ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.023.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 23

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
27. tammikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 72/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 73/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 74/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, asetusten (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1580/2007 ja (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta komissiolle toimitettavia tiedonantoja koskevien edellytysten ja muodon osalta

28

 

 

Komission asetus (EU) N:o 75/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

31

 

 

Komission asetus (EU) N:o 76/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

33

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen soveltamiseksi ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

 

2010/48/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

35

 

 

2010/49/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, ensimmäisten alueiden määrittämisestä viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottoa varten (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8542)

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

27.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 72/2010,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2010,

ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission olisi suoritettava tarkastuksia seuratakseen asetuksen (EY) N:o 300/2008 soveltamista jäsenvaltioissa. Komission valvonnassa toteutettavat tarkastukset ovat tarpeellisia kansallisten laadunvalvontaohjelmien tehokkuuden varmistamiseksi.

(2)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi toimittava yhteistyössä komission tarkastusten valmistelun ja toteutuksen aikana.

(3)

Komission tarkastusryhmiin olisi voitava kuulua päteviä kansallisia auditoijia, jotka jäsenvaltiot antavat komission käyttöön.

(4)

Komission tarkastuksissa ja niistä raportoinnissa olisi noudatettava määrättyä menettelyä, jossa sovelletaan vakioituja menetelmiä.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että komission tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan pikaisesti.

(6)

Komission olisi voitava suorittaa jälkitarkastuksia varmistaakseen, että puutteet on korjattu.

(7)

Olisi luotava menettely sellaisten puutteiden käsittelemiseksi, joiden katsotaan olevan niin vakavia, että niillä on merkittävä vaikutus ilmailun turvaamisen kokonaistasoon yhteisössä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 300/2008 19 artiklan 2 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan menettelyt, joita noudatetaan suoritettaessa komission tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 300/2008 soveltamisen seuraamiseksi jäsenvaltioissa. Komission tarkastusten on kohdistuttava jäsenvaltioiden asianmukaisiin viranomaisiin sekä ilmailun turvaamista koskevia vaatimuksia soveltaviin valikoituihin lentoasemiin, toiminnanharjoittajiin ja yksiköihin. Tarkastukset on suoritettava avoimella, tehokkaalla, yhdenmukaistetulla ja johdonmukaisella tavalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.

’asianmukaisella viranomaisella’ kansallista viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt asetuksen (EY) N:o 300/2008 9 artiklan mukaisesti;

2.

’komission tarkastuksella’ komission tarkastajien suorittamaa käytössä olevien laadunvalvontajärjestelmien ja siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvien toimenpiteiden, menettelyjen ja rakenteiden tarkastusta asetuksen (EY) N:o 300/2008 noudattamistason määrittämiseksi;

3.

’komission tarkastajalla’ pätevää komission palveluksessa olevaa henkilöä tai jäsenvaltion palveluksessa olevaa henkilöä, joka on palkattu suorittamaan kansallisella tasolla säännösten noudattamisen seurantatoimia asianmukaisen viranomaisen puolesta ja joka on valittu osallistumaan komission tarkastuksiin;

4.

’komitealla’ asetuksen (EY) N:o 300/2008 19 artiklan 1 kohdalla perustettua komiteaa;

5.

’puutteella’ asetuksessa (EY) N:o 300/2008 säädettyjen vaatimusten noudattamatta jättämistä;

6.

’kansallisella auditoijalla’ jäsenvaltion palveluksessa olevaa henkilöä, joka on palkattu suorittamaan kansallisella tasolla säännösten noudattamisen seurantatoimia asianmukaisen viranomaisen puolesta;

7.

’testillä’ ilmailun turvatoimenpiteiden kokeilua, jossa simuloidaan aiottua laitonta tekoa käytössä olevien turvatoimenpiteiden tehokkuuden testaamiseksi;

8.

’korvaavalla toimenpiteellä’ tilapäistä toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta, jonka tarkoituksena on rajoittaa niin pitkälti kuin mahdollista tarkastuksessa havaitun puutteen vaikutusta siihen saakka kunnes puute voidaan korjata täydellisesti.

II   LUKU

YLEISET VAATIMUKSET

3 artikla

Jäsenvaltioiden yhteistyö

1.   Jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä komission kanssa sen tarkastustehtävien toteuttamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission velvollisuuksia. Tämän yhteistyön on oltava tehokasta sekä valmistelu-, tarkastus- että raportointivaiheissa.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarkastusilmoitus säilyy luottamuksellisena eikä tarkastusprosessi vaarannu.

4 artikla

Komission valtuuksien käyttäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että komission tarkastajat voivat käyttää valtuuksiaan tarkastaa asetuksen (EY) N:o 300/2008 mukaisesti siviili-ilmailun turvaamiseen liittyviä toimia, joita on toteuttanut asianmukainen viranomainen sekä mikä tahansa mainitun asetuksen soveltamisalaan kuuluva lentoasema, toiminnanharjoittaja tai yksikkö.

2.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että komission tarkastajilla on pyynnöstä mahdollisuus tutustua kaikkiin asiaa koskeviin asiakirjoihin voidakseen arvioida yhteisten vaatimusten noudattamista.

3.   Jos komission tarkastajat kohtaavat vaikeuksia tehtäviään suorittaessaan, asianomaisten jäsenvaltioiden on avustettava komissiota kaikin oikeudellisten valtuuksiensa mukaisin keinoin, jotta komissio voisi toteuttaa tehtävänsä täysimääräisesti.

5 artikla

Komission tarkastajien pätevyysvaatimukset

Jotta komission tarkastaja olisi pätevä suorittamaan komission tarkastuksia, hänellä on oltava asiaan liittyvää teoreettista ja käytännön kokemusta ja hänen on oltava suorittanut vaadittu koulutus hyväksytysti.

Tämän koulutuksen

a)

on oltava komission yksiköiden tarjoamaa;

b)

on sisällettävä sekä perehdyttämis- että jatkokoulutusta;

c)

on varmistettava riittävä kyky sen määrittämiseen, toteutetaanko turvatoimenpiteet asetuksen (EY) N:o 300/2008 mukaisesti.

Perehdyttämiskoulutukseen on sisällyttävä koe.

6 artikla

Kansallisten auditoijien osallistuminen komission tarkastuksiin

1.   Jäsenvaltioiden on annettava komission käyttöön kansallisia auditoijia, jotka voivat osallistua komission tarkastuksiin sekä niihin liittyviin valmistelu- ja raportointivaiheisiin.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot vähintään yhdestä ja enintään viidestä kansallisesta auditoijasta, joita voidaan pyytää osallistumaan komission tarkastuksiin.

3.   Komitealle toimitetaan vuosittain luettelo kaikista jäsenvaltioiden nimeämistä kansallisista auditoijista, jotka täyttävät 5 artiklan vaatimukset.

4.   Kansallinen auditoija ei saa osallistua komission tarkastuksiin siinä jäsenvaltiossa, jossa hänellä on työ- tai virkasuhde.

5.   Kansallisten auditoijien osallistumista komission tarkastuksiin koskeva pyyntö on esitettävä asianmukaiselle viranomaiselle hyvissä ajoin, tavallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen tarkastuksen suunniteltua ajankohtaa.

6.   Komissio vastaa yhteisön sääntöjen mukaisesti kuluista, jotka aiheutuvat kansallisten auditoijien osallistumisesta komission tarkastuksiin.

III   LUKU

KOMISSION TARKASTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYT

7 artikla

Tarkastuksista ilmoittaminen

1.   Komissio ilmoittaa tarkastuksesta vähintään kaksi kuukautta etukäteen sille asianmukaiselle viranomaiselle, jonka alueella tarkastus suoritetaan.

2.   Ilmoittaessaan tarkastuksesta asianmukaiselle viranomaiselle komissio toimittaa sille tarvittaessa tarkastusta edeltävän kyselylomakkeen, joka asianmukaisen viranomaisen on täytettävä, sekä pyynnön saada tutustua asiaa koskeviin asiakirjoihin. Täytetty kyselylomake ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen tarkastuksen suunniteltua alkamisajankohtaa.

3.   Jos komission tietoon on tullut, että jollain lentoasemalla esiintyy puutteita, joilla voi olla merkittävä vaikutus ilmailun turvaamisen kokonaistasoon yhteisössä, komissio kuulee kyseisen jäsenvaltion asianmukaista viranomaista, ja tarkastusta koskevan etukäteisilmoituksen määräaika voidaan lyhentää kahteen viikkoon. Tässä tapauksessa tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta.

8 artikla

Tarkastusten valmistelu

1.   Komission tarkastajien on toteutettava valmistelutoimia varmistaakseen, että tarkastus on tehokas, tarkka ja johdonmukainen.

2.   Asianmukaiselle viranomaiselle on toimitettava niiden komission tarkastajien nimet, jotka on valtuutettu suorittamaan tarkastus, sekä muut aiheelliset tiedot.

3.   Asianmukaisen viranomaisen on nimettävä kutakin tarkastusta varten koordinaattori, joka huolehtii suoritettavaan tarkastukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava koordinaattorin nimi ja yhteystiedot komissiolle kolmen viikon kuluessa tarkastusilmoituksen vastaanottamisesta.

9 artikla

Tarkastusten suorittaminen

1.   Komission tarkastajien on suoritettava tarkastukset tehokkaalla ja toimivalla tavalla ottaen asianmukaisesti huomioon oma ja muiden tahojen turvallisuus. Komission tarkastajilta, joiden toiminta tarkastuksen aikana ei täytä näitä vaatimuksia, voidaan evätä osallistuminen komission tarkastuksiin.

2.   Asetuksessa (EY) N:o 300/2008 säädettyjen siviili-ilmailun turvaamista koskevien vaatimusten noudattamista on valvottava vakiomenetelmien avulla.

Tarkastusten on perustuttava järjestelmälliseen tietojenkeruuseen, jossa käytetään yhtä tai useampaa seuraavista tekniikoista:

a)

havainnointi

b)

varmentaminen

c)

haastattelut

d)

asiakirjoihin tutustuminen ja

e)

testit.

3.   Komission tarkastajien seurassa on oltava asianmukaisen viranomaisen edustaja tarkastuksen suorittamisen aikana. Tarkastajia saattavan henkilön toiminta ei saa heikentää tarkastuksen tehokkuutta tai toimivuutta.

4.   Komission tarkastajilla on oltava henkilökortti, jossa heidät valtuutetaan suorittamaan tarkastuksia komission puolesta, sekä lentoaseman henkilökortti, joka mahdollistaa pääsyn kaikille tarkastuksen kannalta tarpeellisille alueille. Lentoaseman henkilökortin muoto ei saa heikentää tarkastuksen tehokkuutta tai toimivuutta.

5.   Testejä suoritetaan ainoastaan, jos niistä on ilmoitettu etukäteen, ja niiden toteuttamista koordinoidaan tiiviisti asianmukaisen viranomaisen kanssa.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komission tarkastajilla on lupa kuljettaa sovittujen käytäntöjen mukaisesti mukanaan testauksessa käytettäviä esineitä, myös esineitä, jotka ovat kiellettyjä tai jotka näyttävät kielletyiltä esineiltä, kaikilla alueilla, joille pääsy on tarpeellista tarkastuksen aikana, sekä siirtyessään tarkastusalueelle ja pois sieltä.

7.   Asianmukaiselle viranomaiselle on ilmoitettava mahdollisimman pian komission tarkastuksessa havaituista vakavista puutteista. Tämän lisäksi komission tarkastajien on mahdollisuuksien mukaan esitettävä havainnoistaan epävirallinen suullinen yhteenveto tarkastuspaikalla tarkastuksen päättyessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista.

10 artikla

Tarkastuskertomus

1.   Komissio toimittaa tarkastuskertomuksen asianmukaiselle viranomaiselle kuuden viikon kuluessa tarkastuksen loppuun saattamisesta.

Asianmukaisen viranomaisen on viipymättä välitettävä tarkastetuille lentoasemille, toiminnanharjoittajille tai yksiköille niitä koskevat havainnot.

2.   Kertomuksessa on esitettävä tarkastajien tekemät havainnot, myös havaitut puutteet. Kertomus voi sisältää korjaavia toimia koskevia suosituksia.

3.   Asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanoa arvioitaessa sovelletaan seuraavaa luokittelua:

a)

täysin vaatimustenmukainen

b)

vaatimustenmukainen mutta parannukset suotavia

c)

ei vaatimustenmukainen

d)

ei vaatimustenmukainen, puutteet vakavia

e)

ei sovellettavissa

f)

ei varmennettu.

11 artikla

Asianmukaisen viranomaisen vastaus

1.   Asianmukaisen viranomaisen on annettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tarkastuskertomuksen lähetyspäivästä kirjallinen vastaus, jossa

a)

käsitellään havainnot ja suositukset; ja

b)

esitetään havaittujen puutteiden korjaamiseksi toimintasuunnitelma, jossa eritellään toimenpiteet ja aikataulu.

2.   Jos kyse on jälkitarkastuksesta, asianmukaisen viranomaisen vastaus on toimitettava kuuden viikon kuluessa tarkastuskertomuksen lähetyspäivästä.

3.   Jos tarkastuskertomuksessa ei ole yksilöity mitään puutteita, vastausta ei vaadita.

12 artikla

Puutteiden korjaaminen

1.   Tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattava viipymättä. Jos nopea korjaaminen ei ole mahdollista, on toteutettava korvaavia toimenpiteitä.

2.   Asianmukaisen viranomaisen on vahvistettava komissiolle kirjallisesti, että puutteet on korjattu. Vahvistuksen on perustuttava asianmukaisen viranomaisen toteuttamiin säännösten noudattamisen seurantatoimiin.

3.   Asianmukaiselle viranomaiselle on ilmoitettava, kun tarkastuskertomuksen ei katsota edellyttävän jatkotoimia.

13 artikla

Jälkitarkastukset

1.   Komissio voi suorittaa jälkitarkastuksen saatuaan asianmukaisen viranomaisen vastauksen ja mahdollisesti pyydetyt lisäselvitykset.

2.   Asianmukaiselle viranomaiselle on ilmoitettava sen alueella suoritettavasta jälkitarkastuksesta vähintään kaksi viikkoa etukäteen.

3.   Jälkitarkastuksessa on keskityttävä niihin alueisiin, joilla havaittiin puutteita komission alkuperäisessä tarkastuksessa.

IV   LUKU

YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Tietojen antaminen komitealle

Komitealle on tiedotettava säännöllisesti komission tarkastusohjelman toteuttamisesta ja sen yhteydessä tehtyjen arviointien tuloksista.

15 artikla

Ilmoittaminen asianmukaisille viranomaisille vakavista puutteista

1.   Asianmukaiselle viranomaiselle on ilmoitettava viipymättä, jos sen alueella sijaitsevalla lentoasemalla tehdyssä tarkastuksessa havaitaan vakava puute, jolla katsotaan olevan merkittävä vaikutus ilmailun turvaamisen kokonaistasoon yhteisössä. Tämä tieto on toimitettava välittömästi myös kaikkien muiden jäsenvaltioiden asianmukaisille viranomaisille.

2.   Asianmukaisille viranomaisille on myös ilmoitettava välittömästi, kun komissiolla on luotettavia tietoja korjaavista toimista, myös korvaavista toimenpiteistä, jotka vahvistavat, että tämän artiklan mukaisesti ilmoitetuilla puutteilla ei enää ole merkittävää vaikutusta ilmailun turvaamisen kokonaistasoon yhteisössä.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 300/2008 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä hyväksytyissä täytäntöönpanosäännöissä määritellystä päivämäärästä alkaen, mutta viimeistään 29 päivästä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.


27.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/6


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2010,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2010,

ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen on oltava laadultaan asianmukaisia, jotta voidaan varmistaa turvallisuus ja tukea uusia toimintaratkaisuja eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa.

(2)

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö, jäljempänä ’ICAO’, on määritellyt ilmailutiedoille ja ilmailutiedotukselle tarkkuutta, ilmoitustarkkuutta ja eheyttä koskevia laatuvaatimuksia, joiden täyttymisestä ja jatkuvasta noudattamisesta eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa olisi huolehdittava käsiteltäessä ilmailutietoja ja ilmailutiedotuksia.

(3)

Näiden ICAOn vaatimusten katsotaan muodostavan riittävän perustason nykyisille tietojen laatuvaatimuksille, mutta tulevaisuuden sovellukset edellyttävät eräiden tiedossa olevien puutteiden korjaamista.

(4)

Tietojen laatuvaatimusten olisi perustuttava pääasiassa kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteeseen 15. Viittauksia Chicagon yleissopimuksen liitteen 15 määräyksiin ei tulisi automaattisesti pitää viittauksina Chicagon yleissopimuksen liitteeseen 4 tai muihin Chicagon yleissopimuksen liitteisiin.

(5)

Nykytilanteen tarkastelu on osoittanut, että ilmailutietoja ja ilmailutiedotusta koskevat laatuvaatimukset eivät aina täyty eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa erityisesti tarkkuuden ja eheyden osalta.

(6)

Ilmailun tietoketjussa on vieläkin huomattavasti paperiasiakirjoihin perustuvia manuaalisia toimintoja, jotka lisäävät merkittävästi mahdollisuuksia virheisiin ja tietojen laadun heikkenemiseen. Sen vuoksi olisi toteutettava toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

(7)

Eurocontrolille on annettu toimeksianto asetuksen (EY) N:o 549/2004 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatia vaatimuksia, joilla täydennetään ja tuetaan Chicagon yleissopimuksen liitteen 15 määräyksiä ilmailutiedotuksen riittävän laadun varmistamiseksi. Tämä asetus perustuu kyseisen toimeksiannon johdosta 16 päivänä lokakuuta 2007 annettuun toimeksiantokertomukseen.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 552/2004 vaatimusten mukaisesti olisi asteittain siirryttävä tarjoamaan ilmailutiedotusta sähköisessä muodossa käyttäen yhteisesti sovittua ja standardoitua tietoaineistoa. Näitä vaatimuksia olisi aikanaan sovellettava kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin ilmailutietoihin ja ilmailutiedotuksiin.

(9)

Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa asetuksen (EY) N:o 549/2004 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilasoperaatioihin ja -koulutukseen.

(10)

Sotilasorganisaatiot, jotka tarjoavat ilmailutiedotusta yleisen ilmaliikenteen käyttöön, ovat keskeinen osa ilmailutietoprosessia, ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden tarjoamien tietojen laatu on käyttötarkoitukseen nähden riittävä.

(11)

Tietojen laatutason turvaamiseksi on tarpeen, että uudet tai muutetut ilmailutiedot ja ilmailutiedotukset annetaan saataville ja julkaistaan hyvissä ajoin ICAOn ja jäsenvaltioiden muutos- ja päivitysvaatimusten mukaisesti.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava kaikkien ilmailutietojen ja ilmailutiedotusten tuottamisen hallinnoinnista ja valvonnasta sen turvaamiseksi, että tietojen laatu on niiden käyttötarkoitukseen nähden riittävä.

(13)

Tietojen tuottajien käyttämien rakenneosien ja menettelyjen olisi oltava yhteentoimivia ilmailutiedotuspalvelun tarjoajien käyttämien järjestelmien, rakenneosien ja menettelyjen kanssa, jotta eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon toiminta olisi turvallista, saumatonta ja tehokasta.

(14)

Toimintojen vallitsevan turvallisuustason säilyttämiseksi tai parantamiseksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava varmistamaan, että ne osapuolet, joita asia koskee, toteuttavat turvallisuusarvioinnin, johon sisältyy vaaratekijöiden tunnistaminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen. Näiden menettelyjen yhdenmukaistettu soveltaminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin järjestelmiin edellyttää, että kaikkia yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimuksia varten yksilöidään erityiset turvallisuusvaatimukset.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 552/2004 3 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä olisi kuvailtava erityiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita on käytettävä arvioitaessa rakenneosien vaatimustenmukaisuutta tai käyttöön soveltuvuutta sekä järjestelmiä tarkastettaessa.

(16)

Tämän asetuksen säännökset vaikuttavat moniin eri osapuoliin. Sen vuoksi olisi otettava huomioon eri osapuolten valmiudet ja se, missä määrin ne osallistuvat tietoketjuun, jotta voidaan varmistaa säännösten asteittainen soveltaminen vaadittavan tietojen laadun saavuttamiseksi.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatuvaatimuksista tarkkuuden, ilmoitustarkkuuden ja eheyden suhteen.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmiin, niiden rakenneosiin ja asiaa koskeviin menettelyihin, jotka liittyvät ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tuottamiseen, laatimiseen, tallentamiseen, käsittelyyn, muokkaamiseen, siirtämiseen ja jakeluun.

Tätä asetusta sovelletaan ilmailutietoihin ja ilmailutiedotukseen seuraavasti:

a)

jäsenvaltioiden saataville asettama, 3 artiklan 7 alakohdassa määritelty yhdistetty ilmailutiedotuskokonaisuus, lukuun ottamatta ilmailutiedotteita;

b)

sähköiset estetiedot tai niiden osat, jos jäsenvaltio sellaisia tarjoaa;

c)

sähköiset maastotiedot tai niiden osat, jos jäsenvaltio sellaisia tarjoaa;

d)

lentopaikan kartoitustiedot, jos jäsenvaltio sellaisia tarjoaa.

2.   Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin osapuoliin:

a)

lennonvarmistuspalvelun tarjoajat;

b)

niiden lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen pitäjät, joiden osalta kansallisissa ilmailukäsikirjoissa on julkaistu mittarilentosääntöjä (IFR) tai erityisnäkölentosääntöjä (VFR) koskevat menetelmät;

c)

julkiset tai yksityiset tahot, jotka tarjoavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia

i)

mittaustietojen tuottamis- ja jakelupalveluja;

ii)

menetelmäsuunnittelupalveluja;

iii)

sähköisiä maastotietoja;

iv)

sähköisiä estetietoja.

3.   Tätä asetusta sovelletaan siihen ajankohtaan, jona ilmailutiedotuspalvelun tarjoaja asettaa ilmailutiedot ja/tai ilmailutiedotukset seuraavan käyttäjän saataville.

Jos jakelu tapahtuu fyysisesti, tätä asetusta sovelletaan siihen ajankohtaan, jona ilmailutiedot ja/tai ilmailutiedotukset asetetaan fyysisestä jakelusta vastaavan organisaation saataville.

Jos jakelu tapahtuu automaattisesti ilmailutiedotuspalvelun tarjoajan ja ilmailutietojen ja/tai ilmailutiedotuksen vastaanottajan välisen suoran tietoliikenneyhteyden välityksellä, tätä asetusta sovelletaan:

a)

siihen ajankohtaan, jona seuraava käyttäjä saa ja ottaa käyttöönsä ilmailutiedotuspalvelun tarjoajan hallussa olevat ilmailutiedot ja/tai ilmailutiedotukset; tai

b)

siihen ajankohtaan, jona ilmailutiedotuspalvelun tarjoaja toimittaa ilmailutiedot ja/tai ilmailutiedotukset seuraavan käyttäjän järjestelmään.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 549/2004 2 artiklan määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.

’ilmailutiedoilla’ ilmailua koskevien seikkojen, käsitteiden tai ohjeiden esittämistä vakioidussa muodossa, joka soveltuu viestintään, tulkintaan tai käsittelyyn;

2.

’ilmailutiedotuksella’ ilmailutietoja kokoamalla, analysoimalla ja muokkaamalla aikaansaatavaa tiedotusta;

3.

’tietojen laadulla’ luotettavuutta sen suhteen, että tiedot täyttävät tietojen käyttäjän vaatimukset tietynasteisen tarkkuuden, ilmoitustarkkuuden ja eheyden tason osalta;

4.

’tarkkuudella’ sitä, miten hyvin arvioitu tai mitattu arvo vastaa todellista arvoa;

5.

’ilmoitustarkkuudella’ mitatun tai lasketun arvon ilmaisemisessa tai käyttämisessä käytettävien yksiköiden tai numeroiden lukumäärää;

6.

’eheydellä’ tietyntasoista varmuutta siitä, ettei tietoalkio tai sen arvo ole hävinnyt tai muuttunut tiedon tuottamisen tai luvallisen muuttamisen jälkeen;

7.

’yhdistetyllä ilmailutiedotuskokonaisuudella’, jäljempänä ’IAIP’, kokonaisuutta, joka muodostuu seuraavista osista:

a)

ilmailukäsikirja, jäljempänä ’AIP’, muutoksineen;

b)

AIP:n lisäykset (Supplement);

c)

17 alakohdassa määritellyt tiedotteet, NOTAMit, ja lennonvalmistelutiedotteet (PIB);

d)

ilmailutiedotteet (AIC); sekä

e)

tarkistusluettelot ja luettelot voimassa olevista NOTAMeista;

8.

’estetiedoilla’ tietoja kaikista sellaisista kiinteistä (tilapäisistä tai pysyvistä) ja liikkuvista kohteista tai niiden osista, jotka sijaitsevat ilma-alusten maassa liikkumiseen tarkoitetulla alueella tai ulottuvat yli pinnan, joka on määritelty ilma-alusten suojaamiseksi lennon aikana;

9.

’maastotiedoilla’ tietoja, jotka koskevat maan pintaa ja sen luonnollisia muodostumia, joita ovat esimerkiksi vuoret, mäet, harjut, laaksot, vesistöt ja jäätiköt, mutta eivät esteet;

10.

’lentopaikan kartoitustiedoilla’ tietoja vakioiduista lentopaikan kohteista tietyllä alueella, mukaan lukien paikkatiedot ja metatiedot;

11.

’mittaustiedoilla’ paikkatietoa, joka on määritetty mittaamalla tai muun tutkimuksen avulla;

12.

’menetelmäsuunnittelulla’ ilmailutietojen yhdistämistä erityisiin lento-ohjeisiin sellaisten mittarisaapumis- ja/tai -lähtömenetelmien määrittelemiseksi, joilla voidaan varmistaa riittävä lentoturvallisuustaso;

13.

’ilmailutiedotuspalvelun tarjoajalla’ komission asetuksen (EY) N:o 2096/2005 (3) mukaisesti hyväksyttyä organisaatiota, joka vastaa ilmailutiedotuspalvelun tarjoamisesta;

14.

’seuraavalla käyttäjällä’ tahoa, joka vastaanottaa ilmailutiedotuksen ilmailutiedotuspalvelun tarjoajalta;

15.

’suoralla tietoliikenneyhteydellä’ tietokonejärjestelmien välistä digitaalista yhteyttä, jonka kautta niiden välillä voidaan siirtää tietoja ilman manuaalista yhteydenpitoa;

16.

’tietoalkiolla’ kokonaisen tietoaineiston yksittäistä ominaisuutta, jolle annettu arvo määrittelee sen kulloisenkin tilan;

17.

’NOTAMilla’ televiestinnän avulla välitettävää tiedotetta, joka sisältää sellaisia ilmailun laitteiden käyttöönottoa, kuntoa tai muutoksia samoin kuin ilmailun palveluja, menetelmiä tai vaaratekijöitä koskevia tietoja, joista lentotoimintaan osallistuvan henkilöstön on välttämätöntä olla tietoisia riittävän ajoissa;

18.

’digitaalisella NOTAMilla’ tietoaineistoa, joka sisältää NOTAMin sisältämät tiedot sellaisessa rakennemuodossa, joka on täysin automatisoidun tietokonejärjestelmän tulkittavissa ilman ihmisen suorittamaa tulkintaa;

19.

’tietojen tuottajalla’ tietojen tuottamisesta vastaavaa tahoa;

20.

’tietojen tuottamisella’ uuden tietoalkion ja sen arvon luomista, olemassa olevan tietoalkion arvon muuttamista tai olemassa olevan tietoalkion poistamista;

21.

’voimassaoloajalla’ aikaa ilmailutiedotuksen julkaisemisen päivämäärästä ja kellonajasta päivämäärään ja kellonaikaan, jona tiedotus lakkaa olemasta voimassa;

22.

’tietojen kelpuuttamisella’ prosessia, jolla varmistetaan, että tiedot täyttävät tietyn sovelluksen tai käyttötarkoituksen vaatimukset;

23.

’tietojen todentamisella’ ilmailutietoprosessin tuotosten arviointia, jossa pyritään varmistamaan niiden oikeellisuus ja johdonmukaisuus suhteessa kyseisen prosessin syötteisiin ja prosessiin sovellettaviin sääntöihin ja käytänteisiin;

24.

’kriittisillä tiedoilla’ tietoja, joiden eheydeltä edellytetään Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteessä 15 olevan 3 luvun 3.2 jakson 3.2.8.a kohdassa määriteltyä tasoa;

25.

’olennaisilla tiedoilla’ tietoja, joiden eheydeltä edellytetään Chicagon yleissopimuksen liitteessä 15 olevan 3 luvun 3.2 jakson 3.2.8.b kohdassa määriteltyä tasoa.

II   LUKU

YHTEENTOIMIVUUS- JA SUORITUSKYKYVAATIMUKSET

4 artikla

Tietoaineisto

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on tarjottava ilmailutietoja ja ilmailutiedotuksia liitteessä I kuvailtujen tietoaineiston eritelmien mukaisesti.

5 artikla

Tiedonvaihto

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen ilmailutietojen ja ilmailutiedotusten siirtämiseen niiden välillä käytetään suoraa tietoliikenneyhteyttä.

2.   Lennonvarmistuspalvelun tarjoajien on varmistettava, että kaikkien 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen ilmailutietojen ja ilmailutiedotusten siirtämisessä niiden välillä noudatetaan liitteessä II vahvistettuja tiedonvaihtomuotoa koskevia vaatimuksia.

3.   Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 2 kohdassa tarkoitettua tiedonvaihtomuotoa koskevaa vaatimusta digitaalisiin NOTAMeihin.

4.   Ilmailutiedotuspalvelun tarjoajien on varmistettava, että kaikki jäsenvaltion toimittamat AIP:n, AIP:n muutosten ja AIP:n lisäysten sisältämät ilmailutiedot ja ilmailutiedotukset ovat seuraavan käyttäjän saatavilla vähintään

a)

liitteessä III olevassa 4 ja 8 kohdassa tarkoitetuissa määräyksissä esitettyjen julkaisuvaatimusten mukaisesti;

b)

tavalla, joka mahdollistaa asiakirjojen sisällön ja muodon tarkastelun suoraan tietokoneen näytöllä; ja

c)

liitteessä II vahvistettujen tiedonvaihtomuotoa koskevien vaatimusten mukaisesti.

6 artikla

Tietojen laatu

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lennonvarmistuspalvelun tarjoajat noudattavat liitteessä IV olevassa A osassa vahvistettuja tietojen laatuvaatimuksia.

2.   Kun 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut osapuolet tarjoavat ilmailutietoja ja/tai ilmailutiedotusta, niiden on noudatettava liitteessä IV olevassa B osassa vahvistettuja todistusaineistovaatimuksia.

3.   Kun 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut osapuolet vaihtavat ilmailutietoja ja/tai ilmailutiedotusta keskenään, niiden on otettava käyttöön liitteessä IV olevassa C osassa vahvistettujen vaatimusten mukaiset yleiset järjestelyt.

4.   Kun 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut osapuolet toimivat tietojen tuottajina, niiden on noudatettava liitteessä IV olevassa D osassa vahvistettuja tietojen tuottamista koskevia vaatimuksia.

5.   Ilmailutiedotuspalvelun tarjoajien on varmistettava, että muiden kuin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen tuottajien tarjoamat ilmailutiedot ja ilmailutiedotukset asetetaan seuraavan käyttäjän saataville siten, että tietojen laatu on niiden käyttötarkoitukseen nähden riittävä.

6.   Kun 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut osapuolet esittävät virallisen pyynnön tietojen tuottamisesta, niiden on varmistettava, että

a)

tietoja luotaessa, muutettaessa ja poistettaessa noudatetaan niiden antamia ohjeita;

b)

jäljempänä sanotun rajoittamatta liitteessä IV olevan C osan soveltamista, niiden antamissa tietojen tuottamista koskevissa ohjeissa on vähintään

i)

yksiselitteinen kuvaus tiedoista, joita on tarkoitus luoda, muuttaa tai poistaa;

ii)

tieto tahosta, jolle tiedot on tarkoitettu;

iii)

päivämäärä ja kellonaika, johon mennessä tiedot on toimitettava;

iv)

tiedontuottamisraportin muoto, jota tietojen tuottajan on käytettävä.

7.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on noudatettava liitteessä IV olevassa E osassa vahvistettuja tietojenkäsittelyvaatimuksia.

8.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että virheiden ilmoittamista, niitä koskevaa palautetta ja oikaisemista varten otetaan käyttöön liitteessä IV olevassa F osassa vahvistettujen vaatimusten mukaiset mekanismit.

7 artikla

Yhdenmukaisuus, ajantasaisuus ja henkilöstöä koskevat vaatimukset

1.   Jos samoja ilmailutietoja tai ilmailutiedotuksia käytetään useamman kuin yhden jäsenvaltion AIP:ssä, ilmailutiedotuspalvelun tarjoajien, joiden vastuulla kyseiset AIP:t ovat, on perustettava mekanismit, joilla varmistetaan toistettujen tietojen yhdenmukaisuus.

2.   Ilmailutiedotuspalvelun tarjoajien on varmistettava, että niiden jäsenvaltion AIP:ssä julkaistuissa yksittäisissä ilmailutiedoissa ja ilmailutiedotuksissa ilmoitetaan, mitkä niistä eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja tietojen laatuvaatimuksia.

3.   Ilmailutiedotuspalvelun tarjoajien on varmistettava, että AIP:n muutoksiin ja AIP:n lisäyksiin kulloinkin sovellettavat päivitysvälit annetaan julkisesti tiedoksi.

4.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että niiden ilmailutietojen tai ilmailutiedotuksen tarjoamiseen liittyvistä tehtävistä vastaava henkilöstö on tietoinen seuraavista ja soveltaa niitä:

a)

liitteessä III olevassa 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitettujen määräysten mukaiset AIP:n muutoksia, AIP:n lisäyksiä ja NOTAMeja koskevat vaatimukset;

b)

tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen AIP:n muutosten ja lisäysten päivitysvälit alueilla, joista ne antavat ilmailutietoja tai ilmailutiedotusta.

5.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että ilmailutietojen tai ilmailutiedotuksen tarjoamiseen liittyvistä tehtävistä vastaava henkilöstö on asianmukaisesti koulutettua, pätevää ja valtuutettua suoritettaviin työtehtäviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2096/2005 soveltamista.

8 artikla

Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että kaikki laitteistot ja ohjelmistot, joita käytetään ilmailutietojen ja/tai ilmailutiedotuksen tuottamiseen, laatimiseen, tallentamiseen, käsittelyyn, muokkaamiseen ja siirtämiseen, täyttävät liitteessä V vahvistetut vaatimukset.

9 artikla

Tietosuoja

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että ilmailutiedot ja ilmailutiedotus suojataan liitteessä VI vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että jokainen tietoalkio on jäljitettävissä sen koko voimassaoloajan ja vähintään viisi vuotta kyseisen ajanjakson päättymisen jälkeen tai viisi vuotta sen jälkeen, kun kaikkien siitä laskettujen tai johdettujen tietoalkioiden voimassaoloaika on päättynyt sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi.

III   LUKU

LAADUN, TURVALLISUUDEN JA TIETOTURVAN HALLINTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

10 artikla

Hallintaa koskevat vaatimukset

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on otettava käyttöön ja pidettävä yllä laadunhallintajärjestelmä, joka kattaa niiden ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tarjoamisen liitteessä VII olevassa A osassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2096/2005 soveltamista.

2.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa laadunhallintajärjestelmässä määritellään menettelyt liitteessä VII olevassa B osassa vahvistettujen turvallisuuden hallintaa koskevien tavoitteiden ja liitteessä VII olevassa C osassa vahvistettujen tietoturvan hallinnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että kaikkia 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen nykyisten järjestelmien muutoksia tai uusien järjestelmien käyttöönottoa edeltää kyseisten osapuolten toteuttama turvallisuusarviointi, johon sisältyy vaaratekijöiden tunnistaminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen.

4.   Turvallisuusarvioinnissa on pidettävä turvallisuusvaatimuksina 7 artiklan 3 kohdassa, liitteessä I, liitteessä II ja liitteessä IV olevan A osan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, jotka on otettava huomioon vähimmäisvaatimuksina.

IV   LUKU

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI JA LISÄVAATIMUKSET

11 artikla

Rakenneosien vaatimustenmukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus

Tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien rakenneosien valmistajien tai näiden unioniin sijoittautuneiden valtuutettujen edustajien on ennen asetuksen (EY) N:o 552/2004 5 artiklassa tarkoitetun EY-vaatimustenmukaisuus- ja käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen laatimista arvioitava kyseisten rakenneosien vaatimustenmukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus liitteessä VIII vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

12 artikla

Järjestelmien tarkastaminen

1.   Lennonvarmistuspalvelun tarjoajien, jotka voivat osoittaa tai ovat osoittaneet täyttävänsä liitteessä IX vahvistetut edellytykset, on suoritettava 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien tarkastus liitteessä X olevassa A osassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Lennonvarmistuspalvelun tarjoajien, jotka eivät voi osoittaa täyttävänsä liitteessä IX vahvistettuja edellytyksiä, on teetettävä 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien tarkastus alihankintana jollakin ilmoitetulla laitoksella. Kyseinen tarkastus on suoritettava liitteessä X olevassa B osassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

13 artikla

Lisävaatimukset

Edellä 2 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen osapuolten on

a)

varmistettava, että niiden ilmailutietojen tai ilmailutiedotuksen tuottamisesta, laatimisesta, tallentamisesta, käsittelystä, muokkaamisesta siirtämisestä ja jakelusta vastaavalle henkilöstölle tehdään asianmukainen turvallisuusselvitys;

b)

varmistettava, että niiden henkilöstö, joka vastaa ilmailutietojen tai ilmailutiedotuksen tarjoamiseen liittyvistä tehtävistä, on asianmukaisesti tietoinen tässä asetuksessa vahvistetuista vaatimuksista;

c)

laadittava ja pidettävä yllä toimintakäsikirjoja, joissa on tarvittavat ohjeet ja tiedot, jotta ilmailutietojen tai ilmailutiedotuksen tarjoamiseen liittyvistä tehtävistä vastaava henkilöstö voi soveltaa tätä asetusta;

d)

varmistettava, että c alakohdassa tarkoitetut käsikirjat ovat saatavilla ja ajan tasalla ja että niiden päivittäminen ja jakelu toteutetaan asiakirja-aineiston laadun ja versionhallinnan kannalta asianmukaisesti;

e)

varmistettava, että työmenetelmät ja toimintaohjeet ovat tämän asetuksen mukaiset.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Jäsenvaltiot, jotka ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa ilmoittaneet ICAOlle merkittävästä eroavuudesta Chicagon yleissopimuksen 38 artiklan mukaisesti, saavat soveltaa tämän asetuksen liitteessä XI mainittuja aihealueita koskevia kansallisia säännöksiään enintään 30 päivään kesäkuuta 2014 asti.

2.   Ilmailutiedot ja ilmailutiedotukset, jotka on julkaistu ennen 1 päivää heinäkuuta 2013 ja joita ei ole muutettu, on saatettava tämän asetuksen mukaisiksi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017.

15 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, 4 artiklaa, 5 artiklan 1 kohtaa, 5 artiklan 2 kohtaa, 5 artiklan 3 kohtaa ja 5 artiklan 4 kohdan c alakohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 335, 21.12.2005, s. 13.


LIITE I

4 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOAINEISTON ERITELMÄT

A   OSA

IAIP, lentopaikan kartoitustiedot ja sähköiset estetiedot

1.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitetut ilmailutiedot ja ilmailutiedotukset on tuotettava noudattaen yhteistä tietoaineiston eritelmää,

a)

joka on dokumentoitava joko

käyttäen liitteessä III olevassa 13 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa määriteltyä UML-mallinnuskieltä (Unified Modelling Language) luokkakaavioiden ja niihin liittyvien luokkien, ominaisuuksien, yhteyksien ja arvoluettelojen määritelmien muodossa, tai

käyttäen liitteessä III olevassa 25 kohdassa tarkoitetun ISO-standardin mukaisesti esitettyä kohdeluetteloa;

b)

jossa on määriteltävä yksittäisinä tietoelementteinä kukin ilmailukohde, jonka osalta pyydetään julkaisemaan tietoa liitteessä III olevassa 10 kohdassa tarkoitettujen määräysten ja liitteessä III olevan 24 kohdan mukaisen Eurocae-asiakirjan mukaisesti;

c)

jossa on määriteltävä kunkin ominaisuuden sallitut arvot tietotyypin, arvoalueen tai tyyppiluettelon muodossa;

d)

johon on sisällyttävä sellaisen UTC-pohjaisen aikamallin määrittely, jolla voidaan ilmaista ilmailukohteen koko elinkaari

luomisen päivämäärästä ja kellonajasta lopullisen poistamisen päivämäärään ja kellonaikaan asti,

mukaan lukien pysyvät muutokset, jotka muodostavat kohteelle uusia perustasoja;

e)

johon on sisällyttävä sellaisten sääntöjen määrittely, jotka voivat rajoittaa kohteen ominaisuuksien mahdollisia arvoja tai näiden arvojen ajallista vaihtelua. Näihin on sisällyttävä vähintään

rajoitukset, jotka asettavat (horisontaaliselle ja vertikaaliselle) sijaintiedolle tarkkuuteen, ilmoitustarkkuuteen ja eheyteen liittyviä vaatimuksia,

rajoitukset, jotka asettavat tiedoille ajantasaisuuteen liittyviä vaatimuksia;

f)

jossa kohteet, ominaisuudet ja yhteydet on nimettävä säännönmukaisesti ja siten, että vältetään lyhenteiden käyttöä;

g)

jossa geometrioiden (piste, käyrä, pinta) kuvaus perustuu liitteessä III olevassa 14 kohdassa tarkoitettuun ISO-standardiin;

h)

jossa metatietojen kuvaus perustuu liitteessä III olevassa 15 kohdassa tarkoitettuun ISO-standardiin;

i)

johon sisältyvät liitteessä I olevassa C osassa luetellut metatietoalkiot.

2.

ISO-standardien osalta pidetään riittävänä osoituksena vaatimusten noudattamisesta asianmukaisesti valtuutetun organisaation antamaa todistusta. Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on suostuttava luovuttamaan todistuksen antamiseen liittyvä asiakirja-aineisto kansalliselle valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä.

B   OSA

Sähköisiä maastotietoja koskevat tietoaineistot

Edellä 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettujen sähköisten maastotietojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

ne on toimitettava digitaalisesti noudattaen liitteessä III olevassa 9 ja 12 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä;

b)

niihin on sisällyttävä liitteessä I olevassa C osassa luetellut metatietoalkiot.

C   OSA

Metatiedot

Edellä A ja B osassa määriteltyjen eritelmien mukaisten tietoaineistojen metatiedoissa on oltava vähintään seuraavat tietoalkiot:

a)

tietojen tuottaja;

b)

tietoihin tehdyt muutokset;

c)

ketkä henkilöt ja mitkä organisaatiot ovat olleet tekemisissä tietojen kanssa ja milloin;

d)

tietojen mahdolliset kelpuutukset ja todentamiset;

e)

tietojen todellinen voimassaolon alkamispäivämäärä ja -kellonaika;

f)

paikkatietojen osalta

käytetty Maan viitemalli,

käytetty koordinaattijärjestelmä;

g)

numeeristen tietojen osalta:

käytetyn mittaus- tai laskentatekniikan tilastollinen tarkkuus,

ilmoitustarkkuus,

liitteessä III olevassa 1 ja 12 kohdassa tarkoitetuissa määräyksissä tai muissa asiaa koskevissa ICAOn vaatimuksissa edellytetty luotettavuustaso;

h)

käytetyt funktiot, jos tietoja on konvertoitu tai muunnettu;

i)

tietojen käytön rajoitukset.


LIITE II

5 ARTIKLASSA TARKOITETUT ILMAILUTIETOJEN VAIHTOMUOTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A   OSA

IAIP, lentopaikan kartoitustiedot ja sähköiset estetiedot

1.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitetut ilmailutiedot ja ilmailutiedotus on esitettävä noudattaen yhteistä eritelmää,

jonka mukaisesti tiedot koodataan käyttäen liitteessä III olevassa 17 kohdassa tarkoitetussa ISO-standardissa määriteltyä XML-eritelmää (eXtensible Markup Language),

joka on ilmaistava XML-skeeman muodossa; lisäksi voidaan käyttää liitteessä III olevassa 19 kohdassa tarkoitetussa ISO-standardissa määriteltyä schematron-kieltä liiketoimintasääntöjen ilmaisemiseen,

jonka on mahdollistettava tietojen vaihtaminen sekä yksittäisistä kohteista että kohdejoukoista,

jonka on mahdollistettava perustasotietojen vaihtaminen pysyvien muutosten johdosta,

jonka rakenteen on sovittava yhteen liitteessä I olevassa A osassa kuvaillun tietoaineiston määrittelyn kohteiden, ominaisuuksien ja yhteyksien kanssa; kartoitussäännöt on dokumentoitava,

joka noudattaa tarkasti kullekin tietoaineiston ominaisuudelle määriteltyä arvoluetteloa ja arvoaluetta,

jonka mukaisesti paikkatiedot koodataan noudattaen liitteessä III olevassa 18 kohdassa tarkoitetussa viiteasiakirjassa määriteltyä GML-eritelmää(Geography Markup Language).

2.

ISO-standardien osalta riittävänä osoituksena vaatimusten noudattamisesta pidetään asianmukaisesti valtuutetun organisaation antamaa todistusta. Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on suostuttava luovuttamaan todistuksen antamiseen liittyvä asiakirja-aineisto kansalliselle valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä.

B   OSA

Sähköiset maastotiedot

1.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetut sähköiset maastotiedot on esitettävä noudattaen yhteistä muotoa, joka on liitteessä III olevassa 14, 15, 16, 17 ja 18 kohdassa tarkoitettujen ISO-standardien mukainen.

2.

ISO-standardien osalta riittävänä osoituksena vaatimusten noudattamisesta pidetään asianmukaisesti valtuutetun organisaation antamaa todistusta. Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on suostuttava luovuttamaan todistuksen antamiseen liittyvä asiakirja-aineisto kansalliselle valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä.


LIITE III

ARTIKLOISSA JA LIITTEISSÄ TARKOITETUT MÄÄRÄYKSET

1.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), luku 3, kohta 3.2 (Quality system).

2.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), luku 3, kohta 3.7.1 (Horizontal reference system).

3.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), luku 3, kohta 3.7.2 (Vertical reference system).

4.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), luku 4 (Aeronautical Information Publications (AIP)).

5.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), luku 4, kohta 4.3 (Specifications for AIP Amendments).

6.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), luku 4, kohta 4.4 (Specifications for AIP Supplements).

7.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), luku 5 (NOTAM).

8.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), luku 6, kohta 6.2 (Provision of information in paper copy form).

9.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), luku 10, kohta 10.2 (Coverage and terrain and obstacle data numerical requirements).

10.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), lisäys 1 (Appendix 1 – Contents of Aeronautical Information Publication (AIP)).

11.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), lisäys 7 (Aeronautical data quality requirements).

12.

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services (kahdestoista painos, heinäkuu 2004, sisältää muutoksen 34), lisäys 8 (Terrain and obstacle data requirements).

13.

Object Management Group Unified Modelling Language (UML) Specification Version 2.1.1.

14.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19107:2003 Geographic information – Spatial schema (ensimmäinen painos, 8.5.2003).

15.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19115:2003 Geographic information – Metadata (ensimmäinen painos, 8.5.2003 [oikaisu Cor 1:2006 5.7.2006]).

16.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19139:2007 Geographic information – Metadata – XML schema implementation (ensimmäinen painos, 17.4.2007).

17.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19118:2005 Geographic information – Encoding (ensimmäinen painos, 17.3.2006, ISO/CD 19118, toinen painos, 9.7.2007 [komiteavaiheessa]).

18.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language (GML) (ensimmäinen painos, 23.8.2007).

19.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO/IEC 19757–3:2006 – Information technology – Document Schema Definition Languages (DSDL) – Osa 3: Rule-based validation – Schematron (ensimmäinen painos – 24.5.2006).

20.

ICAO Doc 9674-AN/946 – World Geodetic System – 1984 Manual (toinen painos, 2002).

21.

ICAO Doc 9674-AN/946 – World Geodetic System – 1984 (WGS-84) Manual (toinen painos, 2002), luku 7, kohta 7.3.2 (Cyclic redundancy check (CRC) algorithm).

22.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO/IEC 17799:2005 – Informaatioteknologia – Turvallisuus – Tietoturvallisuuden hallintaa koskeva menettelyohje (toinen painos, 10.6.2005).

23.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 28000:2007: – Specification for security management systems for the supply chain (ensimmäinen painos, 21.9.2007, tarkistettavana, tarkoitus korvata toisella painoksella 31.1.2008 [selvitysvaiheessa]).

24.

Eurocae ED-99A, User Requirements for Aerodrome Mapping Information (lokakuu 2005).

25.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, ISO 19110:2005 – Geographic information – Methodology for feature cataloguing (ensimmäinen painos).


LIITE IV

6 JA 7 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOJEN LAATUVAATIMUKSET

A   OSA

Tietojen laatuvaatimukset

1.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin ilmailutietoihin ja ilmailutiedotukseen sisältyvän kunkin tietoalkion osalta tietojen laatuvaatimuksina sovelletaan vaatimuksia, jotka määritellään liitteessä III olevassa 11 kohdassa tarkoitetuissa määräyksissä ja muissa asiaa koskevissa ICAOn vaatimuksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 2 kohdan soveltamista.

2.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin ilmailutietoihin ja ilmailutiedotukseen sisältyvän tietoalkion osalta tiedon laatua koskevat vaatimukset on vahvistettava tietoalkion käyttötarkoituksiin perustuvan turvallisuusarvioinnin perusteella, jos

a)

tietoalkiota ei määritellä liitteessä III olevassa 11 kohdassa tarkoitetuissa tietojen laatua koskevissa määräyksissä ja muissa asiaa koskevissa ICAOn vaatimuksissa; tai

b)

liitteessä III olevassa 11 kohdassa tarkoitetut tietojen laatua koskevat määräykset ja muut asiaa koskevat ICAOn vaatimuksissa eivät vastaa tietoalkion laatuvaatimuksia;

3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietoalkioiden laatuvaatimukset on laadittava standardisoidulla menettelyllä, jossa kuvataan menetelmät kyseisten vaatimusten johtamiseksi ja kelpuuttamiseksi ennen julkaisemista, ottaen asianmukaisesti huomioon mahdolliset vaikutukset asiaa koskeviin ICAOn vaatimuksiin.

4.

Jos tietoalkiolla on useampi kuin yksi käyttötarkoitus, siihen on sovellettava ainoastaan tiukimpia tiedon laatua koskevia vaatimuksia, jotka perustuvat 2 kohdassa tarkoitettuun turvallisuusarviointiin.

5.

Tietojen laatuvaatimukset on määriteltävä siten, että ne kattavat 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin ilmailutietoihin ja ilmailutiedotukseen sisältyvän kunkin tietoalkion osalta seuraavat:

a)

tietojen tarkkuus ja ilmoitustarkkuus;

b)

tietojen eheystaso;

c)

mahdollisuus määrittää tietojen alkuperä;

d)

varmuustaso sille, että tiedot toimitetaan seuraavan käyttäjän saataville ennen niiden todellista voimaantulopäivämäärää/-kellonaikaa ja että niitä ei poisteta ennen niiden todellista voimassaolon päättymispäivämäärää/-kellonaikaa.

6.

Kaikki kunkin käyttötarkoituksen tietoaineiston ja/tai tietoaineiston käyttökelpoisen alakokonaisuuden tukemiseksi tarvittavat tietoalkiot on määriteltävä.

B   OSA

Todistamisvaatimukset

Näyttöä ja todistusaineistoa on annettava siitä, että

a)

tarkkuutta ja ilmoitustarkkuutta koskevat vaatimukset täyttyvät tietojen tuottamisen yhteydessä ja siitä eteenpäin aina siihen asti, kun tiedot julkistetaan seuraavalle käyttäjälle, myös silloin, jos tietoalkion ilmoitustarkkuutta pienennetään tai muutetaan tai tieto muunnetaan toiseen koordinaattijärjestelmään tai mittayksikköön;

b)

kunkin tietoalkion alkuperä ja muutoshistoria tallennetaan ja on tarkastettavissa;

c)

ilmailutieto tai ilmailutiedotus on täydellinen tai puuttuvat osat on ilmoitettu;

d)

kaikki menettelyt tietojen tuottamiseksi, laatimiseksi, tallentamiseksi, käsittelemiseksi, muokkaamiseksi, siirtämiseksi tai jakamiseksi on kunkin tietoalkion osalta määritelty, ja ne ovat tietoalkiolle määritellyn eheystason suhteen riittäviä;

e)

tietojen kelpuuttamis- ja todentamismenettelyt ovat tietoalkiolle määritellyn eheystason suhteen riittäviä;

f)

manuaalisen ja puoliautomaattisen tietojenkäsittelyn suorittaa koulutettu ja pätevä henkilöstö, jonka tehtävät ja vastuualueet on selvästi määritelty ja kirjattu organisaation laatujärjestelmään;

g)

kaikki menettelyjen tukemiseen tai toteuttamiseen käytettävät laitteistot ja/tai ohjelmistot on kelpuutettu tarkoitukseensa soveltuviksi liitteen V mukaisesti;

h)

käytössä on virheistä ilmoittamista sekä niiden mittaamista ja korjaustoimia koskeva toimiva menettely F osan mukaisesti.

C   OSA

Yleiset järjestelyt

Yleisten järjestelyjen on sisällettävä vähintään

a)

annettavien ilmailutietojen tai ilmailutiedotuksen kattavuus;

b)

tarkkuutta, ilmoitustarkkuutta ja eheyttä koskevat vaatimukset kunkin toimitetun tietoalkion osalta;

c)

vaadittavat menettelyt, joilla osoitetaan, että annetut tiedot vastaavat niille asetettuja vaatimuksia;

d)

toimet siinä tapauksessa, että annetusta tiedosta löydetään virhe tai epäjohdonmukaisuus;

e)

tietojen muutoksista ilmoittamista koskevat seuraavat vähimmäisehdot:

perusteet tietojen antamisen oikea-aikaisuuden määrittämiseksi sen perusteella, mikä merkitys muutoksella on toiminnalle tai turvallisuudelle,

mahdollinen ennakkoilmoitus odotettavissa olevasta muutoksesta,

ilmoittamisessa käytettävät keinot;

f)

tieto siitä, kuka vastaa tietomuutosten dokumentoinnista;

g)

keinot ratkaista mahdolliset epäselvyydet, joita voi aiheutua siitä, että ilmailutietoja tai ilmailutiedotusta vaihdetaan erilaisissa muodoissa;

h)

mahdolliset tietojen käyttöä koskevat rajoitukset;

i)

vaatimukset, jotka koskevat tietojen antajien laatimia laaturaportteja, jotka auttavat tietojen käyttäjiä todentamaan tietojen laadun;

j)

metatietoja koskevat vaatimukset;

k)

tietojen antamisen jatkuvuutta koskevat varasuunnitelmavaatimukset.

D   OSA

Tietojen tuottaminen

1.

Radionavigointilaitteiden mittaukset ja niiden laskettavien tai johdettavien tietojen tuottaminen, joihin liittyvät koordinaatit julkaistaan AIP:ssä, on toteutettava noudattaen asianmukaisia standardeja ja vähintään liitteessä III olevassa 20 kohdassa tarkoitettuja asiaa koskevia ICAOn vaatimuksia.

2.

Kaikkien mittaustietojen on perustuttava WGS-84-järjestelmään liitteessä III olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen ICAOn vaatimusten mukaisesti.

3.

On käytettävä liitteessä III olevassa 3 kohdassa tarkoitettujen määräysten ja liitteessä IV vahvistettujen ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatuvaatimusten täyttymisen mahdollistavaa geoidimallia, jotta kaikki (mitatut, lasketut tai johdetut) korkeustiedot voidaan ilmaista EGM96-mallia (Earth Gravitational Model 1996) käyttäen suhteessa keskimääräiseen merenpintaan. ’Geoidilla’ tarkoitetaan maan painovoimakentän tasa-arvopintaa, joka yhtyy valtamerien kohdalla häiriintymättömään keskimääräiseen merenpintaan ja mannerten kohdalla sen kuviteltuun jatkeeseen.

4.

Mitatut, lasketut ja johdetut tiedot on säilytettävä kunkin tietoalkion koko elinkaaren ajan.

5.

Kriittisiksi tai olennaisiksi luokiteltujen mittaustietojen osalta on tehtävä perusteellinen alkumittaus, minkä jälkeen tietojen muuttumista on seurattava vähintään vuosittain. Jos muutoksia havaitaan, kyseiset tiedot on mitattava uudelleen.

6.

Mittauksissa on käytettävä seuraavia elektronisia datakaappaus- ja -tallennustekniikoita:

a)

mittapisteiden koordinaatit on ladattava mittauslaitteistoon digitaalista tiedonsiirtoa käyttäen;

b)

kenttämittaukset on tallennettava digitaalisesti;

c)

raakatiedot on siirrettävä ja ladattava käsittelyohjelmaan digitaalisesti.

7.

Kaikkien kriittisiksi luokiteltujen mittaustietojen osalta on tehtävä riittävät lisämittaukset, jotta voidaan huomata sellaiset mittausvirheet, jotka eivät ole todettavissa kertamittauksella.

8.

Ilmailutiedot ja ilmailutiedotus on kelpuutettava ja todennettava ennen kuin niistä johdetaan tai lasketaan muita tietoja.

E   OSA

Tiedonkäsittelyvaatimukset

1.

Jos ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tuottamiseen, laatimiseen, tallentamiseen, käsittelyyn, muokkaamiseen, siirtämiseen ja jakeluun käytettäviä prosesseja tai prosessien osia automatisoidaan, ne on

a)

automatisoitava siinä määrin kuin on asianmukaista tiedon käsittely-yhteyteen nähden;

b)

automatisoitava niin, että ihmisen ja koneen välinen työnjako ja vuorovaikutus toteutuu optimaalisesti tavalla, jolla prosessissa saavutetaan korkea turvallisuustaso ja laatuhyötyjä;

c)

suunniteltava siten, että vältetään virheellisten tietojen syntyminen;

d)

suunniteltava siten, että virheet vastaanotetuissa/syötetyissä tiedoissa voidaan havaita.

2.

Jos ilmailutietoja ja ilmailutiedotuksia syötetään manuaalisesti, niille on suoritettava riippumaton todennus mahdollisten virheiden löytämiseksi.

F   OSA

Virheistä ilmoittamista ja niiden korjaamista koskevat vaatimukset

Virheistä ilmoittamista, niiden mittaamista ja korjaavia toimia koskevilla mekanismeilla on varmistettava, että

a)

ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tuottamisen, laatimisen, tallentamisen, käsittelyn ja muokkaamisen aikana havaitut tai käyttäjien julkaisemisen jälkeen havaitsemat ongelmat kirjataan ja niistä ilmoitetaan ilmailutiedotuspalvelun tarjoajalle;

b)

ilmailutiedotuspalvelun tarjoaja analysoi kaikki ilmailutietoihin ja ilmailutiedotukseen liittyvät ilmoitetut ongelmat, ja niiden korjaamiseksi määritellään tarvittavat toimet;

c)

kaikki kriittisissä tai olennaisissa ilmailutiedoissa ja ilmailutiedotuksessa havaitut virheet, epäjohdonmukaisuudet ja puutteet selvitetään kiireellisesti;

d)

ilmailutiedotuspalvelun tarjoaja varoittaa tehokkaimmin mahdollisin keinoin virheistä käyttäjiä, joita ne koskevat, ottaen huomioon ilmailutiedoilta ja ilmailutiedotuksilta edellytettävän eheystason ja käyttäen ilmoitusperusteita, joista on sovittu yleisissä järjestelyissä liitteessä IV olevan C osan d kohdan mukaisesti;

e)

tietojen käyttäjiä ja muita ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tarjoajia kannustetaan antamaan palautetta virheistä, ja palautteen antamista edistetään;

f)

ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen virheiden osuus kirjataan aina, kun ilmailutietoja ja ilmailutiedotuksia siirretään 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten välillä;

g)

ennen siirtämistä ja siirtämisen jälkeen havaittujen virheiden osuudet on voitava määrittää erikseen.


LIITE V

8 ARTIKLASSA TARKOITETUT LAITTEISTO- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET

1.

Ilmailutieto- ja ilmailutiedotusprosessien tukemiseen tai automatisointiin käytettävien laitteistojen on täytettävä 2 ja 3 kohdan vaatimukset, jos laitteisto

voi mahdollisesti aiheuttaa virheitä kriittisiin tai olennaisiin tietoalkioihin,

on ainoa keino todeta kriittisissä tai olennaisissa tietoalkioissa olevia virheitä,

on ainoa keino todeta manuaalisesti syötettyjen tietojen eri versioiden välisiä poikkeavuuksia.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille laitteistoille on määriteltävä suorituskykyä, toimivuutta ja eheystasoa koskevat vaatimukset, jotta voidaan varmistaa, että laitteisto suoriutuu tehtävästään tietojen käsittelyssä ilman haitallisia vaikutuksia ilmailutietojen tai ilmailutiedotuksen laatuun.

3.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut laitteistot on kelpuutettava ja todennettava 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten perusteella.

4.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteistojen, jotka on toteutettu kokonaan tai osittain ohjelmistoteknisesti, on täytettävä seuraavat lisävaatimukset:

ohjelmistovaatimuksissa on tarkasti ilmoitettava, mitä ohjelmistolta edellytetään laitteistovaatimusten täyttymiseksi,

kaikki ohjelmistovaatimukset on voitava johtaa 2 kohdassa tarkoitetuista laitteistovaatimuksista,

ohjelmistojen 5 kohdassa määritelty kelpuuttaminen ja 6 kohdassa määritelty todentaminen on tehtävä yksilöitävissä ja ajettavissa olevalle ohjelmistoversiolle sen aiotussa käyttöympäristössä.

5.

Ohjelmistojen kelpuuttamisella tarkoitetaan prosessia, jolla varmistetaan, että ohjelmisto täyttää tietyn sovelluksen tai ilmailutiedon tai ilmailutiedotuksen käyttötarkoituksen vaatimukset.

6.

Ohjelmistojen todentamisella tarkoitetaan ilmailutietoja ja/tai ilmailutiedotusta koskevan ohjelmistokehitysprosessin tuotosten arviointia, jossa pyritään varmistamaan niiden oikeellisuus ja johdonmukaisuus suhteessa kyseisen prosessin syötteisiin ja prosessiin sovellettaviin ohjelmistostandardeihin, sääntöihin ja käytänteisiin.


LIITE VI

9 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOSUOJAVAATIMUKSET

1.

Kaikki sähköisessä muodossa siirrettävät tiedot on suojattava tuhoutumiselta tai muutoksilta soveltamalla liitteessä III olevassa 21 kohdassa tarkoitettua CRC32Q-algoritmia. Jaksollisen eheystarkistuksen, jäljempänä ’CRC’ (Cyclic Redundancy Check), arvoa on käytettävä ennen kuin tiedot todennetaan lopullisesti ennen niiden tallentamista tai siirtämistä.

2.

Jos tietojen fyysinen koko on niin suuri, että niitä ei voi suojata vaaditun tasoisesti yhdellä CRC:llä, on käytettävä useita CRC-arvoja.

3.

Ilmailutiedot ja ilmailutiedotus on suojattava asianmukaisesti, kun niitä tallennetaan ja vaihdetaan 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten välillä, jotta voidaan varmistaa, että tietoja ei voi muuttaa epähuomiossa eikä niitä voi päästä missään vaiheessa luvatta käsittelemään ja/tai muokkaamaan.

4.

Ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tallentaminen ja siirtäminen on suojattava soveltuvalla tunnistusmenettelyllä, jonka avulla vastaanottajat voivat varmistua siitä, että tiedot tai tiedotukset ovat peräisin valtuutetusta lähteestä.


LIITE VII

10 ARTIKLASSA TARKOITETUT LAADUN, TURVALLISUUDEN JA TIETOTURVAN HALLINTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A   OSA

Laadunhallintajärjestelmä

1.

Ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tuottamista, laatimista, tallentamista, käsittelyä, muokkaamista, siirtämistä ja jakelua tukevassa laadunhallintajärjestelmässä on

määriteltävä laatupolitiikka, jolla pystytään vastaamaan eri käyttäjien tarpeisiin niin hyvin kuin mahdollista,

vahvistettava laadunvarmistusohjelma, johon kuuluvilla menettelyillä pyritään varmistamaan, että kaikki toiminta tapahtuu sovellettavien vaatimusten, standardien ja menettelyjen mukaisesti, mukaan lukien tämän asetuksen asiaa koskevat vaatimukset,

osoitettava laatujärjestelmän toimivuus käsikirjojen ja seuranta-asiakirjojen avulla,

nimettävä johdon edustajat, joiden tehtävänä on valvoa menettelyjen noudattamista ja riittävyyttä toimintakäytäntöjen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi,

suoritettava käytössä olevaa laatujärjestelmää koskevia tarkastuksia ja toteutettava tarvittaessa siihen liittyviä korjaavia toimia.

2.

Asianmukaisesti valtuutetun organisaation antamaa EN ISO 9001 -todistusta pidetään riittävänä osoituksena 1 kohdan vaatimusten noudattamisesta. Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on suostuttava luovuttamaan todistuksen antamiseen liittyvä asiakirja-aineisto kansalliselle valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä.

B   OSA

Turvallisuudenhallinnan tavoitteet

1.

Turvallisuudenhallinnan tavoitteena on

minimoida tietovirheiden vaikutus lento-onnettomuusriskiin siinä määrin kuin se on kohtuullisesti katsoen käytännössä mahdollista,

edistää turvallisuustietoisuutta koko organisaatiossa jakamalla turvallisuuteen liittyvästä toiminnasta saatuja kokemuksia ja kannustamalla koko henkilöstöä ehdottamaan ratkaisuja todettuihin turvallisuusongelmiin sekä parannuksia prosessien toimivuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi,

varmistaa, että organisaatioon määritetään toimenkuva, johon sisältyy vastuu turvallisuudenhallinnan tavoitteiden kehittämisestä ja ylläpitämisestä,

varmistaa kirjanpito ja seuranta toiminnan turvallisuuden takaamiseksi,

varmistaa, että tarvittaessa suositellaan parannuksia toiminnan turvallisuuden takaamiseksi.

2.

Turvallisuudenhallinnan tavoitteiden saavuttamisen on ohitettava tärkeysjärjestyksessä kaupalliset, toiminnalliset, ympäristöön liittyvät tai yhteiskunnalliset paineet.

C   OSA

Tietoturvahallinnan tavoitteet

1.

Tietoturvahallinnan tavoitteita ovat

varmistaa vastaanotettujen, laadittujen tai käyttöön otettujen ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tietoturva siten, että tiedot on suojattu niihin kajoamiselta ja niiden käyttöoikeus on ainoastaan valtuutetuilla tahoilla,

varmistaa, että organisaation tietoturvamenettelyt täyttävät asianmukaiset kansalliset tai kansainväliset vaatimukset kriittisen infrastruktuurin ja toiminnan jatkuvuuden osalta sekä noudattavat tietoturvahallinnan kansainvälisiä standardeja, mukaan lukien liitteessä III olevassa 22 ja 23 kohdassa tarkoitetut ISO-standardit.

2.

ISO-standardien osalta riittävänä osoituksena vaatimusten noudattamisesta pidetään asianmukaisesti valtuutetun organisaation antamaa todistusta. Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on suostuttava luovuttamaan todistuksen antamiseen liittyvä asiakirja-aineisto kansalliselle valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä.


LIITE VIII

11 artiklassa tarkoitetut rakenneosien vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointia koskevat vaatimukset

1.

Tarkastuksissa on osoitettava rakenneosien vaatimustenmukaisuus tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskyky-, laatu- ja turvallisuusvaatimusten kannalta, sekä rakenneosien käyttöönsoveltuvuus testausympäristössä.

2.

Valmistaja tai sen unioniin sijoittautunut valtuutettu edustaja vastaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja sen tehtäviin kuuluu erityisesti

määrittää asianmukainen testausympäristö,

tarkastaa, että testaussuunnitelmassa kuvaillaan rakenneosat testausympäristössään,

tarkastaa, että testaussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki voimassa olevat vaatimukset,

varmistaa teknisen asiakirja-aineiston ja testaussuunnitelman johdonmukaisuus ja laatu,

suunnitella testauksen organisointi, henkilökunta, asennukset ja koelaitteisto,

suorittaa testaussuunnitelmassa esitetyt tarkastukset ja testit,

laatia raportti tarkastusten ja testien tuloksista.

3.

Valmistajan tai sen unioniin sijoittautuneen valtuutetun edustajan on varmistettava, että ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen tuottamiseen, laatimiseen, tallentamiseen, käsittelyyn, muokkaamiseen, siirtämiseen ja jakeluun liittyvät, testausympäristöön sijoitetut rakenneosat täyttävät tässä asetuksessa säädetyt yhteentoimivuus-, suorituskyky-, laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

4.

Kun valmistaja tai sen unioniin sijoittautunut valtuutettu edustaja on hyväksyttävällä tavalla tarkastanut vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden, sen vastuulla on huolehtia EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen laatimisesta, jossa esitetään erityisesti tämän asetuksen vaatimukset, joiden mukainen rakenneosa on, sekä rakenneosan käyttöön liittyvät edellytykset asetuksen (EY) N:o 552/2004 liitteessä III olevan 3 kohdan mukaisesti.


LIITE IX

12 ARTIKLASSA TARKOITETUT EDELLYTYKSET

1.

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajalla on oltava käytössä organisaation sisäiset raportointimenetelmät, joilla varmistetaan ja osoitetaan tarkastuksiin liittyvien arvioiden puolueettomuus ja riippumattomuus.

2.

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan on varmistettava, että tarkastuksiin osallistuva henkilöstö suorittaa tarkastukset ammatillisesti mahdollisimman luotettavasti ja teknisesti mahdollisimman pätevästi, ja ettei mikään, erityisesti taloudellinen painostus tai houkuttelu vaikuta heidän arviointiinsa tai tarkastustensa tuloksiin; tämä koskee erityisesti painostusta ja houkuttelua sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joihin tarkastuksen tulokset vaikuttavat.

3.

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan on varmistettava, että tarkastusmenettelyissä mukana olevalla henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää välineitä, joiden avulla se voi suorittaa vaaditut tarkastukset asianmukaisesti.

4.

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan on varmistettava, että tarkastusmenettelyissä mukana olevalla henkilöstöllä on vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, riittävä tietämys tehtäviin tarkastuksiin liittyvistä vaatimuksista, riittävä kokemus tarkastustoiminnasta sekä vaaditut taidot sellaisten vakuutusten, pöytäkirjojen ja raporttien laatimiseksi, joilla tarkastusten suorittaminen voidaan osoittaa.

5.

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan on varmistettava, että tarkastusmenettelyissä mukana oleva henkilöstö pystyy suorittamaan tarkastukset puolueettomasti. Henkilöstön palkkaus ei saa olla riippuvainen suoritettujen tarkastusten määrästä eikä niiden tuloksista.


LIITE X

A   OSA

12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut järjestelmien tarkastamista koskevat vaatimukset

1.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien tarkastuksissa on osoitettava, että ne ovat tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus-, suorituskyky- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia arviointiympäristössä, joka jäljittelee järjestelmien todellisia käyttöolosuhteita.

2.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien tarkastaminen on suoritettava asianmukaisten ja tunnustettujen testauskäytäntöjen mukaisesti.

3.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien tarkastamiseen käytettävissä testausvälineissä on oltava soveltuvat toiminnot.

4.

Tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien tarkastuksista on laadittava asetuksen (EY) N:o 552/2004 liitteessä IV olevassa 3 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat, joihin sisältyvät seuraavat osat:

kuvaus toteutuksesta,

raportti tarkastuksista ja testeistä, jotka on suoritettu ennen järjestelmän käyttöönottoa.

5.

Ilmailutiedotuspalvelun tarjoaja vastaa tarkastuksista, ja sen tehtäviin kuuluu erityisesti:

määrittää simuloitu toiminnallinen ja tekninen ympäristö siten, että se jäljittelee todellisia käyttöolosuhteita,

tarkastaa, että testaussuunnitelmassa kuvaillaan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien sijoittaminen toiminnalliseen ja tekniseen arviointiympäristöön,

tarkastaa, että testaussuunnitelmassa otetaan täysimääräisesti huomioon tässä asetuksessa säädetyt sovellettavat yhteentoimivuus-, suorituskyky- ja turvallisuusvaatimukset,

varmistaa teknisen asiakirja-aineiston ja testaussuunnitelman johdonmukaisuus ja laatu,

suunnitella testauksen organisointi, henkilökunta, asennukset ja koelaitteiston kokoonpano,

suorittaa testaussuunnitelmassa eritellyt tarkastukset ja testit,

laatia raportti tarkastusten ja testien tuloksista.

6.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että sen vastuulla olevat 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöidyt järjestelmät ovat tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus-, suorituskyky- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset.

7.

Kun lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja on hyväksyttävällä tavalla tarkastanut vaatimustenmukaisuuden, sen on laadittava järjestelmän EY-tarkastusvakuutus ja toimitettava se yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kansalliselle valvontaviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 552/2004 6 artiklan mukaisesti.

B   OSA

12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut järjestelmien tarkastamista koskevat vaatimukset

1.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien tarkastuksissa on osoitettava, että ne ovat tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus-, suorituskyky- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia arviointiympäristössä, joka jäljittelee järjestelmien todellisia käyttöolosuhteita.

2.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien tarkastaminen on suoritettava asianmukaisten ja tunnustettujen testauskäytäntöjen mukaisesti.

3.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien tarkastamiseen käytettävissä testausvälineissä on oltava soveltuvat toiminnot.

4.

Tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien tarkastuksista on laadittava asetuksen (EY) N:o 552/2004 liitteessä IV olevassa 3 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat, joihin sisältyvät seuraavat osat:

kuvaus toteutuksesta,

raportti tarkastuksista ja testeistä, jotka on suoritettu ennen järjestelmän käyttöönottoa.

5.

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan on määritettävä soveltuva toiminnallinen ja tekninen arviointiympäristö siten, että se jäljittelee todellisia käyttöolosuhteita, ja sen on teetettävä tarkastukset ilmoitetulla laitoksella.

6.

Ilmoitettu laitos vastaa tarkastuksista, ja sen tehtäviin kuuluu erityisesti:

tarkastaa, että testaussuunnitelmassa kuvaillaan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöityjen järjestelmien sijoittaminen toiminnalliseen ja tekniseen arviointiympäristöön,

tarkastaa, että testaussuunnitelmassa otetaan täysimääräisesti huomioon tässä asetuksessa säädetyt sovellettavat yhteentoimivuus-, suorituskyky- ja turvallisuusvaatimukset,

varmistaa teknisen asiakirja-aineiston ja testaussuunnitelman johdonmukaisuus ja laatu,

suunnitella testauksen organisointi, henkilökunta, asennukset ja koelaitteiston kokoonpano,

suorittaa testaussuunnitelmassa eritellyt tarkastukset ja testit,

laatia raportti tarkastusten ja testien tuloksista.

7.

Ilmoitetun laitoksen on varmistettava, että 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa yksilöidyt järjestelmät, joita käytetään operatiivisessa arviointiympäristössä, ovat tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus-, suorituskyky- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset.

8.

Kun ilmoitettu laitos on hyväksyttävällä tavalla saattanut tarkastukset päätökseen, sen on laadittava suorittamiinsa tarkastuksiin liittyvä vaatimustenmukaisuustodistus.

9.

Tämän jälkeen lennonvarmistuspalvelun tarjoajan on laadittava järjestelmän EY-tarkastusvakuutus ja toimitettava se yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kansalliselle valvontaviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 552/2004 6 artiklan mukaisesti.


LIITE XI

14 ARTIKLASSA TARKOITETUT ICAOLLE ILMOITETUT EROAVUUDET

Chicagon yleissopimuksen liite 15 – Aeronautical Information Services, 3 luku, 3.2.10 jakso (Cyclic redundancy check).


27.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/28


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 74/2010,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2010,

asetusten (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1580/2007 ja (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta komissiolle toimitettavia tiedonantoja koskevien edellytysten ja muodon osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 192 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä elokuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 792/2009 (2) vahvistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevat yhteiset säännöt. Kyseiset säännöt koskevat erityisesti jäsenvaltioiden velvollisuutta käyttää komission niiden käyttöön asettamia tietojärjestelmiä ja tietojen lähettämiseen valtuutettujen viranomaisten tai henkilöiden käyttöoikeuksien validoimista. Lisäksi kyseisessä asetuksessa vahvistetaan järjestelmien tietoihin sovellettavat yleiset periaatteet asiakirjojen aitouden, eheyden ja luettavuuden takaamiseksi kaikkina aikoina, sekä säädetään henkilötietojen suojaamisesta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaan velvollisuudesta käyttää tietojärjestelmiä mainitun asetuksen mukaisesti on säädettävä erityisestä tiedoksiantovelvollisuudesta annettavissa asetuksissa.

(3)

Komissio on kehittänyt tietojärjestelmän, jolla se pystyy hallinnoimaan asiakirjoja ja menettelyjä sähköisesti omissa sisäisissä menettelyissään sekä tehdessään yhteistyötä yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten kanssa.

(4)

Jotkut tiedoksiantovelvollisuudet, erityisesti ne, joista säädetään maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 30 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2336/2003 (3), kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 341/2007 (4), neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 (5) sekä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 376/2008 (6), on nyt mahdollista täyttää kyseisen järjestelmän avulla asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.

(5)

On aiheellista edellyttää asetuksissa (EY) N:o 2336/2003 ja (EY) N:o 1580/2007, että tiedonantoihin olisi sisällytettävä myös ilmoitukset siitä, ettei hakemuksia ole jätetty. Lisäksi selvyyden vuoksi olisi säädettävä, että asetuksen (EY) N:o 376/2008 mukaisissa korvaavissa todistuksissa olisi annettava myös viite korvatun todistuksen järjestysnumeroon. Jotta komissio voi välittää korvaavista todistuksista saadut tiedot tehokkaasti jäsenvaltioille, olisi edellytettävä, että kyseinen tieto ilmoitetaan komissiolle välittömästi todistuksen myöntämisen jälkeen. Samoin on selvyyden vuoksi tarpeen täsmentää tiedot, joita tiedonannoissa edellytetään ylivoimaisen esteen sattuessa.

(6)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1580/2007 ja (EY) N:o 376/2008 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2336/2003 seuraavasti:

1.

Korvataan 3 artiklan ensimmäisen kohdan a–f alakohta seuraavasti:

”a)

neljännesvuosittainen tuonti kolmansista maista eriteltynä yhdistetyn nimikkeistön koodien ja alkuperämaiden mukaan; alkuperämaat on ilmoitettava komission asetuksessa (EY) N:o 1779/2002 (7) vahvistettujen yhteisön ulkomaankauppatilastojen maaluokittelukoodien mukaisesti, jollei tämän asetuksen 9 artiklan kolmannessa kohdassa toisin säädetä;

b)

neljännesvuosittainen vienti kolmansiin maihin, mukaan luettuna mahdollinen muun kuin maatalousalkuperää olevan alkoholin vienti, jollei tämän asetuksen 9 artiklan kolmannessa kohdassa toisin säädetä;

c)

neljännesvuosittainen tuotanto eriteltynä alkoholin valmistukseen käytetyn tuotteen mukaan;

d)

edellisen neljännesvuoden aikana myyty määrä eriteltynä eri käyttötarkoitusalojen mukaan;

e)

kunkin vuoden lopussa maassaan olevat alkoholintuottajien käytettävissä olevat varastot;

f)

kuluvan vuoden tuotantoa koskevat arviot kaksi kertaa vuodessa eli ennen 28 päivää helmikuuta ja ennen 31 päivää elokuuta;.

2.

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisen kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

neljännesvuosittainen tuonti kolmansista maista;

c)

neljännesvuosittainen vienti kolmansiin maihin;”.

b)

Korvataan kolmas kohta seuraavasti:

”Tiedoksi annettavat luvut on ilmoitettava hehtolitroina puhdasta alkoholia.”.

3.

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Tämän asetuksen 3, 4 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedonannot komissiolle on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (8) mukaisesti.

Kaikkiin tiedonantoihin on sisällytettävä ilmoitukset siitä, ettei hakemuksia ole jätetty.

Edellä olevan 3 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedonannot on annettava ainoastaan komission pyynnöstä ja osoitettava jäsenvaltioille käytössä olevan tietojärjestelmän avulla.

4.

Poistetaan liitteet II–VIII.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 341/2007 14 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Tämän artiklan mukaiset ilmoitukset komissiolle on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (9). mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1580/2007 134 artikla seuraavasti:

1.

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän artiklan mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin sovelletaan asetusta (EY) N:o 376/2008.”.

2.

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle joka keskiviikko viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) kolmansien alkuperämaiden mukaan jaoteltuina niiden omenien määrä, joille on edellisviikolla myönnetty tuontitodistuksia, myös ilmoitukset siitä, ettei hakemuksia ole jätetty.

Tämän artiklan mukaiset ilmoitukset komissiolle on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (10) mukaisesti.

4 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 376/2008 seuraavasti:

1.

Korvataan 37 artikla seuraavasti:

”37 artikla

Jos myönnetään korvaavia todistuksia tai korvaavia otteita, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi seuraavat tiedot:

a)

myönnettyjen korvaavien todistusten tai korvaavien otteiden järjestysnumerot sekä korvattujen todistusten tai korvattujen otteiden järjestysnumerot 35 ja 36 artiklan mukaisesti;

b)

kyseisten tuotteiden luonteen, niiden määrän ja tarvittaessa vientituen tai -maksun ennalta vahvistetut tasot.

Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.”.

2.

Korvataan 40 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle havaitsemastaan ylivoimaisesta esteestä ja annettava seuraavat tiedot: kyseisen tuotteen luonne ja sen CN-koodi, toimi (tuonti tai vienti), kyseessä olevat määrät ja tapauksen mukaan todistuksen peruuttaminen tai todistuksen voimassaoloajan jatkamisjakso sekä voimassaoloajan kesto.

Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.”.

3.

Lisätään IV luvun loppuun 48 a artikla seuraavasti:

”48 a artikla

Tämän asetuksen 14 artiklan 5 kohdassa, 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa, 37 artiklassa, 40 artiklan 6 kohdassa ja 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedonannot komissiolle on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (11) mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.

(3)  EUVL L 346, 31.12.2003, s. 19.

(4)  EUVL L 90, 30.3.2007, s. 12.

(5)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.

(6)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  EYVL L 269, 5.10.2002, s. 6.”

(8)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(9)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(10)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(11)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”


27.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/31


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 75/2010,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta Puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

73,2

MA

73,3

TN

116,4

TR

108,9

ZZ

93,0

0707 00 05

MA

78,1

TR

128,9

ZZ

103,5

0709 90 70

MA

136,3

TR

129,5

ZZ

132,9

0805 10 20

EG

48,5

IL

54,1

MA

53,5

TN

53,5

TR

54,8

ZZ

52,9

0805 20 10

IL

191,1

MA

75,7

ZZ

133,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,7

EG

69,7

IL

72,0

JM

106,6

MA

91,0

PK

46,5

TR

87,4

ZZ

75,4

0805 50 10

EG

71,2

IL

88,7

TR

70,1

ZZ

76,7

0808 10 80

CA

75,7

CL

60,5

CN

72,0

MK

24,7

US

121,9

ZZ

71,0

0808 20 50

CN

72,3

US

115,4

ZZ

93,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


27.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/33


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 76/2010,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2010,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 69/2010 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta Puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 19, 23.1.2010, s. 3.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 27 päivästä tammikuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

49,07

0,00

1701 11 90 (1)

49,07

0,18

1701 12 10 (1)

49,07

0,00

1701 12 90 (1)

49,07

0,00

1701 91 00 (2)

53,94

1,29

1701 99 10 (2)

53,94

0,00

1701 99 90 (2)

53,94

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


IV EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen soveltamiseksi ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

27.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/35


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä marraskuuta 2009,

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2010/48/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 13 ja 95 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi toukokuussa 2004 komissiolle valtuudet neuvotella Euroopan yhteisön puolesta vammaisten oikeuksien ja ihmisarvon suojelemista ja edistämistä koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta, jäljempänä ’YK:n yleissopimus’.

(2)

YK:n yleissopimus hyväksyttiin 13 päivänä joulukuuta 2006 Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa, ja se tuli voimaan 3 päivänä toukokuuta 2008.

(3)

YK:n yleissopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta 30 päivänä maaliskuuta 2007 sillä edellytyksellä, että se mahdollisesti myöhemmin tehdään.

(4)

YK:n yleissopimus on merkittävä ja tehokas väline, jolla voidaan edistää ja suojata Euroopan unionissa vammaisten henkilöiden oikeuksia, mitä sekä yhteisö että sen jäsenvaltiot pitävät erittäin tärkeänä.

(5)

YK:n yleissopimus olisi siten hyväksyttävä yhteisön puolesta mahdollisimman pian.

(6)

Kyseisen hyväksynnän yhteydessä Euroopan yhteisön olisi kuitenkin tehtävä varauma YK:n yleissopimuksen 27 artiklan 1 kohdan osalta sen ilmoittamiseksi, että yhteisö tekee YK:n yleissopimuksen tämän kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädäntöön perustuvaa, neuvoston direktiivin 2000/78/EY (2) 3 artiklan 4 kohdassa annettua jäsenvaltioiden oikeutta olla soveltamatta puolustusvoimiin yhdenvertaisen kohtelun periaatetta vammaisuuden perusteella.

(7)

Sekä yhteisö että sen jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia YK:n yleissopimuksen kattamilla aloilla. Yhteisöstä ja jäsenvaltioista olisi siten tultava sen sopimuspuolia, jotta ne voivat yhdessä täyttää YK:n yleissopimuksessa määrätyt velvoitteet ja käyttää kaikkia yleissopimuksessa sopimuspuolille vahvistettuja oikeuksia yhdenmukaisella tavalla silloin, kun kyseessä on jaettu toimivalta.

(8)

Euroopan yhteisön olisi talletettava virallista vahvistamista koskevan asiakirjan ohella myös yleissopimuksen 44 artiklan 1 kappaleen mukainen ilmoitus, jossa määritetään yleissopimuksen alaan kuuluvat asiat, joiden osalta jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivaltansa yhteisölle,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Hyväksytään vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus yhteisön puolesta ja tehdään varauma sen 27 artiklan 1 kohtaan.

2.   YK:n yleissopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteessä 1.

Varauman teksti on tämän päätöksen liitteessä III.

2 artikla

1.   Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus tallettaa yleissopimuksen virallista vahvistamista koskeva asiakirja Euroopan yhteisön puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan YK:n yleissopimuksen 41 ja 43 artiklan mukaisesti.

2.   Tallettaessaan virallista vahvistamista koskevan asiakirjan nimetty henkilö tallettaa yleissopimuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti myös tämän päätöksen liitteessä I olevan toimivaltaa koskevan ilmoituksen sekä tämän päätöksen liitteessä III olevan varauman.

3 artikla

Komissio toimii yhteystahona YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa asioissa YK:n yleissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa. Yhteystahon toimintaa koskevista yksityiskohdista on tähän liittyen määrättävä käytännesäännöissä ennen virallista vahvistamista koskevan asiakirjan tallettamista yhteisön puolesta.

4 artikla

1.   Yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvissa asioissa komissio edustaa yhteisöä YK:n yleissopimuksella perustettujen elinten kokouksissa, erityisesti YK:n yleissopimuksen 40 artiklassa tarkoitetussa sopimuspuolten kokouksessa, ja toimii yhteisön puolesta kyseisten elinten toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä.

2.   Yhteisön ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan kuuluvissa asioissa yhteisö ja jäsenvaltiot määrittävät etukäteen asianmukaiset järjestelyt yhteisön kannan esittämiseksi YK:n yleissopimuksella perustettujen elinten kokouksissa. Tätä esittämistä koskevista yksityiskohdista on määrättävä käytännesäännöissä, joista sovitaan ennen virallista vahvistamista koskevan asiakirjan tallettamista yhteisön puolesta.

3.   Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa kokouksissa tarvittaessa kuulemalla ensin yhteisön muita asianomaisia toimielimiä erityisesti, jos on kyse seurantaa, raportointia ja äänestämistä koskevista järjestelyistä. Tiiviin yhteistyön varmistamista koskevat järjestelyt on myös käsiteltävä 2 kohdassa tarkoitetuissa käytännesäännöissä.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BJÖRKLUND


(1)  Lausunto annettu 27. huhtikuuta. 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.


LIITE I

YLEISSOPIMUS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSISTA

Johdanto-osa

TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLET, jotka

a)

palauttavat mieliin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa julistetut periaatteet, joiden mukaan ihmiskunnan kaikkien jäsenten synnynnäinen arvo ja merkitys sekä yhtäläiset ja luovuttamattomat oikeudet tunnustetaan vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustaksi maailmassa;

b)

ovat tietoisia siitä, että Yhdistyneet Kansakunnat on ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa julistanut ja sopinut, että jokainen on ilman minkäänlaista erottelua oikeutettu kaikkiin niissä määrättyihin oikeuksiin ja vapauksiin;

c)

vahvistavat kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden, jakamattomuuden, keskinäisen riippuvuuden ja yhteenkuuluvuuden sekä sen, että vammaisille henkilöille on taattava mahdollisuus nauttia näistä oikeuksista ja vapauksista täysimääräisesti ilman syrjintää;

d)

palauttavat mieliin taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, yleissopimuksen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, yleissopimuksen lapsen oikeuksista sekä kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta;

e)

ovat tietoisia siitä, että vammaisuus on kehittyvä käsite ja että vammaisuus on seurausta sellaisesta vuorovaikutuksesta vammaisten henkilöiden ja asenteista ja ympäristöstä johtuvien esteiden välillä, joka estää näiden henkilöiden täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa;

f)

ovat tietoisia siitä, että niillä periaatteilla ja menettelyohjeilla, jotka esitetään vammaisia henkilöitä koskevassa yleismaailmallisessa toimintaohjelmassa ja vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksien yhdenvertaistamista koskevissa yleisohjeissa, on suuri merkitys pyrittäessä vaikuttamaan menettelytapojen, suunnitelmien, ohjelmien ja toiminnan edistämiseen, muotoiluun ja arviointiin kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla, jotta vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksia saataisiin edelleen yhdenvertaistetuksi;

g)

korostavat, että on tärkeää valtavirtaistaa vammaisasiat erottamattomaksi osaksi asiaan liittyviä kestävän kehityksen strategioita;

h)

ovat tietoisia myös siitä, että henkilön syrjintä vammaisuuden perusteella loukkaa ihmisyksilön synnynnäistä arvoa ja merkitystä;

i)

ovat tietoisia myös vammaisten henkilöiden moninaisuudesta;

j)

ovat tietoisia tarpeesta edistää ja suojella kaikkien vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia, mukaan lukien tehostettua tukea tarvitsevat henkilöt;

k)

ovat huolestuneita siitä, että näistä monista asiakirjoista ja sitoumuksista huolimatta vammaiset henkilöt edelleen kohtaavat esteitä yhteiskuntaan osallistumisessa sen tasavertaisina jäseninä ja heidän ihmisoikeuksiaan loukataan kaikkialla maailmassa;

l)

ovat tietoisia kansainvälisen yhteistyön merkityksestä pyrittäessä parantamaan vammaisten henkilöiden elinoloja kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa;

m)

ovat tietoisia siitä arvokkaasta panoksesta, jonka vammaiset henkilöt antavat ja voivat antaa yhteisöjensä yleiseen hyvinvointiin ja monimuotoisuuteen, sekä siitä, että edistämällä vammaisten henkilöiden täysimääräistä ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa nauttimista sekä heidän täysimääräistä osallistumistaan saadaan vahvistetuksi vammaisten henkilöiden tunnetta kuulumisesta yhteisöön ja merkittävästi edistetyksi yhteiskunnan inhimillistä, sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja köyhyyden poistamista;

n)

ovat tietoisia siitä, että vammaisten henkilöiden yksilöllinen itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus, mukaan lukien vapaus tehdä omat valintansa, on heille tärkeää;

o)

katsovat, että vammaisilla henkilöillä tulisi olla mahdollisuus osallistua aktiivisesti päätöksentekoprosesseihin, jotka koskevat politiikkaa ja ohjelmia, mukaan lukien sellaiset, jotka suoraan koskevat heitä itseään;

p)

ovat huolestuneita vaikeista olosuhteista, joita kohtaavat ne vammaiset henkilöt, joihin kohdistuu moninkertaista tai törkeää syrjintää rodun, ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun mielipiteen, kansallisuuden, alkuperäkansaan kuulumisen, etnisen tai sosiaalisen alkuperän, varallisuuden, syntyperän, iän tai muun aseman perusteella;

q)

ovat tietoisia siitä, että vammaiset naiset ja tytöt ovat usein sekä kotona että kodin ulkopuolella suuremmassa vaarassa joutua väkivallan, vahingoittamisen tai väärinkäytösten, laiminlyömisen tai välinpitämättömän kohtelun, pahoinpitelyn tai hyväksikäytön kohteiksi;

r)

ovat tietoisia siitä, että vammaisten lasten olisi saatava nauttia täysimääräisesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa, ja palauttavat mieliin ne asiaan liittyvät velvoitteet, joihin lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen sopimusvaltiot ovat sitoutuneet;

s)

korostavat tarvetta sisällyttää sukupuolinäkökulma kaikkiin pyrkimyksiin edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuutta nauttia täysimääräisesti ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

t)

painottavat, että useimmat vammaiset henkilöt elävät köyhyydessä, ja tunnustavat tässä yhteydessä pakottavan tarpeen käsitellä köyhyyden kielteisiä vaikutuksia vammaisiin henkilöihin;

u)

pitävät mielessä, että on välttämätöntä saavuttaa rauhan ja turvallisuuden tila, joka perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan päämäärien ja periaatteiden täysimääräiseen kunnioittamiseen sekä sovellettavien ihmisoikeusasiakirjojen noudattamiseen, jotta vammaisia henkilöitä voitaisiin suojella täysimääräisesti erityisesti aseellisten selkkausten ja vieraan vallan miehityksen aikana;

v)

ovat tietoisia siitä, että esteettömyys ja saavutettavuus on tärkeää fyysisessä, sosiaalisessa, taloudellisessa ja kulttuurisessa ympäristössä, terveydenhuollossa ja koulutuksessa sekä tiedottamisessa ja viestinnässä, jotta vammaiset henkilöt voisivat täysimääräisesti nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista;

w)

käsittävät, että koska yksilöllä on velvoitteita muita yksilöitä ja yhteisöään kohtaan, hänen on pyrittävä edistämään ja noudattamaan kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa tunnustettuja oikeuksia;

x)

ovat vakuuttuneita siitä, että perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja keskeinen perusyksikkö ja että se on oikeutettu yhteiskunnan ja valtion antamaan suojaan, ja että vammaisten henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä olisi saatava tarvittavaa suojelua ja tukea, jotta perheet voisivat osaltaan parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuutta nauttia oikeuksistaan täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti;

y)

ovat vakuuttuneita siitä, että kattava ja kokonaisvaltainen kansainvälinen yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksien ja arvon edistämiseksi ja suojaamiseksi auttaa merkittävästi korjaamaan vammaisten henkilöiden erittäin epäedullista sosiaalista asemaa ja edistää heidän osallistumistaan toimintaan politiikan, talouden, sosiaaliturvan, kulttuurin ja yksilön oikeuksien alalla yhdenvertaisin mahdollisuuksin sekä kehittyneissä maissa että kehitysmaissa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista.

Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa:

 

”viestintä” sisältää kieliä, tekstin näyttämistä, pistekirjoitusta, taktiilikommunikaatiota, isokirjaintekstiä, saavutettavaa multimediaa sekä kirjallisia, kuuloon perustuvia, selkokielisiä, ihmisääneen perustuvia sekä puhetta tukevia ja korvaavia viestintätapoja, -keinoja ja -muotoja, saavutettava tieto- ja viestintäteknologia mukaan lukien;

 

”kieli” sisältää puhutut kielet sekä viittomakielet ja muut ei-puhutun kielen muodot;

 

”syrjintä vammaisuuden perusteella” tarkoittaa vammaisuuteen perustuvaa erottelua, syrjäyttämistä tai rajoittamista, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena on heikentää tai mitätöidä kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tunnustamista, nauttimista tai käyttämistä yhdenvertaisesti muiden kanssa politiikan, talouden, sosiaaliturvan, kulttuurin tai yksilön oikeuksien alalla tai muulla alalla. Se sisältää kaikki syrjinnän muodot, kohtuullisen mukauttamisen epääminen mukaan lukien;

 

”kohtuullinen mukauttaminen” tarkoittaa tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta ja joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa;

 

”kaikille sopiva suunnittelu” tarkoittaa tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen suunnittelua sellaisiksi, että kaikki ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua. ”Kaikille sopiva suunnittelu” ei sulje pois yksittäisten vammaisryhmien mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä.

3 artikla

Yleiset periaatteet

Tämän yleissopimuksen periaatteina ovat:

a)

henkilöiden synnynnäisen arvon, yksilöllisen itsemääräämisoikeuden, mukaan lukien vapaus tehdä omat valintansa, ja riippumattomuuden kunnioittaminen;

b)

syrjimättömyys;

c)

täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan;

d)

erilaisuuden kunnioittaminen ja vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta ja ihmiskuntaa;

e)

mahdollisuuksien yhdenvertaisuus;

f)

esteettömyys ja saavutettavuus;

g)

miesten ja naisten välinen tasa-arvo;

h)

vammaisten lasten kehittyvien kykyjen ja sen kunnioittaminen, että heillä on oikeus säilyttää identiteettinsä.

4 artikla

Yleiset velvoitteet

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille sekä edistämään sitä ilman minkäänlaista syrjintää vammaisuuden perusteella. Tätä varten sopimuspuolet sitoutuvat:

a)

toteuttamaan kaikki asianmukaiset lainsäädännölliset, hallinnolliset ja muut toimet tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien täytäntöönpanemiseksi;

b)

toteuttamaan kaikki asianmukaiset, myös lainsäädännölliset, toimet voimassa olevien vammaisia henkilöitä syrjivien säädösten, määräysten, tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi tai poistamiseksi;

c)

ottamaan huomioon vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen kaikissa politiikoissa ja ohjelmissa;

d)

pidättäytymään osallistumasta tämän yleissopimuksen vastaiseen tekoon tai käytäntöön sekä varmistamaan, että viranomaiset ja laitokset toimivat tämän yleissopimuksen mukaisesti;

e)

toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimet poistaakseen henkilön, järjestön tai yksityisen yrityksen vammaisuuden perusteella harjoittaman syrjinnän;

f)

toteuttamaan tai edistämään sellaisten tämän yleissopimuksen 2 artiklassa määriteltyjen kaikille sopivaksi suunniteltujen tavaroiden, palvelujen, välineiden ja tilojen tutkimusta ja kehittämistä, jotka vaativat mahdollisimman vähän mukautuksia ja kustannuksia vammaisten henkilöiden erityistarpeiden täyttämiseksi, edistämään niiden saatavuutta ja käyttöä sekä edistämään kaikille sopivaa suunnittelua kehitettäessä standardeja ja suuntaviivoja;

g)

toteuttamaan tai edistämään vammaisille henkilöille soveltuvan uuden teknologian, mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologia, liikkumisen apuvälineet, laitteet ja apuvälineteknologia, tutkimusta ja kehittämistä sekä edistämään niiden saatavuutta ja käyttöä, asettaen etusijalle kohtuuhintaisen teknologian;

h)

antamaan vammaisille henkilöille saavutettavaa tietoa liikkumisen apuvälineistä, laitteista ja apuvälineteknologiasta, mukaan lukien uusi teknologia, sekä muista avun muodoista, tukipalveluista ja järjestelyistä;

i)

edistämään tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia koskevaa koulutusta, jota annetaan vammaisten henkilöiden parissa työskenteleville ammattihenkilöille ja muulle henkilöstölle, jotta parannettaisiin näillä oikeuksilla taattujen palvelujen ja avun antamista.

2.   Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien osalta kukin sopimuspuoli sitoutuu täysimääräisesti käytettävissä olevien voimavarojensa ja tarvittaessa kansainvälisen yhteistyön puitteissa ryhtymään toimiin, joiden tarkoituksena on saada nämä oikeudet asteittain täysimääräisesti toteutetuiksi, rajoittamatta kuitenkaan niitä tähän yleissopimukseen sisältyviä velvoitteita, jotka ovat kansainvälisen oikeuden mukaan välittömästi sovellettavia.

3.   Laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön, sekä muissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.

4.   Mikään tässä yleissopimuksessa ei vaikuta sellaisiin määräyksiin, jotka paremmin edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja jotka voivat sisältyä sopimuspuolen lainsäädäntöön tai kyseisessä sopimuspuolessa voimassa olevaan kansainväliseen oikeuteen. Ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka tunnustetaan tai ovat voimassa tämän yleissopimuksen sopimuspuolessa lain, valtiosopimusten, määräyksen tai tapaoikeuden perusteella, ei saa rajoittaa eikä niistä saa poiketa sillä perusteella, ettei kyseisiä oikeuksia tai vapauksia tunnusteta tässä yleissopimuksessa tai että ne tunnustetaan siinä suppeampina.

5.   Tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan liittovaltioiden kaikkiin osiin rajoituksetta ja poikkeuksetta.

5 artikla

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

1.   Sopimuspuolet tunnustavat, että kaikki henkilöt ovat yhdenvertaisia lain edessä ja lain mukaan ja ovat oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhdenvertaiseen lakiin perustuvaan suojaan ja yhdenvertaisiin lakiin perustuviin etuihin.

2.   Sopimuspuolet kieltävät kaiken syrjinnän vammaisuuden perusteella ja takaavat vammaisille henkilöille yhdenvertaisen ja tehokkaan oikeussuojan syrjintää vastaan syrjintäperusteesta riippumatta.

3.   Yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen kohtuullisten mukautusten tekemisen.

4.   Erityistoimia, jotka ovat tarpeen vammaisten henkilöiden tosiasiallisen yhdenvertaisuuden jouduttamiseksi tai saavuttamiseksi, ei katsota tämän yleissopimuksen tarkoittamaksi syrjinnäksi.

6 artikla

Vammaiset naiset

1.   Sopimuspuolet tunnustavat, että vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistetaan moniperusteista syrjintää, ja toteuttavat toimia varmistaakseen, että vammaiset naiset ja tytöt voivat nauttia täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

2.   Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen naisille täysimääräisen kehittymisen, etenemisen ja voimaantumisen, tarkoituksena taata, että naiset voivat käyttää tässä yleissopimuksessa tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä nauttia niistä.

7 artikla

Vammaiset lapset

1.   Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että vammaiset lapset voivat nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa.

2.   Kaikissa vammaisia lapsia koskevissa toimissa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

3.   Sopimuspuolet varmistavat, että vammaisilla lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa ja että heidän näkemyksilleen annetaan asianmukainen painoarvo heidän ikänsä ja kypsyytensä mukaisesti, yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa, ja että heillä on oikeus saada vammaisuutensa ja ikänsä mukaista apua tämän oikeuden toteuttamiseksi.

8 artikla

Tietoisuuden lisääminen

1.   Sopimuspuolet ryhtyvät toteuttamaan välittömiä, tehokkaita ja asianmukaisia toimia, joilla:

a)

lisätään tietoisuutta vammaisista henkilöistä koko yhteiskunnassa, myös perheiden tasolla, ja edistetään vammaisten henkilöiden oikeuksien ja arvon kunnioittamista;

b)

torjutaan vammaisiin henkilöihin liittyviä, myös sukupuoleen ja ikään perustuvia, stereotypioita, ennakkoluuloja ja haitallisia käytäntöjä kaikilla elämänalueilla;

c)

edistetään tietoisuutta vammaisten henkilöiden kyvyistä ja panoksesta.

2.   Tähän tarkoitettuina toimina:

a)

käynnistetään ja jatketaan tehokkaita yleisölle suunnattuja tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena on:

i)

lisätä vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista;

ii)

edistää myönteistä käsitystä vammaisista henkilöistä ja lisätä yhteiskunnan tietoisuutta heistä;

iii)

edistää vammaisten henkilöiden taitojen, ansioiden ja kykyjen sekä heidän työpaikoilla ja työmarkkinoilla antamansa panoksen tunnustamista;

b)

vahvistetaan kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla, mukaan lukien kaikki lapset varhaisesta iästä alkaen, kunnioittavaa asennetta vammaisten henkilöiden oikeuksia kohtaan;

c)

kannustetaan kaikkia viestimiä kuvaamaan vammaisia henkilöitä tämän yleissopimuksen tarkoituksen mukaisella tavalla;

d)

edistetään vammaisia henkilöitä ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevia tietoisuutta lisääviä koulutusohjelmia.

9 artikla

Esteettömyys ja saavutettavuus

1.   Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että maaseutualueilla. Näitä toimia, joihin sisältyy saavutettavuuden esteiden tunnistaminen ja poistaminen, sovelletaan muun muassa:

a)

rakennuksiin, teihin, kuljetukseen sekä muihin sisä- ja ulkotiloihin, koulut, asunnot, terveydenhuoltoyksiköt ja työpaikat mukaan lukien;

b)

tiedottamiseen, viestintään ja muihin palveluihin, sähköiset palvelut ja pelastuspalvelut mukaan lukien.

2.   Sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla:

a)

kehitetään ja saatetaan voimaan yleisölle avoimien tai tarjottavien tilojen ja palvelujen saavutettavuutta koskevia vähimmäisstandardeja ja -ohjeita ja valvotaan niiden täytäntöönpanoa;

b)

varmistetaan, että yksityiset tahot, jotka tarjoavat yleisölle avoimia tai tarjottavia tiloja ja palveluja, ottavat huomioon kaikki esteettömyyden ja saavutettavuuden osatekijät vammaisten henkilöiden kannalta;

c)

annetaan sidosryhmille koulutusta vammaisten henkilöiden kohtaamista esteettömyys- ja saavutettavuuskysymyksistä;

d)

tuotetaan yleisölle avoimien rakennusten ja muiden tilojen opastetekstit pistekirjoituksella sekä helposti luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa;

e)

järjestetään avustajia ja muuta apua, mukaan lukien oppaat, lukijat ja koulutetut viittomakielen tulkit, helpottamaan yleisölle avoimien rakennusten ja muiden tilojen esteettömyyttä;

f)

edistetään muita asianmukaisia vammaisten henkilöiden avustamisen ja tukemisen muotoja tarkoituksena varmistaa heille tiedon saavutettavuus;

g)

edistetään uusien tieto- ja viestintäteknologioiden ja -järjestelmien, myös internetin, saavutettavuutta vammaisille henkilöille;

h)

edistetään saavutettavien tieto- ja viestintäteknologioiden ja -järjestelmien suunnittelua, kehittämistä, tuotantoa ja jakelua varhaisessa vaiheessa siten, että näistä teknologioista ja järjestelmistä tulee saavutettavia mahdollisimman alhaisin kustannuksin.

10 artikla

Oikeus elämään

Sopimuspuolet vahvistavat, että jokaisella ihmisellä on synnynnäinen oikeus elämään, ja toteuttavat kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että vammaiset henkilöt voivat nauttia tästä oikeudesta tehokkaasti ja yhdenvertaisesti muiden kanssa.

11 artikla

Vaaratilanteet ja humanitaariset hätätilat

Sopimuspuolet toteuttavat kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteidensa mukaisesti, mukaan lukien kansainvälinen humanitaarinen oikeus ja ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus, kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaaratilanteissa, mukaan lukien aseelliset selkkaukset, humanitaariset hätätilat ja luonnonkatastrofit.

12 artikla

Yhdenvertaisuus lain edessä

1.   Sopimuspuolet vahvistavat, että vammaisilla henkilöillä on oikeus tulla tunnustetuiksi henkilöiksi lain edessä kaikkialla.

2.   Sopimuspuolet tunnustavat, että vammaiset henkilöt ovat oikeudellisesti kelpoisia yhdenvertaisesti muiden kanssa kaikilla elämänaloilla.

3.   Sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet järjestääkseen vammaisten henkilöiden saataville tuen, jota he mahdollisesti tarvitsevat oikeudellista kelpoisuuttaan käyttäessään.

4.   Sopimuspuolet varmistavat, että kaikki oikeudellisen kelpoisuuden käyttöön liittyvät toimet antavat asianmukaiset ja tehokkaat takeet, joilla estetään väärinkäytökset ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Näillä takeilla varmistetaan, että oikeudellisen kelpoisuuden käyttöön liittyvissä toimissa kunnioitetaan henkilön oikeuksia, tahtoa ja mieltymyksiä, ettei niissä esiinny eturistiriitoja eikä asiatonta vaikuttamista, että ne ovat oikeasuhtaisia ja kyseisen henkilön olosuhteisiin sovitettuja, että niitä sovelletaan mahdollisimman vähän aikaa ja että toimivaltainen, riippumaton ja puolueeton viranomainen tai oikeuselin arvioi niitä säännöllisesti uudelleen. Takeiden on oltava oikeassa suhteessa siihen nähden, missä määrin nämä toimet vaikuttavat henkilön oikeuksiin ja etuihin.

5.   Jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu, sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset ja tehokkaat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen oikeuden omistaa tai periä omaisuutta, hoitaa taloudellisia asioitaan ja saada yhdenvertaisesti pankkilainoja, kiinnityksiä ja muita luottoja sekä varmistavat, ettei vammaisilta henkilöiltä mielivaltaisesti riistetä heidän omaisuuttaan.

13 artikla

Oikeussuojan saavutettavuus

1.   Sopimuspuolet varmistavat vammaisille henkilöille oikeussuojan tehokkaan saavutettavuuden yhdenvertaisesti muiden kanssa, muun muassa järjestämällä menettelyllisiä ja ikään perustuvia mukautuksia, helpottaakseen heidän tehokasta suoraa ja välillistä osallistumistaan, myös todistajina, kaikkiin oikeudellisiin menettelyihin, tutkintavaihe ja muut valmisteluvaiheet mukaan lukien.

2.   Osana oikeussuojan tehokkaan saavutettavuuden varmistamista vammaisille henkilöille sopimuspuolet edistävät lainkäytön alalla työskentelevien, kuten poliisin ja vankilahenkilöstön, asianmukaista koulutusta.

14 artikla

Henkilön vapaus ja turvallisuus

1.   Sopimuspuolet varmistavat, että vammaiset henkilöt yhdenvertaisesti muiden kanssa:

a)

nauttivat oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen;

b)

eivät joudu laittoman tai mielivaltaisen vapaudenriiston kohteeksi, mahdollinen vapaudenriisto tapahtuu lain mukaisesti, eikä vammaisuuden olemassaolo missään tapauksessa oikeuta vapaudenriistoon.

2.   Sopimuspuolet varmistavat, että jos vammaisilta henkilöiltä riistetään heidän vapautensa jollakin menettelyllä, heillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisiin takeisiin ja että heitä kohdellaan tämän yleissopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti, muun muassa tekemällä kohtuullisia mukautuksia.

15 artikla

Vapaus kidutuksesta tai julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta

1.   Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Erityisesti ketään ei saa alistaa lääketieteellisiin tai tieteellisiin kokeisiin ilman hänen vapaata suostumustaan.

2.   Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tehokkaat lainsäädännölliset, hallinnolliset, oikeudelliset ja muut toimet ehkäistäkseen, että vammaisia henkilöitä ei kiduteta eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla, niin kuin ei muitakaan henkilöitä.

16 artikla

Vapaus hyväksikäytöstä, väkivallasta ja pahoinpitelystä

1.   Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset lainsäädännölliset, hallinnolliset, sosiaaliset, koulutukselliset ja muut toimet suojellakseen vammaisia henkilöitä sekä kotona että kodin ulkopuolella kaikilta hyväksikäytön, väkivallan ja pahoinpitelyn muodoilta, niiden sukupuoleen perustuvat näkökohdat mukaan lukien.

2.   Sopimuspuolet toteuttavat lisäksi kaikki asianmukaiset toimet estääkseen kaikki hyväksikäytön, väkivallan ja väärinkäytösten muodot varmistamalla muun muassa vammaisille henkilöille sekä heidän perheilleen ja huoltajilleen annettavan sukupuoleen ja ikään sovitetun avun ja tuen asianmukaiset muodot, myös antamalla tietoa ja koulutusta siitä, miten hyväksikäyttö-, väkivalta- ja väärinkäytöstapauksia vältetään ja tunnistetaan ja miten niistä ilmoitetaan. Sopimuspuolet varmistavat, että suojaamistarkoituksessa annetut palvelut ovat ikään, sukupuoleen ja vammaisuuteen sovitettuja.

3.   Kaikkien hyväksikäytön, väkivallan ja väärinkäytösten muotojen esiintymisen estämiseksi sopimuspuolet varmistavat, että riippumattomat viranomaiset seuraavat tehokkaasti kaikkia vammaisten henkilöiden palvelemiseen tarkoitettuja tiloja ja ohjelmia.

4.   Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet edistääkseen, muun muassa antamalla palveluja suojelutarkoituksessa, minkä tahansa hyväksikäytön, väkivallan tai väärinkäytöksen muodon kohteeksi joutuneiden vammaisten henkilöiden ruumiillista, kognitiivista ja henkistä toipumista, kuntoutumista ja sosiaalista sopeutumista. Tämän toipumisen ja sopeutumisen on tapahduttava ympäristössä, joka edistää kyseisen henkilön terveyttä, hyvinvointia, itsekunnioitusta, arvoa ja itsemääräämisoikeutta ja jossa otetaan huomioon sukupuoli- ja ikäkohtaiset erityistarpeet.

5.   Sopimuspuolet ottavat käyttöön tehokkaat, muun muassa naisiin ja lapsiin keskittyvät, politiikat ja lainsäädännön varmistaakseen, että vammaisiin henkilöihin kohdistuvat hyväksikäyttö-, väkivalta- ja väärinkäytöstapaukset tunnistetaan, tutkitaan ja, mikäli tarkoituksenmukaista, saatetaan syytteeseen.

17 artikla

Henkilön koskemattomuuden suojelu

Jokaisella vammaisella henkilöllä on oikeus ruumiillisen ja henkisen koskemattomuutensa kunnioittamiseen yhdenvertaisesti muiden kanssa.

18 artikla

Liikkumisen ja kansalaisuuden vapaus

1.   Sopimuspuolet tunnustavat, että vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus liikkumisvapauteen, asuinpaikan valinnan vapauteen ja kansalaisuuteen, muun muassa varmistamalla, että:

a)

vammaisilla henkilöillä on oikeus hankkia kansalaisuus ja vaihtaa sitä eikä heiltä riistetä kansalaisuutta mielivaltaisesti tai vammaisuuden perusteella;

b)

vammaisilta henkilöiltä ei riistetä vammaisuuden perusteella mahdollisuutta saada, pitää hallussaan ja käyttää kansalaisuuttaan koskevia asiakirjoja tai muita henkilöllisyysasiakirjoja tai hyödyntää asianmukaisia prosesseja, kuten maahanmuuttomenettelyä, joita voidaan tarvita helpottamaan liikkumisvapauden käyttämistä;

c)

vammaiset henkilöt voivat vapaasti poistua mistä tahansa maasta, oma maansa mukaan lukien;

d)

vammaisilta henkilöiltä ei riistetä mielivaltaisesti tai vammaisuuden perusteella oikeutta tulla omaan maahansa.

2.   Vammaiset lapset rekisteröidään välittömästi syntymänsä jälkeen, ja heillä on syntymästään lähtien oikeus nimeen, oikeus saada kansalaisuus ja mahdollisuuksien mukaan oikeus tietää vanhempansa ja olla vanhempiensa huollettavana.

19 artikla

Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä

Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet tehdäkseen vammaisille henkilöille helpommaksi nauttia tästä oikeudesta täysimääräisesti sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön, muun muassa varmistamalla, että:

a)

vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa sekä se, missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään tiettyä asuinjärjestelyä;

b)

vammaisten henkilöiden saatavissa on valikoima kotiin annettavia palveluja sekä asumis- ja laitospalveluja sekä muita yhteiskunnan tukipalveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu, jota tarvitaan tukemaan elämistä ja osallisuutta yhteisössä ja estämään eristämistä tai erottelua yhteisöstä;

c)

koko väestölle tarkoitetut yhteisön palvelut ja järjestelyt ovat vammaisten henkilöiden saatavissa yhdenvertaisesti muiden kanssa ja vastaavat heidän tarpeitaan.

20 artikla

Henkilökohtainen liikkuminen

Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen, muun muassa:

a)

helpottamalla vammaisten henkilöiden henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla kuin ja silloin kun he haluavat sekä kohtuulliseen hintaan;

b)

helpottamalla laadukkaiden liikkumisen apuvälineiden, laitteiden, apuvälineteknologian sekä erilaisten avustajien ja välittäjien saatavuutta vammaisille henkilöille, muun muassa tarjoamalla niitä kohtuulliseen hintaan;

c)

antamalla vammaisille henkilöille ja heidän parissaan työskentelevälle asiantuntijahenkilöstölle liikkumistaitoihin liittyvää koulutusta;

d)

kannustamalla liikkumisen apuvälineitä, laitteita ja apuvälineteknologiaa tuottavia tahoja ottamaan huomioon kaikki vammaisten henkilöiden liikkumisen näkökohdat.

21 artikla

Sanan- ja mielipiteenvapaus ja tiedonsaanti

Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen, että vammaiset henkilöt voivat käyttää oikeutta sanan- ja mielipiteenvapauteen, mukaan lukien vapaus etsiä, vastaanottaa ja välittää tietoja ja ajatuksia yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä käyttäen kaikkia valitsemiaan tämän yleissopimuksen 2 artiklassa määriteltyjä viestintämuotoja, muun muassa:

a)

antamalla suurelle yleisölle tarkoitettua tietoa vammaisille henkilöille oikea-aikaisesti ja ilman lisäkuluja sellaisessa saavutettavassa muodossa ja sellaista saavutettavaa teknologiaa käyttäen, jotka soveltuvat eri tavoin vammaisille henkilöille;

b)

hyväksymällä sen, että vammaiset henkilöt käyttävät virallisessa vuorovaikutuksessaan viittomakieliä, pistekirjoitusta, puhetta tukevaa ja korvaavaa viestintää sekä kaikkia muita valitsemiaan saavutettavia viestintäkeinoja, -tapoja ja -muotoja, sekä helpottamalla näiden käyttöä;

c)

kehottamalla yksityisiä tahoja, jotka tarjoavat palveluja myös internetin välityksellä suurelle yleisölle, antamaan tietoa ja palveluja vammaisille henkilöille saavutettavassa ja käyttökelpoisessa muodossa;

d)

kannustamalla viestimiä, internetin välityksellä tietoa antavat tahot mukaan lukien, tekemään palvelunsa vammaisille henkilöille saavutettaviksi;

e)

tunnustamalla viittomakielten käytön ja edistämällä sitä.

22 artikla

Yksityisyyden kunnioittaminen

1.   Asuinpaikasta tai -järjestelyistä riippumatta kenenkään vammaisen henkilön yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon tai muunlaiseen viestintään ei saa mielivaltaisesti tai laittomasti puuttua eikä hänen kunniaansa ja mainettaan saa laittomasti loukata. Vammaisilla henkilöillä on oikeus lain suojaan tällaisen puuttumisen tai loukkauksen osalta.

2.   Sopimuspuolet suojelevat vammaisten henkilöä, terveyttä ja kuntoutusta koskevien tietojen yksityisyyttä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

23 artikla

Kodin ja perheen kunnioittaminen

1.   Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet, joilla poistetaan vammaisiin henkilöihin kohdistuva syrjintä kaikissa avioliittoon, perheeseen, vanhemmuuteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin liittyvissä asioissa yhdenvertaisesti muiden kanssa, varmistaakseen, että:

a)

tunnustetaan kaikkien avioliittoikäisten vammaisten henkilöiden oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe sitä aikovien puolisoiden vapaan ja täyden suostumuksen perusteella;

b)

tunnustetaan vammaisten henkilöiden oikeudet päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa määrästä ja ikäerosta ja saada ikänsä mukaista tietoa ja lisääntymisterveys- ja perhesuunnitteluvalistusta, ja annetaan tarvittavat keinot näiden oikeuksien käyttämiseen;

c)

vammaiset henkilöt, mukaan lukien lapset, säilyttävät hedelmällisyytensä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

2.   Sopimuspuolet varmistavat vammaisten henkilöiden oikeudet ja vastuut, jotka liittyvät huoltoon ja holhoukseen, edunvalvontaan, lasten adoptointiin tai vastaaviin järjestelmiin, sikäli kuin kansallinen lainsäädäntö tuntee nämä käsitteet; kaikissa tapauksissa lapsen etu on asetettava etusijalle. Sopimuspuolet antavat vammaisille henkilöille asianmukaista apua heidän lastenkasvatusvastuunsa kantamisessa.

3.   Sopimuspuolet varmistavat, että vammaisilla lapsilla on yhdenvertaiset oikeudet perhe-elämään. Näiden oikeuksien toteuttamiseksi sekä vammaisten lasten kätkemisen, hylkäämisen, laiminlyömisen ja erottelun estämiseksi sopimuspuolet pyrkivät antamaan varhaisessa vaiheessa ja laajasti tietoa, palveluja ja tukea vammaisille lapsille ja heidän perheilleen.

4.   Sopimuspuolet varmistavat, ettei lasta eroteta vanhemmistaan näiden tahdon vastaisesti, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset, joiden päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi, sovellettavien lakien ja menettelyjen mukaisesti totea erottamisen olevan tarpeen lapsen edun turvaamiseksi. Missään tapauksessa lasta ei saa erottaa vanhemmistaan lapsen oman tai toisen tai molempien vanhempien vammaisuuden perusteella.

5.   Jos vammaisen lapsen lähiomaiset eivät pysty huolehtimaan hänestä, sopimuspuolet pyrkivät kaikin keinoin järjestämään lapselle sijaishuollon hänen muun sukunsa piirissä, ja jollei tämä ole mahdollista, lähiyhteisössä perheenomaisissa olosuhteissa.

24 artikla

Koulutus

1.   Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden koulutukseen. Toteuttaakseen tämän oikeuden syrjimättä ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien pohjalta sopimuspuolet varmistavat osallistavan koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla sekä elinikäisen oppimisen, jonka tarkoituksena on:

a)

kehittää täysimääräisesti inhimillisiä voimavaroja, omanarvontuntoa ja itsearvostusta sekä vahvistaa ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja ihmiskunnan moninaisuuden kunnioittamista;

b)

mahdollistaa vammaisille henkilöille persoonallisuutensa, lahjakkuutensa ja luovuutensa sekä henkisten ja ruumiillisten kykyjensä kehittämisen mahdollisimman pitkälle;

c)

mahdollistaa vammaisten henkilöiden tehokas osallistuminen vapaaseen yhteiskuntaan.

2.   Tätä oikeutta toteuttaessaan sopimuspuolet varmistavat, että:

a)

vammaisia henkilöitä ei suljeta yleisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle vammaisuuden perusteella ja ettei vammaisia lapsia suljeta maksuttoman ja pakollisen ensimmäisen asteen tai toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle vammaisuuden perusteella;

b)

vammaiset henkilöt pääsevät kattavaan, laadukkaaseen ja maksuttomaan ensimmäisen asteen sekä toisen asteen koulutukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa niissä yhteisöissä, joissa he elävät;

c)

vammaisia henkilöitä varten tehdään heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaiset kohtuulliset mukautukset;

d)

vammaiset henkilöt saavat yleisessä koulutusjärjestelmässä tuen, jota tarvitaan helpottamaan heidän tehokasta koulutustaan;

e)

toteutetaan tehokkaat yksilöidyt tukitoimet ympäristöissä, jotka mahdollistavat opillisen ja sosiaalisen kehityksen enimmillistämisen täysimääräisen osallisuuden tavoitteen mukaisesti.

3.   Sopimuspuolet mahdollistavat vammaisille henkilöille elämänhallinnan ja sosiaalisen kehityksen taitojen oppimisen helpottaakseen heidän täysimääräistä ja yhdenvertaista osallistumistaan koulutukseen ja yhteisöön. Tätä varten sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla muun muassa:

a)

helpotetaan pistekirjoituksen, korvaavan kirjoituksen, puhetta tukevien ja korvaavien viestintätapojen, -keinojen ja -muotojen sekä erilaisten liikkumistaitojen oppimista ja helpotetaan vertaistukea ja mentorointia;

b)

helpotetaan viittomakielen oppimista ja kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin edistämistä;

c)

varmistetaan, että näkövammaisten, kuurojen, kuulovammaisten tai kuurosokeiden, erityisesti lasten, koulutus annetaan yksilön kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla kielillä, viestintätavoilla ja -keinoilla sekä ympäristöissä, jotka mahdollistavat oppimisen ja sosiaalisen kehityksen maksimoinnin.

4.   Edistääkseen tämän oikeuden toteuttamista sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet palkatakseen opettajia, myös vammaisia opettajia, joilla on tarvittava viittomakielen ja/tai pistekirjoituksen taito, sekä kouluttaakseen kaikilla koulutustasoilla työskenteleviä ammattihenkilöitä ja henkilöstöä. Tähän koulutukseen on sisällyttävä tietoa vammaisuudesta sekä vammaisten henkilöiden tukemiseen tarkoitettujen asianmukaisten puhetta tukevien ja korvaavien viestintätapojen, -keinojen ja -muotojen, opetustekniikoiden ja materiaalien käyttöä.

5.   Sopimuspuolet varmistavat, että vammaisille henkilöille annetaan syrjimättä ja yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus yleiseen kolmannen asteen koulutukseen, ammattikoulutukseen, aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tätä varten sopimuspuolet varmistavat, että vammaisia henkilöitä varten tehdään kohtuulliset mukautukset.

25 artikla

Terveys

Sopimuspuolet tunnustavat, että vammaisilla henkilöillä on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjintää vammaisuuden perusteella. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen sukupuolisensitiivisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden vammaisille henkilöille, terveyteen liittyvä kuntoutus mukaan lukien. Sopimuspuolet erityisesti:

a)

järjestävät vammaisille henkilöille samanlaajuiset, -laatuiset ja -tasoiset maksuttomat tai kohtuuhintaiset terveydenhuoltopalvelut ja -ohjelmat kuin muille, myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä väestöpohjaisten kansanterveysohjelmien alalla;

b)

järjestävät ne terveydenhuoltopalvelut, joita vammaiset henkilöt tarvitsevat erityisesti vammaisuutensa vuoksi, mukaan lukien varhainen tunnistaminen ja puuttuminen tarvittaessa, sekä palvelut, joilla pyritään minimoimaan ja estämään uusia vammoja, myös lasten ja vanhusten keskuudessa;

c)

järjestävät nämä terveydenhuoltopalvelut mahdollisimman lähellä ihmisten omia yhteisöjä, myös maaseutualueilla;

d)

vaativat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä järjestämään vammaisille henkilöille samanlaatuista hoitoa kuin muille, myös vapaan ja tietoon perustuvan suostumuksen perusteella, muun muassa lisäämällä tietoisuutta vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista, arvosta, itsemääräämisoikeudesta ja tarpeista järjestämällä koulutusta sekä saattamalla voimaan julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa koskevat eettiset ohjeet;

e)

kieltävät vammaisten henkilöiden syrjinnän myönnettäessä sairausvakuutuksia ja henkivakuutuksia, jos kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa henkivakuutusten myöntämisen, ja vaativat nämä vakuutukset myönnettäviksi oikeudenmukaisella ja kohtuullisella tavalla;

f)

estävät terveydenhuollon ja terveydenhuoltopalvelujen sekä ravinnon ja nesteiden syrjivän epäämisen vammaisuuden perusteella.

26 artikla

Kuntoutus

1.   Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet muun muassa vertaistuen avulla, jotta vammaiset henkilöt voisivat saavuttaa ja säilyttää mahdollisimman suuren itsenäisyyden, täysimääräiset ruumiilliset, henkiset, sosiaaliset ja ammatilliset kyvyt sekä täysimääräisen osallisuuden ja osallistumisen kaikilla elämänalueilla. Tätä varten sopimuspuolet järjestävät, vahvistavat ja lisäävät laaja-alaisia kuntoutuspalveluja ja -ohjelmia erityisesti terveyden, työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalipalvelujen aloilla siten, että:

a)

nämä palvelut ja ohjelmat aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ne perustuvat yksilöllisten tarpeiden ja vahvuuksien monialaiseen arviointiin;

b)

näillä palveluilla ja ohjelmilla tuetaan osallistumista ja osallisuutta yhteisöön ja kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja ne ovat vapaaehtoisia ja vammaisten henkilöiden saatavilla mahdollisimman lähellä heidän omia yhteisöjään, myös maaseutualueilla.

2.   Sopimuspuolet edistävät kuntoutuspalveluissa työskentelevien ammattihenkilöiden ja henkilöstön perus- ja jatkokoulutuksen kehittämistä.

3.   Sopimuspuolet edistävät vammaisille henkilöille tarkoitettujen kuntoutukseen liittyvien apuvälineiden ja apuvälineteknologian saatavuutta, tuntemusta ja käyttöä.

27 artikla

Työ ja työllistyminen

1.   Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa; tähän sisältyvät oikeus mahdollisuuteen ansaita elantonsa vapaasti valitsemallaan tai työmarkkinoilla hyväksytyllä työllä sekä työympäristö, joka on avoin, osallistava ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Sopimuspuolet turvaavat työnteko-oikeuden toteutumisen ja edistävät sitä, myös niiden osalta, jotka vammautuvat palvelussuhteen aikana, toteuttamalla myös lainsäädännön avulla asianmukaisia toimia, joiden tarkoituksena on muun muassa:

a)

kieltää syrjintä vammaisuuden perusteella kaikissa palvelussuhteen kaikkia muotoja koskevissa asioissa, muun muassa palvelukseen ottamisen ja palvelussuhteen ehtoja, palvelussuhteen jatkumista, uralla etenemistä sekä turvallisia ja terveellisiä työoloja koskevissa asioissa;

b)

suojella vammaisten henkilöiden oikeuksia oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin yhdenvertaisesti muiden kanssa, mukaan lukien yhdenvertaiset mahdollisuudet ja sama palkka samanarvoisesta työstä, turvalliset ja terveelliset työolot, mukaan luettuna suojelu häirinnältä, sekä epäkohtiin puuttuminen;

c)

varmistaa, että vammaiset henkilöt pystyvät käyttämään oikeuttaan ammattiyhdistystoimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa;

d)

mahdollistaa vammaisille henkilöille yleisten teknisten ja ammatinvalintaan liittyvien neuvontaohjelmien, työhönsijoittamispalvelujen sekä ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen tehokas saatavuus;

e)

edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja edetä urallaan työmarkkinoilla sekä heidän avustamistaan työn löytämisessä, saamisessa ja säilyttämisessä sekä työhön palaamisessa;

f)

edistää mahdollisuuksia itsenäiseen elinkeinonharjoittamiseen, yrittäjyyteen, osuuskuntien kehittämiseen ja oman yritystoiminnan aloittamiseen;

g)

työllistää vammaisia henkilöitä julkisella sektorilla;

h)

edistää vammaisten henkilöiden työllisyyttä yksityisellä sektorilla asianmukaisilla menettelytavoilla ja toimilla, joihin voi sisältyä tasa-arvoistavia toimintaohjelmia, kannustimia ja muita toimia;

i)

varmistaa, että vammaisia henkilöitä varten tehdään työpaikoilla kohtuulliset mukautukset;

j)

edistää vammaisten henkilöiden työkokemuksen hankkimista avoimilla työmarkkinoilla;

k)

edistää vammaisten henkilöiden ammatillisen kuntoutuksen, työn säilyttämisen ja työhönpaluun ohjelmia.

2.   Sopimuspuolet varmistavat, ettei vammaisia henkilöitä pidetä orjuudessa tai orjuuden kaltaisessa pakkotyössä ja että heitä suojellaan yhdenvertaisesti muiden kanssa pakkotyöltä ja muulta pakolliselta työltä.

28 artikla

Riittävä elintaso ja sosiaaliturva

1.   Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden riittävään omaan ja perheidensä elintasoon, kuten riittävään ravintoon, vaatetukseen ja asumiseen, sekä elinolojen jatkuvaan paranemiseen ja toteuttavat asianmukaiset toimet tämän oikeuden toteutumisen turvaamiseksi ja edistämiseksi ilman syrjintää vammaisuuden perusteella.

2.   Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden sosiaaliturvaan ja tämän oikeuden nauttimiseen ilman syrjintää vammaisuuden perusteella sekä toteuttavat asianmukaiset toimet tämän oikeuden toteutumisen turvaamiseksi ja edistämiseksi, muun muassa toimilla, joilla:

a)

varmistetaan puhdasvesipalvelujen yhdenvertainen saatavuus vammaisille henkilöille sekä asianmukaisten ja kohtuullisen hintaisten palvelujen, laitteiden ja muun avun saatavuus vammaisuuteen liittyviin tarpeisiin;

b)

varmistetaan vammaisten henkilöiden, erityisesti vammaisten naisten, tyttöjen ja vanhusten pääsy sosiaaliturvaohjelmien ja köyhyydenvähentämisohjelmien piiriin;

c)

varmistetaan köyhyydessä eläville vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen valtion tuki vammaisuudesta aiheutuviin kuluihin, jotka liittyvät muun muassa riittävään koulutukseen, neuvontaan, rahalliseen tukeen ja tilapäishoitoon;

d)

varmistetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertainen pääsy julkisten asunto-ohjelmien piiriin;

e)

varmistetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertainen pääsy eläke-etuuksien ja -ohjelmien piiriin.

29 artikla

Osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään

Sopimuspuolet takaavat vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä sitoutuvat:

a)

varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa suoraan tai vapaasti valittujen edustajien kautta, myös siten, että heillä on oikeus ja mahdollisuus äänestää ja tulla valituiksi, muun muassa:

i)

varmistamalla, että äänestysmenettelyt, -järjestelyt ja -aineistot ovat asianmukaisia, saavutettavia sekä helppotajuisia ja -käyttöisiä;

ii)

suojelemalla vammaisten henkilöiden oikeutta äänestää salaisella lippuäänestyksellä vaaleissa ja kansanäänestyksissä ilman uhkailua, asettua ehdolle vaaleissa, hoitaa tehtäväänsä tehokkaasti ja suorittaa kaikkia julkisia tehtäviä kaikilla hallinnon tasoilla sekä helpottamalla tarvittaessa apuvälineteknologian ja uuden teknologian käyttöä;

iii)

takaamalla vammaisten äänestäjien vapaan tahdonilmaisun ja sallimalla tätä varten tarvittaessa heidän pyynnöstään heidän valitsemansa henkilön avustaa heitä äänestyksessä;

b)

edistämään aktiivisesti ympäristöä, jossa vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallistua julkisten asioiden hoitoon ilman syrjintää ja yhdenvertaisesti muiden kanssa, sekä kannustamaan heidän osallistumistaan julkisiin asioihin, kuten:

i)

osallistuminen maan julkisen ja poliittisen elämän parissa toimivien kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaan sekä poliittisten puolueiden toimintaan ja hallintoon;

ii)

vammaisia henkilöitä kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla edustavien vammaisjärjestöjen perustaminen ja niihin liittyminen.

30 artikla

Osallistuminen kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun

1.   Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa kulttuurielämään ja toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen, että vammaiset henkilöt:

a)

saavat käyttöönsä kulttuuriaineistoa saavutettavassa muodossa;

b)

voivat seurata televisio-ohjelmia, elokuvia, teatteria ja muuta kulttuuritoimintaa saavutettavassa muodossa;

c)

pääsevät paikkoihin, joissa tarjotaan kulttuuriesityksiä tai -palveluja, kuten teattereihin, museoihin, elokuvateattereihin, kirjastoihin ja matkailupalveluihin, ja pääsevät mahdollisuuksien mukaan kansallisen kulttuurin kannalta merkittäviin monumentteihin ja kohteisiin.

2.   Sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet järjestääkseen vammaisille henkilöille mahdollisuuden kehittää ja käyttää luovia, taiteellisia ja älyllisiä kykyjään paitsi omaksi hyödykseen myös yhteiskunnan rikastamiseksi.

3.   Sopimuspuolet toteuttavat kansainvälisen oikeuden mukaisesti kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojaava lainsäädäntö ei kohtuuttomasti tai syrjivästi estä kulttuuriaineiston saatavuutta vammaisille henkilöille.

4.   Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus erityisen kulttuuri- ja kieli-identiteettinsä, kuten viittomakielten ja kuurojen kulttuurin, tunnustamiseen ja tukeen.

5.   Jotta vammaiset henkilöt voisivat osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla:

a)

kannustetaan ja edistetään vammaisten henkilöiden mahdollisimman laajaa osallistumista kaikille suunnattuun urheilutoimintaan kaikilla tasoilla;

b)

varmistetaan, että vammaisilla henkilöillä on mahdollisuus järjestää ja kehittää vammaisille erityistä urheilu- ja virkistystoimintaa sekä osallistua siihen, ja tätä varten kannustetaan asianmukaisten voimavarojen, ohjauksen ja koulutuksen järjestämistä vammaisille henkilöille yhdenvertaisesti muiden kanssa;

c)

varmistetaan, että vammaiset henkilöt pääsevät urheilu-, virkistys- ja matkailupaikkoihin;

d)

varmistetaan, että vammaiset lapset voivat yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa osallistua leikki-, virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, mukaan lukien koulujärjestelmässä tarjottava toiminta;

e)

varmistetaan, että vammaiset henkilöt saavat palveluja virkistys-, matkailu-, vapaa-ajan- ja urheilu-toimintojen järjestäjiltä.

31 artikla

Tilastot ja tietojenkeruu

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat kokoamaan asianmukaista tietoa, muun muassa tilasto- ja tutkimustietoa, jonka pohjalta ne voivat muodostaa ja toteuttaa menettelytapoja tämän yleissopimuksen soveltamiseksi. Tämä tieto on koottava ja sitä on ylläpidettävä noudattaen:

a)

oikeudellisia takeita, muun muassa tietosuojalainsäädäntöä, jotta varmistetaan luottamuksellisuus ja vammaisten henkilöiden yksityisyyden kunnioittaminen;

b)

kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi sekä tilastojen laadinnan ja käytön eettisiä periaatteita.

2.   Tämän artiklan mukaisesti koottu tieto eritellään tarvittaessa, ja sen avulla helpotetaan sopimuspuolten tähän yleissopimukseen perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanon arvioimista sekä tunnistetaan ja käsitellään niitä esteitä, joita vammaiset henkilöt kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan.

3.   Sopimuspuolet vastaavat näiden tilastojen levittämisestä ja varmistavat niiden saavutettavuuden vammaisille henkilöille ja muille.

32 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

1.   Sopimuspuolet tunnustavat kansainvälisen yhteistyön ja sen edistämisen merkityksen tuettaessa kansallisia pyrkimyksiä tämän yleissopimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden toteuttamiseksi, ja ne sitoutuvat toteuttamaan tätä varten asianmukaiset ja tehokkaat toimet valtioiden välillä ja keskuudessa sekä tarvittaessa yhdessä asianomaisten kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, erityisesti vammaisjärjestöjen kanssa. Näillä toimilla voidaan muun muassa:

a)

varmistaa, että vammaiset henkilöt osallistetaan kansainväliseen yhteistyöhön, mukaan lukien kansainväliset kehitysohjelmat, ja että se on heidän saavutettavissaan;

b)

helpottaa ja tukea voimavarojen kehittämistä, muun muassa vaihtamalla ja jakamalla tietoa, kokemuksia, koulutusohjelmia ja parhaita käytäntöjä;

c)

helpottaa tutkimusyhteistyötä sekä tieteellisen ja teknisen tiedon saatavuutta;

d)

antaa tarvittaessa teknistä ja taloudellista apua, muun muassa helpottamalla saavutettavan teknologian ja apuvälineteknologian saatavuutta ja jakamista, sekä siirtämällä teknologiaa.

2.   Tämän artiklan määräykset eivät rajoita kunkin sopimuspuolen velvollisuutta täyttää tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa.

33 artikla

Kansallinen täytäntöönpano ja seuranta

1.   Sopimuspuolet nimeävät hallitusorganisaationsa mukaisesti yhden tai useamman yhteystahon tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita varten ja harkitsevat tämän organisaationsa puitteissa koordinaatiojärjestelmän perustamista tai nimeämistä helpottamaan täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa eri aloilla ja tasoilla.

2.   Kukin sopimuspuoli kyseisessä sopimuspuolessa oikeus- ja hallintojärjestelmänsä mukaisesti ylläpitää tai vahvistaa rakennetta, johon kuuluu tarvittaessa yksi tai useampi riippumaton järjestelmä ja jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa, taikka nimeää tai perustaa tällaisen rakenteen. Nimetessään tai perustaessaan tällaisen järjestelmän sopimuspuolet ottavat huomioon periaatteet, jotka koskevat ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi toimivien kansallisten instituutioiden asemaa ja toimintaa.

3.   Kansalaisyhteiskunta, erityisesti vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, on osallistettava ja se osallistuu seurantamenettelyyn täysimääräisesti.

34 artikla

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea

1.   Perustetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea, jäljempänä ’komitea’, joka suorittaa jäljempänä määrättyjä tehtäviä.

2.   Tämän yleissopimuksen voimaantulon ajankohtana komitea koostuu 12 asiantuntijasta. Sen jälkeen, kun lisäksi kuusikymmentä sopimuspuolta on ratifioinut yleissopimuksen tai liittynyt siihen, komitean jäsenmäärää lisätään kuudella, jolloin jäseniä on enimmillään 18.

3.   Komitean jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan, ja heillä on oltava korkea moraali sekä tunnustettu pätevyys ja kokemus tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Nimetessään ehdokkaansa sopimuspuolten on otettava asianmukaisesti huomioon tämän yleissopimuksen 4 artiklan 3 kappaleen määräys.

4.   Sopimuspuolet valitsevat komitean jäsenet, kiinnittäen huomiota tasapuoliseen maantieteelliseen jakaumaan, eri kulttuurimuotojen ja merkittävimpien oikeusjärjestelmien edustukseen, eri sukupuolten tasapainoiseen edustukseen sekä vammaisten asiantuntijoiden osallistumiseen.

5.   Komitean jäsenet valitaan salaisella lippuäänestyksellä sellaisten henkilöiden luettelosta, jotka sopimuspuolet ovat nimenneet kansalaistensa joukosta sopimuspuolten kokouksessa. Näissä kokouksissa, jotka ovat päätösvaltaisia kahden kolmasosan sopimuspuolista ollessa läsnä, valitaan komiteaan ne henkilöt, jotka saavat eniten ääniä sekä ehdottoman enemmistön läsnä olevien ja äänestävien sopimuspuolten edustajien äänistä.

6.   Ensimmäinen vaali toimitetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä. Vähintään neljä kuukautta ennen kunkin vaalin ajankohtaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää sopimuspuolille kirjeen, jossa näitä kehotetaan nimeämään ehdokkaansa kahden kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen pääsihteeri laatii aakkosellisen luettelon kaikista näin nimetyistä henkilöistä mainiten heidät nimenneet sopimuspuolet ja toimittaa luettelon tämän yleissopimuksen sopimuspuolille.

7.   Komitean jäsenet valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Heidät voidaan valita uudelleen yhden kerran. Kuuden ensimmäisessä vaalissa valitun jäsenen toimikausi päättyy kuitenkin kahden vuoden kuluttua; tämän artiklan 5 kappaleessa tarkoitetun kokouksen puheenjohtaja valitsee näiden kuuden jäsenen nimet arvalla välittömästi ensimmäisen vaalin jälkeen.

8.   Komitean kuusi lisäjäsentä valitaan säännöllisten vaalien yhteydessä tämän artiklan asianmukaisten määräysten mukaisesti.

9.   Jos komitean jäsen kuolee tai eroaa tai ilmoittaa, ettei hän muusta syystä enää voi suorittaa tehtäviään, jäsenen nimennyt sopimuspuoli nimeää jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen asiantuntijan, jolla on tämän artiklan asianomaisissa määräyksissä vaadittava pätevyys ja joka täyttää niissä esitetyt vaatimukset.

10.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä itse.

11.   Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri järjestää henkilöstön ja toimintaedellytykset, jotka tarvitaan komitean tehtävien tehokkaaksi suorittamiseksi tämän yleissopimuksen mukaisesti, sekä kutsuu koolle sen ensimmäisen kokouksen.

12.   Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen suostumuksella tämän yleissopimuksen mukaisesti perustetun komitean jäsenet saavat korvausta Yhdistyneiden Kansakuntien varoista ehdoilla, joista yleiskokous voi päättää ottaen huomioon komitean tehtävien tärkeyden.

13.   Komitean jäsenillä on oikeus niihin Yhdistyneiden Kansakuntien tehtävissä toimivien asiantuntijoiden toimintaedellytyksiin, erioikeuksiin ja -vapauksiin, joista määrätään Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja -vapauksia koskevan yleissopimuksen asianmukaisissa määräyksissä.

35 artikla

Sopimuspuolten raportit

1.   Kukin sopimuspuoli antaa komitealle Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin välityksellä kattavan raportin niistä toimista, joihin se on ryhtynyt täyttääkseen tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa, sekä tässä yhteydessä tapahtuneesta kehityksestä kahden vuoden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta kyseisen sopimuspuolen osalta.

2.   Tämän jälkeen sopimuspuolet antavat seuraavat raporttinsa vähintään neljän vuoden välein ja lisäksi komitean pyynnöstä.

3.   Komitea päättää raporttien sisältöä koskevista ohjeista.

4.   Sopimuspuolen, joka on antanut ensimmäisen kattavan raporttinsa komitealle, ei tarvitse myöhemmissä raporteissaan toistaa aiemmin annettuja tietoja. Sopimuspuolia kehotetaan komitealle annettavia raportteja valmistellessaan kiinnittämään huomiota raportointimenettelyn avoimuuteen sekä ottamaan asianmukaisesti huomioon tämän yleissopimuksen 4 artiklan 3 kappaleen määräys.

5.   Raporteissa voidaan tuoda esille tekijöitä ja ongelmia, jotka vaikuttavat tämän yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanon laajuuteen.

36 artikla

Raporttien käsittely

1.   Komitea käsittelee jokaisen raportin ja esittää niistä asianmukaisiksi katsomansa ehdotukset ja yleiset suositukset sekä toimittaa nämä kyseiselle sopimuspuolelle. Sopimuspuoli voi vastata antamalla komitealle valitsemiaan tietoja. Komitea voi pyytää sopimuspuolilta tämän yleissopimuksen täytäntöönpanon kannalta merkityksellisiä lisätietoja.

2.   Jos sopimuspuoli myöhästyy merkittävästi raporttinsa antamisessa, komitea voi ilmoittaa sopimuspuolelle tarpeesta selvittää tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa sopimuspuolessa komitean käytettävissä olevien luotettavien tietojen perusteella, mikäli sopimuspuoli ei anna raporttia kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Komitea kutsuu sopimuspuolen osallistumaan selvitykseen. Jos sopimuspuoli tämän ilmoituksen johdosta antaa vaadittavan raportin, sovelletaan tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä.

3.   Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri saattaa raportit kaikkien sopimuspuolten saataville.

4.   Sopimuspuolet saattavat raporttinsa laajasti yleisön saataville omissa maissaan ja helpottavat näihin kertomuksiin liittyvien ehdotusten ja yleisten suositusten saatavuutta.

5.   Jos komitea katsoo sen tarpeelliseksi, se toimittaa Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöille, rahastoille ja ohjelmille sekä muille toimivaltaisille elimille sopimuspuolten raportteja vastatakseen pyyntöön tai siihen sisältyvään teknisen neuvonnan tai avun tarpeen ilmaukseen, yhdessä komitean näitä pyyntöjä tai ilmauksia koskevien mahdollisten havaintojen ja suositusten kanssa.

37 artikla

Sopimuspuolten ja komitean välinen yhteistyö

1.   Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä komitean kanssa ja avustavat sen jäseniä näiden tehtävän täyttämisessä.

2.   Suhteissaan sopimuspuoliin komitea ottaa asianmukaisesti huomioon tavat ja keinot, joilla voidaan parantaa kansallisia valmiuksia panna tämä yleissopimus täytäntöön, muun muassa kansainvälisellä yhteistyöllä.

38 artikla

Komitean suhde muihin elimiin

Tämän yleissopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi ja kansainvälisen yhteistyön kannustamiseksi sopimuksen soveltamisalalla:

a)

Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöillä ja muilla sen elimillä on oikeus olla edustettuina tämän yleissopimuksen sellaisten määräysten täytäntöönpanon arvioinnissa, jotka kuuluvat niiden toimialaan. Komitea voi tarvittaessa pyytää erityisjärjestöjä ja muita sopiviksi katsomiaan toimivaltaisia yhteisöjä antamaan asiantuntija-apua niiden toimialaan kuuluvissa yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa kysymyksissä. Komitea voi pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjä ja muita sen elimiä antamaan raportteja yleissopimuksen täytäntöönpanosta niiden toimialoilla;

b)

tehtäväänsä suorittaessaan komitea kuulee tarvittaessa muita asiaan liittyviä kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla perustettuja elimiä tarkoituksena varmistaa raportointiohjeiden, ehdotusten ja yleisten suositusten yhdenmukaisuus sekä välttää moninkertaisuutta ja päällekkäisyyttä eri elinten tehtävien suorittamisessa.

39 artikla

Komitean raportti

Komitea antaa kahden vuoden välein raportin toiminnastaan yleiskokoukselle sekä talous- ja sosiaalineuvostolle, ja se voi esittää ehdotuksia ja yleisiä suosituksia, jotka perustuvat sen sopimuspuolilta saamien raporttien ja tietojen tutkimiseen. Nämä ehdotukset ja yleiset suositukset sisällytetään komitean raporttiin yhdessä sopimuspuolten mahdollisten huomioiden kanssa.

40 artikla

Sopimuspuolten kokous

1.   Sopimuspuolet kokoontuvat säännöllisesti sopimuspuolten kokoukseen käsittelemään tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita.

2.   Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri kutsuu koolle sopimuspuolten kokouksen. Seuraavat sopimuspuolten kokoukset Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri kutsuu koolle kahden vuoden välein tai kyseisen kokouksen päätöksen mukaan.

41 artikla

Tallettaja

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri toimii tämän yleissopimuksen tallettajana.

42 artikla

Allekirjoittaminen

Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille ja alueellisen yhdentymisen järjestöille Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 30 päivästä maaliskuuta 2007 lukien.

43 artikla

Sitoumuksen ilmaiseminen

Tämä yleissopimus on sen allekirjoittajavaltioiden ratifioitava ja sen allekirjoittavien alueellisen yhdentymisen järjestöjen virallisesti vahvistettava. Yleissopimus on avoinna liittymistä varten valtioille tai alueellisen yhdentymisen järjestöille, jotka eivät ole allekirjoittaneet sitä.

44 artikla

Alueellisen yhdentymisen järjestöt

1.   ’Alueellisen yhdentymisen järjestö’ tarkoittaa tietyn alueen täysivaltaisten valtioiden muodostamaa järjestöä, jolle sen jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivaltaa tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Tällaiset järjestöt ilmoittavat virallista vahvistamista koskevissa asiakirjoissaan tai liittymiskirjoissaan toimivaltansa laajuuden tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta. Myöhemmin ne ilmoittavat tallettajalle mahdollisista merkittävistä toimivaltansa laajuuden muutoksista.

2.   Tässä yleissopimuksessa olevia viittauksia ”sopimuspuoliin” sovelletaan näihin järjestöihin niiden toimivallan rajoissa.

3.   Sovellettaessa tämän yleissopimuksen 45 artiklan 1 kappaletta ja 47 artiklan 2 ja 3 kappaletta ei oteta lukuun alueellisen yhdentymisen järjestön tallettamia asiakirjoja.

4.   Alueellisen yhdentymisen järjestöt voivat toimivaltaansa kuuluvissa asioissa käyttää äänioikeuttaan sopimuspuolten kokouksessa, jolloin niiden käytettävissä oleva äänimäärä on yhtä suuri kuin niiden tämän yleissopimuksen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden määrä. Tällainen järjestö ei saa käyttää äänioikeuttaan, jos jokin sen jäsenvaltioista käyttää omaa äänioikeuttaan, ja päinvastoin.

45 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun kahdeskymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu.

2.   Kunkin sellaisen valtion tai alueellisen yhdentymisen järjestön osalta, joka ratifioi tai virallisesti vahvistaa yleissopimuksen tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kahdeskymmenes asianmukainen asiakirja on talletettu, yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on tallettanut oman asianmukaisen asiakirjansa.

46 artikla

Varaumat

1.   Tämän yleissopimuksen tavoitteen ja tarkoituksen vastaisia varaumia ei saa tehdä.

2.   Varaumat voidaan peruuttaa milloin tahansa.

47 artikla

Muutokset

1.   Sopimuspuoli voi ehdottaa tämän yleissopimuksen muuttamista ja toimittaa muutosehdotuksensa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Pääsihteeri toimittaa muutosehdotukset tiedoksi sopimuspuolille ja pyytää näitä ilmoittamaan, kannattavatko ne sopimuspuolten kokouksen koolle kutsumista ehdotusten käsittelemistä ja niistä päättämistä varten. Jos neljän kuukauden kuluessa tällaisesta tiedonannosta vähintään kolmasosa sopimuspuolista ilmoittaa kannattavansa kokouksen koolle kutsumista, pääsihteeri kutsuu kokouksen koolle Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa. Pääsihteeri toimittaa muutoksen, jonka läsnä olevien ja äänestävien sopimuspuolten kahden kolmasosan enemmistö on hyväksynyt, yleiskokouksen hyväksyttäväksi ja sen jälkeen kaikkien sopimuspuolten hyväksyttäväksi.

2.   Tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti hyväksytty ja vahvistettu muutos tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun talletettujen hyväksymiskirjojen määrä on noussut kahteen kolmasosaan sopimuspuolten määrästä kokouksen antaman hyväksymisen ajankohtana. Sen jälkeen muutos tulee voimaan sopimuspuolen osalta kolmantenakymmenentenä päivänä sopimuspuolen oman hyväksymiskirjan tallettamisen jälkeen. Muutos sitoo ainoastaan niitä sopimuspuolia, jotka ovat hyväksyneet sen.

3.   Jos sopimuspuolten kokous yksimielisesti niin päättää, tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti hyväksytty muutos, joka koskee yksinomaan 34, 38, 39 ja 40 artiklaa, tulee kaikkien sopimuspuolten osalta voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun talletettujen hyväksymiskirjojen määrä on noussut kahteen kolmasosaan sopimuspuolten määrästä kokouksen antaman hyväksymisen ajankohtana.

48 artikla

Irtisanominen

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivämäärästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

49 artikla

Saavutettava muoto

Tämän yleissopimuksen tekstin on oltava käytettävissä kaikille saavutettavissa muodoissa.

50 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämän yleissopimuksen arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.


LIITE II

 

ILMOITUS EUROOPAN YHTEISÖN TOIMIVALLASTA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSIA KOSKEVAN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN YLEISSOPIMUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVISSA ASIOISSA

(Yleissopimuksen 44 artiklan 1 kohdan nojalla annettu ilmoitus)

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, 44 artiklan 1 kohdassa määrätään, että alueellisen yhdentymisen järjestön virallista vahvistamista tai liittymistä koskevassa asiakirjassa on oltava ilmoitus sen toimivallan laajuudesta yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Euroopan yhteisön nykyiset jäsenet ovat Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Tšekin tasavalta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Irlanti, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Puolan tasavalta, Portugalin tasavalta, Romania, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.

Euroopan yhteisö toteaa, että yleissopimusta sovellettaessa ilmaisu ”sopimusvaltiot” koskee alueellisen yhdentymisen järjestöjä niiden toimivallan rajoissa.

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista sovelletaan Euroopan yhteisön toimivallan osalta sellaisiin alueisiin, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, perustamissopimuksessa ja erityisesti sen 299 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

Perustamissopimuksen 299 artiklan nojalla tätä ilmoitusta ei sovelleta niihin jäsenvaltioiden alueisiin, joilla perustamissopimusta ei sovelleta, eikä se vaikuta asianomaisten jäsenvaltioiden yleissopimuksen perusteella näiden alueiden puolesta ja takia mahdollisesti antamiin säädöksiin tai esittämiin kantoihin.

Tässä ilmoituksessa ilmoitetaan yleissopimuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mitä toimivaltaa jäsenvaltiot ovat siirtäneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen nojalla yhteisölle yleissopimuksen kattamilla aloilla.

Yhteisön toimivallan laajuus ja harjoittaminen kehittyvät luonnostaan jatkuvasti, joten yhteisö täydentää tai muuttaa tätä ilmoitusta tarvittaessa yleissopimuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Joissain asioissa Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta ja joissain muissa asioissa toimivalta on jaettu Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltiot ovat edelleen toimivaltaisia kaikissa sellaisissa asioissa, joissa toimivaltaa ei ole siirretty Euroopan yhteisölle.

Tällä hetkellä:

1.

Yhteisöllä on yksinomainen toimivalta valtiontuen yhteismarkkinoille soveltuvuuden ja yhteisen tullitariffin osalta

Siltä osin kuin yleissopimuksen määräykset vaikuttavat yhteisön lainsäädännön säännöksiin Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta hyväksyä tällaiset velvoitteet oman julkishallintonsa osalta. Tältä osin yhteisö ilmoittaa, että sillä on toimivalta puuttua vaalilla valitsemattomien virkamiesten palvelukseen oton, palvelussuhteen ehtojen, palkkauksen, koulutuksen jne. järjestämiseen henkilöstösääntöjen ja henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti (1).

2.

Yhteisö käyttää jaettua toimivaltaa jäsenvaltioiden kanssa vammaisuuteen perustuvan syrjinnän torjumista koskevissa toimissa, tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaassa liikkuvuudessa, maataloudessa, rautatie-, maantie-, meri- ja lentoliikenteessä, verotuksessa, sisämarkkinoissa, miesten ja naisten samapalkkaisuudessa, Euroopan laajuisia verkkoja koskevassa politiikassa ja tilastoissa.

Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta liittyä tähän yleissopimukseen kyseisten asioiden osalta ainoastaan siinä määrin kuin yleissopimuksen määräykset tai yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi hyväksytyt oikeudelliset asiakirjat vaikuttavat Euroopan yhteisön aiemmin vahvistamiin yhteisiin sääntöihin. Jos yhteisön sääntöjä on olemassa, mutta niihin ei vaikuteta, etenkin siinä tapauksessa, että yhteisön säännöksissä vahvistetaan ainoastaan vähimmäisvaatimukset, toimivalta on jäsenvaltioilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön toimivaltaa kyseisellä alalla. Muissa tapauksissa toimivalta kuuluu jäsenvaltioille. Luettelo Euroopan yhteisön antamista asiaankuuluvista säädöksistä on lisäyksessä. Niistä johtuvan Euroopan yhteisön toimivallan laajuus on arvioitava kunkin säädöksen täsmällisten säännösten mukaisesti ja erityisesti sen perusteella, missä määrin niissä säädetään yhteisiä sääntöjä.

3.

Seuraavat EY:n politiikat voivat myös olla merkityksellisiä YK:n yleissopimuksen kannalta: Jäsenvaltiot ja yhteisö pyrkivät kehittämään yhdessä yhteensovitettua työllisyysstrategiaa. Yhteisö myötävaikuttaa laadukkaan koulutuksen kehittämiseen kannustamalla jäsenvaltioita keskinäiseen yhteistyöhön sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa. Yhteisö toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia. Edistääkseen koko yhteisön sopusointuista kehitystä yhteisö kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Yhteisö harjoittaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja tekee taloudellista, teknistä ja rahoitusyhteistyötä kolmansien maiden kanssa sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa kyseisillä aloilla.


(1)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

Lisäys

YLEISSOPIMUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIIN ASIOIHIN LIITTYVÄT YHTEISÖN SÄÄDÖKSET

Seuraavassa luetellut yhteisön säädökset kuvaavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti yhteisölle kuuluvan toimivallan laajuutta. Erityisesti joissain asioissa Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta ja joissain muissa asioissa toimivalta on jaettu Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden kesken. Näistä säädöksistä johtuvan yhteisön toimivallan laajuus on arvioitava kunkin säädöksen täsmällisten säännösten mukaisesti ja erityisesti sen perusteella, missä määrin niissä säädetään yhteisiä sääntöjä, joihin yleissopimuksen määräykset vaikuttavat.

esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta (EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/85/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, matkustajien kuljetuksessa käytettäviä, kuljettajan istuimen lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinta käsittäviä ajoneuvoja koskevista erityissäännöksistä sekä direktiivien 70/156/ETY ja 97/27/EY muuttamisesta (EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1).

Neuvoston direktiivi 96/48/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/50/EY (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 114).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/16/EY, 19 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/50/EY (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 114).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/87/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 82/714/ETY kumoamisesta (EUVL L 389, 30.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/24/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 17.5.2003, s. 18).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

Komission päätös 2008/164/EY, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007, liikuntarajoitteisia henkilöitä Euroopan laajuisessa tavanomaisessa ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmässä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 64, 7.3.2008, s. 72).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 213, 7.9.1995, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/42/EY (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/39/EY (EYVL L 176, 5.7.2002, s. 21) sekä direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/6/EY (EUVL L 52, 27.2.2008, s. 3).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).

Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi 11 päivänä joulukuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/66/EY (EUVL L 335, 20.12.2007, s. 31).

Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi 11 päivänä joulukuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/66/EY (EUVL L 335, 20.12.2007, s. 31.

itsenäisen elämisen ja sosiaalisen osallisuuden, työn ja työllistymisen alalla

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16).

Komission asetus (EY) N:o 800/2008, annettu 6 päivänä elokuuta 2008, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (EUVL L 214, 9.8.2008, s. 3).

Komission asetus (ETY) N:o 2289/83, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1983, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 70–78 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta (EYVL L 220, 11.8.1983, s. 15).

Neuvoston direktiivi 83/181/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta (EYVL L 105, 23.4.1983, s. 38).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 918/83, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1).

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetulla neuvoston direktiivillä 2009/47/EY (EUVL L 116, 9.5.2009, s. 18).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51).

henkilökohtaisen liikkumisen alalla

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista (EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta (EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1899/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta (EUVL L 377, 27.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 8/2008, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta kaupallisiin lentokoneella suoritettaviin ilmakuljetuksiin sovellettavien yhteisten teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen osalta (EUVL L 10, 12.1.2008, s. 1).

tiedonsaatavuuden osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä EUVL L 311, 28.11.2001, s. 67, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/27/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 34).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (”sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi”) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).

tilastojen ja tietojenkeruun osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

Neuvoston asetus (EY) N:o 577/98, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä (EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3), ja siihen liittyvät täytäntöönpanoasetukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) (EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1), ja siihen liittyvät täytäntöönpanoasetukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 458/2007, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2007, eurooppalaisesta sosiaalisen suojelun integroidusta tilastointijärjestelmästä (ESSPROS) (EUVL L 113, 30.4.2007, s. 3), ja siihen liittyvät täytäntöönpanoasetukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 70).

kansainvälisen yhteistyön alalla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 718/2007, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2007, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 täytäntöönpanosta (EUVL L 170, 29.6.2007, s. 1).


LIITE III

EUROOPAN YHTEISÖN VARAUMA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSIA KOSKEVAN YK:N YLEISSOPIMUKSEN 27 ARTIKLAN 1 KOHDAN OSALTA

Euroopan yhteisö ilmoittaa, että yhteisön oikeuden (erityisesti yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY) nojalla sen jäsenvaltiot voivat tarvittaessa tehdä omia varaumiaan vammaisyleissopimuksen 27 artiklan 1 kohtaan siltä osin kuin kyseisen neuvoston direktiivin 3 artiklan 4 kohdassa niille annetaan oikeus jättää vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle siltä osin, kuin on kyse työstä puolustusvoimien palveluksessa. Tästä syystä yhteisö ilmoittaa tekevänsä yleissopimuksen tämän rajoittamatta edellä mainittua oikeutta, joka jäsenvaltioilla on yhteisön oikeuden nojalla.


27.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/62


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

ensimmäisten alueiden määrittämisestä viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottoa varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8542)

(ainoastaan bulgarian-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2010/49/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 (VIS-asetus) (1) ja erityisesti sen 48 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 767/2008 48 artiklassa säädetään VIS-järjestelmän asteittaisesta käyttöönotosta. Tämän vuoksi on tarpeen määrittää ne ensimmäiset alueet, joilla VIS-järjestelmään käsiteltäväksi tulevia tietoja, mukaan luettuina valokuvat ja sormenjäljet, kerätään ja siirretään VIS-järjestelmään kyseisen alueen kaikista viisumihakemuksista järjestelmän asteittaisen käyttöönoton ensimmäisissä vaiheissa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 767/2008 48 artiklan 4 kohdassa säädetään näiden alueiden määrittelystä seuraavin perustein: laittoman maahanmuuton todennäköisyys, jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat ja mahdollisuus kerätä biometrisiä tunnistetietoja alueen kaikilta paikkakunnilta.

(3)

Komissio on tehnyt arvioinnin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden VIS-järjestelmän asteittaista käyttöönottoa varten vuonna 2005 määrittelemistä alueista ja ottanut tässä yhteydessä huomioon ensimmäistä perustetta varten muun muassa sen, kuinka usein viisumi ja maahantulo on keskimäärin evätty kullakin alueella ja kolmatta perustetta varten sen seikan, että konsuliedustusta olisi lisättävä tietyillä alueilla, jotta VIS-järjestelmä voitaisiin ottaa niillä tehokkaasti käyttöön.

(4)

Tämän arvioinnin mukaan Pohjois-Afrikan olisi oltava ensimmäinen alue, jolla viisumitietoja olisi ryhdyttävä keräämään ja siirtämään VIS-järjestelmään kaikista viisumihakemuksista.

(5)

Seuraavan alueen, jolla viisumitietoja olisi ryhdyttävä keräämään ja siirtämään VIS-järjestelmään kaikista viisumihakemuksista, olisi oltava Lähi-itä lukuun ottamatta miehitettyä palestiinalaisaluetta, koska siellä saattaisi esiintyä merkittäviä teknisiä vaikeuksia asianomaisten konsuliedustustojen varustamisessa. Myöhemmin olisi tehtävä päätös VIS-järjestelmän käyttöönotosta myös tällä alueella.

(6)

Kolmannen alueen, jolla viisumitietoja olisi ryhdyttävä keräämään ja siirtämään VIS-järjestelmään kaikista viisumihakemuksista, olisi oltava Persianlahden alue.

(7)

Jotta laittoman maahanmuuton torjuntaan ja sisäisen turvallisuuden varmistamiseen ei syntyisi katkoksia, Schengen-alueen rajanylityspaikat olisi nimettävä järjestelmän käyttöönotossa erilliseksi alueeksi ulkorajoilla tehtävien viisumihakemusten käsittelemiseksi. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä aloittamaan tietojen kerääminen ja siirtäminen VIS-järjestelmään ulkorajojen ylityspaikoilla mahdollisimman pian, jotta kyseessä olevilta alueilta tulevat kolmansien maiden kansalaiset eivät pääsisi kiertämään järjestelmän käyttöönottoa näillä alueilla tekemällä hakemuksensa ulkorajoilla.

(8)

Komissio vahvistaa järjestelmän käyttöönottopäivät kunkin alueen osalta asetuksen (EY) N:o 767/2008 48 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.

(9)

Uusien alueiden määrittelystä olisi tehtävä päätöksiä myöhemmin sellaisen näitä muita alueita koskevan ajantasaisen lisäarvioinnin perusteella, jossa on otettu huomioon asiaankuuluvat perusteet ja järjestelmän käyttöönotosta tämän päätöksen mukaisilla ensimmäisillä alueilla saadut kokemukset.

(10)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistunut asetuksen (EY) N:o 767/2008 antamiseen, joten asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta siihen. Koska asetuksella (EY) N:o 767/2008 kuitenkin kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska on edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti ilmoittanut 13 päivänä lokakuuta 2008 päivätyllä kirjeellä, että se saattaa tämän säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi Tanskan on kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteiden nojalla pantava tämä päätös täytäntöön.

(11)

Tällä päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn päätöksen 2000/365/EY (2) mukaisesti. Tämän vuoksi päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä päätöstä sovelleta siihen. Siksi tätä päätöstä ei pitäisi osoittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

(12)

Tällä päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (3) mukaisesti. Tämän vuoksi päätös ei sido Irlantia eikä päätöstä sovelleta siihen. Siksi tätä päätöstä ei pitäisi osoittaa Irlannille.

(13)

Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (4) ja jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (5) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(14)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa (6) Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätösten 2008/146/EY (7) ja 2008/149/YOS (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(15)

Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa, joka koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen, ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätösten 2008/261/EY (9) ja 2008/262/EY (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(16)

Kyproksen osalta tämä päätös on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muutoin siihen liittyvä säädös.

(17)

Bulgarian ja Romanian osalta tämä päätös on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muutoin siihen liittyvä säädös.

(18)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 (11) 51 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Alueet, joilla tietojen kerääminen ja siirtäminen viisumitietojärjestelmään (VIS) aloitetaan asetuksen (EY) N:o 767/2008 48 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti, ovat seuraavat:

Ensimmäinen alue:

Algeria,

Egypti,

Libya,

Mauritania,

Marokko,

Tunisia.

Toinen alue:

Israel,

Jordania,

Libanon,

Syyria.

Kolmas alue:

Afganistan,

Bahrain,

Iran,

Irak,

Kuwait,

Oman,

Qatar,

Saudi-Arabia,

Yhdistyneet arabiemiirikunnat,

Jemen.

2 artikla

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 562/2006 (12) määritellyt ulkorajojen ylityspaikat muodostavat erillisen alueen. Ulkorajoilla tehtäviin viisumihakemuksiin liittyvien tietojen kerääminen ja siirtäminen VIS-järjestelmään aloitetaan asetuksen (EY) N:o 767/2008 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasavallalle ja Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(8)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50.

(9)  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3.

(10)  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 5.

(11)  EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4.

(12)  EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.