ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.328.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 328

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
15. joulukuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1215/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1216/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä

10

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1217/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten

27

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/947/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

39

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta sopimuspuolina Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävän pöytäkirjan voimaantuloa koskeva tiedonanto

40

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 11 muuttamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimaantuloa koskeva tiedonanto

41

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta

42

 

*

Neuvoston päätös 2009/949/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta

48

 

 

V   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen soveltamiseksi 1. joulukuuta 2009 alkaen annetut säädökset

 

 

SÄÄDÖKSET, JOTKA ON JULKAISTAVA

 

 

Komission asetus (EU) N:o 1218/2009, annettu 14 päivänä joulukuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

50

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1219/2009, annettu 14. joulukuuta 2009, Kroatiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Serbiasta, Kosovosta ja Montenegrosta peräisin olevien baby beef -tuotteiden tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 2010

52

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1220/2009, annettu 14 päivänä joulukuuta 2009, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 117. kerran

66

 

 

SÄÄDÖKSET, JOIDEN JULKAISEMINEN EI OLE PAKOLLISTA

 

 

2009/950/EU

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös, tehty komission puheenjohtajan suostumuksella, annettu 4 päivänä joulukuuta 2009, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittämisestä

69

 

 

2009/951/EU

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2009, sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2006/766/EY liitteiden I ja II muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9870)  ( 1 )

70

 

 

2009/952/EU

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9909)  ( 1 )

76

 

 

2009/953/EU

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2009, päätöksen 2007/716/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä liha- ja maitoalan laitoksista Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9906)  ( 1 )

78

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1205/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta metatiedon osalta (EUVL L 326, 4.12.2008)

83

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1215/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille

(kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2000 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2007/2000 (1) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (2). Sen vuoksi mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti kokouksessaan, että Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtäviä vakautus- ja assosiaatiosopimuksia olisi edellettävä yksipuolinen kaupan vapauttaminen.

(3)

Yhteisön markkinoiden avaamisen jatkamisen Länsi-Balkanin maiden tuonnille odotetaan edistävän poliittisen ja taloudellisen vakautuksen prosessia alueella ilman yhteisölle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia.

(4)

On näin ollen aiheellista parantaa edelleen yhteisön yksipuolisia tullietuuksia poistamalla teollisuustuotteiden kaikki jäljellä olevat tariffikatot ja parantamalla edelleen maataloustuotteiden ja kalastustuotteiden yhteisön markkinoille pääsyä, mukaan lukien jalostetut tuotteet.

(5)

Näitä toimenpiteitä ehdotetaan osana Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessia Länsi-Balkanin erityistilanteeseen vaikuttamiseksi. Ne eivät muodosta ennakkotapausta yhteisön kauppapolitiikassa muihin kolmansiin maihin.

(6)

Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessin mukaisesti, joka perustuu aikaisempaan alueelliseen lähestymistapaan ja 29 päivänä huhtikuuta 1997 annettuihin neuvoston päätelmiin, Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden kahdenvälisten suhteiden kehittymiseen liittyy tietyt edellytykset. Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen on sidoksissa demokratian perusperiaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja kyseisten maiden valmiuteen kehittää keskinäisiä taloudellisia suhteitaan. Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvia maita koskevien parannettujen yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen olisi liitettävä niiden valmiuteen sitoutua tehokkaisiin talousuudistuksiin ja alueelliseen yhteistyöhön, erityisesti perustamalla vapaakauppa-alueita asiaa koskevien GATTin/WTO:n sääntöjen mukaisesti. Lisäksi yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen edellyttää edunsaajien sitoutumista tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön yhteisön kanssa petosten ehkäisemiseksi.

(7)

Tullietuuksia voidaan myöntää ainoastaan maille tai alueille, joilla on tullihallinto.

(8)

Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Kosovo, sellaisena kuin viimeksi mainittu määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston antamalla päätöslauselmalla 1244 (1999), joka on Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen hallinnon operaation Kosovossa (UNMIK) alaisuudessa, jäljempänä ’Kosovo’, täyttävät nämä edellytykset, ja samanlaiset tullietuudet olisi myönnettävä kaikille niille syrjinnän välttämiseksi alueella.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyissä kaupan toimenpiteissä olisi otettava huomioon se, että Serbia ja Kosovo muodostavat kukin erillisen tullialueen.

(10)

Yhteisö on tehnyt Serbian kanssa tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen (3).

(11)

Albanian, Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Montenegron olisi pysyttävä edunsaajamaina vain siltä osin, kuin tässä asetuksessa säädetään myönnytyksistä, jotka ovat edullisempia kuin yhteisön ja näiden maiden välisten sopimusjärjestelmien voimassa olevat myönnytykset.

(12)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4) soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 asiaa koskevia säännöksiä olisi sovellettava alkuperän todentamisen ja hallinnollisen yhteistyön menettelyihin.

(13)

Järkiperäistämisen ja yksinkertaistamisen vuoksi on aiheellista vahvistaa, että komissio voi tullikoodeksikomiteaa kuultuaan tehdä tähän asetukseen tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyjen erityistoimenpiteiden soveltamista.

(14)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt tuontimenettelyt olisi uusittava neuvoston asettamien edellytysten ja tämän asetuksen mukaisesti myönnetyistä menettelyistä saatujen kokemusten perusteella. On aiheellista rajoittaa näiden menettelyjen voimassaoloaika 31 päivään joulukuuta 2010,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tullietuusmenettelyt

1.   Bosnia ja Hertsegovinasta tai Serbian tai Kosovon tullialueilta peräisin olevia muita kuin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 ja 2204 kuuluvia tuotteita saa tuoda yhteisöön ilman määrällisiä rajoituksia tai muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ja tullitta ja ilman maksuja, joilla on vastaava vaikutus, 3 artiklassa säädettyjen erityissäännösten mukaisesti.

2.   Bosnia ja Hertsegovinasta tai Serbian tai Kosovon tullialueilta peräisin olevien yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 1701 ja 1702 kuuluvien sokerialan tuotteiden tuontiin sovelletaan 3 artiklassa säädettyjä myönnytyksiä.

3.   Albaniasta, Kroatiasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta tai Montenegrosta peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan edelleen tämän asetuksen säännöksiä, kun niin ilmoitetaan, tai sellaisia tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä, jotka ovat edullisempia kuin yhteisön ja kyseisten maiden kahdenvälisissä sopimuksissa annetut kaupalliset myönnytykset.

2 artikla

Edellytykset tullietuusmenettelyyn

1.   Edellä 1 artiklalla käyttöön otettujen tullietuusmenettelyjen hyödyntämisoikeus edellyttää seuraavaa:

a)

asetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston 2 luvun 1 jakson 1 alajaksossa säädetyn alkuperätuotteiden määritelmän noudattamista;

b)

edellä 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja alueiden pidättäytymistä ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä yhteisöstä peräisin olevassa tuonnissa ja voimassa olevien tullien ja maksujen määrien lisäämisestä tai minkään muun rajoituksen käyttöön ottamisesta 30 päivä syyskuuta 2000 alkaen, ja

c)

edunsaajien sitoutumista tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön yhteisön kanssa petosten ehkäisemiseksi.

2.   Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettuja etuusmenettelyjä on riippuvainen edunsaajamaiden valmiudesta sitoutua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä tehokkaisiin talousuudistuksiin ja alueelliseen yhteistyöhön muiden Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien maiden kanssa, erityisesti perustamalla vapaakauppa-alueita GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan ja muiden asiaa koskevien WTO:n määräysten mukaisesti.

Jos näitä edellytyksiä ei noudateta, neuvosto voi päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta asianmukaisista toimenpiteistä.

3 artikla

Maataloustuotteet – tariffikiintiöt

1.   Asetuksen 1 artiklassa tarkoitetuista maista ja tarkoitetuilta alueilta peräisin olevien ja liitteessä I lueteltujen tiettyjen kalastustuotteiden ja viinin tuontiin yhteisössä sovellettavat tullit suspendoidaan kyseisessä liitteessä kullekin tuotteelle osoitettuina ajanjaksoina ja siinä ilmoitettujen yhteisön tariffikiintiöiden tasolla ja kullekin tuotteelle ja alkuperälle osoitettujen ehtojen mukaisesti.

2.   Liitteessä II määriteltyjen ja 1 artiklan 1 kohdassa mainituista maista ja alueilta peräisin olevien ’baby beef’ -tuotteiden tuontiin yhteisössä sovellettavat tullit ovat 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista sellaisina kuin ne ovat yhteisessä tullitariffissa, teuraspainona ilmaistun 11 475 tonnin vuotuisen tariffikiintiön rajoissa.

Vuotuinen 11 475 tonnin tariffikiintiö jaetaan edunsaajamaiden ja -alueiden kesken seuraavasti:

a)

1 500 tonnia (teuraspaino) Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien ’baby beef’ -tuotteiden osalta;

b)

9 175 tonnia (teuraspaino) Serbian tai Kosovon tullialueilta peräisin olevien ’baby beef’ -tuotteiden osalta.

Liitteessä II määriteltyjen Albaniasta peräisin olevien ’baby beef’ -tuotteiden tuontiin ei yhteisössä sovelleta tariffimyönnytyksiä.

Näihin kiintiöihin kuuluvaa tuontia koskeviin pyyntöihin on liitettävä viejämaan toimivaltaisten viranomaisten antama aitoustodistus, josta ilmenee, että tavarat ovat kyseisen maan tai alueen alkuperää ja vastaavat tämän asetuksen liitteen II määritelmää. Komissio laatii tämän todistuksen maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (6) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.   Bosnia ja Hertsegovinasta ja Serbian tai Kosovon tullialueilta peräisin olevien yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 1701 ja 1702 kuuluvien sokerialan tuotteiden tuontiin sovelletaan seuraavia vuotuisia tullittomia tariffikiintiöitä:

a)

12 000 tonnia (nettopaino) Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleville sokerialan tuotteille;

b)

180 000 tonnia (nettopaino) Serbian tai Kosovon tullialueilta peräisin oleville sokerialan tuotteille.

4.   Sen estämättä, mitä tämän asetuksen muissa säännöksissä ja erityisesti 10 artiklassa säädetään, komissio voi maatalous- ja kalastustuotteiden markkinoiden erityisen herkkyyden huomioon ottaen toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos maatalous- ja kalastustuotteiden tuonti aiheuttaa vakavia häiriöitä yhteisön markkinoille ja niiden sääntelymekanismeille.

4 artikla

’Baby beef’ –tuotteiden ja sokerin tariffikiintiöiden täytäntöönpano

Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt ’baby beef’ -tuotteita koskevan tariffikiintiön täytäntöönpanosta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Komissio antaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 1701 ja 1702 kuuluvia sokerituotteita koskevien tariffikiintiöiden täytäntöönpanosta.

5 artikla

Tariffikiintiöiden hallinnointi

Komissio hallinnoi tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden ja komission viestintä tätä tarkoitusta varten tapahtuu mahdollisimman pitkälle telemaattisesti.

6 artikla

Tariffikiintiöiden käyttö

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että tuojilla on yhdenvertainen ja jatkuva mahdollisuus käyttää tariffikiintiöitä niin kauan kuin kiintiön käytettävissä oleva määrä sen sallii.

7 artikla

Toimivallan antaminen

Komissio antaa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän asetuksen soveltamiseen tarvittavat muut kuin 4 artiklassa tarkoitetut säännökset, erityisesti:

a)

yhdistetyn nimikkeistön koodien ja Taric-alanimikkeiden muutoksista johtuvat tarpeelliset muutokset ja tekniset mukautukset,

b)

yhteisön ja 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja alueiden välillä tehtävistä muista sopimuksista johtuvat tarvittavat mukautukset.

8 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (7) 247 a artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa mainittu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

9 artikla

Yhteistyö

Jäsenvaltioiden ja komission on toimittava läheisessä yhteistyössä varmistaakseen, että tätä asetusta, erityisesti 10 artiklan 1 kohdan säännöksiä noudatetaan.

10 artikla

Väliaikainen lykkäys

1.   Jos komissio toteaa, että on riittävät todisteet petoksesta tai että tuotteiden alkuperän todentamiseksi vaadittava hallinnollinen yhteistyö on puutteellista tai että 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja alueiden yhteisöön suuntautuva vienti lisääntyy huomattavasti ylittäen niiden tavanomaisen tuotanto- ja vientikapasiteetin tai että ne eivät noudata 2 artiklan 1 kohdan säännöksiä, se voi lykätä tässä asetuksessa säädettyjen järjestelyjen soveltamista kokonaan tai osittain kolmella kuukaudella edellyttäen, että se on ensin:

a)

ilmoittanut asiasta komitealle;

b)

kehottanut jäsenvaltioita toteuttamaan sellaisia varotoimia, jotka ovat tarpeen yhteisön taloudellisten etujen turvaamiseksi ja/tai edunsaajamaiden ja -alueiden saamiseksi noudattamaan 2 artiklan 1 kohtaa;

c)

julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa todetaan, että on syytä epäillä, että kyseinen edunsaajamaa tai -alue ei sovella tullietuusmenettelyjä asianmukaisesti ja/tai ei noudata 2 artiklan 1 kohtaa, minkä vuoksi on kyseenalaista, onko sillä enää oikeutta tässä asetuksessa myönnettyihin etuihin.

2.   Jäsenvaltio voi saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi kymmenen päivän kuluessa. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin 30 päivän kuluessa.

3.   Toimenpiteen lykkäysajan päättyessä komissio päättää joko lopettaa väliaikaisen lykkäystoimenpiteen kuultuaan komiteaa tai jatkaa lykkäystoimenpidettä 1 kohdan mukaisesti.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2007/2000.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. O. LITTORIN


(1)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1.

(2)  Katso liite III.

(3)  EUVL L 90, 8.4.2005, s. 36.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(7)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE I

ASETUKSEN 3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT TARIFFIKIINTIÖT

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien kattavuuden mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisen nimikkeistön tulkintasääntöjen määräyksiä. Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä vuodessa (1)

Edunsaajat

Tulli

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus gilae), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster: elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu; suolattu tai suolavedessä oleva; savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet ja pelletit

50 tonnia

Bosnia ja Hertsegovina, Serbian tai Kosovon tullialueet

Vapaa

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karppi: elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

110 tonnia

Bosnia ja Hertsegovina, Serbian tai Kosovon tullialueet

Vapaa

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Hammasahven (Dentex dentex ja Pagellus spp.): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

75 tonnia

Bosnia ja Hertsegovina, Serbian tai Kosovon tullialueet

Vapaa

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Meribassi (Dicentrarchus labrax): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva; savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

60 tonnia

Bosnia ja Hertsegovina, Serbian tai Kosovon tullialueet

Vapaa

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Sardellivalmisteet ja -säilykkeet (aito anjovis)

60 tonnia

Bosnia ja Hertsegovina, Serbian tai Kosovon tullialueet

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, todellinen alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia, muu kuin kuohuviini

129 000 hl (2)

Albania (3), Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia (4), entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (5), Montenegro (6), Serbian tai Kosovon tullialue

Vapaa


(1)  Edunsaajien kesken jaettava kokonaismäärä tariffikiintiötä kohden.

(2)  Tämän kokonaistariffikiintiön määrä supistetaan jos järjestysnumeron 09.1588 mukaisesti Kroatiasta peräisin oleviin tiettyihin viineihin sovellettavan yksittäisen tariffikiintiön kiintiömäärää lisätään.

(3)  Albanian tasavallasta peräisin oleva viini voidaan ottaa tähän kokonaistariffikiintiöön vasta sen jälkeen, kun Albanian kanssa tehdyn viiniä koskevan lisäpöytäkirjan mukaiset yksilölliset tariffikiintiöt on käytetty loppuun. Kyseiset yksilölliset tariffikiintiöt avataan järjestysnumeroilla 09.1512 ja 09.1513.

(4)  Kroatian tasavallasta peräisin oleva viini voidaan ottaa tähän kokonaistariffikiintiöön vasta sen jälkeen, kun Kroatian kanssa tehdyn viiniä koskevan lisäpöytäkirjan mukaiset yksilölliset tariffikiintiöt on käytetty loppuun. Kyseiset yksilölliset tariffikiintiöt avataan järjestysnumeroilla 09.1588 ja 09.1589.

(5)  Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin oleva viini voidaan ottaa tähän kokonaistariffikiintiöön vasta sen jälkeen, kun entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehdyn viiniä koskevan lisäpöytäkirjan mukaiset yksilölliset tariffikiintiöt on käytetty loppuun. Kyseiset yksilölliset tariffikiintiöt avataan järjestysnumeroilla 09.1558 ja 09.1559.

(6)  Montenegrosta peräisin oleva viini voidaan ottaa kokonaistariffikiintiöihin vasta sen jälkeen, kun Montenegron kanssa tehdyn viiniä koskevan lisäpöytäkirjan mukaiset yksilölliset tariffikiintiöt on käytetty loppuun. Kyseinen yksilöllinen kiintiö avataan järjestysnumeroilla 09.1514.


LIITE II

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen pikkuvasikanliha (’baby beef’) –tuotteiden määritelmä

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisen nimikkeistön tulkintasääntöjen määräyksiä. Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

 

 

Elävät nautaeläimet:

 

 

– muut:

 

 

– – kotieläinlajit:

 

 

– – – paino suurempi kuin 300 kg:

 

 

– – – – hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

ex 0102 90 51

 

– – – – – teuraseläimet:

 

10

– joilla ei ole vielä pysyviä hampaita, paino vähintään 320 kg, mutta enintään 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – muut:

 

11

21

31

91

– joilla ei ole vielä pysyviä hampaita, paino vähintään 320 kg, mutta enintään 470 kg (1)

 

 

– – – – muut:

ex 0102 90 71

 

– – – – – teuraseläimet:

 

10

– sonnit ja härät, joilla ei ole vielä pysyviä hampaita, paino vähintään 350 kg, mutta enintään 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – muut:

 

21

91

– sonnit ja härät, joilla ei ole vielä pysyviä hampaita, paino vähintään 350 kg, mutta enintään 500 kg (1)

 

 

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty:

ex 0201 10 00

 

– ruhot ja puoliruhot:

 

91

– Ruhot, joiden paino on vähintään 180 kg, mutta enintään 300 kg, ja puoliruhot, joiden paino on vähintään 90 kg, mutta enintään 150 kg, ja joiden rustojen luutumisaste on vähäinen (erityisesti häpyluun ja nikamien liitoksissa) ja joiden liha on väriltään vaalean ruusunpunaista ja rasva erittäin hienorakenteista ja väriltään valkoista tai vaalean keltaista (1)

 

 

– muut palat, luulliset

ex 0201 20 20

 

– – ”saman ruhon neljännekset”

 

91

– ”saman ruhon neljännekset”, joiden paino on vähintään 90 kg, mutta enintään 150 kg, ja joiden rustojen luutumisaste on vähäinen (erityisesti häpyluun ja nikamien liitoksissa) ja joiden liha on väriltään vaalean ruusunpunaista ja rasva erittäin hienorakenteista ja väriltään valkoista tai vaalean keltaista (1)

ex 0201 20 30

 

– – erottamattomat tai erotetut takaneljännekset:

 

91

– Erotetut etuneljännekset, joiden paino on vähintään 45 kg, mutta enintään 75 kg, ja joiden rustojen luutumisaste on vähäinen (erityisesti häpyluun ja nikamien liitoksissa) ja joiden liha on väriltään vaalean ruusunpunaista ja rasva erittäin hienorakenteista ja väriltään valkoista tai vaalean keltaista (1)

ex 0201 20 50

 

– – erottamattomat tai erotetut takaneljännekset:

 

91

– Erotetut takaneljännekset, joiden paino on vähintään 45 kg, mutta enintään 75 kg (mutta vähintään 38 kg ja enintään 68 kg ”pistola”-nimellä kutsuttujen palojen osalta), ja joiden rustojen luutumisaste on vähäinen (erityisesti nikamien liitoksissa) ja joiden liha on väriltään vaalean ruusunpunaista ja rasva erittäin hienorakenteista ja väriltään valkoista tai vaalean keltaista (1)


(1)  Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä.


LIITE III

Kumottu asetus

ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2000

(EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1).

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2563/2000

(EYVL L 295, 23.11.2000, s. 1).

 

Komission asetus (EY) N:o 2487/2001

(EYVL L 335, 19.12.2001, s. 9).

 

Komission asetus (EY) N:o 607/2003

(EUVL L 86, 3.4.2003, s. 18).

ainoastaan 1 artikla

Neuvoston asetus (EY) N:o 374/2005

(EUVL L 59, 5.3.2005, s. 1).

 

Komission asetus (EY) N:o 1282/2005

(EUVL L 203, 4.8.2005, s. 6).

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2005

(EUVL L 312, 29.11.2005, s. 1).

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 530/2007

(EUVL L 125, 15.5.2007, s. 1).

 

Komission asetus (EY) N:o 407/2008

(EUVL L 122, 8.5.2008, s. 7).

 


LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2007/2000

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artikla

2 artikla

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohta

3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohta

4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan d alakohta

3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohdan kolmas ja neljäs alakohta

3 artiklan 2 kohdan kolmas ja neljäs alakohta

4 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

3 artiklan 3 kohta

6 artikla

4 artikla

7 artikla

5 artikla

8 artikla

6 artikla

9 artikla

7 artikla

10 artikla

8 artikla

11 artikla

9 artikla

12 artikla

10 artikla

13 artikla

14 artikla

15 artikla

16 artikla

11 artikla

17 artikla

12 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite IV


15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/10


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1216/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä

(kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 ja 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 3448/93 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Tämän takia mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Perustamissopimuksessa määrätään sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maataloustuotteita koskevan yhteisen maatalouspolitiikan käyttöön ottamisesta.

(3)

Tiettyjä maataloustuotteita sisältyy moniin tavaroihin, jotka eivät kuulu perustamissopimuksen liitteeseen I.

(4)

On tarpeen säätää yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvistä toimenpiteistä, jotta voidaan ottaa huomioon näiden tavaroiden kaupan vaikutus perustamissopimuksen 33 artiklan tavoitteisiin ja tapa, jolla perustamissopimuksen 37 artiklan soveltamiseksi säädetyt toimenpiteet vaikuttavat näiden tavaroiden taloudelliseen tilanteeseen ottaen huomioon maataloustuotteiden hankintakustannusten erot yhteisössä ja sen ulkopuolella sekä maataloustuotteiden hintojen erot.

(5)

Perustamissopimuksessa määrätään, että maatalous- ja kauppapolitiikka ovat yhteisön politiikkaa. Tiettyjen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden osalta on tarpeen vahvistaa perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi koko yhteisössä voimassa olevat näiden tavaroiden kauppaa koskevat yleiset ja täydelliset säännöt.

(6)

Olisi otettava huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (4) tehdystä maataloussopimuksesta johtuvat rajoitteet.

(7)

Tietyt tavarat, jotka eivät kuulu perustamissopimuksen liitteeseen I ja jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteessä II, tuotetaan käyttämällä yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvia maataloustuotteita. Sen vuoksi niihin tuonnin yhteydessä sovellettavan maksun on toisaalta katettava näiden maataloustuotteiden maailmanmarkkinoilla ja yhteisön markkinoilla todettujen hintojen ero ja toisaalta turvattava mainittujen maataloustuotteiden jalostusteollisuus.

(8)

Sopimusten perusteella yhteisössä säilytetään maksu, joka rajoitetaan kattamaan käsiteltyjen maataloustuotteiden hintojen erot kokonaan tai osittain. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa näitä tavaroita koskeva kokonaismaksun osa, joka vastaa huomioon otettavien maataloustuotteiden hintojen eron tasausta.

(9)

Lisäksi olisi säilytettävä läheinen yhteys tavaroihin sovellettavan maksun maatalousosan laskemisen ja sellaisenaan tuotuihin perustuotteisiin sovellettavan maksun välillä.

(10)

Raskaiden hallinnollisten muodollisuuksien välttämiseksi vaikutukseltaan pieniä määriä ei pitäisi soveltaa, ja jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus jättää tekemättä samaan liiketoimeen liittyvien määrien korjaukset silloin, kun kyseiset määrät ovat vähäiset.

(11)

Etuuskohtelusopimusten soveltamisen ei pitäisi rasittaa kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan sovellettavia menettelyjä. Tämän vuoksi yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen olisi estettävä etuusjärjestelmässä vietäväksi ilmoitetun tavaran vieminen yleisessä järjestelmässä ja päinvastoin.

(12)

Tiettyjen etuuskohtelusopimusten yhteydessä on myönnetty maatalouden maksuosan alennuksia yhteisön kauppapolitiikan osana. Nämä alennukset määrätään suhteessa sellaisiin maatalouden maksuosiin, joita sovelletaan muuhun kuin etuuskohteluun oikeutettuun kauppaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että nämä alennetut määrät muunnetaan kansalliseksi valuutaksi käyttämällä samaa vaihtokurssia kuin alentamattomien määrien muuttamisessa.

(13)

Tiettyjen etuuskohtelusopimusten yhteydessä on tehty kiintiöiden rajoissa myönnytyksiä, jotka koskevat sekä maatalouden suojaa että muuta kuin maatalouden suojaa, johon on tehty näiden sopimusten seurauksena alennuksia. Suojan muuhun kuin maatalousosaan olisi sovellettava samoja hallinnointisääntöjä kuin sen maatalousosaan.

(14)

On säädettävä muiden kuin perustamissopimuksen liitteessä I mainittujen tavaroiden valmistuksessa käytettäviä maataloustuotteita koskevasta vientitukijärjestelmästä, jotta ei rangaistaisi mainittujen tavaroiden tuottajia yhteisestä maatalouspolitiikasta aiheutuvista hinnoista, joilla näiden on hankittava tuotteet. Nämä tuet voivat kattaa ainoastaan maataloustuotteen maailmanmarkkinoilla ja yhteisön markkinoilla todetun hinnan eron. Sen vuoksi tämä järjestelmä olisi vahvistettava osana jokaista kyseistä yhteistä markkinajärjestelyä.

(15)

Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (5) 162, 163 ja 164 artiklassa säädetään tällaisten tukien myöntämisestä. Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on annettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Toisaalta olisi vahvistettava tukien määrät noudattaen samaa menettelyä kuin vahvistettaessa tuet sellaisenaan vietäville maataloustuotteille ja toisaalta yksityiskohtaiset säännöt kyseisen järjestelmän soveltamisesta olisi vahvistettava ottaen huomioon ensi sijassa kyseisten tavaroiden tuotantomenetelmä. Sen vuoksi nämä säännöt olisi vahvistettava samalla perusteella.

(16)

Erityisesti olisi varmistettava, että menoja seurataan suhteessa sitoumuksiin antamalla todistuksia. Ne menot, joihin ei ole annettu yhtä tai useampaa todistusta, viedään kuitenkin kirjanpitoon vientitukimaksujen mukaisesti tarvittaessa ennakkomaksuna.

(17)

Komissio ottaa huomioon kaikki maataloustuotteita jalostavat yritykset ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tilanteen ottaen huomioon kohdennetut toimenpiteet, jotka koskevat vientitukiin liittyviä säästöjä. Pienimuotoista vientiä harjoittavien toimijoiden erityisetujen huomioon ottamiseksi niille olisi myönnettävä vapautus todistusten esittämisestä vientitukien myöntämismenettelyn yhteydessä.

(18)

Tässä asetuksessa säädetty maatalouden suojamekanismi voi poikkeuksellisissa olosuhteissa osoittautua riittämättömäksi. Tämä vaara koskee myös etuuskohtelusopimuksia. Jotta yhteisön markkinat voisivat tällaisissa tapauksissa puolustautua näistä vaaroista johtuvia häiriöitä vastaan, olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa nopeasti kaikki tarvittavat toimenpiteet.

(19)

Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2913/92 (6) olisi voitava soveltaa tässä asetuksessa tarkoitettuun kauppaan.

(20)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien maataloustuotteiden ja liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden erottaminen toisistaan on yhteisölle ominainen peruste, joka perustuu maatalouden ja elintarviketeollisuuden tilanteeseen yhteisössä. Tilanne voi olla merkittävästi erilainen tietyissä kolmansissa maissa, joiden kanssa yhteisö tekee sopimuksia. Sen vuoksi olisi säädettävä, että valmistettuihin maataloustuotteisiin, jotka eivät kuulu perustamissopimuksen liitteeseen I, sovellettavat yleiset säännöt voidaan näissä sopimuksissa ulottaa soveltuvin osin koskemaan tiettyjä perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia maataloustuotteita.

(21)

Perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten vuoksi on vaarana, ettei yhteisöstä peräisin olevilla maatalouden raaka-aineilla voida täysin taata jalostusteollisuuden tarvitsemia maatalouden raaka-aineita kilpailukykyisin edellytyksin. Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 117 artiklan c alakohdassa säädetään tavaroiden hyväksymisestä sisäiseen jalostusmenettelyyn sillä varauksella, että noudatetaan taloudellisia edellytyksiä, joita koskevista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (7). Ottaen huomioon edellä mainitut sopimukset olisi säädettävä myös, että taloudellisten edellytysten katsotaan täyttyneen tiettyjen maataloustuotteiden tiettyjen määrien jalostusmenettelyyn saattamiselle.

(22)

Maatalouden raaka-aineiden tuottajien etujen turvaamiseksi olisi perättäisinä varainhoitovuosina varattava tarpeelliset määrärahat, jotta tavarat, jotka eivät kuulu perustamissopimuksen liitteeseen I, voivat täysin hyötyä voimassa olevasta Maailman kauppajärjestön (WTO) asettamasta enimmäismäärästä. Olisi myös varmistettava säännöllisesti tarkistettavaan ennakkoarvioon perustuva mutta menettelyiltään joustava yleinen valvonta niille sisäiseen jalostusmenettelyyn saatetuille määrille, joille ei ole erikseen tehty ennakolta taloudellisten edellytysten tarkastusta (lukuun ottamatta määriä, jotka on käytetty tilaustyöhön, tavanomaisiin menettelyihin tai sellaisten tavaroiden valmistukseen, jotka eivät ole vientitukikelpoisia), noudattaen muita sisäiseen jalostusmenettelyyn liittyviä yleisiä edellytyksiä. Olisi lisäksi otettava huomioon kyseisten perustuotteiden tilanne yhteisön markkinoilla ja varmistettava edellä mainittujen määrien järkevä hallinnointi.

(23)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (8) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE, MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Tässä asetuksessa määritetään kauppajärjestelmä, jota sovelletaan tiettyihin liitteessä II tarkoitettuihin tavaroihin.

2 artikla

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’maataloustuotteilla’ perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita;

b)

’tavaroilla’ tämän asetuksen liitteessä II lueteltuja perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomia tuotteita.

Jäljempänä III luvussa sekä 12 artiklassa ilmaisulla ’tavarat’ tarkoitetaan kuitenkin perustamissopimuksen I liitteeseen kuulumattomia tuotteita, jotka luetellaan yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen liitteessä XX.

2.   Tiettyjä etuuskohtelusopimuksia sovellettaessa tarkoitetaan:

a)

’maatalousosalla’ maksuosaa, joka vastaa liitteessä I mainittuihin maataloustuotteisiin sovellettavia yhteisön tullitariffin tulleja tai tarvittaessa kyseisistä maista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavia tulleja sellaisten maataloustuotteiden määrien osalta, joita pidetään valmistukseen käytettyinä ja joita tarkoitetaan 14 artiklassa;

b)

’muulla kuin maatalousosalla’ maksuosaa, joka vastaa a alakohdassa määritellyn maatalousosan alennettua yhteisen tullitariffin tullia;

c)

’perustuotteella’ tiettyjä liitteeseen I kuuluvia maataloustuotteita tai niihin rinnastettavia maataloustuotteita tai niiden jalostuksen tuloksena saatuja tuotteita, joiden yhteisessä tullitariffissa julkaistuja tulleja käytetään tavaroihin sovellettavan maksun maatalousosan määrittämisessä.

3 artikla

Etuuskohteluun oikeutetun kaupan osalta tätä asetusta voidaan soveltaa myös tiettyihin maataloustuotteisiin.

Tällöin kyseisessä etuuskohtelusopimuksessa on vahvistettava luettelo mainituista maataloustuotteista, joita tavaroiden kauppaa säätelevät säännöt koskevat.

II   LUKU

TUONTI

I   JAKSO

Kauppa kolmansien maiden kanssa

4 artikla

1.   Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, liitteessä II tarkoitettuihin tavaroihin sovelletaan yhteisen tullitariffin tulleja.

Liitteessä II olevassa taulukossa 1 tarkoitettujen tavaroiden osalta maksu koostuu arvotullista, jäljempänä ’kiinteä maksuosa’, ja erityisestä euromääräisestä määrästä, jäljempänä ’maatalousosa’.

Liitteessä II olevassa taulukossa 2 tarkoitettujen tavaroiden osalta maksun maatalousosa on osa näiden tavaroiden tuontiin sovellettavaa maksua.

2.   Jollei 10 ja 11 artiklasta muuta johdu, kaikkien tullien ja vaikutukseltaan vastaavien maksujen kantaminen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua maksua lukuun ottamatta on kielletty.

3.   Yleisiä sääntöjä yhdistetyn nimikkeistön tulkitsemiseksi ja yksityiskohtaisia erityissääntöjä sen soveltamiseksi sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luokituksessa; tämän asetuksen soveltamisesta johtuva tariffinimikkeistö sisällytetään yhteiseen tullitariffiin.

4.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

1.   Kun yhteisessä tullitariffissa määrätään perittävän tullin enimmäismäärä, 4 artiklassa tarkoitettu maksu ei saa olla suurempi kuin tämä enimmäismäärä.

Kun ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua perittävää tullin enimmäismäärää voidaan soveltaa ainoastaan erityisten edellytysten toteutuessa, nämä edellytykset määritetään tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (9) 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Kun perittävä tullin enimmäismäärä koostuu arvotullista, jota on korotettu lisätullilla sakkaroosina lasketuille eri sokereille (AD S/Z) tai jauhoille (AD F/M), sovelletaan yhteisen tullitariffin mukaista lisätullia.

II   JAKSO

Etuuskohteluun oikeutettu kauppa

6 artikla

1.   Etuuskohtelun oikeutetussa kaupassa sovellettava maatalousosa on yhteisessä tullitariffissa vahvistettu erityismäärä.

Jos kuitenkin kyseinen maa noudattaa tai kyseiset maat noudattavat jalostettuja tuotteita koskevaa yhteisön lainsäädäntöä ja ottavat käyttöön samat perustuotteet kuin yhteisö, suojaavat samat tavarat ja käyttävät samoja kertoimia kuin yhteisö:

a)

tämä maatalousosa voidaan määrittää valmistuksessa tosiasiallisesti käytettyjen perustuotteiden määrien perusteella, jos yhteisö on tehnyt sopimuksen tulliyhteistyöstä näiden määrien toteamiseksi;

b)

perustuotteen tuontitulli voidaan korvata joko määrällä, joka vahvistetaan suhteessa yhteisön ja kyseisen maan tai alueen maataloustuotteiden hintaeroon, tai tasaamalla kyseiselle alueelle yhteisesti vahvistettu hinta;

c)

jos b alakohdan soveltaminen johtaa vaikutukseltaan vähäisiin määriin soveltamisen kohteena olevien tavaroiden osalta, tämä järjestelmä voidaan korvata kiinteämääräisellä järjestelmällä.

2.   Etuuskohtelusopimuksen yhteydessä tapahtuvaan tuontiin sovellettavat, mahdollisesti alennetut maatalousosat muunnetaan kansalliseksi valuutaksi käyttämällä samaa vaihtokurssia kuin muussa kuin etuuskohteluun oikeuttavassa kaupassa.

3.   Liitteessä II olevassa taulukossa 2 tarkoitettujen tavaroiden maksun maatalousosaa vastaavat arvotullit voidaan korvata muulla maatalousosalla, jos etuuskohtelusopimuksessa niin säädetään.

4.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Näihin yksityiskohtaisiin sääntöihin sisältyy tarvittaessa erityisesti:

a)

tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetyn etuusjärjestelmän myöntämiseksi tarvittavien asiakirjojen laatiminen ja levittäminen;

b)

kaupan vääristymien välttämiseksi tarvittavat toimenpiteet;

c)

luettelo perustuotteista.

5.   Jos valmistukseen käytettävien maataloustuotteiden määritysmenetelmät ovat tarpeen, on käytettävä samojen maataloustuotteiden kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä koskevan vientituen määritysmenetelmiä.

6.   Komissio julkaisee 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen etuuskohtelusopimusten soveltamisesta johtuvat maksut.

7 artikla

1.   Kun etuuskohtelusopimuksessa määrätään muun kuin maatalousosan alentamisesta tai asteittaisesta poistamisesta, tämä on liitteessä II olevassa taulukossa 1 tarkoitettujen tavaroiden osalta kiinteä osa.

2.   Kun etuuskohtelusopimuksessa määrätään maksun maatalousosan alennuksesta joko tariffikiintiön rajoissa tai sen rajojen ulkopuolella, näiden alennettujen maatalousosien määrittämistä ja hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, jos sopimuksessa määritetään:

a)

alennuksiin oikeutetut tuotteet;

b)

niiden tavaroiden määrät tai kiintiöiden arvot, joihin alennuksia sovelletaan, tai tapa, jolla nämä määrät tai arvot määritetään;

c)

maatalousosan alennuksen määrittämisessä sovellettavat perusteet.

3.   Maksun muiden kuin maatalousosien alennuksien käyttöön ottamista ja hallinnointia koskevat tarvittavat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.   Komissio julkaisee 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen etuuskohtelusopimusten soveltamisesta johtuvat maksut.

III   LUKU

VIENTI

8 artikla

1.   Tavaroiden viennin yhteydessä perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdan edellytyksiä vastaavat niiden valmistukseen käytetyt maataloustuotteet voivat saada tukia, jotka vahvistetaan soveltamalla yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaa asetusta.

Tukea ei voida myöntää sellaisiin tavaroihin sisältyvien maataloustuotteiden vientiin, jotka eivät kuulu yhteiseen markkinajärjestelyyn, jossa säädetään tuen myöntämisestä vientiin kyseisinä tavaroina.

2.   Luettelo tukeen oikeutetuista tavaroista on laadittava ottaen huomioon:

a)

valmistukseen käytettyjen maataloustuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen eron vaikutus;

b)

tarve kattaa tämä ero kokonaan tai osittain kyseisten tavaroiden valmistukseen käytettyjen maataloustuotteiden viennin sallimiseksi.

Luettelo vahvistetaan maatalousalan yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen mukaisesti.

3.   Yksityiskohtaiset säännöt tässä artiklassa tarkoitetun tukijärjestelmän soveltamisesta hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tuen määrät on vahvistettava noudattaen samaa menettelyä kuin myönnettäessä tukia kyseisille maataloustuotteille silloin, kun ne viedään sellaisenaan.

4.   Kun etuuskohtelusopimuksella otetaan käyttöön 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suora tasausjärjestelmä, sopimuksessa tarkoitettuun maahan tai tarkoitettuihin maihin suuntautuvaan vientiin sovellettavat määrät on määritettävä sopimuksessa määriteltyjen edellytysten mukaisesti yhdessä ja samalla perusteella kuin maksun maatalousosa.

Nämä määrät on vahvistettava 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tämän kohdan soveltamiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti toimenpiteet, jotka takaavat sen, että etuusjärjestelmässä vietäväksi ilmoitettuja tavaroita ei viedä muussa järjestelmässä tai päinvastoin, on hyväksyttävä noudattaen samaa menettelyä.

Jos tarvitaan valmistukseen käytettävien maataloustuotteiden määritysmenetelmiä, on käytettävä samojen maataloustuotteiden kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä koskevia vientituen määritysmenetelmiä.

5.   Perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvien rajoitusten noudattaminen varmistetaan ennalta vahvistetuilta vertailuajanjaksoilta annettujen todistusten perusteella täydennettynä pienimuotoista vientiä harjoittaville toimijoille tarkoitetulla määrällä.

6.   Raja, jonka alapuolella pienimuotoisen viennin harjoittajat voivat saada vapautuksen vientitukien myöntämismenettelyn yhteydessä annettavien todistusten esittämisestä, vahvistetaan 50 000 euroksi vuodessa. Tätä ylärajaa voidaan mukauttaa 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tehtävällä päätöksellä.

9 artikla

Kun määrätyn alan yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaa asetusta soveltamalla päätetään liitteessä I tarkoitetun maataloustuotteen vientiä koskevista maksuista tai muista toimenpiteistä, tiettyjä sellaisia tavaroita koskevat toimenpiteet, joiden vienti voi haitata kyseisen maatalouden alan tavoitteen toteutumista maataloustuotteiden mahdollisten käyttöjen vuoksi ja koska niihin sisältyy suuri määrä maataloustuotteita, voidaan hyväksyä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ottaen asianmukaisella tavalla huomioon valmistusteollisuuden erityisedut.

IV   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

10 artikla

Kun tavaroiden tuontiin etuuskohtelusopimuksen perusteella sovellettavan maksun maatalousosan alennus aiheuttaa häiriöiden vaaran maatalousmarkkinoilla tai kyseisten tavaroiden markkinoilla, kyseisten maataloustuotteiden tuontiin sovellettavia suojalausekkeita sovelletaan myös liitteessä II tarkoitettuihin tavaroihin.

Kyseisten häiriöiden arvioimiseksi on otettava huomioon etuusjärjestelmässä tosiasiallisesti tuotujen tavaroiden ominaisuudet verrattuina ennen mainitun järjestelmän käyttöön ottoa perinteisesti tuotujen tavaroiden ominaisuuksiin.

11 artikla

1.   Sellaisten yhteisön markkinoihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai ehkäisemiseksi, joita maataloustuotteiden jalostuksen tuloksena saatujen, liitteessä III lueteltujen tavaroiden tuonti voi aiheuttaa, on yhtä tai useampaa tällaista tavaraa yhteisessä tullitariffissa määrätyllä tullilla tuotaessa maksettava lisätulli, jos maataloutta koskevan sopimuksen 5 artiklasta johtuvat edellytykset täyttyvät, paitsi jos tuonti ei aiheuta häiriöiden vaaraa yhteisön markkinoilla tai jos sen vaikutukset olisivat suhteettomat sen haluttuun vaikutukseen nähden.

2.   Käynnistyshinnat, joiden alittuessa tuonnin lisätullia sovelletaan, ovat yhteisön Maailman kauppajärjestölle toimittamat hinnat.

Määrät, joiden ylittyessä lisätullin soveltaminen tuonnissa käynnistyy, määritellään erityisesti kolmen sitä vuotta, jona 1 kohdassa tarkoitettuja markkinoihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia aiheutuu tai voi aiheutua, edeltävän vuoden aikana yhteisöön suuntautuneen tuonnin perusteella.

3.   Lisätullin soveltamiseksi huomioon otettavat tuontihinnat on määritettävä asianomaisen lähetyksen cif-tuontihintojen perusteella.

4.   Tämän artiklan yksityiskohtaiset soveltamissäännöt hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Nämä yksityiskohtaiset säännöt koskevat erityisesti:

a)

tavaroita, joiden tuonnissa sovelletaan lisätulleja maataloutta koskevan sopimuksen 5 artiklan mukaisesti;

b)

muita tarvittavia käynnistymisperusteita 1 kohdan soveltamisen varmistamiseksi maataloutta koskevan sopimuksen 5 artiklan mukaisesti.

12 artikla

1.   Maataloustuotteiden sisäiseen jalostusmenettelyyn saattamisen edellytyksenä on asetuksen (ETY) N:o 2913/92 117 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen taloudellisten edellytysten noudattamisen ennakkotarkastus. Nämä edellytykset katsotaan täyttyneiksi soveltamalla asetuksen (ETY) N:o 2454/93 552 artiklaa.

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 117 artiklan c alakohdassa tarkoitetut taloudelliset edellytykset katsotaan lisäksi asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti täyttyneiksi sellaisten perustuotteiden tiettyjen määrien osalta, joita käytetään tavaroiden valmistukseen. Nämä määrät määritellään komission laatiman sellaisen arvion perusteella, joka perustuu käytettävissä olevien budjettivarojen ja ennakoitujen vientitukitarpeiden vertailuun ottaen huomioon erityisesti kyseisten tavaroiden ennakoidut vientimäärät sekä niihin liittyvien perustuotteiden sisä- ja ulkomarkkinatilanne. Tätä arviota määrineen tarkistetaan säännöllisesti taloudellisten ja lainsäädännöllisten tekijöiden kehityksen huomioon ottamiseksi.

Toisen alakohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joiden avulla voidaan määritellä sisäiseen jalostusmenettelyyn saatettavat perustuotteet sekä valvoa ja suunnitella niiden määriä, takaavat samalla kertaa toimijoiden kannalta paremman ymmärrettävyyden siten, että alustavat tuontimäärät julkistetaan ennalta kunkin yhteisen markkinajärjestelyn osalta. Tämä julkistaminen suoritetaan säännöllisesti erityisesti sen mukaan, miten näitä määriä käytetään. Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tässä artiklassa käytetyllä käsitteellä ’perustuote’ tarkoitetaan liitteessä I olevassa taulukossa CN-koodien perusteella lueteltuja tuotteita, mukaan lukien ainoastaan viljaa koskeva huomautus 1.

2.   Tavaroiden, jotka on saatettu muuhun kuin 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun sisäiseen jalostusmenettelyyn ja joihin ei tämän johdosta sovelleta 4 artiklassa säädettyä maksua muiden tavaroiden viemiseksi tai viennin johdosta, määrä on viimeksi mainittujen valmistuksessa tosiasiallisesti käytetty määrä.

13 artikla

1.   Liitteen II taulukkoa 2 voidaan muuttaa 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen sen mukauttamiseksi yhteisön tekemiin sopimuksiin.

2.   Komissio mukauttaa tämän asetuksen ja sen soveltamiseksi annetut asetukset yhdistettyyn nimikkeistöön tehtyjen muutoksien peräkkäisiin mukautuksiin.

14 artikla

Tätä artiklaa sovelletaan etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa, jossa 7 artiklassa säädetyin edellytyksin mahdollisesti alennetun maksun maatalousosan määrittäminen ei perustu 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tosiasialliseen koostumukseen ja/tai jossa perusmäärät eivät perustu 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin hinnaneroihin.

Perustuotteiden ominaisuudet ja huomioon otettavat perustuotteiden määrät vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 7 artiklassa tarkoitettuihin tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien kaupan suosituimmuusjärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 25 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1460/96 (10).

Tämän asetuksen mahdolliset muutokset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

15 artikla

1.   Jäljempänä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa kynnykset, joita alhaisemmat 6 tai 7 artiklan mukaisesti määritetyt maatalousosat vahvistetaan nollaksi. Näiden maatalousosien soveltamatta jättäminen voidaan samaa menettelyä noudattaen alistaa erityisille edellytyksille keinotekoisten kauppavirtojen välttämiseksi.

2.   Kynnys, jota alhaisemmalla tasolla jäsenvaltiot voivat jättää soveltamatta tämän asetuksen soveltamisesta johtuvia samaan liiketoimeen myönnettäviä tai kannettavia määriä, voidaan vahvistaa 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, jos näiden määrien yhteismäärä on alhaisempi kuin mainittu kynnys.

16 artikla

1.   Komissiota avustaa liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevä komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

3.   Komitea voi tutkia minkä tahansa kysymyksen, jonka komitean puheenjohtaja esittää joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

17 artikla

Toimenpiteet tämän asetuksen mukauttamiseksi yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen tehtyihin muutoksiin tämän järjestelmän ylläpitämiseksi hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

18 artikla

Tavaroiden laadulliset ja määrälliset määritysmenetelmät sekä muut niiden tunnistamiseksi tai niiden koostumuksen määrittämiseksi tarvittavat tekniset säännökset annetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

19 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat tiedot, jotka koskevat toisaalta tavaroiden tuontia, vientiä ja tarvittaessa tuotantoa sekä toisaalta täytäntöön panemiseen liittyviä hallinnollisia toimenpiteitä. Ilmoittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

20 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 3448/93.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

21 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tämän asetuksen soveltamista CN-koodiin 3501 10 kuuluviin kaseiineihin ja CN-koodiin 3501 90 90 kuuluviin kaseinaatteihin ja muihin kaseiinijohdannaisiin lykätään neuvoston myöhempään päätökseen asti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. O. LITTORIN


(1)  Lausunto annettu 22. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18.

(3)  Katso liite IV.

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.

(5)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(10)  EYVL L 187, 26.7.1996, s. 18.


LIITE I

Luettelo maataloustuotteista, joiden osalta maailmanmarkkinoilla ja yhteisön markkinoilla todettujen hintojen erojen tasausta voidaan soveltaa tuontiin  (1)

CN-koodi

Maataloustuotteen kuvaus

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

ex 0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, maustamaton ja lisättyä hedelmää tai kaakaota sisältämätön

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

ex 0405

Voi ja muut maitorasvat

0709 90 60

Tuore tai jäähdytetty sokerimaissi

0712 90 19

Kuivattu sokerimaissi, paloiteltu, viipaloitu, rouhittu tai jauhettu, mutta ei enempää valmistettu, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

10 ryhmä

Vilja (2)

1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät

1703

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi


(1)  Sellaisinaan tai jalostettuina käytettäessä huomioon otettavat tai liitteessä II olevassa taulukossa 1 tarkoitettujen tavaroiden valmistuksessa käytettyinä pidetyt maataloustuotteet.

(2)  Lukuun ottamatta CN-koodin 1001 90 10 kylvämiseen tarkoitettua spelttivehnää, CN-koodin 1001 90 91 siemenviljaa olevaa tavallista vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa, CN-koodin 1003 00 10 siemenviljaa olevaa ohraa, CN koodien 1005 10 11–1005 10 90 siemenviljaa olevaa maissia, CN-koodin 1006 10 10 siemenviljaa olevaa riisiä ja CN-koodin 1007 00 10 kylvämiseen tarkoitettua hybrididurraa.


LIITE II

Taulukko 1

CN-koodi

Tavaran kuvaus

ex 0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, maustettu tai hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

0403 10 51 - 0403 10 99

– jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

0403 90 71 - 0403 90 99

– muu, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

0405 20 10 - 0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, rasvapitoisuus vähintään 39 mutta enintään 75 painoprosenttia

0710 40 00

Sokerimaissi (myös höyryssä tai vedessä keitetty), jäädytetty

0711 90 30

Sokerimaissi, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttynä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomana

ex 1517

Margariini, syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai 15 ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

1517 10 10

– margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini, jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1517 90 10

– muut, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1702 50 00

Kemiallisesti puhdas fruktoosi

ex 1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa), ei kuitenkaan alanimikkeen 1704 90 10 lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä aineita

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401-0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

ex 1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu; ei kuitenkaan alanimikkeiden 1902 20 10 ja 1902 20 30 täytetyt makaronivalmisteet

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja, viljarouhetta ja karkeita viljajauhoja), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

2001 90 30

Etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

2004 10 91

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt perunat, hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

2004 90 10

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), jäädytetty, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

2005 20 10

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt perunat, hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

2005 80 00

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), jäädyttämätön, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

2008 99 85

Muulla tavalla valmistettu tai säilötty maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), lisättyä alkoholia ja sokeria sisältämätön

2008 99 91

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia, lisättyä alkoholia ja sokeria sisältämättömät

2101 12 98

Kahviin perustuvat valmisteet

2101 20 98

Teehen ja mateen perustuvat valmisteet

2101 30 19

Paahdetut kahvinkorvikkeet, ei kuitenkaan paahdettu juurisikuri

2101 30 99

Paahdetut kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet, ei kuitenkaan paahdetusta juurisikurista saadut

2102 10 31 ja 2102 10 39

Leivontahiiva, myös kuivattu

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, muut kuin alanimikkeisiin 2106 10 20 ja 2106 90 20 ja 2106 90 92 kuuluvat sekä muut kuin lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit

2202 90 91 ja 2202 90 95 ja 2202 90 99

Muut alkoholittomat juomat; nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, jotka sisältävät nimikkeiden 0401–0404 tuotteita tai niistä saatuja rasvoja

2905 43 00

Mannitoli

2905 44

D-glusitoli (sorbitoli)

ex 3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

3302 10 29

muut, jollaisia käytetään juomateollisuudessa ja joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 0,5 tilavuusprosenttia, eikä alanimikkeen 3302 10 21 tuotteet

ex 3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset

ex 3505 10

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys, ei kuitenkaan alanimikkeen 3505 10 50 esteröity tai eetteröity tärkkelys

3505 20

Tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit

3809 10

Tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat

3824 60

Sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva


Taulukko 2

CN-koodi

Tavaran kuvaus

ex 0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet:

0505 10 90

– pehmustehöyhenet; untuvat, muut kuin valmistamattomat

0505 90

– muut

0511 99 39

Pesusienet, eläinperäiset, muut kuin valmistamattomat

1212 20 00

Merilevät ja muut levät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhetut, eivät kuitenkaan farmaseuttisiin tuotteisiin tai ihmisravinnoksi käytettävät

ex 1302

Kasvimehut ja -uutteet: pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302 12 00

Lakritsista saadut kasvimehut ja -uutteet

1302 13 00

Humalasta saadut kasvimehut ja -uutteet

1302 19 80

Kasvimehut ja -uutteet, ei kuitenkaan lakritsista, humalasta, vaniljan oleohartsista ja oopiumista saadut

ex 1302 20

Pektaatit

1302 31 00

Agar-agar, myös modifioitu

1302 32 10

Johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä saadut kasviliimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut

1505

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)

1506

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

ex 1515 90 11

Jojobaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1516 20 10

Hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

1517 90 93

Muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

ex 1518

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjiössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai 15 ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista; ei kuitenkaan alanimikkeisiin 1518 00 31 ja 1518 00 39 kuuluvat öljyt

1520 00 00

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt

1522 00 10

Degras

1702 90 10

Kemiallisesti puhdas maltoosi

1704 90 10

Lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä aineita

1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

1804 00 00

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

1805 00 00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

2001 90 60

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt palmunsydämet

ex 2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

2008 11 10

– maapähkinävoi

2008 91 00

– palmunsydämet

ex 2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja sen uutteet, esanssit ja tiivisteet, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 ja 2101 30 99 valmisteet

2102 10

Elävä eli aktiivinen hiiva:

2102 10 10

– valikoitu kantahiiva (hiivaviljelmät)

2102 10 90

– muu, ei kuitenkaan leivontahiiva

2102 20

Kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit

2102 30 00

Valmistetut leivinjauheet

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

2106 10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

2106 10 20

– – joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

2106 90

– muut:

2106 90 20

– – alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmistukseen, muut kuin hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat

2106 90 92

– – muut valmisteet, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

2201 10

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton

2202 10 00

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

2202 90 10

Muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, nimikkeiden 0401–0404 tuotteita tai niistä saatuja rasvoja sisältämättömät

2203 00

Mallasjuomat

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla

ex 2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; muu kuin perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista saatu denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta

ex 2208

Muu kuin perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista saatu denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

2403

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakankorvikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit

3301 90 21

Lakritsista ja humalasta saadut uutetut oleohartsit

3301 90 30

Uutetut oleohartsit, ei kuitenkaan lakritsista ja humalasta uutetut

ex 3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

3302 10 10

– jollaisia käytetään juomateollisuudessa ja joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet, joiden todellinen alkoholipitoisuus on suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia

3302 10 21

– jollaisia käytetään juomateollisuudessa ja joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 0,5 tilavuusprosenttia, ja joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit


LIITE III

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0403 10 51 –0403 10 99

Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää tai kaakaota sisältävä

0403 90 71 –0403 90 99

Kirnumaito, kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää tai kaakaota sisältävä

0710 40 00

Sokerimaissi, jäädytetty, myös höyryssä tai vedessä keitetty

0711 90 30

Sokerimaissi, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttynä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomana

1517 10 10

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini, jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1517 90 10

Muut syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai 15 ryhmän eri rasvojen tai öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1702 50 00

Kemiallisesti puhdas fruktoosi (levuloosi)

2005 80 00

Makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty, jäädyttämätön, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

2905 43 00

Mannitoli:

2905 44

D-glusitoli (sorbitoli):

 

– vesiliuoksena:

2905 44 11

– – jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna

2905 44 19

– – muut

 

– muut

2905 44 91

– – jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna

2905 44 99

– – muut

3505 10 10

Dekstriini

3505 10 90

Muu modifioitu tärkkelys kuin dekstriini, ei kuitenkaan esteröidyt ja eetteröidyt

 

Tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

3505 20 10

– joissa on vähemmän kuin 25 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä

3505 20 30

– joissa on vähintään 25, mutta vähemmän kuin 55 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä

3505 20 50

– joissa on vähintään 55, mutta vähemmän kuin 80 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä

3505 20 90

– joissa on vähintään 80 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä

3809 10

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

3824 60

Sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva:


LIITE IV

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (EY) N:o 3448/93

(EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1097/98

(EYVL L 157, 30.5.1998, s. 1)

Komission asetus (EY) N:o 2491/98

(EYVL L 309, 19.11.1998, s. 28)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2000

(EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5)


LIITE V

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 3448/93

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artikla

1 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

1 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

2 artikla, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta

1 artikla 2 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

1 artiklan 2 a kohta

2 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

3 artikla

2 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

6 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

6 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

6 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan johdantolause

6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan johdantolause

6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas luetelmakohta

6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan a, b ja c alakohta

6 artiklan 5 ja 6 kohta

6 artiklan 5 ja 6 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohdan johdantolause

7 artiklan 2 kohdan johdantolause

7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohta

7 artiklan 3 ja 4 kohta

7 artiklan 3 ja 4 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

8 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

8 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

8 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta

8 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 3–6 kohta

8 artiklan 3–6 kohta

9 ja 10 artikla

9 ja 10 artikla

10 a artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohta

12 artiklan 3 kohta

13 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohta

14 artiklan ensimmäinen alakohta

13 artiklan 2 kohta

14 artiklan toinen ja kolmas alakohta

14 artikla

15 artikla

16 artiklan 1 ja 2 kohta

16 artiklan 1 ja 2 kohta

16 artiklan 3 kohta

17 artikla

16 artiklan 3 kohta

18 artikla

17 artikla

19 artikla

18 artikla

20 artikla

19 artikla

21 artikla

20 artikla

22 artikla

21 artikla

Liite A

Liite I

Liite B

Liite II

Liite C

Liite III

Liite IV

Liite V


15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/27


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1217/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten

(kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten 15 päivänä kesäkuuta 1965 annettua neuvoston asetusta N:o 79/65/ETY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Tämän takia mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Yhteisen maatalouspolitiikan kehittämiseksi on tarpeen saada objektiivisia ja tarkoituksenmukaisia tietoja erityisesti eri maatilaryhmien tuloista ja sellaisten tilojen taloudellisesta toiminnasta, jotka kuuluvat yhteisön tasolla erityistä huomiota vaativiin ryhmiin.

(3)

Maatilojen kirjanpito muodostaa välttämättömien tietojen peruslähteen maatilojen tulojen toteamiseksi ja niiden taloudellisen toiminnan erittelemiseksi.

(4)

Kerättävien tietojen olisi oltava peräisin erityisellä ja sopivalla tavalla yhteisten sääntöjen mukaisesti valituilta maatiloilta ja perustuttava tarkistettavissa oleviin tosiasioihin. Näiden tietojen olisi liityttävä maatilan tekniseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen, koskettava yksittäisiä tiloja, oltava käytettävissä niin nopeasti kuin mahdollista, oltava samalla tavoin määriteltyjä, oltava yhteisen kaavan mukaisesti esitettyjä sekä oltava aina ja kaikkine yksityiskohtineen komission käytettävissä.

(5)

Mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa vain yhteisön maatalouden kirjanpidon tietoverkon, jäljempänä ’tietoverkko’, avulla tukeutumalla kunkin jäsenvaltion maatalouden kirjanpitotoimistoihin; verkon on nautittava asianosaisten luottamusta ja perustuttava niiden vapaaehtoiseen osallistumiseen.

(6)

Riittävän yhtenäisten kirjanpitotulosten saavuttamiseksi yhteisön tasolla kirjanpitotilat olisi jaettava eri piireihin ja eri tilaluokkiin jakamalla seuranta-ala luokkiin, jotka perustuvat yhteisön maatilatypologiasta 8 päivänä joulukuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1242/2008 (4) vahvistettuun yhteisön maatilaluokitukseen.

(7)

Tietoverkon piirien olisi oltava mahdollisimman suuressa määrin samanlaisia kuin yhteisen maatalouspolitiikan suuntaamiselle välttämättömien muiden alueellisten tietojen esittämisessä käytetyt piirit.

(8)

Hallinnollisista syistä komissiolle olisi annettava oikeus muuttaa jäsenvaltioiden piirien luetteloa jäsenvaltion pyynnöstä.

(9)

Tietoverkon seuranta-alueen olisi sisällettävä kaikki maatilat, joilla on tietty taloudellinen koko, vaikka viljelijällä olisi mahdollisia maatilan ulkopuolisia töitä. Tämä seuranta-alue olisi määräajoin tutkittava uudelleen maatilojen rakennetta koskevien uusien tietojen perusteella.

(10)

Kirjanpitotilat olisi valittava seuranta-aluetta edustavan kirjanpito-otoksen saamiseen tarkoitetun valintasuunnitelman mukaisesti määriteltävien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan.

(11)

Saadun kokemuksen perusteella on suotavaa, että tärkeimmät kirjanpitotilojen valintaa koskevat päätökset, erityisesti valintasuunnitelman vahvistaminen, tehtäisiin kansallisella tasolla. Sen vuoksi juuri kyseisen tason elimelle olisi annettava vastuu tästä toimenpiteestä. Olisi kuitenkin sallittava, että jäsenvaltiot, joissa on useita piirejä, pitävät yllä alueellisia komiteoita.

(12)

Kansallisella yhdyselimellä olisi oltava keskeinen asema tietoverkon hallinnossa.

(13)

Maatilojen valinta sekä kerättyjen tietojen tarkastelu ja arviointi edellyttävät, että nojaudutaan myös muiden tietolähteiden tietoihin.

(14)

Viljelijöiden olisi voitava luottaa siihen, että heidän tilojaan koskevia kirjanpitotietoja tai muita yksittäisiä tietoja, jotka on saatu tämän asetuksen nojalla, ei käytetä verotustarkoitukseen tai muihin kuin tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin ja etteivät yhteisön maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon osallistuvat tai osallistuneet henkilöt paljasta tietoja.

(15)

Varmistuakseen kerättyjen tietojen objektiivisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta komission olisi kyettävä hankkimaan tarvittavat tiedot tavasta, jolla maatilojen valinnasta vastaavat elimet ja yhteisön maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon osallistuvat kirjanpitotoimistot hoitavat tehtäväänsä, ja, jos komissio katsoo sen tarpeelliseksi, lähettämään paikalle asiantuntijoita, joita toimivaltaiset kansalliset viranomaiset avustavat.

(16)

Tietoverkko on hyödyllinen väline, jonka avulla yhteisö voi kehittää yhteistä maatalouspolitiikkaa ja joka näin ollen palvelee sekä jäsenvaltioita että yhteisöä. On sen vuoksi aiheellista, että tietoverkon perustana olevien tietojenkäsittelyjärjestelmien sekä verkon muita ominaisuuksia koskevien tutkimusten ja kehittämistoimien kustannukset voivat saada yhteisön rahoitusta.

(17)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YHTEISÖN MAATALOUDEN KIRJANPIDON TIETOVERKON LUOMINEN

1 artikla

1.   Yhteisen maatalouspolitiikan tarpeita varten perustetaan yhteisön maatalouden kirjanpidon tietoverkko, jäljempänä ’tietoverkko’.

2.   Tietoverkon tarkoituksena on kerätä tarpeellisia kirjanpitotietoja erityisesti:

a)

niiden maatilojen tulojen vuotuista kirjaamista varten, jotka kuuluvat 5 artiklassa määriteltyyn seuranta-alaan, ja

b)

maatilojen taloudellisen toiminnan tutkimusta varten.

3.   Tämän asetuksen nojalla hankittu aineisto on ennen kaikkea perusta yhteisön maataloutta ja maataloustuotteiden markkinoita sekä maataloustuloja koskevien komission kertomusten laatimiselle. Kertomukset on esitettävä vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle erityisesti maataloustuotteiden hintojen vuosittaista vahvistamista varten.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’tilan johtajalla’ luonnollista henkilöä, joka vastaa maatilan juoksevien ja päivittäisten asioiden hoidosta;

b)

’tilaluokalla’ maatiloja, jotka kuuluvat samaan maatilan teknistä ja taloudellista suuntautumista ja taloudellista kokoa koskevaan luokkaan, sellaisena kuin se määritellään asetuksessa (EY) N:o 1242/2008 vahvistetussa yhteisön maatilaluokituksessa;

c)

’kirjanpitotilalla’ maatilaa, joka kuuluu tai on määrä liittää tietoverkkoon;

d)

’piirillä’ jäsenvaltion aluetta tai siitä kirjanpitotilojen valitsemiseksi rajattua osaa; piirien luettelo on liitteessä I;

e)

’kirjanpitotiedoilla’ maatilaa koskevia teknisiä, rahoitusta koskevia tai taloudellisia tietoja, jotka ovat peräisin tilivuoden aikana tapahtuneeseen järjestelmälliseen ja säännölliseen kirjaamiseen perustuvasta kirjanpidosta.

3 artikla

Jäsenvaltion pyynnöstä piirien luetteloa muutetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen edellyttäen, että pyyntö koskee kyseisen jäsenvaltion piirejä.

II   LUKU

MAATILOJEN TULOJEN TOTEAMINEN

4 artikla

Tätä lukua sovelletaan kirjanpitotietojen keruuseen maatilojen tulojen toteamiseksi vuosittain.

5 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu seuranta-alue käsittää maatilat, joiden taloudellinen koko on suurempi tai yhtä suuri kuin kynnys, joka on ilmaistu euroina ja vastaa yhtä yhteisön luokituksessa määritellyistä alemmista taloudellisen kokoluokan rajoista.

2.   Kirjanpitotiloina pidetään maatiloja:

a)

joiden taloudellinen koko on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 kohdan mukaisesti määritettävä kynnys;

b)

jotka ovat sellaisten viljelijöiden hoidossa, jotka pitävät kirjanpitoa tilallaan tai ovat siihen valmiita ja kykeneviä ja jotka hyväksyvät, että heidän tilojensa kirjanpitotiedot annetaan komission käyttöön;

c)

jotka muiden tilojen kanssa edustavat seuranta-aluetta kunkin piirin tasolla.

3.   Kirjanpitotilojen enimmäismäärä yhteisön osalta on 105 000.

4.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta, erityisesti taloudellista kokoa koskevan kynnyksen ja piirin kirjanpitotilojen lukumäärän osalta, annetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

1.   Jokaisen jäsenvaltion on perustettava tietoverkkoa käsittelevä kansallinen komitea, jäljempänä ’kansallinen komitea’.

2.   Kansallinen komitea vastaa kirjanpitotilojen valinnasta. Tätä varten sen tehtävänä on erityisesti hyväksyä:

a)

kirjanpitotilojen valintasuunnitelma, joka sisältää erityisesti kirjanpitotilojen jaottelun tilaluokkiin ja kyseisten tilojen valintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

b)

kirjanpitotilojen valintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskeva kertomus.

3.   Jäsenvaltio valitsee kansallisen komitean puheenjohtajan tämän komitean jäsenten keskuudesta.

Kansallinen komitea tekee päätöksensä yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, päätökset tekee jäsenvaltion nimeämä viranomainen.

4.   Jäsenvaltiot, joissa on useita piirejä, voivat perustaa alueensa kunkin piirin tasolle tietoverkkoa käsittelevän alueellisen komitean, jäljempänä ’aluekomitea’.

Aluekomitean tehtävänä on erityisesti valita kirjanpitotilat yhdessä 7 artiklassa tarkoitetun yhdyselimen kanssa.

5.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

1.   Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yhdyselin, jonka tehtävänä on:

a)

antaa kansalliselle komitealle, aluekomiteoille ja kirjanpitotoimistoille tietoa näihin vaikuttavista soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja valvoa, että ne pannaan täytäntöön moitteettomasti;

b)

laatia, esittää kansallisen komitean hyväksyttäväksi ja toimittaa sen jälkeen komissiolle:

i)

kirjanpitotilojen valintasuunnitelma, joka on laadittu yhteisön maatilaluokituksen mukaan esitettyjen uusimpien tilastotietojen perusteella;

ii)

kirjanpitotilojen valintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskeva kertomus;

c)

laatia:

i)

luettelo kirjanpitotiloista;

ii)

luettelo kirjanpitotoimistoista, jotka ovat valmiita ja kykeneviä täyttämään maatilailmoituksen 10 ja 15 artiklassa säädettyjen sopimusten ehtojen mukaisesti;

d)

koota yhteen maatilailmoitukset, jotka kirjanpitotoimistot sille toimittavat, ja varmentaa yhteisen valvontaohjelman perusteella, että ne on täytetty asianmukaisesti;

e)

lähettää asianmukaisesti täytetyt maatilailmoitukset edelleen komissioon välittömästi niiden varmentamisen jälkeen;

f)

toimittaa kansalliselle komitealle, aluekomiteoille ja kirjanpitotoimistoille 17 artiklassa tarkoitetut selvityspyynnöt ja toimittaa komissiolle vastaavat vastaukset.

2.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

8 artikla

1.   Jokaisesta kirjanpitotilasta tehdään yksilöllinen ja nimetön maatilailmoitus.

2.   Maatilailmoituksessa on kirjanpitotietoja, joiden avulla voidaan:

luonnehtia kirjanpitotilaa sen tuotannontekijöiden olennaisten osien avulla;

arvioida kirjanpitotilan tulonmuodostusta erilaisten näkökohtien kannalta;

ryhtyä sen sisällön todenmukaisuutta koskeviin tarkistuksiin.

3.   Maatilailmoituksiin sisällytettävien kirjanpitotietojen lajista, esittämistavasta sekä niihin liittyvistä määritelmistä ja ohjeista päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Viljelijän, jonka tila on valittu kirjanpitotilaksi, on valittava yhdyselimen tätä varten laatimasta luettelosta kirjanpitotoimisto, joka täyttää hänen tilaansa koskevan ilmoituksen 10 artiklassa säädetyn sopimuksen ehtojen mukaisesti.

10 artikla

1.   Vuosittain on tehtävä jäsenvaltion vastuulla sopimus jäsenvaltion nimeämän toimivaltaisen viranomaisen ja jokaisen 9 artiklan säännösten mukaisesti valitun kirjanpitotoimiston välillä. Tällä sopimuksella kirjanpitotoimisto sitoutuu täyttämään maatilailmoitukset 8 artiklan säännöksiä noudattaen kiinteää korvausta vastaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen määräyksistä, joiden on oltava yhdenmukaiset kaikissa jäsenvaltioissa, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3.   Jos kirjanpitotoimiston tehtävistä vastaa viranomainen, niistä ilmoitetaan tälle virkateitse.

III   LUKU

KIRJANPITOTIETOJEN KERUU MAATILOJEN TALOUDELLISEN TOIMINNAN TUTKIMISEKSI

11 artikla

Tätä lukua sovelletaan kirjanpitotietojen keruuseen maatilojen taloudellisen toiminnan tutkimiseksi.

12 artikla

Jäljempänä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päätetään:

1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tutkimusten kohteesta;

kunkin tutkimuksen tavoitteen mukaan kirjanpitotilojen valintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tilojen määrästä.

13 artikla

1.   Jokaisesta 12 artiklan toisen luetelmakohdan nojalla vahvistettujen sääntöjen mukaisesti valitusta kirjanpitotilasta laaditaan erityinen yksilöllinen ja nimetön maatilailmoitus. Tässä maatilailmoituksessa ovat kaikki 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kirjanpitotiedot sekä kaikki kirjanpidollinen täydentävä aineisto ja yksityiskohdat, jotka vastaavat kunkin tutkimuksen erityistarpeita.

2.   Erityisten maatilailmoitusten sisältämistä tiedoista, tietojen esittämistavasta sekä niihin liittyvistä määritelmistä ja ohjeista päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3.   Erityisen maatilailmoituksen täyttää 14 artiklan mukaisesti valittu kirjanpitotoimisto.

14 artikla

Viljelijä, jonka tila on valittu 12 artiklan toisen luetelmakohdan nojalla vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, valitsee yhteyselimen tätä varten laatimasta luettelosta kirjanpitotoimiston, joka täyttää viljelijän tilaa koskevan erityisen maatilailmoituksen 15 artiklassa säädetyn sopimuksen ehtojen mukaisesti.

15 artikla

1.   Jäsenvaltion vastuulla tehdään sopimus jäsenvaltion nimeämän toimivaltaisen viranomaisen ja kunkin 14 artiklan mukaisesti valitun kirjanpitotoimiston välillä. Tällä sopimuksella kirjanpitotoimisto sitoutuu täyttämään erityiset maatilailmoitukset 13 artiklan säännöksiä noudattaen kiinteää korvausta vastaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen määräyksistä, joiden on oltava yhdenmukaiset kaikissa jäsenvaltioissa, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Täydentävistä määräyksistä, joita jäsenvaltiot voivat lisätä kyseiseen sopimukseen, päätetään samaa menettelyä noudattaen.

3.   Jos kirjanpitotoimiston tehtävistä huolehtii viranomainen, niistä ilmoitetaan tälle virkateitse.

IV   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

16 artikla

1.   Yksittäisiä kirjanpitotietoja tai muita tämän asetuksen nojalla saatuja yksittäisiä tietoja ei saa käyttää verotuksellisiin tarkoituksiin, eikä niitä saa paljastaa tai käyttää muihin kuin 1 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin.

2.   Tietoverkkoon osallistuvat tai osallistuneet henkilöt eivät saa paljastaa yksittäisiä kirjanpitotietoja tai mitään muitakaan yksittäisiä tietoja, jotka he ovat saaneet tietoonsa tehtävää hoitaessaan tai tehtävän hoidon yhteydessä.

3.   Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin aiheellisiin toimenpiteisiin seuraamusten määräämiseksi 2 kohdan säännöksiä koskevista rikkomuksista.

17 artikla

1.   Kansallinen komitea, aluekomiteat, yhdyselin ja kirjanpitotoimistot ovat kukin osaltaan velvolliset toimittamaan komissiolle kaikki ne tiedot, joita komissio voi niiltä pyytää siltä osin kuin kyse on niille tämän asetuksen mukaisesti kuuluvien tehtävien hoitamisesta.

Nämä selvityspyynnöt, jotka on osoitettu kansalliselle komitealle, aluekomiteoille tai kirjanpitotoimistoille, sekä niitä koskevat vastaukset lähetetään kirjallisina yhdyselimen välityksellä.

2.   Jos toimitetut tiedot ovat puutteelliset tai eivät saavu määräajassa, komissio voi yhdyselimen avustamana lähettää paikalle asiantuntijoita.

18 artikla

1.   Komissiota avustaa maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevä yhteisön komitea, jäljempänä ’yhteisön komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

3.   Yhteisön komiteaa kuullaan:

a)

sen varmentamiseksi, että kirjanpitotilojen valintasuunnitelmat ovat 5 artiklan säännösten mukaiset;

b)

tietoverkon painotettujen vuosittaisten tulosten tarkastelemiseksi ja arvioimiseksi ottaen erityisesti huomioon muista lähteistä, kuten tilastoista ja kansantalouden tilinpidosta, peräisin olevat tiedot.

4.   Yhteisön komitea voi tarkastella mitä hyvänsä muuta kysymystä, jonka sen puheenjohtaja on ottanut esille joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

Komitea tutkii joka vuoden lokakuussa yhteisön maataloustulojen kehityksen erityisesti tietoverkon ajan tasalle saatettujen tulosten perusteella.

Komitealle on annettava säännöllisesti tietoa tietoverkon toiminnasta.

5.   Yhteisön komitean kutsuu koolle sen puheenjohtaja.

Komissio huolehtii yhteisön komitean sihteeristöpalveluista.

19 artikla

1.   Määrärahat, jotka otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion pääluokkaan komissio, kattavat

a)

tietoverkon kustannukset, jotka johtuvat kirjanpitotoimistoille niiden 10 ja 15 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta maksettavista korvauksista;

b)

kaikki komission jäsenvaltioiden toimittamien kirjanpitotietojen vastaanottamiseen, tarkistamiseen, käsittelemiseen ja tarkasteluun käyttämän tietojenkäsittelyjärjestelmän kustannukset.

Edellä b alakohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin sisältyvät tarvittaessa kyseisten toimien tulosten levittämisestä sekä verkon muita ominaisuuksia koskevista tutkimuksista ja kehittämistoimista aiheutuvat kustannukset.

2.   Kansallisen komitean, aluekomiteoiden ja yhdyselimien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia ei oteta yhteisön talousarvioon.

20 artikla

Kumotaan asetus N:o 79/65/ETY.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

21 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty 30 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. O. LITTORIN


(1)  Lausunto annettu 20. lokakuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(3)  Katso liite II.

(4)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 3.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE I

Luettelo 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuista piireistä

Belgia

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles — Brussel

3.

Wallonie

Bulgaria

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

Bulgaria voi kuitenkin muodostaa yhden piirin 31 päivään joulukuuta 2009 asti

Tšekki

Muodostaa yhden piirin

Tanska

Muodostaa yhden piirin

Saksa

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Viro

Muodostaa yhden piirin

Irlanti

Muodostaa yhden piirin

Kreikka

1.

Μακεδονία-Θράκη

2.

Ήπειρος-Πελοπόννησος-Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς-Νήσοι Αιγαίου-Κρήτη

Espanja

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Ranska

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas-de-Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

22.

Corse

Italia

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli-Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia-Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Kypros

Muodostaa yhden piirin

Latvia

Muodostaa yhden piirin

Liettua

Muodostaa yhden piirin

Luxemburg

Muodostaa yhden piirin

Unkari

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malta

Muodostaa yhden piirin

Alankomaat

Muodostaa yhden piirin

Itävalta

Muodostaa yhden piirin

Puola

1.

Pomorze ja Mazury

2.

Wielkopolska ja Śląsk

3.

Mazowsze ja Podlasie

4.

Małopolska ja Pogórze

Portugal

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Romania

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovenia

Muodostaa yhden piirin

Slovakia

Muodostaa yhden piirin

Suomi

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Ruotsi

1.

Etelä- ja Keski-Ruotsin alangot

2.

Etelä- ja Keski-Ruotsin metsänviljelyn sekä yhdistetyn maan- ja metsänviljelyn alueet

3.

Pohjois-Ruotsin alueet

Yhdistynyt kuningaskunta

1.

England-north region

2.

England-east region

3.

England-west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus N:o 79/65/ETY

(EYVL 109, 23.6.1965, s. 1859)

 

Vuoden 1972 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva II.A.4 kohta ja liitteessä II oleva II.D.1 kohta

(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 59 ja s. 125)

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2835/72

(EYVL L 298, 31.12.1972, s. 47)

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2910/73

(EYVL L 299, 27.10.1973, s. 1)

 

Vuoden 1979 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva II.A ja II.G kohta

(EYVL L 291, 19.11.1979, s. 64 ja s. 87)

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2143/81

(EYVL L 210, 30.7.1981, s. 1)

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3644/85

(EYVL L 348, 24.12.1985, s. 4)

 

Vuoden 1985 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva XIV.(i) kohta

(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 235)

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3768/85

(EYVL L 362, 31.12.1985, s. 8)

ainoastaan liitteen 2 kohta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/90

(EYVL L 353, 17.12.1990, s. 23)

ainoastaan liite XVI

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva V.A.I kohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 117)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2801/95

(EYVL L 291, 6.12.1995, s. 3)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1256/97

(EYVL L 174, 2.7.1997, s. 7)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003

(EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

ainoastaan liitteessä II oleva 1 kohta

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II oleva 6.A.1 kohta

(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 346)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2059/2003

(EUVL L 308, 25.11.2003, s. 1)

 

Komission asetus (EY) N:o 660/2004

(EUVL L 104, 8.4.2004, s. 97)

 

Komission asetus (EY) N:o 1791/2006

(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1)

Ainoastaan liitteessä olevan 5 luvun A jakson 1 kohta

Komission asetus (EY) N:o 1469/2007

(EUVL L 329, 14.12.2007, s. 5)

 


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus N:o 79/65/ETY

Tämä asetus

1 ja 2 artikla

1 ja 2 artikla

2 a artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artiklan 1 kohdan a alakohta

7 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta

6 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta

6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta

6 artiklan 1 kohdan c alakohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta

6 artiklan 1 kohdan e, f ja g alakohta

7 artiklan 1 kohdan e, f ja g alakohta

6 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artikla

17 artikla

18 artikla

19 artikla

18 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

20 artiklan 1 ja 2 kohta

18 artiklan 4 ja 5 kohta

21 artiklan ensimmäinen ja toinen kohta

18 artiklan 6 kohta

21 artiklan kolmas kohta

22 artikla

19 artikla

23 artikla

20 artikla

21 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

(2009/947/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välisen sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista (2), jäljempänä ’sopimus’, niiden menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti, jotka on esitetty komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla tehdyn neuvoston päätöksen liitteessä.

(3)

Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta neuvoston päätöksen 2009/741/EY (3) mukaisesti 7 päivänä heinäkuuta 2009 sillä varauksella, että se myöhemmin tehdään.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus antaa sopimuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. ASK


(1)  Lausunto annettu 25. lokakuuta 2005 (EUVL C 272 E, 9.11.2006, s. 56).

(2)  EUVL L 265, 9.10.2009, s. 25.

(3)  EUVL L 265, 9.10.2009, s. 24.


SOPIMUKSET

Neuvosto

15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/40


Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta sopimuspuolina Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävän pöytäkirjan voimaantuloa koskeva tiedonanto

Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta sopimuspuolina Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävä pöytäkirja (1), jonka neuvosto päätti tehdä 27 päivänä marraskuuta 2008 (2), on tullut voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009, koska pöytäkirjan 7 artiklassa määrättyjen menettelyjen päätökseen saattamista koskevat ilmoitukset tehtiin 5 päivään toukokuuta 2009 mennessä.


(1)  EUVL L 124, 20.5.2009, s. 53

(2)  EUVL L 124, 20.5.2009, s. 51.


15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/41


Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 11 muuttamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimaantuloa koskeva tiedonanto

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 11 muuttamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus (1), jonka neuvosto päätti tehdä 19 päivänä lokakuuta 2009 (2), on tullut voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009, koska sopimuksen 2 artiklassa määrättyjen menettelyjen päätökseen saattamista koskevat ilmoitukset tehtiin 30 päivään marraskuuta 2009 mennessä.


(1)  EUVL L 352, 31.12.2008, s. 23.

(2)  EUVL L 288, 4.11.2009, s. 22.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/42


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2009/948/YOS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

(2)

Eurooppa-neuvoston 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 pidetyssä istunnossaan hyväksymässä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamista Euroopan unionissa koskevassa Haagin ohjelmassa (1) vaaditaan jäsenvaltioita harkitsemaan toimivaltaristiriitoja koskevaa lainsäädäntöä syytetoimien tehokkuuden lisäämiseksi, samalla kun taataan asianmukainen oikeudenkäyttö, jotta saataisiin viimeisteltyä kattava toimenpideohjelma rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen panemiseksi täytäntöön.

(3)

Tässä puitepäätöksessä säädettyjen toimenpiteiden tarkoituksena olisi oltava sellaisten tilanteiden ehkäiseminen, joissa eri jäsenvaltioissa on vireillä samaa henkilöä koskevia rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä samojen tosiseikkojen osalta, mikä saattaisi johtaa tuomion antamiseen kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa. Sen vuoksi puitepäätöksellä pyritään ehkäisemään ne bis in idem -periaatteen loukkaaminen sellaisena kuin siitä määrätään tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (2) 54 artiklassa, ja siten kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut.

(4)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken olisi käytävä suoria neuvotteluja tarkoituksin päästä yksimielisyyteen tehokkaasta ratkaisusta, jolla on määrä välttää rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset sekä kyseessä olevien toimivaltaisten viranomaisten ajan ja voimavarojen hukkaaminen. Tällainen tehokas ratkaisu voisi olla erityisesti rikosoikeudellisten menettelyjen keskittäminen yhteen jäsenvaltioon esimerkiksi rikosoikeudelliset menettelyt siirtämällä. Se voisi olla myös jokin muu toimenpide, joka sallii näiden menettelyjen tehokkaan ja järkevän toteuttamisen, mukaan lukien niihin käytettävän ajan jakaminen, esimerkiksi antamalla asia Eurojustin käsiteltäväksi jos toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen. Tältä osin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota todisteiden keräämiseen, johon vireillä olevat rinnakkaiset menettelyt voivat vaikuttaa.

(5)

Jos jonkin jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on olemassa perusteltu syy olettaa, että rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä on vireillä toisessa jäsenvaltiossa samoja henkilöitä koskevien samojen tosiseikkojen osalta, mikä saattaa johtaa tuomion antamiseen näissä menettelyissä kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, sen olisi otettava yhteyttä tuon toisen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen. Ainoastaan yhteyttä ottavan viranomaisen olisi tutkittava, onko tällaista perusteltua syytä olemassa. Perusteltuja syitä voisivat olla esimerkiksi tapaukset, joissa epäilty tai syytetty tuo tietoja antaessaan esille, että samojen tosiseikkojen osalta on vireillä häntä koskevia rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä toisessa jäsenvaltiossa, tai tapaus, jossa toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen keskinäistä oikeusapua koskevasta pyynnöstä käy ilmi mahdollinen tällaisten rinnakkaisten rikosoikeudellisten menettelyjen vireillä olo, tai tapaus, jossa poliisiviranomaiset toimittavat tätä tarkoittavia tietoja.

(6)

Toimivaltaisten viranomaisten välisen tietojenvaihtoa koskevan menettelyn olisi perustuttava tiettyjen sellaisten vähimmäistietojen pakolliseen vaihtamiseen, jotka olisi aina annettava. Näiden tietojen olisi erityisesti helpotettava kyseessä olevien henkilöiden sekä rinnakkaisten menettelyjen luonteen tai vaiheen asianmukaisen tunnistamisen varmistamista.

(7)

Toimivaltaisella viranomaisella, johon toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ottanut yhteyttä, olisi oltava yleinen velvollisuus vastata toimitettuun pyyntöön. Yhteyttä ottavaa viranomaista kannustetaan asettamaan määräaika, jonka kuluessa viranomaisen, johon on otettu yhteyttä, olisi mahdollisuuksien mukaan vastattava. Toimivaltaisten viranomaisten olisi koko yhteydenottomenettelyn ajan otettava täysimääräisesti huomioon sellaisten henkilöiden erityistilanne, jotka ovat vapautensa menettäneinä.

(8)

Toimivaltaisten viranomaisten välisten suorien yhteyksien olisi oltava tällä puitepäätöksellä käyttöön otettavan yhteistyön pääperiaate. Jäsenvaltioilla olisi menettelyä koskevaa kansallista itsemääräämisoikeutta koskevan periaatteen mukaisesti oltava valta päättää, mitkä viranomaiset ovat toimivaltaisia toimimaan tämän puitepäätöksen mukaisesti edellyttäen, että näillä viranomaisilla on toimivalta toimia ja päättää sen säännösten mukaisesti.

(9)

Pyrkiessään pääsemään yksimielisyyteen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toteutettavista rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset, toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon, että kukin tapaus on erityislaatuinen ja että kaikki siihen liittyvät tosiseikat ja asiaperusteet olisi otettava huomioon. Yksimielisyyteen pääsemiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat perusteet, joihin voivat kuulua ne, jotka on julkaistu Eurojustin vuosikertomuksessa 2003 ja jotka on laadittu oikeusalan toimijoiden tarpeisiin, sekä ottaa huomioon esimerkiksi rikoksen pääasiallinen tapahtumapaikka, paikka jolla suurin osa vahingosta on aiheutunut, epäillyn tai syytetyn olinpaikka ja mahdollisuus varmistaa hänen luovuttamisensa muille lainkäyttöalueille, epäiltyjen tai syytettyjen kansalaisuus tai asuinpaikka, epäiltyjen tai syytettyjen merkittävät edut, asianomistajien ja todistajien merkittävät edut sekä todisteiden hyväksyttävyys tai mahdollinen viivästyminen.

(10)

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus aloittaa suorat neuvottelut yhteisymmärrykseen pääsemiseksi tämän puitepäätöksen mukaisesti ei saisi estää tällaisten suorien neuvottelujen käymistä Eurojustin avustuksella.

(11)

Mitään jäsenvaltiota ei olisi velvoitettava luopumaan lainkäyttövallasta tai käyttämään sitä, jollei se niin halua. Niin kauan kuin rikosoikeudellisten menettelyjen keskittämisestä ei ole päästy yhteisymmärrykseen, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava jatkaa rikosoikeudellisia menettelyjä jokaisen sellaisen rikoksen osalta, joka kuuluu niiden kansallisen lainkäyttövallan piiriin.

(12)

Koska tämän puitepäätöksen nimenomaisena tarkoituksena on ehkäistä tarpeettomia rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä, jotka saattaisivat johtaa ne bis in idem -periaatteen loukkaamiseen, sen soveltamisesta ei saisi johtua sellaista ristiriitaa toimivallan käytössä, jota ei muuten syntyisi. Yhteisellä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella olisi syytepakon periaate, joka koskee useiden jäsenvaltioiden prosessioikeutta, ymmärrettävä ja sitä olisi sovellettava siten, että sen katsotaan täyttyvän, kun mikä tahansa jäsenvaltio huolehtii tiettyä rikosta koskevista syytetoimista.

(13)

Jos on päästy yhteisymmärrykseen rikosoikeudellisten menettelyjen keskittämisestä yhteen jäsenvaltioon, toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi toimittava tätä yhteisymmärrystä vastaavalla tavalla.

(14)

Koska Eurojust soveltuu erityisen hyvin avustamaan toimivaltaristiriitojen ratkaisussa, asian antaminen Eurojustin käsiteltäväksi olisi oltava tavanomainen toimenpide silloin, kun ei ole ollut mahdollista päästä yhteisymmärrykseen. Olisi pantava merkille, että Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS (3) (Eurojust-päätös), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Eurojustin vahvistamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/26/YOS (4), 13 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaan Eurojustille on tiedotettava tapauksista, joissa on ilmennyt tai todennäköisesti ilmenee toimivaltaristiriitoja, ja tapaus voidaan siirtää Eurojustin käsiteltäväksi milloin tahansa, jos vähintään yksi suoriin neuvotteluihin osallistuva toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

(15)

Tämä puitepäätös ei vaikuta rikosoikeudenkäynnin siirtämisestä 15 päivänä toukokuuta 1972 Strasbourgissa allekirjoitetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaisiin menettelyihin eikä rikosoikeudenkäynnin siirtämistä koskeviin muihin jäsenvaltioiden välisiin järjestelyihin.

(16)

Tästä puitepäätöksestä ei saisi aiheutua aiheetonta hallinnollista rasitetta tapauksissa, joissa ongelmiin, joihin sillä puututaan, on helposti saatavilla sopivampia ratkaisuvaihtoehtoja. Siksi tilanteissa, joissa jäsenvaltioiden välillä on olemassa joustavampia välineitä tai järjestelyjä, niitä olisi sovellettava ensisijaisina tähän puitepäätökseen nähden.

(17)

Tässä puitepäätöksessä annetaan ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja suoria neuvotteluja koskevat säännökset, eikä se sen vuoksi vaikuta yksilöiden oikeuteen esittää, että heitä koskevan syytteeseenpanon olisi tapahduttava heidän omalla tai jollakin toisella lainkäyttöalueella, jos tällainen oikeus on olemassa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(18)

Poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2008/977/YOS (5) olisi sovellettava niiden henkilötietojen käsittelyyn, jotka on vaihdettu tämän puitepäätöksen nojalla.

(19)

Jäsenvaltioita rohkaistaan kielijärjestelyä koskevan ilmoituksen antamisen yhteydessä sisällyttämään siihen vähintään yksi Euroopan unionissa yleisesti käytetty kieli, joka ei ole asianomaisen jäsenvaltion virallinen kieli.

(20)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1   LUKU

YLEISET PERIAATTEET

1 artikla

Tavoite

1.   Tämän puitepäätöksen tavoitteena on tiivistää edelleen kahden tai useamman rikosoikeudellisia menettelyjä toteuttavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä oikeudenkäytön tehokkuuden ja asianmukaisuuden lisäämiseksi.

2.   Tämän tiiviimmän yhteistyön tarkoituksena on

a)

ehkäistä tilanteita, joissa saman henkilön osalta on vireillä rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä eri jäsenvaltioissa samojen tosiseikkojen osalta, mikä saattaa johtaa menettelyn lopulliseen päättämiseen kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa ne bis in idem -periaatetta loukaten; sekä

b)

päästä yhteisymmärrykseen tehokkaasta ratkaisusta, jolla vältetään tällaisista rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset.

2 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Edellä 1 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tässä puitepäätöksessä määritellään puitteet

a)

menettelylle, jota noudattaen jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ottavat yhteyttä toisiinsa varmistuakseen siitä, onko samaa henkilöä koskevien samojen tosiseikkojen osalta on vireillä rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä;

b)

suorin neuvotteluin tapahtuvalle tietojenvaihdolle kahden tai useamman sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotka toteuttavat rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä samaa henkilöä koskevien samojen tosiseikkojen osalta, jos nämä viranomaiset ovat jo tietoisia rinnakkaisista rikosoikeudellisista menettelyistä, tarkoituksin päästä yhteisymmärrykseen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään tällaisista rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset.

2.   Tätä puitepäätöstä ei sovelleta menettelyihin, jotka kuuluvat perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (6) 5 ja 13 artiklan soveltamisalaan.

3 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan

a)

’rinnakkaisilla menettelyillä’ sekä oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa että oikeudenkäyntivaiheessa olevia rikosoikeudellisia menettelyjä, jotka ovat vireillä kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa samaa henkilöä koskevien samojen tosiseikkojen osalta;

b)

’toimivaltaisella viranomaisella’ oikeusviranomaista tai muuta viranomaista, joka on jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti toimivaltainen toteuttamaan tämän puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimet;

c)

’yhteyttä ottavalla viranomaisella’ jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka ottaa yhteyttä toisen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen vahvistaakseen rinnakkaisten menettelyjen vireilläolon;

d)

’viranomaisella, johon on otettu yhteyttä’ toimivaltaista viranomaista, jota yhteyttä ottanut viranomainen on pyytänyt vahvistamaan rinnakkaisten menettelyjen vireilläolon.

4 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten määrittäminen

1.   Jäsenvaltioiden on määritettävä toimivaltaiset viranomaiset tavalla, joka edistää viranomaisten välisen suoran yhteydenpidon periaatetta.

2.   Kunkin jäsenvaltion on 1 kohdan mukaisesti ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, mitkä viranomaiset ovat sen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia toimimaan tämän puitepäätöksen mukaisesti.

3.   Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kukin jäsenvaltio voi, jos sen sisäisen järjestelmän rakenne sitä edellyttää, nimetä yhden tai useamman keskusviranomaisen vastaamaan 5 artiklan mukaisten tietopyyntöjen hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja/tai avustamaan toimivaltaisia viranomaisia neuvotteluprosessissa. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää mahdollisuutta nimetä yksi tai useampi keskusviranomainen, on ilmoitettava siitä neuvoston pääsihteeristölle.

4.   Neuvoston pääsihteeristö saattaa 2 ja 3 kohdan nojalla saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

2   LUKU

TIETOJENVAIHTO

5 artikla

Yhteydenottovelvollisuus

1.   Jos jonkin jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on perusteltu syy olettaa, että toisessa jäsenvaltiossa on vireillä rinnakkaisia menettelyjä, sen on otettava yhteyttä kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen rinnakkaisten menettelyjen vireilläolon vahvistamiseksi, jotta voidaan aloittaa 10 artiklassa säädetyt suorat neuvottelut.

2.   Jos toimivaltainen viranomainen, johon on otettava yhteyttä, ei ole yhteyttä ottavan viranomaisen tiedossa, tämän on suoritettava kaikki tarpeelliset tiedustelut, myös Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteiden välityksellä, saadakseen kyseisen toimivaltaisen viranomaisen yksityiskohtaiset tiedot.

3.   Yhteydenottomenettelyä ei sovelleta, jos rinnakkaisia menettelyjä toteuttavat toimivaltaiset viranomaiset ovat jo saaneet tietoja näiden menettelyjen vireilläolosta jollain muulla tavalla.

6 artikla

Vastausvelvollisuus

1.   Viranomaisen, johon on otettu yhteyttä, on vastattava 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyyn pyyntöön yhteyttä ottavan viranomaisen ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai, jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, ilman aiheetonta viivytystä, ja ilmoitettava yhteyttä ottavalle viranomaiselle, onko sen jäsenvaltiossa vireillä rinnakkaisia menettelyjä. Tapauksissa, joissa yhteyttä ottava viranomainen on ilmoittanut viranomaiselle, johon on otettu yhteyttä, että epäilty tai syytetty on pidätetty tai tutkintavankeudessa, jälkimmäisen viranomaisen on käsiteltävä pyyntö kiireellisenä.

2.   Jos viranomainen, johon on otettu yhteyttä, ei voi toimittaa vastausta yhteyttä ottavan viranomaisen asettamassa määräajassa, sen on viipymättä ilmoitettava yhteyttä ottavalle viranomaiselle syyt siihen sekä määräaika, jonka kuluessa se toimittaa pyydetyt tiedot.

3.   Jos viranomainen, johon yhteyttä ottava viranomainen on ottanut yhteyttä, ei ole 4 artiklan mukaisesti toimivaltainen viranomainen, sen on toimitettava tietopyyntö ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava tästä yhteyttä ottavalle viranomaiselle.

7 artikla

Viestintävälineet

Yhteyttä ottavien viranomaisten ja viranomaisten, joihin on otettu yhteyttä, on käytettävä viestinnässään mitä tahansa välinettä, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

8 artikla

Pyynnössä annettavat vähimmäistiedot

1.   Yhteyttä ottavan viranomaisen on pyyntöä 5 artiklan mukaisesti esittäessään annettava seuraavat tiedot:

a)

toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot;

b)

kuvaus tosiseikoista ja olosuhteista, jotka ovat kyseisten rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena;

c)

epäillyn tai syytetyn ja mahdollisten asianomistajien asiaankuuluvat henkilöllisyystiedot;

d)

rikosoikeudellisessa menettelyssä saavutettu vaihe; ja

e)

tieto epäillyn tai syytetyn mahdollisesta pidätyksestä tai tutkintavankeudesta.

2.   Yhteyttä ottava viranomainen voi toimittaa jäsenvaltiossaan vireillä olevista rikosoikeudellisista menettelyistä asian kannalta merkityksellisiä lisätietoja, esimerkiksi tietoja tässä valtiossa esiin tulleista vaikeuksista.

9 artikla

Vastauksessa annettavat vähimmäistiedot

1.   Viranomaisen, johon on otettu yhteyttä, 6 artiklan mukaisesti antamaan vastaukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

onko tai onko ollut vireillä rikosoikeudellisia menettelyjä joidenkin tai kaikkien samojen tosiseikkojen osalta kuin niiden, jotka ovat yhteyttä ottavan viranomaisen tietopyynnössä tarkoitettujen rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena, ja onko osallisena sama henkilö;

jos a alakohtaan vastataan myönteisesti:

b)

toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot; ja

c)

näissä menettelyissä saavutettu vaihe tai, jos lopullinen tuomio on annettu, tämän lainvoimaisen päätöksen luonne.

2.   Viranomainen, johon on otettu yhteyttä, voi toimittaa asiaankuuluvia lisätietoja rikosoikeudellisista menettelyistä, jotka ovat tai ovat olleet vireillä sen jäsenvaltiossa, erityisesti tietoja rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena tuossa valtiossa olevista, asiaan liittyvistä tosiseikoista.

3   LUKU

SUORAT NEUVOTTELUT

10 artikla

Velvollisuus aloittaa suorat neuvottelut

1.   Jos todetaan, että rinnakkaisia menettelyjä on vireillä, asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on aloitettava suorat neuvottelut päästäkseen yhteisymmärrykseen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään tällaisista rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset ja joka voi tarvittaessa johtaa rikosoikeudellisten menettelyjen keskittämiseen yhteen jäsenvaltioon.

2.   Niin kauan kuin suoria neuvotteluja käydään, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen kaikista merkittävistä prosessuaalisista toimenpiteistä, joita ne ovat menettelyissä toteuttaneet.

3.   Suorien neuvottelujen kuluessa niihin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on, aina kun se on kohtuudella mahdollista, vastattava näihin neuvotteluihin osallistuvien muiden toimivaltaisten viranomaisten esittämiin tietopyyntöihin. Jos toimivaltainen viranomainen pyytää toista toimivaltaista viranomaista toimittamaan sellaisia tietoja, jotka voivat haitata kansallisia turvallisuusetuja tai vaarantaa henkilöiden turvallisuuden, tätä ei kuitenkaan vaadita toimittamaan tällaisia tietoja.

11 artikla

Yhteisymmärrykseen pääsemiseksi noudatettava menettely

Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset aloittavat jotain tapausta koskevat suorat neuvottelut yhteisymmärrykseen pääsemiseksi 10 artiklan mukaisesti, niiden on otettava huomioon tapausta koskevat tosiseikat ja asiaperusteet sekä kaikki merkityksellisinä pitämänsä tekijät.

12 artikla

Yhteistyö Eurojustin kanssa

1.   Tällä puitepäätöksellä täydennetään Eurojust-päätöstä sen soveltamista rajoittamatta.

2.   Jos yhteisymmärrykseen ei ole voitu päästä 10 artiklan mukaisesti, asianomaisten jäsenvaltioiden minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa annettava asia Eurojustin käsiteltäväksi, jos Eurojust on toimivaltainen Eurojust-päätöksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla.

13 artikla

Menettelyjen lopputuloksesta ilmoittaminen

Jos 10 artiklan mukaisissa suorissa neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen rikosoikeudellisten menettelyjen keskittämisestä yhteen jäsenvaltioon, tämän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava yhden tai useamman muun jäsenvaltion asianomaisille toimivaltaiselle viranomaiselle menettelyjen lopputuloksesta.

4   LUKU

YLEISET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

14 artikla

Kielet

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristöön talletettavassa ilmoituksessa, mitä unionin toimielinten virallisia kieliä voidaan käyttää 2 luvun mukaisessa yhteydenottomenettelyssä.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia käyttävänsä mitä tahansa kieltä 10 artiklan mukaisissa suorissa neuvotteluissaan.

15 artikla

Suhde muihin oikeudellisiin välineisiin ja järjestelyihin

1.   Sikäli kuin muut oikeudelliset välineet tai järjestelyt mahdollistavat tämän puitepäätöksen tavoitteiden laajentamisen tai edistävät sen menettelyn yksinkertaistamista tai helpottamista, jonka mukaisesti kansalliset viranomaiset vaihtavat tietoja rikosoikeudellisista menettelyistään, aloittavat suorat neuvottelut ja pyrkivät pääsemään yhteisymmärrykseen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset, jäsenvaltiot voivat

a)

jatkaa tämän puitepäätöksen voimaan tullessa voimassa olevien kahden- tai monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista;

b)

tehdä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä tämän puitepäätöksen tultua voimaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset ja järjestelyt eivät missään tapauksessa saa vaikuttaa suhteisiin niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole niiden osapuolia.

16 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on 15 päivään kesäkuuta 2012 mennessä toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän puitepäätöksen säännösten noudattamiseksi.

Jäsenvaltioiden on 15 päivään kesäkuuta 2012 mennessä toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla jäsenvaltioiden tästä puitepäätöksestä aiheutuvat velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

17 artikla

Kertomus

Komissio toimittaa 15 päivään joulukuuta 2012 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat noudattaneet tätä puitepäätöstä, ja johon on liitetty tarvittaessa säädösehdotuksia.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. ASK


(1)  EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

(2)  EYV L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 138, 4.6.2009, s. 14.

(5)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

(6)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.


15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2009/949/YOS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Europolin henkilöstösäännöistä 3 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston säädöksen (1), jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja erityisesti niiden 44 artiklan,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon sen, että Europolin hallintoneuvosto on tarkistanut Europolin työntekijöiden palkkausta,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hallintoneuvosto on ottanut Europolin työntekijöiden palkkauksen tarkistuksessa huomioon elinkustannuksissa Alankomaissa tapahtuneet muutokset sekä muutokset jäsenvaltioiden julkishallinnon palkoissa.

(2)

Tarkistuksen kohteena ollut 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välinen ajanjakso oikeuttaa palkkauksen korottamiseen 1,2 prosentilla 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2009 välisenä ajanjaksona.

(3)

Neuvosto päättää yksimielisesti Europolin työntekijöiden peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta tarkistuksen perusteella,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Henkilöstösääntöjä muutetaan seuraavasti:

Voimaantulosta 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen:

a)

korvataan 45 artiklassa oleva peruskuukausipalkkojen taulukko seuraavasti:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 578,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 989,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 601,74

9 849,73

10 097,73

10 364,80

10 631,87

10 911,63

11 190,13

11 483,94

11 779,62

12 091,21

12 399,59

4

8 361,77

8 584,33

8 803,72

9 035,81

9 267,91

9 512,71

9 754,34

10 011,89

10 269,40

10 539,67

10 809,91

5

6 889,73

7 070,95

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7 834,00

8 034,30

8 247,32

8 457,16

8 679,71

8 902,28

6

5 904,14

6 059,89

6 215,70

6 381,03

6 543,17

6 714,86

6 886,55

7 067,78

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7

4 921,68

5 052,05

5 179,21

5 315,93

5 452,63

5 595,72

5 738,78

5 891,40

6 040,83

6 199,81

6 358,77

8

4 184,07

4 295,35

4 403,43

4 521,09

4 635,53

4 756,36

4 877,17

5 007,54

5 134,71

5 271,42

5 404,94

9

3 688,09

3 786,64

3 885,22

3 986,93

4 088,69

4 196,78

4 304,89

4 419,34

4 530,66

4 651,45

4 769,08

10

3 198,47

3 284,32

3 366,96

3 455,97

3 541,84

3 637,22

3 732,59

3 831,15

3 926,53

4 031,46

4 133,20

11

3 099,91

3 182,58

3 262,04

3 347,90

3 433,73

3 525,93

3 614,97

3 710,35

3 805,73

3 907,48

4 006,00

12

2 460,87

2 527,59

2 591,18

2 657,97

2 724,74

2 797,85

2 870,98

2 947,29

3 020,41

3 099,91

3 179,39

13

2 114,28

2 171,52

2 225,57

2 285,99

2 343,22

2 406,79

2 467,21

2 533,97

2 597,58

2 667,51

2 734,26

b)

korvataan 59 artiklan 3 kohdassa oleva määrä 1 036,76 euroa 1 049,20 eurolla;

c)

korvataan 59 artiklan 3 kohdassa oleva määrä 2 073,51 euroa 2 098,39 eurolla;

d)

korvataan 60 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 276,48 euroa 279,80 eurolla;

e)

korvataan liitteessä 5 olevan 2 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 289,03 euroa 292,50 eurolla;

f)

korvataan liitteessä 5 olevan 3 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 12 566,73 euroa 12 717,53 eurolla;

g)

korvataan liitteessä 5 olevan 3 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 2 827,52 euroa 2 861,45 eurolla;

h)

korvataan liitteessä 5 olevan 3 artiklan 2 kohdassa oleva määrä 16 965,09 euroa 17 168,67 eurolla;

i)

korvataan liitteessä 5 olevan 4 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 1 256,68 euroa 1 271,76 eurolla;

j)

korvataan liitteessä 5 olevan 4 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 942,53 euroa 953,84 eurolla;

k)

korvataan liitteessä 5 olevan 4 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 628,33 euroa 635,87 eurolla;

l)

korvataan liitteessä 5 olevan 4 artiklan 1 kohdassa oleva määrä 502,66 euroa 508,69 eurolla;

m)

korvataan liitteessä 5 olevan 5 artiklan 3 kohdassa oleva määrä 1 773,42 euroa 1 794,70 eurolla;

n)

korvataan liitteessä 5 olevan 5 artiklan 3 kohdassa oleva määrä 2 364,57 euroa 2 392,94 eurolla;

o)

korvataan liitteessä 5 olevan 5 artiklan 3 kohdassa oleva määrä 2 955,70 euroa 2 991,17 eurolla.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. ASK


(1)  EYVL C 26, 30.1.1999, s. 23.

(2)  Lausunto annettu 22 päivänä lokakuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


V Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen soveltamiseksi 1. joulukuuta 2009 alkaen annetut säädökset

SÄÄDÖKSET, JOTKA ON JULKAISTAVA

15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/50


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1218/2009,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta Puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

50,4

MA

65,2

TN

90,9

TR

69,2

ZZ

68,9

0707 00 05

EG

155,5

MA

62,1

TR

85,2

ZZ

100,9

0709 90 70

MA

50,3

TR

128,4

ZZ

89,4

0805 10 20

MA

44,7

TR

67,4

ZA

62,7

ZZ

58,3

0805 20 10

MA

82,4

TR

85,9

ZZ

84,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,8

IL

62,9

TR

74,8

ZZ

58,5

0805 50 10

TR

75,8

ZZ

75,8

0808 10 80

CA

76,2

CN

83,6

MK

24,5

US

86,7

ZZ

67,8

0808 20 50

CN

90,3

TR

92,0

US

182,1

ZZ

121,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/52


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1219/2009,

annettu 14. joulukuuta 2009,

Kroatiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Serbiasta, Kosovosta ja Montenegrosta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 2010

EUROOPAN KOMISSIO,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan ja 148 artiklan a alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (2) 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden vuotuiseksi tuontietuuskiintiöksi 1 500 tonnia sekä Serbian ja Kosovon (3) tullialueilta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden vuotuiseksi tuontietuuskiintiöksi 9 175 tonnia.

(2)

”Baby beef” -tuotteiden vuotuiseksi tuontietuuskiintiöksi vahvistetaan 9 400 tonnia neuvoston ja komission päätöksellä 2005/40/EY, Euratom (4) hyväksytyssä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisessä vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa, 1 650 tonnia neuvoston ja komission päätöksellä 2004/239/EY, Euratom (5) hyväksytyssä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisessä vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa, 800 tonnia kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä 15 päivänä lokakuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/855/EY (6) hyväksytyssä Montenegron kanssa tehdyssä väliaikaisessa sopimuksessa ja 1 500 tonnia kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä 16 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/474/EY (7) hyväksytyssä Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyssä väliaikaisessa sopimuksessa.

(3)

Tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 19 päivänä marraskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2248/2001 (8) 2 artiklassa ja menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 21 päivänä tammikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 153/2002 (9) 2 artiklassa säädetään, että ”baby beef” -tuotteita koskevien myönnytysten täytäntöönpanemiseksi olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt.

(4)

Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbian ja Kosovon tullialueiden ”baby beef” -tuotteiden kiintiöissä tapahtuvassa tuonnissa on asetuksen (EY) N:o 2007/2000 mukaan valvontasyistä esitettävä aitoustodistus, jolla todistetaan, että tavarat ovat todistuksen myöntäneen maan alkuperätuotteita ja että ne vastaavat täysin mainitun asetuksen liitteessä II olevaa määritelmää. Yhdenmukaisuussyistä myös Kroatiasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Montenegrosta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden kiintiöissä tapahtuvassa tuonnissa olisi esitettävä aitoustodistus, jolla todistetaan, että tavarat ovat todistuksen myöntäneen maan alkuperätuotteita ja että ne vastaavat täysin Kroatian tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III taikka Montenegron kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen liitteessä II olevaa määritelmää. Lisäksi olisi vahvistettava aitoustodistusten malli sekä niiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5)

Asianomaisia kiintiöitä olisi hallinnoitava tuontitodistuksin. Siksi olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (10) ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (11) säännöksiä, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

(6)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 (12) säädetään erityisesti tuontitodistushakemuksia, hakijoiden asemaa, tuontitodistusten myöntämistä ja jäsenvaltioiden komissiolle tekemiä ilmoituksia koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä. Mainitussa asetuksessa säädetään, että todistusten voimassaolo päättyy tuontitariffikiintiökauden viimeisenä päivänä. Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä olisi sovellettava tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyjen lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista.

(7)

Kyseisten tuotteiden tuonnin moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä, että tuontitodistukset voidaan myöntää vasta erityisesti aitoustodistuksessa olevien tietojen tarkastamisen jälkeen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan seuraavat tariffikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2010 väliseksi ajaksi:

a)

9 400 tonnia teuraspainona ilmaistuna Kroatiasta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta;

b)

1 500 tonnia teuraspainona ilmaistuna Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta;

c)

1 650 tonnia teuraspainona ilmaistuna entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta;

d)

9 175 tonnia teuraspainona ilmaistuna Serbian ja Kosovon tullialueilta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta;

e)

800 tonnia teuraspainona ilmaistuna Montenegrosta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen kiintiöiden järjestysnumerot ovat 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 ja 09.4199.

Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä kannettavaksi tulliksi vahvistetaan 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä voidaan tuoda seuraaviin CN-koodeihin kuuluvia tiettyjä eläviä eläimiä ja lihaa, jotka mainitaan asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteessä I, Kroatian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III, Montenegron kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen liitteessä II sekä Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen liitteessä II:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ja ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 ja ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 III luvun sekä asetusten (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 382/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3 artikla

1.   Todistushakemusten ja todistusten 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa tai alkuperätullialue, ja ”kyllä” -kohdassa on oltava rasti. Todistukset velvoittavat tuomaan tästä maasta tai tältä tullialueelta.

Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava yksi liitteessä I luetelluista maininnoista.

2.   Toimivaltaiselle viranomaiselle on esitettävä 4 artiklan mukaisesti laaditun aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja sen jäljennös sekä siihen liittyvä ensimmäinen tuontitodistushakemus.

Aitoustodistusta voidaan siihen merkittyjen määrien rajoissa käyttää useampien tuontitodistusten myöntämiseksi. Tällöin toimivaltaisen viranomaisen on

a)

ilmoitettava asianomainen määrä aitoustodistuksessa;

b)

varmistettava, että kyseisen aitoustodistuksen perusteella annetut tuontitodistukset myönnetään samana päivänä.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontitodistuksia vasta sen jälkeen, kun ne ovat varmistaneet, että kaikki aitoustodistuksessa olevat tiedot vastaavat komissiolta viikoittain saatavia tietoja asianomaisesta tuonnista. Todistukset annetaan välittömästi varmistuksen jälkeen.

4 artikla

1.   Kaikkiin tuontitodistushakemuksiin, jotka koskevat 1 artiklassa tarkoitetuissa kiintiöissä tapahtuvaa tuontia, on liitettävä aitoustodistus, jonka on myöntänyt jokin liitteessä II luetelluista viejämaan tai -tullialueen viranomaisista ja jolla todistetaan, että tuotteet ovat peräisin kyseisestä maasta tai kyseiseltä tullialueelta ja vastaavat määritelmää, joka on annettu asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteessä II, Kroatian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III, Montenegron kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen liitteessä II tai Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen liitteessä II.

2.   Asianomainen viejämaa tai -tullialue laatii aitoustodistuksen liitteissä III–VIII esitetyn mallin mukaisesti yhtenä alkuperäiskappaleena ja kahtena jäljennöksenä, ja se painetaan ja täytetään jollakin Euroopan yhteisön virallisista kielistä. Se voidaan myös painaa ja täyttää viejämaan tai -tullialueen virallisella kielellä tai jollakin niistä.

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonne tuontitodistushakemus jätetään, saavat vaatia, että todistuksesta toimitetaan käännös.

3.   Aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja jäljennökset on täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Jälkimmäisessä tapauksessa on käytettävä mustaa mustetta ja kirjoitettava suuraakkosin.

Todistusten on oltava suuruudeltaan 210 × 297 mm. Käytettävän paperin on painettava vähintään 40 g/m2. Alkuperäiskappale on väriltään valkoinen, ensimmäinen jäljennös vaaleanpunainen ja toinen jäljennös keltainen.

4.   Jokaiseen todistukseen on merkittävä sarjanumero, jota seuraa todistuksen myöntävän maan tai tullialueen nimi.

Jäljennöksissä on oltava sama sarjanumero ja nimi kuin alkuperäiskappaleessa.

5.   Todistus on voimassa ainoastaan, jos jokin liitteessä II luetelluista todistuksen myöntävistä viranomaisista on vahvistanut sen asianmukaisesti.

6.   Todistus on asianmukaisesti vahvistettu, jos siinä mainitaan myöntämispaikka ja -päivä ja jos siinä on todistuksen myöntävän viranomaisen leima ja sellaisten henkilöiden allekirjoitukset, joilla on oikeus allekirjoittaa todistus.

5 artikla

1.   Liitteessä II mainitun toimielimen on:

a)

oltava viejämaan tai -tullialueen tässä tarkoituksessa tunnustamia;

b)

sitouduttava todentamaan todistuksissa olevat tiedot;

c)

sitouduttava toimittamaan komissiolle vähintään kerran viikossa kaikki aitoustodistuksissa olevien tietojen todentamiseksi tarvittavat tiedot ja erityisesti seuraavat tiedot: todistuksen numero, viejä, vastaanottaja, määrämaa, tuote (eläviä eläimiä / lihaa), nettopaino ja allekirjoituspäivämäärä.

2.   Komissio tarkistaa liitteessä II olevaa luetteloa, jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vaatimus ei enää täyty tai jos todistuksen myöntävä viranomainen ei täytä yhtä tai useampaa sille kuuluvista velvollisuuksista taikka jos nimetään uusi todistuksen myöntävä viranomainen.

6 artikla

Aitoustodistukset ja tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä.

7 artikla

Asianomaisen viejämaan tai -tullialueen on toimitettava komissiolle mallit leimoista, joita niiden todistuksen myöntävät viranomaiset käyttävät, sekä niiden henkilöiden nimet ja allekirjoitukset, joilla on aitoustodistusten allekirjoitusoikeus. Komissio toimittaa nämä tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

8 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/200611 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2011 tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille tuontitodistuksia on myönnetty edellisen tuontitariffikiintiökauden aikana;

b)

viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2011 tuontitodistusten sisältämät tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2011 tuotemäärät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen edellisen tuontitariffikiintiökauden aikana.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä tämän asetuksen liitteiden IX, X ja XI mukaisesti ja käyttäen asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteessä V olevia tuoteluokkia.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1.

(3)  Kosovo sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/1999.

(4)  EUVL L 26, 28.1.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 84, 20.3.2004, s. 1.

(6)  EUVL L 345, 28.12.2007, s. 1.

(7)  EUVL L 169, 30.6.2008, s. 10.

(8)  EYVL L 304, 21.11.2001, s. 1.

(9)  EYVL L 25, 29.1.2002, s. 16.

(10)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(11)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.

(12)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.


LIITE I

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

‘Baby beef’ (Регламент (ЕC) № 1219/2009)

:

espanjaksi

:

‘Baby beef’ [Reglamento (UE) no 1219/2009]

:

tšekiksi

:

‘Baby beef’ (Nařízení (EU) č. 1219/2009)

:

tanskaksi

:

‘Baby beef’ (Forordning (EU) nr. 1219/2009)

:

saksaksi

:

‘Baby beef’ (Verordnung (EU) Nr. 1219/2009)

:

viroksi

:

‘Baby beef’ (Määrus (EL) nr 1219/2009)

:

kreikaksi

:

‘Baby beef’ [Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1219/2009]

:

englanniksi

:

‘Baby beef’ (Regulation (EU) No 1219/2009)

:

ranskaksi

:

‘Baby beef’ [Règlement (UE) no 1219/2009]

:

italiaksi

:

‘Baby beef’ [Regolamento (UE) n. 1219/2009]

:

latviaksi

:

‘Baby beef’ (Regula (ES) Nr. 1219/2009)

:

liettuaksi

:

‘Baby beef’ (Reglamentas (ES) Nr. 1219/2009)

:

unkariksi

:

‘Baby beef’ (1219/2009/EU rendelet)

:

maltaksi

:

‘Baby beef’ (Regolament (UE) Nru 1219/2009)

:

hollanniksi

:

‘Baby beef’ (Verordening (EU) nr. 1219/2009)

:

puolaksi

:

‘Baby beef’ (Rozporządzenie (UE) nr 1219/2009)

:

portugaliksi

:

‘Baby beef’ [Regulamento (UE) n.o 1219/2009]

:

romaniaksi

:

‘Baby beef’ [Regulamentul (UE) nr. 1219/2009]

:

slovakiksi

:

‘Baby beef’ [Nariadenie (EÚ) č. 1219/2009]

:

sloveeniksi

:

‘Baby beef’ (Uredba (EU) št. 1219/2009)

:

suomeksi

:

‘Baby beef’ (Asetus (EU) N:o 1219/2009)

:

ruotsiksi

:

‘Baby beef’ (Förordning (EU) nr 1219/2009)


LIITE II

Todistuksen myöntävät viranomaiset:

Kroatia: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatia.

Bosnia ja Hertsegovina:

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, ”Lazar Pop-Trajkov 5-7”, 1000 Skopje

Montenegro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro

Serbian tullialue (1): ”YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.”

Kosovon tullialue:


(1)  Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/1999.


LIITE III

Image


LIITE IV

Image


LIITE V

Image


LIITE VI

Image


LIITE VII

Image


LIITE VIII

Image


LIITE IX

Ilmoitus tuontitodistuksista (myönnetyt todistukset) – asetus (EY) N:o 1219/2009

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 1219/2009 8 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joille on myönnetty tuontitodistus

Mistä alkaen: … Mihin asti: …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Määrä

(kilogrammaa tuotepainoa tai eläintä)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai -luokat.


LIITE X

Ilmoitus tuontitodistuksista (käyttämättömät määrät) – asetus (EY) N:o 1219/2009

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 1219/2009 8 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joiden tuontitodistuksia ei käytetty

Mistä alkaen: … Mihin asti: …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Käyttämätön määrä

(kilogrammaa tuotepainoa tai eläintä)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai -luokat.


LIITE XI

Ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä – asetus (EY) N:o 1219/2009

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 1219/2009 8 artiklan soveltaminen

Vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät:

Mistä alkaen: … Mihin asti: … (tuontitariffikiintiökausi).


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät

(kilogrammaa tuotepainoa tai eläintä)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai -luokat.


15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/66


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1220/2009,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2009,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 117. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 3 päivänä joulukuuta 2009 poistaa yhden henkilön niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevasta luettelosta, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Pakotekomitea päätti 1 päivänä syyskuuta, 23 päivänä syyskuuta ja 17 päivänä marraskuuta 2009 muuttaa useiden kyseisessä luettelossa olevien luonnollisten henkilöiden tunnistetietoja.

(3)

Sen vuoksi liite I olisi päivitettävä vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

Puheenjohtajan nimissä

João Vale DE ALMEIDA

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

(1)

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta kohta ”Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan.”.

(2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Osoite: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Italia. Syntynyt 28.10.1966 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BGHFCL66R28Z352G, b) tuomittu Italiassa 15.7.2006 kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Tällä hetkellä vangittuna Italiassa.” seuraavasti:

”Faycal Boughanemi (alias a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi). Osoite: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italia. Syntynyt 28.10.1966 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BGHFCL66R28Z352G, b) vangittuna Italiassa kesäkuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 29.7.2005.”.

(3)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Syntynyt 22.2.1983 Marokossa. Osoite: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, b) via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Lisätietoja: Milanon tuomioistuimen pidätysmääräys 25.11.2003 5236/02 R.G.N.R – 1511/02 R.G.GIP. Tuomittu.” seuraavasti:

”Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Syntynyt 22.2.1983 Marokossa. Osoite: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Lisätietoja: Pidätettynä kesäkuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.8.2006.”.

(4)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Osoite: a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 6.3.1969 Bajassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L497470 (3.6.1997 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 2.6.2002). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen.” seuraavasti:

”Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Osoite: Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 6.3.1969 Bajassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L497470 (3.6.1997 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 2.6.2002). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”.

(5)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c), Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f), Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Osoite: Mombasa, Kenia. Syntymäaika: 19.2.1976. Syntymäpaikka: Mombasa, Kenia. Kenian kansalainen. Passin nro: a) A260592 (Kenian passi), b) A056086 (Kenian passi), c) A435712 (Kenian passi), d) A324812 (Kenian passi), e) 356095 (Kenian passi). Henkilötunnus 12771069 (Kenian henkilötodistus). Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen Pakistanissa tammikuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.” seuraavasti:

”Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c), Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f), Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Osoite: Mombasa, Kenia. Syntynyt 19.2.1976 Mombasassa, Keniassa. Kenian kansalainen. Passin nro: a) A260592 (Kenian passi), b) A056086 (Kenian passi), c) A435712 (Kenian passi), d) A324812 (Kenian passi), e) 356095 (Kenian passi). Henkilötunnus: 12771069 (Kenian henkilötodistus). Lisätietoja: Vahvistettu kuolleen 1.1.2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.”.

(6)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Syntynyt 3.8.1973 Bizertassa, Tunisiassa. Lisätietoja: Milanon tuomioistuimen pidätysmääräys 17.5.2005 36601/2001 R.G.N.R – 7464/2001 R.G.GIP. Karkotettiin Italiasta vuonna 2002. Etsintäkuulutettu.” seuraavasti:

”Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Syntynyt 3.8.1973 Bizertassa, Tunisiassa. Lisätietoja: Karkotettiin Italiasta vuonna 2002. Vankilassa Tunisiassa kesäkuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.8.2006.”.

(7)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally, b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Arvonimi: šeikki. Syntymäaika: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Syntymäpaikka: Mombasa, Kenia. Kenian kansalainen. Passin numero: A163012 (Kenian passi). Henkilötunnus 8534714 (Kenian henkilötodistus, joka on myönnetty 14.11.1996). Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen Pakistanissa tammikuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.” seuraavasti:

”Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Arvonimi: šeikki. Syntymäaika: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Syntymäpaikka: Mombasa, Kenia. Kenian kansalainen. Passin nro: A163012 (Kenian passi). Henkilötunnus: 8534714 (Kenian henkilötodistus, joka on myönnetty 14.11.1996). Muita tietoja: Vahvistettu kuolleen 1.1.2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.”.


SÄÄDÖKSET, JOIDEN JULKAISEMINEN EI OLE PAKOLLISTA

15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/69


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty komission puheenjohtajan suostumuksella,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2009,

unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittämisestä

(2009/950/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Catherine ASHTON nimitettiin 1 päivänä joulukuuta 2009 unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi 1 päivänä joulukuuta 2009 alkavaksi ja tällä hetkellä virassa olevan komission toimikauden lopussa päättyväksi kaudeksi.

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti Euroopan parlamentti äänestää komission puheenjohtajaksi valitun, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja muiden komission jäsenten hyväksymisestä yhtenä kokoonpanona.

(3)

Olisi nimitettävä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tällä hetkellä virassa olevan komission toimikauden lopussa alkavaksi ja 31 päivänä lokakuuta 2014 päättyväksi kaudeksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Catherine ASHTON nimitetään unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi tällä hetkellä virassa olevan komission toimikauden lopussa alkavaksi ja 31 päivänä lokakuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja antaa tämän päätöksen tiedoksi Catherine ASHTONille.

Se tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2009.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN ROMPUY


15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/70


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä joulukuuta 2009,

sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2006/766/EY liitteiden I ja II muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9870)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/951/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 säädetään, että eläinperäisiä tuotteita voidaan tuoda ainoastaan sellaisesta kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta, joka on kyseisen asetuksen mukaisesti laaditussa luettelossa. Lisäksi siinä vahvistetaan simpukoiden, vaippaeläinten, piikkinahkaisten ja merikotiloiden sekä kalastustuotteiden tuontia kolmansista maista koskevat erityisedellytykset.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 säädetään, että kun tällaisia luetteloja laaditaan ja saatetaan ajan tasalle, on kiinnitettävä huomiota kolmansissa maissa tehtyihin unionin tarkastuksiin ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten antamiin takeisiin rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (2) vahvistettujen unionin rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä koskevien sääntöjen noudattamisesta tai vastaavien sääntöjen olemassaolosta.

(3)

Sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta 6 päivänä marraskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/766/EY (3) luetellaan ne kolmannet maat, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut perusteet ja jotka siitä syystä pystyvät takaamaan, että kyseiset Euroopan unioniin viedyt tuotteet täyttävät unionin lainsäädännössä kuluttajien terveyden suojelemiseksi asetetut terveyttä koskevat edellytykset. Kyseisen päätöksen liitteessä I on luettelo kolmansista maista, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita missä tahansa muodossa, ja sen liitteessä II on luettelo kolmansista maista ja alueista, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita missä tahansa muodossa.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä 5 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (4) säädetään toimenpiteistä 31 päivänä joulukuuta 2009 päättyvän siirtymäkauden ajaksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluu asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklan 1 kohtaa koskeva poikkeus, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat sallia simpukoiden tuonnin maista, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä I, ja kalastustuotteiden tuonnin maista, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä II, edellyttäen muun muassa, että kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut asianomaiselle jäsenvaltiolle takeet siitä, että kyseiset tuotteet on hankittu edellytyksin, jotka vastaavat vähintään unionin tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavia edellytyksiä.

(5)

Kanada sisältyy tällä hetkellä asetuksen (EY) N:o 2076/2005 liitteessä I olevaan luetteloon. Euroopan unioniin vietäväksi tarkoitettujen simpukoiden tuotannon valvontajärjestelmän arvioimiseksi Kanadassa tehdyt unionin tarkastukset, joista viimeisin tehtiin vuonna 2009, sekä eläviä simpukoita koskevien Kanadan ja unionin vaatimusten keskinäistä vastaavuutta koskevalla 17 päivänä joulukuuta 1998 tehdyllä kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevalla Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisellä sopimuksella (5) perustetun yhteisen hallintokomitean suositus osoittavat, että Euroopan unioniin tarkoitettuihin eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin Kanadassa sovellettavat edellytykset vastaavat unionin asianomaisessa lainsäädännössä säädettyjä edellytyksiä.

(6)

Grönlanti sisältyy tällä hetkellä asetuksen (EY) N:o 2076/2005 liitteessä I olevaan luetteloon. Euroopan unioniin vietäväksi tarkoitettujen simpukoiden tuotannon valvontajärjestelmän arvioimiseksi Grönlannissa tehdyt unionin tarkastukset, joista viimeisin tehtiin vuonna 2009, sekä Grönlannin toimivaltaisen viranomaisen antamat takeet osoittavat, että Euroopan unioniin tarkoitettuihin eläviin simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin kyseisessä kolmannessa maassa sovellettavat edellytykset vastaavat unionin asianomaisessa lainsäädännössä säädettyjä edellytyksiä. Grönlanti olisi sen vuoksi lisättävä päätöksen 2006/766/EY liitteessä I olevaan luetteloon.

(7)

Euroopan unioniin vietäväksi tarkoitettujen simpukoiden tuotannon valvontajärjestelmän arvioimiseksi Yhdysvalloissa tehdyt unionin tarkastukset, joista viimeisin tehtiin vuonna 2009, osoittavat, että eläviin simpukoihin Yhdysvalloissa ja unionissa sovellettavissa edellytyksissä on eroja, mutta tarkastuksissa ei todettu ihmisten terveydelle aiheutuvaa vakavaa vaaraa, Meksikonlahden pyyntialuetta lukuun ottamatta. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat sopineet tutkivansa eläviä simpukoita koskevien Yhdysvaltojen ja unionin edellytysten keskinäisen vastaavuuden. Sen vuoksi on aiheellista sallia väliaikaisesti simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti Yhdysvalloista Euroopan unioniin, lukuun ottamatta Meksikonlahdella pyydettyjä simpukoita. Tätä väliaikaista lupaa olisi tarkasteltava uudelleen kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta, ja tarkastelussa olisi otettava huomioon eläviä simpukoita koskevien, Yhdysvalloissa ja unionissa säädettyjen edellytysten vastaavuutta koskevan tutkimuksen tulokset.

(8)

Angola, Azerbaidžan, Benin, Kongo, Eritrea, Israel, Myanmar, Salomonsaaret, Saint Helena ja Togo sisältyvät tällä hetkellä asetuksen (EY) N:o 2076/2005 liitteessä II olevaan luetteloon. Euroopan unioniin vietäväksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuotannon valvontajärjestelmän arvioimiseksi tehdyt unionin tarkastukset, joista viimeisin Angolaa koskeva tarkastus tehtiin vuonna 2007, Azerbaidžania koskeva vuonna 2007, Beniniä koskeva vuonna 2009, Kongoa koskeva vuonna 2009, Eritreaa koskeva vuonna 2008, Israelia koskeva vuonna 2009, Myanmaria koskeva vuonna 2009, Salomonsaaria koskeva vuonna 2007, Saint Helenaa koskeva vuonna 2003 ja Togoa koskeva vuonna 2009, sekä Angolan, Azerbaidžanin (ainoastaan kaviaari), Beninin, Kongon (ainoastaan merellä pyydetyt, peratut (tarvittaessa), jäädytetyt ja lopulliseen pakkaukseen pakatut kalastustuotteet), Eritrean, Israelin, Myanmarin (ainoastaan luonnosta pyydystetyt, jäädytetyt kalastustuotteet), Salomonsaarten, Saint Helenan ja Togon (ainoastaan elävät hummerit) toimivaltaisten viranomaisten antamat takeet osoittavat, että Euroopan unioniin tarkoitettuihin kalastustuotteisiin kyseisissä kolmansissa maissa sovellettavat edellytykset vastaavat unionin asianomaisessa lainsäädännössä säädettyjä edellytyksiä. Kyseiset kolmannet maat olisi sen vuoksi lisättävä päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevaan luetteloon.

(9)

Jotta voidaan ottaa huomioon kyseisten kolmansien maiden antamissa takeissa olevat erot, päätöksen 2006/766/EY liitteissä I ja II olevissa luetteloissa on tarpeen säätää tietyistä rajoituksista.

(10)

Saint Helena, Tristan da Cunha ja Ascension muodostavat yhden ainoan merentakaisen alueen. Koska nämä saaret kuitenkin sijaitsevat kaukana toisistaan ja koska niitä käytännössä hallitaan erillisesti, ne ovat päättäneet asettaa erilliset toimivaltaiset viranomaiset vastaamaan kalastustuotteiden turvallisuudesta. Tämän vuoksi Saint Helenan sisällyttäminen luetteloon kolmantena maana, josta kalastustuotteiden tuonti on sallittu, ei koske Tristan da Cunhaa eikä Ascensionia.

(11)

Unionin lainsäädännön selkeyttämiseksi päätöksen 2006/766/EY liitteiden I ja II otsikoita olisi muutettava. Liitteen I otsikosta olisi käytävä selkeästi ilmi, että elävien, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua ainoastaan kyseisessä liitteessä luetelluista kolmansista maista. Liitteen II otsikosta olisi käytävä selkeästi ilmi, että kyseinen liite koskee eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (6) liitteessä I olevassa 3.1 kohdassa määriteltyjen kalastustuotteiden tuontia, lukuun ottamatta niitä, joita tämän päätöksen liite I koskee. Tämän eron tekeminen on tarpeen, sillä näihin kahteen tuoteryhmään sovellettavat unionin vaatimukset eroavat toisistaan.

(12)

Sen vuoksi päätöstä 2006/766/EY olisi muutettava.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/766/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

korvataan liitteen I otsikko seuraavasti:

”LIITE I

Luettelo kolmansista maista, joista elävien, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua  (7)

b)

lisätään seuraavat Kanadaa koskevat tiedot Australiaa koskevien tietojen jälkeen:

”CA

KANADA”

 

c)

lisätään seuraavat Grönlantia koskevat tiedot Chileä koskevien tietojen jälkeen:

”GL

GRÖNLANTI”

 

d)

lisätään seuraavat Yhdysvaltoja koskevat tiedot Turkkia koskevien tietojen jälkeen:

”US

AMERIKAN YHDYSVALLAT

Vain 1 päivään heinäkuuta 2010 asti

ja

lukuun ottamatta Floridan, Texasin, Mississipin, Alabaman ja Louisianan osavaltioista pyydettyjen simpukoiden tuontia.”

2)

Korvataan päätöksen 2006/766/EY liite II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53.

(4)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.

(5)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 3.

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. Liitteessä I olevan 3.1 kohdan mukaan ’kalastustuotteilla’ tarkoitetaan kaikkia luonnonvaraisia tai viljeltyjä meren tai makean veden eläimiä (lukuun ottamatta eläviä simpukoita, eläviä piikkinahkaisia, eläviä vaippaeläimiä ja eläviä merikoteloja ja kaikkia nisäkkäitä, matelijoita ja sammakoita) sekä kaikkia niiden syötäviä muotoja, osia ja niistä saatuja tuotteita.

(7)  Mukaan lukien ne, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) liitteessä I olevassa 3.1 kohdassa määriteltyihin kalastustuotteisiin.”


LIITE

”LIITE II

Luettelo kolmansista maista ja alueista, joista muiden kuin tämän päätöksen liitteessä I mainittujen kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua

(Asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklassa tarkoitetut maat ja alueet)

ISO-koodi

Maa

Rajoitukset

AE

ARABIEMIIRIKUNNAT

 

AG

ANTIGUA JA BARBUDA

Ainoastaan elävät hummerit

AL

ALBANIA

 

AM

ARMENIA

Ainoastaan elävät ravut, lämpökäsitellyt muut kuin viljellyt ravut ja pakastetut muut kuin viljellyt ravut

AN

ALANKOMAIDEN ANTILLIT

 

AO

ANGOLA

 

AR

ARGENTIINA

 

AU

AUSTRALIA

 

AZ

AZERBAIDŽAN

Ainoastaan kaviaari

BA

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

 

BD

BANGLADESH

 

BJ

BENIN

 

BR

BRASILIA

 

BS

BAHAMA

 

BY

VALKO-VENÄJÄ

 

BZ

BELIZE

 

CA

KANADA

 

CG

KONGO

Ainoastaan merellä pyydetyt, peratut (tarvittaessa), jäädytetyt ja lopulliseen pakkaukseen pakatut kalastustuotteet

CH

SVEITSI

 

CI

NORSUNLUURANNIKKO

 

CL

CHILE

 

CN

KIINA

 

CO

KOLUMBIA

 

CR

COSTA RICA

 

CU

KUUBA

 

CV

KAP VERDE

 

DZ

ALGERIA

 

EC

ECUADOR

 

EG

EGYPTI

 

ER

ERITREA

 

FK

FALKLANDINSAARET

 

GA

GABON

 

GD

GRENADA

 

GH

GHANA

 

GL

GRÖNLANTI

 

GM

GAMBIA

 

GN

GUINEA

Ainoastaan kalastustuotteet, joita ei ole valmistettu tai jalostettu muulla tavoin kuin poistamalla pää, perkaamalla, jäähdyttämällä tai pakastamalla. Komission päätöksellä 94/360/EY (EYVL L 158, 25.6.1994, s. 41) säädettyä alennettua fyysisten tarkastusten frekvenssiä ei sovelleta.

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONGKONG

 

HN

HONDURAS

 

HR

KROATIA

 

ID

INDONESIA

 

IL

ISRAEL

 

IN

INTIA

 

IR

IRAN

 

JM

JAMAIKA

 

JP

JAPANI

 

KE

KENIA

 

KR

ETELÄ-KOREA

 

KZ

KAZAKSTAN

 

LK

SRI LANKA

 

MA

MAROKKO

 

ME

MONTENEGRO

 

MG

MADAGASKAR

 

MM

MYANMAR

Ainoastaan luonnosta pyydystetyt, jäädytetyt kalastustuotteet (meren tai makean veden kalat, katkaravut)

MR

MAURITANIA

 

MU

MAURITIUS

 

MV

MALEDIIVIT

 

MX

MEKSIKO

 

MY

MALESIA

 

MZ

MOSAMBIK

 

NA

NAMIBIA

 

NC

UUSI-KALEDONIA

 

NG

NIGERIA

 

NI

NICARAGUA

 

NZ

UUSI-SEELANTI

 

OM

OMAN

 

PA

PANAMA

 

PE

PERU

 

PF

RANSKAN POLYNESIA

 

PG

PAPUA-UUSI-GUINEA

 

PH

FILIPPIINIT

 

PM

SAINT-PIERRE JA MIQUELON

 

PK

PAKISTAN

 

RS

SERBIA

Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244

Ainoastaan tuoreet kokonaiset kalat luonnonvaraisista merisaaliista

RU

VENÄJÄ

 

SA

SAUDI-ARABIA

 

SB

SALOMONSAARET

 

SC

SEYCHELLIT

 

SG

SINGAPORE

 

SH

SAINT HELENA

Lukuun ottamatta Tristan da Cunhan ja Ascensionin saaria

 

SN

SENEGAL

 

SR

SURINAME

 

SV

EL SALVADOR

 

TG

TOGO

Ainoastaan elävät hummerit

TH

THAIMAA

 

TN

TUNISIA

 

TR

TURKKI

 

TW

TAIWAN

 

TZ

TANSANIA

 

UA

UKRAINA

 

UG

UGANDA

 

US

YHDYSVALLAT

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIETNAM

 

YE

JEMEN

 

YT

MAYOTTE

 

ZA

ETELÄ-AFRIKKA

 

ZW

ZIMBABWE”

 


15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/76


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä joulukuuta 2009,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9909)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/952/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2008/855/EY (3) säädetään tietyistä klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteistä kyseisen päätöksen liitteessä esitetyissä jäsenvaltioissa tai niiden alueilla.

(2)

Päätöksen 2008/855/EY 7 artiklassa säädetään, että kyseisen päätöksen liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta peräisin olevaa tuoretta sianlihaa ja tästä sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita ei saa lähettää muihin jäsenvaltioihin asianomaisista jäsenvaltioista, joilla on kyseisiä alueita.

(3)

Päätöstä 2008/855/EY sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009. Kun otetaan huomioon tautitilanne tietyillä Bulgarian, Saksan, Ranskan, Unkarin ja Slovakian alueilla, on aiheellista jatkaa päätöksen soveltamisaikaa 31 päivään joulukuuta 2011.

(4)

Eläinten terveyttä koskevista siirtymätoimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi Romaniassa 14 päivänä marraskuuta 2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/779/EY (4) pyrittiin estämään klassisen sikaruton leviäminen Romaniasta muihin jäsenvaltioihin. Päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009.

(5)

Romania on toimittanut komissiolle tietoja, jotka osoittavat, että klassisen sikaruton tilanne on kyseisessä jäsenvaltiossa parantunut merkittävästi. Käytettävissä olevien tietojen perusteella Romaniaan olisi kuitenkin edelleen sovellettava klassiseen sikaruttoon liittyviä eläinten terveyttä koskevia lisätoimenpiteitä. Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää Romania päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevaan III osaan. Romanian sisällyttämistä päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevaan III osaan olisi tarkasteltava uudelleen niiden tulosten perusteella, jotka saadaan Romaniassa vuoden 2010 alkupuoliskolla toteutettavasta unionin tarkastuksesta.

(6)

Jotta voitaisiin taata sellaisen tuoreen sianlihan ja sellaisten tuoretta sianlihaa sisältävien tai siitä koostuvien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden turvallisuus, jotka saapuvat päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevassa III osassa luetelluille alueille alueilta, joita ei luetella kyseisessä osassa, toimivaltaisen viranomaisen olisi hyväksyttävä tällaisia tuotteita tuottavat, varastoivat ja jalostavat laitokset ja niistä olisi ilmoitettava komissiolle. Tällaisen lihan ja tällaisten raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden tuotanto, varastointi ja jalostus olisi lisäksi pidettävä erillään kyseisen päätöksen liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta peräisin olevaa lihaa sisältävien tai siitä koostuvien muiden tuotteiden tuotannosta, varastoinnista ja jalostuksesta.

(7)

Jotta voitaisiin taata sellaisen tuoreen sianlihan ja sellaisten tuoretta sianlihaa sisältävien tai siitä koostuvien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden jäljitettävyys, jotka saapuvat päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevassa III osassa luetelluille alueille alueilta, joita ei luetella kyseisessä osassa, kyseinen liha ja kyseiset raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet olisi merkittävä asianmukaisesti. Tuore sianliha olisi siksi varustettava terveysmerkillä, josta säädetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (5) liitteessä I olevan I jakson III luvussa. Tällaista sianlihaa sisältävät raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet olisi varustettava tunnistusmerkillä, josta säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (6) liitteessä II olevassa I jaksossa.

(8)

Sen vuoksi päätöstä 2008/855/EY olisi muutettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2008/855/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Tuoreen sianlihan ja siitä koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettäminen liitteessä olevassa III osassa lueteltujen alueiden ulkopuolisilta alueilta muihin jäsenvaltioihin

1.   Jäsenvaltiot, joilla on tämän päätöksen liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita, voivat sallia liitteessä olevassa III osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevilta tiloilta peräisin olevan tuoreen sianlihan sekä tällaisesta sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettämisen muihin jäsenvaltioihin, jos liha, raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet tuotetaan, varastoidaan ja jalostetaan laitoksissa,

a)

jotka toimivaltainen viranomainen hyväksyy tarkoitusta varten ja jotka ilmoitetaan komissiolle;

b)

joissa tuotanto, varastointi ja jalostus pidetään erillään liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta peräisin olevasta lihasta koostuvista tai sitä sisältävistä muista tuotteista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuore sianliha on merkittävä asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa säädetyn mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet on merkittävä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa säädetyn mukaisesti.”

2)

Korvataan 15 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2009” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2011”.

3)

Lisätään liitteessä olevaan III osaan seuraava merkintä:

Romania

Koko Romanian alue.”

2 artikla

Päätöksen 1 artiklan 3 alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUVL L 302, 13.11.2008, s. 19.

(4)  EUVL L 314, 15.11.2006, s. 48.

(5)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.


15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/78


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä joulukuuta 2009,

päätöksen 2007/716/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä liha- ja maitoalan laitoksista Bulgariassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9906)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/953/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätös 2007/716/EY (2) koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 852/2004 (3) ja (EY) N:o 853/2004 (4) säädettyjä rakenteellisia vaatimuksia koskevia siirtymätoimenpiteitä tietyissä liha- ja maitoalan laitoksissa Bulgariassa. Laitosten siirtymävaiheen aikana niistä peräisin olevia tuotteita saisi saattaa ainoastaan kotimaan markkinoille tai käyttää jatkojalostukseen siirtymävaiheen piiriin kuuluvissa Bulgarian laitoksissa.

(2)

Bulgarian toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan tietyt liha- ja maitoalan laitokset ovat lopettaneet toimintansa tai ovat saattaneet päätökseen uudenaikaistamisprosessinsa ja ovat nyt täysin unionin lainsäädännön mukaisia. Kyseiset laitokset olisi siksi poistettava siirtymävaiheen piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(3)

Päätöksen 2007/716/EY liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/716/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EUVL L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2007/716/EY liite seuraavasti:

1)

Poistetaan seuraavat lihantuotantolaitoksia koskevat kohdat:

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

”2.

BG 0101003

ET ’Saray-73-Georgi Belezhkov’

gr.Razlog

Promishlena zona ’Zapad’

9.

BG 0201019

ET ’Viatex-V.Slavov’

gr. Sungurlare

ul. ’Tundzha’ 7

14.

BG 0301014

ET ’Valeria-94’

s. Kamenar

obl. Varna

22.

BG 0601001

’Ivagus’ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

29.

BG 0801011

’Miit’ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

36.

BG 1001003

’Evromiyt end milk’ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

55.

BG 1701001

’Kolevi’ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

59.

BG 1801012

’Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest’ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

64.

BG 2001001

’Eko Asorti-05’ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

72.

BG 2301008

’Aldagot’ OOD

gr. Kostinbrod

ul. ’Lomsko shose’ 95

73.

BG 2301009

ET ’Murgash 91-Tatyana Georgieva’

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET ’Despina-9’

gr. Kostinbrod

ul. ’Aleksandar Stamboliiski’ 62A

89.

BG 2801020

’Ivkota’ EOOD

gr. Yambol,

ul. ’Bitolya’ 60

91.

BG 0202006

’Ekvator’ EOOD

gr. Burgas ul. ’Chataldzha’ 52

99.

BG 0402008

’Megalodon’ OOD

gr. Kilifarevo

120.

BG 2002001

ET ’Slavi Danev’

gr. Nova Zagora

zh.k. ’Zagore’ 1

121.

BG 2002003

TD ’Momchevi i sie’

gr. Sliven

kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD ’Euro Balkan Fuud’

gr. Sofia

kv. Levski, ul. ’546’ bl.10 A

128.

BG 2202029

’Givis’ OOD

gr. Sofia

ul. ’V. Hanchev’ 11

137.

BG 0305013

ET ’Aleko-Al. Aleksandrov’

gr. Varna

ul. ’T.Peyachevich’ 3

138.

BG 0305030

ET ’Dari’

gr. Varna

kv. ’Asparuhovo’

ul. ’Kishinev’ 21

152.

BG 0605021

’Orbita’ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

155.

BG 0805012

ET ’Diana Hristova’

gr. Balchik

ul. ’Asen Petrov’ 21

160.

BG 1005009

’Reksim 99’ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

163.

BG 1305014

ET ’Medi-Emil Dimitrov’

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

’Marineli’ OOD

gr. Velingrad

kv. ’Industrialen’

189.

BG 2205069

’Slavchev 2000’ EOOD

gr. Sofia

ul. ’Sofroniy Vrachanski’ 12

201.

BG 2705007

OOD ’Kapsikum-I’

gr. Shumen

bul. ’Madara’ 26

202.

BG 2705008

ET ’Georgi Krastev’

gr. Shumen

ul. ’Industrialna baza’

208.

BG 0104004

’Mes-Ko’ EOOD

gr. Petrich,

ul. ’Mesta’ 15

214.

BG 0204015

’PART’ OOD

gr. Burgas,

ul. ’Angel Kanchev’ 29

217.

BG 0204021

’Ekvator’ EOOD

gr. Burgas

ul. ’Chataldzha’ 52

225.

BG 0304037

’Zhar’ OOD

S. Slanchevo

obl. Varna

235.

BG 0504001

’ADANIS’ EOOD

gr. Vidin

ul ’Targovska’ 2

251.

BG 1004001

’K + M’ OOD

gr. Kyustendil

ul. ’Petar Beron’ 26

252.

BG 1104001

’Slavi mes’ OOD

gr. Lovech

kv. ’Goznitsa’

255.

BG 1104006

ET ’Minko Cholakov-H. Cholakov’

s. Dobrodan

obsht. Troyan

259.

BG 1204006

ZPTK ’Rik-98’

s. Vinishte

obl. Montana

265.

BG 1304002

ET ’Yavor Luks’

gr. Pazardzhik

ul. ’Sintievsko shose’ 2

266.

BG 1304013

’Rodopa Pazardzhik’ AD

gr. Pazardzhik

ul ’D. Debelyanov’ 46

271.

BG 1404006

’Benet’ OOD

gr. Breznik

281.

BG 1604012

’Tri star treyding’ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

301.

BG 1804006

’TIS-98’ OOD

gr. Ruse,

ul. ’Malyovitsa’ 33

304.

BG 1804019

SD ’Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie’

s. Shtraklev

obl. Ruse

312.

BG 2004016

’Momchevi i sie’ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

’Ekoprom’ OOD

gr. Sliven

kv. ’Industrialen’ 10B

314.

BG 2004019

’Kooperatsia Megakol’

gr. Nova Zagora

kv. ’Industrialen’

330.

BG 2204080

’Bitolya’ OOD

gr. Sofia

ul. ’Kazbeg’ 14a

337.

BG 2204108

ET ’Alto-Emil Petrov’

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

’SS-ADLER’ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

341.

BG 2304002

’Nikas’ AD

gr. Botevgra

ul.’Tsar Ivan Shishman’ 39

346.

ВG 2404016

’Iveko’ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

350.

ВG 2404029

’KEN’ AD

gr. St. Zagora

kv. ’Industrialen’

361.

BG 2604012

SD ’Bairche-Stoychevi i sie’

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

366.

BG 2604020

’Toska’ OOD

gr. Haskovo

mestnost ’Balakli’

373.

BG 2804003

’Doni-M’ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska”

2)

Poistetaan seuraavat maidontuotantolaitoksia koskevat kohdat:

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

”40.

BG 2412033

’Gospodinovi’ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

’Stelimeks’ EOOD

s. Asen

72.

0312025

’Dzhenema’ EOOD

s. Gen.Kiselovo

81.

0712003

’Elvi’ OOD

s. Velkovtsi

obsht. Gabrovo

88.

0912015

’Anmar’ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

0912016

OOD ’Persenski’

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

91.

1012014

ET ’Georgi Gushterov DR’

s. Yahinovo

92.

1012018

’Evro miyt end milk’ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

’Matev-Mlekoprodukt’ OOD

s. Goran

94.

1112012

’Stilos’ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET ’Rima-Rumen Borisov’

s. Vrabevo

102.

1312023

’Inter-D’ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET ’Mezmedin Halil-46’

s. Sarnitsa

113.

1612049

’Alpina-Milk’ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD ’Ikay’

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

148.

2112008

MK ’Rodopa milk’

s. Smilyan

obsht. Smolyan

170.

2412007

’Inikom’ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

174.

2412039

’Penchev’ EOOD

gr. Chirpan

ul. ’Septemvriytsi’ 58

179.

2512016

’Milktreyd-BG’ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

181.

2512021

’Keya-Komers-03’ EOOD

s. Svetlen

197.

BG 1318007

ET ’Palmite-Vesela Popova’

gr. Strelcha

ul. ’Osvobozhdenie’ 17

201.

BG 1518005

ET ’Kris-88-Emil Todorov’

gr. Pleven

ul. ’Grenaderska’ 97

203.

BG 1618040

’Galko’ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv”


Oikaisuja

15.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/83


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1205/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta metatiedon osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 326, 4. joulukuuta 2008 )

Sivulla 12 poistetaan alaotsikko ”(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)”.

Sivulla 20 olevan liitteen osan D 1.3 kohdassa

korvataan:

”Paikkatietopalvelu (services)”,

seuraavasti:

”Paikkatietopalvelu (service)”.