietojen viejän eri toimipaikoista Euroopan unionissa, missä tapauksessa olisi sovellettava nimetyn sijoittautumisjäsenvaltion lainsäädäntöä.

(14)

On tarpeen vahvistaa vähimmäistiedot, jotka sopimuspuolten olisi mainittava siirtoa koskevassa sopimuksessa. Jäsenvaltioilla olisi oltava edelleen oikeus täsmentää tiedot, jotka sopimuspuolten on toimitettava. Tämän päätöksen soveltamista olisi tarkasteltava uudelleen saadun kokemuksen perusteella.

(15)

Tietojen tuojan olisi käsiteltävä siirrettyjä henkilötietoja ainoastaan tietojen viejän puolesta ja tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja lausekkeiden mukaisia velvoitteita noudattaen. Tietojen tuojan ei varsinkaan pitäisi luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ilman tietojen viejän ennakkoon antamaa kirjallista suostumusta. Tietojen viejän olisi kehotettava tietojen tuojaa käsittelemään tietoja käsittelypalvelujen koko keston ajan tietojen viejän antamien ohjeiden mukaisesti, sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja lausekkeiden sisältämiä velvoitteita noudattaen.

(16)

Kertomuksessa, joka koskee mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa, suositeltiin, että laadittaisiin asianmukaisia mallisopimuslausekkeita, jotka koskevat myöhempiä edelleen siirtoja kolmanteen maahan sijoittautuneelta tietojen käsittelijältä toiselle tietojen käsittelijälle (alihankintana suoritettava käsittely). Näin otettaisiin huomioon liiketoiminnan suuntaukset ja käytännöt yhä pitemmälle globalisoituvassa käsittelytoiminnassa.

(17)

Tämän päätöksen olisi sisällettävä erityisiä mallisopimuslausekkeita, jotka koskevat kolmanteen maahan sijoittautuneen tietojen käsittelijän (tietojen tuoja) alihankintana kolmanteen maahan sijoittautuneilla muilla tietojen käsittelijöillä (alihankkijoina toimivat käsittelijät) teettämää tietojen käsittelypalvelua. Lisäksi tässä päätöksessä olisi esitettävä edellytykset, jotka alihankintana suoritettavan käsittelyn olisi täytettävä siitä huolehtimiseksi, että siirrettävät henkilötiedot ovat edelleen suojattuja huolimatta myöhemmästä siirrosta alihankkijana toimivalle käsittelijälle.

(18)

Lisäksi alihankintana suoritettavan käsittelyn olisi koostuttava ainoastaan toiminnoista, joista on sovittu tässä päätöksessä säädetyt mallisopimuslausekkeet sisältävässä, tietojen viejän ja tietojen tuojan välisessä sopimuksessa, eikä siinä pitäisi viitata muihin käsittelytoimintoihin tai -tarkoituksiin, jotta direktiivissä 95/46/EY esitettyä tarkoituksen rajoittamisen periaatetta noudatetaan. Jos alihankkijana toimiva käsittelijä ei täytä omia sopimuksen mukaisia tietojenkäsittelyvelvoitteitaan, tietojen tuojan olisi oltava edelleen vastuussa suhteessa tietojen viejään. Henkilötietojen siirron Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneille käsittelijöille ei pitäisi vaikuttaa siihen, että käsittelyn on kuuluttava sovellettavan tietosuojalainsäädännön piiriin.

(19)

Mallisopimuslausekkeiden olisi oltava täytäntöönpanokelpoisia sekä sopimuspuolina olevien organisaatioiden että rekisteröityjen toimesta erityisesti, jos rekisteröidyille aiheutuu vahinkoa sopimusrikkomuksen seurauksena.

(20)

Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus ryhtyä toimenpiteisiin ja tarvittaessa saada korvausta tietojen viejältä, joka on siirrettyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Poikkeuksellisesti rekisteröidyllä olisi myös oltava oikeus ryhtyä toimenpiteisiin ja tarvittaessa saada korvausta tietojen tuojalta tapauksissa, joissa tietojen tuoja tai jokin sen alaisena alihankkijana toimiva käsittelijä rikkoo jotakin lausekkeen 3 kohdassa 2 tarkoitetuista velvoitteistaan, kun tietojen viejä on tosiasiallisesti lakkautettu tai on lakannut oikeudellisesti olemasta taikka on menettänyt maksukykynsä. Poikkeuksellisesti rekisteröidyllä olisi myös oltava oikeus ryhtyä toimenpiteisiin ja tarvittaessa saada korvausta alihankkijana toimivalta käsittelijältä tapauksissa, joissa sekä tietojen viejä että tietojen tuoja on tosiasiallisesti lakkautettu tai ne ovat lakanneet oikeudellisesti olemasta taikka ovat menettäneet maksukykynsä. Tällaisen alihankkijana toimivan käsittelijän yksityisoikeudellisen vastuun olisi koskettava ainoastaan sen omaa sopimuslausekkeiden mukaista käsittelytoimintaa.

(21)

Jos rekisteröidyn ja tietojen tuojan välillä syntyy riita, jossa rekisteröity vetoaa kolmatta osapuolta suojaavaan edunsaajalausekkeeseen ja jossa ei päästä sovintoratkaisuun, tietojen tuojan olisi tarjottava rekisteröidylle mahdollisuus valita sovittelumenettely tai asian riitauttaminen. Se, missä määrin rekisteröidyllä on käytettävissään vaihtoehtoja, on sidoksissa luotettavien ja tunnustettujen sovittelumenettelyjen saatavuuteen. Sen jäsenvaltion, johon tietojen viejä on sijoittautunut, tietosuojaviranomaisten järjestämän sovittelumenettelyn olisi oltava yhtenä vaihtoehtona, mikäli kyseiset viranomaiset tarjoavat tällaista palvelua.

(22)

Sopimukseen olisi sovellettava sen jäsenvaltion lakia, johon tietojen viejä on sijoittautunut ja jonka avulla edunsaajana oleva kolmas osapuoli voi panna sopimuksen täytäntöön. Yhteenliittymän tai muun elimen olisi voitava edustaa rekisteröityjä, jos rekisteröidyt niin haluavat ja jos se on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua. Samaa lakia olisi sovellettava myös tietosuojaa koskeviin säännöksiin kaikissa alihankkijana toimivan käsittelijän kanssa tehdyissä sopimuksissa, jotka koskevat tietojen viejän sopimuslausekkeiden mukaisesti tietojen tuojalle siirtämien henkilötietojen käsittelytoiminnan suorittamista alihankintana.

(23)

Koska tätä päätöstä sovelletaan ainoastaan kolmanteen maahan sijoittautuneen tietojen käsittelijän käsittelypalvelujen teettämiseen alihankintana kolmanteen maahan sijoittautuneella alihankkijana toimivalla käsittelijällä, sitä ei pitäisi soveltaa tilanteeseen, jossa Euroopan unioniin sijoittautunut käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja Euroopan unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän puolesta, antaa käsittelytoimintansa tehtäväksi alihankintana kolmanteen maahan sijoittautuneelle alihankkijana toimivalle käsittelijälle. Tällaisessa tilanteessa jäsenvaltioilla on mahdollisuus valita, ottavatko ne huomioon sen, että alihankintatyön antamisen yhteydessä kolmanteen maahan sijoittautuneelle alihankkijana toimivalle käsittelijälle on käytetty tässä päätöksessä esitettyjä mallisopimuslausekkeiden periaatteita ja takeita, kun tarkoitus on suojata asianmukaisesti niiden rekisteröityjen oikeuksia, joiden henkilötietoja siirretään alihankintana suoritettavaa käsittelytoimintaa varten.

(24)

Direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettu tietosuojatyöryhmä on antanut tämän päätöksen liitteenä olevien mallisopimuslausekkeiden antamasta suojan tasosta lausunnon, joka on otettu huomioon tätä päätöstä valmisteltaessa.

(25)

Päätös 2002/16/EY olisi kumottava.

(26)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 95/46/EY 31 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevien mallisopimuslausekkeiden katsotaan antavan riittävät takeet yksityisyyden ja yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi ja vastaavien oikeuksien toteutumiseksi direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdassa edellytetyllä tavalla.

2 artikla

Tämä päätös koskee ainoastaan liitteen mukaisten mallisopimuslausekkeiden antaman suojan riittävyyttä henkilötietojen siirrossa henkilötietojen käsittelijöille. Päätös ei vaikuta direktiivin 95/46/EY täytäntöön panemiseksi annettujen henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa koskevien muiden kansallisten säännösten soveltamiseen.

Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan unioniin sijoittautuneiden rekisterinpitäjien suorittamaan henkilötietojen siirtoon vastaanottajille, jotka ovat sijoittautuneet Euroopan unionin alueen ulkopuolelle ja jotka toimivat ainoastaan käsittelijöinä.

3 artikla

Tässä päätöksessä käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

’erityisillä tietoryhmillä’ tarkoitetaan direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa tarkoitettuja tietoja;

b)

’valvontaviranomaisella’ tarkoitetaan direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa tarkoitettua viranomaista;

c)

’tietojen viejällä’ tarkoitetaan rekisterinpitäjää, joka siirtää henkilötietoja;

d)

’tietojen tuojalla’ tarkoitetaan kolmanteen maahan sijoittautunutta henkilötietojen käsittelijää, joka hyväksyy vastaanottavansa tietojen viejältä henkilötietoja, jotka on siirron jälkeen tarkoitus käsitellä tietojen viejän puolesta tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän päätöksen mukaisia edellytyksiä noudattaen, ja jota ei koske direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu riittävän tietosuojan takaava kolmannen maan järjestelmä;

e)

’alihankkijana toimivalla käsittelijällä’ tarkoitetaan tietojen tuojan tai jonkin muun alihankkijana toimivan käsittelijän toimeksiannosta toimivaa käsittelijää, joka hyväksyy vastaanottavansa tietojen tuojalta tai joltakin muulta tietojen tuojan alihankkijana toimivalta käsittelijältä henkilötietoja, jotka on siirron jälkeen tarkoitettu ainoastaan käsiteltäviksi tietojen viejän puolesta tämän antamien ohjeiden, liitteessä esitettyjen mallisopimuslausekkeiden ja alihankintana suoritettavaa käsittelyä koskevan kirjallisen sopimuksen ehtojen mukaisesti;

f)

’sovellettavalla tietosuojalainsäädännöllä’ tarkoitetaan lainsäädäntöä, jolla suojataan yksilöiden perusoikeudet ja -vapaudet ja erityisesti näiden yksilöiden oikeus yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä ja jota sovelletaan rekisterinpitäjään siinä jäsenvaltioissa, johon tietojen viejä on sijoittautunut;

g)

’teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla’ tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on suojata henkilötietoja tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, tahattomalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietoihin pääsyltä erityisesti, kun tietoja siirretään verkossa käsittelyn yhteydessä, sekä muulta henkilötietojen laittomalta käsittelytavalta.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää nykyisiä toimivaltuuksiaan kolmansiin maihin suuntautuvien tiedonsiirtojen kieltämiseksi tai lykkäämiseksi suojatakseen yksilöitä näiden henkilötietojen käsittelyssä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten viranomaisten toimivaltuuksia toteuttaa toimenpiteitä direktiivin 95/46/EY II, III, V ja VI luvun nojalla annettujen kansallisten säännösten noudattamisen varmistamiseksi, jos

a)

todetaan, että tietojen tuojaan tai alihankkijana toimivaan käsittelijään sovellettavaan lainsäädäntöön sisältyy sellaisia vaatimuksia poiketa sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä, joiden rajoitukset menevät pitemmälle kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa direktiivin 95/46/EY 13 artiklan mukaan, kun kyseisillä vaatimuksilla on todennäköisesti merkittävä haitallinen vaikutus mallisopimuslausekkeilla annettaviin takeisiin;

b)

toimivaltainen viranomainen on todennut, ettei tietojen tuoja tai alihankkijana toimiva käsittelijä ole noudattanut liitteessä olevia mallisopimuslausekkeita; tai

c)

on hyvin todennäköistä, että liitteessä olevia mallisopimuslausekkeita ei noudateta tai ei tulla noudattamaan, ja siirron jatkaminen merkitsisi välitöntä vaaraa vakavan haitan aiheutumisesta rekisteröidyille.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukainen kielto tai lykkäys poistetaan heti kun lykkäyksen tai kiellon syyt ovat poistuneet.

3.   Toteuttaessaan 1 ja 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle, joka välittää tiedon edelleen muille jäsenvaltioille.

5 artikla

Komissio arvioi tämän päätöksen toimintaa käytettävissä olevien tietojen pohjalta kolmen vuoden kuluttua sen hyväksymisestä. Se antaa kertomuksen direktiivin 95/46/EY 31 artiklalla perustetulle komitealle. Kertomus sisältää havainnot, jotka voivat vaikuttaa liitteessä olevien mallisopimuslausekkeiden riittävyyden arviointiin, sekä havainnot tämän päätöksen mahdollisesti syrjivästä soveltamisesta.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivästä toukokuuta 2010.

7 artikla

1.   Kumotaan päätös 2002/16/EY 15 päivästä toukokuuta 2010 alkaen.

2.   Tietojen viejän ja tietojen tuojan välillä päätöksen 2002/16/EY nojalla ennen 15 päivää toukokuuta 2010 tehdyn sopimuksen voimassaolo jatkuu niin kauan kuin sopimuksen kohteena olevat siirrot ja tietojenkäsittelytoiminnat säilyvät muuttumattomina ja tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja edelleen siirretään sopimuspuolten välillä. Jos sopimuspuolet päättävät tehdä tähän liittyviä muutoksia tai antaa sopimuksen kohteena olevat käsittelytoiminnat suoritettaviksi alihankintana, niiden on tehtävä uusi sopimus, joka on liitteessä esitettyjen mallisopimuslausekkeiden mukainen.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EYVL L 6, 10.1.2002, s. 52.

(3)  SEC(2006) 95, 20.1.2006.

(4)  Kansainvälinen kauppakamari (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham) ja Euroopan suoramarkkinointiyhdistysten liitto (Federation of European Direct Marketing Associations, FEDMA).

(5)  EYVL L 181, 4.7.2001, s. 19.


LIITE

MALLISOPIMUSLAUSEKKEET (HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT)

Direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lausekkeet, joita käytetään henkilötietojen siirrossa sellaisiin kolmansiin maihin sijoittautuneille käsittelijöille, joissa ei taata tietosuojan riittävää tasoa

Tietojen viejänä toimivan organisaation nimi: …

Osoite: …

Puhelin: …; faksi: …; sähköposti: …

Muut organisaation yksilöintitiedot:

(”tietojen viejä”)

ja

Tietojen tuojana toimivan organisaation nimi: …

Osoite: …

Puhelin: …; faksi: …; sähköposti: …

Muut organisaation yksilöintitiedot:

(”tietojen tuoja”),

joista kumpikin ovat ”sopimuspuolia”, yhdessä ”sopimuspuolet’,

OVAT SOPINEET seuraavista sopimuslausekkeista, jäljempänä ’lausekkeet’, riittävien takeiden antamiseksi yksilöiden yksityisyyden suojasta ja perusoikeuksien ja -vapauksien suojasta lisäyksessä 1 mainittujen henkilötietojen siirrossa tietojen viejältä tietojen tuojalle.

Lauseke 1

Määritelmät

Lausekkeissa tarkoitetaan:

a)

’henkilötiedoilla’, ’erityisillä tietoryhmillä’, ’käsittelyllä’, ’rekisterinpitäjällä’, ’käsittelijällä’, ’rekisteröidyllä’ ja ’valvontaviranomaisella’ samaa kuin yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (1),

b)

’tietojen viejällä’ rekisterinpitäjää, joka siirtää henkilötietoja,

c)

’tietojen tuojalla’ käsittelijää, joka hyväksyy vastaanottavansa tietojen viejältä henkilötietoja, jotka on siirron jälkeen tarkoitus käsitellä tietojen viejän puolesta tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja lausekkeiden mukaisia edellytyksiä noudattaen, ja jota ei koske direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu riittävän tietosuojan takaava kolmannen maan järjestelmä,

d)

’alihankkijana toimivalla käsittelijällä’ tietojen tuojan tai jonkin muun alihankkijana toimivan käsittelijän toimeksiannosta toimivaa käsittelijää, joka hyväksyy vastaanottavansa tietojen tuojalta tai joltakin muulta tietojen tuojan alihankkijana toimivalta käsittelijältä henkilötietoja, jotka on siirron jälkeen tarkoitettu ainoastaan käsiteltäviksi tietojen viejän puolesta tämän antamien ohjeiden, lausekkeiden mukaisten edellytysten ja kirjallisen alihankintasopimuksen ehtojen mukaisesti,

e)

’sovellettavalla tietosuojalainsäädännöllä’ lainsäädäntöä, jolla suojataan yksilöiden perusoikeudet ja -vapaudet ja erityisesti näiden yksilöiden oikeus yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä ja jota sovelletaan rekisterinpitäjään siinä jäsenvaltioissa, johon tietojen viejä on sijoittautunut,

f)

’teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla’ toimenpiteitä, joiden tavoitteena on suojata henkilötietoja tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, tahattomalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietoihin pääsyltä erityisesti kun tietoja siirretään verkossa käsittelyn yhteydessä, sekä muulta henkilötietojen laittomalta käsittelytavalta.

Lauseke 2

Siirron yksityiskohdat

Siirron yksityiskohdat, erityisesti tarvittaessa henkilötietojen erityisryhmät, esitetään lisäyksessä 1, joka on näiden lausekkeiden erottamaton osa.

Lauseke 3

Kolmatta osapuolta suojaava edunsaajalauseke

1.

Rekisteröity voi panna täytäntöön tämän lausekkeen, lausekkeen 4 kohdan b–i, lausekkeen 5 kohdan a–e sekä kohdan g–j, lausekkeen 6 kohdan 1 ja 2, lausekkeen 7, lausekkeen 8 kohdan 2 ja lausekkeen 9–12 tietojen viejää vastaan edunsaajana olevan kolmannen osapuolen ominaisuudessa.

2.

Rekisteröity voi panna täytäntöön tämän lausekkeen, lausekkeen 5 kohdan a–e ja g, lausekkeen 6 ja 7, lausekkeen 8 kohdan 2 ja lausekkeen 9–12 tietojen tuojaa vastaan tapauksissa, joissa tietojen viejä on tosiasiallisesti lakkautettu tai lakannut oikeudellisesti olemasta, ellei mahdollinen seuraaja ole ottanut hoitaakseen tietojen viejän kaikkia oikeudellisia velvoitteita sopimuksella tai lain perusteella, minkä tuloksena se ottaa vastaan tietojen viejän oikeudet ja velvoitteet, jolloin rekisteröity voi panna lausekkeet täytäntöön tällaista seuraajaa vastaan.

3.

Rekisteröity voi panna täytäntöön tämän lausekkeen, lausekkeen 5 kohdan a–e ja g, lausekkeen 6 ja 7, lausekkeen 8 kohdan 2 ja lausekkeen 9–12 alihankkijana toimivaa käsittelijää vastaan tapauksissa, joissa sekä tietojen viejä että tietojen tuoja on tosiasiallisesti lakkautettu tai lakannut oikeudellisesti olemasta taikka menettänyt maksukykynsä, ellei mahdollinen seuraaja ole ottanut hoitaakseen tietojen viejän kaikkia oikeudellisia velvoitteita sopimuksella tai lain perusteella, minkä tuloksena se ottaa vastaan tietojen viejän oikeudet ja velvoitteet, jolloin rekisteröity voi panna lausekkeet täytäntöön tällaista seuraajaa vastaan. Tällainen alihankkijana toimivan käsittelijän yksityisoikeudellinen vastuu koskee ainoastaan sen lausekkeiden mukaista omaa käsittelytoimintaa.

4.

Sopimuspuolet eivät vastusta sitä, että rekisteröityä edustaa yhteenliittymä tai muu elin, jos rekisteröity niin nimenomaan haluaa ja jos se on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua.

Lauseke 4

Tietojen viejän velvollisuudet

Tietojen viejä hyväksyy ja takaa, että

a)

henkilötietojen käsittely, mukaan luettuna itse siirto, on suoritettu ja suoritetaan edelleen sovellettavan tietosuojalainsäädännön asiaankuuluvien säännösten mukaisesti (ja siitä on tarvittaessa ilmoitettu sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon tietojen viejä on sijoittautunut), ja ettei siirrolla rikota kyseisen valtion asiaankuuluvia säännöksiä,

b)

tietojen viejä on antanut ohjeet ja antaa koko henkilötietojen käsittelypalvelun kestoajan ohjeita tietojen tuojalle siitä, että tämä käsittelee siirrettyjä henkilötietoja ainoastaan tietojen viejän puolesta ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja lausekkeiden mukaisesti,

c)

tietojen tuoja antaa riittävät takeet tämän sopimuksen lisäyksen 2 mukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista,

d)

sen jälkeen kun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaiset vaatimukset on arvioitu, kyseisten turvatoimien avulla henkilötiedot voidaan asianmukaisesti suojata tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, tahattomalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietoihin pääsyltä erityisesti kun tietoja siirretään verkossa käsittelyn yhteydessä, ja muulta henkilötietojen laittomalta käsittelytavalta, ja että nämä toimet takaavat käsittelyyn liittyviä riskejä ja suojattavien tietojen luonnetta vastaavan turvallisuuden tason, kun otetaan huomioon nykyinen tekninen taso ja toimenpiteiden toteuttamisen kustannukset,

e)

tietojen viejä varmistaa kyseisten turvatoimien noudattamisen,

f)

jos siirto koskee erityisiä tietoryhmiä, rekisteröidyille on ilmoitettu tai ilmoitetaan ennen siirtoa tai mahdollisimman pian sen jälkeen, että niiden tietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan, jossa ei taata direktiivissä 95/46/EY tarkoitettua tietosuojan riittävää tasoa,

g)

tietojen viejä toimittaa tietojen tuojalta tai alihankkijana toimivalta käsittelijältä lausekkeen 5 kohdan b ja lausekkeen 8 kohdan 3 mukaisesti saadun tiedon tietosuojaviranomaisille, kun se päättää jatkaa siirtoa tai lopettaa lykkäyksen,

h)

tietojen viejä saattaa rekisteröityjen saataville pyynnöstä jäljennöksen lausekkeista, paitsi lisäyksestä 2, ja yleisen kuvauksen turvatoimista, sekä jäljennöksen mahdollisesta alihankintana suoritettavia käsittelypalveluita koskevasta sopimuksesta, joka on tehtävä lausekkeiden mukaisesti, elleivät lausekkeet tai sopimus sisällä kaupallisia tietoja, jolloin tietojen viejä voi poistaa tällaiset kaupalliset tiedot,

i)

jos käsittely suoritetaan alihankintana, alihankkijana toimiva käsittelijä suorittaa käsittelytoiminnan lausekkeen 11 mukaisesti ja suojaa rekisteröidyn henkilötiedot ja oikeudet vähintään yhtä hyvin kuin tietojen tuoja näiden lausekkeiden mukaisesti, ja

j)

tietojen viejä varmistaa lausekkeen 4 kohdan a–i noudattamisen.

Lauseke 5

Tietojen tuojan velvollisuudet  (2)

Tietojen tuoja hyväksyy ja takaa, että

a)

tietojen tuoja käsittelee henkilötietoja ainoastaan tietojen viejän puolesta tämän antamien ohjeiden ja lausekkeiden mukaisesti, ja jos se ei voi noudattaa näitä ohjeita ja sääntöjä mistä tahansa syystä, se ilmoittaa tästä viipymättä tietojen viejälle, jolloin tietojen viejällä on oikeus lykätä tietojen siirtoa ja/tai irtisanoa sopimus,

b)

tietojen tuojalla ei ole mitään syytä olettaa, että siihen sovellettava lainsäädäntö estäisi tietojen viejältä saatujen ohjeiden noudattamisen ja tietojen tuojalle sopimuksen mukaan kuuluvien velvoitteiden täyttämisen, ja jos kyseistä lainsäädäntöä muutetaan ja muutoksella on todennäköisesti merkittävä haitallinen vaikutus lausekkeilla annettaviin takeisiin ja lausekkeiden mukaisiin velvoitteisiin, tietojen tuoja antaa muutoksen tiedoksi tietojen viejälle viipymättä saatuaan itse tiedon siitä, jolloin tietojen viejällä on oikeus lykätä tietojen siirtoa ja/tai irtisanoa sopimus,

c)

tietojen tuoja on pannut täytäntöön lisäyksessä 2 määritellyt tekniset ja organisatoriset turvatoimet ennen siirrettyjen henkilötietojen käsittelyä,

d)

tietojen tuoja ilmoittaa viipymättä tietojen viejälle seuraavista seikoista:

i)

säännösten täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen oikeudellisesti sitovasta pyynnöstä luovuttaa henkilötietoja, ellei sitä muutoin kielletä esimerkiksi rikoslainsäädännön mukaisella kiellolla lainvalvontaan liittyvien tutkimusten luottamuksellisuuden säilyttämiseksi,

ii)

kaikista tahattomista tai luvattomista pääsyistä tietoihin, ja

iii)

rekisteröidyiltä suoraan saaduista tiedusteluista niihin vastaamatta, ellei siihen muutoin anneta lupaa,

e)

tietojen tuoja hoitaa tietojen viejältä saadut siirrettävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut viipymättä ja asianmukaisesti ja noudattaa siirrettyjen tietojen käsittelyssä valvontaviranomaisen neuvoja,

f)

tietojen tuoja antaa tietojen viejän vaatimuksesta tietojenkäsittelyjärjestelmänsä tarkastettavaksi lausekkeiden piiriin kuuluvien käsittelytoimien osalta. Tarkastuksen suorittaa tietojen viejä tai vaaditun ammattipätevyyden omaavien ja salassapitovelvollisuuden alaisten riippumattomien jäsenten muodostama tarkastuselin, jonka tietojen viejä valitsee mahdollisesti valvontaviranomaisen kanssa,

g)

tietojen tuoja saattaa rekisteröityjen saataville pyynnöstä jäljennöksen lausekkeista sekä jäljennöksen mahdollisesta alihankintana suoritettavia käsittelypalveluita koskevasta sopimuksesta, elleivät lausekkeet tai sopimus sisällä kaupallisia tietoja, jolloin tietojen tuoja voi poistaa tällaiset kaupalliset tiedot, paitsi lisäyksestä 2, joka korvataan yleisellä kuvauksella turvatoimista siinä tapauksessa, että rekisteröity ei pysty saamaan jäljennöstä tietojen viejältä,

h)

tietojen tuoja on ilmoittanut alihankintana suoritettavasta käsittelystä etukäteen tietojen viejälle ja saanut tältä ennakkoon kirjallisen suostumuksen,

i)

alihankkijana toimiva käsittelijä suorittaa käsittelypalvelut lausekkeen 11 mukaisesti,

j)

tietojen tuoja lähettää viipymättä jäljennöksen kaikista lausekkeiden mukaisesti tekemistään alihankintana suoritettavaa käsittelyä koskevista sopimuksista tietojen viejälle.

Lauseke 6

Vastuu

1.

Sopimuspuolet sopivat, että rekisteröidyllä, jolle on koitunut vahinkoa jonkin sopimuspuolen tai alihankkijana toimivan käsittelijän rikottua lausekkeessa 3 tai lausekkeessa 11 tarkoitettuja velvoitteita, on oikeus saada tietojen viejältä korvaus aiheutuneista vahingoista.

2.

Jos rekisteröity ei voi nostaa kohdan 1 mukaista vahingonkorvauskannetta tietojen viejää vastaan, kun tietojen tuoja tai sen alihankkijana toimiva käsittelijä ei ole täyttänyt lausekkeessa 3 tai 11 tarkoitettuja velvoitteitaan, sen vuoksi, että tietojen viejä on tosiasiallisesti lakkautettu, lakannut oikeudellisesti olemasta tai todettu maksukyvyttömäksi, tietojen tuoja hyväksyy, että rekisteröity voi nostaa kanteen tietojen tuojaa vastaan samaan tapaan kuin tietojen viejää vastaan, ellei mahdollinen seuraaja ole ottanut hoitaakseen tietojen viejän kaikkia oikeudellisia velvoitteita sopimuksella tai lain perusteella, jolloin rekisteröity voi panna oikeutensa täytäntöön tällaista seuraajaa vastaan.

Tietojen tuoja ei voi vetäytyä vastuustaan vetoamalla siihen, että alihankkijana toimiva käsittelijä ei ole täyttänyt velvoitteitaan.

3.

Jos rekisteröity ei voi nostaa kohdassa 1 ja 2 tarkoitettua kannetta tietojen viejää tai tietojen tuojaa vastaan, kun alihankkijana toimiva käsittelijä ei ole täyttänyt lausekkeessa 3 tai 11 tarkoitettuja velvoitteitaan, sen vuoksi, että sekä tietojen viejä että tietojen tuoja on tosiasiallisesti lakkautettu, lakannut oikeudellisesti olemasta tai todettu maksukyvyttömiksi, alihankkijana toimiva käsittelijä hyväksyy, että rekisteröity voi nostaa sen lausekkeiden mukaista omaa käsittelytoimintaa koskevan kanteen sitä vastaan samaan tapaan kuin tietojen viejää tai tietojen tuojaa vastaan, ellei mahdollinen seuraaja ole ottanut hoitaakseen tietojen viejän tai tietojen tuojan kaikkia oikeudellisia velvoitteita sopimuksella tai lain perusteella, jolloin rekisteröity voi panna oikeutensa täytäntöön tällaista seuraajaa vastaan. Tällainen alihankkijana toimivan käsittelijän vastuu koskee ainoastaan sen näiden lausekkeiden mukaista omaa käsittelytoimintaa.

Lauseke 7

Sovittelu ja toimivaltainen tuomioistuin

1.

Jos rekisteröity vetoaa kolmannen osapuolen etua suojaavaan oikeuteen ja/tai vaatii vahingonkorvausta lausekkeiden nojalla, tietojen tuoja hyväksyy rekisteröidyn päätöksen

a)

saattaa riita käsiteltäväksi sovittelumenettelyssä, jossa on mukana riippumaton henkilö tai tarvittaessa valvontaviranomainen,

b)

saattaa riita sen jäsenvaltion tuomioistuinten ratkaistavaksi, johon tietojen viejä on sijoittautunut.

2.

Sopimuspuolet sopivat, että rekisteröidyn tekemä valinta ei vaikuta rekisteröidyn oikeuteen hakea tilanteeseen korjausta asiasisällön tai menettelyn osalta kansallisen tai kansainvälisen yksityisoikeuden muiden säännösten mukaisesti.

Lauseke 8

Yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa

1.

Tietojen viejä suostuu tallettamaan tämän sopimuksen jäljennöksen valvontaviranomaisen huostaan, jos tämä sitä vaatii tai jos sovellettava tietosuojalainsäädäntö sisältää vaatimuksen tallettamisesta.

2.

Sopimuspuolet sopivat, että valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tietojen tuojaan ja kaikkiin alihankkijoina toimiviin käsittelijöihin kohdistuvia tarkastuksia samassa laajuudessa ja samoin edellytyksin kuin se voisi tehdä tietojen viejään kohdistuvia tarkastuksia sovellettavan tietosuojalainsäädännön nojalla.

3.

Tietojen tuoja ilmoittaa viipymättä tietojen viejälle siihen tai johonkin alihankkijana toimivaan käsittelijään sovellettavasta lainsäädännöstä, joka estää tietojen tuojaa tai jotakin alihankkijana toimivaa käsittelijää koskevan, kohdan 2 mukaisen tarkastuksen suorittamisen. Tässä tapauksessa tietojen viejällä on oikeus ryhtyä lausekkeen 5 kohdassa b tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Lauseke 9

Sovellettava laki

Lausekkeisiin sovelletaan sen jäsenvaltion lakia, johon tietojen viejä on sijoittautunut ja joka on …

Lauseke 10

Sopimuksen mukauttaminen

Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan mukauttamatta tai muuttamatta lausekkeita. Tämä ei estä sopimuspuolia tarvittaessa lisäämästä lausekkeita yritystoimintaan liittyvistä kysymyksistä, kunhan nämä lausekkeet eivät ole ristiriidassa lausekkeiden kanssa.

Lauseke 11

Alihankintana suoritettava käsittely

1.

Tietojen tuoja ei anna alihankintana suoritettavaksi mitään tietojen viejän puolesta lausekkeiden mukaisesti hoidettavia käsittelytoimintoja ilman tietojen viejän ennakkoon antamaa kirjallista suostumusta. Jos tietojen tuoja antaa näiden lausekkeiden mukaisia velvoitteitaan suoritettaviksi alihankintana tietojen viejän suostumuksella, sen on tehtävä alihankkijana toimivan käsittelijän kanssa kirjallinen sopimus, jossa tälle määrätään samat velvoitteet kuin lausekkeiden nojalla määrätään tietojen tuojalle (3). Jos alihankkijana toimiva käsittelijä ei täytä tällaisen kirjallisen sopimuksen mukaisia tietosuojavelvoitteitaan, tietojen tuoja on edelleen täysimääräisesti vastuussa alihankkijana toimivan käsittelijän tällaisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä suhteessa tietojen viejään.

2.

Ennakkoon tehdyssä tietojen tuojan ja alihankkijana toimivan käsittelijän välisessä kirjallisessa sopimuksessa on myös oltava lausekkeessa 3 määrätty kolmatta osapuolta suojaava edunsaajalauseke niitä tapauksia varten, joissa rekisteröity ei voi nostaa lausekkeen 6 kohdassa 1 tarkoitettua vahingonkorvauskannetta tietojen viejää tai tietojen tuojaa vastaan, koska ne on tosiasiallisesti lakkautettu, ovat lakanneet oikeudellisesti olemasta tai ne on todettu maksukyvyttömiksi, eikä mikään seuraaja ole ottanut hoitaakseen tietojen viejän tai tietojen tuojan kaikkia oikeudellisia velvoitteita sopimuksen tai lain perusteella. Tällainen alihankkijana toimivan käsittelijän yksityisoikeudellinen vastuu koskee ainoastaan sen lausekkeiden mukaista omaa käsittelytoimintaa.

3.

Kohdassa 1 tarkoitetun sopimuksen säännöksiin, jotka koskevat alihankintana suoritettavan käsittelyn tietosuojanäkökohtia, sovelletaan sen jäsenvaltion lakia, johon tietojen viejä on sijoittautunut ja joka on …

4.

Tietojen viejän on pidettävä luetteloa lausekkeiden nojalla tehdyistä, tietojen tuojan lausekkeen 5 kohdan j mukaisesti ilmoittamista alihankintana suoritettavaa käsittelyä koskevista sopimuksista, ja luettelo on saatettava ajan tasalle vähintään kerran vuodessa. Luettelon on oltava tietojen viejän tietosuojavalvontaviranomaisen saatavilla.

Lauseke 12

Tietojen käsittelypalvelujen päättymisen jälkeiset velvoitteet

1.

Sopimuspuolet sopivat, että tietojen käsittelypalvelujen päättymisen jälkeen tietojen tuojan ja alihankkijana toimivan käsittelijän on tietojen viejän valinnan mukaan palautettava kaikki siirretyt henkilötiedot ja jäljennökset näistä tiedoista tietojen viejälle tai hävitettävä kaikki henkilötiedot ja annettava tietojen viejälle todistus tästä, jollei tietojen tuojaan sovellettavalla lainsäädännöllä estetä tietojen tuojaa palauttamasta tai hävittämästä siirrettyjä henkilötietoja kokonaan tai osittain. Siinä tapauksessa tietojen tuoja takaa varmistavansa siirrettyjen henkilötietojen luottamuksellisuuden sekä sen, ettei se enää aktiivisesti käsittele siirrettyjä henkilötietoja.

2.

Tietojen tuoja ja alihankkijana toimiva käsittelijä takaavat, että ne antavat tietojen viejän ja/tai valvontaviranomaisen vaatimuksesta tietojenkäsittelyjärjestelmänsä tarkastettavaksi kohdassa 1 tarkoitettujen toimenpiteiden tarkastusta varten.

Tietojen viejän puolesta:

Nimi (täydellinen): …

Asema: …

Osoite: …

Muut (mahdolliset) tiedot, jotka vaaditaan sopimuksen sitovuuden vahvistamiseksi:

Image

Allekirjoitus …

Tietojen tuojan puolesta:

Nimi (täydellinen): …

Asema: …

Osoite: …

Muut (mahdolliset) tiedot, jotka vaaditaan sopimuksen sitovuuden vahvistamiseksi:

Image

Allekirjoitus …


(1)  Sopimuspuolet voivat mainita direktiivin 95/46/EY sisältämät määritelmät ja niiden selitykset tässä lausekkeessa, jos ne pitävät parempana sitä, että sopimus on itsenäinen kokonaisuus.

(2)  Tietojen tuojaan sovellettavat kansallisen lainsäädännön sisältämät pakolliset vaatimukset, jotka eivät mene pitemmälle kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa direktiivin 95/46/EY 13 artiklan 1 kohdassa lueteltujen etujen perusteella, toisin sanoen vaatimukset, jotka ovat välttämättömiä, jotta varmistettaisiin valtion turvallisuus, puolustus, yleinen turvallisuus, rikosten tai, säännellyn ammattitoiminnan osalta, ammattietiikan rikkomusten torjunta, tutkinta, selvittäminen ja syyteharkinta, valtion tärkeä taloudellinen tai rahoituksellinen etu tai rekisteröidyn suojelu tai muiden oikeudet ja vapaudet, ja jotka eivät ole ristiriidassa mallisopimuslausekkeiden kanssa. Esimerkkejä tällaisista pakollisista vaatimuksista, jotka eivät mene pitemmälle kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa, ovat kansainvälisesti tunnustetut pakotteet, raportointivaatimukset verotusta varten ja raportointivaatimukset rahanpesun torjumiseksi.

(3)  Tämä edellytys voidaan täyttää siten, että myös alihankkijana toimiva käsittelijä allekirjoittaa tietojen viejän ja tietojen tuojan tämän päätöksen mukaisesti tekemän sopimuksen.

Lisäys 1

Mallisopimuslausekkeisiin

Tämä lisäys on osa mallisopimuslausekkeita, ja sopimuspuolten on täytettävä ja allekirjoitettava se.

Jäsenvaltiot voivat täydentää tai eritellä kansallisten menettelyjensä mukaisesti tietoja, jotka on tarpeen sisällyttää tähän lisäykseen.

Tietojen viejä

Tietojen viejä (lyhyt kuvaus tiedonsiirtoon liittyvistä tehtävistä):

Tietojen tuoja

Tietojen tuoja (lyhyt kuvaus tiedonsiirtoon liittyvistä tehtävistä):

Rekisteröidyt

Siirrettävät henkilötiedot koskevat seuraavia rekisteröityjen ryhmiä (erittely):

Tietoryhmät

Siirrettävät henkilötiedot koskevat seuraavia tietoryhmiä (erittely):

Erityiset tietoryhmät (tarvittaessa)

Siirrettävät henkilötiedot koskevat seuraavia erityisiä tietoryhmiä (erittely):

Käsittelytoiminnat

Siirretyille henkilötiedoille suoritetaan seuraavat peruskäsittelytoiminnat (erittely):

 

TIETOJEN VIEJÄ

Nimi: …

Valtuutetun henkilön allekirjoitus …

 

TIETOJEN TUOJA

Nimi: …

Valtuutetun henkilön allekirjoitus …

Lisäys 2

Mallisopimuslausekkeisiin

Tämä lisäys on osa mallisopimuslausekkeita, ja sopimuspuolten on täytettävä ja allekirjoitettava se.

Selvitys teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, jotka tietojen tuoja on pannut täytäntöön lausekkeen 4 kohdan d ja lausekkeen 5 kohdan c mukaisesti (tai oheistetaan kyseinen asiakirja/lainsäädäntö):

ESIMERKKI VAHINGONKORVAUSLAUSEKKEESTA (VALINNAINEN)

Vastuu

Sopimuspuolet sopivat, että tilanteessa, jossa sopimuspuolen katsotaan olevan vastuussa siitä, että toinen sopimuspuoli on rikkonut sovittuja lausekkeita, viimeksi mainittu sopimuspuoli korvaa oman vastuunsa rajoissa ensin mainitulle sopimuspuolelle aiheutuneet kustannukset, kulut, vahingot, menetykset tai tappiot.

Korvauksen edellytyksenä on se, että

a)

tietojen viejä on antanut kanteen viipymättä tiedoksi tietojen tuojalle ja

b)

tietojen tuojalle on annettu mahdollisuus yhteistyöhön tietojen viejän kanssa puolustuksen ja kanteen käsittelyn osalta (1).


(1)  Vastuita koskeva kohta on valinnainen.


IV EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen soveltamiseksi ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

12.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/88/YUTP/YOS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan unionin ja Japanin välisen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 ja 38 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti 26–27 päivänä helmikuuta 2009 valtuuttaa puheenjohtajavaltion komission avustamana aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Japanin välisestä keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevasta sopimuksesta. Nämä neuvottelut ovat olleet menestyksekkäät ja sopimus on laadittu.

(2)

Koska jäsenvaltioiden ja Japanin välillä ei ole tehty keskinäistä oikeusapua koskevia kahdenvälisiä sopimuksia, Euroopan unioni pyrkii tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioidensa ja Japanin välillä rikosasioissa annettavan keskinäisen oikeusavun alalla.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Japanin välisen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan sopimuksen allekirjoittaminen sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus Euroopan unionin puolesta sillä varauksella, että sopimus tehdään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. ASK


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Japanin välinen

SOPIMUS

keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa

EUROOPAN UNIONI

ja

JAPANI, jotka

HALUAVAT aloittaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välillä tehokkaamman yhteistyön rikosasioissa annettavan keskinäisen oikeusavun alalla,

TOIVOVAT, että tällainen yhteistyö edistää rikosten torjuntaa,

VAHVISTAVAT sitoutuvansa noudattamaan oikeutta, oikeusvaltion periaatteita ja demokratiaa sekä kunnioittamaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tavoite ja tarkoitus

1.   Pyynnön vastaanottavan valtion on pyynnön esittävän valtion pyynnöstä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti annettava keskinäistä oikeusapua, jäljempänä ’apua’, rikosasioissa tutkinnan, syytetoimien ja muiden menettelyjen, kuten oikeudenkäyntien, yhteydessä.

2.   Tätä sopimusta ei sovelleta rikoksen johdosta tapahtuvaan luovuttamiseen, rikossyytteiden siirtoon eikä muiden kuin 25 artiklassa tarkoitettujen menetetyksi tuomitsemista koskevien tuomioiden täytäntöönpanoon.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa

a)

’sopimuspuolilla’ tarkoitetaan Euroopan unionia ja Japania;

b)

’jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltiota;

c)

’valtiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota tai Japania;

d)

’todisteilla’ tarkoitetaan asiakirjoja, pöytäkirjoja tai muita todistuskappaleita;

e)

’varoilla’ tarkoitetaan kaikenlaista varallisuutta, aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta sekä sellaisia oikeudellisia asiakirjoja tai välineitä, jotka ovat osoituksena tällaisten varojen omistuksesta tai osuuksista niihin;

f)

’rikoksentekovälineillä’ tarkoitetaan omaisuutta, jota osaksi tai kokonaan käytetään tai aiotaan käyttää millä tavalla tahansa rikoksen tekemiseen;

g)

’rikoksen tuottamalla hyödyllä’ tarkoitetaan omaisuutta, joka on peräisin tai saatu suoraan tai välillisesti rikoksenteosta;

h)

’jäädyttämisellä tai takavarikolla’ tarkoitetaan tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen määräykseen perustuvaa omaisuuden luovuttamisen, muuntamisen, hallinnan siirron tai siirtämisen väliaikaista kieltoa tai omaisuuden väliaikaista haltuunottoa tai määräysvaltaan ottamista; ja

i)

’menetetyksi tuomitsemisella’, joka sisältää tapauksen mukaan myös menettämisen, tarkoitetaan tuomioistuimen oikeudenkäynnin perusteella määräämää rangaistusta tai toimenpidettä yhdestä tai useammasta rikoksesta, josta seuraa omaisuuden lopullinen menettäminen.

3 artikla

Avun laajuus

Apuun sisältyy seuraavaa:

a)

todistajanlausunnon tai lausuntojen vastaanottaminen;

b)

kuulemisen mahdollistaminen videokokouksen avulla;

c)

todisteiden hankkiminen, mukaan lukien suorittamalla etsintä ja takavarikko;

d)

pankkitilejä koskevien tietojen, asiakirjojen tai selvitysten hankkiminen;

e)

henkilöiden kuuleminen, todisteiden tai paikkojen tutkiminen;

f)

henkilöiden olinpaikan määrittäminen tai henkilöiden tunnistaminen, todisteiden paikantaminen tai tunnistaminen tai paikkojen määrittäminen tai tunnistaminen;

g)

pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädäntö-, hallinto tai oikeusviranomaisten sekä sen paikallisviranomaisten hallussa olevien todisteiden toimittaminen;

h)

asiakirjojen tiedoksianto ja ilmoittaminen henkilölle kutsusta saapua asian käsittelyyn pyynnön esittäneessä valtiossa;

i)

vangittuna olevan henkilön väliaikainen siirtäminen todistajanlausuntoa tai muita todistustarkoituksia varten;

j)

avustaminen rikoksen tuottaman hyödyn tai rikoksentekovälineiden jäädyttämiseen tai takavarikointiin ja menetetyksi tuomitsemiseen liittyvissä menettelyissä; ja

k)

mikä tahansa muu pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaan sallittu ja jonkin jäsenvaltion ja Japanin välillä sovittu apu.

4 artikla

Keskusviranomaisten nimeäminen ja niiden vastuut

Kukin valtio nimeää keskusviranomaisen, joka vastaa avunpyyntöjen lähettämisestä, vastaanottamisesta ja niihin vastaamisesta, mainitunlaisten pyyntöjen täyttämisestä tai niiden toimittamisesta viranomaisille, joilla on toimivalta panna pyyntö täytäntöön kyseisen valtion lainsäädännön nojalla. Keskusviranomaisia ovat tämän sopimuksen liitteessä I luetellut viranomaiset.

5 artikla

Keskusviranomaisten välinen yhteydenpito

1.   Pyynnön esittävän valtion keskusviranomainen lähettää pyynnön vastaanottavan valtion keskusviranomaiselle tämän sopimuksen mukaiset avunpyynnöt.

2.   Jäsenvaltioiden ja Japanin keskusviranomaiset ovat suoraan yhteydessä toisiinsa tätä sopimusta sovellettaessa.

6 artikla

Pyynnön esittämiseen toimivaltaiset viranomaiset

Viranomaiset, joilla on valtioiden lainsäädännön mukaisesti toimivalta esittää tämän sopimuksen mukainen avunpyyntö, on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä II.

7 artikla

Todistusvoimaisuuden vahvistaminen

Jonkin valtion tämän sopimuksen mukaisesti toimittamien asiakirjojen todistusvoimaisuutta ei tarvitse vahvistaa, jos niissä on varmennuksena valtion toimivaltaisen viranomaisen tai keskusviranomaisen allekirjoitus tai sinetti.

8 artikla

Avunpyynnöt

1.   Pyynnön esittävän valtion on esitettävä pyyntö kirjallisesti.

2.   Pyynnön esittävä valtio voi kiireellisissä tapauksissa oltuaan yhteydessä pyynnön vastaanottavaan valtioon esittää pyynnön jollakin muulla luotettavalla viestintävälineellä, faksi tai sähköposti mukaan lukien. Tällaisissa tapauksissa pyynnön esittävän valtion on heti sen jälkeen toimitettava pyynnön kirjallinen lisävahvistus, jos pyynnön vastaanottava valtio sitä edellyttää.

3.   Pyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

a)

tutkinnan, syytetoimet tai muun menettelyn, kuten oikeudenkäynnin, suorittavan toimivaltaisen viranomaisen nimi;

b)

tutkinnan, syytetoimien tai muun menettelyn, kuten oikeudenkäynnin, kohdetta koskevat tosiseikat;

c)

tutkinnan, syytetoimien tai muun menettelyn, kuten oikeudenkäynnin, luonne ja vaihe;

d)

pyynnön esittävässä valtiossa sovellettavien asiaankuuluvien lakien teksti tai selonteko niistä, mukaan lukien sovellettavat rangaistukset;

e)

selostus pyydetystä avusta; ja

f)

selostus pyydetyn avun tarkoituksesta.

4.   Pyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava myös seuraavat tiedot, jos ne ovat pyydetyn avun kannalta merkityksellisiä:

a)

sellaisen henkilön henkilötiedot ja olinpaikka, jolta halutaan saada todistajanlausunto, lausuntoja tai todisteita;

b)

luettelo kysymyksistä, jotka on tarkoitus esittää henkilölle, jolta halutaan saada todistajanlausunto tai lausuntoja;

c)

tarkka kuvaus etsittävistä henkilöistä tai tutkittavista paikoista ja todisteista, joita on tarkoitus etsiä;

d)

kuvaus siitä, miksi pyynnön esittävä valtio katsoo, että pyydetyt tiedot, asiakirjat tai selvitykset pankkitileistä ovat merkityksellisiä ja tarpeellisia rikoksen tutkinnan kannalta, ja muita tietoja, jotka saattavat helpottaa pyynnön täyttämistä;

e)

kuultavia henkilöitä ja tutkittavia todisteita tai paikkoja koskevat tiedot;

f)

tiedot henkilöistä, joiden olinpaikka on määritettävä ja jotka on tunnistettava, ja todisteista tai paikoista, jotka on paikannettava tai tunnistettava;

g)

tiedot asiakirjan tai kutsun tiedoksiannon kohteen henkilöllisyydestä ja olinpaikasta, henkilön suhteesta menettelyyn ja tiedoksiannon suorittamistavasta;

h)

tiedot korvauksista sekä kuluista, joista henkilöllä, jonka halutaan saapuvan pyynnön esittävän valtion toimivaltaisen viranomaisen eteen, on oikeus saada korvaus; ja

i)

tarkka selostus rikosten tuottamasta hyödystä tai rikoksentekovälineistä, niiden sijaintipaikasta ja niiden omistajan henkilöllisyydestä.

5.   Pyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava myös seuraavat tiedot:

a)

selostus mahdollisesta erityisestä tavasta tai menettelystä, jota on noudatettava pyynnön täyttämisessä;

b)

selostus pyyntöä koskevan salassapitosuojan perusteista; sekä

c)

mahdolliset muut tiedot, jotka olisi saatettava pyynnön vastaanottavan valtion tietoon pyynnön täyttämisen helpottamiseksi.

6.   Jos pyynnön vastaanottanut valtio katsoo, että avunpyyntöön sisältyvät tiedot eivät riitä täyttämään tämän sopimuksen mukaisia vaatimuksia pyynnön täyttämiseksi, pyynnön vastaanottanut valtio voi pyytää lisätietojen toimittamista.

9 artikla

Kieli

Pyynnön ja siihen mahdollisesti liitettyjen asiakirjojen mukana on toimitettava käännös pyynnön vastaanottavan valtion viralliselle kielelle tai kaikissa tapauksissa taikka kiireellisissä tapauksissa jollekin tämän sopimuksen liitteessä III tarkoitetulle kielelle.

10 artikla

Pyyntöjen täyttäminen

1.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on täytettävä pyyntö ripeästi tämän sopimuksen asiaankuuluvien määräysten mukaisesti. Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki mahdolliset toimivaltaansa kuuluvat toimenpiteet pyynnön täyttämisen varmistamiseksi.

2.   Pyyntö on täytettävä pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käyttäen. 8 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tai 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettua pyynnössä esitettyä erityistä tapaa tai menettelyä on noudatettava siltä osin kuin se ei ole pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön vastainen ja mikäli se on käytännössä mahdollista. Jos pyynnön täyttäminen pyynnössä esitettyä tapaa tai menettelyä noudattaen aiheuttaa käytännön ongelmia pyynnön vastaanottaneelle valtiolle, pyynnön vastaanottanut valtio neuvottelee pyynnön esittäneen valtion kanssa käytännön ongelmien ratkaisemiseksi.

3.   Jos pyynnön täyttämisen katsotaan häiritsevän käynnissä olevaa tutkintaa, syytetoimia tai muuta menettelyä, kuten oikeudenkäyntiä, pyynnön vastaanottaneessa valtiossa, pyynnön vastaanottanut valtio voi lykätä pyynnön täyttämistä. Pyynnön vastaanottaneen valtion on ilmoitettava pyynnön esittäneelle valtiolle lykkäämisen perustelut ja neuvoteltava jatkomenettelystä. Pyynnön täyttämisen lykkäämisen asemasta pyynnön vastaanottanut valtio voi asettaa, neuvoteltuaan pyynnön esittäneen valtion kanssa, pyynnön täyttämiselle tarpeelliseksi katsottuja ehtoja. Jos pyynnön esittänyt valtio hyväksyy tällaiset ehdot, pyynnön esittäneen valtion on noudatettava niitä.

4.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on tehtävä parhaansa pitääkseen salassa pyynnön esittämisen, pyynnön sisällön, pyynnön täyttämisen tulokset ja muut merkitykselliset tiedot pyynnön täyttämisestä, jos pyynnön esittänyt valtio edellyttää tällaista salassapitoa. Jos pyyntöä ei voida täyttää tällaisia tietoja paljastamatta, pyynnön vastaanottaneen valtion on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle valtiolle, jonka on sen jälkeen päätettävä, olisiko pyyntö kuitenkin täytettävä.

5.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on vastattava pyynnön esittäneen valtion perusteltuihin tiedusteluihin pyynnön täyttämisen tilanteesta.

6.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on ilmoitettava viipymättä pyynnön esittäneelle valtiolle pyynnön täyttämisen tuloksesta ja toimitettava pyynnön esittäneelle valtiolle tulokseksi saatu todistajanlausunto tai saadut lausunnot tai todisteet, mukaan lukien sen henkilön pyynnön esittäneen valtion lainsäädännön mukaiset mahdolliset koskemattomuutta, esteellisyyttä tai erioikeutta koskevat vaatimukset, jolta halutaan saada todistajanlausunto, lausuntoja tai todisteita. Pyynnön vastaanottaneen valtion on toimitettava kirjallisten tietojen tai asiakirjojen alkuperäiskappaleet tai perustelluissa tapauksissa niiden oikeaksi todistetut jäljennökset. Jos koko pyyntöä tai osaa siitä ei voida täyttää, pyynnön vastaanottaneen valtion on ilmoitettava pyynnön esittäneelle valtiolle syyt tähän.

11 artikla

Avun epäämisperusteet

1.   Apu voidaan evätä, jos pyynnön vastaanottanut valtio katsoo, että

a)

pyyntö koskee poliittista rikosta tai rikosta, joka on yhteydessä poliittiseen rikokseen;

b)

pyynnön täyttäminen vaikuttaisi todennäköisesti haitallisesti sen suvereniteettiin, turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai muihin olennaisiin etuihin. Tätä alakohtaa sovellettaessa pyynnön vastaanottanut valtio voi katsoa, että sellaista rikosta koskevan pyynnön täyttäminen, josta pyynnön esittäneen valtion lakien mukaan on mahdollista langettaa kuolemantuomio, tai erään tämän sopimuksen liitteessä IV mainitun jäsenvaltion ja Japanin välisissä suhteissa sellaista rikosta koskevan pyynnön täyttäminen, josta pyynnön esittäneen valtion lakien mukaan on mahdollista langettaa elinkautinen vankeusrangaistus, voisi haitata pyynnön vastaanottaneen valtion olennaisia etuja, elleivät pyynnön vastaanottanut valtio ja pyynnön esittänyt valtio sovi ehdoista, joiden mukaisesti pyyntö voidaan täyttää;

c)

voidaan vankoin perustein olettaa, että avunpyyntö on esitetty jonkun henkilön asettamiseksi syytteeseen tai rankaisemiseksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, etnisen alkuperän, poliittisten mielipiteiden tai sukupuolen perusteella tai että jokin kyseisistä syistä voi vahingoittaa henkilön asemaa;

d)

henkilölle, joka on pyynnön esittäneessä valtiossa sellaisen rikostutkinnan, syytetoimen tai muun menettelyn, kuten oikeudenkäynnin, kohteena, jota varten apua pyydetään, on jo samojen tosiseikkojen osalta lopullisesti määrätty tuomio tai hänet on vapautettu syytteistä jossakin jäsenvaltiossa tai Japanissa; tai

e)

pyyntö ei ole tämän sopimuksen vaatimusten mukainen.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio voi evätä avun, joka edellyttäisi sen lainsäädännön mukaan pakkokeinojen käyttöä, jos se katsoo, että pyynnön esittäneessä valtiossa tutkinnan, syytetoimen tai muun menettelyn, kuten oikeudenkäynnin, kohteena oleva toiminta ei olisi pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaan rikos. Japanin ja kahden tämän sopimuksen liitteessä IV mainitun jäsenvaltion välisissä suhteissa apu voidaan evätä, jos pyynnön vastaanottanut valtio katsoo, että pyynnön esittäneessä valtiossa tutkinnan, syytetoimen tai muun menettelyn, kuten oikeudenkäynnin, kohteena oleva toiminta ei olisi pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaan rikos.

3.   Apua ei saa evätä pankkisalaisuuden perusteella.

4.   Ennen avun epäämistä tämän artiklan mukaisesti pyynnön vastaanottaneen valtion on neuvoteltava pyynnön esittäneen valtion kanssa, kun pyynnön vastaanottanut valtio katsoo, että apua voidaan antaa tietyin ehdoin. Jos pyynnön esittänyt valtio hyväksyy mainitunlaiset ehdot, pyynnön esittäneen valtion on noudatettava niitä.

5.   Jos apu evätään, pyynnön vastaanottaneen valtion on ilmoitettava pyynnön esittäneelle valtiolle epäämisen perusteet.

12 artikla

Kulut

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio vastaa kaikista pyynnön täyttämiseen liittyvistä kuluista, ellei pyynnön esittäneen valtion ja pyynnön vastaanottaneen valtion kesken ole toisin sovittu.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, pyynnön esittävä valtio vastaa

a)

asiantuntijatodistajan palkkioista;

b)

käännös- tulkkaus- ja translitterointikuluista;

c)

22 ja 24 artiklan mukaisiin henkilöiden matkoihin liittyvistä korvauksista ja kuluista;

d)

videoyhteyden perustamisesta aiheutuvista kuluista ja videoyhteyden käyttämiseen pyynnön vastaanottaneessa valtiossa liittyvistä kuluista; ja

e)

poikkeuksellisista kuluista;

ellei pyynnön esittäneen valtion ja pyynnön vastaanottaneen valtion kesken ole toisin sovittu.

3.   Jos pyynnön täyttäminen merkitsee poikkeuksellisia kuluja, pyynnön esittäneen valtion ja pyynnön vastaanottaneen valtion on neuvoteltava sen määrittämiseksi, millä edellytyksillä pyyntö täytetään.

13 artikla

Todistajanlausuntojen, lausuntojen, todisteiden tai tietojen käyttöä koskevat rajoitukset

1.   Pyynnön esittänyt valtio ei käytä mitään tämän sopimuksen nojalla toimitettuja tai muuten saatuja todistajanlausuntoja, lausuntoja, todisteita tai tietoja, henkilötiedot mukaan lukien, muutoin kuin pyynnössä esitetyssä tutkinnassa, syytetoimessa tai muussa menettelyssä, kuten oikeudenkäynnissä, ilman pyynnön vastaanottaneen valtion etukäteistä suostumusta. Antaessaan tällaisen etukäteissuostumuksen pyynnön vastaanottanut valtio voi asettaa asianmukaisiksi katsomiaan ehtoja.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio voi pyytää, että tämän sopimuksen nojalla toimitettuja tai muuten saatuja todistajanlausuntoja, lausuntoja, todisteita tai tietoja, henkilötiedot mukaan lukien, pidetään luottamuksellisina tai käytetään ainoastaan sen määrittämien muiden ehtojen mukaisesti. Jos pyynnön esittänyt valtio suostuu luottamuksellisuuteen tai hyväksyy tällaiset ehdot, sen on noudatettava niitä.

3.   Poikkeuksellisissa tilanteissa valtio voi todistajanlausuntoja, lausuntoja, todisteita tai tietoja, henkilötiedot mukaan luettuina, toimittaessaan pyytää, että ne vastaanottanut valtio antaa tietoja niiden käytöstä.

14 artikla

Todisteiden kuljetus, hoito ja palautus

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio voi pyytää, että pyynnön esittänyt valtio kuljettaa ja hoitaa tämän sopimuksen nojalla toimitettuja todisteita pyynnön vastaanottaneen valtion määrittämien ehtojen mukaisesti, mukaan lukien siirrettäviin todisteisiin liittyvien kolmansien osapuolten etujen suojaamiseksi tarpeellisiksi katsotut ehdot.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio voi pyytää, että pyynnön esittänyt valtio palauttaa tämän sopimuksen nojalla toimitetut todisteet pyynnön vastaanottaneen valtion määrittämien ehtojen mukaisesti sen jälkeen, kun todisteita on käytetty pyynnössä esitettyyn tarkoitukseen.

3.   Pyynnön esittäneen valtion on noudatettava 1 tai 2 kohdan mukaisesti esitettyä pyyntöä. Kun pyyntö on esitetty, pyynnön esittänyt valtio ei saa tutkia todisteita ilman pyynnön vastaanottaneen valtion etukäteistä lupaa, jos tutkimus vahingoittaisi tai voisi vahingoittaa todistetta.

15 artikla

Todistajanlausunnon tai lausuntojen ottaminen

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio vastaanottaa todistajanlausunnon tai lausuntoja. Pyynnön vastaanottanut valtio käyttää pakkokeinoja tämän tehdäkseen, jos nämä keinot ovat tarpeen ja pyynnön esittänyt valtio toimittaa pyynnön vastaanottaneelle valtiolle tietoja, joiden perusteella pakkokeinojen käyttö on pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaan perusteltua.

2.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on tehtävä parhaansa mahdollistaakseen sen, että pyynnössä yksilöidyt henkilöt ovat paikalla todistajanlausuntojen tai lausuntojen vastaanottamista varten pyyntöä täytettäessä, ja antaakseen kyseisille henkilöille mahdollisuuden kuulustella henkilöä, jolta halutaan saada todistajanlausunto tai lausuntoja. Jos tällaista suoraa kuulustelemista ei sallita, näiden henkilöiden on sallittava toimittaa kysymyksiä esitettäväksi henkilölle, jolta halutaan saada todistajanlausunto tai lausuntoja.

3.   Jos henkilö, jolta halutaan saada todistajanlausunto tai lausuntoja tämän artiklan mukaisesti, vetoaa pyynnön esittäneen valtion lainsäädännön mukaiseen koskemattomuuteen, esteellisyyteen tai erioikeuteen, todistajanlausunto tai lausunnot voidaan kuitenkin hankkia, ellei pyyntöön sisälly pyynnön esittäneen valtion lausuntoa siitä, että jos koskemattomuuteen, esteellisyyteen tai erioikeuteen vedotaan, todistajanlausuntoa tai lausuntoja ei voida hankkia.

16 artikla

Videokokouksen avulla kuuleminen

1.   Jos henkilö on pyynnön vastaanottaneessa valtiossa ja jos pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisten viranomaisten on kuultava häntä todistajana tai asiantuntijatodistajana, pyynnön vastaanottanut valtio voi mahdollistaa sen, että kyseiset toimivaltaiset viranomaiset kuulevat kyseistä henkilöä todistajana tai saavat häneltä lausunnon videokokouksessa, jos tällainen kuuleminen on tarpeen pyynnön esittäneen valtion menettelyjen kannalta. Pyynnön esittänyt ja pyynnön vastaanottanut valtio käyvät tarvittaessa keskenään neuvonpitoa pyynnön täyttämisessä mahdollisesti ilmenevien oikeudellisten, teknisten tai logististen kysymysten ratkaisemisen helpottamiseksi.

2.   Videokokoukseen sovelletaan seuraavia sääntöjä, ellei pyynnön esittäneen valtion ja pyynnön vastaanottaneen valtion kesken ole toisin sovittu:

a)

pyynnön vastaanottaneen valtion viranomainen toteaa pyynnössä mainitun kuultavan henkilön henkilöllisyyden ja kutsuu henkilön kuultavaksi;

b)

kuulemisen suorittaa pyynnön esittäneen valtion toimivaltainen viranomainen suoraan tai se suoritetaan tämän viranomaisen johdolla kyseisen valtion lakien mukaisesti ja pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön perusperiaatteiden mukaisesti;

c)

pyynnön vastaanottaneen valtion viranomainen on läsnä kuulemisessa, tarvittaessa tulkin avustamana, ja tarkkailee kuulemista. Jos pyynnön vastaanottaneen valtion viranomainen katsoo, että kuulemisessa rikotaan pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön perusperiaatteita, sen on välittömästi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuulemista jatketaan mainittujen periaatteiden mukaisesti;

d)

pyynnön vastaanottanut valtio huolehtii pyynnön esittäneen valtion tai kuultavan henkilön pyynnöstä tarvittaessa siitä, että kuultavaa henkilöä avustaa tulkki; ja

e)

kuultava henkilö voi vedota joko pyynnön vastaanottaneen valtion tai pyynnön esittäneen valtion lainsäädännön mukaisesti hänelle mahdollisesti kuuluvaan oikeuteen olla todistamatta. Myös muita pyynnön vastaanottaneen valtion ja pyynnön esittäneen valtion viranomaisten kesken sovittuja, tämän henkilön suojaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä toteutetaan.

17 artikla

Todisteiden hankkiminen

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio hankkii todisteita. Pyynnön vastaanottanut valtio käyttää tämän tehdäkseen pakkokeinoja, etsintä ja takavarikko mukaan luettuina, jos nämä keinot ovat tarpeen ja pyynnön esittänyt valtio toimittaa pyynnön vastaanottaneelle valtiolle tietoja, joiden perusteella pakkokeinojen käyttö on pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaan perusteltua.

2.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on tehtävä parhaansa mahdollistaakseen sen, että pyynnössä yksilöidyt henkilöt ovat paikalla todisteiden vastaanottamista varten pyyntöä täytettäessä.

18 artikla

Pankkitilit

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio vahvistaa, onko rikostutkinnan kohteena olevalla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä pyynnössä mainituissa pankeissa yksi tai useampi tili tai tiliä tai tilejä koskeva määräysvalta.

2.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot, asiakirjat ja selvitykset yksilöidyistä pankkitileistä ja pankkitapahtumista, jotka on suoritettu tiettynä ajanjaksona pyynnössä mainittujen tai 1 kohdan mukaisesti yksilöityjen tilien kautta, sekä yksityiskohtaiset tiedot, asiakirjat tai selvitykset mahdollisista lähettäjä- tai vastaanottajatileistä.

3.   Tässä artiklassa määrättyjä velvoitteita sovelletaan ainoastaan siltä osin kuin tiedot ovat tilinpitäjäpankin hallussa.

4.   Pyynnön vastaanottanut valtio voi asettaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön täyttämisen riippuvaiseksi ehdoista, joita se soveltaa todisteiden hankkimista koskeviin pyyntöihin.

19 artikla

Henkilöiden kuuleminen ja todisteiden tai paikkojen tutkiminen

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio suorittaa henkilöiden kuulemisen ja tutkii todisteet ja paikat. Pyynnön vastaanottanut valtio käyttää pakkokeinoja tämän tehdäkseen, jos nämä keinot ovat tarpeen ja pyynnön esittänyt valtio toimittaa pyynnön vastaanottaneelle valtiolle tietoja, joiden perusteella pakkokeinojen käyttö on pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaan perusteltua.

2.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on tehtävä parhaansa mahdollistaakseen sen, että pyynnössä yksilöidyt henkilöt ovat paikalla henkilöiden kuulemista ja todisteiden ja paikkojen tutkimista varten pyyntöä täytettäessä.

20 artikla

Henkilöiden olinpaikan määrittäminen tai henkilöiden tunnistaminen sekä todisteiden tai paikkojen määrittäminen tai tunnistaminen

Pyynnön vastaanottaneen valtion on tehtävä parhaansa henkilöiden olinpaikan määrittämiseksi tai henkilöiden tunnistamiseksi sekä todisteiden tai paikkojen määrittämiseksi tai tunnistamiseksi.

21 artikla

Lainsäädäntö-, hallinto-, oikeus- tai paikallisviranomaisten hallussa olevien todisteiden toimittaminen

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio toimittaa pyynnön esittäneelle valtiolle todisteet, jotka ovat pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädäntö-, hallinto- tai oikeusviranomaisten sekä sen paikallisviranomaisten hallussa ja jotka ovat yleisön saatavilla.

2.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on tehtävä parhaansa toimittaakseen pyynnön esittäneelle valtiolle todisteet, mukaan lukien rikosrekisteriotteet, jotka ovat pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädäntö-, hallinto- tai oikeusviranomaisten sekä sen paikallisviranomaisten hallussa ja jotka eivät ole yleisön saatavilla, samassa laajuudessa ja samoin edellytyksin kuin tällaiset todisteet olisivat sen tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten saatavilla.

22 artikla

Asiakirjojen tiedoksianto ja kutsusta ilmoittaminen henkilölle

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio antaa tiedoksi pyynnön vastaanottaneessa valtiossa oleville henkilöille asiakirjat, mukaan lukien haasteet tai muut asiakirjat, joissa edellytetään jonkun henkilön saapuvan pyynnön esittävän valtion toimivaltaisen viranomaisen eteen. Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kyseisessä valtiossa olevalle henkilölle kutsusta saapua pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisen viranomaisen eteen.

2.   Jos pyyntö koskee sellaisen asiakirjan tiedoksiantamista, jossa edellytetään henkilön saapuvan pyynnön esittävän valtion toimivaltaisen viranomaisen eteen, pyynnön vastaanottavan valtion keskusviranomaisen on saatava pyyntö vähintään viisikymmentä (50) päivää ennen suunniteltua käsittelypäivää. Kiireellisissä tapauksissa pyynnön vastaanottava valtio voi luopua tästä vaatimuksesta.

3.   Jos pyynnön esittäneen valtion tiedossa on, että vastaanottaja ei ymmärrä kieltä, jolla 1 kohdan mukaisesti tiedoksi annettu tai lähetetty asiakirja on laadittu tai jolle se on käännetty, pyynnön esittäneen jäsenvaltion on pyrittävä kääntämään asiakirja tai ainakin käännettävä sen pääkohdat myös kielelle, jota vastaanottaja ymmärtää.

4.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tiedoksi annettuun asiakirjaan on liitettävä ilmoitus siitä, että vastaanottaja voi saada asiakirjan lähettäneeltä toimivaltaiselta viranomaiselta tai pyynnön esittäneen valtion muilta viranomaisilta tietoja mahdollisista asiakirjaa koskevista olennaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

5.   Ilmoittaessaan 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti asiakirjojen tiedoksiannosta pyynnön vastaanottanut valtio todistaa asiakirjojen tiedoksiannon esittämällä päivätyn ja tiedoksiannon kohteena olevan henkilön allekirjoittaman vastaanottotodistuksen tai antamalla lausunnon siitä, että tiedoksianto on suoritettu sekä tiedoksiannon päivämäärän, paikan ja tavan. Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä ripeästi mahdollisuuksien mukaan vastauksesta, jonka henkilö, joka sai kutsun tai jonka edellytetään 1 kohdan mukaisesti saapuvan pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisen viranomaisen eteen, on antanut.

6.   Henkilölle, joka on kutsuttu tai jonka edellytetään saapuvan pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisen viranomaisen eteen 1 kohdan mukaisesti, mutta joka ei saavu kyseisen viranomaisen eteen, ei tästä syystä määrätä rangaistusta eikä häneen kohdisteta pakkokeinoja pyynnön esittäneessä valtiossa, vaikka pyynnössä tai tiedoksi annetuissa tai lähetetyissä asiakirjoissa olisikin päinvastainen toteamus.

23 artikla

Koskemattomuus

1.   Henkilöä, joka kutsutaan tai jonka edellytetään saapuvan pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisen viranomaisen eteen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

a)

ei pidätetä eikä häneen kohdisteta mitään vapauden rajoituksia kyseisessä valtiossa minkään toiminnan tai tuomion perusteella, joka edeltää henkilön lähtöä pyynnön vastaanottaneesta valtiosta; tai

b)

ei velvoiteta antamaan todisteita tai avustamaan tutkinnassa, syytetoimessa tai muussa menettelyssä, kuten oikeudenkäynnissä, kuin pyynnössä määritetyssä menettelyssä.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettua koskemattomuutta ei voida taata, pyynnön esittäneen valtion on mainittava tämä pyynnössä tai tiedoksi annetuissa asiakirjoissa niin, että henkilö saa asiasta tiedon ja voi päättää, saapuuko hän pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisen viranomaisen eteen.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu koskemattomuus lakkaa, kun

a)

henkilö, jolla on viidentoista (15) peräkkäisen päivän ajan siitä päivästä, kun toimivaltainen viranomainen ei enää edellytä hänen läsnäoloaan, tai siitä päivästä, kun hän ei saapunut kyseisen viranomaisen eteen suunniteltuna käsittelypäivänä, ollut mahdollisuus poistua pyynnön esittäneestä valtiosta, mutta hän on kuitenkin jäänyt sinne vapaaehtoisesti; tai

b)

henkilö on poistunut pyynnön esittäneestä valtiosta mutta palannut sinne vapaaehtoisesti.

4.   Kun pyynnön esittänyt valtio saa tiedon siitä, että 1 kohdassa tarkoitettu koskemattomuus on lakannut 3 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, se ilmoittaa asiasta viipymättä pyynnön vastaanottaneelle valtiolle, jos pyynnön vastaanottanut valtio tätä pyytää ja pyynnön esittänyt valtio katsoo sen tarpeelliseksi.

24 artikla

Vangittuna olevien henkilöiden väliaikainen siirtäminen

1.   Pyynnön vastaanottaneessa valtiossa vangittuna oleva henkilö, jonka läsnäolo pyynnön esittäneessä valtiossa on tarpeen todistajanlausuntoa tai muita todistustarkoituksia varten, siirretään väliaikaisesti kyseisiä tarkoituksia varten pyynnön esittäneeseen valtioon, jos henkilö suostuu tähän ja jos pyynnön esittänyt valtio ja pyynnön vastaanottanut valtio näin sopivat, kun tämä on pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaan sallittua.

2.   Pyynnön esittänyt valtio pitää 1 kohdan mukaisesti siirretyn henkilön vangittuna pyynnön esittäneessä valtiossa, ellei pyynnön vastaanottanut valtio salli muunlaista menettelyä.

3.   Pyynnön esittänyt valtio palauttaa siirretyn henkilön välittömästi pyynnön vastaanottaneeseen valtioon niin kuin on etukäteen tai muuten sovittu pyynnön esittäneen valtion ja pyynnön vastaanottaneen valtion kesken.

4.   Siirretty henkilö saa hyvitystä pyynnön vastaanottaneessa valtiossa määrätyn rangaistuksen suorittamisesta pyynnön esittäneessä valtiossa suoritetun vapaudenmenetysajan osalta.

5.   Pyynnön esittäneeseen valtioon tämän artiklan mukaisesti siirretylle henkilölle taataan pyynnön esittäneessä valtiossa 23 artiklan 1 kohdan mukainen koskemattomuus pyynnön esittäneeseen valtioon palauttamiseen saakka, paitsi jos henkilö suostuu todistamaan tai avustamaan jossakin muussa tutkinnassa, syytetoimessa tai muussa menettelyssä, kuten oikeudenkäynnissä, kuin joka on määritetty pyynnössä ja jos pyynnön esittänyt valtio ja pyynnön vastaanottanut valtio näin sopivat.

6.   Henkilölle, joka ei suostu tämän artiklan mukaiseen siirtoon, ei tästä syystä määrätä rangaistusta eikä häneen kohdisteta pakkotoimenpiteitä pyynnön esittäneessä valtiossa, vaikka pyynnössä olisikin päinvastainen toteamus.

25 artikla

Rikoksen tuottaman hyödyn tai rikoksentekovälineiden takavarikoiminen ja menetetyksi tuomitseminen

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio avustaa lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa rikoksen tuottaman hyödyn tai rikoksentekovälineiden takavarikointiin ja menetetyksi tuomitsemiseen liittyvissä menettelyissä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun menetetyksi tuomitsemista koskevaan pyyntöön on liitettävä tuomioistuimen tai muun oikeusviranomaisen päätös menetetyksi tuomitsemisesta.

3.   Pyynnön vastaanottanut valtio, jonka hallussa rikoksen tuottama hyöty tai rikoksentekovälineet ovat, voi siirtää hyödyn tai rikoksentekovälineet pyynnön esittäneeseen valtioon kokonaan tai osittain pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön sallimissa rajoissa ja sen asianmukaisiksi katsomilla ehdoilla.

4.   Tämän artiklan soveltamisessa kunnioitetaan vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien osapuolten laillisia oikeuksia ja etuja pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaisesti.

26 artikla

Oma-aloitteinen tietojenvaihto

1.   Jäsenvaltiot ja Japani voivat ilman edeltävää pyyntöä toimittaa rikosasioihin liittyviä tietoja toisilleen tietoja toimittavan valtion lainsäädännön sallimissa rajoissa.

2.   Tietoja toimittava valtio voi asettaa tiedot vastaanottavalle valtiolle niiden käyttöä koskevia ehtoja. Tällaisessa tapauksessa tiedot toimittava valtio ilmoittaa etukäteen vastaanottavalle valtiolle toimitettavien tietojen luonteesta ja asetettavista ehdoista. Vastaanottava valtio on velvollinen noudattamaan näitä ehtoja, jos se suostuu kyseisiin ehtoihin.

27 artikla

Suhde muihin välineisiin

1.   Mikään tässä sopimuksessa ei estä valtiota pyytämästä apua tai antamasta apua muiden sovellettavien kansainvälisten sopimusten mukaisesti tai kyseisen valtion sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

2.   Mikään tässä sopimuksessa ei estä jäsenvaltioita tai Japania tekemästä kansainvälisiä sopimuksia, joilla vahvistetaan, täydennetään, laajennetaan tai täsmennetään tämän sopimuksen määräyksiä.

28 artikla

Neuvottelut

1.   Jäsenvaltioiden ja Japanin keskusviranomaiset käyvät tarpeen mukaan neuvotteluja tämän sopimuksen mukaisen pyynnön täyttämiseen liittyvien mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi ja edistääkseen tähän sopimukseen perustuvaa nopeaa ja tehokasta apua, ja ne voivat päättää tätä tarkoitusta varten mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä.

2.   Sopimuspuolet käyvät tarpeen mukaan neuvotteluja mistä tahansa tämän sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa mahdollisesti esiin tulevasta asiasta.

29 artikla

Alueellinen soveltaminen

1.   Tätä sopimusta sovelletaan Japanin alueeseen ja Euroopan unionin osalta:

a)

jäsenvaltioiden alueisiin; ja

b)

alueisiin, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio, tai maihin, jotka eivät ole jäsenvaltioita ja joiden suhteen jollakin jäsenvaltiolla on ulkosuhteisiin liittyviä muita velvoitteita, jos sopimuspuolet sopivat asiasta diplomaattinoottien vaihdolla, jonka asianomainen jäsenvaltio asianmukaisesti vahvistaa.

2.   Kumpikin sopimuspuoli voi lakata soveltamasta tätä sopimusta alueeseen tai maahan, joka on sisällytetty tämän sopimuksen soveltamisalaan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, ilmoittamalla siitä kuusi kuukautta aikaisemmin kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse ja kun asianomainen jäsenvaltio ja Japani ovat vahvistaneet sen asianmukaisesti.

30 artikla

Liitteiden asema

Tämän sopimuksen liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Liitteitä I, II ja III voidaan muuttaa sopimuspuolten yhteisellä kirjallisella suostumuksella muuttamatta tätä sopimusta.

31 artikla

Voimaantulo ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona sopimuspuolet ovat vaihtaneet diplomaattinootit, joilla ne ilmoittavat toisilleen saattaneensa sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelynsä päätökseen.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin avunpyyntöihin, jotka esitetään sinä päivänä tai sen päivän jälkeen, jona tämä sopimus tulee voimaan, riippumatta siitä, onko pyyntöön liittyvät teot suoritettu ennen kyseistä päivää, kyseisenä päivänä vai sen jälkeen.

3.   Kukin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle, ja sopimuksen irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua kyseisen ilmoituksen tekopäivästä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TEHTY Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009 ja Tokiossa 15 päivänä joulukuuta 2009 kahtena alkuperäiskappaleena englannin ja japanin kielellä, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaiset. Tämä sopimus laaditaan lisäksi bulgarian, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja sopimuspuolet hyväksyvät kielitoisinnot diplomaattinoottien vaihdolla.

Euroopan unionin puolesta

Japanin puolesta

LIITE I

KESKUSVIRANOMAISET

Sopimuspuolten keskusviranomaisia ovat seuraavat viranomaiset:

 

Belgian kuningaskunta: Belgian oikeusministeriö, kansainvälisen rikosoikeudellisen yhteistyön osasto.

 

Bulgarian tasavalta: oikeusministeriö.

 

Tšekin tasavalta:

ennen asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi (eli oikeudenkäyntiä edeltävissä toimissa): Tšekin tasavallan ylimmän syyttäjän virasto, ja

sen jälkeen, kun asia on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi (eli rikosoikeudellisen käsittelyn oikeudenkäyntivaihe): Tšekin tasavallan oikeusministeriö.

 

Tanskan kuningaskunta: oikeusministeriö.

 

Saksan liittotasavalta: liittovaltion oikeusvirasto.

 

Viron tasavalta: oikeusministeriö.

 

Irlanti: oikeus-, tasa-arvo- ja lainuudistusministeri tai ministerin nimeämä henkilö.

 

Helleenien tasavalta: oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö.

 

Espanjan kuningaskunta: oikeusministeriö, kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto.

 

Ranskan tasavalta: oikeusministeriö, kansainvälisen keskinäisen rikosoikeusavun toimisto, rikos- ja armahdusasioiden osasto.

 

Italian tasavalta: oikeusministeriö, oikeusasioiden osasto – rikosoikeudellisten asioiden pääosasto.

 

Kyproksen tasavalta: oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö.

 

Latvian tasavalta:

esitutkinnan aikana syytteeseenpanoon asti: valtionpoliisi,

esitutkinnan aikana siihen asti, kun asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi: yleisen syyttäjän virasto, ja

oikeudenkäynnin aikana: oikeusministeriö.

 

Liettuan tasavalta:

Liettuan tasavallan oikeusministeriö, ja

Liettuan tasavallan yleisen syyttäjän virasto.

 

Luxemburgin suurherttuakunta: yleinen syyttäjä.

 

Unkarin tasavalta:

oikeus- ja lainvalvontaministeriö, ja

yleisen syyttäjän virasto.

 

Maltan tasavalta: ylimmän syyttäjän virasto.

 

Alankomaiden kuningaskunta: oikeusministeriö, Haag.

 

Itävallan tasavalta: oikeusministeriö.

 

Puolan tasavalta:

ennen oikeudenkäyntiä: kansallinen yleisen syyttäjän virasto,

oikeudenkäynnin aikana: oikeusministeriö.

 

Portugalin tasavalta: yleisen syyttäjän virasto.

 

Romania: oikeus- ja kansalaisvapauksien ministeriö, yhteistyön pääosasto, kansainvälisen oikeuden ja sopimusten pääosasto, rikosasioissa tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto.

 

Slovenian tasavalta: oikeusministeriö, kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisen oikeusavun osasto.

 

Slovakian tasavalta:

ennen oikeudenkäyntiä: yleisen syyttäjän virasto,

oikeudenkäyntivaiheessa: oikeusministeriö, ja

pyyntöjen vastaanottamista varten: oikeusministeriö.

 

Suomen tasavalta: oikeusministeriö.

 

Ruotsin kuningaskunta: oikeusministeriö.

 

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta: Yhdistyneen kuningaskunnan keskusviranomainen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta: Yhdistyneen kuningaskunnan keskusviranomainen, Her Majesty’s Revenue and Customs, Crown Office and Procurator Fiscal Service.

 

Japani: oikeusministeri ja kansallinen yleisen turvallisuuden toimikunta tai näiden nimeämät henkilöt.

LIITE II

Tämän sopimuksen 6 artiklan osalta viranomaiset, joilla on valtioiden lainsäädännön mukaan toimivalta esittää tämän sopimuksen mukaisia avunpyyntöjä, ovat seuraavat:

 

Belgian kuningaskunta: oikeusviranomaiset, joilla tarkoitetaan oikeudenkäytöstä vastaavia oikeuslaitoksen jäseniä, tutkintatuomareita ja syyttäjäviraston jäseniä.

 

Bulgarian tasavalta: Bulgarian tasavallan ylimmän syyttäjän virasto ennen rikosoikeudellisen käsittelyn oikeudenkäyntivaihetta ja Bulgarian tasavallan tuomioistuimet rikosoikeudellisen käsittelyn oikeudenkäyntivaiheessa olevien tapausten osalta.

 

Tšekin tasavalta: Tšekin tasavallan yleiset syyttäjät ja tuomioistuimet.

 

Tanskan kuningaskunta:

piirioikeudet, ylioikeudet ja korkein oikeus,

yleinen syyttäjälaitos, johon kuuluvat:

oikeusministeriö,

yleisen syyttäjätoimen johtaja

syyttäjä, ja

poliisikomentajat.

 

Saksan liittotasavalta:

liittovaltion oikeusministeriö,

liittovaltion tuomioistuin, Karlsruhe,

liittovaltion tuomioistuimen yleinen syyttäjä, Karlsruhe,

liittovaltion oikeusvirasto,

Baden-Württembergin oikeusministeriö, Stuttgart,

Baijerin osavaltion oikeus- ja kuluttajansuojaministeriö, München,

senaatin oikeusosasto, Berliini,

Brandenburgin osavaltion oikeusministeriö, Potsdam,

Bremenin vapaan hansakaupungin oikeus- ja perustuslakiasioiden senaattori, Bremen,

Hampurin vapaan hansakaupungin oikeusviranomainen, Hampuri,

Hessenin oikeus-, kotoutusasioiden- ja Eurooppa-asioiden ministeriö, Wiesbaden,

Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion oikeusministeriö, Schwerin,

Niedersachsenin osavaltion oikeusministeriö, Hannover,

Nordrhein-Westfalenin osavaltion oikeusministeriö, Düsseldorf,

Rheinland-Pfalzin osavaltion oikeusministeriö, Mainz,

Saarlandin osavaltion oikeusministeriö, Saarbrücken,

Sachsenin osavaltion oikeusministeriö, Dresden,

Sachsen-Anhaltin osavaltion oikeusministeriö, Magdeburg,

Schleswig-Holsteinin osavaltion oikeus-, tasa-arvo- ja kotoutusasioiden ministeriö, Kiel,

Thüringenin osavaltion oikeusministeriö, Erfurt,

ylemmät aluetuomioistuimet,

aluetuomioistuimet,

paikallistuomioistuimet,

ylemmissä aluetuomioistuimissa toimiva ylempi syyttäjä,

aluetuomioistuimissa toimivat syyttäjälaitoksen johtajat,

kansallissosialistien tekemien rikosten tutkintaa käsittelevä osavaltioiden oikeushallintojen keskusvirasto, Ludwigsburg,

Saksan liittovaltion keskusrikospoliisi,

Saksan tullitutkintayksikön keskustoimisto.

 

Viron tasavalta: tuomarit ja syyttäjät.

 

Irlanti: yleisen syyttäjätoimen johtaja.

 

Helleenien tasavalta: muutoksenhakutuomioistuimessa toimiva yleisen syyttäjän virasto.

 

Espanjan kuningaskunta: rikostuomioistuinten tuomarit ja syyttäjät.

 

Ranskan tasavalta:

rikostuomioistuinten presidentit, puheenjohtajina toimivat tuomarit, neuvonantajat ja tuomarit,

kyseisissä tuomioistuimissa toimivat tutkintatuomarit,

kyseisissä tuomioistuimissa toimivat yleisen syyttäjätoimen jäsenet:

johtavat yleiset syyttäjät,

johtavan yleisen syyttäjän sijaiset,

johtavaa yleistä syyttäjää avustavat syyttäjät,

yleiset syyttäjät ja avustavat yleiset syyttäjät,

poliisituomioistuimen syyttäjien edustajat, ja

sotilastuomioistuimen syyttäjät.

 

Italian tasavalta:

 

Syyttäjät:

yleisen syyttäjätoimen johtaja

apulaissyyttäjä

sotilasasioita käsittelevän syyttäjänviraston johtaja

sotilasasioita käsittelevä apulaissyyttäjä

yleinen syyttäjä

apulaissyyttäjä

sotilassyyttäjä

apulaissotilassyyttäjä

 

Tuomarit:

rauhantuomari

tutkintatuomari

esitutkintatuomari

yleinen tuomioistuin

sotilastuomioistuin

rikostuomioistuin

muutoksenhakutuomioistuin

muutoksenhakutuomioistuin rikosasioissa

muutoksenhakutuomioistuin sotilasasioissa

korkein oikeus.

 

Kyproksen tasavalta:

tasavallan ylin syyttäjä

poliisijohtaja

Customs & Excise -toimen johtaja

rahanpesun torjuntayksikön (MOKAS) jäsenet, ja

kuka tahansa muu viranomainen tai henkilö, jolla on valtuudet suorittaa maassa tutkintaa ja syytteeseenpanoa (karkotuksia), ja kuka tahansa vieraan maan vastaava viranomainen, jolla on asiaa koskevat toimivaltuudet.

 

Latvian tasavalta: tutkijat, syyttäjät ja tuomarit.

 

Liettuan tasavalta: tuomarit ja syyttäjät.

 

Luxemburgin suurherttuakunta: oikeusviranomaiset, joilla tarkoitetaan lakia täytäntöön panevia oikeuslaitoksen jäseniä, tutkintatuomareita ja syyttäjälaitoksen jäseniä.

 

Unkarin tasavalta: syyttäjänvirastot ja tuomioistuimet.

 

Maltan tasavalta:

rauhantuomioistuin

nuorisotuomioistuin

rikostuomioistuin ja rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin

ylin syyttäjä

ylimmän syyttäjän sijainen

ylimmän syyttäjän virastossa toimivat oikeudelliset asiantuntijat, sekä rauhantuomarit.

 

Alankomaiden kuningaskunta: lakia täytäntöön panevat oikeuslaitoksen jäsenet, tutkintatuomarit ja syyttäjälaitoksen jäsenet.

 

Itävallan tasavalta: tuomioistuimet ja syyttäjät.

 

Puolan tasavalta: syyttäjänvirastot ja tuomioistuimet.

 

Portugalin tasavalta: syyttäjänlaitos tutkintavaiheen aikana, tutkintatuomarit ja oikeustuomarit.

 

Romania: tuomioistuimet ja tuomioistuinten syyttäjänvirastot.

 

Slovenian tasavalta:

paikallistuomarit

tutkintatuomarit

piirituomarit

ylemmän oikeusasteen tuomarit

ylimmän oikeusasteen tuomarit

perustuslakituomioistuimen tuomarit

piirisyyttäjät

ylemmät syyttäjät

ylimmät syyttäjät.

 

Slovakian tasavalta: tuomarit ja syyttäjät.

 

Suomen tasavalta:

oikeusministeriö

käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus

viralliset syyttäjät

poliisiviranomaiset, tulliviranomaiset sekä rajavartiolaitoksen virkamiehet toimiessaan esitutkintaviranomaisena rikosasiassa esitutkintalain nojalla.

 

Ruotsin kuningaskunta: tuomioistuimet ja syyttäjät.

 

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta: tuomioistuimet ja syyttäjät.

 

Japani: Tuomioistuimet, tuomioistuinten puheenjohtajat, tuomarit, yleiset syyttäjät, apulaissyyttäjät ja oikeusasioita käsittelevät poliisiviranomaiset.

LIITE III

Tämän sopimuksen 9 artiklan osalta jäsenvaltiot ja Japani hyväksyvät seuraavat kielet:

 

Belgian kuningaskunta: Belgian kuningaskunta: hollanti, ranska ja saksa kaikissa tapauksissa sekä englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Bulgarian tasavalta: bulgaria kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Tšekin tasavalta: tšekki kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Tanskan kuningaskunta: tanska kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Saksan liittotasavalta: saksa kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Viron tasavalta: viro ja englanti kaikissa tapauksissa.

 

Irlanti: englanti ja iiri kaikissa tapauksissa.

 

Helleenien tasavalta: kreikka kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Espanjan kuningaskunta: espanja kaikissa tapauksissa.

 

Ranskan tasavalta: ranska kaikissa tapauksissa.

 

Italian tasavalta: italia kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Kyproksen tasavalta: kreikka ja englanti kaikissa tapauksissa.

 

Latvian tasavalta: latvia kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Liettuan tasavalta: liettua kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Luxemburgin suurherttuakunta: ranska ja saksa kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Unkarin tasavalta: unkari kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Maltan tasavalta: malta kaikissa tapauksissa.

 

Alankomaiden kuningaskunta: hollanti kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Itävallan tasavalta: saksa kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa.

 

Puolan tasavalta: puola kaikissa tapauksissa.

 

Portugalin tasavalta: portugali kaikissa tapauksissa ja englanti tai ranska kiireellisissä tapauksissa.

 

Romania: romania, englanti tai ranska kaikissa tapauksissa. Pitkien asiakirjojen osalta Romania varaa itselleen oikeuden vaatia erityistapauksissa romaniankielistä käännöstä tai teettää sen pyynnön esittäneen valtion kustannuksella.

 

Slovenian tasavalta: sloveeni ja englanti kaikissa tapauksissa.

 

Slovakian tasavalta: slovakki kaikissa tapauksissa.

 

Suomen tasavalta: suomi, ruotsi ja englanti kaikissa tapauksissa.

 

Ruotsin kuningaskunta: ruotsi, tanska tai norja kaikissa tapauksissa, ellei pyyntöä käsittelevä viranomainen tietyssä yksittäistapauksessa muuta salli.

 

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta: englanti kaikissa tapauksissa.

 

Japani: japani kaikissa tapauksissa ja englanti kiireellisissä tapauksissa. Japani varaa kuitenkin itselleen oikeuden vaatia kiireellisissä erityistapauksissa japaninkielistä käännöstä sellaisen pyynnön osalta, jonka esittää valtio, joka ei hyväksy englanninkielistä käännöstä tämän liitteen nojalla.

LIITE IV

Tämän sopimuksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa oleva ilmaus ”erään (…) jäsenvaltion” tarkoittaa Portugalin tasavaltaa.

Tämän sopimuksen 11 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”kahden (…) jäsenvaltion” tarkoittaa Itävallan tasavaltaa ja Unkarin tasavaltaa.