ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.206.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 206

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
8. elokuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 723/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 724/2009, annettu 7 päivänä elokuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 725/2009, annettu 7 päivänä elokuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pan de Cruz de Ciudad Real (SMM))

11

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/603/EY

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä elokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisista paristojen ja akkujen tuottajia koskevista rekisteröintivaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 6054)  ( 1 )

13

 

 

2009/604/EY

 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä elokuuta 2009, koulujen ilmanlaatua koskevaan kaksivuotiseen pilottihankkeeseen vuonna 2009 myönnettävästä yhteisön rahoituksesta

16

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/605/YUTP, hyväksytty 7 päivänä elokuuta 2009, Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2009/137/YUTP muuttamisesta

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

8.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 723/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 171 artiklan sekä 172 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö voi perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla perustaa yhteisyrityksiä tai muita järjestelmiä, jotka ovat tarpeen yhteisön tutkimusta, teknologian kehittämistä ja demonstrointia koskevien ohjelmien panemiseksi tehokkaasti täytäntöön.

(2)

Yhteisön jatkuvana tavoitteena on ollut tutkimusinfrastruktuurien tukeminen ja kehittäminen Euroopassa, mitä ovat viimeksi ilmentäneet Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY (4) ja erityisesti erityisohjelmasta ”Valmiudet”19 päivänä joulukuuta 2006 tehty neuvoston päätös 2006/974/EY (5).

(3)

Eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien käyttöä ja kehittämistä on perinteisesti tuettu pääasiassa avustuksin, joita myönnetään jäsenvaltioissa oleville vakiintuneille tutkimusinfrastruktuureille, mutta viime vuosina on todettu, että tarvitaan lisätoimia, joilla voidaan edistää uusien rakenteiden kehittämistä luomalla asianmukainen oikeudellinen kehys, jonka tarkoituksena olisi helpottaa rakenteiden perustamista ja toimintaa yhteisön tasolla.

(4)

Jäsenvaltiot ja yhteisön toimielimet ovat poliittisella tasolla ilmaisseet useaan otteeseen tämän tarpeen, samoin kuin erilaiset eurooppalaisen tutkimusyhteisön toimijat, kuten yritykset, tutkimuskeskukset ja yliopistot sekä erityisesti Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI).

(5)

Vaikka yhteisön tutkimusta, teknologian kehittämistä ja demonstrointia (TKK) koskevissa puiteohjelmissa on tunnustettu jo pitkään, että maailmanluokan tieteellisillä tutkimusinfrastruktuureilla on keskeinen asema perustamissopimuksen 163 artiklassa vahvistettujen yhteisön TTK-tavoitteiden saavuttamiseksi, näiden rakenteiden perustamista, rahoittamista ja toimintaa koskevat säännöt ovat kuitenkin yhä hajanaisia ja alueellistuneita. Ottaen huomioon, että eurooppalaiset tutkimusinfrastruktuurit kilpailevat yhteisön kansainvälisten kumppaneiden infrastruktuurien kanssa ja nämä kumppanit investoivat nyt ja tulevaisuudessa vahvasti mittaviin uudenaikaisiin tutkimusinfrastruktuureihin ja että tällaiset infrastruktuurit käyvät yhä monimutkaisemmiksi ja kalliimmiksi ja jäävät usein yksittäisen jäsenvaltion tai jopa maanosan ulottumattomiin, on tarpeen hyödyntää ja kehittää kaikkia perustamissopimuksen 171 artiklan mukaisia mahdollisuuksia luomalla kehys, joka sisältää menettelyt ja ehdot, joiden mukaisesti voidaan perustaa ja käyttää yhteisön tasolla eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja, joita yhteisön TTK-ohjelmien tehokas täytäntöönpano edellyttää. Tämä uusi oikeudellinen kehys täydentäisi muita oikeudellisia muotoja, joita on olemassa kansallisen, kansainvälisen tai yhteisön lainsäädännön nojalla.

(6)

Toisin kuin sellaisina yhteisyrityksinä toteutetut yhteiset teknologia-aloitteet, joissa yhteisö on jäsenenä ja joiden rahoittamiseen se osallistuu, eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortiota (European Research Infrastructure Consortium), jäljempänä ’ERIC’, ei olisi pidettävä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 1605/2002 (6), jäljempänä ’varainhoitoasetus’ 185 artiklassa tarkoitettuna yhteisön elimenä vaan oikeussubjektina, jonka jäsen yhteisö ei välttämättä ole, ja jonka rahoittamiseen se ei osallistu varainhoitoasetuksen 108 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

(7)

Koska jäsenvaltiot ja yhteisö tekevät perustamissopimuksen 164 ja 165 artiklan mukaisesti tiivistä yhteistyötä omien tutkimustoimiensa suunnittelussa ja toteuttamisessa toisiaan täydentävällä tavalla, kiinnostuneiden jäsenvaltioiden olisi joko yksin tai yhdessä muiden vaatimukset täyttävien tahojen kanssa määriteltävä tätä oikeudellista muotoa olevien tutkimusinfrastruktuurien perustamista koskevat tarpeensa omien tutkimustoimiensa ja teknologian kehittämistoimiensa sekä yhteisön vaatimusten pohjalta. Kiinnostuneilla jäsenvaltioilla olisi samoista syistä oltava mahdollisuus liittyä jäseniksi ERICiin, jossa voisi myös olla mukana vaatimukset täyttäviä yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaan assosioituneita maita, jäljempänä ’assosioituneet valtiot’, ja kolmansia maita sekä erikoistuneita valtioiden välisiä organisaatioita. Täysjäsenyyden lisäksi jäsenvaltioista olisi voitava tulla ERICin tarkkailijoita sen perussäännössä esitetyin ehdoin.

(8)

Tämän asetuksen nojalla perustettavan ERICin pääasiallisena tehtävänä olisi oltava tutkimusinfrastruktuurin perustaminen ja toiminta ilman taloudellisia tavoitteita, ja sen olisi käytettävä suurin osa voimavaroistaan tähän päätehtävään. Innovoinnin sekä osaamisen ja teknologian siirron edistämiseksi ERICin olisi voitava harjoittaa rajallista taloudellista toimintaa, jos se liittyy läheisesti sen päätehtävään eikä vaaranna sen suorittamista. Tutkimusinfrastruktuurien perustaminen ERICin muodossa ei estä sitä, että yleiseurooppalaista etua palvelevien tutkimusinfrastruktuurien, joilla on muu oikeudellinen muoto, voidaan yhtä lailla katsoa myötävaikuttavan eurooppalaisen tutkimuksen edistämiseen, mukaan lukien ESFRIn kehittämän etenemissuunnitelman toteuttamiseen. Komission olisi varmistettava, että ESFRIn jäsenille ja muille kiinnostuneille tahoille tiedotetaan näistä vaihtoehtoisista oikeudellisista muodoista.

(9)

Tutkimusinfrastruktuurien olisi eurooppalaista tutkimustoimintaa tehokkaasti tukemalla autettava turvaamaan eurooppalaisen tutkimustoiminnan tieteellinen huippuosaaminen sekä yhteisön talouden kilpailukyky keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteiden pohjalta. Tämän saavuttamiseksi tutkimusinfrastruktuurien olisi oltava tosiasiallisesti koko eurooppalaisen tutkimusyhteisön ulottuvilla niiden perussäännöissä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja niillä olisi pyrittävä nostamaan Euroopan tieteelliset valmiudet nykytason yläpuolelle ja myötävaikuttamaan siten eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämiseen.

(10)

Jotta ERICin perustamismenettely olisi tehokas, tällaisen tutkimusinfrastruktuurin perustamiseen halukkaiden tahojen on tarpeen toimittaa hakemus komissiolle, jonka olisi riippumattomien asiantuntijoiden avulla, joihin voi kuulua ESFRI, arvioitava, onko ehdotettu tutkimusinfrastruktuuri tämän asetuksen mukainen. Tällaisen hakemuksen olisi sisällettävä isäntäjäsenvaltion ilmoitus, jolla se tunnustaa ERICin sen perustamisesta lähtien yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (7) tarkoitetuksi kansainväliseksi järjestöksi ja valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/12/ETY (8) tarkoitetuksi kansainväliseksi toimielimeksi. ERICiin olisi kansainvälisenä järjestönä, valtiontukisääntöjä noudattaen, voitava soveltaa tiettyjä poikkeuksia julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/18/EY (9) sovellettaessa.

(11)

Avoimuuden vuoksi olisi päätös ERICin perustamisesta julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Samasta syystä tällaisiin päätöksiin olisi liitettävä sen perussäännön keskeiset osat.

(12)

Jotta ERIC täyttäisi tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti, sen olisi oltava oikeushenkilö ja sillä olisi oltava laajin oikeuskelpoisuus siitä päivästä alkaen, jona sen perustamista koskeva päätös tulee voimaan. ERICiin sovellettavan lain määrittämiseksi sillä pitäisi olla sääntömääräinen kotipaikka asianomaisen ERICin sellaisen jäsenen alueella, joka on jäsenvaltio tai assosioitunut maa.

(13)

ERICin jäseninä olisi oltava vähintään kolme jäsenvaltiota, ja jäseninä voi olla myös vaatimukset täyttäviä assosioituneita maita ja kolmansia maita, jotka eivät ole assosioituneita maita, sekä erikoistuneita valtioiden välisiä järjestöjä.

(14)

Ottaen huomioon tämän yhteisöulottuvuuden, jäsenvaltioilla olisi yhdessä oltava äänten enemmistö ERICin jäsenten kokouksessa.

(15)

Perussäännössä olisi tämän kehyksen toteuttamiseksi annettava tarkemmat määräykset, joiden perusteella komission olisi selvitettävä, onko hakemus tässä asetuksessa vahvistetun kehyksen mukainen.

(16)

On tarpeen varmistaa, että ERIC pystyy riittävän joustavasti muuttamaan perussääntöään ja että ERICin perustava yhteisö säilyttää määräysvallan tiettyjen keskeisten osien osalta. Jos muutos koskee ERICin perustamispäätökseen liitetyn perussäännön olennaista osaa, muutos olisi ennen sen voimaantuloa hyväksyttävä komission päätöksellä, joka tehdään samaa menettelyä noudattaen kuin ERICin perustamispäätös. Kaikista muista muutoksista olisi ilmoitettava komissiolle, jolla olisi oltava mahdollisuus vastustaa muutosta, jos se katsoo, että muutos on tämän asetuksen vastainen.

(17)

ERICin olisi perustettava itselleen omat elimet toimintansa tehokasta hallinnointia varten. Perussäännössä olisi määritettävä tapa, jolla nämä elimet edustavat ERICiä oikeudellisesti.

(18)

ERICin olisi rahoitusvelvoitteidensa suorittamisen osalta noudatettava toiminnassaan terveen budjettihallinnon periaatteita.

(19)

ERICille voidaan myöntää rahoitusta varainhoitoasetuksen VI osaston mukaisesti. Koheesiopolitiikan nojalla myönnettävä rahoitus voi myös olla mahdollista asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(20)

Täyttääkseen tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja sen loogisena seurauksena, että se on oikeushenkilö, ERICin olisi vastattava veloistaan. Jotta jäsenet voisivat löytää sopivat ratkaisut korvausvastuunsa osalta, perussäännössä olisi voitava määrätä erilaisista korvausvastuujärjestelyistä, jotka ylittävät jäsenten rahoitusosuuksiin rajoittuvan korvausvastuun.

(21)

Koska ERIC perustetaan yhteisön lainsäädännön nojalla, siihen olisi sovellettava yhteisön lainsäädäntöä sen valtion lainsäädännön ohella, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee. ERICillä voi kuitenkin olla toimipaikka jossain muussa valtiossa. Perussäännössä määriteltyjen erityisten kysymysten osalta olisi sovellettava viimeksi mainitun maan lainsäädäntöä. Lisäksi ERICiä olisi hallinnoitava noudattamalla sen perussäännön mukaisia täytäntöönpanosääntöjä.

(22)

Jäsenvaltiot voivat soveltaa tai hyväksyä mitä hyvänsä lakeja, asetuksia tai hallinnollisia toimenpiteitä, jotka eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen soveltamisalan tai tavoitteiden kanssa.

(23)

Jotta tämän asetuksen noudattamista voitaisiin valvoa riittävästi, ERICin olisi toimitettava komissiolle ja asianmukaisille viranomaisille vuosikertomuksensa ja kaikki tiedot olosuhteista, jotka uhkaavat vakavasti vaarantaa sen tehtävien suorittamisen. Jos komissio havaitsee vuosikertomuksesta tai muulla tavoin, että ERIC rikkoo vakavasti tätä asetusta tai muuta sovellettavaa lainsäädäntöä, sen olisi pyydettävä ERICiltä ja/tai sen jäseniltä selityksiä ja/tai toimia. Äärimmäisissä tapauksissa komissio voi, jos korjaavia toimia ei toteuteta, kumota ERICin perustamispäätöksen, panemalla siten vireille ERICin purkamismenettelyn.

(24)

Jäsenvaltiot eivät niiden kansallisten perustuslaillisten järjestelmien puitteissa voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on kehyksen perustaminen jäsenvaltioiden välisiä eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja varten, koska tämä ongelma on luonteeltaan ylikansallinen, vaan se voidaan siten saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi siten toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(25)

Koska tämän asetuksen pääasiallisena tarkoituksena on yhteisön tutkimus-, teknologian kehittämis- ja demonstrointiohjelmien tehokas toteuttaminen ja koska sen täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat pääasiassa hallintotoimenpiteitä, ne olisi hyväksyttävä noudattaen hallintomenettelyä, josta säädetään menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (10) 4 artiklassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella luodaan oikeudellinen kehys, jossa vahvistetaan eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion, jäljempänä ’ERIC’, perustamista koskevat vaatimukset ja menettelyt sekä sen perustamisen vaikutukset.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’tutkimusinfrastruktuurilla’ laitteistoja, resursseja ja liitännäisiä palveluja, joita tiedeyhteisö käyttää huipputason tutkimuksen tekemiseen eri aloilla, ja sen piiriin kuuluvat merkittävät tieteelliset välineistöt tai välinekokonaisuudet; tietopohjaiset resurssit, kuten kokoelmat, arkistot tai rakenteet tieteellistä tietoa varten; tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvat infrastruktuurit, kuten grid-verkot, tietojenkäsittelylaitteet, ohjelmistot ja viestintävälineet tai muut tutkimuksessa huippuosaamisen saavuttamiseen tarvittavat luonteeltaan ainutkertaiset välineet. Tällaiset tutkimusinfrastruktuurit voivat sijaita yhdessä paikassa tai hajautettuina (järjestettynä resurssien verkostona).

b)

’kolmannella maalla’ valtiota, joka ei ole jäsenvaltio;

c)

’assosioituneella maalla’ kolmatta maata, joka on yhteisön kanssa tehdyn sellaisen kansainvälisen sopimuksen osapuoli, jonka ehtojen mukaisesti tai jonka nojalla se suorittaa rahoitusosuuden yhteisön tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmiin tai niiden osaan.

3 artikla

Tehtävä ja muu toiminta

1.   ERICin päätehtävä on tutkimusinfrastruktuurin perustaminen ja käyttäminen.

2.   ERIC suorittaa päätehtäväänsä voittoa tavoittelematta. Se voi kuitenkin harjoittaa rajoitettua taloudellista toimintaa edellyttäen, että tämä toiminta liittyy läheisesti sen päätehtävään eikä vaaranna sen suorittamista.

3.   ERICin on kirjattava taloudelliseen toimintaansa liittyvät menot ja tulot erikseen, ja sen on laskutettava markkinahinta tällaisesta toiminnosta tai, jos sitä ei voida määrittää, täydet kustannukset lisättynä kohtuullisella marginaalilla.

4 artikla

Infrastruktuuria koskevat vaatimukset

Tutkimusinfrastruktuurin, jonka ERIC perustaa, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

sitä tarvitaan eurooppalaisten tutkimusohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen, mukaan lukien yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmien tehokkaaseen toteuttamiseen;

b)

se tuo lisäarvoa eurooppalaisen tutkimusalueen (European Research Area, ERA) vahvistamiseen ja jäsentämiseen ja edustaa kansainvälisellä tasolla huomattavaa parannusta asianomaisilla tieteen ja teknologian aloilla;

c)

sen perussäännössä vahvistettujen sääntöjä noudattaen jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden tutkijoista koostuvalle eurooppalaiselle tutkimusyhteisölle suodaan tosiasiallinen pääsy infrastruktuuriin;

d)

se edistää osaamisen ja/tai tutkijoiden liikkuvuutta eurooppalaisella tutkimusalueella ja lisää älyllisen potentiaalin käyttöä koko Euroopassa; ja

e)

se edistää tutkimukseen, teknologian kehittämiseen ja demonstrointiin liittyvän yhteisön toiminnan tulosten levittämistä ja hyödyntämistä.

5 artikla

ERICin perustamista koskeva hakemus

1.   ERICin perustamista hakevien tahojen, jäljempänä ’hakijat’, on toimitettava komissiolle hakemus. Hakemus on toimitettava kirjallisena jollakin unionin toimielinten virallisista kielistä, ja sen on sisällettävä seuraavat:

a)

komissiolle osoitettu pyyntö ERICin perustamisesta;

b)

ehdotus 10 artiklassa tarkoitetuiksi ERICin perussäännöksi;

c)

tekninen ja tieteellinen kuvaus tutkimusinfrastruktuurista, joka ERICin on määrä perustaa ja jota sen on määrä käyttää, jolloin otetaan erityisesti huomioon 4 artiklassa asetetut vaatimukset;

d)

isäntäjäsenvaltion ilmoitus siitä, että se tunnustaa kyseisen ERICin sen perustamisesta lähtien direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan g alakohdassa ja 151 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuksi kansainväliseksi järjestöksi ja direktiivin 92/12/ETY 23 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuksi kansainväliseksi toimielimeksi. Näissä säännöksissä säädetyille vapautuksille asetetut rajat ja edellytykset on vahvistettava ERICin jäsenten välisellä sopimuksella.

2.   Komissio arvioi hakemuksen tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Arvioinnin kuluessa se hankkii riippumattomien asiantuntijoiden näkemykset erityisesti ERICin aiotun toiminnan alalta. Arvioinnin tulos ilmoitetaan hakijoille, joita voidaan tarpeen mukaan pyytää täydentämään tai muuttamaan hakemusta.

6 artikla

Hakemusta koskeva päätös

1.   Ottaen huomioon 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset ja noudattaen 20 artiklassa tarkoitettua menettelyä komissio:

a)

tekee päätöksen ERICin perustamisesta todettuaan, että tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset täyttyvät; tai

b)

hylkää hakemuksen, jos se katsoo, että tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset eivät täyty, sekä myös, jos 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta ei ole annettu.

2.   Hakemusta koskevasta päätöksestä ilmoitetaan hakijoille. Jos hakemus hylätään, päätös selitetään hakijoille selkeästi ja täsmällisesti.

Lisäksi päätös ERICin perustamisesta julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa.

3.   Hakemuksessa olevat perussäännön olennaiset osat, sellaisina kuin ne esitetään 10 artiklan b–f alakohdassa ja g alakohdan i–vi alakohdassa, liitetään ERICin perustamista koskevaan päätökseen.

7 artikla

ERICin asema

1.   ERIC on oikeushenkilö siitä päivästä alkaen, kun sen perustamista koskeva päätös tulee voimaan.

2.   ERICillä on kussakin jäsenvaltiossa laajin oikeuskelpoisuus, joka oikeushenkilölle annetaan asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. Se voi erityisesti hankkia, omistaa ja luovuttaa irtainta, kiinteää ja henkistä omaisuutta, tehdä sopimuksia ja olla osapuolena oikeudenkäynneissä.

3.   ERIC on direktiivin 2004/18/EY 15 artiklan c alakohdassa tarkoitettu kansainvälinen järjestö.

8 artikla

Kotipaikka ja nimi

1.   ERICillä on oltava sääntömääräinen kotipaikka, jonka on sijaittava sellaisen jäsenen alueella, joka on jäsenvaltio tai assosioitunut maa.

2.   ERICillä on oltava nimi, joka sisältää lyhenteen ”ERIC”.

9 artikla

Jäsenyysvaatimukset

1.   Seuraavista tahoista voi tulla ERICin jäseniä:

a)

jäsenvaltiot;

b)

assosioituneet maat;

c)

muut kolmannet maat kuin assosioituneet maat;

d)

hallitusten väliset järjestöt.

2.   ERICillä jäseninä on aina oltava vähintään kolme jäsenvaltiota. Muita jäsenvaltioita voi milloin tahansa liittyä jäseniksi perussäännössä määritellyin oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin, sekä tarkkailijoiksi, joilla ei ole äänioikeutta, perussäännössä määritellyin edellytyksin. Assosioituneista maista ja muista kolmansista maista kuin assosioituneista maista sekä valtioidenvälisistä järjestöistä voi myös tulla ERICin jäseniä edellyttäen, että 12 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettu jäsenten kokous sen hyväksyy perussäännössä määrättyjen jäsenyyden muutoksia koskevien edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioilla yhdessä on oltava enemmistö äänioikeuksista jäsenten kokouksessa.

4.   Kun on kyse tiettyjen oikeuksien käyttämisestä ja tiettyjen velvoitteiden suorittamisesta ERICin jäsenenä, jäsenvaltiota, assosioitunutta maata tai kolmatta maata voi edustaa yksi tai useampi julkinen taho, alueet mukaan lukien, tai yksi tai useampi yksityinen taho, joka suorittaa julkisen palvelun tehtävää.

5.   ERICin perustamista tai sen jäsenyyttä hakevien assosioituneiden maiden, kolmansien maiden ja valtioiden välisten järjestöjen on tunnustettava, että ERIC on oikeushenkilö ja oikeuskelpoinen 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja että siihen sovelletaan 15 artiklan mukaisesti määriteltyjä sääntöjä.

6.   ERICin perustamista tai sen jäsenyyttä hakevien assosioituneiden maiden ja kolmansien maiden on myönnettävä ERICille 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan mukaista vastaava kohtelu.

10 artikla

Perussääntö

ERICin perussäännön on sisällettävä ainakin seuraavat seikat:

a)

luettelo jäsenistä, tarkkailijoista ja tapauksen mukaan jäseniä edustavista tahoista sekä 9 artiklan mukaisen ERICin jäsenyyden ja edustamisen muutoksia koskevat edellytykset ja menettely;

b)

ERICin tehtävät ja toiminta;

c)

8 artiklan 1 kohdan mukainen sääntömääräinen kotipaikka;

d)

ERICin 8 artiklan 2 kohdan mukainen nimi;

e)

ERICin toimiaika ja 16 artiklan mukainen purkamismenettely;

f)

korvausvastuuta koskevat säännöt 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

g)

seuraaviin kysymyksiin sovellettavat perusperiaatteet:

i)

käyttäjien pääsy tutkimusinfrastruktuuriin;

ii)

tieteellinen arviointi;

iii)

tulosten levittäminen;

iv)

teollis- ja tekijänoikeudet;

v)

työhönotto, myös yhtäläiset mahdollisuudet;

vi)

julkiset hankinnat avoimuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun periaatteita noudattaen;

vii)

käytöstäpoisto, jos tarpeen;

viii)

tietojen käsittely;

h)

jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, mukaan luettuna velvollisuus osallistua tasapainoisen talousarvion rahoitukseen sekä äänioikeudet;

i)

ERICin elimet, niiden tehtävät, vastuut, kokoonpano ja päätöksentekotapa, myös perussäännön muuttamisen osalta, 11 ja 12 artiklan mukaisesti;

j)

työkiel(t)en määrittäminen;

k)

viittaukset perussäännön täytäntöönpanoa koskeviin sääntöihin.

Perussäännön on oltava julkisesti saatavilla ERICin verkkosivustolla ja sen sääntömääräisessä kotipaikassa.

11 artikla

Perussäännön muutokset

1.   Jos perussääntöä muutetaan 10 artiklan b–f kohdan tai g kohdan i–vi alakohdan osalta, ERICin on toimitettava muutos komissiolle hyväksyttäväksi. Muutos ei tule voimaan ennen kuin päätös sen hyväksymisestä on tullut voimaan. Komissio soveltaa tarvittavin muutoksin 5 artiklan 2 kohtaa ja 6 artiklaa.

2.   ERICin on toimitettava komissiolle kaikki muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut perussäännön muutokset kymmenen päivän kuluessa niiden hyväksymisestä.

3.   Komissio voi kuudenkymmenen päivän kuluessa muutoksen toimittamisesta vastustaa sitä esittäen syyt, joiden vuoksi muutos ei täytä tämän asetuksen vaatimuksia.

4.   Muutos ei tule voimaan ennen kuin vastustamiselle asetettu määräaika on umpeutunut tai komissio on luopunut vastustamisesta tai esitetty vastustaminen on peruttu.

5.   Muutosta koskevan hakemuksen on sisällettävä:

a)

ehdotetun tai tapauksen mukaan hyväksytyn muutoksen teksti, mukaan luettuna muutoksen voimaantulopäivä;

b)

muutettu perussääntö ajan tasalle saatettuna kokonaisuutena.

12 artikla

ERICin organisaatio

Perussäännössä on määrättävä vähintään seuraavista elimistä ja niiden toimivallasta:

a)

jäsenten kokous, jolla on täysi toimivalta tehdä päätöksiä, mukaan luettuna talousarvion hyväksyminen;

b)

johtaja tai johtokunta, jonka jäsenten kokous nimittää ja joka on ERICin toimeenpaneva elin ja oikeudellinen edustaja.

Perussäännössä on määriteltävä tapa, jolla johtokunnan jäsenet edustavat ERICiä laillisesti.

13 artikla

Budjettiperiaatteet, tilinpäätös ja -tarkastus

1.   ERICin kaikki tulo- ja menoerät on sisällytettävä arvioihin, jotka on laadittava kutakin varainhoitovuotta varten, ja ne on esitettävä talousarviossa. Talousarvion tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

2.   ERICin jäsenten on varmistettava, että määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

3.   Talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa sekä tilinpäätöksen esittämisessä noudatetaan avoimuusperiaatetta.

4.   ERICin tilinpäätökseen on liitettävä selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta.

5.   ERICiin sovelletaan tilinpäätöksen laatimista, ilmoittamista, tarkastamista ja julkistamista koskevia sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia.

14 artikla

Vastuu veloista ja vakuutus

1.   ERIC on vastuussa veloistaan.

2.   ERICin jäsenten taloudellinen vastuu sen veloista rajoittuu niiden omiin rahoitusosuuksiin ERICille. Jäsenet voivat määrätä perussäännössä, että ne ottavat kiinteän vastuun, joka ylittää niiden rahoitusosuuden, tai rajoittamattoman vastuun.

3.   Mikäli ERICin jäsenten taloudellinen vastuu ei ole rajoittamaton, ERIC hankkii tarvittavan vakuutuksen infrastruktuurin rakentamista ja toimintaa koskevien ominaisten riskien varalta.

4.   Yhteisö ei ole vastuussa ERICin veloista.

15 artikla

Sovellettava lainsäädäntö ja tuomioistuimen toimivalta

1.   ERICin perustamiseen ja sisäiseen toimintaan sovelletaan:

a)

yhteisön lainsäädäntöä, erityisesti tätä asetusta sekä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä;

b)

sen valtion lainsäädäntöä, jossa ERICin sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, niiden asioiden osalta, joita a alakohdassa tarkoitetut säädökset eivät sääntele tai sääntelevät vain osittain;

c)

sen perussääntöä ja sen täytäntöönpanosääntöjä.

2.   Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta tutkia jäsenten väliset ERICiin liittyvät riidat, jäsenten ja ERICin väliset riidat sekä kaikki riidat, joissa yhteisö on osapuolena.

3.   ERICin ja kolmansien osapuolten välisiin riitoihin sovelletaan tuomioistuinten toimivaltaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Niissä tapauksissa, jotka eivät kuulu yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan, tällaisten toimivaltariitojen ratkaisemiseen tuomivaltainen tuomioistuin määräytyy sen valtion lainsäädännön mukaan, jossa ERICin sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

16 artikla

Purkaminen ja maksukyvyttömyys

1.   Perussäännössä on määrättävä menettelystä, jota sovelletaan ERICin purkamiseen jäsenten kokouksen päätöksen perusteella. Purkaminen voi johtaa toimintojen siirtämiseen toiselle oikeussubjektille.

2.   ERICin on ilmoitettava komissiolle jäsenten kokouksen tekemästä purkamispäätöksestä viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Komissio julkaisee asiasta ilmoituksen Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

3.   ERICin on ilmoitettava komissiolle purkamismenettelyn päättymisestä viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen päivän kuluessa menettelyn päättymisestä. Komissio julkaisee asiasta ilmoituksen Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. ERICin olemassaolo päättyy ilmoituksen julkaisemispäivänä.

4.   Jos ERIC ei kykene maksamaan velkojaan, sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle. Komissio julkaisee asiasta ilmoituksen Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

17 artikla

Raportointi ja valvonta

1.   ERIC laatii vuosittain toimintakertomuksen, jossa selvitetään erityisesti sen 3 artiklassa tarkoitetun toiminnan tieteellisiä, operatiivisia ja taloudellisia näkökohtia. Jäsenten kokouksen on hyväksyttävä kertomus, ja se on toimitettava komissiolle ja asiaankuuluville viranomaisille kuuden kuukauden kuluessa vastaavan varainhoitovuoden päättymisestä. Vuosikertomus on saatettava julkisesti saataville.

2.   ERICin ja asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista seikoista, jotka uhkaavat vaarantaa vakavasti ERICin tehtävän suorittamisen tai estävät sitä täyttämästä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

3.   Jos komissio saa viitteitä siitä, että ERIC rikkoo vakavasti tätä asetusta, asetuksen nojalla tehtyjä päätöksiä tai muuta sovellettavaa lainsäädäntöä, se pyytää ERICiltä ja/tai sen jäseniltä selityksiä.

4.   Jos komissio päättelee sen jälkeen, kun se on antanut ERICille ja/tai sen jäsenille kohtuullisen ajan esittää huomioitaan, että ERIC rikkoo vakavasti tätä asetusta, asetuksen nojalla tehtyjä päätöksiä tai muuta sovellettavaa lainsäädäntöä, se voi ehdottaa ERICille ja sen jäsenille korjaavia toimia.

5.   Jos korjaavia toimia ei toteuteta, komissio voi 20 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kumota ERICin perustamispäätöksen. Päätöksestä ilmoitetaan ERICille, ja se julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa. Tämä panee vireille ERICin purkamismenettelyn.

18 artikla

Tarvittavat toimenpiteet

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

19 artikla

Raportointi ja uudelleentarkastelu

Komissio toimittaa viimeistään 27 päivänä heinäkuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sen soveltamisesta sekä tarvittaessa muutosehdotuksia.

20 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa hallintokomitea.

2.   Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. MIKO


(1)  Lausunto annettu 19. helmikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 14. tammikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL C 76, 31.3.2009, s. 6.

(4)  EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

(5)  EUVL L 54, 22.2.2007, s. 101.

(6)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(8)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

(10)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


8.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 724/2009,

annettu 7 päivänä elokuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä elokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


8.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 725/2009,

annettu 7 päivänä elokuuta 2009,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pan de Cruz de Ciudad Real (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Nimityksen ”Pan de Cruz de Ciudad Real” rekisteröintiä koskeva Espanjan hakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EY) N:o 510/2006 (2) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 324, 19.12.2008, s. 26.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet:

Luokka 2.4   Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

ESPANJA

Pan de Cruz de Ciudad Real (SMM)


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

8.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/13


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä elokuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisista paristojen ja akkujen tuottajia koskevista rekisteröintivaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 6054)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/603/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/EY (1) kumoamisesta 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/66/EY mukaan paristojen ja akkujen tuottajien on rekisteröidyttävä. Jottei näille tuottajille koidu tarpeetonta hallinnollista rasitetta, on tarpeen vahvistaa menettelyvaatimukset, joita sovelletaan kaikkialla yhteisössä.

(2)

On aiheellista täsmentää, mitkä tiedot paristojen ja akkujen tuottajien olisi toimitettava, kun ne hakevat rekisteröintiä, jotta voidaan välttää päällekkäisyydet muihin rekisteröintimenettelyihin liittyvien vaatimusten kanssa.

(3)

Mahdollisten rekisteröintimaksujen olisi oltava oikeasuhtaiset ja kustannusperusteiset, jotta asianomaisille tuottajille ei koidu tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (2) 18 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rekisteröintivaatimukset

Paristojen ja akkujen tuottajien rekisteröinnin suorittavat kirjallisesti tai sähköisesti kansalliset viranomaiset tai jäsenvaltioiden hyväksymät kansalliset tuottajavastuuorganisaatiot, jäljempänä ’rekisteröintielimet’.

Rekisteröintimenettely voi olla osa muuta tuottajien rekisteröintimenettelyä.

Paristojen ja akkujen tuottajien on rekisteröidyttävä vain kerran, ja rekisteröinti on suoritettava siinä jäsenvaltiossa, jossa ne saattavat paristoja ja akkuja jäsenvaltion markkinoille ammattimaisesti ensimmäisen kerran; tuottajille annetaan rekisteröinnin yhteydessä rekisteröintinumero.

2 artikla

Tiedot, jotka tuottajien on toimitettava

Paristojen ja akkujen tuottajien on toimitettava rekisteröintielimille liitteessä mainitut tiedot.

Paristojen ja akkujen tuottajat eivät ole velvollisia toimittamaan 1 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua rekisteröintiä varten mitään muita tietoja kuin liitteessä luetellut tiedot.

3 artikla

Rekisteröintimaksut

Rekisteröintielimet voivat periä ainoastaan kustannusperusteisia ja oikeasuhtaisia rekisteröintimaksuja.

Rekisteröintimaksuja perivien rekisteröintielinten on tiedotettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille menettelystä, johon maksujen määräytyminen perustuu.

4 artikla

Rekisteröintitietojen muuttaminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tuottajien tämän päätöksen liitteen mukaisesti toimittamat tiedot muuttuvat, tuottajat ilmoittavat muuttuneet tiedot asianomaiselle rekisteröintielimelle viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta.

5 artikla

Tietojen poistaminen rekisteristä

Kun tuottajat eivät enää toimi tuottajina jäsenvaltiossa, niiden on ilmoitettava tästä asianomaiselle rekisterielimelle niitä koskevien tietojen poistamiseksi rekisteristä.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä elokuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.


LIITE

REKISTERÖINTIÄ VARTEN TOIMITETTAVAT TIEDOT

1.

Tuottajan nimi ja tuotenimet (jos saatavilla), joita tuottaja käyttää jäsenvaltiossa.

2.

Tuottajan osoite/osoitteet: postinumero ja -toimipaikka, katuosoite ja -numero, maa, internet-osoite, puhelinnumero, jos on saatavilla, yhteyshenkilön nimi, tuottajan faksinumero ja sähköpostiosoite.

3.

Tuottajan markkinoille saattamien paristojen ja akkujen tyyppi: kannettavat paristot ja akut, teollisuusparistot ja -akut tai ajoneuvoparistot ja -akut.

4.

Tiedot siitä, miten tuottaja täyttää velvollisuutensa: yksilöllinen tai yhteinen järjestelmä

5.

Rekisteröintihakemuksen jättämispäivä.

6.

Tuottajan kansallinen tunnistekoodi, mukaan luettuina tuottajan eurooppalainen verotunnistenumero tai kansallinen verotunnistenumero (valinnainen).

7.

Vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat paikkansapitävät.


8.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/16


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä elokuuta 2009,

koulujen ilmanlaatua koskevaan kaksivuotiseen pilottihankkeeseen vuonna 2009 myönnettävästä yhteisön rahoituksesta

(2009/604/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) ja erityisesti sen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdan sekä 75 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (2) ja erityisesti sen 90 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sisältyy varainhoitovuonna 2009 budjettikohta 17 03 09 – pilottihanke – Terveyttä, ympäristöä, liikennettä ja ilmastonmuutosta koskeva monitahoinen tutkimus – Sisä- ja ulkoilman laadun parantaminen.

(2)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 49 artiklan 1 kohdan mukaan talousarvioon yhteisöjen toimintaa tai muuta Euroopan unionin toimintaa varten osoitettuja määrärahoja voidaan käyttää vasta kun on annettu perussäädös.

(3)

Varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdan mukaan, poiketen siitä, mitä 49 artiklan 1 kohdassa säädetään, määrärahat kokeiluluonteisiin pilottihankkeisiin, joiden tarkoituksena on toiminnan toteutettavuuden ja sen hyödyllisyyden selvittäminen, sekä määrärahat toimintaan, jolla valmistellaan EY:n perustamissopimuksen määräysten piiriin kuuluvia tulevia toimia koskevia ehdotuksia, voidaan käyttää ilman perussäädöstä edellyttäen, että rahoitettavat toimet kuuluvat yhteisöjen tai Euroopan unionin toimivaltaan.

(4)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklan 2 kohdan mukaan menoon sitoutumista edeltää rahoituspäätös, jonka tekee toimielin tai ne viranomaiset, joille se on siirtänyt päätöstä koskevan toimivallan.

(5)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (jäljempänä ’varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt’) 90 artiklan 2 kohdan mukaan silloin, kun määrärahojen toteuttamisesta määrätään vuosittaisessa työohjelmassa, joka muodostaa riittävän yksityiskohtaisen kehyksen, työohjelma on katsottava asianomaisia avustuksia ja hankintasopimuksia koskevaksi rahoituspäätökseksi.

(6)

Budjettiviranomainen on varannut erityisrahoitusta EU:n vuoden 2009 talousarvion kohtaan 17 03 09 seuraavalle pilottihankkeelle: Terveyttä, ympäristöä, liikennettä ja ilmastonmuutosta koskeva monitahoinen tutkimus – Sisä- ja ulkoilman laadun parantaminen.

(7)

On tarkoituksenmukaista hyväksyä Terveyttä, ympäristöä, liikennettä ja ilmastonmuutosta koskeva monitahoinen tutkimus – Sisä- ja ulkoilman laadun parantaminen -pilottihankkeelle vuosittainen työohjelma, joka on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 90 artiklassa tarkoitettu hankkeen rahoituspäätös,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä esitetty työohjelma, jolle myönnetään rahoitusta Euroopan unionin varainhoitovuoden 2009 yleisen talousarvion kohdasta 17 03 09 enintään 4 000 000 euroa.

2 artikla

Tämä päätös on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 90 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja vastaa sen toteuttamisesta.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.


LIITE

Pilottihanke – Terveyttä, ympäristöä, liikennettä ja ilmastonmuutosta koskeva monitahoinen tutkimus – Sisä- ja ulkoilman laadun parantaminen (budjettikohta 17 03 09)

1.   JOHDANTO

1.1   Budjettikohta 17 03 09

1.2   Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (2), 49 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu pilottihanke.

1.3   Pilottihankkeen yleiset tavoitteet

Budjettiviranomainen on myöntänyt komissiolle määrärahat pilottihankkeen rahoitukseen, jonka tavoitteena on lisätä tietoa koulujen ja lastenhoitopaikkojen sisäilman laadusta.

Sisäilman laatua on aiemmin tutkittu vähemmän kuin ulkoilman laatua, vaikka joissakin tapauksissa ulkoilman laatua koskevia tutkimuksia voidaan soveltaa sisäilman laadun tutkimukseen. Ulkoilmaa koskeva kattava lainsäädäntö on myös jo olemassa, kun taas sisäilmaa koskeva lainsäädäntö koostuu hajanaisista aloitteista ja säädöksistä. Koulujen sisäilman laatua on lisäksi tutkittu paljon vähemmän kuin muiden sisäympäristöjen ilmanlaatua. Noin 20 prosenttia EU:n väestöstä viettää päivittäin pitkiä aikoja kouluissa, ja astma ja muut hengitystiesairaudet lisääntyvät nopeasti Euroopassa erityisesti lapsilla. Sen vuoksi hankkeen tavoitteena on

tunnistaa ja analysoida koulujen sisäilman ongelmia, erityisesti ilmanvaihtoon, rakentamiseen, kunnossapitoon ja siivoukseen liittyviä ongelmia,

arvioida asianmukaisen ilmanvaihdon tehokkuutta koulujen ilman epäpuhtauksien vähentämisessä,

arvioida ilmaston muutosten (lisääntyvät helle- ja kylmyysaallot sekä ilman epäpuhtaudet) vaikutuksia lasten terveyteen kouluissa,

arvioida ulkoilman epäpuhtauksien torjuntatoimien, lyhyen tähtäimen toimenpiteet mukaan lukien, vaikutuksia koulujen sisäilman laatuun ja lasten altistumiseen ilman epäpuhtauksille kouluympäristöissä,

laatia asianmukaisia suosituksia sisäilman laadun ongelmien ratkaisemiseksi kouluympäristöissä.

1.4   Vuoden 2009 painopistealueet

1.

Toteutetaan kouluissa mittauksia, joilla saadaan uutta tietoa tärkeimmistä koulujen sisäilman epäpuhtauspitoisuuksista.

2.

Arvioidaan kuljetusliikenteen ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksia kouluympäristöihin.

3.

Arvioidaan sisäilman epäpuhtauksille altistumisesta lapsille aiheutuvia terveysvaikutuksia ja laaditaan suosituksia hengitystiesairauksien torjumiseksi ja vähentämiseksi parantamalla kouluympäristöjen laatua sekä muilla toimenpiteillä.

4.

Määritetään järjestelmällisesti kouluympäristöjen sisäilman epäpuhtauksien lähteiden määrälliset osuudet. Merkittävimpien lähteiden yksilöiminen helpottaisi niiden torjumista. Tässä yhteydessä ensisijainen tavoite on kulutustuotteiden ja rakennusmateriaalien kemiallisiin päästöihin liittyvän tietämyksen lisääminen.

5.

Tutkitaan kouluissa ja eri maantieteellisillä leveysasteilla tavallisesti esiintyvien sisäilman seosten kemiallisten ja biokemiallisten yhteisvaikutusten mekanismeja ja kehitetään tiedonsaantikeinoja, joiden avulla voidaan parantaa tällaisten yhteisvaikutusten lopullisten terveysriskien arviointia.

6.

Kehitetään edellä mainitun perusteella Euroopan koulujen terveellisyyttä koskevat suuntaviivat.

Komissio ja parlamentti ovat aiemmin tukeneet kahta samaan aiheeseen liittyvää hanketta:

Vuonna 2001 komissio tuki hengityselinten terveyteen liittyvää hanketta viiden eurooppalaisen kaupungin kouluissa Italiassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Hankkeen tuloksena todettiin yleisiä ongelmia, kuten huono ilmanvaihto sekä korkeat hiukkas-, homesieni- ja -allergeenipitoisuudet. Hankkeen päätelmissä arvioitiin, että olisi erittäin kannattavaa toteuttaa samanlainen tutkimus, joka kattaisi kaikki jäsenvaltiot. (3)

Vuonna 2008 esiteltiin virallisesti Euroopan parlamentin rahoittama sisäilman kemikaaleille ja mahdollisille terveysriskeille altistumista koskeva pilottihanke. Hankkeessa analysoitiin myös kouluja ja päiväkoteja tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden kaupungeissa. Tärkeimpien tulosten mukaan on tarpeen toteuttaa lisätutkimuksia, jotta voidaan vähentää sisäilman epäpuhtauksien kansanterveydelle aiheuttamaa rasitusta Euroopan unionissa (erityisesti sisätiloissa, joissa lapset viettävät paljon aikaa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa). (4)

Vuonna 2009 päätettiin käytettävissä oleva talousarvio huomioon ottaen, että pilottihankkeen on katettava EU:n jäsenvaltiot laajemmin, erityisesti uudet jäsenvaltiot. Hankkeeseen on tarkoitus sisällyttää myös ehdokasvaltiot sekä Keski- ja Itä-Euroopan maat. Tavoitteena on laatia suuntaviivoja korjaaviksi toimenpiteiksi, jotka kattavat monenlaisia tilanteita Euroopassa.

Pilottihankkeen on rakennuttava aiemmille hankkeille ja saatava aikaan yhteisvaikutuksia alalla käynnissä olevien hankkeiden kanssa (esim. HITEA (5).

2.   RAHOITUSTUEN MUOTO: TARJOUSPYYNTÖ

2.1   Määrärahojen jakautuminen toteutettavien osa-alueiden/toimien kesken (katso alla olevat kohdat)

Kokonaisbudjetti: 4 000 000 euroa. Julkisen tarjouspyynnön tuloksena tehdään yksi kokonaispalvelusopimus.

2.2   Tuettavien toimien odotetut tulokset

Tarjouspyynnön tarkoitus on saada lisää tietoa koulujen sisäilman laadusta, koska lapset, jotka ovat erityisen alttiita saasteille, viettävät suurimman osan ajastaan kouluympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena on myös kerätä tietoa monenlaisista tilanteista, joita voi esiintyä kouluissa eri puolilla Eurooppaa. Tutkimuksessa laaditaan suuntaviivoja erilaisiin tilanteisiin terveellisten kouluympäristöjen luomiseksi.

2.3   Alustava aikataulu

Tarjouskilpailu

Kesäkuun 2009 loppuun mennessä

Valinta ja sopimuksen allekirjoitus

Vuoden 2009 loppuun mennessä


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

8.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/20


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2009/605/YUTP,

hyväksytty 7 päivänä elokuuta 2009,

Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2009/137/YUTP muuttamisesta (1)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 18 artiklan 5 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä helmikuuta 2009 yhteisen toiminnan 2009/137/YUTP (2) Kosovoon nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta.

(2)

Yhteisen toiminnan 2009/137/YUTP 5 artiklan 1 kohdassa säädettiin 645 000 euron rahoitusohjeesta, joka kattaa Euroopan unionin erityisedustajan toimikauden kulut 28 päivään helmikuuta 2010. Tätä rahoitusohjetta olisi korotettava 102 000 eurolla Belgradin koordinointitoimiston tehostamiseen liittyvien menojen kattamiseksi.

(3)

Yhteinen toiminta 2009/137/YUTP olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Korvataan yhteisen toiminnan 2009/137/YUTP 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä maaliskuuta 2009 alkavalle ja 28 päivänä helmikuuta 2010 päättyvälle kaudelle on 747 000 euroa.”.

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BILDT


(1)  Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) mukaisesti.

(2)  EUVL L 46, 17.2.2009, s. 69.