ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.314.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 314

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
1. joulukuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1158/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1159/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, vilja-alalla 1 päivänä joulukuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1160/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1161/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II muuttamisesta teurastamotoimintaa harjoittaville elintarvikealan toimijoille toimitettavien elintarvikeketjua koskevien tietojen osalta ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1162/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä ( 1 )

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1163/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta ( 1 )

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1164/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 18 osalta ( 1 )

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1165/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 4 ja IFRS 7 osalta ( 1 )

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1166/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta ja oikaisemisesta

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1167/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1168/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1169/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklassa säädettyjen terveysväitteiden hyväksyntää koskevien hakemusten soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 353/2008 muuttamisesta ( 1 )

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1170/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina ( 1 )

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1171/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 9 ja kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 39 osalta ( 1 )

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1172/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen 5000 tonnin määrän jaosta kansallisina taattuina määrinä markkinointivuonna 2009/2010 Tanskan, Irlannin, Kreikan, Italian ja Luxemburgin kesken

47

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1173/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, durumvehnän ja riisin interventiokeskusten nimeämisestä

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1174/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 34 a ja 37 artiklan täytäntöönpanoa koskevista säännöistä neuvoston direktiivin 2008/9/EY mukaisen arvonlisäveron palauttamisen osalta

50

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1175/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Aglio Bianco Polesano (SAN)]

60

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1176/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Redykołka (SAN)]

62

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1177/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta ( 1 )

64

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/152/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta siltä osin, kuin se koskee karbendatsiimi-tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I asetettua määräaikaa ( 1 )

66

 

*

Komission direktiivi 2009/153/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaineen hydrolysoidut proteiinit nimen ja puhtauden osalta ( 1 )

67

 

*

Komission direktiivi 2009/154/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta syflufenamidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

69

 

*

Komission direktiivi 2009/155/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta metatsakloori-tehoaineelta edellytetyn puhtausasteen osalta ( 1 )

72

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/857/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta 1 päivän marraskuuta 2014 ja 31 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana sekä 1 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen

73

 

 

Komissio

 

 

2009/858/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2009, eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2009 ja päätöksen 2008/897/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista eräiden jäsenvaltioiden kyseisellä päätöksellä ja päätöksellä 2009/560/EY hyväksyttyihin ohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, difenyyliamiinin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9262)  ( 1 )

79

 

 

2009/860/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, triatsoksidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9271)  ( 1 )

81

 

 

2009/861/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9282)  ( 1 )

83

 

 

2009/862/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, päätöksen 2008/866/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9326)  ( 1 )

90

 

 

2009/863/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rehu- ja elintarvikevalvonnan alalla tietyille yhteisön vertailulaboratorioille myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2010 (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuivatun lihan tuonnista yhteisöön tietyistä Etelä-Afrikan osista ja Uruguaysta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9362)  ( 1 )

97

 

 

2009/865/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden metaflumitsonin ja gamma-syhalotriinin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9366)  ( 1 )

100

 

 

2009/866/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, muuntogeenistä maissia MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9399)  ( 1 )

102

 

 

2009/867/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskevasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 ja jonka voimassaoloa on viimeksi jatkettu ja jota on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1095/2005, sekä komission asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetun polkumyyntitullin suspendoimisen kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9406)

106

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1158/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

LA

36,8

MA

36,7

MK

52,7

TR

63,0

ZZ

47,3

0707 00 05

MA

59,4

TR

80,0

ZZ

69,7

0709 90 70

MA

34,1

TR

128,4

ZZ

81,3

0805 20 10

MA

72,6

ZZ

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

39,1

MA

63,0

TR

78,0

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

70,7

ZZ

65,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

22,6

US

100,5

ZA

125,2

ZZ

94,9

0808 20 50

CN

39,2

TR

91,0

US

258,9

ZZ

129,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1159/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

vilja-alalla 1 päivänä joulukuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivänä joulukuuta 2009 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 1 päivänä joulukuuta 2009.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivästä joulukuuta 2009 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

14,17

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

37,85

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

17,53

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

17,53

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

37,85


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

13.11.2009-27.11.2009

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

152,42

103,68

FOB-hinta USA

128,00

118,00

98,00

75,75

Palkkio Meksikon-lahdella

14,49

Palkkio Suurilla järvillä

13,89

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

22,76 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

44,86 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1160/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1146/2009 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 312, 27.11.2009, s. 40.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2009

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

35,70

0,58

1701 11 90 (1)

35,70

4,19

1701 12 10 (1)

35,70

0,44

1701 12 90 (1)

35,70

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1161/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II muuttamisesta teurastamotoimintaa harjoittaville elintarvikealan toimijoille toimitettavien elintarvikeketjua koskevien tietojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetaan eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat erityiset hygieniasäännöt. Etenkin asetuksen liitteessä II olevassa III jaksossa edellytetään, että teurastamotoimintaa harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on pyydettävä, vastaanotettava ja tarkastettava elintarvikeketjua koskevat tiedot kaikkien teurastamoon lähetettyjen tai lähetettäväksi tarkoitettujen eläinten osalta lukuun ottamatta luonnonvaraista riistaa, ja toimittava näiden tietojen mukaisesti.

(2)

Kyseisen jakson 2 kohdassa säädetään, että mainituille toimijoille on toimitettava elintarvikeketjua koskevat tiedot vähintään 24 tuntia ennen eläinten saapumista teurastamoon lukuun ottamatta kyseisen jakson 7 kohdassa tarkoitettuja tapauksia. Mainitussa 7 kohdassa säädetään, että tiedot voidaan toimivaltaisen viranomaisen luvalla toimittaa teurastamoon eläimen mukana eikä vähintään 24 tuntia aiemmin, mikäli kyseessä on kyseisessä kohdassa mainittu eläin.

(3)

Koska asetuksella (EY) N:o 853/2004 käyttöön otettu elintarvikeketjua koskevien tietojen toimittaminen on uusi elintarvikealan toimijoita koskeva vaatimus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä 5 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (2) säädetään kyseisen vaatimuksen täysimääräistä toimeenpanoa koskevasta siirtymäkaudesta.

(4)

Sujuvaa tiedonkulkua maatilalta teurastamoon helpotetaan erityisesti asetuksen (EY) N:o 2076/2005 8 artiklan 2 kohdalla, jonka nojalla voidaan poiketa asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevan III jakson 2 kohdassa säädetystä vaatimuksesta toimittaa elintarvikeketjua koskevat tiedot 24 tuntia ennen eläimen saapumista teurastamoon, mikäli toimivaltainen viranomainen tämän sallii ja mikäli tämä ei vaaranna kyseisen asetuksen tavoitteita.

(5)

Kokemus on osoittanut, että toimivaltaisten viranomaisten oikeus tapauskohtaisesti lisätä niitä tapauksia, joissa elintarvikeketjua koskevat tiedot voidaan toimittaa teurastamoon kyseisten eläinten mukana eikä 24 tuntia etukäteen, on helpottanut elintarvikeketjua koskevia tietoja koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa. Näin ollen tästä siirtymäjärjestelystä on aiheellista tehdä pysyvä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevan III jakson 7 kohta seuraavasti:

”7

Elintarvikeketjua koskevat tiedot voidaan toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja edellyttäen, että tämän asetukset tavoitteet eivät vaarannu, toimittaa kaikkien eläinlajien osalta teurastamoon alle 24 tuntia ennen kyseisten eläinten saapumista teurastamoon tai näiden eläinten mukana.

Kaikki elintarvikeketjua koskevat tiedot seikoista, joiden tiedetään voivan aiheuttaa vakavia häiriöitä teurastamon toiminnassa, on kuitenkin saatettava teurastamotoimintaa harjoittavan elintarvikealan toimijan tietoon hyvissä ajoin ennen eläinten saapumista teurastamoon, jotta elintarvikealan toimija pystyy ottamaan tiedot huomioon teurastamon toiminnan suunnittelussa.

Teurastustoimintaa harjoittavan elintarvikealan toimijan on arvioitava asiaankuuluvat tiedot ja toimitettava vastaanottamansa elintarvikeketjua koskevat tiedot virkaeläinlääkärille. Eläimiä ei saa teurastaa tai käsitellä ennen kuin virkaeläinlääkäri antaa siihen luvan.”


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1162/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (2) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (3) ja erityisesti sen 63 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja toisen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 852/2004 (4), (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 säädetään huomattavista muutoksista sääntöihin ja menettelyihin, joita elintarvikealan toimijoiden ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava. Asetuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006. Joidenkin näiden toimenpiteiden soveltaminen välittömästi kyseisestä päivämäärästä lähtien olisi joissakin tapauksissa aiheuttanut käytännön ongelmia.

(2)

Jotta uusien sääntöjen ja menettelyjen täysimääräinen täytäntöönpano sujuisi ongelmitta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä 5 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (5) säädetään tietyistä, 31 päivänä joulukuuta 2009 päättyvän siirtymäkauden ajan sovellettavista siirtymäjärjestelyistä. Siirtymäkauden pituuden määrittelyn yhteydessä otettiin huomioon näiden hygieniaa koskevien säännösten uudelleentarkastelu.

(3)

Asetuksissa (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 säädetään, että komission on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle 20 päivään toukokuuta 2009 mennessä kertomus, jossa tarkastellaan uusien hygieniasäännösten täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia.

(4)

Kertomus toimitettiin heinäkuussa 2009. Kertomuksessa ei kuitenkaan ehdoteta yksityiskohtaisia ratkaisuja raportoituihin ongelmiin, eikä sen yhteydessä esitetä lainsäädäntöehdotuksia. Todettujen vaikeuksien perusteella komissio harkitsee, ovatko lainsäädäntöehdotukset elintarvikehygienia-asetusten kehittämiseksi tarpeen.

(5)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimistosta, jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta ja asianomaisilta eurooppalaisilta elintarvikealan toimijoilta saatujen tietojen perusteella tietyt asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetyt siirtymäjärjestelyt olisi pidettävä voimassa siihen saakka, kunnes uudelleentarkastelumenettely saadaan päätökseen.

(6)

Sen vuoksi olisi säädettävä ylimääräisestä siirtymäkaudesta, jonka aikana tiettyjä asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädettyjä siirtymäjärjestelyjä sovelletaan edelleen. Yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi siirtymäkauden pituuden olisi periaatteessa oltava neljä vuotta, mutta se voi perustellussa tapauksessa olla myös lyhyempi.

(7)

Asetusta (EY) N:o 853/2004 ei sovelleta tuottajiin, jotka toimittavat tilalla teurastettujen jäniseläinten ja siipikarjan lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat kyseisen lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle tuoreena lihana. Tämän säännöksen rajoittaminen tuoreeseen lihaan ennen uudelleentarkastelun päättymistä aiheuttaisi kuitenkin ylimääräisen taakan pienille tuottajille. Sen vuoksi asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetään poikkeuksesta asetuksen (EY) N:o 853/2004 yleisiin vaatimuksiin, jotka koskevat tällaisten tuotteiden suoraa toimittamista tiettyjen edellytysten mukaisesti, rajoittamatta poikkeusta tuoreeseen lihaan. Tämä mahdollisuus olisi säilytettävä tässä asetuksessa säädetyn ylimääräisen siirtymäkauden ajan.

(8)

Asetuksissa (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 vahvistetaan joitakin sääntöjä, jotka koskevat eläinperäisten tuotteiden sekä kasviperäisiä tuotteita ja jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden tuontia yhteisöön. Asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetään siirtymäjärjestelyistä, joilla poiketaan näistä säännöistä tuotaessa yhteisöön sellaisia tuotteita, joiden osalta ei ole säädetty yhdenmukaisista yhteisöön tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista. Kyseisten vaatimusten yhdenmukaistamista ei saateta loppuun ennen 31 päivää joulukuuta 2009. Kunnes yhteisön lainsäädäntö on yhdenmukaistettu, on tarpeen säätää poikkeuksista, joita sovelletaan tässä asetuksessa vahvistetun ylimääräisen siirtymäkauden ajan.

(9)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetaan jauhelihan valmistuksessa käytettävää raaka-ainetta ja pakkausmerkintöjä koskevat tietyt vaatimukset. Asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetään kuitenkin siirtymäjärjestelyistä, joilla poiketaan näistä vaatimuksista siirtymäkauden ajan, jonka kuluessa jauhelihalle asetetut koostumusvaatimukset, erityisesti rasvapitoisuus ja sidekudoksen ja lihaproteiinin suhde, olisi arvioitava. Arvioinnin perusteella nämä vaatimukset sisällytettiin komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille (6). Komissio hyväksyi ehdotuksen 30 päivänä tammikuuta 2008 ja toimitti sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kunnes ehdotus on käsitelty loppuun, on syytä pitää voimassa poikkeukset tiettyihin jauhelihaa koskeviin vaatimuksiin tässä asetuksessa säädetyn ylimääräisen siirtymäkauden ajan.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaan laboratoriot, jotka suorittavat virallisen valvonnan yhteydessä otettujen näytteiden analyysin, on akkreditoitava. Asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 säädetään siirtymäjärjestelystä, jolla poiketaan tästä vaatimuksesta niiden laboratorioiden osalta, joihin aikaisemman yhteisön lainsäädännön mukaisesti ei sovellettu akkreditointivaatimusta. Kokemus on osoittanut, että virallisia trikiinikokeita suorittavat, teurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa sijaitsevat laboratoriot tarvitsevat lisäaikaa täydellisen akkreditoinnin hankkimiseksi, koska akkreditointimenettely on monimutkainen ja työläs. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä siirtymäjärjestelyjen jatkamisesta kyseisten laboratorioiden osalta tietyin ehdoin.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Siirtymäkausi

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä, joita sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 alkavan ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvän siirtymäkauden ajan, jäljempänä ’siirtymäkausi’.

II   LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 853/2004 TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET

2 artikla

Jäniseläinten ja siipikarjan lihan suora toimittaminen pieninä määrinä

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetään, ja rajoittamatta 1 artiklan 4 kohtaa, kyseisen asetuksen säännöksiä ei sovelleta tuottajiin, jotka toimittavat jäniseläinten ja siipikarjan lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat kyseisen lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle tuoreena lihana.

3 artikla

Tuontia koskevat terveysvaatimukset

1.   Asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiin, joiden osalta ei ole säädetty yhdenmukaisista tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista, mukaan luettuina luettelot kolmansista maista ja niiden osista sekä laitoksista, joista tapahtuva tuonti on sallittu.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava asianomaisen jäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, elintarvikealan toimijat, jotka tuovat kasviperäisiä tuotteita ja jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältäviä elintarvikkeita, vapautetaan kyseisessä artiklassa säädetystä velvollisuudesta.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on soveltuvissa tapauksissa noudatettava yhdenmukaistettuja yhteisön sääntöjä ja muutoin jäsenvaltioiden soveltamia kansallisia sääntöjä.

4 artikla

Jauhelihan koostumusnormit ja pakkausmerkintävaatimukset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan V jakson II luvun 1 kohdassa säädetään, elintarvikealan toimijan on tarkastettava laitokseen tulevat raaka-aineet sen varmistamiseksi, että ne vastaavat jäljempänä esitetyssä taulukossa annettua tuotenimikettä lopputuotteen osalta.

Taulukko

Päivittäisen keskiarvon perusteella valvottavat koostumusvaatimukset

 

Rasvapitoisuus

Sidekudos: liha–proteiinisuhde

vähärasvainen jauheliha

≤ 7 %

≤ 12

naudan jauheliha

≤ 20 %

≤ 15

sianlihaa sisältävä jauheliha

≤ 30 %

≤ 18

muiden eläinlajien jauheliha

≤ 25 %

≤ 15

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan V jakson IV luvussa säädetään, pakkausmerkinnässä on lisäksi oltava seuraavat maininnat:

”rasvapitoisuus alle…”,

”sidekudos: liha–proteiinisuhde alle…”.

3.   Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisen jauhelihan, joka ei täytä koostumusvaatimuksia, saattamisen kansallisille markkinoilleen, jos jauheliha varustetaan kansallisella merkinnällä, joka ei ole sekoitettavissa asetuksen (EY) N:o 853/2004 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin merkintöihin.

III   LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 854/2004 TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET

5 artikla

Tuontia koskevat terveysvaatimukset

Asetuksen (EY) N:o 854/2004 III lukua ei sovelleta sellaisten eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiin, joiden osalta ei ole säädetty yhdenmukaisista tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista, mukaan luettuina luettelot kolmansista maista ja niiden osista sekä laitoksista, joista tapahtuva tuonti on sallittu.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava asianomaisen jäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

IV   LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 882/2004 TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET

6 artikla

Trikiinitestausta suorittavien virallisten laboratorioiden akkreditointi

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 882/2004 12 artiklan 2 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi nimetä virallista trikiinitestausta suorittavan, teurastamossa tai riistankäsittelylaitoksessa sijaitsevan laboratorion, jolla ei ole akkreditointia, edellyttäen että laboratorio

a)

osoittaa, että se on aloittanut tarvittavat menettelyt akkreditoinnin saamiseksi ja jatkaa niitä asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti;

b)

antaa toimivaltaiselle viranomaiselle riittävät takeet siitä, että käytössä on laadunvalvontajärjestelmä niille analyyseille, jotka se suorittaa virallisen valvonnan yhteydessä.

Tätä siirtymätoimenpidettä soveltavien jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle tällaisten nimettyjen laboratorioiden akkreditoinnista kunkin vuoden lopussa.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2076/2005.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan tammikuun 1 päivästä 2010joulukuun 31 päivään 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83.

(3)  EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.

(6)  KOM(2008) 40 lopullinen.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1163/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 417/2002 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 417/2002 viitataan määritelmiin ja vaatimuksiin, jotka on esitetty alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (jäljempänä ’MARPOL-yleissopimus’) liitteessä I.

(2)

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriympäristön suojelukomitea (MEPC) tarkasteli 15 päivänä lokakuuta 2004 MARPOL-yleissopimuksen liitettä I perusteellisesti muuttamatta sen asiasisältöä. Tämä tarkistettu liite tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

(3)

MEPC muutti 24 päivänä maaliskuuta 2006 myös MARPOL-yleissopimuksen liitteessä I olevassa 21.2 säännössä vahvistettua raskasöljyjen määritelmää Tämä muutos tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 417/2002 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 417/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.

’MARPOL 73/78 -yleissopimuksella’ alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa;

2.

’öljysäiliöaluksella’ MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 1.5 säännön määritelmän mukaista öljysäiliöalusta;

3.

’kantavuudella’ MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 1.23 säännön määritelmän mukaista kantavuutta;

4.

’luokan 1 öljysäiliöaluksella’ öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 20 000 tonnia ja joka kuljettaa lastinaan raakaöljyä, polttoöljyä, raskasta dieselöljyä tai voiteluöljyä, sekä öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 30 000 tonnia ja joka kuljettaa muuta kuin edellä mainittua öljyä, ja joka ei täytä MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 18.1–18.9, 18.12–18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 ja 35.3 säännön vaatimuksia;

5.

’luokan 2 öljysäiliöaluksella’ öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 20 000 tonnia ja joka kuljettaa lastinaan raakaöljyä, polttoöljyä, raskasta dieselöljyä tai voiteluöljyä, sekä öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 30 000 tonnia ja joka kuljettaa muuta kuin edellä mainittua öljyä, ja joka täyttää MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 18.1–18.9, 18.12–18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 ja 35.3 säännön vaatimukset ja on varustettu suojaavilla erillisillä painolastisäiliöillä;

6.

’luokan 3 öljysäiliöaluksella’ öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 5 000 tonnia, mutta pienempi kuin 4 ja 5 kohdan määritelmissä mainitut kantavuudet;

7.

’yksirunkoisella öljysäiliöaluksella’ öljysäiliöalusta, joka ei ole MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan kaksoisrunkoa tai vastaavia rakennevaatimuksia koskevan 19 ja 28.6 säännön vaatimusten mukainen;

8.

’kaksoisrungolla varustetulla öljysäiliöaluksella’:

a)

öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 5 000 tonnia ja joka on MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan kaksoisrunkoa tai vastaavia rakennevaatimuksia koskevan 19 ja 28.6 säännön vaatimusten mukainen tai joka täyttää MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20.1.3 säännön vaatimukset; tai

b)

öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 600 tonnia mutta vähemmän kuin 5 000 tonnia ja joka on varustettu MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 19.6.1 säännön vaatimusten mukaisilla kaksoispohjasäiliöillä tai -tiloilla ja 19.3.1 vaatimusten mukaisesti järjestetyillä sivusäiliöillä tai -tiloilla ja joka täyttää MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevassa 19.6.2 säännössä tarkoitetun etäisyyttä w koskevan vaatimuksen;

9.

’iällä’ aluksen ikää ilmaistuna vuosina aluksen toimituspäivämäärästä;

10.

’raskaalla dieselöljyllä’ MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön määritelmän mukaista dieselöljyä;

11.

’polttoöljyllä’ MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön määritelmän mukaisia raakaöljyn raskaita tisleitä tai jäännöksiä taikka tällaisten aineiden sekoituksia;

12.

’raskasöljyillä’:

a)

raakaöljyjä, joiden tiheys on 15 celsiusasteessa yli 900 kg/m3  (2);

b)

muita öljytuotteita kuin raakaöljyjä, joiden tiheys on 15 celsiusasteessa yli 900 kg/m3 tai joiden kinemaattinen viskositeetti on 50 celsiusasteessa yli 180 mm2/s (3);

c)

bitumia ja tervaa ja niiden emulsioita.

2)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa viittaus MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan tarkistetun 13 G säännön 1 kappaleen c kohtaan viittauksella MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevaan 20.1.3 sääntöön.

3)

Korvataan 7 artiklassa viittaukset MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevaan tarkistetun 13 G säännön 5 kohtaan viittauksilla MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevaan 20.5 sääntöön.

4)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan viittaus MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan tarkistetun 13 G säännön 5 kappaleeseen viittauksella MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevaan 20.5 sääntöön;

ii)

korvataan viittaus MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan tarkistetun 13 G säännön 8 kappaleen b kohtaan viittauksella MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevaan 20.8.2 sääntöön;

b)

3 kohdassa korvataan viittaus MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan tarkistetun 13 G säännön 8 kappaleen a kohtaan viittauksella MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevaan 20.8.1 sääntöön.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 1.

(2)  Tämä vastaa alle 25,7:ää API-astetta.

(3)  Tämä vastaa yli 180 cSt:n suuruista kinemaattista viskositeettia.”


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1164/2009,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2009,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 18 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälinen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitea (IFRIC) julkaisi 29 päivänä tammikuuta 2009 tulkinnan IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta, jäljempänä ’IFRIC 18’. Tulkinnassa IFRIC 18 selkeytetään ja ohjeistetaan kirjanpitokäsittelyä, kun kyseessä ovat käyttöomaisuushyödykkeiden siirrot asiakkailta tai käteisvarat, jotka käytetään jonkin käyttöomaisuushyödykkeen hankkimiseen tai rakentamiseen.

(3)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisen asiantuntijaryhmän (Technical Expert Group, TEG) kuulemisessa vahvistettiin, että IFRIC 18 on asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa hyväksymiselle asetettujen teknisten edellytysten mukainen. Tilinpäätösstandardeja koskevien lausuntojen tarkasteluryhmän perustamisesta tietojen antamiseksi komissiolle EFRAGin (European Financial Reporting Advisory Group) lausuntojen puolueettomuudesta ja tasapuolisuudesta 14 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/505/EY (3) mukaisesti kyseinen tarkasteluryhmä tarkasteli hyväksymistä koskevaa EFRAGin lausuntoa ja totesi komissiolle sen olevan tasapuolinen ja puolueeton.

(4)

IFRIC 18:n hyväksymisestä seuraa, että IFRS 1:tä on muutettava, jotta ensimmäistä IFRS-standardien käyttöönottoa voidaan helpottaa.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(6)

Tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea on hyväksynyt tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti:

(1)

Lisätään kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinta IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta, kuten tämän asetuksen liitteessä säädetään.

(2)

Muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 1 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Yritysten on sovellettava tämän asetuksen liitteessä vahvistettua IFRIC 18:aa ja muutoksia IFRS 1:een viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 31 päivän lokakuuta 2009 jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 199, 21.7.2006, s. 33.


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRIC 18

Tulkinta IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta

”Jäljentäminen sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:sta internetosoitteessa www.iasb.org”

TULKINTA IFRIC 18

Omaisuuserien siirrot asiakkailta

VIITTAUKSET

Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat yleiset perusteet

IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto (uudistettu 2008)

IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet

IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

IAS 18 Tuotot

IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt

TAUSTAA

1

Lämmön-, sähkön- kaasun- ja vedenjakelua harjoittava yhteisö saattaa saada asiakkailtaan käyttöomaisuushyödykkeitä, joita täytyy käyttää siihen, että kyseiset asiakkaat liitetään jakeluverkkoon ja heille annetaan jatkuva oikeus esimerkiksi sellaisten hyödykkeiden kuin sähkön, kaasun tai veden saamiseen. Vaihtoehtoisesti yhteisö voi saada asiakkailta käteisvaroja tällaisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankkimista tai rakentamista varten. Asiakkaat joutuvat yleensä suorittamaan tavaroiden tai palvelujen ostosta käyttöön perustuvia lisämaksuja.

2

Omaisuuserien siirtoja asiakkailta voi tapahtua myös muilla toimialoilla. Esimerkiksi tietotekniikkatoimintonsa ulkoistava yhteisö voi siirtää senhetkiset käyttöomaisuushyödykkeensä ulkoistettavan palvelun tuottajalle.

3

Joissakin tapauksissa omaisuuserän siirtävä taho ei välttämättä ole se yhteisö, jolla tulee lopulta olemaan jatkuva oikeus tavaroiden tai palvelujen saamiseen ja joka tulee vastaanottamaan kyseisiä tavaroita tai palveluja. Tässä tulkinnassa käytetään kuitenkin omaisuuserän siirtävästä yhteisöstä yksinkertaisuuden vuoksi nimitystä asiakas.

SOVELTAMISALA

4

Tätä tulkintaa sovelletaan käyttöomaisuushyödykkeiden siirtojen kirjanpitokäsittelyyn yhteisöissä, jotka saavat tällaisia siirtoja asiakkailtaan.

5

Tämän tulkinnan soveltamisalaan kuuluvat sopimukset ovat sopimuksia, joissa yhteisö saa asiakkaalta käyttöomaisuushyödykkeen, jota yhteisön sen jälkeen täytyy käyttää joko siihen, että asiakas liitetään jakeluverkkoon, tai siihen, että asiakkaalle annetaan jatkuva oikeus tavaroiden tai palvelujen saamiseen, taikka näihin molempiin.

6

Tätä tulkintaa sovelletaan myös sopimuksiin, joiden mukaan yhteisö saa asiakkaalta käteisvaroja, kun kyseinen rahamäärä täytyy käyttää yksinomaan jonkin käyttöomaisuushyödykkeen hankkimiseen tai rakentamiseen ja yhteisön täytyy sen jälkeen käyttää kyseistä käyttöomaisuushyödykettä joko siihen, että asiakas liitetään jakeluverkkoon, tai siihen, että asiakkaalle annetaan jatkuva oikeus tavaroiden tai palvelujen saamiseen, taikka näihin molempiin.

7

Tätä tulkintaa ei sovelleta sopimuksiin, joiden mukaisessa siirrossa on kysymys joko IAS 20:ssa määritellystä julkisesta avustuksesta tai IFRIC 12:n soveltamisalaan kuuluvassa palvelutoimilupajärjestelyssä käytettävästä infrastruktuurista.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

8

Tulkinnassa käsitellään seuraavia kysymyksiä:

(a)

Täyttyvätkö omaisuuserän määritelmän mukaiset kriteerit?

(b)

Jos omaisuuserän määritelmän mukaiset kriteerit täyttyvät, kuinka siirretty käyttöomaisuushyödyke tulee arvostaa alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa?

(c)

Jos käyttöomaisuushyödyke arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon, miten kredit-vienti tulee tehdä kirjanpidossa?

(d)

Kuinka yhteisön tulee käsitellä asiakkaalta saatuja käteisvaroja kirjanpidossa?

PÄÄTÖS

Täyttyvätko omaisuuserän määritelmän mukaiset kriteerit?

9

Kun yhteisö vastaanottaa asiakkaan sille siirtämän käyttöomaisuushyödykkeen, sen on arvioitava, vastaako siirretty hyödyke Yleisissä perusteissa esitettyä omaisuuserän määritelmää. Yleisten perusteiden kappaleen 49 kohdan (a) mukaan ”omaisuuserä on yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena oleva voimavara, josta yhteisölle odotetaan koituvan taloudellista hyötyä tulevaisuudessa”. Useimmiten yhteisö saa sille siirrettyyn käyttöomaisuushyödykkeeseen omistusoikeuden. Omistusoikeus ei kuitenkaan ole olennainen seikka ratkaistaessa, onko kyseessä omaisuuserä. Näin ollen jos asiakkaalla on edelleen määräysvalta siirrettyyn hyödykkeeseen, omaisuuserän määritelmän mukaiset kriteerit eivät täyttyisi omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta.

10

Yhteisö, jolla on omaisuuserään määräysvalta, saa yleensä tehdä sille mitä tahansa. Yhteisö voi esimerkiksi vaihtaa kyseisen omaisuuserän toisiin omaisuuseriin, käyttää sitä tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen, periä toisilta hinnan sen käytöstä, käyttää sen velkojen suorittamiseen, pitää sen tai jakaa sen voittona omistajille. Yhteisön, joka vastaanottaa asiakkaan sille siirtämän käyttöomaisuushyödykkeen, on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat tosiseikat ja olosuhteet arvioidessaan, kenellä on määräysvalta siirrettyyn hyödykkeeseen. Vaikka yhteisön täytyy esimerkiksi käyttää sille siirrettyä käyttöomaisuushyödykettä yhden tai useamman palvelun tuottamiseen asiakkaalle, se saattaa pystyä päättämään tavasta, jolla siirrettyä käyttöomaisuushyödykettä käytetään ja ylläpidetään, ja siitä, milloin se korvataan uudella. Tällöin yhteisö yleensä toteaisi, että sillä on määräysvalta sille siirrettyyn käyttöomaisuushyödykkeeseen.

Kuinka siirretty käyttöomaisuushyödyke tulee arvostaa alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa?

11

Jos yhteisö toteaa, että omaisuuserän määritelmän mukaiset kriteerit täyttyvät, sen on kirjattava sille siirretty omaisuuserä aineelliseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi IAS 16:n kappaleen 7 mukaisesti ja määritettävä sille alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa hankintameno sen käyvän arvon perusteella kyseisen standardin kappaleen 24 mukaisesti.

Kuinka kredit-vienti tulee tehdä kirjanpidossa?

12

Seuraavassa oletetaan, että käyttöomaisuushyödykkeen vastaanottava yhteisö on todennut, että sille siirretty hyödyke tulee kirjata ja arvostaa kappaleiden 9–11 mukaisesti.

13

IAS 18:n kappaleessa 12 todetaan seuraavaa: ”Kun tavaroita myydään tai palveluja tuotetaan siten, että ne vaihdetaan erilaisiin tavaroihin tai palveluihin, vaihdon katsotaan olevan tuottoja kerryttävä liiketoimi”. Tämän tulkinnan soveltamisalaan kuuluvien sopimusten ehtojen mukaan käyttöomaisuushyödykkeen siirrossa olisi kysymys vaihdosta erilaisiin tavaroihin tai palveluihin. Näin ollen yhteisön tulee kirjata tuotto IAS 18:n mukaisesti.

Erikseen yksilöitävissä olevien palvelujen yksilöiminen

14

Yhteisö voi sopia tuottavansa sille siirrettyä käyttöomaisuushyödykettä vastaan yhden tai useamman palvelun, kuten liittävänsä asiakkaan jakeluverkkoon tai antavansa asiakkaalle jatkuvan oikeuden tavaroiden tai palvelujen saamiseen taikka tekevänsä nämä molemmat. IAS 18:n kappaleen 13 mukaan yhteisön on yksilöitävä sopimukseen sisältyvät erikseen yksilöitävissä olevat palvelut.

15

Piirteitä, jotka viittaavat siihen, että asiakkaan liittäminen jakeluverkkoon on erikseen yksilöitävissä oleva palvelu, ovat:

(a)

palvelun käyttöön oikeuttava liittymä toimitetaan asiakkaalle ja sillä on erillisenä arvoa kyseiselle asiakkaalle;

(b)

palvelun käyttöön oikeuttavan liittymän hankintameno on määritettävissä luotettavasti.

16

Piirre, joka viittaa siihen, että asiakkaalle annettava jatkuva oikeus tavaroiden tai palvelujen saamiseen on erikseen yksilöitävissä oleva palvelu, on että siirron tekevä asiakas saa tulevaisuudessa kyseisen jatkuvan oikeuden, tavarat tai palvelut taikka nämä molemmat alempaan hintaan kuin se saisi ne ilman käyttöomaisuushyödykkeen siirtoa.

17

Toisaalta se, että siirron tekevät asiakkaat maksavat jatkuvasta oikeudesta, tavaroista tai palveluista taikka näistä molemmista saman hinnan kuin ne, jotka eivät tee tällaista siirtoa, on piirre, joka viittaa siihen, että yhteisön velvollisuus antaa asiakkaalle jatkuva oikeus tavaroiden tai palvelujen saamiseen perustuu sillä olevaan toimintalisenssiin tai muuhun rajoittavaan järjestelyyn sen sijaan että se perustuisi käyttöomaisuushyödykkeen siirtoon liittyvään sopimukseen.

Tuottojen kirjaaminen

18

Jos palveluja todetaan olevan vain yksi, yhteisön on kirjattava tuotto IAS 18:n kappaleen 20 mukaisesti silloin, kun palvelu toteutuu.

19

Jos erikseen yksilöitävissä olevia palveluja on useampia kuin yksi, IAS 18:n kappale 13 edellyttää, että sopimuksen perusteella saadun tai saatavan vastikkeen käypä arvo kohdistetaan kullekin palvelulle ja sen jälkeen IAS 18:n mukaisia kirjaamiskriteerejä sovelletaan kuhunkin palveluun erikseen.

20

Jos jonkin jatkuvan palvelun todetaan olevan osa sopimusta, niin se ajanjakso, jolle tästä palvelusta kirjattavat tuotot on jaksotettava, määräytyy yleensä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen perusteella. Jos ajanjaksoa ei ole määritelty sopimuksessa, tuotot kirjataan ajanjaksolle, joka ei ole pidempi kuin jatkuvan palvelun tuottamiseen käytettävän siirretyn omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika.

Kuinka yhteisön tulisi käsitellä asiakkaalta saatuja käteisvaroja kirjanpidossa?

21

Silloin kuin yhteisö saa asiakkaalta käteisvaroja, sen on arvioitava, kuuluuko sopimus kappaleen 6 mukaan tämän tulkinnan soveltamisalaan. Jos se kuuluu, yhteisön on arvioitava, vastaako rakennettu tai hankittu käyttöomaisuushyödyke omaisuuserän määritelmää kappaleiden 9 ja 10 mukaisesti. Jos omaisuuserän määritelmän mukaiset kriteerit täyttyvät, yhteisön on kirjattava käyttöomaisuushyödyke IAS 16:n mukaisesti hankintamenoon ja tuloutettava asiakkaalta saatu käteisvarojen määrä kappaleiden 13–20 mukaisesti.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

22

Yhteisön on sovellettava tätä tulkintaa ei-takautuvasti 1.7.2009 tai sen jälkeen tapahtuviin omaisuuserien siirtoihin asiakkailta. Aikaisempi soveltaminen on sallittu edellyttäen, että arvostusta koskevat tiedot ja muut tiedot, joita tarvitaan tulkinnan soveltamiseksi aikaisempiin siirtoihin, on hankittu kyseisten siirtojen tapahtuessa. Yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessä, mistä päivästä alkaen tulkintaa on sovellettu.

Liite

Muutos IFRS 1:een

Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto (uudistettu 2008)

A1

Liitteen D kappaletta D1 muutetaan seuraavasti:

”D1

Yhteisö saa käyttää yhtä tai useampaa seuraavista helpotuksista:

a)

osakeperusteisesti maksettavat liiketoimet (kappaleet D2 ja D3);

m)

IFRIC 12:n Palvelutoimilupajärjestelyt mukaisesti kirjattavat rahoitusvaroihin kuuluvat erät tai aineettomat hyödykkeet (kappale D22);

n)

vieraan pääoman menot (kappale D23); ja

o)

omaisuuserien siirrot asiakkailta (kappale D24).”

A2

Kappaleen D23 jälkeen lisätään otsikko ja kappale D24.

Omaisuuserien siirrot asiakkailta

D24

Ensilaatija saa soveltaa IFRIC 18:n Omaisuuserien siirrot asiakkailta kappaleessa 22 esitettyjä siirtymäsääntöjä. Kyseiseen kappaleeseen sisältyvä viittaus voimaantuloajankohtaan on tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan 1.7.2009 tai IFRS-standardeihin siirtymäpäivää sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi. Lisäksi ensilaatija saa valita minkä tahansa IFRS-standardeihin siirtymispäivää edeltävän päivän ja soveltaa IFRIC 18:aa kaikkiin kyseisenä päivänä tai sen jälkeen tapahtuviin omaisuuserien siirtoihin asiakkailta.”


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1165/2009,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2009,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 4 ja IFRS 7 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

IASB (International Accounting Standards Board) julkaisi 5 päivänä maaliskuuta 2009 muutoksia kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin IFRS 4 Vakuutussopimukset ja IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, jäljempänä ’muutokset IFRS 4:ään ja 7:ään’. Muutoksilla IFRS 4:ään ja IFRS 7:ään pyritään edellyttämään laajempien tietojen esittämistä rahoitusinstrumentteihin liittyvästä käypään arvoon arvostamisesta ja likviditeettiriskistä.

(3)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisten asiantuntijoiden ryhmän (Technical Expert Group, TEG) kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella voidaan todeta, että muutokset IFRS 4:ään ja IFRS 7:ään täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekniset hyväksymisperusteet. Tilinpäätösstandardeja koskevien lausuntojen tarkasteluryhmän perustamisesta tietojen antamiseksi komissiolle EFRAGin (European Financial Reporting Advisory Group) lausuntojen puolueettomuudesta ja tasapuolisuudesta 14 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/505/EY (3) mukaisesti kyseinen tarkasteluryhmä tarkasteli hyväksymistä koskevaa EFRAGin lausuntoa ja totesi komissiolle sen olevan tasapuolinen ja puolueeton.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(5)

Tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea on hyväksynyt tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti:

(1)

Muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 4 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(2)

Muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 7 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Yritysten on sovellettava tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuja muutoksia IFRS 4:ään ja IFRS 7:ään viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 31 päivän joulukuuta 2008 jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 199, 21.7.2006, s. 33.


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRS 4

Muutokset IFRS 4:ään Vakuutussopimukset

IFRS 7

Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Jäljentäminen sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:sta internetosoitteessa www.iasb.org

Muutokset IFRS 7:ään

Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Kappaletta 27 muutetaan. Lisätään kappaleet 27A ja 27B.

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN MERKITYS TALOUDELLISEN ASEMAN JA TULOKSEN KANNALTA

Muut tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Käypä arvo

27

Yhteisön on esitettävä kunkin rahoitusinstrumenttien luokan osalta kunkin rahoitusvarojen tai -velkojen luokan käypiä arvoja määritettäessä käytetyt menetelmät ja silloin, kun on käytetty arvostusmenetelmää, myös tehdyt oletukset. Yhteisö esittää tilanteen mukaan esimerkiksi oletukset, jotka liittyvät ennen eräpäivää maksettuihin osuuksiin, arvioitujen luottotappioiden osuuksiin sekä korkokantoihin tai diskonttauskorkoihin. Jos arvostusmenetelmää on muutettu, yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään tämä muutos ja siihen johtaneet syyt.

27A

Kappaleessa 27B vaadittavien tietojen esittämistä varten yhteisön on luokiteltava käypään arvoon arvostetut erät käyttäen käypien arvojen hierarkiaa, joka kuvastaa arvoja määritettäessä käytettävien syöttötietojen merkittävyyttä. Käypien arvojen hierarkian tulee sisältää seuraavat tasot:

(a)

täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla (taso 1);

(b)

muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina) (taso 2); ja

(c)

omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot) (taso 3).

Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä kokonaisuudessaan luokitellaan, on määritettävä koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Tässä syöttötiedon merkittävyys arvioidaan kyseisen käypään arvoon arvostetun erän suhteen kokonaisuudessaan. Jos käyvän arvon määrittämisessä käytetään todettavissa olevia syöttötietoja, jotka edellyttävät merkittävää ei todettavissa oleviin syöttötietoihin perustuvaa oikaisua, kyseinen arvonmääritys luokitellaan tasoon 3. Sen arvioiminen, kuinka merkittävä tietty syöttötieto on käypään arvoon arvostettavan erän kannalta kokonaisuudessaan, edellyttää harkintaa, jossa otetaan huomioon erityisesti kyseistä omaisuuserää tai velkaa koskevat tekijät.

27B

Yhteisön on esitettävä käypään arvoon taseeseen merkittyjen erien osalta kustakin rahoitusinstrumenttien luokasta:

(a)

käypien arvojen hierarkian taso, johon kyseiset käypään arvoon arvostetut erät luokitellaan kokonaisuudessaan, siten että käyvät arvot jaotellaan kappaleessa 27A määriteltyjen tasojen mukaisesti.

(b)

mahdolliset merkittävät siirrot käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä ja syyt näihin siirtoihin. Siirrot kummallekin tasolle ja siirrot pois kummaltakin tasolta on esitettävä ja käsiteltävä erikseen. Merkittävyyttä on tässä arvioitava voiton tai tappion ja kokonaisvarojen tai -velkojen perusteella.

(c)

käypien arvojen hierarkian tasolla 3 olevien käypään arvoon arvostettujen erien osalta alku- ja loppusaldojen välinen täsmäytyslaskelma, jossa esitetään erikseen seuraavista seikoista johtuvat kauden aikana tapahtuneet muutokset:

(i)

kaudella tulosvaikutteisesti kirjatut kokonaisvoitot tai -tappiot sekä kuvaus siitä, missä ne esitetään laajassa tuloslaskelmassa tai erillisessä tuloslaskelmassa (jos se esitetään);

(ii)

muihin laajan tuloksen eriin kirjatutut kokonaisvoitot tai -tappiot;

(iii)

ostot, myynnit, liikkeeseenlaskut ja toteuttamiset (kukin muutoksen tyyppi esitetään erikseen); ja

(iv)

siirrot tasolle 3 tai pois sieltä (esimerkiksi markkinatiedon todettavuuden muutoksista johtuvat siirrot) sekä syyt näihin siirtoihin. Merkittävien siirtojen osalta on esitettävä ja käsiteltävä erikseen siirrot tasolle 3 ja siirrot pois tasolta 3.

(d)

tulosvaikutteisesti kaudella kirjatut kohdassa (c)(i) tarkoitetut kokonaisvoitot tai -tappiot, jotka johtuvat raportointikauden lopussa hallussa oleviin omaisuuseriin liittyvistä voitoista tai tappioista, sekä kuvaus siitä, missä kyseiset voitot tai tappiot esitetään laajassa tuloslaskelmassa tai erillisessä tuloslaskelmassa (jos se esitetään).

(e)

jos yhden tai useamman syöttötiedon vaihtaminen jokseenkin mahdolliseen vaihtoehtoiseen oletukseen muuttaisi tasolla 3 olevien käypään arvoon arvostettujen erien käypää arvoa merkittävästi, yhteisön on mainittava tämä seikka ja esitettävä kyseisten muutosten vaikutus. Yhteisön tulee esittää, kuinka jokseenkin mahdolliseen vaihtoehtoiseen oletukseen vaihtamisen vaikutus on laskettu. Merkittävyyttä on tässä arvioitava voiton tai tappion ja varojen tai velkojen kokonaismäärän perusteella, tai jos käyvän arvon muutokset on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, oman pääoman kokonaismäärän perusteella.

Yhteisön on esitettävä tässä kappaleessa vaadittavat määrälliset tiedot taulukon muodossa, paitsi milloin jokin toinen muoto on asianmukaisempi.

Kappaletta 39 muutetaan. Lisätään kappale 44G.

Maksuvalmiusriski

39

Yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään:

(a)

johdannaisvelkoihin kuulumattomien rahoitusvelkojen (mukaan lukien takaussopimukset, joissa yhteisö on myyjäosapuolena) maturiteettijakauma, joka osoittaa jäljellä olevat sopimukseen perustuvat juoksuajat.

(b)

johdannaisvelkojen maturiteettijakauma. Maturiteettijakauman on sisällettävä niiden johdannaisvelkojen jäljellä olevat sopimukseen perustuvat juoksuajat, joiden sopimuksiin perustuvien juoksuaikojen tunteminen on välttämätöntä rahavirtojen ajoituksen ymmärtämisen kannalta (ks. kappale B11B).

(c)

kuvaus siitä, miten se hallitsee kohtiin (a) ja (b) liittyvää maksuvalmiusriskiä.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

44G

Maaliskuussa 2009 julkaistun asiakirjan Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen parantaminen (muutokset IFRS 7:ään) seurauksena muutettiin kappaleita 27, 39 ja B11 sekä lisättiin kappaleet 27A, 27B, B10A ja B11A–B11F. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Ensimmäisenä soveltamisvuotena yhteisön ei tarvitse esittää vertailutietoja muutosten edellyttämistä tiedoista. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutoksia aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Liite A

Määritelmät

Seuraavaa termiä muutetaan:

maksuvalmiusriski

Riski, että yhteisöllä on vaikeuksia täyttää rahoitusvelkoihin liittyviä velvoitteita, jotka täytetään luovuttamalla käteisvaroja tai muita rahoitusvaroja

Liite B

Soveltamisohjeistus

Muutetaan otsikkoa ja kappaletta B11. Lisätään kappaleet B10A ja B11A–B11F sekä poistetaan kappaleet B12–B16. Kappaleen B11C kohdat (a) ja (b) korvaavat kappaleet B12 ja B13. Kappale B11D korvaa kappaleet B14 ja B16.

Rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien luonne ja laajuus (kappaleet 31–42)

Maksuvalmiusriskiä koskevat määrälliset tiedot (kappaleet 34(a) sekä 39(a) ja (b))

B10A

Kappaleen 34(a) mukaisesti yhteisö esittää yhteenvedon yhteisöön kohdistuvaa maksuvalmiusriskiä koskevista määrällisistä tiedoista sen informaation perusteella, joka on annettu sisäisesti johtoon kuuluville avainhenkilöille. Yhteisön on selostettava, kuinka nämä tiedot on määritetty. Jos näihin tietoihin sisältyvät käteisvarojen (tai muiden rahoitusvarojen) siirtymiset pois yhteisöstä voisivat joko:

(a)

toteutua merkittävästi aikaisemmin kuin tiedot osoittavat tai

(b)

poiketa määriltään merkittävästi kyseisiin tietoihin sisältyvistä määristä (esim. johdannainen, joka sisältyy tietoihin nettomääräisen toteuttamisen pohjalta mutta joka vastapuolella on oikeus vaatia toteutettavaksi bruttomääräisesti),

yhteisön on mainittava tämä seikka ja esitettävä määrälliset tiedot, joiden avulla sen tilinpäätöksen käyttäjät pystyvät arvioimaan tämän riskin suuruutta, paitsi milloin tämä tieto sisältyy kappaleen 39 (a) tai (b) mukaan vaadittaviin sopimuksiin perustuviin maturiteettijakaumiin.

B11

Laatiessaan kappaleen 39 (a) ja (b) vaadittavia maturiteettijakaumia yhteisö käyttää harkintaa määrittäessään erittelyssä käytettävien ajanjaksojen asianmukaista määrää. Yhteisö voi esimerkiksi todeta, että seuraavat ajanjaksot ovat asianmukaisia:

(a)

enintään kuukausi;

(b)

yli kuukausi mutta enintään kolme kuukautta;

(c)

yli kolme kuukautta mutta enintään yksi vuosi; ja

(d)

yli vuosi mutta enintään viisi vuotta.

B11A

Noudattaessaan kappaleen 39 kohtia (a) ja (b) yhteisö ei saa erottaa kytkettyä johdannaista hybridi-instrumentista (yhdistetystä rahoitusinstrumentista). Tällaiseen instrumenttiin yhteisön tulee soveltaa kappaletta 39(a).

B11B

Kappaleen 39(b) mukaan yhteisön täytyy esittää johdannaisvelkojen määrällinen maturiteettijakauma, joka osoittaa jäljellä olevat sopimuksiin perustuvat juoksuajat, jos sopimukseen perustuvien jäljellä olevien juoksuaikojen tunteminen on välttämätöntä rahavirtojen ajoituksen ymmärtämisen kannalta. Tämä koskisi esimerkiksi sopimusta, joka on:

(a)

vaihtuvakorkoisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan rahavirran suojauksessa koronvaihtosopimus, jonka jäljellä oleva juoksuaika on viisi vuotta.

(b)

mikä tahansa luottositoumus.

B11C

Kappaleen 39 kohtien (a) ja (b) mukaan yhteisön täytyy esittää rahoitusvelkojen maturiteettijakaumat, jotka osoittavat joidenkin rahoitusvelkojen jäljellä olevat sopimukseen perustuvat juoksuajat. Näissä esitettävissä tiedoissa:

(a)

jos vastapuoli saa päättää jonkin maksun suorittamisajankohdasta, velka sisällytetään erittelyssä siihen aikaisimpaan ajanjaksoon, jona yhteisöltä voidaan vaatia maksua. Esimerkiksi rahoitusvelat, jotka yhteisöä voidaan vaatia maksamaan takaisin vaadittaessa (esim. vaadittaessa maksettavat talletukset), sisällytetään erittelyssä aikaisimpaan ajanjaksoon.

(b)

jos yhteisö on sitoutunut eräkohtaisiin maksuihin, kukin erä sisällytetään erittelyssä siihen aikaisimpaan ajanjaksoon, jona yhteisöltä voidaan vaatia maksua. Esimerkiksi nostamaton myönnetty laina sisällytetään siihen ajanjaksoon, johon sisältyy se aikaisin ajankohta, jolloin se voidaan nostaa.

(c)

kun kyseessä ovat myyjäosapuolen takaussopimukset, takauksen enimmäismäärä sisällytetään aikaisimpaan ajanjaksoon, jona takauksen perusteella voidaan vaatia maksua.

B11D

Kappaleen 39 kohdissa (a) ja (b) edellytetyissä maturiteettijakaumissa esitettävät sopimuksiin perustuvat määrät ovat sopimuksiin perustuvia diskonttaamattomia rahavirtoja, esimerkiksi:

(a)

bruttomääräiset rahoitusleasingvelvoitteet (ennen rahoitusmenojen vähentämistä);

(b)

niissä termiinisopimuksissa määritellyt hinnat, jotka koskevat rahoitusvarojen ostoa käteisvaroja vastaan;

(c)

nettomäärät sellaisista maksetaan vaihtuvaa / saadaan kiinteää -koronvaihtosopimuksista, joissa vaihdetaan nettomääräisiä rahavirtoja;

(d)

vaihdettavat sopimukseen perustuvat määrät sellaisessa johdannaissopimuksessa (esim. valuutanvaihtosopimus), jonka mukaan vaihdetaan bruttomääräisiä rahavirtoja; ja

(e)

bruttomääräiset luottositoumukset.

Tällaiset diskonttaamattomat rahavirrat poikkeavat taseeseen sisältyvästä määrästä, koska taseeseen sisältyvä määrä perustuu diskontattuihin rahavirtoihin. Ellei maksettava määrä ole kiinteä, tilinpäätöksessä esitettävä määrä määritetään raportointikauden päättymispäivän olosuhteiden perusteella. Esimerkiksi jos maksettava määrä vaihtelee indeksin muutosten mukaan, tilinpäätöksessä esitettävä määrä voi perustua indeksin tasoon raportointikauden päättymispäivänä.

B11E

Kappaleen 39(c) mukaan yhteisön täytyy esittää kuvaus siitä, miten se hallitsee maksuvalmiusriskiä, joka liittyy kappaleen 39 kohtien (a) ja (b) edellyttämiin määrällisiin tietoihin sisältyviin eriin. Yhteisön on esitettävä maturiteettijakauma rahoitusvaroista, joita se pitää hallussaan maksuvalmiusriskin hallitsemiseksi (esim. rahoitusvarat, jotka ovat helposti myytävissä tai joiden odotetaan kerryttävän tulevia rahavirtoja vastaamaan rahoitusveloista johtuvia lähteviä rahavirtoja), jos tämä tieto on tarpeellinen, jotta tilinpäätöksen käyttäjät pystyisivät arvioimaan maksuvalmiusriskin luonnetta ja laajuutta.

B11F

Yhteisö voisi harkita kappaleessa 39(c) vaadittavia tietoja antaessaan esimerkiksi seuraavia muita tekijöitä, niihin kuitenkaan rajoittumatta, kuten onko yhteisöllä:

(a)

sitovia luottojärjestelyjä (esim. yritystodistusjärjestelyjä) tai muita puiteluottoja (esim. valmiusluottojärjestelyjä), joita se voi hyödyntää maksuvalmiustarpeiden täyttämiseksi;

(b)

keskuspankkitalletuksia maksuvalmiustarpeiden täyttämiseksi;

(c)

hyvin erilaisia rahoituslähteitä;

(d)

joko varoissa tai rahoituslähteissä merkittäviä maksuvalmiusriskikeskittymiä;

(e)

sisäisiä valvontaprosesseja ja varasuunnitelmia maksuvalmiusriskin hallitsemiseksi;

(f)

instrumentteja, joihin liittyy nopeutettua takaisinmaksua koskevia ehtoja (esimerkiksi yhteisön luottoluokituksen laskiessa);

(g)

instrumentteja, jotka voisivat edellyttää vakuuden asettamista (esim. lisävakuuspyynnöt johdannaisia varten);

(h)

instrumentteja, jotka antavat yhteisölle oikeuden valita, suorittaako se rahoitusvelkansa luovuttamalla käteisvaroja (tai muita rahoitusvaroja) vai omia osakkeitaan; tai

(i)

yleisen netotussopimuksen alaisia instrumentteja.

B12-B16

[poistettu]

Muutos IFRS 4:ään

Vakuutussopimukset

Kappaletta 39(d) muutetaan.

TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT

Vakuutussopimuksista johtuvien riskien luonne ja laajuus

39

(d)

luottoriskiä, maksuvalmiusriskiä ja markkinariskiä koskevat tiedot, jotka olisi esitettävä IFRS 7:n kappaleiden 31–42 mukaan, jos vakuutussopimukset kuuluisivat IFRS 7:n soveltamisalaan. Kuitenkin:

(i)

vakuutuksenantajan ei tarvitse laatia IFRS 7:n kappaleissa 39(a) ja (b) vaadittuja maturiteettianalyysejä, jos se esittää sen sijaan tilinpäätöksessä tiedot kirjatuista vakuutusveloista johtuvien lähtevien nettomääräisten rahavirtojen arvioiduista ajankohdista. Se voidaan esittää taseeseen merkittyjen määrien arvioituun ajoitukseen perustuvana erittelynä.

(ii)


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1166/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta ja oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 113 d artiklan 2 kohdan ja 121 artiklan kolmannen ja neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suojatut alkuperänimitykset ”Prosecco di Conegliano Valdobbiadene” ja ”Montello e Colli Asolani” mainitaan komission asetuksessa (EY) N:o 606/2009 (2). Nämä nimitykset on 17 päivänä heinäkuuta 2009 annetun, 28 päivänä heinäkuuta 2009 Italian tasavallan virallisessa lehdessä nro 173 julkaistun Italian säädöksen perusteella korvattu suojatuilla alkuperänimityksillä ”Prosecco”, ”Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”, ”Colli Asolani – Prosecco” ja ”Asolo – Prosecco”.

(2)

Viiniköynnöslajikkeen ”Prosecco” nimeksi vaihdettiin kyseisessä säädöksessä ”Glera”. Jotta vältettäisiin sekaannukset suojatun alkuperänimityksen ”Prosecco” sekä kyseisen viiniköynnöslajikkeen nimen välillä, asetuksessa (EY) N:o 606/2009 oleva ilmaisu ”Prosecco” olisi korvattava ilmaisulla ”Glera” silloin, kun se tarkoittaa viiniköynnöslajiketta.

(3)

Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet virallisesti, että lajiketta ”Prosecco/Glera” ei voi viljellä Trentino-Alto Adigen alueella. Sen vuoksi asetuksessa (EY) N:o 606/2009 ei pitäisi enää mainita kyseistä aluetta mainitun lajikkeen mahdollisena tuotantoalueena.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa lisäyksessä 7 esitetyissä elektrodialyysikäsittelyä koskevissa vaatimuksissa on kirjoitusvirhe. Simulantin enimmäispitoisuusrajat on ilmaistava yksikköinä μg/l eikä yksikköinä g/l.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 606/2009 olisi muutettava ja oikaistava.

(6)

Asetusta (EY) N:o 606/2009 on sovellettu 1 päivästä elokuuta 2009. Jotta taataan johdonmukaisuus Italian kansallisen lainsäädännön kanssa ja varmistetaan vuoden 2009 satojen osalta vastaavat viininvalmistusmenetelmät, kyseisiä muutoksia ja oikaisuja olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä elokuuta 2009 alkaen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 3 kohdassa säädetyn sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 606/2009 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan B osassa olevan 4 kohdan a alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Maustettuja laatukuohuviinejä voidaan kuitenkin valmistaa perinteisesti käyttämällä cuvéen ainesosina Veneton ja Friuli-Venezia Giulian alueilta korjatun Glera-viiniköynnöslajikkeen rypäleistä saatuja viinejä;”.

2)

Muutetaan C osa seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Suojatulla alkuperänimityksellä Prosecco, Conegliano Valdobbiadene – Prosecco, Colli Asolani – Prosecco tai Asolo – Prosecco varustettujen laatukuohuviinien, jotka valmistetaan yhdestä ainoasta lajikkeesta, valmistukseen tarkoitetun cuvéen kokonaisalkoholipitoisuus voi kuitenkin olla vain vähintään 8,5 tilavuusprosenttia.”

b)

Korvataan 9 kohdan a alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Suojatulla alkuperänimityksellä varustetun maustetun laatukuohuviinin cuvéen valmistuksessa saa säännöksistä poiketen käyttää ainoastaan viinejä, jotka on saatu Glera-viiniköynnöslajikkeesta peräisin olevista rypäleistä, jotka on korjattu alkuperänimitysten Prosecco, Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco, Colli Asolani – Prosecco ja Asolo – Prosecco mukaisilta alueilta;”.

3)

Lisätään lisäyksessä 1 olevan ilmaisun ”Girò N” jälkeen ilmaisu ”Glera” ja poistetaan ilmaisu ”Prosecco”.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 oikaiseminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa lisäyksessä 7 olevan 1.4 kohdan kuudennen alakohdan kolmas virke seuraavasti:

”Kaikkien analysoitujen yhdisteiden pitoisuuden simulantissa on oltava yhteensä alle 50 μg/l.”

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1167/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly hyväksyttyjen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat hakea lupaa terveysväitteiden esittämiseen jäsenvaltion toimivaltaiselta kansalliselta viranomaiselta. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(3)

Hakemuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava siitä viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteen hyväksymisestä ja ottaa siinä huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat elintarviketurvallisuusviranomaiselta 13 päivänä helmikuuta 2009 neljä lausuntoa terveysväitteiden hyväksymistä koskevista hakemuksista. Komissio ja jäsenvaltiot saivat elintarviketurvallisuusviranomaiselta 16 päivänä maaliskuuta 2009 yhden lausunnon terveysväitteen hyväksymistä koskevasta hakemuksesta.

(6)

Kaksi lausuntoa liittyi asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista sairauden riskin vähentämistä koskevista väitteistä tehtyihin hakemuksiin ja kolme lausuntoa asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavista terveysväitteistä tehtyihin hakemuksiin. Yhdestä terveysväitteen hyväksymistä koskevasta hakemuksesta on tarkoitus tehdä uusi päätös.

(7)

UNICER Bebidas de Portugal SGPS:ltä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski Melgaço®-merkkisen kivennäisveden vaikutuksia glykemiaan (kysymys nro EFSA-Q-2008–219) (2). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Melgaço-kivennäisveden säännöllinen nauttiminen alentaa elimistön korkeita verensokeritasoja”.

(8)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen johtopäätökseen, että Melgaço®-kivennäisveden nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraus-suhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(9)

Ocean Spray International Services (UK) Ltd -yritykseltä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski Ocean Spray Cranberry Products® -tuotteiden vaikutuksia virtsatietulehdukseen naisilla (kysymys nro EFSA-Q-2008–117) (3). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Säännöllinen käyttö nauttimalla Ocean Spray -tuotetta päivittäin kaksi annosta, joista kumpikin sisältää tyypillisesti 80 mg karpalon proantosyanidiineja, auttaa vähentämään naisilla virtsatietulehdusta estämällä tiettyjen bakteerien kiinnittymisen virtsateihin”.

(10)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen johtopäätökseen, että Ocean Spray Cranberry Products® -tuotteiden käytön ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(11)

Soremartec Italia S.R.L. -yritykseltä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski Kinder Chocolate® -tuotteen vaikutuksia kasvuun (kysymys nro EFSA-Q-2008–283) (4). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Kinder Chocolate, suklaa joka auttaa kasvamaan”.

(12)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen johtopäätökseen, että Kinder Chocolate® -tuotteen nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(13)

Plada Industriale S.R.L. -yritykseltä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla saamansa hakemuksen johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski bioaktiivisia aineosia sisältävien vieroitusvalmisteiden vaikutuksia suolistovaivoihin (kysymys nro EFSA-Q-2008–270) (5). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Auttaa vähäisissä suolistovaivoissa (kuten koliikissa, ummetuksessa ja ruoansulatusoireissa)”.

(14)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen johtopäätökseen, että vieroitusvalmisteiden, jotka sisältävät kiinteän yhdistelmän lyhytketjuisia galakto-oligosakkarideja, hapatettua maitoa, nukleotideja ja beeta-palmitaattia, nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraus-suhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei tulisi hyväksyä.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä päätettäessä on otettu huomioon kannanotot, joita komissio on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan nojalla saanut hakijoilta ja yleisöltä.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 28 artiklan 6 kohdan mukaisesti kyseisen asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja terveysväitteitä, joita ei hyväksytä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 17 artiklan 3 kohdan nojalla tehtävällä päätöksellä, voidaan käyttää kuuden kuukauden ajan tämän asetuksen antamisesta. Koska kyseiset hakemukset on tehty 19 päivän tammikuuta 2008 jälkeen, ne eivät kuitenkaan täytä 28 artiklan 6 kohdan b alakohdassa säädettyä vaatimusta, eikä niihin sovelleta kyseisessä artiklassa säädettyä siirtymäaikaa. Näin ollen olisi säädettävä kuuden kuukauden siirtymäajasta, jotta elintarvikealan toimijat voisivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä terveysväitteitä ei lisätä sallittuja väitteitä koskevaan yhteisön luetteloon, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdassa.

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja terveysväitteitä, jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä, voidaan kuitenkin edelleen käyttää kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 944, 1–9.

(3)  The EFSA Journal (2009) 943, 1–16.

(4)  The EFSA Journal (2009) 940, 1–8.

(5)  The EFSA Journal (2009) 939, 1–10.


LIITE

HYLÄTYT TERVEYSVÄITTEET

Hakemus – asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Sairauden riskin vähentämiseen liittyvä terveysväite – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta

Melgaço®-kivennäisvesi

Melgaço-kivennäisveden säännöllinen nauttiminen alentaa elimistön korkeita verensokeritasoja

Q-2008–219

Sairauden riskin vähentämiseen liittyvä terveysväite – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ocean Spray Cranberry Products®

Säännöllinen käyttö nauttimalla Ocean Spray -tuotetta päivittäin kaksi annosta, joista kumpikin sisältää tyypillisesti 80 mg karpalon proantosyanidiineja, auttaa vähentämään naisilla virtsatietulehdusta estämällä tiettyjen bakteerien kiinnittymisen virtsateihin

Q-2008–117

Lasten kehitykseen ja terveyteen liittyvä terveysväite – 14 artiklan 1 kohdan b alakohta

Kinder Chocolate®

Kinder Chocolate, suklaa joka auttaa kasvamaan

Q-2008–283

Lasten kehitykseen ja terveyteen liittyvä terveysväite – 14 artiklan 1 kohdan b alakohta

Vieroitusvalmisteet, jotka sisältävät kiinteän yhdistelmän lyhytketjuisia galakto-oligosakkarideja, hapatettua maitoa, nukleotideja ja beeta-palmitaattia

Auttaa vähäisissä suolistovaivoissa (kuten koliikissa, ummetuksessa ja ruoansulatusoireissa)

Q-2008–270


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1168/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat hakea lupaa terveysväitteiden esittämiseen jäsenvaltion toimivaltaiselta kansalliselta viranomaiselta. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ”elintarviketurvallisuusviranomainen”.

(3)

Hakemuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteen hyväksymisestä ja ottaa siinä huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Brudy Technology S.L toimitti 9 päivänä lokakuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka perusteella elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski Algatriumin® vaikutuksia antioksidanttivasteeseen (kysymys nro EFSA-Q-2008–705) (2). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Algatrium® lisää antioksidanttivastettasi: ainutlaatuinen ravintoaine, jonka on tieteellisesti osoitettu stimuloivan ihmisillä solujen omaa antioksidanttipuolustusta”.

(6)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 16 päivänä maaliskuuta 2009 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella Algatriumin® nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraus-suhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 asetettujen vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä päätettäessä on otettu huomioon kannanotot, jotka komissio on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan nojalla saanut hakijoilta ja yleisöltä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin terveysväitteisiin sovelletaan kyseisen asetuksen 28 artiklan 5 kohdassa säädettyjä siirtymätoimenpiteitä. Terveysväitteen ”Algatrium® lisää antioksidanttivastettasi: ainutlaatuinen ravintoaine, jonka on tieteellisesti osoitettu stimuloivan ihmisillä solujen omaa antioksidanttipuolustusta” osalta elintarviketurvallisuusviranomainen kuitenkin tuli siihen johtopäätökseen, että Algatriumin® nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraus-suhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Sen vuoksi väite ei ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 säännösten mukainen, eikä siihen siksi sovelleta 28 artiklan 5 kohdassa säädettyä siirtymäaikaa. Näin ollen olisi säädettävä kuuden kuukauden siirtymäajasta, jotta elintarvikealan toimijat voivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä esitettyä terveysväitettä ei lisätä sallittuja väitteitä koskevaan yhteisön luetteloon, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa.

Sitä saa kuitenkin käyttää vielä kuuden kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 942, 1–9.


LIITE

HYLÄTTY TERVEYSVÄITE

Hakemus – asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Algatrium®

Algatrium® lisää antioksidanttivastettasi: ainutlaatuinen ravintoaine, jonka on tieteellisesti osoitettu stimuloivan ihmisillä solujen omaa antioksidanttipuolustusta

Q-2008–705


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1169/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklassa säädettyjen terveysväitteiden hyväksyntää koskevien hakemusten soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 353/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen varmistamiseksi, että kaikissa elintarvikkeita koskevissa terveysväitteiden ryhmissä ainoastaan ne terveysväitteet, jotka ovat asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 vahvistettujen yleisten periaatteiden ja edellytysten mukaisia, toimitetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja otetaan näin ollen hyväksymismenettelyn piiriin, on tarpeen vahvistaa edellytykset, joiden täyttyessä terveysväitteiden hyväksyntää koskevia hakemuksia voidaan pitää asianmukaisina, ja selkeyttää jäsenvaltioiden vastuuta tältä osin asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 20 artiklan mukaan luettelo hyväksytyistä ja hylätyistä väitteistä on avoimuuden vuoksi julkaistava rekisterissä. Tavoitteena on, kuten asetuksen (EY) N:o 1924/2006 johdanto-osan 31 kappaleesta käy ilmi, välttää toistuvat hakemukset väitteistä, jotka on jo arvioitu ja jotka kuuluvat hyväksymismenettelyn piiriin. Tämän vuoksi on hakemuksen esittämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen yhteydessä tarpeen selkeyttää myös hakemusten peruuttamista koskevat säännöt sekä peruuttamispyynnön esittämisen määräajat.

(3)

Hakijan olisi saatava peruuttaa hakemus ainoastaan siihen ajankohtaan asti, jolloin elintarviketurvallisuusviranomainen antaa lausuntonsa asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 1 kohdan tai 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällainen määräaika on tarpeen, jotta väitteitä koskevista elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioinneista olisi edelleen hyötyä, jotta väitteiden hyväksymis- ja hylkäysmenettely toimisi edelleen tehokkaasti ja jotta vältettäisiin sellaisia väitteitä koskevien hakemusten esittäminen, jotka on jo arvioitu. Tältä osin ainoastaan tämän asetuksen edellytysten mukaisesti esitetyillä hakemusten peruutuksilla voidaan lopettaa hyväksymismenettely, joka muutoin jatkuisi sen jälkeen, kun elintarviketurvallisuusviranomainen on antanut lausuntonsa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan komission asetus (EY) N:o 353/2008 (2) seuraavasti:

1)

Lisätään 7 artiklan jälkeen 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Jäsenvaltioiden tekemä hakemusten asianmukaisuuden tarkistus

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarkistettava hakemusten asianmukaisuus ennen niiden toimittamista elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 tai 18 artiklan nojalla toimitettuihin hakemuksiin sisältyvät kyseisen asetuksen 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on myös tarkistettava, että

i)

asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklan nojalla toimitetuissa hakemuksissa esitetty terveysväite on sairauden riskin vähentämistä koskeva tai lasten kehitykseen ja terveyteen viittaava terveysväite.

ii)

asetuksen (EY) N:o 1924/2006 18 artiklan nojalla toimitetuissa hakemuksissa esitetty terveysväite on jokin kyseisen asetuksen 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu terveysväite lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavia terveysväitteitä lukuun ottamatta.”

2)

Lisätään 7 a artiklan jälkeen 7 b artikla seuraavasti:

”7 b artikla

Hakemusten peruuttaminen

1.   Hakija saa peruuttaa asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 tai 18 artiklan nojalla toimitetun hakemuksen siihen ajankohtaan asti, jolloin elintarviketurvallisuusviranomainen antaa lausuntonsa asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 1 kohdan tai 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Hakemuksen peruuttamista koskeva pyyntö on toimitettava sen jäsenvaltion kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle hakemus toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklan 2 kohdan tai 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava elintarviketurvallisuusviranomaiselle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille peruuttamisesta. Ainoastaan 1 kohdassa ja tässä kohdassa mainittujen edellytysten mukainen hakemuksen peruuttaminen lopettaa menettelyn.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EUVL L 109, 19.4.2008, s. 11.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1170/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/46/EY liitteissä I ja II vahvistetaan luettelot vitamiineista ja kivennäisaineista sekä niistä jokaisen osalta ne muodot, joita voidaan käyttää ravintolisien valmistamisessa. Muutokset näihin luetteloihin tehdään kyseisen direktiivin 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudattaen sen 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteissä I ja II vahvistetaan luettelot vitamiineista ja kivennäisaineista sekä niistä jokaisen osalta ne muodot, joita elintarvikkeisiin voidaan lisätä. Muutokset näihin luetteloihin tehdään kyseisen direktiivin 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudattaen sen 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on arvioinut uusia vitamiinien ja kivennäisaineiden muotoja. Myönteisen tieteellisen lausunnon saaneet aineet, joiden osalta direktiivissä 2002/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 1925/2006 säädetyt vaatimukset täyttyvät, olisi lisättävä kyseisissä säädöksissä oleviin luetteloihin.

(4)

Intressitahoja on kuultu ja saadut kommentit on otettu huomioon.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisen arvioinnin perusteella on aiheellista määritellä joitakin vitamiini- ja kivennäisaineita niiden tunnistamiseksi.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2002/46/EY ja asetusta (EY) N:o 1925/2006 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2002/46/EY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteillä I ja II.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1925/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä I olevan luettelon 2 kohtaan sana ”Boori”.

2)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä III.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.


LIITE I

”LIITE I

Vitamiinit ja kivennäisaineet, joita voidaan käyttää ravintolisien valmistuksessa

1.   Vitamiinit

A-vitamiini (μg RE)

D-vitamiini (μg)

E-vitamiini (mg α-TE)

K-vitamiini (μg)

B1-vitamiini (mg)

B2-vitamiini (mg)

Niasiini (mg NE)

Pantoteenihappo (mg)

B6-vitamiini (mg)

Foolihappo (μg) (1)

B12-vitamiini (μg)

Biotiini (μg)

C-vitamiini (mg)

2.   Kivennäisaineet

Kalsium (mg)

Magnesium (mg)

Rauta (mg)

Kupari (μg)

Jodi (μg)

Sinkki (mg)

Mangaani (mg)

Natrium (mg)

Kalium (mg)

Seleeni (μg)

Kromi (μg)

Molybdeeni (μg)

Fluoridi (mg)

Kloridi (mg)

Fosfori (mg)

Boori (mg)

Pii (mg)


(1)  Foolihappo on elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 90/496/ETY muuttamisesta suositeltavien päiväannosten, energiasisällön muuntokertoimien ja määritelmien osalta 28 päivänä lokakuuta 2008 annetun komission direktiivin 2008/100/EY liitteeseen I sisältyvä nimitys ravintoarvomerkintöjä varten, ja se kattaa kaikki folaattien muodot.”


LIITE II

”LIITE II

Vitamiini- ja kivennäisaineet, joita voidaan käyttää ravintolisien valmistuksessa

A.   Vitamiinit

1.   A-VITAMIINI

a)

retinoli

b)

retinyyliasetaatti

c)

retinyylipalmitaatti

d)

beeta-karoteeni

2.   D-VITAMIINI

a)

kolekalsiferoli

b)

ergokalsiferoli

3.   E-VITAMIINI

a)

D-alfa-tokoferoli

b)

DL-alfa-tokoferoli

c)

D-alfa-tokoferyyliasetaatti

d)

DL-alfa-tokoferyyliasetaatti

e)

D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti

f)

tokoferolien sekoitus (1)

g)

tokotrienoli-tokoferoli (2)

4.   K-VITAMIINI

a)

fyllokinoni (fytomenadioni)

b)

menakinoni (3)

5.   B1-VITAMIINI

a)

tiamiinihydrokloridi

b)

tiamiinimononitraatti

c)

tiamiinimonofosfaattikloridi

d)

tiamiinipyrofosfaattikloridi

6.   B2-VITAMIINI

a)

riboflaviini

b)

natriumriboflaviini-5′-fosfaatti

7.   NIASIINI

a)

nikotiinihappo

b)

nikotiiniamidi

c)

inositoliheksanikotinaatti (inositoliheksaniasinaatti)

8.   PANTOTEENIHAPPO

a)

kalsium-D-pantotenaatti

b)

natrium-D-pantotenaatti

c)

dekspantenoli

c)

pantetiini

9.   B6-VITAMIINI

a)

pyridoksiinihydrokloridi

b)

pyridoksiini-5′-fosfaatti

c)

pyridoksaali-5′-fosfaatti

10.   FOLAATTI

a)

pteroyylimonoglutamiinihappo

b)

kalsium-L-metyylifolaatti

11.   B12-VITAMIINI

a)

syanokobalamiini

b)

hydroksokobalamiini

c)

5′-deoksiadenosyylikobalamiini

d)

metyylikobalamiini

12.   BIOTIINI

a)

D-biotiini

13.   C-VITAMIINI

a)

L-askorbiinihappo

b)

natrium-L-askorbaatti

c)

kalsium-L-askorbaatti (4)

d)

kalium-L-askorbaatti

e)

L-askorbyyli-6-palmitaatti

f)

magnesium-L-askorbaatti

g)

sinkki-L-askorbaatti

B.   Kivennäisaineet

kalsiumasetaatti

kalsium-L-askorbaatti

kalsiumbisglysinaatti

kalsiumkarbonaatti

kalsiumkloridi

kalsiumsitraattimalaatti

sitruunahapon kalsiumsuolat

kalsiumglukonaatti

kalsiumglyserofosfaatti

kalsiumlaktaatti

kalsiumpyruvaatti

ortofosforihapon kalsiumsuolat

kalsiumsukkinaatti

kalsiumhydroksidi

kalsium-L-lysinaatti

kalsiummalaatti

kalsiumoksidi

kalsium-L-pidolaatti

kalsium-L-treonaatti

kalsiumsulfaatti

magnesiumasetaatti

magnesium-L-askorbaatti

magnesiumbisglysinaatti

magnesiumkarbonaatti

magnesiumkloridi

sitruunahapon magnesiumsuolat

magnesiumglukonaatti

magnesiumglyserofosfaatti

ortofosforihapon magnesiumsuolat

magnesiumlaktaatti

magnesium-L-lysinaatti

magnesiumhydroksidi

magnesiummalaatti

magnesiumoksidi

magnesium-L-pidolaatti

magnesiumkaliumsitraatti

magnesiumpyruvaatti

magnesiumsukkinaatti

magnesiumsulfaatti

magnesiumtauraatti

magnesiumasetyylitauraatti

ferrokarbonaatti

ferrositraatti

ferriammoniumsitraatti

ferroglukonaatti

ferrofumaraatti

ferrinatriumdifosfaatti

ferrolaktaatti

ferrosulfaatti

ferridifosfaatti (ferripyrofosfaatti)

ferrisakkaraatti

rauta metallimuodossa (karbonyylillä, elektrolyyttisesti sekä vedyllä pelkistetty)

ferrobisglysinaatti

ferro-L-pidolaatti

ferrofosfaatti

rauta(II)tauraatti

kuparikarbonaatti

kuparisitraatti

kupariglukonaatti

kuparisulfaatti

kupari-L-aspartaatti

kuparibisglysinaatti

kupari-lysiinikompleksi

kupari(II)oksidi

natriumjodidi

natriumjodaatti

kaliumjodidi

kaliumjodaatti

sinkkiasetaatti

sinkki-L-askorbaatti

sinkki-L-aspartaatti

sinkkibisglysinaatti

sinkkikloridi

sinkkisitraatti

sinkkiglukonaatti

sinkkilaktaatti

sinkki-L-lysinaatti

sinkkimalaatti

sinkkimono-L-metioniinisulfaatti

sinkkioksidi

sinkkikarbonaatti

sinkki-L-pidolaatti

sinkkipikolinaatti

sinkkisulfaatti

mangaaniaskorbaatti

mangaani-L-aspartaatti

mangaanibisglysinaatti

mangaanikarbonaatti

mangaanikloridi

mangaanisitraatti

mangaaniglukonaatti

mangaaniglyserofosfaatti

mangaanipidolaatti

mangaanisulfaatti

natriumbikarbonaatti

natriumkarbonaatti

natriumkloridi

natriumsitraatti

natriumglukonaatti

natriumlaktaatti

natriumhydroksidi

ortofosforihapon natriumsuolat

kaliumbikarbonaatti

kaliumkarbonaatti

kaliumkloridi

kaliumsitraatti

kaliumglukonaatti

kaliumglyserofosfaatti

kaliumlaktaatti

kaliumhydroksidi

kalium-L-pidolaatti

kaliummalaatti

ortofosforihapon kaliumsuolat

L-selenometioniini

seleenillä rikastettu hiiva (5)

seleenihapoke

natriumselenaatti

natriumvetyseleniitti

natriumseleniitti

kromi(III)kloridi

kromi(III)laktaatti, trihydraatti

krominitraatti

kromipikolinaatti

kromi(III)sulfaatti

ammoniummolybdaatti (molybdeeni (VI))

kaliummolybdaatti (molybdeeni (VI))

natriummolybdaatti (molybdeeni (VI))

kalsiumfluoridi

kaliumfluoridi

natriumfluoridi

natriummonofluorofosfaatti

boorihappo

natriumboraatti

koliinistabiloitu ortopiihappo

piidioksidi

piihappo (6)


(1)  Alfatokoferoli < 20 %, beetatokoferoli < 10 %, gammatokoferoli 50–70 % ja deltatokoferoli 10–30 %.

(2)  Yksittäisten tokoferolien ja tokotrienolien tyypilliset määrät:

alfatokoferoli 115 mg/g (vähimmäismäärä 101 mg/g)

beetatokoferoli 5 mg/g (vähimmäismäärä < 1 mg/g)

gammatokoferoli 45 mg/g (vähimmäismäärä 25 mg/g)

deltatokoferoli 12 mg/g (vähimmäismäärä 3 mg/g)

alfatokotrienoli 67 mg/g (vähimmäismäärä 30 mg/g)

beetatokotrienoli < 1 mg/g (vähimmäismäärä < 1 mg/g)

gammatokotrienoli 82 mg/g (vähimmäismäärä 45 mg/g)

deltatokotrienoli 5 mg/g (vähimmäismäärä < 1 mg/g).

(3)  Menakinonin esiintymismuoto on pääasiassa menakinoni-7 ja vähäisemmässä määrin menakinoni-6.

(4)  Voi sisältää enintään 2 % treonaattia.

(5)  Seleenillä rikastetut hiivat, jotka tuotetaan viljelemällä natriumseleniitin ollessa seleenin lähteenä ja jotka sisältävät kuivatussa myyntimuodossa enintään 2,5 mg Se/g. Hiivassa oleva vallitseva orgaaninen seleenilaji on selenometioniini (60–85 % tuotteen kokonaisseleenipitoisuudesta). Muiden orgaanisten seleeniyhdisteiden pitoisuus, selenokysteiini mukaan luettuna, saa olla enintään 10 % kokonaisseleenipitoisuudesta. Epäorgaanisen seleenin määrä saa yleensä olla enintään 1 % kokonaisseleenipitoisuudesta.

(6)  Geelimuodossa.”


LIITE III

”LIITE II

Vitamiiniformulaatiot ja kivennäisaineet, joita elintarvikkeisiin voidaan lisätä

1.   Vitamiiniformulaatiot

A-VITAMIINI

retinoli

retinyyliasetaatti

retinyylipalmitaatti

beeta-karoteeni

D-VITAMIINI

kolekalsiferoli

ergokalsiferoli

E-VITAMIINI

D-alfa-tokoferoli

DL-alfa-tokoferoli

D-alfa-tokoferyyliasetaatti

DL-alfa-tokoferyyliasetaatti

D-alfa-tokoferyylihapon sukkinaatti

K-VITAMIINI

fyllokinoni (fytomenadioni)

menakinoni (1)

B1-VITAMIINI

tiamiinihydrokloridi

tiamiinimononitraatti

B2-VITAMIINI

riboflaviini

natriumriboflaviini-5′-fosfaatti

NIASIINI

nikotiinihappo

nikotiiniamidi

PANTOTEENIHAPPO

kalsium-D-pantotenaatti

natrium-D-pantotenaatti

dekspantenoli

B6-VITAMIINI

pyridoksiinihydrokloridi

pyridoksiini-5′-fosfaatti

pyridoksiinidipalmitaatti

FOOLIHAPPO

pteroyylimonoglutamiinihappo

kalsium-L-metyylifolaatti

B12-VITAMIINI

syanokobalamiini

hydroksokobalamiini

BIOTIINI

D-biotiini

C-VITAMIINI

L-askorbiinihappo

natrium-L-askorbaatti

kalsium-L-askorbaatti

kalium-L-askorbaatti

L-askorbyyli-6-palmitaatti

2.   Kivennäisaineet

kalsiumkarbonaatti

kalsiumkloridi

kalsiumsitraattimalaatti

sitruunahapon kalsiumsuolat

kalsiumglukonaatti

kalsiumglyserofosfaatti

kalsiumlaktaatti

ortofosforihapon kalsiumsuolat

kalsiumhydroksidi

kalsiummalaatti

kalsiumoksidi

kalsiumsulfaatti

magnesiumasetaatti

magnesiumkarbonaatti

magnesiumkloridi

sitruunahapon magnesiumsuolat

magnesiumglukonaatti

magnesiumglyserofosfaatti

ortofosforihapon magnesiumsuolat

magnesiumlaktaatti

magnesiumhydroksidi

magnesiumoksidi

magnesiumkaliumsitraatti

magnesiumsulfaatti

ferrobisglysinaatti

ferrokarbonaatti

ferrositraatti

ferriammoniumsitraatti

ferroglukonaatti

ferrofumaraatti

ferrinatriumdifosfaatti

ferrolaktaatti

ferrosulfaatti

ferridifosfaatti (ferripyrofosfaatti)

ferrisakkaraatti

rauta metallimuodossa (karbonyylillä, elektrolyyttisesti sekä vedyllä pelkistetty)

kuparikarbonaatti

kuparisitraatti

kupariglukonaatti

kuparisulfaatti

kupari-lysiinikompleksi

natriumjodidi

natriumjodaatti

kaliumjodidi

kaliumjodaatti

sinkkiasetaatti

sinkkibisglysinaatti

sinkkikloridi

sinkkisitraatti

sinkkiglukonaatti

sinkkilaktaatti

sinkkioksidi

sinkkikarbonaatti

sinkkisulfaatti

mangaanikarbonaatti

mangaanikloridi

mangaanisitraatti

mangaaniglukonaatti

mangaaniglyserofosfaatti

mangaanisulfaatti

natriumbikarbonaatti

natriumkarbonaatti

natriumsitraatti

natriumglukonaatti

natriumlaktaatti

natriumhydroksidi

ortofosforihapon natriumsuolat

seleenillä rikastettu hiiva (2)

natriumselenaatti

natriumvetyseleniitti

natriumseleniitti

natriumfluoridi

kaliumfluoridi

kaliumbikarbonaatti

kaliumkarbonaatti

kaliumkloridi

kaliumsitraatti

kaliumglukonaatti

kaliumglyserofosfaatti

kaliumlaktaatti

kaliumhydroksidi

ortofosforihapon kaliumsuolat

kromi(III)kloridi ja sen heksahydraatti

kromi(III)sulfaatti ja sen heksahydraatti

ammoniummolybdaatti (molybdeeni (VI))

natriummolybdaatti (molybdeeni (VI))

boorihappo

natriumboraatti


(1)  Menakinonin esiintymismuoto on pääasiassa menakinoni-7 ja vähäisemmässä määrin menakinoni-6.

(2)  Seleenillä rikastetut hiivat, jotka tuotetaan viljelemällä natriumseleniitin ollessa seleenin lähteenä ja jotka sisältävät kuivatussa myyntimuodossa enintään 2,5 mg Se/g. Hiivassa oleva vallitseva orgaaninen seleenilaji on selenometioniini (60–85 % tuotteen kokonaisseleenipitoisuudesta). Muiden orgaanisten seleeniyhdisteiden pitoisuus, selenokysteiini mukaan luettuna, saa olla enintään 10 % kokonaisseleenipitoisuudesta. Epäorgaanisen seleenin määrä saa yleensä olla enintään 1 % kokonaisseleenipitoisuudesta.”


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/43


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1171/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 9 ja kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 39 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

IASB (International Accounting Standards Board) julkaisi 12 päivänä maaliskuuta 2009 muutokset kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkintaan IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen, jäljempänä ’muutokset IFRIC 9:ään ja IAS 39:ään’. Muutoksilla IFRIC 9:ään ja IAS 39:ään selkeytetään muihin sopimuksiin kytkettyjen johdannaissopimusten käsittelyä, kun rahoitusvaroihin kuuluva hybrideihin erä siirretään pois käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien ryhmästä.

(3)

Tilinpäätöskysymysten asiantuntijakomitean (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisten asiantuntijoiden ryhmän (Technical Expert Group, TEG) kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella voidaan todeta, että muutokset IFRIC 9:ään ja IAS 39:ään täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekniset hyväksymisperusteet. Tilinpäätösstandardeja koskevien lausuntojen tarkasteluryhmän perustamisesta tietojen antamiseksi komissiolle EFRAGin (European Financial Reporting Advisory Group) lausuntojen puolueettomuudesta ja tasapuolisuudesta 14 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/505/EY (3) mukaisesti kyseinen tarkasteluryhmä tarkasteli hyväksymistä koskevaa EFRAGin lausuntoa ja totesi komissiolle sen olevan tasapuolinen ja puolueeton.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(5)

Tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea on hyväksynyt tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liitteessä kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinta IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Yritysten on sovellettava tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuja muutoksia IFRIC 9:ään ja IAS 39:ään viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 31 päivän joulukuuta 2008 jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 199, 21.7.2006, s. 33.


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRIC 9

Muutokset tulkintaan IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi

IAS 39

Muutokset IAS 39: ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen

”Jäljentäminen sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:sta internetosoitteessa www.iasb.org”

Muutokset tulkintaan IFRIC 9

Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi

Kappaletta 7 muutetaan. Lisätään kappaleet 7A ja 10.

PÄÄTÖS

7

Yhteisön on arvioitava tarve erottaa kytketty johdannainen pääsopimuksesta ja käsitellä sitä kirjanpidossa johdannaisena silloin, kun yhteisöstä tulee sopimuksen osapuoli. Myöhempi uudelleenarviointi ei ole sallittu, paitsi jos (a) sopimuksen ehtoihin tehdään muutos, joka merkittävästi muuttaa rahavirtoja, joita sopimuksen mukaan muuten edellytettäisiin, tai (b) rahoitusvaroihin kuuluva erä siirretään pois käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien ryhmästä, joissa tapauksissa arviointia vaaditaan. Yhteisö ratkaisee, onko rahavirtojen muutos merkittävä, arvioimalla, missä määrin kytkettyyn johdannaiseen, pääsopimukseen tai molempiin liittyvät odotetut vastaiset rahavirrat ovat muuttuneet ja onko muutos merkittävä suhteessa rahavirtoihin, joita sopimuksen perusteella aikaisemmin odotettiin.

7A

Onko kytketty johdannainen erotettava pääsopimuksesta ja käsiteltävä johdannaisena, kun rahoitusvaroihin kuuluva erä siirretään pois käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien ryhmästä kappaleen 7 mukaisesti, on arvioitava niiden olosuhteiden perusteella, jotka vallitsivat ajankohtana, joka seuraavista on myöhempi:

(a)

kun yhteisöstä alun perin tuli sopimusosapuoli; ja

(b)

päivä, jona sopimuksen ehtoihin tehtiin muutos, joka merkittävästi muutti rahavirtoja, joita sopimuksen mukaan muuten olisi edellytetty.

Tässä arvioinnissa ei saada soveltaa IAS 39:n kappaletta 11(c) (ts. hybridisopimusta (yhdistettyä sopimusta) on käsiteltävä ikään kuin sitä ei olisi arvostettu käypään arvoon kirjaamalla käyvän arvon muutokset tulosvaikutteisesti). Jos yhteisö ei pysty tekemään tätä arviointia, hybridisopimus (yhdistetty sopimus) on edelleen kokonaisuudessaan luokiteltava käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

10

Maaliskuussa 2009 julkaistun asiakirjan Kytketyt johdannaiset (muutokset IFRIC 9:ään ja IAS 39:ään) seurauksena muutettiin kappaletta 7 ja lisättiin kappale 7A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 30.6.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Muutokset IAS 39: ään

Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen

Kappaletta 12 muutetaan. Lisätään kappale 103J.

KYTKETYT JOHDANNAISET

12

Jos yhteisön on tämän standardin mukaan erotettava kytketty johdannainen pääsopimuksesta mutta se ei pysty määrittämään kytketyn johdannaisen arvoa erikseen hankinta-ajankohtana tai jonakin sen jälkeisenä raportointikauden päättymispäivänä, sen on nimenomaisesti luokiteltava koko hybridisopimus (yhdistetty sopimus) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi. Vastaavasti, jos yhteisö ei pysty määrittämään erikseen sellaisen kytketyn johdannaisen arvoa, joka olisi erotettava siirrettäessä hybridi-instrumentti (yhdistetty instrumentti) pois käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien ryhmästä, kyseinen luokittelun muutos on kielletty. Tällaisessa tapauksessa hybridisopimus (yhdistetty sopimus) luokitellaan edelleen kokonaisuudessaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

103J

Yhteisön on sovellettava maaliskuussa 2009 julkaistun asiakirjan Kytketyt johdannaiset (muutokset IFRIC 9:ään ja IAS 39:ään) seurauksena muutettua kappaletta 12 tilikausilla, jotka päättyvät 30.6.2009 tai sen jälkeen.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1172/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen 5 000 tonnin määrän jaosta kansallisina taattuina määrinä markkinointivuonna 2009/2010 Tanskan, Irlannin, Kreikan, Italian ja Luxemburgin kesken

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 95 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 6 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 507/2008 (2) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asetuksen (EY) N:o 1234/2007 94 artiklan 1 a kohdassa säädetty lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen 5 000 tonnin määrän jakaminen taattuihin kansallisiin määriin tehdään markkinointivuoden 2009/2010 osalta ennen kuluvan markkinointivuoden 16 päivää marraskuuta.

(2)

Tanska on toimittanut tätä varten komissiolle tiedot aloista, joista on tehty osto- tai myyntisopimuksia, jalostussitoumuksia tai jalostussopimuksia samoin kuin tiedot pellava- ja hamppuvarsien ja -kuitujen tuotosarvioista.

(3)

Toisaalta Irlannissa, Kreikassa, Italiassa ja Luxemburgissa ei markkinointivuonna 2009/2010 tuoteta pellava- tai hamppukuituja.

(4)

Mainittujen tietojen mukaisesti laadittujen tuotantoarvioiden perusteella kyseisten viiden jäsenvaltion kokonaistuotannossa ei saavuteta niille myönnettyä 5 000 tonnin määrää. Taatut kansalliset määrät olisi vahvistettava jäljempänä esitetyn mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Markkinointivuoden 2009/2010 osalta jako kansallisiin taattuihin määriin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 94 artiklan 1 a kohdassa yhdessä sen liitteessä XI olevan A.II kohdan b alakohdan kanssa säädetyllä tavalla on seuraavanlainen:

Tanska

95,2 tonnia,

Irlanti

0 tonnia,

Kreikka

0 tonnia,

Italia

0 tonnia,

Luxemburg

0 tonnia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä marraskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 149, 7.6.2008, s. 38.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/48


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1173/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

durumvehnän ja riisin interventiokeskusten nimeämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission olisi nimettävä ne jäsenvaltioiden interventiokeskukset, jotka täyttävät neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä durumvehnän tai paddyriisin ostamiseksi järjestettävällä tarjouskilpailulla toteutettavan julkisen intervention osalta 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 670/2009 (2) 2 artiklassa vahvistetut vähimmäisedellytykset.

(2)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komission yksiköille asetuksen (EY) N:o 670/2009 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti interventiokeskusten luettelon niiden tosiasiallista nimeämistä varten sekä luettelon kyseisiin keskuksiin liittyvistä jäsenvaltioiden hyväksymistä varastoista, jotka täyttävät yhteisön lainsäädännössä edellytettävät vähimmäisvaatimukset.

(3)

Sen varmistamiseksi, että julkista interventiota koskeva järjestelmä toimii moitteettomasti, komission olisi nimettävä interventiokeskukset niiden maantieteellisen sijainnin perusteella ja julkaistava luettelo interventiokeskuksiin liittyvistä varastoista sekä kaikki toimijoiden, joita julkinen interventio koskee, tarvitsemat tiedot.

(4)

Kun otetaan huomioon monet muutokset, joita kyseisiin luetteloihin saatetaan tehdä, ja jotta intervention hallinnointi olisi moitteetonta, komission olisi annettava käyttäjien tietoon kyseisten tietojen jatkuvat päivitykset ja säädettävä varastojen luetteloa koskevien tietojen ensimmäisestä julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja) ja sen jälkeen kyseisten tietojen päivittämisestä asetuksen (EY) N:o 670/2009 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltuvin tarkoituksenmukaisin menetelmin komission käyttöön ottamalla tietojärjestelmällä, myös julkaisemalla ne internetissä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 670/2009 2 artiklassa tarkoitetut interventiokeskukset nimetään tämän asetuksen liitteessä.

Kuhunkin interventiokeskukseen liittyvien varastojen osoitteet ja kyseisiin varastoihin ja interventiokeskuksiin liittyvät tiedot ilmoitetaan käyttäjille komission tiedonannolla Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja).

Kyseisiä tietoja koskevat muutokset ja päivitykset tehdään asetuksen (EY) N:o 670/2009 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann Fischer BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 22.


LIITE

A:   Durumvehnän interventiokeskukset

KREIKKA

Θράκη

Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

ESPANJA

Cádiz

Córdoba

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Caceres

Navarra

RANSKA

Le Pouzin

Castelnaudary

Angouleme

Moulins-sur-Yevre

Orgeres en Beauce

Saint Sauveur

Toury

Voves

Fourques

Aigues-Mortes

Baziege

Lespinasse

Sainte Christie

L’Isle Jourdain

Sete

Issoudun

La Ville aux Dames

Mer

Artenay

La Creche

Lavaur

Beaumont de Lomagne

Fontenay le Comte

PORTUGALI

Beja

B:   Riisin interventiokeskukset

BULGARIA

Plovdiv

KREIKKA

Κεντρική Ελλάδα

Μακεδονία

ESPANJA

Cádiz

Córdoba

Sevilla

Zaragoza

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Lleida

Badajoz

Cáceres

Navarra

RANSKA

Arles

Fourques

Aigues-Mortes

ITALIA

Piemonte

PORTUGALI

Beja


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/50


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1174/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 34 a ja 37 artiklan täytäntöönpanoa koskevista säännöistä neuvoston direktiivin 2008/9/EY mukaisen arvonlisäveron palauttamisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta 7 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 (1) ja erityisesti sen 34 a ja 37 artiklan,

ottaa huomioon yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille 12 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/9/EY (2) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/9/EY 9 artiklan 2 kohdassa säädetään, että palautusjäsenvaltio voi vaatia hakijaa toimittamaan sähköisesti koodattuja lisätietoja kustakin direktiivin 2008/9/EY 9 artiklan 1 kohdassa esitetystä koodista siltä osin kuin tällaiset tiedot ovat tarpeellisia palautusjäsenvaltiossa sovellettavien, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (3) mukaisten vähennysoikeutta koskevien rajoitusten vuoksi tai mainitun direktiivin 395 tai 396 artiklan nojalla palautusjäsenvaltiolle myönnetyn poikkeuksen soveltamisen vuoksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1798/2003 34 a artiklan 2 kohdan mukaisesti palautusjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki direktiivin 2008/9/EY 9 artiklan 2 kohdan nojalla vaatimansa tiedot.

(3)

Sen vuoksi olisi määriteltävä tekniset yksityiskohdat, joita sovelletaan direktiivin 2008/9/EY 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioilta vaadittavien lisätietojen toimittamiseen. Erityisesti olisi täsmennettävä näiden tietojen toimittamisessa käytettävät koodit. Hallinnollisen yhteistyön pysyvä komitea on kehittänyt tämän asetuksen liitteessä vahvistetut koodit direktiivin 2008/9/EY 9 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa jäsenvaltioilta vaadittavien tietojen perusteella.

(4)

Hakijoita voidaan vaatia direktiivin 2008/9/EY 11 artiklan mukaisesti toimittamaan kuvaus liiketoiminnastaan käyttäen yhdenmukaistettuja koodeja. Tässä tarkoituksessa olisi käytettävä tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1893/2006 (4) 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyjä yleisesti käytettyjä koodeja.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1798/2003 14 artiklan mukaan pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on annettava pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä vastaanottajalle tiedoksi kaikki hallintoviranomaisten asiakirjat ja päätökset, jotka koskevat arvonlisäverolainsäädännön soveltamista pyynnön esittäneen viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa.

(6)

Kun palautusjäsenvaltio pyytää direktiiviä 2008/9/EY sovellettaessa sijoittautumisjäsenvaltiota antamaan hakijalle tiedoksi päätökset ja asiakirjat, tiedonanto olisi tietosuojasyistä voitava tehdä asetuksen (EY) N:o 1798/2003 2 artiklan 1 kohdan 19 alakohdassa määritellyn yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmän (CCN/CSI) kautta.

(7)

Tässä asetuksessa vahvistetaan muun muassa asetuksen (EY) N:o 1798/2003 muuttamisesta palvelujen suorituspaikkaan, erityisjärjestelmiin ja arvonlisäveron palautusmenettelyyn liittyviä sääntöjä koskevan hallinnollisen yhteistyön käyttöönoton ja tiedonvaihdon osalta 12 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 143/2008 (5) 1 artiklalla asetukseen (EY) N:o 1798/2003 sisällytetyn 34 a artiklan täytäntöönpanoa koskevat säännöt. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan samana päivänä kuin asetuksen (EY) N:o 143/2008 1 artiklaa aletaan soveltaa.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hallinnollisen yhteistyön pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kun palautusjäsenvaltio antaa toisille jäsenvaltioille tiedoksi, että se pyytää direktiivin 2008/9/EY 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sähköisesti koodattuja lisätietoja, näitä tietoja toimitettaessa on käytettävä tämän asetuksen liitteessä mainittuja koodeja.

2 artikla

Kun palautusjäsenvaltio pyytää direktiivin 2008/9/EY 11 artiklassa tarkoitettua hakijan liiketoiminnan kuvausta, nämä tiedot on annettava asetuksen (EY) N:o 1893/2006 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla NACE Rev. 2 -koodien neljännellä tasolla.

3 artikla

Kun palautusjäsenvaltio pyytää vastaanottajan sijoittautumisjäsenvaltiota antamaan vastaanottajalle tiedoksi direktiivin 2008/9/EY mukaiseen palautukseen liittyvät päätökset ja asiakirjat, tiedonantopyyntö voidaan toimittaa asetuksen (EY) N:o 1798/2003 2 artiklan 1 kohdan 19 alakohdassa määritellyn yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmän (CCN/CSI) kautta.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 264, 15.10.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 44, 20.2.2008, s. 23.

(3)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.

(5)  EUVL L 44, 20.2.2008, s. 1.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 1798/2003 34 a artiklan 2 kohdan mukaisessa tietojen toimittamisessa käytettävät koodit

Koodi 1.   Polttoaine

1.1

Polttoaine kulkuneuvoihin, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

1.1.1

Bensiini

1.1.2

Dieselöljy

1.1.3

Nestekaasu

1.1.4

Maakaasu

1.1.5

Biopolttoaine

1.2

Polttoaine kulkuneuvoihin, joiden massa on enintään 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

1.2.1

Bensiini

1.2.2

Dieselöljy

1.2.3

Nestekaasu

1.2.4

Maakaasu

1.2.5

Biopolttoaine

1.2.6

PKW

1.2.7

LKW

1.3

Polttoaine kulkuneuvoihin, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia

1.3.1

Bensiini

1.3.2

Dieselöljy

1.3.3

Nestekaasu

1.3.4

Maakaasu

1.3.5

Biopolttoaine

1.4

Erityisesti testiajoneuvoissa käytettävä polttoaine

 

1.5

Kulkuneuvojen tai koneiden voitelussa käytettävät öljytuotteet

 

1.6

Jälleenmyyntiä varten ostettu polttoaine

 

1.7

Polttoaine tavaraliikenneajoneuvoihin

 

1.8

Polttoaine henkilö- ja monikäyttöautoihin

1.8.1

Pelkästään yrityskäytössä

1.8.2

Käyttö osittain ammattimaisessa henkilökuljetuksessa, ajo-opetuksessa tai vuokrauksessa

1.8.3

Osittain muussa kuin 1.8.2 kohdassa tarkoitetussa käytössä

1.9

Polttoaine moottoripyöriin, matkailuvaunuihin ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin sekä ilma-aluksiin, joiden massa on alle 1 550 kg

1.9.1

Käyttö ammattimaisessa henkilökuljetuksessa, ajo-opetuksessa tai vuokrauksessa

1.9.2

Yrityskäytössä

1.10

Polttoaine koneisiin ja maataloustraktoreihin

1.10.1

Bensiini

1.10.2

Dieselöljy

1.10.3

Nestekaasu

1.10.4

Maakaasu

1.10.5

Biopolttoaine

1.11

Polttoaine henkilöliikenneajoneuvoihin, joissa on alle 9 matkustajapaikkaa, tai vuokra-autoihin

1.11.1

Bensiini

1.11.2

Dieselöljy

1.11.3

Nestekaasu

1.11.4

Maakaasu

1.11.5

Biopolttoaine

1.12

Polttoaine muihin kuin 1.8 ja 1.9 kohdan henkilöliikenneajoneuvoihin

 

1.13

Polttoaine kulkuneuvoihin, joihin ei sovelleta vähennysoikeuden rajoituksia

 

1.14

Polttoaine kulkuneuvoihin, joihin sovelletaan vähennysoikeuden rajoitusta

 

Koodi 2.   Kulkuneuvon vuokraus

2.1

Sellaisten kulkuneuvojen vuokraus, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

 

2.2

Sellaisten kulkuneuvojen vuokraus, joiden massa on enintään 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

2.2.1

Yhtäjaksoisesti yli kuuden kuukauden ajaksi

2.2.2

Yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi

2.2.3

PKW

2.2.4

LKW

2.3

Sellaisten kulkuneuvojen vuokraus, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia

2.3.1

Yhtäjaksoisesti yli kuuden kuukauden ajaksi

2.3.2

Yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi

2.4

Tavaraliikenneajoneuvojen vuokraus

 

2.5

Henkilö- ja monikäyttöautojen vuokraus

2.5.1

Pelkästään yrityskäytössä

2.5.2

Käyttö osittain ammattimaisessa henkilökuljetuksessa tai ajo-opetuksessa

2.5.3

Osittain muussa kuin 2.5.2 kohdassa tarkoitetussa käytössä

2.6

Moottoripyörien, matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä sellaisten ilma-alusten, joiden massa on alle 1 550 kg, vuokraus

2.6.1

Käyttö ammattimaisessa henkilökuljetuksessa tai ajo-opetuksessa

2.6.2

Muussa yrityskäytössä

2.7

M1-luokan henkilöautojen vuokraus

 

2.8

Sellaisten henkilöliikenneajoneuvojen vuokraus, joissa on yli 9 matkustajapaikkaa

 

2.9

Sellaisten henkilöliikenneajoneuvojen vuokraus, joissa on alle 9 matkustajapaikkaa

2.9.1

Käyttö kaupallisessa liikenteessä

2.9.2

Käyttö muussa kuin kaupallisessa liikenteessä

2.10

Sellaisten kulkuneuvojen vuokraus, joihin ei sovelleta vähennysoikeuden rajoituksia

 

2.11

Sellaisten kulkuneuvojen vuokraus, joihin sovelletaan vähennysoikeuden rajoitusta

 

2.12

Muiden kuin 2.5 ja 2.6 kohdassa tarkoitettujen kulkuneuvojen vuokraus

 

Koodi 3.   Kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset (muut kuin koodeissa 1 ja 2 tarkoitetut tavarat ja palvelut)

3.1

Sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.1.1

Sellaisten kulkuneuvojen osto, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.1.2

Sellaisten kulkuneuvojen huolto, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.1.3

Sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvien tarvikkeiden osto ja asennus, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.1.4

Sellaisten kulkuneuvojen autotallissa säilyttäminen tai pysäköinti, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.1.5

Muut sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.2

Sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset, joiden massa on enintään 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.2.1

Sellaisten kulkuneuvojen osto, joiden massa on enintään 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.2.2

Sellaisten kulkuneuvojen huolto, joiden massa on enintään 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.2.3

Sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvien tarvikkeiden osto ja asennus, joiden massa on enintään 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.2.4

Sellaisten kulkuneuvojen autotallissa säilyttäminen tai pysäköinti, joiden massa on enintään 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.2.5

Muut sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset, joiden massa on enintään 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

3.2.6

PKW

3.2.7

LKW

3.3

Sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia

3.3.1

Sellaisten kulkuneuvojen osto, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia

3.3.2

Sellaisten kulkuneuvojen huolto, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia

3.3.3

Sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvien tarvikkeiden osto ja asennus, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia

3.3.4

Sellaisten kulkuneuvojen säilyttäminen autotallissa tai pysäköinti, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia

3.3.5

Muut sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia

3.4

Tavaraliikenneajoneuvoihin liittyvät kustannukset

3.4.1

Tavaraliikenneajoneuvojen osto

3.4.2

Tavaraliikenneajoneuvojen huolto

3.4.3

Tavaraliikenneajoneuvojen autotallissa säilyttäminen tai pysäköinti

3.4.4

Muut kuin 3.4.1, 3.4.2 ja 3.4.3 kohdassa tarkoitetut tavaraliikenneajoneuvoihin liittyvät kustannukset

3.5

Henkilö- ja monikäyttöautojen huolto

3.5.1

Pelkästään yrityskäytössä

3.5.2

Käyttö osittain ammattimaisessa henkilökuljetuksessa, ajo-opetuksessa tai vuokrauksessa

3.5.3

Osittain muussa kuin 3.5.2 kohdassa tarkoitetussa yrityskäytössä

3.6

Moottoripyörien, matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä sellaisten ilma-alusten, joiden massa on yli 1 550 kg, huolto

3.6.1

Käyttö ammattimaisessa henkilökuljetuksessa, ajo-opetuksessa tai vuokrauksessa

3.6.2.

Muussa yrityskäytössä

3.7

Muut kuin henkilö- ja monikäyttöautojen huoltoon, autotallissa säilyttämiseen ja pysäköintiin liittyvät kustannukset

3.7.1

Pelkästään yrityskäytössä

3.7.2

Käyttö osittain ammattimaisessa henkilökuljetuksessa, ajo-opetuksessa tai vuokrauksessa

3.7.3

Osittain muussa kuin 3.7.2 kohdassa tarkoitetussa käytössä

3.8

Muut kuin moottoripyörien, matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä sellaisten ilma-alusten, joiden massa on yli 1 550 kg, huoltoon, autotallissa säilyttämiseen ja pysäköintiin liittyvät kustannukset

3.8.1

Käyttö ammattimaisessa henkilökuljetuksessa, ajo-opetuksessa, vuokrauksessa tai jälleenmyynnissä

3.8.2

Muussa yrityskäytössä

3.9

M1-luokan henkilöautojen osto

 

3.10

M1-luokan henkilöautoihin liittyvien tarvikkeiden osto sekä niiden kokoonpano ja asennus

 

3.11

Sellaisiin henkilöliikenneajoneuvoihin, joissa on yli 9 matkustajapaikkaa, tai tavaraliikenneajoneuvoihin liittyvät kustannukset

 

3.12

Sellaisiin henkilöliikenneajoneuvoihin liittyvät kustannukset, joissa on alle 9 matkustajapaikkaa ja joita käytetään kaupallisessa liikenteessä

 

3.13

Sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset, joihin ei sovelleta vähennysoikeuden rajoituksia

 

3.14

Sellaisiin kulkuneuvoihin liittyvät kustannukset, joihin sovelletaan vähennysoikeuden rajoitusta

 

3.15

Sellaisten henkilöliikenneajoneuvojen, jotka eivät ole henkilö- ja monikäyttöautoja, moottoripyörien, matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä sellaisten ilma-alusten, joiden massa on yli 1 550 kg, huolto

 

3.16

Henkilöliikenneajoneuvojen autotallissa säilyttäminen tai pysäköinti

 

3.17

Muut kuin sellaisten henkilöliikenneajoneuvojen, jotka eivät ole henkilö- ja monikäyttöautoja, moottoripyörien, matkailuvaunujen ja huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen sekä sellaisten ilma-alusten, joiden massa on yli 1 550 kg, huoltoon, autotallissa säilyttämiseen tai pysäköintiin liittyvät kustannukset

 

Koodi 4.   Tiemaksut ja tienkäyttömaksut

4.1

Sellaisten kulkuneuvojen tiemaksut, joiden massa on yli 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

 

4.2

Sellaisten kulkuneuvojen tiemaksut, joiden massa on enintään 3 500 kg ja joissa ei kuljeteta maksavia matkustajia

4.2.1

PKW

4.2.2

LKW

4.3

Sellaisten kulkuneuvojen tiemaksut, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia

 

4.4

Kaikkien Ison-Beltin siltaa käyttävien kulkuneuvojen tiemaksut

 

4.5

Kaikkien Öresundin siltaa käyttävien kulkuneuvojen tiemaksut

 

4.6

Sellaisten kulkuneuvojen tiemaksut, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia ja joissa on yli 9 matkustajapaikkaa

 

4.7

Sellaisten kulkuneuvojen tiemaksut, joissa kuljetetaan maksavia matkustajia ja joissa on alle 9 matkustajapaikkaa

 

4.8

Konferenssien, messujen, näyttelyjen tai kongressien yhteydessä käytettävien ajoneuvojen tiemaksut

4.8.1

Tapahtuman järjestäjän osalta

4.8.2

Tapahtuman osallistujan osalta, kun kustannukset ovat suoraan järjestäjän veloittamia

Koodi 5.   Matkakustannukset, kuten taksimaksut, julkisen liikenteen maksut

5.1

Verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän matkakustannukset

 

5.2

Jonkun muun henkilön kuin verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän matkakustannukset

 

5.3

Verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän matkakustannukset konferenssien, messujen, näyttelyjen tai kongressien yhteydessä

5.3.1

Tapahtuman järjestäjän osalta

5.3.2

Tapahtuman osallistujan osalta, kun kustannukset ovat suoraan järjestäjän veloittamia

Koodi 6.   Majoitus

6.1

Verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän asumiseen ja majoitukseen liittyvät kustannukset

 

6.2

Muun henkilön kuin verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän asumiseen ja majoitukseen liittyvät kustannukset

 

6.3

Elinkeinonsa tai ammattinsa harjoittamiseen liittyviin konferensseihin osallistuvan verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän asumiseen ja majoitukseen liittyvät kustannukset

 

6.4

Verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän asumiseen ja majoitukseen liittyvät kustannukset konferenssien, messujen, näyttelyjen tai kongressien yhteydessä

6.4.1

Tapahtuman järjestäjän osalta

6.4.2

Tapahtuman osallistujan osalta, kun kustannukset ovat suoraan järjestäjän veloittamia

6.5

Tavaroiden luovutuksesta tai palvelujen suorittamisesta vastaavan verovelvollisen työntekijän asumiseen ja majoitukseen liittyvät kustannukset

 

6.6

Asumiseen ja majoitukseen liittyvät kustannukset jatkoluovutuksen yhteydessä

 

6.7

Muut kuin 6.5 ja 6.6 kohdassa tarkoitetut majoitukseen liittyvät kustannukset

 

Koodi 7.   Ruoka, juomat ja ravintolapalvelut

7.1

Hotelleissa, baareissa, ravintoloissa ja täyshoitoloissa tarjotut ruoat ja juomat, myös aamiainen

7.1.1

Verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän osalta

7.1.2

Jonkun muun henkilön kuin verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän osalta

7.2

Konferensseissa, messuilla, näyttelyissä tai kongresseissa tarjotut ruoat ja juomat

7.2.1

Tapahtuman järjestäjän osalta

7.2.2

Tapahtuman osallistujan osalta, kun kustannukset ovat suoraan järjestäjän veloittamia

7.3

Tavaroiden luovutuksesta tai palvelujen suorittamisesta vastaavalle verovelvollisen työntekijälle tarjotut ruoat ja juomat

 

7.4

Jatkoluovutusta varten ostetut ravintolapalvelut

 

7.5

Muiden kuin 7.2, 7.3 ja 7.4 kohdassa tarkoitettujen ruokien, juomien tai ravintolapalvelujen osto

 

Koodi 8.   Messujen ja näyttelyjen pääsymaksut

8.1

Verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän pääsymaksut

 

8.2

Jonkun muun henkilön kuin verovelvollisen tai verovelvollisen työntekijän pääsymaksut

 

Koodi 9.   Ylellisyys-, huvi- ja edustuskustannukset

9.1

Alkoholin osto

 

9.2

Tupakkatuotteiden osto

 

9.3

Vastaanotto- ja huvikustannukset

9.3.1

Mainostamistarkoituksessa

9.3.2

Muussa kuin mainostamistarkoituksessa

9.4

Huvialusten huoltokustannukset

 

9.5

Taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin liittyvät kustannukset

 

9.6

Ylellisyys-, huvi- ja edustuskustannukset mainostamistarkoituksessa

 

9.7

Muut kuin 9.1, 9.2 ja 9.3 kohdassa tarkoitetut ylellisyys-, huvi- ja edustuskustannukset

 

Koodi 10.   Muut

10.1

Työkalut

 

10.2

Takuuaikana tehtävät korjaukset

 

10.3

Koulutukseen liittyvät palvelut

 

10.4

Omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset

10.4.1

Kiinteään omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset

10.4.2

Asuntona käytettävään kiinteään omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset

10.4.3

Muuhun kuin koodin 3 irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset

10.5

Omaisuuden osto tai vuokraus

10.5.1

Kiinteän omaisuuden osto tai vuokraus

10.5.2

Asuntona, harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävän kiinteän omaisuuden osto tai vuokraus

10.5.3

Sellaisen irtaimen omaisuuden osto tai vuokraus, joka liittyy asuntona, harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävään kiinteään omaisuuteen tai jota käytetään asuntona, harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävän kiinteän omaisuuden yhteydessä

10.5.4

Muun kuin koodin 2 irtaimen omaisuuden osto tai vuokraus

10.6

Veden, kaasun tai sähkön toimittaminen jakeluverkon kautta

 

10.7

Vähäarvoiset lahjat

 

10.8

Toimistomenot

 

10.9

Messuille, seminaareihin ja koulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen osallistuminen

10.9.1

Messut

10.9.2

Seminaarit

10.9.3

Koulutus

10.9.4

Ammatillinen koulutus

10.10

Eläin- ja maataloustuotteita koskevat kiinteät lisämaksut

 

10.11

Postin lähettämisestä EU:n ulkopuolelle aiheutuvat kustannukset

 

10.12

Faksi- ja puhelinkustannukset asumisen yhteydessä

 

10.13

Matkanjärjestäjän hankkimat tavarat ja palvelut, jotka välittömästi koituvat matkustajan hyväksi

 

10.14

Muut kuin 1.6 kohdassa tarkoitetut jälleenmyyntiä varten ostetut tavarat

 

10.15

Muut kuin 6.6 ja 7.4 kohdassa tarkoitetut jälleenmyyntiä varten ostetut palvelut

 

10.16

Omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset

10.16.1

Asuntona, harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävään kiinteään omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset

10.16.2

Muuhun kuin 10.16.1 kohdassa tarkoitettuun kiinteään omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset

10.16.3

Sellaiseen irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset, joka liittyy 10.16.1 kohdassa tarkoitettuun kiinteään omaisuuteen tai jota käytetään 10.16.1 kohdassa tarkoitetun kiinteän omaisuuden yhteydessä

10.16.4

Muuhun kuin 10.16.3 kohdassa tarkoitettuun irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset

10.17

Omaisuuteen liittyvät kustannukset

10.17.1

Asuntona, harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävään kiinteään omaisuuteen liittyvät kustannukset

10.17.2

Muuhun kuin 10.17.1 kohdassa tarkoitettuun kiinteään omaisuuteen liittyvät kustannukset


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/60


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1175/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Aglio Bianco Polesano (SAN)]

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Aglio Bianco Polesano -nimityksen rekisteröintiä koskeva Italian hakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 104, 6.5.2009, s. 16.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ITALIA

Aglio Bianco Polesano (SAN)


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/62


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1176/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Redykołka (SAN)]

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Nimityksen ”Redykołka” rekisteröintiä koskeva Puolan hakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EY) N:o 510/2006 (2) 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 103, 5.5.2009, s. 21.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3   Juustot

PUOLA

Redykołka (SAN)


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/64


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1177/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (1) ja erityisesti sen 69 artiklan,

ottaa huomioon julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (2) ja erityisesti sen 78 artiklan,

ottaa huomioon hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY (3) ja erityisesti sen 68 artiklan,

on kuullut julkisia hankintoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä päätöksellä 94/800/EY (4) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä ’julkisia hankintoja koskeva sopimus’. Julkisia hankintoja koskevaa sopimusta olisi sovellettava kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin sopimuksessa vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY tavoitteista on se, että hankintayksiköt ja hankintaviranomaiset, jotka soveltavat kyseisiä direktiivejä, voivat samanaikaisesti noudattaa julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa olevia velvoitteita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi julkisille hankinnoille, jotka kuuluvat julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan, kyseisissä direktiiveissä vahvistetut kynnysarvot olisi yhdenmukaistettava sen varmistamiseksi, että ne vastaavat julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa vahvistettujen kynnysarvojen euromääräisiä vasta-arvoja pyöristettynä alaspäin lähimpään tuhanteen euroon.

(3)

Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista yhdenmukaistaa myös direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY olevat kynnysarvot, jotka eivät kuulu julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan. Samanaikaisesti direktiivissä 2009/81/EY vahvistetut kynnysarvot olisi yhdenmukaistettava direktiivin 2004/17/EY 16 artiklassa tarkistettujen kynnysarvojen kanssa.

(4)

Direktiivit 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/17/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”412 000 euroa” ilmaisulla ”387 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”5 150 000 euroa” ilmaisulla ”4 845 000 euroa”.

2)

Muutetaan 61 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”412 000 euroa” ilmaisulla ”387 000 euroa”;

b)

korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”412 000 euroa” ilmaisulla ”387 000 euroa”.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/18/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”133 000 euroa” ilmaisulla ”125 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”206 000 euroa” ilmaisulla ”193 000 euroa”;

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”5 150 000 euroa” ilmaisulla ”4 845 000 euroa”.

2)

Muutetaan 8 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”5 150 000 euroa” ilmaisulla ”4 845 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”206 000 euroa” ilmaisulla ”193 000 euroa”.

3)

Korvataan 56 artiklassa ilmaisu ”5 150 000 euroa” ilmaisulla ”4 845 000 euroa”.

4)

Korvataan 63 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”5 150 000 euroa” ilmaisulla ”4 845 000 euroa”.

5)

Muutetaan 67 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”133 000 euroa” ilmaisulla ”125 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”206 000 euroa” ilmaisulla ”193 000 euroa”;

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”206 000 euroa” ilmaisulla ”193 000 euroa”.

3 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/81/EY 8 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan a alakohdassa ilmaisu ”412 000 euroa” ilmaisulla ”387 000 euroa”;

2)

Korvataan b alakohdassa ilmaisu ”5 150 000 euroa” ilmaisulla ”4 845 000 euroa”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.


DIREKTIIVIT

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/66


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/152/EY,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta siltä osin, kuin se koskee karbendatsiimi-tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I asetettua määräaikaa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Karbendatsiimi sisällytettiin komission direktiivillä 2006/135/EY (2) tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Kyseisen lisäyksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009.

(2)

Tehoaineen sisällyttäminen voidaan pyynnöstä uusia enintään 10 vuoden pituiseksi ajanjaksoksi. Komissio vastaanotti ilmoittajalta 6 päivänä elokuuta 2007 mainitunlaisen ilmoituksen, jossa pyydetään kyseisen tehoaineen sisällyttämisen uusimista.

(3)

Ilmoittaja toimitti 10 päivänä tammikuuta 2008 pyyntöään tukevat tekniset asiakirjat esittelevälle jäsenvaltiolle Saksalle. Saksa antoi 27 päivänä heinäkuuta 2009 luonnoksen uudelleenarviointikertomuksesta. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen on tarpeen toteuttaa asiasta vertaistarkastelu.

(4)

Koska on mahdotonta toteuttaa koko uusimismenettelyä ennen kuin karbendatsiimin sisällyttämistä koskeva määräaika päättyy ja koska hakemus on tehty riittävän ajoissa, direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti uusi lupa annetaan ajaksi, joka on tarpeen uuden käsittelyn suorittamiseksi.

(5)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 91/414/ETY liitteessä I rivillä 149 (Karbendatsiimi (stereokemia ei määritelty) CAS-numero: 10605-21-7 CIPAC-numero: 263) kuudennessa sarakkeessa (sisällyttämisen päättymispäivä) ilmaus ”31.12.2009” ilmauksella ”31.12.2010”.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUVL L 349, 12.12.2006, s. 37.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/67


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/153/EY,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaineen hydrolysoidut proteiinit nimen ja puhtauden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä 91/414/ETY on muutettu komission direktiivillä 2008/127/EY (2) tiettyjen hydrolysoitujen proteiinien sisällyttämiseksi siihen.

(2)

Esittelevä jäsenvaltio on saanut lisätietoja hydrolysoiduista proteiineista. Hydrolysoidut proteiinit voivat ilmeisesti olla peräisin monista erilaisista orgaanisista yhdisteistä. Siksi on aiheellista viitata nimeen ja puhtautta koskeviin tietoihin sellaisina kuin ne on esitetty hydrolysoituja proteiineja koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä maaliskuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUVL L 344, 20.12.2008, s. 89.


LIITE

Korvataan direktiivin 91/414/ETY liitteessä I oleva rivi 240 seuraavasti:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”240

Hydrolysoidut proteiinit

CAS-numero: ei annettu

CIPAC-numero: ei annettu

Ei saatavilla

Tarkastelukertomus (SANCO/2615/2008)

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan houkuttimena käyttöä varten. Eläinperäisten hydrolysoitujen proteiinien on oltava asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisia.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväksytyn hydrolysoituja proteiineja koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2615/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineiden tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan tarkastelukertomuksessa.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/69


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/154/EY,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta syflufenamidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti 17 päivänä maaliskuuta 2003 yritykseltä Nisso Chemical Europe GmbH hakemuksen syflufenamidi-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 2003/636/EY (2) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, toisin sanoen sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(2)

Tämän tehoaineen vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti komissiolle arviointikertomuksen luonnoksen 30 päivänä tammikuuta 2006.

(3)

Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ovat tarkastelleet kyseistä arviointikertomusta, ja se on esitetty komissiolle 8 päivänä huhtikuuta 2009 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen syflufenamidia koskevan tieteellisen kertomuksen muodossa (3). Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä kertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja syflufenamidia koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 2 päivänä lokakuuta 2009.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että syflufenamidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää syflufenamidi kyseisen direktiivin liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää kaikissa jäsenvaltioissa mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(5)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa syflufenamidia sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat väliaikaiset luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi muutettava nykyiset väliaikaiset luvat pysyviksi, muutettava niitä tai peruutettava ne direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(6)

Direktiiviä 91/414/ETY olisi tämän vuoksi muutettava.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä lokakuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava 30 päivään syyskuuta 2010 mennessä sellaisia kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat, jotka sisältävät syflufenamidia tehoaineena. Jäsenvaltioiden on tähän päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että syflufenamidia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan 2 kohdan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät syflufenamidia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 31 päivään maaliskuuta 2010 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon syflufenamidia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät syflufenamidia ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät syflufenamidia yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUVL L 221, 4.9.2003, s. 42.

(3)  Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance cyflufenamid. EFSA Scientific Report (2009) 258, 1–99.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun rivit seuraavasti:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”302

Syflufenamidi

CAS-numero: 180409-60-3

CIPAC-numero: 759

(Z)-N-[α-(syklopropyylimetoksi-imino)-2,3-difluoro-6-(trifluorometyyli)bentsyyli]-2-fenyyliasetamidi

≥ 980 g/kg

1. huhtikuuta 2010

31. maaliskuuta 2020

A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 2 päivänä lokakuuta 2009 valmiiksi saadun syflufenamidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineiden tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan tarkastelukertomuksessa.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/72


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/155/EY,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta metatsakloori-tehoaineelta edellytetyn puhtausasteen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tarkastelun jälkeen, jossa Yhdistynyt kuningaskunta toimi esittelevänä jäsenvaltiona, komission direktiivillä 2008/116/EY (2) lisättiin tehoaine metatsakloori direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Kyseisen aineen osalta direktiivissä 2008/116/EY on asetettu tolueenin, joka on valmistusprosessista peräisin oleva epäpuhtaus, enimmäismääräksi 0,01 prosenttia. Tämä määrä perustui ilmoittajan toimittamaan määritelmään.

(2)

Ilmoittaja on pyytänyt muuttamaan direktiiviä 91/414/ETY siten, että kyseinen enimmäismäärä nostetaan 0,05 prosenttiin. Ilmoittaja toimitti tarvittavat tiedot pyyntönsä tueksi. Esittelevä jäsenvaltio toimitti 2 päivänä helmikuuta 2009 arviointikertomuksen luonnokseen täydennyksen (3), jonka mukaan 0,05 prosentin enimmäismäärä ei aiheuta lisäriskejä niiden riskien lisäksi, jotka on jo otettu huomioon kyseistä ainetta koskevassa komission tarkastelukertomuksessa.

(3)

Sen vuoksi tolueenin, joka on metatsakloorin valmistusprosessista peräisin oleva epäpuhtaus, enimmäismäärä olisi nostettava 0,05 prosenttiin.

(4)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(5)

Koska tätä direktiiviä olisi sovellettava samasta päivästä kuin direktiiviä 2008/116/EY, tämän direktiivin olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 91/414/ETY liitteen I rivillä 223 (metatsakloori), sarakkeessa 4 (puhtaus), ilmaus ”0,01 %” ilmauksella ”0,05 %”.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä helmikuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 86.

(3)  Yhdistyneen kuningaskunnan 2 tammikuuta 2009 Euroopan komissiolle arviointikertomuksen ja päätösehdotuksen liitteen C niteeseen 4 tekemä täydennys direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/73


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta 1 päivän marraskuuta 2014 ja 31 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana sekä 1 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen

(2009/857/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista antaa säännöksiä, joiden avulla voidaan siirtyä sujuvasti siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdassa määritellystä neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa päätöksentekoa koskevasta järjestelmästä, jota sovelletaan 31 päivään lokakuuta 2014, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan mukaiseen äänestysjärjestelmään, jota sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2014, mukaan luettuina saman pöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityissäännökset, joita sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 2017 ulottuvan siirtymäkauden aikana.

(2)

Palautetaan mieleen, että neuvoston käytäntönä on ponnistella kaikin voimin määräenemmistöllä annettujen säädösten demokraattisen legitiimiyden vahvistamiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1   JAKSO

SÄÄNNÖKSET, JOITA SOVELLETAAN 1 PÄIVÄN MARRASKUUTA 2014 JA 31 PÄIVÄN MAALISKUUTA 2017 VÄLISENÄ AIKANA

1 artikla

Jos 1 päivän marraskuuta 2014 ja 31 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana neuvoston jäsenet, jotka edustavat:

a)

vähintään kolmea neljäsosaa siitä väestöstä, tai

b)

vähintään kolmea neljäsosaa siitä jäsenvaltioiden määrästä,

jota määrävähemmistön muodostaminen edellyttää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa, vastustavat sitä, että neuvosto antaa säädöksen määräenemmistöllä, neuvosto käy asiasta keskustelun.

2 artikla

Käydessään tätä keskustelua neuvosto tekee kaiken voitavansa päästäkseen kohtuullisessa ajassa ja estämättä unionin oikeudessa asetettujen pakottavien määräaikojen noudattamista tyydyttävään ratkaisuun 1 artiklassa tarkoitettujen neuvoston jäsenten esiin ottamien kysymysten osalta.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee tätä varten komission avustamana ja neuvoston työjärjestystä noudattaen tarvittavat aloitteet, joilla helpotetaan laajemman yhteisymmärryksen saavuttamista neuvostossa. Neuvoston jäsenet avustavat puheenjohtajaa.

2   JAKSO

SÄÄNNÖKSET, JOITA SOVELLETAAN 1 PÄIVÄSTÄ HUHTIKUUTA 2017

4 artikla

Jos 1 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen neuvoston jäsenet, jotka edustavat:

a)

vähintään 55:tä prosenttia siitä väestöstä, tai

b)

vähintään 55:tä prosenttia siitä jäsenvaltioiden määrästä,

jota määrävähemmistön muodostaminen edellyttää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa, vastustavat sitä, että neuvosto antaa säädöksen määräenemmistöllä, neuvosto käy asiasta keskustelun.

5 artikla

Käydessään tätä keskustelua neuvosto tekee kaiken voitavansa päästäkseen kohtuullisessa ajassa ja estämättä unionin oikeudessa asetettujen pakottavien määräaikojen noudattamista tyydyttävään ratkaisuun 4 artiklassa tarkoitettujen neuvoston jäsenten esiin ottamien kysymysten osalta.

6 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee tätä varten komission avustamana ja neuvoston työjärjestystä noudattaen tarvittavat aloitteet, joilla helpotetaan laajemman yhteisymmärryksen saavuttamista neuvostossa. Neuvoston jäsenet avustavat puheenjohtajaa.

3   JAKSO

VOIMAANTULO

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivänä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. AMADO


Komissio

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/75


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä marraskuuta 2009,

eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2009 ja päätöksen 2008/897/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista eräiden jäsenvaltioiden kyseisellä päätöksellä ja päätöksellä 2009/560/EY hyväksyttyihin ohjelmiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9193)

(2009/858/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2009/470/EY vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt yhteisön osallistumisesta eläintautien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen.

(2)

Jäsenvaltioiden vuodeksi 2009 ja sitä seuraaviksi vuosiksi esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä yhteisön rahoituksesta 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä komission päätöksellä 2008/897/EY (2) hyväksytään eräitä kansallisia ohjelmia ja vahvistetaan yhteisön rahoitusosuus ja sen enimmäismäärä jäsenvaltioiden esittämille ohjelmille.

(3)

Eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2009 ja päätöksen 2008/897/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön osallistumista eräiden jäsenvaltioiden kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen 22 päivänä heinäkuuta 2009 tehdyllä komission päätöksellä 2009/560/EY (3) hyväksytään eräiden päätöksellä 2008/897/EY hyväksyttyjen kansallisten ohjelmien muutetut versiot.

(4)

Komissio on arvioinut jäsenvaltioiden toimittamat kertomukset ohjelmista aiheutuvista kustannuksista. Arviointi osoittaa, että eräät jäsenvaltiot eivät käytä vuoden 2009 rahoitusosuuttaan kokonaan, kun taas toiset jäsenvaltiot ylittävät osuutensa.

(5)

Näin ollen eräille kansallisille ohjelmille maksettavaa yhteisön rahoitusosuutta on mukautettava. On aiheellista siirtää varoja täyttä osuuttaan vähemmän käyttäviltä kansallisilta ohjelmilta osuutensa ylittäville ohjelmille. Yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamisen olisi perustuttava uusimpaan tietoon kyseisille jäsenvaltioille todellisuudessa aiheutuneista kustannuksista.

(6)

Lisäksi Romania ja Slovakia ovat toimittaneet raivotaudin muutettuja hävittämisohjelmia ja Puola ja Slovenia ovat toimittaneet bluetongue-taudin muutettuja ohjelmia.

(7)

Komissio on arvioinut kyseiset muutetut ohjelmat sekä eläinlääkinnälliseltä että taloudelliselta kannalta. Ohjelmien on todettu vastaavan asiaan liittyvää yhteisön eläinlääkintälainsäädäntöä ja erityisesti päätöksessä 2008/341/EY vahvistettuja perusteita. Sen vuoksi kyseisten neljän jäsenvaltion muutetut ohjelmat olisi hyväksyttävä.

(8)

Sen vuoksi päätöstä 2008/897/EY olisi muutettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Puolan 30 päivänä huhtikuuta 2009 toimittama bluetongue-taudin muutettu seuranta- ja hävittämisohjelma 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Hyväksytään Slovenian 23 päivänä heinäkuuta 2009 toimittama bluetongue-taudin muutettu seuranta- ja hävittämisohjelma 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 väliseksi ajaksi.

3 artikla

Hyväksytään Romanian 20 päivänä elokuuta 2009 toimittama raivotaudin muutettu hävittämisohjelma 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 väliseksi ajaksi.

4 artikla

Hyväksytään Slovakian 3 päivänä elokuuta 2009 toimittama raivotaudin muutettu hävittämisohjelma 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 väliseksi ajaksi.

5 artikla

Muutetaan päätös 2008/897/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

1 400 000 euroa Irlannin osalta

b)

2 500 000 euroa Espanjan osalta”

b)

korvataan g alakohdassa määrä ”2 000 000 euroa” määrällä ”1 370 000 euroa”.

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Vahvistetaan yhteisön rahoitusosuudeksi 50 prosenttia kustannuksista, joita kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltiolle aiheutuu tuberkuliini- ja gamma-interferonitestien tekemisestä ja omistajille ohjelman mukaisesta eläinten teurastamisesta aiheutuneiden menetysten korvaamisesta, ja rahoitusosuuden enimmäismääräksi

a)

14 000 000 euroa Irlannin osalta

b)

9 100 000 euroa Espanjan osalta

c)

2 900 000 euroa Italian osalta

d)

120 000 euroa Puolan osalta

e)

200 000 euroa Portugalin osalta.”

3)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

3 600 000 euroa Espanjan osalta”.

4)

Muutetaan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan e–g alakohta seuraavasti:

”e)

16 650 000 euroa Saksan osalta

f)

90 000 euroa Viron osalta

g)

60 000 euroa Irlannin osalta”

b)

korvataan j–l alakohta seuraavasti:

”j)

55 000 000 euroa Ranskan osalta

k)

2 000 000 euroa Italian osalta

l)

20 000 euroa Latvian osalta”

c)

korvataan o alakohdassa määrä ”1 400 000 euroa” määrällä ”300 000 euroa”

d)

korvataan r–u alakohta seuraavasti:

”r)

3 550 000 euroa Itävallan osalta

s)

100 000 euroa Puolan osalta

t)

2 700 000 euroa Portugalin osalta

u)

100 000 euroa Romanian osalta”

e)

korvataan w ja x alakohta seuraavasti:

”w)

490 000 euroa Suomen osalta

x)

1 600 000 euroa Ruotsin osalta.”.

5)

Muutetaan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan c alakohdassa määrä ”1 400 000 euroa” määrällä ”1 600 000 euroa”

b)

korvataan d alakohdassa määrä ”75 000 euroa” määrällä ”140 000 euroa”

c)

korvataan f alakohdassa määrä ”600 000 euroa” määrällä ”350 000 euroa”

d)

korvataan h–m alakohta seuraavasti:

”h)

700 000 euroa Kreikan osalta

i)

1 250 000 euroa Espanjan osalta

j)

1 450 000 euroa Ranskan osalta

k)

1 700 000 euroa Italian osalta

l)

100 000 euroa Kyproksen osalta

m)

90 000 euroa Latvian osalta”

e)

korvataan q alakohdassa määrä ”1 700 000 euroa” määrällä ”2 350 000 euroa”

f)

korvataan s–u alakohta seuraavasti:

”s)

4 500 000 euroa Puolan osalta

t)

650 000 euroa Portugalin osalta

u)

50 000 euroa Romanian osalta”.

6)

Korvataan 6 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

670 000 euroa Ranskan osalta”.

7)

Muutetaan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan e alakohdassa määrä ”500 000 euroa” määrällä ”250 000 euroa”

b)

korvataan k alakohdassa määrä ”550 000 euroa” määrällä ”1 400 000 euroa”

c)

korvataan s alakohdassa määrä ”50 000 euroa” määrällä ”80 000 euroa”

d)

korvataan v alakohdassa määrä ”400 000 euroa” määrällä ”220 000 euroa”.

8)

Muutetaan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a–c alakohta seuraavasti:

”a)

1 400 000 euroa Belgian osalta

b)

350 000 euroa Bulgarian osalta

c)

1 050 000 euroa Tšekin osalta”

b)

korvataan g–k alakohta seuraavasti:

”g)

3 300 000 euroa Irlannin osalta

h)

1 200 000 euroa Kreikan osalta

i)

5 400 000 euroa Espanjan osalta

j)

14 100 000 euroa Ranskan osalta

k)

5 350 000 euroa Italian osalta”

c)

korvataan m alakohdassa määrä ”230 000 euroa” määrällä ”250 000 euroa”

d)

korvataan r alakohdassa määrä ”2 900 000 euroa” määrällä ”2 600 000 euroa”

e)

korvataan t–v alakohta seuraavasti:

”t)

790 000 euroa Puolan osalta

u)

1 530 000 euroa Portugalin osalta

v)

580 000 euroa Romanian osalta”

f)

korvataan x ja y alakohta seuraavasti:

”x)

500 000 euroa Slovakian osalta

y)

500 000 euroa Suomen osalta”

g)

korvataan za alakohdassa määrä ”5 900 000 euroa” määrällä ”4 600 000 euroa”.

9)

Muutetaan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a–c alakohta seuraavasti:

”a)

1 100 000 euroa Bulgarian osalta

b)

500 000 euroa Liettuan osalta

c)

880 000 euroa Unkarin osalta”

b)

korvataan f alakohdassa määrä ”500 000 euroa” määrällä ”760 000 euroa”.

10)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

1 100 000 euroa Puolan osalta.”.

11)

Korvataan 12 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

1 650 000 euroa Puolan osalta.”.

12)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdan c–e alakohta seuraavasti:

”c)

870 000 euroa Viron osalta

d)

850 000 euroa Latvian osalta

e)

550 000 euroa Slovenian osalta”.

13)

Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa määrä ”175 000 euroa” määrällä ”310 000 euroa”.

14)

Korvataan 15 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

460 000 euroa Portugalin osalta.”.

15)

Korvataan 15 a artiklan 4 kohdassa määrä ”5 400 000 euroa” määrällä ”3 000 000 euroa”.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 322, 2.12.2008, s. 39.

(3)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 56.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/79


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

difenyyliamiinin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9262)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/859/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan asteittain työohjelman mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa on mukana difenyyliamiini.

(3)

Difenyyliamiinin vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 säännösten mukaisesti ilmoittajan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’EFSA’, asetuksen (EY) N:o 1490/2002 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Difenyyliamiinin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Irlanti, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 20 päivänä kesäkuuta 2007.

(4)

Jäsenvaltiot ovat tarkastelleet arviointikertomusta vertaistarkasteluna ja EFSA arviointityöryhmässään, ja se esitettiin komissiolle 30 päivänä syyskuuta 2008 EFSAn difenyyliamiinia koskevan tieteellisen kertomuksen (4) muodossa. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä kertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja komission tarkastelukertomus difenyyliamiinista valmistui 26 päivänä helmikuuta 2009.

(5)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa tuli esiin joitakin avoimia kysymyksiä. Kuluttajien altistumista ei pystytty arvioimaan luotettavasti, sillä aineen tunnistamattomien metaboliittien esiintymisestä ja niiden toksisuudesta taikka nitrosamiinien mahdollisesta muodostumisesta tehoaineen varastoinnin tai käsiteltyjen omenien jatkojalostuksen aikana ei ole tietoja. Tietoja difenyyliamiinijäämien mahdollisten hajoamis- tai reaktiotuotteiden esiintymisestä jalostetuissa tuotteissa ei myöskään ollut saatavilla. Tästä syystä käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ollut mahdollista määrittää, täyttyvätkö kriteerit difeenyyliamiinin sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(6)

Komissio on pyytänyt ilmoittajaa toimittamaan vertaisarvioinnin tuloksia koskevat huomautuksensa ja ilmoittamaan, aikooko se edelleen esittää tehoainetta koskevan hakemuksensa. Ilmoittajan toimittamat huomautukset on tutkittu huolellisesti. Esitetyistä perusteluista huolimatta edellä mainitut kysymykset ovat jääneet ratkaisematta, ja EFSAlle toimitettujen ja sen asiantuntijakokouksissa arvioitujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että difenyyliamiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(7)

Difenyyliamiinia ei pitäisi tästä syystä sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(8)

Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että difenyyliamiinia sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnetyt luvat peruutetaan määräajan kuluessa, niitä ei uusita eikä tällaisille tuotteille myönnetä enää uusia lupia.

(9)

Jäsenvaltioiden myöntämä lisäaika difenyyliamiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden nykyisten varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle olisi rajattava 12 kuukauteen niin, että nykyisiä varastoja voitaisiin käyttää enää yhtenä kasvukautena, millä varmistetaan, että difenyyliamiinia sisältäviä kasvinsuojeluaineita on viljelijöiden saatavilla 18 kuukauden ajan tämän päätöksen hyväksymisestä.

(10)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukainen hakemus difenyyliamiinin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kyseisen direktiivin liitteeseen I; kyseisen direktiivin yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 33/2008 (5).

(11)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei antanut lausuntoa tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä puheenjohtajansa asettamassa määräajassa, minkä vuoksi komissio antoi neuvostolle kyseisiä toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Koska neuvosto ei ole direktiivin 91/414/ETY 19 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetussa määräajassa hyväksynyt ehdotettuja toimenpiteitä eikä ilmoittanut vastustavansa niitä, komission olisi hyväksyttävä kyseiset toimenpiteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Difenyyliamiinia ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a)

difenyyliamiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2010;

b)

difenyyliamiinia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita tämän päätöksen julkaisemispäivästä lähtien.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2011.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 188, Conclusion on the peer review of diphenylamine (lopullinen versio: 30. syyskuuta 2008).

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/81


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

triatsoksidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9271)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/860/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan asteittain työohjelman mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa on mukana triatsoksidi.

(3)

Triatsoksidin vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 säännösten mukaisesti ilmoittajan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’EFSA’, asetuksen (EY) N:o 1490/2002 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Triatsoksidin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Yhdistynyt kuningaskunta, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 25 päivänä kesäkuuta 2007.

(4)

Jäsenvaltiot ovat tarkastelleet arviointikertomusta vertaistarkasteluna ja EFSA arviointityöryhmässään, ja se esitettiin komissiolle 30 päivänä syyskuuta 2008 EFSAn triatsoksidia koskevan tieteellisen kertomuksen (4) muodossa. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä kertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja komission tarkastelukertomus triatsoksidista valmistui 26 päivänä helmikuuta 2009.

(5)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa tuli esiin joitakin avoimia kysymyksiä. Kuluttajille aiheutuvaa riskiä ei pystytty arvioimaan luotettavasti, sillä kasvituotteissa olevien jäämien luonteen määrittämiseksi tarvittavat tiedot puuttuivat eikä tietoja ollut myöskään jäämien mahdollisesta siirtymisestä eläintuotteisiin. Käytettävissä olevat tiedot eivät myöskään osoittaneet, että pitkän aikavälin vaikutukset nisäkkäisiin, lintuihin, kaloihin ja lieroihin ovat hyväksyttäviä. Edellä mainitun vuoksi käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ollut mahdollista määrittää, täyttyvätkö kriteerit triatsoksidin sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(6)

Komissio on pyytänyt ilmoittajaa toimittamaan vertaisarvioinnin tuloksia koskevat huomautuksensa ja ilmoittamaan, aikooko se edelleen esittää tehoainetta koskevan hakemuksensa. Ilmoittajan toimittamat huomautukset on tutkittu huolellisesti. Esitetyistä perusteluista huolimatta edellä mainitut kysymykset ovat jääneet ratkaisematta, ja EFSAlle toimitettujen ja sen asiantuntijakokouksissa arvioitujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että triatsoksidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(7)

Triatsoksidia ei pitäisi tästä syystä sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(8)

Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että triatsoksidia sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnetyt luvat peruutetaan määräajan kuluessa, niitä ei uusita eikä tällaisille tuotteille myönnetä enää uusia lupia.

(9)

Jäsenvaltioiden myöntämä lisäaika triatsoksidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden nykyisten varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle olisi rajattava 12 kuukauteen niin, että nykyisiä varastoja voitaisiin käyttää enää yhtenä kasvukautena, millä varmistetaan, että triatsoksidia sisältäviä kasvinsuojeluaineita on viljelijöiden saatavilla 18 kuukauden ajan tämän päätöksen hyväksymisestä.

(10)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukainen hakemus triatsoksidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kyseisen direktiivin liitteeseen I; kyseisen direktiivin yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä säädetään yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 33/2008 (5).

(11)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa, minkä vuoksi komissio antoi neuvostolle näitä toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Koska neuvosto ei ole direktiivin 91/414/ETY 19 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetussa määräajassa hyväksynyt ehdotettuja toimenpiteitä eikä ilmoittanut vastustavansa niitä, komission olisi hyväksyttävä kyseiset toimenpiteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Triatsoksidia ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a)

triatsoksidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2010;

b)

triatsoksidia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita tämän päätöksen julkaisemispäivästä lähtien.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2011.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008), s. 193. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide (lopullinen versio: 26. syyskuuta 2008).

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/83


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9282)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/861/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (2) säädetään elintarvikealan toimijoita koskevista elintarvikehygieniaan liittyvistä säännöistä, jotka perustuvat muun muassa vaarojen analysointia ja kriittisiä valvontapisteitä koskeviin periaatteisiin. Asetuksessa säädetään, että elintarvikealan toimijoiden on noudatettava tiettyjä edellä mainittuihin periaatteisiin perustuvia menettelyjä.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten ja täydennetään asetuksessa (EY) N:o 852/2004 vahvistettuja sääntöjä. Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetaan myös raakamaitoa ja meijerituotteita koskevat hygieniavaatimukset.

(3)

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan, jäljempänä ’liittymisasiakirja’, liitteessä VI olevan 4 luvun B jakson c kohdan mukaisesti Bulgarialle on myönnetty siirtymäkausi, jotta se voi sopeuttaa tietyt maidonjalostamot kyseisiin hygieniavaatimuksiin; siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009.

(4)

Ne jalostamot, jotka saavat jalostaa sellaista raakamaitoa, joka ei vastaa asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädettyjä vaatimuksia, jäljempänä ’muu kuin vaatimustenmukainen maito’, luetellaan liittymisasiakirjan liitteessä VI olevan lisäyksen I luvussa. Ne jalostamot, jotka saavat jalostaa sekä vaatimustenmukaista että muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa, edellyttäen että jalostus tapahtuu erillisillä tuotantolinjoilla, luetellaan kyseisen lisäyksen II luvussa.

(5)

Maidontuotantotiloja, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 853/2004 hygieniavaatimusten mukaisia, on kaikilla Bulgarian alueilla. Bulgariassa sijaitseviin maidonjalostamoihin toimitetun, kyseisten vaatimusten mukaisen raakamaidon osuus on kasvanut vain hieman viime vuosina.

(6)

Nykytilanteessa on aiheellista säätää ajallisesti rajatusta poikkeuksesta asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettuihin hygieniavaatimuksiin, jotta Bulgaria voi sopeuttaa maitoalansa näihin vaatimuksiin.

(7)

Edellä kuvatun tilanteen vuoksi tietyille, tämän päätöksen liitteessä I luetelluille maidonjalostamoille olisi poiketen siitä, mitä asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään, annettava lupa jatkaa myös 31 päivän joulukuuta 2009 jälkeen vaatimustenmukaisen ja muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostusta, edellyttäen että jalostus tapahtuu erillisillä tuotantolinjoilla. Lisäksi tietyille, tämän päätöksen liitteessä II luetelluille maidonjalostamoille olisi annettava lupa jatkaa muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostusta ilman erillisiä tuotantolinjoja.

(8)

Muusta kuin vaatimustenmukaisesta maidosta saatujen meijerituotteiden myynti olisi kuitenkin rajoitettava Bulgarian alueelle tai jatkojalostukseen maidonjalostamoissa, joita koskee tässä päätöksessä säädetty poikkeus.

(9)

Tällä päätöksellä myönnettävän siirtymäkauden pituuden olisi oltava enintään 24 kuukautta 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Bulgarian maitoalaa koskevaa tilannetta olisi tarkasteltava uudelleen ennen edellä tarkoitetun ajanjakson päättymistä. Tämän vuoksi Bulgarian olisi toimitettava komissiolle vuosittain kertomus edistymisestä kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitseville maidonjalostamoille raakamaitoa toimittavien maidontuotantotilojen sekä muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräys- ja kuljetusjärjestelmän nykyaikaistamisessa.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa ’muulla kuin vaatimustenmukaisella maidolla’ tarkoitetaan raakamaitoa, joka ei ole asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvun II ja III alaluvussa vahvistettujen vaatimusten mukaista.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvun II ja III alaluvussa vahvistetuista vaatimuksista poiketen tämän päätöksen liitteessä I luetellut maidonjalostamot saavat jatkaa 31 päivään joulukuuta 2011 vaatimustenmukaisen ja muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostusta, edellyttäen että vaatimustenmukaisen ja muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostus tapahtuu erillisillä tuotantolinjoilla.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvun II ja III alaluvussa vahvistetuista vaatimuksista poiketen tämän päätöksen liitteessä II luetellut maidonjalostamot saavat jatkaa 31 päivään joulukuuta 2011 muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostusta ilman erillisiä tuotantolinjoja.

4 artikla

Muusta kuin vaatimustenmukaisesta maidosta saatuja meijerituotteita saa

a)

saattaa ainoastaan kotimaan markkinoille Bulgariassa; tai

b)

käyttää ainoastaan jatkojalostukseen 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuissa Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa.

Tällaiset meijerituotteet on merkittävä terveys- tai tunnistusmerkillä, joka eroaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 5 artiklassa säädetystä merkistä.

5 artikla

Bulgarian on toimitettava vuosittain komissiolle kertomus edistymisestä seuraavien saattamisessa asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimusten mukaiseksi:

a)

muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavat maitotilat;

b)

muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräys- ja kuljetusjärjestelmä.

Ensimmäinen vuotuinen kertomus on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 ja toinen vuotuinen kertomus viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2011.

Näitä kertomuksia varten on käytettävä asetuksen liitteessä III olevaa lomaketta.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201031 päivään joulukuuta 2011.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.


LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista maidonjalostamoista, jotka saavat jalostaa vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

1

BG 0412010

”Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

ul. ”Treti mart” 19

2

BG 0512025

”El Bi Bulgarikum” EAD

gr. Vidin

YUPZ

3

BG 0612027

”Mlechen ray — 99” EOOD

gr. Vratsa

4

BG 0612043

ET ”Zorov- 91 -Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

5

BG 1912013

”ZHOSI” OOD

s. Chernolik

6

BG 2012020

”Yotovi” OOD

gr. Sliven

kv. ”Rechitsa”

7

BG 2512020

”Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

8

BG 0812009

”Serdika — 90” AD

gr. Dobrich

ul. ”25 septemvri” 100

9

BG 2112001

”Rodopeya — Belev” EOOD

4700 town Smolyan,

”Traciya” 1 str.

10

BG 1212001

”S i S — 7” EOOD

gr. Montana

”Vrachansko shose” 1

11

BG 2812003

”Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska


LIITE II

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista maidonjalostamoista, jotka saavat jalostaa muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

1

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

2

0112014

ET „Veles — Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

3

2312041

„Danim — D. Stoyanov“

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

4

2712010

„Kamadzhiev — milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

5

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N.Yo. Vaptsarov“ 8

6

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

8

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

9

2312030

ET „Favorit — D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

10

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

11

BG 1512033

ET „Voynov — Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

12

BG 1612020

ET „Bor — Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

13

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

14

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

15

BG 1612051

ET „Radev — Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

16

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

17

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

18

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

19

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

20

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

21

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

22

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

23

0512003

SD „LAF — Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

24

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

25

0612041

ET „Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

26

0612042

ET „Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

27

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

28

1212022

„Milkkomm“

EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

29

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

30

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

31

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

32

1512010

ET „Militsa Lazarova — 90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

33

1612024

SD „Kostovi — EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

34

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

35

1712046

ET „Stem — Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

36

2012012

ET „Olimp- P. Gurtsov“

gr. Sliven

m — t „Matsulka“

37

2112003

„Milk — inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

38

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

39

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“2

41

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

42

2812018

ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

43

2812010

ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

44

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

45

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Trojan

ul. „V.Levski“ 281

46

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

47

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48

BG 0912011

ET „Alada — Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

50

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

51

1712010

„Bulagrotreyd — chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

52

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

53

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

55

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

56

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

57

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

58

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

59

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

60

2612049

ET „Todorovi — 53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65


LIITE III

Lomake 5 artiklassa tarkoitettua kertomusta varten

Alue

Maitotilojen kokonaismäärä 31.12.2009

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen lukumäärä 31.12.2009

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen osuus kaikista tiloista, %, 31.12.2009

Maitotilojen kokonaismäärä 30.11.2010

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen lukumäärä 30.11.2010

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen osuus kaikista tiloista, %, 30.11.2010

Maitotilojen kokonaismäärä 30.9.2011

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen lukumäärä 30.9.2011

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen osuus kaikista tiloista, %, 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteenveto BU

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alue

Maidon keräyspisteiden kokonaismäärä 31.12.2009

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden lukumäärä 31.12.2009

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden osuus kaikista keräyspisteistä, %, 31.12.2009

Maidon keräyspisteiden kokonaismäärä 30.11.2010

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden lukumäärä 30.11.2010

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden osuus kaikista keräyspisteistä, %, 30.11.2010

Maidon keräyspisteiden kokonaismäärä 30.9.2011

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden lukumäärä 30.9.2011

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden osuus kaikista keräyspisteistä, %, 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteenveto BU

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/90


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

päätöksen 2008/866/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9326)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/862/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki 12 päivänä marraskuuta 2008 päätöksen 2008/866/EY (2) kiireellisistä toimenpiteistä tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen simpukoiden Perusta tapahtuvan tuonnin keskeyttämiseksi sen jälkeen, kun tietyt Perusta tuodut hepatiitti A -viruksen (HAV) saastuttamat simpukat oli tunnistettu ihmisillä puhjenneen hepatiitti A:n lähteeksi. Kyseistä päätöstä sovellettiin alun perin 31 päivään maaliskuuta 2009 asti, mutta sen soveltamisaikaa jatkettiin 30 päivään marraskuuta 2009 päätöksen 2008/866/EY muuttamiseksi sen soveltamisajan osalta 26 päivänä maaliskuuta 2009 tehdyllä komission päätöksellä 2009/297/EY (3).

(2)

Perun viranomaiset ovat toimittaneet tietoja korjaavista toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet parantaakseen yhteisöön vietäväksi tarkoitettujen simpukoiden tuotannon valvontaa.

(3)

Komission tarkastuskäynti tehtiin 7 ja 18 päivän syyskuuta 2009 välisenä aikana niiden käytössä olevien valvontajärjestelmien arvioimiseksi, jotka koskevat Euroopan unioniin vietäväksi tarkoitettujen simpukoiden ja kalatuotteiden tuotantoa.

(4)

Tarkastuskäynnillä tarkastettiin, että Perun viranomaiset ovat toteuttamassa korjaavia toimenpiteitä, joista kerrottiin niiden hepatiitti A:n taudinpurkauksen jälkeen toimittamissa tiedoissa. Viranomaiset ovat suorittamassa tuotantoalueiden luokituksen täydellistä uudelleentarkastelua ja aikovat tarkastella uudelleen myös tuotantoalueiden valvontaa näytteenottomenettelyn ja suoritustiheyden osalta. Nämä uudelleentarkastelut ovat edelleen käynnissä.

(5)

Kuluttajien terveyden suojelemiseksi on tarpeen pitää voimassa päätöksessä 2008/866/EY säädetyt suojatoimenpiteet, kunnes Perun viranomaiset ovat saattaneet päätökseen korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanon ja komissio on tehnyt uuden tarkastuksen paikan päällä. Sen vuoksi on aiheellista jatkaa päätöksen 2008/866/EY soveltamista 30 päivään marraskuuta 2010 tämän kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa muuttaa, kumota tai laajentaa kyseisiä toimenpiteitä, jos Perussa vallitsevan tilanteen kehityksestä saadaan uutta tietoa tai komission yksiköiden suorittamien tarkastusten tulokset niin edellyttävät.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 2008/866/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2008/866/EY 5 artiklassa päivämäärä ”30 päivään marraskuuta 2009” päivämäärällä ”30 päivään marraskuuta 2010”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 307, 18.11.2008, s. 9.

(3)  EUVL L 81, 27.3.2009, s. 22.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/91


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

rehu- ja elintarvikevalvonnan alalla tietyille yhteisön vertailulaboratorioille myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2010

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9343)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, ranskan-, ruotsin-, saksan- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2009/863/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvike- ja rehuvalvonnan alalla toimiville yhteisön vertailulaboratorioille voidaan myöntää yhteisön taloudellista tukea tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (2) 28 artiklan mukaisesti.

(2)

Yhteisön taloudellisen tuen myöntämisestä yhteisön vertailulaboratorioille rehuja, elintarvikkeita ja eläinten terveyttä koskevilta osin 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 (3) säädetään, että yhteisö myöntää taloudellista tukea edellyttäen, että hyväksytyt työohjelmat on toteutettu tehokkaasti ja että tuensaajat toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tiettyjä määräaikoja noudattaen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1754/2006 2 artiklan mukaan komission ja kunkin vertailulaboratorion välisistä suhteista määrätään yhteistyösopimuksella, johon liitetään monivuotinen työohjelma.

(4)

Komissio on arvioinut yhteisön vertailulaboratorioiden toimittamat vuotta 2010 koskevat työohjelmat ja niitä vastaavat alustavat talousarviot.

(5)

Yhteisön taloudellista tukea olisi myönnettävä asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädettyjen tehtävien suorittamiseen nimetyille yhteisön vertailulaboratorioille niiden toimien yhteisrahoittamiseksi. Yhteisön taloudellisen tuen olisi oltava 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, sellaisina kuin ne on asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritelty.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 vahvistetaan yhteisön vertailulaboratorioiden järjestämiä seminaareja koskevat tukikelpoisuussäännöt. Siinä myös rajoitetaan taloudellinen tuki enintään 32:een seminaarin osanottajaan. Poikkeuksista tähän rajoitukseen olisi säädettävä asetuksen (EY) N:o 1754/2006 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti joidenkin yhteisön vertailulaboratorioiden osalta, jotka tarvitsevat tukea yli 32 osanottajan osallistumista varten, jotta seminaareista saataisiin paras mahdollinen tulos. Poikkeuksia voidaan myöntää, jos yhteisön vertailulaboratorio ottaa vastuulleen seminaarin johtamisen ja järjestämisen jonkin toisen yhteisön vertailulaboratorion kanssa.

(7)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (4) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti eläintautien hävittämistä ja seurantaa koskevat ohjelmat (eläinlääkintätoimenpiteet) rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta. Lisäksi kyseisen asetuksen 13 artiklan toisessa kohdassa säädetään, että asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyssä neuvoston päätöksessä 90/424/ETY (5) tarkoitettujen toimenpiteiden ja ohjelmien ollessa kyseessä jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston tukea saaville tuensaajille hallinto- ja henkilöstökustannuksista aiheutuvat menot rahoitetaan maataloustukirahastosta. Varainhoidon valvonnan osalta sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 9, 36 ja 37 artiklaa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät maidon ja maitotuotteiden määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 302 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 23 000 euroa.

2 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Alankomaat, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät zoonoosien (salmonellan) määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 354 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

3 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Espanja, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät merellisten biotoksiinien valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 260 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 25 000 euroa.

4 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 265 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 35 000 euroa.

5 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät Listeria monocytogenes -bakteerin määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 309 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 22 500 euroa.

6 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät koagulaasipositiivisten stafylokokkien, mukaan lukien Staphylococccus aureus, määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 291 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 22 500 euroa.

7 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rooma, Italia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät Escherichia coli -bakteerin, mukaan lukien verosytotoksinen E. coli (VTEC), määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 250 381 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 20 000 euroa.

8 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Ruotsi, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät kampylobakteerin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 275 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

9 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rooma, Italia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät loisten (etenkin Trichinella, Echinococcus ja Anisakis) määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 312 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

10 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kööpenhamina, Tanska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät mikrobilääkeresistenssin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 370 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 27 000 euroa.

11 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät rehuissa esiintyvän eläinproteiinin määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 525 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

12 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Alankomaat, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät tiettyjen neuvoston direktiivin 96/23/EY (6) liitteessä I lueteltujen ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 450 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 25 000 euroa.

13 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants, Fougères, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät tiettyjen direktiivin 96/23/EY liitteessä I lueteltujen ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 450 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 25 000 euroa.

14 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berliini, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät tiettyjen direktiivin 96/23/EY liitteessä I lueteltujen ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 450 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 25 000 euroa.

15 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità, Rooma, Italia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät tiettyjen direktiivin 96/23/EY liitteessä I lueteltujen ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 275 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 25 000 euroa.

16 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen eläinperäisissä elintarvikkeissa ja erittäin rasvapitoisissa tuotteissa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 198 900 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 25 000 euroa.

17 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kööpenhamina, Tanska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen viljoissa ja rehuissa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 198 900 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 25 000 euroa.

18 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) / Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Espanja, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen hedelmissä ja vihanneksissa, mukaan lukien erittäin vesi- ja happopitoiset tuotteet.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 445 840 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 45 000 euroa.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1754/2006 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio on oikeutettu vaatimaan taloudellista tukea yhteen tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista seminaareistaan enintään 50 osanottajan osalta, koska se järjestää yhteisen seminaarin.

19 artikla

Yhteisö myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen yhden jäämän määritysmenetelmillä.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 352 000 euroa.

20 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, jotka liittyvät dioksiinien ja PCB:iden määritykseen ja testaukseen rehuissa ja elintarvikkeissa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä ajanjaksona enintään 432 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 55 410 euroa.

21 artikla

Edellä 1–21 artiklassa tarkoitettu yhteisön taloudellinen tuki on 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, sellaisina kuin ne on asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritelty.

22 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville laboratorioille:

Maito ja maitotuotteet: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska;

Zoonoosien (salmonellan) määritys ja testaus: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Alankomaat;

Merellisten biotoksiinien valvonta: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Espanja;

Simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonta: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Yhdistynyt kuningaskunta;

Listeria monocytogenes: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska;

Koagulaasipositiiviset stafylokokit, mukaan luettuna Staphylococcus aureus: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska;

Escherichia coli -bakteeri, mukaan luettuna verosytotoksinen E. coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

Kampylobakteeri: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Ruotsi;

Loiset (erityisesti Trichinella, Echinococcus ja Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

Mikrobilääkeresistenssi: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Tanska;

Rehuissa esiintyvät eläinproteiinit: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgia;

Jäämät: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Alankomaat;

Jäämät: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants, Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Ranska;

Jäämät: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39–42, 10562 Berlin, Saksa;

Jäämät: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus eläinperäisissä elintarvikkeissa: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Saksa;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus viljoissa: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Tanska;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus hedelmissä ja vihanneksissa: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Espanja;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus yhden jäämän määritysmenetelmillä: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Saksa;

Dioksiinien ja PCB:iden määritys ja testaus rehuissa ja elintarvikkeissa: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Saksa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(3)  EUVL L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(6)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.


1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/97


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuivatun lihan tuonnista yhteisöön tietyistä Etelä-Afrikan osista ja Uruguaysta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9362)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/864/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista 29 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/777/EY (2) vahvistetaan säännöt tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen lihavalmiste-erien tuonnille yhteisöön. Kyseisessä päätöksessä vahvistetaan myös luettelot niistä kolmansista maista ja kolmansien maiden osista, joista tällaisten tuotteiden tuonti sallitaan, kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat todistusmallit sekä kyseisten tuontituotteiden alkuperää ja käsittelyä koskevat säännöt.

(2)

Kyseisen päätöksen liitteessä II olevassa 3 osassa on luettelo kolmansista maista ja niiden osista, joista saa tuoda kuivattua lihaa ja pastöroituja lihavalmisteita yhteisöön.

(3)

Päätöksen 2007/777/EY mukaan kotieläiminä pidetyistä naudoista, lampaista ja vuohista sekä tarhatuista riistasorkkaeläimistä (sikoja lukuun ottamatta) saatua erityiskäsiteltyä kuivattua lihaa saa tuoda yhteisöön sellaiselta Etelä-Afrikan alueelta, jolla ei esiinny suu- ja sorkkatautia.

(4)

Etelä-Afrikka on pyytänyt komissiota sallimaan luonnonvaraisista riistasorkkaeläimistä saadun kuivatun lihan tuonnin yhteisöön samalta Etelä-Afrikan alueelta, jolta tuonti on jo sallittu kotieläiminä pidettyjen lajien osalta.

(5)

Yhteisön Etelä-Afrikassa suorittamat lukuisat tarkastukset ovat osoittaneet, että kyseisen kolmannen maan toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen antaa asianmukaiset takeet yhteisön lainsäädännön noudattamisesta direktiivin 2002/99/EY 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(6)

Sen vuoksi on aiheellista sallia luonnonvaraisista riistasorkkaeläimistä (sikoja lukuun ottamatta) saadun kuivatun lihan tuonti yhteisöön siltä Etelä-Afrikan alueelta, jolta kotieläiminä pidetyistä eläimistä saatujen vastaavien tuotteiden tuonti on jo sallittua, edellyttäen, että kuivatulle lihalle on tehty päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 4 osassa tarkoitettu erityiskäsittely E.

(7)

Uruguay kuuluu tällä hetkellä päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevan 2 osan luetteloon. Sen vuoksi kyseisestä kolmannesta maasta saa tuoda yhteisöön kotieläiminä pidetyistä naudoista saatuja erityiskäsiteltyjä lihatuotteita.

(8)

Uruguay on pyytänyt komissiota sallimaan kyseisestä kolmannesta maasta myös kotieläiminä pidetyistä naudoista saadun asianmukaisesti erityiskäsitellyn kuivatun lihan tuonnin yhteisöön.

(9)

Kun otetaan huomioon eläinten terveystilanne Uruguayssa, on aiheellista sallia kotieläiminä pidetyistä naudoista saadun kuivatun lihan, jolle on tehty päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 4 osassa tarkoitettu erityiskäsittely E, tuonti yhteisöön kyseisestä kolmannesta maasta.

(10)

Sen vuoksi päätöstä 2007/777/EY olisi muutettava.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liite II seuraavasti:

1)

Korvataan 2 osassa ilmaisu ”Uruguay” seuraavasti: ”Uruguay (1)”;

2)

Korvataan 3 osa tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.


LIITE

3   OSA

Kolmannet maat tai niiden osat, joita ei ole hyväksytty tiettyjen lajien osalta muun kuin erityiskäsittelyjärjestelmän (A) nojalla mutta joista saa tuoda kuivattua lihaa ja pastöroituja lihavalmisteita yhteisöön

ISO-koodi

Alkuperämaa tai sen osa

1.

Kotieläiminä pidetyt naudat

2.

Tarhatut riistasorkkaeläimet (sikoja lukuun ottamatta)

Kotieläiminä pidetyt lampaat/vuohet

1.

Kotieläiminä pidetyt siat

2.

Tarhatut riistasorkkaeläimet (siat)

Kotieläiminä pidetyt kavioeläimet

1.

Siipikarja

2.

Tarhatut riistalinnut

Sileälastaiset linnut

Kotieläiminä pidetyt jänikset ja tarhat