ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.001.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 1

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
5. tammikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1/2010, annettu 4 päivänä tammikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EU) N:o 2/2010, annettu 4 päivänä tammikuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EU) N:o 3/2010, annettu 4 päivänä tammikuuta 2010, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2010 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1290/2009 muuttamisesta

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/1/EU

 

*

Komission päätös, annettu 23 päivänä joulukuuta 2009, luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän toimikauden jatkamisesta

8

 

 

2010/2/EU

 

*

Komission päätös, annettu 24 päivänä joulukuuta 2009, luettelon laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 10251)  ( 1 )

10

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

5.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 1/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1/2010,

annettu 4 päivänä tammikuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta Puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

45,8

TN

99,9

TR

86,1

ZZ

77,3

0707 00 05

EG

196,3

MA

80,6

TR

133,3

ZZ

136,7

0709 90 70

MA

31,0

TR

98,5

ZZ

64,8

0805 10 20

EG

57,9

MA

55,7

TR

55,5

ZZ

56,4

0805 20 10

MA

74,9

ZZ

74,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

53,3

IL

67,2

TR

76,3

US

75,0

ZZ

68,0

0805 50 10

TR

75,6

ZZ

75,6

0808 10 80

CA

101,1

CN

97,4

US

95,5

ZZ

98,0

0808 20 50

US

103,1

ZZ

103,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


5.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 1/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 2/2010,

annettu 4 päivänä tammikuuta 2010,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 1271/2009 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta Puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 339, 22.12.2009, s. 32.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 5 päivästä tammikuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

42,90

0,00

1701 11 90 (1)

42,90

2,03

1701 12 10 (1)

42,90

0,00

1701 12 90 (1)

42,90

1,74

1701 91 00 (2)

49,28

2,69

1701 99 10 (2)

49,28

0,00

1701 99 90 (2)

49,28

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


5.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 1/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 3/2010,

annettu 4 päivänä tammikuuta 2010,

vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2010 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1290/2009 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2010 kannettavat tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EU) N:o 1290/2009 (3).

(2)

Koska tuontitullien laskettu keskiarvo poikkeaa vahvistetusta tullista yli viisi euroa tonnilta, asetuksessa (EU) N:o 1290/2009 vahvistettuja tuontitulleja olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1290/2009 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1290/2009 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 5 päivänä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2010.

Komission puolesta Puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUVL L 347, 24.12.2009, s. 11.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 5 päivästä tammikuuta 2010 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

2,44

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

38,56

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

18,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

18,00

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

38,56


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

31.12.2009

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

150,20

109,83

FOB-hinta USA

135,93

125,93

105,93

98,22

Palkkio Meksikon-lahdella

8,71

Palkkio Suurilla järvillä

7,46

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

22,39 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

5.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 1/8


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2009,

luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän toimikauden jatkamisesta

(2010/1/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan komissio päätti marraskuussa 1991 sisällyttää etiikan yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämisen päätöksentekoprosesseihin perustamalla bioteknologian eettisiä näkökohtia käsittelevän eurooppalaisen neuvonantajaryhmän (Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology, GAEIB).

(2)

Komissio päätti 16 päivänä joulukuuta 1997 korvata GAEIB:n luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevällä eurooppalaisella työryhmällä (European Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE). Työryhmän toimeksianto laajennettiin kattamaan kaikki tieteen ja teknologian soveltamisalat.

(3)

Työryhmän toimikautta jatkettiin neljällä vuodella ja toimeksiantoa muutettiin hieman 26 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä C(2001) 691.

(4)

Työryhmän toimikaudesta päätettiin 11 päivänä toukokuuta 2005 komission päätöksellä 2005/383/EY (1) ja sitä jatkettiin komission päätöksellä 2009/757/EY (2).

(5)

Toimikautta on nyt syytä jatkaa viidellä vuodella ja nimittää näin ollen uudet jäsenet; tämä päätös ei kuitenkaan estä mahdollisuutta, että uusi komissio tarkistaa toimeksiantoa.

(6)

Tällä päätöksellä korvataan päätös 2009/757/EY,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissio jatkaa luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän (European Group on Ethics in Science and New Technologies), jäljempänä ’työryhmä’, toimikautta viidellä vuodella.

2 artikla

Tehtävä

Työryhmän tehtävä on neuvoa komissiota eettisissä kysymyksissä, jotka liittyvät luonnontieteisiin ja uusiin teknologioihin, joko komission pyynnöstä tai työryhmän omasta aloitteesta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ehdottaa komissiolle kysymyksiä, joiden ne katsovat olevan eettisesti keskeisen tärkeitä. Pyytäessään työryhmältä lausuntoa komissio asettaa määräajan, jossa lausunto on annettava.

3 artikla

Työryhmän koostumus – Ehdokkuus – Nimittäminen

1.   Komission puheenjohtaja nimittää työryhmän jäsenet.

2.   Seuraavia sääntöjä sovelletaan:

Jäsenet nimitetään henkilökohtaisesti. Jäsenet toimivat yksityishenkilön ominaisuudessa, ja antaessaan neuvoja komissiolle heidän on toimittava riippumattomasti. Työryhmän on oltava riippumaton, moniarvoinen ja -tieteinen.

Työryhmässä on enintään 15 jäsentä.

Työryhmän jäsenet nimitetään viideksi vuodeksi. Nimitys voidaan uusia enintään kahdeksi uudeksi toimikaudeksi.

Työryhmän jäsenten valinta toteutetaan avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön kautta. Valintamenettelyssä otetaan huomioon myös muiden kanavien kautta vastaanotetut hakemukset.

Komissio julkistaa työryhmän jäsenten nimet Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Soveltuvat jäsenehdokkaat, joita ei nimitetä, kirjataan varallaololuetteloon.

Jos jäsen ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti ryhmän työskentelyyn tai eroaa, puheenjohtaja voi nimittää varallaololistalta tilalle uuden jäsenen alkuperäisen jäsenen toimikauden loppuun asti.

4 artikla

Toiminta

1.   Työryhmän jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikauden ajaksi.

2.   Komission puheenjohtaja hyväksyy työryhmän työohjelman, myös työryhmän oman aloiteoikeutensa puitteissa ehdottamat eettiset arvioinnit. Työryhmän puheenjohtajan kanssa läheisessä yhteistyössä toimiva komission Eurooppa-politiikan neuvonantajien toimisto on vastuussa työryhmän ja sen sihteeristön työn organisoinnista.

3.   Työryhmän kokoukset ovat suljettuja tilaisuuksia. Näiden kokouksien lisäksi työryhmä voi neuvotella komission yksiköiden kanssa ja vaihtaa tarvittaessa näkemyksiä valtioista riippumattomien järjestöjen tai eri eturyhmien edustajien kanssa. Työryhmän kokousten esityslista toimitetaan asiaa käsitteleville komission yksiköille.

4.   Työryhmä kokoontuu yleensä komission toimipaikassa komission määrittämän aikataulun ja muiden sääntöjen mukaisesti. Työryhmän olisi kokoonnuttava vähintään kuusi kertaa 12 kuukauden aikana ja sillä on vuodessa noin 12 työpäivää. Jäsenten edellytetään osallistuvan vähintään neljään kokoukseen vuodessa.

5.   Lausuntoja valmistellessaan työryhmällä on seuraavat tehtävät käytettävissä olevien resurssien puitteissa:

se voi pyytää neuvoja ja ohjeita erityisasiantuntijoilta, jos tämän katsotaan olevan hyödyllistä ja/tai tarpeellista,

se voi teettää tutkimuksia saadakseen kaikki tarpeelliset tiedettä ja teknologiaa koskevat tiedot,

se voi perustaa työryhmiä käsittelemään erityiskysymyksiä,

se käy julkisia pyöreän pöydän neuvotteluja edistääkseen vuoropuhelua ja lisätäkseen antamiensa lausuntojen avoimuutta,

se luo tiiviit yhteydet komission yksiköihin, joiden työ liittyy työryhmän käsittelemään asiaan,

se voi luoda tiiviit yhteydet etiikkaan liittyvien tahojen edustajiin Euroopan unionissa ja ehdokasvaltioissa.

6.   Työryhmän lausunnot on julkistettava välittömästi niiden hyväksymisen jälkeen. Jos lausuntoa ei ole hyväksytty yksimielisesti, siihen on sisällytettävä eriävät mielipiteet. Jos tietystä aiheesta on toiminnallisista syistä annettava neuvoja tavanomaista nopeammassa aikataulussa, annetaan lyhyt lausunto, jonka jälkeen tehdään tarpeen vaatiessa yksityiskohtaisempi analyysi; kaikkien lausuntojen avoimuus on varmistettava. Työryhmän lausunnoissa on aina käsiteltävä ajantasaista teknologiaa. Työryhmä voi tarpeen mukaan päättää päivittää lausuntojaan.

7.   Työryhmän on vahvistettava oma työjärjestyksensä.

8.   Työryhmän puheenjohtaja on vastuussa siitä, että työryhmän toiminnasta laaditaan kertomus ennen toimikauden loppua. Kertomus on julkaistava.

5 artikla

Kokouskulut

Komissio vastaa sääntöjensä puitteissa työryhmän kokouksista aiheutuvista matka- ja oleskelukustannuksista.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan päivänä, jona työryhmän uudet jäsenet nimitetään. Sillä korvataan päätös 2009/757/EY.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 127, 20.5.2005, s. 17.

(2)  EUVL L 270, 15.10.2009, s. 18.


5.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 1/10


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä joulukuuta 2009,

luettelon laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 10251)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/2/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 13 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY (2), säädetään, että kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien jaon perusperiaatteena olisi oltava niiden huutokauppaaminen.

(2)

Unioni tukee kunnianhimoista kansainvälistä ilmastonmuutossopimusta, jonka tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. Jos muut kehittyneet maat ja muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat eivät osallistu tähän kansainväliseen sopimukseen, kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat lisääntyä kolmansissa maissa, joissa teollisuudella ei ole samanlaisia hiilidioksidipäästöjen rajoituksia (”hiilivuoto”), ja tämä voisi vaarantaa unionin ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja sen toimista saatavat hyödyt. Direktiivissä 2003/87/EY säädetään hiilivuodon riskin käsittelemiseksi, että unionin olisi jaettava sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, maksutta päästöoikeuksia 100 % direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti määritellystä määrästä, jollei kansainvälisten neuvottelujen tuloksista muuta johdu.

(3)

Komissio laatii direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 14–17 kohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 ja joka viides vuosi sen jälkeen luettelon sellaisista toimialoista tai toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, jäljempänä ’toimialojen ja niiden osien luettelo’.

(4)

Niiden toimialojen tai toimialojen osien määrittelemiseksi, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, komissio arvioi direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 14 kohdan mukaisesti unionin tasolla, missä määrin asianomaisen toimialan tai toimialan osan on mahdollista sopivalla jaottelutasolla siirtää tarvittavien päästöoikeuksien suorat kustannukset ja direktiivin 2003/87/EY täytäntöönpanon seurauksena sähkön hinnannoususta aiheutuvat välilliset kustannukset tuotteiden hintoihin menettämättä merkittävää markkinaosuutta hiilidioksidipäästöjen kannalta vähemmän tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat unionin ulkopuolella. Arviointien on perustuttava hiilen keskihintaan komission tekemän vaikutustenarvioinnin mukaisesti, joka liittyy toimenpidepakettiin ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Arviointeihin käytetään myös kauppaa, tuotantoa ja arvonlisää koskevia tietoja kolmelta viimeisimmältä vuodelta kultakin toimialalta tai toimialan osalta, jos tiedot ovat saatavissa.

(5)

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 15 kohdan mukaan toimialan tai toimialan osan katsotaan olevan alttiin merkittävälle hiilivuotoriskille, jos tämän direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuvien suorien ja välillisten lisäkustannusten yhteismäärä johtaisi tuotantokustannusten huomattavaan lisääntymiseen vähintään 5 prosentilla laskettuna osuutena bruttoarvonlisäyksestä; ja kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan merkittävyys, joka määritellään kolmansiin maihin tapahtuvan viennin kokonaisarvon ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin arvon yhteismäärän ja unionin kokonaismarkkinoiden koon (vuotuinen liikevaihto lisättynä kolmansista maista peräisin olevalla kokonaistuonnilla) välisenä suhteena, on yli 10 prosenttia. Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 16 kohdan mukaan toimialan tai toimialan osan katsotaan olevan alttiin merkittävälle hiilivuotoriskille myös silloin, kun direktiivin 2003/87/EY täytäntöönpanosta aiheutuvien suorien ja välillisten lisäkustannusten yhteismäärä johtaisi tuotantokustannusten erittäin suureen lisääntymiseen, vähintään 30 prosentilla laskettuna osuutena bruttoarvonlisäyksestä, tai kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan merkittävyys, joka määritellään kolmansiin maihin tapahtuvan viennin kokonaisarvon ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin arvon yhteismäärän ja unionin kokonaismarkkinoiden koon (vuotuinen liikevaihto lisättynä kolmansista maista peräisin olevalla kokonaistuonnilla) välisenä suhteena, on yli 30 prosenttia.

(6)

Niiden toimialojen tai toimialojen osien luettelon laatimiseksi, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, olisi hiilivuodon riski arvioitava lähtökohtaisesti 3-numerotasolla (NACE 3 -koodi) tai, tarvittaessa ja jos asianmukaiset tiedot ovat saatavilla, 4-numerotasolla (NACE 4 -koodi). Toimialojen ja niiden osien lisäämisessä toimialojen ja niiden osien luetteloon olisi käytettävä tarkinta NACE-kuvausta. Jotkin toimialat, joiden ei havaittu olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille NACE 4 -tasolla, jaettiin osiin, ja muutamat osat, joille niiden tietyt piirteet aiheuttivat toimialan muista osista merkittävästi erilaisen vaikutuksen, arvioitiin.

(7)

Tiedot, jotka tarvittiin tämän määrityksen tekemiseen direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 14–17 kohdassa mainittujen arviointiperusteiden perusteella, kerättiin jäsenvaltioilta, Eurostatilta, julkisista ja kaupallisesti saatavista lähteistä ja toimialajärjestöiltä. Tiedot ovat joulukuulta 2008. Tiedot, jotka eivät ole jäsenvaltioiden tai muiden virallisten tahojen toimittamia, on todennettu. Myös Eurostatin käsittelemiä luottamuksellisia tietoja on käytetty.

(8)

Yhteisön riippumattoman tapahtumakirjan (Community Independent Transaction Log, CITL) tietoja pidetään tarkimpina, luotettavimpina ja läpinäkyvimpinä niiden toimialojen hiilidioksidipäästöjen arvioina, joiden toiminta mainitaan direktiivin 2003/87/EY liitteessä I ennen kuin sitä muutettiin direktiivillä 2009/29/EY, ja niitä on siksi käytetty tärkeimpänä lähteenä laskettaessa kyseisille toimialoille jaettujen oikeuksien suoria kustannuksia.

(9)

Kun on kyse direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/29/EY, liitteessä I mainittujen uusien toimintojen prosessipäästöistä ja kasvihuonekaasuista, tiedot, jotka koskevat sellaisia toimialoja, joilla on suuri määrä pieniä laitoksia tai vuosina 2005–2007 ja 2008–2012 päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle jätettyjä laitoksia tai laitoksia, joista ei ole saatavilla CITL-tietoja, tai laitoksia, joiden päästöjä ei voitu osoittaa NACE 4 -tasolla, on kerätty jäsenvaltioilta ja kyseisiä vuosia koskevasta unionin kasvihuonekaasuinventaariosta. Eurostatilta ei saa tietoja, joita tarvitaan arvioitaessa sähkönkulutusta, jota tarvitaan korkeammista sähkönhinnoista aiheutuvien välillisten kustannusten laskemiseen, ja suoraan jäsenvaltioilta kerättyjä tietoja voidaan pitää luotettavimpina saatavilla olevina tietoina. Bruttoarvonlisäyksen arvioinnissa on käytetty Eurostatin yritystoiminnan rakennetilastoista saatuja tietoja, sillä niitä pidetään luotettavimpana lähteenä. Tietoja, jotka Eurostat raportoi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä kauppaa koskevassa Comext-tietokannassa, pidetään luotettavimpina tietoina kolmansiin maihin suuntautuvan viennin ja kolmansista maista tulevan tuonnin kokonaisarvosta samoin kuin unionin vuosiliikevaihdon kokonaisarvosta.

(10)

Arviot perustuivat hiilen keskihintaan komission tekemän vaikutustenarvioinnin mukaisesti, joka liittyy toimenpidepakettiin ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä (3). Tarkoitukseen parhaiten sopivasta skenaariosta, johon sisältyy yhteisestä täytäntöönpanosta ja puhtaan kehityksen mekanismeista peräisin olevat oikeudet, saatu hiilen hinta on 30 euroa hiilidioksidiekvivalenttitonnilta.

(11)

Direktiivin 2003/87/EY täytäntöönpanosta aiheutuneiden suorien lisäkustannusten arvioimiseksi on otettava huomioon niiden oikeuksien määrä, jotka toimialan olisi ostettava, jollei sen katsottaisi olevan altis hiilivuotoriskille. Direktiivin 10 a artiklan 11 kohdan mukaan tällaisille toimialoille vuonna 2013 ilmaiseksi annettujen oikeuksien määrän on oltava 80 prosenttia 10 a artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetystä määrästä, ja tämän määrän on pienennyttävä vuosittain tasasuurina määrinä siten, että vuonna 2020 oikeuksia annetaan ilmaiseksi 30 prosenttia, ja tavoitteena on nolla prosenttia ilmaisia oikeuksia vuonna 2027. Direktiivin 10 a artiklan 1 kohdan nojalla määrättyjen vertailuarvojen alkukohtana on kyseisen toimialan tai sen osan tehokkaimpiin 10 prosenttiin kuuluvien laitosten keskimääräinen suoritus unionissa vuosina 2007–2008, ja huomioon on otettava tehokkaimmat tekniikat, korvaavat ratkaisut ja vaihtoehtoiset tuotantoprosessit.

(12)

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 1 kohdan mukaisesti määrättävät vertailuarvot on määrä hyväksyä vuoden 2010 loppuun mennessä. Näihin vertailuarvoihin perustuvien suorien kustannusten arvio voidaan siksi ottaa huomioon vasta tarkistettaessa toimialojen ja niiden osien luetteloa. Ilmaiseksi jaettavien oikeuksien määrä on siis arvioitava, jotta voidaan määrittää toimialojen ja niiden osien luettelo. Arviot on tehtävä unionin tasolla vuosia 2013 ja 2014 varten. Tämän direktiivin tarkoituksia varten paras arvio on, että 75 prosenttia niille toimialoille myönnettävistä oikeuksista, jotka eivät joudu hiilivuotoriskille alttiiksi, on ostettava vuosina 2013 ja 2014, jotta arviossa voidaan ottaa huomioon vertailuarvoille asetettavat tiukat vaatimukset ja lineaarisen vähennyksen soveltaminen.

(13)

Välillisten kustannusten arviointi perustui sähkölle määritettyyn unionin keskimääräiseen päästötekijään, joka on 0,465 tonnia hiilidioksidia megawattituntia kohti. Tämä perustuu vuonna 2008 hyväksytyn ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä koskevan EU:n politiikkapaketin malliperusteiseen analyysiin (4), jota käytettiin komission vaikutustenarvioinnissa, joka liittyy toimenpidepakettiin ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energianlähteitä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Keskimääräisen unionin arvon soveltaminen on asianmukaista, sillä se on sen vaatimuksen mukainen, että arvio on tehtävä unionin tasolla. Se myös heijastaa unionin sähköntuotantoon liittyviä todellisia päästöjä.

(14)

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 17 kohdan mukaisesti luetteloa voidaan täydentää laadullisen arvioinnin tulosten perusteella ottaen huomioon, jos asianmukaiset tiedot ovat käytettävissä, missä määrin yksittäiset laitokset kyseisellä toimialalla tai toimialan osalla voivat vähentää päästöjä tai sähkönkulutusta, mihin sisältyy tarvittaessa asiaan liittyvästä investoinnista aiheutuva tuotantokustannusten lisääntyminen, esimerkiksi käyttämällä tehokkainta tekniikkaa; markkinoiden nykyiset ja tulevat ominaisuudet, mukaan lukien tapaukset, joissa kaupan vaikutus tai suorien tai epäsuorien kustannusten nousu on lähellä jotain kynnysarvoista; voittomarginaalit mahdollisena indikaattorina pitkän aikavälin investoinneille tai tuotannon siirtämispäätöksille.

(15)

Laadullinen arviointi on tehty muutamista sellaisista toimialoista ja niiden osista, joiden ei katsottu olevan alttiita hiilivuotoriskille direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 14 ja 15 kohdassa säädettyjen määrällisten arviointiperusteiden mukaan. Laadullinen arviointi tehtiin pääasiassa toimialoista, jotka eivät olleet riittävästi edustettuina määrällisessä arvioinnissa sekä rajatapauksiksi katsotuista toimialoista, joista ei ollut tilastoja tai joista saatavissa olevat tilastot olivat huonolaatuisia, ja toimialoista, joista jäsenvaltiot tai toimialan edustajat olivat pyytäneet laadullista arviota uskottavien perustelujen ja perusteltujen pyyntöjen perusteella. Tämän arvioinnin mukaan jotkin toimialat on katsottava alttiiksi merkittävälle hiilivuotoriskille. Luetteloon lisätyt muut toimialat ja niiden osat on eritelty tämän päätöksen liitteen kolmannessa jaksossa.

(16)

Muita toimialoja ja niiden osia, joita ei aikarajoitteiden vuoksi ehditty analysoida täydellisesti tai joita koskevat tiedot ja niiden saatavuus oli puutteellista, kuten poltettujen tiilien ja kattotiilien valmistus, arvioidaan uudelleen mahdollisimman pian direktiivin 10 a artiklan 13 kohdan mukaisesti ja lisätään luetteloon analyysin tuloksista riippuen.

(17)

Toimialasta ”Tekstiilien viimeistely” (NACE-koodi 1730) on tehty laadullinen arviointi pääasiassa siksi, ettei unionin tasolla ole saatavilla virallisia tietoja, joista kaupan määrä voitaisiin arvioida, ja siksi, että kaikilla muilla tekstiilitoimialoilla kauppa on erittäin laajaa. Arvioinnissa tuli esiin kansainvälisen kilpailupaineen nousu, merkittävä lasku unionin tuotannossa viime vuosina ja negatiiviset tai vain hyvin vaatimattomat voittomarginaalit arvioituina vuosina, mikä rajoittaa laitosten mahdollisuuksia investointeihin ja päästöjen vähentämiseen. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen vuoksi kyseinen toimiala on katsottava alttiiksi merkittävälle hiilivuotoriskille.

(18)

Toimialasta ”Vaneriviilun valmistus; ristiinliimatun vanerin, laminaatti-, lastu- ja kuitulevyjen ja muiden paneelien ja levyjen valmistus” (NACE-koodi 2020) on tehty laadullinen arviointi. Arvioinnissa tuli esiin rajoitetut mahdollisuudet vähentää päästöjä ilman että kustannukset nousisivat merkittävästi, haastavat markkinoihin liittyvät piirteet, kuten suuri hintaherkkyys ja tuonnin lisääntyminen halpatuotantomaista sekä direktiivin 2003/87/EY täytäntöönpanosta johtuvien lisäkustannusten merkittävä vaikutus voittomarginaaleihin, mikä rajoittaa laitosten mahdollisuuksia investointeihin ja päästöjen vähentämiseen. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen vuoksi kyseinen toimiala on katsottava alttiiksi merkittävälle hiilivuotoriskille.

(19)

Toimialasta ”Ensiömuovin valmistus” (NACE-koodi 2416) on tehty laadullinen arviointi. Nykyisten markkinoiden ominaisuuksista arvioinnissa tuli esiin alan voimakas yhdentyminen muihin kemianteollisuuden osiin, joiden katsotaan olevan alttiita hiilivuotoriskille; maailmanmarkkinahinnat estävät yksipuoliset hintojen nousut, ja maailman tai unionin markkinoilla esiintyi vääristymiä, jotka johtuvat tiettyjen kolmansien maiden tuottajien epäreiluista kauppakäytänteistä. Mitä tulee markkinoiden ominaispiirteiden ennusteisiin, toimiala on jo lähellä 30 prosentin kaupan määrää koskevaa kynnysarvoa, ja sillä esiintyy voimakasta tuonnin nousua, joka tulee jatkumaan Lähi-idän maissa tehtyjen suurten uusien investointien johdosta. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen vuoksi kyseinen toimiala on katsottava alttiiksi merkittävälle hiilivuotoriskille.

(20)

Toimialasta ”Raudan valu” (NACE-koodi 2751) on tehty laadullinen arviointi pääasiassa siksi, ettei unionin tasolla ole saatavilla virallisia tietoja kaupan määrän arvioimiseksi, mikä johtuu siitä, että tärkeimmät valutuotteet hajautuvat Eurostatin Comext-tietokannasssa eri ryhmiin. Arvioinnissa tuli esiin rajoitetut mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen, mikä johtuu osaksi väistämättömistä prosesseihin liittyvistä päästöistä ja rajoitetuista mahdollisuuksista investoida päästöjenvähennysteknologioihin, mikä taas johtuu direktiivin 2003/87/EY täytäntöönpanosta johtuvien lisäkustannusten vaikutuksesta voittomarginaaleihin. Mitä tulee markkinoiden ominaispiirteisiin, markkinakeskittyminen on vähäistä, kun taas asiakastoimialat ovat voimakkaasti keskittyneet. Tämä merkitsee, että toimialalla on rajatut mahdollisuudet siirtää lisäkustannuksia hintoihin. Muista lähteistä peräisin olevien tietojen mukaan valutuotteista käydään yhä enemmän kansainvälistä kauppaa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen vuoksi kyseinen toimiala on katsottava alttiiksi merkittävälle hiilivuotoriskille.

(21)

Toimialasta ”Kevytmetallien valu” (NACE-koodi 2753) on tehty laadullinen arviointi pääasiassa siksi, ettei yhteisön tasolla ole saatavilla virallisia tietoja kaupan määrän arvioimiseksi, mikä johtuu siitä, että tärkeimmät valutuotteet hajautuvat Eurostatin Comext-tietokannasssa eri ryhmiin. Mitä tulee markkinoiden ominaispiirteisiin, arvioinnissa tuli esiin vähäinen markkinoiden keskittyminen ja suuri riippuvuus yhdestä keskittyneestä asiakastoimialasta. Tämä merkitsee, että toimialalla on rajatut mahdollisuudet siirtää lisäkustannuksia hintoihin. Toimiala on lisäksi kokenut menetyksiä tai vain hyvin vaatimattomia voittomarginaaleja arvion kohteena olevina vuosina, mikä vaikuttaa kielteisesti kykyyn investoida päästöjenvähennysteknologioihin, ja lisäkustannukset voisivat vielä pahentaa tilannetta. Muista lähteistä peräisin olevien tietojen mukaan valutuotteista käydään yhä enemmän kansainvälistä kauppaa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen vuoksi kyseinen toimiala on katsottava alttiiksi merkittävälle hiilivuotoriskille.

(22)

Laadittaessa toimialojen ja niiden osien luetteloa olisi otettava huomioon, silloin kun asiaa koskevia tietoja on saatavilla, sitoutuvatko ne kolmannet maat, jotka edustavat ratkaisevaa osaa hiilivuotoriskille alttiiksi katsottujen toimialojen tai niiden osien maailmanlaajuisesta tuotannosta, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä kyseisillä toimialoilla tai niiden osilla unionin vähennyksiin verrattavalla määrällä ja samalla ajanjaksolla, ja onko kyseisissä maissa sijaitsevien laitosten hiilitehokkuus verrattavissa unionin laitosten hiilitehokkuuteen. Nykyvaiheessa vain Norja, Islanti ja Sveitsi ovat tehneet tällaisia sitoumuksia, eivätkä ne yhdessä edusta ratkaisevaa osaa hiilivuotoriskille alttiiksi katsottujen toimialojen tai niiden osien maailmanlaajuisesta tuotannosta. Mitä tulee hiilitehokkuuteen, arviointiin tarvittavia tietoja ei ole saatavilla, mikä johtuu tilastomääritelmien eroista ja toimialoittain riittävästi eriteltyjen koko maailman kattavien tietojen puutteesta. Tämän vuoksi direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 18 kohdassa mainitut arviointiperusteet eivät vaikuttaneet toimialojen ja niiden osien luetteloon.

(23)

Arvioinnissa, johon toimialojen ja niiden osien luettelo perustuu, arvioitiin kaikki NACE-koodit välillä 1010–3720. Tällä välillä ovat kaivostoiminta, louhinta ja valmistusteollisuus. Komissio analysoi vuoden 2010 kuluessa tiettyjä muita teollisuudenaloja, jotka eivät kuulu näihin NACE-koodeihin, mutta joiden kiinteisiin laitoksiin mahdollisesti sovelletaan EU:n päästökauppajärjestelmän hiilivuotoa koskevia säännöksiä. Jos jokin tällainen teollisuuden ala täyttää direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 14–17 kohdassa mainitut arviointiperusteet, se lisätään luetteloon vuosittaisen päivityksen yhteydessä.

(24)

Tätä luetteloa sovelletaan vuosina 2013–2014, jollei kansainvälisten neuvottelujen tuloksista muuta johdu.

(25)

Toimialojen ja niiden osien luettelosta on kuultu sidosryhmiä, kuten jäsenvaltioita, toimialajärjestöjä, ympäristöjärjestöjä ja tiedepiirejä. Kuulemisesta saadut tiedot ovat saatavilla komission verkkosivustolla (5).

(26)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevassa luettelossa mainittujen toimialojen ja niiden osien on katsottava olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille.

Komissio analysoi vuoden 2010 kuluessa tiettyjä muita teollisuudenaloja, jotka eivät kuulu arvioituihin NACE-koodeihin (1010–3720), mutta joihin mahdollisesti sovelletaan EU:n päästökauppajärjestelmän hiilivuotoa koskevia säännöksiä. Jos jokin tällainen teollisuuden ala täyttää direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 14–17 kohdassa mainitut arviointiperusteet, se lisätään luetteloon vuosittaisen päivityksen yhteydessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.

(3)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(4)  P. Capros et al., Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables, Primes Model – E3MLab/NTUA, kesäkuu 2008:

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis.pdf

(5)  http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm


LIITE

Toimialat ja niiden osat, joiden katsotaan direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 13 kohdan nojalla olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille

1.   NACE-4 -TASOLLA

1.1   PERUSTUU DIREKTIIVIN 2003/87/EY 10 A ARTIKLAN 15 JA 16 KOHDASSA SÄÄDETTYIHIN MÄÄRÄLLISIIN ARVIOINTIPERUSTEISIIN

NACE-koodi

Tavaran kuvaus

1010

Kivihiilen kaivu

1430

Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta

1597

Maltaiden valmistus

1711

Puuvillatyyppisten kuitujen valmistelu ja kehruu

1810

Nahkavaatteiden valmistus

2310

Koksin valmistus

2413

Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus

2414

Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus

2415

Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus

2417

Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus

2710

Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus

2731

Kylmävetäminen

2742

Alumiinin tuotanto

2744

Kuparin tuotanto

2745

Muiden värimetallien tuotanto

2931

Maataloustraktorien valmistus

1.2   PERUSTUU DIREKTIIVIN 2003/87/EY 10 A ARTIKLAN 15 KOHDASSA SÄÄDETTYIHIN MÄÄRÄLLISIIN ARVIOINTIPERUSTEISIIN

NACE-koodi

Tavaran kuvaus

1562

Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus

1583

Sokerin valmistus

1595

Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisen avulla

1592

Etyylialkoholin valmistus käymisen avulla

2112

Paperin, kartongin ja pahvin valmistus

2320

Öljytuotteiden valmistus

2611

Tasolasin valmistus

2613

Onton lasitavaran valmistus

2630

Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus

2721

Valurautaputkien valmistus

2743

Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto

1.3   PERUSTUU DIREKTIIVIN 2003/87/EY 10 A ARTIKLAN 16 KOHDAN A ALAKOHDASSA SÄÄDETTYIHIN MÄÄRÄLLISIIN ARVIOINTIPERUSTEISIIN

NACE-koodi

Tavaran kuvaus

2651

Sementin valmistus

2652

Kalkin valmistus

1.4   PERUSTUU DIREKTIIVIN 2003/87/EY 10 A ARTIKLAN 16 KOHDAN B ALAKOHDASSA SÄÄDETTYIHIN MÄÄRÄLLISIIN ARVIOINTIPERUSTEISIIN

NACE-koodi

Tavaran kuvaus

1110

Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

1310

Rautamalmien louhinta

1320

Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia

1411

Koriste- ja rakennuskiven louhinta

1422

Saven ja kaoliinin otto

1450

Muualla luokittelematon kaivos- ja louhintatoiminta

1520

Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä

1541

Raakaöljyjen ja -rasvojen valmistus

1591

Tislattujen alkoholijuomien valmistus

1593

Viinin valmistus

1712

Villatyyppisten kuitujen valmistelu ja kehruu

1713

Kampavillatyyppisten kuitujen valmistelu ja kehruu

1714

Pellavatyyppisten kuitujen valmistelu ja kehruu

1715

Silkin kertaus ja valmistus, myös kampausjätteestä; synteettisen tai muuntokuitufilamenttilangan kertaus ja valmistus

1716

Ompelulangan valmistus

1717

Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu

1721

Puuvillatyyppisten kankaiden kudonta

1722

Villatyyppisten kankaiden kudonta

1723

Kampavillaisten kankaiden kudonta

1724

Silkkityyppisten kankaiden kudonta

1725

Muiden kankaiden kudonta

1740

Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus, lukuun ottamatta vaatteita

1751

Mattojen ja ryijyjen valmistus

1752

Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkokankaan valmistus

1753

Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus, lukuun ottamatta vaatteita

1754

Muualle luokittelematon tekstiilien valmistus

1760

Neulosten valmistus

1771

Neulesukkien ja sen kaltaisten neuletuotteiden valmistus

1772

Neulepuseroiden, -takkien ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus

1821

Työvaatteiden valmistus

1822

Muiden päällysvaatteiden valmistus

1823

Alusvaatteiden valmistus

1824

Muualle luokittelematon vaatteiden ja asusteiden valmistus

1830

Turkisten muokkaus ja värjäys; turkistuotteiden valmistus

1910

Nahan parkitus ja muokkaus

1920

Matka-, käsi- ja sen kaltaisten laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus

1930

Jalkineiden valmistus

2010

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

2052

Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus

2111

Massan valmistus

2124

Tapettien valmistus

2215

Muu kustannustoiminta

2330

Ydinpolttoaineen valmistus

2412

Värien ja pigmenttien valmistus

2420

Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus

2441

Lääkkeiden lähtöaineiden valmistus

2442

Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus

2452

Hajuvesien ja toalettituotteiden valmistus

2463

Eteeristen öljyjen valmistus

2464

Valokuvauskemikaalien valmistus

2465

Tallennevälineiden valmistus

2466

Muualle luokittelemattomien kemiallisten tuotteiden valmistus

2470

Tekokuitujen valmistus

2511

Kumirenkaiden valmistus

2615

Muu lasin valmistus ja muokkaus, mukaan lukien teknisen lasin valmistus

2621

Keraamisten talous- ja koristetavaroiden valmistus

2622

Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus

2623

Keraamisten eristimien ja eristystarvikkeiden valmistus

2624

Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus

2625

Muiden keraamisten tuotteiden valmistus

2626

Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus

2681

Hiontatuotteiden valmistus

2722

Teräsputkien valmistus

2741

Jalometallien tuotanto

2861

Hienotaosten valmistus

2862

Työkalujen valmistus

2874

Kiinnittimien, ruuvikonetuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus

2875

Muualle luokittelematon metallituotteiden valmistus

2911

Moottoreiden ja turbiinien valmistus, lukuun ottamatta lentokoneen, auton ja moottoripyörän moottoreita

2912

Pumppujen ja kompressoreiden valmistus

2913

Hanojen ja venttiilien valmistus

2914

Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus

2921

Teollisuusuunien ja tulipesäpolttimien valmistus

2923

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus

2924

Muualle luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus

2932

Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus

2941

Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus

2942

Muiden metallin työstökoneiden valmistus

2943

Käsityökalujen valmistus (voimakäyttöiset)

2951

Metallinjalostuskoneiden valmistus

2952

Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus

2953

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus

2954

Tekstiilien, vaatteiden ja nahan tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus

2955

Paperin, kartongin ja pahvin tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus

2956

Muualle luokittelematon erikoiskoneiden valmistus

2960

Aseiden ja ammusten valmistus

2971

Sähkökodinkoneiden valmistus

3001

Konttorikoneiden valmistus

3002

Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus

3110

Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus

3120

Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus

3130

Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus

3140

Akkujen, galvaanisten parien ja paristojen valmistus

3150

Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus

3162

Muu muualle luokittelematon sähkölaitteiden valmistus

3210

Elektroniventtiilien, -putkien ja muiden elektronisten komponenttien valmistus

3220

Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja lankalennätinlaitteiden valmistus

3230

Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus ja toistolaitteiden sekä vastaavien tuotteiden valmistus

3310

Lääkintä- ja kirurgisten välineiden ja ortopedialaitteiden valmistus

3320

Mittaus-, tarkkailu-, testaus-, navigointi- ja vastaavien instrumenttien ja laitteiden valmistus, lukuun ottamatta teollisuuden prosessinsäätölaitteita

3340

Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus

3350

Kellojen valmistus

3511

Laivojen rakennus ja korjaus

3512

Huvi- ja urheiluvälineiden rakennus ja korjaus

3530

Ilma- ja avaruusalusten valmistus

3541

Moottoripyörien valmistus

3542

Polkupyörien valmistus

3543

Invalidiajoneuvojen valmistus

3550

Muualle luokittelematon kulkuneuvojen valmistus

3621

Metallirahojen lyönti

3622

Muualle luokittelematon korujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus

3630

Soitinten valmistus

3640

Urheiluvälineiden valmistus

3650

Pelien ja leikkikalujen valmistus

3661

Epäaitojen korujen valmistus

3662

Luutien ja harjojen valmistus

3663

Muualle luokittelematon teollinen valmistus

2.   DIREKTIIVIN 2003/87/EY 10 A ARTIKLAN 15 JA 16 KOHDASSA SÄÄDETTYJEN MÄÄRÄLLISTEN ARVIOINTIPERUSTEIDEN PERUSTEELLA NACE 4 -TASON ULKOPUOLELLA

Prodcom-koodi

Tavaran kuvaus

15331427

Tomaattipasta, tiivistetty

155120

Maito ja kerma kiinteässä muodossa

155153

Kaseiini

155154

Laktoosi ja laktoosisiirappi

15891333

Hiiva, kuivattu

24111150

Vety (mukaan luettuna vedyn tuotanto yhdessä synteesikaasun kanssa)

24111160

Typpi

24111170

Happi

243021

Valmistetut pigmentit, samennusaineet ja värit, lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit, nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet; lasisulate (fritti)

24621030

Gelatiini ja gelatiinijohdannaiset (ei kuitenkaan kaseiiniliimat)

261411

Raakalanka (slivers), jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), lanka ja silputut säikeet lasikuidusta

26821400

Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti; grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmisteet

26821620

Paisutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja niiden kaltaiset paisutetut kivennäisaineet (myös näiden sekoitukset)

3.   DIREKTIIVIN 2003/87/EY 10 A ARTIKLAN 17 KOHDASSA SÄÄDETTYJEN LAADULLISTEN ARVIOINTIPERUSTEIDEN PERUSTEELLA, NACE 4 -TASOLLA

NACE-koodi

Tavaran kuvaus

1730

Tekstiilien viimeistely

2020

Vaneriviilun valmistus; ristiinliimatun vanerin, laminaatti-, lastu- ja kuitulevyjen ja muiden paneelien ja levyjen valmistus

2416

Ensiömuovin valmistus

2751

Raudan valu

2753

Kevytmetallien valu