ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.021.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 21

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
26. tammikuu 2010


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 23/2010, annettu 14 päivänä tammikuuta 2010, Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin sellaisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2010 sekä asetusten (EY) N:o 1359/2008, (EY) N:o 754/2009, (EY) N:o 1226/2009 ja (EY) N:o 1287/2009 muuttamisesta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

Neuvosto

26.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 21/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 23/2010,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2010,

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin sellaisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2010 sekä asetusten (EY) N:o 1359/2008, (EY) N:o 754/2009, (EY) N:o 1226/2009 ja (EY) N:o 1287/2009 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 alakohdan,

ottaa huomioon turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyviä toimenpiteitä.

(2)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (2) edellytetään, että neuvosto vahvistaa toimenpiteitä, jotka koskevat vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista, ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja taloudelliset lausunnot sekä erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) laatimat kertomukset.

(3)

Neuvoston tehtävänä on vahvistaa kutakin kalastusta tai kalastusryhmää koskevat suurimmat sallitut saaliit (TAC). Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kannan tai kalastuksen osalta ja ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet. Jotta varmistetaan, että kalastusmahdollisuudet on vahvistettu parhaalle mahdolliselle tasolle ja että niitä sovelletaan tehokkaasti, olisi lisäksi vahvistettava tietyt niille olennaiset ja niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset.

(4)

TACit olisi vahvistettava saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat samalla varmistaen eri kalastussektorien välisen oikeudenmukaisen kohtelun. Tältä osin on tarpeen ottaa huomioon kannanotot, jotka on tuotu esiin sidosryhmien kuulemisissa, erityisesti 23 päivänä heinäkuuta 2009 järjestetyssä neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean, asianomaisten alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien ja jäsenvaltioiden välisessä kokouksessa sekä 29 päivänä syyskuuta 2009 järjestetyssä neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean ja asianomaisten alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien välisessä kokouksessa.

(5)

Monivuotisten suunnitelmien piiriin kuuluvien kantojen TACit olisi vahvistettava mainituissa suunnitelmissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Sen vuoksi kummeliturskakannan, keisarihummerikannan, Biskajanlahden, läntisen Englannin kanaalin ja Pohjanmeren merianturakannan, Pohjanmeren punakampelakannan, Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan, Kattegatin, Pohjanmeren, Skagerrakin, itäisen Englannin kanaalin, Skotlannin länsipuolisen alueen ja Irlanninmeren turskakannan TACit olisi vahvistettava pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 811/2004 (3), etelänkummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2166/2005 (4),

Monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Biskajanlahdella 23 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 388/2006 (5), monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Englannin kanaalin länsiosassa 7 päivänä toukokuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2007 (6), punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantoja hyödyntävää kalastusta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta Pohjanmerellä 11 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 (7), Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1300/2008 (8), asetuksen (EY) N:o 1342/2008 ja tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä 6 päivänä huhtikuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 302/2009 (9) sääntöjen mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 2 artiklan mukaisesti on määriteltävä kannat, joihin sovelletaan mainitussa asetuksessa tarkoitettuja eri toimenpiteitä.

(7)

Kalastustoimia, joita toteutetaan yksinomaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin, ei olisi sisällytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan, lukuun ottamatta sellaisten alusten toteuttamia toimia, jotka osallistuvat kalastustietojen kirjaamiseen liittyviin aloitteisiin.

(8)

Tiettyjen lajien, kuten tiettyjen hailajien osalta jopa rajoitettu kalastustoiminta voisi vaarantaa vakavasti niiden säilymisen. Tällaisten lajien kalastusmahdollisuuksia olisi sen tähden rajoitettava täysimääräisesti asettamalla yleinen kielto pyytää näitä lajeja.

(9)

On tarpeen vahvistaa vuoden 2010 suurimmat sallitut pyyntiponnistukset asetuksen (EY) N:o 2166/2005 8 artiklan, asetuksen (EY) N:o 509/2007 5 artiklan, asetuksen (EY) N:o 676/2007 9 artiklan, asetuksen (EY) N:o 1342/2008 11 ja 12 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 302/2009 5 ja 9 artiklan mukaisesti samalla kun otetaan huomioon tiettyjen alusryhmien sulkemisesta asetuksen (EY) N:o 1342/2008 III luvussa säädetyn pyyntiponnistusjärjestelmän ulkopuolelle 27 päivänä heinäkuuta 2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 754/2009 (10).

(10)

ICESin lausunnon mukaisesti on tarpeen jatkaa ja tarkistaa tuulenkalan pyyntiponnistuksen hallinnointijärjestelmää ICES -alueilla II a, III a ja IV sijaitsevilla EU:n vesillä.

(11)

ICESin uusimpien tieteellisten lausuntojen nojalla ja Koillis-Atlantin kalastussopimuksen (NEAFC) puitteissa tehtyjen kansainvälisten sitoumusten mukaisesti on tarpeen rajoittaa tiettyjen syvänmeren lajien pyyntiponnistusta.

(12)

Kalastusmahdollisuudet olisi käytettävä alaa koskevan unionin lainsäädännön ja erityisesti seuraavien asetusten mukaisesti: jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annettu komission asetus (ETY) 2807/83 (11), kalastusalusten ominaisuuksista 22 päivänä syyskuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2930/86 (12), kalastusalusten merkitsemistä ja asiakirjoilla todistamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä 20 päivänä toukokuuta 1987 annettu komission asetus (ETY) N:o 1381/87 (13), yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (14) 21 artikla, erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöksistä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1627/94 (15), kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30 päivänä maaliskuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 (16), syvänmeren

kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä 16 päivänä joulukuuta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2347/2002 (17), tiettyjä yhteisön kalastusalueita ja kalavaroja koskevan pyyntiponnistuksen hallinnoinnista 4 päivänä marraskuuta 2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1954/2003 (18), alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2244/2003 (19), kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella 22 päivänä maaliskuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 601/2004 (20), grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä 20 päivänä joulukuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2115/2005 (21),

asetus (EY) N:o 2166/2005, asetus (EY) N:o 388/2006, kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista 21 päivänä joulukuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1966/2006 (22), kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä 21 päivänä joulukuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006 (23), asetus (EY) N:o 509/2007, eräiden laajalti vaeltavien kalakantojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 7 päivänä toukokuuta 2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 520/2007 (24), asetus (EY) N:o 676/2007, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2007 (25), laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008 (26), yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille 29 päivänä syyskuuta 2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008 (27),

kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1966/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (28), asetus (EY) N:o 1300/2008, asetus (EY) N:o 1342/2008, muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa asetuksessa (EY) N:o 216/2009 (29), Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimia koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa asetuksessa (EY) N:o 217/2009 (30) Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tietojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) 11 päivänä maaliskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 218/2009 (31), asetus (EY) N:o 302/2009 ja yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen 20 päivänä marraskuuta 2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 (32).

(13)

Norjan (33), Färsaarten (34) ja Grönlannin (35) kanssa kalastussuhteita koskevissa sopimuksissa ja pöytäkirjoissa määrätyn menettelyn mukaisesti unioni on neuvotellut kalastusoikeuksista näiden kumppanien kanssa. Neuvottelut Grönlannin kanssa saatiin päätökseen 25 päivänä marraskuuta 2009, jolloin vahvistettiin vuotta 2010 koskevat EU:n alusten kalastusmahdollisuudet Grönlannin vesillä. Neuvotteluja Färsaarten ja Norjan kanssa ei ole saatu päätökseen, ja vuotta 2010 koskevat kalastusjärjestelyt näiden kumppaneiden kanssa tehtäneen vuoden 2010 alussa. Jotta unionin kalastustoiminta ei keskeytyisi, samalla kun voidaan noudattaa tarpeellista joustavuutta näistä järjestelyistä päätettäessä vuoden 2010 alussa, on asianmukaista, että unioni vahvistaa väliaikaiset kalastusmahdollisuudet kalakannoille, joita nämä järjestelyt koskevat, siihen saakka kunnes järjestelyistä on päästy sopimukseen.

(14)

Unioni on useiden kalastusjärjestöjen sopimuspuoli ja osallistuu muiden järjestöjen toimintaan yhteistyötä tekevänä muuna kuin sopimuspuolena. Lisäksi unioni hallinnoi vuoden 2003 liittymisasiakirjan nojalla Puolan tasavallan Euroopan unioniin liittymispäivästä lähtien Puolan tasavallan aiemmin tekemiä kalastussopimuksia, kuten seitivarojen säilyttämisestä ja hallinnoinnista keskisellä Beringinmerellä tehtyä yleissopimusta. Nämä kalastusjärjestöt ovat suositelleet useiden eri toimenpiteiden käyttöönottamista vuonna 2010, EU:n alusten kalastusmahdollisuudet mukaan lukien. Unionin olisi pantava täytäntöön nämä kalastusmahdollisuudet.

(15)

Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissio (IATTC) ei onnistunut vuoden 2009 vuosikokouksessaan vahvistamaan vahvistettua keltaevätonnikalan, isosilmätonnikalan ja boniitin saalisrajoituksia, ja vaikka unioni ei ole IATTC:n jäsen, on tarpeen säädellä IATTC:n lainkäyttövaltaan kuuluvien kalavarojen kalastusmahdollisuuksa niiden kestävän hoidon varmistamiseksi.

(16)

Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) hyväksyi vuoden 2009 vuosikokouksessaan ICCAT:n sopimuspuolten kalastusmahdollisuuksien vajaa- tai liikakäyttöä koskevat taulukot. ICCAT hyväksyi tässä yhteydessä päätöksen, jossa pantiin merkille, että unionin kiintiö ei tullut vuoden 2008 aikana täyteen miekkakalan pohjoisen ja eteläisen kannan, isosilmätonnikalan ja valkotonnikalan pohjoisen kannan osalta. ICCAT:n unionin kiintiöihin tekemien mukautusten huomioon ottamiseksi on tarpeen jakaa kiintiöiden vajaakäytöstä syntyneet kalastusmahdollisuudet sen mukaan, missä määrin vajaakäyttö koskee kutakin jäsenvaltiota, muuttamatta tässä asetuksessa säädettyä TACien vuosittaista jakamista koskevaa jakoperustetta. Samassa kokouksessa muutettiin tonnikalan elvytyssuunnitelmaa. Lisäksi ICCAT antoi suosituksen isosilmäkettuhaiden suojelusta. Nämä toimenpiteet on syytä toteuttaa, jotta kalakantojen säilyttämistä voidaan edistää.

(17)

Etelä-Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön perustamista koskevan, toukokuussa 2007 pidetyn kolmannen kansainvälisen kokouksen osanottajat hyväksyivät väliaikaisia toimenpiteitä, kalastusmahdollisuudet mukaan lukien, pelagisten kalastustoimien ja pohjakalastuksen sääntelemiseksi alueella ennen tällaisen alueellisen kalastusjärjestön perustamista. Näitä toimenpiteitä tarkistettiin marraskuussa 2009 pidetyssä Etelä-Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön perustamista koskevassa kahdeksannessa kansainvälisessä kokouksessa. Osanottajien tekemän sopimuksen mukaan nuo väliaikaiset toimenpiteet ovat vapaaehtoisia ja eivätkä oikeudellisesti sitovia kansainvälisen oikeuden mukaan. Yhdistyneiden Kansakuntien kalakantasopimuksen tähän liittyvien määräysten perusteella on kuitenkin suositeltavaa sisällyttää nämä toimenpiteet unionin oikeuteen.

(18)

Kaakkois-Atlantin kalastusjärjestö (SEAFO) hyväksyi vuosikokouksessaan 2009 saalisrajoituksia kahdelle uudelle SEAFO -yleissopimusalueen kalakannalle. Nämä saalisrajoitukset on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön.

(19)

Jatkuvuuden varmistamiseksi tiettyjen kolmansien maiden kalastusalusten olisi voitava kalastaa EU:n vesillä tietyin edellytyksin sekä asetusta (EY) N:o 1006/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöksiä noudattaen.

(20)

Neuvosto voi kalastusmahdollisuuksia vahvistaessaan ja asetuksen (EY) N:o 1342/2008 11 artiklan mukaisesti jättää tietyt alusryhmät tuossa asetuksessa vahvistetun pyyntiponnistusjärjestelmän ulkopuolelle jäsenvaltioiden toimittamien ja STECF:n arvioimien tietojen perusteella edellyttäen, että kyseisten alusten turskasaaliista ja poisheitetyistä määristä on saatavilla asianmukaiset tiedot, että turskasaaliiden prosenttiosuus ei ylitä 1,5 prosenttia alusryhmän kokonaissaaliista ja että alusryhmän ottaminen pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin olisi kohtuuton hallinnollinen rasite verrattuna kokonaisvaikutukseen, joka sillä on turskakantoihin. Puola on toimittanut tiedot sellaisen alusryhmän turskasaaliista, johon kuuluu yksi Pohjanmerellä seitiä vähintään 100 millimetrin silmäkoon pohjatroolilla pyytävä alus. Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tiedot kahden pohjatroolia Skotlannin länsipuolella käyttävän alusryhmän turskasaaliista. Näiden STECF:n arvioimien tietojen perusteella voidaan todeta, että näiden alusryhmien turskasaaliit poisheitettyine määrineen eivät ylitä 1,5 prosenttia niiden kokonaissaaliista. Kun lisäksi otetaan huomioon käytössä olevat valvonta- ja seurantatoimenpiteet, joilla varmistetaan näiden alusryhmien kalastustoiminnan seuranta ja valvonta, ja katsotaan, että näiden alusryhmien ottaminen pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin olisi kohtuuton hallinnollinen rasite verrattuna kokonaisvaikutukseen, joka tällä sisällyttämisellä on turskakantoihin, on asianmukaista, että näihin alusryhmiin ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1342/2008 III lukua, minkä vuoksi näiden jäsenvaltioiden pyyntiponnistusrajoitukset voidaan vahvistaa tämä huomioiden.

(21)

Perussopimuksen 291 artiklan mukaisesti olisi toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tiettyjen lyhytikäisten kantojen pyyntirajoitusten vahvistamista varten, hyväksyttävä kiireellisyyssyistä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tejdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (36) mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan seuraavat kalastusmahdollisuudet ja näiden kalastusmahdollisuuksien käyttöön toiminnallisesti liittyvät edellytykset:

tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2010, ja

tietyt pyyntiponnistusrajoitukset vuodeksi 2011 sekä tiettyjen Etelämantereen kantojen kalastusmahdollisuudet II osaston III luvun 2 jaksossa sekä liitteissä I E ja V säädetyiksi kausiksi.

2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan myös väliaikaiset kalastusmahdollisuudet tietyille kalakannoille ja kalakantaryhmille, joita Norjan ja Färsaarten kanssa tehtävät kahdenväliset kalastussopimukset koskevat, kunnes vuoden 2010 järjestelyistä käytävät neuvottelut on saatu päätökseen.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Jollei toisin säädetä, tätä asetusta sovelletaan

a)

EU:n aluksiin; ja

b)

kolmansien maiden lipun alla purjehtiviin ja kolmansissa maissa rekisteröityihin aluksiin, jäljempänä ”kolmansien maiden alukset”, EU:n vesillä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tätä asetusta, liitteen V B osassa olevan taulukon alaviitettä 1 lukuun ottamatta, ei sovelleta kalastustoimiin, jotka toteutetaan yksinomaan sellaisia tieteellisiä tutkimuksia varten, jotka suoritetaan sen jäsenvaltion luvalla ja alaisuudessa, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii ja joista on tiedotettu ennakolta komissiolle ja niille jäsenvaltioille, joiden vesillä tutkimusta suoritetaan. Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat kalastustoimia tieteellisiä tutkimuksia varten, on ilmoitettava komissiolle ja niille jäsenvaltioille, joiden vesillä tutkimusta suoritetaan, sekä ICESille ja STECF:lle kaikki tällaisten kalastustoimien tuloksena saadut saaliit.

3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten alusten kalastustoimiin, jotka osallistuvat kalastustietojen kirjaamiseen liittyviin aloitteisiin, jos tällaiseen kalastukseen on saatu lisäkiintiöitä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

a)

”EU:n alukset” tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklan d alakohdassa määriteltyjä kalastusaluksia;

b)

”EU:n vedet” tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklan a alakohdassa määriteltyjä vesiä;

c)

”suurimmat sallitut saaliit” (TACit) tarkoittaa määrää, joka voidaan pyytää ja purkaa kustakin kannasta vuosittain;

d)

”kiintiö” tarkoittaa unionille, jäsenvaltioille tai kolmansille maille myönnettyä osuutta TACista;

e)

”kansainväliset vesialueet” tarkoittaa vesiä, jotka eivät kuulu minkään valtion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan;

f)

”silmäkoko” tarkoittaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalaverkkojen silmäkoon ja langan paksuuden määrittämisen osalta 10 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 517/2008 (37) mukaisesti määritettyä silmäkokoa;

g)

”EU:n kalastusalusrekisteri” tarkoittaa rekisteriä, jonka komissio on perustanut asetuksen (EY) N:o 2371/2002 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

h)

”kalastuspäiväkirja” tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa tarkoitettua päiväkirjaa.

4 artikla

Kalastusalueet

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia alueiden määritelmiä:

a)

ICESin (kansainvälisen merentutkimusneuvosto) alueet siten kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 218/2009;

b)

”Skagerrak” tarkoittaa aluetta, joka rajoittuu lännessä linjaan Hanstholmin majakasta Lindesnesin majakkaan ja etelässä linjaan Skagenin majakasta Tistlarnan majakkaan, sekä linjaan tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla;

c)

”Kattegat” tarkoittaa aluetta, joka rajoittuu pohjoisessa linjaan Skagenin majakasta Tistlarnan majakkaan ja linjaan tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla, sekä etelässä linjoihin Hasenørestä Gniben Spidsiin, Korshagesta Spodsbjergiin ja Gilbjerg Hovedista Kulleniin;

d)

”Cádizinlahti” tarkoittaa pituuspiirin 7o 23'48″ W itäpuolella sijaitsevaa osaa ICES -alueesta IX a;

e)

CECAFin (Itäinen Keski-Atlantti tai FAOn pääasiallinen kalastusalue 34) alueet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 216/2009;

f)

NAFOn (Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö) alueet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 217/2009;

g)

SEAFO (Kaakkois-Atlantin kalastusjärjestö)-yleissopimusalue siten kuin se määritellään kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Kaakkois-Atlantilla koskevassa yleissopimuksessa (38);

h)

ICCAT (kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio)-yleissopimusalue siten kuin se määritellään Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa (39);

i)

CCAMLR (Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä tehty yleissopimus)-yleissopimusalue siten kuin se määritellään asetuksessa (EY) N:o 601/2004;

j)

IATTC (Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissio)-yleissopimusalue siten kuin se määritellään Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välisellä vuoden 1949 yleissopimuksella perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistamista koskevan yleissopimuksessa (40);

k)

IOTC (Intian valtameren tonnikalakomissio)-alue siten kuin se määritellään Intian valtameren tonnikalatoimikunnan perustamista koskevassa sopimuksessa (41);

l)

”SPRFMO (Eteläisen Tyynenmeren alueellinen kalastusjärjestö)-yleissopimusalue” tarkoittaa aavan meren aluetta, joka sijaitsee etelään viivasta 10° N, CCAMLR -yleissopimusalueen pohjoispuolella, SIOFA -yleissopimusalueen, siten kuin se määritellään Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksessa (42), itäpuolella ja Etelä-Amerikan valtioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien kalastusalueiden länsipuolella;

m)

WCPFC (Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomissio)-yleissopimusalue siten kuin se määritellään laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa Länsi- ja Keski-Tyynellämerellä koskevassa yleissopimuksessa (43);

n)

”Beringinmeren aava meri” tarkoittaa Beringinmerellä olevaa aavan meren aluetta, joka sijaitsee yli 200 meripeninkulman etäisyydellä perusviivoista, joista Beringinmeren rannikkovaltioiden aluemeren leveys mitataan.

II OSASTO

EU:N ALUSTEN KALASTUSMAHDOLLISUUDET

I LUKU

Yleiset säännökset

5 artikla

Saalisrajoitukset ja niiden jakaminen

1.   EU:n alusten saalisrajoitukset EU:n vesillä tai tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä ja näiden saalisrajoitusten jakaminen jäsenvaltioiden kesken sekä asetuksen (EY) N:o 847/96 2 artiklan mukaiset lisäedellytykset on säädetty liitteessä I.

2.   EU:n aluksilla on oikeus kalastaa liitteessä I säädettyjen kiintiöiden rajoissa Färsaarten, Grönlannin, Islannin ja Norjan kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla sekä Jan Mayenin ympärillä sijaitsevalla kalastusalueella tämän asetuksen 12 artiklassa ja liitteessä III sekä asetuksessa (EY) N:o 1006/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöksissä säädetyin edellytyksin.

3.   Komissio vahvistaa tuulenkalojen saalisrajoitukset ICES -alueilla II a, III a ja IV sijaitsevilla EU:n vesillä liitteessä II D olevassa 6 kohdassa esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

4.   Komissio vahvistaa unionin käytettävissä oleviksi villakuoreen saalisrajoituksiksi ICES -alueilla V ja XIV sijaitsevilla Grönlannin vesillä 7,7 prosenttia villakuoreen TACista heti kun tämä TAC on vahvistettu.

5.   Komissio voi asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ja vuoden 2010 alkupuoliskolla kerättävien tieteellisten tietojen perusteella tarkistaa harmaaturskaa koskevia saalisrajoituksia ICES -alueilla II a, III a ja IV sijaitsevilla EU:n vesillä sekä kilohailia koskevia saalisrajoituksia ICES -alueilla II a ja IV sijaitsevilla EU:n vesillä.

6.   Harmaaturskaa koskevan 5 kohdan mukaisen tarkistuksen seurauksena komissio voi teolliseen käyttöön tarkoitettujen sivusaaliiden huomioon ottamiseksi harmaaturskan kalastuksessa tarkistaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen valkoturskaa koskevia saalisrajoituksia ICES -alueilla II a, III a ja IV sijaitsevilla EU:n vesillä samoin kuin koljaa koskevia saalisrajoituksia ICES -alueilla II a, III ja IV sijaitsevilla EU:n vesillä.

7.   Komissio voi vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla kerättävien tieteellisten tietojen perusteella vahvistaa sardellikantaan alueella VIII sovellettavat saalisrajoitukset asetuksen (EY) N:o 2371/2010 30 artiklan 2 kohdassa mainittua menettelyä noudattaen.

6 artikla

Rauhoitetut lajit

EU:n kalastusaluksia kielletään pyytämästä, pitämästä aluksella, jälleenlaivaamasta ja purkamasta seuraavia lajeja:

a)

jättiläishai (Cetorhinus maximus) ja valkohai (Carcharodon carcharias) kaikilla EU:n ja muilla kuin EU:n vesillä;

b)

merienkeli (Squatina squatina) kaikilla EU:n vesillä;

c)

silorausku (Dipturus batis) ICES -alueilla II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX ja X sijaitsevilla EU:n vesillä;

d)

aaltorausku (Raja undulata) ja pullonokkarausku (Rostroraja alba) ICES -alueilla VI, VII, VIII, IX ja X sijaitsevilla EU:n vesillä; ja

e)

sillihai (Lamna nasus) kansainvälisillä vesillä.

7 artikla

Jakamista koskevat erityiset säännökset

1.   Liitteessä I esitetty kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 3 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävät kiintiöiden uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan nojalla sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätettävät määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105, 106 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

2.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan varo-TACia, ja mainitun asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 4 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan analyyttistä TACia, jollei tämän asetuksen liitteessä I toisin säädetä.

8 artikla

Pyyntiponnistusrajoitukset

Pyyntiponnistuksen rajoituksia koskevia toimenpiteitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 201031 päivään tammikuuta 2011 seuraavasti:

a)

Kattegatin, Skagerrakin ja sen ICES -alueen III a osan, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin, sekä -alueiden IV, VI a, VII a ja VII d sekä ICES -alueilla II a ja V b sijaitsevien EU:n vesien tiettyjen kantojen hallinnoinnissa sovelletaan liitettä II A;

b)

ICES -alueiden VIII c ja IX a, Cádizinlahtea lukuun ottamatta, kummeliturskan ja keisarihummerin elvyttämisessä sovelletaan liitettä II B;

c)

ICES -alueen VII e merianturakannan hallinnoinnissa sovelletaan liitettä II C;

d)

ICES -alueilla II a, III a ja IV sijaitsevien EU:n vesien tuulenkalakantojen hallinnoinnissa sovelletaan liitettä II D.

9 artikla

Saalis- ja pyyntiponnistusrajoitukset syvänmerenkalastuksessa

1.   Yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2009 ja 2010 28 päivänä marraskuuta 2008 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1359/2008 (44) vahvistettujen saalisrajoitusten lisäksi on kiellettyä pyytää ja pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa yhteensä yli 100 kilogramman määrää syvänmeren lajeja ja grönlanninpallasta, jollei kyseisellä aluksella ole asetuksen (EY) N:o 2347/2002 3 artiklan mukaisesti myönnettyä syvänmeren kalastuslupaa.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lipun alla purjehtivilta ja niissä rekisteröidyiltä aluksilta vaaditaan syvänmeren kalastuslupa silloin, kun ne harjoittavat kalastustoimintaa, joka johtaa syvänmeren lajien ja grönlanninpallaksen yli 10 tonnin saaliin pyytämiseen ja aluksella pitämiseen kunakin kalenterivuonna.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alusten, joilla on syvänmeren kalastuslupa, pyyntiponnistus mitattuna kilowattipäivinä poissa satamasta ei vuoden 2010 osalta ole yli 65 prosenttia kyseisen jäsenvaltion alusten vuoden 2003 keskimääräisestä vuotuisesta pyyntiponnistuksesta kalastusmatkoilla, joilla oli käytössä syvänmeren kalastuslupa ja/tai joilla pyydettiin asetuksen (EY) N:o 2347/2002 liitteissä I ja II lueteltuja syvänmeren lajeja. Tätä kohtaa sovelletaan vain kalastusmatkoihin, joilla on pyydetty yli 100 kg muita syvänmeren lajeja kuin kultakuoretta.

10 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

1.   Aluksella ei saa pitää eikä aluksesta saa purkaa sellaisiin kantoihin kuuluvia kaloja, joille on vahvistettu saalisrajoitukset, paitsi jos

a)

saaliit on pyydetty sellaisen jäsenvaltion aluksilla, jolla on kiintiö, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt; tai

b)

saaliit ovat osa unionin kiintiötä, jota ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, eikä tämä unionin kiintiö ole täyttynyt.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, seuraavia kaloja voidaan pitää aluksella ja purkaa aluksesta, vaikka jäsenvaltiolla ei ole kiintiöitä tai vaikka kiintiöt tai osuudet ovat täyttyneet:

a)

muut lajit kuin silli ja silakka sekä makrilli, kun

i)

ne on saatu saaliiksi muiden lajien mukana verkoilla, joiden silmäkoko on alle 32 millimetriä asetuksen (EY) N:o 850/98 4 artiklan mukaisesti; ja

ii)

saaliita ei ole lajiteltu aluksella tai purkamisen yhteydessä;

tai

b)

makrilli, kun

i)

se on saatu saaliiksi piikkimakrillien ja sardiinien mukana;

ii)

sen osuus on enintään 10 prosenttia aluksella olevien makrillien, piikkimakrillien ja sardiinien kokonaispainosta; ja

iii)

saaliita ei ole lajiteltu aluksella tai purkamisen yhteydessä.

3.   Kaikki alukselta puretut määrät on luettava kiintiöön tai, jos unionin kiintiötä ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, unionin kiintiöön, paitsi jos saalis on pyydetty 2 kohdan mukaisesti.

4.   Sivusaaliiden prosenttiosuus ja niiden käyttö määrätään asetuksen (EY) N:o 850/98 4 ja 11 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Tiettyjen kalastusmahdollisuuksien käyttöä koskevat rajoitukset

Ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2010, on kiellettyä kalastaa tai pitää aluksella mitään muita meren eliöitä kuin silliä, makrillia, sardiinia, piikkimakrillia, kilohailia, mustakitaturskaa ja hopeakuoretta alueella, joka jää seuraavien peräkkäisten pisteiden kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:

Piste

Leveyspiiri

Pituuspiiri

1

52o 27' N

12o 19' W

2

52o 40' N

12o 30' W

3

52o 47' N

12o 39,600' W

4

52o 47' N

12o 56' W

5

52o 13,5' N

13o 53,830' W

6

51o 22' N

14o 24' W

7

51o 22' N

14o 03' W

8

52o 10' N

13o 25' W

9

52o 32' N

13o 07,500' W

10

52o 43' N

12o 55' W

11

52o 43' N

12o 43' W

12

52o 38,800' N

12o 37' W

13

52o 27' N

12o 23' W

14

52o 27' N

12o 19' W

12 artikla

Lajittelemattomat saaliit ICES -alueilla III a, IV ja VII d sekä ICES -alueella II a sijaitsevilla EU:n vesillä

1.   Kun jonkin jäsenvaltion sillin saalisrajoitukset ICES -alueilla III a, IV ja VII d sekä ICES -alueella II a sijaitsevilla EU:n vesillä on käytetty kokonaan, kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivat ja unionissa rekisteröidyt alukset, jotka harjoittavat kalastusta, johon sovelletaan asiaa koskevia saalisrajoituksia, eivät saa purkaa silliä sisältäviä lajittelemattomia saaliita.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on riittävä näytteenotto-ohjelma, joka mahdollistaa ICES -alueilta III a, IV ja VII d sekä ICES -alueella II a sijaitsevilta EU:n vesiltä pyydettyjen lajittelemattomien purettujen saaliiden tehokkaan lajikohtaisen valvonnan.

3.   ICES -alueilta III a, IV ja VII d sekä ICES -alueella II a sijaitsevilta EU:n vesiltä pyydetyt lajittelemattomat saaliit saa purkaa ainoastaan satamissa ja purkamispaikoissa, joissa on käytössä 3 kohdassa tarkoitettu näytteenotto-ohjelma.

13 artikla

Tietojen siirtäminen

Kun jäsenvaltiot lähettävät komissiolle pyydettyjen kantojen purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (EY) N:o No 1224/2009 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I esitettyjä kantojen koodeja.

II LUKU

Kalastusluvat kolmansien maiden vesillä

14 artikla

Kalastusluvat

1.   Kolmannen maan vesillä kalastavien EU:n alusten kalastuslupien enimmäismäärä esitetään liitteessä III.

2.   Jos jokin jäsenvaltio siirtää asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan perusteella kiintiön toiselle jäsenvaltiolle liitteessä III esitetyillä kalastusalueilla, siirtoon on sisällyttävä asianmukainen kalastuslupien siirto, ja siitä on ilmoitettava komissiolle. Liitteessä III kullekin kalastusalueelle säädettyä kalastuslupien kokonaismäärää ei saa kuitenkaan ylittää.

III LUKU

Kalastusmahdollisuudet alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen vesillä

1 jakso

ICCAT-yleissopimusalue

15 artikla

Tonnikalankalastukseen luvan saaneiden alusten lukumäärän rajoittaminen

Seuraavien alusten enimmäismäärää on rajoitettava liitteessä IV esitetyn mukaisesti:

EU:n vapapyydyksiä käyttävät alukset ja uisteluveneet, joilla on lupa kalastaa aktiivisesti 8 kilogramman tai 75 senttimetrin ja 30 kilogramman tai 115 senttimetrin välille sijoittuvia tonnikaloja (Thunnus thynnus) Itä-Atlantilla;

pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat EU:n alukset, joilla on lupa kalastaa aktiivisesti 8 kilogramman tai 75 senttimetrin ja 30 kilogramman tai 115 senttimetrin välille sijoittuvia tonnikaloja Välimerellä;

tonnikalaa Adrianmerellä kasvatustarkoituksiin pyytävät EU:n alukset, joilla on lupa kalastaa aktiivisesti 8 kilogramman tai 75 senttimetrin ja 30 kilogramman tai 115 senttimetrin välille sijoittuvia tonnikaloja.

16 artikla

Liitteessä I D jaettua tonnikalan kiintiötä koskeva lisäedellytykset

Asetuksen N:o 302/2009 7 artiklan 2 kohdan lisäksi tonnikalan kurenuottakalastus kielletään itäisellä Atlantilla ja Välimerellä 15 päivästä huhtikuuta15 päivään toukokuuta 2010.

17 artikla

Virkistys- ja urheilukalastus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä niille liitteessä I D myönnetyistä kiintiöistä erityinen kiintiö tonnikalan virkistys- ja urheilukalastukseen.

18 artikla

Hait

1.   On kiellettyä pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa isosilmäkettuhain (Alopias superciliosus) osaa tai kokonaista ruhoa missään kalastusmuodossa.

2.   Alopias-sukuun (Alopias spp.) kuuluvien kettuhaiden kohdennettu kalastus on kielletty.

2 jakso

CCAMLR-yleissopimusalue

19 artikla

Kiellot ja saalisrajoitukset

1.   Liitteessä V olevassa A osassa esitettyjen lajien kohdennettu kalastus on kielletty mainitussa liitteessä ilmoitettujen alueiden ja ajanjaksojen osalta.

2.   Uusien kalastusten ja koekalastusten osalta sovelletaan liitteessä V olevassa B osassa esitettyjä saalis- ja sivusaalisrajoituksia mainitussa osassa ilmoitetuilla suuralueilla.

20 artikla

Koekalastus

1.   Jäsenvaltion lipun alla purjehtivat ja jäsenvaltiossa rekisteröidyt alukset, jotka on ilmoitettu CCAMLR:lle asetuksen (EY) N:o 601/2004 7 ja 7 a artiklan mukaisesti, saavat osallistua Dissostichus spp. -lajien pitkälläsiimalla harjoitettavaan koekalastukseen FAO-suuralueilla 88.1 ja 88.2 samoin kuin alueiden 58.4.1 ja 58.4.2 niissä osissa, jotka eivät kuulu kansalliseen lainkäyttövaltaan.

2.   Kokonaissaaliita ja sivusaaliita koskevat rajoitukset FAO-suuralueiden 88.1 ja 88.2 samoin kuin alueiden 58.4.1 ja 58.4.2 osalta sekä niiden jakaminen pienimuotoisille tutkimusalueille (SSRU) kullakin alueella esitetään liitteessä V olevassa B osassa. Kalastus SSRU -alueella on lopetettava, kun ilmoitetut saaliit saavuttavat määritellyn saalisrajan, eikä kyseisellä SSRU -alueella saa enää kalastaa loppukauden aikana.

3.   Kalastusta on harjoitettava maantieteellisesti ja syvyyssuunnassa niin laajalla alueella kuin mahdollista, jotta saataisiin kalastusmahdollisuuksien määrittämiseksi tarvittavat tiedot ja vältettäisiin saaliiden ja pyyntiponnistuksen liiallinen keskittyminen. FAO-suuralueilla 88.1 ja 88.2 sekä alueilla 58.4.1 ja 58.4.2 kalastus onkuitenkin kielletty alle 550 metrin syvyydessä.

21 artikla

Etelänkrillin kalastaminen kalastuskaudella 2010/2011

1.   Vain ne jäsenvaltiot, jotka ovat CCAMLR:n toimikunnan jäseniä, saavat kalastaa etelänkrilliä (Euphasia superba) CCAMLR -yleissopimusalueella kalastuskaudella 2010–2011. Jos tällainen jäsenvaltio aikoo kalastaa etelänkrilliä CCAMLR -yleissopimusalueella, sen on ilmoitettava tästä CCAMLR:n sihteeristölle ja komissiolle asetuksen (EY) N:o 601/2004 5 a artiklan mukaisesti ja joka tapauksessa viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2010

a)

aikomuksestaan kalastaa etelänkrilliä, käyttämällä liitteessä V olevassa C osassa esitettyä lomaketta;

b)

verkkotyypistä, käyttämällä liitteessä V olevassa D osassa esitettyä lomaketta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava asetuksen (EY) N:o 601/2004 3 artiklassa säädetyt tiedot kustakin aluksesta, jolle jäsenvaltio aikoo antaa luvan osallistua etelänkrillin kalastukseen.

3.   Jäsenvaltioiden, jotka aikovat pyytää etelänkrilliä CCAMLR -yleissopimusalueella, on ilmoitettava ainoastaan oman lippunsa alla ilmoitusajankohtana purjehtivat luvan saaneet alukset.

4.   Jäsenvaltiot saavat antaa luvan osallistua etelänkrillin kalastukseen muulla kuin 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti CCAMLR:lle ilmoitetulla aluksella, jos luvan saanut alus on oikeutetuista toiminnallisista syistä tai ylivoimaisen esteen johdosta estynyt osallistumasta. Tällöin kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä heti CCAMLR:n sihteeristölle ja komissiolle sekä annettava

a)

yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta, 2 kohdassa tarkoitetusta korvaavasta aluksesta, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 601/2004 3 artiklassa säädetyt tiedot;

b)

täydellinen selvitys syistä, joilla aluksen korvaaminen perustellaan, sekä asianmukainen tätä tukeva selvitys tai lisätiedot.

5.   Jäsenvaltiot eivät saa antaa kumpaankaan CCAMLR:n laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (LIS-kalastusta) harjoittavien alusten luetteloon kirjatuille aluksille lupaa osallistua etelänkrillin kalastukseen.

22 artikla

Kaikelta kalastukselta sulkeminen

1.   Kun CCAMLR:n sihteeristö on ilmoittanut pyyntialueen sulkemisesta I E liitteessä esitetyn TACin täytyttyä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki niiden lipun alla purjehtivat alukset, jotka kalastavat sellaisella alueella, kalastuksenhoitoalueella, suuralueella, alueella, SSRU -alueella tai muulla kalastuksenhoitoalueella, jota sulkemisilmoitus koskee, nostavat pyydyksensä vedestä ilmoitettuun sulkemispäivään ja -aikaan mennessä.

2.   Aluksen on tällaisen ilmoituksen vastaanotettuaan lopetettava uusien pitkäsiimojen laskeminen 24 tuntia ennen ilmoitettua sulkemispäivää ja -aikaa. Jos tällainen ilmoitus saadaan alle 24 tuntia ennen sulkemispäivän ja -ajan alkua, uusia pitkäsiimoja ei saa enää laskea tällaisen ilmoituksen saannin jälkeen.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kaikelta kalastukselta sulkemisen yhteydessä kaikkien alusten on poistuttava kalastusalueelta heti kun kaikki pyydykset on nostettu vedestä.

4.   Jos alus ei pysty nostamaan kaikkia pyydyksiään vedestä ilmoitettuun sulkemispäivään ja -aikaan mennessä seuraaviin seikkoihin liittyvistä syistä:

a)

aluksen ja miehistön turvallisuus;

b)

huonojen sääolosuhteiden mahdollisesti aiheuttamat rajoitukset;

c)

meren jääpeite; tai

d)

tarve suojella antarktista meriympäristöä

aluksen on ilmoitettava lippujäsenvaltiolle tilanteesta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta viipymättä CCAMLR:n sihteeristölle ja komissiolle. Aluksen on kuitenkin kaikin kohtuullisin toimin pyrittävä nostamaan pyydyksensä vedestä mahdollisimman pian.

5.   Edellä olevaa 4 kohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on tutkittava aluksen toimet ja raportoitava kansallisten menettelyjensä mukaisesti havainnoistaan CCAMLR:n sihteeristölle ja komissiolle viimeistään ennen CCAMLR:n seuraavaa kokousta. Loppuraportissa on arvioitava, toteuttiko alus kaikki kohtuulliset toimet nostaakseen pyydyksensä vedestä

a)

ilmoitettuun sulkemispäivään ja -aikaan mennessä; ja

b)

niin pian kuin mahdollista 4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan.

6.   Jos alus ei lähde pyyntikieltoalueelta heti kun kaikki pyydykset on nostettu vedestä, lippujäsenvaltion on varmistettava, että asiasta ilmoitetaan CCAMLR:n sihteeristölle ja komissiolle.

3 jakso

IOTC-alue

23 artikla

IOTC-alueella kalastavien alusten kalastuskapasiteetin rajoittaminen

1.   Trooppisia tonnikaloja pyytävien EU:n alusten enimmäismäärä IOTC-alueella ja sitä vastaava kapasiteetti bruttovetoisuutena (GT) esitetään liitteessä VI olevassa 1 kohdassa.

2.   Miekkakalaa (Xiphias gladius) ja valkotonnikalaa (Thunnus alalunga) pyytävien EU:n alusten enimmäismäärä IOTC-alueella ja sitä vastaava kapasiteetti bruttovetoisuutena (GT) esitetään liitteessä VI olevassa 2 kohdassa.

3.   Jäsenvaltiot voivat muuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen alusten lukumäärää pyydystyypeittäin, jos ne voivat osoittaa komissiolle, ettei muutos johda kyseisten kalakantojen pyyntiponnistuksen lisääntymiseen.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos niiden laivastoon ehdotetaan kapasiteetin siirtoa, siirrettävät alukset kuuluvat IOTC:n alusrekisteriin tai muiden alueellisten tonnikalan kalastusjärjestöjen alusrekisteriin. Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavien alusten (LIS-alukset) luetteloon kirjattuja aluksia ei saa siirtää.

5.   IOTC:n käsiteltäväksi annettujen kehityssuunnitelmien täytäntöönpanon huomioon ottamiseksi jäsenvaltiot voivat lisätä kalastuskapasiteettia, sellaisena kuin se mainittu tässä artiklassa, ainoastaan näissä kehityssuunnitelmissa asetetuissa rajoissa.

4 jakso

SFPO-yleissopimusalue

24 artikla

Pelaginen kalastus — kapasiteetin rajoittaminen

Vuosina 2007, 2008 tai 2009 SPFO -yleissopimusalueella aktiivisesti pelagista kalastusta harjoittaneiden jäsenvaltioiden on rajoitettava lippunsa alla purjehtivien ja pelagisia kantoja vuonna 2010 pyytävien alusten bruttotonneina (GT) ilmaistu kokonaisvetoisuus SPFO -yleissopimusalueella yhteensä 78 610 bruttotonniin (GT) siten, että varmistetaan Etelä-Tyynenmeren pelagisten kalavarojen kestävä hyödyntäminen.

25 artikla

Pelaginen kalastus – saalisrajoitukset

1.   Vain ne jäsenvaltiot, jotka ovat harjoittaneet aktiivisesti 24 artiklassa tarkoitettua pelagista kalastusta vuosina 2007, 2008 tai 2009 SPFO-alueella, voivat pyytää pelagisia kantoja tällä alueella liitteessä IJ esitettyjen saalisrajoitusten mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kuukausittain tässä artiklassa tarkoitettua kalastusta harjoittavien alustensa nimet ja tiedot, bruttovetoisuus mukaan luettuna.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään seuraavan kuukauden viidentenätoista päivänä tässä artiklassa tarkoitetun kalastuksen seurantatarkoituksessa alusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) tietueet, kuukausittaiset saalisraportit ja, mikäli ne ovat käytettävissä, satamakäyntejä koskevat tiedot komissiolle, joka toimittaa tiedot SPRFMO:n väliaikaiselle sihteeristölle.

26 artikla

Pohjakalastus

Jäsenvaltioiden on rajoitettava SPRFMO -yleissopimusalueella harjoitettavaa pohjakalastusta koskeva pyyntiponnistus tai saalismäärä 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisen ajanjakson vuotuisille keskitasoille, jotka ilmaistaan kalastusalusten lukumääränä ja muina saalistasoa, pyyntiponnistusta ja kalastuskapasiteettia kuvastavina muuttujina, sekä ainoastaan niihin SFPO -yleissopimusalueen osiin, joilla on harjoitettu pohjakalastusta edellisellä kalastuskaudella.

5 jakso

IATTC-yleissopimusalue

27 artikla

Kurenuottakalastus

1.   Kielletään kurenuotta-aluksilta keltaevätonnikalan (Thunnus albacares), isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) ja boniitin (Katsuwonus pelamis) kalastus,

a)

joko 29 päivästä heinäkuuta28 päivään syyskuuta 2010 tai 10 päivästä marraskuuta 201018 päivään tammikuuta 2011alueella, jota rajaavat

Amerikan Tyynenmerenpuoliset rannikot,

pituuspiiri 150° W,

leveyspiiri 40° N,

leveyspiiri 40° S;

b)

29 päivästä syyskuuta29 päivään lokakuuta 2010 alueella, jota rajaavat

pituuspiiri 94° W,

pituuspiiri 110° W,

leveyspiiri 3° N,

leveyspiiri 5° S.

2.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle valitsemansa, 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kalastuskieltokausi ennen 1 päivää huhtikuuta 2010. Asianomaisten jäsenvaltioiden kaikkien kurenuotta-alusten on lopetettava kurenuotalla kalastaminen määritetyllä alueella valittuna kautena.

3.   IATTC -yleissopimusalueella tonnikalaa pyytävien kurenuotta-alusten on pidettävä aluksella ja sen jälkeen purettava aluksesta kaikki keltaevätonnikalan, isosilmätonnikalan ja boniitin saaliit, lukuun ottamatta kaloja, joita pidetään ihmisravinnoksi soveltumattomina muun syyn kuin niiden koon vuoksi. Ainoa poikkeus on kalastusmatkan viimeinen osuus, jos aluksella ei ole riittävästi tilaa kaikkien kyseisellä kalastusmatkalla saaliiksi saatujen tonnikalojen sijoittamiseksi.

6 jakso

SEAFO-yleissopimusalue

28 artikla

Toimenpiteet syvänmeren haiden suojelemiseksi

Seuraavien syvänmerenhaiden kohdennettu kalastus kielletään SEAFO -yleissopimusalueella: rauskut (Rajidae), piikkihai (Squalus acanthias), pikkuhai (Etmopterus bigelowi), pikkuhai (Etmopterus brachyurus), isovalohai (Etmopterus princeps), pehmovalohai (Etmopterus pusillus), kissahai (Apristurus manis), samettipiikkihai (Scymnodon squamulosus) ja Selachimorpha-ylälahkon syvänmerenhait.

7 jakso

WCPFC-yleissopimusalue

29 artikla

Isosilmätonnikalan, keltaevätonnikalan, boniitin ja eteläisen Tyynenmeren valkotonnikalan pyyntiponnistusrajoitukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että isosilmätonnikalan (Thunnus obesus), keltaevätonnikalan (Thunnus albacares), boniitin (Katsuwonus pelamis) ja eteläisen Tyynenmeren valkotonnikalan (Thunnus alalunga) kokonaispyyntiponnistus WCPFC -yleissopimusalueella rajoitetaan unionin ja alueen rannikkovaltioiden kalastuskumppanuussopimuksissa määrättyyn pyyntiponnistukseen.

30 artikla

Kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitetuilla välineillä harjoitettavaa kalastusta koskeva kalastuskieltoalue

1.   WCPFC -yleissopimusalueen osassa, joka sijaitsee leveyspiirien 20° N ja 20° S välisellä alueella, kielletään 1 päivän heinäkuuta 2010 kello 00:00 ja 30 päivän syyskuuta 2010 klo 24:00 välisenä aikana kurenuotta-aluksilta kalastustoiminta kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitetuilla välineillä (FAD). Tänä aikana kurenuotta-alus saa toteuttaa kalastustoimia mainitussa WCPFC -yleissopimusalueen osassa vain, jos aluksella on tarkkailija, joka tarkkailee, ettei alus millään hetkellä

a)

käytä tai huolla kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitettua välinettä tai siihen liittyvää elektronista laitetta,

b)

pyydä parvia kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitetuilla välineillä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla WCPFC -yleissopimusalueella kalastavien kurenuotta-alusten on pidettävä aluksella ja purettava tai jälleenlaivattava kaikki isosilmätonnikalan, keltaevätonnikalan ja boniitin saaliit.

3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta

a)

kalastusmatkan viimeisellä osuudella, jos aluksella ei ole riittävästi tilaa kaikkien kalojen sijoittamiseksi;

b)

kun kala on ihmisravinnoksi soveltumatonta muun syyn kuin koon takia; tai

c)

pakastuslaitteistossa olevan vakavan toimintahäiriön sattuessa.

31 artikla

Miekkakalaa kalastamaan oikeutettujen alusten lukumäärän rajoittaminen

WCPFC -yleissopimusalueella linjan 20° S eteläpuolella sijaitsevilla alueilla miekkakalaa (Xiphias gladius) kalastamaan oikeutettujen EU:n alusten enimmäismäärä on ilmoitettu liitteessä VII.

8 jakso

Beringinmeri

32 artikla

Beringinmeren aavan meren kalastuskielto

Alaskanseitin (Theragra chalcogramma) kalastus Beringinmeren aavalla merellä on kiellettyä.

III OSASTO

KOLMANSIEN MAIDEN ALUSTEN KALASTUSMAHDOLLISUUDET EU:N VESILLÄ

33 artikla

Saalisrajoitukset

Norjan lipun alla purjehtivat kalastusalukset ja Färsaarilla rekisteröidyt kalastusalukset saavat pyytää EU:n vesialueilla saaliita liitteessä I esitettyjen saalisrajoitusten rajoissa sekä asetuksen (EY) N:o 1006/2008 III luvussa ja tässä osastossa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

34 artikla

Kalastusluvat

1.   EU:n vesillä kalastavien kolmansien maiden alusten kalastuslupien enimmäismäärä on ilmoitettu liitteessä VIII.

2.   Aluksella ei saa pitää eikä aluksesta saa purkaa sellaisiin kantoihin kuuluvia kaloja, joille on vahvistettu saalisrajoitukset, paitsi jos saaliit on pyydetty sellaisen kolmannen maan aluksilla, joilla on kiintiö, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt.

35 artikla

Rauhoitetut lajit

Kolmansien maiden kalastusaluksia kielletään pyytämästä, pitämästä aluksella, jälleenlaivaamasta ja purkamasta seuraavia lajeja:

a)

jättiläishai (Cetorhinus maximus) ja valkohai (Carcharodon carcharias) kaikilla EU:n vesillä;

b)

merienkeli (Squatina squatina) kaikilla EU:n vesillä;

c)

silorausku (Dipturus batis) ICES -alueilla II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX ja X; sijaitsevilla EU:n vesillä; ja

d)

aaltorausku (Raja undulata) ja pullonokkarausku (Rostroraja alba) ICES -alueilla VI, VII, VIII, IX ja X sijaitsevilla EU:n vesillä.

IV OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

36 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1359/2008 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1359/2008 liitteen osassa 2 oleva maininta, joka koskee lestikalaa yhteisön vesillä ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomilla ICES -suuralueen III vesillä, seuraavasti:

”Laji:

Lestikala

Coryphaernoides rupestris

Alue:

Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan (45)

III (RNG/03-)

Vuosi

2009

2010

 

Tanska

804

804

Saksa

5

5

Ruotsi

41

41

EY

850

850

37 artikla

Asetuksen (EY) N:o 754/2009 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EY) N:o 754/2009 1 artiklaan alakohdat seuravasti:

”c)

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtiva alusryhmä, joka osallistuu 18 päivänä kesäkuuta 2009 päivätyssä Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnössä ilmoitettuun kalastukseen, ja joka pyytää keisarihummeria pohjatrooleilla ja nuotilla, joiden silmäkoko on vähintään 70 millimetriä ja enintään 100 millimetriä, Skotlannin länsipuolella ja erityisesti Minchillä (ICES-tilastoruudut 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

d)

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtiva alusryhmä, joka osallistuu 18 päivänä kesäkuuta 2009 päivätyssä Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnössä ilmoitettuun kalastukseen, ja joka pyytää keisarihummeria pohjatrooleilla ja nuotilla, joiden silmäkoko on vähintään 70 millimetriä ja enintään 100 millimetriä, Skotlannin länsipuolella ja erityisesti Clydenvuonolla (ICES -tilastoruudut 39 E5 ja 40 E5);

e)

Puolan lipun alla purjehtiva alusryhmä, joka osallistuu 24 päivänä huhtikuuta 2009 päivätyssä ja 11 päivänä heinäkuuta 2009 päivätyllä kirjeellä täydennetyssä Puolan pyynnössä ilmoitettuun kalastukseen, ja pyytää seitiä pohjatrooleilla, joiden silmäkoko on vähintään 100 millimetriä, Pohjanmerellä ja ICES -alueen II a EU:n vesillä, ja jolla on jatkuvasti tarkkailija aluksella.”.

38 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1226/2009 muuttaminen

Korvataan eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2010 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1226/2009 (46) 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan Itämerellä toimiviin yhteisön kalastusaluksiin, jäljempänä ’yhteisön alukset’.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tätä asetusta ei sovelleta kalastustoimiin, jotka toteutetaan yksinomaan tieteellisiä tutkimuksia varten, jotka suoritetaan sen jäsenvaltion luvalla ja alaisuudessa, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii ja jotka on ilmoitettu ennakolta komissiolle ja niille jäsenvaltioille, joiden vesillä tutkimusta suoritetaan. Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat kalastustoimia tieteellisiä tutkimuksia varten, on ilmoitettava komissiolle ja niille jäsenvaltioille, joiden vesillä tutkimusta suoritetaan, sekä ICESille ja STECF:lle kaikki tällaisten kalastustoimien tuloksena saadut saaliit.

3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten alusten kalastustoimiin, jotka osallistuvat kalastustietojen kirjaamiseen liittyviin aloitteisiin, jos tällaiseen kalastukseen on saatu lisäkiintiöitä.”

39 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1287/2009 muuttaminen

Korvataan eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2010 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1287/2009 (47) 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan Mustallamerellä toimiviin yhteisön kalastusaluksiin, jäljempänä ’yhteisön alukset’.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tätä asetusta ei sovelleta kalastustoimiin, jotka toteutetaan yksinomaan tieteellisiä tutkimuksia varten, jotka suoritetaan sen jäsenvaltion luvalla ja alaisuudessa, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii ja jotka on ilmoitettu ennakolta komissiolle ja niille jäsenvaltioille, joiden vesillä tutkimusta suoritetaan. Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat kalastustoimia tieteellisiä tutkimuksia varten, on ilmoitettava komissiolle ja niille jäsenvaltioille, joiden vesillä tutkimusta suoritetaan, sekä ICESille ja STECF:lle kaikki tällaisten kalastustoimien tuloksena saadut saaliit.

3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten alusten kalastustoimiin, jotka osallistuvat kalastustietojen kirjaamiseen liittyviin aloitteisiin, jos tällaiseen kalastukseen on saatu lisäkiintiöitä.”

40 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 alkaviksi ajanjaksoiksi vahvistettujen CCAMLR -yleissopimusalueen kalastusmahdollisuuksien osalta II osaston III luvun 2 jaksoa ja liitteitä IE ja V sovelletaan niiden jaksojen alusta, joina kyseisiä kalastusmahdollisuuksia sovelletaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14. päivänä tammikuuta 2010

Neuvoston puolesta

M. A. MORATINOS

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 348, 24.12.2008, s. 20.

(2)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EUVL L 150, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 345, 28.12.2005, s. 5.

(5)  EUVL L 65, 7.3.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 122, 11.5.2007, s. 7.

(7)  EUVL L 157, 19.6.2007, s. 1.

(8)  EUVL L 344, 20.12.2008, s. 6.

(9)  EUVL L 96, 15.4.2009, s. 1.

(10)  EUVL L 214, 19.8.2009, s. 16.

(11)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1.

(12)  EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1.

(13)  EYVL L 132, 21.5.1987, s. 9.

(14)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(15)  EYVL L 171, 6.7.1994, s. 7.

(16)  EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1.

(17)  EYVL L 351, 28.12.2002, s. 6.

(18)  EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1.

(19)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  EUVL L 97, 1.4.2004, s. 16.

(21)  EUVL L 340, 23.12.2005, s. 3.

(22)  EUVL L 409, 30.12.2006, s. 1.

(23)  EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6.

(24)  EUVL L 123, 12.5.2007, s. 3.

(25)  EUVL L 318, 5.12.2007, s. 1.

(26)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(27)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.

(28)  EUVL L 295, 4.11.2008, s. 3.

(29)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 1.

(30)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 42.

(31)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70.

(32)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(33)  Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välinen kalastussopimus (EYVL L 226, 29.8.1980, s. 48).

(34)  Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välinen kalastussopimus (EYVL L 226, 29.8.1980, s. 12).

(35)  Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin välinen kalastuskumppanuussopimus (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 4) ja pöytäkirja tuossa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 9).

(36)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(37)  EUVL L 151, 11.6.2008, s. 5.

(38)  Tehty neuvoston päätöksellä 2002/738/EY (EYVL L 234, 31.8.2002, s. 39).

(39)  Euroopan yhteisö on liittynyt yleissopimukseen neuvoston päätöksellä 86/238/ETY (EYVL L 162, 18.6.1986, s. 33).

(40)  Tehty neuvoston päätöksellä 2006/539/EY (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 22).

(41)  Euroopan yhteisö on liittynyt sopimukseen neuvoston päätöksellä 95/399/EY (EYVL L 236, 5.10.1995, s. 24).

(42)  Tehty neuvoston päätöksellä 2008/780/EY (EUVL L 268, 9.10.2008, s. 27).

(43)  Euroopan yhteisön on liittynyt yleissopimukseen neuvoston päätöksellä 2005/75/EY (EUVL L 32, 4.2.2005, s. 1).

(44)  EUVL L 352, 31.12.2008, s. 1.

(45)  ICES -alueella IIIa ei saa harjoittaa lestikalan kohdennettua kalastusta ennen Euroopan unionin ja Norjan välillä käytävien neuvottelujen saattamista päätökseen.”

(46)  EUVL L 330, 16.12.2009, s. 1.

(47)  EUVL L 347, 24.12.2009, s. 1.


LIITE I

EU:N ALUKSIIN PYYNTIRAJOITUSALUEILLA JA KOLMANSIEN MAIDEN ALUKSIIN EU:N VESILLÄ SOVELLETTAVAT PYYNTIRAJOITUKSET LAJEITTAIN JA ALUEITTAIN (TONNEINA ELOPAINOA ELLEI OLE TOISIN MAINITTU)

Kaikkia tässä liitteessä säädettyjä pyyntirajoituksia pidetään tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettuina kiintiöinä, ja niihin sovelletaan sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1224/2009 ja erityisesti sen 33 ja 34 artiklaa.

Viittaukset kalastusalueisiin ovat viittauksia ICES -alueisiin, jollei ole toisin mainittu.

Kunkin alueen kalakannat mainitaan lajin tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi tieteellisten nimien ja suomenkielisten nimien vastaavuustaulukko:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Yleisnimi

Amblyraja radiata

RJR

Kynsirausku

Ammodytes spp.

SAN

Tuulenkalat

Argentina silus

ARU

Kultakuore

Beryx spp.

ALF

Limapäät

Brosme brosme

USK

Keila

Centrophorus squamosus

GUQ

Suomupistinhai

Centroscymnus coelolepis

CYO

Ruskosusihai

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Syvänmerenpunataskuravut

Champsocephalus gunnari

ANI

Makrillijääkala

Chionoecetes spp.

PCR

Lumitaskuravut

Clupea harengus

HER

Silli/silakka

Coryphaenoides rupestris

RNG

Lestikala

Dalatias licha

SCK

Leijahai

Deania calcea

DCA

Lattahai

Dipturus batis

RJB

Silorausku

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagonian hammasjääahven

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardelli

Etmopterus princeps

ETR

Isovalohai

Etmopterus pusillus

ETP

Pehmovalohai

Euphausia superba

KRI

Etelänkrilli

Gadus morhua

COD

Turska

Galeorhinus galeus

GAG

Harmaakoirahai

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Mustaeväkampela

Hippoglossoides platessoides

PLA

Liejukampela

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ruijanpallas

Hoplostethus atlanticus

ORY

Keltaroussi

Illex illecebrosus

SQI

Pohjankalmari

Lamna nasus

POR

Sillihai

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Harmaajääahven

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lasikampelat

Leucoraja circularis

RJI

Hietarausku

Leucoraja fullonica

RJF

Käkirausku

Leucoraja naevus

RJN

Marmorirausku

Limanda ferruginea

YEL

Ruostekampela

Limanda limanda

DAB

Hietakampela

Lophiidae

ANF

Merikrotit

Macrourus spp.

GRV

Lestikalat

Makaira nigricans

BUM

Sinimarliini

Mallotus villosus

CAP

Villakuore

Martialia hyadesi

SQS

Kalmari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Valkoturska

Merluccius merluccius

HKE

Kummeliturska

Micromesistius poutassou

WHB

Mustakitaturska

Microstomus kitt

LEM

Pikkupääkampela

Molva dypterygia

BLI

Tylppäpyrstömolva

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Keisarihummeri

Pandalus borealis

PRA

Pohjankatkarapu

Paralomis spp.

PAI

Taskuravut

Penaeus spp.

PEN

Tiikerikatkaravut

Platichthys flesus

FLE

Kampela

Pleuronectes platessa

PLE

Punakampela

Pleuronectiformes

FLX

Kampelakalat

Pollachius pollachius

POL

Lyyraturska

Pollachius virens

POK

Seiti

Psetta maxima

TUR

Piikkikampela

Raja brachyura

RJH

Pilkkurausku

Raja clavata

RJC

Okarausku

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Mustavatsarausku

Raja microocellata

RJE

Palettirausku

Raja montagui

RJM

Pisterausku

Raja undulata

RJA

Aaltorausku

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Rauskut

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grönlanninpallas eli sinipallas

Rostroraja alba

RJA

Pullonokkarausku

Scomber scombrus

MAC

Makrilli

Scophthalmus rhombus

BLL

Silokampela

Sebastes spp.

RED

Punasimput

Solea solea

SOO

Meriantura

Soleidae

SOX

Merianturat

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili

Squalus acanthias

DGS

Piikkihai

Tetrapturus albidus

WHM

Valkomarliini

Thunnus maccoyii

SBF

Sinievätonnikala

Thunnus obesus

BET

Isosilmätonnikala

Thunnus thynnus

BFT

Tonnikala

Trachurus spp.

JAX

Piikkimakrillit

Trisopterus esmarkii

NOP

Harmaaturska

Urophycis tenuis

HKW

Oliiviturska

Xiphias gladius

SWO

Miekkakala

Seuraavassa esitetään yksinomaan selvennykseksi suomenkielisten ja tieteellisten nimien vastaavuustaulukko:

Aaltorausku

RJA

Raja undulata

Lumitaskuravut

PCR

Chionoecetes spp.

Etelänkrilli

KRI

Euphausia superba

Grönlanninpallas eli sinipallas

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Harmaajääahven

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Harmaakoirahai

GAG

Galeorhinus galeus

Harmaaturska

NOP

Trisopterus esmarkii

Hietakampela

DAB

Limanda limanda

Hietarausku

RJI

Leucoraja circularis

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Isovalohai

ETR

Etmopterus princeps

Kalmari

SQS

Martialia hyadesi

Kampela

FLE

Platichthys flesus

Kampelakalat

FLX

Pleuronectiformes

Keila

USK

Brosme brosme

Keisarihummeri

NEP

Nephrops norvegicus

Keltaroussi

ORY

Hoplostethus atlanticus

Kilohaili

SPR

Sprattus sprattus

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Kultakuore

ARU

Argentina silus

Kummeliturska

HKE

Merluccius merluccius

Kynsirausku

RJR

Amblyraja radiata

Käkirausku

RJF

Leucoraja fullonica

Lasikampelat

LEZ

Lepidorhombus spp.

Lattahai

DCA

Deania calcea

Leijahai

SCK

Dalatias licha

Lestikala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Lestikalat

GRV

Macrourus spp.

Liejukampela

PLA

Hippoglossoides platessoides

Limapäät

ALF

Beryx spp.

Lyyraturska

POL

Pollachius pollachius

Makrilli

MAC

Scomber scombrus

Makrillijääkala

ANI

Champsocephalus gunnari

Marmorirausku

RJN

Leucoraja naevus

Meriantura

SOL

Solea solea

Merianturat

SOX

Soleidae

Merikrotit

ANF

Lophiidae

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Molva

LIN

Molva molva

Mustaeväkampela

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Mustakitaturska

WHB

Micromesistius poutassou

Mustavatsarausku

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Okarausku

RJC

Raja clavata

Oliiviturska

HKW

Urophycis tenuis

Palettirausku

RJE

Raja microocellata

Patagonian hammasjääahven

TOP

Dissostichus eleginoides

Pehmovalohai

ETP

Etmopterus pusillus

Piikkihai

DGS

Squalus acanthias

Piikkikampela

TUR

Psetta maxima

Piikkimakrillit

JAX

Trachurus spp.

Pikkupääkampela

LEM

Microstomus kitt

Pilkkurausku

RJH

Raja brachyura

Pisterausku

RJM

Raja montagui

Pohjankalmari

SQI

Illex illecebrosus

Pohjankatkarapu

PRA

Pandalus borealis

Pullonokkarausku

RJA

Rostroraja alba

Punakampela

PLE

Pleuronectes platessa

Punasimput

RED

Sebastes spp.

Rauskut

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Ruijanpallas

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ruostekampela

YEL

Limanda ferruginea

Ruskosusihai

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sardelli

ANE

Engraulis encrasicolus

Seiti

POK

Pollachius virens

Silli/silakka

HER

Clupea harengus

Sillihai

POR

Lamna nasus

Silokampela

BLL

Scophthalmus rhombus

Silorausku

RJB

Dipturus batis

Sinievätonnikala

SBF

Thunnus maccoyii

Sinimarliini

BUM

Makaira nigricans

Suomupistinhai

GUQ

Centrophorus squamosus

Syvänmerenpunataskuravut

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Taskuravut

PAI

Paralomis spp.

Tiikerikatkaravut

PEN

Penaeus spp.

Tonnikala

BFT

Thunnus thynnus

Turska

COD

Gadus morhua

Tuulenkalat

SAN

Ammodytes spp.

Tylppäpyrstömolva

BLI

Molva dypterygia

Valkomarliini

WHM

Tetrapturus albidus

Valkoturska

WHG

Merlangius merlangus

Villakuore

CAP

Mallotus villosus

LIITE I A

Skagerrak, Kattegat, ICES -alueet I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV, CECAF-alueella sijaitsevat EU:n vedet sekä Ranskan Guyanan vedet

Laji:

Tuulenkala

Ammodytes spp.

Alue:

Norjan vedet alueella IV

(SAN/04-N.)

Tanska

0

 (1)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

0

 (1)

 

 

EU

0

 (1)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Tuulenkala

Ammodytes spp.

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa, IIIa ja IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Tanska

108 834

 (2)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2 379

 (2)

 

 

Saksa

166

 (2)

 

 

Ruotsi

3 996

 (2)

 

 

EU

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Laji:

Kultakuore

Argentina silus

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

(ARU/1/2.)

Saksa

30

 

 

 

Ranska

10

 

 

 

Alankomaat

24

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

48

 

 

 

EU

112

 

 

 

TAC

112

 

 


Laji:

Kultakuore

Argentina silus

Alue:

EU:n vedet alueilla III ja IV

(ARU/3/4.)

Tanska

1 134

 

 

 

Saksa

11

 

 

 

Ranska

8

 

 

 

Irlanti

8

 

 

 

Alankomaat

53

 

 

 

Ruotsi

44

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

20

 

 

 

EU

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Laji:

Kultakuore

Argentina silus

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

(ARU/567.)

Saksa

389

 

 

 

Ranska

8

 

 

 

Irlanti

360

 

 

 

Alankomaat

4 057

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

285

 

 

 

EU

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Laji:

Keila

Brosme brosme

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja XIV

(USK/1214EI.)

Saksa

6

 (3)

 

 

Ranska

6

 (3)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

6

 (3)

 

 

Muut

3

 (3)

 

 

EU

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Laji:

Keila

Brosme brosme

Alue:

EU:n vedet alueella III

(USK/03-C.)

Tanska

12

 

 

 

Ruotsi

6

 

 

 

Saksa

6

 

 

 

EU

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Laji:

Keila

Brosme brosme

Alue:

EU:n vedet alueella IV

(USK/04-C.)

Tanska

53

 

 

 

Saksa

16

 

 

 

Ranska

37

 

 

 

Ruotsi

5

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

80

 

 

 

Muut

5

 (4)

 

 

EU

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Laji:

Keila

Brosme brosme

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

(USK/567EI.)

Saksa

4

 (6)

 

 

Espanja

14

 (6)

 

 

Ranska

165

 (6)

 

 

Irlanti

16

 (6)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

80

 (6)

 

 

Muut

4

 (5)  (6)

 

 

EU

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Laji:

Keila

Brosme brosme

Alue:

Norjan vedet alueella IV

(USK/04-N.)

Belgia

0

 (7)

 

 

Tanska

0

 (7)

 

 

Saksa

0

 (7)

 

 

Ranska

0

 (7)

 

 

Alankomaat

0

 (7)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

0

 (7)

 

 

EU

0

 (7)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Silli (8)

Clupea harengus

Alue:

IIIa

(HER/03A.)

Tanska

10 147

 (9)

 

 

Saksa

163

 (9)

 

 

Ruotsi

10 614

 (9)

 

 

EU

20 924

 (9)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Silli (10)

Clupea harengus

Alue:

EU:n ja Norjan vedet alueella IV linjan 53° 30' N pohjoispuolella

(HER/04A.), (HER/04B.)

Tanska

15 259

 (11)

 

 

Saksa

9 595

 (11)

 

 

Ranska

6 547

 (11)

 

 

Alankomaat

14 637

 (11)

 

 

Ruotsi

1 131

 (11)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

16 429

 (11)

 

 

EU

63 598

 (11)

 

 

TAC

Ei sovelleta.

 

 


Laji:

Silli

Clupea harengus

Alue:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(HER/04-N.)

Ruotsi

0

 (12)  (13)

 

 

EU

0

 (13)

 

 

TAC

Ei sovelleta.

 (13)

 


Laji:

Silli (14)

Clupea harengus

Alue:

Sivusaaliit alueella IIIa

(HER/03A-BC)

Tanska

4 652

 (15)

 

 

Saksa

42

 (15)

 

 

Ruotsi

748

 (15)

 

 

EU

5 442

 (15)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Silli (16)

Clupea harengus

Alue:

Sivusaaliit alueilla IIa ja IV sijaitsevilla EU:n vesillä; VIId

(HER/2A47DX)

Belgia

51

 (17)

 

 

Tanska

9 948

 (17)

 

 

Saksa

51

 (17)

 

 

Ranska

51

 (17)

 

 

Alankomaat

51

 (17)

 

 

Ruotsi

49

 (17)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

189

 (17)

 

 

EU

10 390

 (17)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Silli (18)

Clupea harengus

Alue:

VIId; IVc (19)

(HER/4CXB7D.)

Belgia

4 615

 (20)  (21)

 

 

Tanska

218

 (20)  (21)

 

 

Saksa

137

 (20)  (21)

 

 

Ranska

3 550

 (20)  (21)

 

 

Alankomaat

5 557

 (20)  (21)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 242

 (20)  (21)

 

 

EC

15 319

 (21)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Silli

Clupea harengus

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VIb ja VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Saksa

1 533

 (23)

 

 

Ranska

290

 (23)

 

 

Irlanti

2 072

 (23)

 

 

Alankomaat

1 533

 (23)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

8 287

 (23)

 

 

EU

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Laji:

Silli

Clupea harengus

Alue:

VIIb, VIIc; VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Irlanti

6 774

 

 

 

Alankomaat

677

 

 

 

EU

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Laji:

Silli

Clupea harengus

Alue:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Yhdistynyt kuningaskunta

720

 

 

 

EU

720

 

 

 

TAC

720

 

 


Laji:

Silli

Clupea harengus

Alue:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Irlanti

1 250

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

3 550

 

 

 

EU

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Laji:

Silli

Clupea harengus

Alue:

VIIe ja VIIf

(HER/7EF.)

Ranska

500

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

500

 

 

 

EU

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Laji:

Silli

Clupea harengus

Alue:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)ja VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Saksa

113

 

 

 

Ranska

627

 

 

 

Irlanti

8 770

 

 

 

Alankomaat

627

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

13

 

 

 

EU

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Alue:

VIII

(ANE/08.)

Espanja

6 300

 

 

 

Ranska

700

 

 

 

EU

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Alue:

IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espanja

3 826

 

 

 

Portugali

4 174

 

 

 

EU

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgia

7

 (28)  (29)

 

 

Tanska

2 140

 (28)  (29)

 

 

Saksa

54

 (28)  (29)

 

 

Alankomaat

13

 (28)  (29)

 

 

Ruotsi

374

 (28)  (29)

 

 

EU

2 588

 (29)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

Kattegat

(COD/03AS.)

Tanska

234

 

 

 

Saksa

5

 

 

 

Ruotsi

140

 

 

 

EU

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

Alueilla IIa ja IV sijaitsevat EU:n vedet; se alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

(COD/2A3AX4)

Belgia

553

 (30)  (31)

 

 

Tanska

3 178

 (30)  (31)

 

 

Saksa

2 015

 (30)  (31)

 

 

Ranska

683

 (30)  (31)

 

 

Alankomaat

1 796

 (30)  (31)

 

 

Ruotsi

21

 (30)  (31)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

7 290

 (30)  (31)

 

 

EU

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(COD/04-N.)

Ruotsi

0

 (32)  (33)

 

 

EU

0

 (33)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

VIb; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb linjan 12° 00 W länsipuolella sekä alueilla XII ja XIV

(COD/561214)

Belgia

0

 

 

 

Saksa

1

 

 

 

Ranska

13

 

 

 

Irlanti

18

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

48

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

VIa; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb linjan 12° 00 W itäpuolella

(COD/5B6A-C)

Belgia

0

 

 

 

Saksa

4

 

 

 

Ranska

38

 

 

 

Irlanti

53

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

145

 

 

 

EU

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

VIIa

(COD/07A.)

Belgia

9

 

 

 

Ranska

25

 

 

 

Irlanti

444

 

 

 

Alankomaat

2

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

194

 

 

 

EU

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgia

167

 

 

 

Ranska

2 735

 

 

 

Irlanti

825

 

 

 

Alankomaat

1

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

295

 

 

 

EU

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

VIId

(COD/07D.)

Belgia

47

 (34)  (35)

 

 

Ranska

916

 (34)  (35)

 

 

Alankomaat

27

 (34)  (35)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

101

 (34)  (35)

 

 

EU

1 091

 (35)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Sillihai

Lamna nasus

Alue:

EU:n vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII

(POR/3-12)

Tanska

0

 

 

 

Ranska

0

 

 

 

Saksa

0

 

 

 

Irlanti

0

 

 

 

Espanja

0

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

0

 

 

 

EU

0

 

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgia

5

 

 

 

Tanska

5

 

 

 

Saksa

5

 

 

 

Ranska

29

 

 

 

Alankomaat

23

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 690

 

 

 

EU

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Laji:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue:

VI; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(LEZ/561 214)

Espanja

350

 

 

 

Ranska

1 364

 

 

 

Irlanti

399

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

966

 

 

 

EU

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Laji:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue:

VII

(LEZ/07.)

Belgia

494

 

 

 

Espanja

5 490

 

 

 

Ranska

6 663

 

 

 

Irlanti

3 029

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2 624

 

 

 

EU

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Laji:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Espanja

1 176

 

 

 

Ranska

949

 

 

 

EU

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Laji:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue:

VIII c, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espanja

1 188

 

 

 

Ranska

59

 

 

 

Portugali

40

 

 

 

EU

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Laji:

Hietakampela ja kampela

Limanda limanda ja Platichthys flesus

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(D/F/2AC4-C)

Belgia

513

 

 

 

Tanska

1 927

 

 

 

Saksa

2 890

 

 

 

Ranska

200

 

 

 

Alankomaat

11 654

 

 

 

Ruotsi

6

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 620

 

 

 

EU

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Laji:

Merikrotit

Lophiidae

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(ANF/2AC4-C)

Belgia

401

 (36)

 

 

Tanska

884

 (36)

 

 

Saksa

432

 (36)

 

 

Ranska

82

 (36)

 

 

Alankomaat

303

 (36)

 

 

Ruotsi

10

 (36)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

9 233

 (36)

 

 

EU

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Laji:

Merikrotit

Lophiidae

Alue:

Norjan vedet alueella IV

(ANF/04-N.)

Belgia

0

 (37)

 

 

Tanska

0

 (37)

 

 

Saksa

0

 (37)

 

 

Alankomaat

0

 (37)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

0

 (37)

 

 

EU

0

 (37)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Merikrotit

Lophiidae

Alue:

VI; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(ANF/561214)

Belgia

200

 

 

 

Saksa

228

 

 

 

Espanja

214

 

 

 

Ranska

2 462

 

 

 

Irlanti

557

 

 

 

Alankomaat

193

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 713

 

 

 

EU

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Laji:

Merikrotit

Lophiidae

Alue:

VII

(ANF/07.)

Belgia

2 984

 (38)

 

 

Saksa

333

 (38)

 

 

Espanja

1 186

 (38)

 

 

Ranska

19 149

 (38)

 

 

Irlanti

2 447

 (38)

 

 

Alankomaat

386

 (38)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

5 807

 (38)

 

 

EU

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 


Laji:

Merikrotit

Lophiidae

Alue:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Espanja

1 387

 

 

 

Ranska

7 721

 

 

 

EU

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Laji:

Merikrotit

Lophiidae

Alue:

VIII c, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espanja

1 247

 

 

 

Ranska

1

 

 

 

Portugali

248

 

 

 

EU

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue:

IIIa, EU:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

(HAD/3A/BCD)

Belgia

7

 (40)

 

 

Tanska

1 213

 (40)

 

 

Saksa

77

 (40)

 

 

Alankomaat

1

 (40)

 

 

Ruotsi

143

 (40)

 

 

EU

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(HAD/2AC4.)

Belgia

225

 (42)

 

 

Tanska

1 549

 (42)

 

 

Saksa

986

 (42)

 

 

Ranska

1 718

 (42)

 

 

Alankomaat

169

 (42)

 

 

Ruotsi

109

 (42)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

16 485

 (42)

 

 

EU

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(HAD/04-N.)

Ruotsi

0

 (43)  (44)

 

 

EU

0

 (44)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIb, XII ja XIV

(HAD/6B1214)

Belgia

11

 

 

 

Saksa

13

 

 

 

Ranska

551

 

 

 

Irlanti

393

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

4 029

 

 

 

EU

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 


Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgia

3

 

 

 

Saksa

4

 

 

 

Ranska

147

 

 

 

Irlanti

438

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2 081

 

 

 

EU

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue:

VIIb-k, VIII, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgia

129

 

 

 

Ranska

7 719

 

 

 

Irlanti

2 573

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 158

 

 

 

EU

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgia

23

 

 

 

Ranska

103

 

 

 

Irlanti

617

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

681

 

 

 

EU

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue:

IIIa

(WHG/03A.)

Tanska

151

 (46)

 

 

Alankomaat

1

 (46)

 

 

Ruotsi

16

 (46)

 

 

EU

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue:

IV; EU:n vedet alueella IIa

(WHG/2AC4.)

Belgia

250

 (48)  (49)

 

 

Tanska

1 082

 (48)  (49)

 

 

Saksa

282

 (48)  (49)

 

 

Ranska

1 627

 (48)  (49)

 

 

Alankomaat

626

 (48)  (49)

 

 

Ruotsi

1

 (48)  (49)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

4 317

 (48)  (49)

 

 

EU

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue:

VI; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(WHG/561 214)

Saksa

3

 

 

 

Ranska

53

 

 

 

Irlanti

129

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

246

 

 

 

EU

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgia

0

 

 

 

Ranska

5

 

 

 

Irlanti

91

 

 

 

Alankomaat

0

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

61

 

 

 

EU

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh ja VIIk

(WHG/7X7A.)

Belgia

133

 

 

 

Ranska

8 180

 

 

 

Irlanti

4 565

 

 

 

Alankomaat

66

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 463

 

 

 

EU

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue:

VIII

(WHG/08.)

Espanja

1 296

 

 

 

Ranska

1 944

 

 

 

EU

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue:

IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugali

588

 

 

 

EU

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Laji:

Valkoturska ja lyyraturska

Merlangius merlangus ja Pollachius pollachius

Alue:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(W/P/04-N.)

Ruotsi

0

 (50)  (51)

 

 

EU

0

 (51)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue:

IIIa; EU:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

(HKE/3A/BCD)

Tanska

1 531

 

 

 

Ruotsi

130

 

 

 

EU

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Laji:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(HKE/2AC4-C)

Belgia

28

 

 

 

Tanska

1 119

 

 

 

Saksa

128

 

 

 

Ranska

248

 

 

 

Alankomaat

64

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

348

 

 

 

EU

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Laji:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue:

VI ja VII; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(HKE/571214)

Belgia

284

 (54)

 

 

Espanja

9 109

 

 

 

Ranska

14 067

 (54)

 

 

Irlanti

1 704

 

 

 

Alankomaat

183

 (54)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

5 553

 (54)

 

 

EU

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Erityisedellytys:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgia

37

Espanja

1 469

Ranska

1 469

Irlanti

184

Alankomaat

18

Yhdistynyt kuningaskunta

827

EU

4 004


Laji:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgia

9

 (56)

 

 

Espanja

6 341

 

 

 

Ranska

14 241

 

 

 

Alankomaat

18

 (56)

 

 

EU

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Erityisedellytys:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

VI ja VII; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(HKE/*57-14)

Belgia

2

Espanja

1 837

Ranska

3 305

Alankomaat

6

EU

5 150


Laji:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue:

VIIIc, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espanja

5 952

 

 

 

Ranska

571

 

 

 

Portugali

2 777

 

 

 

EU

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Laji:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue:

Norjan vedet alueilla II ja IV

(WHB/4AB-N.)

Tanska

0

 (58)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

0

 (58)

 

 

EU

0

 (58)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

(WHB/1X14)

Tanska

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Saksa

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Espanja

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Ranska

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Irlanti

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Alankomaat

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugali

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Ruotsi

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

EU

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Laji:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue:

VIIIc, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espanja

7 881

 (62)

 

 

Portugali

1 970

 (62)

 

 

EU

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Laji:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue:

EU:n vedet alueilla II, IVa, V ja VI linjan 56° 30' N pohjoispuolella sekä alueella VII linjan 12° W länsipuolella

(WHB/24A567)

Norja

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Laji:

Pikkupääkampela ja mustaeväkampela

Microstomus kitt ja Glyptocephalus cynoglossus

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(L/W/2AC4-C)

Belgia

353

 

 

 

Tanska

973

 

 

 

Saksa

125

 

 

 

Ranska

266

 

 

 

Alankomaat

810

 

 

 

Ruotsi

11

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

3 983

 

 

 

EU

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Laji:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

Alue:

EU:n vedet ja kansainväliset vedet alueilla VI ja VII

(BLI/67-)

Saksa

21

 (68)

 

 

Viro

3

 (68)

 

 

Espanja

67

 (68)

 

 

Ranska

1 536

 (68)

 

 

Irlanti

6

 (68)

 

 

Liettua

1

 (68)

 

 

Puola

1

 (68)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

391

 (68)

 

 

Muut

6

 (67)  (68)

 

 

EU

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Laji:

Molva

Molva molva

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

(LIN/1/2.)

Tanska

8

 

 

 

Saksa

8

 

 

 

Ranska

8

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

8

 

 

 

Muut

4

 (69)

 

 

EU

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Laji:

Molva

Molva molva

Alue:

IIIa; EU:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

(LIN/03.)

Belgia

7

 (70)

 

 

Tanska

51

 

 

 

Saksa

7

 (70)

 

 

Ruotsi

20

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

7

 (70)

 

 

EU

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Laji:

Molva

Molva molva

Alue:

EU:n vedet alueella

IV (LIN/04.)

Belgia

16

 

 

 

Tanska

243

 

 

 

Saksa

150

 

 

 

Ranska

135

 

 

 

Alankomaat

5

 

 

 

Ruotsi

10

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 869

 

 

 

EU

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Laji:

Molva

Molva molva

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueella V

(LIN/05.)

Belgia

10

 

 

 

Tanska

6

 

 

 

Saksa

6

 

 

 

Ranska

6

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

6

 

 

 

EU

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Laji:

Molva

Molva molva

Alue:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

(LIN/6X14.)

Belgia

26

 (71)

 

 

Tanska

5

 (71)

 

 

Saksa

95

 (71)

 

 

Espanja

1 930

 (71)

 

 

Ranska

2 057

 (71)

 

 

Irlanti

516

 (71)

 

 

Portugali

5

 (71)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2 369

 (71)

 

 

EU

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Laji:

Molva

Molva molva

Alue:

Norjan vedet alueella IV

(LIN/04-N.)

Belgia

0

 (72)

 

 

Tanska

0

 (72)

 

 

Saksa

0

 (72)

 

 

Ranska

0

 (72)

 

 

Alankomaat

0

 (72)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

0

 (72)

 

 

EU

0

 (72)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue:

IIIa; EU:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

(NEP/3A/BCD)

Tanska

3 800

 

 

 

Saksa

11

 (73)

 

 

Ruotsi

1 359

 

 

 

EU

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(NEP/2AC4-C)

Belgia

1 291

 

 

 

Tanska

1 291

 

 

 

Saksa

19

 

 

 

Ranska

38

 

 

 

Alankomaat

665

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

21 384

 

 

 

EU

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue:

Norjan vedet alueella IV

(NEP/04-N.)

Tanska

0

 (74)

 

 

Saksa

0

 (74)

 

 

UK

0

 (74)

 

 

EU

0

 (74)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue:

VI; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb

(NEP/5BC6.)

Espanja

33

 

 

 

Ranska

130

 

 

 

Irlanti

217

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

15 677

 

 

 

EU

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue:

VII

(NEP/07.)

Espanja

1 346

 

 

 

Ranska

5 455

 

 

 

Irlanti

8 273

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

7 358

 

 

 

EU

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 


Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Espanja

234

 

 

 

Ranska

3 665

 

 

 

EU

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue:

VIIIc

(NEP/08C.)

Espanja

97

 

 

 

Ranska

4

 

 

 

EU

101

 

 

 

TAC

101

 

 


Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue:

IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espanja

84

 

 

 

Portugali

253

 

 

 

EU

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Laji:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue:

IIIa

(PRA/03A.)

Tanska

2 621

 (75)

 

 

Ruotsi

1 412

 (75)

 

 

EU

4 033

 (75)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(PRA/2AC4-C)

Tanska

3 145

 

 

 

Alankomaat

29

 

 

 

Ruotsi

127

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

932

 

 

 

EU

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Laji:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(PRA/04-N.)

Tanska

0

 (77)

 

 

Ruotsi

0

 (76)  (77)

 

 

EU

0

 (77)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Tiikerikatkaravut

Penaeus spp

Alue:

Ranskan Guyanan vedet

(PEN/FGU.)

Ranska

4 108

 (78)

 

 

EU

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgia

36

 (79)

 

 

Tanska

4 733

 (79)

 

 

Saksa

24

 (79)

 

 

Alankomaat

910

 (79)

 

 

Ruotsi

253

 (79)

 

 

EU

5 956

 (79)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Tanska

1 353

 (80)

 

 

Saksa

15

 (80)

 

 

Ruotsi

152

 (80)

 

 

EU

1 520

 (80)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV; se alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

(PLE/2A3AX4)

Belgia

2 100

 (81)

 

 

Tanska

6 824

 (81)

 

 

Saksa

1 968

 (81)

 

 

Ranska

394

 (81)

 

 

Alankomaat

13 123

 (81)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

9 711

 (81)

 

 

EU

34 120

 (81)

 

 

TAC

Ei vahvistettu

 

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

VI; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(PLE/561214)

Ranska

10

 

 

 

Irlanti

280

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

417

 

 

 

EU

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgia

42

 

 

 

Ranska

18

 

 

 

Irlanti

1 063

 

 

 

Alankomaat

13

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

491

 

 

 

EU

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

VIIb ja VIIc

(PLE/7BC.)

Ranska

16

 

 

 

Irlanti

64

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

VIId ja VIIe

(PLE/7DE.)

Belgia

699

 

 

 

Ranska

2 332

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 243

 

 

 

EU

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

VIIf ja VIIg

(PLE/7FG.)

Belgia

67

 

 

 

Ranska

120

 

 

 

Irlanti

201

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

63

 

 

 

EU

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

VIIh, VIIj ja VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgia

7

 

 

 

Ranska

14

 

 

 

Irlanti

156

 

 

 

Alankomaat

27

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

14

 

 

 

EU

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

VIII, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espanja

67

 

 

 

Ranska

269

 

 

 

Portugali

67

 

 

 

EU

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Laji:

Lyyraturska

Pollachius pollachius

Alue:

VI; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(POL/561214)

Espanja

6

 

 

 

Ranska

194

 

 

 

Irlanti

57

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

148

 

 

 

EU

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Laji:

Lyyraturska

Pollachius pollachius

Alue:

VII

(POL/07.)

Belgia

428

 

 

 

Espanja

26

 

 

 

Ranska

9 864

 

 

 

Irlanti

1 051

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2 401

 

 

 

EU

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Laji:

Lyyraturska

Pollachius pollachius

Alue:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

(POL/8ABDE.)

Espanja

257

 

 

 

Ranska

1 255

 

 

 

EU

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Laji:

Lyyraturska

Pollachius pollachius

Alue:

VIIIc

(POL/08C.)

Espanja

212

 

 

 

Ranska

24

 

 

 

EU

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Laji:

Lyyraturska

Pollachius pollachius

Alue:

IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(POL/9/3411)

Espanja

278

 

 

 

Portugali

10

 

 

 

EU

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Laji:

Seiti

Pollachius virens

Alue:

IIIa ja IV; EU:n vedet alueilla IIa, IIIb, IIIc ja IIId

(POK/2A34.)

Belgia

29

 (82)

 

 

Tanska

3 394

 (82)

 

 

Saksa

8 572

 (82)

 

 

Ranska

20 172

 (82)

 

 

Alankomaat

86

 (82)

 

 

Ruotsi

466

 (82)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

6 572

 (82)

 

 

EU

39 291

 (82)

 

 

TAC

ei vahvistettu

 

 


Laji:

Seiti

Pollachius virens

Alue:

VI; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; EU:n ja kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(POK/561214)

Saksa

621

 (83)

 

 

Ranska

6 163

 (83)

 

 

Irlanti

206

 (83)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 503

 (83)

 

 

EU

8 493

 (83)

 

 

TAC

ei vahvistettu

 

 


Laji:

Seiti

Pollachius virens

Alue:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(POK/04-N.)

Ruotsi

0

 (84)  (85)

 

 

EU

0

 (85)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

 


Laji:

Seiti

Pollachius virens

Alue:

VII, VIII, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgia

6

 

 

 

Ranska

1 428

 

 

 

Irlanti

1 525

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

452

 

 

 

EU

3 411

 

 

 

TAC

3 411

 

 


Laji:

Piikkikampela ja silokampela

Psetta maxima ja Scopthalmus rhombus

Alue:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(T/B/2AC4-C)

Belgia

347

 

 

 

Tanska

742

 

 

 

Saksa

189

 

 

 

Ranska

89

 

 

 

Alankomaat

2 633

 

 

 

Ruotsi

5

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

732