ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.294.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 294

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
11. marraskuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1076/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1077/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 1329/2008 säädettyä sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1078/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Riso del Delta del Po (SMM))

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1079/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 1278/2008 säädettyä sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta

6

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/137/EY, annettu 10 päivänä marraskuuta 2009, mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse laitekohtaisten liitteiden MI-001–MI-005 mukaisten suurimpien sallittujen virheiden hyväksikäytöstä ( 1 )

7

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/825/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

10

 

 

Komissio

 

 

2009/826/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2009, luvan antamisesta sinimailasen (Medicago sativa) lehtiuutteen saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena tai elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7641)

12

 

 

2009/827/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2009, luvan antamisesta Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7645)

14

 

 

2009/828/EY

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2009, Portugalin tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan nojalla tiedoksi antamasta luonnoksesta alueelliseksi säädökseksi, jolla Madeiran autonominen alue julistetaan muuntogeenisistä organismeista (GMO) vapaaksi alueeksi (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8438)  ( 1 )

16

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2009/829/YOS, tehty 23 päivänä lokakuuta 2009, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1076/2009,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

37,6

MK

23,1

TR

83,8

ZZ

48,2

0707 00 05

EG

171,8

JO

161,3

MA

69,5

TR

122,2

ZZ

131,2

0709 90 70

MA

65,5

TR

107,5

ZZ

86,5

0805 20 10

MA

79,3

ZZ

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

49,8

CN

52,2

HR

54,9

TR

81,2

UY

49,8

ZZ

57,6

0805 50 10

AR

61,9

TR

79,1

ZA

69,7

ZZ

70,2

0806 10 10

AR

205,2

BR

241,3

LB

223,8

TR

124,4

US

259,3

ZZ

210,8

0808 10 80

CA

71,4

MK

20,3

NZ

101,3

US

101,8

ZA

79,7

ZZ

74,9

0808 20 50

CN

60,2

ZZ

60,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1077/2009,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2009,

asetuksessa (EY) N:o 1329/2008 säädettyä sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan a ja d alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityisen varastoinnin tuki myönnetään yksityisen varastoinnin tukena toteutettavista sianlihamarkkinoiden kiireellisistä tukitoimenpiteistä Yhdistyneen kuningaskunnan osassa 22 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1329/2008 (2) mukaisesti. Tuki myönnetään Irlannin ja Pohjois-Irlannin sianliha-alaa joulukuussa 2008 koetelleiden poikkeuksellisten olosuhteiden perusteella: tuolloin Irlannista peräisin olevassa sianlihassa todettiin polykloorattujen bifenyylien (PCB) korkeita pitoisuuksia. Sen jälkeen tilanne on muuttunut, minkä vuoksi toimenpiteet eivät ole enää tarpeen.

(2)

Tämän vuoksi olisi lopetettava yksityisen varastoinnin tuki sianliha-alalla ja vahvistettava hakemusten jättämisen päättymispäivä.

(3)

Keinottelun välttämiseksi asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan, ja päättymispäivän olisi oltava voimaantuloa seuraava päivä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1329/2008 säädettyä sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivä on 13 päivä marraskuuta 2009.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 56.


11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1078/2009,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2009,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Riso del Delta del Po (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Nimityksen ”Riso del Delta del Po” rekisteröintiä koskeva Italian hakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 75, 31.3.2009, s. 37.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ITALIA

Riso del Delta del Po (SMM)


11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1079/2009,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2009,

asetuksessa (EY) N:o 1278/2008 säädettyä sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan a ja d alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityisen varastoinnin tuki myönnetään yksityisen varastoinnin tukena toteutettavista sianlihamarkkinoiden kiireellisistä tukitoimenpiteistä Irlannissa 17 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1278/2008 (2) mukaisesti. Tuki myönnetään Irlannin sianliha-alaa joulukuussa 2008 koetelleiden poikkeuksellisten olosuhteiden perusteella: tuolloin Irlannista peräisin olevassa sianlihassa todettiin polykloorattujen bifenyylien (PCB) korkeita pitoisuuksia. Sen jälkeen tilanne on muuttunut, minkä vuoksi toimenpiteet eivät ole enää tarpeen.

(2)

Tämän vuoksi olisi lopetettava yksityisen varastoinnin tuki sianliha-alalla ja vahvistettava hakemusten jättämisen päättymispäivä.

(3)

Keinottelun välttämiseksi asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan, ja päättymispäivän olisi oltava voimaantuloa seuraava päivä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1278/2008 säädettyä sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivä on 13 päivä marraskuuta 2009.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 78.


DIREKTIIVIT

11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/7


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/137/EY,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2009,

mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse laitekohtaisten liitteiden MI-001–MI-005 mukaisten suurimpien sallittujen virheiden hyväksikäytöstä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon mittauslaitteista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2004/22/EY yhdenmukaistetaan laitekohtaisissa liitteissä MI-001–MI-010 määriteltyjen mittaustoiminnon omaavien mittauslaitteiden markkinoille saattamista ja/tai käyttöönottoa koskevat vaatimukset. Mittauslaitteiden on täytettävä liitteessä I ja asianomaisessa laitekohtaisessa liitteessä vahvistetut olennaiset vaatimukset.

(2)

Direktiivin 2004/22/EY laitekohtaiset liitteet sisältävät erityyppisiä mittauslaitteita varten mukautetut vaatimukset. Vaatimuksiin kuuluu sallittuja virheitä koskevia erityissäännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa mittauslaitteen tarkkuus ja suorituskyky ja taata, ettei mittausvirhe nimellisten käyttöedellytysten mukaisissa olosuhteissa ja häiriöttömässä tilassa ylitä määritettyä suurinta sallittua virhettä.

(3)

Kaasumittareita ja tilavuuden muuntolaitteita koskevia uusia eritelmiä on kehitetty, minkä vuoksi liitteen MI-002 2.1 kohdassa esitetty erittäin yksityiskohtainen vaatimus saattaa haitata teknistä kehitystä ja innovointia ja luoda esteitä kaasumittareiden vapaalle liikkuvuudelle. Sen vuoksi vaatimus olisi korvattava yleisemmällä suorituskykyvaatimuksella.

(4)

Direktiivin 2004/22/EY liitteessä I olevassa 7.3 kohdassa säädetään kulutusmittauslaitteiden osalta kohtuuttoman suuria virheitä säännellyn alueen ulkopuolella koskevasta yleisestä suojasta. Sen varmistamiseksi, että mittauslaitteella ei käytetä hyväksi suurinta sallittua virhettä eikä systemaattisesti suosita mitään liiketapahtuman osapuolta, on saatujen kokemusten mukaan tarpeen edellyttää suojaa myös liian yksipuolisilta virheiltä kyseisten laitteiden säännellyn alueen sisällä.

(5)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (2) 34 kohdassa jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2004/22/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2004/22/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun mittauslaitekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2004/22/EY laitekohtaiset liitteet MI-001–MI-005 tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä kesäkuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 135, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.


LIITE

Muutetaan direktiivi 2004/22/EY seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä MI-001 olevaan erityisvaatimusten kohtaan ”Suurimmat sallitut virheet” 6 a kohta seuraavasti:

”6a.

Mittari ei saa käyttää hyväksi suurinta sallittua virhettä eikä systemaattisesti suosia mitään osapuolta”.

2)

Muutetaan liite MI-002 seuraavasti:

a)

Korvataan I osan 2.1 kohdassa taulukon alla oleva kohta seuraavasti:

”Kaasumittari ei saa käyttää hyväksi suurimpia sallittuja virheitä eikä systemaattisesti suosia mitään osapuolta”.

b)

Lisätään II osan 8 kohtaan huomautuksen jälkeen kohta seuraavasti:

”Tilavuuden muuntolaite ei saa käyttää hyväksi suurimpia sallittuja virheitä eikä systemaattisesti suosia mitään osapuolta”.

3)

Lisätään liitteessä MI-003 olevaan erityisvaatimusten 3 kohtaan kohta seuraavasti:

”Mittari ei saa käyttää hyväksi suurimpia sallittuja virheitä eikä systemaattisesti suosia mitään osapuolta”.

4)

Lisätään liitteessä MI-004 olevaan erityisvaatimusten 3 kohtaan kohta seuraavasti:

”Kokonainen lämpöenergiamittari ei saa käyttää hyväksi suurimpia sallittuja virheitä eikä systemaattisesti suosia mitään osapuolta”.

5)

Lisätään liitteessä MI-005 olevaan erityisvaatimusten 2 kohtaan 2.8 kohta seuraavasti:

”2.8.

Mittausjärjestelmä ei saa käyttää hyväksi suurimpia sallittuja virheitä eikä systemaattisesti suosia mitään osapuolta”.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä lokakuuta 2009,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(2009/825/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen meriliikennesopimus (1) allekirjoitettiin Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002. Sopimus tehtiin tämän jälkeen neuvoston päätöksen 2008/143/EY (2) mukaisesti 31 päivänä tammikuuta 2008, ja se tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

(2)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi allekirjoitettiin Pekingissä 5 päivänä syyskuuta 2005 ja se tehtiin neuvoston päätöksen 2008/144/EY (3) mukaisesti.

(3)

Vuoden 2005 liittymisasiakirjan (4) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian on määrä liittyä sopimukseen neuvoston ja Kiinan kansantasavallan välisen pöytäkirjan nojalla.

(4)

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (5) allekirjoitettiin Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2009.

(5)

Tarvittavat perustuslailliset ja institutionaaliset menettelyt on saatettu päätökseen ja pöytäkirja olisi sen vuoksi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirjan 3 artiklassa määrätyn ilmoituksen.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä lokakuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  EUVL L 46, 21.2.2008, s. 25.

(2)  EUVL L 46, 21.2.2008, s. 23.

(3)  EUVL L 46, 21.2.2008, s. 37.

(4)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 203.

(5)  EUVL L 144, 9.6.2009, s. 21.


Komissio

11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/12


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2009,

luvan antamisesta sinimailasen (Medicago sativa) lehtiuutteen saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena tai elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7641)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2009/826/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viridis-niminen yritys esitti 28 päivänä helmikuuta 2000 Ranskan toimivaltaisille viranomaisille hakemuksen sinimailasen (Medicago sativa) kahden lehtiuutteen saattamisesta markkinoille uuselintarvikkeena tai elintarvikkeiden uutena ainesosana; Ranskan toimivaltainen elintarvikkeiden arviointielin antoi 28 päivänä huhtikuuta 2003 ensiarvioraporttinsa. Ensiarvioraportissaan viranomainen päätteli, että lisäarviointi oli tarpeen.

(2)

Komissio toimitti ensiarvioraportin kaikille jäsenvaltioille 27 päivänä helmikuuta 2004. Jotkin jäsenvaltiot tekivät lisähuomautuksia.

(3)

L.–R.D. (Luzerne – Recherche et Développement) -niminen yritys otti 12 päivänä lokakuuta 2006 vastatakseen hakemuksesta. Se rajasi hakemuksen koskemaan ainoastaan yhtä sinimailasen lehtiuutetta ja toimitti vastauksia ensiarvioraporttiin ja jäsenvaltioiden esiin nostamiin lisäkysymyksiin.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’EFSA’, kuultiin 11 päivänä helmikuuta 2008, ja se toimitti 13 päivänä maaliskuuta 2009 erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevän tiedelautakuntansa Euroopan komission pyynnöstä antaman tieteellisen lausunnon sinimailasproteiinitiivisteen turvallisuudesta elintarvikkeena (Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies on a request from the European Commission on the safety of Alfalfa protein concentrate as food).

(5)

Tässä lausunnossa EFSA tuli siihen tulokseen, että sinimailasen (Medicago sativa) proteiinitiiviste on turvallista ihmisravinnoksi erikseen määritellyissä käyttöolosuhteissa.

(6)

Tieteellisen arvioinnin perusteella todetaan, että sinimailasen (Medicago sativa) proteiinitiiviste täyttää asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä määriteltyä sinimailasen (Medicago sativa) proteiinitiivistettä, jäljempänä ’tuote’, voidaan saattaa markkinoille yhteisössä elintarvikkeiden uutena ainesosana käytettäväksi ravintolisissä.

2 artikla

Sinimailasen (Medicago sativa) proteiiniuutetta saa sisältyä valmistajan päivittäiseen kulutukseen suosittelemaan annokseen enintään 10 grammaa.

3 artikla

Tällä päätöksellä sallitun elintarvikkeiden uuden ainesosan nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”sinimailasen (Medicago sativa) proteiiniaine” tai ”alfalfan (Medicago sativa) proteiiniaine”.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu yritykselle Luzerne – Recherche et Développement (L.–R.D.), Complexe agricole du Mont-Bernard, F – 51000 Chalons-en-Champagne.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.


LIITE

SINIMAILASEN (MEDICAGO SATIVA) PROTEIINIUUTTEEN ERITELMÄ

Kuvaus

Sinimailanen käsitellään kahden tunnin kuluessa sadonkorjuusta. Se pilkotaan ja murskataan. Se pannaan öljypuristimen läpi, jonka jälkeen saadaan kuitujäännös ja puristemehua (10 % kuiva-ainetta). Tämän mehun kuiva-aine sisältää noin 35 prosenttia raakavalkuaista. Puristemehu (pH 5,8–6,2) neutraloidaan. Karotenoidi- ja klorofyllipigmentteihin liittyvät proteiinit voidaan saostaa esikuumentamalla ja höyrykäsittelyllä. Proteiinisaostuma erotetaan sentrifugoimalla, minkä jälkeen se kuivataan. Askorbiinihapon lisäämisen jälkeen sinimailasproteiinitiiviste rakeistetaan ja säilytetään inertissä kaasussa tai kylmävarastossa.

Sinimailasen (Medicago sativa) proteiiniuutteen eritelmä

Proteiini

45–60 %

Rasva

9–11 %

Vapaat hiilihydraatit (liukeneva kuitu)

1–2 %

Polysakkaridit (liukenematon kuitu)

selluloosa mukaan luettuna

11–15 %

2–3 %

Kivennäisaineet

8–13 %

Saponiinit

Enintään 1,4 %

Isoflavonit

Enintään 350 mg/kg

Kumestroli

Enintään 100 mg/kg

Fytaatit

Enintään 200 mg/kg

L-kanavaniini

Enintään 4,5 mg/kg


11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2009,

luvan antamisesta Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7645)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2009/827/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Robert Craig & Sons -niminen yritys esitti 30 päivänä kesäkuuta 2003 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille viranomaisille hakemuksen Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen ja jauhettujen siementen saattamisesta markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana; Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen elintarvikkeiden arviointielin antoi 7 päivänä toukokuuta 2004 ensiarvioraporttinsa. Raportissaan se tuli siihen tulokseen, että Chia-kasvia (Salvia hispanica) on turvallista käyttää elintarvikkeissa aiotulla tavalla.

(2)

Komissio toimitti ensiarvioraportin kaikille jäsenvaltioille 14 päivänä kesäkuuta 2004.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdassa säädetyssä 60 päivän määräajassa esitettiin kyseisen kohdan mukaisia perusteltuja muistutuksia tuotteen saattamisesta markkinoille; sen vuoksi 4 päivänä huhtikuuta 2005 kuultiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’EFSA’, joka antoi lausuntonsa 5 päivänä lokakuuta 2005. Koska hakija ei voinut toimittaa riittäviä tietoja, EFSA ei lausunnossaan esittänyt turvallisuudesta päätelmiä mutta oli valmis harkitsemaan hakemusta uudelleen, jos hakija toimittaa lisätietoja.

(4)

Vastuu hakemuksesta siirrettiin 30 päivänä syyskuuta 2006 Columbus Paradigm Institute SA -nimiselle yritykselle, joka toimitti EFSAn vaatimia lisätietoja. EFSAa pyydettiin näin 21 päivänä tammikuuta 2008 saattamaan päätökseen Chia-kasvin (Salvia hispanica) siemeniä ja jauhettuja siemeniä koskeva arviointinsa.

(5)

EFSA toimitti 13 päivänä maaliskuuta 2009 toisen lausuntonsa Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen ja jauhettujen siementen turvallisuudesta elintarvikkeiden ainesosana.

(6)

Lausunnossaan EFSA myönsi, että toimitetut tiedot tukivat myönteistä käsitystä Chia-kasvin siementen ja jauhettujen kokonaisten Chia-kasvin siementen turvallisuudesta. EFSA tuli erityisesti siihen lopputulokseen, että Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen ja jauhettujen siementen käytöstä leipätuotteissa erikseen määritellyissä käyttöolosuhteissa ei todennäköisesti aiheudu haittaa ihmisten terveydelle.

(7)

Tieteellisen arvioinnin perusteella todetaan, että Chia-kasvin (Salvia hispanica) siemenet ja jauhetut Chia-kasvin siemenet täyttävät asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä määriteltyjä Chia-kasvin (Salvia hispanica) siemeniä ja jauhettuja Chia-kasvin siemeniä voidaan saattaa markkinoille yhteisössä elintarvikkeiden uutena ainesosana käytettäväksi leipätuotteissa, joissa Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen pitoisuus on enintään 5 prosenttia.

2 artikla

Tällä päätöksellä sallitun elintarvikkeiden uuden ainesosan nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Chian (Salvia hispanica) siemenet”.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu yritykselle Columbus Paradigm Institute SA, Chaussée de Tervuren 149, B-1410 Waterloo.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.


LIITE

CHIA-KASVIN (SALVIA HISPANICA) SIEMENTEN ERITELMÄ

Kuvaus

Chia-kasvi (Salvia hispanica) on kesäajan yksivuotinen yrttikasvi, joka kuuluu Labiatae-heimoon.

Sadonkorjuun jälkeen siemenet puhdistetaan mekaanisesti. Kukat, lehdet ja muut kasvin osat poistetaan.

Kokonaisena jauhetut Chia-kasvin siemenet tuotetaan kuljettamalla kokonaiset siemenet nopeussäätöisen vasaramyllyn läpi.

Chia-kasvin siementen koostumus

Kuiva-aine

91–96 %

Proteiini

20–22 %

Rasva

30–35 %

Hiilihydraatit

25–41 %

Raakakuitu (1)

18–30 %

Tuhka

4–6 %


(1)  Raakakuitu on se osa kuidusta, joka koostuu lähinnä sulamattomista selluloosasta, pentosaaneista ja ligniinistä.


11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/16


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä marraskuuta 2009,

Portugalin tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan nojalla tiedoksi antamasta luonnoksesta alueelliseksi säädökseksi, jolla Madeiran autonominen alue julistetaan muuntogeenisistä organismeista (GMO) vapaaksi alueeksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8438)

(Ainoastaan portugalinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/828/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Portugalin pysyvä edustusto Euroopan unionissa antoi komissiolle 5 päivänä toukokuuta 2009 päivätyssä kirjeessään EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan nojalla tiedoksi luonnoksen alueelliseksi säädökseksi, jäljempänä ’säädösluonnos’, jolla Madeiran autonominen alue julistetaan muuntogeenisistä organismeista (GMO) vapaaksi alueeksi. Säädösluonnoksen oheen oli liitetty perusteluosa ja asiakirja, jossa esitetään syitä ja perusteita Madeiran autonomisen alueen julistamiselle GMO:ista vapaaksi alueeksi.

(2)

Komissio ilmoitti Portugalin viranomaisille 26 päivänä kesäkuuta 2009 päivätyllä kirjeellään, että se oli vastaanottanut EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon ja että tiedoksiannon käsittelyyn 95 artiklan 6 kohdan mukaisesti varattu kuuden kuukauden aika oli alkanut. Portugalin tiedoksiannossa ei kuitenkaan ollut viitteitä tieteelliseen kirjallisuuteen, tutkimuksiin tai muuhun tieteelliseen näyttöön, jotka tukisivat Portugalin esittämiä väittämiä. Siksi komissio toimitti Portugalille kirjeen, jossa se pyysi tätä täydentämään tiedoksiantoaan konkreettisemmilla tiedoilla eli viittauksilla tieteelliseen kirjallisuuteen, jotka osoittaisivat, että Madeiran alueella on erityisongelma, joka edellyttää toimia ympäristön tai työympäristön suojelemiseksi. Portugali toimitti nämä täydentävät tiedot 31 päivänä heinäkuuta 2009.

(3)

Lisäksi komissio julkaisi Euroopan unionin virallisessa lehdessä Portugalin tiedoksiantoa koskevan ilmoituksen (1) tiedottaakseen muille asianomaisille osapuolille kansallisesta toimenpiteestä, jonka Portugali aikoo hyväksyä. Bulgaria, Tšekki, Tanska, Ranska, Latvia, Malta ja Romania esittivät asiasta näkemyksensä.

(4)

Perustamissopimuksen 95 artiklan 5 ja 6 kohdassa määrätään seuraavaa:

”5.   Jos sen jälkeen kun neuvosto tai komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio lisäksi pitää tarpeellisena ottaa käyttöön uuteen, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen näyttöön perustuvia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä kyseisen jäsenvaltion erityisten ongelmien vuoksi, jotka ovat ilmenneet yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen, jäsenvaltio antaa suunnitellut säännökset ja määräykset sekä niiden käyttöönottamisen perusteet tiedoksi komissiolle.

6.   Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai määräykset kuuden kuukauden kuluessa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoksi antamisista todettuaan ensin, ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

Jollei komissio tee päätöstä mainitun määräajan kuluessa, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja kansallisia säännöksiä tai määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.

Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa määrättyä määräaikaa voidaan pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua asian monitahoisuuden vuoksi eikä määräajan pidentäminen vaaranna ihmisten terveyttä.”

(5)

Säädösluonnoksen 1 artiklalla Madeiran autonominen alue julistetaan muuntogeenisten organismien (GMO) lajikkeiden viljelystä vapaaksi alueeksi. Säädösluonnoksen 2 artiklassa kielletään sellaisten siementen ja sellaisen muun kasvinlisäysaineiston tuonti Madeiran autonomiselle alueelle, jotka sisältävät GMO:ita, ja niiden käyttö maanviljelyssä kyseisellä alueella. Säädösluonnoksen 3 artiklan mukaan edellä mainitun artiklan säännösten loukkaaminen on hallinnollinen rikkomus, ja 4 artiklassa vahvistetaan lisäseuraamukset. Säädösluonnoksen 5 artiklassa säädetään hallinnollisia rikkomuksia koskevista tutkinta- ja syytetoimista sekä päätöksistä ja 6 artiklassa sakkotulojen käytöstä.

(6)

Kun otetaan huomioon säännösluonnoksen soveltamisala ja perusteluosassa esitetyt tiedot, säädösluonnoksella on vaikutuksia etupäässä:

sellaisten muuntogeenisten siemenlajikkeiden viljelyyn, jotka sallitaan geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (2), jäljempänä ’direktiivi 2001/18/EY’, C osan säännösten (12–24 artikla) nojalla;

sellaisten muuntogeenisten siemenlajikkeiden viljelyyn, jotka on jo hyväksytty geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY (3) säännösten nojalla ja jotka nyt annetaan tiedoksi olemassa olevina tuotteina muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (4), jäljempänä ’asetus (EY) N:o 1829/2003’, 8 ja 20 artiklan nojalla;

sellaisten muuntogeenisten siemenlajikkeiden viljelyyn, joille myönnetään lupa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 säännösten nojalla.

(7)

Direktiivi 2001/18/EY perustuu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan. Sillä pyritään lähentämään kansallisia säännöksiä ja menettelyitä luvan myöntämiseksi sellaisille GMO:ille, joita aiotaan levittää tarkoituksellisesti ympäristöön. Direktiivin 2001/18/EY 34 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden oli ennen 17 päivää lokakuuta 2002 saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 1 artiklan mukaan mainitun asetuksen tarkoituksena on a) luoda perusta ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen ja varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta, b) vahvistaa yhteisön menettelyt muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen lupia ja valvontaa varten sekä c) vahvistaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen merkitsemistä koskevat säännökset.

(9)

Tietoja säädösluonnoksesta ja arvion sen vaikutuksista yhteisön lainsäädäntöön ja yhdenmukaisuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa saa

asiakirjasta, joka toimitettiin yhdessä 5 päivänä toukokuuta 2009 päivätyn tiedoksiannon kanssa otsikolla ”Madeiran autonomisen alueen (RAM) julistaminen muuntogeenisistä organismeista (GMO) vapaaksi alueeksi – Perusteet”,

lisätiedoista, jotka toimitettiin 31 päivänä heinäkuuta 2009 otsikolla ”Madeiran autonomisen alueen (RAM) julistaminen muuntogeenisistä organismeista (GMO) vapaaksi alueeksi – Lisätietoja”.

(10)

Portugali perustelee kansallista toimenpidettään maatalouteen ja luontoon liittyvillä syillä.

(11)

Maatalouteen liittyvänä syynä esitetään, ettei muuntogeenisiä viljelykasveja voida viljellä rinnakkain perinteisten ja/tai luomuviljelykasvien kanssa Madeiran autonomisella alueella. Erityisesti mainitaan seuraavat seikat: peltojen väliset etäisyydet, reunavyöhykkeet, erilaisten kasvukausien omaavien lajikkeiden kylväminen, suoja-alueet, siitepölyansojen tai -esteiden asettaminen siitepölyn leviämisen estämiseksi, viljelykiertojärjestelmät, viljelykasvien tuotantokierrot, kylvöalustan koon pienentäminen asianmukaisen maanmuokkauksen avulla, populaatioiden hallinta peltojen reuna-alueilla, optimaalisten kylvöajankohtien valinta, siementen huolellinen käsittely sekoittumisen estämiseksi ja sen välttäminen, että siemenet varisevat matkalla pellolle ja pellolta sekä peltojen reuna-alueille.

(12)

Luontoon liittyvänä syynä esitetään, ettei GMO:iden ympäristöön (tässä tapauksessa Madeiran autonomisen alueen luonnonmetsiin) saattamisen vaikutuksia ole vielä tutkittu riittävästi, vaikkakin useissa artikkeleissa ilmaistaan huoli niistä seurauksista, joita GMO:iden tarkoituksellisella levittämisellä luontoon saattaa olla, ja tästä mahdollisesti aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Näissä tieteellisissä tutkimuksissa ei kuitenkaan välttämättä ole tarkasteltu kaikkia riskejä.

(13)

Muina luontoon liittyvinä syinä mainitaan

a)

alustavat testit, jotka on tehty muuntogeenisillä lajikkeilla;

b)

malli, joka osoittaa muuntogeenisten lajikkeiden invaasiokyvyn;

c)

mallin reagointi GMO:ita sisältävien kasvien käyttöön;

d)

siirtogeenisten kasvien ristipölytyskyky;

e)

rinnakkaisvaikutukset muiden lajien kanssa;

f)

toksiinituotanto;

g)

epäsuora yhteisvaikutus;

h)

geneettisiin muutoksiin liittyvät vaikutukset;

i)

vaikutukset huonojen maatalouskäytäntöjen kannalta;

j)

geeninsiirto;

k)

vaikutukset elintarvikeketjuun.

(14)

Portugali katsoo edellä mainitun perusteella, että muuntogeenisen materiaalin tuonti Madeiran autonomiselle alueelle voisi olla äärimmäisen vaarallista Madeiran ympäristön kannalta yleensä (riippumatta siitä, onko kyse maatalousalueista vai metsistä). Vaikka tästä aiheesta ei ole esittää vankkoja teorioita, tutkimus- ja koetulokset sekä kaikki teoreettiset vertailut antavat aihetta olettaa, että GMO:iden tarkoituksellisesta levittämisestä aiheutuu Madeiran ympäristölle ja ekologiselle tasapainolle niin suuri uhka, ettei GMO:iden käyttöön liittyvää riskiä pitäisi ottaa lainkaan – ei suoraan maataloudessa eikä edes kokeellisesti.

(15)

EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohtaa sovelletaan uusiin kansallisiin toimenpiteisiin, joilla otetaan käyttöön uudella tieteellisellä näytöllä perusteltavissa olevia säännöksiä ympäristön tai työympäristön suojelemiseksi jäsenvaltiossa yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen ilmenneen erityisongelman vuoksi.

(16)

EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 6 kohdan mukaan komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännösehdotukset todettuaan ensin, ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

(17)

Komissio voi kuitenkin mainitun kohdan nojalla ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että kyseisessä kohdassa määrättyä määräaikaa voidaan pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua asian monitahoisuuden vuoksi eikä määräajan pidentäminen vaaranna ihmisten terveyttä.

(18)

Portugalin viranomaiset pyrkivät 5 päivänä toukokuuta 2009 toimittamallaan tiedoksiannolla saamaan luvan antaa mainittu säädösluonnos.

(19)

Portugali ei ole täsmentänyt, mistä Euroopan yhteisön säädöksestä säädösluonnos poikkeaa. GMO:iden viljelyä säännellään suurelta osin direktiivillä 2001/18/EY ja asetuksella (EY) N:o 1829/2003.

(20)

EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdassa määrätään, että jos jäsenvaltio pitää tarpeellisena ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, jotka poikkeavat yhdenmukaistamistoimenpiteestä, kyseiset säännökset tai määräykset voidaan perustella seuraavilla kumulatiivisilla ehdoilla (5):

ne ovat perusteltavissa uudella tieteellisellä näytöllä,

ne koskevat ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua,

ne liittyvät jäsenvaltion erityiseen ongelmaan,

ongelma on ilmennyt yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen.

(21)

Portugali viittaa esittämissään perusteissa pääosin siihen, mitä vaikutuksia muuntogeenisten lajikkeiden viljelystä voi aiheutua ympäristölle. Tiedoksiannossa analysoidaan laajoja ja monimutkaisia kysymyksiä, joita ovat muun muassa alustavat testit, jotka on tehty muuntogeenisiä lajikkeita käyttäen, malli, joka osoittaa muuntogeenisten lajikkeiden invaasiokyvyn, mallin reagointi GMO:ita sisältävien kasvien käyttöön, siirtogeenisten kasvien ristipölytyskyky, rinnakkaisvaikutukset muiden lajien kanssa, toksiinintuotanto, epäsuora yhteisvaikutus, geneettisiin muutoksiin liittyvät vaikutukset, vaikutukset huonojen maatalouskäytäntöjen kannalta, geeninsiirto ja vaikutukset elintarvikeketjuun.

(22)

Nämä perusteet osoittavat, että on laadittava yksityiskohtainen tieteellinen riskinarviointi sen toteamiseksi, liittyykö toimitettu tieteellinen näyttö ympäristön tai työympäristön suojeluun sellaisen Madeiran autonomisen alueen erityisen ongelman ratkaisemiseksi, joka on ilmennyt direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tai muiden asiaa koskevien EU:n säännösten antamisen jälkeen. Tämä arviointi olisi annettava tehtäväksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA), joka elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (6) 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti antaa tieteellisiä neuvoja sekä tieteellistä ja teknistä tukea yhteisön lainsäädännön ja politiikkojen tarpeisiin kaikilla aloilla, joilla on välitön tai välillinen vaikutus elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen, tuottaa riippumatonta tietoa kaikista näihin aloihin liittyvistä asioista ja huolehtii riskiviestinnästä. Lisäksi, kuten mainitun asetuksen 29 artiklassa säädetään, EFSA antaa tieteellisen lausunnon komission pyynnöstä kaikista sen toiminta-ajatukseen sisältyvistä aiheista ja kaikissa niissä tapauksissa, joissa yhteisön lainsäädännössä säädetään, että EFSAa on kuultava.

(23)

Siksi komissio antoi EFSAlle 23 päivänä syyskuuta 2009 tehtäväksi arvioida Portugalin toimittaman uuden näytön ja EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdassa määrättyjen vaatimusten perusteella, liittyykö asianomainen näyttö ympäristönsuojeluun Madeiran autonomisen alueen erityisen ongelman vuoksi.

(24)

Näin ollen komissio ei voi tehdä Portugalin tiedoksiannosta päätöstä ennen kuin EFSA on antanut lausuntonsa. EFSAlla on oltava käytössään kohtuullisesti aikaa lausunnon antamiseen, koska Portugalin tiedoksiannossa esitetyt haitalliset ympäristövaikutukset voivat olla laajat ja koska GMO:iden viljelyyn Madeiran autonomisella alueella liittyvät tieteelliset näkökohdat ovat monimutkaiset. Komissio pyysi EFSAa antamaan lausuntonsa 31 päivään tammikuuta 2010 mennessä.

(25)

Portugalin esittämissä perusteissa ei mainita, että GMO:iden viljelystä Madeiran autonomisella alueella aiheutuisi vaaraa ihmisten terveydelle. Niissä mainitaan erityisesti ympäristölle ja ekologiselle tasapainolle koituvat riskit muttei esitetä mitään näyttöä sellaisista vaikutuksista, joita aiheutuu tai saattaa aiheutua ihmisten terveydelle. Kaikki tieteelliset väittämät keskittyvät yksinomaan maatalouden näkökohtiin ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun Madeiralla.

(26)

Koska edellä mainitun monitahoisen asian tueksi ei ole esitetty tarvittavaa tieteellistä näyttöä, päätöksen tekeminen EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti kuuden kuukauden määräajassa eli 4 päivään marraskuuta 2009 mennessä ei ole mahdollista. Siksi – ottaen huomioon asian monitahoisuus ja se, ettei ihmisten terveydelle aiheudu vaaraa – komissio pidentää EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti määräaikaa, johon mennessä Portugalin tiedoksiannosta tehdään päätös, vielä kuudella kuukaudella eli 4 päivään toukokuuta 2010 asti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pidennetään 4 päivään toukokuuta 2010 asti määräaikaa, johon mennessä hyväksytään tai hylätään Portugalin tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan nojalla tiedoksi antama luonnos alueelliseksi säädökseksi, jolla Madeiran autonominen alue julistetaan muuntogeenisistä organismeista (GMO) vapaaksi alueeksi.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL C 139, 19.6.2009, s. 2.

(2)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15.

(4)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(5)  Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, yhdistetyt asiat C-439/05 P ja C-454/05 P, 56–58 kohta.

(6)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/20


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2009/829/YOS,

tehty 23 päivänä lokakuuta 2009,

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

(2)

Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien ja erityisesti niiden 36 kohdan mukaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta olisi sovellettava ennen oikeudenkäyntiä annettaviin määräyksiin. Valvontatoimien vastavuoroista tunnustamista käsitellään vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanoa rikosasioissa koskevan toimenpideohjelman toimenpiteessä 10.

(3)

Tässä puitepäätöksessä säädetyillä toimenpiteillä olisi pyrittävä lisäämään suuren yleisön suojelua niin, että yhdessä jäsenvaltiossa asuvan mutta rikosoikeudenkäynnin kohteena toisessa valtiossa olevan henkilön asuinpaikkavaltion viranomaiset voivat valvoa kyseistä henkilöä odotettaessa oikeudenkäyntiä. Näin ollen tämän puitepäätöksen tavoitteena on vastaajan liikkeiden seuranta ottaen huomioon ylivoimaisen tärkeä tavoite suojella suurta yleisöä ja riski, joka yleisölle aiheutuu nykyisestä järjestelmästä, joka tarjoaa vain kaksi vaihtoehtoa: tutkintavankeuden tai valvomattoman liikkumisen. Toimenpiteillä vahvistetaan näin ollen lainkuuliaisten kansalaisten oikeutta turvalliseen elämään.

(4)

Tässä puitepäätöksessä edellytetyillä toimenpiteillä olisi myös pyrittävä vahvistamaan oikeutta vapauteen ja syyttömyysolettamaa kaikkialla Euroopan unionissa sekä varmistamaan jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tilanteissa, joissa henkilöön sovelletaan velvoitteita tai valvontatoimia ennen tuomioistuimen päätöstä. Tästä syystä tämän puitepäätöksen tavoitteena on edistää, kun se on tarkoituksenmukaista, ilman vapaudenmenetystä toteutettavien toimien käyttöä tutkintavankeuden vaihtoehtona, myös tapauksissa, joissa asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla ei ole voitu määrätä tutkintavankeutta ensi vaiheessa.

(5)

Rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevien henkilöiden vangitsemiseen liittyy riski siitä, että henkilöitä kohdellaan eri tavoin sen mukaan, asuvatko he oikeudenkäyntivaltiossa vai eivät: epäilty, joka ei asu oikeudenkäyntivaltiossa, saattaa ennen oikeudenkäyntiä joutua tutkintavankeuteen, vaikka vastaavassa tilanteessa kyseisessä valtiossa asuva ei joutuisi. Euroopan yhteisellä oikeusalueella, jossa ei ole sisärajoja, on tarpeen toteuttaa toimia sen varmistamiseksi, että rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevaa henkilöä, joka ei asu oikeudenkäyntivaltiossa, ei kohdella eri tavoin kuin oikeudenkäyntivaltiossa asuvaa rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevaa henkilöä.

(6)

Todistuksessa, joka olisi toimitettava yhdessä valvontatoimia koskevan päätöksen kanssa täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, olisi ilmoitettava osoite, jossa asianomainen henkilö oleskelee täytäntöönpanovaltiossa, sekä kaikki muut asiaan liittyvät tiedot, jotka voisivat helpottaa valvontatoimien seurantaa täytäntöönpanovaltiossa.

(7)

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi ilmoitettava päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisesta enimmäisajasta, jona valvontatoimia voidaan seurata täytäntöönpanovaltiossa. Jäsenvaltioissa, joissa valvontatoimet on uusittava määräajoin, tämä enimmäisaika tarkoittaa kokonaisaikaa, jonka jälkeen valvontatoimia ei lain mukaan ole enää mahdollista uusia.

(8)

Valvontatoimien seurannan jatkamisen tarpeellisuuden vahvistamista koskevan täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnön ei tulisi vaikuttaa päätöksen tehneen valtion lainsäädäntöön, jota sovelletaan päätökseen valvontatoimia koskevan päätöksen uusimisesta, tarkistamisesta ja peruuttamisesta. Vahvistamista koskeva pyyntö ei saa velvoittaa päätöksen tehneen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista tekemään uutta päätöstä valvontatoimien seurannan jatkamisesta.

(9)

Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisella viranomaisella tulisi olla toimivalta tehdä kaikki myöhemmät päätökset, jotka liittyvät valvontatoimia koskevaan päätökseen tutkintavankeuden määrääminen mukaan lukien. Tukintavankeus voitaisiin määrätä erityisesti, jos henkilö on rikkonut valvontatoimia tai ei ole noudattanut rikosoikeudellisen menettelyn aikana kuulusteluihin tai oikeudenkäyntiin saapumista koskevaa kutsua.

(10)

Jotta vältettäisiin tarpeettomat kustannukset ja hankaluudet, joita rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevan henkilön siirtäminen kuulusteluja tai oikeudenkäyntiä varten saattaa aiheuttaa, jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää puhelin- ja videokokouksia.

(11)

Kun se on tarkoituksenmukaista, voitaisiin käyttää sähköistä seurantaa valvontatoimien seuraamiseksi kansallisen lainsäädännön ja kansallisten menettelyjen mukaisesti.

(12)

Puitepäätöksen olisi mahdollistettava asianomaista henkilöä koskevien valvontatoimien seuraaminen täytäntöönpanovaltiossa. Jos asianomainen henkilö ei palaa päätöksen tehneeseen valtioon vapaaehtoisesti, hänet voidaan luovuttaa päätöksen tehneelle valtiolle eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (2), jäljempänä ’eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehty puitepäätös’, mukaisesti.

(13)

Vaikka tämä puitepäätös kattaa kaikki rikokset eikä rajoitu tiettyihin rikoslajeihin tai tietyn tasoisiin rikoksiin, valvontatoimia olisi yleisesti ottaen sovellettava vähemmän vakavien rikosten ollessa kyseessä. Näin ollen eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen kaikkia säännöksiä, 2 artiklan 1 kohtaa lukuun ottamatta, olisi sovellettava tilanteessa, joissa täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä asianomaisen henkilön luovuttamisesta. Tästä johtuen myös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 5 artiklan 2 ja 3 kohtaa olisi sovellettava kyseisessä tilanteessa.

(14)

Tämä puitepäätös ei sisällä säännöksiä kuluista, jotka aiheutuvat asianomaisen henkilön matkasta täytäntöönpanovaltion ja päätöksen tehneen valtion välillä valvontatoimien seurantaan liittyen tai tämän matkasta kuultavaksi syntyneisiin kuluihin. Erityisesti päätöksen tehneen valtion mahdollisuudesta kattaa nämä kustannukset kokonaan tai osittain säännellään kansallisessa lainsäädännössä.

(15)

Jäsenvaltiot itse eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän puitepäätöksen tavoitetta, joka on rikosoikeudellisen menettelyn aikana toteutettavien valvontatoimien vastavuoroinen tunnustaminen, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Viimeksi mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(16)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja periaatteita, jotka sisältyvät Euroopan unionin perusoikeuskirjaan. Tätä puitepäätöstä ei olisi miltään osin tulkittava siten, että se estäisi kieltäytymästä valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisesta, jos on objektiivisia viitteitä siitä, että se on annettu henkilön rankaisemiseksi hänen sukupuolensa, rotunsa, uskontonsa, etnisen alkuperänsä, kansallisuutensa, kielensä, poliittisten mielipiteidensä tai sukupuolisen suuntautumisensa perusteella tai että jokin näistä syistä voisi vaikuttaa haitallisesti hänen asemaansa.

(17)

Tämä puitepäätös ei saisi estää jäsenvaltiota soveltamasta perustuslaillisia säännöksiään, jotka koskevat oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta, ilmaisunvapautta muissa tiedotusvälineissä ja uskonnonvapautta.

(18)

Tämän puitepäätöksen säännöksiä olisi sovellettava yhdenmukaisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 18 artiklassa määrätyn oikeuden kanssa, jonka mukaan unionin kansalaiset voivat liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella.

(19)

Tämän puitepäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot olisi suojattava rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS (3) ja kaikkien jäsenvaltioiden ratifioimassa, yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä puitepäätöksessä vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltio tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa annetun valvontatoimia koskevan päätöksen tutkintavankeuden vaihtoehtona, seuraa määrättyjä luonnollista henkilöä koskevia valvontatoimia ja luovuttaa kyseisen henkilön päätöksen tehneelle valtiolle, jos toimenpiteitä rikotaan.

2 artikla

Tavoitteet

1.   Tämän puitepäätöksen tavoitteena on

a)

varmistaa asianmukainen oikeuskäsittely ja erityisesti varmistaa, että asianomainen henkilö on tavoitettavissa vastatakseen oikeudenkäynnissä;

b)

edistää, kun se on tarkoituksenmukaista, rikosoikeudellisten menettelyjen aikana ilman vapaudenmenetystä toteutettavien toimien käyttöä niiden henkilöiden osalta, jotka eivät asu oikeudenkäyntijäsenvaltiossa;

c)

parantaa uhrien ja suuren yleisön suojelua.

2.   Tämä puitepäätös ei anna henkilölle minkäänlaista oikeutta rikosoikeudellisen menettelyn aikana ilman vapaudenmenetystä toteutettavien toimien käyttöön tutkintavankeuden vaihtoehtona. Tähän asiaan sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä ja menettelyjä, jossa rikosoikeudellinen menettely on käynnissä.

3 artikla

Yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden suojaaminen

Tämä puitepäätös ei vaikuta niiden velvollisuuksien täyttämiseen, joita jäsenvaltioilla on uhrien, suuren yleisön sekä sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan

a)

’valvontatoimia koskevalla päätöksellä’ päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen täytäntöönpanokelpoista päätöstä, joka on tehty kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana ja jolla luonnolliselle henkilölle määrätään tutkintavankeuden vaihtoehtona yksi tai useampi valvontatoimi;

b)

’valvontatoimilla’ velvoitteita ja käskyjä, joita luonnolliselle henkilölle määrätään päätöksen tehneen valtion kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti;

c)

’päätöksen tehneellä’ valtiolla jäsenvaltiota, jossa valvontatoimia koskeva päätös on tehty;

d)

’täytäntöönpanovaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa valvontatoimia seurataan.

5 artikla

Perusoikeudet

Tämä puitepäätös ei aiheuta muutoksia velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

6 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, mikä oikeusviranomainen on tai mitkä oikeusviranomaiset ovat kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia toimimaan tämän puitepäätöksen mukaisesti silloin, kun kyseinen jäsenvaltio on päätöksen tehnyt valtio tai täytäntöönpanovaltio.

2.   Poikkeuksena 1 kohtaan ja rajoittamatta 3 kohdan soveltamista jäsenvaltiot voivat nimetä muita kuin oikeusviranomaisia tämän puitepäätöksen mukaisten päätösten tekemiseen toimivaltaisiksi viranomaisiksi edellyttäen, että kyseisillä viranomaisilla on kansallisen lain ja kansallisten menettelyjen nojalla toimivalta tehdä vastaavanluonteisia päätöksiä.

3.   Jäljempänä 18 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun päätöksen tekee toimivaltainen oikeusviranomainen.

4.   Neuvoston pääsihteeristö saattaa saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

7 artikla

Keskusviranomaiseen turvautuminen

1.   Kukin jäsenvaltio voi nimetä keskusviranomaisen tai, jos sen oikeusjärjestelmä sitä edellyttää, useamman kuin yhden keskusviranomaisen avustamaan sen toimivaltaisia viranomaisia.

2.   Jäsenvaltio voi, jos sen sisäisen oikeudellisen järjestelmän rakenne sitä edellyttää, antaa keskusviranomaisensa tai keskusviranomaistensa tehtäväksi valvontatoimenpiteitä koskevien päätösten ja 10 artiklassa tarkoitettujen todistusten sekä kaiken muun niihin liittyvän virallisen kirjeenvaihdon hallinnollisen lähettämisen ja vastaanottamisen. Näin ollen kaikki toimivaltaisten viranomaisten väliset viestit, kuulemiset, tietojenvaihdot, tiedustelut ja ilmoitukset voidaan tapauksen mukaan käsitellä asianomaisen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai keskusviranomaisten avustuksella.

3.   Jäsenvaltiot, jotka haluavat käyttää tässä artiklassa tarkoitettua mahdollisuutta, toimittavat nimettyä keskusviranomaista tai nimettyjä keskusviranomaisia koskevat tiedot neuvoston pääsihteeristöön. Nämä tiedot sitovat päätöksen tehneen jäsenvaltion kaikkia viranomaisia.

8 artikla

Valvontatoimet

1.   Tätä puitepäätöstä sovelletaan seuraaviin valvontatoimiin:

a)

henkilön velvollisuus ilmoittaa asuinpaikan muutokset täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, erityisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana kuulusteluihin tai oikeudenkäyntiin saapumista koskevien kutsujen vastaanottamista varten;

b)

velvollisuus olla saapumatta tietyille paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai määritellyille alueille päätöksen tehneessä tai täytäntöönpanovaltiossa;

c)

velvollisuus pysyä tietyssä paikassa, kun asianmukaista tiettyinä aikoina;

d)

velvollisuus, joka sisältää rajoituksia täytäntöönpanovaltion alueelta poistumiseen;

e)

velvollisuus ilmoittautua tiettyinä aikoina tietylle viranomaiselle;

f)

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin henkilöihin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin.

2.   Kunkin jäsenvaltion on saattaessaan tämän puitepäätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään tai myöhemmässä vaiheessa ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, mitä valvontatoimia se on valmis seuraamaan 1 kohdassa tarkoitettujen lisäksi. Nämä toimet voivat koskea erityisesti

a)

velvollisuutta pidättyä tietyistä toimista, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin, mihin voi sisältyä määrätyn ammatin harjoittaminen tai määrätyllä alalla toimiminen;

b)

velvollisuutta olla kuljettamatta ajoneuvoa;

c)

velvollisuutta tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan;

d)

velvollisuus osallistua hoitoon tai vieroitukseen;

e)

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin esineisiin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin.

3.   Neuvoston pääsihteeristö saattaa tämän artiklan nojalla saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

9 artikla

Siihen jäsenvaltioon liittyvät perusteet, johon valvontatoimia koskeva päätös voidaan lähettää

1.   Tapauksissa, joissa henkilö saatuaan tiedon asianomaisista toimenpiteistä suostuu palaamaan jäsenvaltioon, jossa hänen laillinen vakinainen asuinpaikkansa on, valvontatoimia koskeva päätös voidaan lähettää tämän valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen voi henkilön pyynnöstä lähettää valvontatoimia koskevan päätöksen jonkin muun kuin sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa henkilön laillinen vakinainen asuinpaikka on, edellyttäen että viimeksi mainittu viranomainen on antanut lähettämiseen suostumuksensa.

3.   Jäsenvaltioiden on pannessaan tätä puitepäätöstä täytäntöön määritettävä, millä edellytyksillä niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa suostumuksensa valvontatoimia koskevan päätöksen lähettämiseen 2 kohdan mukaisissa tapauksissa.

4.   Kunkin jäsenvaltion on tehtävä ilmoitus neuvoston pääsihteeristölle 3 kohdan nojalla tehdystä määrityksestä. Jäsenvaltiot voivat muuttaa ilmoitusta milloin tahansa. Neuvoston pääsihteeristö saattaa saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

10 artikla

Valvontatoimia koskevan päätöksen ja todistuksen lähettämismenettely

1.   Kun päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen 9 artiklan 1 tai 2 kohtaa sovellettaessa lähettää valvontatoimia koskevan päätöksen toiselle jäsenvaltiolle, sen on varmistettava, että sen mukana on todistus, jonka vakiomalli on esitetty liitteessä I.

2.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen lähettää valvontatoimia koskevan päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen sekä todistuksen suoraan täytäntöönpanovaltion viranomaiselle sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanovaltio voi todeta niiden aitouden. Valvontatoimia koskevan päätöksen alkuperäiskappale tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja alkuperäinen todistus on lähetettävä täytäntöönpanovaltiolle tämän sitä vaatiessa. Kaikki virallinen yhteydenpito tapahtuu niin ikään suoraan mainittujen toimivaltaisten viranomaisten välillä.

3.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on allekirjoitettava todistus ja vahvistettava sen sisältö oikeaksi.

4.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus saa sisältää, edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien lisäksi, vain sellaisia toimia, jotka täytäntöönpanovaltio on 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut.

5.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava

a)

soveltuvissa tapauksissa valvontatoimia koskevan päätöksen soveltamisaika ja onko kyseisen päätöksen uusiminen mahdollista;

ja

b)

suuntaa-antavasti, kuinka kauan se arvioi valvontatoimien väliaikaista seurantaa todennäköisesti tarvittavan, ottaen huomioon kaikki tapauksen olosuhteet, jotka ovat tiedossa valvontatoimia koskevan päätöksen lähettämisajankohtana.

6.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä valvontatoimia koskeva päätös ja todistus vain yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan.

7.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei ole päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen tiedossa, viimeksi mainitun on suoritettava kaikki tarvittavat tiedustelut, myös Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1998 hyväksytyllä neuvoston yhteisellä toiminnalla 98/428/YOS (4) perustetun Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten kautta, saadakseen tiedot täytäntöönpanovaltiolta.

8.   Jos valvontatoimia koskevan päätöksen ja todistuksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa kyseistä päätöstä, tämän viranomaisen on viran puolesta lähetettävä kyseinen päätös ja todistus toimivaltaiselle viranomaiselle.

11 artikla

Toimivalta seurata valvontatoimia

1.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisella viranomaisella on toimivalta seurata valvontatoimia siihen saakka, kunnes täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on tunnustanut sille toimitetun valvontatoimia koskevan päätöksen ja ilmoittanut päätöksen tehneelle valtiolle tunnustamisesta.

2.   Jos valvontatoimien seurantaa koskeva toimivalta on siirretty täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, tämä toimivalta palautuu takaisin päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle,

a)

kun kyseinen henkilö on muuttanut laillisen vakinaisen asuinpaikkansa muuhun valtioon kuin täytäntöönpanovaltioon;

b)

kun päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen peruuttamisesta täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

c)

kun päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on mukauttanut valvontatoimia ja täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on 18 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti kieltäytynyt seuraamasta näitä mukautettuja valvontatoimia, koska ne eivät ole 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valvontatoimia ja/tai asianomaisen täytäntöönpanovaltion 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamia toimia;

d)

kun 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu aika on päättynyt;

e)

jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on päättänyt lopettaa valvontatoimien seuraamisen ja on ilmoittanut asiasta päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle soveltaessaan 23 artiklaa.

3.   Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa päätöksen tehneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten on neuvoteltava keskenään valvontatoimien seuraamisen keskeytymisen välttämiseksi mahdollisuuksien mukaan.

12 artikla

Päätös täytäntöönpanovaltiossa

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 20 työpäivän kuluessa valvontatoimia koskevan päätöksen ja todistuksen vastaanottamisesta tunnustettava 9 artiklan mukaisesti ja 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen lähetetty valvontatoimia koskeva päätös ja toteutettava viipymättä kaikki tarvittavat toimenpiteet valvontatoimien seuraamiseksi, ellei se päätä vedota johonkin 15 artiklassa tarkoitetuista perusteista kieltäytyä tunnustamisesta.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä vastaan on pantu vireille oikeussuojakeino, valvontatoimien tunnustamista koskevan päätöksen määräaikaa jatketaan edelleen 20 työpäivällä.

3.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei pysty poikkeuksellisissa olosuhteissa noudattamaan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä määräaikoja, sen on ilmoitettava siitä välittömästi päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle mitä tahansa valitsemaansa keinoa käyttäen ja esitettävä viivästyksen syyt ja arvionsa lopullisen päätöksen antamiseen tarvittavasta ajasta.

4.   Toimivaltainen viranomainen voi lykätä valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamista koskevan päätöksen tekemistä tilanteessa, jossa 10 artiklassa edellytetty todistus on puutteellinen tai selvästi ei vastaa valvontatoimia koskevaa päätöstä, siihen asti, kun todistuksen täydentämistä tai oikaisemista varten asetettu kohtuullinen määräaika on päättynyt.

13 artikla

Valvontatoimien mukauttaminen

1.   Jos valvontatoimien luonne ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi mukauttaa ne vastaaviin rikoksiin täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla sovellettavia valvontatoimia vastaaviksi. Mukautetun valvontatoimen on mahdollisimman pitkälti vastattava päätöksen tehneessä valtiossa määrättyä valvontatointa.

2.   Mukautettu valvontatoimi ei saa olla ankarampi kuin alun perin määrätty valvontatoimi.

3.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen voi 20 artiklan 2 kohdan b tai f alakohdassa tarkoitetun tiedon saatuaan päättää peruuttaa todistuksen, jos seuranta ei ole vielä alkanut täytäntöönpanovaltiossa. Tällainen päätös on joka tapauksessa tehtävä ja annettava tiedoksi mahdollisimman pian ja viimeistään kymmenen päivän kuluessa asiaa koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

14 artikla

Kaksoisrangaistavuus

1.   Seuraavat rikokset, sellaisina kuin ne määritellään päätöksen tehneen valtion lainsäädännössä ja jos niistä voi päätöksen tehneessä valtiossa seurata vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta, edellyttävät valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamista tämän puitepäätöksen mukaisesti ja teon kaksoisrangaistavuutta tutkimatta:

rikollisjärjestöön osallistuminen,

terrorismi,

ihmiskauppa,

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

lahjonta,

petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa (5) tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

rahanpesu,

rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

tietoverkkorikollisuus,

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

rasismi ja muukalaisviha,

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

petollinen menettely,

ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,

tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti niiden väärennöksillä,

maksuvälineväärennykset,

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

varastettujen ajoneuvojen kauppa,

raiskaus,

murhapoltto,

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

tuhotyö.

2.   Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan Euroopan parlamenttia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin päättää milloin hyvänsä lisätä muita rikoslajeja 1 kohdassa olevaan luetteloon. Neuvosto tarkastelee sille tämän puitepäätöksen 27 artiklan mukaisesti toimitetun kertomuksen perusteella, olisiko luetteloa laajennettava tai muutettava.

3.   Muiden kuin 1 kohdassa mainittujen rikosten osalta täytäntöönpanovaltio voi asettaa valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisen edellytykseksi, että päätös liittyy tekoihin, jotka katsotaan myös täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti rikoksiksi niiden tunnusmerkistöstä tai kuvauksesta riippumatta.

4.   Jäsenvaltio voi perustuslaillisista syistä ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle tämän puitepäätöksen hyväksymisen yhteydessä toimitettavalla julistuksella, että se ei sovella 1 kohtaa joihinkin tai kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin. Tällainen julistus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tällaiset julistukset tai niitä koskevat peruutukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Perusteet tunnustamisesta kieltäytymiselle

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta valvontatoimia koskevaa päätöstä, jos

a)

10 artiklassa tarkoitettu todistus on puutteellinen tai se selvästi ei vastaa valvontatoimia koskevaa päätöstä eikä sitä ole täydennetty tai oikaistu täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa;

b)

9 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa tai 10 artiklan 4 kohdassa esitetyt perusteet eivät täyty;

c)

valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustaminen olisi ne bis in idem -periaatteen vastaista;

d)

valvontatoimia koskeva päätös liittyy 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja, jos täytäntöönpanovaltio on antanut 14 artiklan 4 kohdan mukaisen julistuksen, 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tekoon, joka ei olisi rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta päätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä kuin päätöksen tehneen valtion lainsäädäntö;

e)

syyteoikeus on vanhentunut täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan ja liittyy tekoon, joka täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan kuuluu täytäntöönpanovaltion toimivaltaan;

f)

täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan on olemassa koskemattomuus, joka estää valvontatoimien seurannan;

g)

henkilöä ei täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan voida ikänsä puolesta asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen teosta, jonka johdosta valvontatoimia koskeva päätös on annettu;

h)

sen olisi valvontatoimien rikkomisen tapauksessa kieltäydyttävä luovuttamasta asianomaista henkilöä eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (6), jäljempänä ’eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva puitepäätös’, mukaisesti.

2.   Ennen kuin täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen tekee 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa päätöksen olla tunnustamatta valvontatoimia koskevaa päätöstä, sen on neuvoteltava päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa asianmukaisella tavalla ja tarvittaessa pyydettävä sitä toimittamaan viipymättä kaikki tarvittavat lisätiedot.

3.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisesta voitaisiin kieltäytyä 1 kohdan h alakohdan perusteella, mutta on kuitenkin valmis tunnustamaan valvontatoimia koskevan päätöksen ja seuraamaan päätöksen mukaisia valvontatoimia, sen on ilmoitettava asiasta päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle ja esitettävä mahdollisen kieltäytymisen syyt. Tässä tapauksessa päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen voi päättää peruuttaa todistuksen 13 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen mukaisesti. Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen ei peruuta todistusta, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi tunnustaa valvontatoimia koskevan päätöksen ja seurata päätöksen mukaisia valvontatoimia, mutta samalla on selvää, että asianomaista henkilöä ei ehkä luovuteta eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella.

16 artikla

Valvontaan sovellettava lainsäädäntö

Valvontatoimien seurantaan sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä.

17 artikla

Valvontatoimien seuraamisen jatkaminen

Kun 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu aika on päättymässä ja valvontatoimet ovat edelleen tarpeen, päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen voi pyytää täytäntöönpanovaltion toimivaltaista viranomaista jatkamaan valvontatoimien seuraamista ottaen huomioon kyseessä olevan tapauksen olosuhteet ja ennakoitavissa olevat seuraukset henkilön kannalta, jos sovellettaisiin 11 artiklan 2 kohdan d alakohtaa. Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava, miten kauan seuraamista on todennäköisesti jatkettava.

Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen tekee tätä pyyntöä koskevan päätöksen kansallisen lainsäädännön mukaan ja ilmoittaa tarvittaessa seuraamisen jatkamista koskevan enimmäisajan. Näissä tapauksissa voidaan soveltaa 18 artiklan 3 kohtaa.

18 artikla

Toimivalta kaikkien myöhempien päätösten tekemiseen ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisella viranomaisella on toimivalta tehdä kaikki myöhemmät päätökset, jotka liittyvät valvontatoimia koskevaan päätökseen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 3 artiklan soveltamiseen. Tällaisiin myöhempiin päätöksiin kuuluvat erityisesti

a)

valvontatoimia koskevan päätöksen uusiminen, tarkistaminen ja peruuttaminen;

b)

valvontatoimien mukauttaminen;

c)

pidätysmääräyksen tai muun vastaavan täytäntöönpanokelpoisen oikeudellisen päätöksen antaminen.

2.   Edellä olevan 1 kohdan nojalla tehtyihin päätöksiin sovelletaan päätöksen tehneen valtion lainsäädäntöä.

3.   Jos täytäntöönpanovaltion kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää, sen toimivaltainen viranomainen voi päättää käyttää tässä puitepäätöksessä säädettyä tunnustamismenettelyä saattaakseen 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut päätökset voimaan kansallisessa oikeusjärjestelmässään. Tämä tunnustaminen ei johda tunnustamisesta kieltäytymisen perusteiden uuteen tarkasteluun.

4.   Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on mukauttanut valvontatoimia edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi

a)

mukauttaa kyseisiä mukautettuja toimia 13 artiklan mukaisesti siinä tapauksessa, että mukautettujen valvontatoimien luonne ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen;

tai

b)

kieltäytyä seuraamasta mukautettuja valvontatoimia, jos nämä toimet eivät ole 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valvontatoimia ja/tai jos ne eivät ole asianomaisen täytäntöönpanovaltion 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamia toimia.

5.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisella viranomaisella 1 kohdan nojalla oleva toimivalta ei rajoita oikeudenkäyntiä, joka voidaan aloittaa asianomaista henkilöä vastaan täytäntöönpanovaltiossa hänen kyseisessä valtiossa tekemiensä muiden kuin niiden rikosten johdosta, joihin valvontatoimia koskeva päätös perustuu.

19 artikla

Asianomaisten viranomaisten velvollisuudet

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi milloin tahansa valvontatoimien seurannan aikana pyytää päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselta viranomaiselta tietoja siitä, tarvitaanko valvontatoimien seurantaa edelleen kulloisessakin tilanteessa. Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on vastattava pyyntöön viipymättä ja tarvittaessa tehtävä 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu myöhempi päätös.

2.   Ennen kuin 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu määräaika on kulunut umpeen, päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on viran puolesta tai täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä täsmennettävä, kuinka pitkän aikaa määräajan jälkeen se arvioi toimien seurantaa vielä tarvittavan, jos sitä tarvitaan.

3.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava välittömästi päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle valvontatoimen rikkomisesta ja kaikista muista seikoista, jotka voisivat antaa aihetta 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun myöhemmän päätöksen tekemiseen. Ilmoitus on tehtävä käyttäen liitteessä II esitettyä vakiolomaketta.

4.   Asianomaisen henkilön kuulemiseksi voidaan käyttää kansainvälisen ja Euroopan unionin oikeuden välineiden, jotka mahdollistavat puhelin- ja videokokousten käytön henkilöiden kuulemisessa, mukaista menettelyä ja ehtoja soveltuvin osin erityisesti silloin, kun päätöksen tehneen valtion lainsäädännön mukaan henkilöä on kuultava asian käsittelyn yhteydessä ennen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä.

5.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava välittömästi täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä ja siitä, että valvontatoimia koskevaa päätöstä vastaan on pantu vireille oikeussuojakeino.

6.   Jos valvontatoimia koskevaan päätökseen liittyvä todistus on peruutettu, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on lopetettava määrätyt toimet heti, kun päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut sille asiasta asianmukaisesti.

20 artikla

Täytäntöönpanovaltion toimittamat tiedot

1.   Valvontatoimia koskevan päätöksen todistuksineen vastaanottaneen täytäntöönpanovaltion viranomaisen, jolla ei ole toimivaltaa tunnustaa sitä, on ilmoitettava päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, mille viranomaiselle se on lähettänyt päätöksen ja todistuksen 10 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste,

a)

kaikista asianomaisen henkilön asuinpaikan muutoksista;

b)

enimmäisajasta, jona valvontatoimia voidaan seurata täytäntöönpanovaltiossa, jos täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä on tästä määrätty;

c)

siitä, että valvontatoimien seuranta on käytännössä mahdotonta siksi, että henkilöä ei tavoiteta täytäntöönpanovaltion alueelta sen jälkeen, kun valvontatoimia koskeva päätös ja todistus on toimitettu täytäntöönpanovaltiolle, jolloin täytäntöönpanovaltiolla ei ole velvollisuutta seurata valvontatoimia;

d)

siitä, että valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisesta tehtyä päätöstä vastaan on pantu vireille oikeussuojakeino;

e)

lopullisesta päätöksestä tunnustaa valvontatoimia koskeva päätös ja ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin valvontatoimien seuraamiseksi;

f)

päätöksestä mukauttaa valvontatoimia 13 artiklan mukaisesti;

g)

päätöksestä olla tunnustamatta valvontatoimia koskevaa päätöstä ja ottamatta vastuuta valvontatoimien seurannasta 15 artiklan mukaisesti päätöstä koskevine perusteluineen.

21 artikla

Henkilön luovuttaminen

1.   Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on antanut pidätysmääräyksen tai muun vastaavan täytäntöönpanokelpoisen oikeudellisen päätöksen, henkilö luovutetaan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen mukaisesti.

2.   Tässä yhteydessä täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei saa vedota eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohtaan henkilön luovuttamisesta kieltäytymiseksi.

3.   Jäsenvaltio voi ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle saattaessaan tämän puitepäätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään tai myöhemmin, että se aikoo soveltaa myös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohtaa päättäessään asianomaisen henkilön luovuttamisesta päätöksen tehneeseen valtioon.

4.   Neuvoston pääsihteeristö saattaa 3 kohdan nojalla saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

22 artikla

Kuuleminen

1.   Jollei mahdotonta, päätöksen tehneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuultava toisiaan:

a)

valmisteltaessa valvontatoimia koskevaa päätöstä ja 10 artiklassa tarkoitettua todistusta tai ainakin ennen niiden toimittamista;

b)

helpottaakseen valvontatoimien sujuvaa ja tehokasta seurantaa;

c)

jos henkilö on vakavasti rikkonut määrättyjä valvontatoimia.

2.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon kaikki täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen antamat tiedot vaarasta, jonka asianomainen henkilö saattaa aiheuttaa uhreille ja suurelle yleisölle.

3.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi päätöksen tehneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava kaikkia tarpeellisia tietoja, mukaan lukien:

a)

tiedot, joiden avulla asianomaisen henkilön henkilöllisyys ja asuinpaikka voidaan varmentaa;

b)

asiaa koskevat rikosrekisteritiedot sovellettavien säädösten mukaisesti.

23 artikla

Ilmoitukset, joihin ei saada vastausta

1.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on toimittanut samasta henkilöstä useita 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle eikä viimeksi mainittu viranomainen ole tehnyt 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua myöhempää päätöstä, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi pyytää päätöksen tehneen valtion toimivaltaista viranomaista tekemään tällaisen päätöksen antaen sille kohtuullisen määräajan päätöksen tekemiseen.

2.   Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen ei toimi täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen esittämässä määräajassa, viimeksi mainittu viranomainen voi lopettaa valvontatoimien seurannan. Tässä tapauksessa se ilmoittaa päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle päätöksestään ja toimivalta valvontatoimien seuraamiseen palautuu päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Jos täytäntöönpanovaltion lainsäädäntö edellyttää valvontatoimien seuraamisen jatkamistarpeen säännöllistä vahvistamista, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi pyytää päätöksen tehneen valtion toimivaltaista viranomaista toimittamaan nämä tiedot antaen sille kohtuullisen määräajan pyyntöön vastaamiseen. Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen ei vastaa kyseisen määräajan kuluessa, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi lähettää päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle uuden pyynnön antaen sille kohtuullisen määräajan pyyntöön vastaamiseen ja ilmoittaa, että se voi päättää lopettaa valvontatoimien seuraamisen, jos vastausta ei toimiteta määräajassa. Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei saa asetetussa määräajassa vastausta uudistettuun pyyntöön, se voi toimia 2 kohdan mukaisesti.

24 artikla

Kielet

Todistukset on käännettävä täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä. Jäsenvaltio voi tätä puitepäätöstä tehtäessä tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristöön talletettavassa ilmoituksessa, että se hyväksyy yhdelle tai useammalle muulle Euroopan unionin toimielinten viralliselle kielelle tehdyn käännöksen.

25 artikla

Kulut

Tämän puitepäätöksen soveltamisesta aiheutuvista kuluista vastaa täytäntöönpanovaltio, lukuun ottamatta kuluja, jotka syntyvät pelkästään päätöksen tehneen valtion alueella.

26 artikla

Suhde muihin sopimuksiin ja järjestelyihin

1.   Siltä osin kuin tällaisten sopimusten tai järjestelyjen avulla voidaan syventää tai laajentaa tämän puitepäätöksen tavoitteita ja siltä osin kuin ne yksinkertaistavat tai helpottavat entisestään valvontatoimia koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista, jäsenvaltiot voivat:

a)

jatkaa tämän puitepäätöksen voimaantuloajankohtana voimassa olevien kahden- tai monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista;

b)

tehdä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä tämän puitepäätöksen tultua voimaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset ja järjestelyt eivät missään tapauksessa saa vaikuttaa suhteisiin niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ole niiden osapuolia.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja neuvostolle 1 päivään maaliskuuta 2010 mennessä niistä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista voimassa olevista sopimuksista ja järjestelyistä, joiden soveltamista ne haluavat jatkaa.

4.   Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle ja neuvostolle kaikista 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista uusista sopimuksista tai järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa niiden allekirjoittamisesta.

27 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet tämän puitepäätöksen säännösten noudattamiseksi 1 päivään joulukuuta 2012 mennessä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava samaan päivämäärään mennessä neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla jäsenvaltioiden tästä puitepäätöksestä aiheutuvat velvoitteet saatetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.

28 artikla

Kertomus

1.   Komissio laatii 1 päivään joulukuuta 2013 mennessä kertomuksen jäsenvaltioilta 27 artiklan 2 kohdan nojalla saamiensa tietojen perusteella.

2.   Kyseisen kertomuksen pohjalta neuvosto arvioi

a)

sitä, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet; ja

b)

tämän puitepäätöksen soveltamista.

3.   Kertomukseen liitetään tarvittaessa säädösehdotuksia.

29 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. BILLSTRÖM


(1)  Lausuntoa ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

(4)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 4.

(5)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.

(6)  EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.


LIITE I

TODISTUS

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona 23 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/829/YOS 10 artiklassa tarkoitettu (1)

a)   Päätöksen tehnyt valtio:

Täytäntöönpanovaltio:

b)   Valvontatoimia koskevan päätöksen tehnyt viranomainen

Virallinen nimi:

Ilmoittakaa, onko valvontatoimia koskevasta päätöksestä saatavissa lisätietoja

edellä mainitulta viranomaiselta

keskusviranomaiselta; jos on, ilmoittakaa tämän keskusviranomaisen virallinen nimi:

muulta toimivaltaiselta viranomaiselta; jos on, ilmoittakaa tämän viranomaisen virallinen nimi:

Valvontatoimia koskevan päätöksen tehneen viranomaisen, keskusviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot

Osoite:

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

Yhteyshenkilö(t):

Sukunimi:

Etunimi (-nimet):

Virkanimike (arvo/asema):

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

Sähköpostiosoite (jos käytettävissä):

Kielet, joilla kyseiseen viranomaiseen voidaan olla yhteydessä:

c)   Viranomainen, johon on oltava yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja valvontatoimien valvomiseksi

kohdassa b tarkoitettu viranomainen

muu viranomainen; ilmoittakaa tässä tapauksessa viranomaisen virallinen nimi:

Viranomaisen yhteystiedot, jos niitä ei ole vielä annettu edellä kohdassa b

Osoite:

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

Yhteyshenkilö(t):

Sukunimi:

Etunimi (-nimet):

Virkanimike (arvo/asema):

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

Sähköpostiosoite (jos käytettävissä):

Kielet, joilla kyseiseen viranomaiseen voidaan olla yhteydessä:

d)   Tiedot luonnollisesta henkilöstä, jota valvontatoimia koskeva päätös koskee

Sukunimi:

Etunimi (-nimet):

Omaa sukua (tarvittaessa):

Mahdolliset peitenimet:

Sukupuoli:

Kansalaisuus:

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus (jos käytettävissä):

Syntymäaika:

Syntymäpaikka:

Osoitteet/asuinpaikat:

päätöksen tehneessä valtiossa:

täytäntöönpanovaltiossa:

muualla:

Henkilön ymmärtämä kieli tai ymmärtämät kielet (jos tiedossa):

Ilmoittakaa seuraavat tiedot, jos ne ovat saatavissa:

Henkilön henkilöllisyysasiakirjan (-asiakirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus, passi):

Henkilön täytäntöönpanovaltiossa saaman oleskeluluvan tyyppi ja numero:

e)   Tiedot jäsenvaltiosta, jolle valvontatoimia koskeva päätös sekä todistus toimitetaan

Valvontatoimia koskeva päätös ja todistus toimitetaan kohdassa a mainitulle täytäntöönpanovaltiolle seuraavasta syystä:

asianomaisen henkilön laillinen tai vakinainen asuinpaikka on täytäntöönpanovaltiossa, ja saatuaan tiedon asianomaisista toimenpiteistä hän suostuu palaamaan tähän valtioon

asianomainen henkilö on pyytänyt valvontatoimia koskevan päätöksen toimittamista muuhun kuin siihen jäsenvaltioon, jossa henkilöllä on laillinen tai vakinainen asuinpaikka, seuraavista syistä:

f)   Tiedot valvontatoimia koskevasta päätöksestä

Päätös tehty (päivämäärä: pp/kk/vvvv):

Päätöksestä tullut täytäntöönpanokelpoinen (päivämäärä: pp/kk/vvvv):

Jos tätä todistusta toimitettaessa valvontatoimia koskevaa päätöstä vastaan on pantu vireille oikeussuojakeino, merkitkää rasti tähän ruutuun: … 

Päätöksen viitetiedot (jos käytettävissä):

Asianomainen henkilö oli tutkintavankeudessa seuraavan ajan (tarvittaessa):

1.

Päätös koskee kaikkiaan … väitettyä rikosta.

Yhteenveto tosiseikoista ja kuvaus olosuhteista, joissa rikos tai rikokset tehtiin, myös tekopaikka ja -aika sekä asianomaisen henkilön osallisuus tekoon/tekoihin:

Väitetyn rikoksen tai väitettyjen rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu sekä sovellettavat säännökset, joiden perusteella päätös tehtiin:

2.

Merkitkää rasti asianmukaisiin kohtiin, jos kohdassa 1 tarkoitetuissa väitetyissä rikoksissa on yksi tai useampi seuraavista rikoksista, sellaisina kuin ne määritellään päätöksen tehneen valtion lainsäädännössä, joista voi päätöksen tehneessä valtiossa enimmillään seurata vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide:

rikollisjärjestöön osallistuminen

terrorismi

ihmiskauppa

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa

lahjonta

petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos

rahanpesu

rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen

tietoverkkorikollisuus

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa

ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen

rasismi ja muukalaisviha

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa

petollinen menettely

ryöstön tapainen kiristys ja kiristys

tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti näillä väärennöksillä

maksuvälineväärennykset

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa

varastettujen ajoneuvojen kauppa

raiskaus

murhapoltto

kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus

tuhotyö

3.

Jos 1 kohdassa tarkoitettu yksi tai useampi väitetty rikos ei kuulu 2 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin tai jos päätös sekä todistus lähetetään sellaiselle jäsenvaltiolle, joka on ilmoittanut tutkivansa kaksoisrangaistavuuden (puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohta), niistä on annettava täydellinen kuvaus:

g)   Tiedot valvontatoimien luonteesta ja kestosta

1.

Valvontatoimia koskevan päätöksen soveltamisaika ja onko kyseisen päätöksen uusiminen mahdollista (soveltuvissa tapauksissa):

2.

Kuinka kauan valvontatoimien väliaikaista seurantaa arvioidaan todennäköisesti tarvittavan, ottaen huomioon kaikki tapauksen olosuhteet, jotka ovat tiedossa valvontatoimia koskevan päätöksen lähettämisajankohtana (suuntaa-antavaa tietoa)

3.

Valvontatoimien luonne (rasti voidaan merkitä useampaan kohtaan):

henkilön velvollisuus ilmoittaa asuinpaikan muutokset täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, erityisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana kuulusteluihin tai oikeudenkäyntiin saapumista koskevien kutsujen vastaanottamista varten

velvollisuus olla menemättä tietyille paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai määritellyille alueille päätöksen tehneessä tai täytäntöönpanovaltiossa

velvollisuus pysyä tarvittaessa tietyssä paikassa tiettyinä aikoina

velvollisuus, joka sisältää rajoituksia täytäntöönpanovaltion alueelta poistumiseen

velvollisuus ilmoittautua tiettyinä aikoina tietylle viranomaiselle

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin henkilöihin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin

muut toimenpiteet, joita täytäntöönpanovaltio on valmis valvomaan puitepäätöksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen mukaisesti.

Jos merkitsitte rastin ruutuun ”muut toimenpiteet”, täsmentäkää kyseessä oleva toimenpide merkitsemällä rasti asianomaiseen ruutuun tai asianomaisiin ruutuihin:

velvollisuus pidättyä tietyistä toimista, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin, mihin voi sisältyä määrätyn ammatin harjoittaminen tai määrätyllä alalla toimiminen

velvollisuus olla kuljettamatta ajoneuvoa

velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan

velvollisuus osallistua hoitoon tai vieroitukseen

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin esineisiin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin

muut toimenpiteet (täsmennettävä):

4.

Yksityiskohtainen kuvaus kohdassa 3 mainituista valvontatoimesta tai -toimista:

h)   Muut asian kannalta merkitykselliset seikat, kuten erityiset syyt valvontatoimen tai -toimien määräämiselle (ilmoittaminen vapaaehtoista):

Päätöksen teksti on todistuksen liitteenä.

Todistuksen antaneen viranomaisen ja/tai hänen edustajansa allekirjoitus, jolla vahvistetaan todistuksen sisällön oikeellisuus:

Nimi:

Virkanimike (arvo/asema):

Päivämäärä:

Asiakirjan viitenumero, jos tiedossa:

Virallinen leima (jos on):


(1)  Tämä todistus on kirjoitettava täytäntöönpanovaltion virallisella kielellä tai jollakin niistä taikka jollakin muulla kyseisen valtion hyväksymällä Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä tai käännettävä tällaiselle kielelle.


LIITE II

LOMAKE

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona 23 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/829/YOS 19 artiklassa tarkoitettu

ILMOITUS VALVONTATOIMEN RIKKOMISESTA JA/TAI KAIKISTA MUISTA SEIKOISTA, JOTKA VOISIVAT ANTAA AIHETTA MYÖHEMMÄN PÄÄTÖKSEN TEKEMISEEN

a)   Valvontaan asetettua henkilöä koskevat tiedot

 

Sukunimi:

 

Etunimi (-nimet):

 

Omaa sukua (tarvittaessa):

 

Mahdolliset peitenimet:

 

Sukupuoli:

 

Kansalaisuus:

 

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus (jos käytettävissä):

 

Syntymäaika:

 

Syntymäpaikka:

 

Osoite:

 

Henkilön ymmärtämä kieli tai ymmärtämät kielet (jos tiedossa):

b)   Yksityiskohtaiset tiedot valvontatoimea tai -toimia koskevasta päätöksestä

 

Päätös tehty:

 

Asiakirjan viitenumero, jos tiedossa:

 

Päätöksen tehnyt viranomainen

 

Virallinen nimi:

 

Osoite:

 

Todistus annettu:

 

Todistuksen antanut viranomainen:

 

Asiakirjan viitetiedot (jos tiedossa):

c)   Tiedot viranomaisesta, joka vastaa valvontatoimen tai -toimien valvonnasta

 

Viranomaisen virallinen nimi:

 

Yhteyshenkilön nimi:

 

Virkanimike (arvo/asema):

 

Osoite:

 

Puhelinnumero: (maannumero) (suuntanumero)

 

Faksinumero: (maannumero) (suuntanumero)

 

Sähköpostiosoite:

 

Kielet, joilla kyseiseen viranomaiseen voidaan olla yhteydessä:

d)   Valvontatoimen tai -toimien rikkominen ja/tai muut seikat, jotka voisivat antaa aihetta myöhemmän päätöksen tekemiseen

Kohdassa a tarkoitettu henkilö on rikkonut seuraavia valvontatoimia:

henkilön velvollisuus ilmoittaa asuinpaikan muutokset täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, erityisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana kuulusteluihin tai oikeudenkäyntiin saapumista koskevien kutsujen vastaanottamista varten

velvollisuus olla menemättä tietyille paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai määritellyille alueille päätöksen tehneessä tai täytäntöönpanovaltiossa

velvollisuus pysyä tarvittaessa tietyssä paikassa tiettyinä aikoina

velvollisuus, joka sisältää rajoituksia täytäntöönpanovaltion alueelta poistumiseen

velvollisuus ilmoittautua tiettyinä aikoina tietylle viranomaiselle

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin henkilöihin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin

muut toimenpiteet (täsmennettävä):

Rikkomisten kuvaus (paikka, aika ja erityiset olosuhteet):

Muut seikat, jotka voisivat antaa aihetta myöhemmän päätöksen tekemiseen

Selvitys näistä seikoista:

e)   Yhteyshenkilö, johon voidaan ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi rikkomisesta:

 

Sukunimi:

 

Etunimi (-nimet):

 

Osoite:

 

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

 

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

 

Sähköpostiosoite:

 

Kielet, joilla kyseiseen viranomaiseen voidaan olla yhteydessä:

 

Lomakkeen antaneen viranomaisen ja/tai hänen edustajansa allekirjoitus, jolla vahvistetaan lomakkeen sisällön oikeellisuus:

 

Nimi:

 

Virkanimike (arvo/asema):

 

Päivämäärä:

 

Virallinen leima (jos on):


SAKSAN JULISTUS

Saksan liittotasavalta ilmoittaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona annetun neuvoston puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että se ei sovella edellä mainitun 14 artiklan 1 kohtaa kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin.

Tämä julistus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


PUOLAN JULISTUS

Puolan tasavalta ilmoittaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona annetun EU:n neuvoston puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että se ei sovella edellä mainitun 14 artiklan 1 kohtaa kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin.

Tämä julistus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


UNKARIN JULISTUS

Unkarin tasavalta ilmoittaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona annetun EU:n neuvoston puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että se ei sovella edellä mainitun puitepäätöksen 14 artiklan 1 kohtaa kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin.

Tämä julistus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Unkari viittasi 14 artiklan 4 kohdassa mainittuihin ”perustuslaillisiin syihin” ja antoi seuraavan selityksen:

”Ratifioituaan Lissabonin sopimuksen Unkari muutti perustuslakiaan sopimuksessa mainittujen velvoitteiden noudattamiseksi, mukaan lukien siten, että kaksoisrangaistavuuden ehtoa ei tarvitse soveltaa rikosasioissa. Tämä perustuslain määräys tulee voimaan samanaikaisesti Lissabonin sopimuksen kanssa. Sopimuksen voimaantuloon saakka kaksoisrangaistavuus on kuitenkin tärkeä perustuslaillinen kysymys, jota ei perustuslain 57 artiklaan sisältyvänä voi eikä tule jättää huomiotta. Tästä syystä puitepäätöksen 14 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta mihinkään luettelossa mainittuun rikokseen (tai kyseisen artiklan muotoilun mukaisesti ’ei sovella kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin’).”


LIETTUAN JULISTUS

Liettuan tasavalta ilmoittaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona annetun neuvoston puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että se ei perustuslaillisista syistä sovella 14 artiklan 1 kohtaa mihinkään kyseisessä kohdassa mainittuun rikokseen.

Tämä julistus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.