ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.258.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 258

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
1. lokakuuta 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 913/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1174/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun päättämisestä, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin ottamisesta uudelleen käyttöön ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteen päättämisestä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 914/2009, annettu 30 päivänä syyskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 915/2009, annettu 30 päivänä syyskuuta 2009, vilja-alalla 1 päivästä lokakuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 916/2009, annettu 29 päivänä syyskuuta 2009, Saksan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueilla I ja II b

9

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi ( 1 )

11

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/102/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä ( 1 )

20

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/725/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä syyskuuta 2009, uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon

26

 

 

Komissio

 

 

2009/726/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2009, Ranskan toteuttamista väliaikaisista suojatoimenpiteistä, jotka koskevat sellaiselta tilalta, jolla on varmistunut klassinen scrapie-tapaus, peräisin olevien maidon ja maitotuotteiden tuontia Ranskan alueelle (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3580)

27

 

 

2009/727/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä syyskuuta 2009, Intiasta tuotaviin ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuihin äyriäisiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7388)  ( 1 )

31

 

 

2009/728/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä syyskuuta 2009, Polish Register of Shipping -laitokselle myönnetyn yhteisön hyväksynnän jatkamisesta rajoituksitta ( 1 )

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 913/2009,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2009,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1174/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun päättämisestä, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin ottamisesta uudelleen käyttöön ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteen päättämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1174/2005 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa ja kantoi lopullisesti kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin. Voimassa olevat tullit vaihtelevat 7,6 prosentista 39,9 prosenttiin yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien neljän yrityksen kohdalla. Kaikkiin muihin yrityksiin sovellettava tulli on 46,7 prosenttia. Asetuksella (EY) N:o 684/2008 (3) selkeytettiin asetuksella (EY) N:o 1174/2005 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden soveltamisalaa.

2.   TUTKIMUS

2.1   Tarkastelua koskeva pyyntö

(2)

Komissio vastaanotti perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetukseen (EY) N:o 1174/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelupyynnön yhdeltä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien vientiä harjoittavalta tuottajalta.

(3)

Pyynnön esitti Crown Equipment (Suzhou) Company Limited, jäljempänä ’Crown Suzhou’ tai ’pyynnön esittäjä’.

(4)

Pyynnön esittäjä väittää, että se toimi markkinatalousolosuhteissa eikä vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta Euroopan yhteisöön polkumyyntitoimenpiteiden perustana olleena tutkimusajanjaksona eli 1 päivän huhtikuuta 2003 ja 31 päivän maaliskuuta 2004 välisenä aikana, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimusajanjakso’, ja että se ei ole etuyhteydessä mihinkään tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavaan tuottajaan, johon sovelletaan voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä. Lisäksi se väitti aloittaneensa käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien viennin yhteisön alueelle alkuperäisen tutkimusajanjakson päätyttyä.

2.2   Uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepano

(5)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että oli olemassa riittävä näyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja kun asianomaiselle yhteisön tuotannonalalle oli annettu tilaisuus esittää huomautuksia, komissio pani vireille asetuksella (EY) N:o 52/2009 (4) asetuksen (EY) N:o 1174/2005 tarkastelun hakijan osalta, jäljempänä ’tarkastelu’.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 52/2009 2 artiklalla kumottiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1174/2005 pyynnön esittäjän tuottamien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa käyttöön otettu 46,7 prosentin polkumyyntitulli. Samalla tulliviranomaiset velvoitettiin perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tällaisen tuonnin kirjaamiseksi.

2.3   Tarkasteltavana oleva tuote

(7)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin asetuksessa (EY) N:o 1174/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 684/2008, eli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat käsikäyttöiset haarukkatrukit ja niiden keskeiset osat eli alustat ja hydrauliikka, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 8427 90 00 ja ex 8431 20 00. Käsikäyttöiset haarukkatrukit määritellään trukeiksi, joissa on kuormalavojen käsittelyyn tarkoitetut, pyörillä varustetut nostavat haarukkavarret ja jotka on suunniteltu siten, että käyttäjä voi kävellen ja nivellettyä vetoaisaa käyttämällä työntää, vetää ja ohjata niitä käsivoimin sileällä, tasaisella ja kovalla pinnalla. Käsikäyttöiset haarukkatrukit on suunniteltu siten, että kuormaa voidaan nostaa vetoaisaa pumppaamalla niin ylös, että kuormaa voidaan siirtää, eikä niillä ole muita lisätoimintoja tai käyttötarkoituksia, kuten i) kuormien siirtäminen ja nostaminen korkeammalle tai kuormien varastoiminen (korkealle nostavat nostovaunut), ii) kuormalavojen pinoaminen päällekkäin (pinoamistrukit), iii) kuormien nostaminen työskentelytasolle (saksinostimet) tai iv) kuormien nostaminen ja punnitseminen (punnitustrukit).

2.4   Asianomaiset osapuolet

(8)

Komissio ilmoitti pyynnön esittäjälle sekä yhteisön tuotannonalan ja viejämaan edustajille virallisesti tarkastelun vireillepanosta. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi asetuksessa (EY) N:o 52/2009 asetetussa määräajassa.

(9)

Lisäksi komissio lähetti pyynnön esittäjälle lomakkeen markkinatalouskohtelun pyytämistä varten sekä kyselylomakkeen, jotka tämä palautti määräajassa.

2.5   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(10)

Polkumyyntiä koskeva tutkimus kattoi 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisen ajanjakson.

3.   UUDEN VIEJÄN TARKASTELUA KOSKEVAN PYYNNÖN PERUUTUS

(11)

Crown Suzhou peruutti 22 päivänä toukokuuta 2009 komissiolle osoitetulla kirjeellä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaista uuden viejän tarkastelua koskevan pyyntönsä.

(12)

Tarkasteltiin, olisiko perusteltua jatkaa tutkimusta omasta aloitteesta. Komissio katsoi, että tutkimuksen päättäminen ei vaikuttaisi voimassa oleviin polkumyyntitoimenpiteisiin, kaikkiin muihin yrityksiin sovellettava tulli otettaisiin uudelleen taannehtivasti käyttöön Crown Suzhoun osalta ja tutkimuksen päättäminen ei olisi vastoin yhteisön etua. Tästä syystä tutkimus olisi päätettävä.

(13)

Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin aikeesta päättää tutkimus ja ottaa uudelleen käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Crown Suzhoun tuottaman ja yhteisöön vientiin myymän tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia. Päätökseen vaikuttavia huomautuksia ei kuitenkaan esitetty.

(14)

Sen vuoksi päätettiin, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien eli alustojen ja hydrauliikan, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 8427 90 00 ja ex 8431 20 00 ja joita tuottaa ja myy yhteisöön vientiä varten Crown Suzhou, tuonnissa yhteisöön olisi sovellettava kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa koko maata koskevaa tullia (46,7 %), joka otettiin käyttöön asetuksella (EY) N:o 1174/2005, ja että kyseinen tulli olisi sen vuoksi otettava uudelleen käyttöön.

4.   POLKUMYYNTITULLIN TAANNEHTIVA KANTAMINEN

(15)

Edellä esitettyjen päätelmien perusteella Crown Suzhou -yritykseen sovellettava polkumyyntitulli olisi kannettava taannehtivasti asetuksen (EY) N:o 52/2009 voimaantulopäivästä lähtien tarkasteltavana olevan tuotteen sen tuonnin osalta, joka oli velvoitettu kirjattavaksi kyseisen asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

5.   TOIMENPITEIDEN KESTO

(16)

Tarkastelu ei muuta sitä päivämäärää, jona asetuksella (EY) N:o 1174/2005 käyttöön otettujen toimenpiteiden voimassaolon on perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrä päättyä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Päätetään asetuksella (EY) N:o 52/2009 vireille pantu uutta viejää koskeva tarkastelu ja otetaan käyttöön asetuksen (EY) N:o 1174/2005 1 artiklan mukaisesti kaikkiin muihin yrityksiin (Taric-lisäkoodi A999) Kiinan kansantasavallassa sovellettava polkumyyntitulli asetuksen (EY) N:o 52/2009 1 artiklassa yksilöidyssä tuonnissa.

2.   Polkumyyntitulli, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1174/2005 1 artiklan mukaisesti kaikkiin muihin yrityksiin Kiinan kansantasavallassa, kannetaan 23 päivästä tammikuuta 2009 lukien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa, joka on kirjattu asetuksen (EY) N:o 52/2009 3 artiklan nojalla.

3.   Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan asetuksen (EY) N:o 52/2009 3 artiklan nojalla tapahtuva tuonnin kirjaaminen.

4.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BILDT


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 189, 21.7.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 192, 19.7.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 17, 22.1.2009, s. 19.


1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 914/2009,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

27,4

ZZ

27,4

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

56,9

CL

103,4

TR

64,9

UY

88,0

ZA

75,8

ZZ

77,8

0806 10 10

EG

109,7

TR

98,0

US

190,3

ZZ

132,7

0808 10 80

BR

83,8

CL

85,7

NZ

75,7

US

83,8

ZA

73,5

ZZ

80,5

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,7

TR

101,8

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

92,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 915/2009,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2009,

vilja-alalla 1 päivästä lokakuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivästä lokakuuta 2009 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 1 päivästä lokakuuta 2009.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivästä lokakuuta 2009 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

7,27

keskilaatuinen

17,27

heikkolaatuinen

37,27

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

74,12

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

32,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

32,00

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

74,12


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

16.9.2009-29.9.2009

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

137,25

88,56

FOB-hinta USA

125,82

115,82

95,82

58,97

Palkkio Meksikon-lahdella

18,38

Palkkio Suurilla järvillä

10,11

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

18,08 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

23,94 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 916/2009,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2009,

Saksan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueilla I ja II b

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 43/2009 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2009.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2009 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2009 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan kalastus kielletään mainitussa liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään näillä aluksilla mainitun päivämäärän jälkeen pyydettyjen kalakantojen hallussa pitäminen aluksessa, uudelleenlastaaminen ja purkaminen

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.


LIITE

Nro

20/T&Q

Jäsenvaltio

Saksa

Kanta

COD 1/2B.

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

I ja II b

Päivämäärä

3.9.2009


DIREKTIIVIT

1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/11


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/101/EY,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan,

ottavat huomioon sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamiseksi annetun yleisen toimintaohjelman (1) ja erityisesti sen VI osaston,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, 9 päivänä maaliskuuta 1968 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 68/151/ETY (4) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (5). Tämän takia mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Julkistamista, osakeyhtiöiden ja muiden yhtiöiden, joissa vastuu on rajoitettu, sitoumusten pätevyyttä sekä tällaisten yhtiöiden pätemättömyyttä koskevien kansallisten säännösten yhteensovittaminen on erityisen tärkeää varsinkin ulkopuolisten henkilöiden etujen suojaamiseksi.

(3)

Tärkeimmät yhtiötä koskevat asiakirjat olisi julkistettava, jotta ulkopuoliset henkilöt voivat tutustua niihin ja saada tietoja yhtiöstä, erityisesti siitä, keillä on oikeus edustaa yhtiötä.

(4)

Yhtiöiden olisi voitava valita, toimittavatko ne pakolliset asiakirjat ja tiedot paperilla vai sähköisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä asetettujen olennaisten vaatimusten ja velvoitteiden soveltamista.

(5)

Asianosaisten olisi voitava saada rekisteristä jäljennös näistä asiakirjoista ja tiedoista paperilla tai sähköisesti.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää julkaista virallinen julkaisu, joka on nimetty pakollisten asiakirjojen ja tietojen julkaisemista varten, paperisena tai sähköisessä muodossa tai järjestää tietojen julkistaminen yhtä tehokkaalla tavalla.

(7)

Yritystietojen saatavuutta toisesta maasta olisi helpotettava antamalla mahdollisuus rekisteröidä vaaditut asiakirjat ja tiedot vapaaehtoisesti muillakin kielillä pakollisen, yhdellä yrityksen jäsenvaltiossa sallitulla kielellä tapahtuvan julkistamisen lisäksi. Vilpittömässä mielessä toimivien kolmansien osapuolten olisi voitava käyttää näitä käännöksiä.

(8)

On asianmukaista selventää, että kaikissa yhtiöiden kirjeissä ja tilauslomakkeissa, ovatpa ne paperilla tai muulla välineellä tuotettuja, on esitettävä tässä direktiivissä luetellut pakolliset tiedot. Teknologian kehityksen perusteella olisi myös asianmukaista säätää, että tiedot on esitettävä yhtiöiden internetsivuilla.

(9)

Ulkopuolisten henkilöiden suoja olisi turvattava säännöksin, jotka rajoittavat yhtiön nimissä tehtyjen sitoumusten pätemättömyyden perusteet mahdollisimman vähiin.

(10)

Oikeusvarmuuden vuoksi yhtiön ja ulkopuolisten henkilöiden välisissä suhteissa ja myös yhtiön jäsenten keskinäisissä suhteissa on tarpeen rajoittaa pätemättömyysperusteita ja pätemättömyyden taannehtivaa vaikutusta sekä asettaa lyhyt määräaika, jonka kuluessa ulkopuoliset henkilöt voivat hakea muutosta päätökseen yhtiön pätemättömyydestä.

(11)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä I olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1   LUKU

SOVELTAMISALA

1 artikla

Tässä direktiivissä säädettyjä yhteensovittamistoimenpiteitä sovelletaan seuraavia yhtiömuotoja koskeviin jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin:

Belgiassa:

naamloze vennootschap,

société anonyme,

commanditaire vennootschap op aandelen,

société en commandite par actions,

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

société de personnes à responsabilité limitée;

Bulgariassa:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

Tšekin tasavallassa:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

Tanskassa:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;

Saksassa:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Virossa:

aktsiaselts, osaühing;

Irlannissa:

companies incorporated with limited liability;

Kreikassa:

ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

Espanjassa:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

Ranskassa:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée;

Italiassa:

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

Kyproksessa:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

Latviassa:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība;

Liettuassa:

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

Luxemburgissa:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée;

Unkarissa:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

Maltassa:

kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company;

Alankomaissa:

naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Itävallassa:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Puolassa:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna;

Portugalissa:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

Romaniassa:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;

Sloveniassa:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba;

Slovakiassa:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

Suomessa:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

Ruotsissa:

aktiebolag;

Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

companies incorporated with limited liability.

2   LUKU

JULKISTAMINEN

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitetut yhtiöt julkistavat ainakin seuraavat asiakirjat ja tiedot:

a)

perustamiskirja sekä yhtiöjärjestys, jos se on erillisessä asiakirjassa;

b)

kaikki a alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen muutokset, myös yhtiön toimintakauden pidennys;

c)

jokaisen perustamiskirjaan tai yhtiöjärjestykseen tehdyn muutoksen jälkeen asiakirja täydellisenä, sanamuodoltaan muutettuna;

d)

sellaisten henkilöiden asettaminen, tehtävän päättyminen ja henkilötiedot, jotka joko lakisääteisenä toimielimenä tai sellaisen jäseninä:

i)

ovat kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin henkilöihin ja käyttämään sen puhevaltaa oikeudenkäynnissä; julkistettaessa on ilmoitettava, onko niillä, joilla on kelpoisuus edustaa yhtiötä, tällainen kelpoisuus yksin vai yhdessä;

ii)

osallistuvat yhtiön hallintoon, johtoon tai valvontaan;

e)

merkityn pääoman määrä vähintään kerran vuodessa, kun yhtiön pääoma on vahvistettu perustamiskirjassa tai yhtiöjärjestyksessä, jollei merkityn pääoman korottamiseksi ole tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä;

f)

kunkin tilikauden tilinpäätösasiakirjat, jotka on julkaistava neuvoston direktiivien 78/660/ETY (6), 83/349/ETY (7), 86/635/ETY (8) ja 91/674/ETY (9) mukaisesti;

g)

yhtiön kotipaikan vaihtuminen;

h)

yhtiön purkautuminen;

i)

tuomioistuimen päätös yhtiön pätemättömyydestä;

j)

selvitysmiesten määrääminen, heidän henkilötietonsa ja kunkin selvitysmiehen toimivalta, jos se ei johdu nimenomaisesti ja yksinomaan laista tai yhtiöjärjestyksestä;

k)

selvitystilan päättyminen sekä rekisteristä poistaminen niissä jäsenvaltioissa, joissa siihen liittyy oikeusvaikutuksia.

3 artikla

1.   Jokaisessa jäsenvaltiossa on oltava kullekin siellä rekisteröidylle yhtiölle joko keskusrekisterissä, kaupparekisterissä tai yhtiörekisterissä oma asiakirjavihkonsa.

2.   Tässä artiklassa ilmaisulla ’sähköisessä muodossa’ tarkoitetaan, että tiedot lähetetään lähetyspaikasta ja vastaanotetaan määränpäässä tietoja elektronisesti käsittelevien ja säilyttävien (mukaan lukien digitaalinen pakkaaminen) laitteiden avulla, ja lähetetään, siirretään ja vastaanotetaan kokonaan linjoja, radioyhteyttä, optisia tai muita elektromagneettisia välineitä käyttäen jäsenvaltioiden määrittämällä tavalla.

3.   Kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka on 2 artiklan mukaan julkistettava, on otettava asiakirjavihkoon tai merkittävä rekisteriin; rekisterimerkintöjen perusteiden on aina ilmettävä asiakirjavihkosta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt ja muut ilmoitus- tai myötävaikuttamisvelvolliset henkilöt tai elimet voivat toimittaa sähköisessä muodossa kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka on 2 artiklan mukaan julkistettava. Lisäksi jäsenvaltiot voivat vaatia kaikilta yhtiöiltä tai tietyiltä yhtiölajeilta, että ne toimittavat kaikki nämä asiakirjat ja tiedot tai osan niistä sähköisessä muodossa.

Kaikki 2 artiklassa tarkoitetut joko paperilla tai sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjat ja tiedot on otettava asiakirjavihkoon tai merkittävä rekisteriin sähköisessä muodossa. Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteri muuntaa sähköiseen muotoon kaikki paperilla toimitetut asiakirjat ja tiedot.

Rekisterin ei tarvitse muuntaa automaattisesti sähköiseen muotoon 2 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ja tietoja, jotka on toimitettu paperilla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että rekisteri muuntaa ne sähköiseen muotoon saatuaan 4 kohdan voimaan saattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden mukaisesti esitetyn pyynnön julkistaa ne sähköisessä muodossa.

4.   Edellä 2 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista ja tiedoista tai niiden osasta on pyynnöstä annettava jäljennös. Pyynnön voi esittää rekisterille jäljennöstä pyytäneen valinnan mukaan joko paperilla tai sähköisessä muodossa.

Rekisterin on annettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut jäljennökset niitä pyytäneen valinnan mukaan joko paperilla tai sähköisessä muodossa. Tämä koskee kaikkia asiakirjoja ja tietoja, jotka on jo toimitettu rekisteriin. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää, että mitkään tai tietynlajiset asiakirjat ja tiedot, jotka on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 toimitettu paperilla, eivät ole saatavissa rekisteristä sähköisessä muodossa, jos tietty määräaika on kulunut niiden rekisteriin toimittamisen ja pyynnön esittämisen välillä. Määräajan pituuden on oltava vähintään 10 vuotta.

Hinta, joka 2 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista ja tiedoista tai niiden osasta paperilla tai sähköisessä muodossa annettavista jäljennöksistä peritään, ei saa olla niistä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia suurempi.

Paperijäljennökset on todistettava oikeiksi, jollei niitä pyytävä ilmoita, ettei oikeaksi todistamista tarvita. Sähköisiä jäljennöksiä ei todisteta oikeiksi, jollei niitä pyytävä nimenomaisesti pyydä sitä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, että sähköisten jäljennösten varmentamisella taataan sekä niiden alkuperä että sisällön oikeellisuus käyttäen ainakin direktiivin 1999/93/EY (10) 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot on julkistettava julkaisemalla ne asianomaisen jäsenvaltion siihen tarkoitukseen nimeämässä kansallisessa virallisessa julkaisussa joko kokonaisuudessaan tai osittain taikka viittauksina asiakirjavihkoon otettuun tai rekisteriin merkittyyn asiakirjaan. Jäsenvaltion tähän tarkoitukseen nimeämä virallinen julkaisu voi olla sähköisessä muodossa.

Jäsenvaltiot voivat päättää korvata virallisessa julkaisussa julkaisemisen toisella yhtä tehokkaalla tavalla, joka edellyttää ainakin sellaisen järjestelmän käyttöä, jossa julkistettuihin tietoihin voidaan tutustua aikajärjestyksessä sähköisen keskusjärjestelmän kautta.

6.   Yhtiö ei voi vedota asiakirjoihin ja tietoihin ulkopuolista henkilöä kohtaan ennen 5 kohdassa tarkoitettua julkistamista, jollei yhtiö näytä, että ulkopuolinen henkilö tiesi niistä.

Toimien osalta, jotka on tehty ennen kuudettatoista julkistamispäivän jälkeistä päivää, asiakirjoihin tai tietoihin ei voi vedota sellaista ulkopuolista henkilöä kohtaan, joka osoittaa, että hän ei ollut voinut tietää niistä.

7.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 5 kohdan mukaisesti julkistettujen ja rekisterissä tai asiakirjavihkossa olevien tietojen välisten ristiriitaisuuksien välttämiseksi.

Jos ristiriitaisuuksia kuitenkin ilmenee, 5 kohdan mukaisesti julkistettuun sanamuotoon ei voi vedota ulkopuolista henkilöä kohtaan; ulkopuolinen henkilö voi kuitenkin vedota siihen, jollei yhtiö osoita, että henkilö tiesi asiakirjavihkossa olevasta tai rekisteriin merkitystä sanamuodosta.

Ulkopuolinen henkilö voi lisäksi aina vedota asiakirjoihin ja tietoihin, joiden julkistamistoimia ei ole vielä saatettu päätökseen, jollei julkistamattomuudesta seuraa, että asiakirjoilla ja tiedoilla ei ole oikeusvaikutuksia.

4 artikla

1.   Asiakirjat ja tiedot, jotka on 2 artiklan mukaan julkistettava, on laadittava ja toimitettava jollakin sellaisella kielellä, joka on sallittu siinä jäsenvaltiossa sovellettavan kielilainsäädännön mukaisesti, jossa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asiakirjavihko on.

2.   Edellä 3 artiklassa tarkoitetun pakollisen julkistamisen lisäksi jäsenvaltioiden on sallittava, että 2 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot julkistetaan vapaaehtoisesti 3 artiklan mukaisesti millä tahansa yhteisön virallisella kielellä.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että asiakirjojen ja tietojen käännökset on todistettava oikeiksi.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet helpottaakseen vapaaehtoisesti julkistettujen käännösten saattamista ulkopuolisten henkilöiden saataville.

3.   Edellä 3 artiklassa tarkoitetun pakollisen julkistamisen ja tämän artiklan 2 kohdassa edellytetyn vapaaehtoisen julkistamisen lisäksi jäsenvaltiot voivat sallia asianomaisten asiakirjojen ja tietojen julkistamisen 3 artiklan mukaisesti millä tahansa muulla kielellä.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että asiakirjojen ja tietojen käännökset on todistettava oikeiksi.

4.   Jos rekisterin virallisilla kielillä julkistettujen asiakirjojen ja tietojen ja vapaaehtoisesti julkistettujen käännösten välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, julkistettuun käännökseen ei voi vedota ulkopuolista henkilöä kohtaan; ulkopuolinen henkilö voi kuitenkin vedota vapaaehtoisesti julkistettuun käännökseen, jollei yhtiö osoita, että henkilö tiesi pakollisesti julkistetusta versiosta.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että yhtiön kirjeissä ja tilauslomakkeissa, olivatpa ne paperille painettuja tai millä tahansa muulla tavalla tuotettuja, on mainittava:

a)

tiedot, joista voidaan todeta rekisteri, jossa 3 artiklassa tarkoitettu asiakirjavihko on, ja yhtiön rekisterinumero tuossa rekisterissä;

b)

yhtiön oikeudellinen muoto, kotipaikka ja tarvittaessa tieto sen olemisesta selvitystilassa.

Jos edellä tarkoitetuissa asiakirjoissa mainitaan yhtiön pääoma, maininnan tulee koskea merkittyä ja maksettua pääomaa.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että yhtiön internetsivujen on sisällettävä vähintään ensimmäisessä alakohdassa mainitut tiedot ja tarvittaessa maininta yhtiön merkitystä ja maksetusta pääomasta.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on päätettävä, keiden tehtävänä on huolehtia julkistamistoimista.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaiset seuraamukset ainakin sen varalta, että:

a)

tilinpäätösasiakirjoja ei julkisteta 2 artiklan f alakohdan mukaisesti;

b)

5 artiklan mukaan vaadittavia tietoja ei ole esitetty liikeasiakirjoissa tai yhtiön internetsivuilla.

3   LUKU

YHTIÖN SITOUMUSTEN PÄTEVYYS

8 artikla

Jos perustettavan yhtiön nimissä on toimittu ennen kuin yhtiö on saavuttanut oikeuskelpoisuuden eikä yhtiö sitoudu vastaamaan tällaisista toimista, niitä suorittaneet henkilöt vastaavat niistä täysimääräisesti ja yhteisvastuullisesti, jollei toisin ole sovittu.

9 artikla

Kun niitä henkilöitä, joilla on yhtiön toimielimenä kelpoisuus edustaa sitä, koskevat julkistamistoimet on saatettu päätökseen, ulkopuolista henkilöä kohtaan ei voida vedota näiden henkilöiden asettamisessa tapahtuneeseen virheellisyyteen, ellei yhtiö näytä, että ulkopuolinen henkilö tiesi tällaisesta seikasta.

10 artikla

1.   Yhtiön toimielimen toimet sitovat yhtiötä silloinkin, kun ne eivät ole sopusoinnussa yhtiön tarkoituksen kanssa, edellyttäen että ne eivät ole toimielimen laissa säädetyn tai lain salliman toimivallan ulkopuolella.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että toimielimen toimet eivät sido yhtiötä, jos ne eivät ole sopusoinnussa yhtiön tarkoituksen kanssa, ja yhtiö näyttää, että ulkopuolinen henkilö tiesi siitä tai ei olosuhteet huomioon ottaen voinut olla tietämättä siitä; yhtiöjärjestyksen julkistaminen ei sellaisenaan ole riittävä näyttö tästä seikasta.

2.   Yhtiön toimielinten toimivallan rajoituksiin, jotka perustuvat yhtiöjärjestykseen tai toimivaltaisten toimielinten päätöksiin, ei voida vedota ulkopuolista henkilöä kohtaan, vaikka ne olisi julkistettu.

3.   Jos kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus edustaa yhtiötä voidaan sitä yleensä koskevasta säännöksestä poiketen yhtiöjärjestyksen määräyksellä antaa yhdelle henkilölle tai useammalle henkilölle yhdessä, voidaan tässä lainsäädännössä säätää, että tällaiseen yhtiöjärjestyksen määräykseen voidaan vedota ulkopuolista henkilöä kohtaan, jos se koskee yleistä kelpoisuutta edustaa yhtiötä; siitä, miten tällaiseen yhtiöjärjestyksen määräykseen voidaan vedota ulkopuolista henkilöä kohtaan, säädetään 3 artiklassa.

4   LUKU

YHTIÖN PÄTEMÄTTÖMYYS

11 artikla

Niissä jäsenvaltioissa, joiden lainsäädännössä ei ole säädetty yhtiön perustamista koskevasta hallinnollisesta tai oikeudellisesta ennakkovalvonnasta, perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen sekä niihin tehtyjen muutosten on oltava virallisesti oikeiksi vahvistettuja asiakirjoja (’acte authentique’).

12 artikla

Jäsenvaltiot saavat säätää yhtiön pätemättömyydestä vain noudattaen seuraavia säännöksiä:

a)

pätemättömyys on todettava tuomioistuimen päätöksellä;

b)

pätemättömyys voidaan todeta vain i–vi luetelmakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa:

i)

perustamiskirjaa ei ole tehty taikka ennakkovalvontaa koskevia menettelyjä tai asiakirjojen virallista oikeaksi vahvistamista koskevia muotovaatimuksia ei ole noudatettu;

ii)

yhtiön tarkoitus on ristiriidassa lain tai yleisen järjestyksen kanssa;

iii)

perustamiskirjassa tai yhtiöjärjestyksessä ei mainita yhtiön nimeä, yhtiöpanosta, merkityn pääoman yhteismäärää tai yhtiön tarkoitusta;

iv)

maksettavaa vähimmäispääomaa koskevia kansallisia säännöksiä ei ole noudatettu;

v)

kaikki yhtiön perustajat ovat oikeustoimikelvottomia;

vi)

sen kansallisen lainsäädännön vastaisesti, jonka alainen yhtiö on, perustajia on ollut vähemmän kuin kaksi.

Yhtiötä ei saa muissa kuin edellä mainituissa pätemättömyystapauksissa todeta millään perusteella olemattomaksi, ehdottomasti tai jossain suhteessa pätemättömäksi taikka moitteenvaraiseksi.

13 artikla

1.   Siitä, miten tuomioistuimen päätöksellä todettuun yhtiön pätemättömyyteen voidaan vedota ulkopuolista henkilöä kohtaan, säädetään 3 artiklassa. Jos ulkopuolinen henkilö kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta tällaiseen päätökseen, muutosta on haettava kuuden kuukauden määräajassa siitä, kun päätös on tullut julkiseksi.

2.   Pätemättömyydestä seuraa yhtiön selvitystila samalla tavoin kuin yhtiön purkautuessa.

3.   Pätemättömyys ei sellaisenaan vaikuta yhtiön tekemien tai sen kanssa tehtyjen sitoumusten pätevyyteen, jollei selvitystilasta muuta johdu.

4.   Jäsenvaltiot voivat lainsäädännössään säätää pätemättömyyden vaikutuksista yhtiön jäsenten välisiin oikeussuhteisiin.

5.   Yhtiön osakkeen- tai osuudenomistajat ovat velvollisia maksamaan merkitsemänsä, vielä maksamatta olevan pääoman, siltä osin kuin se on tarpeen velkojien kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi.

5   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

14 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

15 artikla

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 kertomuksen ja tarvittaessa ehdotuksen 2 artiklan f alakohdan sekä 3, 4, 5 ja 7 artiklan säännösten muuttamiseksi kyseisten säännösten soveltamisesta saatujen kokemusten, niiden tavoitteiden ja senhetkisen teknisen kehityksen perusteella.

16 artikla

Kumotaan direktiivi 68/151/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä I olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

18 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  EYVL 2, 15.1.1962, s. 36/62.

(2)  EUVL C 204, 9.8.2008, s. 25.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. heinäkuuta 2009.

(4)  EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8.

(5)  Katso liitteessä I oleva A osa.

(6)  Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä (EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11).

(7)  Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1).

(8)  Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

(9)  Neuvoston direktiivi 91/674/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista (EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12).


LIITE I

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(16 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 68/151/ETY

(EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8).

 

Vuoden 1972 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva III.H kohta

(EYVL L 73, 27.3.1972, s. 89).

 

Vuoden 1979 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva III.C kohta

(EYVL L 291, 19.11.1979, s. 89).

 

Vuoden 1985 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva II.D kohta

(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 157).

 

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva XI.A kohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 194).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/58/EY (EUVL L 221, 4.9.2003, s. 13).

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II oleva 1.4.A kohta

(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 338).

 

Neuvoston direktiivi 2006/99/EY

(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 137).

Ainoastaan liitteessä oleva A.1 kohta

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(16 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

68/151/ETY

11 päivä syyskuuta 1969

2003/58/EY

30 päivä joulukuuta 2006

2006/99/EY

1 päivä tammikuuta 2007


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 68/151/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

3 artiklan 4 kohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 6 kohta

3 artiklan 6 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

3 artiklan 7 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

3 artiklan 7 kohta

3 artiklan 7 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan 8 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 a artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artiklan johdantolause

12 artiklan johdantolause

11 artiklan 1 kohta

12 artiklan a alakohta

11 artiklan 2 kohdan johdantolause

12 artiklan b alakohdan johdantolause

11 artiklan 2 kohdan a–f alakohta

12 artiklan b alakohdan i–vi luetelmakohta

12 artikla

13 artikla

13 artiklan ensimmäinen, toinen ja kolmas kohta

13 artiklan neljäs kohta

14 artikla

14 artikla

18 artikla

15 artikla

16 artikla

17 artikla

Liite I

Liite II


1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/20


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/102/EY,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä 21 päivänä joulukuuta 1989 annettua kahdettatoista neuvoston yhtiöoikeudellista direktiiviä 89/667/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Tämän takia mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Tietyt takeet, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten ja ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, olisi yhteensovitettava yhdenmukaisiksi koko yhteisössä.

(3)

Tällä alalla niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, 9 päivänä maaliskuuta 1968 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 68/151/ETY (5), perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annettua neljättä neuvoston direktiiviä 78/660/ETY (6) ja perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annettua seitsemättä neuvoston direktiiviä 83/349/ETY (7), jotka koskevat julkistamista, sitoumusten pätevyyttä ja yhtiön pätemättömyyttä sekä tilinpäätöstä ja konsolidoitua tilinpäätöstä, sovelletaan kaikkiin pääomayhtiöihin. Niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa, 13 päivänä joulukuuta 1976 annettua toista neuvoston direktiiviä 77/91/ETY (8), perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden sulautumisesta 9 päivänä lokakuuta 1978 annettua kolmatta neuvoston direktiiviä 78/855/ETY (9) ja 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden jakautumisesta 17 päivänä joulukuuta 1982 annettua kuudetta neuvoston direktiiviä 82/891/ETY (10), jotka koskevat yhtiön perustamista ja pääomaa sekä sulautumisia ja jakautumisia, sovelletaan vain osakeyhtiöihin (julkinen osakeyhtiö, ”public limited liability company”).

(4)

On tarpeen oikeudellisin keinoin rajoittaa yksittäisen yrittäjän vastuuta kaikkialla yhteisössä estämättä kuitenkaan sellaisen jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamista, jossa poikkeuksellisissa olosuhteissa edellytetään yrittäjän vastaavan yrityksensä velvoitteista.

(5)

Rajavastuuyhtiö voi olla yhdenmiehenyhtiö perustamisestaan lähtien tai siitä voi tulla sellainen sen vuoksi, että kaikki yhtiön osuudet ovat kertyneet yhdelle. Yritysryhmiä koskevan kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseen asti jäsenvaltiot voivat antaa erityissäännöksiä ja säätää seuraamuksia sellaisten tapausten varalta, joissa luonnollinen henkilö on useiden yhtiöiden ainoa jäsen tai joissa yhdenmiehenyhtiö tai jokin muu oikeushenkilö on yhtiön ainoa jäsen. Tämän toimivallan ainoana tavoitteena on ottaa huomioon erot eräiden jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Sen vuoksi jäsenvaltiot voivat erityistapauksissa säätää rajoituksista, jotka koskevat yhdenmiehenyhtiön käyttämistä, tai poistaa ainoan jäsenen vastuuta koskevat rajoitukset. Jäsenvaltiot saavat antaa säännöksiä niiden vaarojen varalta, joita saattaa aiheutua yhdenmiehenyhtiöistä sen vuoksi, että niissä on vain yksi jäsen, erityisesti varmistaakseen, että merkitty pääoma maksetaan.

(6)

Rekisteriin, josta jokainen voi saada tietoja, olisi merkittävä se, että kaikki osuudet ovat yhdellä, sekä tällaisen yhdenmiehenyhtiön ainoan jäsenen henkilöllisyys.

(7)

Ainoan jäsenen yhtiökokouksena tekemien päätösten olisi oltava kirjallisia.

(8)

Ainoan jäsenen ja hänen yhtiönsä väliset sopimukset olisi myös tehtävä kirjallisesti, jos tällaiset sopimukset eivät koske tavanmukaisin ehdoin tehtyjä juoksevia toimia.

(9)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä säädettyjä yhteensovittamistoimenpiteitä sovelletaan liitteessä I esitettyjä yhtiömuotoja koskeviin jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin.

2 artikla

1.   Yhtiössä voi olla yksi ainoa jäsen silloin, kun yhtiö perustetaan, ja myös silloin, kun yhtiön kaikki osuudet kertyvät yhdelle (yhdenmiehenyhtiö).

2.   Yritysryhmiä koskevan kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseen saakka jäsenvaltiot voivat antaa erityissäännöksiä tai säätää seuraamuksista sen varalta, että:

a)

luonnollinen henkilö on useiden yhtiöiden ainoa jäsen; tai

b)

yhdenmiehenyhtiö tai muu oikeushenkilö on yhtiön ainoa jäsen.

3 artikla

Jos yhtiöstä tulee yhdenmiehenyhtiö sen vuoksi, että kaikki sen osuudet kertyvät yhdelle, tieto tästä sekä ainoan jäsenen henkilöllisyydestä on merkittävä direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun asiakirjavihkoon tai rekisteriin taikka merkittävä yhtiön pitämään rekisteriin, josta jokainen voi saada tietoja.

4 artikla

1.   Yhtiön ainoa jäsen käyttää yhtiökokoukselle kuuluvaa toimivaltaa.

2.   Ainoan jäsenen 1 kohdan mukaiset päätökset on merkittävä pöytäkirjaan tai tehtävä muuten kirjallisesti.

5 artikla

1.   Ainoan jäsenen hänen yhtiötä edustaessaan sen kanssa tekemänsä sopimukset on merkittävä pöytäkirjaan tai tehtävä muuten kirjallisesti.

2.   Jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa 1 kohtaa tavanmukaisin ehdoin tehtyihin juokseviin toimiin.

6 artikla

Jos jäsenvaltio sallii sen, että myös osakeyhtiöt (julkinen osakeyhtiö, ”public limited liability company”) voivat olla 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yhdenmiehenyhtiöitä, sovelletaan tätä direktiiviä.

7 artikla

Jäsenvaltion ei tarvitse sallia yhdenmiehenyhtiöiden perustamista, jos sen lainsäädännössä säädetään, että yksittäinen yrittäjä voi perustaa yrityksen, jossa vastuu on rajoitettu tiettyä toimintaa varten varattuun määrään, sillä edellytyksellä, että on annettu säännökset tällaisia yrityksiä koskevista takeista, jotka vastaavat tässä direktiivissä ja muissa 1 artiklassa tarkoitettuihin yhtiöihin sovellettavissa yhteisön säännöksissä säädettyjä takeita.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

9 artikla

Kumotaan direktiivi 89/667/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä II olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  EUVL C 77, 31.3.2009, s. 42.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. marraskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. heinäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 40.

(4)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(5)  EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8.

(6)  EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.

(7)  EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.

(8)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1.

(9)  EYVL L 295, 20.10.1978, s. 36.

(10)  EYVL L 378, 31.12.1982, s. 47.


LIITE I

1 artiklassa tarkoitetut yhtiömuodot

Belgiassa:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aanssprakelijkheid;

Bulgariassa:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

Tšekissä:

společnost s ručením omezeným;

Tanskassa:

aanpartsselskaber;

Saksassa:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Virossa:

aktsiaselts, osaühing;

Irlannissa:

private company limited by shares or by guarantee;

Kreikassa:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;

Espanjassa:

sociedad de responsibilidad limitada;

Ranskassa:

société à responsabilité limitée;

Italiassa:

società a responsabilità limitata;

Kyproksessa:

Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

Latviassa:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

Liettuassa:

uždaroji akcinė bendrovė;

Luxemburgissa:

société à responsabilité limitée;

Unkarissa:

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság;

Maltassa:

kumpannija privata/private limited liability company;

Alankomaissa:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Itävallassa:

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Puolassa:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Portugalissa:

sociedade por quotas;

Romaniassa:

societate cu răspundere limitată;

Sloveniassa:

družba z omejeno odgovornostjo;

Slovakiassa:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

Suomessa:

osakeyhtiö/aktiebolag;

Ruotsissa:

aktiebolag;

Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

private company limited by shares or by guarantee.


LIITE II

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(9 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 89/667/ETY

(EYVL L 395, 30.12.1989, s. 40).

 

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva XI.A kohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 194).

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II oleva 4.A kohta

(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 338).

 

Neuvoston direktiivi 2006/99/EY

(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 137).

Ainoastaan liitteessä oleva A.4 kohta

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(9 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

89/667/ETY

31 päivä joulukuuta 1991

viimeistään 1 päivä tammikuuta 1993 sellaisten yhtiöiden osalta, jotka ovat olemassa jo 1 päivänä tammikuuta 1992

2006/99/EY

1 päivä tammikuuta 2007

 


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 89/667/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan johdantolause

1 artikla

1 artiklan ensimmäisestä kahdenteenkymmenenteenseitsemänteen luetelmakohta

Liite I

2–7 artikla

2–7 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohta

8 artikla

9 artikla

10 artikla

9 artikla

11 artikla

Liite I

Liite II

Liite III


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/26


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä syyskuuta 2009,

uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon

(2009/725/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Ján FIGEĽ on 21 päivänä syyskuuta 2009 päivätyllä kirjeellä eronnut komission jäsenen tehtävästä 1 päivästä lokakuuta 2009 alkaen. Hänen tilalleen olisi nimitettävä uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Maroš ŠEFČOVIČ komission jäseneksi kaudeksi, joka alkaa 1 päivänä lokakuuta 2009 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2009.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BILDT


Komissio

1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä syyskuuta 2009,

Ranskan toteuttamista väliaikaisista suojatoimenpiteistä, jotka koskevat sellaiselta tilalta, jolla on varmistunut klassinen scrapie-tapaus, peräisin olevien maidon ja maitotuotteiden tuontia Ranskan alueelle

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3580)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2009/726/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 54 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 999/2001 (2) sovelletaan elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VII vahvistetaan toimenpiteet, jotka on toteutettava, jos yhteisössä epäillään lampaiden ja vuohien tarttuvan spongiformisen enkefalopatian (TSE) esiintymistä tai sellainen varmistuu. Kyseisten eläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista yhteisössä ja tuontia yhteisöön koskevat säännöt vahvistetaan asetuksen liitteissä VIII ja IX.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat yleisesti elintarvikkeita ja rehuja ja varsinkin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla. Kyseisen asetuksen 53 artiklassa säädetään, että kun on ilmeistä, että yhteisöstä peräisin olevasta tai kolmannesta maasta tuodusta elintarvikkeesta tai rehusta aiheutuu todennäköisesti vakava riski ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle eikä tällaista riskiä voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä, komission on toteutettava välittömästi tiettyjä toimenpiteitä, joihin voi sisältyä kyseisen eläinperäisen elintarvikkeen markkinoille saattamisen tai tuonnin keskeyttäminen.

(4)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 54 artiklassa säädetään, että kun jäsenvaltio ilmoittaa virallisesti komissiolle tarpeesta toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä eikä komissio ole toiminut 53 artiklan säännösten mukaisesti, jäsenvaltio voi toteuttaa tilapäisiä suojatoimenpiteitä, joista sen on välittömästi ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Tällaisessa tapauksessa komission on saatettava asia kymmenen työpäivän kuluessa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean käsiteltäväksi, jotta komitea voi jatkaa tai muuttaa kansallisia väliaikaisia suojatoimenpiteitä tai kumota ne. Jäsenvaltio voi jatkaa kansallisten väliaikaisten suojatoimenpiteiden soveltamista siihen asti kun yhteisön toimenpiteet on hyväksytty.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) hyväksyi 8 päivänä maaliskuuta 2007 biologisia vaaroja käsittelevän tiedelautakunnan Euroopan komission pyynnöstä antaman lausunnon tietyistä lampaiden ja vuohien TSE-riskeihin liittyvistä näkökohdista. (3) EFSAn kyseisessä lausunnossa esittämä päätelmä on, että ”epidemiologisesta tai molekyylitason yhteydestä klassisen ja/tai epätyypillisen scrapien ja ihmisissä esiintyvien TSE:iden välillä ei ole näyttöä. BSE-taudinaiheuttaja on ainoa zoonoosien aiheuttajaksi tunnistettu TSE-taudinaiheuttaja. Koska muita eläinten TSE-taudinaiheuttajia on kuitenkin hyvin monenlaisia, tällä hetkellä ei voida sulkea pois mahdollisuutta niiden tarttuvuudesta ihmiseen.” (4)

(6)

Kyseisen lausunnon antamisen jälkeen, 26 päivänä kesäkuuta 2007, annettiin komission asetus (EY) N:o 727/2007 tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I, III, VII ja X muuttamisesta (5). Asetuksessa (EY) N:o 727/2007 säädetään koko karjan teurastamisvelvollisuuden lopettamisesta ja tietyistä teurastamiselle vaihtoehtoisista toimenpiteistä tapauksissa, joissa lammas- tai vuohitilalla varmistuu TSE-tautitapaus ja naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) esiintyminen on suljettu pois. Sen jälkeen kun Ranska oli nostanut tiettyjä kyseisen asetuksen säännöksiä koskevan kumoamiskanteen ja pyytänyt väliaikaisia toimenpiteitä, tuomioistuin lykkäsi kiistanalaisten säännösten soveltamista välitoimista päättävän tuomarin 28 päivänä syyskuuta 2007 antamalla määräyksellä (6) siihen asti, kun pääasiassa on annettu lopullinen tuomio.

(7)

EFSA antoi 24 päivänä tammikuuta 2008 komission pyytämän tieteellisen ja teknisen selvennyksen, joka koskee tietyistä lampaiden ja vuohien TSE-riskeihin liittyvistä näkökohdista 8 päivänä maaliskuuta 2007 annetussa EFSAn lausunnossa esitettyjen päätelmien tiettyjen näkökantojen tulkintaa (7); lausunto oli otettu huomioon annettaessa asetus (EY) N:o 727/2007.

(8)

Tarkasteltuaan selvennyksen huolellisesti ja harkittuaan vaihtoehtoja, joita sillä riskinhallinnasta vastaavana tahona oli käytettävissään, komissio antoi 17 päivänä kesäkuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 746/2008 tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen VII muuttamisesta (8). Asetuksella (EY) N:o 746/2008 pidetään perimmiltään voimassa säännökset, joista oli jo säädetty asetuksessa (EY) N:o 727/2007. Ranskan nostamien uusien kanteiden jälkeen tuomioistuin lykkäsi asiaa koskevien säännösten soveltamista tuomioistuimen puheenjohtajan 30 päivänä lokakuuta 2008 antamalla määräyksellä (9) siihen asti, kun annetaan lopullinen tuomio, jossa arvioidaan täysimääräisesti komission toteuttamien, asetukseen (EY) N:o 746/2008 sisältyvien riskinhallintatoimenpiteiden laillisuus.

(9)

EFSA julkaisi 6 päivänä marraskuuta 2008 biologisia vaaroja käsittelevän tiedelautakunnan Euroopan komission pyynnöstä antaman lausunnon ihmisten ja eläinten riskistä altistua tarttuville spongiformisille enkefalopatioille (TSE:ille) pienistä märehtijöistä saatujen maidon ja maitotuotteiden välityksellä (10). Lausunnossaan EFSA totesi, että klassinen scrapie voi siirtyä uuhesta karitsaan maidon tai ternimaidon välityksellä. EFSA katsoi myös, että karjasta, jolla on klassinen scrapie, saatujen maidon ja maitotuotteiden käyttö saattaa altistaa ihmiset ja eläimet TSE:ille. Lisäksi se totesi päätelmänään, että jalostusohjelmilla, joilla pyritään lisäämään lampaiden vastustuskykyä scrapieta kohtaan, voidaan olettaa pystyttävän vähentämään pienistä märehtijöistä saataviin maitotuotteisiin liittyvää ihmisten ja eläinten altistumista. Epätyypillisen scrapien osalta se katsoi lisäksi, että taudinaiheuttajan ilmeisen rajallinen leviäminen taudin saaneiden yksilöiden elimistössä saattaa pienentää mahdollisuutta, että tauti siirtyy maidon välityksellä. BSE:n osalta se totesi, ettei infektiivisyyden tai PrPSc:n esiintymisestä BSE:n saaneiden pienten märehtijöiden ternimaidossa tai maidossa ole saatavilla tietoa. Koska BSE:n taudinaiheuttajan perifeerinen leviäminen kuitenkin tapahtuu varhain ja asteittain tartunnalle alttiissa lampaissa, joille on kokeellisesti aiheutettu tartunta, EFSA tuli siihen tulokseen, että infektiivisyyttä saattaa todennäköisesti esiintyä BSE-tartunnan saaneiden, taudille alttiiden pienten märehtijöiden ternimaidossa ja maidossa.

(10)

Ranskan elintarviketurvallisuuselin Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) julkaisi 6 päivänä marraskuuta 2008 lausunnon (11) klassisen scrapien leviämisriskistä pienten märehtijöiden maidon välityksellä; lausunnossa esitetty johtopäätös siitä, voiko klassinen scrapie siirtyä uuhesta karitsaan maidon tai ternimaidon välityksellä, on sama kuin EFSAn lausunnossa. Ihmisten altistumisesta TSE:ille AFSSA katsoi, että tartunnan saaneesta tai sellaiseksi epäillystä pienten märehtijöiden karjasta saatavien maidon tai maitotuotteiden käyttäminen saattaa johtaa kuluttajien liialliseen altistumiseen, ja suositteli, että kyseisestä karjasta saatavien maidon ja maitotuotteiden pitäminen kaupan elintarvikkeena kielletään, koska taudin esiintymismahdollisuus on erittäin suuri klassista scrapieta sairastavissa karjoissa.

(11)

Ranska hyväksyi 7 päivänä marraskuuta 2008 EFSAn ja AFSSAn lausuntojen perusteella kansallisilla markkinoillaan sovellettavat toimenpiteet (12), joilla kielletään scrapie-tartunnan saaneista karjoista peräisin olevien maidon ja maitotuotteiden käyttö Ranskassa elintarvikkeina ja rehuna.

(12)

Mainittujen uusien tieteellisten tietojen perusteella tehtäviä johtopäätöksiä käsiteltiin elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11 ja 26 päivänä marraskuuta 2008.

(13)

Uuden tieteellisen näytön perusteella ja etenkin siksi, että klassisen scrapien tarttuvuus uuhesta karitsaan maidon välityksellä oli todistettu, elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean 11 päivänä marraskuuta 2008 pidetyssä kokouksessa esitettiin ehdotusluonnos komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden VII ja IX muuttamisesta siten, että scrapie-tartunnan saaneista karjoista peräisin olevien maidon ja maitotuotteiden käyttö rehuna kiellettäisiin, klassisen scrapie-tartunnan saaneiden lypsykarjojen hävittämistä nopeutettaisiin ja maidon ja maitotuotteiden käyttö elintarvikkeena rajattaisiin kansallisille markkinoille. Viimeksi mainittu seikka ei kuitenkaan saanut jäsenvaltioiden enemmistön kannatusta, joten ehdotuksesta ei äänestetty.

(14)

Marraskuun 26 päivänä 2008 esitettiin muutettu ehdotus komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden VII ja IX muuttamisesta siten, että sellaiselta tilalta, jolla on todettu scrapie-tapaus, peräisin olevien maidon ja maitotuotteiden käyttö rehuna kielletään, ja ehdotusta kannatti elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean määräenemmistö. Ranskan valtuuskunta ilmaisi virallisessa julkilausumassaan tyytyväisyytensä ehdotuksen hyväksymisen johdosta ja kehotti komissiota esittämään toisenkin ehdotuksen komission asetukseksi, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 999/2001 vastaavien säännösten antamiseksi elintarvikkeiden osalta. Vastauksena pyyntöön komissio vahvisti, että elintarvikkeita koskevia keskusteluja jatketaan.

(15)

Komission asetus (EY) N:o 103/2009 tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden VII ja IX muuttamisesta (13) annettiin 3 päivänä helmikuuta 2009. Asetuksessa (EY) N:o 103/2009 säädetään useista asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteeseen VII tehtävistä muutoksista, muun muassa siitä, että jos vahvistetussa TSE-tapauksessa on kyse klassisesta scrapiesta, tilalla hävitettävistä eläimistä peräisin olevia maitoa ja maitotuotteita ei saa käyttää märehtijöiden ruokintaan muualla kuin kyseisellä tilalla. Lisäksi kyseisiä tuotteita saa saattaa markkinoille muiden kuin märehtijöiden rehuna ainoastaan kyseisen jäsenvaltion alueella. Asetuksessa (EY) N:o 103/2009 säädetään myös klassisen scrapien tartunnan saaneiden lypsykarjojen hävittämisen nopeuttamisesta, jotta ihmisten riski altistua TSE:ille pienenisi.

(16)

Joulukuun 18 päivänä 2008 Ranska pyysi komissiota hyväksymään asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan 1 kohdan nojalla kiireellisiä toimenpiteitä, jotka koskevat ihmisten altistumista klassisen scrapien aiheuttajille. Ranska myös ilmoitti pyynnöstään muiden jäsenvaltioiden valtuuskunnille elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa 14 päivänä tammikuuta 2009.

(17)

Sen jälkeen, kun elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle oli 26 päivänä marraskuuta 2008 esitetty ehdotus komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden VII ja IX muuttamisesta, käytyjen keskustelujen mukaisesti komissio jatkoi 20 päivänä tammikuuta 2009 työryhmätasolla keskustelua sellaiselta tilalta, jolla on todettu klassinen scrapie-tapaus, peräisin olevien maidon ja maitotuotteiden käytöstä elintarvikkeena. Kyseisessä keskustelussa tuli ilmi, että valtaosa jäsenvaltioista ei tukenut Ranskan omaksumaa kantaa siihen, onko tarpeen toteuttaa ylimääräisiä riskinhallintatoimenpiteitä, joilla asetetaan rajoituksia kyseisenlaisten maidon ja maitotuotteiden käytölle elintarvikkeena.

(18)

Maaliskuun 11 päivänä 2009 päivätyssä Ranskalle osoitetussa kirjeessään komissio vahvisti, ettei se aio toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä, jotka koskevat maidon ja maitotuotteiden käyttöä elintarvikkeena.

(19)

Ranska hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2009 toimenpiteen, jolla kielletään lampaista ja vuohista peräisin olevien, ihmisravinnoksi tarkoitettujen maidon ja maitotuotteiden tuonti Ranskan alueelle. (14)Maaliskuun 9 päivänä 2009 Ranska ilmoitti kyseisistä toimenpiteistä komissiolle väliaikaisina suojatoimenpiteinä asetuksen (EY) N:o 178/2002 54 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Toimenpiteiden mukaan Ranskan alueelle saa tuoda maitoa ja maitotuotteita toisesta jäsenvaltiosta ainoastaan, jos ne ovat peräisin tilalta, jota ei ollut asetettu virallisen siirtorajoituksen alaiseksi tuotantoajankohtana, ja jos ne eivät ole peräisin eläimistä, jotka oli määrä hävittää tai lopettaa klassisen scrapie-tapauksen vahvistumisen vuoksi.

(20)

Komissio saattoi asian elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean käsiteltäväksi sen 23 päivänä maaliskuuta 2009 pidetyssä kokouksessa, jotta komitea voi asetuksen (EY) N:o 178/2002 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti jatkaa tai muuttaa kansallisia väliaikaisia suojatoimenpiteitä tai kumota ne.

(21)

Kuten asetuksen (EY) N:o 746/2008 johdanto-osassa ja erityisesti sen 12 kappaleessa todetaan, EFSA myöntää, että lampaissa ja vuohissa esiintyvien muiden TSE:iden kuin BSE:n välittömästä yhteydestä ihmisissä esiintyvään TSE:hen ei ole tieteellistä näyttöä, joskin lampaissa ja vuohissa esiintyvien taudinaiheuttajien biologinen monimuotoisuus on merkittävä seikka, jonka vuoksi tarttuvuus ihmiseen ei ole pois suljettu mahdollisuus.

(22)

EFSAn näkemys, jonka mukaan lampaissa ja vuohissa esiintyvien TSE-taudinaiheuttajien ihmisiin tarttuvuuden mahdollisuutta ei voida sulkea pois, perustuu ihmisen lajirajaa koskeviin ja eläinmalleilla (kädelliset ja hiiret) tehtyihin kokeellisiin tutkimuksiin. Eläinmalleissa ei kuitenkaan oteta huomioon ihmisen geneettisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat huomattavasti suhteelliseen alttiuteen prionitaudeille. Niihin liittyy myös tiettyjä rajoituksia, jotka koskevat tulosten vastaavuutta luonnollisissa olosuhteissa ja etenkin sitä, kuinka hyvin ne edustavat ihmisen lajirajaa ja kuinka hyvin kokeissa käytettävä inokulaatioreitti vastaa altistumista luonnollisissa olosuhteissa. Tällä perusteella voidaan katsoa, että vaikka lampaissa ja vuohissa esiintyvien TSE-taudinaiheuttajien ihmisiin tarttuvuuden riskiä ei voida sulkea pois, riski on erittäin pieni, kun otetaan huomioon, että näyttö tarttuvuudesta perustuu kokeellisiin malleihin, jotka eivät edusta todelliseen ihmisen lajirajaan ja todellisiin tartuntareitteihin liittyviä luonnollisia olosuhteita.

(23)

Yhteisön politiikalla varmistetaan ihmisten elämän ja terveyden suojelun korkea taso. Elintarvike- ja rehualaa koskevien yhteisön toimenpiteiden on perustuttava asianmukaiseen arvioon ihmisten ja eläinten terveydelle mahdollisesti aiheutuvista riskeistä, ja niiden on olemassa oleva tieteellinen näyttö huomioon ottaen säilytettävä ihmisten ja eläinten terveyden suojelun taso tai – jos se on tieteellisesti perusteltua – nostettava sitä. On kuitenkin mahdotonta pitää riskin täydellistä poistamista riskinhallintaa koskevien päätösten realistisena tavoitteena elintarviketurvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, joissa on tarkasti punnittava riskiä vähentävien toimenpiteiden kustannukset ja hyöty, jotta toimenpiteen oikeasuhteisuus voidaan varmistaa. Riskinhallinnasta vastaavan tahon tehtävänä ja vastuulla on päättää hyväksyttävästä riskitasosta ottaen huomioon kaikki tieteelliseen riskinarviointiin kuuluvat tekijät.

(24)

Komissio, joka vastaa riskinhallinnasta yhteisön tasolla tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, on vastuussa hyväksyttävän riskitason määrittämisestä ja sellaisten toimenpiteiden hyväksymisestä, joilla voidaan parhaiten ylläpitää kansanterveyden suojelun korkea taso. Komissio on tarkastellut ja arvioinut uusimmat tieteelliset tiedot, jotka koskevat TSE:iden tarttuvuutta ihmiseen. Se on arvioinut tällä hetkellä mahdollisesti olemassa olevan riskin erittäin pieneksi ja hyväksyttäväksi. Rehua koskevien sääntöjen lisäksi komissio on säätänyt – suhteettomiin toimenpiteisiin ryhtymättä – asetuksessaan (EY) N:o 103/2009 klassisen scrapie-tartunnan saaneiden lypsykarjojen hävittämisprosessin nopeuttamisesta, jonka tuloksena ihmisten altistuminen TSE:ille vähenee entisestään.

(25)

Käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa tarkoitetun tieteellisen näytön sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kanssa käymiensä neuvonpitojen perusteella sekä ennen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöstä siitä, ovatko asetuksen (EY) N:o 746/2008 kiistanalaiset säännökset laillisia – mikä on olennaista myös Ranskan tekemän ilmoituksen aiheena olevan asian kannalta – komissio näin ollen katsoo elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa kuultuaan, että vaikka ennalta varautumisen periaate otetaan huomioon, Ranskan toteuttamat väliaikaiset suojatoimenpiteet ylittävät sen, mikä on välttämätöntä ihmisten terveydelle aiheutuvan vakavan riskin välttämiseksi.

(26)

Sen vuoksi komissio katsoo, että Ranskan 25 päivänä helmikuuta 2009 toteuttamien toimenpiteiden, joista se ilmoitti komissiolle 9 päivänä maaliskuuta 2009, soveltaminen olisi keskeytettävä asetuksen (EY) N:o 178/2002 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti siihen asti, kun asiassa T-257/07, Ranska v. komissio, annetaan tuomio.

(27)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ranskan on keskeytettävä niiden toimenpiteidensä soveltaminen, joilla kielletään sellaiselta tilalta, jolla on todettu klassinen scrapie-tapaus, peräisin olevien maidon ja maitotuotteiden tuonti alueelleen elintarvikkeeksi, siihen asti kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut lopullisen tuomionsa asiassa T-257/07, Ranska v. komissio.

2 artikla

Ranskan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen noudattamiseksi viimeistään 16 päivänä lokakuuta 2009.

Ranskan on tiedotettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(3)  The EFSA Journal (2007) 466, s. 1–10.

(4)  Ks. lausunnon 4 kohta.

(5)  EUVL L 165, 27.6.2007, s. 8.

(6)  Asia T-257/07 R, Ranska v. komissio, Kok. 2007, s. II-4153.

(7)  Biologisia vaaroja käsittelevän tiedelautakunnan Euroopan komission pyynnöstä antama tieteellinen kertomus ”Scientific and technical clarification in the interpretation and consideration of some facets of the conclusions of its Opinion of 8 March 2007 on certain aspects related to the risk of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs) in ovine and caprine animals”, The EFSA Journal (2008) 626, s. 1–11.

(8)  EUVL L 202, 31.7.2008, s. 11.

(9)  Asia T-257/07 R II, Ranska v. komissio, (EUVL C 327, 20.12.2008, s. 26).

(10)  The EFSA Journal (2008) 849, 1–37.

(11)  AFSSAn lausunto, annettu 8. lokakuuta 2008, klassisen scrapien taudinaiheuttajan siirtymisestä maidon välityksellä lajista toiseen saatujen uusien tieteellisten tietojen mahdollisista vaikutuksista eläinten terveyteen ja kansanterveyteen, http://www.afssa.fr/Documents/ESST2008sa0115EN.pdf

(12)  Arrêté du 7 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine, Ranskan tasavallan virallinen lehti, 8. marraskuuta 2008, s. 17160.

(13)  EUVL L 34, 4.2.2009, s. 11.

(14)  Arrêté du 25 février 2009 relatif à l’interdiction d’importation de laits, de produits laitiers et de produits contenant du lait d’origine ovine et caprine à risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles destinés à l’alimentation humaine, Ranskan tasavallan virallinen lehti, 5. maaliskuuta 2009, s. 4094.


1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/31


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä syyskuuta 2009,

Intiasta tuotaviin ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuihin äyriäisiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7388)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/727/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistetaan yleiset periaatteet, jotka koskevat yleisesti elintarvikkeita ja rehuja ja varsinkin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla. Siinä säädetään kiireellisistä toimenpiteistä silloin, kun kolmansista maista tuotavat elintarvikkeet tai rehut todennäköisesti aiheuttavat vakavan vaaran ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle ja jos tällaista vaaraa ei voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/23/EY (2) säädetään, että eläinten ja eläinperäisten alkutuotteiden tuotantoketjua on valvottava elävissä eläimissä, niiden ulosteissa, biologisissa nesteissä sekä kudoksissa, eläintuotteissa, rehussa ja juomavedessä olevien tiettyjen jäämien ja aineiden toteamiseksi. Direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa edellytetään, että kolmansien maiden antamilla takeilla on oltava vähintään samanlainen vaikutus kuin mainitussa direktiivissä säädetyillä takeilla.

(3)

Yhteisön viimeisimmän Intiaan tehdyn tarkastuskäynnin tulokset osoittavat, että elävien eläinten ja eläintuotteiden jäämien valvontajärjestelmässä on puutteita.

(4)

Huolimatta Intian antamista takeista jäsenvaltiot raportoivat komissiolle yhä useammista nitrofuraanien ja niiden metaboliittien löydöksistä Intiasta tuoduissa äyriäisissä, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi. Kyseisten aineiden esiintyminen elintarvikkeissa on kielletty neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2377/90 (3), ja ne aiheuttavat vakavan vaaran ihmisten terveydelle.

(5)

Kyseisiä eläinperäisiä tuotteita käytetään myös vesiviljelyeläinten rehun valmistuksessa. Nitrofuraanit tai niiden metaboliitit eivät ole hyväksyttyjä rehun lisäaineita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (4) säännösten mukaisesti. Lisäksi sellaisia eläinperäisiä tuotteita, jotka sisältävät antibiootteina käytettäviä nitrofuraaneja, ei saa käyttää tuotantoeläinten rehussa, koska ne ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (5) mukaan luokkaan 2 kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita.

(6)

Näin ollen on aiheellista ottaa käyttöön yhteisön tasolla tiettyjä kiireellisiä toimenpiteitä, joita on sovellettava Intiasta tuotaviin vesiviljelystä peräisin oleviin äyriäisiin, jotta ihmisten terveyden tehokas ja yhdenmukainen suojelu kaikissa jäsenvaltioissa varmistetaan.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi vastaavasti sallittava vesiviljelystä peräisin olevien äyriäisten tuonti Intiasta ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että äyriäisille on alkuperäpaikassa tehty analyyttinen testi, jolla varmistetaan komission päätöksen 2002/657/EY (6) mukaisesti, että nitrofuraanien tai niiden metaboliittien konsentraatio ei ylitä varmistukseen käytetyssä määritysmenetelmässä määriteltyä päätösrajaa.

(8)

On kuitenkin aiheellista sallia sellaisten lähetysten tuonti, joiden mukana ei ole alkuperäpaikassa suoritettujen analyyttisten testien tuloksia, jos tuojajäsenvaltiot takaavat, että kyseiset lähetykset testataan niiden saapuessa yhteisön rajalle ja pidetään virallisessa valvonnassa siihen asti, kun testitulokset saadaan.

(9)

Tätä päätöstä olisi tarkasteltava uudelleen Intian tarjoamien takeiden ja jäsenvaltioiden tekemien analyyttisten testien tulosten perusteella.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan lähetyksiin, jotka sisältävät Intiasta tuotavia vesiviljelystä peräisin olevia ja ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuja äyriäisiä, jäljempänä ’äyriäislähetykset’.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava äyriäislähetysten tuonti yhteisöön edellyttäen, että niiden mukana on tulokset alkuperäpaikassa suoritetusta analyyttisestä testistä, jolla varmistetaan, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle.

2.   Analyyttinen testi on suoritettava etenkin nitrofuraanien tai niiden metaboliittien esiintymisen toteamiseksi päätöksen 2002/675/EY mukaisesti.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten äyriäislähetysten tuonti, joiden mukana ei ole analyyttisen testin tuloksia, jos tuojajäsenvaltio takaa, että jokaiselle lähetykselle tehdään yhteisön rajalle saapuessa kaikki asianmukaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että lähetys ei vaaranna ihmisten terveyttä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut lähetykset on pidettävä yhteisön rajalla siihen asti, kun laboratoriotestit osoittavat, että nitrofuraanien metaboliittien konsentraatio ei ylitä päätöksessä 2002/657/EY määritettyä yhteisössä sovellettavaa suorituskykyä koskevaa vähimmäisvaatimusta (Minimum Required Performance Limit, MRPL), joka on 1 μg/kg.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle, jos 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu analyyttinen testi osoittaa nitrofuraanien metaboliittien konsentraation ylittävän varmistukseen käytetyssä määritysmenetelmässä määritellyn päätösrajan (CC-alfa) päätöksen 2002/657/EY 6 artiklan mukaisesti.

2.   Jos analyyttinen testi osoittaa nitrofuraanien tai niiden metaboliittien konsentraation ylittävän määritysmenetelmän suorituskykyä koskevan yhteisön vähimmäisvaatimuksen (MPRL), lähetyksiä ei saa saattaa markkinoille.

3.   Jäsenvaltioiden on käytettävä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseen asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustettua elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden välein raportti kaikista analyyttisten testien tuloksista. Raportoinnissa on käytettävä tämän päätöksen liitteessä esitettyä yhteistä raportointimuotoa.

5.   Raportit on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana (huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa).

5 artikla

Kaikista tämän päätöksen soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa lähettäjä, vastaanottaja tai jommankumman edustaja.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä.

7 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen Intian tarjoamien takeiden ja jäsenvaltioiden tekemien analyyttisten testien tulosten perusteella.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1.

(4)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(5)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 221, 17.8.2002, s. 8.


LIITE

4 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETTU YHTEINEN RAPORTOINTIMUOTO

Intiasta tuotaville äyriäislähetyksille tehtävien nitrofuraaneja ja niiden metaboliitteja koskevien tarkastusten tulokset

Äyriäislaji

Näytekoodi

Analyysipäivä

(pp/kk/vvvv)

Tulos

(μg/kg)

Varmistusmenetelmän CCα

> MRPL (1 μg/kg)

Kyllä/Ei

Päätös (hylätään/lähetetään eteenpäin/hävitetään/saatetaan markkinoille)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä syyskuuta 2009,

Polish Register of Shipping -laitokselle myönnetyn yhteisön hyväksynnän jatkamisesta rajoituksitta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/728/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio myönsi Polish Register of Shipping -laitokselle rajoitetun hyväksynnän kolmeksi vuodeksi 29 päivänä syyskuuta 2006 tehdyllä päätöksellä 2006/660/EY (2). Hyväksyntä myönnetään luokituslaitoksina tunnetuille laitoksille, jotka täyttävät kaikki vaatimukset, lukuun ottamatta alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 22 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY (3) liitteessä olevan A jakson ”Yleiset määräykset” 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia. Hyväksynnän vaikutukset koskivat ainoastaan Tšekkiä, Kyprosta, Liettuaa, Maltaa, Puolaa ja Slovakiaa.

(2)

Komissio arvioi Polish Register of Shipping -laitoksen direktiivin 94/57/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Arviointi perustui Euroopan meriturvallisuusviraston asiantuntijoiden vuonna 2007 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002 (4) 2 artiklan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti tekemien neljän selvityskäynnin tuloksiin. Tšekin, Kyproksen, Liettuan, Maltan, Puolan ja Slovakian hallintoja pyydettiin osallistumaan arviointiin. Euroopan meriturvallisuusvirasto teki huhti- ja toukokuussa 2009 kaksi lisätutkimusta, joissa tutkittiin Polish Register of Shipping -laitoksen toimintaa uusien alusten rakentamisen valvonnassa sekä sen komission arvioinnin perustella toteuttamia korjaavia toimia, ja komissio on ottanut huomioon myös näiden tutkimusten päätelmät.

(3)

Kun puutteita havaittiin, Polish Register of Shipping -laitos toteutti nopeasti asianomaiset ja riittävät korjaavat toimet useimmissa tapauksissa. Jäljellä olevat puutteet liittyvät pääasiassa sen sääntöjen ja menettelyjen täytäntöönpanoon erityisesti siltä osin kuin ne koskevat telakoiden laadun valvontaa, uusien rakenteiden arviointia, katsastajien koulutusta ja kelpuuttamista sekä luokituksen siirtämistä. Polish Register of Shipping -laitosta on sen vuoksi pyydetty toteuttamaan lisää korjaavia toimia näiltä osin. Puutteiden vakavuudesta huolimatta ne eivät tällä hetkellä anna aihetta asettaa kyseenalaiseksi laitoksen pääjärjestelmien ja valvontamekanismien laatua.

(4)

Asetus (EY) N:o 391/2009 on tullut voimaan tällä välin. Siinä säädetään, että laitoksille, joille on sen voimaantullessa annettu hyväksyntä direktiivin 94/57/EY mukaisesti, annettu hyväksyntä pysyy voimassa. Komission on tutkittava näitä hyväksyntöjä 17 päivään kesäkuuta 2010 mennessä päättääkseen, onko rajoitukset syytä korvata muilla rajoituksilla vai poistaa.

(5)

Komissiolla arvioinnin ja tarkastusten perusteella käytettävissä olevista tiedoista käy ilmi, että Polish Register of Shipping -laitos noudattaa yleensä asetuksessa (EY) N:o 391/2009 säädettyjä vaatimuksia ja velvoitteita kaikessa kaupankäynnissä ja kaikenlaisten alusten osalta.

(6)

Satamavaltioiden suorittamia tarkastuksia koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan sihteeristön viimeksi julkaisemista tiedoista, jotka koskevat allekirjoittajaosapuolten tekemiä tarkastuksia vuoteen 2008 asti, ilmenee, että Polish Register of Shipping -laitoksen antamiin todistuskirjoihin liittyvistä syistä tehtyjen alusten pysäytysten osuus tarkastusten kokonaismäärästä oli 0,77 prosenttia vuosina 2006–2008, kun hyväksyttyjen laitosten keskiarvo oli 0,34 prosenttia.

(7)

Yhteisön Polish Register Shipping -laitokselle myöntämän hyväksynnän jatkamisen olisi tultava voimaan 29 päivänä syyskuuta 2009, jotta varmistettaisiin, että se ei keskeydy.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 391/2009 12 artiklalla perustetun COSS-komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Jatketaan yhteisön Polish Register of Shipping -laitokselle myöntämää hyväksyntää 29 päivästä syyskuuta 2009 rajoituksitta.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 272, 3.10.2006, s. 17.

(3)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20.

(4)  EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.