ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.274.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 274

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
20. lokakuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 974/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 975/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 976/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 977/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, erään aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Boerenkaas (APT))

19

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/114/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta ( 1 )

25

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

 

2009/764/EY

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

28

 

 

Komissio

 

 

2009/765/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä lokakuuta 2009, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/62/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla esitetystä Ranskan hakemuksesta soveltaa ajoneuvoverosääntöjä koskevaa poikkeusta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7761)  ( 1 )

30

 

 

2009/766/EY

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä lokakuuta 2009, taajuusalueiden 900 MHz ja 1800 MHz käytön yhdenmukaistamisesta yleiseurooppalaisten sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan yhteisössä pystyviä maanpäällisiä järjestelmiä varten (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7801)  ( 1 )

32

 

 

2009/767/EY

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä lokakuuta 2009, toimenpiteistä sähköisten menettelyjen käytön edistämiseksi keskitettyjä asiointipisteitä käyttäen palveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7806)  ( 1 )

36

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2009/768/EY

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2009/22)

38

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/769/YUTP, 19 päivänä lokakuuta 2009, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta ja sen oikeuslaitosta koskevasta osasta (EUPOL RD Congo) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP muuttamisesta

45

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 974/2009,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

54,3

MK

27,3

TR

89,8

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

31,4

TR

92,8

ZZ

62,1

0709 90 70

TR

81,6

ZZ

81,6

0805 50 10

AR

53,7

CL

83,5

TR

77,6

US

56,3

ZA

77,9

ZZ

69,8

0806 10 10

BR

220,9

EG

80,3

TR

112,4

US

205,1

ZZ

154,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,3

MK

16,1

NZ

83,2

US

103,9

ZA

73,6

ZZ

88,2

0808 20 50

CN

60,6

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 975/2009,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista 6 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission direktiivissä 2002/72/EY (2) vahvistetaan luettelo monomeereistä ja muista lähtöaineista, joita voidaan käyttää muovisten tarvikkeiden valmistuksessa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on äskettäin antanut myönteisen tieteellisen arvioinnin eräistä muista monomeereistä ja lähtöaineista, jotka olisi lisättävä nykyiseen luetteloon.

(2)

Direktiivi 2002/72/EY sisältää myös yhteisön luettelon lisäaineista, joita voidaan käyttää muovisten tarvikkeiden valmistamisessa. Elintarviketurvallisuusviranomainen on äskettäin antanut myönteisen tieteellisen arvioinnin eräistä muista lisäaineista, jotka olisi lisättävä nykyiseen luetteloon.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2002/72/EY olisi muutettava.

(4)

Direktiivin 2002/72/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen direktiivin liitteessä III olevasta yhteisön lisäaineluettelosta tulee sallittujen lisäaineiden luettelo 1 päivänä tammikuuta 2010. Sen vuoksi mainitun direktiivin liitteessä III olevissa otsikoissa ei enää saisi viitata ”epätäydelliseen” lisäaineluetteloon.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/72/EY liitteet II, III, IV a, V ja VI tämän asetuksen liitteiden I–V mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EYVL L 220, 15.8.2002, s. 18.


LIITE I

Lisätään direktiivin 2002/72/EY liitteessä II olevan A jakson taulukkoon seuraavat kohdat numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-nro

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”14627

0000117-21-5

3-klooriftaalihappoanhydridi

SML = 0,05 mg/kg 3-klooriftaalihappona ilmaistuna

14628

0000118-45-6

4-klooriftaalihappoanhydridi

SML = 0,05 mg/kg 4-klooriftaalihappona ilmaistuna

14876

0001076-97-7

1,4-sykloheksaanidikarboksyyli¬happo

SML = 5 mg/kg

Käytettäväksi ainoastaan polyesterien valmistuksessa

18117

0000079-14-1

Glykolihappo

Käytettäväksi vain epäsuorasti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevissa aineissa polyeteenitereftalaattikalvon (PET) takana

19965

0006915-15-7

Omenahappo

Käytettäväksi ainoastaan komonomeerinä alifaattisissa polyestereissä enintään 1 % pitoisuuksina mooleina ilmaistuna

21498

0002530-85-0

[3-(metakryloksi) propyyli]trimetoksisilaani

SML = 0,05 mg/kg

Käytettäväksi ainoastaan epäorgaanisten täyteaineiden pintakäsittelyaineena”


LIITE II

Muutetaan direktiivin 2002/72/EY liite III seuraavasti:

1)

Poistetaan sana ”epätäydellinen” liitteen III pääotsikosta sekä A ja B jakson otsikoista.

2)

Lisätään A jaksoon seuraavat kohdat numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-nro

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”30607

Luontaisista öljyistä ja rasvoista peräisin olevat alifaattiset, suoraketjuiset monokarboksyylihapot (C2–C24), litiumsuola

SML(T) = 0,6 mg/kg (litiumiksi laskettuna) (8)

33105

0146340–15–0

Alkoholit, C12–14 sekundääriset, β-(2-hydroksietoksi), etoksyloidut

SML = 5 mg/kg (44)

33535

0152261–33–1

α-alkeenit(C20–C24), kopolymeeri maleiinihappoanhydridin kanssa, reaktiotuote 4-amino-2,2,6,6-tetrametyylipiperidiinin kanssa

Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, joille simulantti D on määritelty

Ei saa käyttää kosketuksessa alkoholia sisältävien elintarvikkeiden kanssa

38550

0882073–43–0

bis(4-propyylibentsylideeni)propyylisorbitoli

SML = 5 mg/kg (hydrolyysituotteiden summa mukaan luettuna)

40155

0124172–53–8

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)-N,N’-diformyyliheksametyleenidiamiini

SML = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282–89–4

N-(2,6-di-isopropyylifenyyli)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-1H-bentso[de]isokinoliini-1,3(2H)-dioni

SML = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

Saa käyttää ainoastaan polyeteenitereftalaatissa (PET)

60027

1-hekseenistä ja/tai 1-okteenista ja/tai 1-dekeenistä ja/tai 1-dodekeenistä ja/tai 1-tetradekeenistä valmistetut hydratut homopolymeerit ja/tai kopolymeerit (Mw: 440–12 000)

Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, joille simulantti D on määritelty

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

62215

0007439–89–6

Rauta

SML = 48 mg/kg

68119

Neopentyyliglykoli, diesterit ja monoesterit bentsoehapon ja 2-etyyliheksaanihapon kanssa

SML = 5 mg/kg

Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, joille simulantti D on määritelty

72141

0018600–59–4

2,2’-(1,4-fenyleeni)bis[4H-3,1-bentsoksatsin-4-oni]

SML = 0,05 mg/kg (hydrolyysituotteiden summa mukaan luettuna)

76807

00073018–26–5

Adipiinihapon polyesteri 1,3-butaanidiolin, 1,2-propaanidiolin ja 2-etyyli-1-heksanolin kanssa

SML = 30 mg/kg

77708

Suoraketjuisten ja haaroittuneiden alkoholien (C8–C22) polyetyleeniglykolieetterit, joissa EO = 1–50

SML = 1,8 mg/kg

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

80077

0068441–17–8

Polyetyleenivahat, hapetetut

SML = 60 mg/kg

80350

0124578–12–7

Poly(12-hydroksisteariinihappo)-polyetylenimiinikopolymeeri

Saa käyttää ainoastaan polyeteenitereftalaatissa (PET), polystyreenissä (PS), iskunkestävässä polystyreenissä (HIPS) ja polyamidissa (PA) enintään 0,1 % w/w.

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

80480

0090751–07–8; 0082451–48–7

Poly(6-morfoliini-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)-[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)imino)]-heksametyleeni-[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)imino)]

SML = 5 mg/kg (47)

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

80510

1010121–89–7

Poly(3-nonyyli-1,1-diokso-1-tiopropaani-1,3-diyyli)-block-poly(x-oleyyli-7-hydroksi-1,5-di-imino-oktaani-1,8-diyyli), prosessiseos, jossa x = 1 ja/tai 5, neutraloitu dodekyylibentseenisulfonihapolla

Saa käyttää ainoastaan tuotannon apuaineena polyeteenin (PE), polypropyleenin (PP) ja polystyreenin (PS) polymeroinnissa

91530

Sulfomeripihkahappoalkyyli (C4–C20) tai sykloheksyylidiesterit, suolat

SML = 5 mg/kg

91815

Sulfomeripihkahappomonoalkyyli (C10–C16) polyetyleeniglykoliesterit, suolat

SML = 2 mg/kg

92200

0006422–86–2

Tereftaalihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri

SML = 60 mg/kg

92470

0106990–43–6

N,N’,N”,N”-tetrakis(4,6-bis(N-butyyli-(N-metyyli-2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yyli)amino)triatsiini-2-yyli)-4,7-diatsadekaani-1,10-diamiini

SML = 0,05 mg/kg

92475

0203255–81–6

3,3’,5,5’-tetrakis(tert-butyyli)-2,2’-dihydroksibifenyyli, syklinen esteri [3-(3-tert-butyyli-4-hydroksi-5-metyylifenyyli)propyyli]oksifosfonihapon kanssa

SML = 5 mg/kg (aineen fosfiitti- ja fosfaattimuotojen ja sen hydrolyysituotteiden summa)

93450

Titaanidioksidi, päällystetty n-oktyylitrikloorisilaanin ja [aminotris(metyleenifosfonihappo), pentanatriumsuolan] kopolymeerillä

Liitteessä V esitetyn eritelmän mukaisesti

94000

0000102–71–6

Trietanolamiini

SML = 0,05 mg/kg (hydrokloridiadukti mukaan luettuna)

94425

0000867–13–0

Trietyylifosfonoasetaatti

Saa käyttää ainoastaan polyeteenitereftalaatissa (PET)

94985

Trimetylolipropaani, triesterien ja diesterien seokset bentsoehapon ja 2-etyyliheksaanihapon kanssa

SML = 5 mg/kg

Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa, joille simulantti D on määritelty”


LIITE III

Lisätään direktiivin 2002/72/EY liitteeseen IV a seuraavat kohdat numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-nro

Nimi

”49080

852282-89-4

N-(2,6-di-isopropyylifenyyli)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-1H-bentso[de]isokinoliini-1,3(2H)-dioni

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-fenyleeni)bis[4H-3,1-bentsoksatsin-4-oni]

76807

0007308-26-5

Adipiinihapon polyesteri 1,3-butaanidiolin, 1,2-propaanidiolin ja 2-etyyli-1-heksanolin kanssa

92475

0203255-81-6

3,3′,5,5′-tetrakis(tert-butyyli)-2,2′-dihydroksibifenyyli, syklinen esteri [3-(3-tert-butyyli-4-hydroksi-5-metyylifenyyli)propyyli]oksifosfonihapon kanssa”


LIITE IV

Lisätään direktiivin 2002/72/EY liitteessä V olevaan B jaksoon seuraavat kohdat numerojärjestyksessä:

Viitenro

Muut eritelmät

”60027

1-hekseenistä ja/tai 1-okteenista ja/tai 1-dekeenistä ja/tai 1-dodekeenistä ja/tai 1-tetradekeenistä valmistetut hydratut homopolymeerit ja/tai kopolymeerit (Mw: 440–12 000)

Keskimääräinen molekyylipaino vähintään 440 Da

Viskositeetti 100 °C:ssa vähintään 3,8 cSt (3,8 x 10–6 m2/s)

77708

Suoraketjuisten ja haaroittuneiden alkoholien (C8–C22) polyetyleeniglykolieetterit, joissa EO = 1–50

Etyleenioksidin jäämän sallittu enimmäismäärä tarvikkeessa = 1 mg/kg

80350

Poly(12-hydroksisteariinihappo)-polyetylenimiinikopolymeeri

Valmistetaan poly(12-hydroksisteariinihapon) ja polyetylenimiinin reaktiolla

80480

Poly(6-morfoliini-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)-[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)imino)]-heksametyleeni-[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidyyli)imino)]

Keskimääräinen molekyylipaino vähintään 2 400 Da

Morfoliinin jäämäpitoisuus ≤ 30 mg/kg, N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yyli)heksaani-1,6-diamiinin < 15 000 mg/kg ja 2,4-dikloori-6-morfoliini-1,3,5-triatsiinin ≤ 20 mg/kg

93450

Titaanidioksidi, päällystetty n-oktyylitrikloorisilaanin ja [aminotris(metyleenifosfonihappo), pentanatriumsuolan] kopolymeerillä

Päällystetyn titaanidioksidin pintakäsittelykopolymeeripitoisuus on enintään 1 % w/w”


LIITE V

Muutetaan direktiivin 2002/72/EY liite VI seuraavasti:

1)

Korvataan huomautus 8 seuraavasti:

”(8)

Tässä yhteydessä SML(T) tarkoittaa, että viitenumeromaininnoilla 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 ja 95725 merkittyjen aineiden siirtymä yhteensä ei saa ylittää rajoitusta.”

2)

Lisätään huomautukset seuraavasti:

”(44)

Polyolefiineistä aiheutuva siirtymä saattaa ylittää SML:n.

(45)

Niistä muoveista, jotka sisältävät ainetta yli 0,5 % w/w, aiheutuva siirtymä saattaa ylittää SML:n.

(46)

SML saattaa ylittyä kosketuksessa elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on korkea.

(47)

Pientiheyspolyeteenistä (PELD), joka sisältää ainetta yli 0,3 % w/w, aiheutuva siirtymä saattaa ylittää SML:n kosketuksessa rasvaisten elintarvikkeiden kanssa.”


20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 976/2009,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2007/2/EY säädetään Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamista koskevista yleisistä säännöistä. Jäsenvaltioiden on perustettava palvelujen verkko ja ylläpidettävä sitä sellaisten paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen osalta, joista on tuotettu metatietoa kyseisen direktiivin mukaisesti.

(2)

Tällaisten palvelujen olisi oltava yhteensopivia ja käyttökelpoisia yhteisön tasolla, minkä varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa niiden tekniset määrittelyt ja vähimmäissuorituskykyä koskevat vaatimukset direktiivin 2007/2/EY liitteissä I, II ja III lueteltujen paikkatietoryhmien osalta.

(3)

Sen varmistamiseksi, että viranomaisille ja kolmansille osapuolille tarjotaan tekninen mahdollisuus linkittää paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa verkkopalveluihin, on tarpeen vahvistaa näitä palveluja koskevat tarvittavat vaatimukset.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2007/2/EY 22 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään vaatimuksista, jotka koskevat direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen verkkopalvelujen, jäljempänä ’verkkopalvelujen’, perustamista ja ylläpitoa, sekä velvoitteista, joita liittyy näiden palvelujen tarjontaan jäsenvaltioiden viranomaisille ja kolmansille osapuolille direktiivin 12 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 (2) liitteen osassa A säädettyjä määritelmiä.

Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’alustavalla toimintakyvyllä’ tarkoitetaan verkkopalvelun täyttä toimivuutta takaamatta palvelun laatua tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen sääntöjen mukaisesti tai palvelun saatavuutta kaikille käyttäjille INSPIRE-paikkatietoportaalin kautta;

2)

’suorituskyvyllä’ tarkoitetaan vähimmäistasoa, jolla tavoite voidaan katsoa saavutetuksi, ja joka kuvaa nopeutta, jolla pyyntö voidaan toteuttaa INSPIRE-verkkopalvelussa;

3)

’kapasiteetilla’ tarkoitetaan samanaikaisten palvelupyyntöjen vähimmäismäärää taatulla suorituskyvyllä;

4)

’saatavuudella’ tarkoitetaan todennäköisyyttä, jolla verkkopalvelu on saatavilla;

5)

’vastausajalla’ tarkoitetaan jäsenvaltion palvelun sijaintipaikassa mitattua aikaa, jossa palvelutoiminto palautti vastauksen ensimmäisen tavun;

6)

’palvelupyynnöllä’ tarkoitetaan INSPIRE-verkkopalvelun yksittäisen toiminnon yksittäistä pyyntöä;

7)

’INSPIRE-metatietoelementillä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1205/2008 liitteen osassa B säädettyä metatietoelementtiä;

8)

’julkaisemisella’ tarkoitetaan resurssien INSPIRE-metatietoelementtien lisäämistä, poistamista tai päivittämistä hakupalvelussa;

9)

’luonnollisella kielellä’ tarkoitetaan ihmisen puhumaa, kirjoittamaa tai viittomaa kieltä yleisluontoista viestintää varten;

10)

’keräämisellä’ tarkoitetaan resurssien INSPIRE-metatietoelementtien noutamista lähdehakupalvelusta näiden resurssien metatietojen luomiseksi, poistamiseksi tai päivittämiseksi kohdehakupalvelussa;

11)

’karttatasolla’ tarkoitetaan paikkatiedon perusyksikköä, jota voidaan pyytää karttana palvelimelta standardin EN ISO 19128 mukaisesti.

3 artikla

Verkkopalvelujen vaatimukset

Verkkopalvelujen on täytettävä liitteessä I säädetyt palvelun laatua koskevat vaatimukset.

Lisäksi kunkin verkkopalvelutyypin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

hakupalvelujen osalta liitteessä II säädetyt erityiset vaatimukset ja ominaisuudet;

b)

katselupalvelujen osalta liitteessä III säädetyt erityiset vaatimukset ja ominaisuudet.

4 artikla

Verkkopalvelujen saatavuus

1.   Jäsenvaltioiden on tarjottava haku- ja katselupalveluja alustavalla toimintakyvyllä viimeistään 9 päivänä toukokuuta 2011.

2.   Jäsenvaltioiden on tarjottava haku- ja katselupalveluja tämän asetuksen mukaisesti viimeistään 9 päivänä marraskuuta 2011.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 326, 4.12.2008, s. 12.


LIITE I

PALVELUN LAATU

Direktiivin 2007/2/EY 12 artiklan mukaisesti linkitettyjä kolmansien osapuolten verkkopalveluja ei oteta huomioon arvioitaessa palvelun laatua kerrannaisvaikutusten mahdollisesti aiheuttaman laadun heikkenemisen välttämiseksi.

Seuraavat palvelun laadun kriteerit suorituskyvyn, kapasiteetin ja saatavuuden osalta on varmistettava.

1.   SUORITUSKYKY

Vastausaika ensimmäisen vastauksen lähettämisessä hakupalvelupyyntöön saa olla enintään 3 sekuntia normaalitilanteessa.

Jos kuvan koko on 470 kilotavua (esim. 800 × 600 pikseliä ja värisyvyys 8 bittiä), vastausaika katselupalvelulle lähetetyn Get Map -pyynnön (Anna kartta) ensimmäisen vastauksen lähettämisessä saa olla enintään 5 sekuntia normaalitilanteessa.

Normaalitilanne tarkoittaa huippukuormituksen ulkopuolisia ajanjaksoja. Sen osuudeksi vahvistetaan 90 prosenttia ajasta.

2.   KAPASITEETTI

Suorituskykyä koskevan palvelun laatukriteerin mukaisesti palveltavien samanaikaisten hakupalvelupyyntöjen vähimmäismäärä on 30 pyyntöä sekunnissa.

Suorituskykyä koskevan palvelun laatukriteerin mukaisesti palveltavien samanaikaisten katselupalvelupyyntöjen vähimmäismäärä on 20 pyyntöä sekunnissa.

3.   SAATAVUUS

Verkkopalvelun saatavuuden todennäköisyyden on oltava 99 prosenttia ajasta.


LIITE II

HAKUPALVELUT

OSA A

Hakuperusteet

Jotta hakupalvelu olisi direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vähimmäishakuperusteiden mukainen, sen on tuettava tämän liitteen taulukossa 1 lueteltujen INSPIRE-metatietoelementtien käyttöä hakukriteerinä.

Taulukko 1

Vähimmäishakuperusteet

INSPIRE-metatietoelementit

avainsanat

Avainsana

paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen luokittelu;

(paikkatietoaineistoille tai paikkatietoaineistosarjoille)

Aiheluokka

paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen luokittelu

(paikkatietopalveluille)

Paikkatietopalvelutyyppi

paikkatietoaineistojen laatu ja käyttökelpoisuus

Historiatieto

paikkatietoaineistojen laatu ja käyttökelpoisuus

Erotuskyky

yhdenmukaisuusaste direktiivin 2007/2/EY 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen kanssa

Määrittely

yhdenmukaisuusaste direktiivin 2007/2/EY 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen kanssa

Sääntöjenmukaisuusaste

maantieteellinen sijainti

Sijaintia rajaava suorakaide

paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen saatavuus- ja käyttöehdot

Saatavuus- ja käyttöehdot

paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen saatavuus- ja käyttöehdot

Julkisen saatavuuden rajoitukset

paikkatietoaineistojen ja -palvelujen tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja jakelusta vastaavat viranomaiset

Vastuutaho

paikkatietoaineistojen ja -palvelujen tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja jakelusta vastaavat viranomaiset

Vastuutahon rooli

Seuraavien INSPIRE-metatietoelementtien tai -elementtiryhmien on myös oltava käytettävissä hakuperusteina:

a)

Resurssin nimi;

b)

Resurssin tiivistelmä;

c)

Resurssin tyyppi;

d)

Yksilöivä resurssitunniste;

e)

Aikaviite.

Jotta resursseja voitaisiin löytää yhdistelemällä hakukriteerejä, palvelun on tuettava loogisia operaattoreita ja vertailuoperaattoreita.

Jotta resursseja voitaisiin löytää resurssin maantieteellisen sijainnin perusteella, palvelun on tuettava taulukossa 2 mainittua spatiaalista operaattoria.

Taulukko 2

Operaattorin nimi

Ominaisuus

Intersects (Leikkaa)

Edellyttää, että INSPIRE-metatietoelementti ”sijaintia rajaava suorakaide” leikkaa määritellyn kohdealueen.

OSA B

Toiminnot

1.   TOIMINTOLUETTELO

Jotta hakupalvelu olisi direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 1 kohdan mukainen, sen on tarjottava tämän liitteen taulukossa 3 luetellut toiminnot.

Taulukko 3

Toiminto

Rooli

Get Discovery Service Metadata (Anna hakupalvelun metatiedot)

Antaa kaikki tarvittavat tiedot palvelusta ja kuvailee palvelun ominaisuudet.

Discover Metadata (Hae metatiedot)

Mahdollistaa resurssien INSPIRE-metatietoelementtien pyynnön kyselylauseen perusteella kohteena olevasta hakupalvelusta.

Jotta hakupalvelu olisi direktiivin 2007/2/EY 12 artiklan mukainen, sen on tuettava tämän liitteen taulukossa 4 lueteltuja toimintoja.

Taulukko 4

Toiminto

Rooli

Publish Metadata (Julkaise metatiedot)

Mahdollistaa resurssien INSPIRE-metatietoelementtien muokkaamisen hakupalvelussa tarjonta- tai kysyntätekniikalla (push/pull). Muokkaaminen tarkoittaa lisäämistä, päivittämistä ja poistamista.

Link Discovery Service (Linkitä hakupalvelu)

Mahdollistaa ilmoituksen hakupalvelun saatavuudesta resurssien hakua varten jäsenvaltion hakupalvelun kautta säilyttäen resurssin metatiedot omistajan sijaintipaikassa.

Kunkin toiminnon pyyntö- ja vastausparametrit täydentävät kunkin toiminnon kuvailun ja ovat erottamaton osa hakupalvelun teknistä määrittelyä.

2.   GET DISCOVERY SERVICE METADATA -TOIMINTO (ANNA HAKUPALVELUN METATIEDOT)

2.1   Get Discovery Service Metadata -pyyntö

2.1.1   Get Discovery Service Metadata Request -parametri

Get Discovery Service Metadata Request -parametri määrittää Get Discovery Service Metadata -vastauksen sisällön luonnollisen kielen.

2.2   Get Discovery Service Metadata -vastaus

Get Discovery Service Metadata -vastauksen on sisällettävä seuraavat parametriryhmät:

Discovery Service Metadata (Hakupalvelun metatiedot);

Operations Metadata (Toimintojen metatiedot);

Languages (Kielet).

2.2.1   Discovery Service Metadata -parametrit

Discovery Service Metadata -parametrien on sisällettävä vähintään hakupalvelun INSPIRE-metatietoelementit.

2.2.2   Operations Metadata -parametrit

Operations Metadata -parametri antaa metatietoja hakupalvelun tarjoamista toiminnoista. Näillä metatietoparametreilla on kuvailtava kukin toiminto. Niillä on vähintään:

1)

ilmoitettava Publish Metadata -toiminnolle (Julkaise metatiedot), onko käytettävissä tarjonta- vai kysyntätekniikka (push/pull) vai kumpikin;

2)

kuvailtava kukin toiminto, vähimmäisvaatimuksena välitettävien tietojen kuvailu ja toiminnon verkko-osoite.

2.2.3   Languages-parametri

Annettavia parametreja on kaksi:

Response Language -parametri (Vastauksen kieli), joka ilmoittaa Get Discovery Service Metadata -vastauksen parametreissa käytetyn luonnollisen kielen;

Supported Languages -parametri (Tuetut kielet), joka sisältää luettelon hakupalvelun tukemista luonnollisista kielistä.

3.   DISCOVER METADATA -TOIMINTO (HAE METATIEDOT)

3.1   Discover Metadata -pyyntö

Discover Metadata -pyyntö sisältää seuraavat parametrit:

Language (Kieli);

Query (Kysely).

3.1.1   Language-parametri

Language-parametri ilmoittaa Discover Metadata -vastaukselle pyydetyn sisällön luonnollisen kielen.

3.1.2   Query-parametri

Query-parametrin on sisällettävä yhdistelmä osassa A eritellyistä hakuperusteista.

3.2   Discover Metadata -vastaus

3.2.1   Discover Metadata Response -parametri

Discover Metadata Response -parametrin on sisällettävä vähintään kunkin kyselyä vastaavan resurssin INSPIRE-metatietoelementit.

4.   Publish Metadata -toiminto (Julkaise metatiedot)

Publish Metadata -toiminto mahdollistaa resurssien INSPIRE-metatietoelementtien julkaisun hakupalvelussa. Kaksi vaihtoehtoa ovat:

Tarjontatekniikka (Push): mahdollistaa saatavissa olevien resurssien INSPIRE-metatietoelementtien muokkaamisen hakupalvelussa;

Kysyntätekniikka (Pull): mahdollistaa sen, että jäsenvaltion hakupalvelu voi noutaa resurssien INSPIRE-metatietoelementtejä etäsijaintipaikasta.

Palvelun on tuettava ainakin toista näistä vaihtoehdoista.

4.1   Tarjontatekniikka (Push)

4.1.1   Edit Metadata -pyyntö (Muokkaa metatietoja)

4.1.1.1   Edit Metadata Request -parametri

Edit Metadata Request -parametri antaa kaikki tiedot, joita tarvitaan resurssien INSPIRE-metatietoelementtien lisäämiseksi, päivittämiseksi tai poistamiseksi hakupalvelussa.

4.2   Kysyntätekniikka (Pull)

4.2.1   Collect Metadata -pyyntö (Kerää metatiedot)

4.2.1.1   Collect Metadata Request -parametri

Collect Metadata Request -parametri antaa kaikki tiedot etäsijaintipaikasta, jotka vaaditaan resurssien saatavilla olevien metatietojen noutamiseksi. Sen on sisällettävä vähintään käytettäväksi tarkoitetun paikkatietopalvelun INSPIRE-metatietoelementit.

5.   LINK DISCOVERY SERVICE-TOIMINTO (LINKITÄ HAKUPALVELU)

Link Discovery Service -toiminto mahdollistaa ilmoituksen tämän asetuksen mukaisen hakupalvelun saatavuudesta resurssien hakua varten jäsenvaltion hakupalvelun kautta säilyttäen resurssin metatiedot omistajan sijaintipaikassa.

5.1   Link Discovery Service -pyyntö

5.1.1   Link Discovery Service Request -parametri

Link Discovery Service Request -parametrin on annettava kaikki tiedot viranomaisen tai kolmannen osapuolen tämän asetuksen mukaisesta hakupalvelusta, jotta jäsenvaltion hakupalvelu voi saada resurssien metatietoja hakuperusteiden yhdistelmällä viranomaisen tai kolmannen osapuolen hakupalvelusta ja koota niitä yhteen muiden resurssien metatietojen kanssa.


LIITE III

KATSELUPALVELUT

OSA A

Toiminnot

1.   TOIMINTOLUETTELO

Jotta katselupalvelu olisi direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 1 kohdan mukainen, sen on tarjottava tämän liitteen taulukossa 1 luetellut toiminnot.

Taulukko 1

Toiminto

Rooli

Get View Service Metadata (Anna katselupalvelun metatiedot)

Antaa kaikki tarvittavat tiedot palvelusta ja kuvailee palvelun ominaisuudet.

Get Map (Anna kartta)

Tuo kartan, joka sisältää saatavilla olevista paikkatietoaineistoista peräisin olevat sijainti- ja temaattiset tiedot. Tämä kartta on paikkaan sidottu kuva.

Jotta katselupalvelu olisi direktiivin 2007/2/EY 12 artiklan mukainen, sen on tuettava tämän liitteen taulukossa 2 lueteltuja toimintoja.

Taulukko 2

Toiminto

Rooli

Link View Service (Linkitä katselupalvelu)

Mahdollistaa viranomaisen tai kolmannen osapuolen antaman ilmoituksen katselupalvelusta resurssiensa katseluun jäsenvaltion katselupalvelun kautta säilyttäen katselumahdollisuuden viranomaisen tai kolmannen osapuolen sijaintipaikassa.

Kunkin toiminnon pyyntö- ja vastausparametrit täydentävät kunkin toiminnon kuvailun ja ovat erottamaton osa katselupalvelun teknistä määrittelyä.

2.   GET VIEW SERVICE METADATA -TOIMINTO (ANNA KATSELUPALVELUN METATIEDOT)

2.1   Get View Service Metadata -pyyntö

2.1.1   Get View Service Metadata Request -parametri

Get View Service Metadata Request -parametri ilmaisee Get View Service Metadata -vastauksen sisällölle pyydetyn luonnollisen kielen.

2.2   Get View Service Metadata -vastaus

Get View Service Metadata -vastauksen on sisällettävä seuraava parametrijoukko:

View Service Metadata (Katselupalvelun metatiedot);

Operations Metadata (Toimintojen metatiedot);

Language (Kielet);

Layers Metadata (Karttatasojen metatiedot).

2.2.1   View Service Metadata -parametrit

View Service Metadata -parametrien on sisällettävä vähintään katselupalvelun INSPIRE-metatietoelementit.

2.2.2   Operations Metadata -parametrit

Operations Metadata -parametri kuvailee katselupalvelun toiminnot ja sen on sisällettävä vähintään välitettävien tietojen kuvailu ja kunkin toiminnon verkko-osoite.

2.2.3   Languages -parametri

Annettavia parametreja on kaksi:

Response Language -parametri (Vastauksen kieli), joka ilmoittaa Get View Service Metadata -vastauksen parametreissa käytetyn luonnollisen kielen;

Supported Languages -parametri (Tuetut kielet), joka sisältää luettelon tämän palvelun tukemista luonnollisista kielistä.

2.2.4   Layers Metadata -parametrit

Kustakin karttatasosta on tarjottava taulukossa 3 luetellut metatietoelementit.

Taulukko 3

Metatietoelementit

Kuvailu

Resource Title (Resurssin nimi)

Karttatason nimi ihmisten välistä viestintää varten karttatason esittämiseksi esimerkiksi valikossa

Resource Abstract (Resurssin tiivistelmä)

Karttatason tiivistelmä

Keyword (Avainsana)

Lisäavainsanat

Geographic Bounding Box (Sijaintia rajaava suorakaide)

Karttatason kattaman alueen sijaintia rajaava vähimmäissuorakaide kaikissa tuetuissa koordinaattijärjestelmissä

Unique Resource Identifier (Yksilöivä resurssitunniste)

Karttatason luomiseen käytetyn resurssin yksilöivä resurssitunniste

Kullekin karttatasolle on tarjottava taulukossa 4 luetellut karttatasokohtaiset parametrit.

Taulukko 4

Parametri

Kuvailu

Name (Nimi)

Karttatason harmonisoitu nimi

Coordinate Reference Systems (Koordinaattijärjestelmät)

Luettelo niistä koordinaattijärjestelmistä, joissa karttataso on saatavilla

Styles (Tyylit)

Luettelo karttatasolle saatavista esitystyyleistä

Tyylin on koostuttava nimestä ja yksilöivästä tunnisteesta

Legend URL (Selitteen URL-osoite)

Kuhunkin tyyliin, kieleen ja projisointitasoon liittyvän selitteen sijaintiosoite

Dimension Pairs (Projisointitasot)

Ilmaisee tuetut kaksiulotteiset projisointitasot moniulotteisille paikkatietoaineistoille tai -aineistosarjoille

3.   GET MAP -TOIMINTO (ANNA KARTTA)

3.1   Get Map -pyyntö

3.1.1   Get Map -pyynnön parametrit

Get Map -pyynnön tulee tukea parametreja, jotka on lueteltu taulukossa 5.

Taulukko 5

Parametri

Kuvailu

Layers (Karttatasot)

Luettelo karttaan sisällytettävien karttatasojen nimistä

Styles (Tyylit)

Luettelo kussakin karttatasossa käytettävästä tyylistä

Coordinate Reference System (Koordinaattijärjestelmä)

Kartan koordinaattijärjestelmä

Bounding Box (Rajaava suorakaide)

Kaksiulotteisen kartan kulmapisteet valitussa projisointitasossa ja koordinaattijärjestelmässä

Image Width (Kuvan leveys)

Kartan leveys pikseleinä

Image Height (Kuvan korkeus)

Kartan korkeus pikseleinä

Image Format (Kuvan formaatti)

Tuotettavan kuvan formaatti

Language (Kieli)

Vastauksessa käytettävä kieli

Dimension Pair (Projisointitaso)

Kartassa käytettävä kaksiulotteinen projisointitaso esimerkiksi koordinaattiakseli ja aika

4.   LINK VIEW SERVICE -TOIMINTO (LINKITÄ KATSELUPALVELU)

4.1   Link View Service -pyyntö

4.1.1   Link View Service Request -parametri

Link View Service Request -parametrin on annettava kaikki tiedot viranomaisen tai kolmannen osapuolen tämän asetuksen mukaisesta katselupalvelusta, jotta jäsenvaltion katselupalvelu voi noutaa kartan viranomaisen tai kolmannen osapuolen katselupalvelusta ja yhdistää sen muihin karttoihin.

OSA B

Muut ominaisuudet

Katselupalvelulla on oltava seuraavat ominaisuudet.

1.   Koordinaattijärjestelmät

Karttatasoja on voitava katsella samanaikaisesti yhtä koordinaattijärjestelmää käyttäen, ja katselupalvelun on tuettava ainakin direktiivin 2007/2/EY liitteessä I olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja koordinaattijärjestelmiä.

2.   Kuvan formaatti

Katselupalvelun on tuettava ainakin yhtä seuraavista kuvaformaateista:

Portable Network Graphics -formaatti (PNG);

Graphics Interchange Format -formaatti (GIF) ilman pakkausta.


20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 977/2009,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

erään aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Boerenkaas (APT))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on tutkinut asetuksen (EY) N:o 509/2006 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla Alankomaiden esittämän hakemuksen, joka koskee komission asetuksella (EY) N:o 149/2007 (2) hyväksytyn aidon perinteisen tuotteen ”Boerenkaas” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Hakemuksen tarkoituksena on muuttaa eritelmää siten, että jos tuotanto on kausittaista, tarkastukset tehdään kerran joka 6.–8. viikko tuotantojakson aikana. Jos yrityksen Boerenkaas-talonpoikaisjuuston vuosituotanto on alle 25 000 kilogrammaa, tarkastukset tehdään kahdesti vuodessa. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on ehkäistä pienille yrityksille koituvat korkeat tarkastuskustannukset.

(3)

Komissio on tarkastellut kyseistä muutosta ja päättänyt, että se on perusteltu. Koska kyseessä on asetuksen (EY) N:o 509/2006 11 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettu pieni muutos, komissio voi hyväksyä sen turvautumatta saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan aidon perinteisen tuotteen ”Boerenkaas” eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Ajantasaistettu eritelmä on esitetty tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 46, 16.2.2007, s. 18.


LIITE I

Muutetaan aidon perinteisen tuotteen ”Boerenkaas” eritelmä seuraavasti:

Lisätään eritelmän 3.9 kohtaan (Vähimmäisvaatimukset ja erityisluonteen valvontamenettelyt) seuraavat virkkeet:

”Jos tuotanto on kausittaista, tarkastukset tehdään kerran joka kuudes–kahdeksas viikko tuotantojakson aikana. Jos yrityksen Boerenkaas-talonpoikaisjuuston vuosituotanto on alle 25 000 kilogrammaa, tarkastukset tehdään kahdesti vuodessa.”


LIITE II

”3.   Ajantasaistettu eritelmä

3.1   Rekisteröitävä nimi (rekisteröitävät nimet) (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 2 artikla)

’Boerenkaas’ (ainoastaan hollannin kielellä)

3.2   Nimi on

itsessään erityinen

Image

maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonnetta ilmaiseva

Nimi ’Boerenkaas’ liittyy erityisesti perinteisesti maatilalla käsittelemättömästä maidosta valmistettuun tuotteeseen; pääosa maidosta saadaan tilan omasta karjasta. Ilmaisu ’Boeren’ viittaa talonpoikiin, joten Boerenkaas on maatilalla valmistettu talonpoikaisjuusto.

3.3   Asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohdan mukainen nimen varaaminen

Image

Rekisteröintiin liittyy nimen varaaminen

Rekisteröintiin ei liity nimen varaamista

3.4   Tuotelaji [liitteen II mukaisesti]

Luokka 1.3 –

Juustot

3.5   Sen maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 1 kohta)

Boerenkaas-talonpoikaisjuusto valmistetaan maatilalla käsittelemättömästä maidosta, joka on peräisin lehmistä, vuohista, lampaista tai puhvelilehmistä. Boerenkaas-talonpoikaisjuuston rasvapitoisuus vaihtelee valmistukseen käytetyn maidon rasvapitoisuuden mukaan.

Juusto voi sisältää kuminaa tai muita siemeniä, yrttejä ja/tai mausteita. Juuston vanhetessa ja kypsyessä sen rakenne muuttuu kiinteämmäksi ja kuivemmaksi, jolloin voidaan puhua kovasta juustosta.

Tuotteiden nimiä ovat esimerkiksi Goudse Boerenkaas, Goudse Boerenkaas met kruiden, Edammer Boerenkaas, Leidse Boerenkaas, Boerenkaas van geitenmelk ja Boerenkaas van schapenmelk.

3.6   Sen tuotantomenetelmän kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 2 kohta)

Käytettävä raaka-aine voi olla

a)

käsittelemätön maito;

b)

kerma tai osittain tai kokonaan kuorittu maito, joka saadaan suoraan kohdassa a mainitusta maidosta;

c)

vesi.

Raaka-aineena käytettävää maitoa ei saa käsitellä yli 40 °C:n lämmössä, ja fosfataasiaktiviteetin on oltava sama kuin raaka-aineena käytettävässä käsittelemättömässä maidossa.

Maito on valmistettava juustoksi 40 tunnin sisällä lypsämisestä.

Lisä- ja apuaineet

a)

maitohappoa, propionihappoa ja aromeja muodostavat mikro-organismiviljelmät (jotka eivät ole geneettisesti muunneltuja);

b)

juoksute (meijerituotteista annetun elintarvikeasetuksen 5 artiklan a alakohdan mukaisesti määriteltynä);

c)

kalsiumkloridi;

d)

natriumnitraatti;

e)

siemenet, yrtit ja/tai mausteet;

f)

natriumkloridi (suolavedessä).

Valmistusmenetelmä

Käsittelemätön maito juoksutetaan 40 tunnin sisällä lypsämisestä noin 30 °C:n lämpötilassa.

Hapatebakteerien sekoitus saa aikaan happamoitumisen.

Kun hera- ja juustomassasekoitus on leikattu, sekoitettu ja kun osa herasta on valutettu, se pestään kerran tai kahdesti kuumalla vedellä, jolloin hera- ja juustomassasekoituksen lämpötila nostetaan korkeintaan 37 celsiusasteeseen.

Kun juustomassa on käsitelty, se siirretään juustomuotteihin.

Ennen puristamista tai sen aikana juuston pintaan painetaan kaseiinimerkki, jossa on ilmoitettu ainakin juuston nimi (Boerenkaas), jota voidaan täydentää ilmoittamalla käytetyn maidon laji.

Kun juusto on puristunut ja hapattunut muutamien tuntien ajan, se suolataan suolaliuoksessa, joka sisältää 18–22 prosenttia ruokasuolaa (natriumkloridia).

Juustoa kypsytetään maatilalla ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen vähintään 13 päivää lämpötilassa, joka on vähintään 12 °C.

Tyypillisen maun saamiseksi juustoa kypsytetään vielä maatilan tai juustomyymälän kypsytystilassa. Tämän kypsytysprosessin kesto vaihtelee muutamista viikoista yli vuoteen.

3.7   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 3 kohta)

Boerenkaas-talonpoikaisjuusto valmistetaan maatilalla käsittelemättömästä maidosta, joka on peräisin lehmistä, vuohista, lampaista tai puhvelilehmistä. Vähintään puolet maidosta on saatava omasta karjasta. Lisäksi saadaan ostaa enintään kahden lypsykarjatilan tuottamaa maitoa, mutta ostettu määrä ei saa ylittää kokonaisuudessaan oman yrityksen tuotantoa.

Yhteenveto Boerenkaas-talonpoikaisjuuston tyypillisistä ominaisuuksista ja koostumuksesta

Ominaisuudet

Goudse Boerenkaas

Leidse Boerenkaas

Edammer Boerenkaas

Boerenkaas (van geitenmelk), Boerenkaas (van schapenmelk) Boerenkaas (van buffelmelk)

Raaka-aine

lehmänmaito

lehmänmaito

lehmänmaito

vuohenmaito, lampaanmaito, puhvelinmaito

Muoto

Goudan malli (matala lieriö, joka pyöristyy pystyreunoja kohti)

Leidenin malli (matala lieriö, joka kaartuu kulmikkaasti pystyreunoja kohti)

pallo tai kiekko

 

Kuori

valkoinen tai kellertävä, mahdollisesti vahakuorinen

punainen, mahdollisesti vahakuorinen

valkoinen tai kellertävä, mahdollisesti vahakuorinen

valkoinen tai kellertävä, mahdollisesti vahakuorinen

Rakenne

vaihtelee kiinteästä joustavaan ja levitettävään

vaihtelee kiinteästä kovaan, leikattava

vaihtelee joustavasta kiinteään tai kovaan, leikattava

vaihtelee kiinteästä joustavaan ja levitettävään

Reikien muodostus

tasaisin välein koko juustossa, reikien halkaisija n. 2–15 mm, halkeamia (pituus yli 1 cm) ei ole

pieni määrä pieniä valmistuksen aikana syntyneitä reikiä tasaisin välein koko juustossa, reikien halkaisija 1–3 mm, ei halkeamia

pieni määrä reikiä tasaisin välein koko juustossa, reikien halkaisija 2–8 mm, ei halkeamia

reikiä tasaisin välein koko juustossa tai umpinainen rakenne

pH

12 päivän jälkeen 5,20–5,40

12 päivän jälkeen 5,20–5,30

12 päivän jälkeen 5,20–5,30

12 päivän jälkeen 5,10–5,30

Kuiva-aineen rasvapitoisuus (%)

täysrasvainen, vähintään 48 %

30+, kuiva-aineen rasvapitoisuus yli 30 % ja alle 35 % tai 35+, kuiva-aineen rasvapitoisuus yli 35 % ja alle 40 %

40+, kuiva-aineen rasvapitoisuus yli 40 % ja alle 45 %

vähintään 45 % +

Enimmäiskos-teuspitoisuus

42,5 % (12 päivää valmistuksen jälkeen)

45 % (12 päivää valmistuksen jälkeen)

47 % (12 päivää valmistuksen jälkeen)

46 % (12 päivää valmistuksen jälkeen)

Suolapitoisuus (%)

kuivan juuston suolapitoisuus 0,4–4 %

kuivan juuston suolapitoisuus 0,4–4 %

kuivan juuston suolapitoisuus 0,4–5 %

kuivan juuston suolapitoisuus 0,4–4 %

Lisäaineet

mahdollisesti kumina, siemenet, yrtit ja/tai mausteet

kumina

mahdollisesti kumina

mahdollisesti siemenet, yrtit ja/tai mausteet

Vähimmäis-kypsymisaika

13 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen

13 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen

13 päivää ensimmäisen valmistus-päivän jälkeen

13 päivää ensimmäisen valmistuspäivän jälkeen

Alin mahdolli-nen kypsytys-lämpötila

12 °C

12 °C

12 °C

12 °C

Fosfataasi-aktiviteetti

arvo on normaali käsittelemättömälle maidolle

arvo on normaali käsittelemättö-mälle maidolle

arvo on nor-maali käsitte-lemättömälle maidolle

arvo on normaali käsittelemättömälle maidolle

3.8   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen perinteinen luonne (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 4 kohta)

Nimi ’Boerenkaas’ liittyy erityisesti tuotteeseen, joka valmistetaan perinteisesti maatilalla käsittelemättömästä, tilan omasta lypsykarjasta saadusta maidosta.

Vuoteen 1874 asti kaikki maito käsiteltiin maatiloilla. Sen jälkeen alettiin vähitellen siirtyä maidon teolliseen käsittelyyn. Juuston valmistukseen käytettävää maitoa alettiin pastöroida 1900-luvun alkuvuosina. Pastöroinnin seurauksena teollisesti valmistetun juuston luonne muuttui. Maatiloilla jatkettiin käsityönä tapahtuvaa maidon käsittelyä.

Maidossa luonnostaan esiintyvien entsyymien, tarkemmin sanoen maitolipaasin sekä lypsämisen aikana ja sen jälkeen maitoon siirtyvien bakteerien ansiosta käsittelemättömästä maidosta valmistetun juuston maku on voimakkaampi. Makua pidetään täyteläisempänä, voimakkaampana ja väkevämpänä. Monien kuluttajien mielestä juuri tämä erottaa aidon Boerenkaas-talonpoikaisjuuston tehdasvalmisteisesta juustosta. Maku voimistuu kypsymisajan pidentyessä.

Vuonna 1982 laadittiin uudet säännökset juustotuotteita koskevan päätöksen perusteella, joka perustui lakiin maataloustuotteiden laadusta. Nämä säännökset koskevat juuston laatua, maidon alkuperää ja valmistustapaa. Niihin liittyvä valtion tarkastusmerkki on takeena siitä, että talonpoikaisjuusto valmistetaan maatilalla käsittelemättömästä maidosta, jota on säilytetty vain lyhyen aikaa ja joka on peräisin pääosin tilan omasta karjasta.

Tämä lainsäädäntö antaa mahdollisuuden käyttää lehmänmaidon lisäksi vuohen-, lampaan- tai puhvelilehmän maitoa ja valmistaa juustoa käsittelemättömästä maidosta, jonka rasvapitoisuus on alhaisempi.

Edellä kuvatusta käyvät selvästi ilmi raaka-aineiden erityisominaisuudet ja juuston valmistustapa.

3.9   Erityisluonnetta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarkastusmenettelyt (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 4 artikla)

Boerenkaas-talonpoikaisjuustoon, joka on neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 mukainen aito perinteinen tuote, sovelletaan tämän eritelmän mukaisia vaatimuksia, jotka on esitetty kohdassa 3.6 (Sen tuotantomenetelmän kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan) ja kohdassa 3.7 (Maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne – asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 3 kohta).

Tuoreen, käsittelemättömän maidon (ei yli 40 tuntia vanhempaa) ja kaseiinimerkin käyttö tarkastetaan jokaisella tilalla kerran 6–8 viikossa. Kerran vuodessa tarkastetaan hallinnollisesti, miltä tiloilta käytetty maito on peräisin. Koostumusvaatimuksia koskeva tarkastus kattaa kuiva-aineen rasvapitoisuuden, kosteuspitoisuuden ja suolapitoisuuden, jotka tarkastetaan samaan aikaan joka 6.–8. viikko (1).

Tämän lisäksi tarkastusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa erilaisten talonpoikaisjuustojen muiden, kohdassa 3.7 olevassa taulukossa kuvattujen tyypillisten ominaisuuksien säilyminen. Tämä tarkastus tapahtuu silmämääräisesti samaan aikaan kerran 6–8 viikossa.


(1)  Jos Boerenkaas-talonpoikaisjuuston tuotanto on kausittaista, tarkastukset tehdään kerran joka 6.–8. viikko tuotantojakson aikana. Jos yrityksen Boerenkaas-talonpoikaisjuuston vuosituotanto on alle 25 000 kilogrammaa, tarkastukset tehdään kahdesti vuodessa.”


DIREKTIIVIT

20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/25


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/114/EY,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 87/372/ETY (3), jota on täydennetty yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitetusta käyttöönotosta yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla neuvoston suosituksella (4) ja yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen digitaalisen solukkojärjestelmäisen matkaviestinliikenteen (GSM) yhteensovitetun käyttöönoton viimeisestä vaiheesta yhteisössä 14 päivänä joulukuuta 1990 annetulla neuvoston päätöslauselmalla (5), tunnustetaan tarve hyödyntää nykyaikaisten televerkkojen ja erityisesti päätelaitteen radio-osan tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti, mikä on yhteisön edun mukaista sen taloudellisen kehittämisen kannalta. Yleisesti on myös tunnustettu, että siirtyminen toisen sukupolven solukkojärjestelmäiseen digitaaliseen matkaviestinjärjestelmään antoi ainutlaatuisen mahdollisuuden muodostaa todella yleiseurooppalaiset matkaviestinyhteydet.

(2)

Taajuusalueet 890–915 MHz ja 935–960 MHz oli varattu julkiselle yleiseurooppalaiselle solukkojärjestelmäiselle digitaaliselle matkaviestinpalvelulle GSM:lle, jota oli tarjottava kaikissa jäsenvaltioissa yhteisten eritelmien mukaisesti. Tämän jälkeen niin kutsuttu laajennettu taajuusalue (880–890 MHz ja 925–935 MHz) saatiin GSM-käyttöön, ja yhdessä nämä taajuusalueet tunnetaan 900 MHz:n taajuusalueena.

(3)

Vuoden 1987 jälkeen on kehitetty uusia digitaalisia viestintäteknologioita, jotka pystyvät tarjoamaan innovatiivisia yleiseurooppalaisia sähköisiä viestintäpalveluja, jotka voivat käyttää 900 MHz:n taajuusaluetta GSM:n rinnalla teknologian osalta aiempaa neutraalimman sääntelyn ansiosta. Tällä 900 MHz:n taajuusalueella on hyvät etenemisominaisuudet, koska se voi kattaa suurempia etäisyyksiä kuin korkeammat taajuusalueet ja sen avulla voidaan myös tarjota nykyaikaisia puheensiirto-, data- ja multimediapalveluja harvaanasutuille alueille ja maaseudulle.

(4)

Jotta voitaisiin edistää sekä sisämarkkinoiden tavoitteiden että 1 päivänä kesäkuuta 2005 päivätyn komission tiedonannon ”i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” mukaisten tavoitteiden saavuttamista, samalla kun GSM olisi edelleen kaikkien käytettävissä Euroopassa, ja jotta kilpailu voitaisiin maksimoida tarjoamalla käyttäjille laaja palvelu- ja teknologiavalikoima, 900 MHz:n taajuusalueen käytön olisi oltava mahdollista muille teknologioille muiden yhteensopivien ja kehittyneiden yleiseurooppalaisten palvelujen tarjoamiseksi GSM:n rinnalla.

(5)

Sisämarkkinoita koskeva strategisesti merkittävä kysymys on 900 MHz:n taajuusalueen tuleva käyttö ja erityisesti se, kuinka kauan GSM säilyy viiteteknologiana tekniselle rinnakkaiselolle tällä taajuusalueella. Sitä olisi tarkasteltava yhdessä langattomien liittymien käyttömahdollisuuksia yhteisössä koskevien muiden kysymysten kanssa tulevissa radiotaajuuspoliittisissa ohjelmissa, jotka on määrä hyväksyä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (6) (puitedirektiivi) mukaisesti. Näissä ohjelmissa vahvistetaan poliittiset suuntaviivat ja tavoitteet radiotaajuuksien käytön strategiselle suunnittelulle tiiviissä yhteistyössä radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän (RSPG) kanssa, joka on perustettu komission päätöksellä 2002/622/EY (7).

(6)

Kilpailu saattaisi 900 MHz:n taajuusalueen käytön vapauttamisen seurauksena vääristyä. Erityisesti sellaiset matkaviestinoperaattorit, joille ei ole osoitettu taajuusaluetta 900 MHz:n taajuusalueella, voisivat joutua kärsimään korkeammista kustannuksista ja pienemmästä tehokkuudesta verrattuna niihin operaattoreihin, jotka voivat tarjota kolmannen sukupolven palveluja kyseisellä taajuusalueella. Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän ja erityisesti sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (8) (valtuutusdirektiivi) nojalla jäsenvaltiot voivat muuttaa ja/tai tarkastella uudelleen taajuusalueiden käyttöoikeuksia, ja niillä on siten välineet, joilla mahdollisiin vääristymisiin voidaan tarvittaessa puuttua.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi saatettava direktiivi 87/372/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, osaksi kansallista lainsäädäntöään kuuden kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. Vaikka tämä ei sinänsä edellytä, että jäsenvaltioiden olisi muutettava nykyisiä käyttöoikeuksia tai käynnistettävä lupamenettely, jäsenvaltioiden on noudatettava direktiivin 2002/20/EY vaatimuksia heti, kun 900 MHz:n taajuusalue on tämän direktiivin mukaisesti annettu käyttöön. Niin tehdessään jäsenvaltioiden olisi erityisesti tutkittava, voisiko tämän direktiivin täytäntöönpano vääristää kilpailua kyseisillä matkaviestinmarkkinoilla. Jos ne tulevat siihen tulokseen, että näin voi tapahtua, niiden olisi harkittava, onko objektiivisesti katsoen perusteltua ja oikeasuhteista muuttaa niiden operaattorien käyttöoikeuksia, joille on annettu 900 MHz:n taajuusalueen käyttöoikeus, ja niiden olisi tarkasteltava ja jaettava tällaisia oikeuksia uudelleen tällaisiin vääristymiin puuttumiseksi silloin kun se on oikeasuhteista. Ennen kuin tällaisista toimista päätetään, olisi asiasta aina järjestettävä julkinen kuuleminen.

(8)

Tämän direktiivin mukaisesti käyttöön annettavat taajuusalueet olisi jaettava avoimesti ja siten, että voidaan varmistaa, että kilpailu ei vääristy kyseisillä markkinoilla.

(9)

Jotta muut järjestelmät voisivat toimia GSM-järjestelmien rinnalla samalla taajuusalueella, olisi häiriöitä torjuttava sellaisilla teknisillä käyttöehdoilla, joita sovelletaan muihin 900 MHz:n taajuusaluetta käyttäviin teknologioihin kuin GSM:ään.

(10)

Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (9) (radiotaajuuspäätös) nojalla komissio voi hyväksyä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä varmistaakseen radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat yhdenmukaistetut ehdot.

(11)

Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi (CEPT) on laatinut komission pyynnöstä teknisiä raportteja, joissa osoitetaan, että UMTS-järjestelmät (Universal Mobile Telecommunications System) voisivat toimia GSM-järjestelmien rinnalla 900 MHz:n taajuusalueella. Tämä 900 MHz:n taajuusalue olisi sen vuoksi avattava UMTS:lle, joka on järjestelmä, joka voi toimia GSM-järjestelmien rinnalla, sekä muille järjestelmille, heti kun voidaan osoittaa, että ne voivat toimia GSM-järjestelmien rinnalla, noudattamalla radiotaajuuspäätöksessä säädettyä menettelyä, jolla vahvistetaan yhdenmukaiset ehdot radiotaajuuksien saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle. Jos jäsenvaltio päättää myöntää käyttöoikeuksia UMTS 900 -eritelmää käyttäville järjestelmille, radiotaajuuspäätöksen soveltamisella ja direktiivin 2002/21/EY säännöksillä varmistetaan, että kyseisiä järjestelmiä suojellaan muiden toiminnassa olevien järjestelmien aiheuttamilta häiriöiltä.

(12)

Olisi varmistettava tässä direktiivissä säänneltyjen taajuusalueiden käyttäjien ja naapuritaajuusalueiden nykyisten käyttäjien välinen asianmukainen suoja. Lisäksi olisi otettava huomioon yli 960 MHz:n taajuuksilla toimivat mahdolliset ilmailuviestintäjärjestelmät, jotka edistävät yhteisön politiikan tavoitteiden saavuttamista tällä sektorilla. CEPT on antanut asiaa koskevaa teknistä asiantuntija-apua.

(13)

Sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden edistämiseksi olisi lisättävä joustavuutta taajuusalueiden hallinnoinnissa ja taajuuksien saatavuudessa. Tämän vuoksi 900 MHz:n taajuusalueen olisi oltava avoin muille järjestelmille muiden yleiseurooppalaisten palvelujen tarjoamista varten heti kun voidaan osoittaa, että kyseiset järjestelmät voivat toimia GSM-järjestelmien rinnalla.

(14)

Jotta 900 MHz:n taajuusalueella voitaisiin käyttää GSM-järjestelmien rinnalla myös uusia digitaalisia teknologioita, direktiiviä 87/372/ETY olisi muutettava eikä kyseistä taajuusaluetta saisi enää varata yksinomaan GSM:lle,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 87/372/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 87/372/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava 880–915 MHz:n ja 925–960 MHz:n taajuusalueet (900 MHz:n taajuusalue) GSM- ja UMTS-järjestelmien sekä sähköisten viestintäpalveluiden tarjontaan pystyvien muidenkin sellaisten maanpäällisten järjestelmien käyttöön, jotka voivat toimia GSM:n rinnalla, Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (10) (radiotaajuuspäätös) nojalla hyväksyttävien teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

2.   Pannessaan tämän direktiivin täytäntöön jäsenvaltioiden on tutkittava, voiko 900 MHz:n taajuusalueen nykyinen varaaminen jäsenvaltion alueella toimiville kilpaileville matkaviestinoperaattoreille vääristää kilpailua kyseisillä matkaviestinmarkkinoilla, ja niiden on puututtava tällaisiin vääristymiin sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (11) (valtuutusdirektiivi) 14 artiklan mukaisesti, silloin kun se on perusteltua ja oikeasuhtaista.

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

’GSM-järjestelmällä’ sähköisen viestinnän verkkoa, joka noudattaa ETSI:n julkaisemia GSM-standardeja, erityisesti standardeja EN 301502 ja EN 301511;

b)

’UMTS-järjestelmällä’ sähköisen viestinnän verkkoa, joka noudattaa ETSI:n julkaisemia UMTS-standardeja, erityisesti standardeja EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 ja EN 301 908-11.”

3)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 9 päivänä toukokuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säädökset sekä kyseisiä säädöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.”

4)

Poistetaan 4 artikla.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  Lausunto annettu 25. helmikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 6. toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. heinäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 196, 17.7.1987, s. 85.

(4)  EYVL L 196, 17.7.1987, s. 81.

(5)  EYVL C 329, 31.12.1990, s. 25.

(6)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(7)  EUVL L 198, 27.7.2002, s. 49.

(8)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.

(9)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(10)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(11)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Euroopan parlamentti ja neuvosto

20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/28


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä syyskuuta 2009,

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(2009/764/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi irtisanotuille työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)

Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(3)

Espanja esitti 29 päivänä joulukuuta 2008 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi tekstiiliteollisuuden irtisanomisten vuoksi. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 3 306 750 euroa.

(4)

Portugali esitti 23 päivänä tammikuuta 2009 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi tekstiiliteollisuuden irtisanomisten vuoksi. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 832 800 euroa.

(5)

Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja Espanjan ja Portugalin hakemusten mukaisesti,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2009 otetaan käyttöön Euroopan globalisaatiorahaston varoja 4 139 550 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


Komissio

20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä lokakuuta 2009,

verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/62/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla esitetystä Ranskan hakemuksesta soveltaa ajoneuvoverosääntöjä koskevaa poikkeusta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7761)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/765/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä 17 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/62/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 1999/62/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla jäsenvaltiot saavat soveltaa alennettuja määriä tai poikkeuksia ajoneuvoihin, joita käytetään ainoastaan satunnaisesti ne rekisteröineen jäsenvaltion yleisillä teillä ja joita käyttävät sellaiset luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden päätoimi ei ole tavaraliikenteen harjoittaminen, jos näillä ajoneuvoilla suoritetut kuljetukset eivät vääristä kilpailua. Tällaiset alennukset ja poikkeukset edellyttävät komission hyväksyntää.

(2)

Ranska on hakenut komissiolta lupaa jatkaa 31 päivään joulukuuta 2014 sille komission päätöksellä 2005/449/EY (2) myönnettyä direktiivin 1999/62/EY mukaista ajoneuvoveroa koskevaa poikkeusta, joka koskee vähintään 12 tonnin painoisia ajoneuvoja, joita käytetään yksinomaan julkisissa rakennustöissä ja teollisuusrakentamisessa Ranskassa.

(3)

Direktiivin 1999/62/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, koska tällaisia ajoneuvoja ei käytetä pysyvästi julkisilla teillä eikä tavaraliikenteen harjoittamiseen ja koska ajoneuvoveroa koskevan poikkeuksen myöntäminen niille ei vääristä kilpailua, sillä niissä voidaan kuljettaa ainoastaan ajoneuvoihin pysyvästi asennettua, sellaisenaan käytettävää laitteistoa.

(4)

Jotta komissio voi tarkastella uudelleen ajoneuvoverosääntöjä koskevaa poikkeusta, hyväksyntä olisi myönnettävä rajoitetuksi ajaksi.

(5)

Sen vuoksi Ranskan hakema poikkeus olisi hyväksyttävä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissio hyväksyy direktiivin 1999/62/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla 31 päivään joulukuuta 2014 ajoneuvoveroa koskevan poikkeuksen seuraaville vähintään 12 tonnin painoisille ajoneuvoille, joita käytetään yksinomaan julkisissa rakennustöissä ja teollisuusrakentamisessa Ranskassa:

1.

autoalustaiset itseliikkuvat nosturit ja trukit (kalusto kiinnitetty autoalustalle);

2.

autoalustalle pysyvästi kiinnitetyt, siirrettävät pumput ja pumppuasemat;

3.

autoalustalle pysyvästi kiinnitetyt siirrettävät, moottoroidut kompressorikalustot;

4.

autoalustalle pysyvästi kiinnitetyt betoninsekoittimet ja betonipumput (ei betonin kuljetukseen tarkoitetut betonirummut);

5.

autoalustalle pysyvästi kiinnitetyt siirrettävät generaattorikalustot;

6.

autoalustalle pysyvästi kiinnitetyt siirrettävät porauskalustot.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42.

(2)  EUVL L 158, 21.6.2005, s. 23.


20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/32


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä lokakuuta 2009,

taajuusalueiden 900 MHz ja 1 800 MHz käytön yhdenmukaistamisesta yleiseurooppalaisten sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan yhteisössä pystyviä maanpäällisiä järjestelmiä varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7801)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/766/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY, jäljempänä ’radiotaajuuspäätös’ (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Taajuusalueet 890–915 ja 935–960 MHz on varattu kaikissa jäsenvaltioissa tarjottavalle yhteisen spesifikaation mukaiselle yleiseurooppalaiselle solukkojärjestelmäiselle yleiselle digitaaliselle matkaviestinpalvelulle, joka määritellään 25 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa neuvoston direktiivissä 87/372/ETY taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä (2). Direktiiviä on täydennetty yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitetusta käyttöönotosta yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla neuvoston suosituksella (3) ja yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen digitaalisen solukkojärjestelmäisen matkaviestinliikenteen (GSM) yhteensovitetun käyttöönoton viimeisestä vaiheesta yhteisössä 14 päivänä joulukuuta 1990 annetulla neuvoston päätöslauselmalla (4).

(2)

Direktiiviä 87/372/ETY on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/114/EY (5), jolla taajuusalueet 880–915 MHz ja 925–960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) avataan UMTS:lle (Universal Mobile Telecommunications System) sekä muille sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan pystyville ja GSM:n (Global System for Mobile) kanssa rinnakkain toimiville maanpäällisille järjestelmille päätöksen N:o 676/2002/EY nojalla vahvistettavien teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti. Siksi olisi vahvistettava tekniset toimenpiteet GSM:n ja muiden järjestelmien rinnakkaiskäytön mahdollistamiseksi 900 MHz:n taajuusalueella.

(3)

Taajuusalueet 1 710–1 785 MHz ja 1 805–1 880 MHz (1 800 MHz:n taajuusalue) on osoitettu GSM:n toimintaa varten, ja ne ovat tällä hetkellä käytössä GSM-järjestelmissä kaikkialla Euroopassa. Myös 1 800 MHz:n taajuusalue olisi avattava samoin ehdoin kuin 900 MHz:n taajuusalue muille sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan pystyville maanpäällisille järjestelmille, jotka voivat toimia rinnakkain GSM:n kanssa.

(4)

GSM:n nykyinen käyttö 1 800 MHz:n taajuusalueella olisi suojattava koko yhteisössä niin kauan kuin tälle palvelulle on kohtuullisen paljon kysyntää, samalla tavoin kuin GSM:n käyttö on suojattu 900 MHz:n taajuusalueella direktiivillä 87/372/ETY.

(5)

Komissio antoi radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 2 kohdan nojalla 5 päivänä heinäkuuta 2006 Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssille, jäljempänä ’CEPT’, toimeksiannon vahvistaa WAPECSin (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) yhteydessä käsitellyille taajuusalueille, joihin kuuluvat taajuusalueet 900 MHz ja 1 800 MHz, mahdollisimman vähän rajoittavat tekniset käyttöehdot.

(6)

Neutraalius käytetyn teknologian tai tarjottavan palvelun suhteen on poliittinen tavoite, jolle jäsenvaltiot antavat tukensa radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän, jäljempänä ’RSPG-ryhmä’, WAPECS-lausunnossa 23 päivänä marraskuuta 2005 taajuuksien käytön joustavoittamiseksi. RSPG-ryhmän WAPECS-lausunnon mukaan näitä poliittisia tavoitteita ei pitäisi ottaa käyttöön yhtäkkiä vaan asteittain markkinahäiriöiden välttämiseksi. Komissio esitti taajuuksien käytön joustavoittamista koskevan kantansa tiedonannossaan ”Joustavuudella vauhtia taajuuksien saantiin langattomille sähköisille viestintäpalveluille” (6), jossa korostetaan muun muassa tarvetta löytää johdonmukainen ja oikeasuhteinen ratkaisu toisen ja kolmannen sukupolven matkaviestinnän taajuuksille otettaessa sähköisten viestintäpalvelujen alalla käyttöön joustavampaa taajuuspolitiikkaa.

(7)

Tällä hetkellä GSM:n käytössä oleva 1 800 MHz:n taajuusalue olisi siksi osoitettava GSM:lle sekä muille sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan pystyville ja GSM-järjestelmien kanssa rinnakkain toimiville maanpäällisille järjestelmille samalla tavoin kuin 900 MHz:n taajuusalue on avattu niiden käyttöön direktiivillä 87/372/ETY. Jäsenvaltioiden olisi toteuttava kaikki tarvittavat toimenpiteet GSM-järjestelmien toiminnan jatkuvuuden suojaamiseksi haitallisilta häiriöiltä.

(8)

Kaikkien muiden taajuusalueilla 900 MHz ja 1 800 MHz käytettävien järjestelmien osalta on tarpeen varmistaa tekninen yhteensopivuus sellaisten naapuriverkkojen kanssa, joita muut oikeudenhaltijat käyttävät näillä taajuusalueilla, samoin kuin taajuusalueiden 900 ja 1 800 MHz naapuritaajuuksien käytön kanssa.

(9)

Radiotaajuuspäätöksen mukaisten yhdenmukaistamistoimenpiteiden yhteydessä tekninen yhteensopivuus osoitetaan CEPT:n komission toimeksiannon nojalla tekemillä yhteensopivuustutkimuksilla. Näiden tutkimusten avulla olisi voitava määritellä tarvittavat tekniset edellytykset, joilla voidaan varmistaa yhä useampien, sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan pystyvien maanpäällisten järjestelmien rinnakkaistoiminta. Tällaisista teknisesti yhteensopivista järjestelmistä olisi laadittava luettelo, jota komission olisi radiotaajuuskomitean avustuksella tarpeen mukaan muutettava WAPECS-periaatteiden mukaisesti lisäämällä ajan mittaan sellaisten järjestelmien määrää, joilla on yhdenmukaiset edellytykset käyttää 900 MHz:n ja 1 800 MHz:n taajuusalueita.

(10)

CEPT on todennut teknisten selvitysten, erityisesti CEPT:n sähköisen viestinnän komitean (ECC) laatimien raporttien 82 ja 96 sekä 5 päivänä heinäkuuta 2006 saamaansa toimeksiantoon liittyvän CEPT-raportin 19 perusteella, että UMTS/900/1 800-verkkoja voidaan ottaa käyttöön kaupunki-, taajama- ja maaseutualueilla GSM/900/1 800-verkkojen rinnalle soveltamalla asianmukaista kantoaaltotaajuuksien erottelua.

(11)

CEPT:lle annetun toimeksiannon tuloksia olisi sovellettava yhteisössä, ja jäsenvaltioiden olisi pantava ne viipymättä täytäntöön ottaen huomioon markkinoiden kysyntä UMTS:n käyttöönottamiseksi näillä taajuuksilla. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että UMTS-järjestelmässä tarjotaan riittävä suoja naapuritaajuuksien järjestelmille.

(12)

Jotta voidaan lisätä joustavuutta säilyttäen kuitenkin samalla koko Euroopan kattavat yhdenmukaistettujen taajuuksien sähköiset viestintäpalvelut, jäsenvaltioilla olisi oltava valtuudet ottaa taajuusalueilla 900 ja 1 800 MHz käyttöön GSM:n ja sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan pystyvien muiden määriteltyjen maanpäällisten järjestelmien lisäksi myös muita järjestelmiä, edellyttäen, että ne voivat varmistaa tällaisten maanpäällisten järjestelmien rinnakkaistoiminnan.

(13)

Radiotaajuuksien tekninen hallinnointi käsittää radiotaajuuksien yhdenmukaistamisen ja osoittamisen eri käyttötarkoituksiin. Yhdenmukaistamisessa olisi noudatettava yhteisön tasolla määriteltyjä yleisiä poliittisia periaatteita. Radiotaajuuksien tekniseen hallinnointiin eivät kuitenkaan kuulu taajuuksien jakamista ja toimilupia koskevat menettelyt (näiden aikataulu mukaan luettuna) eikä siitä päättäminen, käytetäänkö radiotaajuuksien jakamiseksi tarjouskilpailuun perustuvia valintamenettelyjä.

(14)

Tämänhetkiset kansalliset erot saattavat johtaa kilpailun vääristymiseen. Nykyinen sääntelykehys tarjoaa jäsenvaltioille välineet tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi oikeasuhteisella, syrjimättömällä ja puolueettomalla tavalla noudattaen yhteisön lainsäädäntöä, kuten direktiiviä 87/372/ETY, sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/20/EY (7) (valtuutusdirektiivi) sekä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/21/EY (8) (puitedirektiivi).

(15)

Taajuusspektrin käyttöön sovelletaan kansanterveyden suojelua koskevan yhteisön lainsäädännön vaatimuksia ja erityisesti terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/40/EY (9) (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) sekä väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta 12 päivänä heinäkuuta 1999 annettua neuvoston suositusta 1999/519/EY (10). Terveydensuojelun varmistamiseksi radiolaitteiden on oltava radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY (11) keskeisten vaatimusten mukaisia.

(16)

Jotta taajuusalueiden 900 MHz ja 1 800 MHz tehokas käyttö varmistettaisiin myös pitkällä aikavälillä, viranomaisten olisi tehtävä lisää selvityksiä, joiden avulla voidaan lisätä tehokkuutta ja innovatiivista käyttöä. Nämä tutkimukset samoin kuin CEPT:n lisätoimeksiantojen perusteella tekemät tutkimukset, joiden pohjalta tätä päätöstä on tarkoitus tarkastella uudelleen muiden teknologioiden sisällyttämiseksi siihen, voivat osoittaa, että myös muut järjestelmät kuin GSM ja UMTS pystyvät tarjoamaan maanpäällisiä, kattavuudeltaan yleiseurooppalaisia sähköisiä viestintäpalveluja sekä varmistamaan asianmukaisin keinoin teknisen yhteensopivuuden GSM:n ja UMTS:n kanssa.

(17)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen tavoitteena on yhdenmukaistaa taajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat tekniset edellytykset taajuusalueella 900 MHz direktiivin 87/372/ETY mukaisesti ja taajuusalueella 1 800 MHz sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan pystyviä maanpäällisiä järjestelmiä varten.

2 artikla

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’GSM-järjestelmällä’ tarkoitetaan sähköisen viestinnän verkkoa, joka noudattaa ETSI:n julkaisemia GSM-standardeja, erityisesti standardeja EN 301 502 ja EN 301 511;

b)

’taajuusalueella 900 MHz’ tarkoitetaan taajuusalueita 880–915 MHz ja 925–960 MHz;

c)

’taajuusalueella 1 800 MHz’ tarkoitetaan taajuusalueita 1 710–1 785 MHz ja 1 805–1 880 MHz.

3 artikla

Direktiivin 87/372/ETY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan pystyvät maanpäälliset järjestelmät, jotka voivat toimia GSM-järjestelmien rinnalla taajuusalueella 900 MHz, luetellaan liitteessä. Niihin sovelletaan liitteessä vahvistettuja ehtoja ja täytäntöönpanon määräaikoja.

4 artikla

1.   Taajuusalue 1 800 MHz on osoitettava GSM-järjestelmille ja annettava niiden saataville viimeistään 9 päivänä marraskuuta 2009.

2.   Taajuusalue 1 800 MHz on osoitettava liitteessä luetelluille muille sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan pystyville maanpäällisille järjestelmille ja annettava niiden saataville noudattaen liitteessä vahvistettuja ehtoja ja täytäntöönpanon määräaikoja.

5 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat osoittaa ja antaa taajuusalueet 900 MHz ja 1 800 MHz muiden kuin liitteessä lueteltujen maanpäällisten järjestelmien saataville, jos ne varmistavat, että

a)

tällaiset järjestelmät voivat toimia GSM-järjestelmien rinnalla;

b)

tällaiset järjestelmät voivat toimia liitteessä lueteltujen muiden järjestelmien rinnalla niiden omalla alueella sekä naapurijäsenvaltioissa.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklassa, 4 artiklan 2 kohdassa ja tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut muut järjestelmät tarjoavat riittävän suojan naapuritaajuuksien järjestelmille.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on valvottava taajuusalueiden 900 MHz ja 1 800 MHz käyttöä varmistaakseen niiden tehokkaan käytön ja erityisesti raportoidakseen komissiolle liitteen muuttamista koskevista tarpeista.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 196, 17.7.1987, s. 85.

(3)  EYVL L 196, 17.7.1987, s. 81.

(4)  EYVL C 329, 31.12.1990, s. 25.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 25.

(6)  KOM(2007) 50.

(7)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.

(8)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(9)  EUVL L 159, 30.4.2004, s. 1.

(10)  EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59.

(11)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.


LIITE

LUETTELO 3 ARTIKLASSA JA 4 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUISTA MAANPÄÄLLISISTÄ JÄRJESTELMISTÄ

Seuraavia teknisiä määreitä sovelletaan osana niitä olennaisia vaatimuksia, jotka ovat naapuriverkkojen kahden- tai monenvälisten sopimusten puuttuessa tarpeen rinnakkaistoiminnan varmistamiseksi. Verkkojen operaattorit voivat kuitenkin sopia keskenään lievemmistä teknisistä ehdoista.

Järjestelmät

Tekniset määreet

Täytäntöönpanon määräaika

UMTS-järjestelmät, jotka vastaavat ETSI:n julkaisemia UMTS-standardeja, erityisesti standardeja EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 ja EN 301 908-11

1.

Kantoaaltotaajuuksien erottelu siten, että kahden vierekkäisen UMTS-verkon kantoaaltotaajuuksien välinen ero on vähintään 5 MHz;

2.

Kantoaaltotaajuuksien erottelu siten, että UMTS-verkon ja vierekkäisen GSM-verkon kantoaaltotaajuuksien välinen ero on vähintään 2,8 MHz.

9. toukokuuta 2010


20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/36


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä lokakuuta 2009,

toimenpiteistä sähköisten menettelyjen käytön edistämiseksi keskitettyjä asiointipisteitä käyttäen palveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7806)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/767/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/123/EY II luvussa ja erityisesti sen 5 ja 8 artiklassa jäsenvaltioille säädettyihin hallinnollisen yksinkertaistamisen velvoitteisiin kuuluvat velvoite yksinkertaistaa palvelutoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen sovellettavia menettelyjä ja muodollisuuksia ja velvoite varmistaa, että ne voidaan hoitaa vaivatta etäältä ja sähköisesti ”keskitettyjen asiointipisteiden” kautta.

(2)

Direktiivin 2006/123/EY 8 artiklan mukaisesti menettelyt ja muodollisuudet on voitava hoitaa keskitettyjen asiointipisteiden kautta myös jäsenvaltioiden rajojen yli.

(3)

Täyttääkseen vaatimuksen menettelyjen ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta ja keskitettyjen asiointipisteiden rajan yli tapahtuvan käytön edistämisestä sähköisten menettelyjen on perustuttava yksinkertaisiin ratkaisuihin, esimerkiksi sähköisten allekirjoitusten käyttöön. Mikäli korkea turvallisuustaso tai omakätisen allekirjoituksen vastaavuustaso katsotaan tarpeelliseksi konkreettisten menettelyjen ja muodollisuuksien asianmukaisen riskinarvioinnin perusteella, palveluntarjoajilta voitaisiin edellyttää tietyissä menettelyissä ja muodollisuuksissa kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia, jotka perustuvat hyväksyttyyn varmenteeseen, mahdollisesti yhdistettynä turvallisiin allekirjoituksen luomismenetelmiin.

(4)

Sähköisiä allekirjoituksia koskevat yhteisön puitteet määriteltiin sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY (2). Jotta hyväksyttyihin varmenteisiin perustuvien kehittyneiden sähköisten allekirjoitusten tosiasiallista rajat ylittävää käyttöä voitaisiin edistää, luottamusta kyseisiin sähköisiin allekirjoituksiin olisi lisättävä riippumatta siitä, mihin jäsenvaltioon allekirjoittaja tai hyväksytyn varmenteen myöntänyt varmennepalvelujen tarjoaja on sijoittautunut. Tähän voitaisiin päästä saattamalla sähköisten allekirjoitusten validointiin tarvittavat tiedot helpommin saataville luotettavassa muodossa. Erityisesti tämä koskee yksittäisessä jäsenvaltiossa valvottuja/akkreditoituja varmennepalvelujen tarjoajia ja niiden tarjoamia palveluja koskevia tietoja.

(5)

On tarpeen varmistaa, että jäsenvaltiot saattavat nämä tiedot julkisesti saataville yhteisen mallin avulla. Näin helpotetaan tietojen käyttöä ja varmistetaan riittävän yksityiskohtaiset tiedot, joiden avulla vastaanottava osapuoli pystyy validoimaan sähköisen allekirjoituksen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sähköisten allekirjoitusten käyttö ja hyväksyntä

1.   Asiaan liittyvien riskien asianmukaisen arvioinnin perusteella ja direktiivin 2006/123/EY 5 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat edellyttää, että palveluntarjoaja käyttää tiettyjen menettelyjen ja muodollisuuksien hoitamisessa direktiivin 2006/123/EY 8 artiklassa tarkoitettujen keskitettyjen asiointipisteiden kautta hyväksyttyihin varmenteisiin perustuvia kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia, mahdollisesti yhdistettynä turvallisiin allekirjoitusten luomismenetelmiin, sellaisina kuin nämä käsitteet on määritelty ja niistä säädetään direktiivissä 1999/93/EY.

2.   Jäsenvaltioiden tulee hyväksyä jokainen hyväksyttyyn varmenteeseen perustuva, mahdollisesti turvalliseen allekirjoituksen luomismenetelmään yhdistetty kehittynyt sähköinen allekirjoitus 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen ja muodollisuuksien hoitamisessa, tämän kuitenkaan estämättä jäsenvaltioita rajoittamasta kyseisestä hyväksyntää hyväksyttyyn varmenteeseen perustuviin ja turvallisella allekirjoituksen luomismenetelmällä luotuihin edistyneisiin sähköisiin allekirjoituksiin siinä tapauksessa, että tämä on 1 kohdassa tarkoitetun riskinarvioinnin mukaista.

3.   Jäsenvaltiot eivät saa asettaa hyväksyttyyn varmenteeseen perustuvien, mahdollisesti turvalliseen allekirjoituksen luomismenetelmään yhdistettyjen kehittyvien sähköisten allekirjoitusten hyväksymisen ehdoksi vaatimuksia, jotka muodostavat esteitä palveluntarjoajien mahdollisuudelle hoitaa menettelyjä sähköisesti keskitettyjen asiointipisteiden kautta.

4.   Edellä oleva 2 kohta ei estä jäsenvaltioita hyväksymästä muitakin kuin hyväksyttyyn varmenteeseen perustuvia kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia, mahdollisesti turvalliseen allekirjoituksen luomismenetelmään yhdistettyinä.

2 artikla

Luotettavien luetteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja julkaisu

1.   Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja julkaistava liitteessä määriteltyjen teknisten eritelmien mukaisesti ”luotettava luettelo” ja ylläpidettävä sitä. Se sisältää vähimmäistiedot varmennepalvelujen tarjoajista, jotka myöntävät hyväksyttyjä varmenteita yleisölle ja joita jäsenvaltiot valvovat tai jotka ne ovat akkreditoineet.

2.   Jäsenvaltioiden tulee laatia ja julkaista luotettava luettelo ainakin ihmisen luettavissa olevassa muodossa liitteessä määriteltyjen eritelmien mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle luotettavan luettelon laadinnasta, ylläpidosta ja julkaisusta vastaava laitos sekä luotettavan luettelon ja siihen tehtävien muutosten julkaisupaikka.

3 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 28 päivästä joulukuuta 2009.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

(2)  EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.


Euroopan keskuspankki

20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/38


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä lokakuuta 2009,

TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta

(EKP/2009/22)

(2009/768/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6, 17, 22 ja 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki (EKP) osallistuu TARGET2-järjestelmään välittääkseen omat maksunsa ja asiakkaidensa maksut TARGET2-järjestelmässä ja tarjotakseen TARGET2-järjestelmän välityksellä varojensiirtopalveluja selvitysyhteisöille, mukaan lukien Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle sijoittautuneet yhteisöt, sillä edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen valvoo niitä ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt niiden pääsyn TARGET2-ECB-osajärjestelmään.

(2)

Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunta teki 24 päivänä heinäkuuta 2007 päätöksen EKP/2007/7 TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä (1).

(3)

Päätökseen EKP/2007/7 on tarpeen tehdä muutoksia a) yhteisen jaettavan laitealustan uuden version käyttöönoton vuoksi, b) niiden valvontaa ja sijaintipaikkaa koskevien periaatteiden selventämiseksi, joita euromääräisiä palveluja tarjoavien yhteisöjen on noudatettava, c) kuvaamaan useita muita teknisiä ja toimituksellisia parannuksia ja selvennyksiä ja d) niiden TARGET2-järjestelmään siirtymistä koskevien säännösten kumoamiseksi, joita ei enää sovelleta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen EKP/2007/7 1 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

tarjota varojensiirtopalveluja liitännäisjärjestelmiä hoitaville yhteisöille, mukaan lukien ETA:n ulkopuolella perustetut yhteisöt, edellyttäen, että niitä valvoo toimivaltainen viranomainen ja ne ovat euromääräisiä palveluja tarjoavien infrastruktuurien valvonnassa sovellettavien sijaintipaikkavaatimusten mukaisia, siten kuin nämä vaatimukset kulloinkin ovat voimassa ja julkaistuina EKP:n verkkosivuilla (2), ja että EKP:n neuvosto on hyväksynyt niiden pääsyn TARGET2-ECB-osajärjestelmään.

2 artikla

Päätöksen EKP/2007/7 liitettä muutetaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

1.   Tämän päätöksen 1 artikla ja tämän päätöksen liitteessä olevat 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta tulevat voimaan 23 päivänä lokakuuta 2009.

2.   Tämän päätöksen muut säännökset tulevat voimaan 23 päivänä marraskuuta 2009.

Tehty Frankfurt am Mainissa 6 päivänä lokakuuta 2009.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 71.

(2)  Eurojärjestelmän nykyinen infrastruktuurien sijaintia koskeva politiikka on esitetty seuraavissa lausumissa, jotka ovat kaikki saatavissa EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu: a) poliittinen julkilausuma euroalueen ulkopuolella sijaitsevista euromääräisiä tapahtumia käsittelevistä maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area), 3.11.1998, b) keskusvastapuoliselvityksen yhtenäistämistä koskeva eurojärjestelmän politiikkalinjaus (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing), 27.9.2001, c) euromääräisiä maksutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions), 19.7.2007 ja d) euromääräisiä maksutapahtumia suorittavien infrastruktuurien sijaintia ja toimintaa koskevat eurojärjestelmän poliittiset periaatteet: käsitteen ”oikeudellisesti ja toiminnallisesti euroalueella sijaitseva” täsmentäminen (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ”legally and operationally located in the euro area”), 20.11.2008.”


LIITE

Muutetaan päätöksen EKP/2007/7 liitettä seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artiklaa seuraavasti:

a)

Korvataan määritelmä ”ancillary system” seuraavasti:

”—

“ancillary system (AS)” means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB website (1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB.

b)

Poistetaan määritelmä ”banking directive”.

c)

Korvataan määritelmä ”technical malfunction of TARGET2” seuraavasti:

”—

“technical malfunction of TARGET2” means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB.”

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”Article 4

Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.”

3)

Muutetaan 7 artiklaa seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Unless otherwise requested by the participant, its BIC(s) shall be published in the TARGET2 directory.”

Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.   Participants acknowledge that the ECB and other CBs may publish participants’ names and BICs.”

4)

Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   The ECB shall open and operate at least one PM account for each participant. Upon request by a participant acting as a settlement bank, the ECB shall open one or more sub-accounts in TARGET2-ECB to be used for dedicating liquidity.”

5)

Lisätään 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   The SSP determines the timestamp for the processing of payment orders on the basis of the time when it receives and accepts the payment order.”

6)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the Ancillary System Interface.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants’ PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   Liquidity transfer orders initiated via the ICM are urgent payment orders.

4.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment order.”

7)

Korvataan 15 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant’s PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity shall be reserved if additional liquidity becomes available.”

8)

Lisätään 15a artikla seuraavasti:

”Article 15a

Standing instructions for liquidity reservation and dedication of liquidity

1.   Participants may predefine the default amount of liquidity reserved for highly urgent or urgent payment orders via the ICM. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day.

2.   Participants may predefine via the ICM the default amount of liquidity set aside for ancillary system settlement. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day. Participants shall be deemed to have instructed the ECB to dedicate liquidity on their behalf if the relevant ancillary system so requests.”

9)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   Except for highly urgent payment orders, the payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   At the request of a payer, the ECB may decide to change the queue position of a highly urgent payment order (except for highly urgent payment orders in the context of settlement procedures 5 and 6) provided that this change would not affect the smooth settlement by ancillary systems in TARGET2 or would not otherwise give rise to systemic risk.

5.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.”

10)

Korvataan 31 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a “start-of-cycle” message). Where applicable, the ECB shall thereafter increase or reduce the frozen balance by crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account. Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an “end-of-cycle” message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant’s sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. By confirming, where applicable, the increase or reduction of the frozen balance upon crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account, the guarantee is automatically increased or reduced in the amount of the payment. Without prejudice to the abovementioned increase or reduction of the guarantee, the guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system’s CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system’s CB.”

Muutetaan lisäystä ”Appendix I” seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 kohtaa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 alakohdassa oleva taulukko seuraavalla taulukolla:

”Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 202COV

Mandatory

Cover payments

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message”

b)

Lisätään 5 alakohta seuraavasti:

”(5)

MT 202COV messages shall be used for making cover payments, i.e. payments made by correspondent banks to settle (cover) credit transfer messages which are submitted to a customer’s bank by other, more direct means. Customer details contained in MT 202COV shall not be displayed in the ICM.”

2)

Muutetaan 8 kohtaa seuraavasti:

Korvataan 4 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”(b)   User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation or another interface, as may be required by SWIFT). For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.”

Korvataan 5 alakohta seuraavasti:

”(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation, or another interface, as may be required by SWIFT, to have access to the ICM via U2A.”

Muutetaan lisäystä ”Appendix II” seuraavasti:

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2, a payment order was not settled on the business day on which it was accepted.”

Muutetaan lisäystä ”Appendix III” seuraavasti:

Korvataan lisäyksen 3.6.a kohta muualla kuin ETA:ssa perustettujen TARGET2-osallistujien maalausuntojen osalta seuraavasti:

”3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].”

Muutetaan lisäystä ”Appendix IV” seuraavasti:

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”(b)

All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB, i.e. Central European Time (CET) (2).

Korvataan lisäys ”Appendix V” seuraavasti:

”Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year’s Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45 – 7.00

Business window to prepare daytime operations (3)

7.00 – 18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103 + message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00 – 18.45 (4)

End-of-day processing

18.15 (4)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (5)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45 – 19.30 (5)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (5) – 19.30 (4)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (5)

“Start-of-procedure” message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (5) – 22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the “start-of-cycle” message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00 – 1.00

Technical maintenance period

1.00 – 6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (6) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  The Eurosystem’s current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are all available on the ECB website at www.ecb.europa.eu: (a) the ”Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area” of 3 November 1998; (b) ”The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing” of 27 September 2001; (c) ”The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions” of 19 July 2007; and (d) ”The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area”” of 20 November 2008.”

(2)  CET takes into account the change to Central European Summer Time.”

(3)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(4)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(5)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(6)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.”


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

20.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/45


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2009/769/YUTP,

19 päivänä lokakuuta 2009,

Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta ja sen oikeuslaitosta koskevasta osasta (EUPOL RD Congo) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä kesäkuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP (1) Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta ja sen oikeuslaitosta koskevasta osasta (EUPOL RD Congo).

(2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä kesäkuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/485/YUTP yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP (2) muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta 30 päivään kesäkuuta 2009.

(3)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä kesäkuuta 2009 yhteisen toiminnan 2009/466/YUTP (3) yhteisen toiminnan 2007/405/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta 30 päivään kesäkuuta 2010. Yhteisen toiminnan 2009/466/YUTP mukaisesti neuvosto antaa uuden rahoitusohjeen kattamaan operaatioon liittyvät menot 1 päivänä marraskuuta 2009 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2010 päättyvällä kaudella.

(4)

Kongon demokraattisessa tasavallassa ja erityisesti sen itäosissa vallitsevan hellittämättömän seksuaalisen väkivallan ja rankaisemattomuuden torjumiseksi tarvitaan uusia, voimallisempia toimia. Tätä varten operaation käyttöön olisi asetettava erikoishenkilöstöä seksuaalisen väkivallan ja rankaisemattomuuden torjunnan tehostamiseksi.

(5)

Operaation toimeksianto pannaan täytäntöön turvallisuustilanteessa, joka saattaa huonontua ja haitata perustamissopimuksen 11 artiklassa määriteltyjä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tavoitteita.

(6)

Yhteinen toiminta 2007/405/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2007/405/YUTP seuraavasti:

1.

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Operaatio tukee Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta poliisialalla ja sen oikeuslaitosta koskevaa osaa. Valvonnan, ohjauksen ja neuvonnan avulla ja strategista ulottuvuutta korostaen EUPOL RD Congo:

edistää Kongon kansallisen poliisin uudistusta ja uudelleenjärjestämistä tukemalla kestävän, ammattitaitoisen ja monikansaisen/integroidun poliisiviranomaisen perustamista siten, että Kongon viranomaiset ovat täysin osallisena prosessissa, ja ottaen huomioon lähipoliisin merkityksen koko maassa,

edistää poliisin ja rikosoikeusjärjestelmän vuorovaikutuksen parantamista, rikosoikeusjärjestelmän laajassa merkityksessä,

edistää kaikkien turvallisuusalan uudistustoimien johdonmukaisuutta kokonaisvaltaisella tavalla, myös tukemalla seksuaalisen väkivallan ja rankaisemattomuuden torjuntaa,

toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa EUSEC RD Congo -operaation ja komission hankkeiden kanssa sovittaen toimintansa yhteen muiden kansainvälisten toimien kanssa poliisin ja rikosoikeuden uudistuksen alalla.

edistää Kongon demokraattisen tasavallan itäosan rauhanprosessia poliisia sekä sukupuoleen liittyviä kysymyksiä, ihmisoikeuksia ja lapsia aseellisissa selkkauksissa koskevissa asioissa ja erityisesti rauhanprosessin liittämistä Kongon kansallisen poliisin uudistusprosessiin.”

2.

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Operaatiolla on hankeyksikkö hankkeiden määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Operaatio antaa jäsenvaltioille ja kolmansille valtioille neuvontaa sekä koordinoi ja helpottaa niiden vastuulla olevien hankkeiden täytäntöönpanoa aloilla, jotka ovat operaation edun mukaisia ja tukevat sen tavoitteita.”

3.

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Operaatio on pysyvästi läsnä Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa sijaitsevissa Gomassa ja Bukavussa, jotta se voi antaa apua ja asiantuntemusta Kongon demokraattisen tasavallan itäosan vakautusprosessille. Rikostutkintaan ja seksuaalisen väkivallan torjuntaan erikoistunut lisähenkilöstö lähetetään Gomaan ja Bukavuun, mutta sen toimialue on koko Kongon demokraattisen tasavallan alue ja työskentelypaikka voi vaihdella paikallisen tilanteen ja turvallisuusolojen mukaan. Lisähenkilöstö toimii kyseisestä operaatiosta vastaavan apulaisjohtajan suorassa alaisuudessa.”

4.

Lisätään 3 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”g)

asiantuntijat, jotka sijoitetaan rikostutkinta- ja seksuaalisen väkivallan torjuntatehtäviin.”

5.

Korvataan 9 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä marraskuuta 2009 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2010 päättyvällä kaudella on 5 150 000 euroa.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ERLANDSSON


(1)  EUVL L 151, 13.6.2007, s. 46.

(2)  EUVL L 164, 25.6.2008, s. 44.

(3)  EUVL L 151, 16.6.2009, s. 40.