ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.253.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 253

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
25. syyskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 876/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 877/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2009/2010

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 878/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2009 sovellettavien melassin edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 879/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

7

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 716/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta

8

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2009/717/YUTP, hyväksytty 24 päivänä syyskuuta 2009, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaolon jatkamisesta

17

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

25.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 876/2009,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä syyskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

31,8

ZZ

31,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

125,5

ZZ

79,4

0709 90 70

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

96,7

CL

106,0

TR

84,3

UY

117,8

ZA

83,1

ZZ

97,6

0806 10 10

EG

104,8

IL

111,8

TR

95,7

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

62,2

BR

83,8

CL

99,4

NZ

80,2

US

79,8

ZA

76,8

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,1

TR

108,5

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

94,0

0809 30

TR

127,1

ZZ

127,1

0809 40 05

TR

90,9

ZZ

90,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


25.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 877/2009,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2009,

sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2009/2010

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 143 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 951/2006 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään valkoisen sokerin ja raakasokerin cif-tuontihintaa. Kyseiset hinnat on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II ja III kohdassa määriteltyjen vakiolaatujen osalta.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa on otettava huomioon kaikki asetuksen (EY) N:o 951/2006 23 artiklassa säädetyt tiedot lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 24 artiklassa säädettyjä tapauksia.

(3)

Mukautettaessa muun kuin vakiolaatuisen sokerin hintaa valkoista sokeria koskeviin tarjouksiin on tehtävä asetuksen (EY) N:o 951/2006 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut hinnankorotukset tai -alennukset. Raakasokerin osalta on syytä soveltaa mainitun kohdan b alakohdassa määriteltyjä korjauskertoimia.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätulli asetuksen (EY) N:o 951/2006 39 artiklassa säädetyin edellytyksin.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden 1 päivästä lokakuuta 2009 alkaen sovellettavat edustavat hinnat ja lisätuontitullit

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

1701 11 90 (1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


25.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 878/2009,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2009,

sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2009 sovellettavien melassin edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1), jäljempänä ’yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus’, ja erityisesti sen 143 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 951/2006 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään melassin cif-tuontihintaa. Kyseinen hinta vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 27 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa huomioon on otettava kaikki asetuksen (EY) N:o 951/2006 29 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 30 artiklassa säädettyjä tapauksia, ja tarvittaessa hinnat voidaan vahvistaa asetuksen (EY) N:o 951/2006 33 artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin mukauttaa muuhun kuin vakiolaatuun liittyvä hinta, hintoja on syytä korottaa tai laskea tarjotun melassin laadun mukaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 32 artiklan mukaisesti.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätuontitulleja asetuksen (EY) N:o 951/2006 39 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 40 artiklan mukaisesti, näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 951/2006 34 artiklan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 34 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.


LIITE

Sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2009 sovellettavat melassin edustavat hinnat ja lisätuontitullit

(euroa)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Tuontitulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta sillä perusteella että tullit suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 (1) 40 artiklan mukaisesti

1703 10 00 (2)

12,98

0

1703 90 00 (2)

8,37

0


(1)  Tämä määrä korvaa asetuksen (EY) N:o 951/2006 40 artiklan mukaisesti näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 27 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.


25.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 879/2009,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2009,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetun tarjouskilpailun yhteydessä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 676/2009 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullista.

(2)

Tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1296/2008 (3) 8 artiklan mukaisesti komissio voi päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksen (ETY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1296/2008 7 ja 8 artiklassa säädetyt perusteet.

(3)

Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(4)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 676/2009 tarkoitetussa tarjouskilpailussa 11 ja 24 päivän syyskuuta 2009 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 30,25 euroa tonnilta 25 000 tonnin kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä syyskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 196, 28.7.2009, s. 6.

(3)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57.


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

25.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/8


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 716/2009/EY,

tehty 16 päivänä syyskuuta 2009,

rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Rahoituspalveluala on keskeinen osa sisämarkkinoita ja ratkaisevan tärkeä Euroopan talouden toimivuuden ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kannalta. Terve ja dynaaminen rahoitusala tarvitsee vakaan sääntely- ja valvontakehyksen, joka pystyy vastaamaan yhä tiiviimmin yhdentyneiden rahoitusmarkkinoiden haasteisiin yhteisössä.

(2)

Vuonna 2007 alkanut rahoitusmarkkinoiden kriisi on nostanut kysymyksen rahoituslaitosten valvonnasta ja tilinpäätösraportoinnista sekä tilintarkastuksista EU-politiikan polttavimpien kysymysten joukkoon, ja onkin tarpeen varmistaa hyvin toimiva yhteinen kehys sisämarkkinoita varten.

(3)

Maailmantaloudessa on myös tarpeen lähentää eri lainkäyttöalueiden standardeja ja laatia kansainvälisiä standardeja avointa ja demokraattisesti vastuullista menettelyä käyttäen. Siksi on tärkeää, että yhteisö osallistuu kansainväliseen rahoitusmarkkinoiden standardisointitoimintaan. Yhteisön etujen on oltava riittävästi edustettuina tässä kansainvälisessä standardisointitoiminnassa, jotta voidaan olla varmoja siitä, että yhteisön edut otetaan huomioon ja että maailmanlaajuiset standardit ovat korkealaatuisia ja sopusoinnussa yhteisön oikeuden kanssa.

(4)

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (3), jäljempänä ’IAS-asetus’, mukaan kansainväliset tilinpäätösstandardit, jäljempänä ’IFRS-standardit’, olisi sisällytettävä yhteisön lainsäädäntöön, jotta yhtiöt, joiden arvopaperit on noteerattu säännellyillä markkinoilla yhteisössä, käyttäisivät niitä, edellyttäen, että IFRS-standardit täyttävät kyseisessä asetuksessa säädetyt edellytykset. IFSR-standardeilla on siten merkittävä rooli sisämarkkinoiden toiminnassa, ja siksi on yhteisön edun mukaista varmistaa, että IFRS-standardien laadinta- ja hyväksyntäprosesseissa syntyy standardeja, jotka ovat yhdenmukaisia sisämarkkinoiden oikeuskehyksen vaatimusten kanssa.

(5)

IFRS-standardit antaa kansainvälinen tilinpäätösstandardilautakunta (IASB) ja niitä tulkitsee kansainvälinen tilinpäätösasioiden tulkintakomitea (IFRIC), jotka molemmat ovat kansainvälisen tilinpäätösstandardikomitean säätiön (IASCF) elimiä. On siten tärkeää luoda soveltuvat rahoitusjärjestelyt IASCF:ää varten.

(6)

Liikkeeseenlaskijoita, sijoittajia ja tilinpäätösprosessiin osallistuvia kirjanpitäjiä edustavat eurooppalaiset järjestöt perustivat vuonna 2001 Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän, jäljempänä ’EFRAG’. EFRAG antaa Euroopan komissiolle IAS-asetuksen mukaisesti lausuntoja siitä, onko hyväksymistä odottava IASB:n antama tilinpäätösstandardi tai IFRIC:n tulkinta yhteisön lainsäädännön mukainen. EFRAG:tä käytetään myös yhä enemmän foorumina, joka esittää korkeammalle tasolle teknisiä kannanottoja valmisteilla olevista tilinpäätösstandardeista.

(7)

On tarpeen, että yhteisö osallistuu EFRAG:n rahoittamiseen, ottaen huomioon EFRAG:n keskeiset tehtävät sisämarkkinaoikeuden ja -politiikan tukijana ja Euroopan etujen edustajana kansainvälisessä standardisointitoiminnassa.

(8)

Kansainvälisen tilintarkastajaliiton, jäljempänä ’IFAC’, hallinnonuudistuksen seurannasta vastaava kansainvälinen seurantaryhmä perusti vuonna 2005 lakisääteisen tilintarkastuksen alalle julkisen edun valvontalautakunnan, jäljempänä ’PIOB’. PIOB:n tehtävänä on valvoa kansainvälisten tilintarkastusstandardien vahvistamiseen johtavaa prosessia ja muuta IFAC:n harjoittamaa yleishyödyllistä toimintaa. Kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja voidaan hyväksyä sovellettavaksi yhteisössä erityisesti sillä edellytyksellä, että ne on laadittu asianmukaisessa menettelyssä julkisen valvonnan alaisena ja läpinäkyvyyttä noudattaen, kuten tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (4) 26 artiklassa edellytetään.

(9)

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien sisällyttäminen yhteisön lainsäädäntöön ja PIOB:n keskeinen tehtävä sen varmistamisessa, että standardit täyttävät direktiivissä 2006/43/EY asetetut vaatimukset, merkitsee, että on yhteisön edun mukaista varmistaa, että standardien laadinta- ja hyväksyntäprosessissa syntyy standardeja, jotka ovat sopusoinnussa sisämarkkinoiden oikeuskehyksen kanssa. On siten tärkeää varmistaa soveltuvat rahoitusjärjestelyt PIOB:tä varten.

(10)

Vastaavasti on tarpeen perustaa yhteisön ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka avulla on mahdollisuus huolehtia EFRAG:n, IASCF:n ja PIOB:n toiminnan yhteisrahoituksesta, kun toiminnalla pyritään neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (5) 162 artiklan mukaisesti turvaamaan Euroopan unionin yleinen etu suunnittelemalla tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyviä standardeja, hyväksymällä niitä tai valvomalla standardisointiprosesseja.

(11)

On myös tarpeen myöntää avustuksia näille kolmelle oikeudelliselle tukirakenteelle, joiden yksinomaisena tavoitteena on antaa hallinnollista tukea komission päätöksellä 2009/77/EY (6) perustetulle Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealle, komission päätöksellä 2009/78/EY (7) perustetulle Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitealle ja komission päätöksellä 2009/79/EY (8) perustetulle Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitealle, yhdessä jäljempänä ’valvontaviranomaisten komiteat’, kun ne hoitavat tehtäviään ja toteuttavat valvonnan lähentämiseen liittyvä toimia, joita ovat erityisesti kansallisten valvontaviranomaisten henkilöstön koulutus ja tietotekniikkahankkeiden hallinnointi.

(12)

Rahoituskriisi on osoittanut, että valvonnan lähentämisen ja yhteistyön alalla kaivataan kiireesti edistystä. On siten perusteltua, että yhteisö osallistuu valvontaviranomaisten komiteoiden sellaisten yksittäisten toimien rahoitukseen, jotka toteutetaan kyseisen edistyksen saavuttamiseksi.

(13)

Yhteisön lainsäädännön yhdenmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen rahoituspalvelujen valvonnassa on oleellisen tärkeää sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan jäljellä olevien esteiden purkamiseksi. Eräitä kaikkein tehokkaimpia ja soveltuvimpia keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi on, että valvontaviranomaisten komiteat antavat parempaa yhteistä koulutusta kansallisten valvontaviranomaisten henkilöstölle ja kehittävät yhteisiä tietotekniikan välineitä.

(14)

Valvonnan, kirjanpidon ja tilintarkastuksen alalla työskentelevät tahot ovat hyvin riippuvaisia rahoituksesta. Vaikka niillä on keskeinen asema yhteisössä, mikään yhteisön ohjelman ehdotetuista tuensaajista ei saa rahoitusta yhteisön talousarviosta. Tämä voi haitata niiden kykyä hoitaa sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä tehtäviään.

(15)

Rahoittamalla näiden elinten toimintaa yhteisö varmistaa, että ne saavat selkeää, vakaata, monipuolista, tervepohjaista ja riittävää rahoitusta ja että ne pystyvät täyttämään yleisen edun mukaiset tehtävänsä riippumattomasti ja tehokkaasti.

(16)

Olisi varattava riittävä rahoitus yhteisön rahoitusosuuden avulla, jolla tuetaan valvontaviranomaisten komiteoiden toimintaa ja kansainvälisten tilinpito- ja tilintarkastusstandardien määrittämistä ja erityisesti IASCF:n toimintaa, EFRAG ja PIOB mukaan lukien.

(17)

Yhteisön rahoituksen ehtona olisi etenkin IASCF:n erityistapauksessa oltava yhteisön pyytämien hallintouudistusten toteuttaminen käytännössä.

(18)

Toimittaessaan vuosittain luonnokset työohjelmistaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 9 päivänä lokakuuta 2008 (9) ja neuvoston 14 päivänä toukokuuta 2008 antamissa päätelmissä esitetyn kehotuksen mukaisesti valvontaviranomaisten komiteoiden olisi sisällytettävä kyseisiin työohjelmiin osasto, jossa yksilöidään ohjelmasta ilmoitusvuoden aikana rahoitetut toimet ja ilmoitettava erityisesti rahoituksen määrät ja rahoitettujen toimien tulokset sekä kuvattava toimet, joita valvontaviranomaisten komiteat aikovat esittää komissiolle rahoitettaviksi ohjelmasta seuraavan vuoden aikana.

(19)

Rahoitusmalliensa muuttamisen lisäksi IASCF ja EFRAG uudistavat parhaillaan myös hallintoaan, minkä tarpeellisuuden äskettäinen rahoituskriisi on tuonut esiin, jotta ne rakenteensa ja menettelyjensä avulla varmasti suorittaisivat yleisen edun mukaiset tehtävät riippumattomasti, tehokkaasti, avoimesti ja demokraattisen vastuullisesti. Kyseisten uudistusten tärkeyttä korostettiin rahoitusvalvontaa käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän, jonka puheenjohtajana toimi Jacques de Larosière, jäljempänä ’de Larosièren ryhmä’, 25 päivänä helmikuuta 2009 päivätyssä raportissa ja komission 4 päivänä maaliskuuta 2009 päivätyssä tiedonannossa kevään Eurooppa-neuvostolle ”Elvytys Euroopassa”, ja asiaa korosti myös G20-ryhmä 2 päivänä huhtikuuta 2009 pidetyssä kokouksessaan. Uudistusten on määrä olla tehty siihen mennessä, kun yhteisön osarahoitus alkaa. IASCF:n osalta uudistus sisältäisi muun muassa kansainvälisistä kirjanpitostandardeista (IFRS) ja kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IASB) hallinnosta 24 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ja 8 päivänä heinäkuuta 2008 hyväksytyissä neuvoston päätelmissä asetettujen odotusten täyttämisen, erityisesti sen, että luodaan valvontaelin, jolla on asiaankuuluvat valtuudet ja asianmukainen kokoonpano, lisätään IASCF:n standardien ja ohjelmien laadintaprosessin avoimuutta ja legitiimiyttä, parannetaan neuvoa-antavan toimikunnan tehokkuutta ja virallistetaan vaikutustenarvioinnin asema IASB:n asiaankuuluvan prosessin pakollisena osana.

(20)

Tuensaajien, jotka suorittavat kansainvälisiä toimintoja kolmansissa maissa, kuten PIOB ja IASCF, ei pitäisi enää saada yhteisön yhteisrahoitusta, jos kyseiset tuensaajat eivät kahden ensimmäisen yhteisrahoitusvuoden jälkeen ole saavuttaneet merkittävää edistystä sen varmistamiseksi, että pääosa niiden kokonaisrahoituksesta muodostuu neutraaleista rahoitusjärjestelyistä, mukaan lukien rahoitus kolmansien maiden osapuolilta.

(21)

Direktiivissä 2006/43/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on perustettava riippumattomia tilintarkastusalan valvontaelimiä. Markkinoiden äskettäiset tapahtumat ovat kuitenkin paljastaneet puutteita monilla aloilla, kuten tilintarkastuksessa. Tilintarkastuksen laadun parantamiseksi Euroopan unionissa komission olisi annettava 1 päivään heinäkuuta 2010 mennessä kertomus tilintarkastusyritysten valvontaelinten välisen eurooppalaisen yhteistyön vahvistamisesta.

(22)

Rahoituskriisi saattaa johtaa siihen, että yhteisöön tai kansainväliselle tasolle perustetaan uusia elimiä, joiden tehtäväkenttä kattaa yhteisön tavoitteita, jotka ovat samankaltaisia kuin ehdotetun ohjelman tuensaajilla.

(23)

Ohjelmaan pitäisi voida liittää tällaisia elimiä uusina tuensaajina, jos ne täyttävät tässä päätöksessä asetetut tukikelpoisuusperusteet.

(24)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (10) mukaisesti.

(25)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta valita ohjelman uudet tuensaajat ja muuttaa liitettä vastaavasti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa päätöksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(26)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (11) (varainhoitoasetus) ja asetusta (EY, Euratom) N:o 2342/2002, joilla turvataan yhteisön taloudelliset edut, on sovellettava ottaen huomioon yksinkertaisuuden ja johdonmukaisuuden periaatteet budjettivälineiden valinnassa, niiden tapausten määrän rajoittaminen, joissa komissiolla säilyy välitön toteuttamis- ja hallinnointivastuu, ja resurssien määrän säilyminen oikeassa suhteessa verrattuna resurssien käytöstä johtuvaan hallinnolliseen kuormitukseen.

(27)

Rahoituskriisi on osoittanut, että Euroopan unionin rahoitusalan sääntely- ja valvontamalleja on uudistettava. Komissio ilmoitti tiedonannossaan ”Elvytys Euroopassa” aikovansa esittää tarvittavat lainsäädäntöaloitteet, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon de Larosièren ryhmän päätelmät. Eurooppa-neuvoston 19 ja 20 päivänä maaliskuuta 2009 pidetyssä kokouksessa sovittiin, että olisi parannettava rahoituslaitosten sääntelyä ja valvontaa Euroopan unionissa käyttäen toimien perustana de Larosièren ryhmän raporttia. Komission olisi esitettävä asianmukaisia ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 1 päivään heinäkuuta 2010 mennessä.

(28)

Päätöksessä olisi säädettävä mahdollisuudesta eräiden elinten toiminnan yhteisrahoitukseen, kun ne ajavat yhteisön yleistä etua yhteisön laajuisissa rahoituspalveluihin liittyvissä asioissa ja suunnittelevat tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyviä standardeja, hyväksyvät niitä tai valvovat niihin liittyvää standardisointitoimintaa.

(29)

Yhteisön rahoitusta ehdotetaan annettavaksi tarkasti määritellyille, määrältään rajatuille merkittävimmille rahoituspalvelualan elimille. Nykyisessä institutionaalisessa kehyksessä toteutettavat uudet rahoitusjärjestelyt takaavat vakaan, monipuolisen, tervepohjaisen ja riittävän rahoituksen, jonka turvin asianomaiset elimet pystyvät täyttämään yhteisöön liittyvät tai yhteisön yleisen edun mukaiset tehtävänsä riippumattomasti ja tehokkaasti. Rahoitustukea myönnetään varainhoitoasetuksessa ja asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2342/2002 säädettyjen edellytysten mukaisesti.

(30)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitteita, vaan ne voidaan päätöksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Perustetaan tammikuun 1 päivän 2010 ja joulukuun 31 päivän 2013 väliseksi ajaksi yhteisön ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jolla tuetaan sellaisten elinten toimintaa, jotka tukevat valvonnan lähentämiseen ja rahoituspalvelualan yhteistyöhön sekä tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yhteisön tavoitteiden saavuttamista.

2 artikla

Tavoitteet

1.   Ohjelman yleisenä tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaedellytyksiä tukemalla eräiden elinten työtä, toimintaa tai yksittäisiä toimia rahoituspalvelujen, tilinpäätösraportoinnin ja tilintarkastuksen aloilla.

2.   Ohjelma kattaa seuraavat toiminnot:

a)

toiminnot, joilla tuetaan valvonnan lähentämiseen pyrkivän yhteisön politiikan toteuttamista erityisesti kouluttamalla kansallisten valvontaviranomaisten henkilöstöä ja hallinnoimalla tietotekniikkahankkeita rahoituspalvelujen alalla; ja

b)

toiminnot, joilla tuetaan tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvän yhteisön politiikan toteuttamista laatimalla standardeja tai osallistumalla niiden laadintaan, soveltamalla, arvioimalla tai seuraamalla standardeja tai valvomalla standardisointiprosesseja.

3.   Ohjelman toteuttaminen ei saa vaikuttaa valvontaviranomaisten komiteoiden riippumattomuuteen, josta säädetään päätöksissä 2009/77/EY, 2009/78/EY ja 2009/79/EY.

3 artikla

Ohjelmaan osallistuminen

Jotta tuensaaja voi saada yhteisön rahoitusta ohjelman kautta, sen on täytettävä seuraavat ehdot:

a)

sen on oltava voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen oikeushenkilö, jonka tavoitteena on turvata Euroopan unionin yleinen etu asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 162 artiklan mukaisesti; ja

b)

mikään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklassa tai 96 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetyistä tilanteista ei saa koskea sitä avustuksen myöntämisajankohtana.

4 artikla

Ohjelman tuensaajat

1.   Ohjelmasta saavat tukea liitteessä luetellut tuensaajat.

2.   Tuensaajat, jotka suorittavat kansainvälisiä toimintoja kolmansissa maissa, kuten IASCF ja PIOB, eivät enää saa tukea ohjelmasta, jos kyseiset tuensaajat eivät kahden ensimmäisen yhteisrahoitusvuoden jälkeen ole saavuttaneet merkittävää edistystä sen varmistamiseksi, että pääosa niiden kokonaisrahoituksesta muodostuu neutraaleista rahoitusjärjestelyistä, mukaan lukien rahoitus kolmansien maiden osapuolilta.

5 artikla

Avustusten myöntäminen

1.   Komissio myöntää ohjelmaan perustuvaa rahoitusta avustuksina ja vain saatuaan asianmukaisen työohjelman ja arvion kokonaisbudjetista.

2.   Yhteisön rahoitusta myönnetään toiminta-avustuksina tai toimikohtaisina avustuksina seuraavin edellytyksin:

a)

kun on kyse liitteessä olevassa A jaksossa luetelluista tuensaajista, yhteisön rahoitus on annettava toiminta-avustuksina; ja

b)

kun on kyse liitteessä olevassa B jaksossa luetelluista tuensaajista:

i)

tuensaajat voivat valita joko toimikohtaisen avustuksen tai toiminta-avustuksen; ja

ii)

esittäessään komissiolle 1 kohdan mukaisesti työohjelman ja arvion kokonaisbudjetista tuensaajan on toimitettava komissiolle kirjallinen vahvistus siitä, että sen rahoituspyyntö ei vaaranna sen valvontaviranomaisten komitean riippumattomuutta, jolle kyseinen tuensaaja tarjoaa hallinnollista tukea.

3.   Toiminta-avustuksia myönnetään ainoastaan rahoittamaan tuensaajien toimintakustannuksia ja -kuluja, joihin luetaan sihteeristökulut ja työntekijöiden palkkakustannukset.

Toiminta-avustukset eivät uusittaessa pienene automaattisesti.

4.   Avustuksia voidaan myöntää ainoastaan 6 artiklan mukaisiin yksittäistoimiin, ja niiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niiden yksinomaisena tavoitteena on oltava liitteessä olevassa B jaksossa lueteltujen tuensaajien auttaminen hallinnollisen tuen antamisessa valvontaviranomaisten komiteoille toimikohtaisista avustuksista tehdyissä päätöksissä määriteltyjen hankkeiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, ja

b)

liitteessä olevassa B jaksossa lueteltujen tuensaajien hallinnollisen tukitehtävän on oltava selvästi mainittu niiden perussäännössä.

Edellä b alakohdassa tarkoitetun hallinnollisen tukitehtävän on oltava liitteessä olevassa B jaksossa lueteltujen tuensaajien ainoa tehtävä, ja sen on käsitettävä 6 artiklan mukaisia toimintoja, jotka suoritetaan valvontaviranomaisten komiteoiden hyväksi.

5.   Komissio päättää rahoituksen määrän ja enimmäisprosenttiosuuden ja julkistaa näitä koskevat päätökset.

6 artikla

Toiminnot, joihin tuensaaja voi saada toimikohtaista avustusta

Seuraaviin toimintoihin voi saada toimikohtaista avustusta erityisinä hankkeina, joilla on yhteisöllinen ulottuvuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 3 kohdan sekä 3 ja 5 artiklan soveltamista:

a)

tietotekniikkahankkeet;

b)

kansallisten valvontaviranomaisten henkilöstön koulutusohjelmat ja henkilövaihtojärjestelyt;

c)

kokousten, seminaarien, koulutusten ja asiantuntijatapaamisten järjestäminen;

d)

julkaisujen laatiminen ja julkaiseminen, muiden tiedotustoimien valmistelu ja toteuttaminen;

e)

tutkimusten toteuttaminen ja valmistelu; ja

f)

muut erityiset tukitoiminnot, joka liittyvät yhteisön kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntöön tai -politiikkaan tai valvonnan lähentämiseen tai yhteistyöhön.

7 artikla

Uusien tuensaajien valinta

1.   Komissio voi valita uusia tuensaajia ja muuttaa liitettä vastaavasti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän päätöksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Uudeksi tuensaajaksi päästäkseen elimen on täytettävä 3 artiklassa vahvistetut edellytykset sekä ainakin jokin seuraavista edellytyksistä:

a)

elin on jonkin liitteessä luetellun tuensaajan suora seuraaja;

b)

elin harjoittaa toimintaa, joka tukee valvonnan lähentämiseen ja rahoituspalvelualan yhteistyöhön pyrkivän yhteisön politiikan toteuttamista; tai

c)

elin on suoraan osallisena toiminnassa, jolla tuetaan tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvän yhteisön politiikan toteuttamista laatimalla kansainvälisiä standardeja tai osallistumalla niiden laadintaan, soveltamalla, arvioimalla tai seuraamalla näitä standardeja tai valvomalla standardisointiprosesseja.

3.   Jos komission uudeksi tuensaajaksi valitsema elin

a)

täyttää tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistetun edellytyksen, sille voidaan myöntää liitteessä luetellulle edeltäjälle kuulunut avustus edellyttäen, että toimikohtaisen avustuksen tapauksessa kyseinen elin täyttää myös 6 artiklan mukaiset tukikelpoisille toiminnoille asetetut edellytykset; tai

b)

täyttää 6 artiklan mukaiset tukikelpoisille toiminnoille asetetut edellytykset ja tämän artiklan 2 kohdan b tai c alakohdassa säädetyt edellytykset, sille voidaan myöntää toimikohtainen avustus.

Tämän kohdan b alakohdan mukaisesti toimikohtaisina avustuksina myönnettävän rahoituksen enimmäismäärä ei saa ylittää käyttämättömiä vuotuisia toimikohtaisiin avustuksiin tai toiminta-avustuksiin tarkoitettuja 9 artiklan mukaisia määrärahoja.

8 artikla

Avoimuus

Ohjelmasta rahoitusta saavan tuensaajan on ilmoitettava näkyvästi, kuten verkkosivuilla, julkaisussa tai vuosikertomuksessa, saaneensa rahoitusta Euroopan unionin talousarviosta.

9 artikla

Rahoitussäännökset

1.   Rahoituspuitteet tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten kaudeksi 2010–2013 ovat 38 700 000 euroa. Rahoituspuitteissa maksusitoumusmäärärahojen liitteessä olevassa B jaksossa luetelluille tuensaajille on oltava vähintään 13 500 000 euroa, IASCF:lle enintään 12 750 000 euroa ja EFRAG:lle enintään 11 250 000 euroa.

2.   Budjettivallan käyttäjä määrittää vuosittain tämän päätöksen mukaisesti myönnettävät määrärahat rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

3.   Kun komissio esittää budjettivallan käyttäjälle IASCF:ää koskevan ensimmäisen määrärahapyyntönsä osana alustavaa talousarvioesitystä, sen on annettava yksi kuukausi ennen pyyntöä IASCF:n hallintoa koskevia uudistuksia käsittelevä kertomus, joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Euroopan parlamentti ja neuvosto arvioivat tämän kertomuksen asianmukaisella tavalla. Kertomuksessa käsitellään ennen kaikkea hallintorakennetta ja -prosesseja, mukaan lukien valvontaelimen kokoonpanoa ja valtuuksia, erityisesti kyseisen elimen kykyä täyttää julkisen edun mukaiset tehtävänsä avoimesti ja tehokkaasti. Kertomuksessa käsitellään myös edistymistä kolmansien maiden suunnitelmissa, jotka koskevat IFRS-standardien soveltamista niiden kotimaisiin liikkeeseenlaskijoihin.

4.   Kun komissio esittää budjettivallan käyttäjälle IASCF:n ja PIOB:n kahden ensimmäisen rahoitusvuoden jälkeistä vuotta koskevan ensimmäisen määrärahapyyntönsä osana alustavaa talousarvioesitystä, sen on annettava yksi kuukausi ennen pyyntöä kertomus siitä, ovatko IASCF ja PIOB saavuttaneet merkittävää edistystä sen varmistamiseksi, että pääosa niiden kokonaisrahoituksesta muodostuu neutraaleista rahoitusjärjestelyistä, mukaan lukien rahoitus kolmansien maiden osapuolilta. Euroopan parlamentti ja neuvosto arvioivat kertomuksen asianmukaisella tavalla sen osalta, onko saavutettu merkittävää edistymistä neutraalin rahoituksen suhteen, mukaan lukien rahoitus kolmansien maiden osapuolilta.

10 artikla

Täytäntöönpano

Komissio päättää tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä varainhoitoasetuksessa ja asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2342/2002 säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

11 artikla

Valvonta

1.   Komissio varmistaa, että:

a)

tuensaaja toimittaa vuosittain kertomuksen ohjelmasta toimikohtaisella avustuksella rahoitettavien toimien teknisestä ja taloudellisesta etenemisestä sekä loppukertomuksen toimen päätyttyä; ja

b)

tuensaaja toimittaa vuosittain jokaisen ohjelmasta toiminta-avustuksella rahoitetun työohjelman osalta työohjelman toteuttamista koskevan toiminta- ja rahoituskertomuksen sekä loppukertomuksen sen jälkeen, kun yhteisön rahoitusta koskeva tukikelpoisuusaika on päättynyt.

Komissio määrittää a ja b alakohdassa tarkoitettujen kertomusten muodon ja sisällön.

2.   Komission virkamiehet ja muu henkilöstö voivat suorittaa ohjelmasta rahoitettujen toimien tarkastuksia paikalla, myös pistokokein, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 (12) mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tilintarkastustuomioistuimen yhdessä toimivaltaisten kansallisten tilintarkastuselinten tai -viranomaisten kanssa suorittamia perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisia tarkastuksia tai 279 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaista valvontaa. Tarvittaessa tarkastukset tekee Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, ja niihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1073/1999 (13).

3.   Komissio varmistaa, että ohjelman täytäntöönpanoa varten tehtävissä sopimuksissa määrätään erityisesti komission (tai sen valtuuttaman edustajan) ja OLAF:n toteuttamasta seurannasta ja varainhoidon valvonnasta sekä tilintarkastustuomioistuimen tarvittaessa paikalla tekemistä tarkastuksista.

4.   Komission henkilöstölle sekä komission valtuuttamille ulkopuolisille henkilöille on järjestettävä asianmukainen pääsy avustuksen saajan tiloihin, ja on huolehdittava siitä, että he saavat käyttöönsä kaikki – myös sähköisessä muodossa olevat – tiedot, joita he tarvitsevat tarkastuksensa suorittamisessa.

5.   Tilintarkastustuomioistuimella sekä OLAFilla on samat oikeudet kuin komissiolla, kuten oikeus päästä avustuksen saajan tiloihin ja oikeus tietojen saantiin.

6.   Toiminta-avustuksen tai toimikohtaisen avustuksen saajan on säilytettävä komission saatavilla kaikki kyseisenä avustusvuonna aiheutuneita menoja koskevat tositteet, myös tarkastettu tilinpäätös, viiden vuoden ajan viimeisestä maksusta. Tällaisen avustuksen saajan on varmistettava, että sen yhteistyökumppaneiden tai jäsenten hallussa olevat tositteet asetetaan tarvittaessa komission saataville.

7.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten ja pistokokeina suoritettujen tarkastusten perusteella komissio varmistaa, että alun perin myönnetyn rahoitustuen määrää, ehtoja tai myös maksuaikataulua mukautetaan tarvittaessa.

8.   Komissio huolehtii siitä, että toteutetaan kaikki muut tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rahoitettavat toimet suoritetaan asianmukaisesti ja tätä päätöstä ja varainhoitoasetusta noudattaen.

12 artikla

Yhteisön taloudellisten etujen suojelu

1.   Komissio varmistaa, että yhteisön taloudelliset edut on ohjelmasta rahoitettavia toimia toteutettaessa suojattu petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja perusteettomasti maksettujen varojen takaisinperinnällä ja, jos väärinkäytöksiä todetaan, soveltamalla tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia seuraamuksia neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (14), asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 sekä asetuksen (EY) N:o 1073/1999 mukaisesti.

2.   Tästä ohjelmasta rahoitettavien yhteisön toimien yhteydessä väärinkäytöksellä tarkoitetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen rikkomista, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko Euroopan unionin yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille, joko suoraan yhteisöjen puolesta kannettujen omien varojen vähenemisen tai lakkaamisen taikka perusteettoman menon takia.

3.   Komissio varmistaa, että toimikohtaista rahoitustukea vähennetään, tuen suorittamista lykätään tai se peritään takaisin, jos se havaitsee väärinkäytöksiä, joihin luetaan tämän päätöksen tai asianomaisen rahoitustuen myöntämistä koskevan päätöksen tai sopimuksen noudattamatta jättäminen, tai jos ilmenee, että toimea on komission hyväksyntää pyytämättä muutettu tavalla, joka on ristiriidassa hankkeen luonteen tai sen toteutusta koskevien ehtojen kanssa.

4.   Jos määräaikoja ei ole noudatettu tai jos vain osa myönnetystä rahoitustuesta on perusteltua toimen toteutuksen edistymisen johdosta, tuensaajan on esitettävä komissiolle selvitys asiasta tietyssä määräajassa. Jos tuensaaja ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi peruuttaa taloudellisen tuen loppuosan ja vaatia jo maksettujen erien palauttamista.

5.   Komissio varmistaa, että kaikki aiheettomasti maksetut erät palautetaan. Kaikkiin määriin, joita ei makseta takaisin ajoissa, lisätään korko varainhoitoasetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

13 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

14 artikla

Arviointi

1.   Komissio esittää viimeistään kuusi kuukautta ennen ohjelman päättymistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta. Kertomus perustuu muun muassa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vuosikertomuksiin.

Kertomuksessa on arvioitava ainakin ohjelman yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, sen toteutuksen tehokkuutta sekä eri toimilla yhdessä ja erikseen saavutettuja tuloksia 2 artiklassa asetettuihin tavoitteisiin nähden.

Kertomus toimitetaan tiedoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

2.   Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät perustamissopimuksen mukaisesti, jatketaanko ohjelmaa 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen.

3.   Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 1 päivään heinäkuuta 2010 mennessä kertomuksen Euroopan unionin rahoitusvalvontajärjestelmän lisäuudistustarpeesta, ottaen huomioon perustamissopimuksessa tarkoitetut vastuualueet, ja antaa tapauksen mukaan tarvittavat lainsäädäntöehdotukset.

4.   Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä vuoden 2011 alustavan talousarvioesityksen kanssa kertomuksen kokonaisrahoituspuitteisiin tehtävistä mahdollisista mukautuksista liitteessä olevaan B jaksossa luetelluille tuensaajille tarkoitettuihin maksusitoumusmäärärahoihin.

5.   Komissio esittää 1 päivään heinäkuuta 2010 mennessä kertomuksen tilintarkastusyritysten valvontaelinten välisen eurooppalaisen yhteistyön vahvistamisesta.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  Lausunto annettu 25 päivänä maaliskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87.

(5)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(6)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 18.

(7)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 23.

(8)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 28.

(9)  Euroopan parlamentin päätöslauselma 9 päivänä lokakuuta 2008 ja siihen liitetyt suositukset komissiolle Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: tuleva valvontarakenne (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(10)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

(14)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.


LIITE

Päätöksessä tarkoitetut tuensaajat ovat seuraavat:

A   jakso

Tuensaajat tilinpäätösraportoinnin alalla:

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (EFRAG)

kansainvälinen tilinpäätösstandardikomitean säätiö (IASCF).

Tuensaajat tilintarkastuksen alalla:

julkisen edun valvontalautakunta (PIOB).

B   jakso

Elimet, joiden tehtävänä on antaa hallinnollista tukea Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealle, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitealle ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitealle:

Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea (CEBS): CEBS Secretariat Limited, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukainen takuuosakeyhtiö (limited company by guarantee without share capital), jonka kotipaikka on Lontoossa ja joka on rekisteröity yritysrekisteriin (Companies House) numerolla 5161108.

Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR): ranskalainen voittoa tavoittelematon organisaatio (association loi 1901), jonka kotipaikka on Pariisissa ja joka on rekisteröity poliisirekisteriin (préfecture de police) numerolla 441545308.

Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea (CEIOPS): saksalainen voittoa tavoittelematon organisaatio (eingetragener Verein (e.V.)), jonka kotipaikka on Frankfurtissa ja joka on rekisteröity oikeusrekisteriin (Amtsgericht Frankfurt am Main) numerolla VR 12777.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

25.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/17


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2009/717/YUTP,

hyväksytty 24 päivänä syyskuuta 2009,

entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä lokakuuta 2004 yhteisen kannan 2004/694/YUTP (1) kaikkien niille henkilöille kuuluvien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämiseksi, jotka entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin on asettanut syytteeseen sotarikoksista, mutta joita se ei ole saanut vangituksi.

(2)

Yhteistä kantaa 2004/694/YUTP sovelletaan 10 päivään lokakuuta 2009.

(3)

Yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaoloa tulisi jatkaa 12 kuukaudella.

(4)

Yhteisön täytäntöönpanotoimista on säädetty tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi 11 päivänä lokakuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1763/2004 (2),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaoloa jatketaan 10 päivään lokakuuta 2010.

2 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. OLOFSSON


(1)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 52.

(2)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 14.