ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.262.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 262

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
6. lokakuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 925/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 926/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa sekä tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 927/2009, annettu 5 päivänä lokakuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 928/2009, annettu 5 päivänä lokakuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/2010 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

38

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/107/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta tiettyjen määräaikojen pidentämisen osalta ( 1 )

40

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/735/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2009, fidžin tasavallan kanssa AKT–EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 37 artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen päättämisestä tehdyssä päätöksessä 2007/641/EY säädettyjen toimenpiteiden soveltamisjakson jatkamisesta

43

 

 

Komissio

 

 

2009/736/EY

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä lokakuuta 2009, muun muassa Brasiliasta peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä

50

 

 

2009/737/EY

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä lokakuuta 2009, viskin maahantuontiin ja myyntiin Uruguayssa vaikuttavia Uruguayn itäisen tasavallan toimenpiteitä koskevan tutkimusmenettelyn päättämisestä

52

 

 

2009/738/EY

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta arseenin, teobromiinin, Datura sp.:n, Ricinus communis L.:n, Croton tiglium L.:n ja Abrus precatorius L.:n enimmäispitoisuuksien osalta annetun direktiivin 2009/124/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7705)  ( 1 )

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

6.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 925/2009,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2009,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1   Väliaikaiset toimenpiteet

(1)

Komissio otti käyttöön asetuksella (EY) N:o 287/2009 (2), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’, väliaikaisen polkumyyntitullin tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa.

(2)

Menettely aloitettiin sen jälkeen, kun Eurométaux, jäljempänä ’valituksen tekijä’, oli tehnyt valituksen sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa huomattavan osan eli tässä tapauksessa yli 25 prosenttia alumiinifolion kokonaistuotannosta yhteisössä.

(3)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa todetaan, polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisen ajan, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahingon määrittämisen kannalta merkittävien kehityssuuntausten tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 2005 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajan, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

1.2   Myöhempi menettely

(4)

Niiden olennaisten tosiasioiden ja huomioiden ilmoittamisen jälkeen, jäljempänä ’alustavien päätelmien ilmoittaminen’, joiden perusteella päätettiin ottaa käyttöön väliaikaisia polkumyyntitoimenpiteitä, monet asianomaiset osapuolet ilmoittivat kirjallisesti näkökantansa alustavista päätelmistä. Kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi.

(5)

Sen jälkeen, kun väliaikaiset polkumyyntitoimenpiteet oli otettu käyttöön, komissio jatkoi tutkimustaan polkumyyntiä, vahinkoa ja yhteisön etua koskevien näkökantojen osalta ja analysoi eräiltä vientiä harjoittavilta tuottajilta ja yhteisön tuottajilta saatujen kyselylomakevastausten sisältämät tiedot sekä teki niitä koskevia tarkastuskäyntejä tietojen tarkistamiseksi.

(6)

Seuraavien yhteisön tuottajien toimitiloihin tehtiin viisi ylimääräistä tarkastuskäyntiä:

Novelis UK Limited, Bridgnorth, Yhdistynyt kuningaskunta,

Novelis Luxembourg, Dudelange, Luxemburgin suurherttuakunta,

Novelis Foil France S.A.S., Rugles, Ranska,

Grupa Kęty SA, Kęty, Puola,

Hydro Aluminium Inasa, SA, Irurtzun, Espanja.

(7)

Seuraavan vientiä harjoittaviin tuottajiin etuyhteydessä olevan yrityksen toimitiloihin tehtiin yksi ylimääräinen tarkastuskäynti:

Alcoa Transformación de Productos, S.L., Alicante, Espanja.

(8)

Seuraavien vientiä harjoittavien tuottajien toimitiloihin tehtiin kolme ylimääräistä tarkastuskäyntiä:

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd., Shanghai ja Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd., Hebei,

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd., Shandong,

Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu.

(9)

Komissio teki myös käynnin Shanghai Futures Exchange pörssiin Shanghaissa.

(10)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisten polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönottoa tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa ja väliaikaisen tullin vakuutena olevien määrien lopullista kantamista. Osapuolille annettiin myös määräaika, jonka kuluessa ne voivat tehdä tästä ilmoituksesta johtuvia huomautuksia.

(11)

Asianomaisten osapuolten toimittamat suulliset ja kirjalliset huomautukset tutkittiin, ja päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden mukaisesti.

1.3   Tutkimuksen ala

(12)

Brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että Venäjän olisi pitänyt kuulua tutkimuksen alaan, sillä koko tarkastelujakson aikana Venäjän tuontimäärät ja markkinaosuus olivat huomattavan suuria ja jopa suurempia kuin Armenian. Lisäksi brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että Venäjän tuontihinnat olivat samalla tasolla asianomaisten maiden tuontihintojen kanssa ja että polkumyynnistä oli olemassa alustavaa näyttöä menettelyn aloittamisen ajalta.

(13)

Valitusta tarkasteltuaan komissio tuli siihen tulokseen, että polkumyynnistä ei ollut Venäjän osalta riittävää alustavaa näyttöä. Sen vuoksi valituksessa kritisoitua päätöstä jättää Venäjä tutkimuksen ulkopuolelle pidettiin perusteltuna. Kun polkumyynnistä ei ole näyttöä, on merkityksetöntä, ovatko Venäjältä peräisin olevat tuontimäärät ja/tai Venäjän tuonnin markkinaosuus todella olleet suurempia kuin yhdellä tai useammalla tutkimuksen alaan kuuluvalla maalla. Näin ollen brasilialaisen vientiä harjoittavan tuottajan väite hylättiin.

2.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(14)

Yhteisön jatkojalostusteollisuus eli ’uudelleenkelaajat’ toistivat kantansa, jonka mukaan tarkasteltavana olevan tuotteen olisi sisällettävä myös kuluttajarullat eli alle 10 kilogrammaa painavat alumiinifoliokelat. Jos lopulliset toimenpiteet otettaisiin käyttöön vain yli 10 kilogrammaa painavien alumiinifoliokelojen (jäljempänä ’jumbokelat’) tuonnissa, kuluttajarullien vienti asianomaisista maista kasvaisi alhaisilla hinnoilla. Kummankin tuotteen ominaisuuksien väitettiin myös olevan pohjimmiltaan samat ainoastaan niiden pakkausten ollessa erilaiset.

(15)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 15–19 kappaleessa pääteltiin, että fyysisten ominaisuuksiensa ja peruskäyttötarkoitustensa perusteella kuluttajarullat ja jumbokelat ovat eri tuotteita. Tutkimus vahvisti nämä päätelmät. Kuluttajarullien ja jumbokelojen väliset fyysiset erot eivät itse asiassa rajoitu yksinomaan niiden pakkauksiin, sillä tarkasteltavana oleva tuote on kelattava uudelleen, ennen kuin se voidaan pakata uudelleen ja jälleenmyydä loppuasiakkaalle. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että tuotteilla on eri asiakkaat, myyntikanavat ja perussovellukset. Näin ollen kuluttajarullien sisällyttämistä tutkimuksen kohteena olevan tuotteen määritelmään ei pidetty asianmukaisena.

(16)

Väitettä, jonka mukaan jumbokelojen tuonti voitaisiin korvata kuluttajarullien tuonnilla, käsitellään johdanto-osan 97–99 kappaleessa.

(17)

Koska muita huomautuksia tarkasteltavana olevasta tuotteesta ja samankaltaisesta tuotteesta ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 14–21 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

3.   MARKKINATALOUSKOHTELU JA VERTAILUMAA

3.1   Armenia

(18)

Ainoa armenialainen vientiä harjoittava tuottaja kiisti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 24–31 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät.

(19)

Ensiksi yritys totesi, että komissio oli tehnyt virheen katsoessaan, että armenialaisen yrityksen olisi tarpeen hakea markkinatalouskohtelua, sillä yrityksen kannan mukaan Armenia on markkinatalousmaa Maailman kauppajärjestön (WTO) polkumyynnin vastaisen sopimuksen mukaisesti. Yrityksen mukaan Armenian sisällyttäminen polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan alaviitteeseen pitäisi kumota.

(20)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 25 kappaleessa on esitetty, Armenian on kuitenkin nimenomaisesti mainittu kuuluvan muihin kuin markkinatalousmaihin perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan alaviitteessä. Maailman kauppajärjestöön kuuluvien muiden kuin markkinatalousmaiden vientiä harjoittavien tuottajien kohtelua käsitellään 2 artiklan 7 kohdan b alakohdassa. Näitä säännöksiä on tutkimuksessa noudatettu kaikilta osin. Näin ollen väite hylättiin toistamiseen.

(21)

Yritys esitti edelleen, että se täyttää markkinatalouskohtelun vaatimuksen 2, vaikka väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 27–29 kappaleessa oli alustavasti todettu, että tämä vaatimus ei täyty. Yritys perusteli väitettään sillä, että se oli jättänyt komissiolle vuoden 2007 tilinpäätöksen, jota ei ollut esitetty yritykseen tehdyn tarkastuskäynnin aikana ennen väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönottoa. Yritys totesi uudelleen, ettei se katsonut vaatimuksen 2 edellyttävän yrityksen tilinpäätöksen laatimista kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) mukaisesti ja että Armenian kansalliset tilinpäätösstandardit ovat riittäviä, sillä Armenia on WTO:n jäsen.

(22)

Tämä väite hylättiin. Yrityksellä on oltava yksi kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukainen selkeä kirjanpito. Tilintarkastajien havaitsemat puutteet niin vuoden 2006 kuin vuoden 2007 kirjanpidossa osoittavat selvästi, että yrityksen tilinpäätöksiä ei ole laadittu IAS:n mukaisesti, ja näin ollen yritys ei ole kyennyt osoittamaan, että vaatimus 2 täyttyisi. Markkinatalouskohtelun vaatimuksissa itse asiassa viitataan kansainvälisiin standardeihin, eikä WTO:n jäsenyys muuta tätä seikkaa. Lisäksi WTO:n jäsenyys ei itsessään anna takeita siitä, että yhden yksittäisen yrityksen taloudellisessa toiminnassa vallitsisivat markkinaolosuhteet.

(23)

Yritys esitti edelleen, että se täyttää markkinatalouskohtelun vaatimuksen 3, vaikka väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 30 kappaleessa oli alustavasti todettu, että tämä vaatimus ei täyty. Alustava kanta perustui kysymyksiin, jotka liittyvät Armenian valtion harjoittamaan osakkeiden myyntiin sekä siihen, että valtio oli antanut yritykselle ilmaiseksi maa-alueen. Yritys väitti, että kysymys sen saamasta ilmaisesta maa-alueesta ei ollut merkittävä ja että sitä ei tulisi tarkastella yhdessä osakkeita koskevan kysymyksen kanssa, jota yritys ei myöskään pidä merkittävänä.

(24)

Tämäkin väite hylättiin. Koska yritys oli saanut maa-alueen haltuunsa veloituksetta ja koska maa-alue voidaan myydä maksamalla siitä katasteriarvo valtiolle (joka on merkittävästi sen markkina-arvoa alhaisempi), maa-alue on yritykselle tärkeä ja arvokas voimavara, joka ei näy yrityksen kirjanpidossa ja jolla sen vuoksi on merkittävä vaikutus yrityksen kustannuksiin. Lisäksi yritys ei pystynyt osoittamaan, että osakkeiden myynnistä niiden nimellisarvoa alemmalla hinnalla aiheutunut vääristymä ei olisi ollut merkittävä.

(25)

Näin ollen voidaan todeta, että vaatimuksen 3 täyttymistä koskevat mainitut kaksi kysymystä viittaavat keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä juontuvan vääristymän olemassaoloon.

(26)

Yrityksen markkinatalouskohtelupyynnön hylkäämisestä tehty päätelmä vahvistetaan.

3.2   Kiinan kansantasavalta

(27)

Yksi Kiinan kansantasavallan, jäljempänä ’Kiina’, vientiä harjoittavista tuottajista kiisti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 32 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät. Yritys toisti kantansa, jonka mukaan komission ei olisi pitänyt verrata Shanghai Futures Exchange pörssin, jäljempänä ’SHFE’, ja Lontoon metallipörssin, jäljempänä ’LME’, hintanoteerauksia niin, että kummatkin olivat vertailussa arvonlisäverottomassa muodossa. Ilman tätä oikaisua hinnat olisivat yrityksen mukaan olleet samaa tasoa tutkimusajanjakson aikana.

(28)

Tämä väite hylättiin siitä syystä, että hintoja on verrattava samoin perustein, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 38 kappaleessa on esitetty. Tarkasteltavana olevan tuotteen kiinalaiset tuottajat maksavat arvonlisäveroa hankkimastaan primaarialumiinista. Suurin osa arvonlisäverosta palautuu lopputuotteen myynnin yhteydessä, oli kyse sitten tuotteiden myynnistä kotimarkkinoille (jolloin koko arvonlisävero on palautuskelpoinen) tai myynnistä vientiä varten (jolloin Kiinan valtio rajoittaa palautuskelpoisen arvonlisäveron määrää tietyin osuuksin tietyistä tavaroista tiettyinä ajankohtina). Palautuskelvottoman arvonlisäveron vähäisen määrän sisällyttämisellä tarkasteluun ei ole merkittäviä vaikutuksia edellä mainittuihin päätelmiin.

(29)

On myös huomattava, että LME:n ja SHFE:n hinnoissa tutkimusajanjakson aikana havaittu merkittävä ero osoittaa, että valtio puuttuu primaarialumiinin hinnoitteluun. Tämä väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 32 kappaleessa tehty päätelmä vahvistettiin, kun komission yksiköt kävivät Shanghai Futures Exchange pörssissä (SHFE).

(30)

Käynti vahvisti, että valtiolla on keskeinen rooli SHFE:n hintojen määräytymisessä ja että valtio puuttuu hintamekanismeihin erityisesti siksi, että se sekä myy että ostaa primaarialumiinia Kiinan State Reserve Bureau viraston sekä muiden valtion viranomaisten kautta. Tämän lisäksi valtio asettaa päivittäisiä hintarajoituksia valtion sääntelyviranomaisen, China Securities Regulatory Commission komission, jäljempänä ’CSRC’, hyväksymien SHFE:n sääntöjen turvin. On myös selvää, että SHFE on suljettu pörssi, johon vain Kiinaan rekisteröidyt yritykset ja Kiinan kansalaiset saavat osallistua, ja että SHFE:n ja Kiinan ulkopuolisten kansainvälisten pörssien välillä ei harjoiteta todellista arbitraasia. Tämä käy ilmi SHFE:n ja kansainvälisten pörssien, kuten LME:n, hintojen välisistä merkittävistä eroista. Lisäksi siinä tapauksessa, että SHFE:n futuurisopimus päättyy fyysiseen toimitukseen, voidaan tämä toimitus suorittaa ainoastaan Kiinan alueella olevaan hyväksyttyyn varastoon toisin kuin kansainvälisissä kaupoissa, joissa toimitukset ovat maailmanlaajuisia. Näillä toimitussäännöillä varmistetaan, että Kiinan kotimarkkinat pysyvät eristettyinä maailmanlaajuisilta markkinoilta ja että hintavääristymästä hyötyvät ainoastaan kiinalaiset yritykset.

(31)

Näin ollen johdanto-osan 22–40 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

3.3   Kiina ja Armenia: yksilöllinen kohtelu

(32)

Koska huomautuksia ei tehty, vahvistetaan Armenian vientiä harjoittavaa tuottajaa koskevat alustavat päätelmät, sellaisina kuin ne on esitetty väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 42 kappaleessa.

(33)

Yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja kiisti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 42 kappaleessa tehdyn alustavan päätelmän siitä, että yritykselle ei tulisi myöntää yksilöllistä kohtelua. Kohtelun epääminen johtui siitä, että valtio on yrityksen suurin omistaja. Yritys katsoi, että tämä päätelmä tulisi kumota, sillä valtio omistaa yritystä Hongkongin arvopaperipörssissä noteeratun yrityksen kautta ja yrityksen johtokuntaan ei kuulunut ainuttakaan valtion viranhaltijaa.

(34)

Nämä väitteet hylättiin. Valtio on yrityksen suurin omistaja, ja näin ollen yritystä johtava johtokunta on vastuussa suurimmalle osakkeenomistajalle – valtiolle. Yritys ei myöskään kyennyt osoittamaan eikä esittänyt minkäänlaista näyttöä siitä, että valtio ei voisi puuttua yrityksen liiketoimintapäätöksiin johtokunnan päätösten välityksellä.

(35)

Näin ollen väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 41 ja 42 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

3.4   Vertailumaa

(36)

Koska huomautuksia ei tehty, vahvistetaan alustavat päätelmät siitä, että Turkki on sopiva ja tarkoituksenmukainen vertailumaa, sellaisina kuin ne on esitetty väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 43–52 kappaleessa.

4.   POLKUMYYNTI

4.1   Brasilia

(37)

Koska huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 53–68 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

4.2   Armenia

(38)

Ainoa armenialainen vientiä harjoittava tuottaja kiisti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 69–77 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät. Yritys totesi, että perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti etuyhteydessä olevien yritysten kautta tapahtuvasta myynnistä aiheutuvista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista sekä kohtuullisesta osuudesta voittoa tehdyt vähennykset eivät ole perusteltuja.

(39)

Asiaa tarkasteltaessa todettiin, että tietty myynti ei tapahdu etuyhteydessä olevien yhteisön tuojien kautta. Tämän vuoksi perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaiset oikaisut eivät olleet perusteltuja, ja laskelmia tarkistettiin tältä osin.

4.3   Kiina

(40)

Koska huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 78–82 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

(41)

Kiinan jäännöspolkumyyntimarginaalin laskemiseksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 83 kappaleessa esitettyä väliaikaista menetelmää muutettiin siten, että kyseinen marginaali laskettiin i) sellaiselle yritykselle, jolle ei ole myönnetty markkinatalouskohtelua eikä yksilöllistä kohtelua, lasketun kokonaispolkumyyntimarginaalin ja ii) suurimmalla polkumyynnillä Comext-tilastojen vientihintojen valossa (jotka edustavat yhteistyöhön osallistumattomien kiinalaisten viejien hintoja) tapahtuneiksi havaittujen kyseisen yrityksen myyntien painotetun keskiarvon perusteella. Tämän perusteella koko maata koskevaksi polkumyyntimarginaaliksi vahvistettiin 47,0 prosenttia CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana.

4.4   Lopulliset polkumyyntimarginaalit

Maa

Yritys

Lopullinen polkumyyntimarginaali

Brasilia

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

Kaikki muut yritykset

27,6 %

Kiina

Alcoa Bohai ja Alcoa Shanghai

25,6 %

Shandong Loften

33,7 %

Zhenjiang Dingsheng

37,4 %

Kaikki muut yritykset

47,0 %

Armenia

RUSAL Armenal

33,4 %

Kaikki muut yritykset

33,4 %

5.   VAHINKO

5.1   Yhteisön tuotanto ja yhteisön tuotannonalan määritelmä

(42)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 87 kappaleessa mainitaan, valituksen teki Eurométaux neljän tutkimuksessa yhteistyössä toimineen yhteisön tuottajan puolesta. Lisäksi yksi tuottaja tuki valitusta, ja yksi vastusti. Viiden valituksen tekijöinä olleen tai valitusta tukeneen tuottajan katsotaan näin ollen muodostavan yhteisön tuotannonalan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(43)

Koska yhteisön tuotantoa ja yhteisön tuotannonalaa koskevia huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 86–87 kappaleet vahvistetaan.

5.2   Yhteisön kulutus

(44)

Armenialainen vientiä harjoittava tuottaja kiisti yhteisön kulutuksen määrittelyn väittämällä, että yhteisön tuotannonalan myynti kytkösmarkkinoilla olisi pitänyt ottaa huomioon. Sama yritys väitti myös, että valitukseen sisältyneet arvioidut tiedot eivät muodosta luotettavaa perustaa yhteisön kulutuksen määrittämiseen, ja viittasi riippumattomaan markkinatutkimukseen.

(45)

Väitetyn kytköskäytön osalta havaittiin, että kytkösmarkkinoille suunnattuja tuotteita oli tutkimusajanjakson aikana hyvin vähäinen määrä. Tämä koski ainoastaan yhden yhteisön tuottajan myyntiä tarkastelujakson ensimmäisen vuoden aikana. Näin ollen katsottiin, että tällä oli enimmilläänkin vain hyvin vähäisiä vaikutuksia kokonaistilanteeseen.

(46)

Yhteisön kokonaiskulutuksen määrittämisen osalta katsottiin, että alustavassa vaiheessa käytetty menetelmä oli tarkoituksenmukainen ja antoi varsin kattavan kuvan todellisesta tilanteesta. Armenialainen vientiä harjoittava tuottaja ei selittänyt, millä tavoin yhteisöjen toimielinten käyttämä menetelmä ei ollut tarkoituksenmukainen ja johtaisi täten epäluotettaviin tuloksiin. Armenialaisen vientiä harjoittavan tuottajan mainitsemalla tutkimuksella ei havaittu olevan tämän asian kannalta välitöntä merkitystä, sillä se koski eri alumiinifoliolajeja ja sisälsi sellaisia tietoja EU:n ulkopuolisista yrityksistä, joita ei voitu tarkistaa. Lisäksi muut asianomaiset osapuolet, mukaan lukien yhteisön tuotannonalaan etuyhteydettömät tuojat, vahvistivat väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 90 kappaleen taulukosta 1 ilmenevät alustavat päätelmät yhteisön kokonaiskulutuksesta.

(47)

Edellä esitetyn perusteella pääteltiin, että väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa määritelty yhteisön kokonaiskulutus kuvaa luotettavasti todellista tilannetta.

(48)

Koska muita huomautuksia yhteisön kulutuksesta ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 88–90 kappaleet vahvistetaan.

5.3   Tarkasteltavana olevan tuonnin vaikutusten kumulatiivinen arviointi

(49)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja toisti kantansa, jonka mukaan Brasiliasta peräisin oleva tuote täyttää muita korkeammat laatuvaatimukset, kuten vähimmäisvetolujuutta ja venymää koskevat vaatimukset, mikä mahdollistaa sen käytön useampiin tarkoituksiin ja myynnin laajemmalle asiakaskunnalle verrattuna kahden muun asianomaisen maan viemiin tuotteisiin. Näin ollen yritys väitti, että alumiinifolion markkinat jakautuivat tuotteen laadun perusteella eri segmentteihin ja että ainoastaan brasilialainen tuote täyttää sellaiset vaatimukset, että sitä voidaan myydä kalliimman hintaluokan merkkituotteiden markkinoilla.

(50)

Brasilialainen tuottaja toisti myös, että sen tuotteiden myyntikanavat ja jakelutavat ovat erilaiset. Yritys väitti erityisesti, että Brasilian vienti tapahtuu pääosin kauppiaiden välityksellä, kun taas Armenian ja Kiinan vientiä harjoittavat tuottajat myyvät tuotteitaan suoraan yhteisön uudelleenkelaajille. Yritys väitti lisäksi, että brasilialaisen viejän liiketoimintasuhteet tiettyihin yhteisön alueen asiakkaisiin ovat pitkäaikaiset ja vakaat, kun taas Armenia ja Kiina ovat vasta hiljattain tulleet yhteisön markkinoille.

(51)

Lopuksi sama vientiä harjoittava tuottaja väitti, että sen tuontimääriä ja markkinaosuuksia koskevat suuntaukset erosivat muista viejämaista, mikä merkitsisi sitä, että kilpailuolosuhteet olisivat todellakin erilaiset.

(52)

Mitä tulee ensimmäiseen väitteeseen eli laatuvaatimusten eroihin, tutkimus osoitti, että laatueroista huolimatta alumiinifolion markkinat olivat valtaosin hintaperusteiset ja että laatueroilla oli vain vähäinen merkitys toimittajan valinnassa. Yhteistyössä toimineet asianomaiset tuojat ja käyttäjät vahvistivat nämä päätelmät. Näin ollen brasilialaisen vientiä harjoittavan tuottajan toteen näyttämätöntä väitettä alumiinifolion markkinoiden jakautumisesta useaan segmenttiin tuotteen laatuerojen perusteella ei voitu tutkimuksessa vahvistaa, ja tätä koskeva väite oli hylättävä.

(53)

Mitä tulee myyntikanavien ja jakelutapojen väitettyyn erilaisuuteen, on huomattava, että brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja ei kiistä myyneensä tuotteitaan sekä etuyhteydettömän kauppiaan kautta että suoraan yhteisön uudelleenkelaajille. Tämän perusteella katsottiin, että myyntikanavat olivat samat. Vaikka brasilialaisella tuojalla olisikin menneinä vuosina muodostuneita pitkäaikaisia liiketoimintasuhteita, ei tämä itsessään sulje pois sitä mahdollisuutta, että näiden tuotteiden kilpailuolosuhteet olisivat samat kuin markkinoille hiljattain tulleiden kilpailijoiden tuotteilla. Vientiä harjoittava tuottaja ei myöskään väittänyt tai osoittanut, että sen asiakkaat eivät vaihtaisi toimittajaansa, mikäli ne katsoisivat sen asianmukaiseksi. Näin ollen brasilialaisen viejän pitkäaikaisesta liiketoiminnasta yhteisön markkinoilla ei voida päätellä, että sen tuotteet olisivat eri kilpailuolosuhteissa kuin Armeniasta ja Kiinasta tuodut tuotteet. Näin ollen tätä koskeva väite hylättiin.

(54)

Lopuksi mitä tulee tuontisuuntausten erilaisuuteen, brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja ei esittänyt tästä mitään lisätietoja tai näyttöä, ja näin ollen johdanto-osan 93 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

(55)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen armenialainen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että armenialaisia tuotteita ei pitäisi kumuloida vahinkoanalyysiä varten niiden alhaisten tuontimäärien, vähäisten markkinaosuuksien ja tasaisten tuontisuuntausten sekä Armeniasta viedyn tuotteen ja Brasiliasta ja Kiinasta vietyjen tuotteiden välisten, merkittäviksi väitettyjen laatuerojen takia.

(56)

Väitettä ei voitu hyväksyä, sillä kaikkien kumulatiiviselle arvioinnille perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdassa asetettujen edellytysten havaittiin täyttyvän:

Kuten on alustavasti määritelty ja kuten edellä olevassa johdanto-osan 38–39 kappaleessa vahvistetaan, Armenialle määritetty polkumyyntimarginaali ylittää perusasetuksen 9 artiklan 3 kohdassa määritellyn vähimmäistason.

Armenian tuontimäärät eivät olleet vähäiset perusasetuksen 5 artiklan 7 kohdan mukaisesti, sillä sen markkinaosuus kasvoi 5,26 prosenttiin, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 96 kappaleen taulukosta 4 käy ilmi. Tutkimuksessa havaittiin myös, että tuonti Armeniasta kasvoi merkittävästi vuoden 2006 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisenä aikana siitä huolimatta, että Kiinasta tuleva tuonti alkoi uudelleen ja Brasiliasta tuleva tuonti oli huomattavan suurta tarkastelujakson aikana.

Mitä tulee asianomaisten maiden tuomien tuotteiden välillä vallitseviin kilpailuolosuhteisiin ja erityisesti mitä tulee edellä johdanto-osan 52 kappaleessa esitettyihin väitteisiin tuotujen tuotteiden välisistä merkittävistä laatueroista, todettiin, että Armeniasta tulevilla tuotteilla on samanlaiset fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja että niitä käytetään samoihin peruskäyttötarkoituksiin niiden laatutasosta riippumatta. Lisäksi on huomattava, että kyseinen vientiä harjoittava tuottaja kertoi aikomuksestaan siirtää omaa tuotantoaan entistä korkealaatuisempien jatkojalostusfolioiden tuotantoon, mikä viittaa siihen, että yrityksen tuottamien tuotteiden huonoa laatua koskeva väite voi olla liioiteltu.

(57)

Näin ollen armenialaisen vientiä harjoittavan tuottajan väitteet hylättiin tältä osin.

(58)

Koska muita huomautuksia perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesta tarkasteltavana olevan tuonnin vaikutusten kumulatiivisesta arvioinnista ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 91–94 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

5.4   Asianomaisista maista tuleva tuonti

5.4.1   Asianomaisten maiden tuonnin määrä ja markkinaosuus

(59)

Koska asianomaisista maista tulevaa tuontia koskevia huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 95 ja 96 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.4.2   Hinnat

(60)

Koska tarkasteltavana olevan tuonnin hintoja koskevia huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 97 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.4.3   Hintojen alittavuus

(61)

Brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja kiisti menetelmän, jota käytettiin siihen sovellettavan alittavuusmarginaalin laskentaan. Tähän liittyen vientiä harjoittava tuottaja väitti, ettei alittavuusmarginaaleja ole laskettu samassa kaupan portaassa. Täten yritys väitti, että Brasiliasta vientiin suunnatut tuotteet myytiin valtaosin etuyhteydettömälle tuojalle, joka jälleenmyy tuotteen uudelleenkelaajille, kun taas yhteisön tuotannonala myy tuotteensa suoraan uudelleenkelaajille. Näin ollen yritys väitti, että kauppiaan myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä voitto tulisi lisätä vientihintaan. Tutkimus paljasti, että toisin kuin brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja oli väittänyt, se ei myynyt vientiin suunnattuja tuotteitaan pääosin etuyhteydettömälle tuojalle, vaan yli 70 prosenttia sen vientiin suuntaamista tuotteista myytiin suoraan uudelleenkelaajille. Vastaavasti tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteisön tuotannonala myi tarkasteltavana olevaa tuotetta pääosin uudelleenkelaajille, vaikkakin osa myynnistä suuntautui kauppiaille. Näin ollen ja myös sen varmistamiseksi, että vertailu kohdistui samaan kaupan portaaseen, päätettiin jättää kauppiaille harjoitettu myynti tarkastelun ulkopuolelle ja suorittaa hinnan alittavuuden laskelma ainoastaan suoraan uudelleenkelaajille myytyjen tuotteiden perusteella. Koska tämä myynti edusti yli 70 prosenttia vientiä harjoittavan tuottajan kokonaismyynnistä yhteisöön, sitä voitiin pitää edustavana.

(62)

Toisekseen brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja katsoi, että tarkastelussa olisi pitänyt tehdä oikaisu, jossa otettaisiin huomioon tuodun tuotteen ja yhteisön tuotannonalan tuotteen väliset laatuerot. Tutkimus osoitti kuitenkin selvästi, että laatukysymys ei ollut asiassa ratkaiseva tekijä, sillä loppukäyttäjän valinta perustuu ensisijassa hintaan eikä mahdollisiin laatueroihin (esim. folion paksuuteen).

(63)

Tämän perusteella Brasilian hinnan alittavuuden painotettu keskiarvo, ilmaistuna prosenttiosuutena yhteisön tuotannonalan myyntihinnoista riippumattomille asiakkaille noudettuna lähettäjältä tasolla, oli 9,6 prosenttia.

(64)

Koska muita hintojen alittavuutta koskevia huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 98–100 kappaleessa tehdyt päätelmät vahvistetaan.

5.5   Yhteisön tuotannonalan tilanne

(65)

Kuten johdanto-osan 42 kappaleessa mainitaan, vahinkoindikaattorit määritettiin viiden yhteisön tuottajan tarkistettujen tietojen perusteella. Kuudes yhteisön tuottaja esitti kyselylomakevastauksen alustavan määrittelyn jälkeen, jolloin sen tietoja ei kuitenkaan voitu enää tarkistaa, ja näin ollen vastausta ei otettu huomioon lopullisessa määrityksessä. Kun kaikki yritysten toimitiloihin tehdyt tarkastuskäynnit oli suoritettu, joitain vahinkoindikaattoreita täytyi muuttaa yrityksistä saadun näytön perusteella. Näin ollen polkumyyntituonnista yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vaikutuksen tutkimusta ja kaikkien yhteisön tuotannonalan tilanteeseen tarkastelujaksolla vaikuttaneiden taloudellisten tekijöiden arviointia tuli tältä osin muuttaa perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

5.5.1   Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

Taulukko 1:   Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

 

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Tuotanto tonneina

50 952

48 467

40 071

32 754

Tuotanto (indeksi)

100

95

79

64

Tuotantokapasiteetti tonneina

59 400

59 400

59 400

59 400

Tuotantokapasiteetti (indeksi)

100

100

100

100

Kapasiteetin käyttöaste

86 %

81 %

67 %

55 %

Kapasiteetin käyttöaste (indeksi)

100

94

79

64

(66)

Kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi, yhteisön tuotannonalan tuotantomäärissä näkyy edelleen selvä negatiivinen suuntaus vuoden 2005 ja tutkimusajanjakson välillä. Mitä tulee koko tuotantokapasiteettiin, lopulliset päätelmät vahvistivat kapasiteetin käyttöasteen supistumisen tarkastelujakson aikana.

5.5.2   Myyntimäärät, markkinaosuudet, kasvu ja keskimääräinen yksikköhinta yhteisössä

(67)

Seuraavassa taulukossa esitetään tiedot yhteisön tuotannonalan myynnistä riippumattomille asiakkaille yhteisössä.

Taulukko 2:   Myyntimäärät, markkinaosuudet, hinnat ja keskimääräiset yksikköhinnat yhteisössä

 

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Myyntimäärä (tonnia)

43 661

45 191

37 207

30 310

Myyntimäärä (indeksi)

100

104

85

70

Markkinaosuus

48 %

53 %

34 %

33 %

Yksikköhinnat, EUR/tonni

2 566

3 045

3 219

3 068

Yksikköhinnat (indeksi)

100

119

125

120

(68)

Kuten alustavasti oli määritetty, yhteisön tuotannonalan myyntimäärät supistuivat 30 prosenttia, vaikka yhteisön kulutus kasvoi 4 prosenttia tarkastelujakson aikana, eli yhteisön tuotannonala ei voinut hyötyä kasvaneesta kulutuksesta. Niinpä yhteisön tuotannonalan markkinaosuus supistui vuonna 2005 määritellystä 48 prosentista 33 prosenttiin tutkimusajanjakson aikana.

(69)

Näin ollen mitä tulee tietoihin, jotka liittyvät yhteisön tuotannonalan myyntiin riippumattomille asiakkaille yhteisössä, lopulliset päätelmät eivät merkittävästi muuta alustavasti havaittua tilannetta.

5.5.3   Varastot

(70)

Seuraavassa taulukossa esitetään varastojen koko kunkin kauden lopussa.

Taulukko 3:   Varastot

 

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Varastot tonneina

1 789

1 711

2 148

2 355

Varastot (indeksi)

100

96

120

132

(71)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 107 kappaleessa mainitaan, tutkimuksessa kävi ilmi, että varastoja ei voida pitää merkityksellisenä vahinkoindikaattorina, koska valtaosa tuotteen valmistuksesta tapahtuu tilauksesta. Siksi varastoja koskeva kehitys esitetään vain tiedoksi. Vaikka lopullisissa päätelmissä nyt havaittiinkin varastotasojen kohonneen merkittävästi eli 32 prosenttia, tämän syyksi paljastui yhden yrityksen tilapäisesti korkea, toimittamista odottavien myytyjen tuotteiden varasto, eikä kyse näin ollen ole millään tavoin edustavasta suuntauksesta.

5.5.4   Investoinnit ja pääoman saanti

Taulukko 4:   Investoinnit

 

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Investoinnit (EUR)

7 090 015

807 899

1 355 430

3 998 397

Investoinnit (indeksi)

100

11

19

56

(72)

Yhteisön tuotannonalan investoinnit supistuivat merkittävästi, eli väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 108 kappaleessa määritetty suuntaus vahvistetaan. Koska yhteisön tuotannonalan vuoden 2005 ja tutkimusajanjakson välisiä investointeja koskevia merkittäviä muutoksia ei havaittu ja koska huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 108 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.5.5   Kannattavuus, investointien tuotto ja kassavirta

Taulukko 5:   Kannattavuus, investointien tuotto ja kassavirta

 

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Yhteisön myynnin kannattavuus

–2,8 %

–2,6 %

0,2 %

–0,1 %

Koko sijoitetun pääoman tuotto

–43,7 %

– 439,1 %

19,3 %

–1,3 %

Kassavirta

2 %

1 %

4 %

5 %

(73)

Yllä oleva taulukko osoittaa, että yhteisön tuotannonalan kannattavuus on lievästi parantunut tarkastelujakson aikana, vaikkakin kannattavuuskehitys oli negatiivinen tutkimusajanjaksolla ja erityisesti se oli selvästi 5 prosentin tavoitevoittoa alhaisemmalla tasolla. Kuten edellä olevista taulukoista 1 ja 2 näkyy, tutkimus paljasti, että yhteisön tuotannonalan heikentyminen näkyy pääasiassa yhteisön tuotannonalan tuotantomäärien ja myyntimäärien merkittävänä supistumisena. Tämä osoittaa, että polkumyyntituonnin takia yhteisön tuotannonalan myyntimäärät ja markkinaosuudet ovat pienentyneet tuotannonalan pyrkiessä tappioiden poistamiseen. Vaikka yhteisön tuotannonala saavuttikin vähäisiä voittoja vuonna 2007, se kärsi jälleen pieniä tappioita tutkimusajanjakson aikana, ja näin ollen yhteisön tuotannonalan voidaan katsoa kärsineen merkittävää vahinkoa. Kannattavuutta koskevat tarkistetut päätelmät eivät tässä suhteessa muuta alustavia päätelmiä, ja lopulliset päätelmät eivät kumoa sitä johtopäätöstä, että kokonaiskannattavuus pysyi hyvin alhaisena, ellei jopa negatiivisena, siitä huolimatta, että kulutus kasvoi huomattavasti vuonna 2007 ja tutkimusajanjakson aikana.

(74)

Investointien tuotto laskettiin uudelleen yhteisön tuotannonalalta saatujen tarkistettujen tietojen pohjalta käyttämällä samaa, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 110 kappaleessa kuvattua menetelmää. Tämän seurauksena indikaattori näytti osoittavan myönteistä suuntausta vuoden 2007 osalta, mikä heijastelee yhteisön tuotannonalan samalla kaudella saamaa pientä voittoa.

(75)

Kassavirran osalta lopullisia päätelmiä muutettiin vastaavasti yhteisön tuotannonalalta saatujen tarkistettujen tietojen pohjalta. Tämä indikaattori vahvistaa, että yhteisön tuotannonala on pyrkinyt vastaamaan asianomaisten maiden polkumyyntituonnin kasvuun pitämällä myyntihinnat mahdollisimman korkeina, mikä puolestaan on johtanut myyntimäärien ja markkinaosuuksien pienentymiseen.

5.5.6   Työllisyys, tuottavuus ja palkat

Taulukko 6:   Työllisyys, tuottavuus ja palkat

 

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Työntekijöiden lukumäärä

482

460

386

343

Työntekijöiden lukumäärä (indeksi)

100

95

80

71

Työvoimakustannukset

13 618 746

13 031 854

10 882 109

9 642 041

Työvoimakustannukset (indeksi)

100

96

80

71

Keskimääräiset työvoimakustannukset

28 226

28 359

28 195

28 122

Keskimääräiset työvoimakustannukset (indeksi)

100

100

100

100

Tuottavuus (tonnia/työntekijä)

106

105

104

96

Tuottavuus (indeksi)

100

100

98

90

(76)

Tietojen tarkistamisen jälkeen voitiin päätellä, että yhteisön tuotannonalan työllisyyttä, tuottavuutta ja palkkoja koskevat suuntaukset vuoden 2005 ja tutkimusajanjakson välillä pysyivät valtaosin samoina kuin väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa oli jo aiemmin esitetty. Koska merkittäviä muutoksia ei havaittu ja koska huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 112 kappaleessa tehdyt päätelmät vahvistetaan.

5.5.7   Polkumyyntimarginaalin merkittävyys

(77)

Koska tähän liittyviä huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 113 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.5.8   Toipuminen aiemmasta polkumyynnistä

(78)

Koska tähän liittyviä huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 114 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.5.9   Kasvu

(79)

Koska tähän liittyviä huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 115 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.6   Vahinkoa koskevat päätelmät

(80)

Koska yhteisön tuotannonalan tilanteesta ei tehty muita huomautuksia, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 116–118 kappaleessa tehty päätelmä, jonka mukaan yhteisön tuotannonala on kärsinyt merkittävää vahinkoa.

6.   SYY-YHTEYS

6.1   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutus

(81)

Armenialainen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että Armeniasta tulevan tuonnin markkinaosuus tarkastelujakson aikana ei keskimäärin ollut riittävä aiheuttamaan yhteisön tuotannonalan kärsimää vahinkoa. Yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että Kiinasta tuleva tuonti ei aiheuttanut lainkaan vahinkoa, sillä yhteisön tuotannonalan kannattavuuden suuntaus oli kasvava samaan aikaan, kun Kiinasta tullut tuonti kasvoi.

(82)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 91–94 kappaleessa mainitaan ja kuten edellä 49–58 kappaleessa on vahvistettu, kaikkien tutkimuksen kohteena olevien maiden tuonnin kumulatiivisen arvioimisen edellytykset, joista säädetään perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdassa, polkumyyntituonnista yhteisön tuotannonalan tilanteeseen aiheutuvan vaikutuksen arvioimiseksi täyttyvät. Näin ollen asianomaisten maiden tuonnin maakohtaista analyysia pidettiin epäasianmukaisena ja edellä mainitut väitteet oli hylättävä.

(83)

Mitä tulee yhteisön tuotannonalan kannattavuuskehitykseen, tarkistetut luvut eivät merkittävästi muuttaneet saatua kokonaiskuvaa kärsitystä vahingosta. Yhteisön tuotannonalan tappiot pienenivät vuosien 2005 ja 2006 välillä, kun taas vuonna 2007 tuotannonala tuotti marginaalista voittoa (0,2 prosenttia). Voitto supistui tutkimusajanjaksolla ja kääntyi vähäiseksi – 0,1 prosentin tappioksi.

(84)

On myös syytä muistaa, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 121 kappaleessa ja johdanto-osan 73 kappaleessa on päätelty, että yhteisön tuotannonalan heikentyminen näkyi pääosin yhteisön tuotannonalan tuotantomäärien ja myyntimäärien merkittävänä supistumisena. Tämä osoittaa, että polkumyyntituonnin takia yhteisön tuotannonalan myyntimäärät ja markkinaosuudet ovat pienentyneet tuotannonalan pyrkiessä tappioiden poistamiseen. Näin ollen, vaikka yhteisön tuotannonala saavuttikin pieniä voittoja vuonna 2007, voidaan vahvistaa sen kärsineen merkittävää vahinkoa, sillä tarkistetuista kannattavuutta koskevista päätelmistä ilmenee, että yhteisön tuotannonala teki tappiota tutkimusajanjakson aikana. Koska yhteisön tuotannonalan tilanteen heikentyminen tapahtui samaan aikaan, kun asianomaisten maiden tuonti kasvoi, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 123 kappaleessa esitetyt päätelmät voidaan vahvistaa.

(85)

Näin ollen päätellään, että vuodesta 2006 lähtien määrällisesti ja markkinaosuudella mitattuna merkittävästi kasvaneesta polkumyyntituonnista johtuva paine vaikutti ratkaisevalla tavalla yhteisön tuotannonalan kärsimään vahinkoon. Näin ollen edellä esitetyt väitteet hylätään.

6.2   Muiden tekijöiden vaikutus

6.2.1   Muista yhteisön ulkopuolisista maista kuin Kiinasta, Armeniasta ja Brasiliasta peräisin oleva tuonti

(86)

Koska muista kuin asianomaisista maista peräisin olevaa tuontia koskevia huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 124–126 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

6.2.2   Yhteisön tuotannonalan vienti

(87)

Koska yhteisön tuotannonalan vientituloksesta ei tehty huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 127–128 kappaleessa tehdyt päätelmät voidaan vahvistaa.

6.2.3   Yhteisön tuotannonalan tuonti

(88)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja väitti eräisiin markkinatietoihin viitaten, että yhden yhteisön tuottajan tuontimäärä siihen etuyhteydessä olevalta kiinalaiselta yritykseltä oli merkittävä.

(89)

Näitä väitteitä ei kuitenkaan voitu vahvistaa, sillä kyseessä olevaa kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajaa ja siihen etuyhteydessä olevaa yhteisön tuojaa koskevat tarkistetut luvut ovat vahvistaneet väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 129 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät.

6.2.4   Itse aiheutettu vahinko

(90)

Jotkin asianomaiset osapuolet toistivat väitteensä, että yhteisön tuottajat olisivat olleet kiinnostuneempia tuottoisammista jatkojalostusfoliomarkkinoista. Yritykset väittivät, että jatkojalostusfoliota ja tarkasteltavana olevaa tuotetta (joka tunnetaan myös nimellä kotitalousfolio) valmistetaan samoilla tuotantolinjoilla ja siksi tuotannon siirtäminen tuotteesta toiseen on suhteellisen helppoa. Näin ollen yhteisön tuotannonalan tuotantomäärien supistuminen tarkasteltavana olevan tuotteen osalta johtuisi yhteisön tuotannonalalla tapahtuneesta jatkojalostusfolion tuotannon kasvusta eikä niinkään asianomaisten maiden tuonnin lisäyksestä. Yritykset väittivät, että kyse oli päinvastoin siitä, että asianomaisten maiden tuonnin kasvu johtui yhteisön tuotannonalan riittämättömästä tarjonnasta yhteisön markkinoilla, mihin oli syynä jatkojalostusfolion tuotannon kasvu. Asianomaiset osapuolet kritisoivat väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 132 kappaleen päätelmiä siitä, että ne perustuivat ainoastaan yhteen yhteisön jatkojalostusfolion tuottajaan liittyviin lukuihin.

(91)

Tutkimuksessa vahvistettiin, että yhteisön tuotannonalan tuotantomäärät eivät jatkojalostusfolion osalta olleet kasvaneet merkittävästi. Lisätutkimus on itse asiassa osoittanut, että yksikään valituksen tehneistä ja sitä tukevista yhteisön tuottajista ei ole siirtänyt merkittävää osaa tuotantonsa kokonaismäärästä jatkojalostusfolion tuotantoon, ja näin ollen tätä koskevat väitteet oli hylättävä. Tämän perusteella ei voitu päätellä, että merkittävää tuotantokapasiteettia olisi siirtynyt tarkasteltavana olevan tuotteen valmistuksesta jatkojalostusfolion tuotantoon. Eri foliolajeja voidaan itse asiassa valmistaa samoilla valssauskoneilla, ja näin ollen voidaan myös päätellä, että mikäli tarkasteltavana olevan tuotteen kannattavuus palautuisi hyvän kauppatavan mukaisen kaupan vallitessa, yhteisön tuotannonala voisi tarjota enemmän kapasiteettia tarkasteltavana olevan tuotteen valmistukseen. Näin ollen tämä vahvistaa väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 132 kappaleessa tehdyt alustavat päätelmät.

6.2.5   Kulutuksen kehittyminen yhteisön markkinoilla

(92)

Koska yhteisön markkinoiden kulutuksen kehittymistä koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 133 ja 134 kappaleessa tehdyt päätelmät vahvistetaan.

6.2.6   Yhteisön tuotannonalan kustannusten kehitys

(93)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja väitti, että yhteisön tuotannonala oli kyennyt kasvattamaan voittomarginaalejaan raaka-ainekustannusten kasvusta huolimatta, mikä on ristiriidassa väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 136 kappaleessa esitetyn alustavan päätelmän kanssa, sillä päätelmän mukaan yhteisön tuotannonala ei ole voinut nostaa myyntihintojaan samassa tahdissa raaka-ainekustannusten kasvun kanssa. Väite oli hylättävä. Ensinnäkin, vaikka tutkimuksessa lopulta havaittiin kannattavuuden parantuneen hieman vuonna 2007, voittojen kasvu ei noudattanut samaa suuntausta kuin lisääntynyt yhteisön kulutus. Toiseksi kustannusten kasvun siirtäminen asiakkaiden maksettavaksi pienensi merkittävästi myyntimääriä ja markkinaosuutta, koska markkinoilla esiintyi yhteisön tuotannonalan hinnat alittavaa polkumyyntituontia. Tutkimus paljasti myös, että tuotantomäärien supistuminen oli yhteydessä polkumyyntituonnin voimakkaaseen kasvuun tuotantokapasiteetin pysyessä samana. Tämän seurauksena tuotantokustannukset jakautuivat pienemmälle tuotantomäärälle, jolloin yksikkökohtaiset kustannukset nousivat.

6.3   Syy-yhteyttä koskeva päätelmä

(94)

Koska muita huomautuksia ei tältä osin esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 137 ja 138 kappaleen päätelmät vahvistetaan.

7.   YHTEISÖN ETU

7.1   Yhteisön tuotannonalan etu

(95)

Koska yhteisön tuotannonalan etua koskevia huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 142–145 kappaleen päätelmät vahvistetaan.

7.2   Tuojien etu

(96)

Koska tuojien etua koskevia huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 146–149 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

7.3   Käyttäjien etu

(97)

Uudelleenkelaajat, jotka ovat tarkasteltavana olevan tuotteen pääasiallisia käyttäjiä Euroopan yhteisössä, edustajanaan Aluminium Foil Association liitto, väittivät seuraavaa:

Toisin kuin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 153 kappaleen alustavissa päätelmissä todetaan, Kiinasta tulevien kuluttajarullien kuljetuskustannukset edustavat ainoastaan pientä prosenttiosuutta tavaroiden arvosta (noin yhtä prosenttia tuotteiden myyntihinnasta), ja nämä kustannukset eivät eroa lähes lainkaan tarkasteltavana olevan tuotteen kuljetuskustannuksista (jotka muodostavat noin 0,2 prosenttia tuotteiden myyntihinnasta).

Yhteisön uudelleenkelaajien tarjoamasta laajasta tuotevalikoimasta ei koidu etua, sillä vähittäiskauppiaat voivat myös hankkia tarkasteltavana olevaa tuotetta suurina määrinä erillisillä sopimuksilla kuluttajarullien tuojilta/kauppiailta.

Toisin kuin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 154 kappaleen alustavissa päätelmissä todetaan, jatkojalostusfolion tuotanto pysyy sellaisten yhteisön tuottajien prioriteettina, jotka eivät ole kiinnostuneita tarkasteltavana olevan tuotteen valmistuksesta. Mikäli lopulliset toimenpiteet otettaisiin käyttöön, tarkasteltavana olevan tuotteen tarjonta yhteisössä ei riittäisi täyttämään uudelleenkelaajien tarpeita.

Toisin kuin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 163 kappaleessa todetaan, lopullisia toimenpiteitä, mikäli sellaisia otetaan käyttöön, tulisi soveltaa myös niihin tuotteisiin, jotka painavat alle 10 kilogrammaa. Muussa tapauksessa kyseiset toimenpiteet johtaisivat kuluttajarullien polkumyyntituonnin kasvuun, erityisesti Kiinasta, ja tällä olisi vakavia seurauksia yhteisön uudelleenkelaajille, mikä saattaisi merkitä jopa 4 000 työpaikan häviämistä yhteisöstä. Kahden asianomaisen maan vientiä harjoittavat tuottajat tukivat tätä näkökantaa.

(98)

Kuljetuskustannusten osalta esitettyä näyttöä pidettiin luotettavana, ja näin ollen väite voitiin hyväksyä. Kuitenkaan sitä riskiä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti korvautuisi jatkojalostustuotteen tuonnilla, ei sellaisenaan voida katsoa syyksi olla ottamatta käyttöön polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä. Mitään näyttöä ei ole esitetty tai saatu siitä, että kyseinen tuonti kasvaisi merkittävästi ja hinnoilla, jotka alittaisivat yhteisön uudelleenkelaajien tuotteiden hinnat. Jatkojalostustuotteen vientiä harjoittavien tuottajien epäterveitä kaupan käytäntöjä tulisi tarkastella erikseen riittävän alustavan näytön pohjalta. Lisäksi katsotaan, että Kiinan siirtyminen jatkojalostustuotteiden laajamittaisempaan tuotantoon veisi hyvin todennäköisesti aikaa, sillä se edellyttäisi uusia laiteinvestointeja sekä uusien myyntikanavien muodostamista. Näin ollen mahdollisia vaikutuksia havaittaisiin vasta keskipitkällä aikavälillä. Yhteisön jatkojalostusteollisuuden työpaikkojen lukumäärää koskevan väitteen tueksi ei esitetty riittävää näyttöä. Esitettyjä lukuja ei näin ollen voida pitää luotettavina. Tämän perusteella väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 153–162 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät voidaan vahvistaa.

(99)

Koska muita yhteisön etua koskevia huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 150–163 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

8.   LOPULLISET POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

8.1   Vahingon korjaava taso

(100)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja väitti, että vahingon korjaavan tason laskennan tulisi perustua tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantokustannuksiin eikä sen myyntihintaan. Sama viejä väitti, että vahingon korjaavan tason laskentaan käytetty tavoitevoitto oli liian korkea ja että sen olisi pitänyt olla yksi prosentti, mikä vastaisi paremmin vallitsevia markkinaolosuhteita, erityisesti talouden nykyistä laskusuhdannetta. Lisäksi tämä vientiä harjoittava tuottaja toisti kantansa, jonka mukaan viedyn tuotteen ja yhteisön tuotannonalan tuottaman ja yhteisön markkinoilla myymän tuotteen välisten laatuerojen osalta olisi pitänyt tehdä oikaisuja.

(101)

Mitä tulee ensimmäiseen väitteeseen eli siihen, että vahingon korjaava taso olisi pitänyt määrittää tuotantokustannusten perusteella, on huomattava, että kyseisen menetelmän käyttämisellä ei olisi minkäänlaista vaikutusta saatuihin tuloksiin, ja näin ollen väitettä pidettiin merkityksettömänä. Mitä taas tulee tavoitevoiton tasoon, tuottajiin sovellettiin, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 165 kappaleessa mainitaan, hyvin maltillista 5 prosentin voittomarginaalia (ennen veroja). Sitä oli ehdotettu myös valituksessa ja käytetty aiemmassakin tutkimuksessa. Ehdotettu tavoitevoitto ei kuitenkaan ollut sellaisella tasolla, että se mahdollistaisi yhteisön tuotannonalan tuotantokapasiteetin säilyttämisen ja uusien investointien tekemisen, ja näin ollen ehdotus täytyi hylätä. Tuotteen laatua koskevaa väitettä on jo käsitelty johdanto-osan 52 kappaleessa, ja sen osalta on todettu, että kaikilla tuotelajeilla on samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja että niitä käytetään samoihin peruskäyttötarkoituksiin niiden laatutasosta riippumatta. Koska näiden väitteiden tueksi ei esitetty näyttöä, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 164–166 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät.

(102)

Toinen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että vahingon korjaavan tason tulisi tähdätä sellaisten myyntihintojen asettamiseen, jotka korvaisivat tosiasiallisen tappion. Tämä väite täytyi hylätä, sillä vahingon korjaava taso edustaa sitä hintatasoa, jonka yhteisön tuotannonala voisi kohtuullisesti saavuttaa silloin, kun polkumyynnillä tapahtuvaa tuontia ei esiinny.

(103)

Sama vientiä harjoittava tuottaja väitti edelleen, että tavoitevoitto tulisi asettaa tarkastelujakson alussa saavutetun tosiasiallisen voiton tasolle, tässä tapauksessa tappion. Tämän perusteella alihinnoittelumarginaali olisi pienin mahdollinen.

(104)

Tämä väite oli hylättävä sillä perusteella, että Venäjän ja Kiinan aiemmin harjoittaman polkumyynnin ja Brasiliasta peräisin olevien polkumyynnillä tuotavien tuotteiden vaikutukset näkyivät yhä yhteisön tuotannonalalla. Näin ollen katsottiin, että 5 prosentin voittomarginaali olisi sellainen voittomarginaali, johon tämäntyyppinen tuotannonala tällä sektorilla voi kohtuudella päästä normaaleissa kilpailuolosuhteissa.

(105)

Kuten edellä johdanto-osan 61 kappaleessa todettiin, brasilialaisen vientiä harjoittavan tuottajan myynti etuyhteydettömälle kauppiaalle jätettiin ottamatta huomioon hintojen alittavuutta ja vastaavasti vahinkoa korjaavaa tasoa laskettaessa sen varmistamiseksi, että vertailu tapahtui samassa kaupan portaassa.

(106)

Koska muita vahingon korjaavaa tasoa koskevia huomautuksia ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 164–166 kappale vahvistettiin.

(107)

Kiinan osalta lopullisen koko maata koskevan vahinkomarginaalin laskenta perustui i) sellaisen kiinalaisen yrityksen, jolle ei myönnetty markkinatalouskohtelua eikä yksilöllistä kohtelua, vahinkomarginaalin ja ii) Eurostatin tiedoista saatuihin vientihintoihin (jotka edustavat yhteistyössä toimimattomien kiinalaisten viejien hintoja) nähden suurimman kyseisen yrityksen vahinkomarginaalin painotettuun keskiarvoon. Tämän perusteella koko maata koskevaksi vahinkomarginaaliksi määritettiin 30 prosenttia CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana.

8.2   Lopulliset toimenpiteet

(108)

Edellä esitetyn ja perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan perusteella lopullinen polkumyyntitulli olisi otettava käyttöön tasolla, joka on riittävä poistamaan polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista aiheutuvan vahingon ylittämättä kuitenkaan todettua polkumyyntimarginaalia.

(109)

Lopullisten polkumyyntitullien määriksi ehdotetaan seuraavaa:

Maa

Yritys

Lopullinen polkumyyntimarginaali

Lopullinen vahinko-marginaali

Lopullinen polkumyyntitulli

Brasilia

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

17,6 %

17,6 %

Kaikki muut yritykset

27,6 %

17,6 %

17,6 %

Kiina

Alcoa Bohai ja Alcoa Shanghai

25,6 %

6,4 %

6,4 %

Shandong Loften

33,7 %

20,3 %

20,3 %

Zhenjiang Dingsheng

37,4 %

24,2 %

24,2 %

Kaikki muut yritykset

47,0 %

30,0 %

30,0 %

Armenia

RUSAL Armenal

33,4 %

13,4 %

13,4 %

Kaikki muut yritykset

33,4 %

13,4 %

13,4 %

(110)

Tässä asetuksessa yrityksille vahvistettavat yksilölliset polkumyyntitullit on määritetty tämän tutkimuksen päätelmien perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten tilannetta tutkimuksen aikana. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevaa, ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia) yksinomaan asianomaisesta maasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten tuottamien tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset), sen tuottamiin tuontituotteisiin ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan niihin on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(111)

Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt pyynnöt) on toimitettava viipymättä komissiolle (3), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, erityisesti tiedot, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin tuotanto- tai myyntiyksiköiden muutoksiin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.

8.3   Väliaikaisten tullien lopullinen kantaminen

(112)

Koska todetut polkumyyntimarginaalit ovat korkeat ja yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko on merkittävä, katsotaan tarpeelliseksi kantaa lopullisesti väliaikaista tullia koskevan asetuksen mukaisten väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät lopullisesti käyttöön otettujen tullien suuruisina. Jos lopulliset tullit ovat alhaisemmat kuin väliaikaiset tullit, lopulliset polkumyyntitullit ylittävät vakuutena olevat alustavat määrät on vapautettava.

8.4   Toimenpiteiden muoto

(113)

Tutkimuksen kuluessa ainoa yhteistyössä toiminut armenialainen vientiä harjoittava tuottaja ja ainoa yhteistyössä toiminut brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja tarjosivat hintasitoumuksia perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(114)

Molemmat tarjoukset tutkittiin. Brasilialaisen viejän tarjous poistaa polkumyynnin vahingolliset vaikutukset ja pienentää riittävästi toimenpiteiden kiertämisen riskiä. Armenialaisen viejän tarjoukseen puolestaan sisältyy kyseisen yritysryhmän monimutkaisen rakenteen ja sen useiden eri myyntikanavien vuoksi suuri vaara ristiinkompensoinnista siten, että samaa tuotetta myydään samoille asiakkaille eri paikasta peräisin olevana ja eri tuotteita myydään samoille asiakkaille samaan ryhmään kuuluvista eri myyntiyrityksistä. Armenialainen viejä toimitti merkittävästi tarkistetun sitoumustarjouksen perusasetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisen määräajan jälkeen. Sen lisäksi, että tarkistettu tarjous toimitettiin määräajan umpeuduttua, on todettava, että sitä ei voida hyväksyä seuraavasta syystä: vaikka yritys tarjoutui myymään ainoastaan suoraan ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle EU:ssa eli jättäen kaksi siihen etuyhteydessä olevaa yritystä myyntikanavan ulkopuolelle, tutkimus osoitti yrityksen myyvän muita tuotteita samoille asiakkaille EU:ssa. Lisäksi yritys ilmoitti, että se aikoi tuottaa ja myydä uutta tuotelajia eli alumiinista valmistettua jatkojalostusfoliota EU:hun. Koska on mahdollista, että tätä uutta tuotelajia myytäisiin samoille asiakkaille EU:ssa, edes tarkistettu tarjous ei vähennä ristiinkompensointivaaraa hyväksyttävälle tasolle.

(115)

Komissio hyväksyi päätöksellä 2009/736/EY (4) Companhia Brasileira de Aluminion, jäljempänä ’CBA’, tarjoaman sitoumuksen. Neuvosto toteaa, että sitoumustarjous poistaa polkumyynnin vahingollisen vaikutuksen ja pienentää riittävästi toimenpiteiden kiertämisen riskiä. Rusal Armenalin tarjous hylätään johdanto-osan 114 kappaleessa esitetyistä syistä sekä johdanto-osan 21 ja 22 kappaleessa selostettujen yrityksen kirjanpidossa havaittujen ongelmien vuoksi.

(116)

Jotta komissio ja tulliviranomaiset voivat valvoa tehokkaasti CBA:n antamien sitoumusten noudattamista, vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa pyyntöä asianomaiselle tulliviranomaiselle esitettäessä polkumyyntitullista vapautuksen edellytyksenä on, että i) esitetään sitoumuslasku, joka on kauppalasku, johon sisältyvät ainakin liitteessä II mainitut tiedot ja ilmoitus, ii) CBA on valmistanut asianomaiset tuontituotteet, lähettänyt ne ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä ja laskuttanut tätä niistä suoraan ja iii) tullille tulliselvitystä varten esitettävät tavarat vastaavat tarkoin sitoumuslaskussa olevaa kuvausta. Jos edellä esitetyt edellytykset eivät täyty, asianmukainen polkumyyntitulli syntyy vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä.

(117)

Aina kun komissio peruuttaa rikkomuksen seurauksena sitoumuksen hyväksynnän perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan nojalla viitaten kyseiseen tuontitapahtumaan ja ilmoittaen, ettei siihen liittyvä sitoumuslasku ole pätevä, tullivelka syntyy vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä.

(118)

Tuojien pitäisi olla tietoisia tavanomaisena kaupallisena riskinä siitä, että tullivelka voi syntyä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä, kuten 116 ja 117 kappaleessa kuvataan, vaikka komissio olisikin hyväksynyt sitoumuksen valmistajalta, jolta tuojat ostivat tuotteita suoraan tai välillisesti.

(119)

Tulliviranomaisten olisi perusasetuksen 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti ilmoitettava viipymättä komissiolle kaikista tapauksista, joissa havaitaan viitteitä sitoumuksen rikkomisesta.

(120)

Edellä esitetyistä syistä komissio pitää CBA:n tarjoamaa sitoumusta hyväksyttävänä, kun taas Armenalin tarjoamaa sitoumusta se ei voi hyväksyä. Asianomaisille yrityksille on ilmoitettu niistä olennaisista tosiasioista, huomioista ja velvoitteista, joihin hyväksyntä ja hylkääminen perustuvat.

(121)

Jos sitoumusta rikotaan tai se peruutetaan tai jos komissio peruu sitoumuksille antamansa hyväksynnän, perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti neuvoston käyttöön ottamaa polkumyyntitullia aletaan soveltaa perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan nojalla ilman eri toimenpiteitä.

9.   SEURANTATOIMET

(122)

Tullien väliset suuret erot aiheuttavat toimenpiteiden kiertämisen riskin, ja sen minimoimiseksi katsotaan tässä tapauksessa tarvittavan erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa polkumyyntitullien asianmukainen soveltaminen. Erityistoimenpiteitä ovat:

(123)

Sellaisen pätevän kauppalaskun esittäminen jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä esitetyt vaatimukset. Tuontitavaroista, joiden mukana ei ole tällaista kauppalaskua, kannetaan kaikkiin muihin viejiin sovellettava jäännöspolkumyyntitulli.

(124)

Jos sellaisen yrityksen, johon sovelletaan alhaisempaa yksilöllistä tullia, vientimäärä kasvaa huomattavasti kyseisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen, viennin kasvun sellaisenaan voidaan katsoa olevan perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimenpiteiden käyttöönotosta johtuva kaupan rakenteen muutos. Tällaisessa tilanteessa, jos asiaa koskevat edellytykset täyttyvät, voidaan aloittaa toimenpiteiden kiertämisen vastainen tutkimus. Tutkimuksessa voidaan tutkia muun muassa sitä, onko yksilölliset tullit syytä poistaa ja ottaa niiden sijasta käyttöön koko maata koskeva tulli,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, vähintään 0,008 millimetriä mutta enintään 0,018 millimetriä paksun, vahvistamattoman, valssatun mutta ei enempää valmistetun, enintään 650 millimetrin levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla olevan ja tällä hetkellä CN-koodiin ex 7607 11 19 (Taric-koodi 7607111910) kuuluvan alumiinifolion tuonnissa.

2.   Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli 1 kohdassa kuvattujen ja jäljempänä mainittujen yritysten valmistamien tuotteiden osalta on seuraava:

Maa

Yritys

Polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Armenia

Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal

13,4 %

A943

Kaikki muut yritykset

13,4 %

A999

Kiinan kansantasavalta

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd ja Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4 %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.

20,3 %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.

24,2 %

A946

Kaikki muut yritykset

30,0 %

A999

Brasilia

Companhia Brasileira de Aluminio

17,6 %

A947

Kaikki muut yritykset

17,6 %

A999

3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, lopullista polkumyyntitullia ei sovelleta 2 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin tuontituotteisiin.

4.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

5.   Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää liitteessä I esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

2 artikla

1.   Vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi ilmoitetut tuontituotteet, joita koskevan kauppalaskun ovat laatineet komission hyväksymän sitoumuksen antaneet, komission päätöksessä 2009/736/EY ja sen muutossäädöksissä luetellut yritykset, vapautetaan 1 artiklalla käyttöön otetuista polkumyyntitulleista seuraavin ehdoin:

ne ovat valmistaneet asianomaiset tuontituotteet, lähettäneet ne ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä ja laskuttaneet tätä niistä suoraan; ja

tuonnin mukana on sitoumuslasku, joka on kauppalasku, joka sisältää ainakin tämän asetuksen liitteessä II tarkoitetut tiedot ja siinä määrätyn ilmoituksen; ja

tulliviranomaisille tulliselvitystä varten esitettävät tavarat vastaavat täsmälleen sitoumuslaskussa esitettyä kuvausta.

2.   Tullivelka syntyy vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä,

kun 1 kohdassa kuvattujen tuontituotteiden osalta todetaan, että yksi tai useampi tuossa luetelluista mainituista ehdoista ei täyty; tai

kun komissio peruuttaa sitoumukselle myönnetyn hyväksynnän perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan nojalla asetuksella tai päätöksellä, jossa viitataan tiettyihin liiketoimiin ja ilmoitetaan, että asianomaiset sitoumuslaskut eivät ole päteviä.

3 artikla

Kannetaan lopullisesti Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, vähintään 0,008 millimetriä mutta enintään 0,018 millimetriä paksun, vahvistamattoman, valssatun mutta ei enempää valmistetun, enintään 650 millimetrin levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla olevan ja tällä hetkellä CN-koodiin ex 7607 11 19 (Taric-koodi 7607111910) kuuluvan alumiinifolion tuonnissa asetuksella (EY) N:o 287/2009 käyttöön otettujen väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät 1 artiklan nojalla lopullisesti käyttöön otetun tullin tasoisina. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. OLOFSSON


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 94, 8.4.2009, s. 17.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 50.


LIITE I

Tämän asetuksen 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1.

Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2.

Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan yhteisöön vietäväksi myydyn määrän alumiinifoliota on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa), ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3.

Päivämäärä ja allekirjoitus.


LIITE II

Yrityksen myydessä hintasitoumuksen mukaisesti tavaraa yhteisöön kauppalaskussa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1.

Otsikko: ”SITOUMUKSEN MUKAISIA TAVAROITA KOSKEVA KAUPPALASKU”

2.

Kauppalaskun antaneen yrityksen nimi.

3.

Kauppalaskun numero.

4.

Kauppalaskun päivämäärä.

5.

Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuina laskussa tarkoitetut tavarat tullataan yhteisön rajalla.

6.

Tavaroiden tarkka kuvaus, jossa mainitaan:

sitoumusta varten käytetty tuotekoodi (PCN),

selkokielinen kuvaus asianomaista PCN-tuotekoodia vastaavista tuotteista,

yrityksen käyttämä tuotekoodi,

Taric-koodi,

määrä (tonneina).

7.

Myyntiehdot, joista ilmenee:

hinta tonnilta,

sovellettavat maksuehdot,

sovellettavat toimitusehdot,

kaikki alennukset ja hyvitykset.

8.

Sen yhteisössä tuojana toimivan yrityksen nimi, jolle viejäyritys on suoraan laatinut sitoumuksen mukaisten tavaroiden mukana seuraavan kauppalaskun.

9.

Yrityksen työntekijä, joka on antanut kauppalaskun (työntekijän nimi), ja seuraava allekirjoitettu ilmoitus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä kauppalaskussa tarkoitettujen tavaroiden myynti suoraan Euroopan yhteisöön vietäviksi tapahtuu [YRITYKSEN NIMI] tarjoaman ja Euroopan komission päätöksellä 2009/736/EY (1) hyväksymän sitoumuksen soveltamisalan ja ehtojen mukaisesti. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.


(1)  EUVL L 262, 6.10.2009, s. 50.”


6.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/19


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 926/2009,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2009,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa sekä tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 ja 10 artiklan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Väliaikaiset toimenpiteet

(1)

Komissio julkaisi 9 päivänä heinäkuuta 2008 ilmoituksen (2) tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuontia yhteisöön koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta. Komissio otti 8 päivänä huhtikuuta 2009 käyttöön tiettyjen Kiinasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin asetuksella (EY) N:o 289/2009 (3), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’.

(2)

Menettelyn aloittaminen perustui valitukseen, jonka teki Euroopan unionin saumattomien teräsputkien valmistajien etuja valvova Defence Committee of the Seamless Steel Tube Industry of the European Union, jäljempänä ’valituksen tekijä’, joka edustaa tuottajia, joiden tuotanto muodostaa pääosan, tässä tapauksessa yli 50 prosenttia, tiettyjen saumattomien rauta- tai teräsputkien koko tuotannosta yhteisössä.

(3)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa todetaan, polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahinkoa koskevaan arvioon vaikuttavien kehityssuuntausten tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 2005 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

2.   Myöhempi menettely

(4)

Niiden olennaisten tosiasioiden ja huomioiden ilmoittamisen jälkeen, jäljempänä ’alustavien päätelmien ilmoittaminen’, joiden perusteella päätettiin ottaa käyttöön väliaikaisia polkumyyntitoimenpiteitä, monet intressitahot ilmoittivat kirjallisesti näkökantansa alustavista päätelmistä. Kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin myös mahdollisuus tulla kuulluiksi.

(5)

Komissio jatkoi lopullisia päätelmiään varten tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista ja tarkistamista. Ennen kaikkea komissio lähetti otokseen valituille yhteisön tuottajille ylimääräisen kyselyn, jolla kerättiin lisätietoja markkinatilanteen ja tärkeimpien vahinkoindikaattoreiden kehityksestä tutkimusajanjakson päättymisen jälkeen. Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen tehtiin ylimääräiset tarkastuskäynnit tiettyjä saumattomia putkia yhteisössä valmistavien seuraavien tuottajien toimitiloihin:

Vallourec & Mannesmann Germany GmbH, Düsseldorf, Saksa

Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Ranska

Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italia

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Espanja

Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Espanja.

Lisäksi tehtiin tarkastuskäynti valituksen tekijän toimitiloihin Boulogne-Billancourtissa, Ranskassa.

(6)

Komissio myös tarkasteli lähemmin kaikkien neljän otokseen kuuluvan vientiä harjoittavan tuottajan kyselyvastauksia ja ennen kaikkea tarkasti seuraavien viejien toimittamat luettelot myyntitapahtumista:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation.

(7)

Osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa tiettyjen Kiinasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa ja väliaikaisen tullin vakuutena olevien määrien lopullista kantamista, jäljempänä ’lopullisten päätelmien ilmoittaminen’. Osapuolille annettiin myös määräaika, jonka kuluessa ne voivat tehdä mainitusta ilmoituksesta johtuvia huomautuksia.

(8)

Osapuolten toimittamia suullisia ja kirjallisia huomautuksia tarkasteltiin, ja päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden mukaisesti.

3.   Otanta

(9)

Koska kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien ja yhteisön tuottajien otannasta ei esitetty huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 11–12 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(10)

Tarkasteltavana olevana tuotteena ovat tietyt Kiinasta peräisin olevat raudasta tai teräksestä valmistetut poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoiset saumattomat putket, joiden ulkoläpimitta on enintään 406,4 mm ja joiden hiiliekvivalenttiarvo on IIW-instituutin (International Institute of Welding) kaavan ja kemiallisen analyysin (4) mukaan enintään 0,86, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, ja jotka luokitellaan nykyisin CN-koodeihin ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93 (5).

(11)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen julkaisemisen jälkeen huomattiin, että hiiliekvivalenttiarvon määrittämiseen käytettävän teknisen raportin numero asetuksen johdanto-osan 14 kappaleessa olevassa alaviitteessä oli virheellinen. Oikea viittaus on Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555–67, jonka on julkaissut International Institute of Welding (IIW).

(12)

Kun väliaikaiset päätelmät oli ilmoitettu, Kiinan rauta- ja teräsyhdistys (China Iron and Steel Association), jäljempänä ’CISA’, väitti, että tuotemääritelmän mukaiset CN-koodit kattavat myös monia muita tuotteita, jotka eivät kuulu tutkimuksen piiriin, kuten tuotteita, joiden ulkoläpimitta on yli 406,4 mm tai joiden hiiliekvivalenttiarvo on yli 0,86, minkä vuoksi tutkimuksessa käytetyt tuontiluvut ovat liian korkeat. On huomattava, että tämä menettely ei koske tuotteita, joiden ulkoläpimitta on yli 406,6 mm tai joiden hiiliekvivalenttiarvo on yli 0,86 IIW:n kaavan ja kemiallisen analyysin mukaan. Yhdenkään otokseen valitun vientiä harjoittavan tuottajan osalta ei myöskään saatu mitään näyttöä siitä, että näitä tuotteita tuotettaisiin Kiinassa huomattavia määriä. Näin ollen päätellään, että kyseisten tuotteiden merkittävien määrien tuonnista Kiinasta yhteisöön ei ole luotettavaa näyttöä.

(13)

Lopullisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen CISA toisti väitteen, jonka mukaan öljyteollisuudessa käytettävät putkitarvikkeet, jäljempänä ’OCTG-putket’, olisi jätettävä tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmän ulkopuolelle, ja huomautti, että muissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, OCTG-putkia käsitellään polkumyyntitutkimuksissa erillisille markkinoille kuuluvina. Myös Kiinan hallitus, jäljempänä ’MOFCOM’, esitti samanlaisia väitteitä.

(14)

Edellä mainittuja väitteitä on analysoitu yksityiskohtaisesti, ja on todettu, että tuotemääritelmän mukaisten saumattomien putkien eri tuotelajeilla, OCTG-putket mukaan luettuina, on samat fyysiset, kemialliset ja tekniset perusominaisuudet eli ne kuuluvat samaan tuoteluokkaan. Se, että näiden eri tuotelajien ominaisuudet, kustannukset ja myyntihinta poikkeavat jonkin verran toisistaan, on normaalia. Lisäksi se, että eräät muut tutkimuksia suorittavat viranomaiset tutkivat ainoastaan OCTG-tuotteita, saattaa johtua näiden tutkimusten erityispiirteistä eli siitä, mihin niiden taustalla oleva valitus kohdistuu. Kävikin ilmi, että Yhdysvaltojen viranomaisten ei tarvinnut tutkia sitä, onko OCTG-putkilla samat perusominaisuudet kuin muilla saumattomilla putkilla. Lisäksi yhteisön tuotannonala toimitti näyttöä sileäpäisten OCTG-putkien ja muiden tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden keskinäisestä vaihdettavuudesta.

(15)

Väitettiin myös, että tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmässä kiinnitettiin liiaksi huomiota esimerkiksi seinämän paksuuteen, ulkoläpimittaan ja hiiliekvivalenttiarvoon, kun taas teknisiin ominaisuuksiin kuten hyvään paineen- ja korroosionkestävyyteen tai American Petroleum Institute -instituutin, jäljempänä ’API’, laatimiin erityisiin OCTG-putkien standardeihin ei ollut kiinnitetty asianmukaista huomiota.

(16)

Ensiksi on huomattava, että koska seinämän paksuutta ei käytetä tutkimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden määritelmässä, ulkoläpimitta ja hiiliekvivalentin kynnysarvo ovat sopivimmat tekijät, joiden perusteella tarkasteltavana oleva tuote voidaan tunnistaa. Myös tilastoja ja tullia varten tuote erotetaan muista ulkoläpimitan perusteella. Hiiliekvivalenttitaso puolestaan määrittelee tuotteiden hitsattavuuden, ja kynnysarvoksi on asetettu 0,86 erottamaan helposti hitsattavissa olevat tuotteet niistä, joita ei voida helposti hitsata. Toiseksi on todettava, että yhteisön tuotannonalan toimittamien tietojen mukaan OCTG-putkien samoin kuin muidenkin putkilajien korroosion- ja paineenkesto voi olla hyvä tai huono. Sen vuoksi korroosion- tai paineenkestoa ei voida käyttää kriteerinä tarkasteltavana olevaa tuotetta määriteltäessä. Kolmanneksi on huomattava, että API:lla on standardit OCTG-putkia ja putkijohtoja varten, koska niitä käytetään öljyalalla. Myös muilla aloilla käytettäviä putkia varten on kuitenkin vastaavanlaisia standardeja, joskin eri organisaatioiden (esim. ASTM) laatimia. Näin ollen se, että jokin organisaatio laatii standardeja, ei voi olla polkumyynnin vastaisen tutkimuksen tuotemääritelmän määräävänä tekijänä. CISA tai MOFCOM eivät ole toimittanut tietoa perustelluista vaihtoehtoisista tekijöistä soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden määrittelemiseksi paremmin eivätkä ehdottaneet kriteereitä, jotka sopisivat paremmin tarkasteltavana olevan tuotteen määrittelemiseen, lukuun ottamatta edellä mainittua hyvää korroosion- ja paineenkestoa. Kumpikaan osapuolista ei myöskään ehdottanut erilaista hiiliekvivalenttitasoa, joka sopisi kynnysarvoksi paremmin. Tästä syystä tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmää koskevat väitteet hylätään.

(17)

Edellä esitetyn perusteella päätellään lopullisesti, että tarkasteltavana olevaan tuotteeseen sisältyvät muun muassa OCTG-putket, joita käytetään vaippa-, pumppaus- tai poraputkina öljyteollisuudessa, ja vahvistetaan lopullisesti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 14–19 kappale.

C.   POLKUMYYNTI

1.   Markkinatalouskohtelu

(18)

Koska huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 20–27 kappaleessa esitetyt markkinatalouskohtelua koskevat päätelmät vahvistetaan lopullisesti.

2.   Yksilöllinen kohtelu

(19)

Väliaikaisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen valituksen tekijä väitti, että yksi vientiä harjoittava tuottaja, jolle oli väliaikaisesti myönnetty yksilöllinen kohtelu, ei olisi saanut saada yksilöllistä kohtelua muun muassa siksi, että se oli – väitteen mukaan – pääosin valtion omistama.

(20)

Lisätutkimukset osoittivat, että Kiinan valtiolla oli (epäsuorasti) osuus mainitusta yrityksestä, mutta tutkimusajanjaksolla valtio oli vähemmistöosakas. Omistusosuus kuitenkin muuttui merkittävästi vuoden 2008 lopulla (tutkimusajanjakson jälkeen), jolloin Kiinan valtio hankki lisää holdingyhtiön osakkeita ja siitä tuli enemmistöosakas. Tästä syystä komissio katsoi, että kyseinen vientiä harjoittava tuottaja ei täyttänyt perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan vaatimuksia, joten sille ei olisi myönnettävä yksilöllistä kohtelua.

(21)

Lopullisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen mainittu yritys totesi uudelleen, että Kiinan valtion omistusosuuden kasvu tapahtui tutkimusajanjakson jälkeen. Lisäksi yritys väitti, että omistusosuuden kasvattamisen tarkoituksena oli selkeästi ja yksinomaan antaa holdingyhtiölle rahoitustukea talouskriisin vuoksi. Mainittu yritys väitti erityisesti, että kasvaneella omistusosuudella ei ollut vaikutusta hallintorakenteeseen, johtokunnan kokoonpanoon eikä liiketoimintaan. Omistusosuuksien muuttumisella ei väitteen mukaan ollut vaikutusta yrityksen vientitoimintaa koskeviin päätöksiin, jotka edelleen tehdään valtion puuttumatta asiaan. Lisäksi yritys totesi, että ei ole näyttöä siitä, että tässä tapauksessa valtiolla olisi sellaista vaikutusvaltaa, joka tekisi mahdolliseksi toimenpiteiden kiertämisen, jos yritykselle myönnettäisiin yksilöllinen tulli.

(22)

Jotta vientiä harjoittaville tuottajille voidaan myöntää yksilöllinen kohtelu, niiden on osoitettava täyttävänsä kaikki perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa luetellut edellytykset. Yksi edellytyksistä on, että osake-enemmistö on yksityishenkilöiden hallussa. Mainitun yrityksen osalta tämä edellytys ei kuitenkaan ole täyttynyt loppuvuodesta 2008 alkaen.

(23)

Huolimatta siitä, että omistajuuden muutos tapahtui vasta tutkimusajanjakson jälkeen (mutta ennen tutkimuksen päättämistä), ja kun otetaan huomioon, että yksilölliseen kohteluun liittyvät havainnot koskevat tulevaisuutta, päätelmänä on, että tälle yritykselle ei pitäisi myöntää yksilöllistä kohtelua, koska yritys ei täyttänyt perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisia vaatimuksia.

(24)

Koska muita yksilöllistä kohtelua koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 28–32 kappaleessa esitetyt päätelmät, lukuun ottamatta edellä olevassa 19–23 kappaleessa tarkoitettua yritystä koskevia päätelmiä, vahvistetaan lopullisesti.

3.   Normaaliarvo

3.1   Vertailumaa

(25)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen kolme osapuolta esitti, että Yhdysvallat ei sopinut vertailumaaksi, koska markkinaolosuhteet Yhdysvalloissa ja Kiinassa ovat huomattavan erilaiset. Yritykset myös väittivät, että koska normaaliarvo oli laskettu vain yhden, etuyhteydessä erääseen tuottajaan yhteisössä olevan tuottajan tietojen perusteella, tiedot eivät olleet edustavia.

(26)

On syytä huomata, että perusasetuksessa edellytetään, että vertailumaa on valittava hyväksyttävällä tavalla. Edellä mainitut osapuolet eivät toimittaneet vahvistettua näyttöä siitä, että Yhdysvaltojen valinta ei olisi ollut hyväksyttävä. Ennen kaikkea ne eivät kyseenalaistaneet sitä, että Yhdysvaltojen markkinoilla esiintyy kilpailua; kilpailun puute saattaisi esimerkiksi vaikuttaa vahvistettavaan hintatasoon. Lisäksi on huomattava, että yksikään näistä osapuolista ei esittänyt vaihtoehtoista vertailumaata.

(27)

Edellä esitetyn perusteella päätellään lopullisesti, että Yhdysvallat on soveltuva vertailumaa, ja vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 33–38 kappale.

3.2   Normaaliarvon määrittäminen

(28)

Koska normaaliarvon märittämistä koskevia huomautuksia ei esitetty, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 39–44 kappaleessa esitetyt päätelmät.

4.   Vientihinta

(29)

Koska vientihinnan märittämistä koskevia huomautuksia ei esitetty, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 45 kappale.

5.   Vertailu

(30)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen yksi vientiä harjoittava tuottaja huomautti, että tuotevalvontakoodien yksinkertaistaminen (tarkasteltavana olevan tuotteen ja vertailumaasta tulevan samankaltaisen tuotteen vertailtavuuden parantamiseksi) johti epätasapuoliseen vertailuun, koska siinä katsottiin useat saumattomien putkien lajit yhdeksi ja samaksi tuoteluokaksi. Tämän huomautuksen perusteella päätettiin, että tuotevalvontakoodeihin voidaan soveltaa erilaista – eli putkien läpimittaan ja seinämän paksuuteen perustuvaa – ryhmittelyä, joka mahdollistaa saman tasoisen vertailtavuuden.

(31)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen Kiinan vientihintoja noudettuna lähettäjältä -tasolla on korjattu alaspäin kaikkien kuljetuskustannusten huomioon ottamiseksi. Samalla normaaliarvoa tarkistettiin ylöspäin eräiden korjausten vuoksi, jotka koskivat kuljetuskustannusten ja alennusten huomioon ottamiseksi tehtäviä oikaisuja.

(32)

Koska muita vertailua koskevia huomautuksia ei esitetty, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 46 ja 47 kappale.

6.   Polkumyyntimarginaali

(33)

Koska polkumyyntimarginaalin laskemista koskevia huomautuksia ei esitetty, vahvistetaan edellä olevassa 30 ja 31 kappaleessa mainituin muutoksin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 48–51 kappale.

(34)

Lopullisesti määritetty polkumyynnin määrä ilmaistuna prosentteina CIF-nettohinnasta vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana on seuraava:

Yritys

Lopullinen polkumyyntimarginaali

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

64,8 %

Muut yhteistyössä toimivat yritykset

48,6 %

Muut yritykset

73,1 %

D.   VAHINKO

1.   Yhteisön tuotanto, yhteisön tuotannonala ja yhteisön kulutus

(35)

CISA väitti, että eräältä erikoistuneelta järjestöltä (Steel Business Briefing) saatujen tietojen mukaan yhteisön tuottajia oli vuonna 2007 EU:n 27 jäsenvaltiossa ainakin 40, ja niiden samankaltaisen tuotteen tuotanto oli noin 5,8 miljoonaa tonnia, mikä olisi ristiriidassa väliaikaista tullia koskevaan asetukseen sisältyvien tietojen kanssa. Lisäksi CISA väitti, että World Steel Association -yhdistyksen antamien tietojen mukaan yhteisön kulutus vuonna 2007 oli noin 4,6 miljoonaa tonnia eli paljon suurempi kuin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 57 kappaleessa esitetty määrä. Yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja esitti samanlaisia väitteitä.

(36)

Toimitettujen tietojen tarkastelu osoitti, että ilmoitetut luvut koskivat kaikkia saumattomia putkia eikä samankaltaista tuotetta sellaisena kuin se määritellään väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa ja edellä olevassa 10–17 kappaleessa, ja tietoihin sisältyi myös muita tuotteita, kuten isoja putkia (joiden läpimitta on yli 406,4 mm) ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia. Tämä selittää edellä 35 kappaleessa mainittujen tietojen ja väliaikaista tullia koskevaan asetukseen sisältyvien tietojen välisen eroavuuden. On myös huomattava, että tarkasteltavana olevan tuotteen kaikkien tiedossa olevien yhteisön tuottajien nimet ja sijainnit sisältyivät valituksen ei-luottamukselliseen versioon. Jos CISA katsoi, että EU:ssa oli muitakin tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajia, sen olisi pitänyt hyvissä ajoin toimittaa riittävä näyttö niiden tunnistamiseksi, jotta myös nämä mahdolliset muut yritykset olisi voitu ottaa huomioon.

(37)

Näin ollen edellä mainitut väitteet hylätään, ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 53–58 kappale vahvistetaan.

2.   Tuonti asianomaisesta maasta

a)   Kyseisen tuonnin määrä ja markkinaosuus sekä tuontihinnat

(38)

CISAn toimittamien huomautusten vuoksi selvennetään, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 60 kappaleessa tarkoitetaan, että sekä OCTG-putkien että energiantuotannon markkinasegmenttien osuus Kiinasta peräisin olevasta kokonaistuonnista on alle 5 prosenttia. Koska muita väitteitä tai huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 59–63 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

b)   Hintojen alittavuus

(39)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja, kolme yhteisön tuottajaa ja valituksen tekijä esittivät hinnan alittavuuden marginaalin ja vahinkomarginaalin laskemista koskevia huomautuksia. Nämä huomautukset analysoitiin ja laskelmia muutettiin tarvittaessa.

(40)

Eräs vientiä harjoittava tuottaja väitti, että Kiinasta tulevan tuonnin hintojen ja yhteisön tuotannonalan myymien vastaavien tuotelajien hintojen välisen tasapuolisen vertailun mahdollistamiseksi tehdyt mukautukset eivät olleet asianmukaisia, koska niihin ei sisältynyt riippumattoman tuojan myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia eikä voittoa. Valituksen tekijä sen sijaan väitti, että nämä mukautukset olivat tasoltaan liian korkeita. Vientiä harjoittavan tuottajan väitteen osalta todettiin, että kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien ja yhteisön tuottajien myynti suuntautui usein samoille asiakkaille. Sen vuoksi lisämukautukset tuontihintoihin eivät olleet perusteltuja. Toimitetun näytön tutkimisen perusteella pääteltiin, että väitteet olisi hylättävä, ja näille kahdelle osapuolelle ilmoitettiin hylkäämisen syistä.

(41)

Valituksen tekijä väitti, että kaupan portaan eroja koskeva laskelma oli virheellinen, koska kiinalaisilla vientiä harjoittavilla tuottajilla oli myyntiä myös suoraan käyttäjille ja koska tällainen myynti ei oikeuta kaupan portaan eroja koskevia mukautuksia. Väitteen todettiin pitävän paikkansa eräiden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta, ja kaupan portaan erojen perusteella tehtyjä mukautuksia tarkistettiin. Lisäksi edellä olevassa 40 kappaleessa mainittu vientiä harjoittava tuottaja väitti, että sen oman viennin ja yhteisön tuotannonalan myynnin välillä oli merkittäviä eroja myyntimäärissä, joten kaupan portaan eroa ei pitäisi määrittää pelkästään vertaamalla vastaavia käyttäjille suuntautuneen myynnin prosenttimääriä, vaan tuottaja ehdotti toisenlaista laskentakaavaa kaupan portaan erojen perusteella tehtävien mukautusten tarkistamiseksi. Ehdotettua kaavaa ei kuitenkaan pidetty sopivana, koska se vääristäisi lopputulosta. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(42)

Edellä esitetyn perusteella vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 64 kappaleessa kuvattu menetelmä ja 65 kappaleessa selostetulla tavalla laskettu hinnan alittavuuden marginaali eli 29 prosenttia.

3.   Yhteisön tuotannonalan tilanne

(43)

CISA väitti, että useat otokseen kuuluvat yhteisön tuottajat eivät olleet toimittaneet täydellisiä vastauksia, joten otoksen edustavuus olisi heikentynyt yhteistyöhön osallistumisen alhaisen asteen vuoksi. On syytä todeta, että lukuun ottamatta väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 66 kappaleen ii alakohdassa mainittua yritystä, joka toimitti vain osittaiset tiedot, kaikki muut otokseen kuuluvat yritykset ovat toimittaneet tutkimuksen lopulliseen vaiheeseen mennessä kaikki pyydetyt tiedot. Vaikka jätettäisiin huomiotta se yritys, joka toimitti vain osan tiedoista, otoksen edustavuus olisi yhä noin 60 prosenttia yhteisön kokonaistuotannosta. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(44)

Lisäksi CISA väitti, että päinvastoin kuin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 86 kappaleessa todetaan yksi suuri yhteisön tuottajaryhmä oli tehnyt tutkimusajanjakson jälkeen huomattavia investointeja laajentaakseen ydinvoima-alan putkien tuotantokapasiteettiaan. Tämä väite tarkastettiin ja todettiin, että edellä mainitut investoinnit oli tehty muiden kuin samankaltaisen tuotteen (ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tai hitsattujen putkien) tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(45)

CISA ja yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja väittivät, että väliaikaista tullia koskevan johdanto-osan 87 kappaleessa todettiin virheellisesti yhteisön tuotannonalan olevan vasta toipumassa polkumyynnin aiemmista vaikutuksista, koska valitusta tuki ainakin kolme romanialaista yritystä, joihin itseensä sovellettiin vuoden 2006 puoliväliin asti polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä. Johdanto-osan 87 kappaleen toteamukset viittaavat kuitenkin selkeästi yhteisön tuotannonalaan kokonaisuutena eivätkä yksittäisiin yrityksiin. Sen vuoksi on normaalia, että yksittäisten yritysten tilanteet saattavat poiketa toisistaan, eikä se aseta yhteisön tuotannonalaa koskevaa yleistä päätelmää kyseenalaiseksi. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(46)

Koska muita väitteitä tai huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 66–87 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4.   Vahinkoa koskevat päätelmät

(47)

MOFCOM, CISA ja kaksi kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajaa väittivät, että yhteisön tuotannonala ei ollut haavoittuvassa tilassa tutkimusajanjakson lopussa, etenkin kun otetaan huomioon sen viimeaikaiset huomattavat voitot. Syyt, joiden vuoksi yhteisön tuotannonalan katsottiin olleen haavoittuvassa tilanteessa tutkimusajanjakson lopussa, esitetään yksityiskohtaisesti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 89 kappaleessa. Siinä myönnetään, että tutkimusajanjaksolla kärsitty vahinko ei ollut merkittävää, mutta selitetään myös, että koska polkumyynnillä tuotujen tuotteiden osuus yhteisön markkinoilla oli suuri, yhteisön tuotannonala oli alttiina tällaisen polkumyyntituonnin vahingollisille vaikutuksille, jos markkinoiden yleistilanne merkittävästi muuttuisi. Tässä yhteydessä on muistettava, että yhteisön tuotannonala pystyi vain osittain hyötymään kulutuksen huomattavasta kasvusta ja että sen markkinaosuus oli pienentynyt 5 prosenttiyksikköä tarkastelujakson aikana, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 88 kappaleessa todetaan. Lisäksi se, että tuotannonala saa paljon voittoa erityisen suosiollisena ajanjaksona markkinoiden kysynnän ollessa erittäin suurta, ei välttämättä merkitse, että tuotannonalan taloudellinen ja rahoitustilanne on rakenteellisesti vakaa, etenkin jos se tuotti edeltävillä ajanjaksoilla erittäin pientä voittoa tai jopa tappiota. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 86 kappaleessa mainitaan, aiempi kehno taloudellinen tulos, joka johtui polkumyyntikäytäntöjen esiintymisestä, teki mahdottomaksi pitää investoinnit tasolla, joka olisi varmistanut yhteisön tuotannonalan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden näin pääomavaltaisella tuotantosektorilla. Tutkimusajanjakson lopussa EY:n markkinoiden tyypillisenä piirteenä oli jälleen erittäin matalahintaisen polkumyyntituonnin huomattava osuus. Tähän markkinatilanteeseen liittyi suuri vaara, koska jo aiempina vuosina, jolloin kysyntä oli normaalilla tasolla, vastaava markkinatilanne (jota analysoitiin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 954/2006 (6) oli aiheuttanut merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle. Tämän vuoksi väite hylätään.

(48)

Eräs kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja väitti lisäksi, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 89 kappaleessa ei osoitettu, että markkinaolosuhteiden muutos, johon siinä viitataan, oli ”selvästi nähtävissä ja välittömästi uhkaava”, kuten polkumyynnin vastaisessa WTO-sopimuksessa edellytetään. Markkinatilanteen muutos oli nähtävissä, koska kulutus ei voi normaalisti pysyä poikkeuksellisen suurena pitkään. Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 90–126 kappaleessa esitetty analyysi osoittaa tilanteen selvästi huonontuneen ja sen tapahtuneen pitkähkön ajan kuluessa. Se, että tiettyjen tekijöiden ja indikaattoreiden kääntyminen myönteisestä kielteiseksi vie jonkin aikaa, ei ole ristiriidassa sen kanssa, että tällaiset kielteiset vaikutukset ovat jo selvästi ennustettavissa olemassa olevien suuntausten perusteella. Tutkimusajanjakson lopulla vahingon uhka oli selvästi nähtävissä, ja vahingolliseen tilanteeseen lopulta johtavien negatiivisten suuntausten alku oli välittömästi uhkaava, sillä kysynnän jonkin asteista hiljentymistä oli jo tapahtunut tutkimusajanjakson viimeisinä kuukausina. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(49)

Koska muita väitteitä tai huomautuksia ei esitetty, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 88 ja 89 kappaleessa esitetyt vahinkoa koskevat päätelmät.

E.   VAHINGON UHKA

1.   Yhteisön kulutuksen, asianomaisesta maasta tulevan tuonnin ja yhteisön tuotannonalan tilanteen todennäköinen kehitys tutkimusajanjakson jälkeen

1.1   Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen tehty analyysi

(50)

Kuten edellä 5 kappaleessa mainitaan, otokseen valituille yhteisön tuottajille ja valituksen tekijälle lähetettiin ylimääräinen kyselylomake lisätietojen hankkimiseksi markkinoiden ja tärkeimpien vahinkoindikaattoreiden kehittymisestä maaliskuuhun 2009 asti. Myös viimeisimmät Eurostatilla olevat tuontitiedot on analysoitu huolellisesti. Tietojen täydentämiseksi jäljempänä esitetään tutkimusajanjakson lopun ja maaliskuun 2009 välistä ajanjaksoa, jäljempänä ’tutkimusajanjakson jälkeinen aika’, koskevat luvut. Koska luvut koskevat vain yhdeksän kuukauden pituista ajanjaksoa, määrille ai anneta indeksiä.

(51)

Tutkimusajanjakson jälkeen yhteisön kulutus alkoi pienetä huomattavasti, ja nopeammin kuin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 91 kappaleessa todettiin. Tosiasiassa yhteisön markkinat olivat kutistuneet jo lähes 30 prosentilla (7) tutkimusajanjakson lopun ja maaliskuun 2009 välisenä aikana.

 

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Tutkimusajanjakson jälkeinen aika

Yhteisön kulutus

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

1 720 968

(52)

Samaan aikaan myös tuonti Kiinasta väheni huomattavasti, mutta koska yhteisön kulutus laski jyrkemmin, kiinalaisen tuonnin markkinaosuus kasvoi noin 18 prosenttiin. Kiinasta tulevan tuonnin hinnat nousivat väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 98 kappaleessa mainitulla tavalla.

Kiina

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Tutkimusajanjakson jälkeinen aika

Tuontimäärä

26 396

136 850

470 413

542 840

306 866

Markkinaosuus

1,0 %

5,1 %

14,9 %

17,1 %

17,8 %

Indeksi (2005 = 100)

100

491

1 451

1 663

1 733

Vientihinta

766,48

699,90

699,10

715,09

966,63

Indeksi (2005 = 100)

100

91

91

93

138

(53)

Samana ajanjaksona yhteisön tuotannonalan tuotanto väheni merkittävästi, niin että otokseen kuuluvien yritysten kapasiteetin käyttöaste putosi 60 prosenttiin maaliskuussa 2009. Yhteisön tuotannonalan myynti yhteisön markkinoilla väheni tuntuvasti noudatellen yhteisön kulutuksen pienenemistä, joten yhteisön tuotannonalan markkinaosuus pysyi muuttumattomana. Hinnat puolestaan nousivat ensin vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja laskivat sitten vuoden 2009 alkuneljänneksellä, mutta pysyivät kuitenkin tutkimusajanjaksoa korkeampina.

Otokseen valitut yhteisön tuottajat

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Tutkimusajanjakson jälkeinen aika

Tuotanto

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

1 477 198

Kapasiteetti

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

1 889 180

Kapasiteetin käyttöaste

83 %

89 %

90 %

90 %

78 %

Indeksi (2005 = 100)

100

108

110

109

88

Yhteisön tuotannonala

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Tutkimusajanjakson jälkeinen aika

Myyntimäärä yhteisössä

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

1 093 175

Markkinaosuus

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

63,5 %

Indeksi (2005 = 100)

100

102

95

92

90

Otokseen valitut yhteisön tuottajat

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Tutkimusajanjakson jälkeinen aika

Myyntihinta yhteisössä

983

1 047

1 188

1 192

1 415

Indeksi (2005 = 100)

100

106

121

121

135

(54)

Yhteisön tuotannonalan kannattavuus on heikentynyt voimakkaasti ja nopeampaan tahtiin kuin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 110 kappaleessa todetaan, niin että vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä kannattavuus oli negatiivinen (– 0,8 %).

Otokseen valitut yhteisön tuottajat

2005

2006

2007

Tutkimusajanjakso

Tutkimusajanjakson jälkeinen aika

Kannattavuus

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

3,5 %

Indeksi (2005 = 100)

100

143

147

127

20

(55)

Voidaankin todeta, että tutkimuksen lopullisessa vaiheessa kerätyt ja tarkastetut lisätiedot vahvistavat väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 90–112 kappaleessa esitetyn analyysin.

1.2   Osapuolten esittämät huomautukset

(56)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja väitti, että vahinkoa koskeva tutkimus, toisin kuin polkumyyntitutkimus, oli ulotettu yli tutkimusajanjakson, koska analyysi perustui myös kesäkuun 2008 jälkeistä ajanjaksoa koskeviin tietoihin.

(57)

Ensiksikin on muistettava, että tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso ovat lähtökohta, jonka perusteella vahingon uhkaa arvioitiin väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa. Vahingon uhkaa koskevassa tapauksessa tutkimusajanjaksolla todettu vahinko ei kuitenkaan voi – määritelmän mukaan – olla merkittävää, koska silloin tutkimus määriteltäisiin tosiasialliseen merkittävään vahinkoon perustuvaksi tutkimukseksi. Sen vuoksi, vaikka vahinko ei ollut merkittävää tutkimusajanjaksolla, tutkimusviranomaisten on varmistettava, onko perusasetuksen 3 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen seikkojen perusteella pääteltävä, että merkittävän vahingon uhka on olemassa. Siksi tutkivilla viranomaisilla on oikeus tarkistaa, että tutkimusajanjakson jälkeiset tapahtumat todellakin vahvistavat väliaikaisessa vaiheessa tehdyn vahingon uhkaa koskevan päätelmän.

(58)

MOFCOM, CISA ja yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja totesivat, että käytettyjen tietojen alkuperää ei tehty selväksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 91 kappaleessa ja että yhteisön tuottajien tai valituksen tekijän toimittamat ennakoinnit ja muut tiedot, joihin viitataan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 99, 101 ja 108 kappaleessa, eivät olleet peräisin puolueettomasta tietolähteestä. MOFCOM väitti myös, että koska tutkivat viranomaiset käyttivät tällaisia tietoja, ne eivät toimineet ”erityisellä huolella”, kuten WTO:n polkumyynnin vastainen sopimus edellyttää vahingon uhkaa koskevissa tutkimuksissa.

(59)

Yksityiskohtainen näyttö väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 91 kappaleessa mainittujen julkisesti saatavilla olevien tietojen eri lähteistä oli saatavilla osapuolten vapaasti tarkasteltavina olevissa asiakirjoissa kauan ennen väliaikaista tullia koskevan asetuksen julkaisemista. Yhteisön tuotannonalan toimittamat ennakoinnit ja muut tiedot puolestaan tarkistettiin ja otettiin huomioon ainoastaan, jos – ja siltä osin kuin – nämä tiedot katsottiin luotettaviksi ja täsmällisiksi. Toimitettujen tietojen tarkistamisesta mainittiin erikseen jo väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 100 kappaleessa, ja väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen tehtiin ylimääräisiä tarkastuskäyntejä, kuten edellä olevassa 5 kappaleessa todetaan.

(60)

Tämän vuoksi edellä olevassa 56 ja 58 kappaleessa mainitut väitteet hylätään.

(61)

CISA väitti, että arvioitaessa Kiinasta tulevan tuonnin kehittymistä tutkimusajanjaksolla ei olisi pitänyt tarkastella tosiasiallista tuontia vaan tehtyjen tilausten tasoa, koska varsinainen tuonti tapahtuu yleensä 3–4 kuukauden kuluttua tilauksesta. Tämän aikaviiveen vuoksi mahdolliset muutokset EY:n markkinoiden kysynnän tasossa näkyisivät tosiasiallisessa tuonnissa vasta muutama kuukausi myöhemmin, mikä selittäisi sen, että Kiinasta tuleva tuonti oli runsasta yhä marras- ja joulukuussa 2008 huolimatta siitä, että kysyntä EU:n markkinoilla oli jo alkanut laskea. Myös yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja esitti samanlaisia väitteitä.

(62)

Jostakin tietystä maasta tulevan tuonnin määrien ja keskihintojen arvioimisen pohjaksi otetaan yleensä tosiasiallinen tuonti. Tehtyjä tilauksia koskevat tiedot voidaan ottaa huomioon muiden tietojen tueksi, mutta niistä on harvoin riittävän varmasti todennettavissa olevaa näyttöä. Väitteen tutkiminen on joka tapauksessa osoittanut, että yhteisön kulutus oli alkanut laskea jo vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Siksi tämän suuntauksen olisi 3–4 kuukauden viive huomioon ottaen pitänyt näkyä Kiinasta tulevan tuonnin määrässä jo vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, mutta silloin tuontia oli suhteellisen paljon. Lisäksi, jos ajatellaan edellä mainittua 3–4 kuukauden viivettä, kiinalaisen tuonnin voimakas lasku vuoden 2009 alkuneljänneksellä saattoikin johtua polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden ennakoinnista pikemminkin kuin kysynnän hiljenemisestä. Tuojat saattoivat olla koko ajan haluttomampia tilaamaan tavaroita, jotka olisivat voineet saapua ajankohtana, jolloin polkumyynnin vastaiset toimenpiteet olisi jo saatettu ottaa käyttöön. Päätelmänä voidaan todeta, että tosiasiallisen tuonin sijasta tilausten määrään perustuva analyysi olisi vain lisännyt tutkimukseen liittyviä epävarmuustekijöitä eivätkä päätelmät olisi merkittävästi muuttuneet. Sen vuoksi CISAn esittämä tähän liittyvä väite hylätään.

(63)

MOFCOM, CISA ja yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja väittivät, että useiden yhteisön tuottajaryhmien julkaisemien lehdistötiedotteiden ja/tai tilinpäätöstietojen mukaan vuosi 2008 oli edelleen vahva vuosi niiden tuloksen kannalta, mikä olisi ristiriidassa alkuperäistä tullia koskevassa asetuksessa ja etenkin sen johdanto-osan 110 kappaleessa esitettyjen vahingon uhkaa koskevien päätelmien kanssa.

(64)

Väitettä tutkittaessa huomattiin, että tiedot, joihin CISA viittasi, eivät koskeneet nimenomaan niitä eurooppalaisia yrityksiä, jotka osallistuvat tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon. Kuten edellä olevassa 44 kappaleessa jo todetaan, eräs suuri yritysryhmä muodostuu useista yrityksistä, jotka valmistavat usein hyvinkin erilaisia tuotteita. Yritysryhmää koskevat yleiset taloustiedot eivät siksi ehkä ole edustavia kuvaamaan niiden nimenomaisten yritysten taloustilannetta, jotka tuottavat samankaltaista tuotetta ja myyvät sitä yhteisön markkinoilla. Lisäksi on muistettava, että samankaltaista tuotetta valmistavia yrityksiä koskevat tiedot, joita käytettiin tutkimuksessa, oli tarkastettu asiaankuuluvasti. Tämän vuoksi väite hylätään.

(65)

Koska väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 90–112 kappaletta nimenomaisesti koskevia muita väitteitä ei esitetty, näissä kappaleissa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Vahingon uhka

2.1   Polkumyyntituonnin määrän kehitys

(66)

CISA väitti, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 114 kappaleessa mainittu Kiinasta tulevan tuonnin kasvu oli seurausta kysynnän kasvusta EU:n markkinoilla. Myös MOFCOM ja yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja esittivät samanlaisia väitteitä. Lisäksi CISA ei hyväksynyt arviota, jonka mukaan Kiinasta tulevan tuonnin kehitys voisi johtua markkinoiden valtaamisstrategiasta, ja korosti, että vientiin Kiinasta osallistui suuri määrä kiinalaisia tuottajia, joten oli mahdotonta ajatella niiden laatineen yhteisen strategian.

(67)

Jos Kiinasta tulevan tuonnin kehitys todella vastaisi kysynnän kasvua EY:n markkinoilla, kuten CISA väitti, tällaisen tuonnin markkinaosuus olisi pysynyt olennaisesti muuttumattomana eikä kasvanut 1 prosentista 17 prosenttiin tarkastelujakson aikana. Kiinasta tulevan tuonnin markkinaosuuden voimakas kasvu ja sen täysin poikkeava kehitys yhteisön tuotannonalan ja muiden tuontilähteiden markkinaosuuden kehitykseen verrattuna ovat selvä osoitus siitä, että Kiinasta tulevan tuonnin kasvun takana on muita tekijöitä. Tätä päätelmää tukee myös se, että tuonti Kiinasta on jatkuvasti tapahtunut erittäin alhaisin polkumyyntihinnoin, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 63–65 kappaleessa oli selostettu. Viejien ei myöskään tarvitse sopia yhteisestä strategiasta, jotta niiden toimintamallit lähentyvät toisiaan. Kun käy selväksi, että tiettyjen markkinoiden valtaaminen onnistuu jollakin erittäin alhaisella hintatasolla, tällaisen menestyksekkään markkinastrategian omaksuminen tapahtuu todennäköisesti ilman minkäänlaista viejien välistä koordinointia. Tämän vuoksi edellä olevassa 66 kappaleessa esitetyt väitteet hylätään ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 114 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

(68)

CISA väitti vielä, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 115 ja 116 kappaleessa tehdyn arvion vastaisesti tuonti Kiinasta väheni merkittävästi tutkimusajanjakson jälkeen. Onkin totta, että tuonti Kiinasta väheni merkittävästi tutkimusajanjakson jälkeisenä aikana, kuten edellä olevassa 52 kappaleessa todetaan. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 116 kappaleen sanamuodosta käy selväksi, oleellista ei kuitenkaan ole tämän tuonnin absoluuttinen määrä, vaan sen suhteellinen merkitys kulutukseen verrattuna, toisin sanoen sen markkinaosuus yhteisön kokonaismarkkinoista. Edellä olevassa 52 kappaleessa todetaan lisäksi, että tarkasteltavana olevan tuotteen Kiinasta tulevan tuonnin absoluuttisen määrän pienenemisestä huolimatta se on hieman kasvattanut markkinaosuuttaan tutkimusajanjakson jälkeisenä aikana. Näin ollen, kun otetaan huomioon, että i) väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 115 ja 116 kappaleen päätelmien pohjana oleva arviointi tehtiin väliaikaisten päätelmien tekemisen aikaan tuoreimpien luotettavien käytettävissä olleiden tuontitietojen eli marras- ja joulukuuta 2008 koskevien tuontitietojen perusteella, ii) nämä tiedot olivat yhteensopivia Kiinasta tulevan tuonnin siihenastisen kehityksen kanssa ja että iii) päätelmät perustuivat absoluuttisten sijasta suhteellisiin määriin, voidaan päätellä, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 115 ja 116 kappaleessa esitetty arviointi ei ole ristiriidassa edellä olevassa 52 kappaleessa esitettyjen havaintojen kanssa. Joka tapauksessa on syytä huomata, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 134 kappaleessa mainituista syistä Kiinasta tulevan tuonnin määrää voitaisiin pitää vahingon uhkatekijänä siinäkin tapauksessa, että tuontimäärät alkaisivat vähetä suhteessa enemmän kuin kulutus laskee, koska pelkkä halpojen kiinalaisten tuotteiden merkittävä määrä markkinoilla kulutuksen vähentyessä aiheuttaa merkittävää hintojen alentamispainetta markkinoilla. Vahingon uhkan olemassaoloa ei joka tapauksessa voida välttämättä päätellä minkään perusasetuksen 3 artiklan 9 kohdassa mainitun yksittäisen tekijän perusteella. Sen sijaan kaikkia tekijöitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Tämän vuoksi väite hylätään ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 115 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.2   Viejien käyttämätön kapasiteetti

(69)

CISA väitti, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 118 kappaleessa oleva analyysi perustui otokseen kuuluvilta viejiltä saatuihin tietoihin, ja että koska ne ovat eniten vientiin suuntautuneita yrityksiä, niitä koskevat tiedot eivät anna oikeaa kokonaiskuvaa Kiinan viennistä. Väitteen mukaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 119 kappaleen mukainen Kiinasta yhteisöön suuntautuvan viennin osuus Kiinan kokonaisviennistä kääntyikin sen sijaan eri suuntaan vuonna 2008 ja pienentyi 15 prosentista 11 prosenttiin. Lisäksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 117–119 kappaleessa esitetyssä analyysissä jätettiin huomiotta kysynnän kasvu Kiinan kotimarkkinoilla, joiden ennakoitiin ottavan vastaan huomattavan osan olemassa olevalla ylikapasiteetilla saatavasta tuotannosta. Tässä yhteydessä viitattiin Kiinan hallituksen eräisiin hankkeisiin ja suunnitelmiin maan sisäisen kysynnän tukemiseksi. MOFCOM väitti myös, että Kiinan kotimarkkinoiden kysynnän kehitystä ei ollut tarkasteltu väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa.

(70)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 119 kappaleessa tarkoitetuista yleisistä vientitiedoista ilmi käyvät suuntaukset vahvistavat väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 118 kappaleessa esitetyt otokseen kuuluvia yrityksiä koskevat päätelmät; näiden vientitietojen mukaan yhteisöön viennin kasvava suuntaus oli vieläkin huomattavampi tarkastelujaksolla. CISA ei toimittanut mitään ratkaisevaa näyttöä tukemaan väitettään, jonka mukaan yhteisöön viennin osuuden kasvava suuntaus tarkasteltavana olevan tuotteen kokonaisviennistä Kiinasta vuonna 2008 olisi kääntynyt laskuun. Tässä yhteydessä on huomattava, että Kiinan tilastoista saatavat tiedot koskevat tuotevalikoimaa, joka poikkeaa huomattavasti tarkasteltavana olevasta tuotteesta; tämä käy selvästi ilmi siitä, että näiden tilastojen mukainen vienti Eurooppaan on paljon suurempaa kuin Eurostatin kirjaama tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti ja lisäksi sen kehityssuuntaus on täysin erilainen. Tämän vuoksi toimitettua näyttöä ei voitu hyväksyä. Näyttö, joka toimitettiin Kiinan hallituksen suunnitelluista toimista sisäisen kysynnän virkistämiseksi, ei muuta analyysiä, koska niiden vaikutuksia kysyntään ei voida luotettavasti todentaa. Useimpien mainittujen hankkeiden toteutuminen on lisäksi epävarmaa. Lisäksi näyttää siltä, että eräät suuret putkihankkeet, joihin CISA viittaa, rakennetaan isoilla hitsatulla putkilla eikä saumattomilla putkilla, joista tässä menettelyssä on kyse. Tämän vuoksi edellä olevassa 69 kappaleessa esitetyt väitteet hylätään.

(71)

CISA katsoi myös, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 119 kappaleessa mainittu uudelleensuuntausta koskeva ennuste oli väärä, koska Kiinasta Yhdysvaltoihin suuntautuva vienti koostuisi pääosin tuotteista (OCTG-putket), joita ei laajalti tuoda EY:hyn. Lisäksi CISA väitti, että EY:ssä veloitetut hinnat eivät välttämättä olleet alhaisempia kuin muissa maissa, vaan että EY on toistaiseksi ollut houkutteleva markkina-alue kiinalaisille viejille. Tämän väitteen osalta on todettava, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 119 kappaleessa esitetty analyysi perustui tilastotietoihin, joihin ei sisälly yksityiskohtaisia viittauksia erityisiin tuotelajeihin. On joka tapauksessa huomattava, että tarkasteltavana olevan tuotteen valmistamiseen tarvittavia tuotantolaitteita voidaan suuressa määrin käyttää saumattomien putkien useiden eri tuotelajien valmistukseen. Näin ollen, vaikka jotakin tiettyä putkilajia, esimerkiksi OCTG-putkia, ei laajalti tuoda EY:hyn, sillä ei ole merkitystä mahdollisesti käytettävissä olevaa kapasiteettia koskevien päätelmien kannalta, sillä kyseisen putkilajin valmistamiseen käytetyillä laitteilla voidaan helposti siirtyä tuottamaan tarkasteltavana olevan tuotteen muita lajeja, joita tuodaan EY:n markkinoille huomattavasti merkittävämpiä määriä. Tämän vuoksi edellä olevassa 66 kappaleessa esitetyt väitteet hylätään ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 117–119 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.3   Kiinasta tulevan tuonnin hinnat

(72)

CISA väitti, että tutkimusajanjakson jälkeen Kiinasta tulevan tuonnin hinnat ovat nousseet merkittävästi, kun taas yhteisön tuotannonalan hinnat eivät ole noudattaneet samaa suuntausta, joten tutkimusajanjakson aikainen hintojen alittavuus olisi kaventunut huomattavasti tai jopa hävinnyt kokonaan tutkimusajanjakson jälkeisenä aikana.

(73)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 98 ja 122 kappaleessa todetaan, on vahvistettu, että tutkimusajanjakson jälkeen eri lähteistä, myös Kiinasta, tulevan tuonnin hinnat nousivat merkittävästi, ja niin tekivät myös yhteisön tuotannonalan hinnat. Yhteisön tuotannonalan tuotteiden ja Kiinasta tuotujen vastaavien tuotteiden tutkimusajanjakson jälkeisten hintataulukkojen analyysi on osoittanut, että hintojen vaihtelu on ollut samankaltaista. Yhteenvetona voidaan todeta, että väitteelle, jonka mukaan tutkimusajanjaksolla todettu hintojen alittavuus olisi huomattavasti kaventunut tai jopa hävinnyt, ei saatu näyttöä. Tämän vuoksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 120–123 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.4   Varastot

(74)

Koska tältä osin ei esitetty huomautuksia, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 124 kappaleessa esitetyt päätelmät.

2.5   Muut tekijät

(75)

CISA väitti, että johdanto-osan 125 kappaleessa tarkoitettu Kiinan hallituksen mahdollinen puuttuminen yritysten toimintaan oli pelkkää arvailua. Tutkimuksessa on kuitenkin käynyt ilmi, että väliaikaisessa vaiheessa yhdelle kiinalaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle myönnetty yksilöllinen kohtelu oli myöhemmin peruutettava siksi – kuten edellä olevassa 19–23 kappaleessa selostetaan –, että valtion osallistuminen yrityksen toimintaan kasvoi, mikä johtui taloudellisen tilanteen heikkenemisestä tutkimusajanjakson jälkeen. Tämä tukee selvästi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 125 kappaleen päätelmää, joten väite hylätään.

2.6   Päätelmät

(76)

On tärkeää huomata, että vahingon uhkaa koskeva päätelmä on tehty ottaen huomioon muun muassa kaikki perusasetuksen 3 artiklan 5 ja 9 kohdassa tarkoitetut eri tekijät.

(77)

CISA väitti, että väliaikaista tullia koskevaan asetukseen sisältyvät päätelmät eivät olleet WTO:n tällaisia tutkimuksia varten vahvistamien standardien mukaisia, eli että päätelmien tueksi olisi oltava näyttöä sen sijaan, että ne perustuvat todisteettomiin väitteisiin, arveluihin tai vähäisiin mahdollisuuksiin, että ennusteiden ja olettamusten olisi osoitettava erittäin suurta todennäköisyyttä ja että tiettyyn johtopäätökseen tulemiselle olisi tutkittava vaihtoehtoisia selityksiä.

(78)

Väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa ilmoitetaan selvästi, millä perusteilla tutkimuksen eri tekijöitä koskevat päätelmät on tehty. Lisäksi ilmoitettiin päätelmiä tukeva näyttö kuten Eurostatilta peräisin olevat tilastotiedot, yhteistyössä toimineiden yritysten kyselyvastaukset, valituksen tekijän toimittamat tiedot otokseen kuulumattomista yrityksistä, asianomaisten osapuolten esittämiin huomautuksiin sisältyneet tiedot ja muut tutkimuksen kuluessa internetistä löytyneet tiedot. Kaikki nämä tiedot, elleivät ne ole luottamuksellisia, ovat olleet asianomaisten osapuolten vapaasti saatavilla.

(79)

Vahingon uhkaa koskevaan tutkimukseen liittyviä seikkoja on tarkasteltu väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa erikseen ja yksityiskohtaisesti, ja väliaikaisessa vaiheessa tehtyjen olettamusten ja ennusteiden toteutumisasteet tutkittiin uudestaan ja tarkastettiin – mahdollisuuksien mukaan – tutkimuksen lopullisessa vaiheessa, kuten tässä asetuksessa esitetyistä päätelmistä käy ilmi. Sellaisia tosiasioita, todisteita tai indikaattoreita ei havaittu, jotka olisivat ristiriidassa väliaikaista tullia koskevaan asetukseen sisältyvien päätelmien kanssa. Näin ollen väliaikaista tullia koskevaan asetukseen sisältyvät ennusteet ja olettamukset eivät olleet arvailuja tai todisteettomia väitteitä, vaan tilanteen perinpohjaisen analysoinnin tulosta.

(80)

Edellä olevassa 78 kappaleessa tarkoitetut vaihtoehtoiset selitykset ja tulkinnat – mukaan lukien asianomaisten osapuolten huomautuksissaan esittämät – on tutkittu huolellisesti tutkimuksen aikana, ja niitä käsitellään sekä tässä asetuksessa että väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa.

(81)

Yhteenvetona voidaan todeta, että kun tutkittiin tutkimusajanjakson loputtua tapahtuneet asiat sekä intressitahojen tekemät väliaikaista tullia koskevaa asetusta ja lopullisista päätelmistä ilmoittamista koskevat huomautukset ja havainnot, ei tullut esiin sellaista näyttöä, joka kyseenalaistaisi päätelmän siitä, että merkittävän vahingon uhka oli olemassa jo tutkimusajanjakson lopulla. Sen vuoksi edellä olevassa 77 kappaleessa esitetty CISAn väite hylätään, ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 126 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

F.   SYY-YHTEYS

1.   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutus

(82)

Koska asiaan liittyviä huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 128–135 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Muiden tekijöiden vaikutus

a)   Yhteisön tuotannonalan tuonti- ja vientitoiminta

(83)

CISA väitti, että yhteisön tuotannonalan harjoittama tarkasteltavana olevan tuotteen tuontitoiminta Kiinasta ja muista maista oli osoitus siitä, että sen kapasiteetti ei riittänyt vastaamaan yhteisön markkinoiden kysyntään. Se johtui siitä, että yhteisön tuotannonala ei ollut investoinut uuteen tuotantokapasiteettiin vaan oli voimakkaasti keskittynyt arvokkaampiin markkinasegmentteihin. Tältä osin olisi muistettava, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 136 kappaleessa selitettiin, että tällaisen tuonnin osuuden arvioitiin olevan alle 2 prosenttia kokonaistuonnista Kiinasta, eikä suuremmasta määrästä todistavaa näyttöä esitetty.

(84)

CISA myös kyseenalaisti ne nimenomaiset syyt, joiden vuoksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 138 kappaleessa mainitun yritysryhmän täytyi tuoda mainittuja tuotteita. Asiaa tarkemmin tutkittaessa varmistui, että kustannustehokkuussyistä tiettyjä tuotelajeja olivat tuottaneet yrityksen muut, Euroopan ulkopuoliset yksiköt. Se, että tällainen tuonti ei kuitenkaan alittanut samojen tuotelajien yhteisön tuotannonalan myyntihintoja, tarkistettiin, mikä todetaan jo väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 138 kappaleessa.

(85)

Lisäksi CISA huomautti yhteisön tuotannonalan tulevaa vientimyyntiään koskevan suhteellisen myönteisen arvion ilmeisestä ristiriidasta suhteessa yleisiin taloussuuntauksiin kolmansien maiden markkinoilla, joiden ennustettiin pienenevän. Tältä osin on huomattava, että yhteisön tuotannonalan vientitoimintaa koskevalla analyysillä ei ole mitään vaikutusta vahingon tai vahingon uhan määrittämisiin, jotka koskevat yksinomaan samankaltaiseen tuotteeseen liittyvää yhteisön tuotannonalan toimintaa EY:n markkinoilla. Jos jotkin yhteisön tuottajat olivat optimistisia vientitoimintansa suhteen, ne saattoivat yliarvioida yleisen taloudellisen toimintakykynsä kehittymisen mutta eivät toimintakykyään kotimaan markkinoilla, joita tarkastellaan analyysissä erikseen.

(86)

Tämän vuoksi edellä olevassa 83–85 kappaleessa tarkoitetut väitteet hylätään, ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 136–141 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

b)   Kolmansista maista tuleva tuonti

(87)

Muun lisäksi CISA väitti, että muista EU:n ulkopuolisista kolmansista maista tulevan tuonnin keskihinnan tarkastelu ei riitä, vaan lisäksi on tarkasteltava myös näiden tuotteiden yksityiskohtaista luonnetta. Voidaan vahvistaa, että yksityiskohtainen analyysi on tehty kaikissa niissä tapauksissa, joissa tuojat ilmoittivat riittävän yksityiskohtaiset hintatiedot. Valitettavasti kauppatilastot eivät ole kovin yksityiskohtaisia, ja koska tuojien yhteistyössä toimimisen aste ei ollut kovin korkea tässä tutkimuksessa, muista maista tulevan tuonnin hinnoista oli saatavissa vain vähän yksityiskohtaisia tuotekohtaisia tietoja. Mikään osapuoli ei kuitenkaan toimittanut sellaista perusteltua tietoa, joka olisi antanut aihetta erilaisiin johtopäätöksiin kuin ne, jotka esitetään väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 142–145 kappaleessa, joten mainittujen kappaleiden päätelmät vahvistetaan.

c)   Muista yhteisön tuottajista johtuva kilpailu

(88)

Koska tätä kohtaa koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 146 kappale vahvistetaan.

d)   Tuotanto- ja raaka-ainekustannukset

(89)

CISA väitti, että yhteisön tuotannonala oli muokannut tuotevalikoimaansa ja keskittynyt niihin tuotelajeihin, joiden myyntihinta on korkeampi, pitääkseen kurissa tuotantokustannusten nousun vaikutukset. Tämä olisi osoitus siitä, että yhteisön tuotannonalalla oli riittävät keinot siirtää kustannusten kohoaminen myyntihintoihin, päinvastoin kuin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 149 kappaleessa todetaan.

(90)

Yhteisön tuotannonala on epäilemättä ajan mittaan pyrkinyt maksimoimaan voiton siirtämällä kustannusten kohoamisen myyntihintoihin. Näin ei kuitenkaan voida toimia loputtomiin, vaan tulee hetki, jolloin tällaiset mukautukset eivät enää ole mahdollisia markkinoilla esiintyvän kilpailun vuoksi. Markkinoilla, joilla samanlaisia tavaroita myydään oleellisesti alhaisemmin hinnoin, mahdollisuus tällaiseen hinnannostoon kaventuu sitä mukaa kuin matalahintaisten tavaroiden markkinaosuus kasvaa. Sen vuoksi CISAn esittämän huomautukset eivät kumoa väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 147–149 kappaleessa esitettyjä päätelmiä, jotka näin ollen vahvistetaan.

e)   Talouden taantumasta johtuva saumattomien putkien yhteisön markkinoiden laskusuuntaus

(91)

MOFCOM, CISA ja yksi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja väittivät, että yhteisön tuotannonalan ongelmien taustalla on maailmanlaajuinen talouden taantuma, ja päättelivät, että tämä poistaa Kiinasta tulevan tuonnin ja väitetyn vahingon tai vahingon uhan välisen syy-yhteyden. Tältä osin on huomattava myös CISAn myöntäneen, että markkinoilla vuoden 2005 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana vallinnut kulutuksen taso oli poikkeuksellinen ja että tutkimusajanjakson jälkeen koettu kysynnän lasku saattoi hyvin pitkälti johtua siitä, että tämän tuotteen markkinat palautuivat normaalitilanteeseen. Sen vuoksi ei ole selvää, voidaanko maailmanlaajuista taloustaantumaa pitää vahingon aiheuttajana, koska satavilla olevat tiedot osoittavat ainoastaan sen, että EY:n markkinoiden kulutus oli tutkimusajanjakson jälkeisenä aikana palautunut tasolle, joita pidettiin tavanomaisina jo aiemmin. Tämä viittaa myös siihen, että juuri poikkeuksellisen korkealla oleva yhteisön kulutus tarkastelujaksolla teki mahdolliseksi sen, että yhteisön tuotannonala ei kärsinyt merkittävää vahinkoa huolimatta kiinasta tulevan polkumyyntituonnin huomattavasta markkinaosuudesta ja selvästä hinnanalituksesta. Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 150 kappale ei sulje pois sitä, että yleinen taloustaantuma on voinut olla osasyynä yhteisön tuotannonalan vahingolliseen tilanteeseen tutkimusajanjakson jälkeen. Ei voida kuitenkaan väittää, että yleinen taloustaantuma on ollut ainoa yhteisön tuotannonalaan kielteisesti vaikuttanut tekijä, ja jättää pois laskuista polkumyynnillä tapahtunut tuonti, jolla oli ilman muuta merkittävä markkinaosuus ja huomattavasti yhteisön tuotannonalan hintoja alhaisemmat hinnat. Väite siitä, että talouden taantuma olisi poistanut väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 128–135 kappaleessa tarkoitetun syy-yhteyden, hylätään, ja tutkimusajanjaksoon nähden muuttuneiden taloudellisten olosuhteiden mahdollista vaikutusta toimenpiteiden tason määrittelyyn käsitellään jäljempänä 104 kappaleessa.

(92)

Tästä syystä väitteet hylättiin, ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 150 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

f)   Muut tekijät

(93)

CISA huomautti, että eräät yhteisön tuottajat ovat tehneet asiakkaiden kanssa puitesopimuksia etukäteen sovituin hinnoin, joten niiden hinnat olisivat pysyneet vakaina. Samanaikaisesti ne olisivat tehneet samanlaisia kiinteähintaisia sopimuksia rautamalmin ja muiden tärkeimpien tuotantopanosten toimittajien kanssa, minkä vuoksi en eivät olisi pystyneet hyötymään näiden raaka-aineiden erittäin jyrkästä hinnanlaskusta, joka alkoi heti tutkimusajanjakson jälkeen.

(94)

Ennen kaikkea on huomattava, että kiinteähintaisten sopimusten teko asiakkaiden kanssa oli rajoittunutta sopimusten määrän osalta ja, kun otetaan huomioon niiden kattama aika, niillä ei voida katsoa olleen paljon vaikutusta. Tämän päätelmän vahvistaa se, että myös yhteisön tuotannonalan hinnat ovat nousseet huomattavasti. Tärkeimpiä raaka-aineita koskevat kiinteähintaiset sopimukset puolestaan näyttävät olleen maailmanlaajuinen käytäntö, minkä vuoksi siitä ei voida katsoa koituneen yhteisön tuotannonalalle sen enempää etua kuin haittaakaan verrattuna samankaltaisen tuotteen muihin tuottajiin maailmanmarkkinoilla. Sen vuoksi syy-yhteyden ei voida katsoa poistuneen myöskään tästä syystä. Tämän vuoksi edellä olevassa 93 kappaleessa esitetyt väitteet hylätään.

3.   Syy-yhteyttä koskeva päätelmä

(95)

Koska tältä osin ei esitetty muita huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 151–153 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

G.   YHTEISÖN ETU

1.   Yhteisön tuotannonalan etu

(96)

Valituksen tekijä ja eräät yhteisön tuottajat totesivat uudestaan, että vahingollisen polkumyyntikäytännön vuoksi polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolo oli niiden toiminnan jatkumisen kannalta olennaista. Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 155 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Muiden yhteisön tuottajien etu

(97)

Koska tätä kohtaa koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 156 kappale vahvistetaan.

3.   Etuyhteydettömien yhteisön tuojien etu

(98)

Yksi tarkasteltavana olevan tuotteen käyttäjä, joka on myös tuoja, huomautti, että sen tuomien tuotteiden CN-koodeja ei ollut mainittu menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa ja sille selvisi vasta toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen, että tutkimus kattoi myös nämä tuotelajit. Se väitti joutuvansa maksamaan ennakoimattomia polkumyyntitulleja tästä syystä. Tälle tuojalle ilmoitettiin, että menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa oli selkeä kuvaus tutkimuksen kohteena olevasta tuotteesta ja että CN-koodit mainittiin siinä vain ohjeellisina. Tarkasteltavana olevan tuotteen oikea tulliluokittelu on yksi tutkittavana olevista seikoista, ja sen vuoksi onkin täysin mahdollista, että väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa mainitut CN-koodit poikkeavat jossain määrin menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa ilmoitetuista koodeista.

(99)

Koska muita tätä kohtaa koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 157 kappale vahvistetaan.

4.   Käyttäjien etu

(100)

Edellä olevassa 98 kappaleessa mainittu käyttäjä väitti lisäksi, että jos tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevat lopulliset toimenpiteet otetaan käyttöön, sen yritys joutuu suuriin hankintavaikeuksiin, koska EY:n tuottajat ovat haluttomia toimittamaan sille tavaraa. Väitettä tarkasteltiin, ja todettiin, että tämän osapuolen vaikeudet tuotteen hankinnassa yhteisön tuottajilta liittyivät aikaisempiin ajanjaksoihin, jolloin markkinoiden kysyntä oli erittäin korkealla ja eräät yhteisön tuottajat eivät pitäneen tällaisten tuotteiden hyvin pienten määrien toimittamista taloudellisesti kannattavana. Markkinoiden kysynnän ollessa tavanomainen tämän rajoitteen pitäisi kuitenkin poistua, varsinkin kun otetaan huomioon, että muut samojen tuotelajien käyttäjät ja tuojat saattavat kasvattaa tällaisten tuotteiden yhteisön kysynnän tasoa toimenpiteiden käyttöönoton vuoksi. Näiden seikkojen perusteella ja koska kyseiset käyttötarkoitukset olivat vain hyvin pieni osa tarkasteltavana olevan tuotteen kokonaiskulutuksesta, päätellään, että hankintalähteiden saatavuuden ei pitäisi olla ongelma tarkasteltavana olevan tuotteen osalta.

(101)

Eräs toinen käyttäjä, joka ostaa samankaltaista tuotetta ainoastaan yhteisön tuotannonalalta, ilmaisi uudestaan kannattavansa toimenpiteiden käyttöönottoa. Muita käyttäjiä ei ilmoittautunut esittämään huomautuksia väliaikaisista päätelmistä. Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 158 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.   Yhteisön etua koskevat päätelmät

(102)

Koska asiaan liittyviä huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 159 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan lopullisesti.

H.   LOPULLISET TOIMENPITEET

1.   Vahingon korjaava taso

(103)

Valituksen tekijä ja eräät yhteisön tuotannonalaan lukeutuvat yhteisön tuottajat väittivät, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 161–163 kappaleessa tarkoitetun vahingon korjaavan tason laskemiseen väliaikaisesti käytetty 3 prosentin voittomarginaali oli liian alhainen, kun otetaan huomioon, että on kyse on pääomavaltaisesta alasta, jonka kiinteät kustannukset ovat korkeat, ja että tarkastelujaksolla yhteisön tuotannonalan keskimääräiset voittomarginaalit olivat huomattavasti yli 3 prosenttia.

(104)

On totta, että samankaltaisen tuotteen tuotanto on välttämättä erittäin pääomavaltaista. Nykyisen markkinatilanteen ei kuitenkaan katsota olevan sellainen, että kapasiteetin käyttöasteita lähitulevaisuudessa ja varsinkin vuosina, jolloin toimenpiteitä sovelletaan, olisi mahdollista arvioida tarkasti, ja tämä voi vaikuttaa sen voittomarginaalin määrittämiseen, joka tietyillä markkinoilla olisi tavanomaisesti voitava saavuttaa, jos polkumyyntiä ei esiintyisi. Näissä olosuhteissa ja ottaen huomioon, että yhteisön tuotannonalan on joka tapauksessa mahdollista pyytää toimenpiteiden uudelleentarkastelua, jos olosuhteet muuttuvat, pääteltiin, että väliaikaisessa vaiheessa ja samaa tuotetta koskevassa aikaisemmassa tutkimuksessa määritetty maltillinen 3 prosentin voittomarginaali olisi säilytettävä ennallaan. On kuitenkin huomattava, että jos markkinaolosuhteet muuttuvat merkittävästi, tätä 3 prosentin voittomarginaalia saatetaan joutua muuttamaan.

(105)

Vahingon korjaavan tason laskemiseen käytettiin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 164 ja 165 kappaleessa esitettyä menetelmää ja lisäksi tehtiin pieni mukautus, johon viitataan edellä olevassa 41 kappaleessa. Koko maata koskeva vahingon korjaava taso laskettiin sen vientiä harjoittavan tuottajan, jolle ei myönnetty yksilöllistä kohtelua, myymien edustavimpien tuotelajien osalta vahvistettujen vahinkomarginaalien painotettuna keskiarvona.

(106)

Tällä tavalla määritetyt vahinkomarginaalit olivat alhaisemmat kuin havaitut polkumyyntimarginaalit.

2.   Lopulliset toimenpiteet

(107)

Polkumyynnistä, vahingosta, syy-yhteydestä ja yhteisön edusta tehtyjen päätelmien perusteella katsotaan, että Kiinasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuontia koskeva lopulliset polkumyyntitullit olisi otettava perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti käyttöön todetuista polkumyynti- ja vahinkomarginaaleista alemman suuruisina alhaisemman tullin säännön mukaisesti; kaikissa tapauksissa vahinkomarginaali on alhaisempi.

(108)

Edellä esitetyn perusteella lopulliset tullit ovat seuraavat:

Vientiä harjoittava tuottaja

Polkumyyntitulli

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

17,7 %

Muut yhteistyössä toimivat yritykset

27,2 %

Kaikki muut yritykset

39,2 %

(109)

Tässä asetuksessa yrityksille vahvistettavat yksilölliset polkumyyntitullit on määritetty tämän tutkimuksen päätelmien perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten tilannetta tutkimuksen aikana. Kyseisiä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevaa, ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia) yksinomaan asianomaisesta maasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin määrättyjen oikeussubjektien tuottamien tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset), sen tuottamiin tuontituotteisiin ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan niihin on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(110)

Kaikki näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt pyynnöt) on toimitettava viipymättä komissiolle (8), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, erityisesti tiedot, jotka koskevat esimerkiksi nimenmuutokseen tai tuotanto- tai myyntiyksiköiden muutoksiin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.

(111)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä keskeisistä tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella lopullisten polkumyyntitullien käyttöönottoa aiottiin suositella. Osapuolille annettiin myös määräaika, jonka kuluessa ne voivat tehdä tästä ilmoituksesta johtuvia huomautuksia. Osapuolten huomautukset otettiin asianmukaisesti huomioon ja päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden mukaisesti.

(112)

Mahdollisten uusien viejien ja tämän asetuksen liitteessä I mainittujen otokseen kuulumattomien mutta tutkimuksessa yhteistyössä toimineiden yritysten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi olisi säädettävä siitä, että viimeksi mainituille yrityksille määrättyä painotettua keskimääräistä tullia sovelletaan kaikkiin sellaisiin uusiin viejiin, jotka muutoin olisivat oikeutettuja perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaiseen tarkasteluun; 11 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta, kun on käytetty otantaa.

3.   Sitoumukset

(113)

Niiden olennaisten tosiseikkojen ja huomioiden ilmoittamisen jälkeen, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamista, eräät otokseen kuulumattomat kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat ilmaisivat halukkuutensa tarjota hintasitoumuksen perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siitä huolimatta, että niille selitettiin kaikki välttämättömät edellytykset, ne eivät toimittaneet virallista sitoumustarjousta perusasetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisessa määräajassa eivätkä pyytäneet määräajan pidentämistä. Näin ollen sitoumuksia ei tässä tutkimuksessa ole tarpeen tarkastella enempää.

I   VÄLIAIKAISEN TULLIN LOPULLINEN KANTAMINEN

(114)

Koska tutkimuksessa on käynyt ilmi, että tutkimusajanjakson lopussa vahingon uhka oli välitön, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 126 kappaleessa todetaan, ja ottaen huomioon edellä olevassa 50–55 kappaleessa esitetyt päätelmät, jotka vahvistavat useiden vahinkoindikaattoreiden kielteisen kehityksen tutkimusajanjakson jälkeen, sekä todetun vahinkomarginaalin suuruuden, voidaan päätellä, että ilman väliaikaisia toimenpiteitä vahinkoa olisi aiheutunut. Sen vuoksi katsotaan tarpeelliseksi kantaa lopullisesti väliaikaista tullia koskevalla asetuksella käyttöön otetun väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, joka koskee sellaisten Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoisten saumattomien putkien tuontia, joiden ulkoläpimitta on enintään 406,4 mm ja joiden hiiliekvivalenttiarvo on IIW-instituutin (International Institute of Welding) kaavan ja kemiallisen analyysin (9) mukaan enintään 0,86 ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93 (10) (Taric-koodit 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 ja 7304599320).

2.   Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraavien yritysten tuottamien 1 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta seuraava:

Yritys

Polkumyyntitulli (%)

Taric-lisäkoodi

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd., Qingzhou City, Kiina

17,7

A949

Muut liitteessä luetellut yhteistyössä toimivat yritykset

27,2

A950

Kaikki muut yritykset

39,2

A999

3.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Kannetaan lopullisesti tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa komission asetuksella (EY) N:o 289/2009 käyttöön otetun väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät väliaikaisen tullin suuruisina.

3 artikla

Kun jokin Kiinan kansantasavallassa toimiva uusi vientiä harjoittava tuottaja toimittaa komissiolle riittävän näytön siitä, että

se ei ole vienyt yhteisöön 1 artiklan 1 kohdassa kuvattuja tuotteita tutkimusajanjaksona (1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana),

se ei ole etuyhteydessä yhteenkään Kiinan kansantasavallassa toimivaan viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan tällä asetuksella käyttöön otettuja toimenpiteitä,

se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön,

neuvosto voi yksinkertaisella enemmistöllä komission ehdotuksesta, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan, muuttaa 1 artiklan 2 kohtaa lisäämällä asianomaisen uuden vientiä harjoittavan tuottajan niiden yhteistyössä toimivien yritysten joukkoon, jotka eivät sisälly otokseen ja joihin sovelletaan 27,2 prosentin suuruista painotettua keskimääräistä tullia.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. OLOFSSON


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUVL C 174, 9.7.2008, s. 7.

(3)  EUVL L 94, 8.4.2009, s. 48.

(4)  Hiiliekvivalenttiarvo vahvistetaan International Institute of Welding (IIW) -instituutin julkaiseman teknisen raportin mukaisesti (Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555–67).

(5)  Kuten määritelty tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 19 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1031/2008 (EUVL L 291, 31.10.2008, s. 1). Tuotteen määritelmän soveltamisala määritellään yhdistämällä 1 artiklan 1 kohdassa oleva kuvaus ja vastaavien CN-koodien tuotekuvaus.

(6)  EUVL L 175, 29.6.2006, s. 4.

(7)  Määrien kuukausikeskiarvojen vertailun perusteella.

(8)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N105 04/092, 1049 Brussels, Belgium.

(9)  Hiiliekvivalenttiarvo määritetään International Institute of Welding (IIW) -instituutin julkaiseman teknisen raportin mukaisesti (Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555–67).

(10)  Siten kuin on määritelty tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 19 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1031/2008 (EUVL L 291, 31.10.2008, s. 1). Tuotteen määritelmän soveltamisala määritellään yhdistämällä 1 artiklan 1 kohdassa oleva kuvaus ja vastaavien CN-koodien tuotekuvaus.


LIITE

Luettelo 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista yhteistyössä toimivista tuottajista, joihin sovelletaan Taric-lisäkoodia A950

Yrityksen nimi

Kaupunki

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd.

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.

Hengyang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.

Huangshi

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd.

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd.

Zhangjiagang


6.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 927/2009,

annettu 5 päivänä lokakuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

32,3

ZZ

32,3

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

109,3

ZZ

109,3

0805 50 10

AR

71,1

CL

103,4

TR

84,6

UY

88,0

ZA

70,3

ZZ

83,5

0806 10 10

BR

235,1

EG

159,5

TR

94,4

US

152,0

ZZ

160,3

0808 10 80

BR

63,5

CL

85,7

NZ

44,5

US

80,9

ZA

66,2

ZZ

68,2

0808 20 50

AR

82,8

CN

51,8

TR

97,2

ZA

79,8

ZZ

77,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


6.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 928/2009,

annettu 5 päivänä lokakuuta 2009,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/2010 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/2010 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 918/2009 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/2010 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 259, 2.10.2009, s. 3.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 6 päivästä lokakuuta 2009

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

1701 99 90 (2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


DIREKTIIVIT

6.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/40


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/107/EY,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta tiettyjen määräaikojen pidentämisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Direktiivin 98/8/EY (3) 16 artiklan 1 kohdassa säädetään kymmenen vuoden pituisesta siirtymäkaudesta, joka alkoi mainitun direktiivin tullessa voimaan 14 päivänä toukokuuta 2000 ja jonka aikana jäsenvaltiot voivat soveltaa biosidituotteiden markkinoille saattamiseen kansallisia sääntöjään tai käytäntöjään ja erityisesti hyväksyä sellaisia tehoaineita sisältävien biosidituotteiden markkinoille saattamisen, joita ei ole vielä sisällytetty direktiivissä vahvistettuun positiiviluetteloon eli sen liitteeseen I, I A tai I B.

(2)

Direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa perustetaan kymmenen vuoden työohjelma, joka alkoi myös 14 päivänä toukokuuta 2000 ja jonka aikana on määrä tutkia järjestelmällisesti kaikki biosidituotteiden sisältämät tehoaineet, jotka olivat jo markkinoilla ennen kyseistä päivää, ja jos ne todetaan ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön kannalta hyväksymiskelpoisiksi, ne on tarkoitus sisällyttää mainitussa direktiivissä vahvistettuun positiiviluetteloon.

(3)

Direktiivin 98/8/EY 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa ja 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa säädetään, että kaikkia mainitun direktiivin mukaisesti toimitettuja tietoja suojataan kymmenen vuoden ajan edellä mainitusta päivästä eli 14 päivästä toukokuuta 2000 alkaen, paitsi jos tietyssä jäsenvaltiossa on myönnetty lyhyempi suoja-aika, jolloin tätä lyhyempää suoja-aikaa sovelletaan kyseisen jäsenvaltion alueella. Tietosuoja koskee ainoastaan niitä tietoja, jotka on toimitettu tukemaan sellaisten biosidituotteissa käytettyjen tehoaineiden sisällyttämistä direktiivissä 98/8/EY vahvistettuun positiiviluetteloon, jotka olivat jo markkinoilla ennen mainitun direktiivin voimaantulopäivää, jäljempänä ’vanhat tehoaineet’.

(4)

Kun vanha tehoaine on arvioitu ja sisällytetty direktiivissä 98/8/EY vahvistettuun positiiviluetteloon, sen markkinoita pidetään yhdenmukaistettuina ja kyseistä tehoainetta sisältävien tuotteiden markkinoille saattamista koskevat siirtymäsäännöt korvataan direktiivin säännöksillä.

(5)

Komissio on direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti antanut kertomuksen kymmenen vuoden työohjelman avulla saavutetusta edistymisestä kaksi vuotta ennen ohjelman päättymistä. Kertomuksen tulosten perusteella on ennakoitavissa, että huomattavan monien tehoaineiden tarkistamista ei saada päätökseen 14 päivään toukokuuta 2010 mennessä. Niidenkin tehoaineiden osalta, joiden sisällyttämisestä direktiivissä 98/8/EY vahvistettuun positiiviluetteloon on jo tehty päätökset 14 päivään toukokuuta 2010 mennessä, jäsenvaltioilla on oltava riittävästi aikaa saattaakseen nämä säädökset osaksi kansallista lainsäädäntöään ja myöntää, peruuttaa tai muuttaa asianomaiset tuoteluvat voidakseen noudattaa direktiivin 98/8/EY yhdenmukaistettuja säännöksiä. Suurena vaarana on, että siirtymäkauden päättyessä 14 päivänä toukokuuta 2010 kansalliset säännöt eivät ole enää sovellettavissa eikä yhdenmukaistettuja sääntöjä ole vielä hyväksytty. Sen vuoksi kymmenen vuoden työohjelman pidentämistä pidetään tarpeellisena, jotta kaikkien arvioitaviksi ilmoitettujen tehoaineiden tarkistaminen saataisiin päätökseen.

(6)

Lisäksi on tarpeen, että tarkistusohjelma ja siirtymäkausi päättyvät samanaikaisesti siten, että biosidituotteiden markkinoille saattamista säännellään kansallisilla järjestelmillä tai käytännöillä siihen asti, kun nämä voidaan korvata yhdenmukaistetuilla säännöksillä.

(7)

Lisäksi kaikkien direktiivin 98/8/EY mukaisesti toimitettujen tietojen suoja-aikaa olisi jatkettava tarkistusohjelman päättymiseen asti sekä yhdenmukaisuuden vuoksi että siitä syystä, ettei tietosuojaa menetetä joidenkin tehoaineiden arvioinnin ollessa kesken.

(8)

Ehdotettu tarkistusohjelman pidennys ei ehkä riitä joidenkin tehoaineiden arvioinnin loppuun saattamiseen. Toisaalta sen merkittävä pidentäminen saattaisi herpaannuttaa pyrkimyksiä saada tarkistusohjelma ajoissa päätökseen. Tarkistusohjelman ja vastaavan siirtymäkauden pidentäminen minkä tahansa jäljellä olevan tehoaineen osalta 14 päivän toukokuuta 2014 jälkeen olisi rajattava enintään kahteen vuoteen, ja tämän olisi tapahduttava ainoastaan silloin, jos on olemassa selviä viitteitä siitä, että direktiivin 98/8/EY korvaamiseksi tarkoitettu säädös ei tule voimaan ennen 14 päivää toukokuuta 2014.

(9)

Direktiivin 98/8/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(10)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta pidentää tarkastelujaksoa ja vastaavaa siirtymäkautta jäljellä olevien tehoaineiden osalta enintään kahteen vuoteen asti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen 98/8/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(11)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (5) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 98/8/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan c alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

14 päivään toukokuuta 2014 sellaisten tietojen osalta, jotka on toimitettu tämän direktiivin mukaisesti, paitsi jos tällaiset tiedot on jo suojattu olemassa olevien biosidituotteita koskevien kansallisten sääntöjen perusteella. Tällaisissa tapauksissa tiedot suojataan edelleen kyseisen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen mukaisen jäljellä olevan tietosuoja-ajan loppuun asti, mutta ei kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin 14 päivään toukokuuta 2014 tai tarvittaessa enintään siihen päivään saakka, johon 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta pidennetään 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti,”.

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

14 päivään toukokuuta 2014 sellaisten tietojen osalta, jotka on toimitettu tämän direktiivin mukaisesti, paitsi jos tällaiset tiedot on jo suojattu olemassa olevien biosidituotteita koskevien kansallisten sääntöjen perusteella, jolloin tiedot suojataan edelleen kyseisen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen mukaisen jäljellä olevan tietosuoja-ajan loppuun asti, mutta ei kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin 14 päivään toukokuuta 2014 tai tarvittaessa enintään siihen päivään saakka, johon 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta pidennetään 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti,”.

2)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Poiketen edelleen 3 artiklan 1 kohdasta, 5 artiklan 1 kohdasta sekä 8 artiklan 2 ja 4 kohdasta ja sen estämättä, mitä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi 14 päivään toukokuuta 2014 jatkaa nykyistä järjestelmäänsä tai käytäntöään biosidituotteiden markkinoille saattamiseksi. Jos päätöksessä jonkin tehoaineen sisällyttämisestä liitteeseen I tai I A vahvistetaan 16 artiklan 3 kohdan noudattamiselle myöhempi päivämäärä kuin 14 päivä toukokuuta 2014, tätä poikkeusta sovelletaan edelleen asianomaista tehoainetta sisältäviin tuotteisiin kyseisessä päätöksessä vahvistettuun päivämäärään asti. Jäsenvaltio voi erityisesti hyväksyä olemassa olevien kansallisten sääntöjen mukaisesti sellaisia tehoaineita sisältävän biosidituotteen markkinoille saattamisen alueellaan, joita ei ole sisällytetty liitteeseen I tai I A kyseisen tuotetyypin kohdalle. Tällaisten tehoaineiden on oltava markkinoilla 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä muihin kuin 2 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa määriteltyihin tarkoituksiin käytettävän biosidituotteen tehoaineina.”

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Sen jälkeen kun tämä direktiivi on annettu, komissio aloittaa neljäntoista vuoden työohjelman tutkiakseen järjestelmällisesti kaikki tehoaineet, jotka ovat jo markkinoilla 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä muihin kuin 2 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa määriteltyihin tarkoituksiin käytettävän biosidituotteen tehoaineina. Säännökset ohjelman laatimisesta ja toteutuksesta sekä eri tehoaineiden arvioinnille asetettavasta tärkeysjärjestyksestä ja aikataulusta annetaan asetuksilla. Nämä asetukset, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, annetaan 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Komissio antaa viimeistään kaksi vuotta ennen ohjelman päättymistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ohjelman avulla aikaansaadusta edistymisestä. Kertomuksen päätelmistä riippuen 1 kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta ja työohjelman neljäntoista vuoden kestoa voidaan päättää pidentää enintään kahdella vuodella. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

ii)

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”Näiden kymmenen vuoden aikana” ilmaisulla ”Näiden neljäntoista vuoden aikana”.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 14 päivään toukokuuta 2010 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  EUVL C 182, 4.8.2009, s. 75.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. maaliskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. heinäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

6.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/43


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä syyskuuta 2009,

fidžin tasavallan kanssa AKT–EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 37 artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen päättämisestä tehdyssä päätöksessä 2007/641/EY säädettyjen toimenpiteiden soveltamisjakson jatkamisesta

(2009/735/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen AKT–EY-kumppanuussopimuksen, joka allekirjoitettiin Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 (1) ja jota tarkistettiin Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 (2), jäljempänä ’AKT–EY-kumppanuussopimus’, ja erityisesti sen 96 artiklan,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välisen sisäisen sopimuksen AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä (3) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006 (4), jäljempänä ’kehitysyhteistyön rahoitusväline’, ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen 9 artiklassa tarkoitettuja olennaisia osia on rikottu.

(2)

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 3 artiklassa tarkoitettuja arvoja on loukattu.

(3)

AKT-maiden ja Fidžin tasavallan kanssa aloitettiin 18 päivänä huhtikuuta 2007 AKT–EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 37 artiklan nojalla viralliset neuvottelut, joiden aikana Fidžin viranomaiset antoivat erityisiä sitoumuksia Euroopan unionin osoittamien ongelmien korjaamiseksi ja lupauksen panna sitoumukset täytäntöön.

(4)

Muutamien edellä 3 johdantokappaleessa tarkoitettujen sitoumusten osalta on tehty joitakin merkittäviä aloitteita. Tästä huolimatta AKT–EY-kumppanuussopimuksen olennaisia osia ja kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevia merkittäviä sitoumuksia ei ole pantu täytäntöön, minkä lisäksi viimeaikainen kehitys, kuten perustuslain kumoaminen ja uusi huomattava viive vaalien järjestämisessä, on eräiden keskeisten sitoumusten osalta ollut selvästi taantuva.

(5)

Päätöksen 2007/641/EY (5) voimassaolo päättyy 1 päivänä lokakuuta 2009.

(6)

Tämän vuoksi päätöksen 2007/641/EY voimassaoloa on syytä jatkaa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan neuvoston päätös 2007/641/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2010. Sitä tarkastellaan säännöllisesti uudelleen vähintään kuuden kuukauden välein ja viivytyksettä siinä tapauksessa, että tapahtumat Fidžin tasavallassa tai uudet viralliset neuvottelut AKT-maiden ja Fidžin tasavallan kanssa johtavat erityisiin sitoumuksiin, joiden johdosta uudelleentarkastelu on aiheellinen.”

2)

Korvataan liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. OLOFSSON


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)  EUVL L 260, 5.10.2007, s. 15.


LIITE

Hänen Ylhäisyytensä Ratu Epeli Nailatikau

Fidžin tasavallan presidentin viran hoitaja

Suva

Fidžin tasavalta

Teidän Ylhäisyytenne,

Euroopan unioni antaa suuren merkityksen Cotonoun ATK-EY-kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’Cotonoun sopimus’, 9 artiklan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 3 artiklan määräyksille. AKT–EY-kumppanuus perustuu ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen. Ne ovat Cotonoun sopimuksen olennaiset osat ja suhteidemme perusta.

Euroopan unionin neuvosto tuomitsi 11 päivänä joulukuuta 2006 Fidžin sotilasvallankaappauksen.

Euroopan unioni, jäljempänä ’EU’, kutsui Cotonoun sopimuksen 96 artiklan perusteella ja ottaen huomioon, että Fidžillä 5 päivänä joulukuuta 2006 tapahtunut sotilasvallankaappaus rikkoo sopimuksen 9 artiklassa mainittuja olennaisia osia, Fidžin mainitun sopimuksen mukaisiin neuvotteluihin, jotta tilannetta voitaisiin tutkia perusteellisesti ja toteuttaa tarvittaessa toimenpiteitä sen korjaamiseksi.

Neuvottelujen virallinen osuus alkoi Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2007. EU piti myönteisenä, että väliaikaishallitus vahvisti tuolloin joukon jäljempänä lueteltuja ihmisoikeuksien, perusvapauksien, demokratian periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen liittyviä sitoumuksia ja ehdotti myönteisiä toimia niiden täytäntöön panemiseksi.

Sittemmin ja varsinkin huhtikuussa 2009 maan kehityksessä on valitettavasti ollut joukko takaiskuja, mikä tarkoittaa sitä, että Fidži on rikkonut useita antamiaan sitoumuksia. Tämä koskee etenkin perustuslain kumoamista, ja hyvin huomattavaa viivettä parlamenttivaalien järjestämisessä sekä ihmisoikeusrikkomuksia. Vaikka sitoumusten täytäntöönpano on viivästynyt huomattavasti, suurin osa niistä on edelleen erittäin merkityksellisiä Fidžin nykytilanteessa, ja ne on siksi liitetty tähän kirjeeseen. Koska Fidži on päättänyt rikkoa eräitä keskeisiä sitoumuksia, se on menettänyt kehitysyhteistyön määrärahoja.

EU ilmaisee kuitenkin Cotonoun sopimuksen perustana olevan kumppanuuden hengessä olevansa valmis aloittamaan uudet viralliset neuvottelut heti, kun on todellisia mahdollisuuksia saattaa ne myönteiseen päätökseen. Väliaikainen pääministeri on äskettäin esittänyt uudistuksia ja vaaleja koskevan etenemissuunnitelman. EU on valmis aloittamaan sitä koskevan vuoropuhelun ja harkitsemaan uusien neuvottelujen käymistä sen pohjalta. Tämän mukaisesti EU on päättänyt jatkaa Fidžiin soveltamiensa aiheellisten toimenpiteiden voimassaoloa luodakseen mahdollisuuden uusille neuvotteluille. Vaikka osa aiheellisista toimenpiteistä ei ole enää ajankohtaisia, on tultu siihen tulokseen, että EU haluaa niiden yksipuolisen ajan tasalle saattamisen sijaan edelleen tutkia mahdollisuuksia uusille Fidžin kanssa käytäville neuvotteluille. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että väliaikaishallitus sitoutuu käymään kansallisen tason poliittista vuoropuhelua kaikkien osapuolten kanssa ja suhtautumaan joustavasti etenemissuunnitelman mukaisiin määräaikoihin. Vaikka EU:n kanta perustuu nyt ja tulevaisuudessa tarkistetun Cotonoun sopimuksen olennaisille osille ja perusperiaatteille etenkin vuoropuhelun käymisen ja keskinäisten velvoitteiden noudattamisen keskeisen merkityksen osalta, se korostaa, ettei EU:lla ole ennakkonäkemystä tulevien neuvottelujen tuloksesta.

Jos uudet neuvottelut johtavat siihen, että Fidži antaa merkittäviä sitoumuksia, EU on valmis tarkastelemaan aiheellisia toimenpiteitä varhennetusti ja myönteisessä hengessä. Jos taas Fidžin tilanne ei parane, se menettää edelleen kehitysyhteistyön määrärahoja.

Siihen asti, kun uudet neuvottelut on käyty, EU kehottaa Fidžiä jatkamaan ja tehostamaan poliittista vuoropuhelua.

Aiheelliset toimenpiteet ovat seuraavat:

humanitaarista apua ja kansalaisyhteiskunnalle tarkoitettua suoraa tukea voidaan jatkaa,

käynnissä ja/tai valmisteilla olevia, erityisesti kahdeksannesta ja yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta, jäljempänä ’EKR’, rahoitettavia yhteistyötoimia voidaan jatkaa,

yhdeksännen EKR:n loppuarviointia voidaan jatkaa,

demokratiaan paluuta helpottavia ja hallintotapaa parantavia yhteistyötoimia voidaan jatkaa, paitsi jos olosuhteet ovat hyvin poikkeukselliset,

sokerialan uudistusta koskevat vuoden 2006 liitännäistoimenpiteitä voidaan jatkaa. Fidži allekirjoitti rahoitussopimuksen teknisellä tasolla 19 päivänä kesäkuuta 2007. Huomattakoon, että rahoitussopimukseen sisältyy lykkäävä ehto,

väliaikaishallitus hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta 2007 Tyynenmeren saarten foorumin riippumattomien vaaliasiantuntijoiden 7 päivänä kesäkuuta päivätyn raportin, mikä vastaa väliaikaishallituksen ja EU:n välillä 18 päivänä huhtikuuta 2007 sovittua sitoumusta nro 1. Näin ollen sokerialan uudistuksen vuosien 2008–2010 liitännäistoimenpiteitä koskevan monivuotisen maaohjelman valmistelua voidaan jatkaa sen allekirjoittamista silmällä pitäen,

kymmenennen EKR:n maakohtainen strategia-asiakirja ja maaohjelma alustavine määrärahoineen voidaan viimeistellä, allekirjoittaa teknisellä tasolla ja panna täytäntöön, ja kannustinerä, jonka suuruus on enimmillään 25 prosenttia asianomaisesta määrästä, voidaan myöntää edellyttäen, että ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevista sitoumuksista pidetään kiinni. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että väliaikaishallitus pitää perustuslain voimassa, että oikeuslaitoksen riippumattomuutta kunnioitetaan täysimääräisesti, että 6 päivänä syyskuuta 2007 uudelleen käyttöön otetut poikkeustilamääräykset kumotaan mahdollisimman pian, että kaikki väitetyt ihmisoikeusrikkomukset tutkitaan ja käsitellään Fidžin lakien mukaisilla menettelyillä ja foorumeilla ja että väliaikaishallitus tekee parhaansa estääkseen turvallisuusviranomaisia antamasta pelottelevia lausuntoja,

vuoden 2007 sokerimäärärahaa ei myönnetä,

vuoden 2008 sokerimääräraha on käytettävissä, jos on näyttöä siitä, että vaalien valmistelu etenee uskottavasti ja aikataulussa sovittujen sitoumusten mukaisesti. Maan on erityisesti toteutettava toimenpiteitä perustuslain mukaiseesti väestölaskennan, vaalipiirien rajojen uudelleen määrittelyn ja vaaliuudistuksen osalta ja keskusvaalilautakunnan toiminnan varmistamiseksi. Eräs tällainen toimenpide on vaalivalvojan nimeäminen perustuslain mukaisesti 30 päivään syyskuuta 2007 mennessä,

vuoden 2009 sokerimääräraha on käytettävissä, jos maalla on laillinen hallitus,

vuoden 2010 sokerimäärärahan myöntäminen riippuu vuoden 2009 sokerimäärärahan täytäntöönpanon edistymisestä ja demokratiakehityksen jatkumisesta,

tässä kirjeessä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi voidaan harkita lisätukea keskeisten, etenkin vaalien valmistelua ja/tai toimittamista tukevien sitoumusten valmisteluun ja täytäntöönpanoon,

alueellinen yhteistyö ja Fidžin osallistuminen siihen säilyvät ennallaan,

yhteistyötä Euroopan investointipankin ja yritysten kehittämiskeskuksen kanssa voidaan jatkaa edellyttäen, että annetut sitoumukset pannaan täytäntöön aikataulun mukaisesti.

Sitoumusten noudattamista seurataan liitteessä esitettyjen säännöllistä vuoropuhelua, tarkastuskäyntejä ja raportointia koskevaa yhteistyötä koskevien sitoumusten mukaisesti.

Lisäksi EU odottaa Fidžin tekevän täysimääräistä yhteistyötä Tyynenmeren saarten foorumin kanssa pantaessa täytäntöön arvovaltaisten henkilöiden ryhmän suosituksia sellaisina kuin foorumin ulkoministerit hyväksyivät ne kokouksessaan Vanuatulla 16 päivänä maaliskuuta 2007.

Euroopan unioni jatkaa Fidžin tilanteen tiivistä seuraamista. Fidžin kanssa käydään Cotonoun sopimuksen 8 artiklan nojalla tehostettua poliittista vuoropuhelua tavoitteena varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratian palauttaminen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, kunnes molemmat osapuolet toteavat, että tehostettu vuoropuhelu on täyttänyt tarkoituksensa.

Jos väliaikaishallitus hidastaa annettujen sitoumusten täytäntöönpanoa tai lopettaa tai peruuttaa sen, EU pidättää itsellään oikeuden mukauttaa aiheellisia toimenpiteitä.

EU painottaa, että Fidžillä sen yhteistyössä EU:n kanssa olevat etuoikeudet riippuvat siitä, kuinka se kunnioittaa Cotonoun sopimuksen olennaisia osia ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä tarkoitettuja arvoja. Jotta EU voisi vakuuttua siitä, että väliaikaishallitus on täysin valmis täyttämään antamansa sitoumukset, sovittujen sitoumusten täytäntöönpanossa on edistyttävä merkittävästi jo varhaisessa vaiheessa.

Kunnioittavasti

Tehty Brysselissä

Komission puolesta

Neuvoston puolesta

Liitteen lisäys

FIDŽIN TASAVALLAN KANSSA SOVITUT SITOUMUKSET

A.   Demokratian periaatteiden kunnioittaminen

Sitoumus nro 1

Vapaat ja rehelliset parlamenttivaalit järjestetään 24 kuukauden kuluessa 1 päivästä maaliskuuta 2007 edellyttäen, että se on Tyynenmeren saarten foorumin sihteeristön nimeämien riippumattomien tarkastajien suorittaman arvioinnin päätelmien mukaista. Vaaleihin johtavia prosesseja ja vaalien toimittamista valvotaan, mukautetaan ja tarkistetaan tarvittaessa yhdessä molemminpuolisesti sovittujen arviointiperusteiden mukaan. Tämä merkitsee erityisesti, että

väliaikaishallitus hyväksyy viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007 aikataulun, jossa asetetaan päivämäärät uusien parlamenttivaalien valmistelujen eri vaiheiden päätökseen saattamiselle,

aikataulussa määritetään väestölaskennan, vaalipiirien rajojen uudelleen määrittelyn ja vaaliuudistuksen ajankohdat,

rajojen uudelleen määrittely ja vaaliuudistus toteutetaan perustuslain mukaisesti,

keskusvaalilautakunnan toiminnan varmistamiseksi toteutetaan toimenpiteitä, joihin kuuluu vaalivalvojan nimittäminen 30 päivään syyskuuta 2007 mennessä perustuslain mukaisesti,

varapresidentti nimitetään perustuslain mukaisesti.

Sitoumus nro 2

Lainsäädäntöön sekä vero- ja muuhun politiikkaan liittyviä merkittäviä aloitteita ja muutoksia hyväksyessään väliaikaishallitus ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut.

B.   Oikeusvaltioperiaate

Sitoumus nro 1

Väliaikaishallitus tekee parhaansa estääkseen turvallisuusviranomaisia antamasta pelottelevia lausuntoja.

Sitoumus nro 2

Väliaikaishallitus pitää voimassa vuoden 1997 perustuslain ja takaa perustuslaillisten instituutioiden, kuten Fidžin ihmisoikeuskomission, julkisen palvelun komission ja perustuslaillisten elinten komission normaalin ja riippumattoman toiminnan. Suuren heimopäälliköiden neuvoston huomattava itsenäisyys ja sen toiminta pidetään ennallaan.

Sitoumus nro 3

Oikeuslaitoksen riippumattomuutta kunnioitetaan täysimääräisesti, se saa työskennellä vapaasti, ja kaikki asianosaiset noudattavat sen päätöksiä. Erityisesti

väliaikaishallitus sitoutuu siihen, että perustuslain 138 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tuomioistuin nimitetään 15 päivään heinäkuuta 2007 mennessä,

tuomarien nimittäminen ja erottaminen tapahtuu vastedes tiukasti perustuslain säännösten ja menettelysääntöjen mukaisesti,

armeija, poliisi tai väliaikaishallitus eivät puutu millään tavalla eivätkä missään tilanteessa oikeudenkäyntimenettelyyn, ja ne kunnioittavat täysimääräisesti oikeudellista ammattia harjoittavien työtä.

Sitoumus nro 4

Kaikki korruptioon liittyvät rikosoikeudenkäynnit käsitellään asianmukaisia oikeudellisia kanavia käyttäen, ja muut väitettyjä korruptiotapauksia tutkimaan mahdollisesti perustettavat elimet toimivat perustuslain puitteissa.

C.   Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

Sitoumus nro 1

Väliaikaishallitus toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen sitä, että kaikkien väitettyjen ihmisoikeusrikkomusten tutkinta tai käsittely tapahtuu Fidžin lakien mukaisilla menettelyillä ja foorumeilla.

Sitoumus nro 2

Väliaikaishallitus aikoo kumota poikkeustilamääräykset toukokuussa 2007 edellyttäen, etteivät kansallinen turvallisuus, yleinen järjestys ja yleinen turvallisuus ole uhattuina.

Sitoumus nro 3

Väliaikaishallitus sitoutuu varmistamaan, että Fidžin ihmisoikeuskomissio toimii täysin riippumattomasti ja perustuslain mukaisesti.

Sitoumus nro 4

Sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta kunnioitetaan täysimääräisesti niiden kaikissa muodoissa perustuslaissa säädetyn mukaisesti.

D.   Sitoumusten noudattamisen seuranta

Sitoumus nro 1

Väliaikaishallitus sitoutuu käymään säännöllistä vuoropuhelua mahdollistaakseen edistymisen arvioinnin ja antaa EU:n ja EY:n viranomaisille ja edustajille mahdollisuuden tutustua rajoituksetta kaikkiin tietoihin, jotka liittyvät ihmisoikeuksia, demokratian rauhanomaista palauttamista ja oikeusvaltion toteutumista Fidžillä koskeviin kysymyksiin.

Sitoumus nro 2

Väliaikaishallitus toimii täydessä yhteistyössä EU:n ja EY:n mahdollisesti tekemien, edistymistä arvioivien ja seuraavien tarkastuskäyntien aikana.

Sitoumus nro 3

Väliaikaishallitus toimittaa kertomuksen tilanteen edistymisestä Cotonoun sopimuksen olennaisten osien ja sitoumusten osalta joka kolmas kuukausi 30 päivästä kesäkuuta 2007 alkaen.

Tiettyjä kysymyksiä voidaan käsitellä tuloksellisesti vain pragmaattisella lähestymistavalla, jossa otetaan huomioon nykyinen tilanne ja tähdätään tulevaisuuteen.


Komissio

6.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/50


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä lokakuuta 2009,

muun muassa Brasiliasta peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä

(2009/736/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 8 ja 9 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Komissio otti asetuksella (EY) N:o 287/2009 (2) käyttöön väliaikaiset polkumyyntitullit tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa yhteisöön.

(2)

Väliaikaisten polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen komissio jatkoi polkumyynnin, vahingon ja yhteisön edun tutkimista. Tutkimus vahvisti alustavat päätelmät tässä tuonnissa esiintyvästä vahingollisesta polkumyynnistä.

(3)

Tutkimuksen lopulliset tulokset ja päätelmät esitetään lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 24 päivänä syyskuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 925/2009 (3).

B.   SITOUMUS

(4)

Väliaikaisten polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ainoa yhteistyössä toiminut brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja Companhia Brasileira de Aluminio (CBA) tarjosi hintasitoumusta perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tässä sitoumustarjouksessa CBA tarjoutui myymään tarkasteltavana olevaa tuotetta vähintään hinnoilla, jotka korjaavat tutkimuksen aikana havaitun polkumyynnin vahingolliset vaikutukset. CBA tarjosi yhtä vähimmäistuontihintaa kaikille eri tuotelajeille vähentääkseen sitä vaaraa, että toimenpiteitä kierrettäisiin.

(5)

Lisäksi tarjouksessa varauduttiin vähimmäistuontihinnan indeksointiin ottaen huomioon, että tarkasteltavana olevan tuotteen hinta liittyy suoraan pääraaka-aineen eli primaarialumiinin hintaan; kyseinen raaka-aine on maailmanlaajuisesti kaupankäynnin kohteena oleva hyödyke, jonka viitehinta on julkaistu Lontoon metallipörssissä (LME).

(6)

Yrityksen vähimmäistuontihintatarjous perustui tutkimusajanjaksolle yhteisön tuotannonalan myyntihintojen pohjalta laskettuun vahinkoa aiheuttamattomaan hintaan.

(7)

CBA:n sitoumustarjouksen mukaan CBA hoitaa kaiken myynnin suoraan ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä ja sitoutuu olemaan myymättä muita kuin sitoumuksessa tarkoitettuja tuotteita asiakkaille, jotka ostavat sitoumuksessa tarkoitettuja tuotteita.

(8)

CBA lupautui myös toimittamaan komissiolle säännöllisesti yksityiskohtaisia tietoja yhteisöön suuntautuvasta viennistään, joten komissio voi valvoa tehokkaasti sitoumuksen noudattamista.

C.   OSAPUOLTEN HUOMAUTUKSET JA SITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN

(9)

Yhteisön tuotannonala ilmoitti, että Brasilian sitoumus voidaan hyväksyä tietyin edellytyksin, joihin kuuluvat keinotekoisen USD/EUR-valuuttakurssin käyttö ja määrällinen rajoitus. Molemmat näistä Brasilian sitoumusta koskevista vaatimuksista on hylättävä seuraavista syistä. Mitä tulee keinotekoisen valuuttakurssin käyttöön, on huomattava, että LME-hinta muunnetaan Yhdysvaltain dollareista euroiksi käyttäen kuukausittain julkaistua valuuttakurssia, ja tämän vuoksi euroina ilmoitettuun hintaan vaikuttavat valuuttakurssien vaihtelut, joihin liittyvän riskin kantaa yritys. Toisen vaatimuksen osalta komissio ei pidä määrällistä rajoitusta merkityksellisenä tässä tapauksessa, koska tarkasteltavana olevan tuotteen markkinat Euroopan yhteisössä ovat erittäin kilpaillut ja koska tutkimuksen kuluessa ei toimitettu tai havaittu mitään näyttöä, joka olisi osoittanut määrällisen rajoituksen tarpeellisuuden. Tämän sitoumustarjouksen osalta ei toimitettu muita huomautuksia.

(10)

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen CBA:n tarjoama sitoumus voidaan hyväksyä.

(11)

Jotta komissio voisi valvoa tehokkaasti, noudattaako yritys sitoumusta, polkumyyntitullista vapauttaminen silloin, kun vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva pyyntö esitetään asianomaiselle tulliviranomaiselle, edellyttää, että i) esitetään sitoumuslasku, joka sisältää vähintään asetuksen (EY) N:o 925/2009 liitteessä II luetellut tiedot; ii) mainittu yritys on valmistanut asianomaiset tuontituotteet, lähettänyt ne ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä ja laskuttanut tätä niistä suoraan ja iii) tullille tulliselvitystä varten esitettävät tavarat vastaavat tarkoin sitoumuslaskussa olevaa kuvausta. Jos sellaista laskua ei esitetä tai jos se ei vastaa tullille esitettyä tuotetta, kannetaan asianmukainen polkumyyntitulli.

(12)

Sitoumusten noudattamisen varmistamiseksi maahantuojien tietoon on edellä mainitun neuvoston asetuksen kautta saatettu, että kyseisen asetuksen mukaisten edellytysten noudattamatta jättäminen tai se, että komissio peruuttaa sitoumuksen hyväksynnän, voi johtaa kyseisiä liiketoimia koskevan tullivelan syntymiseen.

(13)

Jos sitoumusta rikotaan tai se peruutetaan tai jos komissio peruu sitoumukselle antamansa hyväksynnän, perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti käyttöön otettua polkumyyntitullia aletaan soveltaa perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan nojalla ilman eri toimenpiteitä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään sitoumus, jonka jäljempänä mainittu vientiä harjoittava tuottaja on tarjonnut tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä.

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Brasilia

Companhia Brasileira de Aluminio

A947

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Catherine ASHTON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 94, 8.4.2009, s. 17.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.


6.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä lokakuuta 2009,

viskin maahantuontiin ja myyntiin Uruguayssa vaikuttavia Uruguayn itäisen tasavallan toimenpiteitä koskevan tutkimusmenettelyn päättämisestä

(2009/737/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELYN TAUSTA

(1)

Scotch Whisky Association (SWA) teki 2 päivänä syyskuuta 2004 valituksen asetuksen (EY) N:o 3286/94 (jäljempänä ’asetus’) 4 artiklan nojalla skotlantilaisen viskin tuotannonalaa edustavien jäsentensä puolesta.

(2)

Valituksen tekijä väitti, että skotlantilaisen viskin myyntiä yhteisöstä Uruguayn itäiseen tasavaltaan haittasivat useat asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kaupan esteet. Kaikki väitetyt kaupan esteet liittyivät suoraan Uruguayn IMESI-valmisteveroon (Impuesto Especifico Interno), ja ne olivat seuraavat:

a)

kolme vuotta tai sitä kauemmin kypsytettyjen viskien sulkeminen pois alhaisimmasta veroluokasta;

b)

IMESI-järjestelmän avoimuuden ja ennustettavuuden puute;

c)

vaatimus veromerkkien kiinnittämisestä maahantuotuihin viskeihin;

d)

vaatimus tuontiverojen ennakkomaksusta.

(3)

Valituksen tekijä väitti myös, että nämä käytännöt aiheuttivat asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja epäsuotuisia kaupallisia vaikutuksia.

(4)

Komissio päätti asetuksella perustettua neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan, että oli olemassa riittävästi näyttöä, jonka perusteella voitiin aloittaa tutkimusmenettely asiaan liittyvien oikeudellisten kysymysten ja tosiasioiden tarkastelemiseksi. Tutkimusmenettely aloitettiin 23 päivänä lokakuuta 2004 (2).

B.   TUTKIMUSMENETTELYN PÄÄTELMÄT

(5)

Tutkimusmenettelyn aikana Uruguayn viranomaiset ilmoittivat haluavansa löytää molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Komission yksiköt suostuivat keskustelemaan mahdollisuuksista ratkaista valituksessa esitetyt kysymykset. Keskustelun pohjalta Uruguayn viranomaiset ehdottivat asian ratkaisemista seuraavasti:

a)

Uruguay ehdotti luopuvansa 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen vaatimuksesta sulkea alhaisimman veroluokan ulkopuolelle kaikki yli kolme vuotta kypsytetyt viskit (EU-lainsäädännön mukaan viskejä on kypsytettävä vähintään kolme vuotta);

b)

veromerkkien kiinnittämistä maahantuotuihin viskipulloihin koskevan syrjivän vaatimuksen osalta Uruguay sitoutui muuttamaan lainsäädäntöään 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä ja saattamaan sen voimaan 90 päivän kuluessa;

c)

SWA oli lisäksi väittänyt, että Uruguayn sisäinen alkoholiverojärjestelmä on GATT-sopimuksen vastainen siltä osin kuin sitä ei hallinnoida yhdenmukaisesti, puolueettomasti ja perustellusti. Uruguayn viranomaiset ehdottivat muuttavansa IMESI-valmisteverojärjestelmän rakennetta, jotta se ”vastaisi paremmin yleisimpiä kansainvälisiä verojärjestelyjä” vuoteen 2006 mennessä;

d)

tuontiveron 80 prosentin suuruiseen ennakkomaksuun liittyen sovittiin, että Uruguay voi säilyttää IMESI-valmisteveron ennakkomaksujärjestelmän ehkäistäkseen veronkiertoa.

C.   TUTKIMUKSEN JÄLKEINEN KEHITYS

(6)

Kaksi ensimmäistä Uruguayn viranomaisten ehdottamaa toimenpidettä toteutettiin sovitussa ajassa, mutta IMESI-järjestelmän muuttaminen viivästyi vuoteen 2007, jolloin Uruguay otti käyttöön uuden valmisteveroa koskevan lainsäädännön hyväksymällä asetuksen N:o 520/2007 27 päivänä joulukuuta 2007.

(7)

Komissio pyysi Uruguaylta vuoden 2008 alussa useita selvityksiä kyseisen sisäisen verotusjärjestelmän rakenteen muuttamisesta, ja ne toimitettiin toukokuussa 2009. Uruguayn toimittamat selvitykset vahvistivat, että Uruguayn järjestelmä toimii tavalla, joka vastaa WTO:n velvoitteita ja Uruguayn sitoumuksia ratkaisuun.

D.   PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET

(8)

Edellä esitetyn tarkastelun perusteella katsotaan, että tutkimusmenettely on johtanut tyydyttävään tilanteeseen niiden kauppaan kohdistuneiden esteiden osalta, joita SWA tekemässään valituksessa väitti esiintyvän. Sen vuoksi tutkimusmenettely olisi päätettävä asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(9)

Neuvoa-antavaa komiteaa on kuultu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Viskin maahantuotiin ja myyntiin Uruguayssa vaikuttavia Uruguayn itäisen tasavallan toimenpiteitä koskeva tutkimusmenettely päätetään.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Catherine ASHTON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 349, 31.12.1994, s. 71.

(2)  EUVL C 261, 23.10.2004, s. 3.


6.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/54


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä lokakuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta arseenin, teobromiinin, Datura sp.:n, Ricinus communis L.:n, Croton tiglium L.:n ja Abrus precatorius L.:n enimmäispitoisuuksien osalta annetun direktiivin 2009/124/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7705)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/738/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1) ja erityisesti sen 5 a artiklan,

ottaa huomioon haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY (2) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/32/EY 8 artiklassa säädetään, että kyseisen direktiivin liitteen I mukauttamiseksi toteutettavien toimenpiteiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin muita kuin keskeisiä osia, ja sen vuoksi ne hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(2)

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädetään, että ehdotus toimenpiteiksi on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle valvontaa varten ja että tällaisen valvontakauden on oltava kolme kuukautta asian saattamisesta niiden käsiteltäväksi.

(3)

Komission luonnos direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta arseenin, teobromiinin, Datura sp.:n, Ricinus communis L.:n, Croton tiglium L.:n ja Abrus precatorius L.:n enimmäispitoisuuksien osalta saatettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi 28 päivänä heinäkuuta 2009.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta arseenin, teobromiinin, Datura sp.:n, Ricinus communis L.:n, Croton tiglium L.:n ja Abrus precatorius L.:n enimmäispitoisuuksien osalta 25 päivänä syyskuuta 2009 annettu komission direktiivi 2009/124/EY (3) hyväksyttiin virheellisesti ennen valvontakauden päättymistä.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista viipymättä kumota direktiivi 2009/124/EY,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan direktiivi 2009/124/EY.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10.

(3)  EUVL L 254, 26.9.2009, s. 100.