ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.341.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 341

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
22. joulukuuta 2009


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/965/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta vertailuasiakirjasta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8680)  ( 1 )

1

 

 

2009/966/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja komission päätösten 2000/657/EY, 2001/852/EY, 2003/508/EY, 2004/382/EY ja 2005/416/EY muuttamisesta

14

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

22.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/1


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta vertailuasiakirjasta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8680)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/965/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston 17 päivänä huhtikuuta 2009 antaman suosituksen (ERA/REC/XA/01–2009),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan rautatieviraston on laadittava vertailuasiakirja, jossa viitataan ristiin kaikkiin jäsenvaltioiden soveltamiin kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskeviin kansallisiin sääntöihin. Asiakirjassa olisi oltava kunkin jäsenvaltion kansalliset säännöt jokaisen direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII luetellun parametrin osalta, ja siinä olisi mainittava kyseisen liitteen 2 kohdassa tarkoitettu ryhmä, johon nämä säännöt kuuluvat. Näihin sääntöihin olisi sisällyttävä direktiivin 2008/57/EY 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut säännöt, mukaan luettuina säännöt, joista on ilmoitettu YTE:ien hyväksymisen jälkeen (erityistapaukset, avoimet kohdat, poikkeukset), sekä säännöt, joista on ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (2) 8 artiklan mukaisesti. Vertailuasiakirjan ensimmäinen versio olisi esitettävä komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010.

(2)

Jotta voitaisiin mahdollistaa tiettyä parametria koskeva vertailu ja ristiinviittaukset YTE:issä esitettyjen ja kansallisissa säännöissä olevien vaatimusten välillä, muiden kuin YTE:n mukaisten kalustoyksikköjen käyttöönoton yhteydessä tarkistettavien parametrien luettelon tulisi toisaalta edelleen säilyttää yhteensopivuus kansallisiin sääntöihin perustuvien sopimusten kanssa ja rakentua niille ja toisaalta heijastaa YTE:ien sisältöä. Siksi parametrien luettelon olisi oltava merkittävästi yksityiskohtaisempi kuin direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII olevassa 1 kohdassa esitetty luettelo. On asianmukaista hyväksyä tämän päätöksen liitteessä esitetty parametrien yksityiskohtainen luettelo direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vertailuasiakirjan pohjaksi.

(3)

Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vertailuasiakirja on laadittava tämän päätöksen liitteessä esitetyn parametrien luettelon pohjalta.

Siinä on myös oltava kunkin jäsenvaltion osalta perustiedot rautatiekalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille ja Euroopan rautatievirastolle, jota sen johtaja edustaa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44.


LIITE

Luettelo parametreista, joita käytetään kansallisten sääntöjen luokitteluun direktiivin 2008/57/EY 27 artiklassa tarkoitetussa vertailuasiakirjassa

Viite

Parametrit

Selitykset

1.0

Yleiset asiakirjat

Yleiset asiakirjat (mukaan luettuina uuden, uudistetun tai parannetun kalustoyksikön kuvaus ja sen aiottua käyttötarkoitusta, suunnittelua, korjausta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevat tiedot, tekniset asiakirjat jne.)

1.1

Yleiset asiakirjat

Yleiset asiakirjat, kalustoyksikön tekninen kuvaus, sen suunnittelu ja liikenne, johon se on tarkoitettu (kaukoliikenne, taajamaliikenne, lähiliikenne jne.), sekä sen aiottu nopeus ja suurin rakenteellinen nopeus, mukaan luettuina yleiset suunnitelmat, kaaviot ja rekistereihin tarvittavat tiedot, kuten kalustoyksikön pituus, akselistorakenne, akseliväli, yksikkökohtainen massa jne.

1.2

Kunnossapitoa koskevat ohjeet ja vaatimukset

 

1.2.1

Kunnossapito-ohjeet

Kunnossapito-oppaat ja -lehtiset, mukaan luettuina kalustoyksikön korkean turvallisuustason säilyttämiseksi tarpeelliset vaatimukset

Mahdollisesti kyseeseen tulevat ammatilliset pätevyysvaatimukset eli kalustoyksikön kunnossapidossa tarvittavat taidot

1.2.2

Kunnossapidon suunnittelun perustelut -kansio

 

1.3

Käyttöä koskevat ohjeet ja asiakirjat

 

1.3.1

Ohjeet kalustoyksikön käyttöön normaalissa ja vajaatoimintatilassa

 

1.4

Valmiille kalustoyksikölle tehtävät radanvarsitestit

 

2.0

Rakenteet ja mekaaniset osat

Kalustoyksikköjen mekaaninen eheys ja niiden välinen liitäntä (mukaan luettuina veto- ja puskinlaitteet, kulkutiet), kalustoyksikön ja sen varusteiden (esim. istuinten) lujuus, kantavuus, passiivinen turvallisuus (mukaan luettuina sisä- ja ulkopuolinen törmäyksenkestävyys).

2.1

Kalustoyksikön rakenne

 

2.1.1

Lujuus ja eheys

Tämä parametri kattaa esim. vaunun rungon, alustan, jousituksen, kytkinten, radan harjauslaitteiden ja lumiaurojen mekaanista lujuutta koskevat vaatimukset. Tämän luettelon yksittäisten kohteiden, kuten telin/pyörästön, laakeripesän, akselin, pyörän ja virroittimen, mekaaninen lujuus määritellään erikseen.

2.1.2

Kantavuus

 

2.1.2.1

Kuormausolot ja painotettu massa

 

2.1.2.2

Akselipaino ja pyöräkuorma

Yksittäisille pyörille/akseleille kohdan 2.1.2.1 kuormausolojen mukaisesti

2.1.3

Liitostekniikka

 

2.1.4

Nostaminen nosturilla tai tunkilla

 

2.1.5

Laitteiden kiinnitys vaunun runkorakenteeseen

 

2.1.7

Kalustoyksikön eri osien väliset liitokset

Esim. vaunun rungon ja telin välillä oleva liitos/jousitus

2.2

Junan päissä ja vaunujen välissä olevien kytkinten mekaaniset liitännät

 

2.2.1

Automaattikytkin

 

2.2.2

Hinauskytkimen ominaisuudet

Lisätietoja hinausjunien toimintaa koskevista vaatimuksista on myös 13.1 ja 13.3 kohdassa

2.2.3

Ruuvikytkimet

 

2.2.4

Puskinlaitteiden, vaunujen välisten kytkinten ja vetolaitteiden osat

Mukaan luettuina puskinten suunnittelu, toiminnallisuus ja ominaisuudet, kuten joustavuus

2.2.5

Puskinten merkinnät

 

2.2.6

Vetokoukku

 

2.2.7

Kulkutiet

 

2.3

Passiivinen turvallisuus

Mukaan luettuina esim. esteenraivaaja, hidastuvuuden rajoitin, henkiin jäämisen mahdollistava tila, rakenteellinen eheys tiloissa, joissa on ihmisiä, vaunujen raiteilta suistumisen tai päällekkäin kasautumisen vaaran vähentäminen, radalla olevaan esteeseen törmäämisen seurausten rajoittaminen, passiivista turvallisuutta parantavat junan sisäiset varusteet

3.

Vaunun ja radan vuorovaikutus sekä ulottumat

Mekaaniset rajapinnat infrastruktuuriin (mukaan luettuina staattinen ja dynaaminen käyttäytyminen, välykset ja sovitteet, ulottuma, pyörästö jne.)

3.1

Kuormaulottuma

Kalustoyksikön profiilin yhteensopivuus infrastruktuurin ja muiden kalustoyksiköiden kanssa (staattinen ja dynaaminen ulottuma) staattisen ja dynaamisen ulottuman vertailuprofiilin perusteella

3.1.1

Erityistapaus

Erityistapaus (esim. laivassa kuljetettavat kalustoyksiköt)

3.2

Kalustoyksikön dynaamiset ominaisuudet

Liikkuvan kaluston dynaaminen käyttäytyminen, mukaan luettuina ekvivalenttinen kartiokkuus, epästabiiliuskriteeri, kallistuminen, turva radalta suistumista vastaan kierolla radalla, radan kuormitus jne.

3.2.1

Kulun turvallisuus ja dynamiikka

Mukaan luettuina kalustoyksikön sietämä radan käyristymisen määrä, kulku mutkaisilla tai kieroilla raiteilla, turvallinen kulku vaihteissa ja raideristeyksissä jne.

3.2.2

Ekvivalenttinen kartiokkuus, pyörän profiili ja raja-arvot

 

3.2.3

Radan kuormituksen yhteensopivuusparametrit

Esim. dynaaminen pyörävoima, pyöräkerran rataan kohdistamat pyörävoimat (kvasistaattinen pyörävoima, maksimaalinen dynaaminen poikittainen kokonaisvoima, kvasistaattinen ohjausvoima)

3.2.4

Pystysuuntainen kiihtyvyys

Esim. sillankansiin kohdistuvat dynaamiset vaikutukset, mukaan luettuina siltojen resonointi

3.3

Telit/pyörästöt

 

3.3.1

Telit

 

3.3.2

Pyöräkerta (akseli + pyörät)

Mukaan luettuina säädettävän raideleveyden pyöräkerrat, akselin runko jne.

3.3.3

Pyörä

 

3.3.4

Pyörien ja kiskon välinen rajapinta (mukaan luettuina pyörän laipan voitelu ja hiekoitus)

Pyörien ja kiskon välinen rajapinta (mukaan luettuina pyörän laipan voitelu, heilumisen / kuluneen kiskon ja pyörän välinen vuorovaikutus sekä vetokyvyn, jarrutuksen ja junan ilmaisun edellyttämät hiekoitusvaatimukset)

3.3.5

Pyöräkerran laakerit

 

3.3.6

Kaarteen vähimmäissäde

Arvot ja ehdot (esim. vaunu kytkettynä/irti)

3.3.7

Ratavahti

”Pyörien suojaaminen raiteilla olevilta esteiltä”

3.4

Suurimman pituussuuntaisen kiihtyvyyden ja hidastuvuuden raja-arvo

 

4

Jarrutus

Jarrutukseen liittyvät seikat (mukaan luettuina luistonestojärjestelmä, jarrujen ohjaus ja jarrutusteho normaaliajossa, hätätilanteissa ja seisontajarrua käytettäessä)

4.1

Jarrutuksen junakohtaiset toiminnalliset vaatimukset

Esim. automaattisuus, jatkuvuus, jarrutustehon säilyvyys …

4.2

Jarrutuksen junakohtaiset turvallisuusvaatimukset

 

4.2.1

Vedon/jarrutuksen lukitus

Esim. vedon estäminen

4.3

Jarrujärjestelmä

Tunnettu arkkitehtuuri ja siihen liittyvät standardit

Viittaus olemassa oleviin ratkaisuihin, kuten UIC:hen

4.4

Jarrujen ohjaus

Jarrujen ohjausta koskevat vaatimukset jarrutyypeittäin, esim. laitteiden lukumäärä ja tyyppi, sallittu viive ohjauskäskyn ja jarrujen toiminnan välillä …

4.4.1

Hätäjarrutuksen ohjaus

 

4.4.2

Käyttöjarrun ohjaus

 

4.4.3

Suoran jarrutuksen ohjaus

 

4.4.4

Dynaamisen jarrutuksen ohjaus

 

4.4.5

Seisontajarrun ohjaus

 

4.5

Jarrutusteho

 

4.5.1

Hätäjarrutus

 

4.5.2

Käyttöjarrutus

 

4.5.3

Lämpökapasiteettiin liittyvät laskelmat

 

4.5.4

Seisontajarru

 

4.6

Jarrutuksen lepokitkan hallinta

 

4.6.1

Pyörien ja kiskojen välisen kitkan profiilin raja-arvo

 

4.6.2

Luistonestojärjestelmä

 

4.7

Jarruvoiman tuottaminen

Erityyppisten jarrujen jarrutusvoiman tuottavia laitteita koskevat vaatimukset

4.7.1

Kitkajarru

Mukaan luettuina materiaalien, esim. komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden, ominaisuudet

4.7.1.1

Jarruanturat

 

4.7.1.2

Jarrulevyt

 

4.7.1.3

Jarrupalat

 

4.7.2

Vetoon kytketty dynaaminen jarrutus

 

4.7.3

Magneettinen raidejarru

 

4.7.4

Pyörrevirtaraidejarru

 

4.7.5

Seisontajarru

 

4.8

Jarrujen tilan ja vikojen ilmaisu

 

4.9

Jarruja koskevat vaatimukset junaa hinattaessa

 

5.0

Matkustajia koskevat seikat

Matkustajien tilat ja ympäristö, mukaan luettuina matkustamojen ikkunat ja ovet sekä vaatimukset liikuntarajoitteisten huomioon ottamiseksi jne.

5.1

Kulku juniin ja junista

Toiminnalliset ja tekniset eritelmät esim. liikuntarajoitteisia varten

5.1.1

Ulko-ovet

 

5.1.2

Sisäovet

 

5.1.3

Käytävät

 

5.1.4

Portaat ja valaistus

 

5.1.5

Lattian korkeuden muutokset

 

5.1.6

Kaiteet

 

5.1.7

Junaan nousemista helpottavat välineet

 

5.2

Ikkunat

Esim. ikkunoiden ja lasin mekaaniset ominaisuudet, hätätilanteita koskevat vaatimukset

Tuulilasien mekaaniset ominaisuudet käsitellään 9.1.3.1 kohdassa

5.3

Käymälät

Käymälöistä syntyvät päästöt käsitellään 6.2.1.1 kohdassa

5.4

Tiedottaminen matkustajille

 

5.4.1

Kuulutusjärjestelmä

 

5.4.2

Opasteet ja tiedottaminen

Mukaan luettuina matkustajille annettavat turvallisuusohjeet ja matkustajia varten tehtävät hätätilanteita koskevat merkinnät

5.5

Istuimet ja erityiset liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevat järjestelyt

Paitsi kulku juniin ja junista (käsitelty 5.1 kohdassa)

5.6

Erityiset matkustajiin liittyvät järjestelyt

 

5.6.1

Henkilönostimet

EY-vaatimusten tai mahdollisten kansallisten säädösten mukaisuus

5.6.2

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

Esim. sisäilman laatu, vaatimukset tulipalon syttyessä (kytkeminen pois päältä)

5.6.3

Muu

Esim. juoma-automaatit

6.0

Ympäristöolot ja aerodynaamiset vaikutukset

Ympäristön vaikutus kalustoyksikköön ja kalustoyksikön vaikutus ympäristöön (mukaan luettuina aerodynaamiset olot ja rajapinta sekä kalustoyksikön ja rautatiejärjestelmän radanvarrella olevan osan välillä että ulkoympäristön kanssa)

6.1

Ympäristön vaikutus kalustoyksikköön

 

6.1.1

Kalustoyksikköön vaikuttavat ympäristöolot

 

6.1.1.1

Korkeus merenpinnasta

 

6.1.1.2

Lämpötila

 

6.1.1.3

Kosteus

Esim. toimet kosteuden tiivistymisen ja huurteen syntymisen estämiseksi

6.1.1.4

Sade

 

6.1.1.5

Lumi, jää ja rakeet

Esim. lumenpoistolaitteet, lumiaurat, jäänsulatuslämmittimet jne.

6.1.1.6

Auringon säteily

 

6.1.1.7

Kemikaalit ja partikkelit

Kemikaalien ja pienten lentävien esineiden (esim. sepelinpalasten) vaikutus kalustoyksikön laitteisiin ja toimintoihin

6.1.2

Kalustoyksikköön kohdistuvat aerodynaamiset vaikutukset

Kalustoyksikön laitteisiin ja toimintoihin kohdistuvat aerodynaamiset vaikutukset

6.1.2.1

Sivutuulen vaikutukset

Sivutuulen vaikutus kalustoyksikön laitteisiin ja toimintoihin

6.1.2.2

Tunneleissa syntyvät suurimmat sallitut painevaihtelut

Ympäristön paineen nopeiden muutosten vaikutus kalustoyksikön laitteisiin ja toimintoihin

6.2

Kalustoyksikön vaikutus ympäristöön

 

6.2.1

Kemialliset ja hiukkaspäästöt

Kalustoyksikön kemiallisten ja hiukkaspäästöjen raja-arvot

6.2.1.1

Käymälöistä tulevat päästöt

Päästöt käymälöistä junan ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.1.2

Pakokaasupäästöt

Pakokaasupäästöt junan ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.2

Melun raja-arvot

Kalustoyksikön aiheuttaman melun raja-arvot

6.2.2.1

Ulkoisen melun vaikutus

Kalustoyksikön aiheuttaman melun vaikutus rautatiejärjestelmän ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.2.2

Seisontamelun vaikutus

Kalustoyksikön aiheuttaman seisontamelun vaikutus rautatiejärjestelmän ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.2.3

Liikkeellelähtömelun vaikutus

Kalustoyksikön aiheuttaman liikkeellelähtömelun vaikutus rautatiejärjestelmän ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.2.4

Ohiajomelun vaikutus

Kalustoyksikön aiheuttaman ohiajomelun vaikutus rautatiejärjestelmän ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.3

Aerodynaamisten kuormien vaikutusten raja-arvot

Kalustoyksikön aiheuttamien aerodynaamisten kuormitusten vaikutus rautatiejärjestelmän muihin osiin ja ulkopuoliseen ympäristöön

6.2.3.1

Junan keulan aiheuttamat paineiskut

Junan keulan radanvarteen aiheuttamien paineiskujen vaikutus

6.2.3.2

Laiturilla oleviin matkustajiin/tavaroihin kohdistuva aerodynaaminen vaikutus

Aerodynaamisten vaikutusten aiheuttamat häiriöt laiturilla oleville ihmisille/tavaroille, mukaan luettuina arviointimenetelmät ja käytön aikaiset kuormitusolot

6.2.3.3

Radalla työskenteleviin kohdistuva aerodynaaminen vaikutus

Radalla työskenteleviin kohdistuvan aerodynaamisen vaikutuksen aiheuttama häiriö

6.2.3.4

Ilmavirran nostamat sepelin palaset ja niiden lentäminen radanvarren kiinteistöihin

 

7.0

Ulkoisia varoitus- ja merkintätoimintoja sekä ohjelmiston eheyttä koskevat vaatimukset

Ulkoiset varoitus- ja merkintätoiminnot sekä ohjelmiston eheys, esim. turvallisuuteen liittyvät toiminnot, joilla on vaikutusta junan käyttäytymiseen ja dataväylään

7.1

Turvallisuuteen liittyviin toimintoihin käytettävien ohjelmistojen eheys

Esim. junan dataväyläohjelmiston eheys

7.2

Kalustoyksikön optiset ja akustiset tunnistus- ja varoitustoiminnot

 

7.2.1

Kalustoyksikön merkinnät

 

7.2.2

Ulkoiset valot

 

7.2.2.1

Ajovalot

 

7.2.2.2

Merkkivalot

 

7.2.2.3

Loppuopastevalot

 

7.2.2.4

Valojen ohjaus

 

7.2.3

Äänimerkinantolaite

 

7.2.3.1

Äänimerkinantolaitteen äänimerkit

 

7.2.3.2

Äänimerkinantolaitteen äänenpainetasot

Ohjaamon ulkopuolella – sisäpuolinen äänitaso käsitellään 9.2.1.2 kohdassa

7.2.3.3

Äänimerkinantolaitteet, suojaus

 

7.2.3.4

Äänimerkinantolaitteet, ohjaus

 

7.2.3.5

Äänimerkinantolaitteiden äänenpainetasojen todentaminen

 

7.2.4

Pitimet

Esim. loppuopasteiden, kuten lamppujen, lippujen jne. vaatimukset

8.0

Junan omat sähköntuotto- ja ohjausjärjestelmät

Junan omat ajo-, sähköntuotto- ja ohjausjärjestelmät sekä kalustoyksikön liitäntä virransyötön infrastruktuuriin ja sähkömagneettinen yhteensopivuus (kaikki näkökohdat)

8.1

Vetokykyä koskevat vaatimukset

 

8.1.1

Kiihtyvyysreservi maksiminopeudella ajettaessa

 

8.1.2

Vetokykyreservi vajaatoimintatilassa

 

8.1.3

Vetokykyyn liittyvät vaatimukset pyörän ja kiskon välisen lepokitkan osalta

 

8.2

Kalustoyksikön ja energia-osajärjestelmän väliseen liitäntään liittyvä toiminnallinen ja tekninen eritelmä

 

8.2.1

Virransyöttöön liittyvä toiminnallinen ja tekninen eritelmä

 

8.2.1.1

Virransyöttö

 

8.2.1.2

Virroittimen ja pyörien välinen impedanssi

 

8.2.1.3

Ajojohtimesta syötettävän virran jännite ja taajuus

 

8.2.1.4

Energian talteenotto

 

8.2.1.5

Suurin ajojohtimesta otettava teho ja virta

Mukaan luettuna enimmäisvirta junan seistessä

8.2.1.6

Tehokerroin

 

8.2.1.7

Energiajärjestelmän häiriöt

 

8.2.1.7.1

Ajojohtimen yliaalto-ominaisuudet ja niihin liittyvät ylijännitteet

 

8.2.1.7.2

Tasavirran vaikutukset vaihtovirran syöttöön

 

8.2.1.8

Sähköinen suojaus

Esim. junassa ja syöttöasemilla olevien suojausjärjestelmien selektiivisyys

8.2.2

Virroittimen toiminnalliset ja suunnitteluparametrit

 

8.2.2.1

Virroittimen kokonaissuunnittelu

 

8.2.2.2

Virroittimen kelkan geometria

 

8.2.2.3

Virroittimen staattinen kosketusvoima

 

8.2.2.4

Virroittimen kosketusvoima (mukaan luettuina dynaaminen käyttäytyminen ja aerodynaamiset vaikutukset)

Mukaan luettuna virranoton laatu

8.2.2.5

Virroittimien käyttöalue

 

8.2.2.6

Virtakestoisuus

 

8.2.2.7

Virroittimien asennustapa

 

8.2.2.8

Virroittimen eristäminen kulkuneuvosta

 

8.2.2.9

Virroittimien alas laskeminen

 

8.2.2.10

Eri vaiheiden välisten eristysjaksojen läpi kulkeminen

 

8.2.2.11

Eri virransyöttöjärjestelmien välisten eristysjaksojen läpi kulkeminen

 

8.2.3

Liukuhiilen toiminnalliset ja suunnitteluparametrit

 

8.2.3.1

Liukuhiilen geometria

 

8.2.3.2

Liukuhiilen materiaali

 

8.2.3.3

Liukuhiilen kunnon arviointi

 

8.2.3.4

Liukuhiilen rikkoutumisen ilmaisu

 

8.2.3.5

Virtakestoisuus

 

8.3

Sähkönsyöttö- ja vetojärjestelmä

 

8.3.1

Energiankulutuksen mittaus

 

8.3.2

Päävirtapiirin kokoonpano

 

8.3.3

Suurjännitekomponentit

 

8.3.4

Maadoitus

 

8.4

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän ja seuraavien kokonaisuuksien välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus:

saman kalustoyksikön sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän muut osat,

muut kalustoyksiköt,

rautatiejärjestelmän radanvarsilaitteisto,

ulkoinen ympäristö.

8.4.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän sisällä

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän eri osien välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

8.4.2

Sähkömagneettinen yhteensopivuus merkinantojärjestelmän ja tietoliikenneverkon kanssa

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän ja radanvarren merkinantojärjestelmän ja tietoliikenneverkon välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

8.4.3

Sähkömagneettinen yhteensopivuus muiden kalustoyksiköiden ja rautatiejärjestelmän radanvarsilaitteiston kanssa

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän ja muiden kalustoyksiköiden ja rautatiejärjestelmän muun radanvarsilaitteiston kuin merkinantojärjestelmän ja tietoliikenneverkon välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

8.4.4

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ympäristön kanssa

Junalaitteiston sähkönsyöttö- ja ohjausjärjestelmän ja rautatiejärjestelmän ulkopuolisen ympäristön (mukaan luettuina lähistöllä tai laitureilla olevat ihmiset, matkustajat ja kuljettajat/henkilökunta) välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

8.5

Suojaus sähkön aiheuttamilta vaaroilta

 

8.6

Dieselkäyttöisiä ja muita lämpövoimakoneita käyttäviä vetojärjestelmiä koskevat vaatimukset

 

8.7

Erityisiä valvonta- ja suojaustoimia edellyttävät järjestelmät

 

8.7.1

Palavia nesteitä sisältävät säiliöt ja putkistot

Palavia nesteitä (mukaan luettuna polttoaine) sisältäviä säiliöitä ja putkistoja koskevat erityisvaatimukset

8.7.2

Paineastiajärjestelmät/painelaitteet

 

8.7.3

Höyrykattilalaitteistot

 

8.7.4

Räjähdysvaarallisissa tiloissa sijaitsevat tekniset järjestelmät

Räjähdysvaarallisissa tiloissa (esim. tilat, joissa on nestekaasua, maakaasua, akkukäyttöisiä järjestelmiä tai öljytäytteisiä muuntajia) sijaitsevia teknisiä järjestelmiä koskevat erityisvaatimukset

8.7.5

Ionisaation ilmaisimet

 

8.7.6

Hydraulisten ja paineilmakäyttöisten laitteiden syöttö- ja ohjausjärjestelmät

Toiminnalliset ja tekniset eritelmät, esim. paineilman syöttö, tuotto, tyyppi, lämpötila-alue, ilmakuivurit (kolonnit), kastepisteen ilmaisimet, eristys, tuloilman ominaisuudet, vikailmoitukset jne.

9.0

Henkilökunnan tilat, rajapinnat ja ympäristö

Henkilökunnan tilat, rajapinnat, työolot ja ympäristö junassa (mukaan luettuina ohjaamot ja kuljettajan käyttöliittymät)

9.1

Ohjaamon suunnittelu

 

9.1.1

Ohjaamon suunnittelu

 

9.1.1.1

Ohjaamon järjestely

Esim. käytettävissä olevat tilat, ohjaamon tilojen järjestely ja ergonomiset vaatimukset

9.1.1.2

Työpisteen ergonomia

 

9.1.1.3

Kuljettajan istuin

 

9.1.1.4

Välineet, joilla kuljettaja voi vaihtaa asiakirjoja

 

9.1.1.5

Muut välineet junan toiminnan ohjaamiseksi

 

9.1.2

Pääsy ohjaamoon

 

9.1.2.1

Sisään- ja ulospääsy sekä ovet

 

9.1.2.2

Ohjaamon varauloskäynnit

 

9.1.3

Ohjaamon tuulilasi

 

9.1.3.1

Mekaaniset ominaisuudet

 

9.1.3.2

Optiset ominaisuudet

 

9.1.3.3

Laitteet

Esim. jäänpoisto-, huurteenpoisto- ja puhdistuslaitteet jne.

9.1.3.4

Näkyvyys eteen

 

9.2

Työolot

 

9.2.1

Ympäristöolot

 

9.2.1.1

Ohjaamon lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

 

9.2.1.2

Melu ohjaamossa

Mukaan luettuna äänimerkinantolaitteen äänitaso ohjaamossa

9.2.1.3

Ohjaamon valaistus

 

9.2.2

Muut

 

9.3

Ohjaamon käyttöliittymä

Ohjaamossa olevat laitteet, joilla valvotaan ja ohjataan junan turvallista kulkua

9.3.1

Ohjaamon käyttöliittymä

 

9.3.1.1

Nopeusnäyttö

Nopeustietojen tallentaminen käsitellään 9.6 kohdassa

9.3.1.2

Kuljettajan näyttöyksikkö ja näytöt

 

9.3.1.3

Hallintalaitteet ja ilmaisimet

 

9.3.2

Kuljettajan valvonta

Kuljettajan aktiivisuuden valvonta, esim. ajoturvatoiminto

9.3.3

Näkyvyys taakse ja sivuille

 

9.4

Merkinnät ja kilvet ohjaamossa

Perustietojen kiinteä näyttäminen kuljettajalle

9.5

Henkilökunnan käyttöön tarkoitetut junassa olevat laitteet ja muut välineet/tilat

 

9.5.1

Henkilökunnan käyttöön tarkoitetut junassa olevat välineet/tilat

 

9.5.1.1

Henkilökunnan pääsy kytkemään/irrottamaan vaunuja

 

9.5.1.2

Vaihtotyötä tekevän henkilökunnan käyttöön tarkoitetut ulkoiset portaat ja kaiteet

 

9.5.1.3

Henkilökunnan käyttöön tarkoitetut säilytystilat

 

9.5.1.4

Muut välineet/tilat

 

9.5.2

Henkilökunnan kulkuovet ja rahtiovet

Turvalaitteilla varustetut ovet, joita voivat avata vain henkilökunnan ja muonitushenkilöstön jäsenet

9.5.3

Junassa olevat työkalut ja kannettavat laitteet

Esim. kuljettajan tai muun henkilökunnan hätätilanteissa tarvitsemat laitteet

9.5.4

Kuulutusjärjestelmä

Esim. seuraavien henkilöiden väliseen kommunikointiin:

junahenkilöstö,

junahenkilöstö ja muut junassa / sen ulkopuolella olevat henkilöt.

9.6

Tietojen tallennuslaite

Kuljettajan toimien ja junan käyttäytymisen tallentamiseksi

9.8

Kauko-ohjaustoiminto

 

10

Paloturvallisuus ja evakuointi

 

10.1

Paloturvallisuus

 

10.1.1

Palontorjuntakonsepti

 

10.1.1.1

Kalustoyksikköjen luokitus/paloluokitus

 

10.1.2

Palontorjuntatoimet

 

10.1.2.1

Kalustoyksikköjen yleiset suojaustoimet

 

10.1.2.2

Tietyntyyppisten kalustoyksikköjen palontorjuntatoimet

Esim. tavara- ja matkustajajunia koskevat vaatimukset ajokelpoisuuden, kuljettajan suojauksen jne. osalta

10.1.2.3

Ohjaamon suojaus

 

10.1.2.4

Palo-ovet

 

10.1.2.5

Materiaalien ominaisuudet

 

10.1.2.6

Paloilmaisimet

 

10.1.2.7

Palonsammutuslaitteet

 

10.2

Hätätilanteet

 

10.2.1

Matkustajille tarkoitetut varauloskäynnit

 

10.2.2

Pelastuslaitosten tiedot, laitteet ja pääsy

 

10.2.3

Matkustajahälytys

 

10.2.4

Hätävalaistus

 

10.3

Lisätoimet

 

11.

Huolto

Junan huoltolaitteet ja -liitännät

11.1

Laitteistot junien puhdistukseen

 

11.1.1

Laitteistot junien ulkopuoliseen puhdistukseen

Esim. ulkopuolinen puhdistus ajamalla pesulaitoksen läpi

11.1.2

Junan sisäpuolinen siivous

 

11.2

Laitteistot junan polttoainetäydennystä varten

 

11.2.1

Jäteveden poistojärjestelmät

Mukaan luettuna liittymä käymälöiden tyhjennysjärjestelmään

11.2.2

Vedentäyttöjärjestelmä

Hygieniasäädösten mukaisuus

11.2.3

Muut apulaitteistot

Esim. junien seisottamiseen liittyvät erityisvaatimukset

11.2.4

Liitäntä muun kuin sähkökäyttöisen liikkuvan kaluston polttoaineen täydennyslaitteisiin

Esim. diesel- ja muiden polttoaineiden tankkauksessa käytettävät liittimet

12.0

Junassa olevat ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet

Kaikki junassa olevat laitteet, joita tarvitaan varmistamaan verkossa luvallisesti liikkuvien junien turvallisuus, ohjaus ja valvonta, sekä niiden vaikutus rautatiejärjestelmän radan varrella olevaan osaan

12.1

Junassa oleva radiojärjestelmä

 

12.1.1

Muu kuin GSM-R-radiojärjestelmä

 

12.1.2

GSM-R-yhteensopiva radiojärjestelmä

 

12.1.2.1

Tekstiviestit

Tekstiviestejä koskevat erityisvaatimukset (esim. hätätilanteessa)

12.1.2.2

Puhelun siirto

Puhelun siirtoa koskevat vaatimukset ja ehdot

12.1.2.3

Broadcast call -puhelut

Broadcast call -puheluita (vain soittaja voi puhua, muut kuuntelevat) koskevat vaatimukset ja ehdot

12.1.2.4

Ohjaamoradiota koskevat vaatimukset

Toisin sanoen muut kuin YTE:ssä esitetyt kansalliset ohjaamoradioita koskevat pakolliset vaatimukset

12.1.2.5

Ulkopuolelta ohjattu verkon valinta

 

12.1.2.6

Yleiskäyttöiset radioon liittyvät toiminnot

Toisin sanoen muut kuin YTE:ssä esitetyt kansalliset yleiskäyttöisiä radioon liittyviä toimintoja koskevat pakolliset vaatimukset

12.1.2.7

Ensisijaisen ohjaajan käyttöliittymätoiminnallisuus

Ohjaajan käyttöliittymätoiminnallisuudesta saadut, ohjaamoon matkapuhelimella välitetyt vaatimukset

12.1.2.8

Kannettavien radiopuhelimien käyttö ohjaamon radioliikenteeseen

Ensisijaisena tai varajärjestelmänä

12.1.2.9

Junan GSMR-laitteiston suorituskyky

Esim. pakettikytkentäistä toimintaa koskevat vaatimukset

12.1.2.10

GSM-R/ETCS-liitäntä

Esim. junan tunnisteen synkronointi

12.1.2.11

GSM-R-verkkojen välinen yhdysliikenne ja verkkovierailut

Käytössä, kunnes uusi EIRENE-tavoite julkaistaan vuonna 2010.

12.1.2.12

Rajojen ylittäminen

Käytössä, kunnes uusi EIRENE-tavoite julkaistaan vuonna 2010.

12.1.2.13

GPRS ja ASCI

Muutospyyntö kattaa tämän; kansallisia sääntöjä ei ole odotettavissa.

12.1.2.14

Liikkuvan kaluston ajoturvalaitteen ja junan GSM-R-laitteiston välinen liitäntä

Käytössä, kunnes uusi EIRENE-tavoite julkaistaan vuonna 2010.

12.1.2.15

Siirrettävien GSM-R-laitteiden testieritelmä

Suljetaan EIRENE-eritelmiin tehtävillä lisäyksillä.

12.1.2.16

Kohdistettu/automaattinen verkon valinta

 

12.1.2.17

Rekisteröinti ja rekisteröinnin purku

 

12.1.2.18

GSM-R-versionhallinta

Ei enää avoin kohta – hoidetaan viraston menettelyllä – poistetaan YTE:n avoimista kohdista. Kansallisia sääntöjä ei ole odotettavissa.

12.2

Junan merkinanto

 

12.2.1

Junien kansalliset merkinantojärjestelmät

Ohjaus- ja varoitusjärjestelmiin sisältyvät esim. ”aluekohtainen hätäjarrutustoiminto” ja muut junien automaattiseen kulunvalvontaan liittyvät kansalliset vaatimukset

12.2.2

Merkinantojärjestelmän yhteensopivuus muun junan kanssa

Junan merkinantojärjestelmän yhteensopivuus junan muiden järjestelmien, kuten jarrujen ja vetolaitteiden jne., kanssa

12.2.3

Liikkuvan kaluston yhteensopivuus radan infrastruktuurin kanssa

Yhteensopivuus esim. radanvarren ilmaisinjärjestelmien tai kuumakäynti-ilmaisimien kanssa; sähkömagneettinen yhteensopivuus on käsitelty 8.4.2 kohdassa.

12.2.3.1

Akselivälin ja pyörän halkaisijan suhde

 

12.2.3.2

Metalliton tila pyörien ympärillä

 

12.2.3.3

Kulkuneuvon metalliosien paino

 

12.2.4

Ohjaamon ETCTS-merkinantojärjestelmä

 

12.2.4.1

Herääminen

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.2

Junakategoriat

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.3

Junan GSM-R-laitteiden palvelutasovaatimukset

ETCS:n edellyttämä GSM-R-järjestelmän palvelutaso.

12.2.4.4

ETCS-tilojen käyttö

YTE:ssä esitettyjen vaatimusten lisäksi esitettävät vaatimukset, jotka koskevat kalustoyksikköjen lupiin vaikuttavien ETCS-tilojen käyttöä

12.2.4.5

ETCS-vaatimukset ajettaessa kalustoyksikköä muualta kuin ohjaamosta käsin

YTE:ssä esitettyjen vaatimusten lisäksi esitettävät tai niiden kanssa ristiriitaiset vaatimukset, jotka koskevat ajamista muualta kuin ohjaamosta käsin, esim. radio-ohjauksella maassa olevan henkilökunnan toimesta vaihtotyön aikana

12.2.4.6

Tasoristeyksien toiminnallisuus

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.7

Jarrutuksen turvallisuusmarginaalit

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.8

Luotettavuus – käytettävyys – turvallisuusvaatimukset

Ratkaistaan YTE:n tarkistuksella.

12.2.4.9

Merkkitaulut

Kalustoyksikköön siirretyt vaatimukset merkkitaulujen näkyvyyden varmistamiseksi (esim. ajovalon valokuvion leveys, näkyvyys ohjaamosta), jotka on osittain ratkaistu 2.3.0d kohdassa, on tarkoitus ratkaista kokonaan versiossa 3.

12.2.4.10

Kuljettajan käyttöliittymän ergonomiset näkökohdat

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.11

UNISIGin ulkopuolella valvottavat ETCS-muuttujien arvot – käsikirja

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.12

Avainhallinnan yhteensopivuusvaatimukset

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.13

Junan ETCS-laitteiden esiasennusta koskevat vaatimukset

Ei enää avoin kohta – käsitelty RISC:in maaliskuussa 2009 sopimassa 7 luvussa – poistetaan YTE:n seuraavasta versiosta. Kansallisia sääntöjä ei ole odotettavissa.

12.2.4.14

ETCS-versionhallinta

Ei enää avoin kohta – hoidetaan viraston menettelyllä – poistetaan YTE:n avoimista kohdista. Kansallisia sääntöjä ei ole odotettavissa.

12.2.4.15

ETCS-muuttujien eritelmä

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.16

Radiosuojastuskeskusten välinen liitäntä

Käsitellään 2.3.0d kohdassa; RISC antaa kesäkuussa 2009 suosituksen testieritelmästä.

12.2.4.17

Vetureita ja junayksikköjä koskevat lisävaatimukset

 

12.2.4.18

Henkilökunnan turvajärjestelmien toiminnot ja liitännät merkinantojärjestelmän kanssa

Ratkaistaan versiossa 3.

12.2.4.19

Liitäntä käyttöjarruun

Ratkaistaan ohjaus, -hallinta-, ja merkinanto-YTE:n tarkistuksella.

13.

Erityiset käyttötoimintaa koskevat vaatimukset

Kalustoyksikköjen käyttötoimintaa koskevat erityisvaatimukset (mukaan luettuina vajaatoimintatila, kalustoyksikön hinaus jne.)

13.1

Erityiset junaan asennettavat laitteet

 

13.2

Työterveys ja -turvallisuus

 

13.3

Nostokaavio ja hinausohjeet

Hinaus, nostot ja raiteille palauttaminen

14.

Rahtia koskevat seikat

Nimenomaan rahtia koskevat vaatimukset ja ympäristö (mukaan luettuina erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksessa tarvittavat välineet ja tilat)

14.1

Vaarallisten aineiden kuljetuksen aiheuttamat suunnittelun, käyttötoiminnan ja kunnossapidon rajoitukset

Esim. RID-ohjesäännöstä, kansallisista säännöistä tai muista vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista määräyksistä seuraavat vaatimukset

14.2

Erityiset rahdinkuljetusvälineet ja -tilat

 

14.3

Ovet sekä lastausvälineet ja -tilat

 


22.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja komission päätösten 2000/657/EY, 2001/852/EY, 2003/508/EY, 2004/382/EY ja 2005/416/EY muuttamisesta

(2009/966/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

on kuullut kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) 133 artiklalla perustettua komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 689/2008 nojalla komissio päättää yhteisön puolesta kunkin ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä (PIC-menettelyä) edellyttävän kemikaalin osalta, sallitaanko sen tuonti yhteisöön vai ei.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) ja Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) on nimetty tarjoamaan sihteeristöpalvelut PIC-menettelylle, joka on perustettu kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä (PIC-menettelystä) tehdyllä Rotterdamin yleissopimuksella ja jonka yhteisö hyväksyi kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 25 päivänä syyskuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/730/EY (3).

(3)

Komission, joka toimii yhteisenä nimettynä viranomaisena, on toimitettava PIC-menettelyä edellyttäviä kemikaaleja koskevat päätökset Rotterdamin yleissopimuksen sihteeristölle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

(4)

On tarpeen muuttaa aiemmin tehtyjä tuontipäätöksiä, jotka koskevat kemikaaleja etyleenioksidi, fluoriasetamidi, HCH (isomeerien seos), lindaani, metamidofossi, pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit, polybromatut bifenyylit (PBB), polyklooratut terfenyylit (PCT), pölytettävät jauhevalmisteet, jotka sisältävät yhdistelmänä benomyyliä, karbofuraania, tiraamia ja elohopeayhdisteitä, jotta otetaan huomioon yhteisön laajentuminen 1 päivänä tammikuuta 2007 sekä sääntelyn kehitys yhteisössä päätösten tekemisen jälkeen.

(5)

Etyylioksidin saattaminen markkinoille ja käyttö on rajoitettu biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (4) nojalla tietyille erityisaloille biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (5) 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näin ollen tuonti on sallittu ainoastaan näitä erityisiä käyttötarkoituksia varten. Jäsenvaltiot voivat päättää, mitkä direktiivissä 98/8/EY sallituista käyttötarkoituksista ne sallivat omalla alueellaan.

(6)

Fluoriasetamidia sekä pentakloorifenolia ja sen suoloja ja estereitä ei mainita tehoaineina kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (6) liitteessä I eikä direktiivin 98/8/EY liitteessä I, IA tai IB, mikä tarkoittaa, että näiden tehoaineiden käyttö torjunta-aineina on kielletty. Näin ollen fluoriasetamidin ja pentakloorifenolin tuonti käytettäväksi torjunta-aineina on kielletty.

(7)

Metamidofossi ei 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen enää sisälly direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, minkä seurauksena jäsenvaltiot ovat joutuneet peruuttamaan metamidofossia sisältävien kasvinsuojelutuotteiden luvat ja metamidofossia sisältävien kasvinsuojelutuotteiden saattaminen markkinoille on kielletty. Metamidofossia ei myöskään ole tunnistettu eikä ilmoitettu tehoaineita koskevan yhteisön tarkistusohjelman yhteydessä direktiivin 98/8/EY mukaisesti eikä sitä sen vuoksi voida saattaa markkinoille käytettäväksi biosidituotteena.

(8)

Lindaanin ja HCH:n (isomeerien seos) tuotanto, saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY (7) muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 nojalla, ja kyseisessä asetuksessa sallitun poikkeuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2007. Tämän vuoksi kaikki kyseisten kemikaalien tuonti on kielletty kyseisestä päivämäärästä alkaen.

(9)

Kaikki heksabromibifenyyli-1,1'-bifenyylin tuotanto, saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty. Lisäksi kyseinen kemikaali kuuluu PBB-yhdisteisiin, jotka mainitaan Rotterdamin yleissopimuksen liitteessä III ja joihin sovelletaan PIC-menettelyä.

(10)

Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007. Koska asetuksen (EY) N:o 1907/2006 perusteella jäsenvaltiot voivat sallia polykloorattujen terfenyylien (PCT) tietyn erityiskäytön, tuontipäätös olisi tarkistettava, jotta otetaan huomioon kyseisen kahden uuden jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö.

(11)

Edellä mainituista syistä on syytä korvata tuontipäätökset, jotka koskevat kemikaaleja etyleenioksidi, fluoriasetamidi, HCH (isomeerien seos), lindaani, metamidofossi, pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit, polybromatut bifenyylit (PBB), polyklooratut terfenyylit (PCT) ja jotka sisältyvät vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2455/92 mukaisista yhteisön tuontipäätöksistä 16 päivänä lokakuuta 2000 tehtyyn komission päätökseen 2000/657/EY (8), tiettyjen vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2455/92 mukaisista yhteisön tuontipäätöksistä ja päätöksen 2000/657/EY muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 2001 tehtyyn komission päätökseen 2001/852/EY (9), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja päätösten 2000/657/EY ja 2001/852/EY muuttamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 tehtyyn komission päätökseen 2003/508/EY (10) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja päätösten 2000/657/EY, 2001/852/EY ja 2003/508/EY muuttamisesta 19 päivänä toukokuuta 2005 tehtyyn komission päätökseen 2005/416/EY (11).

(12)

Benomyyli ei sisälly tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, IA tai IB, minkä vuoksi kyseisen tehoaineen käyttö torjunta-aineena on kielletty. Tämän vuoksi pölytettävien jauhevalmisteiden, jotka sisältävät yhdistelmänä benomyyliä, karbofuraania ja tiraamia, saattaminen markkinoille ja käyttö torjunta-aineena on kielletty. Tämän vuoksi olisi korvattava tuontipäätökset, jotka koskevat benomyyliä, karbofuraania ja tiraamia yhdistelmänä sisältäviä pölytettäviä jauhevalmisteita ja jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehtyyn komission päätökseen 2004/382/EY (12).

(13)

Elohopeaa tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluvalmisteiden markkinoille saattaminen tai käyttö on kielletty tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä 21 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/117/ETY (13) nojalla. Lisäksi elohopeayhdisteitä sisältävien biosidituotteiden saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty direktiivin 98/8/EY nojalla. Tämän vuoksi olisi korvattava elohopeayhdisteitä koskeva tuontipäätös, joka on julkaistu PIC-kiertokirjeessä X.

(14)

Sen vuoksi olisi muutettava päätökset 2000/657/EY, 2001/852/EY, 2003/508/EY, 2004/382/EY ja 2005/416/EY,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2000/657/ETY liitteessä vahvistetut lindaania, metamidofossia sekä pentakloorifenolia ja sen suoloja ja estereitä koskevat tuontipäätökset tämän päätöksen liitteessä I esitetyissä vastinelomakkeissa vahvistetuilla tuontipäätöksillä.

2 artikla

Korvataan päätöksen 2001/852/EY liitteessä I vahvistettu etyleenioksidia koskeva tuontipäätös tämän päätöksen liitteessä II esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

3 artikla

Korvataan päätöksen 2003/508/EY liitteessä III vahvistettu polybromattuja bifenyyleitä (PBB) koskeva tuontipäätös tämän päätöksen liitteessä III esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

4 artikla

Korvataan päätöksen 2005/416/EY liitteessä I vahvistetut fluoriasetamidia, HCH:ta (isomeerien seoksia) ja polykloorattuja terfenyylejä (PCT:t) koskevat tuontipäätökset tämän päätöksen liitteessä IV esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

5 artikla

Korvataan päätöksen 2004/382/EY liitteessä III vahvistetut benomyyliä, karbofuraania ja tiraamia sisältäviä pölytettäviä jauhevalmisteita koskevat tuontipäätökset tämän päätöksen liitteessä V esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

6 artikla

Korvataan PIC-kiertokirjeessä X julkaistu elohopeayhdisteitä koskeva tuontipäätös tämän päätöksen liitteessä VI esitetyssä vastinelomakkeessa vahvistetulla tuontipäätöksellä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 204, 31.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 299, 28.10.2006, s. 23.

(4)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.

(6)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(7)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(8)  EYVL L 275, 27.10.2000, s. 44.

(9)  EYVL L 318, 4.12.2001, s. 28.

(10)  EUVL L 174, 12.7.2003, s. 10.

(11)  EUVL L 147, 10.6.2005, s. 1.

(12)  EUVL L 144, 30.4.2004, s. 12.

(13)  EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.


LIITE I

Tarkistetut tuontipäätökset, jotka koskevat kemikaaleja lindaani, metamidofossi, pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit ja joilla korvataan päätöksellä 2000/657/EY aiemmin tehdyt tuontipäätökset

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Tarkistettu tuontipäätös, joka koskee etyleenioksidia ja jolla korvataan päätöksellä 2001/852/EY tehty tuontipäätös

Image

Image

Image


LIITE III

Tarkistettu tuontipäätös, joka koskee polybromattuja bifenyylejä (PBB) ja jolla korvataan päätöksellä 2003/508/EY tehty tuontipäätös

Image

Image

Image


LIITE IV

Tarkistetut tuontipäätökset, jotka koskevat kemikaaleja fluoriasetamidi, HCH (isomeerien seos) ja polyklooratut terfenyylit (PCT) ja joilla korvataan päätöksellä 2005/416/EY aiemmin tehdyt tuontipäätökset

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE V

Tarkistettu tuontipäätös, joka koskee benomyyliä, karbofuraania ja tiraamia sisältäviä pölytettäviä jauhevalmisteita ja jolla korvataan päätöksellä 2004/382/EY aiemmin tehty tuontipäätös

Image

Image

Image


LIITE VI

Tarkistettu tuontipäätös, joka koskee elohopeayhdisteitä ja jolla korvataan PIC-kiertokirjeessä X julkaistu tuontipäätös

Image

Image

Image