ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.275.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 275

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
21. lokakuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 978/2009, annettu 20 päivänä lokakuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 979/2009, annettu 20 päivänä lokakuuta 2009, jakokertoimen vahvistamisesta 1 päivän ja 7 päivän lokakuuta 2009 välisenä aikana haettujen sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseksi eräissä tariffikiintiöissä sekä tällaisten hakemusten jättämisen keskeyttämisestä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 980/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten piikkihain kalastuksen kieltämisestä EY:n vesillä ICES-alueella III a

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 981/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella III a sekä EY:n vesillä alueilla III b, III c ja III d

7

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/770/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2009, raportointilomakkeiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti seurantatulosten ilmoittamiseksi muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, tuotteina tai tuotteissa niiden saattamiseksi markkinoille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7680)  ( 1 )

9

 

 

2009/771/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 2009, tiettyjen salmonellan valvontaa kalkkunoissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7735)  ( 1 )

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

21.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 978/2009,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

41,9

MK

25,8

TR

56,3

ZZ

41,3

0707 00 05

MK

31,4

TR

112,4

ZZ

71,9

0709 90 70

TR

109,4

ZZ

109,4

0805 50 10

AR

75,4

CL

83,5

TR

74,4

US

56,3

ZA

64,4

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

219,3

EG

80,3

TR

125,7

US

205,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AU

175,3

CL

114,8

CN

78,3

MK

16,1

NZ

86,9

US

111,0

ZA

70,8

ZZ

93,3

0808 20 50

CN

58,4

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


21.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 979/2009,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2009,

jakokertoimen vahvistamisesta 1 päivän ja 7 päivän lokakuuta 2009 välisenä aikana haettujen sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseksi eräissä tariffikiintiöissä sekä tällaisten hakemusten jättämisen keskeyttämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla 25 päivänä syyskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 891/2009 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisille viranomaisille 1 päivän ja 7 päivän lokakuuta 2009 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti toimitetuissa tuontitodistushakemuksissa mainitut määrät ylittävät järjestysnumeron 09.4320 osalta käytettävissä olevat määrät.

(2)

Sen vuoksi olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1301/2006 mukaisesti jakokerroin todistuksille, jotka myönnetään järjestysnumeron 09.4320 osalta. Uusien todistushakemusten jättäminen kyseisen järjestysnumeron osalta olisi keskeytettävä markkinointivuoden loppuun asti asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Määriin, joista on jätetty asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti tuontitodistushakemuksia 1 päivän ja 7 päivän lokakuuta 2009 välisenä aikana, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä olevia jakokertoimia.

2.   Uusien todistushakemusten jättäminen liitteessä olevien järjestysnumerojen osalta keskeytetään markkinointivuoden 2009/10 loppuun asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 254, 26.9.2009, s. 82.


LIITE

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Markkinointivuosi 2009/10

1.10.2009 ja 7.10.2009 välisenä aikana jätetyt hakemukset

Järjestysnumero

Maa

Jakokerroin

(%)

Uudet hakemukset

09.4317

Australia

 

09.4318

Brasilia

 

09.4319

Kuuba

 

09.4320

Muut kolmannet maat

10,3842

Keskeytetty

09.4321

Intia

 (1)

 

Ei sovelleta: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


Balkanin maista peräisin oleva sokeri

Markkinointivuosi 2009/10

1.10.2009 ja 7.10.2009 välisenä aikana jätetyt hakemukset

Järjestysnumero

Maa

Jakokerroin

(%)

Uudet hakemukset

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegovina

 (2)

 

09.4326

Serbia, Montenegro ja Kosovo (3)

 (2)

 

09.4327

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

09.4328

Kroatia

 (2)

 

Ei sovelleta: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


Poikkeustuonnin alainen sokeri ja teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri

Markkinointivuosi 2009/10

1.10.2009 ja 7.10.2009 välisenä aikana jätetyt hakemukset

Järjestysnumero

Tyyppi

Jakokerroin

(%)

Uudet hakemukset

09.4380

Poikkeustuonnin alainen

 

09.4390

Teollisuuden tarpeisiin

 (4)

 

Ei sovelleta: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


(1)  Ei sovelleta: hakemukset eivät ylitä käytettävissä olevia määriä, ja ne hyväksytään kokonaisuudessaan.

(2)  Ei sovelleta: hakemukset eivät ylitä käytettävissä olevia määriä, ja ne hyväksytään kokonaisuudessaan.

(3)  Kosovo siten kuin se on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/1999.

(4)  Ei sovelleta: hakemukset eivät ylitä käytettävissä olevia määriä, ja ne hyväksytään kokonaisuudessaan.


21.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 980/2009,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten piikkihain kalastuksen kieltämisestä EY:n vesillä ICES-alueella III a

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 43/2009 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2009.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2009 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2009 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan kalastus kielletään mainitussa liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään näillä aluksilla mainitun päivämäärän jälkeen pyydettyjen kalakantojen hallussa pitäminen aluksessa, jälleenlaivaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.


LIITE

Nro

E2/SE/NS/002

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

DGS/03A–C.

Laji

DGS – Piikkihai (Squalus acanthias)

Alue

EY:n vedet alueella III a

Päivämäärä

24 päivänä syyskuuta 2009


21.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 981/2009,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella III a sekä EY:n vesillä alueilla III b, III c ja III d

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 43/2009 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2009.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2009 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2009 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan kalastus kielletään mainitussa liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään näillä aluksilla mainitun päivämäärän jälkeen pyydettyjen kalakantojen hallussa pitäminen aluksessa, jälleenlaivaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.


LIITE

Nro

E2/SE/BS/001

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

SOL/3A/BCD

Laji

SOL – Meriantura (Solea solea)

Alue

III a, EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

Päivämäärä

24 päivänä syyskuuta 2009


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

21.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2009,

raportointilomakkeiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti seurantatulosten ilmoittamiseksi muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, tuotteina tai tuotteissa niiden saattamiseksi markkinoille

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7680)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/770/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (1) ja erityisesti sen liitteessä VII olevan ensimmäisen kohdan toisen lauseen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/18/EY säädetään, että ennen kuin muuntogeeninen organismi saatetaan markkinoille, asiasta on tehtävä ilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa GMO ensimmäisen kerran saatetaan markkinoille. Ilmoituksen on sisällettävä kyseisen direktiivin VII liitteen mukainen seurantasuunnitelma.

(2)

Direktiivin 2001/18/EY mukaan ilmoittaja saa aloittaa markkinoille saattamisen vasta saatuaan toimivaltaiselta viranomaiselta kirjallisen luvan ja hänen on noudatettava luvassa asetettuja ehtoja.

(3)

Markkinoille saattamista koskevassa kirjallisessa luvassa on esitettävä seurantaa koskevat vaatimukset direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukaisesti, mukaan lukien velvollisuudet raportoida komissiolle ja toimivaltaisille viranomaisille.

(4)

Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (2) mukaan muuntogeenisten organismien tai muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden osalta lupahakemukseen on lisäksi liitettävä direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukainen ympäristövaikutuksia koskeva seurantasuunnitelma.

(5)

Direktiivin 2001/18/EY liitteessä VII kuvataan yleisesti ympäristöriskien arvioinnin tavoitteet sekä yleiset periaatteet, joita seurantasuunnitelmaa laadittaessa on noudatettava.

(6)

Kyseisen liitteen nojalla voidaan laatia teknisiä ohjeita direktiivin 2001/18/EY 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä sääntelymenettelyä noudattaen, jotta voidaan antaa liitteeseen VII liittyviä selityksiä ja siten helpottaa liitteen täytäntöönpanoa.

(7)

Neuvoston päätöksessä 2002/811/EY (3) esitetään direktiivin 2001/18/EY liitettä VII täydentäviä ohjeita. Jotta voidaan varmistaa, että direktiivin 2001/18/EY liitteessä VII esitetyt tavoitteet saavutetaan mahdollisimman johdonmukaisesti, avoimesti ja perusteellisesti, on tarpeen täydentää kyseistä liitettä vahvistamalla lomakkeet, joiden mukaan esitetään seurantatulokset muuntogeenisten organismien, erityisesti muuntogeenisten korkeampien kasvien saattamisesta markkinoille.

(8)

Koska muuntogeenisten organismien viljelyn seurantaa sekä muuntogeenisten organismien tuonnin, jalostuksen ja elintarvike- ja rehukäytön seurantaa varten on asetettu erilaisia vaatimuksia, olisi laadittava erilliset raportointilomakkeet.

(9)

Koska haitallisia vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon viljeltävä kasvi, lisätty uusi ominaisuus, vastaanottava ympäristö sekä ympäristöriskien arvioinnin päätelmät, raporteissa olisi otettava huomioon ei-tyhjentävä luettelo niistä vaikutuksista, seurauksista ja tuloksista, jotka voivat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka on lueteltu selittävissä huomautuksissa.

(10)

Saattaa olla tarpeen mukauttaa olemassa olevia raportointilomakkeita tai laatia uusia lomakkeita, jotta voidaan ottaa huomioon uusien muuntogeenisten organismien hyväksyminen tai uudet lähestymistavat seurantaan ja valvontaan.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2001/18/EY 30 artiklan 2 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä I ja II esitettyjä raportointilomakkeita käytetään teknisinä ohjeina, joiden avulla helpotetaan direktiivin 2001/18/EY liitteen VII täytäntöönpanoa ja selittämistä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(3)  EYVL L 280, 18.10.2002, s. 27.


LIITE I

SEURANTARAPORTTI: VILJELY

Lomake muuntogeenisten organismien viljelyä koskevien seurantatulosten esittämiselle direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan 3 kohdan, 20 artiklan 1 kohdan ja liitteen VII sekä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 19 artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti

1.   Yleiset tiedot

1.1.

Viljelykasvi/ominaisuus/ominaisuudet: …

1.2.

Direktiivin 2001/18/EY mukaista lupaa koskevan päätöksen numero ja direktiivin 2001/18/EY mukaisen luvan numero ja päivämäärä: …

1.3.

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaista lupaa koskevan päätöksen numero ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisen luvan päivämäärä: …

1.4.

Yksilöllinen tunniste: …

1.5.

Raportointijakso: xx/xx/xx–xx/xx/xx

1.6.

Muita seurantaraportteja on toimitettu seuraavista:

Tuonti ja jalostus

:

Kyllä

Ei

Elintarvikkeet/Rehut

:

Kyllä

Ei

2.   Tiivistelmä

 

3.   Seurantatulokset

Seuraavat osat olisi täytettävä liitteen 2 mukaisesti

3.1.   Yleinen seuranta

3.1.1.

Yleisen seurannan kuvaus

 

3.1.2.

Tiedot valvontaverkoista, joilla seurataan ympäristövaikutuksia yleisen seurannan aikana, sekä kuvaus muista menetelmistä

 

3.1.3.

Tiedot toimijoille ja käyttäjille jne. tarkoitetusta tiedotuksesta ja koulutuksesta

 

3.1.4.

Yleisen seurannan tulokset

 

3.1.5.

Lisätiedot

 

3.1.6.

Vertaisarvioitujen julkaisujen tarkastelu – Liite

 

3.2.   Tapauskohtainen seuranta

3.2.1.

Tapauskohtaisen seurannan kuvaus ja tulokset (tarvittaessa)

 

3.2.2.

Tahattomasta leviämisestä aiheutuvien haitallisten vaikutusten seuranta ja niistä raportoiminen (tarvittaessa)

 

3.3.   Loppuhuomautukset

 

4.   Tiivistelmä tuloksista ja päätelmistä

 

5.   Muutokset seurantasuunnitelmaan ja siihen liittyviin menetelmiin tulevina vuosina

 

Allekirjoitus: …

Päivämäärä: …

Liite 1

VERTAISARVIOITUJEN JULKAISUJEN TARKASTELU

Jotkut julkaisut voivat sisältää aineistoa, jolla on merkitystä useammalla ympäristöriskien arvioinnin alalla (ks. liitteessä 2 oleva 3.1.6 kohta). Tässä tapauksessa aineisto olisi kuvattava erikseen kussakin relevantissa taulukossa.

Ympäristöriskien arvioinnin ala

Julkaisu

Tiivistelmä tutkimuksesta ja tuloksista

Suojelutavoite

Tarkkailtu muuttuja

Haitalliset vaikutukset

Palaute alustavasta ympäristöriskien arviointia koskevasta tutkimuksesta

 

 

 

 

 

 


Ympäristöriskien arvioinnin ala

Julkaisu

Tiivistelmä tutkimuksesta ja tuloksista

Suojelutavoite

Tarkkailtu muuttuja

Haitalliset vaikutukset

Palaute alustavasta ympäristöriskien arviointia koskevasta tutkimuksesta

 

 

 

 

 

 


Ympäristöriskien arvioinnin ala

Julkaisu

Tiivistelmä tutkimuksesta ja tuloksista

Suojelutavoite

Tarkkailtu muuttuja

Haitalliset vaikutukset

Palaute alustavasta ympäristöriskien arviointia koskevasta tutkimuksesta

 

 

 

 

 

 

Liite 2

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

A.   Yleiset huomautukset

Tapauskohtainen seuranta olisi suoritettava luvassa esitettyjen ehtojen mukaisesti ja noudattaen ilmoituksessa esitettyä seurantasuunnitelmaa.

Ennakoimattomien vaikutusten yleistä seurantaa olisi pidettävä pakollisena osana seurantasuunnitelmaa.

Haitallisia vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon viljelykasvi, lisätty uusi ominaisuus, vastaanottava ympäristö sekä tapauskohtaisesti suoritetun ympäristöriskien arvioinnin päätelmät. Seuraavassa esitetään ei-tyhjentävä luettelo niistä vaikutuksista, seurauksista ja tuloksista, jotka voivat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia:

a)

Pysyvyys ja invasiivisuus, selektiivinen etu tai haitta, mukaan luettuina

jääntikasvien lisääntynyt esiintyminen;

muuntogeenisten kasvien lisääntynyt esiintyminen peltojen ulkopuolella;

muuntogeenisten kasvien lisääntynyt leviäminen, pysyvyys ja kerääntyminen ympäristöön (mukaan luettuna risteytyminen luonnonvaraisten sukulaislajien kanssa);

muuntogeenisten kasvituotteiden lisääntynyt leviäminen ympäristöön.

b)

Muuttunut geenisiirto

pölytyksen mahdollinen vähentyminen;

kasvista mikrobipopulaatioihin tapahtuvan geenin horisontaalisen siirtymisen yleistyminen.

c)

Muuntogeenisten kasvien ja kohdeorganismien välinen vuorovaikutus

rikkakasvien määrän ja monimuotoisuuden vähentyminen;

resistenssin kehittyminen tuholaispopulaatioissa;

resistenssin kehittyminen kasveissa;

toissijaisten tuholaisten kehittyminen.

d)

Muuntogeenisten kasvien ja muiden kuin kohdeorganismien välinen vuorovaikutus

suora/välillinen vaikutus muihin kuin kohde-organismeihin;

muuttunut herkkyys muille kuin kohdetuholaisille ja -taudeille;

vaikutus luontotyyppien ja luonnon monimuotoisuuteen.

e)

Muutokset biogeokemiallisissa prosesseissa.

f)

Muutokset viljelykäytännöissä.

g)

Ympäristöaltistumisesta johtuvat vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen.

B.   Lomakkeen täyttöohjeet

Raportin laatii direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla myönnetyn luvan haltija.

Raportti on laadittava lomakkeen sekä direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla myönnetyn luvan määräysten sekä asiaa koskevan seurantasuunnitelman mukaisesti.

Raportoitavia tietoja on havainnollistettava mahdollisimman paljon esimerkiksi kaavioiden, kuvien ja taulukkojen avulla. Tarvittaessa olisi esitettävä myös tilastotietoja.

Kullekin vastaukselle varattu tila ei kuvasta vaadittavien tietojen laajuutta. Asian kannalta merkitykselliset lisäasiakirjat olisi toimitettava liitteinä, joihin on selkeästi viitattava niihin liittyvissä raportin osissa.

Jos tietyssä luvassa tai seurantasuunnitelmassa vaadittavia tietoja ei voida raportoida, olisi syy tähän perusteltava.

C.   Luottamuksellisuus

Raporttien luottamukselliset osat olisi toimitettava erillisinä asiakirjoina.

C.1.   Direktiivin 2001/18/EY mukaisesti tehdyt hakemukset

Tässä raportissa toimitettuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/18/EY 25 artiklan säännösten soveltamista.

Tämä ei estä direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan mukaisesti luvan myöntänyttä toimivaltaista viranomaista ja komissiota pyytämästä ilmoittajalta lisätietoja, jotka voivat olla joko luottamuksellisia tai julkisia.

Jos mahdollista, raportissa ei saisi olla luottamuksellisia tietoja. Luottamukselliset tiedot on annettava raportointilomakkeen liitteenä, ja niistä on laadittava julkinen tiivistelmä tai yleiskuvaus, joka saatetaan yleisön saataville.

C.2.   Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti tehdyt hakemukset

Jos mahdollista, raportissa ei saisi olla luottamuksellisia tietoja. Raporteissa on selkeästi ilmoitettava, mitä niiden osista on pidettävä luottamuksellisina, ja luottamuksellisuudelle on esitettävä todennettavat perustelut asetuksen (EY) N:o 1829/2003 30 artiklan mukaisesti. Raportin liitteenä olisi oltava julkinen tiivistelmä näistä tiedoista tai yleiskuvaus, joka saatetaan yleisön saataville.

1.   YLEISET TIEDOT

Jos kasvi viljellään ja jalostetaan tai käytetään elintarvikkeina tai rehuina EU:ssa, on laadittava seurantaraportti myös muuntogeenisten organismien käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin viljelyyn.

2.   TIIVISTELMÄ

Tässä osassa olisi esitettävä tiivistelmä seurantatuloksista sekä yleisistä päätelmistä. Lisäksi olisi esitettävä muutokset, joita seurantasuunnitelmaan ja siihen liittyviin menetelmiin mahdollisesti ehdotetaan tulosten perusteella.

3.   SEURANTATULOKSET

3.1   Yleinen seuranta

3.1.1   Yleisen seurannan kuvaus

Yleisen seurannan kuvauksessa olisi oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

tiedot kaikista käytetyistä menetelmistä, mukaan luettuina tarkkaillut muuttujat, seurantamenetelmät, seurannan suorittamispaikka ja seurantatiheys;

b)

vihjelinjojen käyttö;

c)

yritysten edustajat kussakin jäsenvaltiossa;

d)

internetsivustot;

e)

viljelijöille tarkoitettujen kyselylomakkeiden käyttö tai muut valvontamenetelmät;

f)

niiden viljelijöiden määrä, jotka ovat vastanneet kyselyyn, viljelysten sijainti sekä viljelijöiden valinnassa käytetyt perusteet;

g)

asianosaiset kolmannet osapuolet ja heidän valinnassaan käytetyt perusteet.

Seurattavan viljelyalan olisi oltava oikeassa suhteessa kyseisellä alueella sijaitsevaan koko muuntogeenisen organismin viljelyn alaan ja sitä edustava. Raportissa olisi esitettävä kuvaus ja tarkat tiedot valvotun ympäristön oikeasuhteisuudesta ja edustavuudesta sekä ne perusteet, joiden mukaan nämä alueet on katsottu edustaviksi ja sisällytetty seurantaan.

3.1.2   Tiedot valvontaverkoista, joilla seurataan ympäristövaikutuksia yleisen seurannan aikana

Raportissa olisi toimitettava tiedot valvontaverkoista, joilla seurataan ympäristövaikutuksia yleisen seurannan aikana. Kustakin valvontaverkosta olisi toimitettava seuraavat tiedot:

a)

nimi;

b)

jäsenvaltiot, joissa valvontaverkko toimii, ja tieto siitä, toimiiko se paikallisella, alueellisella vai kansallisella tasolla;

c)

internetosoite;

d)

suojelutavoite;

e)

tiedot siitä, miten verkossa kerätään yleisen seurannan kannalta merkitykselliset tiedot;

f)

menettely, jolla luvanhaltijalle ilmoitetaan haitallisista vaikutuksista;

g)

tiedot mahdollisista sopimuksista luvanhaltijan, verkon ja/tai kolmannen osapuolen välillä;

h)

perusteet, joiden mukaan valvontaverkko on valittu.

3.1.3   Tiedot toimijoille ja käyttäjille jne. tarkoitetusta tiedotuksesta ja koulutuksesta

Tässä kohdassa olisi ilmoitettava toimijoille ja erityisesti käyttäjille annetut tiedot, jotka liittyvät kyseessä olevan muuntogeenisen viljelykasvin tuontiin yhteisöön, tuotteen turvallisuuteen ja yleisiin ominaisuuksiin sekä seurantaolosuhteisiin. Lisäksi olisi ilmoitettava, milloin ja miten nämä tiedot on toimitettu toimijoille ja käyttäjille, sekä tiedot niistä toimenpiteistä, joiden avulla toimijat ja käyttäjät pidetään ajan tasalla tietojen muutoksista tai uusista tiedoista.

Kun kyseessä ovat Bt-maissituotteet tai kun se on tarpeen ympäristöriskien arvioinnin perusteella, olisi esitettävä tiedot koulutuksesta ja tiedoista, joita viljelijöille on annettu, jotta he olisivat tietoisia velvollisuuksistaan hyönteisresistenssin kehittymisen estämiseksi. Raporttiin olisi liitettävä kopio tuotetiedoista.

3.1.4   Yleisen seurannan tulokset

Tässä kohdassa olisi ilmoitettava yleisen seurannan tulokset, mukaan luettuina havaitut suorat, välilliset ja viipeellä ilmenevät sekä kumuloituvat vaikutukset, erityisesti havaitut haitalliset vaikutukset ja tehdyt johtopäätökset. Kaikkien seurantamenetelmien muuttujia, myös niiden seurannan sovelluspaikkaa, olisi analysoitava, tulkittava ja käsiteltävä yksityiskohtaisesti, ja samalla olisi osoitettava, miten nämä tulokset tukevat luvanhaltijan yleisiä päätelmiä.

Jos käytetään viljelijöille tarkoitettuja kyselylomakkeita, analyysi saaduista tuloksista olisi esitettävä raportin liitteenä. Tällöin olisi esitettävä yleiset tiedot maatilasta, kuten lannoitteiden käytöstä, vuoroviljelystä, viljelyn tehokkuudesta, satomääristä, tuholaisista ja taudeista, torjunta-aineiden käytöstä, rikkaruohojen määrästä ja luonnonvaraisten lajien esiintymisestä, mikäli kyselylomakkeen avulla saadaan tämäntyyppisiä tietoja, sekä peltokohtaiset tiedot, erityisesti mahdolliset tiedot, jotka antavat viitettä ennakoimattomista vaikutuksista. Tässä yhteydessä määritettävä vastaavuuksia vertailemalla eri alueilla käytettyjä kyselylomakkeita tai yhdistämällä vastauksia valvontaverkoissa tai muilla valvontamenetelmillä tehtyihin havaintoihin.

Luvanhaltijan olisi erityisesti arvioitava, ovatko yleisestä seurannasta saadut tiedot riittävät ja liittyvätkö ne välittömien, välillisten, viipeellä ilmenevien ja/tai kumulatiivisten vaikutusten seurantaan/huomaamiseen. Tässä arvioinnissa olisi myös yksilöitävä alueita (kuten peltojen reunat, muut kuin kohdelajien ryhmät), joiden osalta tarvitaan enemmän tai parempia tietoja.

Raportin tämän osan tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtainen, jotta tietoja voidaan tulkita asianmukaisesti.

3.1.5   Lisätiedot

Jos havaitaan haitallisia tai ennakoimattomia vaikutuksia, olisi annettava lisätietoja, kuten kyseessä oleva alue tai paikka, kasvukauden vaihe, haitallisten vaikutusten vuoksi jo toteutetut tai tarvittavat korjaavat tai riskejä vähentävät toimet, tämän seuraukset ympäristöriskien arvioinnille sekä muut mahdolliset päätelmät. Raportin tämän osan tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtainen, jotta tietoja voidaan tulkita asianmukaisesti.

3.1.6   Vertaisarvioitujen julkaisujen tarkastelu

Viljelykasvi/ominaisuus-yhdistelmän seurantaraporttia laadittaessa tulee ottaa huomioon ja analysoida seurantatulosten ja -suunnitelman näkökulmasta sen viljelyyn liittyvät vertaisarvioidut julkaisut, mukaan lukien vertaisarvioidut lehtiartikkelit, kokousjulkaisut, katsaukset, muut tutkimukset ja muut tietolähteet. Kuhunkin liitteeseen liittyvistä julkaisusta olisi esitettävä tarkat tiedot ja tiivistelmä. Kirjallisuuskatsauksessa olisi mainittava kaikki raportointikauden aikana esiin tulleet relevantit julkaisut. Lisäksi voidaan toimittaa kokousjulkaisuja, katsauksia ja luvan haltijan suorittamia muita tutkimuksia, joita ei ole vertaisarvioitu, jos ne katsotaan relevanteiksi.

3.2   Tapauskohtainen seuranta

3.2.1   Tapauskohtaisen seurannan tulokset (tarvittaessa)

Raportissa olisi esitettävä ympäristöriskien arvioinnissa ja sitä vastaavassa päätöksessä määritetyt tapauskohtaiset seurantavaatimukset sekä tapauskohtaisen seurannan tulokset, myös tarkat tiedot seurannan menetelmistä, tiheydestä, kestosta, seurantatuloksista, analyysistä ja päätelmistä. Luvanhaltijan olisi tässä osassa päätelmiensä tukemiseksi selitettävä, miten tiedot on kerätty ja analysoitu. Raportin tämän osan tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtainen, jotta tietoja voidaan tulkita asianmukaisesti.

3.2.2   Tahattomasta leviämisestä aiheutuvien haitallisten vaikutusten seuranta ja niistä raportoiminen (tarvittaessa)

Raportissa olisi esitettävä yleiskuvaus tahattomasta leviämisestä aiheutuvien haitallisten vaikutusten seurannasta, mikäli luvassa tai voimassa olevassa seurantasuunnitelmassa edellytetään tällaista seurantaa. Tällöin olisi esitettävä erityisesti seurannan tiheys, menetelmät, tahattoman leviämisen minimoimiseksi toteutetut toimenpiteet sekä tahattoman leviämisen jälkeen tapahtumapaikalla toteutettavat puhdistustoimet. Kaikista epätavallisista, haitallisista ja muuntogeenisiin organismeihin liittyvistä vaikutuksista olisi ilmoitettava.

3.3   Loppuhuomautukset

Raportissa olisi esitettävä tiivistelmä seurantatuloksista, jotka on saatu kyselylomakkeiden, verkostojen tai muiden valvontamenetelmien ja sidosryhmien avulla. Lisäksi olisi esitettävä kirjallisuuskatsaus sekä yleiset päätelmät.

Raporttiin olisi liitettävä valvontaverkoilta tai muilta valvontamenetelmiltä saadut asiakirjat, jotka tukevat seurannan tuloksia, sekä kattava selvitys viljelijöille osoitettuihin kyselylomakkeisiin saaduista vastauksista ja viljelijöille annetut täyttöohjeet. Tarvittaessa näihin asiakirjoihin olisi viitattava raportissa.

4.   TIIVISTELMÄ TULOKSISTA JA PÄÄTELMISTÄ

Tässä osassa olisi esitettävä tiivistelmä seurannan tuloksista sekä yleisistä päätelmistä. Tiivistelmästä olisi selvästi käytävä ilmi, miten seurannan tulokset ja tietojen tulkinta tukevat päätelmiä.

Luvanhaltijan olisi myös tarkasteltava aikaisempina vuosina tehdyn seurannan tärkeimpien tulosten jatkokehitystä, jotta voidaan analysoida ja arvioida sitä, esiintyykö mahdollisesti tai todennäköisesti vuorovaikutteisia tai kumulatiivisia vaikutuksia, joita on vaikea täysin arvioida yhden seurantavuoden perusteella.

5.   MAHDOLLISET MUUTOKSET SEURANTASUUNNITELMAAN JA SIIHEN LIITTYVIIN MENETELMIIN TULEVINA VUOSINA

Tässä yhteydessä olisi esitettävä arviointi seurantasuunnitelmasta sekä raportointia varten käytetyistä menetelmistä. Olisi tarkasteltava menetelmien toimivuutta ja rajoituksia sekä sitä, olisiko seurantasuunnitelmaa ja siihen liittyviä menetelmiä muutettava tai mukautettava sen perusteella, ovatko saadut tiedot relevantteja, onko tietojen laatu hyvä ja millainen on raportissa esitettyjen tietojen epävarmuus.


LIITE II

SEURANTARAPORTTI: MUUNTOGEENISTEN ORGANISMIEN KÄYTTÖ MUUHUN TARKOITUKSEEN KUIN VILJELYYN

Lomake niiden seurantatulosten esittämiselle, jotka koskevat muuntogeenisten organismien käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin viljelyyn, direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan 3 kohdan, 20 artiklan 1 kohdan ja liitteen VII sekä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 9 artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti

1.   Yleiset tiedot

1.1.

Viljelykasvi/ominaisuus/ominaisuudet: …

1.2.

Direktiivin 2001/18/EY mukaista lupaa koskevan päätöksen numero ja direktiivin 2001/18/EY mukaisen luvan numero ja päivämäärä: …

1.3.

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesta lupaa koskevan päätöksen numero ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisen luvan päivämäärä: …

1.4.

Yksilöllinen tunniste: …

1.5.

Raportointijakso: xx/xx/xx–xx/xx/xx

1.6.

Muita seurantaraportteja on toimitettu seuraavista:

Viljely

:

Kyllä

Ei

2.   Tiivistelmä

 

Seuraavat osat on täytettävä liitteen 2 mukaisesti.

3.   Muuntogeenisten organismien käyttö muuhun tarkoitukseen kuin viljelyyn

Tämä osa koskee niiden ympäristövaikutusten seurantaa, jotka aiheutuvat muuntogeenisten organismien käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin viljelyyn. Tällaisia käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja (eläviä organismeja) tai koostuvat niistä

3.1.   Tuotteiden tuonti yhteisöön

3.1.1.

Tuotteiden (muuntogeeniset organismit ja muut kuin muuntogeeniset organismit) tuonti yhteisöön alkuperämaan mukaan

Alkuperämaa

Määrä

(tonnia)

Arvio muuntogeenisten organismien osuudesta viennissä

(jos tietoja ei ole saatavissa, keskimääräinen osuus viljellyistä muuntogeenisistä organismeista alkuperämaassa)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Tuotteiden (muuntogeeniset organismit + muut kuin muuntogeeniset organismit) tuonti yhteisöön määränpäämaan mukaan

Määränpäämaa

Määrä

(tonnia)

 

 

 

 

3.1.3.

Taulukoissa 3.1.1 ja 3.1.2 esitettyjen tietojen analyysi.

 

3.2.   Yleinen seuranta

3.2.1.

Yleisen seurannan kuvaus

 

3.2.2.

Tiedot toimialaan, ympäristöön, elintarvikkeisiin ja/tai rehuihin liittyvistä valvontaverkoista, joita on käytetty yleisen seurannan aikana

 

3.2.3.

Tiedot tuojille, jälleenmyyjille, käsittelijöille ja jalostajille jne. tarkoitetusta tiedotuksesta ja koulutuksesta

 

3.2.4.

Yleisen seurannan tulokset

 

3.2.5.

Lisätiedot

 

3.2.6.

Vertaisarvioitujen julkaisujen tarkastelu – Liite

 

3.3.   Tapauskohtainen seuranta

3.3.1.

Tapauskohtaisen seurannan kuvaus ja tulokset (tarvittaessa)

 

3.3.2.

Jalostus (tarvittaessa)

EU:n jäsenvaltio

Maahantulopaikka/Viljelypaikka

Jalostuspaikka

Etäisyys maahantulopaikasta/viljelypaikasta

Kuljetustapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

Tahattomasta leviämisestä aiheutuvien haitallisten vaikutusten seuranta ja niistä raportoiminen (tarvittaessa)

 

3.4.   Loppuhuomautukset

 

4.   Tiivistelmä tuloksista ja päätelmistä

 

5.   Muutokset seurantasuunnitelmaan ja siihen liittyviin menetelmiin tulevina vuosina

 

Allekirjoitus: …

Päivämäärä: …

Liite 1

VERTAISARVIOITUJEN JULKAISUJEN TARKASTELU

Jotkut julkaisut voivat sisältää aineistoa, jolla on merkitystä useammalla ympäristöriskien arvioinnin alalla (ks. liitteessä 2 oleva 3.2.6 kohta). Tässä tapauksessa aineisto olisi kuvattava erikseen kussakin relevantissa taulukossa.

Ympäristöriskien arvioinnin ala

Julkaisu

Tiivistelmä tutkimuksesta ja tuloksista

Suojelutavoite

Tarkkailtu muuttuja

Haitalliset vaikutukset

Palaute alustavasta ympäristöriskien arviointia koskevasta tutkimuksesta

 

 

 

 

 

 


Ympäristöriskien arvioinnin ala

Julkaisu

Tiivistelmä tutkimuksesta ja tuloksista

Suojelutavoite

Tarkkailtu muuttuja

Haitalliset vaikutukset

Palaute alustavasta ympäristöriskien arviointia koskevasta tutkimuksesta

 

 

 

 

 

 


Ympäristöriskien arvioinnin ala

Julkaisu

Tiivistelmä tutkimuksesta ja tuloksista

Suojelutavoite

Tarkkailtu muuttuja

Haitalliset vaikutukset

Palaute alustavasta ympäristöriskien arviointia koskevasta tutkimuksesta

 

 

 

 

 

 

Liite 2

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

A.   Yleiset huomautukset

Tapauskohtainen seuranta suoritetaan luvassa esitettyjen ehtojen mukaisesti ja noudattaen ilmoituksessa esitettyä seurantasuunnitelmaa.

Ennakoimattomien vaikutusten yleistä seurantaa olisi pidettävä pakollisena osana seurantasuunnitelmaa.

Haitallisia vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon viljelykasvi, lisätty uusi ominaisuus, vastaanottava ympäristö sekä tapauskohtaisesti suoritetun ympäristöriskien arvioinnin päätelmät. Seuraavassa esitetään ei-tyhjentävä luettelo niistä vaikutuksista, seurauksista ja tuloksista, jotka voivat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia:

a)

Pysyvyys ja invasiivisuus, selektiivinen etu tai haitta, esimerkiksi

jääntikasvien lisääntynyt esiintyminen;

muuntogeenisten kasvien lisääntynyt esiintyminen peltojen ulkopuolella;

muuntogeenisten kasvien lisääntynyt leviäminen, pysyvyys ja kerääntyminen ympäristöön (mukaan luettuna risteytyminen luonnonvaraisten sukulaislajien kanssa).

b)

Muuttunut geenisiirto

pölytyksen mahdollinen vähentyminen;

kasvista mikrobipopulaatioihin tapahtuvan geenin horisontaalisen siirtymisen yleistyminen.

c)

Muuntogeenisten kasvien ja muiden kuin kohdeorganismien välinen vuorovaikutus

suora/välillinen vaikutus muihin kuin kohde-organismeihin;

muuttunut herkkyys muille kuin kohdetuholaisille ja -taudeille;

vaikutus luontotyyppien ja luonnon monimuotoisuuteen.

d)

Muutokset biogeokemiallisissa prosesseissa.

e)

Ympäristöaltistumisesta johtuvat vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen.

B.   Lomakkeen täyttöohjeet

Raportin laatii direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla myönnetyn luvan haltija.

Raportti on laadittava lomakkeen sekä direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla myönnetyn luvan määräysten sekä asiaa koskevan seurantasuunnitelman mukaisesti.

Raportoitavia tietoja on havainnollistettava mahdollisimman paljon esimerkiksi kaavioiden, kuvien ja taulukkojen avulla. Tarvittaessa olisi esitettävä myös tilastotietoja.

Kullekin vastaukselle varattu tila ei kuvasta vaadittavien tietojen laajuutta. Asian kannalta merkitykselliset lisäasiakirjat olisi toimitettava liitteinä, joihin on selkeästi viitattava niihin liittyvissä raportin osissa.

Jos tietyssä kuvassa tai seurantasuunnitelmassa vaadittavia tietoja ei voida raportoida, olisi syy tähän perusteltava

C.   Luottamuksellisuus

Raporttien luottamukselliset osat olisi toimitettava erillisinä asiakirjoina.

C.1   Direktiivin 2001/18/EY mukaisesti tehdyt hakemukset

Tässä raportissa toimitettuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/18/EY 25 artiklan säännösten soveltamista.

Tämä ei estä direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan mukaisesti luvan myöntänyttä toimivaltaista viranomaista ja komissiota pyytämästä ilmoittajalta lisätietoja, jotka voivat olla joko luottamuksellisia tai julkisia.

Jos mahdollista, raportissa ei saisi olla luottamuksellisia tietoja. Luottamukselliset tiedot on annettava raportointilomakkeen liitteenä, ja niistä on laadittava julkinen tiivistelmä tai yleiskuvaus, joka saatetaan yleisön saataville.

C.2   Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti tehdyt hakemukset

Jos mahdollista, raportissa ei saisi olla luottamuksellisia tietoja. Raporteissa on selkeästi ilmoitettava, mitä niiden osista on pidettävä luottamuksellisina, ja luottamuksellisuudelle on esitettävä todennettavat perustelut asetuksen (EY) N:o 1829/2003 30 artiklan mukaisesti. Kaikissa tapauksissa olisi raportin liitteenä oltava julkinen tiivistelmä näistä tiedoista tai yleiskuvaus, joka saatetaan yleisön saataville.

1.   YLEISET TIEDOT

Jos kasvi viljellään ja jalostetaan tai käytetään elintarvikkeina tai rehuina EU:ssa, on laadittava seurantaraportti myös viljelystä.

1507-maissin (EUVL L 291, 5.11.2005), MON863-maissin (EUVL L 207, 10.8.2005) ja NK603-maissin (EUVL L 295, 18.9.2004) tuontia ja käyttöä muun maissin tavoin, ei kuitenkaan viljelyyn, koskevat päätökset on hyväksytty direktiivin 2001/18/EY nojalla.

2.   TIIVISTELMÄ

Tässä osassa olisi esitettävä tiivistelmä seurantatuloksista sekä yleisistä päätelmistä. Lisäksi olisi esitettävä muutokset, joita seurantasuunnitelmaan ja siihen liittyviin menetelmiin mahdollisesti ehdotetaan tulosten perusteella.

3.   MUUNTOGEENISTEN ORGANISMIEN KÄYTTÖ MUUHUN TARKOITUKSEEN KUIN VILJELYYN

3.1   Tuotteiden tuonti yhteisöön

3.1.1   Tuotteiden (muuntogeeniset organismit ja muut kuin muuntogeeniset organismit) tuonti yhteisöön alkuperämaan mukaan

3.1.2   Tuotteiden (muuntogeeniset organismit + muut kuin muuntogeeniset organismit) tuonti yhteisöön määränpäämaan mukaan

Taulukoissa 3.1.1. ja 3.1.2 olisi toimitettava jäljempänä luetellut tiedot. Tietojen olisi oltava tosiasiallisia tietoja, ei arvioita (poikkeuksena on muuntogeenisten organismien osuus tuonnista yhteisöön).

a)

viejämaa, jossa muuntogeeninen kasvi on viljelty;

b)

viedyn tuotteen (muuntogeeniset organismit ja muut kuin muuntogeeniset organismit) määrä tonneina;

c)

jäsenvaltiot, joihin tuotetta (muuntogeeniset organismit ja muut kuin muuntogeeniset organismit) tuodaan;

d)

viedyn tuotteen (muuntogeeniset organismit ja muut kuin muuntogeeniset organismit) määrä tonneina.

3.1.3   Taulukoissa 3.1.1 ja 3.1.2 esitettyjen tietojen analyysi

Analyysissä olisi esitettävä tietojen lähde, tiedot siitä, onko tuonti lisääntynyt vai vähentynyt, ja mahdollisen muutoksen syyt, yhteisön ulkopuolelta yhteisöön tuotavien tuotteiden merkittävimmät toimittajat sekä yhteisön ulkopuolelta yhteisöön tuotavien tuotteiden merkittävimmät tuojat, mahdolliset muutokset merkittäviin tuontimarkkinoihin liittyvissä suuntauksissa sekä niiden syyt.

3.2   Yleinen seuranta

3.2.1   Yleisen seurannan kuvaus

Raportin olisi sisällettävä kuvaus yleisestä seurannasta, muun muassa kaikista käytetyistä menetelmistä (mukaan luettuina tarkkaillut muuttujat, tiedonkeruumenetelmät ja seurantapaikkojen tyypit).

3.2.2.   Tiedot toimialaan, ympäristöön, elintarvikkeisiin ja/tai rehuihin liittyvistä valvontaverkkoista

Raportissa olisi esitettävä tiedot teollisuuteen, ympäristöön, elintarvikkeisiin ja/tai rehuihin liittyvistä valvontaverkoista, joita on käytetty yleisen seurannan aikana. Kustakin valvontaverkosta olisi toimitettava seuraavat tiedot:

a)

nimi ja tieto siitä, onko kyseessä toimialaan, ympäristöön, elintarvikkeisiin vai rehuihin liittyvä valvontaverkko;

b)

jäsenvaltiot, joissa valvontaverkko toimii, ja tieto siitä, toimiiko se paikallisella, alueellisella vai kansallisella tasolla;

c)

internetosoite;

d)

suojelutavoite;

e)

tiedot siitä, miten verkossa kerätään yleisen seurannan kannalta merkitykselliset tiedot;

f)

menettely, jolla luvanhaltijalle ilmoitetaan haitallisista vaikutuksista;

g)

perusteet, joiden mukaan valvontaverkko on valittu.

3.2.3   Tiedot tuojille, jälleenmyyjille, käsittelijöille ja jalostajille jne. tarkoitetusta tiedotuksesta ja koulutuksesta

Tässä osassa olisi ilmoitettava, mitä tietoja tuojille, kauppiaille, käsittelijöille ja jalostajille jne. on toimitettu. Lisäksi olisi ilmoitettava, milloin ja miten nämä tiedot on toimitettu, sekä annettava tiedot niistä toimenpiteistä, joiden avulla nämä käyttäjäryhmät pidetään ajan tasalla tietojen muutoksista tai uusista tiedoista.

3.2.4   Yleisen seurannan tulokset

Tässä kohdassa olisi ilmoitettava yleisen seurannan tulokset, mukaan luettuina havaitut suorat, välilliset ja viipeellä ilmenevät sekä kumuloituvat vaikutukset, erityisesti havaitut haitalliset vaikutukset ja tehdyt johtopäätökset. Kaikkien seurantamenetelmien muuttujia olisi analysoitava, tulkittava ja käsiteltävä yksityiskohtaisesti, ja samalla olisi osoitettava, miten nämä tulokset tukevat luvanhaltijan yleisiä päätelmiä. Raportin tämän osan tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtainen, jotta tietoja voidaan tulkita asianmukaisesti.

3.2.5   Lisätiedot

Jos havaitaan haitallisia tai ennakoimattomia vaikutuksia, olisi annettava lisätietoja, kuten kyseessä oleva alue tai paikka, haitallisten vaikutusten varmistamiseksi toteutetut toimet, haitallisten vaikutusten vuoksi jo toteutetut tai tarvittavat korjaavat tai riskejä vähentävät toimet, seuraukset ympäristöriskien arvioinnille sekä muut mahdolliset päätelmät. Raportin tämän osan tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtainen, jotta tietoja voidaan tulkita asianmukaisesti.

3.2.6   Vertaisarvioitujen julkaisujen tarkastelu – Liite

Viljelykasvi/ominaisuus-yhdistelmän seurantaraporttia laadittaessa tulee ottaa huomioon ja analysoida seurantatulosten ja -suunnitelman näkökulmasta sen viljelyyn liittyvät vertaisarvioidut julkaisut, mukaan lukien vertaisarvioidut lehtiartikkelit, kokousjulkaisut, katsaukset, muut tutkimukset tai muut tietolähteet, joilla on merkitystä kyseessä olevan viljelykasvin ja ominaisuuden yhdistelmän tuonnin, jalostuksen taikka elintarvike- tai rehukäytön kannalta. Kuhunkin liitteeseen liittyvistä julkaisusta olisi esitettävä tarkat tiedot ja tiivistelmä. Kirjallisuuskatsauksessa olisi mainittava kaikki raportointikauden aikana esiin tulleet relevantit julkaisut. Lisäksi voidaan toimittaa kokousjulkaisuja, katsauksia ja luvan haltijan suorittamia muita tutkimuksia, joita ei ole vertaisarvioitu, jos ne katsotaan relevanteiksi.

3.3   Tapauskohtainen seuranta

3.3.1   Tapauskohtaisen seurannan tulokset (tarvittaessa)

Raportissa olisi esitettävä ympäristöriskien arvioinnissa ja sitä vastaavassa päätöksessä määritetyt tapauskohtaiset seurantavaatimukset sekä tapauskohtaisen seurannan tulokset, myös tarkat tiedot seurannan menetelmistä, tiheydestä, kestosta, seurantatuloksista, analyysistä ja päätelmistä. Luvanhaltijan olisi tässä osassa päätelmiensä tukemiseksi selitettävä, miten tiedot on kerätty ja analysoitu. Raportin tämän osan tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtainen, jotta tietoja voidaan tulkita asianmukaisesti.

3.3.2   Jalostus (tarvittaessa)

Tässä osassa esitetyt tiedot olisi toimitettava ainoastaan, mikäli luvassa tai seurantasuunnitelmassa edellytetään tahatonta leviämistä koskevaa seurantaa ja:

a)

jalostus tapahtuu muualla kuin tuontisataman rajojen sisällä; tai

b)

liittyen jäsenvaltiossa/yhteisössä viljeltyjen muuntogeenisten kasvien jalostuspaikkoihin.

3.3.3   Tahattomasta leviämisestä aiheutuvien haitallisten vaikutusten seuranta ja niistä raportoiminen (tarvittaessa)

Raportissa olisi esitettävä yleiskuvaus tahattoman leviämisen seurannasta, mikäli luvassa tai voimassa olevassa seurantasuunnitelmassa edellytetään tällaista seurantaa. Tällöin olisi esitettävä esimerkiksi seurannan tiheys, käytetyt seurantamenetelmät, tahattoman leviämisen minimoimiseksi toteutetut toimenpiteet sekä tahattoman leviämisen jälkeen tapahtumapaikalla toteutettavat puhdistustoimet. Kaikista epätavallisista, haitallisista ja muuntogeenisiin organismeihin liittyvistä vaikutuksista olisi ilmoitettava. Nämä tiedot olisi toimitettava liittyen seuraaviin:

a)

satamat, joiden kautta muuntogeeniset kasvit tuodaan ja joissa jalostus tapahtuu sataman rajojen sisällä;

b)

kohdassa 3.3.2 yksilöidyt jalostuspaikat.

3.4   Loppuhuomautukset

Raporttiin olisi liitettävä valvontaverkoilta tai muilta valvontamenetelmiltä saadut asiakirjat, jotka tukevat seurannan tuloksia. Tarvittaessa näihin asiakirjoihin olisi viitattava raportissa. Lisäksi olisi esitettävä tiivistelmä verkkojen kautta saaduista seurantatuloksista, kirjallisuuskatsauksesta sekä yleisistä päätelmistä.

4.   TIIVISTELMÄ TULOKSISTA JA PÄÄTELMISTÄ

Tässä osassa olisi esitettävä tiivistelmä seurannan tuloksista sekä yleisistä päätelmistä. Tiivistelmästä olisi selvästi käytävä ilmi, miten seurannan tulokset ja tietojen tulkinta tukevat päätelmiä.

5.   MAHDOLLISET MUUTOKSET SEURANTASUUNNITELMAAN JA SIIHEN LIITTYVIIN MENETELMIIN TULEVINA VUOSINA

Tässä yhteydessä olisi esitettävä arviointi seurantasuunnitelmasta sekä raportointia varten käytetyistä menetelmistä. Olisi tarkasteltava menetelmien toimivuutta ja rajoituksia sekä sitä, olisiko seurantasuunnitelmaa ja siihen liittyviä menetelmiä muutettava tai mukautettava sen perusteella, ovatko saadut tiedot relevantteja, onko tietojen laatu hyvä ja millainen on raportissa esitettyjen tietojen epävarmuus.


21.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä lokakuuta 2009,

tiettyjen salmonellan valvontaa kalkkunoissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7735)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/771/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2160/2003 pyritään varmistamaan asianmukaisten ja tehokkaiden toimenpiteiden toteuttaminen salmonellan ja muiden zoonoosien aiheuttajien osoittamiseksi ja valvomiseksi kaikissa oleellisissa tuotanto-, prosessointi- sekä jakeluvaiheissa ja etenkin alkutuotantovaiheessa, jotta voidaan vähentää niiden esiintyvyyttä ja kansanterveydelle aiheuttamia riskejä.

(2)

Kyseisessä asetuksessa säädetään, että sen liitteessä I lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiseksi tietyissä eläinpopulaatioissa asetetaan yhteisön tavoitteet.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta kalkkunoissa esiintyvän Salmonella enteritidiksen ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta 20 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 584/2008 (2) vahvistettiin kalkkunoissa esiintyvän Salmonella enteritidiksen ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskeva yhteisön tavoite alkutuotannossa.

(4)

Jotta yhteisön tavoite voidaan saavuttaa, jäsenvaltioiden on perustettava salmonellan valvontaa kalkkunoissa koskevat kansalliset ohjelmat ja toimitettava ne komissiolle asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti.

(5)

Tietyt jäsenvaltiot ovat toimittaneet tällaisia ohjelmia, joiden on todettu täyttävän asiaan liittyvän yhteisön eläinlääkintälainsäädännön ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 2160/2003 vaatimukset.

(6)

Kyseiset kansalliset valvontaohjelmat olisi sen vuoksi hyväksyttävä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän päätöksen liitteessä lueteltujen jäsenvaltioiden toimittamat salmonellan valvontaa kalkkunoissa koskevat kansalliset ohjelmat.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 162, 21.6.2008, s. 3.


LIITE

Belgia

Bulgaria

Tšekki

Tanska

Saksa

Irlanti

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Kypros

Liettua

Unkari

Malta

Alankomaat

Itävalta

Puola

Portugali

Romania

Slovenia

Slovakia

Suomi

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta