ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.219.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 219

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
22. elokuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EY) N:o 748/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

22.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 748/2009,

annettu 5 päivänä elokuuta 2009,

niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 18 a artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilmailutoiminta on direktiivillä 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2008/101/EY (2), sisällytetty yhteisössä toteutettavaan kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään (jäljempänä ”yhteisön järjestelmä”).

(2)

Ilma-alusten käyttäjien hallinnollisen taakan keventämiseksi direktiivissä 2003/87/EY säädetään, että yksi jäsenvaltio on vastuussa kustakin ilma-aluksen käyttäjästä. Direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, miten kutakin ilma-aluksen käyttäjää hallinnoiva jäsenvaltio määräytyy. Ilma-alusten käyttäjien ja niitä hallinnoivien jäsenvaltioiden luettelon (jäljempänä ”luettelo”) tarkoituksena on varmistaa, että kukin ilma-aluksen käyttäjä tietää, mikä jäsenvaltio sitä hallinnoi, ja että jäsenvaltiot tietävät, mitä ilma-alusten käyttäjiä niiden on hallinnoitava.

(3)

Luetteloa laatiessaan komissio on ottanut huomioon kommentit, jotka se on saanut sen jälkeen, kun alustava luettelo ilma-alusten käyttäjistä ja niitä hallinnoivista jäsenvaltioista julkaistiin 11 päivänä helmikuuta 2009. Luettelo perustuu tietoihin, jotka Eurocontrol on toimittanut tallennettujen lentosuunnitelmien pohjalta (3).

(4)

Direktiivin 2003/87/EY vaatimuksia sovelletaan kyseisen direktiivin 3 artiklan o kohdassa määriteltyihin ilma-alusten käyttäjiin. Yhteisön järjestelmään kuuluminen perustuu ainoastaan ilmailutoiminnan harjoittamiseen eikä sen edellytyksenä ole luetteloon kuuluminen. Ilma-alusten käyttäjät, jotka harjoittavat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa, ovat siis yhteisön järjestelmän alaisia riippumatta siitä, onko niitä toiminnan harjoittamisen ajankohtana mainittu luettelossa. Vastaavasti ilma-alusten käyttäjät, jotka lopettavat ilmailutoiminnan harjoittamisen, poistuvat yhteisön järjestelmästä silloin, kun ne lopettavat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I mainitun ilmailutoiminnan harjoittamisen, eivätkä silloin, kun ne poistetaan luettelosta.

(5)

Luettelo sisältää kaikki ilma-alusten käyttäjät, jotka ovat harjoittaneet asiaankuuluvaa ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen ja 31 päivään joulukuuta 2008 saakka. Luettelossa saattaa siis olla ilma-alusten käyttäjiä, jotka ovat pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaneet ilmailutoiminnan harjoittamisen. Luettelossa ei oteta huomioon sitä, kuuluuko ilma-aluksen käyttäjä turvallisuussyistä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevaan yhteisön luetteloon, joka perustuu yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 2111/2005 (4). Tämän asetuksen ei siten pitäisi vaikuttaa päätöksiin, joita komissio tai jäsenvaltiot tekevät asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

(6)

Jokaiselle ilma-aluksen käyttäjälle olisi annettava luettelossa oma koodi. Koodin perusteella olisi voitava yksilöidä yhteisön järjestelmään osallistujat,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu luettelo ilma-alusten käyttäjistä, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja yksilöidään hallinnoiva jäsenvaltio kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä elokuuta 2009

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3.

(3)  EUVL C 36, 13.2.2009, s. 11. Alustavan luettelon laatimisessa käytetty menetelmä esitellään yksityiskohtaisesti komission verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm.

(4)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.


LIITE

Luettelo ilma-alusten käyttäjistä, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja kutakin ilma-aluksen käyttäjää hallinnoivista jäsenvaltioista

BELGIA

Koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

123

ABELAG

BELGIA

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IRLANTI

23987

ALROSA-AVIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

30020

AVIASTAR-TU CO.

VENÄJÄN FEDERAATIO

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIA

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTI

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIA

31088

CARD AERONAUTICS

YHDYSVALLAT

29568

CENTURION AIR CARGO

YHDYSVALLAT

30434

CLEOPATRA GROUP

EGYPTI

32909

CRESAIR INC

YHDYSVALLAT

985

EAT

BELGIA

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTI

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIA

31497

EXELLAIR

LUXEMBURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

13457

FLYING PARTNERS

BELGIA

34194

FORREST GEORGE

KONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SVEITSI

24057

GEMINI AIR CARGO

YHDYSVALLAT

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KIINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURKKI

27232

INTERNET JET

ALANKOMAAT

28582

INTER-WETALL

SVEITSI

9542

INTL PAPER CY

YHDYSVALLAT

27709

KALITTA AIR

YHDYSVALLAT

28087

LAS VEGAS CHARTER

YHDYSVALLAT

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILIA

31737

MATRACO

BELGIA

1084

MIL BELGIUM

BELGIA

1106

MIL ITALY

ITALIA

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TURKKI

33689

MIRAS AIR

KAZAKSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIA

25228

MURRAY AVTN

YHDYSVALLAT

31207

N604FJ LLC

YHDYSVALLAT

26688

NEWELL RUBBERMAID

YHDYSVALLAT

31660

RIPPLEWOOD AVTN

YHDYSVALLAT

10864

S CAMEROON

KAMERUN

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIA

27769

SEA-AIR

BELGIA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIA

26784

SOUTHERN AIR

YHDYSVALLAT

27977

TECHNOMAG

SVEITSI

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIA

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIA

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

YHDYSVALLAT

20065

V L M

BELGIA

13603

VF CORP

YHDYSVALLAT


BULGARIA

Koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

33329

AERO POWER LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAKSTAN

23962

AIR BAN

BULGARIA

31414

AIR LAZUR

BULGARIA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIA

33225

AIR VICTORY

GEORGIA

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGIA

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULGARIA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIA

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPPIINIT

21448

ATLANT SOYUZ

VENÄJÄN FEDERAATIO

30991

AVB-2004 LTD

BULGARIA

33459

BAHRAIN AIR

BAHRAIN

28445

BH AIR

BULGARIA

29056

BULGARIA AIR

BULGARIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIA

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULGARIA

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULGARIA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

10165

HEMUS AIR

BULGARIA

32009

INTER AIR SOFIA

BULGARIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIA

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAKSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

VENÄJÄN FEDERAATIO

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

32126

MIL ARMENIA

ARMENIA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

29085

RUBYSTAR

VALKO-VENÄJÄ

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAKSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TURKKI

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAKSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN

31648

VIP-AVIA

GEORGIA


TŠEKKI

Koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

30560

ABS JETS INC.

TŠEKKI

7824

ACL SLOVACKY

TŠEKKI

16895

AERO VODOCHODY

TŠEKKI

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TŠEKKI

30203

ATMA AIRLINES

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

34057

AVTN SPECIALTIES INC

YHDYSVALLAT

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TŠEKKI

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KYPROS

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAINA

859

CZECH AIRLINES

TŠEKKI

33327

EARTH ONE LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYA

31651

GROSSMANN JET LK

TŠEKKI

32231

ILIN AIRCOMPANY

VENÄJÄN FEDERAATIO

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KYPROS

30825

LETS FLY SRO

TŠEKKI

33482

MAXIMUS AIR CARGO

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

YHDYSVALLAT

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TŠEKKI

30743

NORSE AIR CHARTER

ETELÄ-AFRIKKA

29976

NOVA CHEMICALS

YHDYSVALLAT

27912

PREMIER JETS

YHDYSVALLAT

2276

ROCKWELL AUTOMATION

YHDYSVALLAT

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIA

32157

SKYDIVE LK

TŠEKKI

27292

SKYGEORGIA

GEORGIA

31351

TRAST AERO

VENÄJÄN FEDERAATIO

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TŠEKKI

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

YHDYSVALLAT

24805

YAMAL

VENÄJÄN FEDERAATIO


TANSKA

Koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

27480

AIR ALPHA A/S

TANSKA

3456

AIR ALSIE

TANSKA

22466

AIR GREENLAND

TANSKA

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

TANSKA

34774

ALIGAP A/S

TANSKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

TANSKA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

YHDYSVALLAT

28860

CHC DENMARK

TANSKA

781

CIMBER AIR DENMARK

TANSKA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

RANSKA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

TANSKA

32738

EASTOK AVIA CO

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

26272

EXECUJET EUROPE A/S

TANSKA

31760

FAROE JET

TANSKA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

TANSKA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

YHDYSVALLAT

27588

GOL TRANSPORTES

BRASILIA

32595

GRAAKJAER A/S

TANSKA

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALEDIIVIT

32158

JET TIME A/S

TANSKA

33256

K/S CLIPPER

TANSKA

33518

KIRKBI INVEST

TANSKA

31243

KIRKBI TRADING

TANSKA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOSAMBIK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

YHDYSVALLAT

12798

NORTH FLYING 1991

TANSKA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

33063

PANADERO ENERGY LLC

YHDYSVALLAT

33803

PARTNERSELSKABET

TANSKA

23090

PHARMA NORD

TANSKA

30137

PRIMERA AIR

ISLANTI

33624

QUAD AIR INC

YHDYSVALLAT

33696

SHAM WING AIRLINES

SYYRIA

9918

STAR AIR

TANSKA

21550

STERLING AIRLINES

TANSKA

4357

SUNAIR DENMARK

TANSKA

25417

TEPPER AVIATION

YHDYSVALLAT

21484

THOMAS COOK SCAND.

TANSKA

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

ITÄVALTA

32655

VIP PARTNERFLY

TANSKA

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

9697

WEATHER MODIFICATION

YHDYSVALLAT

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

TANSKA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORJA


SAKSA

Koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

31485

328 SUPPORT SERVICES

SAKSA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

SAKSA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

SAKSA

24433

ADVANCED AVIATION

SAKSA

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIA

6802

AERO PERSONAL

MEKSIKO

499

AERODATA AKTIENGES 1

SAKSA

150

AERODIENST

SAKSA

156

AEROFLOT

VENÄJÄN FEDERAATIO

32334

AEROFLOT CARGO

VENÄJÄN FEDERAATIO

27181

AEROFLOT DON JSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

SAKSA

31799

AGRATA AVIATION

VIRO

27692

AHSEL HAVA

TURKKI

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

SAKSA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

SAKSA

28844

AIR ASTANA

KAZAKSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

SAKSA

33133

AIR CHINA CARGO LTD

KIINA

26296

AIR INDEPENDENCE

SAKSA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAO (KIINA)

19823

AIR MOLDOVA

MOLDOVA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

UUSI-SEELANTI

17595

AIR SERVICE BERLIN

SAKSA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

YHDYSVALLAT

32419

AIRBRIDGE CARGO

VENÄJÄN FEDERAATIO

32484

AIRCASTLE ADVISOR

YHDYSVALLAT

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIA

22317

AIRSERVICE GMBH

SAKSA

31390

AIRSEVEN GMBH

SAKSA

21756

AIRTRANS

SAKSA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIA

30361

AL HOKAIR

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

33869

ALCI ANTARTIC

ETELÄ-AFRIKKA

32684

AMJET AVIATION

YHDYSVALLAT

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAINA

31290

AOP AIR OPERATING

SVEITSI

34337

API HOLDING

SAKSA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

SAKSA

8901

ARCHER DANIELS

YHDYSVALLAT

27073

ARTOC AIR

EGYPTI

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAKSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KIINA

19480

ASIANA AIRLINES INC

KOREAN TASAVALTA

32548

ASTRON AVIATION LTD

SVEITSI

30698

ATG SWISS FIRST

SVEITSI

20979

ATLAS AIR USA

YHDYSVALLAT

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURKKI

9230

AUGUSTA AIR

SAKSA

29122

AURON LTD

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

31551

AVIATION CAP GRP ED

SAKSA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

YHDYSVALLAT

516

BAHAG

SAKSA

30586

BALL CORP

YHDYSVALLAT

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

509

BASF

SAKSA

29137

BATAVIA AIR

INDONESIA

25978

BAUHAUS GMBH

SAKSA

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

SAKSA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

SAKSA

11646

BERGER JULIUS

NIGERIA

561

BERTELSMANN

SAKSA

31886

BESTAIR TURKEY

TURKKI

6810

BILFINGER UND BERGER

SAKSA

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

SAKSA

28042

BLUE SKY GROUP

YHDYSVALLAT

29090

BLUE WINGS AG

SAKSA

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

SAKSA

14658

BMW AG

SAKSA

24502

BOHLKE VENEER

YHDYSVALLAT

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

YHDYSVALLAT

31614

BOMBARDIER GERMANY

SAKSA

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

YHDYSVALLAT

606

BOSCH

SAKSA

15176

BUNDESPOLIZEI

SAKSA

680

BURDA REISEFLUG

SAKSA

32874

BUSINESS JET LTD

UUSI-SEELANTI

786

CAAC CHINA

KIINA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPPIINIT

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

SAKSA

22448

CIRRUS AIRLINES

SAKSA

28178

CIRRUS AVIATION

SAKSA

31719

CLICK MEXICANA

MEKSIKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSIKO

12213

COMPASS FOOD

YHDYSVALLAT

824

CONDOR

SAKSA

25210

COOK AIRCRAFT

YHDYSVALLAT

31333

CORP JET SVCS

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27760

CORPORATE ACFT LS

SVEITSI

33045

CORPORATE JET MNGT

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

12495

CROATIA AIRLINES

KROATIA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

PUOLA

30461

D2 AVIATION

YHDYSVALLAT

32731

DANAHER CORPORATION

YHDYSVALLAT

30651

DAUAIR

SAKSA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

SAKSA

26466

DC AVIATION GMBH

SAKSA

30996

DEERE & COMPANY

YHDYSVALLAT

4484

DELTA AIR LINES

YHDYSVALLAT

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

SAKSA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

SAKSA

28473

DOGAN HAVACILIK

TURKKI

28795

DULCO HANDEL GMBH

SAKSA

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

YHDYSVALLAT

968

DUSSMANN P

YHDYSVALLAT

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, ALANKOMAIDEN ANTILLIT

24059

EAST INDIA HOTELS

INTIA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

SAKSA

34657

EEA GMBH

SAKSA

19629

ESCHMANN H D

SAKSA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

SAKSA

3639

EVERGREEN AIRLINES

YHDYSVALLAT

22495

EXCELLENT AIR

SAKSA

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

SAKSA

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

SAKSA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

YHDYSVALLAT

4783

FAI RENT-A-JET

SAKSA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

RANSKA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

SVEITSI

8272

FARNAIR

SVEITSI

33077

FAS GMBH

SAKSA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALESIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

SAKSA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

SAKSA

26843

FMG-FLUGSCHULE

SAKSA

27680

FREE BIRD LT

TURKKI

1595

FRENZEL G

SAKSA

32678

FRESENA FLUG

SAKSA

4232

FRONTIER AIRLINES

YHDYSVALLAT

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

SAKSA

33821

GE CAPITAL B.V.

ALANKOMAAT

25027

GEKO TRADE

SAKSA

3349

GENERAL MOTORS

YHDYSVALLAT

9243

GERMANIA

SAKSA

28944

GERMANWINGS

SAKSA

34841

GIBBS INTERNATIONAL

YHDYSVALLAT

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

23743

GOMEL AIRLINES

VALKO-VENÄJÄ

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

2395

GROB WERKE

SAKSA

32172

GULF JET

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

26226

HAMBURG INTL

SAKSA

26507

HANSEATIC AVIATION

SAKSA

26105

HANSGROHE AG

SAKSA

1389

HAPAG LLOYD TUI

SAKSA

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

SAKSA

32580

HASLBERGER FINANZ.

SAKSA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

28618

HAWORTH TRANSPORT

YHDYSVALLAT

32953

HEIDELBERGCEMENT

SAKSA

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

SAKSA

31103

HOMAC AVIATION AG

SVEITSI

25785

ILYUSHIN AVIATION

VENÄJÄN FEDERAATIO

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

IRAN

1562

JAT AIRWAYS

SERBIA

25512

JET CONNECTION

SAKSA

11307

JET EXECUTIVE INT.

SAKSA

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

SAKSA

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

SAKSA

16761

JETFLIGHT AVTN

SVEITSI

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSIKO

21462

JOHNSON CONTROLS

YHDYSVALLAT

28591

JOHNSON CTRLS

SVEITSI

32107

JUNEYAO AIRLINES

KIINA

1610

KARMANN GMBH

SAKSA

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

SAKSA

32568

KOMPASS GMBH

SAKSA

1652

KOREAN AIRLINES

KOREAN TASAVALTA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

VENÄJÄN FEDERAATIO

33182

KUGU HAVACILIK

TURKKI

28358

KYRGYZSTAN OJSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

29352

LANGNER E

SAKSA

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

SAKSA

6383

LECH-AIR GMBH

SAKSA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

SAKSA

28576

LIBRA TRAVEL

SVEITSI

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

SAKSA

1767

LTU LUFTTRANSPORT

SAKSA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIA

1776

LUFTHANSA

SAKSA

3857

LUFTHANSA CARGO

SAKSA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

SAKSA

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

SAKSA

21072

MAHAN AIR

IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

12521

MARXER ANLAGEN

SAKSA

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKKI

31852

MFI MANAGEMENT FUR

SAKSA

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLIA

1778

MIL GERMANY

SAKSA

1488

MIL INDIA

INTIA

1529

MIL IRAN

IRAN

1117

MIL SWITZERLAND

SVEITSI

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURKKI

3057

MOELLERS MASCHINEN

SAKSA

24270

MONTENEGRO AIRLINES

MONTENEGRO

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIA

33963

NATIONAL LEGACY

KUWAIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

SAKSA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

SAKSA

15551

NEW YORKER S H K

SAKSA

12218

NIKE

YHDYSVALLAT

24661

NORTH AMERICAN JET

YHDYSVALLAT

29267

NOVELLUS SYSTEMS

YHDYSVALLAT

31791

NOVESPACE

RANSKA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

SAKSA

33138

OCA INTERNATIONAL

SAKSA

2044

OETKER A

SAKSA

25059

OMNI AIR INTL

YHDYSVALLAT

2061

OMNIPOL

TŠEKKI

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

SAKSA

8236

OWENS-CORNING

YHDYSVALLAT

3343

P&P PROMOTION

SAKSA

12648

PACELLI

SAKSA

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

SAKSA

852

PARAGON RANCH

YHDYSVALLAT

29731

PARC AVTN

IRLANTI

23471

PCT POWDER COATING

LUXEMBURG

10690

PEGASUS TURKEY

TURKKI

775

PENTASTAR AVTN

YHDYSVALLAT

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

YHDYSVALLAT

5225

PHOENIX AIR GMBH

SAKSA

3085

PICTON LTD

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

30132

PREMIUM AVIATION

SAKSA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

YHDYSVALLAT

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

SAKSA

12196

PRIVATE WINGS

SAKSA

30124

RAE – REGIONAL AIR

SAKSA

32083

RAY ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

SAKSA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

29767

RENTAIR UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

YHDYSVALLAT

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKKI

32723

RSG RENTAL SERVICES

SAKSA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

SAKSA

23244

RUSSIA FSUE STC

VENÄJÄN FEDERAATIO

9200

RYAN INTL AIRLINES

YHDYSVALLAT

24784

SAMSUNG TECHWIN

KOREAN TASAVALTA

18991

SAP AG

SAKSA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

SAKSA

5031

SCHWARZMUELLER

ITÄVALTA

30971

SEARAY BD100

ETELÄ-AFRIKKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

RUOTSI

27571

SHANGHAI AIRLINES

KIINA

32205

SHANGHAI CARGO

KIINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KIINA

21734

SIBERIA AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBAIDŽAN

22021

SILVER CLOUD AIR

SAKSA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIA

27735

SKY AIRLINES

TURKKI

2477

SKY JET

SVEITSI

34392

SKYBUS

KAZAKSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

YHDYSVALLAT

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

SAKSA

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

SAKSA

26725

SPIRIT AIRLINES 2

YHDYSVALLAT

29841

SPIRIT OF SPICES

SAKSA

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

14557

STEINER FILM

SAKSA

32361

STRONG AVIATION

KUWAIT

2615

STUTTGARTER FLUG

SAKSA

12878

SUEDZUCKER REISE

SAKSA

28362

SUN D'OR INTL AIRL

ISRAEL

10201

SUN EXPRESS

TURKKI

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SVEITSI

8360

TACA

EL SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TADŽIKISTAN

32435

TALON AIR

YHDYSVALLAT

31885

TARHANKULE HAVA

TURKKI

32576

TB INVEST GROUP

TŠEKKI

31566

TEAM AVIATION

SAKSA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ITÄVALTA

2681

THAI INTERNATIONAL

THAIMAA

14993

THYSSENKRUPP

SAKSA

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

ETELÄ-AFRIKKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

YHDYSVALLAT

23497

TRIPLE ALPHA

SAKSA

33495

TURBOJET KFT

UNKARI

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURKKI

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

8960

UPS

YHDYSVALLAT

21723

URAL AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

4692

US AIRWAYS

YHDYSVALLAT

29839

USA 3000 AIRLINES

YHDYSVALLAT

26886

UTAIR AVIATION

VENÄJÄN FEDERAATIO

31669

VACUNA JETS

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILIA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

SAKSA

2833

VIESSMANN

SAKSA

31758

VIVAT TRUST LTD.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31815

VOLARIS

MEKSIKO

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

2840

VOLKSWAGEN

SAKSA

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRASILIA

12066

WDL AVIATION

SAKSA

24113

WEBER MANAGEMENT

SAKSA

1323

WEKA

SAKSA

30605

WHEELS AVIATION

SAKSA

34391

WHS LEASING AG

SVEITSI

33317

WINAIR AUSTRIA

ITÄVALTA

25225

WINDROSE JETCHARTER

SAKSA

2930

WORLD AIRWAYS

YHDYSVALLAT

3647

WUERTH GMBH & CO KG

SAKSA

31769

XL AIRWAYS GERMANY

SAKSA

32403

XRS HOLDINGS

YHDYSVALLAT

5960

ZEMAN

SAKSA

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRASILIA


VIRO

Koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

28667

AERO AIRLINES A.S.

VIRO

29742

AEROVIS

UKRAINA

25753

AIR LIVONIA

VIRO

32981

AMW AIRLINES

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

18219

ESTONIAN AIR

VIRO

33692

ESTONIAN AIR REGNL

VIRO

22465

ESTONIAN STATE AVTN

VIRO

32214

GENEX LTD.

VALKO-VENÄJÄ

24680

KAPO AVIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURKKI

21137

MERKEL M

SAKSA

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBAIDŽAN

26723

MIL ESTONIA

VIRO

26285

MIL UK ARMY

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

2799

MIL USA

YHDYSVALLAT


KREIKKA

Koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENIA

20514

AEGEAN AIRLINES

KREIKKA

24601

AERO-KAMOV

VENÄJÄN FEDERAATIO

31367

AEROLAND

KREIKKA

23232

AEROSVIT

UKRAINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30886

ALEXANDAIR

KREIKKA

26693

ALKAN AIR

EGYPTI

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIA

26574

ARKASAIR

TURKKI

30047

ASHTON AVIATION

YHDYSVALLAT

9459

ATHENIAN AIR LINK

KREIKKA

34846

ATHENS AIRWAYS

KREIKKA

20810

AVIATOR

KREIKKA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

SVEITSI

34069

BELRESCUEAVIA

VALKO-VENÄJÄ

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENIA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KIINA

31895

CENTAVIA

SERBIA

34668

CLUB ONE AIR

INTIA

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

KREIKKA

19644

COSTAIR LTD

KREIKKA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

YHDYSVALLAT

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

KREIKKA

26461

EUROAIR LTD

KREIKKA

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRALIA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIA

31507

FLYING RESEARCH UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

32900

FORUM 1 AVIATION

INTIA

31722

GAINJET

KREIKKA

31659

GHALAYINI I

EGYPTI

29050

GOLIAF

SAO TOME JA PRINCIPE

29777

GREECE AIRWAYS

KREIKKA

17957

GREENLEAF

YHDYSVALLAT

24651

GULF HELICOPTERS CO

QATAR

23443

HCAA

KREIKKA

34731

HELICOPTERS (NZ)

UUSI-SEELANTI

29384

HELLAS JET

KREIKKA

25184

HELLAS WINGS LTD

KREIKKA

32243

HELLENIC IMPERIAL

KREIKKA

25221

HELOG AG

SVEITSI

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPPIINIT

19518

INTERJET SA

KREIKKA

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAINA

26787

INTRACOM

KREIKKA

31881

INTRALOT

YHDYSVALLAT

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAKSTAN

33768

JP AIR OU

VIRO

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INTIA

32649

K2 SMARTJETS

KREIKKA

30724

KAIZEN AVTN

YHDYSVALLAT

33560

KENRICK

ISRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

KREIKKA

29995

LEXATA

KREIKKA

32732

MCKINLEY CAPITAL

YHDYSVALLAT

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONESIA

1099

MIL GREECE

KREIKKA

1800

MIL MALAYSIA

MALESIA

2055

OLYMPIC AIRLINES

KREIKKA

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGYPTI

21711

ORENBURG AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

22404

OXY USA

YHDYSVALLAT

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

KREIKKA

27002

PARADISE AVTN

KREIKKA

34445

PEBUNY LLC

YHDYSVALLAT

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIA

29325

PROFLITE

YHDYSVALLAT

31819

PWC AVIATION

KUWAIT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDI-ARABIA

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INTIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

YHDYSVALLAT

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TURKKI

32837

SKOL AIRLINE

VENÄJÄN FEDERAATIO

31109

SKY EXPRESS GREECE

KREIKKA

31806

SKY WINGS AIRLINES

KREIKKA

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRALIA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

ETELÄ-AFRIKKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

KREIKKA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURKKI

31056

TAMIR AIRWAYS

ISRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGYPTI

20044

VERAVIA VERNIKOS

KREIKKA

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRALIA

25058

WORLD HEALING CENTER

YHDYSVALLAT

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDI-ARABIA


ESPANJA

Koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

24007

224TH FLIGHT UNIT

VENÄJÄN FEDERAATIO

26560

245 PILOT SERVICES

YHDYSVALLAT

4648

AERO ANGELES

MEKSIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIA

29663

AEROLANE

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTIINA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEKSIKO

26248

AEROLINEAS SOL

MEKSIKO

34380

AEROSUR

BOLIVIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ESPANJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSIKO

12286

AEROVICS SA DE CV

MEKSIKO

25974

AEROVITRO

MEKSIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURITANIA

24500

AIR COMET S.A.

ESPANJA

30183

AIR ESTE S.A.

ESPANJA

9345

AIR EUROPA

ESPANJA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ESPANJA

22380

AIR NOSTRUM

ESPANJA

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

ESPANJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ESPANJA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ETELÄ-AFRIKKA

29581

AMB GROUP

YHDYSVALLAT

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ESPANJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDI-ARABIA

32054

ARIK AIR LTD

NIGERIA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

YHDYSVALLAT

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSIKO

22877

AVIALSA

ESPANJA

460

AVIANCA

KOLUMBIA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

PUOLA

29159

AVION I

YHDYSVALLAT

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ESPANJA

33149

AVPRO INC (2)

YHDYSVALLAT

32450

AWAIR

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

ETELÄ-AFRIKKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

SVEITSI

33172

BESTFLY

ESPANJA

2621

BINTER CANARIAS SA

ESPANJA

32392

BIONIC AVIATION CC

ETELÄ-AFRIKKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

ESPANJA

19815

BRISTOW HELI

NIGERIA

3195

BRITISH ANTARCTIC

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

34369

BURHANETTIN HAVA

TURKKI

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURITANIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAP VERDE

33475

CALIMA AVIACION SL

ESPANJA

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

ESPANJA

32564

CARABO CAPITAL

YHDYSVALLAT

736

CASA

ESPANJA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

29796

CETO MARKETING S.A.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32118

CLICKAIR SA

ESPANJA

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ESPANJA

32350

CORPORATE JETS

ESPANJA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

33427

COVIDIEN INC

YHDYSVALLAT

31491

CSIM AIR

YHDYSVALLAT

9863

CUKUROVA

TURKKI

33251

DANA (2)

NIGERIA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGERIA

26776

DEAN FOODS

YHDYSVALLAT

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIA

3464

DODSON AVIATION

YHDYSVALLAT

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

ESPANJA

8808

EASTMAN KODAK

YHDYSVALLAT

31715

ECUATO GUINEANA (2)

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SVEITSI

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRASILIA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILIA

24823

EUROCONTINENTAL

ESPANJA

7968

EUROCOPTER FRANCE

RANSKA

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORJA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

YHDYSVALLAT

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ESPANJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

YHDYSVALLAT

22043

FAASA

ESPANJA

33038

FAIR WIND AIR CHTR

YHDYSVALLAT

18767

FIRST INTL AVTN

YHDYSVALLAT

22596

FLIGHTLINE SL

ESPANJA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

YHDYSVALLAT

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ESPANJA

31970

FLYING FALCON

YHDYSVALLAT

24821

FORMACION AEROFAN SL

ESPANJA

32961

FRAPMAG LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONESIA

4402

GESTAIR

ESPANJA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

SAKSA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSIKO

28810

GOLDNER D

YHDYSVALLAT

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KIINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAP VERDE

32525

HARPO INC

YHDYSVALLAT

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

YHDYSVALLAT

28448

HELVETIC AIRWAYS

SVEITSI

31991

HENNIG.

ETELÄ-AFRIKKA

34338

HISPANIA FLYJET

ESPANJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ESPANJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

YHDYSVALLAT

31093

HONG KONG EXPRESS

KIINA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

1475

IBERIA

ESPANJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ESPANJA

25843

ICE BIRD

SVEITSI

10117

ILFC

YHDYSVALLAT

27097

INAER AV. ANFIBIOS

ESPANJA

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

ESPANJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ESPANJA

33212

INTELLECTUAL VENTURE

YHDYSVALLAT

31816

INTL PRIVATE JET

SVEITSI

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

ESPANJA

31247

JAIR

ETELÄ-AFRIKKA

31275

JETNOVA

ESPANJA

28372

JWC HUNTINGTON

YHDYSVALLAT

34608

KAMA AVIATION

VENÄJÄN FEDERAATIO

22691

KAVMINVODYAVIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

34463

KAZ AIR JET

KAZAKSTAN

29274

KD AVIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

32291

KELLY CORP

YHDYSVALLAT

25582

KINDOC AIRWAYS

ETELÄ-AFRIKKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

34665

KUNPENG AIRLINES

KIINA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

CHILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

ESPANJA

30440

LARK AVTN

YHDYSVALLAT

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

YHDYSVALLAT

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

YHDYSVALLAT

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLANTI

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILIA

32253

LTH JET LEASING

BRASILIA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

ETELÄ-AFRIKKA

26957

MENAJIAN

YHDYSVALLAT

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

YHDYSVALLAT

769

MIL CHILE

CHILE

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIA

1094

MIL ECUADOR

ECUADOR

1880

MIL MEXICO

MEKSIKO

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

ETELÄ-AFRIKKA

1095

MIL SPAIN

ESPANJA

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SVEITSI

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRASILIA

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIA

604

NAV Y SERVICIO 3

ESPANJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILIA

31834

NITA JET

YHDYSVALLAT

1997

NOMADS

YHDYSVALLAT

18907

NORMAN AVIATION

YHDYSVALLAT

32556

NYGREN U

RUOTSI

32396

OBODEN IBRU

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

24549

ODYSSEY AVTN

YHDYSVALLAT

33704

ORIONAIR S.L.

ESPANJA

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRASILIA

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

VENÄJÄN FEDERAATIO

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ESPANJA

32177

PREMIAIR (WI)

INDONESIA

27399

PREMIER TRUST

YHDYSVALLAT

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

YHDYSVALLAT

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ESPANJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

YHDYSVALLAT

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ESPANJA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ESPANJA

29804

PUNTO-FA

ESPANJA

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRALIA

27231

QUANTUM AIR

ESPANJA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

26960

RED WINGS CJSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

32100

RING AIR

YHDYSVALLAT

34812

RPK CAPITAL MNGT

YHDYSVALLAT

33521

RYJET

ESPANJA

23071

S ARGENTINA

ARGENTIINA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

ESPANJA

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME JA PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILIA

29825

SAS INSTITUTE

YHDYSVALLAT

611

SAS NORGE

NORJA

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

YHDYSVALLAT

30170

SERAIR TRANSWORLD

ESPANJA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

YHDYSVALLAT

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIA

26690

SOKO AVIATION SL

ESPANJA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRASILIA

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPPIINIT

4298

SPANAIR S A

ESPANJA

28727

SPENAERO

YHDYSVALLAT

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

1485

STOCKWOOD V

YHDYSVALLAT

30064

STREAMLINE RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

34009

SUNRIDER CORPORATION

YHDYSVALLAT

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ESPANJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ESPANJA

31288

TAG AVTN ESPANA

ESPANJA

32401

TAKE AIR LINES

RANSKA

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRASILIA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ESPANJA

34198

TITAN AVAITION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

21527

TOP FLY S L

ESPANJA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ESPANJA

15453

TRANSAERO AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASILIA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSIKO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

YHDYSVALLAT

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRASILIA

31969

UNIVERSAL JET SL

ESPANJA

27669

URGEMER CANARIAS SL

ESPANJA

23824

VICTOR ECHO S.A.

ESPANJA

29086

VIM AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIA

30190

VUELING AIRLINES

ESPANJA

34390

WTORRE S.A.

BRASILIA

24793

ZOREX S.A.

ESPANJA


RANSKA

Koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

26915

171JC

YHDYSVALLAT

24008

223RD FLIGHT UNIT

VENÄJÄN FEDERAATIO

34029

3M EXECUTIVE AVTN

NEITSYTSAARET (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

9554

685TA CORP

YHDYSVALLAT

29177

900NB

YHDYSVALLAT

34675

A OK JETS (2)

YHDYSVALLAT

28417

AAK COMPANY

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

31724

AAS EUROPE

RANSKA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

SVEITSI

4306

ACCOR SA

RANSKA

33973

ACD AVIATION

SAKSA

31934

ACFT MGMT & TRADING

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

30027

ADAM AVIATION

YHDYSVALLAT

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURKKI

27910

ADVANCED TRAINING SY

YHDYSVALLAT

31600

AELIS AIR SERVICES

RANSKA

25187

AERCAP AVIATION

ALANKOMAAT

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IRLANTI

30943

AERO CAPITAL SAS

RANSKA

32371

AERO JET CORPORATE

RANSKA

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRASILIA

31785

AERO SAINT EXUPERY

RANSKA

22257

AERO SERVICES LF

RANSKA

28041

AERO SVC CORPORATE

RANSKA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

RANSKA

22072

AERO VISION SARL LF

RANSKA

26891

AEROGAVIOTA

KUUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

SAKSA

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEKSIKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ETELÄ-AFRIKKA

5461

AEROSTOCK

RANSKA

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBYA

1769

AIGLE AZUR

RANSKA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

RANSKA

186

AIR ALGERIE

ALGERIA

29735

AIR ARABIA

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

28684

AIR ASIA

MALESIA

29420

AIR AUSTRAL 2

RANSKA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTI

30304

AIR CARAIBES (2)

RANSKA

33288

AIR CORPORATE FRANCE

RANSKA

30879

AIR DECCAN

INTIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAKSTAN

227

AIR FRANCE

RANSKA

231

AIR GEFCO

RANSKA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

NORSUNLUURANNIKKO

31977

AIR KING JET

SVEITSI

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

RANSKA

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

RANSKA

12060

AIR ND

RANSKA

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

26716

AIR RUTTER INTL

YHDYSVALLAT

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLIT

26152

AIR SRPSKA

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

25943

AIR TAHITI NUI

RANSKA

31078

AIR TURQUOISE SAS

RANSKA

12593

AIR VENDEE INVEST

RANSKA

34296

AIR WING LTD

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

2496

AIRBUS FRANCE

RANSKA

308

AIRBUS SAS

RANSKA

24094

AIRBUS TRANSPORT

RANSKA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONESIA

18045

AIRFLEET CREDIT

YHDYSVALLAT

18982

AIRFLITE

YHDYSVALLAT

24582

AIRLEC AIR ESPACE

RANSKA

26897

AIRLINAIR

RANSKA

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAUDI-ARABIA

23745

AK HAVACILIK

TURKKI

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDI-ARABIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI-ARABIA

24197

AL NASSR LTD

SVEITSI

21699

ALCATEL USA

YHDYSVALLAT

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIA

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDI-ARABIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI-ARABIA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPANI

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

VENÄJÄN FEDERAATIO

32601

ALPHA CHARLIE

YHDYSVALLAT

26287

ALTONA

SVEITSI

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

YHDYSVALLAT

34234

AMERICAN ELECTRIC

YHDYSVALLAT

8928

AMERICAN HOME PROD

YHDYSVALLAT

25806

AMERIDAIR

RANSKA

32857

ANCFCC

MAROKKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

SVEITSI

984

APACHE AVIATION

RANSKA

6188

APEX OIL

YHDYSVALLAT

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMANSAARET (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

398

ARAMCO

YHDYSVALLAT

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

YHDYSVALLAT

20337

ARTEMIS SA

RANSKA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SAUDI-ARABIA

22135

ATLANTA JET

YHDYSVALLAT

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

YHDYSVALLAT

30506

ATLAS BLUE

MAROKKO

17951

AVDEF

RANSKA

34589

AVEL BRAO

RANSKA

32958

AVENIR WORLDWIDE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

33558

AVIA TREASURY GMBH

ITÄVALTA

29467

AVIALAIR

RANSKA

29399

AVIATION CAPITAL GRP

YHDYSVALLAT

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

YHDYSVALLAT

33992

AVIATION PARTNERS 2

YHDYSVALLAT

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

34211

AVIJET UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SERBIA

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBYA

27710

AXIS AIRWAYS

RANSKA

34289

B2 FLIGHT LLC

YHDYSVALLAT

33476

BAJAJ AUTO LTD

INTIA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LATVIA

22230

BANCO SAFRA SA

BRASILIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAIMAA

9347

BARRON INTL HOLDING

LUXEMBURG

23830

BB AVIATION INC.

SVEITSI

28129

BCA-BUSINESS

RANSKA

7723

BELL TEXTRON

YHDYSVALLAT

28608

BERGAIR

SVEITSI

27140

BERKUT AIR

KAZAKSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

29774

BLS AVIATION USA

YHDYSVALLAT

25627

BLUE HERON AVIATION

SVEITSI

28677

BLUE LINE

RANSKA

20254

BONAIR TURKEY

TURKKI

25126

BONDCO

YHDYSVALLAT

33691

BONEL MARKETING S.A.

SVEITSI

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

RANSKA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

4790

BOUYGUES

RANSKA

34276

BRASS BOX LTD

KYPROS

34825

BRASSBOX

UKRAINA

21446

BREITLING

SVEITSI

637

BRITAIR

RANSKA

8153

BRUME

RANSKA

32896

BUMI RESOURCES

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32260

BUREAU POLICE AERO.

RANSKA

31315

BURMESTER OVERSEAS

NEITSYTSAARET (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

34152

BUSI JET INTL.

SVEITSI

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

YHDYSVALLAT

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SVEITSI

9122

CARTIER EUROPE

ALANKOMAAT

34144

CASAM SARL

RANSKA

33321

CEIBA

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

YHDYSVALLAT

26842

CFPR

RANSKA

31139

CFS AIR

YHDYSVALLAT

20711

CGTM

RANSKA

28926

CHC HELICOPTERS

ETELÄ-AFRIKKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KIINA

12141

CHINA EASTERN

KIINA

31087

CHURCHILL AVIATION

YHDYSVALLAT

31221

CHURCHILL FINANCE

RANSKA

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

YHDYSVALLAT

799

COCA COLA

YHDYSVALLAT

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

SVEITSI

28585

COMPAR FOUNDATION

SVEITSI

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

8338

COPLEY NEWSPAPERS

YHDYSVALLAT

31680

CORP JET MGMT

NEITSYTSAARET (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

26244

CORPORATE AIR

YHDYSVALLAT

6369

CORSAIR FRANCE

RANSKA

10054

CORSE MEDITERRANEE

RANSKA

12219

COX ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

31073

CP MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

3513

CROWN EQUIPMENT

YHDYSVALLAT

862

CUBANA

KUUBA

31577

D & D AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

YHDYSVALLAT

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURG

3932

DALLAH AL BARAKA

SAUDI-ARABIA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SYYRIA

2518

DARTA

RANSKA

34168

DARTE HOLDINGS

VENÄJÄN FEDERAATIO

28094

DASNAIR

SVEITSI

18972

DASSAULT AVIATION

RANSKA

1139

DASSAULT FALCON JET

YHDYSVALLAT

1058

DASSAULT FALCON SERV

RANSKA

28629

DASSAULT ST. CLOUD

RANSKA

28800

DATELINE OVERSEAS

KYPROS

31582

DE ROUBIN JEAN

RANSKA

32809

DEAN PHILLIPS INC

YHDYSVALLAT

11638

DECAUX

RANSKA

27665

DIAMAIR

SVEITSI

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

RANSKA

7028

DOW CHEMICAL

YHDYSVALLAT

24571

DSWA

YHDYSVALLAT

30876

DUBROVNIK AIRLINES

KROATIA

31133

DUNMORE HOMES

YHDYSVALLAT

9703

EARTH STAR

YHDYSVALLAT

31743

EAST STAR AIRLINES

KIINA

34303

EASTINDO

INDONESIA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANON

33902

EASYFLY SA

KOLUMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SVEITSI

32591

EBONY SHINE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

29279

ECUATORIAL CARGO

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTI

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

VENÄJÄN FEDERAATIO

23028

ELI'S BREAD

YHDYSVALLAT

32853

ELITE AIR INC

YHDYSVALLAT

32311

ELYSAIR SAS

RANSKA

1013

EMERSON ELECTRIC

YHDYSVALLAT

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

30005

EURL JC DARMON

RANSKA

27518

EUROPE AIRPOST

RANSKA

34741

EUROPEAN FLIGHT

RUOTSI

32827

EXEC JET SOLUTIONS

YHDYSVALLAT

29471

EXECUJET EUROPE

SVEITSI

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

SVEITSI

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

TANSKA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTI

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDI-ARABIA

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SVEITSI

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDI-ARABIA

25553

FALCON AIR EXPRESS

YHDYSVALLAT

31310

FARNER AIRWINGS

SVEITSI

15911

FC AVIATION

RANSKA

1147

FEDERAL EXPRESS

YHDYSVALLAT

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

28540

FIA (PARIS)

RANSKA

34669

FIREFLY

MALESIA

32846

FIRST COMMERCIAL

YHDYSVALLAT

21075

FISHER SCIENTIFIC

YHDYSVALLAT

31665

FLEET INT AVTN & FIN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21504

FLICAPE PTY LTD

ETELÄ-AFRIKKA

8542

FLIGHT LEVELS

YHDYSVALLAT

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

SVEITSI

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURG

33626

FLY 18

SVEITSI

30372

FLY AIR SA

RANSKA

28407

FLY AWAY BRASIL

BRASILIA

28511

FLY EXEC

LIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNISIA

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

SVEITSI

30136

FLYBABOO

SVEITSI

30343

FLYING BIRD

RANSKA

29223

FLYING FINN OY

SUOMI

31775

FLYING M

YHDYSVALLAT

33632

FLYMEX

MEKSIKO

31116

FOCUS AIR USA

YHDYSVALLAT

32322

FORTUNE AIR

ETELÄ-AFRIKKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPANI

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRALIA

32749

GEASA

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

17928

GENEL HAVACILIK

TURKKI

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGIA

9002

GIE ATR

RANSKA

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

YHDYSVALLAT

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIA

31682

GLOBAL JET LUX

LUXEMBURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRO

31731

HALCYONAIR

KAP VERDE

5362

HALLIBURTON

YHDYSVALLAT

33959

HASSANCO S.A.

SVEITSI

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

25570

HESNES AIR

NORJA

19953

HILTON HOTELS

YHDYSVALLAT

26436

HOLIDAY RETIREMENT

YHDYSVALLAT

31795

IBL AVIATION

MAURITIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

RANSKA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

31965

INDIGO (VI)

INTIA

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONESIA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

YHDYSVALLAT

34222

INLOGS INTERNATIONAL

EI MÄÄRITELTY

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

YHDYSVALLAT

31081

INTERFACE OPS LLC

YHDYSVALLAT

32801

INTERJET ABC

MEKSIKO

9266

INTERLAKEN CAPITAL

YHDYSVALLAT

32524

INVESTAVIA

KAZAKSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

ISRAEL

30038

IXAIR

RANSKA

31280

IXAIR DPT JET

RANSKA

28006

JAPAT

SVEITSI

29118

JAR VENTURE

RANSKA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUWAIT

32986

JBS CONSULTING LLC

YHDYSVALLAT

31772

JCAS

SVEITSI

26998

JDP FRANCE

RANSKA

26479

JET 2000

VENÄJÄN FEDERAATIO

1569

JET AVIAT BUSINESS

SVEITSI

30713

JET AVIATION BASEL

SVEITSI

30385

JET AVIATION FZCO

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

26911

JET BLUE AIRWAYS

YHDYSVALLAT

32217

JET CRUISING

LUXEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

YHDYSVALLAT

33651

JET LITE INDIA LTD

INTIA

33015

JET MANAGEMENT SA

SVEITSI

33769

JET ONE JSC

KAZAKSTAN

32848

JET PREMIER ONE

SVEITSI

31581

JET4YOU

MAROKKO

31137

JETS RENT AVTN

RANSKA

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRALIA

29268

JEX SARL

LUXEMBURG

30476

JPM AVIATION

RANSKA

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

6510

KALAIR USA CORP

YHDYSVALLAT

32776

KALAMAZOO GROUP II

YHDYSVALLAT

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISIA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISIA

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGYPTI

30709

KAZAVIA

KAZAKSTAN

32381

KB HOME

YHDYSVALLAT

29190

KBBD

YHDYSVALLAT

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDI-ARABIA

12497

KIRCHMAN

YHDYSVALLAT

27587

KOMAR AVTN

YHDYSVALLAT

34843

KOSTAR AIRLINES

KOREAN TASAVALTA

9858

KROLL G

SVEITSI

1971

LABORATOIRE ASL

RANSKA

30455

LAS VEGAS JET

YHDYSVALLAT

33111

LAYAN INTL.

SVEITSI

30595

LEACH CAPITAL

YHDYSVALLAT

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBYA

4489

LIMITED STORES

YHDYSVALLAT

31880

LJ ASSOCIATES

YHDYSVALLAT

25272

LOTUS AIR

EGYPTI

33450

LOV'AIR AVIATION

RANSKA

24211

LOWA LTD

SVEITSI

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

PUOLA

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SVEITSI

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURG

19696

LYRECO

RANSKA

33834

M. SQUARE AVIATION

SVEITSI

34423

MACAU JET INTL

MACAO (KIINA)

29993

MAG AVIATION

YHDYSVALLAT

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

32078

MALIBU CONSULTING

YHDYSVALLAT

34019

MANO RIVER

YHDYSVALLAT

22226

MARMON GROUP

YHDYSVALLAT

1831

MARTIN BAKER

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32707

MASC AIR LTD

SVEITSI

27014

MASTERJET SWITZ.

SVEITSI

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALESIA

30530

MATADORO MGMT INVEST

YHDYSVALLAT

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

YHDYSVALLAT

31545

MDA SAS

RANSKA

31140

ME LEASING

YHDYSVALLAT

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKKO

9689

MELVIN SIMON

YHDYSVALLAT

30360

MENAJET

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

34274

MEREGRASS AIR CHTR

YHDYSVALLAT

32814

MERIDIAN AIR CHTR

YHDYSVALLAT

21443

METEO-FRANCE

RANSKA

24019

MID EAST JET

SAUDI-ARABIA

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

1098

MIL FRANCE

RANSKA

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGERIA

1119

MIL TUNISIA

TUNISIA

30933

MILLION AIR

INTIA

19183

MILLION AIR DALLAS

YHDYSVALLAT

34711

MIRAGE AVIATION

YHDYSVALLAT

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31979

MJETS LTD

THAIMAA

7764

MOET HENNESSY

RANSKA

28010

MONDIOL

YHDYSVALLAT

32755

MONTROSE GLOBAL

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

YHDYSVALLAT

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAUDI-ARABIA

31770

N304RJ

YHDYSVALLAT

32270

N349BA

YHDYSVALLAT

32370

N72RK

YHDYSVALLAT

31025

NATASHA ESTABLISMENT

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDI-ARABIA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTI

34727

NATIONAL CITY COMM

YHDYSVALLAT

31097

NEBULA LTD.

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32424

NEW AXIS AIRWAYS

RANSKA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

YHDYSVALLAT

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

YHDYSVALLAT

32959

NOFA

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32963

NORDEX AIR

VENÄJÄN FEDERAATIO

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

YHDYSVALLAT

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISIA

30574

NOVARTIS GROUP

YHDYSVALLAT

22190

NWT AIRCRAFT

YHDYSVALLAT

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

31264

O AIR

RANSKA

30908

OCANA ASSETS LTD

YHDYSVALLAT

28984

OLDBURY HOLDINGS

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32366

OLDBURY HOLDINGS II

SVEITSI

28859

OMNI FLYS

MEKSIKO

34603

OMYA INTERNATIONAL

SVEITSI

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURG

28465

ONEX

YHDYSVALLAT

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

31976

OTTER INSPIRATIONS

YHDYSVALLAT

28050

OUTFITTER AVIATION

YHDYSVALLAT

31395

OUTPOST INTL

YHDYSVALLAT

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGERIA

4139

OYONNAIR

RANSKA

25856

PACE CARGO ENTERRP

YHDYSVALLAT

23365

PALMALI HAVA TASI

TURKKI

32473

PAN EUROPEENNE

RANSKA

26289

PARAFFIN AIR

YHDYSVALLAT

29999

PARC AVIATION

SVEITSI

30941

PARK HAVACILIK

TURKKI

12312

PARTNERSHIP 35 55

YHDYSVALLAT

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRALIA

34403

PHEEBE LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

33969

PHENOMAIR

RANSKA

29691

PINNACLE AIR GROUP

YHDYSVALLAT

32252

PLANET AVIATION UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

2176

PPG INDUSTRIES

YHDYSVALLAT

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRALIA

32060

PREMIER AIR

YHDYSVALLAT

31595

PREMIER AVIA, JSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURKKI

28189

PROAIR CHARTER

SAKSA

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

QATAR

31967

RADIOACTIVE

YHDYSVALLAT

1427

RAININ AIR

YHDYSVALLAT

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

YHDYSVALLAT

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SVEITSI

31655

REATEX INVEST

NEITSYTSAARET (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

28265

REGIONAL CAE

RANSKA

2232

REGOURD AVIATION

RANSKA

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

34680

RJH ADVISORY

YHDYSVALLAT

32627

RNV ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

31978

ROMEO MIKE AVTN

YHDYSVALLAT

30374

RONSO SA DE CV

MEKSIKO

31808

ROTOR TRADE 2

YHDYSVALLAT

31026

ROUST TRADING

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKO

22439

S ALGERIE

ALGERIA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DJIBOUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22689

S IVORY COAST

NORSUNLUURANNIKKO

22438

S MONACO

MONACO

22767

S NAMIBIA

NAMIBIA

22524

S NIGERIA

NIGERIA

2400

S SCHWEIZ

SVEITSI

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

TŠAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAIN

22756

SABRINA FISHERIES

YHDYSVALLAT

25392

S-AIR JSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

25946

SALEM AVIATION

SAUDI-ARABIA

5432

SAUDI OGER

SAUDI-ARABIA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

RANSKA

31959

SBM GROUP

YHDYSVALLAT

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

YHDYSVALLAT

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, ALANKOMAIDEN ANTILLIT

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

YHDYSVALLAT

22328

SECURITE CIVILE LF

RANSKA

22291

SEFA FRANCE

RANSKA

1249

SELIA

RANSKA

31182

SENTINEL AIR

YHDYSVALLAT

27881

SERLUX

LUXEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

SVEITSI

32704

SHAHER TRADING CO.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

24337

SHAR INK

VENÄJÄN FEDERAATIO

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KIINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

34418

SIGMAR AVIATION

IRLANTI

32728

SILVER VENTURES INC

YHDYSVALLAT

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBYA

24200

SIT-SET AG

SVEITSI

27746

SK TRAVEL

YHDYSVALLAT

32799

SKY KING INC

YHDYSVALLAT

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

6508

SKYBIRD AVIATION

YHDYSVALLAT

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIA

34050

SKYWAY LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

32149

SMART AVIATION

RANSKA

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTI

29738

SNC BOETOS

RANSKA

30770

SNC CAVOK

RANSKA

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

RANSKA

22730

SOGERMA

RANSKA

26645

SONNIG

SVEITSI

2736

SONY EUROPE

SAKSA

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

ALANKOMAAT

5752

SOUTHERN CROSS USA

YHDYSVALLAT

17921

SPECIALISED TRANSP.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

3994

SPEEDWINGS

SVEITSI

27840

SPHINX WINGS

SVEITSI

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

YHDYSVALLAT

32789

SPRINGWAY LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPORE

26231

STAFF AIR SERVICE

RANSKA

31596

STAR FLYER INC

JAPANI

2574

STARJET AVIATION

SVEITSI

24204

STARLING AVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

YHDYSVALLAT

28169

STATE AIR BERKUT

KAZAKSTAN

28156

STEELCASE

YHDYSVALLAT

32436

STENSRUD VENTURES

YHDYSVALLAT

33040

STORMJETS SA

SVEITSI

4488

STRASBOURG AVIATION

RANSKA

32592

SULTAN AVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPTI

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPTI

25613

SUPER AIR

TURKKI

30157

SUPER CONSTELLATION

SVEITSI

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBAIDŽAN

8591

SWISS EAGLE

SVEITSI

30257

SYMPHONY MASTER

SVEITSI

33362

SYMPHONY MASTER UAE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

5967

SYNTHES

YHDYSVALLAT

26148

TAG AVIATION (MNGT)

SVEITSI

31437

TAG AVIATION GWCIN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

159

TAG AVIATION SUISSE

SVEITSI

29075

TAJ AIR

INTIA

26797

TAK AVIATION UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRASILIA

31687

TAPAJ

YHDYSVALLAT

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALGERIA

31962

TAT LEASING

RANSKA

31366

TAV HAVACILIK

TURKKI

33270

THAI AIRASIA LTD

THAIMAA

28634

THALES

RANSKA

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

RANSKA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPORE

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRALIA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

YHDYSVALLAT

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRASILIA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

TŠAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

YHDYSVALLAT

8921

TRANCHANT GAMING

RANSKA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

RANSKA

28463

TREY AVIATION

YHDYSVALLAT

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONESIA

21666

TUDOR SALIBA

YHDYSVALLAT

2752

TUNIS AIR

TUNISIA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

28928

TWO THOUSAND

LUXEMBURG

28467

TY AIR

YHDYSVALLAT

28221

UAS UNITED AVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

RANSKA

32094

UNION PACIFIC CORP

YHDYSVALLAT

28092

UNITED HEALTHGROUP

YHDYSVALLAT

22833

UNITED STATES AVTN

YHDYSVALLAT

3329

UNITED TECHNOLOGIES

YHDYSVALLAT

24318

VALAVIA

RANSKA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

33962

VALLJET

RANSKA

10637

VALMONT

YHDYSVALLAT

30253

VENTURA AVIATION

MONACO

31011

VENTURI ENTRISE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDA (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31635

VIRGIN AMERICA

YHDYSVALLAT

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAINA

33500

VOLO AVIATION

YHDYSVALLAT

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

27628

VULCAN AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

23592

VULCAN FLIGHT OPS

YHDYSVALLAT

30891

WAF LTD

CAYMANSAARET (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

6924

WEDGE AVIATION

YHDYSVALLAT

29491

WELLS AVIATION

YHDYSVALLAT

33640

WESTJET

SVEITSI

34317

WESTJET FALCON 50061

NEITSYTSAARET (YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA)

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

YHDYSVALLAT

31064

WHITE LOTUS

YHDYSVALLAT

32294

WILKES AND MCHUGH

YHDYSVALLAT

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

YHDYSVALLAT

31765

WINDS AWAY

YHDYSVALLAT

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIA

32063

WIP TRADING

SVEITSI

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

YHDYSVALLAT

31938

WREN ACQUISITIONS

YHDYSVALLAT

23330

XL AIRWAYS FRANCE

RANSKA

2941

YEMENIA

JEMEN

31488

YYA AVIATION

SVEITSI

32665

ZYMAN AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

a784

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi 3S9

Tuntematon

a788

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi 902

Tuntematon

a789

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi AAE

Tuntematon

a790

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi AF3

Tuntematon

a791

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi AJT

Tuntematon

a793

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi AME

Tuntematon

a794

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi AMF

Tuntematon

a795

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi AMJ

Tuntematon

a799

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi BCN

Tuntematon

a800

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi BHS

Tuntematon

a802

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi BKS

Tuntematon

a806

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi BRS

Tuntematon

a808

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi BSQ

Tuntematon

a809

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi BUL

Tuntematon

a811

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CEY

Tuntematon

a812

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CFC

Tuntematon

a814

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CFX

Tuntematon

a816

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CGC

Tuntematon

a818

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CGQ

Tuntematon

a819

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CGT

Tuntematon

a821

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CPT

Tuntematon

a823

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CSQ

Tuntematon

a825

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CTL

Tuntematon

a826

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CTM

Tuntematon

a829

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CUT

Tuntematon

a830

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi CXP

Tuntematon

a833

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi DEL

Tuntematon

a834

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi DOS

Tuntematon

a835

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi DRA

Tuntematon

a836

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi EGF

Tuntematon

a837

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi EUF

Tuntematon

a838

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi EVO

Tuntematon

a839

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FAC

Tuntematon

a840

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FAD

Tuntematon

a841

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FAE

Tuntematon

a842

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FAF

Tuntematon

a843

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FAV

Tuntematon

a845

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FGH

Tuntematon

a846

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FGI

Tuntematon

a850

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FIW

Tuntematon

a851

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FMI

Tuntematon

a852

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FNY

Tuntematon

a854

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FOF

Tuntematon

a855

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FOG

Tuntematon

a856

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FOH

Tuntematon

a857

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FOI

Tuntematon

a858

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FOT

Tuntematon

a860

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FW0

Tuntematon

a861

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FW2

Tuntematon

a862

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FW4

Tuntematon

a864

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FWO

Tuntematon

a865

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FWR

Tuntematon

a866

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FWU

Tuntematon

a867

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FWX

Tuntematon

a868

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi FWY

Tuntematon

a870

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi GAF

Tuntematon

a871

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi GFI

Tuntematon

a873

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi GU6

Tuntematon

a874

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi GUF

Tuntematon

a875

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi GUI

Tuntematon

a876

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi GUT

Tuntematon

a877

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi GUY

Tuntematon

a878

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi GWX

Tuntematon

a879

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi HBJ

Tuntematon

a880

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi HDF

Tuntematon

a881

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi HHD

Tuntematon

a883

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi HI6

Tuntematon

a884

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi HI7

Tuntematon

a885

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi HI8

Tuntematon

a888

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi HPJ

Tuntematon

a889

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi HUG

Tuntematon

a893

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi INC

Tuntematon

a895

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi J6A

Tuntematon

a896

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi J6U

Tuntematon

a898

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi J8K

Tuntematon

a899

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi J8S

Tuntematon

a900

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi J8V

Tuntematon

a901

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi KSB

Tuntematon

a902

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi KTM

Tuntematon

a903

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LAC

Tuntematon

a904

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LAU

Tuntematon

a905

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LAV

Tuntematon

a906

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LDU

Tuntematon

a908

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LI3

Tuntematon

a909

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LI4

Tuntematon

a910

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LI5

Tuntematon

a911

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LIA

Tuntematon

a912

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LN3

Tuntematon

a914

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi LN9

Tuntematon

a919

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi MAR

Tuntematon

a920

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi MAW

Tuntematon

a921

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi MEI

Tuntematon

a922

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi MPC

Tuntematon

a924

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi MTN

Tuntematon

a926

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N11

Tuntematon

a927

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N12

Tuntematon

a931

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N17

Tuntematon

a933

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N20

Tuntematon

a934

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N21

Tuntematon

a935

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N22

Tuntematon

a937

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N24

Tuntematon

a938

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N26

Tuntematon

a939

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N27

Tuntematon

a940

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N28

Tuntematon

a941

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N30

Tuntematon

a943

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N32

Tuntematon

a944

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N33

Tuntematon

a945

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N34

Tuntematon

a946

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N35

Tuntematon

a948

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N37

Tuntematon

a949

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N39

Tuntematon

a950

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N40

Tuntematon

a951

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N41

Tuntematon

a952

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N42

Tuntematon

a953

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N43

Tuntematon

a954

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N47

Tuntematon

a955

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N48

Tuntematon

a956

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N49

Tuntematon

a959

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N51

Tuntematon

a960

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N52

Tuntematon

a965

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N59

Tuntematon

a967

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N61

Tuntematon

a968

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N64

Tuntematon

a969

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N65

Tuntematon

a970

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N66

Tuntematon

a971

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N67

Tuntematon

a972

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N68

Tuntematon

a973

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N70

Tuntematon

a974

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N71

Tuntematon

a975

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N72

Tuntematon

a978

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N76

Tuntematon

a980

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N78

Tuntematon

a984

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N81

Tuntematon

a987

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N85

Tuntematon

a988

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N86

Tuntematon

a990

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N88

Tuntematon

a992

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N93

Tuntematon

a993

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N94

Tuntematon

a994

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N95

Tuntematon

a996

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N97

Tuntematon

a997

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N98

Tuntematon

a999

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi N9U

Tuntematon

a1000

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi NA0

Tuntematon

a1001

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi NAF

Tuntematon

a1002

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi NCB

Tuntematon

a1004

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi NOA

Tuntematon

a1008

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi OOG

Tuntematon

a1009

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi PAT

Tuntematon

a1011

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi PJW

Tuntematon

a1013

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi PLY

Tuntematon

a1015

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi PRS

Tuntematon

a1016

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi PSE

Tuntematon

a1017

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi PSV

Tuntematon

a1019

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi PTL

Tuntematon

a1023

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi RGF

Tuntematon

a1024

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi RHI

Tuntematon

a1026

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi ROI

Tuntematon

a1028

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi ROR

Tuntematon

a1029

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi ROY

Tuntematon

a1031

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi RUC

Tuntematon

a1034

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi SBH

Tuntematon

a1035

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi SBU

Tuntematon

a1036

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi SER

Tuntematon

a1038

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi SKZ

Tuntematon

a1039

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi SPC

Tuntematon

a1040

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi SSS

Tuntematon

a1041

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi SVD

Tuntematon

a1042

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi TAF

Tuntematon

a1044

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi TIF

Tuntematon

a1047

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi TKE

Tuntematon

a1053

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi TPQ

Tuntematon

a1056

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi TSD

Tuntematon

a1059

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi TX2

Tuntematon

a1060

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi TX8

Tuntematon

a1062

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi V2L

Tuntematon

a1063

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi VEC

Tuntematon

a1067

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi WAJ

Tuntematon

a1068

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi WBS

Tuntematon

a1069

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi WDA

Tuntematon

a1071

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi WIA

Tuntematon

a1072

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi WJA

Tuntematon

a1073

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi WML

Tuntematon

a1076

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi YV1

Tuntematon

a1077

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla ICAO-koodi YV2

Tuntematon

a1097

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero 3DMRW

Tuntematon

a1098

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero 3DRMW

Tuntematon

a1100

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero 4XCMY

Tuntematon

a1085

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero 6152

Tuntematon

a1102

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero 6VAFW

Tuntematon

a1507

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero ARBV021

Tuntematon

a1509

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero BULG001

Tuntematon

a1104

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero CFFEV

Tuntematon

a1105

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero CFXCN

Tuntematon

a1106

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero CGCDS

Tuntematon

a1107

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero CGCGS

Tuntematon

a1108

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero CGCMP

Tuntematon

a1109

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero CGDPF

Tuntematon

a1110

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero CGJLN

Tuntematon

a1111

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero CGLBB

Tuntematon

a1112

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero CGRPM

Tuntematon

a1305

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero EV0065

Tuntematon

a1306

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero EV0068

Tuntematon

a1511

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FAV4402

Tuntematon

a1119

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FGIEI

Tuntematon

a1121

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FGVML

Tuntematon

a1123

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FOHQK

Tuntematon

a1125

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FOIJF

Tuntematon

a1126

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FOIJH

Tuntematon

a1127

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FOIJK

Tuntematon

a1128

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FOIXD

Tuntematon

a1129

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FOPTP

Tuntematon

a1130

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FORTE

Tuntematon

a1131

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FOTAG

Tuntematon

a1132

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FOTKE

Tuntematon

a1133

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRA10

Tuntematon

a1134

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRA12

Tuntematon

a1135

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAAD

Tuntematon

a1136

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAAG

Tuntematon

a1137

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRADA

Tuntematon

a1138

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRADB

Tuntematon

a1139

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRADC

Tuntematon

a1141

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAFQ

Tuntematon

a1142

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAGL

Tuntematon

a1143

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAGX

Tuntematon

a1086

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAI

Tuntematon

a1145

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAIE

Tuntematon

a1309

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAIIN

Tuntematon

a1146

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAIJ

Tuntematon

a1147

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAIL

Tuntematon

a1148

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAIN

Tuntematon

a1149

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAIO

Tuntematon

a1150

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAIQ

Tuntematon

a1151

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAIT

Tuntematon

a1152

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAIZ

Tuntematon

a1153

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAJA

Tuntematon

a1154

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAJB

Tuntematon

a1157

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAPO

Tuntematon

a1088

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAZ

Tuntematon

a1162

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAZP

Tuntematon

a1164

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRAZZ

Tuntematon

a1165

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRBFA

Tuntematon

a1166

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FRBFB

Tuntematon

a1171

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FWFBW

Tuntematon

a1174

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero FZBCF

Tuntematon

a1176

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero GGALX

Tuntematon

a1177

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero GSYLJ

Tuntematon

a1180

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HBIFJ

Tuntematon

a1181

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HBIUX

Tuntematon

a1182

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HBJEI

Tuntematon

a1183

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HBJRS

Tuntematon

a1184

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HHDMX

Tuntematon

a1513

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HI719CT

Tuntematon

a1186

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HI772

Tuntematon

a1187

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HI840

Tuntematon

a1188

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HI851

Tuntematon

a1519

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HK4492X

Tuntematon

a1520

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero HK4493X

Tuntematon

a1190

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero LVRED

Tuntematon

a1313

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N109JZ

Tuntematon

a1192

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N10SA

Tuntematon

a1314

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N110HA

Tuntematon

a1321

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N129WA

Tuntematon

a1322

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N139CF

Tuntematon

a1323

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N143GA

Tuntematon

a1193

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N14CG

Tuntematon

a1324

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N150LR

Tuntematon

a1523

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N1610PR

Tuntematon

a1326

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N163PA

Tuntematon

a1194

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N173S

Tuntematon

a1328

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N177EL

Tuntematon

a1329

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N179AE

Tuntematon

a1330

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N182GX

Tuntematon

a1195

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N184R

Tuntematon

a1196

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N193F

Tuntematon

a1197

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N19QC

Tuntematon

a1089

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N1DG

Tuntematon

a1331

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N201CR

Tuntematon

a1333

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N218EC

Tuntematon

a1334

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N221AL

Tuntematon

a1335

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N221DG

Tuntematon

a1336

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N221QS

Tuntematon

a1337

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N229BP

Tuntematon

a1198

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N22EM

Tuntematon

a1340

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N245US

Tuntematon

a1199

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N24ET

Tuntematon

a1200

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N24KW

Tuntematon

a1201

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N24UD

Tuntematon

a1202

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N260V

Tuntematon

a1341

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N262QS

Tuntematon

a1342

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N267BB

Tuntematon

a1343

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N285CP

Tuntematon

a1344

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N296QS

Tuntematon

a1090

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N2JR

Tuntematon

a1345

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N305EJ

Tuntematon

a1348

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N315FV

Tuntematon

a1349

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N316NE

Tuntematon

a1206

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N31GA

Tuntematon

a1352

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N323LB

Tuntematon

a1354

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N325FX

Tuntematon

a1207

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N326N

Tuntematon

a1355

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N328JK

Tuntematon

a1357

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N339BA

Tuntematon

a1358

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N344AA

Tuntematon

a1359

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N345AA

Tuntematon

a1360

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N350JS

Tuntematon

a1361

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N358WC

Tuntematon

a1362

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N364QS

Tuntematon

a1364

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N373RS

Tuntematon

a1366

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N393BD

Tuntematon

a1367

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N393BZ

Tuntematon

a1211

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N398W

Tuntematon

a1370

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N3DMRT

Tuntematon

a1371

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N4009L

Tuntematon

a1373

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N404HG

Tuntematon

a1374

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N404JW

Tuntematon

a1212

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N40PK

Tuntematon

a1375

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N414RF

Tuntematon

a1376

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N416BD

Tuntematon

a1378

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N41972

Tuntematon

a1379

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N424QS

Tuntematon

a1380

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N426RJ

Tuntematon

a1381

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N4297N

Tuntematon

a1382

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N434SB

Tuntematon

a1385

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N458PE

Tuntematon

a1391

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N491AN

Tuntematon

a1091

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N4EA

Tuntematon

a1392

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N5000X

Tuntematon

a1394

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N502JL

Tuntematon

a1398

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N512FX

Tuntematon

a1399

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N515LR

Tuntematon

a1404

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N544LR

Tuntematon

a1405

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N547LR

Tuntematon

a1214

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N54CC

Tuntematon

a1406

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N555GL

Tuntematon

a1407

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N561CM

Tuntematon

a1410

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N590FA

Tuntematon

a1412

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N601JE

Tuntematon

a1414

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N601VH

Tuntematon

a1416

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N604HC

Tuntematon

a1417

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N610PR

Tuntematon

a1418

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N614BA

Tuntematon

a1419

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N614FX

Tuntematon

a1420

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N640QS

Tuntematon

a1421

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N650AL

Tuntematon

a1217

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N65RZ

Tuntematon

a1422

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N668MP

Tuntematon

a1424

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N671RW

Tuntematon

a1425

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N676GH

Tuntematon

a1219

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N67GW

Tuntematon

a1426

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N682DB

Tuntematon

a1427

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N682QS

Tuntematon

a1428

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N684QS

Tuntematon

a1429

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N700MP

Tuntematon

a1430

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N700NY

Tuntematon

a1431

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N711NK

Tuntematon

a1432

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N719JP

Tuntematon

a1221

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N71NK

Tuntematon

a1222

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N71PG

Tuntematon

a1433

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N721QS

Tuntematon

a1434

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N724YS

Tuntematon

a1437

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N729TA

Tuntematon

a1441

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N7643U

Tuntematon

a1442

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N767FA

Tuntematon

a1445

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N797CB

Tuntematon

a1446

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N799WW

Tuntematon

a1447

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N800EL

Tuntematon

a1448

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N800KS

Tuntematon

a1449

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N800WA

Tuntematon

a1450

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N801PN

Tuntematon

a1453

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N841WS

Tuntematon

a1454

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N855QS

Tuntematon

a1224

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N876H

Tuntematon

a1460

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N888AQ

Tuntematon

a1461

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N889NC

Tuntematon

a1462

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N890CW

Tuntematon

a1463

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N898EW

Tuntematon

a1225

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N900Q

Tuntematon

a1465

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N901QS

Tuntematon

a1466

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N9053T

Tuntematon

a1467

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N908JB

Tuntematon

a1226

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N90AJ

Tuntematon

a1469

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N913QS

Tuntematon

a1470

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N916LX

Tuntematon

a1228

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N91LA

Tuntematon

a1471

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N921CC

Tuntematon

a1472

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N926QS

Tuntematon

a1473

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N929JH

Tuntematon

a1475

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N934QS

Tuntematon

a1229

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N93LA

Tuntematon

a1476

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N948QS

Tuntematon

a1230

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N94LA

Tuntematon

a1477

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N951DB

Tuntematon

a1479

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N958QS

Tuntematon

a1480

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N960QS

Tuntematon

a1481

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N964QS

Tuntematon

a1232

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N96NB

Tuntematon

a1483

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N977CP

Tuntematon

a1486

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N989AL

Tuntematon

a1234

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N98CG

Tuntematon

a1235

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N990M

Tuntematon

a1487

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N995CR

Tuntematon

a1488

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N997QS

Tuntematon

a1236

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero N99CN

Tuntematon

a1237

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero NASA4

Tuntematon

a1238

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero NXF61

Tuntematon

a1239

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero OOGML

Tuntematon

a1240

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero OYWET

Tuntematon

a1241

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero P4FLY

Tuntematon

a1246

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PPEIC

Tuntematon

a1248

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PPETR

Tuntematon

a1251

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PPMIS

Tuntematon

a1252

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PRAIN

Tuntematon

a1255

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PRDRI

Tuntematon

a1257

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PRODT

Tuntematon

a1258

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PRSCE

Tuntematon

a1260

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PRXDY

Tuntematon

a1263

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PTLMS

Tuntematon

a1264

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PTLNC

Tuntematon

a1266

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PTLUK

Tuntematon

a1267

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PTORA

Tuntematon

a1269

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PTSCR

Tuntematon

a1274

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PTWJS

Tuntematon

a1278

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PTXGS

Tuntematon

a1280

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero PTZMA

Tuntematon

a1282

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero RSSA1

Tuntematon

a1525

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero SHELL01

Tuntematon

a1526

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero TIF375A

Tuntematon

a1284

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero TZTAC

Tuntematon

a1285

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero UJT17

Tuntematon

a1490

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero UJT300

Tuntematon

a1286

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero UN450

Tuntematon

a1287

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero VHTGG

Tuntematon

a1288

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero VPBDB

Tuntematon

a1289

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero VPBJV

Tuntematon

a1290

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero VPBMS

Tuntematon

a1294

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero VPCVI

Tuntematon

a1295

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero XAAEX

Tuntematon

a1297

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero XAESC

Tuntematon

a1300

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero XARYB

Tuntematon

a1301

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YRCJF

Tuntematon

a1528

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1004C

Tuntematon

a1491

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1005

Tuntematon

a1492

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1008

Tuntematon

a1493

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1009

Tuntematon

a1494

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1010

Tuntematon

a1495

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1083

Tuntematon

a1496

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1401

Tuntematon

a1497

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1495

Tuntematon

a1498

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1496

Tuntematon

a1499

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1850

Tuntematon

a1500

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV1929

Tuntematon

a1501

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV2040

Tuntematon

a1502

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV2073

Tuntematon

a1505

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV2421

Tuntematon

a1506

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV2422

Tuntematon

a1533

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV292CP

Tuntematon

a1534

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV450CP

Tuntematon

a1535

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV455CP

Tuntematon

a1537

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero YV778CP

Tuntematon

a1302

Ilma-aluksen käyttäjä, jolla pyrstönumero ZSEPB

Tuntematon

a1303