ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.008.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 8

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
13. tammikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 20/2010, annettu 12 päivänä tammikuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Arzùa-Ulloa (SAN))

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 21/2010, annettu 12 päivänä tammikuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pistacchio Verde di Bronte (SAN))

3

 

 

Komission asetus (EU) N:o 22/2010, annettu 12 päivänä tammikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

 

Komission asetus (EU) N:o 23/2010, annettu 12 päivänä tammikuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

7

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen soveltamiseksi ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2010/16/YUTP/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

9

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin

11

 

 

2010/17/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/59/EY tarkoitettujen, kuljettajien lupakirjojen ja lisätodistusten rekistereitä koskevien perusparametrien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8278)  ( 1 )

17

 

 

2010/18/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi puisille lattiapäällysteille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9427)  ( 1 )

32

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1580/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla (EUVL L 350, 31.12.2007)

43

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 20/2010,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Arzùa-Ulloa (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Espanjan hakemus nimityksen ”Arzùa-Ulloa” rekisteröimisestä julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 131, 10.6.2009, s. 25.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3   Juustot

ESPANJA

Arzùa-Ulloa (SAN)


13.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 21/2010,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pistacchio Verde di Bronte (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Pistacchio Verde di Bronte” rekisteröimisestä julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 130, 9.6.2009, s. 16.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ITALIA

Pistacchio Verde di Bronte (SAN)


13.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 22/2010,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta Puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

122,3

MA

70,7

TN

112,5

TR

96,5

ZZ

100,5

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

116,5

ZZ

120,9

0709 90 70

MA

120,9

TR

101,5

ZZ

111,2

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

49,2

IL

56,2

MA

63,2

TR

53,6

ZZ

55,6

0805 20 10

MA

94,5

TR

64,0

ZZ

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,9

EG

67,7

HR

59,0

IL

68,5

JM

129,2

MA

83,8

TR

71,2

ZZ

76,0

0805 50 10

EG

64,3

MA

65,5

TR

73,7

US

87,7

ZZ

72,8

0808 10 80

CA

84,4

CN

91,1

MK

24,7

US

110,8

ZZ

77,8

0808 20 50

CN

55,0

US

114,0

ZZ

84,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


13.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/7


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 23/2010,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2010,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 14/2010 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta Puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 4, 8.1.2010, s. 87.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 13 päivästä tammikuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

43,39

0,00

1701 11 90 (1)

43,39

1,89

1701 12 10 (1)

43,39

0,00

1701 12 90 (1)

43,39

1,59

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


IV EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen soveltamiseksi ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

13.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/9


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/16/YUTP/YOS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 ja 38 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti 27 päivänä heinäkuuta 2009 valtuuttaa puheenjohtajavaltion komission avustamana aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksesta rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin. Nämä neuvottelut ovat johtaneet tulokseen ja on laadittu ehdotus sopimukseksi, jäljempänä ’sopimu’s.

(2)

Tämä sopimus on tärkeä varmistettaessa, että kansainvälisen rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoajat antavat Yhdysvaltain valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja sen rahoituksen ehkäisemisessä ja torjumisessa tarvittavat Euroopan unionin alueella tallennetut rahaliikenteen sanomanvälitystiedot edellyttäen, että yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamista koskevia suojatoimia noudatetaan tiukasti.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin.

(4)

Sopimuksen mukaan sitä sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä helmikuuta 2010. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi sovellettava sen määräyksiä mainitusta päivästä voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tätä koskeva julistus annetaan sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen allekirjoittaminen sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus Euroopan unionin puolesta, sillä varauksella, että sopimus tehdään.

3 artikla

Sopimuksen 15 artiklan mukaisesti sopimuksen määräyksiä sovelletaan väliaikaisesti voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti 1 päivästä helmikuuta 2010 siihen asti, kun se tulee voimaan. Allekirjoituksen yhteydessä annetaan liitteenä oleva julistus väliaikaisesta soveltamisesta.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. ASK


LIITE

Julistus, joka annetaan Euroopan unionin puolesta rahaliikenteen sanomanvälitystietojenkäsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihinterrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin tehtyä Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välistä sopimusta allekirjoitettaessa

”Jäsenvaltiot soveltavat tätä sopimusta, joka ei poikkea Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden lainsäädännöstä eikä muuta sitä, kunnes sopimus tulee voimaan, väliaikaisesti ja hyvässä uskossa sekä voimassa olevan kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.”


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen

SOPIMUS

rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin

EUROOPAN UNIONI

ja

AMERIKAN YHDYSVALLAT, jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

HALUAVAT ehkäistä ja torjua terrorismia ja sen rahoittamista erityisesti keskinäisellä tietojenvaihdolla voidakseen kumpikin suojella demokraattisia yhteiskuntiaan sekä yhteisiä arvojaan, oikeuksiaan ja vapauksiaan,

HALUAVAT tehostaa ja rohkaista sopimuspuolten välistä yhteistyötä transatlanttisen kumppanuuden hengessä,

PALAUTTAVAT mieliin terrorismin ja sen rahoituksen torjumista koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukset ja asiaan kuuluvat Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston terrorismin torjumisen alalla antamat päätöslauselmat, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 (2001),

TOTEAVAT, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa (Terrorist Finance Tracking Programme, jäljempänä ’TFTP-ohjelma’) on käytetty välineenä terroristien ja heidän rahoittajiensa tunnistamisessa ja kiinniottamisessa ja että sen avulla on saatu monia johtolankoja, jotka on jaettu edelleen terrorismin torjuntaa varten toimivaltaisille viranomaisille eri puolilla maailmaa ja jotka ovat erityisen arvokkaita Euroopan unionin jäsenvaltioille, jäljempänä ’jäsenvaltiot’,

PANEVAT MERKILLE TFTP-ohjelman tärkeyden terrorismin ehkäisemisessä ja torjumisessa Euroopan unionissa ja muualla sekä Euroopan unionin merkittävän tehtävän varmistettaessa, että kansainvälisen rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoajat antavat käyttöön terrorismin ja sen rahoituksen ehkäisemisessä ja torjumisessa tarvittavat Euroopan unionin alueella tallennetut rahaliikenteen sanomanvälitystiedot edellyttäen, että tiukat suojatoimet toteutetaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan, joka koskee perusoikeuksien kunnioittamista, sekä suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa, yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa N:o 108 ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa tarkoitetun yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden osalta,

PAINOTTAVAT Euroopan unionissa ja Amerikan yhdysvalloissa, jäljempänä ’Yhdysvallat’, yksityisyyden ja henkilötietojen suojan osalta kunnioitettavia yhteisiä arvoja sekä sitä, että molemmat sopimuspuolet pitävät suuressa arvossa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja oikeutta käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja valtion epäasianmukaisia toimia vastaan,

PANEVAT MERKILLE tiukat valvonta- ja suojatoimet, joita Yhdysvaltojen valtiovarainministeriössä sovelletaan käsiteltäessä, käytettäessä ja levitettäessä rahaliikenteen sanomanvälitystietoja TFTP-ohjelman puitteissa ja jotka on kuvattu Euroopan unionin virallisessa lehdessä20 päivänä heinäkuuta 2007 ja Yhdysvaltojen Federal Registerissä 23 päivänä lokakuuta 2007 julkaistuissa Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ilmoituksissa ja jotka ovat osoituksena Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin parhaillaan tekemästä yhteistyöstä maailmanlaajuisen terrorismin torjumiseksi,

MUISTUTTAVAT, että kansalaisuudesta riippumatta kaikilla henkilöillä on oikeuksiensa tosiasiallisen toteutumisen takaamiseksi mahdollisuus tehdä valitus riippumattomalle tietosuojavaltuutetulle tai muulle vastaavalle viranomaiselle sekä käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa,

OTTAVAT HUOMIOON, että asianmukaiset hallinnolliset tai oikeudelliset oikeussuojakeinot ovat käytettävissä henkilötietojen epäasianmukaista käsittelyä koskevan Yhdysvaltojen lainsäädännön nojalla, johon kuuluvat muun muassa vuoden 1946 hallintomenettelylaki (Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. 701 ja seur.), vuoden 1978 ylitarkastajalaki (Inspector General Act, 5 U.S.C. App.), syyskuun 11 päivän komissiota koskevan lain vuoden 2007 täytäntöönpanosuositukset (42 U.S.C. 2000ee ja seur.), tietokonepetoksista ja -väärinkäytöksistä annettu laki (Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. 1030) sekä tiedonvapauslaki (Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552), sellaisina kuin ne ovat muutettuina,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että Euroopan unionissa rahoituslaitosten ja rahaliikenteen sanomanvälitystietopalvelujen tarjoajien on lain mukaan tiedotettava asiakkailleen siitä, että maksutapahtumarekisterien sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden viranomaisille lainvalvontatarkoituksiin,

VAHVISTAVAT, ettei tämä sopimus muodosta ennakkotapausta millekään muille tuleville Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisille tai jommankumman sopimuspuolen ja jonkin muun valtion välisille järjestelyille rahaliikenteen sanomanvälitystietojen tai jossakin muussa muodossa olevan tiedon käsittelyn ja siirron eikä tietosuojan osalta,

MUISTUTTAVAT, että tämä sopimus ei sisällä poikkeuksia jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten toimivaltaan suojella henkilöitä, kun näiden henkilötietoja käsitellään,

VAHVISTAVAT, että tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten välillä tai Yhdysvaltojen ja jäsenvaltioiden välillä voimassa oleviin muihin lainvalvontaa tai tietojenvaihtoa koskeviin sopimuksiin tai järjestelyihin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuksen tarkoitus

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojaa, henkilötietojen suojaa ja muita tässä sopimuksessa esitettyjä edellytyksiä täysimääräisesti noudattaen, että

a)

tämän sopimuksen mukaisesti yhteisesti nimettyjen kansainvälisen rahaliikenteen sanomanvälitystietopalvelujen tarjoajien Euroopan unionin alueella säilyttämät rahaliikenteen sanomanvälitystiedot ja muut niihin liittyvät tiedot annetaan pyynnöstä Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön saataville terrorismin tai terrorismin rahoituksen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten, ja

b)

TFTP-ohjelman kautta saadut asiaankuuluvat tiedot annetaan jäsenvaltioiden lainvalvonnasta, yleisestä turvallisuudesta tai terrorismin torjunnasta vastaavien viranomaisten taikka Europolin tai Eurojustin saataville terrorismin tai terrorismin rahoituksen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten.

2.   Yhdysvallat, Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot toteuttavat toimivaltuuksiensa mukaisesti kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet soveltaakseen tämän sopimuksen määräyksiä ja toteuttaakseen sen tarkoituksen.

2 artikla

Soveltamisala

Terrorismia tai terrorismin rahoitusta koskeva toimintatapa

Tätä sopimusta sovelletaan rahaliikenteen sanomanvälitystietojen ja niihin liittyvien tietojen saamiseen ja käyttöön seuraavien tekojen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten:

a)

yksittäisen henkilön tai yhteisön tekemät teot, joihin liittyy väkivaltaa tai jotka ovat muutoin vaarallisia ihmishengelle tai joihin liittyy riski omaisuudelle tai infrastruktuurille aiheutuvasta vahingosta ja jotka luonteensa ja tapahtumayhteytensä vuoksi antavat perusteltua syytä olettaa, että niiden tekemisen tarkoituksena on

i)

pelotella tai hallita pakolla väestöä;

ii)

pelotella valtion hallitusta tai kansainvälistä järjestöä, pakottaa julkinen elin tai kansainvälinen järjestö toimintaan tai hallita pakolla julkista elintä tai kansainvälistä järjestöä tarkoituksena saada tämä toimimaan tai pidättymään toimimasta tai

iii)

horjuttaa vakavasti jonkin maan tai kansainvälisen järjestön poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia perusrakenteita tai tuhota ne;

b)

henkilön tai yhteisön syyllistyminen auttamaan, rahoittamaan tai toimittamaan rahoitusvälineitä tai teknistä tukea taikka rahoitus- tai muita palveluja a alakohdassa kuvattuja tekoja varten tai niiden tueksi; tai

c)

henkilön tai yhteisön syyllistyminen auttamaan a tai b kohdassa kuvattuja tekoja, yllyttämään näihin tekoihin tai yrittämään tehdä näitä tekoja.

3 artikla

Nimettyjen palveluntarjoajien tietojenantovelvollisuuden toteutuminen

Euroopan unioni varmistaa tämän sopimuksen mukaisesti, että tämän sopimuksen sopimuspuolten yhdessä nimeämät rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoajat, jäljempänä ’nimetyt palveluntarjoajat’, antavat Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön saataville sen pyytämät rahaliikenteen sanomanvälitystiedot ja niihin liittyvät tiedot terrorismin tai sen rahoituksen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten, jäljempänä ’toimitettavat tiedot’.

4 artikla

Yhdysvaltojen pyynnöt saada tietoja nimetyiltä palveluntarjoajilta

1.   Keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä Washingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 2003 allekirjoitetun sopimuksen 8 artiklan nojalla sekä Yhdysvaltojen ja sen jäsenvaltion, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on tai jossa se säilyttää pyydettyjä tietoja, asiaa koskevan kahdenvälisen keskinäistä oikeusapua koskevan välineen mukaisesti Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö esittää pyynnön, joka perustuu meneillään olevaan tutkintaan tietyn 2 artiklassa tarkoitetun toimintatavan osalta, johon on syyllistytty tai kun olemassa olevan tiedon tai näytön perusteella on syytä uskoa, että siihen on syyllistytty. Tätä tarkoitusta varten Yhdysvaltojen valtiovarainministeriötä pidetään hallintoviranomaisena, jolle voidaan antaa apua.

2.   Pyynnössä yksilöidään mahdollisimman selvästi ne nimetyn palveluntarjoajan Euroopan unionin alueella säilyttämät tiedot, jotka ovat tarpeen tätä varten. Tietoihin voi kuulua maksutapahtuman lähettäjän ja/tai vastaanottajan tunnistamisen mahdollistavia tietoja, kuten nimi, tilinumero, osoite, kansallinen tunnistenumero ja muita henkilötietoja, jotka liittyvät rahaliikennetietoihin.

Pyynnössä on perusteltava tietojensaannin tarve, ja pyydettävien tietojen määrän minimoimiseksi pyyntö rajataan mahdollisimman tarkasti ottaen asianmukaisesti huomioon maantieteellinen analyysi sekä uhkakuva- ja riskianalyysit.

3.   Yhdysvaltojen oikeusministeriö toimittaa pyynnön joko sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on, tai sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jossa se säilyttää pyydettyjä tietoja.

4.   Yhdysvallat toimittaa samanaikaisesti jäljennöksen pyynnöstä muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaiselle. Yhdysvallat toimittaa samanaikaisesti jäljennöksen pyynnöstä myös näiden jäsenvaltioiden kansallisille Eurojustin jäsenille.

5.   Saatuaan perustellun pyynnön 2 kohdan mukaisesti pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen on tarkistettava, että pyyntö on tämän sopimuksen sekä keskinäistä oikeusapua koskevan kahdenvälisen sopimuksen sovellettavien edellytysten mukainen. Keskusviranomaisen tarkistettua asian pyyntö toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle toteutettavaksi pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Jos pyyntö on toimitettu sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on, se jäsenvaltio, jossa tietoja säilytetään, avustaa pyynnön toteuttamisessa.

Pyydetty toimenpide toteutetaan kiireellisesti.

6.   Jos nimetty palveluntarjoaja ei teknisistä syistä pysty yksilöimään ja tuottamaan erityisiä tietoja, jotka vastaisivat pyyntöä, kaikki mahdollisesti asiaankuuluvat tiedot toimitetaan suurena eränä, jollei 5 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

7.   Tiedot siirretään pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen nimettyjen viranomaisten välillä.

8.   Euroopan unioni varmistaa, että nimetyt palveluntarjoajat pitävät yksityiskohtaisesti kirjaa kaikista pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän sopimuksen tarkoituksia varten toimitetuista tiedoista.

9.   Tietoja, jotka on toimitettu lainmukaisesti tämän määräyksen perusteella, voidaan tutkia muiden 2 artiklassa mainittuja toimintatapatyyppejä koskevien tutkintojen yhteydessä, noudattaen täysin tämän sopimuksen 5 artiklaa.

5 artikla

Toimitettavien tietojen käsittelyyn sovellettavat suojatoimet

1.   Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on varmistettava, että toimitettavia tietoja käsitellään tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

2.   TFTP-ohjelma ei sisällä eikä saa sisältää tietojen louhintaa eikä muuntyyppistä algoritmistä tai automaattista profilointia eikä tietokoneavusteista suodatusta. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on erityisesti huolehdittava henkilötietojen suojaamisesta seuraavilla suojatoimilla, joita on noudatettava syrjimättä erityisesti kansalaisuuden tai asuinvaltion perusteella:

a)

Toimitettavia tietoja on käsiteltävä yksinomaan terrorismin tai terrorismin rahoituksen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten.

b)

Kaikkien toimitettavista tiedoista tehtävien hakujen on perustuttava olemassa olevaan tietoon tai näyttöön, joka osoittaa olevan syytä uskoa, että haun kohteella on yhteys terrorismiin tai terrorismin rahoitukseen.

c)

Kukin yksittäinen TFTP-ohjelman puitteissa tehtävä haku toimitettavista tiedoista on rajattava tarkasti, kunkin haun osalta on osoitettava olevan syytä uskoa, että haun kohteella on yhteys terrorismiin tai terrorismin rahoitukseen, ja kaikista hauista on pidettävä kirjaa, merkiten myös haun tekemisen edellyttämä yhteys terrorismiin tai terrorismin rahoitukseen.

d)

Toimitettavia tietoja on säilytettävä suojatussa fyysisessä ympäristössä ja erillään kaikista muista tiedoista käyttämällä korkeatasoisia järjestelmiä sekä turvajärjestelyjä fyysisen tunkeutumisen varalle luvattoman pääsyn estämiseksi tietoihin.

e)

Oikeus päästä toimitettaviin tietoihin on rajattava koskemaan vain terrorismia tai sen rahoitusta tutkivia analysoijia ja henkilöitä, jotka osallistuvat teknisen tuen tehtäviin sekä hallinnointi- ja valvontatehtäviin TFTP-ohjelman puitteissa.

f)

Toimitettavista tiedoista ei saa ottaa muita kopioita kuin varmuuskopion tietojen tuhoutumisen varalle.

g)

Toimitettavia tietoja ei saa manipuloida, niitä ei saa muuttaa, niihin ei saa lisätä mitään eikä niitä saa yhdistää muihin tietokantoihin.

h)

Ainoastaan tämän sopimuksen nojalla TFTP-ohjelman kautta saatuja terrorismiin liittyviä johtolankoja saa jakaa lainvalvontaviranomaisille, yleisestä turvallisuudesta vastaaville viranomaisille tai terrorismin torjunnasta vastaaville viranomaisille Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa tai kolmansissa valtioissa, ja niitä saa käyttää vain terrorismin tai sen rahoituksen tutkintaa, selville saamista, ennaltaehkäisyä tai syytteeseenpanoa varten.

i)

Tämän sopimuksen voimassaolon aikana Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on tehtävä tarkistus, jossa eritellään kaikki valikoimattomat tiedot, joita ei enää tarvita terrorismin tai sen rahoituksen torjumiseksi. Jos tällaisia tietoja on eritelty, menettelyt niiden poistamiseksi on käynnistettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on määritelty tällaisiksi tiedoiksi, ja saatettava päätökseen mahdollisimman pian sen jälkeen, kuitenkin viimeistään kahdeksan (8) kuukauden kuluttua määrittelystä, lukuun ottamatta poikkeuksellisia teknologisia olosuhteita.

j)

Jos ilmenee, että on toimitettu rahaliikenteen sanomanvälitystietoja, joita ei ole pyydetty, Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on poistettava tällaiset tiedot viipymättä ja pysyvästi ja ilmoitettava asiasta asiaankuuluvalle nimetylle palveluntarjoajalle ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle.

k)

Kaikki ennen 20 päivää heinäkuuta 2007 vastaanotetut valikoimattomat tiedot on poistettava viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua tuosta ajankohdasta, jollei i alakohdasta muuta johdu.

l)

Kaikki 20 päivänä heinäkuuta 2007 tai sen jälkeen vastaanotetut valikoimattomat tiedot on poistettava viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua niiden vastaanottamisesta, jollei i alakohdasta muuta johdu.

m)

Toimitettavista tiedoista johdettuihin tietoihin, myös h alakohdan nojalla siirrettyihin tietoihin, sovelletaan säilyttämisaikaa, jota sovelletaan kulloiseenkin viranomaiseen tämän omien sääntöjen ja rekisterien säilyttämisaikojen osalta.

6 artikla

Asianmukainen taso

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on määrä varmistaa tietosuojan asianmukainen taso Euroopan unionista Yhdysvaltoihin tämän sopimuksen tarkoituksia varten toimitettujen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen ja niihin liittyvien tietojen käsittelyssä, jollei yksityisyyden ja henkilötietojen suojan osalta tässä sopimuksessa vahvistettujen sitoumusten jatkuvasta noudattamisesta muuta johdu.

7 artikla

Tietojen toimittaminen oma-aloitteisesti

1.   Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on varmistettava, että asianomaisten jäsenvaltioiden lainvalvonnasta, yleisestä turvallisuudesta ja terrorismin torjunnasta vastaaville viranomaisille ja tapauksen mukaan Europolille tämän toimeksiannon rajoissa toimitetaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista TFTP-ohjelman kautta saadut tiedot, joista voi olla apua terrorismin tai sen rahoituksen tutkinnassa, ehkäisemisessä, selville saamisessa tai syytteeseenpanossa Euroopan unionissa. Kaikki tällaisista tiedoista edelleen johdetut tiedot, joista voi olla apua terrorismin tai sen rahoituksen tutkinnassa, ehkäisemisessä, selville saamisessa tai syytteeseenpanossa Yhdysvalloissa, toimitetaan Yhdysvalloille vastavuoroisuuden pohjalta.

2.   Tehokkaan tietojenvaihdon helpottamiseksi Europol voi nimetä yhteyshenkilön Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön. Yhteyshenkilön asemaa ja tehtäviä koskevista yksityiskohdista päättävät sopimuspuolet yhdessä.

8 artikla

EU:n pyynnöt TFTP-hakujen tekemiseksi

Jos jonkin jäsenvaltion lainvalvonnasta, yleisestä turvallisuudesta tai terrorismin torjunnasta vastaavat viranomaiset taikka Europol tai Eurojust katsovat olevan syytä uskoa, että henkilöllä tai yhteisöllä on yhteys terrorismiin neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston puitepäätöksellä 2008/919/YOS, 1–4 artiklassa määritellyllä tavalla, nämä viranomaiset voivat pyytää asiaankuuluvien tietojen hakemista TFTP-ohjelman avulla. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö tekee viipymättä haun 5 artiklan mukaisesti ja toimittaa asiaankuuluvat tiedot tällaisten pyyntöjen johdosta.

9 artikla

Yhteistyö vastaavan EU:n tulevan järjestelmän kanssa

Jos Euroopan unionissa tai yhdessä tai useammassa sen jäsenvaltiossa otetaan käyttöön Yhdysvaltojen TFTP-ohjelmaa vastaava EU:n järjestelmä, joka edellyttää Yhdysvalloissa säilytettyjen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen toimittamista Euroopan unionin saataville, Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on pyrittävä aktiiviseen yhteistyöhön asiaankuuluvien Yhdysvaltoihin sijoittautuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoajien kanssa vastavuoroisuutta ja asianmukaisia suojatoimia noudattaen.

10 artikla

Yhteinen tarkastelu

1.   Sopimuspuolet tarkastelevat jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä ja joka tapauksessa kuuden (6) kuukauden kuluttua yhdessä tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja tarkistavat tilanteen erityisesti yksityisyyden suojaa, henkilötietojen suojaa ja vastavuoroisuutta koskevien tämän sopimuksen määräysten osalta. Tarkastelussa arvioidaan toimitettavien tietojen oikeasuhteisuus sen perusteella, mikä niiden lisäarvo on ollut terrorismin tai sen rahoituksen tutkimiselle, ehkäisemiselle, selville saamiselle tai syytteeseenpanolle.

2.   Euroopan unionia edustavat tarkastelussa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio, Euroopan komissio ja kaksi jäsenvaltioiden tietosuojavaltuutettujen edustajaa, joista ainakin yksi on jäsenvaltiosta, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on. Yhdysvaltoja edustaa sen valtiovarainministeriö.

3.   Tarkastelua varten Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö huolehtii pääsystä asiaankuuluviin asiakirjoihin ja järjestelmiin sekä yhteyksistä asiaankuuluvaan henkilöstöön sekä täsmällisten tietojen saamisesta niiden rahaliikenteen sanomanvälitystietojen määrästä, jotka ovat olleet käytettävissä, sekä niiden tapausten määrästä, joissa on jaettu johtolankoja. Sopimuspuolet sopivat keskenään tarkastelun yksityiskohdista.

11 artikla

Oikeussuojakeinot

1.   Kenellä tahansa henkilöllä on oikeus kohtuullisin väliajoin esitetystä pyynnöstä saada vapaasti ja ilman aiheetonta viivytystä tai aiheettomia kustannuksia vahvistus sen jäsenvaltion tietosuojavaltuutetulta, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on, siitä, onko kaikki tarvittavat varmennukset tehty Euroopan unionissa sen varmistamiseksi, että henkilötietojen suojaa koskevia oikeuksia on kunnioitettu tämän sopimuksen mukaisesti, ja erityisesti sen toteamiseksi, onko asianomaisen henkilötietoja käsitelty tämän sopimuksen vastaisesti. Tähän oikeuteen voidaan soveltaa kansallisen lainsäädännön mukaisia tarpeellisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä muun muassa yleisen turvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi tai jotta vältettäisiin rikosten ennaltaehkäisyn, selville saamisen, tutkinnan tai syytteeseenpanon vaarantuminen, ottaen asianmukaisesti huomioon asianomaisen henkilön oikeutettu etu.

2.   Sopimuspuolten on toteutettava kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet sen varmistamiseksi, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö ja mahdolliset asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat viipymättä toisilleen ja kuulevat toisiaan ja sopimuspuolia tarpeen mukaan, jos ne katsovat, että henkilötietoja on käsitelty tämän sopimuksen vastaisesti.

3.   Kenellä tahansa henkilöllä, joka katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tämän sopimuksen vastaisesti, on oikeus käyttää tehokkaita hallinnollisia tai oikeudellisia oikeussuojakeinoja Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen lainsäädäntöjen mukaisesti.

12 artikla

Kuuleminen

1.   Sopimuspuolet kuulevat tarvittaessa toisiaan mahdollistaakseen tämän sopimuksen mahdollisimman tehokkaan soveltamisen muun muassa helpottamalla tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevien mahdollisten riitojen ratkaisemista.

2.   Sopimuspuolet toteuttavat toimenpiteitä sen välttämiseksi, että ne aiheuttaisivat tätä sopimusta soveltaessaan ylimääräisiä rasitteita toisilleen. Jos ylimääräisiä rasitteita kuitenkin aiheutuu, sopimuspuolten on kuultava toisiaan välittömästi tavoitteenaan tämän sopimuksen soveltamisen helpottaminen, mukaan lukien tarvittaessa sellaiset toimenpiteet, joilla aiheutuneita ja mahdollisesti tulevaisuudessa aiheutuvia rasitteita vähennetään.

3.   Sopimuspuolten on välittömästi kuultava toisiaan, jos jokin kolmas osapuoli, muun maan viranomainen mukaan luettuna, kiistää tai esittää oikeudellisen vaateen, joka koskee jotakin tämän sopimuksen vaikutukseen tai täytäntöönpanoon liittyvää näkökohtaa.

13 artikla

Poikkeamattomuus

Tällä sopimuksella ei ole tarkoitus poiketa Yhdysvaltojen eikä Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden laeista eikä muuttaa niitä. Tällä sopimuksella ei luoda tai tarjota millekään yksityiselle tai julkiselle henkilölle tai osapuolelle minkäänlaisia oikeuksia eikä etuja.

14 artikla

Irtisanominen

1.   Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sen ilmoittamalla siitä diplomaattiteitse. Keskeyttäminen tulee voimaan kymmenen (10) päivän kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Irtisanominen tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

2.   Riippumatta tämän sopimuksen keskeyttämisestä tai irtisanomisesta kaikkia tämän sopimuksen nojalla Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön hallussa olevia tietoja on edelleen käsiteltävä tämän sopimuksen mukaisesti.

15 artikla

Loppumääräykset

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen asiaa koskevien sisäisten menettelyjensä saamisesta päätökseen.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä helmikuuta 2010 lähtien sen voimaantuloon saakka, ellei 3 kohdasta muuta johdu.

3.   Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä lokakuuta 2010 eikä sitä enää sen jälkeen sovelleta, ellei sopimusta ole sitä ennen irtisanottu 14 artiklan mukaisesti tai sopimuspuolten yhteisestä päätöksestä.

4.   Lissabonin sopimuksen tultua voimaan sopimuspuolet pyrkivät tekemään pitkäaikaisen sopimuksen, jolla korvataan tämä sopimus.

5.   Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009 kahtena alkuperäisenä kappaleena englannin kielellä. Tämä sopimus laaditaan myös bulgarian, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielillä. Sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat hyväksyneet nämä kielitoisinnot, ne ovat yhtä todistusvoimaiset.


13.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/17


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä lokakuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/59/EY tarkoitettujen, kuljettajien lupakirjojen ja lisätodistusten rekistereitä koskevien perusparametrien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8278)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/17/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan,

ottaa huomioon kuljettajien lupakirjojen ja lisätodistusten rekistereitä koskevista perusparametreista 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan rautatieviraston suosituksen (ERA/REC/SAF/05–2008),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti pidettävä kuljettajien lupakirjoista kansallista rekisteriä tai huolehdittava siitä, että tällaista rekisteriä pidetään.

(2)

Kunkin rautatieyrityksen ja rataverkon haltijan olisi direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidettävä lisätodistuksista rekisteriä tai huolehdittava siitä, että tällaista rekisteriä pidetään.

(3)

Direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 4 kohdalla Euroopan rautatievirasto velvoitetaan laatimaan luonnos niiden rekistereiden perusparametreista, jotka toimivaltaiset viranomaiset ottavat käyttöön kuljettajien lupakirjoja varten ja jotka kuljettajien kanssa työ- tai sopimussuhteen solmineet rautatieyritykset ja rataverkon haltijat ottavat käyttöön lisätodistuksia varten. Kuljettajien lupakirjojen kansalliseen rekisteriin olisi vietävä kaikki asianomaisessa jäsenvaltiossa myönnetyt lupakirjat.

Kuljettajan lupakirjaa olisi haettava vakiolomakkeella lupakirjojen ja niiden päivitysten, muutosten, korvaamisten, uusimisten sekä tilapäisten tai lopullisten peruutusten rekisteröinnin helpottamiseksi.

(4)

Toimivaltaisten viranomaisten ja alan toimijoiden valtuutetuilla edustajilla olisi oltava pääsy kuljettajien lupakirjojen ja lisätodistusten rekistereihin niiden konsultoimiseksi. Eri rekistereiden olisi oltava yhdenmukaisia siltä osin, mitä tietoja ne sisältävät ja missä muodossa tiedot esitetään. Tämän vuoksi rekistereitä varten olisi laadittava yhteiset toiminnalliset ja tekniset eritelmät.

(5)

Turvallisuusviranomaisten olisi käytettävä kaikkia lupakirjoissa, yhdenmukaistetuissa lisätodistuksissa ja niiden rekistereissä olevia tietoja helpottaakseen yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) (2) 10 ja 11 artiklassa tarkoitetun henkilöstön hyväksymismenettelyn arviointia ja vauhdittaakseen kyseisissä artikloissa säädettyjen turvallisuustodistusten antamista.

(6)

Toimivaltaisten viranomaisten tai tehtävään valtuutettujen elinten olisi direktiivin 2007/59/EY 19 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti luotava ja päivitettävä kuljettajien lupakirjojen rekisteri. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tehtävään valtuutetun elimen nimi, jotta kyseiset elimet voivat vaihtaa tietoja keskenään.

(7)

Ihannetapauksessa kukin jäsenvaltio loisi tietokonepohjaisen kuljettajien lupakirjojen rekisterin, jotta rekistereistä saataisiin täysin yhteentoimivia ja toimivaltaiset viranomaiset ja muut rekisterin käyttöoikeuden omaavat tahot voisivat saada haluamiaan tietoja. Tällaisen liitännän käyttöönotto edellyttäisi kuitenkin lisäselvitysten tekemistä taloudellisista ja teknisistä syistä. Ensinnäkin on tarpeen sopia menetelmistä, joilla varmistetaan, että käyttöoikeuden saa vain täyttämällä tietyt ehdot direktiivissä 2007/59/EY edellytetyn mukaisesti. Toiseksi on selvitettävä rekisteröintien määrä, jotta voidaan laatia kustannus-hyötyanalyysi ja ehdottaa sellaista ratkaisua, johon liittyvät hallinnolliset maksut ovat todellisiin tarpeisiin suhteutettuina kohtuullisia. Tästä syystä Euroopan rautatievirasto on ehdottanut tilapäisen ratkaisun ja yksinkertaistetun tiedonvaihdon toteuttamista nyt ja sähköisen liittymän kehittämistä vasta myöhemmässä vaiheessa.

(8)

Direktiiviä 2007/59/EY ei sen 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti sovelleta Kyprokseen eikä Maltaan. Näin ollen tätä päätöstä ei pitäisi soveltaa Kyprokseen eikä Maltaan niin kauan kuin kyseisillä jäsenvaltioilla ei ole rautatiejärjestelmää.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/48/EY 21 artiklalla perustetun, rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta ja turvallisuutta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä I vahvistetut kuljettajien lupakirjojen kansallista rekisteriä, jäljempänä ’lupakirjarekisteri’, koskevat perusparametrit.

2 artikla

Hyväksytään liitteessä II vahvistetut lisätodistusten rekisteriä, jäljempänä ’lisätodistusrekisteri’, koskevat perusparametrit.

3 artikla

1.   Euroopan rautatieviraston, jäljempänä ’virasto’, on 24 kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta suoritettava toteutettavuustutkimus sellaisen tietokonepohjaisen sovelluksen löytämiseksi, joka täyttää lupakirjarekisterin ja lisätodistusrekisterin perusparametrit ja helpottaa toimivaltaisten viranomaisten, rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa.

Toteutettavuustutkimuksessa on tarkasteltava erityisesti toiminnallista ja teknistä arkkitehtuuria, käyttötapoja sekä tietojen syöttämistä ja niihin tutustumista koskevia sääntöjä.

Toteutettavuustutkimuksesta on keskusteltava ja se on hyväksyttävä osana direktiivin 2007/59/EY 35 artiklassa tarkoitettua toimivaltaisten viranomaisten edustajien yhteistyötä.

2.   Viraston on tarvittaessa ja 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen tulosten perusteella otettava käyttöön koeverkkosovellus, johon kuuluu vähintään kolme lupakirjarekisteriä ja yhdeksän lisätodistusrekisteriä.

Viraston on seurattava koesovellusta vähintään vuoden ajan ja toimitettava komissiolle seurantaraportti sekä tarvittaessa suositus tämän päätöksen muuttamisesta.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille

a)

elin, jonka tehtävänä on myöntää kuljettajien lupakirjoja direktiivin 2007/59/EY 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti,

b)

elin, jonka tehtävänä on luoda lupakirjarekisteri ja päivittää sitä direktiivin 2007/59/EY 19 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Sitä ei sovelleta Kyprokseen eikä Maltaan niin kauan kuin niiden alueella ei ole rautatiejärjestelmää.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  EUVL L 220, 21.6.2004, s. 16.


LIITE I

KULJETTAJIEN LUPAKIRJOJEN KANSALLISIA REKISTEREITÄ KOSKEVAT PERUSPARAMETRIT (LUPAKIRJAREKISTERIT)

1.   Perusparametrit

Kuljettajien lupakirjojen kansallisia rekistereitä koskevat perusparametrit ovat direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavat:

kerättävät tiedot (2. kohta)

tiedon muoto (3. kohta)

käyttöoikeudet (4. kohta)

tiedonsiirto (5. kohta)

tietojen säilytysaika (6. kohta).

2.   Kerättävät tiedot

Lupakirjarekisteri muodostuu neljästä osasta.

Rekisterin 1. osa sisältää lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot.

Rekisterin 2. osa sisältää direktiivin 2007/59/EY liitteessä I olevassa 2 kohdassa vaaditut tiedot myönnetystä lupakirjasta.

Rekisterin 3. osa sisältää lupakirjan aiempaa tilaa koskevat tiedot.

Rekisterin 4. osa sisältää tiedot perusvaatimuksista ja tarkastuksista, joiden perusteella lupakirja myönnetään, sekä myöhemmistä tarkastuksista, joiden perusteella lupakirja pysyy voimassa.

Kerättävät tiedot on lueteltu 3. kohdan taulukossa.

3.   Tiedon muoto

Ohessa luetellaan lupakirjarekisteriin vietävien tietojen muotoa koskevat vaatimukset.

Tiedot on esitettävä seuraavasti:

Nro

Vaadittava tieto

Sisältö

Muoto

Vaatimuksen taso


1. osa:   Lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot

1.

Lupakirjan numero

1.1

Lupakirjan numero

EIN (12-numeroinen)

Pakollinen

2.

Lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot

2.1

Lupakirjan tämänhetkinen tila:

voimassa

peruutettu tilapäisesti (päätös tekeillä)

peruutettu lopullisesti

Teksti

Pakollinen

2.2

Tilapäisen tai lopullisen peruuttamisen syyt

Teksti

Pakollinen


2. osa:   Direktiivin 2007/59/EY liitteessä I olevan 2 kohdan mukaiset tiedot tällä hetkellä voimassa olevasta luvasta

3.

Haltijan sukunimi/-nimet

3.1

Passissa, kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen kelpaavassa asiakirjassa ilmoitettu sukunimi. Sukunimiä voi olla useampi kansallisesta käytännöstä riippuen.

Teksti

Pakollinen

4.

Haltijan etunimi/-nimet

4.1

Passissa, kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen kelpaavassa asiakirjassa ilmoitettu etunimi. Etunimiä voi olla useampi kansallisesta käytännöstä riippuen.

Teksti

Pakollinen

5.

Haltijan syntymäaika

5.1

Haltijan syntymäaika

VVVV-KK-PP

Pakollinen

6.

Haltijan syntymäpaikka

6.1

Haltijan syntymäpaikka

Teksti

Pakollinen

6.2

Kansalaisuus

Teksti

Valinnainen

7.

Lupakirjan myöntämispäivä

7.1

Lupakirjan myöntämispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

8.

Lupakirjan viimeinen voimassaolopäivä

8.1

Lupakirjan odotettavissa olevan virallisen voimassaolon päättymispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

9.

Lupakirjan myöntänyt viranomainen

9.1

Lupakirjan myöntäneen viranomaisen (toimivaltaisen viranomaisen / valtuutetun elimen / rautatieyrityksen / rataverkon haltijan) nimi

Teksti

Pakollinen

10.

Työnantajan työntekijälle antama viitenumero

10.1

Yrityksen liikkuvan kaluston kuljettajalle antama viitenumero

Teksti

Valinnainen

11.

Haltijan valokuva

11.1

Valokuva

Alkuperäinen tai skannattu

Pakollinen

12.

Haltijan allekirjoitus

12.1

Allekirjoitus

Alkuperäinen, valokopio tai skannattu

Pakollinen

13.

Haltijan vakinainen asuinpaikka tai postiosoite

13.1

Haltijan osoite

Katuosoite

Teksti

Valinnainen

13.2

Paikkakunta

Teksti

Valinnainen

13.3

Maa

Teksti

Valinnainen

13.4

Postinumero

Aakkosnumeerinen koodi

Valinnainen

13.5

Puhelinnumero

Teksti

Valinnainen

13.6

Sähköpostiosoite

Teksti

Valinnainen

14.

Lisätietoja

14.1

Toimivaltaisen viranomaisen direktiivin 2007/59/EY liitteen II mukaisesti edellyttämät tiedot

Koodattu tieto

Pakollinen

Kenttä 9.a.1 –

Kuljettajan äidinkieli/-kielet

Teksti

 

Kenttä 9.a.2 –

Lupakirjan myöntävän jäsenvaltion merkinnöille varattu tila sen kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti vaadittujen tietojen ilmoittamiseen

Teksti

 

15.

Lääketieteellisiin syihin perustuvat rajoitukset

15.1

Toimivaltaisen viranomaisen direktiivin 2007/59/EY liitteen II mukaisesti edellyttämät tiedot

Koodattu tieto

Pakollinen

Silmälasien/piilolinssien pakollinen käyttö

(koodi b.1)

 

Kuulokojeen pakollinen käyttö

(koodi b.2)

 


3. osa:   Lupakirjan aiempaa tilaa ja aiempien määräaikaistarkastusten tuloksia koskevat tiedot

16.

Ensimmäinen myöntämispäivä

16.1

Ensimmäinen myöntämispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

17.

Viimeinen voimassaolopäivä

17.1

Viimeinen voimassaolopäivä (ja odotettavissa olevan virallisen uusimisen päivämäärä)

VVVV-KK-PP

Pakollinen

18.

Päivitys (voi olla useita)

18.1

Päivityksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

18.2

Päivityksen syy

Teksti

Pakollinen

19.

Muutos (voi olla useita)

19.1

Muutoksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

19.2

Muutoksen syy

Teksti

Pakollinen

20.

Tilapäinen peruutus (voi olla useita)

20.1

Tilapäisen peruutuksen kesto

Mistä (pvm) mihin (pvm)

Pakollinen

20.2

Tilapäisen peruutuksen syy

Teksti

Pakollinen

21.

Lopullinen peruutus (voi olla useita)

21.1

Lopullisen peruutuksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

21.2

Lopullisen peruutuksen syy

Teksti

Pakollinen

22.

Kadonneeksi ilmoitettu lupakirja

22.1

Ilmoituspäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

22.2

Kaksoiskappaleen myöntämispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

23.

Varastetuksi ilmoitettu lupakirja

23.1

Ilmoituspäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

23.2

Kaksoiskappaleen myöntämispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

24.

Tuhoutuneeksi ilmoitettu lupakirja

24.1

Ilmoituspäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

24.2

Kaksoiskappaleen myöntämispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen


4. osa:   Lupakirjan myöntämiseen sovellettavia perusvaatimuksia ja määräaikaistarkastusten tuloksia koskevat tiedot

25.

Koulutus

25.1

Perusvaatimus

Korkein suoritettu tutkinto

Teksti

Pakollinen

26.

Fyysinen kunto

26.1

Perusvaatimus

Lausunto direktiivin 2007/59/EY liitteessä II (1.1–1.3 ja 2.1 kohdassa) lueteltujen vaatimusten täyttymisestä

Teksti

Pakollinen

26.2

Tarkastuksen pvm

 

VVVV-KK-PP

Pakollinen

26.3

Myöhempi määräaikaistarkastus

Vahvistettu: kyllä/ei

Teksti

Pakollinen

26.4

(voi olla useita)

Viimeisimmän tarkastuksen pvm

VVVV-KK-PP

Pakollinen

26.5

Seuraava tarkastus

Seuraavan odotettavissa olevan virallisen tarkastuksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

26.6

Huomautuksia

Ilmoitettava:

normaali aikataulu

aikaistettu aikataulu (lääkärintodistuksen perusteella)

tietojen (koodi 9.a.2) muuttuminen, jos tarpeen

rajoituksia koskevan koodin muuttuminen

muut (täsmennettävä ala)

Teksti

Pakollinen

27.

Ammatin edellyttämä psyykkinen kunto

27.1

Perusvaatimus

Lausunto direktiivin 2007/59/EY liitteessä II (2.2 kohta) lueteltujen vaatimusten täyttymisestä

Teksti

Pakollinen

27.2

Tarkastuksen pvm

 

VVVV-KK-PP

Pakollinen

27.3

Seuraava(t) tarkastus (-tukset)

Vain, jos välttämätön (voi olla useita)

Lausunto

Pakollinen

27.4

 

Mahdollisesti tehdyn myöhemmän tarkastuksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

28.

Yleinen ammatillinen tietämys

28.1

Perusvaatimus

Lausunto direktiivin 2007/59/EY liitteessä IV lueteltujen vaatimusten täyttymisestä

Teksti

Pakollinen

28.2

Tarkastuksen pvm

 

VVVV-KK-PP

Pakollinen

28.3

Myöhempi tarkastus

(Vain, jos kansallinen laki edellyttää)

VVVV-KK-PP

Pakollinen

4.   Käyttöoikeudet

Käyttöoikeus lupakirjarekisterin sisältämiin tietoihin myönnetään seuraaville asianomaisille seuraaviin tarkoituksiin:

perustellusta pyynnöstä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille

niiden lainkäyttöalueella liikkuvien junien valvontaan,

tutkimusten tekemiseen siitä, miten niiden lainkäyttöalueella toimintaa harjoittavat tahot noudattavat direktiiviä 2007/59/EY;

perustellusta pyynnöstä virastolle direktiivin 2007/59/EY 33 artiklan mukaisesti toteutettavan liikkuvan kaluston kuljettajien hyväksymismenettelyn kehityksen arviointiin erityisesti rekistereiden yhteenliittämisen osalta;

kuljettajien työnantajille lupakirjoja koskeviin tietoihin tutustumiseen direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

työ- tai sopimussuhteisen liikkuvan kaluston kuljettajan palkanneille rautatieyrityksille ja rataverkon haltijoille lupakirjoja koskeviin tietoihin tutustumiseen direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

pyynnöstä liikkuvan kaluston kuljettajille heitä itseään koskeviin tietoihin tutustumiseen;

direktiivin 2004/49/EY 21 artiklan mukaisesti perustetuille tutkintaelimille onnettomuuksien tutkintaan erityisesti kyseisen direktiivin 20 artiklan 2 kohdan e ja g alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

5.   Tiedonsiirto

Käyttöoikeuden saamiseksi on esitettävä virallinen pyyntö. Toimivaltainen viranomainen toimittaa tiedot viipymättä tiedonsiirron turvallisuudesta ja henkilötietojen suojasta huolehtien.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarjota verkkosivustoillaan kirjautumismahdollisuuden (käyttäjätunnuksen) kaikille käyttöoikeuden omaaville, kunhan ne varmistavat ensin, että pyyntöjen perustelut on tarkastettu.

6.   Tietojen säilytysaika

Kaikki lupakirjarekisterin sisältämät tiedot on säilytettävä vähintään kymmenen vuoden ajan kuljettajan lupakirjan voimassaolon päättymispäivästä. Jos kyseisten kymmenen vuoden kuluessa aloitetaan asianomaista kuljettajaa koskeva tutkinta, häntä koskevat tiedot on säilytettävä tarvittaessa pidempään kuin kymmenen vuotta.

Kaikki lupakirjarekisteriin tehtävät muutokset on tallennettava.


LIITE II

KULJETTAJIEN LISÄTODISTUSTEN REKISTEREITÄ KOSKEVAT PERUSPARAMETRIT (LISÄTODISTUSREKISTERIT)

1.   Perusparametrit

Lisätodistusrekistereitä koskevat perusparametrit ovat direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavat:

kerättävät tiedot (2. kohta)

tiedon muoto (3. kohta)

käyttöoikeudet (4. kohta)

tiedonsiirto (5. kohta)

tietojen säilytysaika (6. kohta)

konkurssitapauksessa noudatettavat menettelyt (7. kohta)

2.   Kerättävät tiedot

Lisätodistusrekisteri muodostuu neljästä osasta.

Rekisterin 1. osa sisältää kuljettajan lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot.

Rekisterin 2. osa sisältää direktiivin 2007/59/EY liitteessä I olevassa 3 kohdassa vaaditut tiedot annetusta lisätodistuksesta.

Rekisterin 3. osa sisältää lisätodistuksen aiempaa tilaa koskevat tiedot.

Rekisterin 4. osa sisältää tiedot perusvaatimuksista ja -tarkastuksista, joiden perusteella lisätodistus annetaan, sekä myöhemmistä tarkastuksista, jotka on kirjattava ja joiden perusteella lisätodistus pysyy voimassa.

Kerättävät tiedot on lueteltu 3. kohdan taulukossa.

Liikkuvan kaluston ja rataverkon tuntemusta sekä kielitaitoa arvioidaan direktiivin 2007/59/EY asianomaisten kohtien mukaisesti ja arvioinnin tulokset esitetään rekisterin 2. osassa. Siinä ilmoitetaan myös seuraavien odotettavissa olevien tarkastusten päivämäärät. Seuraavien tarkastusten päivämäärästä alkaa uusi ”tämänhetkistä tilaa” koskeva jakso, jota edeltävät tiedot siirretään aiempaa tilaa koskevaan 4. osaan.

3.   Tiedon muoto

Ohessa luetellaan lisätodistusrekisteriin vietävien tietojen muotoa koskevat vaatimukset.

Tiedot on esitettävä seuraavasti:

Nro

Vaadittava tieto

Sisältö

Muoto

Vaatimuksen taso


1. osa:   Lupakirjaa koskevat tiedot

1.

Lupakirjan numero

1.1

Lupakirjan numero, joka mahdollistaa pääsyn kansalliseen rekisteriin

EIN (12-numeroinen)

Pakollinen

2.

Lupakirjan tämänhetkistä tilaa koskevat tiedot

2.1

Lupakirjan tämänhetkinen tila:

voimassa

peruutettu tilapäisesti

peruutettu lopullisesti

Teksti

Valinnainen


2. osa:   Direktiivin 2007/59/EY liitteessä I olevan 3 kohdan mukaiset tiedot tällä hetkellä voimassa olevasta lisätodistuksesta

3.

Haltijan sukunimi/-nimet (sama kuin lupakirjassa)

3.1

Passissa, kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen kelpaavassa asiakirjassa ilmoitettu sukunimi. Sukunimiä voi olla useampi kansallisesta käytännöstä riippuen.

Teksti

Pakollinen

4.

Haltijan etunimi/-nimet (sama kuin lupakirjassa)

4.1

Passissa, kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen kelpaavassa asiakirjassa ilmoitettu etunimi. Etunimiä voi olla useampi kansallisesta käytännöstä riippuen.

Teksti

Pakollinen

5.

Haltijan syntymäaika

5.1

Haltijan syntymäaika

VVVV-KK-PP

Pakollinen

6.

Haltijan syntymäpaikka

6.1

Haltijan syntymäpaikka

Teksti

Pakollinen

7.

Todistuksen antamispäivä

7.1

Todistuksen antamispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

8.

Todistuksen viimeinen voimassaolopäivä

8.1

Todistuksen odotettavissa olevan virallisen voimassaolon päättymispäivä, jonka yritys asettaa direktiivin 2007/59/EY 15 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti

VVVV-KK-PP

Pakollinen

9.

Todistuksen antanut elin

9.1

Todistuksen antaneen elimen (rautatieyrityksen, rataverkon haltijan tai muun) nimi

Teksti

Pakollinen

10.

Työnantajan työntekijälle antama viitenumero

10.1

Yrityksen liikkuvan kaluston kuljettajalle antama viitenumero

Teksti

Valinnainen

11.

Haltijan valokuva

11.1

Valokuva

Alkuperäinen tai skannattu

Pakollinen

12.

Haltijan allekirjoitus

12.1

Allekirjoitus

Alkuperäinen, valokopio tai skannattu

Pakollinen

13.

Haltijan vakinainen asuinpaikka tai postiosoite

13.1

Haltijan osoite

Katuosoite

Teksti

Valinnainen

13.2

Paikkakunta

Teksti

Valinnainen

13.3

Maa

Teksti

Valinnainen

13.4

Postinumero

Aakkosnumeerinen koodi

Valinnainen

13.5

Puhelinnumero

 

 

13.6

Sähköpostiosoite

 

 

14.

Sen rautatieyrityksen tai rataverkon haltijan osoite, jonka lukuun kuljettajalla on lupa kuljettaa

14.1

Rautatieyrityksen / rataverkon haltijan osoite

Katuosoite

Teksti

Pakollinen

14.2

Paikkakunta

Teksti

Pakollinen

14.3

Maa

Teksti

Pakollinen

14.4

Postinumero

Aakkosnumeerinen koodi

Pakollinen

14.5

Yhteyshenkilö

Teksti

Valinnainen

14.6

Puhelinnumero

Teksti

Pakollinen

14.7

Faksinumero

Teksti

Pakollinen

14.8

Sähköpostiosoite

Teksti

Pakollinen

15.

Luokka, jossa kuljettajalla on lupa kuljettaa

15.1

Koodi(t)

Teksti

Pakollinen

16.

Liikkuva kalusto, jota kuljettajalla on lupa kuljettaa

16.1

(luettelo)

Teksti

Pakollinen

16.2

Kunkin maininnan osalta ilmoitettava seuraavan odotettavissa olevan tarkastuksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

17.

Rataverkko, jossa kuljettajan on lupa kuljettaa

17.1

(luettelo)

Teksti

Pakollinen

17.2

Kunkin maininnan osalta ilmoitettava seuraavan odotettavissa olevan tarkastuksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

18.

Kielitaito

18.1

(luettelo)

Teksti

Pakollinen

18.2

Kunkin maininnan osalta ilmoitettava seuraavan odotettavissa olevan tarkastuksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

19.

Lisätietoja

19.1

(luettelo)

Teksti

Pakollinen

20.

Muut rajoitukset

20.1

(luettelo)

Teksti

Pakollinen


3. osa:   Lisätodistusten aiempaa tilaa koskevat tiedot

21.

Ensimmäinen antamispäivä

21.1

Todistuksen ensimmäinen antamispäivä

VVVV-KK-PP

Valinnainen

22.

Päivitys (voi olla useita)

22.1

Päivityksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

22.2

Päivityksen yksityiskohdat ja syy (lisätodistuksessa mainitun, yhden tai useamman tiedon korjaus, esim. kuljettajan kotiosoitteen muutos)

Teksti

Pakollinen

23.

Muutos (voi olla useita)

23.1

Muutoksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

 

Muutoksen syy (mainittava todistuksen kohta)

muutos 3. kentän tietoihin (luokat)

muutos 4. kentän tietoihin (lisätiedot)

muutos 5. kentän tietoihin (uusi kielitaito tai määräajoin tarkastettava kielitaito)

muutos 6. kentän tietoihin (rajoitukset)

muutos 7. sarakkeen tietoihin (uusi liikkuvaa kalustoa koskeva tietämys tai määräajoin tarkastettava tietämys)

muutos 8. sarakkeen tietoihin (uusi rataverkkoa koskeva tietämys tai määräajoin tarkastettava tietämys)

Teksti

Pakollinen

24.

Tilapäinen peruutus (voi olla useita)

24.1

Tilapäisen peruutuksen kesto

Mistä (pvm) mihin (pvm)

Pakollinen

24.2

Tilapäisen peruutuksen syy

Teksti

Pakollinen

25.

Lopullinen peruutus (voi olla useita)

25.1

Lopullisen peruutuksen päivämäärä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

25.2

Lopullisen peruutuksen syy

Teksti

Pakollinen

26.

Kadonneeksi ilmoitettu todistus

26.1

Ilmoituspäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

26.2

Kaksoiskappaleen antamispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

27.

Varastetuksi ilmoitettu todistus

27.1

Ilmoituspäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

27.2

Kaksoiskappaleen antamispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

28.

Tuhoutuneeksi ilmoitettu todistus

28.1

Ilmoituspäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen

28.2

Kaksoiskappaleen antamispäivä

VVVV-KK-PP

Pakollinen


4. osa:   Lisätodistuksen antamiseen sovellettavia perusvaatimuksia ja määräaikaistarkastusten tuloksia koskevat aiemmat tiedot

29.

Kielitaito

29.1

Perusvaatimus

Työkieli/-kielet, joiden osalta on annettu lausunto direktiivin 2007/59/EY liitteessä VI olevan 8 kohdan mukaisten vaatimusten täyttymisestä

Teksti

Pakollinen

29.2

Määräaikaistarkastus

Kustakin kielestä todistetun taidon (= tutkinnon suorittamisen) päivämäärä

(voi olla useita)

VVVV-KK-PP

Pakollinen

30.

Liikkuvaa kalustoa koskeva tietämys

30.1

Perusvaatimus

Liikkuva kalusto, jonka osalta on annettu lausunto direktiivin 2007/59/EY liitteen V mukaisten vaatimusten täyttymisestä

Teksti

Pakollinen

30.2

Määräaikaistarkastus

Todistetun tietämyksen määräaikaistarkastuksen päivämäärä

(voi olla useita)

VVVV-KK-PP

Pakollinen

31.

Rataverkkoa koskeva tietämys

31.1

Perusvaatimus

Rataverkko, jonka osalta on annettu lausunto direktiivin 2007/59/EY liitteen VI mukaisten vaatimusten täyttymisestä

Teksti

Pakollinen

31.2

Määräaikaistarkastus

Todistetun tietämyksen määräaikaistarkastuksen päivämäärä

(voi olla useita)

VVVV-KK-PP

Pakollinen

4.   Käyttöoikeudet

Käyttöoikeus lisätodistusrekisterin sisältämiin tietoihin myönnetään seuraaville asianomaisille seuraaviin tarkoituksiin:

jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;

niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa rautatieyritys tai rataverkon haltija toimii ja joissa kuljettajalla on lupa kuljettaa vähintään yhdellä rataverkon reitillä,

direktiivin 2007/59/EY 19 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 26 artiklan mukaiseen kuljettajien hyväksymismenettelyn kehityksen seurantaan,

direktiivin 2007/59/EY 19 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja 2 kohdan sekä 29 artiklan 1 kohdan mukaisiin tarkastuksiin (jotka voidaan antaa valtuutetun elimen suoritettaviksi);

liikkuvan kaluston kuljettajille heitä itseään koskeviin tietoihin tutustumiseen direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

direktiivin 2004/49/EY 21 artiklan mukaisesti perustetuille tutkintaelimille onnettomuuksien tutkintaan erityisesti kyseisen direktiivin 20 artiklan 2 kohdan e ja g alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Yritykset saavat antaa käyttöoikeuden myös muille käyttäjille, kunhan henkilötietojen suojasta huolehditaan.

5.   Tiedonsiirto

Käyttöoikeus myönnetään direktiivin 2007/59/EY mukaisesti

a)

sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon rautatieyhtiö tai rataverkon haltija on sijoittautunut, direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;

b)

pyynnöstä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti;

c)

pyynnöstä kuljettajille direktiivin 2007/22/EY 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Rautatieyritys, rataverkon haltija tai valtuutettu elin toimittaa tiedot viipymättä tiedonsiirron turvallisuudesta ja henkilötietojen suojasta huolehtien.

Rautatieyritykset ja rataverkon haltijat voivat tarjota verkkosivustoillaan kirjautumismahdollisuuden (käyttäjätunnuksen) kaikille käyttöoikeuden omaaville, kunhan ne varmistavat ensin, että pyyntöjen perustelut on tarkastettu.

6.   Tietojen säilytysaika

Kaikki lisätodistusrekisterin sisältämät tiedot on säilytettävä vähintään kymmenen vuoden ajan viimeisimmästä todistuksessa mainitusta voimassaolon päättymispäivästä.

Jos asianomaista kuljettajaa koskeva tutkinta aloitetaan kyseisten kymmenen vuoden kuluessa, häntä koskevat tiedot on säilytettävä tarvittaessa pidempään kuin kymmenen vuotta.

Kaikki lisätodistusrekisteriin tehtävät muutokset on tallennettava.

7.   Konkurssitapauksessa noudatettava menettely

Jos rautatieyritys tai rataverkon haltija menee konkurssiin, uusi yritys, joka vastaa toiminnan harjoittamisesta jatkossa, vastaa myös lisätodistusrekisterin sisältämistä tiedoista.

Jos yksikään yritys ei jatka konkurssiin menneen toimijan toimintaa, tietojen säilyttämisestä vastaa sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, johon rautatieyritys tai rataverkon haltija on sijoittautunut.


13.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/32


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä marraskuuta 2009,

ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi puisille lattiapäällysteille

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9427)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/18/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1980/2000 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1980/2000 säädetään, että erityiset ympäristömerkin myöntämisperusteet, jotka perustuvat Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan laatimaan myöntämisperusteita koskevaan ehdotukseen, vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(2)

Ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tiedoksiantamisesta.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1980/2000 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmään ”puiset lattiapäällysteet” kuuluvat puu- ja kasvipohjaiset päällysteet, mukaan luettuina puupäällysteet, laminaattipäällysteet, korkkipäällysteet ja bambupäällysteet, joiden massasta (lopullisessa tuotteessa) vähintään 90 prosenttia on puuta, puujauhetta ja/tai puu- tai kasvipohjaista materiaalia. Tuoteryhmään eivät kuulu seinäpäällysteet, jotka on asianmukaisesti merkitty sellaisiksi, ulkokäyttöön tarkoitetut päällysteet eivätkä päällysteet, joilla on rakenteellinen tehtävä.

Tuoteryhmään eivät kuulu päällysteet, joita on missä tahansa tuotantoprosessin vaiheessa käsitelty biosidituotteilla, paitsi jos kyseiset biosidituotteet sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) liitteeseen IA ja niiden tehoaine on hyväksytty kyseiseen käyttötarkoitukseen direktiivin 98/8/EY liitteen V mukaisesti.

2 artikla

Jotta puiselle lattiapäällysteelle voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukainen yhteisön ympäristömerkki, sen on kuuluttava 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”puiset lattiapäällysteet” ja täytettävä tämän päätöksen liitteessä esitetyt ekologiset arviointiperusteet.

3 artikla

Tuoteryhmään ”puiset lattiapäällysteet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tiedoksiantamisesta.

4 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”puiset lattiapäällysteet” annetaan tunnusnumero ”35”.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Arviointiperusteiden tavoitteet

Näiden perusteiden avulla pyritään erityisesti:

vähentämään elinympäristöihin ja niihin liittyviin luonnonvaroihin kohdistuvia vaikutuksia,

vähentämään energiankulutusta,

vähentämään myrkyllisten tai muuten saastuttavien aineiden päästöjä ympäristöön,

vähentämään vaarallisten aineiden käyttöä materiaaleissa ja valmiissa tuotteissa,

edistämään turvallisuutta ja terveysriskien poistamista elinympäristössä,

jakamaan tietoa, joka auttaa kuluttajia käyttämään tuotetta tehokkaasti ja mahdollisimman vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttaen.

Vaatimukset on asetettu tasolle, joka suosii ympäristömerkin myöntämistä päällysteille, joiden tuotannolla on vähäiset ympäristövaikutukset.

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset on esitetty kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Tähän tuoteryhmään kuuluvat ”puupäällysteet”, ”laminaattipäällysteet”, ”korkkipäällysteet” ja ”bambupäällysteet”.

Puupäällysteillä tarkoitetaan ”puisia lattia- tai seinäpäällysteitä, jotka on valmistettu pontatusta massiivipuusta tai jotka koostuvat useista puukerroksista, jotka on liimattu yhteen monikerroksiseksi levyksi. Puupäällyste voi olla viimeistelemätön, jolloin se hiotaan ja viimeistellään paikan päällä asennuksen jälkeen, tai se voi olla viimeistelty tehtaalla.”

Puupäällysteitä koskevia arviointiperusteita voidaan soveltaa sekä lattia- että seinäpäällysteisiin, jos tuotantoprosessit ovat samat ja niissä käytetään samoja materiaaleja ja valmistusmenetelmiä. Arviointiperusteet on vahvistettu ainoastaan sisäkäyttöä varten.

Puupäällysteitä valmistava teollisuus määrittelee teknisen kantansa eurooppalaisessa standardointikomiteassa CEN/TC 112.

Laminaattipäällysteillä tarkoitetaan ”jäykkiä lattiapäällysteitä, joiden pintakerros koostuu yhdestä tai useammasta ohuesta kuitumateriaalikerroksesta (yleensä paperia), joka on kyllästetty lämpökovettuvalla aminohartsilla (yleensä melamiinilla), puristettu tai liimattu runkoon ja yleensä viimeistelty alustalevyllä”.

Laminaattipäällysteitä koskevia arviointiperusteita voidaan soveltaa ainoastaan sisäkäyttöön tarkoitettuihin lattiapäällysteisiin.

Laminaattipäällysteitä valmistava teollisuus määrittelee teknisen kantansa eurooppalaisessa standardointikomiteassa CEN/TC 134.

Korkkipäällysteillä tarkoitetaan lattia- tai seinäpäällysteitä, joiden pääasiallinen valmistusaine on korkki. Rouhittu korkki on sekoitettu sideaineeseen, joka kovetetaan, tai useita kerroksia (puristettua/viilutettua) korkkia voidaan puristaa yhteen liiman avulla.

Korkkipäällysteet voidaan jakaa luonnonkorkkilaattoihin (joiden pääasiallinen valmistusaine on puristettu massiivikorkki, joka on tarkoitettu käytettäväksi pintakäsittelykerroksen kanssa) ja teknisiin korkkilevyihin (jotka koostuvat useista kerroksista, mukaan luettuna kuitulevykerros, ja joiden pääasiallisena valmistusaineena on puristettu korkki tai teknisesti käsitelty korkki, joka on tarkoitettu käytettäväksi pintakulutuskerroksen kanssa).

Korkkipäällysteitä koskevia arviointiperusteita voidaan soveltaa sekä lattia- että seinäpäällysteisiin, jos tuotantoprosessit ovat samat ja niissä käytetään samoja materiaaleja ja valmistusmenetelmiä. Arviointiperusteet on vahvistettu ainoastaan sisäkäyttöä varten.

Euroopan korkkipäällysteitä valmistava teollisuus määrittelee teknisen kantansa eurooppalaisessa standardointikomiteassa CEN/TC 134.

Bambupäällysteet on valmistettu massiivibambusta tai niiden pääasiallinen valmistusaine on puristettu bambu.

Bambupäällysteitä koskevia arviointiperusteita voidaan soveltaa ainoastaan sisäkäyttöön tarkoitettuihin lattiapäällysteisiin.

Toiminnallinen yksikkö, johon tuotannon sisään- ja ulostulovirrat on suhteutettava, on 1 neliömetri lopullista tuotetta.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Testit olisi mahdollisuuksien mukaan suoritettava asianmukaisesti hyväksytyissä laboratorioissa tai laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt vaatimukset.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

PUISTEN LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN ARVIOINTIPERUSTEET

1.   RAAKA-AINEET

Kaiken bambun, korkin ja ensiöpuumateriaalin on oltava peräisin metsistä, joiden hoidossa noudatetaan periaatteita ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on taata kestävän kehityksen mukainen metsänhoito.

1.1   Kestävä metsänhoito

Valmistajalla on oltava kestävää puunhankintaa koskevat toimintaperiaatteet sekä järjestelmä, jonka avulla puun alkuperä voidaan selvittää ja todentaa ja puu voidaan jäljittää hakkuupaikalta ensimmäiseen vastaanottopaikkaan.

Kaiken puun alkuperä on dokumentoitava. Valmistajan on varmistettava, että puu on peräisin laillisista lähteistä. Puu ei saa olla peräisin suojelualueilta tai alueilta, joita ollaan virallisesti nimeämässä suojelualueiksi, eivätkä vanhoista metsistä tai suuren suojeluarvon omaavista metsistä, jotka on määritelty kansallisissa sidosryhmien prosesseissa, paitsi jos hankinta tapahtuu selvästi kansallisten suojelumääräysten mukaisesti.

Kesäkuun 30 päivään 2011 saakka markkinoille saatettavissa ympäristömerkillä varustetuissa puutuotteissa vähintään 50 prosenttia massiivipuusta ja 20 prosenttia puupohjaisista materiaaleista on oltava peräisin joko kestävästi hoidetuista metsistä, joilla on riippumattoman kolmannen osapuolen myöntämä metsäsertifikaatti (sertifiointijärjestelmien on täytettävä Euroopan unionin metsästrategiasta 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston päätöslauselman (1) 15 kohdassa luetellut vaatimukset, siten kuin niitä on myöhemmin muutettu), tai uusioraaka-aineista.

Heinäkuun 1 päivän 2011 ja joulukuun 31 päivän 2012 välisenä aikana markkinoille saatettavissa ympäristömerkillä varustetuissa puutuotteissa vähintään 60 prosenttia massiivipuusta ja 30 prosenttia puupohjaisista materiaaleista on oltava peräisin joko kestävästi hoidetuista metsistä, joilla on riippumattoman kolmannen osapuolen myöntämä metsäsertifikaatti (sertifiointijärjestelmien on täytettävä Euroopan unionin metsästrategiasta 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston päätöslauselman 15 kohdassa luetellut vaatimukset, siten kuin niitä on myöhemmin muutettu), tai uusioraaka-aineista.

Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen markkinoille saatettavissa ympäristömerkillä varustetuissa puutuotteissa vähintään 70 prosenttia massiivipuusta ja 40 prosenttia puupohjaisista materiaaleista on oltava peräisin joko kestävästi hoidetuista metsistä, joilla on riippumattoman kolmannen osapuolen myöntämä metsäsertifikaatti (sertifiointijärjestelmien on täytettävä Euroopan unionin metsästrategiasta 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston päätöslauselman 15 kohdassa luetellut vaatimukset, siten kuin niitä on myöhemmin muutettu), tai uusioraaka-aineista.

Arviointi ja todentaminen: Näiden vaatimusten täyttämiseksi hakijan on osoitettava, että kaikki hakijan ympäristömerkillä varustetut puutuotteet täyttävät asianmukaiset sertifioidun puun osuutta koskevat vaatimukset, kun ne saatetaan markkinoille ensimmäistä kertaa vaatimuksessa ilmoitettujen päivämäärien jälkeen. Jos tätä ei voida osoittaa, toimivaltainen viranomainen myöntää ympäristömerkin käyttöluvan ainoastaan sille ajanjaksolle, jonka osalta vaatimusten noudattaminen voidaan osoittaa. Hakijan on toimitettava puuntoimittajalta saadut asianmukaiset asiakirjat, joissa ilmoitetaan lattiapäällysteiden valmistuksessa käytetyn puun tyyppi, määrä ja tarkka alkuperä. Hakijan on toimitettava asianmukaiset sertifikaatit, joista käy ilmi, että sertifiointijärjestelmä täyttää EU:n metsästrategiasta 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston päätöslauselman 15 kohdassa luetellut vaatimukset.

Määritelmä: Puupohjaisella materiaalilla tarkoitetaan materiaalia, joka on valmistettu sitomalla liimojen ja/tai liistereiden avulla yhteen yhtä tai useampaa seuraavista materiaaleista: puukuidut ja/tai sorvatut tai leikatut ohuet puulevyt ja/tai metsistä ja viljelmiltä saatavat puuntähteet, puulastut, massan- tai paperintuotannon jätemateriaalit ja/tai kierrätyspuu. Puupohjaisiin materiaaleihin sisältyvät kovalevyt, kuitulevyt, MDF-levyt, lastulevyt, OSB-levyt, vaneri sekä massiivipuupaneelit. Termi ”puupohjainen materiaali” viittaa myös puupohjaisista levyistä valmistettuihin komposiittimateriaaleihin, jotka on pinnoitettu muoveilla, muovilaminaateilla, metalleilla tai muilla pintamateriaaleilla, sekä valmiisiin tai puolivalmiisiin puupohjaisiin levyihin.

1.2   Kierrätetyt puu- ja kasvimateriaalit (laminaattipäällysteissä ja monikerroksisissa puupäällysteissä)

Puupohjaisten materiaalien valmistuksessa käytettävien uusiopuun, -lastujen ja -kuitujen on täytettävä vähintään ne EPF:n teollisuusstandardin vaatimukset, jotka on mainittu 24. lokakuuta 2002 julkaistun asiakirjan EPF Standard for delivery conditions of recycled wood 6 kohdassa.

Uusioraaka-aineen kokonaismäärän on vastattava seuraavassa taulukossa esitettyjä raja-arvoja:

Aineet ja yhdisteet

Raja-arvo

(mg/kg levyn kuivapainosta)

Arseeni

25

Kadmium

50

Kromi

25

Kupari

40

Lyijy

90

Elohopea

25

Fluori

100

Kloori

1 000

Pentakloorifenoli (PCP)

5

Pikiöljyt (bentso(a)pyreeni)

0,5

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, että kierrätetyt puu- tai kasvimateriaalit täyttävät edellä esitetyt raja-arvot. Jos voidaan osoittaa, ettei edellä mainittuja aineita ole käytetty aiemmassa valmistuksessa tai käsittelyssä, tämän vaatimuksen noudattamista ei tarvitse osoittaa testein.

1.3   Kyllästysaineet ja puunsuoja-aineet

Puisia lattiapäällysteitä ei saa käsitellä kyllästysaineilla.

Massiivipuuta ei saa kaatamisen jälkeen käsitellä aineilla tai valmisteilla, jotka sisältävät seuraavissa luetteloissa mainittuja aineita:

WHO:n suositteleman torjunta-aineiden vaarallisuusluokituksen (WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard) mukaisesti luokiteltu luokka 1a (äärimmäisen vaarallinen)

WHO:n suositteleman torjunta-aineiden vaarallisuusluokituksen (WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard) mukaisesti luokiteltu luokka 1b (erittäin vaarallinen).

Puun käsittelyssä on lisäksi noudatettava neuvoston direktiivin 79/117/ETY (2) ja neuvoston direktiivin 76/769/ETY (3) säännöksiä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava vakuutus, josta käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, luettelo käytetyistä aineista sekä kunkin aineen käyttöturvallisuustiedote.

1.4   Muuntogeeninen puu

Tuote ei saa sisältää muuntogeenistä puuta.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei muuntogeenistä puuta ole käytetty.

2.   VAARALLISTEN AINEIDEN KÄYTTÖ

2.1   Vaarallisten aineiden käyttö raakapuun ja kasvien käsittelyssä

a)

Puutuotteeseen ei saa lisätä aineita tai valmisteita, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakemuksen tekoajankohtana liittää jokin seuraavista vaaraa osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä):

 

R23 (myrkyllistä hengitettynä),

 

R24 (myrkyllistä joutuessaan iholle),

 

R25 (myrkyllistä nieltynä),

 

R26 (erittäin myrkyllistä hengitettynä),

 

R27 (erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle),

 

R28 (erittäin myrkyllistä nieltynä),

 

R39 (erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara),

 

R40 (epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa),

 

R42 (altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä),

 

R43 (ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä),

 

R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa),

 

R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita),

 

R48 (pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle),

 

R49 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä),

 

R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille),

 

R51 (myrkyllistä vesieliöille),

 

R52 (haitallista vesieliöille),

 

R53 (voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä),

 

R60 (voi heikentää hedelmällisyyttä),

 

R61 (vaarallista sikiöille),

 

R62 (voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä),

 

R63 (voi olla vaarallista sikiöille),

 

R68 (pysyvien vaurioiden vaara),

sellaisina kuin ne on määritelty vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY (4) (vaarallisia aineita koskeva direktiivi) ja sen myöhemmissä muutoksissa ja ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (5) (vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi).

Vaihtoehtoisesti luokitukseen voidaan soveltaa aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008 (6). Tässä tapauksessa raaka-aineisiin ei saa lisätä aineita tai valmisteita, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakemuksen tekoajankohtana liittää jokin seuraavista vaaralausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b)

Tuote ei saa sisältää halogenoituja orgaanisia sideaineita, atsiridiiniä ja polyatsiridiinejä eikä pigmenttejä ja lisäaineita, joiden pohjana on käytetty:

lyijyä, kadmiumia, kromia (VI), elohopeaa tai niiden yhdisteitä

arseenia, booria tai kuparia

orgaanisia tinayhdisteitä.

2.2   Vaarallisten aineiden käyttö pinnoitteissa ja pintakäsittelyissä

Yleiset vaatimukset

a)

Kohdassa 2.1 Vaarallisten aineiden käyttö raakapuun ja kasvien käsittelyssä esitettyjä vaatimuksia sovelletaan myös pinnoitteisiin ja pintakäsittelyihin.

b)

Kemiallisten aineiden, jotka kemikaalin valmistaja tai toimittaja on luokitellut ympäristölle haitallisiksi EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti (direktiivin 67/548/ETY 28. muutos), on noudatettava seuraavia kahta raja-arvoa.

Pintakäsittelyssä käytettyihin aineisiin ja valmisteisiin ei saa lisätä kemiallisia aineita, jotka on luokiteltu ympäristölle haitallisiksi direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.

Tuotteet voivat kuitenkin sisältää enintään 5 prosenttia neuvoston direktiivissä 1999/13/EY määriteltyjä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä tarkoitetaan kaikkia orgaanisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine lämpötilassa 293,15 K on vähintään 0,01 kPa tai joilla on vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa). Mikäli tuote vaatii ohentamista, ei pitoisuus ohennetussa tuotteessa saa ylittää edellä mainittuja raja-arvoja.

Ympäristölle haitallisten aineiden levitetyn määrän (märkä maali tai lakka) on oltava alle 14 g käsitellyn pinnan neliömetriä kohti, ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden levitetyn määrän (märkä maali tai lakka) on oltava alle 35 g neliömetriä kohti.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta sekä tätä vakuutusta tukevat asiakirjat, joihin sisältyvät:

täydellinen luettelo tuotteen sisältämistä aineista sekä tiedot niiden määristä ja CAS-numeroista,

kaikkia tuotteessa olevia aineita koskevat testimenetelmät ja testitulokset direktiivin 67/548/ETY mukaisesti,

vakuutus siitä, että kaikki ainesosat on ilmoitettu,

kerrosten määrä ja levitysmäärä kerrosta kohden pintaneliömetrillä.

Pintakäsittelytuotteen kulutuksen ja levitetyn määrän laskennassa käytetään seuraavia vakiohyötysuhteita: ruiskutusautomaatti ilman kierrätystä, 50 prosenttia; ruiskutusautomaatti kierrätyksellä, 70 prosenttia; sähköstaattinen ruiskutus, 65 prosenttia; ruiskutus, kartio/viuhka, 80 prosenttia; telamaalaus, 95 prosenttia; hihnamaalaus, 95 prosenttia; tyhjömaalaus, 95 prosenttia; kastaminen, 95 prosenttia; huuhdonta, 95 prosenttia.

c)

Levyissä käytetyissä tuotteissa tai valmisteissa saa olla vapaata formaldehydiä enintään 0,3 painoprosenttia.

Vanerilevyjen tai laminoitujen puulevyjen sideaineissa, liimoissa ja liistereissä saa olla vapaata formaldehydiä enintään 0,5 painoprosenttia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava asianmukainen vakuutus, joka osoittaa, että edellä mainittuja vaatimuksia on noudatettu. Tuotannossa käytetyistä kemiallisista aineista on esitettävä käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat asiakirjat, joissa annetaan tiedot terveysvaaraluokituksesta.

Liimat

a)

Kohdassa 2.1 Vaarallisten aineiden käyttö raakapuun ja kasvien käsittelyssä esitettyjä vaatimuksia sovelletaan myös liimoihin.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava asianmukainen vakuutus, joka osoittaa, että edellä mainitut vaatimukset on täytetty. Tuotteen kokoonpanossa käytetyistä kemiallisista tuotteista on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat asiakirjat, joissa annetaan tiedot terveysvaaraluokituksesta. Vapaan formaldehydin pitoisuudesta on toimitettava testiselosteet tai valmistajan vakuutus.

b)

Tuotteen kokoonpanossa käytettävät liimat saavat sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä enintään 10 painoprosenttia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus, jossa ilmoitetaan kaikki tuotteen kokoonpanossa käytetyt liimat ja osoitetaan, että tätä arviointiperustetta on noudatettu.

Formaldehydi

Formaldehydiä vapauttavien pintakäsittelyaineiden ja -valmisteiden formaldehydipäästöjen on oltava alle 0,05 ppm.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan ja/tai tämän tavarantoimittajan on toimitettava käyttöturvallisuustiedote tai vastaava vakuutus tämän vaatimuksen noudattamisesta sekä tiedot pintakäsittelyaineen koostumuksesta.

Pehmitteet

Kohdassa 2.1 Vaarallisten aineiden käyttö raakapuun ja kasvien käsittelyssä esitettyjä vaatimuksia sovelletaan myös valmistusprosessissa käytettyihin ftalaatteihin.

Myös DNOP (di-n-oktyyliftalaatti), DINP (di-isononyyliftalaatti) ja DIDP (di-isodekyyliftalaatti) ovat kiellettyjä tuotteessa.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

Biosidit

Vain sellaisia biosidituotteita saa käyttää, joiden biosiditehoaineet sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteeseen IA ja joiden käyttö lattiapäällysteissä on sallittua.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, että tässä arviointiperusteessa asetettuja vaatimuksia on noudatettu, sekä luettelo kaikista käytetyistä biosidituotteista.

3.   TUOTANTOPROSESSI

3.1   Energiankulutus

Energiankulutus lasketaan päällysteiden valmistuksessa käytettynä prosessienergiana.

Teknisen lisäyksen kohdan A1 mukaisesti lasketun prosessienergian on ylitettävä seuraavat rajat (P = pistemäärä):

Tuoteperhe

Raja

(P)

Puulattiat ja bambupäällysteet

10,5

Laminaattipäällysteet

12,5

Korkkipäällysteet

9

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on laskettava tuotantoprosessin energiankulutus teknisessä lisäyksessä annettujen ohjeiden mukaisesti ja esitettävä tähän liittyvät tulokset ja todentamista tukevat asiakirjat.

3.2   Jätehuolto

Hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat prosessissa syntyvien jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseen sovellettavista menettelyistä. Hakijan on toimitettava seloste, johon sisältyvät seuraavat tiedot:

hyödynnetyn jätteen laatu ja määrä

käsittelytapa

tiedot jätteen ja uusiomateriaalien uudelleenkäytöstä uusien tuotteiden tuotannossa (tuotantoprosessissa tai sen ulkopuolella).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava esim. ainetaseisiin ja/tai ympäristöilmoitusjärjestelmiin perustuvat asianmukaiset asiakirjat, joista käy ilmi esim. kierrätyksen, uudelleenkäytön tai talteenoton/regeneroinnin avulla ulkoisesti tai sisäisesti saavutettu hyödyntämisaste.

4.   KÄYTTÖVAIHE

4.1   Vaarallisten aineiden päästöt

Päällysteen muodostavista korkki-, bambu- tai puukuitulevyistä vapautuvan formaldehydin määrä saa olla enintään 0,05 mg/m3.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, jotka perustuvat standardin EN 717–1 mukaisesti tehtyyn kammiotestiin.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Lopullinen tuote ei saa ylittää seuraavia päästöjen raja-arvoja:

Aine

Vaatimus

(kolmen päivän jälkeen)

Orgaanisten aineiden kokonaismäärä keräysalueella

C6–C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 ilmaa

Orgaanisten aineiden kokonaismäärä keräysalueella

> C16–C22 (TSVOC)

0,03 mg/m3 ilmaa

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä ilman LCI:tä (7)

0,05 mg/m3 ilmaa

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä prEN 15052- tai EN ISO 16000–9 -päästötestin mukainen testitodistus.

5.   PAKKAUS

Pakkauksen on oltava valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

helposti kierrätettävät materiaalit,

uusiutuvista lähteistä peräisin olevat materiaalit,

uudelleenkäytettäviksi tarkoitetut materiaalit.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava kuvaus tuotepakkauksesta sekä vastaava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

6.   SOVELTUVUUS KÄYTTÖÖN

Tuotteen on sovelluttava käyttöön. Todennusaineistona voidaan käyttää soveltuvien ISO- tai CEN-testimenetelmien testituloksia tai muiden vastaavien testimenetelmien, kuten kansallisten testimenetelmien, tuloksia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot testimenetelmistä ja tuloksista sekä vakuutus siitä, että tuote soveltuu käyttöön kaikkien muiden tietojen perusteella, joiden mukaan loppukäyttäjä käyttää tuotetta asianmukaisella tavalla. Neuvoston direktiivin 89/106/ETY (8) mukaan tuotteen katsotaan soveltuvan käyttöön, jos se on yhdenmukaistetun standardin, eurooppalaisen teknisen hyväksynnän tai yhteisön tasolla tunnustetun yhdenmukaistamattoman teknisen eritelmän mukainen. Rakennusalan tuotteiden EY-vaatimustenmukaisuusmerkki ”CE” tarjoaa tuottajille helposti tunnistettavan tavan osoittaa tuotteiden vaatimustenmukaisuus, ja sitä voidaan pitää tässä yhteydessä riittävänä.

7.   KULUTTAJILLE ANNETTAVAT TIEDOT

Tuotteen mukana on seurattava asianmukaiset käyttöohjeet, joissa annetaan neuvoja tuotteen oikeasta ja parhaasta yleisestä ja teknisestä käytöstä sekä sen ylläpidosta. Tuotepakkauksessa ja/tai tuotteen mukana seuraavissa asiakirjoissa on annettava seuraavat tiedot:

a)

Tieto siitä, että tuotteelle on myönnetty EU:n ympäristömerkki sekä lyhyt mutta yksityiskohtainen selitys siitä, mitä tämä tarkoittaa; nämä tiedot annetaan ympäristömerkin kentässä 2 annettujen yleisten tietojen lisäksi.

b)

Tuotteen käyttöä ja ylläpitoa koskevia suosituksia. Näissä tiedoissa on korostettava kaikkia asiaankuuluvia ohjeita, jotka koskevat erityisesti tuotteiden käyttöä ja ylläpitoa. Tarpeen mukaan olisi viitattava tekijöihin, jotka liittyvät tuotteen käyttöön vaikeissa olosuhteissa; tällaisia tekijöitä ovat muun muassa vedenläpäisevyys, tahrojenkestävyys, kemikaalien kestävyys, alla olevan pinnan tarpeelliset valmistelut sekä pesuohjeet ja suositellut pesuainetyypit ja pesuvälit. Tietoihin olisi myös sisällyttävä mahdollinen arvio tuotteen odotettavissa olevasta teknisestä käyttöiästä joko keskimääräisenä arvona tai arvojen vaihteluvälinä.

c)

Tiedot kierrätys- tai käsittelyjärjestelmästä (selitys, josta kuluttaja saa tietoja tällaisen tuotteen mahdollisesti korkeasta suorituskyvystä).

d)

Tietoja EU:n ympäristömerkistä ja sen tuoteryhmistä, mukaan luettuna seuraava teksti (tai vastaava teksti): ”Lisätietoja EU:n ympäristömerkistä: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.”

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava mallikappale pakkauksesta ja/tai tuotteen mukana toimitettavista tiedoista.

8.   YMPÄRISTÖMERKISSÄ OLEVAT TIEDOT

Ympäristömerkin kentässä 2 on oltava seuraava teksti:

kestävä metsänhoito ja alhaisempi vaikutus elinympäristöihin,

vaarallisten aineiden käyttöä rajoitettu,

alhaisempi energiankulutus tuotantoprosesseissa,

alhaisemmat terveysriskit elinympäristössä.


(1)  EYVL C 56, 26.2.1999, s. 1.

(2)  EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

(3)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(7)  LCI = Lowest Concentration of Interest (alhaisin merkitsevä pitoisuus); ks. ”Health risk assessment process for emissions of volatile organic compounds (VOC) from building products” (Federal Environmental Agency).

(8)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.

Tekninen lisäys: puu- ja kasvipohjaiset päällysteet

ENERGIANKULUTUKSEN LASKEMINEN

Energiankulutus lasketaan tuotantoprosessissa (irtotavarana olevasta raaka-aineesta lopulliseen tuotteeseen) käytetyn energian (tuotantotilojen lämmitys pois luettuna) vuotuisena keskiarvona. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että puu- ja kasvipohjaisten tuotteiden energiankulutus lasketaan raaka-aineen saapumisesta tehtaalle tuotteen viimeistelyyn, pakkaaminen mukaan luettuna.

Laskelmissa ei oteta huomioon raaka-aineiden energiasisältöä (ns. feedstock energy).

Laskelmissa ei oteta huomioon liimojen ja lakkojen tai pinnoitteiden valmistuksessa tarvittua energiaa.

Laskelmissa käytettävä yksikkö on MJ/m2.

Sähkönkulutuksella tarkoitetaan ulkopuoliselta toimittajalta ostettua sähköä.

Jos tuottajalta jää ylijäämäenergiaa, jota myydään sähkönä, höyrynä tai lämpönä, myyty määrä voidaan vähentää polttoaineenkulutuksesta. Laskelmissa otetaan huomioon ainoastaan lattiapäällysteiden tuotannossa tosiasiallisesti käytetty polttoaine.

Massiivipuulattiat ja bambupäällysteet

Ympäristöparametri

A

=

Sertifioiduista, kestävästi hoidetuista metsistä tulevan puun osuus (%)

B

=

Uusiutuvien polttoaineiden osuus (%)

C

=

Sähkönkulutus (MJ/m2)

D

=

Polttoaineenkulutus (MJ/m2)

Formula

Laminaattipäällysteet

Ympäristöparametri

A

=

Sertifioiduista, kestävästi hoidetuista metsistä tulevan korkin, bambun tai puun osuus (%)

B

=

Kierrätetyn puuraaka-aineen osuus (%)

C

=

Uusiutuvien polttoaineiden osuus (%)

D

=

Sähkönkulutus (MJ/m2)

E

=

Polttoaineenkulutus (MJ/m2)

Formula

Korkkipäällysteet

Ympäristöparametri

A

=

Kierrätetyn korkin osuus (%)

B

=

Uusiutuvien polttoaineiden osuus (%)

C

=

Sähkönkulutus (MJ/m2)

D

=

Polttoaineenkulutus (MJ/m2)

Formula

Eri polttoaineiden energiasisältö esitetään seuraavassa taulukossa.

Polttoaineenkulutuksen laskennassa käytettävä taulukko

Tuotantojakso (1 vuosi)

Päiviä:

Alkaen:

Saakka:


Polttoaine

Määrä

Yksikkö

Muuntokerroin

Energia

(MJ)

Olki (15 % W)

 

kg

14,5

 

Pelletit (7 % W)

 

kg

17,5

 

Jätepuu (20 % W)

 

kg

14,7

 

Puuhake (45 % W)

 

kg

9,4

 

Turve

 

kg

20

 

Maakaasu

 

kg

54,1

 

Maakaasu

 

Nm3

38,8

 

Butaani

 

kg

49,3

 

Kerosiini

 

kg

46,5

 

Bensiini

 

kg

52,7

 

Diesel

 

kg

44,6

 

Kaasuöljy

 

kg

45,2

 

Raskas polttoöljy

 

kg

42,7

 

Laiha hiili

 

kg

30,6

 

Antrasiitti

 

kg

29,7

 

Puuhiili

 

kg

33,7

 

Teollisuuskoksi

 

kg

27,9

 

Sähkö (verkosta)

 

kWh

3,6

 

Kokonaisenergia (MJ)

 


Oikaisuja

13.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/43


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1580/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla

( Euroopan unionin virallinen lehti L 350, 31. joulukuuta 2007 )

Sivulla 28, 70 artiklan 2 kohdan h alakohdassa:

korvataan:

”h)

kirjallinen sopimus siitä, ettei se ole ottanut vastaan kaksinkertaista yhteisön tai kansallista rahoitusta tämän asetuksen mukaisesti tukea saaviin toimenpiteisiin ja/tai toimiin; ja”

seuraavasti:

”h)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei se ole ottanut vastaan kaksinkertaista yhteisön tai kansallista rahoitusta tämän asetuksen mukaisesti tukea saaviin toimenpiteisiin ja/tai toimiin; ja”.

Sivulla 77, liitteessä VIII olevassa 12 kohdassa:

korvataan:

”12.

Vuokraus ostamisen vaihtoehtona taloudellisesti perustelluissa tapauksissa, kun asiasta esitetään jäsenvaltiota tyydyttävät todisteet.”

seuraavasti:

”12.

Vuokraus ostamisen vaihtoehtona, lukuun ottamatta taloudellisesti perusteltuja tapauksia, kun asiasta esitetään jäsenvaltiota tyydyttävät todisteet.”