ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.197.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 197

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
29. heinäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 679/2009, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1386/2007 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 680/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 681/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Malesiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 192/2007 liittyvän uuden viejän tarkastelun päättämisestä, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin ottamisesta uudelleen käyttöön ja tämän tuonnin kirjaamisvelvoitteen lopettamisesta

18

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 682/2009, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden välivaiheen osittaisen tarkastelun päättämisestä

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 683/2009, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 684/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 2008/118/EY täytäntöön panemisesta valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevien tietokoneistettujen menettelyjen osalta

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 685/2009, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

65

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/84/EY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta sulfuryylifluoridin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I ( 1 )

67

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/567/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4595)  ( 1 )

70

 

 

2009/568/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pehmopapereille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4596)  ( 1 )

87

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/569/YUTP, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2009, kemiallisten aseiden kieltojärjestön toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

96

 

*

Neuvoston päätös 2009/570/YUTP, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2009, riippumattomasta kansainvälisestä Georgian konfliktin selvitysvaltuuskunnasta tehdyn päätöksen 2008/901/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

108

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/571/YUTP, hyväksytty 27 päivänä heinäkuuta 2009, Georgian kriisiä varten nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

109

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/572/YUTP, hyväksytty 27 päivänä heinäkuuta 2009, Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota (EUMM Georgia) koskevan yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

110

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2009/573/YUTP, hyväksytty 27 päivänä heinäkuuta 2009, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2006/795/YUTP muuttamisesta

111

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 679/2009,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009,

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1386/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 (1) ja erityisesti 70 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1386/2007 otetaan käyttöön eräitä Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön, jäljempänä ’NAFO’, hyväksymiä säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä. Tätä asetusta on sen jälkeen muutettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 538/2008 (2). Lisäksi asetuksen (EY) N:o 1386/2007 ja NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanosääntöjen välillä on havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

(2)

NAFO hyväksyi syyskuussa 2008 pidetyssä 30. vuosikokouksessaan säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteisiinsä useita muutoksia. Muutokset liittyvät pohjakalastusta koskeviin säännöksiin, kalastuskieltoalueisiin merenalaisten vuorten suojelemiseksi, merkintävaatimuksiin sekä satamavaltion toteuttamiin lisätoimenpiteisiin.

(3)

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (3) soveltaminen aloitetaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

(4)

Asetusta (EY) N:o 1386/2007 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1386/2007 seuraavasti:

1.

Lisätään 3 artiklaan kohdat seuraavasti:

”21.

’Pohjakalastustoiminnalla’ tarkoitetaan kalastustoimintaa, jossa pyydykset ovat tai todennäköisesti ovat kosketuksessa merenpohjaan tavanomaisessa kalastustoiminnassa.

22.

’Nykyisillä pohjakalastusalueilla’ tarkoitetaan alueita, joilla pohjakalastustoimintaa on VMS-tietojen ja/tai muun saatavilla olevan maantieteellisen viitetiedon perusteella harjoitettu vähintään kahden vuoden aikana vuosien 1987 ja 2007 välisellä viitekaudella.

23.

’Uusilla pohjakalastusalueilla’ tarkoitetaan muita kuin nykyisiä pohjakalastusalueita, joilla harjoitetaan pohjakalastustoimintaa.”

2.

Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Yhteisön alusten päälliköiden on kirjattava aluksen sijainti 3 kohdan mukaisesti suoritettujen koevetojen aloitus- ja lopetushetkellä.”

3.

Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Muiden kuin tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa mainittujen lajien kohdennettua kalastusta harjoittavat alukset saavat pyytää säänneltyjä lajeja verkoilla, joiden silmäkoko on kyseisissä kohdissa säädettyä silmäkokoa pienempi, edellyttäen, että 4 artiklassa säädettyjä sivusaalista koskevia vaatimuksia noudatetaan.”

4.

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   NAFO-sääntelyalueen ulkopuolella kalastavat yhteisön alukset voivat kuitenkin säilyttää silmäkooltaan pienempiä kuin 7 artiklassa säädettyjä verkkoja edellyttäen, että ne on kiinnitetty tukevasti ja varastoitu eivätkä ne ole välittömästi käyttövalmiita.”

5.

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Katkaravun pyyntiä alueella 3 L koskevat erityissäännökset

Katkaravun pyynnin on tapahduttava alueella 3 L yli 200 metrin syvyydessä.”

6.

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Kalastusrajoitusalueet

1.   Pohjakalastustoiminta on kiellettyä seuraavilla alueilla:

Alue

Koordinaatti 1

Koordinaatti 2

Koordinaatti 3

Koordinaatti 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

47.00.30 W

50.00.30 N

47.00.30 W

Corner

Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

52.00.00 W

35.00.00 N

52.00.00 W

Newfoundland

Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

46.40.00 W

43.29.00 N

46.40.00 W

New England

Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

64.00.00 W

35.00.00 N

64.00.00 W

Fogo

Seamount 1

42.31.33 N

53.23.17 W

42.31.33 N

52.33.37 W

41.55.48 N

53.23.17 W

41.55.48 N

52.33.37 W

Fogo

Seamount 2

41.07.22 N

52.27.49 W

41.07.22 N

51.38.10 W

40.31.37 N

52.27.49 W

40.31.37 N

51.38.10 W

2.   NAFO-alueella 3O, joka määritellään yhdistämällä seuraavat koordinaatit (numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1), kaikenlainen pohjapyydyksillä harjoitettava kalastustoiminta on kielletty:

Koordinaatti nro

Leveysaste

Pituusaste

1

42°53′00″N

51°00′00″W

2

42°52′04″N

51°31′44″W

3

43°24′13″N

51° 58 12″W

4

43°24′20″N

51°58′18″W

5

43°39′38″N

52°13′10″W

6

43°40′59″N

52°27′52″W

7

43°56′19″N

52°39′48″W

8

44°04′53″N

52°58′12″W

9

44°18′38″N

53°06′00″W

10

44°18′36″N

53°24′07″W

11

44°49′59″N

54°30′00″W

12

44°29′55″N

54°30′00″W

13

43°26′59″N

52°55′59″W

14

42°48′00″N

51°41′06″W

15

42°33′02″N

51°00′00″W”

7.

Lisätään luku seuraavasti:

”II a   LUKU

HAAVOITTUVIEN MERIEKOSYSTEEMIEN SUOJELU

12 a artikla

Haavoittuvien meriekosysteemien määrittely

Tätä lukua sovellettaessa ’haavoittuvilla meriekosysteemeillä’ tarkoitetaan

a)

meriekosysteemejä, jotka ovat ainutlaatuisia tai joihin kuuluu harvinaisia lajeja, joiden katoamista ei voitaisi korvata samantapaisilla alueilla tai ekosysteemeillä. Näitä ovat esimerkiksi

i)

paikallisten lajien elinympäristöt;

ii)

harvinaisten vaarantuneiden tai uhanalaisten lajien elinympäristöt, joissa nämä lajit esiintyvät vain tarkkaan rajatuilla alueilla;

iii)

poikastuotantoalueet tai tarkkaan rajatut syönnös-, lisääntymis- tai kutualueet;

b)

meriekosysteemejä, jotka ovat välttämättömiä kalakantojen tai harvinaisten, vaarantuneiden tai uhanalaisten merieliölajien eloonjäämiselle, toiminnalle, kutemiselle/lisääntymiselle tai elpymiselle taikka tietyille elinkaaren vaiheille (esimerkiksi poikastuotanto- tai kasvatusalueet);

c)

meriekosysteemejä, jotka ovat erityisen alttiita ihmisen toiminnasta aiheutuvalle huonontumiselle;

d)

meriekosysteemejä, joissa elää lajipopulaatioita tai -yhteisöjä, joille on ominaista yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista:

i)

hidas kasvuvauhti;

ii)

myöhäinen sukukypsyys;

iii)

alhainen tai ennalta arvaamaton rekrytoituminen; tai

iv)

pitkäikäisyys;

e)

meriekosysteemejä, joille on ominaista paikoittain runsaasti esiintyvien bioottisten ja abioottisten tekijöiden muodostamat monitahoiset fyysiset rakenteet. Tällaisissa ekosysteemeissä tapahtuvat ekologiset prosessit ovat yleensä hyvin riippuvaisia näistä rakenteellisista järjestelmistä. Lisäksi ne ovat yleensä monimuotoisia, mikä riippuu eliöistä, jotka ovat muodostaneet kyseiset rakenteet.

12 b artikla

Merkittävien haittavaikutusten määrittely

Tätä lukua sovellettaessa ’merkittävillä haittavaikutuksilla’ tarkoitetaan sellaisia vaikutuksia, jotka uhkaavat ekosysteemin rakennetta tai toimintaa tavalla, joka

a)

heikentää populaatioiden kykyä uusiutua;

b)

huonontaa elinympäristöjen pitkän aikavälin luonnollista tuotantokykyä; tai

c)

aiheuttaa muutenkin kuin väliaikaisesti lajien runsauden tai elinympäristö- tai yhteisötyyppien merkittävää vähenemistä.

12 c artikla

Haavoittuvien meriekosysteemien indikaattorilajien määrittely

Tätä lukua sovellettaessa ’haavoittuvien meriekosysteemien indikaattorilajeilla’ tarkoitetaan mustakoralleja, viuhkakoralleja, putkivuokkokenttiä, Lophelia-suvun koralleja ja merisulkakenttiä.

12 d artikla

Haavoittuvien meriekosysteemien havaitsemisen määrittely

Tätä lukua sovellettaessa ’haavoittuvien meriekosysteemien havaitsemisella’ tarkoitetaan haavoittuvien meriekosysteemien indikaattorilajien saalista, joka vetokertaa kohden on yli 100 kilogrammaa elävää korallia ja/tai yli 1 000 kilogrammaa eläviä sienieläimiä.

12 e artikla

Pohjakalastustoiminnan arviointi

1.   Jäsenvaltioiden, joiden alukset aikovat harjoittaa pohjakalastustoimintaa NAFO-sääntelyalueella, on suoritettava vuonna 2009 arviointi tämän toiminnan tunnetuista ja ennakoiduista vaikutuksista haavoittuviin meriekosysteemeihin. Jäsenvaltiot voivat sallia pohjakalastustoiminnan ainoastaan, jos arvioinnissa todetaan, että tällaisella toiminnalla ei todennäköisesti ole merkittäviä haittavaikutuksia haavoittuviin meriekosysteemeihin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin toteuttamiseksi jäsenvaltioiden on käytettävä parasta saatavilla olevaa tieteellistä ja teknistä tietoa haavoittuvien meriekosysteemien sijainnista alueilla, joilla jäsenvaltioiden kalastusalukset aikovat toimia. Tämän tiedon on mahdollisuuksien mukaan sisällettävä tieteellistä tietoa, jonka perusteella voidaan arvioida näiden ekosysteemien esiintymistodennäköisyys.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin puitteissa suoritetussa haavoittuviin meriekosysteemeihin kohdistuvien merkittävien haittavaikutusten riskinarvioinnissa on otettava tarpeen mukaan huomioon ne erilaiset olosuhteet, jotka vallitsevat uusilla pohjakalastusalueilla nykyisiin pohjakalastusalueisiin nähden.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu arviointinsa komissiolle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009. Samalla on toimitettava kuvaus lievennystoimenpiteistä, joilla on tarkoitus torjua haavoittuville meriekosysteemeille aiheutuvia merkittäviä haittavaikutuksia. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä NAFOn sihteeristölle.

12 f artikla

Pohjakalastustoiminta uusilla pohjakalastusalueilla

1.   Kaikkea kalastustoimintaa uusilla pohjakalastusalueilla tai sellaisilla pohjapyydyksillä, joita ei ole aiemmin käytetty asianomaisella alueella, pidetään koekalastuksena ja sitä on harjoitettava 2 kohdassa tarkoitetun koekalastusta koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden, joiden alukset aikovat harjoittaa kalastustoimintaa uusilla pohjakalastusalueilla tai sellaisilla pohjapyydyksillä, joita ei ole aiemmin käytetty asianomaisella alueella, on laadittava koekalastuspöytäkirja liitteessä XVI olevia malleja käyttäen.

3.   Koekalastuspöytäkirjaan on sisällyttävä

a)

pyyntisuunnitelma, jossa esitetään kohdelajit, päivämäärät ja alueet. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon aluetta ja pyyntiponnistusta koskevat rajoitukset sen varmistamiseksi, että kalastusta harjoitetaan asteittain ja rajatulla maantieteellisellä alueella;

b)

lievennyssuunnitelma, joka sisältää toimenpiteitä kalastuksen aikana mahdollisesti havaittaville haavoittuville meriekosysteemeille aiheutuvien merkittävien haittavaikutusten torjumiseksi;

c)

saaliin seurantasuunnitelma, johon sisältyy kaikkien pyydystettyjen lajien kirjaaminen ja ilmoittaminen, 100 prosenttia kattava satelliittiseuranta ja 100 prosenttia kattava tarkkailuohjelma. Saaliin kirjaamisen ja ilmoittamisen on oltava riittävän yksityiskohtaista, jotta toiminnasta voidaan tarvittaessa laatia arviointi;

d)

tietojenkeruusuunnitelma haavoittuvien meriekosysteemien tai lajien tunnistamisen helpottamiseksi kalastusalueella.

4   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että koekalastustoimintaan sovelletaan 12 e artiklassa säädettyä arviointimenettelyä.

5.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 2 kohdassa tarkoitettu koekalastuspöytäkirja ja 12 e artiklan 1 kohdassa tarkoitettu arviointi komissiolle, joka toimittaa ne edelleen NAFOn sihteeristölle. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että koekalastustoimintaa ei sallita ennen kuin NAFOn sihteeristö on vastaanottanut kyseiset tiedot.

12 g artikla

Haavoittuvien meriekosysteemien ennakoimaton havaitseminen nykyisillä pohjakalastusalueilla

1.   Jos nykyisillä pohjakalastusalueilla kalastustoimintaa harjoittava alus havaitsee kalastustoimien yhteydessä näyttöä haavoittuvista meriekosysteemeistä, aluksen päällikön on määriteltävä haavoittuvien meriekosysteemien indikaattorilajien osuus saaliista.

2.   Jos kalastustoimen yhteydessä esimerkiksi troolilla, verkoilla tai pitkälläsiimalla saatu haavoittuvien meriekosysteemien indikaattorilajien määrä ylittää 12 d artiklassa määritellyn kynnysmäärän, sovelletaan tämän artiklan 3 ja 4 kohdan säännöksiä.

3.   Aluksen päällikön on ilmoitettava tapauksesta lippujäsenvaltiolle, joka toimittaa tiedon viipymättä komission välityksellä pääsihteerille. Komissio ilmoittaa asiasta välittömästi muille jäsenvaltioille, joilla on kyseisellä alueella toimivia aluksia. Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta välittömästi lippunsa alla purjehtiville kyseisellä alueella toimiville aluksille.

4.   Aluksen päällikön on lopetettava kalastaminen ja siirryttävä vähintään kahden meripeninkulman päähän kalastustoimen/vetokerran päättämispisteestä suuntaan, jossa on pienin mahdollisuus uusiin havaitsemisiin. Päällikkö toimii omaa harkintakykyään ja kaikkia saatavilla olevia tietolähteitä käyttäen.

12 h artikla

Haavoittuvien meriekosysteemien ennakoimaton havaitseminen uusilla pohjakalastusalueilla

1.   Jos uusilla pohjakalastusalueilla kalastustoimintaa harjoittava alus havaitsee kalastustoimien yhteydessä näyttöä haavoittuvista meriekosysteemeistä, aluksen päällikön on määriteltävä haavoittuvien meriekosysteemien indikaattorilajien osuus saaliista. Tarkkailijat tunnistavat korallit, sienieläimet ja muut eliöt alimmalla mahdollisella taksonomisella tasolla.

2.   Jos kalastustoimen yhteydessä esimerkiksi troolilla, verkoilla tai pitkälläsiimalla saatu tällaisten lajien määrä ylittää 12 d artiklassa määritellyn kynnysmäärän, sovelletaan tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä.

3.   Aluksen päällikön on ilmoitettava tapauksesta lippujäsenvaltiolle, joka toimittaa tiedon viipymättä komission välityksellä pääsihteerille. Komissio ilmoittaa asiasta välittömästi muille jäsenvaltioille, joilla on kyseisellä alueella toimivia aluksia. Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta välittömästi lippunsa alla purjehtiville kyseisellä alueella toimiville aluksille.

4.   Tilapäistä kalastuskieltoa sovelletaan NAFOn sopimuspuolen lipun alla purjehtivan aluksen ilmoittaman sijainnin ympäristöön kahden meripeninkulman laajuudelta. Ilmoitettu sijainti on aluksen ilmoittama sijainti, joko kalastustoimen/vetokerran päättämispiste tai muu sijainti, joka vaikuttaa näytön perusteella olevan lähimpänä havaitsemisen tarkkaa sijaintia. Tilapäinen kalastuskielto on voimassa, kunnes NAFOn sihteeristö ilmoittaa, että alue voidaan avata uudelleen.

5.   Aluksen on lopetettava kalastaminen ja siirryttävä vähintään kahden meripeninkulman päähän kalastustoimen/vetokerran päättämispisteestä suuntaan, jossa on pienin mahdollisuus uusiin havaitsemisiin. Päällikkö toimii omaa harkintakykyään ja kaikkia saatavilla olevia tietolähteitä käyttäen.”

8.

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kaikki NAFO-sääntelyalueelta pyydetty jalostettu kala on merkittävä niin, että kukin kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (4) 1 artiklassa tarkoitettu laji ja tuoteryhmä ja katkarapujen osalta pyyntipäivä on tunnistettavissa. Merkinnöissä käytetään mainitun asetuksen liitteessä I olevaa 3-kirjaimista koodia ja tämän asetuksen liitteessä XIV b olevia jalostusastekoodeja.

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikissa alueilta 3 L ja 3 M pyydetyissä katkaravuissa sekä kaikissa suuralueelta 2 ja alueilta 3 K, 3 L, 3 M, 3 N ja 3 O pyydetyissä grönlanninpallaksissa on oltava merkintä, että ne on pyydetty mainituilta alueilta.”

9.

Lisätään 47 artiklaan kohta seuraavasti:

”g)

ilmoitettava tarkastajalle tämän pyynnöstä aluksen sijainti 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti suoritettujen mahdollisten koevetojen aloitus- ja lopetushetkellä.”

10.

Korvataan V luku seuraavasti:

”V   LUKU

JONKIN MUUN SOPIMUSPUOLEN LIPUN ALLA PURJEHTIVIEN ALUSTEN SATAMAVALTIOVALVONTA

62 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä lukua sovelletaan jonkin muun NAFO-sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten NAFO-sääntelyalueella pyytämien sellaisten kalojen tai näistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden jäsenvaltioiden satamissa tapahtuviin purkamisiin ja jälleenlaivaamisiin, joita ei ole aiemmin purettu tai jälleenlaivattu satamassa.

2.   Tätä lukua sovelletaan sen rajoittamatta asetusten (ETY) N:o 2847/93 ja (EY) N:o 1005/2008 soveltamista.

63 artikla

Nimetyt satamat

Jäsenvaltioiden on nimettävä satamat, joihin kalastusaluksilla on pääsy purkamaan tai jälleenlaivaamaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nimeämänsä satamat komissiolle, joka toimittaa näiden satamien luettelot NAFOn sihteeristölle. Luettelon mahdollisista muutoksista on ilmoitettava NAFOn sihteeristöön viimeistään 15 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

63 a artikla

Toimivaltainen viranomainen

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen yhteystahoksi vastaanottamaan ilmoituksia 63 b artiklan mukaisesti sekä vastaanottamaan vahvistuksia ja antamaan lupia 63 c artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän toimivaltaisen viranomaisen nimi ja yhteystiedot. Komissio välittää tiedon NAFOn sihteeristölle.

63 b artikla

Satamaan saapumista koskeva ennakkoilmoitus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 28 e artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa, jotka aikovat saapua satamaan purkamista tai jälleenlaivausta varten, on ilmoitettava siitä tämän asetuksen 63 a artiklassa tarkoitetun satamajäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kolme työpäivää ennen arvioitua saapumisaikaa.

2.   Jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa jonkin toisen määräajan ennakkoilmoituksen tekemiselle ottaen huomioon muun muassa kalavesien ja sen satamien välisen etäisyyden. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle kyseisestä määräajasta. Komissio välittää tiedon NAFOn sihteeristölle.

3.   Ennakkoilmoitukseen on liitettävä seuraavat lomakkeet, joista A osa on asianmukaisesti täytetty seuraavasti:

a)

liitteessä XV olevassa A osassa tarkoitettua lomaketta PSC 1 käytetään silloin, kun alus aikoo purkaa tai jälleenlaivata oman saaliinsa;

b)

liitteessä XV olevassa B osassa tarkoitettua lomaketta PSC 2 käytetään silloin, kun alus aikoo purkaa tai jälleenlaivata jälleenlaivauksen kautta saadun saaliin. Kunkin luovuttavan aluksen osalta on täytettävä erillinen lomake;

c)

molempia lomakkeita PSC 1 ja PSC 2 käytetään silloin, kun kalastusalus aikoo purkaa tai jälleenlaivata sekä oman saaliinsa että jälleenlaivauksen kautta saamansa saaliin.

4.   Alusten päälliköt tai heidän edustajansa voivat peruuttaa ennakkoilmoituksen ilmoittamalla sen sataman, jota he aikovat käyttää, toimivaltaisille viranomaisille asiasta vähintään 24 tuntia ennen ilmoitettua arvioitua satamaan saapumisaikaa. Satamajäsenvaltio voi kuitenkin asettaa jonkin toisen määräajan ilmoituksen tekemiselle. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös alkuperäisestä PSC 1 tai PSC 2 -lomakkeesta, johon on kirjoitettava viistosti ”cancelled” (”mitätöity”).

5.   Satamajäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun ennakkoilmoituksen jäljennös viipymättä kalastusaluksen, joka aikoo purkaa ja/tai jälleenlaivata, NAFOn sopimuspuolena olevalle lippuvaltiolle, ja jos alus on suorittanut jälleenlaivaustoimia, luovuttavien alusten NAFOn sopimuspuolena olevalle lippujäsenvaltiolle.

6.   Ilmoituksen jäljennös on toimitettava myös komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka lähettää sen viipymättä NAFOn sihteeristölle.

63 c artikla

Lupa purkaa aluksesta tai jälleenlaivata

1.   Purkamis- tai jälleenlaivaustoimet voidaan aloittaa vasta kun satamajäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut niihin luvan. Lupa voidaan antaa vasta kun lippujäsenvaltio on palauttamalla 63 b artiklan 5 kohdan mukaisesti toimitetun PSC 1- ja/tai PSC 2 -lomakkeen jäljennöksen, jonka B osa on asianmukaisesti täytetty, vahvistanut, että

a)

kalastusaluksilla, joiden on ilmoitettu pyytäneen kalat, oli riittävä ilmoitetun lajin kiintiö;

b)

aluksella olevat ilmoitetut kalamäärät on asianmukaisesti ilmoitettu lajikohtaisesti ja otettu huomioon mahdollisesti sovellettavia saalis- ja pyyntiponnistusrajoituksia laskettaessa;

c)

kalastusaluksilla, joiden on ilmoitettu pyytäneen kalat, oli lupa kalastaa ilmoitetuilla alueilla; ja

d)

aluksen läsnäolo alueella, jolta saalis on ilmoitettu saaduksi, on tarkistettu VMS-tietojen perusteella.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, satamajäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia saaliin purkamisen kokonaan tai osittain, vaikkei 1 kohdassa tarkoitettua vahvistusta olisikaan saatu. Tällöin kyseiset kalat on pidettävä varastossa toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa. Kalat voidaan vapauttaa myyntiin, ottaa haltuun tai kuljettaa vasta kun 1 kohdassa tarkoitettu vahvistus on saatu, ja toimivaltaiset viranomaiset ovat tarkastaneet sen. Jos vahvistusta ei saada 14 vuorokauden kuluessa purkamisesta, satamajäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi takavarikoida kalat ja menetellä niiden suhteen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Satamajäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava aluksen päällikölle viipymättä, salliiko satamajäsenvaltio purkamisen tai jälleenlaivauksen vai ei, toimittamalla jäljennös PSC 1 ja/tai PSC 2 -lomakkeesta, jonka C osa on asianmukaisesti täytetty. Lomakkeen jäljennös on toimitettava viipymättä myös komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka välittää tiedon NAFOn sihteeristölle.

63 d artikla

Tarkastukset

1.   Jollei elvytyssuunnitelmassa muuta edellytetä, satamajäsenvaltion on tarkastettava vähintään 15 prosenttia tällaisista purkamisista ja jälleenlaivaamisista jokaisena raportointivuonna.

2.   Tarkastukset suorittaa valtuutettu kansallinen tarkastaja, joka esittää aluksen päällikölle valtakirjan ennen tarkastusta.

3.   Satamajäsenvaltio voi kutsua muiden sopimuspuolten tarkastajia seuraamaan omien tarkastajiensa työtä ja tarkkailemaan tässä luvussa tarkoitettujen purkamis- ja jälleenlaivaustoimien tarkastusta.

4.   Tarkastuksissa on seurattava koko purkamista tai jälleenlaivaamista satamassa, ja kansallisen tarkastajan on vähintään

a)

ristiintarkastettava kunkin lajin puretut tai jälleenlaivatut määrät seuraaviin tietoihin nähden:

i)

kalastuspäiväkirjaan merkityt lajikohtaiset määrät

ii)

saalis- ja toimintaraportit, ja

iii)

kaikki ennakkoilmoituksessa annetut saaliita koskevat tiedot (PSC 1 tai PSC 2)

b)

tarkistettava ja kirjattava aluksella purkamisen tai jälleenlaivauksen päätyttyä jäljellä olevat kalamäärät lajeittain;

c)

tarkistettava mahdolliset merellä suoritetuista tarkastuksista saadut tiedot;

d)

tarkistettava kaikki aluksella olevat verkot ja kirjattava silmäkoon määritykset;

e)

tarkistettava kalojen koko vähimmäiskokoa koskevien vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi.

5.   Kansallisten tarkastajien on tehtävä kaikkensa välttääkseen viivyttämästä kalastusalusta turhaan ja varmistettava, että alukselle koituu mahdollisimman vähän häiriötä ja vaivaa ja että kalan laadun heikkenemiseltä vältytään.

6.   Kalastusaluksen päällikön on

a)

toimittava yhteistyössä ja avustettava kyseisten menettelyjen mukaisesti toteutettavassa kalastusaluksen tarkastuksessa, eikä hän saa estää satamavaltion tarkastajia suorittamasta tehtäviään eikä uhkailla näitä tai häiritä näiden tehtävien suorittamista;

b)

päästettävä tarkastajat aluksen kaikkiin osiin, kansille ja sisätiloihin, ja annettava näiden tarkastaa aluksella olevat saaliit, verkot tai muut pyydykset ja annettava kaikki satamavaltion tarkastajan pyytämät tiedot, asiaankuuluvien asiakirjojen jäljennökset mukaan luettuina.

63 e artikla

Vakavat rikkomukset

1.   Seuraavia rikkomuksia pidetään vakavina:

a)

tarkastajien estäminen suorittamasta tehtäviään;

b)

saaliin purkaminen tai jälleenlaivaaminen muussa kuin nimetyssä satamassa;

c)

satamaan saapumisen ennakkoilmoitusta koskevien säännösten noudattamatta jättäminen;

d)

saaliin purkaminen tai jälleenlaivaaminen ilman satamajäsenvaltion lupaa.

2.   Kunkin satamajäsenvaltion on toteutettava sellaista kalastusalusta koskevia täytäntöönpanotoimenpiteitä, jonka on todettu kyseisen valtion lakien mukaisesti syyllistyneen johonkin 1 kohdassa tarkoitetuista vakavista rikkomuksista. Toimenpiteisiin voi sisältyä erityisesti rikkomuksen vakavuudesta riippuen ja kansallisen lainsäädännön asiaa koskevien säännösten mukaisesti

a)

sakkoja;

b)

laittomien pyydysten ja saaliiden takavarikointi;

c)

aluksen vakuustakavarikointi.

63 f artikla

Tarkastuskertomukset

1.   Jokainen tarkastus on dokumentoitava laatimalla liitteessä XII olevan mallin mukainen tarkastuskertomus.

2.   Aluksen päällikkö voi esittää huomautuksia tarkastuskertomuksesta, joka tarkastajan ja päällikön on allekirjoitettava tarkastuksen päätteeksi. Jäljennös tarkastuskertomuksesta on annettava kalastusaluksen päällikölle.

3.   Kustakin tarkastuskertomuksesta on viipymättä toimitettava jäljennös tarkastetun kalastusaluksen lippuvaltiolle ja luovuttavien alusten lippuvaltiolle, jos alus on suorittanut jälleenlaivaustoimia. Jäljennös on toimitettava viipymättä myös komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka välittää tiedon NAFOn sihteeristölle. Tarkastuskertomuksen alkuperäiskappale tai oikeaksi todistettu jäljennös on toimitettava pyynnöstä tarkastetun aluksen lippuvaltiolle.”

11.

Korvataan 68 artikla seuraavasti:

”68 artikla

Satamaan saapuminen

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että muiden kuin sopimuspuolen alusten päälliköt voivat saapua ainoastaan 63 artiklan mukaisesti nimettyyn satamaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1005/2008 soveltamista. Päällikön, joka aikoo saapua nimettyyn satamaan, on annettava satamajäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille saapumista koskeva ilmoitus 63 b artiklan mukaisesti. Satamajäsenvaltion on välitettävä tieto viipymättä aluksen lippuvaltiolle ja komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka toimittaa tiedon viipymättä NAFOn sihteeristölle.

2.   Edellä olevan 63 b ja 63 c artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin. Satamajäsenvaltion on evättävä pääsy satamiinsa aluksilta, jotka eivät ole antaneet 1 kohdassa tarkoitettua ennakkoilmoitusta satamaan saapumisesta ja joiden osalta 63 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettua lippuvaltion vahvistusta ei ole toimitettu.

3.   Purkamisen tai jälleenlaivaamisen kieltävän jäsenvaltion on ilmoitettava päätöksestään asianomaisen aluksen päällikölle.”

12.

Lisätään artikla seuraavasti:

”68 a artikla

Tarkastukset satamassa

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat muun kuin sopimuspuolen jokaisen aluksen, joka saapuu niiden satamaan. Aluksesta ei saa purkaa eikä jälleenlaivata saaliita ennen kuin kyseinen tarkastus on tehty. Tarkastusten on koskettava aluksen asiakirjoja, kalastuspäiväkirjoja, pyydyksiä, aluksella olevaa saalista ja kaikkia muita aluksen toimintaan NAFO-sääntelyalueella liittyviä seikkoja.

2.   Jos toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat, että muun kuin sopimuspuolen aluksella on jotakin NAFOn sääntelemää tai tämän asetuksen liitteessä II tarkoitettua kalakantaa tai kalakantaryhmää, kyseisen jäsenvaltion on kiellettävä saaliiden purkaminen ja/tai jälleenlaivaaminen kyseiseltä alukselta.

3.   Kieltoa ei kuitenkaan sovelleta, jos tarkastetun aluksen päällikkö tai hänen edustajansa todistaa kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että

a)

aluksella olevat lajit on pyydetty NAFO-sääntelyalueen ulkopuolella; tai

b)

aluksella olevat, liitteessä II luetellut lajit on pyydetty NAFOssa vahvistettujen säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

4.   Purkamisen tai jälleenlaivaamisen kieltävän jäsenvaltion on ilmoitettava päätöksestään asianomaisen aluksen päällikölle.

5.   Tarkastus on dokumentoitava täyttämällä vähintään liitteessä XII olevan mallin mukainen tarkastuslomake.

6.   Jäsenvaltioiden satamissa suoritetuista muun kuin sopimuspuolen alusten tarkastusten tuloksista ja mahdollisista jatkotoimista on viipymättä ilmoitettava aluksen lippuvaltiolle ja komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka välittää tiedot edelleen NAFO:n sihteeristölle.”

13.

Kumotaan liitteessä V oleva 3 kohta.

14.

Korvataan liitteessä XII oleva A kohta tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

15.

Lisätään tämän asetuksen liite II liitteeksi XV.

16.

Lisätään tämän asetuksen liite III liitteeksi XVI.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BORG


(1)  EUVL L 318, 5.12.2007, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 538/2008, annettu 29 päivänä toukokuuta 2008, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1386/2007 muuttamisesta (EUVL L 157, 17.6.2008, s. 1).

(3)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(4)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.”


LIITE I

”A.   SATAMATARKASTUSKERTOMUKSEN MALLI

Image

Image

Image


LIITE II

”LIITE XV

SATAMAVALTION VALVONTAILMOITUSLOMAKKEET

Image

Image


LIITE III

”LIITE XVI

UUSILLA KALASTUSALUEILLA, JOILLA PYYDYKSET TODENNÄKÖISESTI OVAT KOSKETUKSESSA MERENPOHJAAN, HARJOITETTAVAA KOEKALASTUSTA KOSKEVAN PÖYTÄKIRJAN MALLI

I   Jäsenvaltion komission välityksellä NAFOn sihteeristölle toimittama ilmoitus aikomuksesta harjoittaa koekalastusta

Pyyntisuunnitelma

Lievennyssuunnitelma

Saalisseuranta

Tietojen keruu

kohdelaji

toimenpiteet haavoittuville meriekosysteemeille aiheutuvien merkittävien haittavaikutusten torjumiseksi

aluksella olevien lajien tunnistaminen ja kirjaaminen alimmalla mahdollisella taksonomisella tasolla

tiedot kerätään ja toimitetaan vakioidussa muodossa

kalastustoimien päivämäärät

 

satelliittiseuranta 100 %

 

pyyntialueen kuvaus

 

tarkkailuohjelma 100 %

 

ennakoitu pyyntiponnistus

 

 

 

käytettävä(t) pohjapyydys-tyyppi(-tyypit)

 

 

 

II   Jäsenvaltion komission välityksellä NAFOn sihteeristölle toimittama kalastusmatkaa koskeva raportti

Ennakkoilmoitus aikomuksesta harjoittaa koekalastusta (1)

Aluksen nimi:

Aluksen lippuvaltio:

Koekalastustoimien ennakoitu sijaintipaikka (ennakoidut sijaintipaikat) (leveys- ja pituusasteet):

Koekalastustoimien arvioidut ajankohdat (pvm):

Onko lähialueilla harjoitettu aiemmin kalastusta? (jos on, mainitkaa tiedon lähde):

Syvyydet, joihin koekalastustoiminnan aikana oletettavasti päästään:

Onko koekalastusalueesta olemassa luontotyyppikarttoja? (jos on, mainitkaa lähde):

Onko mahdollisesti haavoittuvien lajien tunnistamiseksi saatavilla taksonomisia määrityskaavoja? (jos on, mainitkaa lähde):

Tunnetut haavoittuvat meriekosysteemit (2) kalastustoiminnan sijaintipaikoilla:

Lieventävät toimenpiteet haavoittuville meriekosysteemeille aiheutuvien merkittävien haittavaikutusten torjumiseksi:

Onko koekalastusalueesta olemassa syvyystietokarttoja? (jos on, mainitkaa lähde):

Onko koekalastusalueesta olemassa tieteellistä kalastustietoa? (jos on, mainitkaa lähde):

Kalastustoimien kohteena olevat lajit:

Pyydystyypit (täsmentäkää), joita ehdotetaan käytettäväksi kullakin alueella (leveys- ja pituusasteet):

III   Jäsenvaltion NAFOn tieteelliselle neuvostolle toimittama koekalastusmatkaa  (3) koskeva raportti

Aluksen nimi:

Aluksen lippuvaltio:

Kalastustoimien sijaintipaikka (sijaintipaikat) (leveys- ja pituusaste):

Kalastustoimien päivämäärät:

Kalastuksen aikana saavutetut syvyydet (erikseen kutakin laskukertaa kohden, myös leveys- ja pituusasteet):

Kalastusaika (tuntia) kutakin aluetta kohden yhteensä (erikseen kutakin laskukertaa kohden, myös leveys- ja pituusaste):

Kullakin alueella (leveys- ja pituusasteet) käytetyt pyydystyypit (täsmentäkää):

Havaitut haavoittuvat meriekosysteemit (4) (erikseen kutakin laskukertaa kohden, myös leveys- ja pituusaste):

Toteutetut lieventävät toimenpiteet haavoittuville meriekosysteemeille aiheutuvien merkittävien haittavaikutusten torjumiseksi:

Alukselle otettujen eliöiden luettelo (saaliit ja sivusaaliit; tunnistaminen alimmalla mahdollisella taksonomisella tasolla):

Alukselle otettujen mahdollisesti haavoittuvien indikaattorilajien (5) luettelo sijaintipaikan mukaan (leveys- ja pituusaste):

Biologisen näytteen ottoa varten alukselle otetut eliöt (esim. pituus, paino, sukupuoli, ikä):

Huom. Tiedot olisi toimitettava vakioituja, esim. tieteellisissä tarkkailijaohjelmissa hyväksyttyjä määrittelyjä noudattaen.


(1)  Koekalastuksella tarkoitetaan kaikkea pohjakalastustoimintaa uusilla alueilla tai sellaisilla pohjapyydyksillä, joita ei ole aiemmin käytetty asianomaisella alueella.

(2)  Viitataan FAOn kansainvälisiin suuntaviivoihin valtamerillä harjoitettavan syvänmeren kalastuksen hallinnoinnista.

(3)  Koekalastuksella tarkoitetaan kaikkea pohjakalastustoimintaa uusilla alueilla tai sellaisilla pohjapyydyksillä, joita ei ole aiemmin käytetty asianomaisella alueella.

(4)  Viitataan FAOn kansainvälisiin suuntaviivoihin valtamerillä harjoitettavan syvänmeren kalastuksen hallinnoinnista.

(5)  Viitataan valtamerillä harjoitettavan syvänmerenkalastuksen hallinnointia koskevien FAOn kansainvälisten suuntaviivojen liitteeseen 1.”


29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/17


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 680/2009,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2008/652/YUTP (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 (2) muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1110/2008 (3) on asetettu yhteisen kannan 2008/652/YUTP mukaisia uusia rajoittavia toimia ja erityisesti ennakkoilmoitusvelvoite tiettyjen Iraniin suuntautuvien ja Iranista lähtevien toimitusten osalta.

(2)

Teknisistä syistä mahdollistettiin siirtymäaikana sovellettavat poikkeukset kyseisen ennakkoilmoitusvelvoitteen täytäntöönpanosääntöihin. Koska tämän toimenpiteen täytäntöönpanosääntöjen monimutkaisuus on johtanut ennakoimattomiin viivästyksiin toimenpiteen täytäntöönpanossa, siirtymäaikaa olisi pidennettävä 31 päivään joulukuuta 2010.

(3)

Asetusta (EY) N:o 423/2007 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 423/2007 4 a artiklan neljäs ja viides kohta seuraavasti:

”Tuontia ja vientiä koskevat yleisilmoitukset ja tässä artiklassa tarkoitetut vaadittavat lisätiedot voidaan toimittaa 31 päivään joulukuuta 2010 saakka kirjallisina käyttäen kauppa-, satama- tai kuljetustietoja, edellyttäen, että ne sisältävät tarvittavat yksityiskohdat.

Tässä artiklassa tarkoitetut vaadittavat lisätiedot on 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen toimitettava joko kirjallisina tai käyttäen tarvittaessa tuontia ja vientiä koskevia yleisilmoituksia.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BILDT


(1)  EUVL L 213, 8.8.2008, s. 58.

(2)  EUVL L 103, 20.4.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 300, 11.11.2008, s. 1.


29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/18


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 681/2009,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Malesiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 192/2007 liittyvän uuden viejän tarkastelun päättämisestä, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin ottamisesta uudelleen käyttöön ja tämän tuonnin kirjaamisvelvoitteen lopettamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Neuvosto otti toimenpiteiden päättymistä koskevan tutkimuksen jälkeen asetuksella (EY) N:o 192/2007 (2) käyttöön lopulliset polkumyyntitullit muun muassa Malesiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin, jäljempänä ’PET’, yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa. Voimassa olevat toimenpiteet muodostuvat 160,1 euron suuruisesta tullista tonnia kohti, lukuun ottamatta erikseen mainittuja yrityksiä, joihin sovelletaan yksilöllisiä tulleja. Kyseisellä asetuksella otettiin käyttöön polkumyyntitullit myös Intiasta, Indonesiasta, Korean tasavallasta ja Taiwanista peräisin olevan PET:n tuonnissa. Alkuperäiset toimenpiteet otettiin käyttöön tutkimuksen jälkeen, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’, asetuksella (EY) N:o 2604/2000 (3).

B.   NYKYINEN MENETTELY

1.   Tarkastelupyyntö

(2)

Komissio vastaanotti myöhemmin Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD:ltä, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, asetukseen (EY) N:o 192/2007 liittyvän uuden viejän tarkastelun vireillepanoa koskevan pyynnön perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Pyynnön esittäjä väitti, että se ei vienyt tietynlaista PET:tä yhteisöön polkumyyntitoimenpiteiden perustana olleena tutkimusajanjaksona eli 1 päivän lokakuuta 1998 ja 30 päivän syyskuuta 1999 välisenä aikana, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimusajanjakso’, ja että se ei ole etuyhteydessä mihinkään tietynlaista PET:n vientiä harjoittavaan tuottajaan, johon sovelletaan edellä mainittuja polkumyyntitoimenpiteitä. Pyynnön esittäjä väitti lisäksi, että se aloitti PET:n viennin yhteisöön alkuperäisen tutkimusajanjakson loputtua.

2.   Uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepano

(3)

Komissio tutki pyynnön esittäjän toimittaman alustavan näytön ja katsoi sen riittäväksi perusteeksi panna vireille perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukainen tarkastelu. Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa ja annettuaan kyseiselle yhteisön tuotannonalalle tilaisuuden esittää huomautuksia komissio pani vireille asetukseen (EY) N:o 192/2007 liittyvän, pyynnön esittäjää koskevan tarkastelun asetuksella (EY) N:o 1082/2008 (4).

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1082/2008 2 artiklalla kumottiin asetuksella (EY) N:o 192/2007 pyynnön esittäjän tuottaman ja yhteisöön myymän tietynlaisen PET:n tuonnissa käyttöön otettu 160,1 euron polkumyyntitulli tonnia kohti. Samalla tulliviranomaisia kehotettiin perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tällaisen tuonnin kirjaamiseksi.

3.   Tarkasteltavana oleva tuote

(5)

Tässä tarkastelussa tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa eli polyeteenitereftalaatti, jonka viskositeettiluku on ISO-standardin 1628-5 mukaan vähintään 78 ml/g ja joka kuuluu CN-koodiin 3907 60 20.

4.   Asianomaiset osapuolet

(6)

Komissio ilmoitti tarkastelun vireillepanosta virallisesti pyynnön esittäjälle, yhteisön tuotannonalalle ja viejämaan edustajille. Asiaan liittyville osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja tulla kuulluiksi.

(7)

Komissio lähetti pyynnön esittäjälle kyselylomakkeen, jonka tämä palautti asetetussa määräajassa. Komissio pyrki tarkistamaan kaikki polkumyynnin määrittelemisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot, ja pyynnön esittäjän toimitiloihin tehtiin tarkastuskäynti.

5.   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(8)

Uuden viejän tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso kattoi 1 päivän lokakuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 välisen ajanjakson.

C.   UUDEN VIEJÄN TARKASTELUA KOSKEVAN PYYNNÖN PERUUTUS

(9)

Pyynnön esittäjä peruutti virallisesti 22 päivänä huhtikuuta 2009 päivätyllä, komissiolle osoitetulla kirjeellä uuden viejän tarkastelua koskevan pyyntönsä esittämättä mitään erityistä perustetta.

(10)

Tämän vuoksi komissio ei voinut vahvistaa pyynnön esittäjän yksilöllistä polkumyyntimarginaalia ja -tullia. Näin ollen pääteltiin, että Malesiasta peräisin olevan, Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD -yrityksen tuottaman ja yhteisöön vientiä varten myymän, CN-koodiin 3907 60 20 luokiteltavan polyeteenitereftalaatin, jonka viskositeettiluku on ISO-standardin 1628-5 mukaisesti vähintään 78 ml/g, tuonnissa yhteisöön olisi sovellettava koko maata koskevaa, ”kaikkiin muihin yrityksiin” Malesiassa sovellettavaa tullia (160,1 euroa tonnia kohti), joka otettiin käyttöön asetuksella (EY) N:o 192/2007, ja että kyseinen tulli olisi otettava käyttöön uudelleen.

D.   POLKUMYYNTITULLIN TAANNEHTIVA KANTAMINEN

(11)

Edellä esitettyjen päätelmien perusteella Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD -yritykseen sovellettava polkumyyntitulli kannetaan taannehtivasti tarkastelun vireillepanopäivästä lähtien tarkasteltavana olevan tuotteen sen tuonnin osalta, joka oli velvoitettu kirjattavaksi asetuksen (EY) N:o 1082/2008 3 artiklan mukaisesti.

E.   TOIMENPITEISTÄ ILMOITTAMINEN JA NIIDEN VOIMASSAOLOAIKA

(12)

Pyynnön esittäjälle ja muille osapuolille, joita asia koskee, ilmoitettiin niistä olennaisista seikoista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella mm. Malesiasta peräisin olevan ja Eastman Chemical Malaysia SDN.BHD -yrityksen tuottaman ja yhteisöön vientiä varten myymän tietynlaisen PET:n tuontiin sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa uudelleen ja tämän tullin taannehtivaa perimistä kirjaamisvelvoitteen alaisesta tuonnista. Niiden huomautuksia tarkasteltiin ja ne otettiin soveltuvin osin huomioon.

(13)

Tämä tarkastelu ei muuta päivää, jona asetuksella (EY) N:o 192/2004 käyttöön otettujen toimenpiteiden voimassaolon on perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaan määrä päättyä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Päätetään asetuksella (EY) N:o 1082/2008 vireille pantu uuden viejän tarkastelu ja otetaan käyttöön uudelleen asetuksen (EY) N:o 192/2007 1 artiklan mukaisesti ”kaikkiin muihin yrityksiin” Malesiassa sovellettava polkumyyntitulli asetuksen (EY) N:o 1082/2008 1 artiklassa mainitussa tuonnissa.

2.   Polkumyyntitulli, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 192/2007 1 artiklan mukaisesti ”kaikkiin muihin yrityksiin” Malesiassa, kannetaan 6 päivästä marraskuuta 2008 lukien tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa, joka on kirjattu asetuksen (EY) N:o 1082/2008 3 artiklan nojalla.

3.   Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan asetuksen (EY) N:o 1082/2008 3 artiklan nojalla tapahtuva tuonnin kirjaaminen.

4.   Tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BILDT


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 59, 27.2.2007, s. 1.

(3)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 21.

(4)  EUVL L 296, 5.11.2008, s. 5.


29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/20


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 682/2009,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009,

tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden välivaiheen osittaisen tarkastelun päättämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti syyskuussa 2006 asetuksella (EY) N:o 1425/2006 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin, jota sovelletaan tiettyjen muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuontiin. Asetusta on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 189/2009 (3). Voimassa olevat tullit vaihtelevat 4,3 prosentista 12,8 prosenttiin yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien kahdeksan yrityksen kohdalla. Yhteistyössä toimineiden mutta yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuulumattomien yritysten tulli on 8,4 prosenttia ja jäännöstulli 28,8 prosenttia.

2.   Tarkastelua koskeva pyyntö

(2)

Komissio sai 25 päivänä maaliskuuta 2008 perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön yhdeltä tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien vientiä harjoittavalta tuottajalta.

(3)

Pyynnön esitti CeDo Shanghai Limited, jäljempänä ’CeDo Shanghai’ tai ’pyynnön esittäjä’.

(4)

Pyynnön esittäjä väitti muun muassa, että sen tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien yhteisöön suuntautuvan viennin myyntihinnat olivat nousseet merkittävästi ja huomattavasti enemmän kuin pyynnön esittäjän tuotantokustannuksiin Kiinan kansantasavallassa perustuva laskennallinen normaaliarvo ja että tämä oli johtanut polkumyynnin vähentymiseen tai häviämiseen. Polkumyynnin vaikutusten tasaaminen ei näin ollen enää edellytä nykyisen tasoisen, aiemmin määritettyyn polkumyynnin tasoon perustuvan toimenpiteen soveltamista.

3.   Menettelyn aloittaminen

(5)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että oli olemassa riittävä näyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, sekä julkaisi Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4) ilmoituksen osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti; tarkastelu rajattiin koskemaan polkumyyntiä CeDo Shanghain osalta.

(6)

Polkumyyntiä koskeva tutkimus kattoi 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisen ajanjakson.

(7)

Komissio ilmoitti pyynnön esittäjälle sekä yhteisön tuotannonalan ja viejämaan edustajille virallisesti tarkastelun vireillepanosta. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE

(8)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin asetuksessa (EY) N:o 1425/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, määritelty eli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat muovisäkit, -kassit ja -pussit, jotka sisältävät polyeteeniä vähintään 20 prosenttia painostaan ja joiden paksuus on enintään 100 mikrometriä ja jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ja ex 3923 29 90 (Taric-koodit 3923210020, 3923291020 ja 3923299020).

C.   PYYNNÖN PERUUTTAMINEN JA MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

(9)

CeDo Shanghai peruutti komissiolle osoittamallaan, 24 päivänä maaliskuuta 2009 päivätyllä kirjeellä virallisesti pyyntönsä, joka koski tiettyjen muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanoa.

(10)

Tarkasteltiin sitä, olisiko perusteltua jatkaa tutkimusta omasta aloitteesta. Komissio katsoi, että tutkimuksen päättäminen ei vaikuttanut voimassa olevaan polkumyynnin vastaiseen toimenpiteeseen ja olisi yhteisön edun mukaista. Tästä syystä tutkimus olisi päätettävä.

(11)

Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin aikeesta päättää tutkimus ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Päätökseen vaikuttavia huomautuksia ei kuitenkaan esitetty.

(12)

Näin ollen katsotaan, että tiettyjen muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuontia koskeva tarkastelu olisi päätettävä ilman, että voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä muutetaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Päätetään asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti vireille pantu tiettyjen muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittainen välivaiheen tarkastelu muuttamatta voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BILDT


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 270, 29.9.2006, s. 4.

(3)  EUVL L 67, 12.3.2009, s. 5.

(4)  EUVL C 176, 11.7.2008, s. 9.


29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 683/2009,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

99,3

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

98,0

ZZ

98,0

0805 50 10

AR

62,4

UY

54,8

ZA

64,3

ZZ

60,5

0806 10 10

EG

156,7

MA

167,9

TR

113,8

US

141,6

ZA

127,0

ZZ

141,4

0808 10 80

AR

82,3

BR

85,5

CL

85,9

CN

97,1

NZ

86,0

US

105,4

ZA

88,6

ZZ

90,1

0808 20 50

AR

111,9

CL

75,5

TR

146,4

ZA

112,4

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

156,4

ZZ

156,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

265,4

US

270,6

ZZ

286,7

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

58,0

ZZ

58,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 684/2009,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009,

neuvoston direktiivin 2008/118/EY täytäntöön panemisesta valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevien tietokoneistettujen menettelyjen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/118/EY (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valmisteverojen alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomat siirrot on tehtävä direktiivin 2008/18/EY 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä hallinnollista asiakirjaa ja valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1152/2003/EY (2) käyttöön otettua tietokoneistettua järjestelmää käyttäen.

(2)

Koska tietokoneistetun järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa, että valmisteverojen alaisten tuotteiden väliaikaisesti verottomia siirtoja voidaan seurata ja valvoa, on tarpeen vahvistaa tällaisissa siirroissa käytettävien sähköisten sanomien rakenne ja sisältö.

(3)

Erityisesti koska siirrot tehdään käyttäen sähköistä hallinnollista asiakirjaa, sen muodostavien sanomien rakenne ja sisältö olisi vahvistettava. On myös tarpeen määrittää vastaanotto- ja vientiraportin muodostavien sanomien rakenne ja sisältö.

(4)

Direktiivin 2008/18/EY mukaan sähköinen hallinnollinen asiakirja voidaan peruuttaa, tuotteiden määräpaikka muuttaa ja valmisteveron alaisten tuotteiden siirrot jakaa. Sen vuoksi on tarpeen määrittää sähköisen hallinnollisen asiakirjan peruuttamista, määräpaikan muuttamista ja siirron jakamista koskevien sanomien rakenne ja sisältö sekä vahvistaa säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan tällaista peruuttamista, määräpaikan muuttamista ja jakamista koskevien sanomien vaihtoon.

(5)

On tarpeen vahvistaa rakenne direktiivin 2008/118/EY 26 ja 27 artiklassa tarkoitetuille paperille laadittaville asiakirjoille, joita käytetään, kun tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytettävissä.

(6)

Koska tässä asetuksessa vahvistettavilla säännöillä korvataan väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasiakirjasta 11 päivänä syyskuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2719/92 (3) vahvistetut säännöt, mainittu asetus olisi kumottava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat valmisteverokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään toimenpiteet, jotka koskevat

a)

direktiivin 2008/118/EY 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tietokoneistettua järjestelmää käyttäen vaihdettavien sähköisten sanomien rakennetta ja sisältöä mainitun direktiivin 21–25 artiklaa sovellettaessa;

b)

a alakohdassa tarkoitettuja sanomia vaihdettaessa noudatettavia sääntöjä ja menettelyjä;

c)

direktiivin 2008/118/EY 26 ja 27 artiklassa tarkoitettujen paperille laadittujen asiakirjojen rakennetta.

2 artikla

Tietokoneistettua järjestelmää käyttäen vaihdettavia sanomia koskevat velvoitteet

Direktiivin 2008/118/EY 21–25 artiklaa sovellettaessa vaihdettavien sanomien rakenteen ja sisällön on oltava tämän asetuksen liitteen I mukaiset. Jos sanomien tietokenttien täyttämiseksi tarvitaan koodeja, liitteessä II lueteltuja koodeja on käytettävä.

3 artikla

Muodollisuudet ennen valmisteveron alaisten tuotteiden siirron aloittamista

1.   Direktiivin 2008/118/EY 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavan sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen ja sellaisen sähköisen hallinnollisen asiakirjan, jolle on mainitun direktiivin 21 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti annettu hallinnollinen viitekoodi, on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 1 vahvistettujen vaatimusten mukaiset.

2.   Sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos on toimitettava aikaisintaan seitsemän päivää ennen kyseisessä asiakirjassa mainittua asianomaisten valmistusveron alaisten tuotteiden lähtöpäivää.

4 artikla

Sähköisen hallinnollisen asiakirjan peruuttaminen

1.   Lähettäjän, joka haluaa peruuttaa sähköisen hallinnollisen asiakirjan direktiivin 2008/118/EY 21 artiklan 7 kohdan mukaisesti, on täytettävä peruutussanomaluonnoksen kentät ja toimitettava se lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Peruutussanomaluonnoksen on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistettujen vaatimusten mukainen.

2.   Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä sähköinen tarkastus peruutussanomaluonnoksessa oleville tiedoille.

Jos tiedot ovat oikein, mainittujen viranomaisten on lisättävä peruutussanomaan hyväksymispäivä ja -aika, ilmoitettava kyseiset tiedot lähettäjälle ja toimitettava peruutussanoma edelleen määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Jos tiedot eivät ole oikein, lähettäjälle on ilmoitettava asiasta viipymättä.

3.   Kun määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet peruutussanoman, niiden on toimitettava se edelleen vastaanottajalle, jos vastaanottaja on valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja.

5 artikla

Valmisteveron alaisten tuotteiden siirron määräpaikan muutosta koskevat sanomat

1.   Lähettäjän, joka haluaa muuttaa määräpaikkaa direktiivin 2008/118/EY 21 artiklan 8 kohdan mukaisesti tai täydentää määräpaikan mainitun direktiivin 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on täytettävä määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen kentät ja toimitettava se lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 3 vahvistettujen vaatimusten mukainen.

2.   Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä sähköinen tarkastus määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksessa oleville tiedoille.

Jos tiedot ovat oikein, lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on

a)

lisättävä määräpaikan muutosta koskevaan sanomaan hyväksymispäivä ja -aika sekä versionumero ja ilmoitettava siitä lähettäjälle;

b)

päivitettävä alkuperäinen sähköinen hallinnollinen asiakirja määräpaikan muutosta koskevaan sanomaan sisältyvien tietojen mukaisesti.

Jos määräjäsenvaltio tai vastaanottaja muuttuu päivityksen vuoksi, direktiivin 2008/118/EY 21 artiklan 4 ja 5 kohtaa on sovellettava tällaiseen päivitettyyn sähköiseen hallinnolliseen asiakirjaan.

3.   Jos määräjäsenvaltio muuttuu 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun päivityksen vuoksi, lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava määräpaikan muutosta koskeva sanoma edelleen alkuperäisessä sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa mainitun määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Jälkimmäisten viranomaisten on ilmoitettava alkuperäisessä sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa mainitulle vastaanottajalle määräpaikan muutoksesta käyttäen liitteessä I olevassa taulukossa 4 vahvistettujen vaatimusten mukaista ”määräpaikan muutosta koskevaa ilmoitusta”.

4.   Jos sähköisen hallinnollisen asiakirjan tietoryhmässä 7 mainittu luovutuspaikka muuttuu 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun päivityksen vuoksi, mutta määräjäsenvaltio ja vastaanottaja eivät muutu, lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava määräpaikan muutosta koskeva sanoma edelleen alkuperäisessä sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa mainittavan määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Jälkimmäisten viranomaisten on toimitettava määräpaikan muutosta koskeva sanoma edelleen vastaanottajalle.

5.   Jos määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen tiedot eivät ole oikein, lähettäjälle on ilmoitettava asiasta viipymättä.

6.   Jos sähköisen hallinnollisen asiakirjan päivitykseen sisältyy uusi vastaanottaja samassa määräjäsenvaltiossa kuin alkuperäisessä sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa mainittu vastaanottaja, mainitun jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava alkuperäisessä sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa mainitulle vastaanottajalle määräpaikan muutoksesta käyttäen liitteessä I olevassa taulukossa 4 vahvistettujen vaatimusten mukaista ”määräpaikan muutosta koskevaa ilmoitusta”.

6 artikla

Valmistusveron alaisten tuotteiden siirron jakamista koskevat sanomat

1.   Lähettäjän, joka haluaa jakaa valmistusveron alaisten tuotteiden siirron direktiivin 2008/118/EY 23 artiklan mukaisesti, on täytettävä jakamissanomaluonnoksen kentät kunkin määräpaikan osalta ja toimitettava se lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Jakamissanomaluonnoksen on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 5 vahvistettujen vaatimusten mukaisen.

2.   Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä sähköinen tarkastus jakamissanomaluonnoksessa oleville tiedoille.

Jos tiedot ovat oikein, lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on

a)

laadittava kustakin määräpaikasta uusi sähköinen hallinnollinen asiakirja, joka korvaa alkuperäisen sähköisen hallinnollisen asiakirjan;

b)

laadittava alkuperäiselle sähköiselle hallinnolliselle asiakirjalle ”jakamisilmoitus”, jonka on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 4 vahvistettujen vaatimusten mukainen;

c)

lähetettävä jakamisilmoitus lähettäjälle ja alkuperäisessä sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa mainitun määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Direktiivin 2008/118/EY 21 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa sekä 21 artiklan 4, 5 ja 6 kohtaa sovelletaan kaikkiin a alakohdassa tarkoitettuihin uusiin sähköisiin hallinnollisiin asiakirjoihin.

3.   Alkuperäisessä sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa mainitun määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava jakamisilmoitus edelleen alkuperäisessä sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa mainitulle vastaanottajalle, jos vastaanottaja on valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja.

4.   Jos jakamissanomaluonnoksen tiedot eivät ole oikein, lähettäjälle on ilmoitettava asiasta viipymättä.

7 artikla

Valmisteveron alaisten tuotteiden siirron lopussa suoritettavat muodollisuudet

Direktiivin 2008/118/EY 24 artiklan mukaisesti toimitettavan vastaanottoraportin ja mainitun direktiivin 25 artiklan mukaisesti toimitettavan vientiraportin on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 6 vahvistettujen vaatimusten mukaiset.

8 artikla

Korvaavat menettelyt

1.   Direktiivin 2008/118/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun paperille laaditun asiakirjan otsikkona on oltava ”Valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisesti verottomien siirtojen saateasiakirjan korvaava asiakirja”. Vaadittavat tiedot on ilmaistava tietoalkioina samalla tavalla kuin sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa. Kaikki tietoalkiot sekä tietoryhmät ja niiden alaryhmät, joihin tietoalkiot kuuluvat, on yksilöitävä tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 1 sarakkeisiin A ja B merkityillä numeroilla ja kirjaimilla.

2.   Direktiivin 2008/118/EY 26 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka lähettäjä ilmoittaa lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, on ilmaistava tietoalkioina samalla tavalla kuin joko määräpaikan muutosta koskevassa sanomassa tai jakamissanomassa riippuen siitä, kummasta on kyse. Kaikki tietoalkiot sekä tietoryhmät ja niiden alaryhmät, joihin tietoalkiot kuuluvat, on yksilöitävä tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 3 tai 5 sarakkeisiin A ja B merkityillä numeroilla ja kirjaimilla riippuen siitä, kummasta sanomasta on kyse.

3.   Direktiivin 2008/118/EY 27 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen paperille laadittujen asiakirjojen otsikkona on oltava ”Valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisesti verottomien siirtojen vastaanottoraportin/vientiraportin korvaava raportti”. Vaadittavat tiedot on ilmaistava tietoalkioina samalla tavalla kuin joko vastaanottoraportissa tai vientiraportissa riippuen siitä, kummasta on kyse. Kaikki tietoalkiot, sekä tietoryhmät ja niiden alaryhmät, joihin tietoalkiot kuuluvat, on tunnistettava tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon 6 sarakkeisiin A ja B merkityillä numeroilla ja kirjaimilla.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2719/92 1 päivästä huhtikuuta 2010. Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen direktiivin 2008/118/EY 46 artiklassa tarkoitettuihin siirtoihin.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2010 lukuun ottamatta 6 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 5.

(3)  EYVL L 276, 19.9.1992, s. 1.


LIITE I

VALMISTEVERON ALAISTEN TUOTTEIDEN VÄLIAIKAISESTI VEROTTOMISSA SIIRROISSA KÄYTETTÄVÄT SÄHKÖISET SANOMAT

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

1)

Direktiivin 2008/118/EY 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tietokoneistetussa järjestelmässä käytettävien sähköisten sanomien tietoalkiot on jäsennetty tietoryhmiksi ja tarvittaessa niiden alaryhmiksi. Tietoja ja niiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään taulukoissa 1–6, joiden

a)

sarakkeessa A on kullekin tietoryhmälle ja alaryhmälle annettu numeerinen koodi (numero); kunkin alaryhmän järjestysnumero pohjautuu siihen tietoryhmään (alaryhmään), josta se muodostaa osan (esimerkki: jos tietoryhmän numero on 1, yhdellä sen alaryhmistä on numero 1.1 ja yhdellä tämän alaryhmän alaryhmistä on numero 1.1.1);

b)

sarakkeessa B on kullekin tietoryhmän (alaryhmän) tietoalkiolle annettu aakkosellinen koodi (kirjain);

c)

sarakkeessa C on tietoryhmän (alaryhmän) tai tietoalkion tunnistetiedot;

d)

sarakkeessa D on kunkin tietoryhmän (alaryhmän) tai tietoalkion osalta merkintä, joka ilmaisee, onko kyseessä oleva tieto

”R” (pakollinen), jolloin tieto on pakko antaa. Jos tietoryhmä (alaryhmä) on ”O” (vapaaehtoinen) tai ”C” (ehdollinen), kyseisen ryhmän tietoalkiot voivat silti olla ”R” (pakollisia), kun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet, että kyseisen tietoryhmän (alaryhmän) asianomaiset tiedot on merkittävä, tai kun sovelletaan ehdollisuutta;

”O” (vapaaehtoinen), jolloin sanoman toimittaja (lähettäjä tai vastaanottaja) voi vapaavalintaisesti lisätä tämän tiedon, paitsi jos jäsenvaltio on määrännyt, että tiedon merkintä on pakollinen joillekin tietoryhmille (alaryhmille) tai tietoalkioille sarakkeessa E olevien vaatimusten mukaisesti;

”C” (ehdollinen), jolloin tietoryhmän (alaryhmän) tai tietoalkion käyttö riippuu saman sanoman muista tietoryhmistä (alaryhmistä) tai tietoalkioista;

”D” (riippuvainen), jolloin tietoryhmän (alaryhmän) tai tietoalkion käyttö riippuu sarakkeisiin E ja F merkitystä edellytyksestä, jota ei voida tarkastaa tietokoneistettua järjestelmää käyttäen;

e)

sarakkeessa E mainitaan sellaisia tietoja koskeva yksi tai useampi edellytys, joiden merkitseminen on ehdollista, täsmennetään vapaaehtoisten ja riippuvaisten tietojen käyttöä ja ilmoitetaan, mitä tietoja toimivaltaisten viranomaisten on annettava;

f)

sarakkeessa F on tarvittaessa ohjeita sanoman täyttämisestä;

g)

sarakkeessa G on

eräiden tietoryhmien (alaryhmien) kohdalla numero ja sen jäljessä oleva merkki ”x”, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa tietoryhmä (alaryhmä) voidaan toistaa sanomassa (oletusarvo = 1), ja

tiedon tyyppiä ja pituutta ilmaisevat merkinnät kunkin tietoalkion kohdalla, lukuun ottamatta sellaisia tietoalkioita, jotka ilmaisevat aikaa ja/tai päivämäärää. Tietotyyppien koodit ovat seuraavat:

a aakkosellinen

n numeerinen

an aakkosnumeerinen.

Koodia seuraava numero ilmaisee asianomaisen tietoalkion sallitun pituuden. Mahdolliset kaksi pistettä ennen pituustunnistetta tarkoittavat, ettei tiedolla ole kiinteää pituutta, mutta numeromäärällä voi olla pituustunnisteessa määritelty yläraja. Pilkku tietojen pituudessa tarkoittaa, että määritteessä voi olla desimaaleja, pilkkua edeltävä numero ilmoittaa määritteen kokonaispituuden ja pilkun jälkeinen numero ilmoittaa pilkkua seuraavien numeroiden enimmäismäärän;

aikaa ja/tai päivämäärää ilmaisevien tietoalkioiden kohdalla maininta ”päivämäärä”, ”aika” tai ”päivämäärä/aika”, joka tarkoittaa, että päivämäärä, aika tai sekä päivämäärä että aika on annettava päivämäärän ja ajan esittämistapaa koskevaa ISO 8601-standardia noudattaen.

2)

Taulukoissa 1–6 käytetään seuraavia lyhenteitä:

e-AD: sähköinen hallinnollinen asiakirja

ARC: hallinnollinen viitekoodi

SEED: valmisteverotietojen vaihtojärjestelmä (neuvoston asetuksen (EY) N:o 2073/2004 (1) 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sähköinen tietokanta)

CN-koodi: yhdistetyn nimikkeistön nimike.

Taulukko 1

(3 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos ja sähköinen hallinnollinen asiakirja

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Sanomatyyppi

R

 

Mahdolliset arvot ovat seuraavat:

1

=

Vakiomuotoinen toimitus (käytetään aina, paitsi jos kyseessä on viennin kotitullaus)

2

=

Viennin kotitullaukseen liittyvä toimitus (komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) 283 artiklan soveltaminen)

Tällaista sanomatyyppiä ei saa käyttää e-AD:ssä, jolle on annettu ARC, eikä tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa paperille laadittavassa asiakirjassa.

n1

1

e-AD:n otsikko

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan koodi

R

 

Merkitään siirron määräpaikka käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Veroton varasto (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohta)

2

=

Rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta)

3

=

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta ja 19 artiklan 3 kohta)

4

=

Suora luovutus (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 2 kohta)

5

=

Valmisteveroista vapautettu vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv luetelmakohta)

6

=

Vienti (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii luetelmakohta)

8

=

Määräpaikka ei tiedossa (vastaanottaja ei tiedossa; direktiivin 2008/118/EY 22 artikla)

n1

 

b

Matka-aika

R

 

Merkitään matkaan tavallisesti tarvittava aika kuljetusväline ja kyseessä oleva välimatka huomioon ottaen. Aika merkitään tunteina (H) tai päivinä (D), jonka jälkeen seuraa kaksi numeroa (esim. H12 tai D04). Koodia ”H” seuraava numero saa olla enintään 24. Koodia ”D” seuraava numero saa olla enintään 92.

an3

 

c

Kuljetusjärjestely

R

 

Merkitään ensimmäisen kuljetuksen järjestämisestä vastaava henkilö käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Lähettäjä

2

=

Vastaanottaja

3

=

Tavaroiden omistaja

4

=

Muu

n1

 

d

ARC

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

 

e

e-AD:n hyväksymispäivä ja -aika

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

 

f

Versionumero

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen kustakin määräpaikan muutoksesta

Alkuperäisen hyväksytyn e-AD:n versionumero on 1. Jokainen määräpaikan muutos kasvattaa lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten luoman e-AD:n versionumeroa yhdellä

n..5

 

g

Päivityksen hyväksymispäivä ja -aika

C

Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten merkitsemän taulukossa 3 olevan määräpaikan muutossanoman hyväksymisaika ja -päivä silloin, kun määräpaikka on muuttunut

Merkittävä aika on paikallisaika

Päivämäärä/aika

 

h

Tiedot syötetty jälkikäteen

D

”R”, kun e-AD toimitetaan 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua paperille laadittua asiakirjaa käyttäen aloitetusta siirrosta

Mahdolliset arvot:

0

=

ei

1

=

kyllä

Oletusarvona on ”ei”

Tätä tietoalkiota ei saa käyttää e-AD:ssä, jolle on annettu ARC, eikä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa paperille laadittavassa asiakirjassa.

n1

2

TOIMIJA lähettäjä

R

 

 

 

 

a

Toimijan valmisteveronumero

R

 

Merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn lähettäjän SEED-rekisteröintinumero

an13

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3

TOIMIJA Lähtöpaikka

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on 1

 

 

 

a

Verottoman varaston viite

R

 

Merkitään lähtöpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

an13

 

b

Toimijan nimi

O

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

O

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

O

 

an..10

 

f

Paikkakunta

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

4

LÄHTÖTOIMIPAIKKA – Tuonti

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on 2

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään tuontitullitoimipaikan koodi. Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

5

TOIMIJA Vastaanottaja

C

”R”, paitsi jos kyseessä on sanomatyyppi ”2 – Viennin kotitullaukseen liittyvä toimitus” tai jos määräpaikan koodi on 8

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 6

Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

Kun määräpaikan koodi on

1, 2, 3 tai 4: merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteessä II olevassa koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

6

TOIMIJAN LISÄTIEDOT Vastaanottaja

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

 

 

a

Jäsenvaltion koodi

R

 

Merkitään määräjäsenvaltio käyttäen liitteen I koodiluettelossa 3 olevia jäsenvaltioiden koodeja

a2

 

b

Valmisteveroa koskevan verovapaustodistuksen sarjanumero

D

”R”, jos sarjanumero on mainittu valmisteveroa koskevasta verovapautustodistuksesta 10 päivänä tammikuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 31/96 (3) mukaisesti laaditussa valmisteveroa koskevassa verovapaustodistuksessa

 

an..255

7

TOIMIJA Luovutuspaikka

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden tosiasiallinen luovutuspaikka

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1

”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

Kun määräpaikan koodi on

1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

2, 3 tai 5: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 5

”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 7 c, 7 e ja 7 f:

”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3, 4 tai 5

”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Paikkakunta

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

8

TOIMIPAIKKA Luovutuspaikka – Tulli

C

”R”, kun kyseessä on vienti (määräpaikan koodi 6)

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sen vientitoimipaikan koodi, johon vienti-ilmoitus tehdään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4) 161 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Ks. liitteen II koodiluettelo 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lähettäjän viitenumero

R

 

Lähettäjän e-AD:lle antama yksilöllinen sarjanumero, josta lähetys voidaan tunnistaa lähettäjän kirjanpidossa

an..22

 

b

Kauppalaskun numero

R

 

Merkitään tavaroita koskevan kauppalaskun numero. Jos kauppalaskua ei vielä ole laadittu, merkitään lähetysilmoituksen tai minkä tahansa muun kuljetusasiakirjan numero

an..35

 

c

Kauppalaskun päivämäärä

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Kohdassa 9 b mainittavan asiakirjan päivämäärä

päivä

 

d

Alkamispaikkakoodi

R

 

Siirron alkamispaikkaa ilmaisevat arvot ovat seuraavat:

1

=

Alkamispaikka – Veroton varasto (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa)

2

=

Alkamispaikka – Tuonti (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa)

n1

 

e

Lähtöpäivämäärä

R

 

Päivä, jona siirto alkaa direktiivin 2008/118/EY 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämä päivämäärä ei voi olla myöhempi kuin 7 päivää e-AD:n luonnoksen toimittamisen jälkeen. Lähtöpäivämäärä voi olla menneisyydessä, jos kyseessä on direktiivin 2008/118/EY 26 artiklassa tarkoitettu tapaus

päivä

 

f

Lähtöaika

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Aika, jolloin siirto alkaa direktiivin 2008/118/EY 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Merkittävä aika on paikallisaika

aika

 

g

Aiempi ARC

D

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, kun uudet e-AD:t on hyväksytty jakamisviestin hyväksymisen jälkeen (taulukko 5)

Merkittävä ARC on korvattavan e-AD:n ARC

an21

9.1

TUONNIN SAD-ASIAKIRJA

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on 2 (tuonti)

 

9X

 

a

Tuonnin SAD-asiakirjan numero

R

SAD-asiakirjan numeron merkitsee joko lähettäjä e-AD-luonnoksen toimittamisen yhteydessä tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkitään asianomaisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa käytettyjen hallinnollisten yhtenäisasiakirjojen (SAD) numerot

an..21

10

TOIMIPAIKKA Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

R

 

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sellaisten lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimipaikan koodi, jotka vastaavat valmisteverovalvonnasta lähtöpaikassa. Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

11

SIIRROSTA ANNETTAVA VAKUUS

R

 

 

 

 

a

Takaajan koodi

R

 

Merkitään vakuuden antamisesta vastaavat henkilöt käyttäen liitteen II koodiluettelossa 6 olevia takaajan koodeja

n..4

12

TOIMIJA Takaaja

C

”R”, jos kyseessä on jokin seuraavista takaajan koodeista: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 tai 1234

(ks. liitteen II koodiluettelossa 6 olevat takaajan koodit)

Merkitään liikenteenharjoittaja ja/tai tavaroiden omistaja, jos ne ovat vakuuden antajia

2X

 

a

Toimijan valmisteveronumero

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Merkitään liikenteenharjoittajan tai valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan SEED-rekisteröintinumero tai alv-tunniste

an13

 

b

Alv-tunniste

O

an..35

 

c

Toimijan nimi

C

Kun kyseessä on kohta 12 c, d, f tai g: ”O”, jos toimijan valmisteveronumero on annettu, muutoin ”R”

 

an..182

 

d

Kadun nimi

C

 

an..65

 

e

Kadun numero

O

 

an..11

 

f

Postinumero

C

 

an..10

 

g

Paikkakunta

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

13

KULJETUS

R

 

 

 

 

a

Kuljetusmuodon koodi

R

 

Merkitään kuljetusmuoto siirron alussa käyttäen liitteen II koodiluettelossa 7 olevia koodeja

n..2

14

TOIMIJA Kuljetuksen järjestäjä

C

”R” ensimmäisen kuljetuksen järjestämisestä vastaavan henkilön yksilöimiseksi, jos kohtaan 1 c merkitty arvo on 3 tai 4

 

 

 

a

Alv-tunniste

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

 

an..35

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteessä II olevassa koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

15

TOIMIJA Ensimmäinen kuljettaja

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Yksilöi ensimmäisen kuljetuksen toteuttavan henkilön

 

 

a

Alv-tunniste

O

 

 

an..35

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

16

KULJETUSTIEDOT

R

 

 

99X

 

a

Kuljetusyksikön koodi

R

 

Merkitään kohdassa 13 a mainittavaan kuljetusmuotoon liittyvien kuljetusyksikköjen koodit. Ks. liitteen II koodiluettelo 8

n..2

 

b

Kuljetusyksikköjen tunnistetiedot

R

 

Merkitään kuljetusyksikköjen rekisteröintinumero

an..35

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kuljetusyksikön sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

f

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja kuljetuksesta, esim. mahdollisten seuraavien kuljettajien tunnistetiedot ja seuraavia kuljetusyksikköjä koskevat tiedot

an..350

 

g

Lisätietoja _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17

e-AD:n sisältö

R

 

Kustakin lähetykseen sisältyvästä tuotteesta on käytettävä erillistä tietoryhmää

999x

 

a

Sisältötietueen yksilöllinen viite

R

 

Merkitään yksilöllinen järjestysnumero alkaen numerosta 1

n..3

 

b

Valmisteveron alaisen tuotteen tuoteryhmä

R

 

Merkitään sovellettava valmisteveron alaisen tuotteen tuoteryhmä. Ks. liitteen II koodiluettelo 11

an4

 

c

CN-koodi

R

 

Merkitään lähtöpäivänä sovellettava CN-nimike

n8

 

d

Paljous

R

 

Merkitään paljous (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. liitteen II taulukot 11 ja 12)

Kun kyseessä on siirto direktiivin 2008/118/EY 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle rekisteröidylle vastaanottajalle, paljous saa olla enintään vastaanottajalle vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

Kun kyseessä on siirto direktiivin 2008/118/EY 12 artiklassa tarkoitetulle verosta vapautetulle järjestölle, paljous saa olla enintään valmisteveroa koskevassa verovapautustodistuksessa vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

n..15,3

 

e

Bruttopaino

R

 

Merkitään lähetyksen bruttopaino (valmisteveron alaiset tuotteet ja niiden pakkauspäällykset)

n..15,2

 

f

Nettopaino (kg)

R

 

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden paino ilman pakkauspäällyksiä (alkoholi, alkoholijuomat, energiatuotteet ja kaikki muut tupakkatuotteet kuin sikarit)

n..15,2

 

g

Alkoholipitoisuus

C

”R”, jos tämä soveltuu kyseessä olevan valmisteveron alaisen tuotteen kannalta

Merkitään alkoholipitoisuus (tilavuusprosenttia 20 °C:n lämpötilassa), jos tämä soveltuu liitteen II koodiluettelon 11 mukaan

n..5,2

 

h

Plato-aste

D

”R”, jos lähtöjäsenvaltio ja/tai määräjäsenvaltio käyttää oluen veroperustana Plato-astetta

Merkitään oluen Plato-aste, jos lähtöjäsenvaltio ja/tai määräjäsenvaltio käyttää sitä oluen veroperustana. Ks. liitteen II koodiluettelo 11

n..5,2

 

i

Veromerkki

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot määräjäsenvaltion vaatimista veromerkeistä

an..350

 

j

Veromerkki_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

k

Veromerkin käyttöä ilmaiseva merkki

D

”R”, jos veromerkkejä käytetään

Merkitään 1, jos tavaroissa on veromerkki, tai 0, jos tavaroissa ei ole veromerkkiä

n1

 

l

Alkuperänimitys

O

 

Tätä kohtaa voidaan käyttää vakuuttamaan, että

1)

tietyillä viineillä on asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukainen suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä

2)

tiettyjen alkoholijuomien tuotantopaikka on asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukainen

3)

olut, jolle aiotaan hakea alennettua valmisteverokantaa määräjäsenvaltiossa, on valmistettu neuvoston direktiivissä 92/83/ETY (5) määritellyssä pienessä riippumattomassa panimossa. Vakuutus olisi ilmaistava seuraavasti: ”Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa panimossa.”

4)

etyylialkoholi, jolle aiotaan hakea alennettua valmisteverokantaa määräjäsenvaltiossa, on tislattu neuvoston direktiivissä 92/83/ETY määritellyssä pienessä tislaamossa. Vakuutus olisi ilmaistava seuraavasti: ”Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa tislaamossa.

an..350

 

m

Alkuperänimitys_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

n

Tuottajan koko

O

 

Merkitään sellaisen oluen ja alkoholin osalta, joista on annettu vakuutus kohdassa 17 l (alkuperänimitys), edellisen vuoden vuosituotanto hehtolitroina olutta tai hehtolitroina puhdasta alkoholia

n..15

 

o

Tiheys

C

”R”, jos tämä soveltuu kyseessä olevan valmisteveron alaisen tuotteen kannalta

Merkitään tiheys 15 °C:n lämpötilassa, jos tämä soveltuu liitteen II koodiluettelon 11 mukaan

n..5,2

 

p

Kauppanimitys

O

Lähtöjäsenvaltio voi valita, että tämä tieto on pakollinen.

”R” sellaisten neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 (6) liitteessä IV olevassa 1–9, 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen pakkaamattomien viinien kuljetusten osalta, joiden tuotekuvaukseen on sisällyttävä mainitun asetuksen 60 artiklassa säädetyt vapaaehtoiset tiedot, jos ne on merkitty etikettiin tai tarkoituksena on merkitä ne etikettiin

Merkitään tavaroiden kauppanimitys kuljetettavien tuotteiden tunnistamiseksi

an..350

 

q

Kauppanimitys _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

r

Tuotteiden tuotenimi

D

”R”, jos valmisteveron alaisilla tuotteilla on tuotenimi. Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että kuljetettavien tuotteiden tuotenimeä ei tarvitse mainita, jos se mainitaan kohdassa 9 b tarkoitetussa kauppalaskussa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa

Merkitään soveltuvin osin tuotteen tuotenimi

an..350

 

s

Tuotteiden tuotenimi _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17.1

KOLLIT

R

 

 

99x

 

a

Kollien lajin koodi

R

 

Merkitään kollien lajin koodi käyttäen jotakin liitteen II koodiluettelossa 9 olevista koodeista

a2

 

b

Kollien lukumäärä

C

”R”, jos kyseessä on ”Laskettavissa oleva”

Merkitään kollien lukumäärä, jos ne ovat laskettavissa, käyttäen liitteen II koodiluettelon 9 koodeja

n..15

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kollien sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17.2

VIINITUOTE

D

”R”, kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (7) liitteessä I olevaan XII osaan sisältyvistä viinituotteista

 

 

 

a

Viinituotteiden luokka

R

 

Merkitään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevaan XII osaan sisältyvistä viinituotteista jokin seuraavista arvoista:

1

=

Viini, jolla ei ole SAN:ää/SMM:ää

2

=

Rypälelajikeviini, jolla ei ole SAN:ää/SMM:ää

3

=

Viini, jolla on SAN/SMM

4

=

Tuontiviini

5

=

Muu

n1

 

b

Viininviljelyvyöhykkeen koodi

D

”R”, kun kyse on pakkaamattomista viinituotteista (nimellistilavuus yli 60 litraa)

Merkitään viininviljelyvyöhyke, jolta kuljetettu tuote on peräisin, asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteen IX mukaisesti

n..2

 

c

Alkuperämaa (kolmas maa)

C

”R”, jos viinituotteiden luokkaa koskevassa kohdassa 17.2 a on arvo 4 (tuontiviini)

Merkitään jokin liitteen II koodiluettelossa 4 olevista maakoodeista

a2

 

d

Muut tiedot

O

 

 

an..350

 

e

Muut tiedot _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17.2.1

VIININKÄSITTELYN koodit

D

”R” pakkaamattomien viinituotteiden osalta (nimellistilavuus yli 60 litraa)

 

99x

 

a

Viininkäsittelyn koodit

R

 

Merkitään yksi tai useampi ”Viininkäsittelyn koodi” komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 (8) liitteessä VI olevan B kohdan 1.4 kohdan b alakohdassa olevan luettelon mukaisesti

n..2

18

ASIAKIRJA Todistus

O

 

 

9x

 

a

Lyhyt kuvaus asiakirjasta

C

”R”, paitsi jos käytetään tietokenttää 18 c

Merkitään kuvaus todistuksista, joka koskee kuljetettavia tavaroita, esim. kohdassa 17 l tarkoitettuun alkuperänimitykseen liittyvät todistukset

an..350

 

b

Lyhyt kuvaus asiakirjasta _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

c

Asiakirjan viite

C

”R”, paitsi jos käytetään tietokenttää 18 c

Merkitään sellaisten todistusten viite, jotka koskevat kuljetettavia tavaroita

an..350

 

d

Asiakirjan viite _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2


Taulukko 2

(4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

Peruuttaminen

A

B

C

D

E

F

G

1

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Merkitään sen e-AD:n ARC, jonka peruuttamista pyydetään

an21

2

PERUUTTAMINEN

R

 

 

 

 

a

Peruuttamisen syy

R

 

Merkitään e-AD:n peruuttamisen syy käyttäen liitteen II koodiluettelon 10 koodeja

n1

3

OMINAISUUS

R

 

 

 

 

a

Peruuttamisen hyväksymispäivä ja -aika

C

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset peruutussanomaluonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika


Taulukko 3

(5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

Määräpaikan muutos

A

B

C

D

E

F

G

1

OMINAISUUS

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan muutoksen hyväksymispäivä ja -aika

C

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

2

e-AD:n päivitys

R

 

 

 

 

a

Versionumero

C

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Alkuperäisen hyväksytyn e-AD:n versionumero on 1. Jokainen määräpaikan muutos kasvattaa e-AD:n versionumeroa yhdellä

n..5

 

b

ARC

R

 

Merkitään sen e-AD:n ARC, jonka määräpaikkaa muutetaan

an21

 

c

Matka-aika

D

”R”, kun matka-aika muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään matkaan tavallisesti tarvittava aika kuljetusväline ja kyseessä oleva välimatka huomioon ottaen. Aika merkitään tunteina (H) tai päivinä (D), jonka jälkeen seuraa kaksi numeroa (esim. H12 tai D04). Koodia ”H” seuraava numero saa olla enintään 24. Koodia ”D” seuraava numero saa olla enintään 92

an3

 

d

Muuttunut kuljetusjärjestely

D

”R”, kun kuljetusjärjestelystä vastaava henkilö muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään kuljetusjärjestelystä vastaava henkilö käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Lähettäjä

2

=

Vastaanottaja

3

=

Tavaroiden omistaja

4

=

Muu

N1

 

e

Kauppalaskun numero

D

”R”, kun kauppalasku muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään tavaroita koskevan kauppalaskun numero. Jos kauppalaskua ei vielä ole laadittu, merkitään lähetysilmoituksen tai minkä tahansa muun kuljetusasiakirjan numero

an..35

 

f

Kauppalaskun päivämäärä

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”, kun kauppalaskun numero muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Kohdassa 2 e mainittavan asiakirjan päivämäärä

päivä

 

g

Kuljetusmuodon koodi

D

”R”, kun kuljetusmuoto muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään kuljetusmuoto käyttäen liitteen II koodiluettelon 7 koodeja

n..2

3

MUUTTUNUT Määräpaikka

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan koodi

R

 

Merkitään siirron uusi määräpaikka käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Veroton varasto (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohta)

2

=

Rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta)

3

=

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta ja 19 artiklan 3 kohta)

4

=

Suora luovutus (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 2 kohta)

6

=

Vienti (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii luetelmakohta)

n1

4

TOIMIJA Uusi vastaanottaja

D

”R”, kun vastaanottaja muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

 

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 6

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Kun määräpaikan koodi on

1, 2, 3 tai 4: merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

5

TOIMIJA Luovutuspaikka

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 2

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden tosiasiallinen luovutuspaikka

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1

”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Kun määräpaikan koodi on

1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

2 tai 3: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2 tai 3

”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 5 c, 5 e ja 5 f:

”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Paikkakunta

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

6

TOIMIPAIKKA Luovutuspaikka – Tulli

C

”R”, kun kyseessä on vienti (määräpaikan koodi 6)

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sen vientitoimipaikan koodi, johon vienti-ilmoitus tehdään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

7

TOIMIJA Uusi kuljetuksen järjestäjä

C

”R” kuljetuksen järjestämisestä vastaavan henkilön tunnistamiseksi, jos kohtaan 2 d merkitty arvo on 3 tai 4

 

 

 

a

Alv-tunniste

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

 

an..35

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

8

TOIMIJA Uusi liikenteenharjoittaja

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”, kun liikenteenharjoittaja on muuttunut määräpaikan muutoksen vuoksi

Yksilöi kuljetuksen toteuttavan uuden henkilön

 

 

a

Alv-tunniste

O

 

 

an..35

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

9

KULJETUSTIEDOT

D

”R”, kun kuljetustiedot ovat muuttuneet määräpaikan muutoksen vuoksi

 

99x

 

a

Kuljetusyksikön koodi

R

 

Merkitään kohdassa 2 g mainittavaan kuljetusmuotoon liittyvien kuljetusyksikköjen koodi(t), ks. liitteen II koodiluettelo 8

n..2

 

b

Kuljetusyksikköjen tunnistetiedot

R

 

Merkitään kuljetusyksikköjen rekisteröintinumero

an..35

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kuljetusyksikön sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä.

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään kielikoodi, ks. liitteen II koodiluettelo 1

a2

 

f

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja kuljetuksesta, esim. mahdollisten seuraavien kuljettajien tunnistetiedot ja seuraavia kuljetusyksikköjä koskevat tiedot

an..350

 

g

Lisätietoja _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2


Taulukko 4

(5 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu)

Määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus / Jakamisilmoitus

A

B

C

D

E

F

G

1

 

VALMISTEVEROILMOITUS

R

 

 

 

 

a

Ilmoitustyyppi

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus) tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on jakamisilmoitus)

Merkitään ilmoituksen syy käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Määräpaikan muutos

2

=

Jakaminen

n1

 

b

Ilmoituspäivä ja -aika

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus) tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on jakamisilmoitus)

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

 

c

ARC

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus) tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on jakamisilmoitus)

Merkitään sen e-AD:n ARC, josta ilmoitus tehdään

an21

2

 

MYÖHEMPI ARC

C

”R”, jos kohtaan 1 a on ilmoitustyypiksi merkitty 2

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset

 

9x

 

a

ARC

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset

 

an21


Taulukko 5

(6 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

Jakaminen

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Jakaminen

R

 

 

 

 

a

Aiempi ARC

R

 

Merkitään jaettavan e-AD:n ARC

Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

2

MUUTTUNUT Määräpaikka

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan koodi

R

 

Merkitään siirron määräpaikka käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Veroton varasto (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohta)

2

=

Rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta)

3

=

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta ja 19 artiklan 3 kohta)

4

=

Suora luovutus (Direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 2 kohta)

6

=

Vienti (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii luetelmakohta)

8

=

Määräpaikka ei tiedossa (vastaanottaja ei tiedossa; direktiivin 2008/118/EY 22 artikla)

n1

3

e-AD Jakamistiedot

R

 

 

9x

 

a

Lähettäjän viitenumero

R

 

Lähettäjän e-AD:lle antama yksilöllinen sarjanumero, josta lähetys voidaan tunnistaa lähettäjän kirjanpidossa

an..22

 

b

Matka-aika

D

”R”, kun matka-aika muuttuu jakamisen vuoksi

Merkitään matkaan tavallisesti tarvittava aika kuljetusväline ja kyseessä oleva välimatka huomioon ottaen. Aika merkitään tunteina (H) tai päivinä (D), jonka jälkeen seuraa kaksi numeroa (esim. H12 tai D04). Koodia ”H” seuraava numero saa olla enintään 24. Koodia ”D” seuraava numero saa olla enintään 92

an3

 

c

Muuttunut kuljetusjärjestely

D

”R”, kun kuljetusjärjestelystä vastaava henkilö muuttuu jakamisen vuoksi

Merkitään ensimmäisen kuljetuksen järjestämisestä vastaava henkilö käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Lähettäjä

2

=

Vastaanottaja

3

=

Tavaroiden omistaja

4

=

Muu

n1

4

TOIMIJA Uusi vastaanottaja

D

”R”, kun vastaanottaja muuttuu jakamisen vuoksi

 

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 6

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 2 a)

Kun määräpaikan koodi on

1, 2, 3 tai 4: merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

5

TOIMIJA Luovutuspaikka

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 2 a)

 

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1

”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 2 a)

Kun määräpaikan koodi on

1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

2 tai 3: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2 tai 3

”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 2 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 5 c, 5 e ja 5 f:

”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 2 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Paikkakunta

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

6

TOIMIPAIKKA Luovutuspaikka – Tulli

C

”R”, kun kyseessä on vienti (muuttuneen määräpaikan koodi 6)

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 2 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sen vientitoimipaikan koodi, johon vienti-ilmoitus tehdään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

7

TOIMIJA Uusi kuljetuksen järjestäjä

C

”R” kuljetuksen järjestämisestä vastaavan henkilön tunnistamiseksi, jos kohtaan 3 c merkitty arvo on 3 tai 4

 

 

 

a

Alv-tunniste

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

 

an..35

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

8

TOIMIJA Uusi liikenteenharjoittaja

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”, kun liikenteenharjoittaja on muuttunut jakamisen vuoksi

Yksilöi uuden kuljetuksen toteuttavan henkilön

 

 

a

Alv-tunniste

O

 

 

an..35

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

9

KULJETUSTIEDOT

D

”R”, kun kuljetustiedot ovat muuttuneet jakamisen vuoksi

 

99X

 

a

Kuljetusyksikön koodi

R

 

Merkitään kuljetusyksikön koodi(t). Ks. liitteen II koodiluettelo 8

n..2

 

b

Kuljetusyksikköjen tunnistetiedot

R

 

Merkitään kuljetusyksikköjen rekisteröintinumero

an..35

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kuljetusyksikön sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä.

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

f

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja kuljetuksesta, esim. mahdollisten seuraavien kuljettajien tunnistetiedot ja seuraavia kuljetusyksikköjä koskevat tiedot

an..350

 

g

Lisätietoja _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

10

e-AD:n sisältö

R

 

Kustakin lähetykseen sisältyvästä tuotteesta on käytettävä erillistä tietoryhmää

999x

 

a

Sisältötietueen yksilöllinen viite

R

 

Merkitään yksilöllinen järjestysnumero alkaen numerosta 1

n..3

 

b

Valmisteveron alaisen tuotteen koodi

R

 

Merkitään sovellettava valmisteveron alaisen tuotteen koodi, ks. liitteen II koodiluettelo 11

an..4

 

c

CN-koodi

R

 

Merkitään jakamispäivänä sovellettava CN-koodi

n8

 

d

Paljous

R

 

Merkitään paljous (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. liitteen II taulukot 11 ja 12)

Kun kyseessä on siirto direktiivin 2008/118/EY 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle rekisteröidylle vastaanottajalle, paljous saa olla enintään vastaanottajalle vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

Kun kyseessä on siirto direktiivin 2008/118/EY 12 artiklassa tarkoitetulle verosta vapautetulle järjestölle, paljous saa olla enintään valmisteveroa koskevassa verovapautustodistuksessa vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

n..15,3

 

e

Bruttopaino

R

 

Merkitään lähetyksen bruttopaino (valmisteveron alaiset tuotteet ja niiden pakkauspäällykset)

n..15,2

 

f

Nettopaino

R

 

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden paino ilman pakkauspäällystä

n..15,2

 

i

Veromerkki

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot määräjäsenvaltion vaatimista veromerkeistä

an..350

 

j

Veromerkki_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

k

Veromerkin käyttöä ilmaiseva merkki

D

”R”, jos veromerkkejä käytetään

Merkitään 1, jos tavaroissa on veromerkki, tai 0, jos tavaroissa ei ole veromerkkiä

n1

 

o

Tiheys

C

”R”, jos tämä soveltuu kyseessä olevan valmisteveron alaisen tuotteen kannalta

Merkitään tiheys 15 °C:n lämpötilassa, jos tämä soveltuu liitteen II koodiluettelon 11 mukaan

n..5,2

 

p

Kauppanimitys

O

Lähtöjäsenvaltio voi valita, että tämä tieto on pakollinen.

Merkitään tavaroiden kauppanimitys kuljetettavien tavaroiden tunnistamiseksi

an..350

 

q

Kauppanimitys _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

r

Tuotteiden tuotenimi

D

”R”, jos valmisteveron alaisilla tuotteilla on tuotenimi

Merkitään soveltuvin osin tuotteen tuotenimi

an..350

 

s

Tuotteiden tuotenimi _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

11

KOLLIT

 

 

 

99x

 

a

Kollien lajin koodi

R

 

Merkitään kollien lajin koodi käyttäen jotakin liitteen II koodiluettelossa 9 olevista koodeista

a2

 

b

Kollien lukumäärä

C

”R”, jos kyseessä on ”Mitattavissa oleva”

Merkitään kollien lukumäärä, jos ne ovat laskettavissa, käyttäen liitteen II koodiluettelon 9 koodeja

n..15

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kollien sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä.

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2


Taulukko 6

(7 artiklassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

Vastaanottoraportti/Vientiraportti

A

B

C

D

E

F

G

1

OMINAISUUS

R

 

 

 

 

a

Vastaanottoraportin/vientiraportin hyväksymispäivä ja -aika

C

Merkinnän tekevät määräjäsenvaltion/vientijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset vastaanottoraportin/vientiraportin hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

2

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Merkitään e-AD:n ARC

Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

 

b

Versionumero

R

 

Merkitään e-AD:n versionumero

n..5

3

TOIMIJA Vastaanottaja

R

 

 

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 6

Ei sovelleta, kun määräpaikan koodi on 5

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Kun määräpaikan koodi on

1, 2, 3 tai 4: merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteessä II olevan koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

4

TOIMIJA Luovutuspaikka

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 5

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden tosiasiallinen luovutuspaikka

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1

”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 5

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

Kun määräpaikan koodi on

1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

2, 3 tai 5: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 5

”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 4 c, 4 e ja 4 f:

”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3, 4 tai 5

”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Paikkakunta

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

5

MÄÄRÄTOIMIPAIKKA

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 5 tai 8

(ks. määräpaikan koodit taulukossa 1 olevassa kohdassa 1 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sellaisten määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimipaikan koodi, jotka vastaavat valmisteveroon liittyvästä valvonnasta määräpaikassa. Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

6

VASTAANOTTORAPORTTI/VIENTIRAPORTTI

R

 

 

 

 

a

Valmisteveron alaisten tuotteiden saapumispäivä

R

 

Päivä, jona siirto päättyy direktiivin 2008/118/EY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti

päivä

 

b

Vastaanoton yleinen päättyminen

R

 

Mahdolliset arvot ovat seuraavat:

1

=

Vastaanotto hyväksytty ja tyydyttävä

2

=

Vastaanotto hyväksytty, vaikka epätyydyttävä

3

=

Vastaanotto hylätty

4

=

Vastaanotto hylätty osittain

21

=

Poistuminen hyväksytty ja tyydyttävä

22

=

Poistuminen hyväksytty, vaikka epätyydyttävä

23

=

Poistuminen hylätty

n..2

 

c

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanotosta

an..350

 

d

Lisätietoja _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

7

VASTAANOTTORAPORTIN/VIENTIRAPORTIN SISÄLTÖ

C

”R”, jos vastaanoton yleisen päättymisen koodi on muu kuin 1 tai 21 (ks. kohta 6 b)

 

999X

 

a

Sisältötietueen yksilöllinen viite

R

 

Merkitään asianomaisen e-AD:n sisältötietueen yksilöllinen viite (taulukossa 1 oleva kohta 17 a sellaisen valmisteveron alaisen tuotteen osalta, johon liittyvä koodi on muu kuin 1 tai 21)

n..3

 

b

Vajauksen tai ylimäärän indikaattori

D

”R”, kun asianomaisen sisältötietueen osalta on havaittu vajausta tai ylimäärää

Mahdolliset arvot ovat seuraavat:

S

=

Vajaus

E

=

Ylimäärä

a1

 

c

Todettu vajaus tai ylimäärä

C

”R”, jos kohtaan 7 b on merkitty indikaattori

Merkitään paljous (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. liitteen II taulukot 11 ja 12)

n..15,3

 

d

Valmisteveron alaisen tuotteen tuoteryhmä

R

 

Merkitään sovellettava valmisteveron alaisen tuotteen tuoteryhmä, ks. liitteen II koodiluettelo 11

an4

 

e

Hylätty paljous

C

”R”, jos vastaanoton yleisen päättymisen koodi on 4 (ks. kohta 6 b)

Merkitään paljous kustakin sellaisesta sisältötietueesta, jonka osalta valmisteveron alaisia tuotteita on hylätty (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. liitteen II taulukot 11 ja 12)

n..15,3

7.1

EPÄTYYDYTTÄVYYDEN SYY

D

”R” kunkin sellaisen sisältötietueen osalta, jonka vastaanoton yleisen päättymisen koodi on 2, 3, 4, 22 tai 23 (ks. kohta 6 b)

 

9X

 

a

Epätyydyttävyyden syy

R

 

Mahdolliset arvot ovat seuraavat:

0

=

Muu

1

=

Ylimäärä

2

=

Vajaus

3

=

Tavarat vahingoittuneet

4

=

Rikkoutunut sinetti

5

=

Vientivalvontajärjestelmän (ECS) ilmoittama

6

=

Virheellisiä arvoja yhdessä tai useammassa sisältötietueessa

n1

 

b

Lisätietoja

C

”R”, jos epätyydyttävyyden syyn koodi on 0

”O”, jos epätyydyttävyyden syyn koodi on 3, 4 tai 5

(ks. kohta 7.1 a)

Merkitään mahdollisia lisätietoja valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanotosta

an..350

 

c

Lisätietoja _ LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2


(1)  EUVL L 359, 4.12.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EYVL L 8, 11.1.1996, s. 11.

(4)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21.

(6)  EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.

(7)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(8)  EUVL L 128, 27.5.2009, s. 15.


LIITE II

(2 artiklassa tarkoitettu)

Koodiluettelo

1.   KIELIKOODIT

Nämä koodit ovat ISO 639.1 -standardin mukaiset (kaksikirjaimiset maakoodit). Kaksi koodia ei kuitenkaan vastaa mainittua standardia. Niitä käytetään kirjoitettaessa muuta kuin latinalaista merkistöä käyttäviä kieliä latinalaista merkistöä käyttäen:

bt - bulgaria (latinalainen merkistö)

gr - kreikka (latinalainen merkistö)

Koodi

Kuvaus

bg

bulgaria

bt

bulgaria (latinalainen merkistö)

cs

tšekki

da

tanska

nl

hollanti

en

englanti

et

viro

fi

suomi

fr

ranska

ga

iiri

gr

kreikka (latinalainen merkistö)

de

saksa

el

kreikka

hu

unkari

it

italia

lv

latvia

lt

liettua

mt

malta

pl

puola

pt

portugali

ro

romania

sk

slovakki

sl

sloveeni

es

espanja

sv

ruotsi

2.   HALLINNOLLINEN VIITEKOODI

Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkkejä

1

Vuosi

2 numeroa

05

2

Sen jäsenvaltion tunnus, jossa e-AD alun perin annettiin

2 kirjainta

ES

3

Kansallisesti myönnetty ainutkertainen koodi

16 aakkosnumeerista merkkiä

7R19YTE17UIC8J45

4

Tarkastusluku

1 numero

9

Kenttään 1 merkitään siirron muodollisen hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa.

Kenttään 3 on merkittävä jokaisesta EMCS-siirrosta ainutkertainen tunniste. Kentän täyttämistavasta päättää kukin jäsenvaltio itse, mutta jokaisesta EMCS-siirrosta on oltava ainutkertainen numero.

Kentässä 4 on koko ARC:tä koskeva tarkastusluku, jonka avulla mahdollinen virhe voidaan havaita ARC:tä merkittäessä.

3.   JÄSENVALTIOT

Koodit vastaavat jäsenvaltioiden 2-kirjaimista maatunnusta (1) (ISO 3166 -standardia) lukuun ottamatta seuraavia:

Kreikan osalta merkitään EL eikä GR

Yhdistyneen kuningaskunnan osalta merkitään GB eikä UK.

4.   MAAKOODIT

Käytetään 2-kirjaimisia maatunnuksia (ISO 3166 -standardi).

5.   TULLITOIMIPAIKAN VIITENUMERO (COR)

COR muodostuu jäsenvaltioiden tunnisteesta (ks. koodiluettelo 3) ja sen jälkeisistä kansallista numeroa ilmaisevista kuudesta aakkosnumeerisesta merkistä, esim. IT0830AB.

6.   TAKAAJAN KOODI

Koodi

Kuvaus

1

Lähettäjä

2

Liikenteenharjoittaja

3

Valmisteveron alaisten tuotteiden omistaja

4

Vastaanottaja

12

Lähettäjän ja liikenteenharjoittajan yhteisvakuus

13

Lähettäjän ja valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan yhteisvakuus

14

Lähettäjän ja vastaanottajan yhteisvakuus

23

Liikenteenharjoittajan ja valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan yhteisvakuus

24

Liikenteenharjoittajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

34

Valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

123

Lähettäjän, liikenteenharjoittajan ja valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan yhteisvakuus

124

Lähettäjän, liikenteenharjoittajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

134

Lähettäjän, valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

234

Liikenteenharjoittajan, valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

1234

Lähettäjän, liikenteenharjoittajan, valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan ja vastaanottajan yhteisvakuus

7.   KULJETUSMUODON KOODI

Koodi

Kuvaus

0

Muu

1

Merikuljetus

2

Rautatiekuljetus

3

Maantiekuljetus

4

Ilmakuljetus

5

Postilähetys

7

Kiinteät kuljetuslaitteet

8

Sisävesikuljetus

8.   KULJETUSYKSIKÖN KOODI

Koodi

Kuvaus

1

Kontti

2

Ajoneuvo

3

Perävaunu

4

Vetoauto

9.   KOLLIEN KOODIT

Käytetään asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 38 olevassa 31 kohdassa olevia koodeja.

10.   PERUUTUKSEN SYYN ILMAISEVA KOODI

Koodi

Kuvaus

0

Muu

1

Kirjoitusvirhe

2

Liiketoimi keskeytynyt

3

Kaksinkertainen e-AD

4

Siirto ei ole alkanut lähtöpäivänä

11.   VALMISTEVERON ALAINEN TUOTE

EPC

CAT

UNIT

Kuvaus

A

P

D

T200

T

4

Savukkeet, sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivin 95/59/EY (2) 4 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa

N

N

N

T300

T

4

Sikarit ja pikkusikarit, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 95/59/EY 3 artiklassa ja 7 artiklan 1 kohdassa

N

N

N

T400

T

1

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 95/59/EY 6 artiklassa

N

N

N

T500

T

1

Muu piippu- ja savuketupakka, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 95/59/EY 5 artiklassa ja 7 artiklan 2 kohdassa

N

N

N

B000

B

3

Olut, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 92/83/ETY 2 artiklassa

Y

Y

N

W200

W

3

Kuohumaton viini ja muut käymistietä valmistetut kuohumattomat juomat viiniä ja olutta lukuun ottamatta, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 8 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa

Y

N

N

W300

W

3

Kuohuviini ja muut käymistietä valmistetut kuohuvat juomat viiniä ja olutta lukuun ottamatta, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 8 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa

Y

N

N

I000

I

3

Välituotteet, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 17 artiklassa

Y

N

N

S200

S

3

Alkoholijuomat, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 20 artiklan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa

Y

N

N

S300

S

3

Etyylialkoholi, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 92/83/ETY 20 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa, CN-koodeihin 2207 ja 2208 kuuluvat, muut kuin alkoholijuomat (S200)

Y

N

N

S400

S

3

Direktiivin 92/83/ETY soveltamisalaan kuuluva osittain denaturoitu alkoholi, joka ei vielä täytä edellytyksiä mainitun direktiivin 27 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyn poikkeuksen saamiselle, muut kuin alkoholijuomat (S200)

Y

N

N

S500

S

3

Etyylialkoholia sisältävät tuotteet, sellaisena kuin ne määritellään direktiivin 92/83/ETY 20 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa, muihin kuin CN-koodeihin 2207 ja 2208 kuuluvat

Y

N

N

E200

E

2

Kasvi- ja eläinöljyt – CN-koodeihin 1507–1518 kuuluvat, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina (neuvoston direktiivin 2003/96/EY (3) 20 artiklan 1 kohdan a alakohta))

N

N

Y

E300

E

2

Kivennäisöljyt (energiatuotteet) – CN-koodeihin 2707 10, 2707 20, 2707 30 ja 2707 50 kuuluvat tuotteet (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan b alakohta)

N

N

Y

E410

E

2

Lyijypitoinen bensiini – CN-koodeihin 2710 11 31, 2710 11 51 ja 2710 11 59 kuuluvat tuotteet (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E420

E

2

Lyijytön bensiini – CN-koodeihin 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 ja 2710 11 49 kuuluvat tuotteet (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E430

E

2

Merkitsemätön kaasuöljy – CN-koodeihin 2710 19 41 – 2710 19 49 kuuluvat tuotteet (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E440

E

2

Merkitty kaasuöljy – CN-koodeihin 2710 19 41 – 2710 19 49 kuuluvat tuotteet (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E450

E

2

Merkitsemätön petroli – CN-koodeihin 2710 19 21 ja 2710 19 25 kuuluvat tuotteet (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E460

E

2

Merkitty petroli – CN-koodeihin 2710 19 21 ja 2710 19 25 kuuluvat tuotteet (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E470

E

1

Raskas polttoöljy – CN-koodeihin 2710 19 61 – 2710 19 69 kuuluvat tuotteet (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

N

E480

E

2

CN-koodeihin 2710 11 21, 2710 11 25 ja 2710 19 29 kuuluvat tuotteet kaupallisessa tarkoituksessa liikkuvana irtotavarana (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E490

E

2

Edellä mainitsemattomat CN-koodeihin 2710 11 – 2710 19 69 kuuluvat tuotteet, lukuun ottamatta CN-koodeihin 2710 11 21, 2710 11 25 ja 2710 19 29 kuuluvia tuotteita ja lukuun ottamatta kaupallisessa tarkoituksessa liikkuvaa irtotavaraa (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

N

N

Y

E500

E

1

CN-koodeihin 2711 12 11 – 2711 19 00 kuuluvat nestekaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan d alakohta)

N

N

N

E600

E

1

CN-koodiin 2901 10 kuuluvat tyydyttyneet asykliset hiilivedyt (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan alakohta)

N

N

N

E700

E

2

CN-koodeihin 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 ja 2902 44 kuuluvat sykliset hiilivedyt (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan f alakohta)

N

N

Y

E800

E

2

CN-koodiin 2905 11 00 kuuluvat tuotteet (metanoli, metyylialkoholi), jotka eivät ole synteettisesti tuotettuja, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineena (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan g alakohta)

N

N

Y

E910

E

2

CN-koodiin 3824 90 99 kuuluvat rasvahappomonoalkyyliesterit (FAMAE), jotka sisältävät vähintään 96,5 tilavuusprosenttia estereitä (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan h alakohta)

N

N

Y

E920

E

2

CN-koodiin 3824 90 99 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineena – lukuun ottamatta rasvahappomonoalkyyliestereitä (FAMAE), jotka sisältävät vähintään 96,5 tilavuusprosenttia estereitä (direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 1 kohdan h alakohta)

N

N

Y

Huom:

Taulukossa käytettävät energiatuotteiden CN-koodit ovat komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001 (EYVL L 279, 23.10.2001) olevia koodeja.

Sarakkeiden selvitykset:

EPC Valmisteveron alaisen tuotteen koodi

CAT Valmisteveron alaisen tuotteen luokka

UNIT Paljousyksikkö (luettelo 12)

A: Alkoholipitoisuuden merkitseminen (Y = Kyllä, E = Ei)

P: Plato-asteen merkitseminen (Y = Kyllä, E = Ei)

D: Tiheyden (15 °C:n lämpötila) merkitseminen (Y = Kyllä, E = Ei)

12.   PALJOUSYKSIKÖT

Paljousyksikön koodi

Kuvaus

1

Kg

2

Litraa (15 °C:n lämpötila)

3

Litraa (20 °C:n lämpötila)

4

1 000 kappaletta


(1)  YK/ECE:n kaupan helpottamista koskeva suositus nro 3, kolmas painos, hyväksytty Genevessä tammikuussa 1996 kansainvälisten kauppamenettelyjen helpottamista käsittelevässä työryhmässä, ECE/TRADE/201.

(2)  EYVL L 291, 6.12.1995, s. 40.

(3)  EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.


29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/65


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 685/2009,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009,

asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2008/2009 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 945/2008 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 666/2009 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 3.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 29 päivästä heinäkuuta 2009

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

33,93

8,27

1701 99 10 (2)

33,93

4,16

1701 99 90 (2)

33,93

4,16

1702 90 95 (3)

0,34

0,32


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


DIREKTIIVIT

29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/67


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/84/EY,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta sulfuryylifluoridin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, IA tai IB. Luetteloon kuuluu sulfuryylifluoridi.

(2)

Komission direktiivillä 2006/140/EY (3) lisättiin sulfuryylifluoridi direktiivin 98/8/EY liitteen I tehoaineeksi tuotetyypissä 8 (puunsuoja-aineet), siten kuin se on määritelty direktiivin 98/8/EY liitteessä V.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 perusteella on nyt arvioitu direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti sulfuryylifluoridin käyttöä tuotetyypissä 18 (hyönteismyrkyt), siten kuin se on määriteltynä direktiivin 98/8/EY liitteessä V.

(4)

Ruotsi, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti komissiolle 19 päivänä kesäkuuta 2007 toimivaltaisen viranomaisen kertomuksen sekä suosituksen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 14 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti.

(5)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimivaltaisen viranomaisen kertomusta. Biosidivalmisteita käsittelevä pysyvä komitea sisällytti tarkastelun tulokset 20 päivänä helmikuuta 2009 arviointikertomukseen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(6)

Tutkimukset osoittavat, että hyönteismyrkkyinä käytettävien sulfuryylifluoridia sisältävien biosidituotteiden voidaan odottaa täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklassa säädetyt vaatimukset. On aiheellista sisällyttää sulfuryylifluoridi liitteeseen I, jotta voidaan varmistaa, että hyönteismyrkkyinä käytettävien sulfuryylifluoridia sisältävien biosidituotteiden käyttöä koskevia lupia voidaan myöntää, tarkistaa tai peruuttaa direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Arviointikertomuksen tulosten perusteella on asianmukaista edellyttää, että hyönteismyrkkyinä käytettäviä sulfuryylifluoridia sisältäviä tuotteita saavat direktiivin 98/8/EY 10 artiklan 2 kohdan i alakohdan e alakohdan mukaisesti käyttää vain koulutetut ammattikäyttäjät ja että edellä mainittujen tuotteiden lupamenettelyjen yhteydessä toteutetaan erityisiä riskinhallintatoimia käyttäjien ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi.

(8)

Lisäksi on asianmukaista edellyttää, että sulfuryylifluoridin pitoisuuksia etäisessä troposfäärissä seurataan jatkuvasti ja että seurannan tulokset ilmoitetaan säännöllisesti komissiolle.

(9)

Tämän direktiivin säännösten samanaikainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa on tärkeää, sillä siten varmistetaan sulfuryylifluoridia tehoaineena sisältävien biosidituotteiden yhdenvertainen kohtelu markkinoilla ja edistetään biosidituotteiden markkinoiden moitteetonta toimintaa yleisesti.

(10)

Ennen tehoaineen lisäämistä liitteeseen I jäsenvaltioilla ja asianomaisilla osapuolilla olisi oltava käytettävissään kohtuullinen siirtymäaika uusiin vaatimuksiin valmistautumiseksi ja sen varmistamiseksi, että asiakirjat valmistelleet hakijat voivat hyötyä täysimääräisesti kymmenen vuoden tietosuojakaudesta, joka direktiivin 98/8/EY 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisesti alkaa siitä päivästä, jona tehoaine lisätään liitteeseen.

(11)

Sen jälkeen kun tehoaine on sisällytetty liitteeseen, jäsenvaltioille olisi sallittava kohtuullinen määräaika panna täytäntöön direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 3 kohta ja erityisesti myöntää, tarkistaa tai peruuttaa lupia, jotka koskevat tuotetyyppiin 18 kuuluvia sulfuryylifluoridia sisältäviä biosidituotteita, sen varmistamiseksi, että ne ovat direktiivin 98/8/EY mukaisia.

(12)

Sen vuoksi direktiiviä 98/8/EY olisi muutettava.

(13)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 98/8/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUVL L 414, 30.12.2006, s. 78.


LIITE

Lisätään direktiivin 98/8/EY liitteeseen I kohta ”1” seuraavasti:

Nro

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumerot

Markkinoille saatettavassa biosidituotteessa käytettävän tehoaineen vähimmäispuhtaus

Päivä, jona tehoaine sisällytetään liitteeseen

Määräaika 16 artiklan 3 kohdan noudattamiselle

(lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät useampaa kuin yhtä tehoainetta; näiden tuotteiden osalta sovelletaan 16 artiklan 3 kohdan noudattamista varten määräaikaa, joka on vahvistettu viimeisimmässä niistä päätöksistä, jotka koskevat tuotteessa käytettävien tehoaineiden sisällyttämistä liitteeseen)

Päivä, jona liitteeseen sisällyttäminen lakkaa

Tuotetyyppi

Erityissäännökset (1)

 

 

 

”994 g/kg

1. heinäkuuta 2011

30. kesäkuuta 2013

30. kesäkuuta 2021

18

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lupien myöntämisessä noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

(1)

Tuotteen myynti ja käyttö on sallittua ainoastaan ammattikäyttäjille, jotka ovat saaneet koulutuksen sitä varten.

(2)

Kaasutuksen suorittajien ja sivullisten suojelemiseksi kaasutuksen aikana sekä käsiteltävien rakennusten ja muiden suljettujen tilojen tuuletusta varten on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.

(3)

Tuotteiden päällysmerkinnöissä ja/tai käyttöturvallisuustiedotteissa on mainittava, että suljetusta tilasta on poistettava kaikki elintarvikkeet ennen kaasutusta.

(4)

Sulfuryylifluoridin pitoisuuksia etäisessä troposfäärissä on seurattava.

(5)

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että lupien haltijat toimittavat 4 kohdassa tarkoitettua seurantaa koskevat raportit suoraan komissiolle joka viides vuosi alkaen viimeistään viiden vuoden kuluttua luvan saamisesta. Analyysissa sovellettava havaintoraja on vähintään 0,5 ppt (= 2,1 ng sulfuryylifluoridia/m3 troposfäärissä). ”


(1)  Liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/70


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009,

ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4595)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/567/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1980/2000 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaan ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle, jolla on ominaisuuksia, joiden ansiosta se voi vaikuttaa merkittävästi keskeisten ympäristönäkökohtien parantamiseen.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1980/2000 säädetään, että erityiset ympäristömerkin myöntämisperusteet, jotka perustuvat Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan laatimaan myöntämisperusteita koskevaan ehdotukseen, vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Lisäksi siinä säädetään, että ympäristömerkin myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset tarkistetaan hyvissä ajoin ennen kyseessä olevalle tuoteryhmälle vahvistettujen myöntämisperusteiden voimassaoloajan päättymistä.

(4)

Ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, joista säädetään tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille 17 päivänä helmikuuta 1999 tehdyssä komission päätöksessä 1999/178/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä toukokuuta annetulla päätöksellä 2002/371/EY (3), on tarkistettu ajoissa asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaisesti. Mainitut ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

(5)

Tämän tarkistuksen vuoksi ja tieteellisen sekä markkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi on aiheellista muuttaa tuoteryhmän määritelmää ja vahvistaa uudet ekologiset arviointiperusteet.

(6)

Ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekemisestä.

(7)

Sen vuoksi päätös 1999/178/EY olisi korvattava.

(8)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty tekstiilituotteita koskeva ympäristömerkki päätöksen 1999/178/EY arviointiperusteiden mukaisesti, olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi. Tuottajien olisi sallittava toimittaa hakemuksia, jotka on laadittu päätöksessä 1999/178/EY tai tässä päätöksessä vahvistettujen arviointiperusteiden nojalla, päätöksen 1999/178/EY voimassaolon päättymiseen saakka.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1980/2000 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmään ”tekstiilituotteet” kuuluvat:

a)

Tekstiilivaatteet ja -asusteet: vaatteet ja asusteet (kuten nenäliinat, huivit, laukut, ostoskassit, reput ja vyöt), joissa on vähintään 90 painoprosenttia tekstiilikuituja;

b)

Sisustustekstiilit: sisäkäyttöön tarkoitetut tekstiilituotteet, joissa on vähintään 90 painoprosenttia tekstiilikuituja. Tähän sisältyvät matot, lukuun ottamatta kokolattiamattoja ja seinäpäällysteitä;

c)

Kuidut, langat ja kankaat (myös kestävät kuitukankaat), jotka on tarkoitettu käytettäväksi tekstiilivaatteissa ja -asusteissa tai sisustustekstiileissä.

Tähän tuoteryhmään eivät kuulu biosidituotteilla käsitellyt tekstiilit, paitsi jos nämä biosidituotteet on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (4) liitteessä IA, jos aine antaa tekstiileille ihmisten terveyden suojeluun tarkoitettuja lisäominaisuuksia (kuten tekstiiliverkkoihin ja vaatteisiin lisätyt aineet, moskiittojen, kirppujen, punkkien ja allergeenien karkottamiseksi) ja jos kyseessä olevan aktiivisen aineen käyttöä on sallittu direktiivin 98/8/EY liitteen V mukaisesti.

”Tekstiilivaatteet ja -asusteet” ja ”sisustustekstiilit”: tekstiilikuitujen prosenttiosuutta laskettaessa ei tarvitse ottaa huomioon untuvaa, höyheniä, kalvoja ja pinnoitteita.

2 artikla

Jotta tekstiilituotteelle voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukainen yhteisön ympäristömerkki, sen on kuuluttava tuoteryhmään ”tekstiilituotteet” ja täytettävä tämän päätöksen liitteessä esitetyt arviointiperusteet.

3 artikla

Tuoteryhmään ”tekstiilituotteet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekemisestä.

4 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”tekstiilituotteet” annetaan tunnusnumero ”016”.

5 artikla

Kumotaan päätös 1999/178/EY.

6 artikla

1.   Tuoteryhmään ”tekstiilituotteet” kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu ennen tämän päätöksen tekemispäivää, arvioidaan päätöksessä 1999/178/EY vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

2.   Tuoteryhmään ”tekstiilituotteet” kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu tämän päätöksen tekemispäivän jälkeen mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009, voivat perustua joko päätöksessä 1999/178/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin.

Hakemuksia arvioidaan niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

3.   Jos ympäristömerkki on myönnetty sellaisen hakemuksen perusteella, joka on arvioitu päätöksessä 1999/178/EY vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti, ympäristömerkkiä saa käyttää 12 kuukauden ajan tämän päätöksen tekemispäivästä.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 57, 5.3.1999, s. 21.

(3)  EYVL L 133, 18.5.2002, s. 29.

(4)  EYVL L 123, 4.4.1998, s. 1.


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Arviointiperusteiden tavoitteet

Arviointiperusteilla pyritään erityisesti edistämään vesien pilaantumisen rajoittamista tekstiilien tuotantoketjun tärkeimmissä prosesseissa, mukaan luettuina kuitujen valmistus, kehruu, kudonta, neulonta, valkaisu, värjäys ja viimeistely.

Vaatimukset on asetettu tasolle, joka suosii ympäristömerkin myöntämistä tekstiilituotteille, joiden ympäristövaikutukset ovat tavanomaista vähäisemmät.

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset on esitetty kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai näiden tavarantoimittajilta jne. aina tarpeen mukaan.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toiminnallinen yksikkö, johon tuotannon sisään- ja ulostulovirrat on suhteutettava, on 1 kg tekstiilituotetta vakio-olosuhteissa (65 % RH + 4 % ja 20 °C + 2 °C; nämä perusolosuhteet on määritelty standardissa ISO 130 Tekstiilit – standardiolosuhteet ilmastoinnille ja testaukselle).

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Hakemusten arvioinnissa ja arviointiperusteiden noudattamisen tarkastuksessa toimivaltaisten elinten suositellaan ottavan huomioon tunnustettujen ympäristönhallintojärjestelmien kuten EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMASin tai ISO 14001 -standardin noudattamisen (Huomautus: näiden hallintajärjestelmien käyttö ei kuitenkaan ole pakollista).

EKOLOGISET ARVIOINTIPERUSTEET

Arviointiperusteet jakautuvat kolmeen pääluokkaan, jotka koskevat tekstiilikuituja, prosesseja ja kemikaaleja sekä käyttökelpoisuutta.

TEKSTIILIKUITUJA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä jaksossa vahvistetaan kuitukohtaiset arviointiperusteet akryylille, puuvillalle ja muille luonnonsiemenkuiduille, elastaanille, pellavalle ja muille runkokuiduille, raakavillalle ja muille eläinkuiduille, selluloosamuuntokuiduille, polyamidille, polyesterille ja polypropeenille.

Myös muut kuidut, joille ei ole vahvistettu kuitukohtaisia arviointiperusteita, ovat sallittuja, lukuun ottamatta mineraalikuituja, lasikuituja, metallikuituja, hiilikuituja ja muita epäorgaanisia kuituja.

Tässä jaksossa tietyille kuitutyypeille vahvistettuja arviointiperusteita ei tarvitse täyttää, jos kyseistä kuitua on tuotteessa alle 5 prosenttia kaikkien siinä olevien tekstiilikuitujen kokonaispainosta. Samoin arviointiperusteita ei tarvitse täyttää, jos kuidut on saatu kierrättämällä. Tässä yhteydessä kierrätetyillä kuiduilla tarkoitetaan kuituja, jotka ovat peräisin tekstiili- ja vaatevalmistajien leikkuujätteestä tai kuluttajien tuottamasta jätteestä (tekstiilijätteestä tai muusta jätteestä). Joka tapauksessa vähintään 85 painoprosentin kaikista tuotteessa olevista kuiduista on oltava joko vastaavien kuitukohtaisten perusteiden mukaisia, jos sellaiset on vahvistettu, tai ne on oltava saatu kierrättämällä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot tekstiilituotteen koostumuksesta.

1.   Akryyli

1.1

Kuitujentuotantolaitokselta lähtevissä raakakuiduissa olevien akryylinitriilijäämien pitoisuuden on oltava alle 1,5 mg/kg.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: uuttaminen kiehuvaan veteen ja pitoisuuden määrittäminen kapillaarisella kaasu-nestekromatografialla.

1.2

Akryylinitriilin ilmaan joutuvien päästöjen (polymeroinnista kehruuvalmiiseen nesteeseen saakka) on vuotuisena keskiarvona ilmaistuna oltava alle 1 gramma tuotettua kuitukiloa kohden.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

2.   Puuvilla ja muut siemenkuidut (mukaan luettuna kapokki)

Puuvillakuidut ja muut siemenkuidut (jäljempänä ’puuvilla’) saavat sisältää (mikäli testimenetelmän herkkyys on riittävä) enintään 0,05 ppm kutakin seuraavista aineista: aldriini, kaptafoli, klordaani, DDT, dieldriini, endriini, heptakloori, heksaklooribentseeni, heksakloorisykloheksaani (kaikki isomeerit), 2,4,5-T, klordimeformi, klorbentsilaatti, dinosebi ja sen suolat, monokrotofossi, pentakloorifenoli, toksafeeni, metamidofossi, metyyliparationi, parationi ja fosfamidoni. Testi on tehtävä raakapuuvillalle ennen märkäkäsittelyä kunkin puuvillaerän osalta tai kaksi kertaa vuodessa, jos käytetään yli kaksi erää puuvillaa.

Tätä vaatimusta ei sovelleta, jos yli 50 prosenttia puuvillasisällöstä on luonnonmukaisesti kasvatettua tai siirtymävaiheen tuotannosta saatua puuvillaa, eli jokin riippumaton laitos on todistanut, että puuvilla on tuotettu asetuksessa (EY) N:o 843/2007 (1) säädettyjen tuotanto- ja tarkastusvaatimusten mukaisesti.

Tätä vaatimusta ei sovelleta, jos voidaan esittää asiakirjoja, joista käy ilmi niiden viljelijöiden henkilöllisyys, jotka ovat tuottaneet vähintään 75 prosenttia lopullisessa tuotteessa käytetystä puuvillasta. Asiakirjoihin on sisällytettävä kyseisten viljelijöiden antama vakuutus, jonka mukaan edellä lueteltuja aineita ei ole käytetty pelloilla tai puuvillan käsittelylaitoksissa kyseessä olevan puuvillan tuotannon aikana eikä niitä ole lisätty itse puuvillaan.

Jos vähintään 95 prosenttia yhden tuotteen puuvillasta on tuotettu luonnonmukaisesti eli jokin riippumaton laitos on todistanut, että puuvilla on tuotettu asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädettyjen tuotanto- ja tarkastusvaatimusten mukaisesti, hakija voi lisätä ympäristömerkin viereen maininnan ”luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa”. Jos 70–95 prosenttia yhden tuotteen puuvillasta on tuotettu luonnonmukaisesti, hakija voi lisätä maininnan ”valmistuksessa käytetystä puuvillasta xy % on tuotettu luonnonmukaisesti”.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava joko luonnonmukaista tuotantoa koskeva todistus, asiakirjoja siitä, etteivät viljelijät ole käyttäneet kyseessä olevia aineita, tai testausseloste, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavia menetelmiä: soveltuvuuden mukaan US EPA 8081 A (orgaanisiin klooriyhdisteisiin perustuvilla torjunta-aineilla ultraääni- tai Soxleth-uutto ja poolittomat liuottimet [iso-oktaani tai heksaani]), 8151 A (klooratut rikkakasvien torjunta-aineet metanolia käyttäen), 8141 A (orgaaniset fosforiyhdisteet) tai 8270 C (puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet).

Vuosittain käytettävästä puuvillasta on vähintään kolme prosenttia oltava tuotettu luonnonmukaisesti eli jokin riippumaton laitos on todistanut, että puuvilla on tuotettu asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädettyjen tuotanto- ja tarkastusvaatimusten mukaisesti.

Hakijan on toimitettava

riippumattoman sertifiointilaitoksen tiedot,

vakuutus, jos käy ilmi, mikä osuus ympäristömerkin saaneen tekstiilin tuotannossa käytetystä puuvillasta on tuotettu luonnonmukaisesti.

Toimivaltainen elin voi pyytää lisätietoja, joiden avulla se voi arvioida, onko standardi- ja sertifiointijärjestelmän vaatimuksia noudatettu.

3.   Elastaani

3.1

Orgaanisia tinayhdisteitä ei saa käyttää.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole käytetty.

3.2

Polymeroinnin ja kuidun tuotannon aikana ilmaan joutuvien aromaattisten diisosyaniittien päästöjen, mukaan lukien hajapäästöt, jotka on mitattu sen prosessin aikana, josta ne aiheutuvat, on vuotuisena keskiarvona ilmaistuna oltava alle 5 milligramma tuotettua kuitukiloa kohden.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

4.   Pellava ja muut runkokuidut (mukaan luettuina hamppu, juutti ja rami)

Pellavaa ja muita runkokuituja saa valmistaa vesiliuotuksella ainoastaan, jos liuotuksesta syntyvät jätevedet käsitellään siten, että kemiallista hapenkulutusta (COD) tai orgaanisen hiilen kokonaismäärää (TOC) vähennetään hamppukuitujen osalta vähintään 75 prosentilla ja pellavan ja muiden runkokuitujen osalta vähintään 95 prosentilla.

Arviointi ja todentaminen: Jos käytetään vesiliuotusta, hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 6060 (COD).

5.   Raakavilla ja muut eläinkuidut (mukaan luettuina lampaan-, kamelin-, alpakan- ja vuohenvilla)

5.1

Seuraavien aineiden yhteenlaskettu pitoisuus saa olla enintään 0,5 ppm: γ-heksakloorisykloheksaani (lindaani), α-heksakloorisykloheksaani, β-heksakloorisykloheksaani, δ-heksakloorisykloheksaani, aldriini, dieldriini, endriini sekä p,p′-DDT ja p,p′-DDD.

5.2

Seuraavien aineiden yhteenlaskettu pitoisuus saa olla enintään 2 ppm: diatsinoni, propetamfossi, klorfenvinfossi, diklorfentioni, klorpyrifossi, fenklorfossi, etioni, ”pirimifossi-metyyli”.

5.3

Seuraavien aineiden yhteenlaskettu pitoisuus saa olla enintään 0,5 ppm: sypermetriini, deltametriini, fenvaleraatti, syhalotriini ja flumetriini.

5.4

Seuraavien aineiden yhteenlaskettu pitoisuus saa olla enintään 2 ppm: diflubentsuroni ja triflumuroni, disyklaniili.

Testi on tehtävä raakavillalle ennen märkäkäsittelyä kunkin villaerän osalta tai kaksi kertaa vuodessa, jos käytetään yli kaksi erää villaa.

Näitä vaatimuksia (siten kuin ne on kuvattu edellä 5.1, 5.2, 5.3 ja 5.4 kohdassa ja sovellettuna kukin erikseen) ei sovelleta, jos voidaan esittää asiakirjoja, joista käy ilmi niiden kasvattajien henkilöllisyys, jotka ovat tuottaneet vähintään 75 prosenttia kyseisistä villa- tai eläinkuiduista. Asiakirjoihin on sisällyttävä kyseisten kasvattajien antama vakuutus, jonka mukaan edellä lueteltuja aineita ei ole käytetty pelloilla tai eläinten käsittelyyn.

Arviointi ja todentaminen 5.1,5.2,5.3 ja 5.4 kohdan osalta: Hakijan on toimitettava joko edellä mainitut asiakirjat tai testausseloste, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: IWTO Draft Test Method 59.

5.5

Viemäriverkkoon päästetyn pesujäteveden kemiallinen hapenkulutus saa olla enintään 60 grammaa raakavillakiloa kohden. Jätevedet on käsiteltävä laitoksen ulkopuolella siten, että kemiallinen hapenkulutus laskee vuotuisena keskiarvona ilmaistuna vielä vähintään 75 prosenttia.

Laitoksen omassa käsittelylaitoksessa käsiteltyjen ja pintavesiin päästettyjen pesujätevesien osalta kemiallinen hapenkulutus saa olla enintään 45 grammaa raakavillakiloa kohden. Pintavesiin päästettävien jätevesien pH:n on oltava 6–9 (paitsi jos vastaanottavan vesistön pH on näiden arvojen ulkopuolella) ja lämpötilan alle 40 °C (paitsi jos vastaanottavan vesistön lämpötila on tätä korkeampi). Villan pesulaitosten on kuvattava yksityiskohtaisesti pesujätevesien käsittely ja seurattava jatkuvasti kemiallista hapenkulutusta.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä tähän arviointiperusteeseen liittyvät asiankuuluvat tiedot ja testausseloste, ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 6060.

6.   Selluloosamuuntokuidut (mukaan luettuina viskoosi, lyosell, asetaatti, kupro ja triasetaatti)

6.1

Kuiduissa olevien adsorboituvien orgaanisten hiilivetyjen (AOX) pitoisuus saa olla enintään 250 ppm.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 11480:1997 (hallittu polttaminen ja mikrokulometria).

6.2

Viskoosikuitujen osalta kuidun tuotantoprosessien aikana ilmaan pääsevien rikkiyhdisteiden rikkipitoisuus saa olla vuotuisena keskiarvona ilmaistuna enintään 120 grammaa tuotettua filamenttikuitukiloa kohden ja 30 grammaa tuotettua tapulikuitukiloa kohden. Jos laitoksessa tuotetaan molempia kuitutyyppejä, kokonaispäästöt eivät saa ylittää vastaavaa painotettua keskiarvoa.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

6.3

Viskoosikuitujen osalta tuotantolaitoksesta veteen joutuvat sinkkipäästöt saavat olla vuotuisena keskiarvona ilmaistuina enintään 0,3 g/kg.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

6.4

Kuprokuitujen osalta tuotantolaitoksesta laskettavan jäteveden kuparipitoisuus saa olla vuotuisena keskiarvona ilmaistuna enintään 0,1 ppm.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

7.   Polyamidi

Monomeerituotannon aikana ilmaan pääsevät typpidioksidipäästöt saavat olla vuotuisena keskiarvona ilmaistuna enintään 10 grammaa tuotettua polyamidi 6 -kuitukiloa kohden ja 50 grammaa tuotettua polyamidi 6.6 -kuitukiloa kohden.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

8.   Polyesteri

8.1

Polyesterikuitujen antimonipitoisuus saa olla enintään 260 ppm. Jos antimonia ei ole käytetty, hakija voi lisätä ympäristömerkin viereen maininnan ”ei sisällä antimonia” (tai vastaavan tekstin).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei antimonia ole käytetty, tai toimitettava testausseloste, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: suora määritys atomiabsorptiospektrometrialla. Testi on tehtävä raakakuidulle ennen märkäprosessointia.

8.2

Polyesterin polymeroinnin ja kuidun tuotannon aikana ilmaan joutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen, mukaan lukien hajapäästöt, jotka on mitattu sen prosessin aikana, josta ne aiheutuvat, on vuotuisena keskiarvona ilmaistuna oltava alle 1,2 milligramma tuotettua polyesterihartsikiloa kohden. (Haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä tarkoitetaan kaikkia orgaanisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine lämpötilassa 293,15 K on vähintään 0,01 kPa tai joilla on vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

9.   Polypropeeni

Lyijypohjaisia pigmenttejä ei saa käyttää.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole käytetty.

PROSESSEJA JA KEMIKAALEJA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä jaksossa vahvistettuja arviointiperusteita sovelletaan tarvittaessa tuotteen kaikkiin tuotantovaiheisiin ja myös kuitujen tuotantoon. Samalla kuitenkin hyväksytään se, että kierrätyskuidut saattavat sisältää joitain värejä tai muita aineita, joiden käyttö on kielletty näissä perusteissa, mutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että kyseisten aineiden käyttö on tapahtunut kuitujen edellisen elinkaaren aikana.

10.   Kuitujen ja lankojen avivointi- ja viimeistelyaineet

10.1

Liisteri: Vähintään 95 prosentin (kuivapainosta) lankoihin käytettyjen liistereiden aineosista on oltava riittävällä tavalla biohajoavia, tai muussa tapauksessa ne on kierrätettävä.

Aineiden yhteenlaskettu pitoisuus on otettava huomioon.

Arviointi ja todentaminen: Tässä yhteydessä ainetta pidetään riittävällä tavalla biohajoavana, jos

se hajoaa 28 päivän sisällä vähintään 70-prosenttisesti, kun sitä testataan jollain seuraavista menetelmistä: OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B tai ISO 9888, tai

se hajoaa 28 päivän sisällä vähintään 60-prosenttisesti, kun sitä testataan jollain seuraavista menetelmistä: OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 tai ISO 14593, tai

se hajoaa 28 päivän sisällä vähintään 80-prosenttisesti, kun sitä testataan jollain seuraavista menetelmistä: OECD 303 tai ISO 11733, tai

niiden aineiden osalta, joihin edellä mainittuja testimenetelmiä ei voida soveltaa, voidaan esittää näyttöä siitä, että aine on vastaavalla tavalla biohajoava.

Hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, käyttöturvallisuustiedotteet, testausselosteet ja/tai vakuutukset, joissa ilmoitetaan edellä tarkoitetut testimenetelmät ja tulokset ja joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kaikkien käytettyjen liistereiden osalta.

10.2

Ensimmäisessä kehruussa käytetyt kehruuliuoksen lisäaineet, kehruun apuaineet ja käsittelyaineet (mukaan luettuina karstausöljyt, viimeistelyaineet ja voiteluaineet): Vähintään 90 prosentin (kuivapainosta) aineosista on oltava riittävällä tavalla biohajoavia tai poistettavissa jätevesien käsittelylaitoksissa.

Tätä vaatimusta ei sovelleta toisen kehruuvaiheen käsittelyaineisiin (kehruuöljyt, vakiointiaineet), kartiopuolausöljyihin, luomaus- ja kertausöljyihin, vahoihin, neulontaöljyihin, silikoniöljyihin ja epäorgaanisiin aineisiin. Aineiden yhteenlaskettu pitoisuus on otettava huomioon.

Arviointi ja todentaminen: Tässä yhteydessä ainetta pidetään riittävällä tavalla biohajoavana tai poistettavana jätevesien käsittelylaitoksissa, jos

se hajoaa 28 päivän sisällä vähintään 70-prosenttisesti, kun sitä testataan jollain seuraavista menetelmistä: OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B tai ISO 9888, tai

se hajoaa 28 päivän sisällä vähintään 60-prosenttisesti, kun sitä testataan jollain seuraavista menetelmistä: OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 tai ISO 14593, tai

se hajoaa 28 päivän sisällä vähintään 80-prosenttisesti, kun sitä testataan jollain seuraavista menetelmistä: OECD 303 tai ISO 11733, tai

niiden aineiden osalta, joihin edellä mainittuja testimenetelmiä ei voida soveltaa, voidaan esittää näyttöä siitä, että aine on vastaavalla tavalla biohajoava tai poistettavissa.

Hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, käyttöturvallisuustiedotteet, testausselosteet ja/tai vakuutukset, joissa ilmoitetaan edellä tarkoitetut testimenetelmät ja tulokset ja joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kaikkien tällaisten lisäaineiden tai käsittelyaineiden osalta.

10.3

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) pitoisuuden tuotteeseen sisältyvässä mineraaliöljyssä on oltava alle 3,0 painoprosenttia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, käyttöturvallisuustiedotteet, tuotetiedotteet tai vakuutukset, joissa joko ilmoitetaan polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuus mineraaliöljyjä sisältävissä tuotteissa tai vakuutetaan, ettei tällaisia tuotteita ole käytetty.

11.   Biosidiset tai biostaattiset tuotteet

Kloorifenoleja (niiden suoloja ja estereitä), PCB:tä ja orgaanisia tinayhdisteitä ei saa käyttää tuotteiden ja puolivalmisteiden kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita tai yhdisteitä ole käytetty langassa, kankaassa eikä lopullisessa tuotteessa. Jos vakuutuksen paikkansapitävyys tarkastetaan, testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää ja raja-arvoa: uutto tarpeen mukaan, muuntaminen etikkahappoanhydridillä, määritys kapillaarisella kaasu-nestekromatografialla elektroninsieppausdetektoria käyttäen, raja-arvo 0,05 ppm.

12.   Värin tai väripigmentin poisto

Värin tai väripigmentin poistossa ei saa käyttää raskasmetallisuoloja (rautaa lukuun ottamatta) tai formaldehydiä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole käytetty.

13.   Painotus

Langan tai kankaan painon lisäämiseen ei saa käyttää seriumyhdisteitä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole käytetty.

14.   Kaikki kemikaalit tai kemialliset valmisteet

Alkyylifenolietoksylaatteja (APEO), lineaarisia alkyylibentseenisulfonaatteja (LAS), bis(hydrogenoitua talialkyyli) dimetyyliammoniumkloridia (DTDMAC), distearyylidimetyyliammoniumkloridia (DSDMAC), di(kovetettu tali) dimetyyliammoniumkloridia (DHTDMAC), etyleenidiamiinitetraetikkahappoa (EDTA) ja dietyleenitriamiinipentaetikkahappoa (DPTA) ei saa käyttää eikä niitä saa esiintyä missään käytetyissä valmisteissa.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole käytetty.

15.   Pesuaineet, kankaan pehmitteet ja kompleksinmuodostajat

Kaikissa märkäprosessointilaitoksissa yli 95 painoprosentin kankaan pehmitteistä, kompleksinmuodostajista ja pesuaineista on oltava riittävällä tavalla biohajoavia tai poistettavissa jätevesien käsittelylaitoksissa.

Tätä arviointiperustetta ei sovelleta kussakin märkäprosessointilaitoksessa käytettäviin pesuaineiden ja kankaan pehmitteiden pinta-aktiivisiin aineisiin, joiden on oltava täydellisesti aerobisesti biohajoavia.

Arviointi ja todentaminen:”riittävällä tavalla biohajoava tai poistettava” on määritelty edellä kuitujen ja lankojen avivointi- ja viimeistelyaineita koskevassa arviointiperusteessa. Hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, käyttöturvallisuustiedotteet, testausselosteet ja/tai vakuutukset, joissa ilmoitetaan edellä tarkoitetut testimenetelmät ja tulokset ja joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kaikkien käytettyjen pesuaineiden, kankaan pehmitteiden ja kompleksinmuodostajien osalta.

”Lopullinen aerobinen biohajoavuus” on tulkittava siten kuin siitä on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 (2) liitteessä III. Hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, käyttöturvallisuustiedotteet, testausselosteet ja/tai vakuutukset, joissa ilmoitetaan edellä tarkoitetut testimenetelmät ja tulokset ja joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kaikkien käytettyjen pesuaineiden ja kankaan pehmitteiden pinta-aktiivisten aineiden osalta.

16.   Valkaisuaineet: Klooria ei saa käyttää lankojen, kankaiden tai lopputuotteiden valkaisuun.

Tätä vaatimusta ei sovelleta selluloosamuuntokuitujen tuotantoon. Arviointi ja todentaminen: (ks. arviointiperuste 6.1).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei kloorattuja valkaisuaineita ole käytetty.

17.   Väriaineiden epäpuhtaudet: Väriaine kuidun värjäävyydellä (liukeneva tai liukenematon)

Käytettyjen väriaineiden metalli-ioniepäpuhtaudet eivät saa ylittää seuraavia arvoja: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Nämä arvot koskevat ainoastaan epäpuhtauksia, joten niiden noudattamista arvioitaessa ei tarvitse ottaa huomioon metalleja, jotka ovat erottamaton osa värimolekyyliä (esim. metallikompleksivärit ja tietyt reaktiiviset värit).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

18.   Pigmenttien epäpuhtaudet: Liukenematon väriaine ilman kuidun värjäävyyttä

Käytettyjen pigmenttien metalli-ioniepäpuhtaudet eivät saa ylittää seuraavia arvoja: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

19.   Kromipeittavärjäys

Kromipeittavärjäystä ei sallita. Arviointi ja todentaminen:

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole käytetty.

20.   Metallikompleksivärit

Jos käytetään kupari-, kromi- tai nikkelipohjaisia metallikompleksivärejä:

20.1

Selluloosavärjäyksessä, jossa metallikompleksivärit ovat osa värjäysainekaavaa, jätevesien käsittelyyn (laitoksessa tai sen ulkopuolella) saa päästää alle 20 prosenttia kustakin käytetystä metallikompleksiväristä (prosessiin syötetystä määrästä).

Kaikissa muissa värjäysprosesseissa, joissa metallikompleksivärit ovat osa värjäysainekaavaa, jätevesien käsittelyyn (laitoksessa tai sen ulkopuolella) saa päästää alle 7 prosenttia kustakin käytetystä metallikompleksiväristä (prosessiin syötetystä määrästä).

Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei näitä metallikompleksivärejä ole käytetty, tai toimitettava testausselosteet, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavia menetelmiä: kuparille ja nikkelille ISO 8288; kromille EN 1233.

20.2

Vesiin joutuvat päästöt eivät saa käsittelyn jälkeen ylittää seuraavia arvoja: Cu 75 mg/kg (kuitu, lanka tai kangas); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei näitä metallikompleksivärejä ole käytetty, tai toimitettava testausselosteet, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavia menetelmiä: kuparille ja nikkelille ISO 8288; kromille EN 1233.

21.   Atsovärit

Mitään sellaisia atsoväriaineita ei saa käyttää, jotka voivat hajota seuraaviksi aromaattisiksi amiineiksi:

4-aminobifenyyli

(92-67-1)

bentsidiini

(92-87-5)

4-kloro-o-toluidiini

(95-69-2)

2-naftyyliamini

(91-59-8)

o-amino-atsotolueeni

(97-56-3)

5-nitro-o-toluidiini

(99-55-8)

4-kloorianiliini

(106-47-8)

4-metoksi-m-fenyleenidiamiini

(615-05-4)

4,4′-diaminodifenyylimetaani

(101-77-9)

3,3′-diklooribentsidiini

(91-94-1)

3,3′-dimetoksibentsidiini

(119-90-4)

3,3′-dimetyylibentsidiini

(119-93-7)

4,4′-metyleenidi-o-toluidiini

(838-88-0)

p-kresidiini

(120-71-8)

4,4′-oksidianiliini

(101-80-4)

4,4′-tiodianiliini

(139-65-1)

o-toluidiini

(95-53-4)

4-metyyli-m-fenyleenidiamiini

(95-80-7)

2,4,5-trimetyylianiliini

(137-17-7)

4-aminoatsobentseeni

(60-09-3)

o-anisidiini

(90-04-0)

2,4-ksylidiini

(95-68-1)

2,6-ksylidiini

(87-62-7)

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia väriaineita ole käytetty. Jos vakuutuksen paikkansapitävyys tarkastetaan, on käytettävä standardia EN 14 362-1 ja 2. (Huomautus: 4-aminoatsobentseenin osalta voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia, mistä syystä suositellaan tulosten varmistamista).

22.   Karsinogeeniset, mutageeniset tai lisääntymisen kannalta toksiset värit

22.1

Seuraavia väriaineita ei saa käyttää:

C.I. Basic Red 9,

C.I. Disperse Blue 1,

C.I. Acid Red 26,

C.I. Basic Violet 14,

C.I. Disperse Orange 11,

C. I. Direct Black 38,

C. I. Direct Blue 6,

C. I. Direct Red 28,

C. I. Disperse Yellow 3.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia väriaineita ole käytetty.

22.2

Tekstiilituotteissa ei saa käyttää väriaineita tai -yhdisteitä, jotka sisältävät yli 0,1 painoprosenttia aineita, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakemusajankohtana liittää jokin seuraavista vaarallisuutta osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä):

R40 (epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa),

R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa),

R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita),

R49 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä),

R60 (voi heikentää hedelmällisyyttä),

R61 (vaarallista sikiölle),

R62 (voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä),

R63 (voi olla vaarallista sikiölle),

R68 (pysyvien vaurioiden vaara),

kuten ne on määritelty neuvoston direktiivissä 67/548/ETY (3).

Vaihtoehtoisesti voidaan harkita luokitusta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (4) mukaisesti. Tässä tapauksessa raaka-aineisiin ei saa lisätä mitään aineita tai valmisteita, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakemusajankohtana liittää jokin seuraavista vaarallisuutta osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia väriaineita ole käytetty.

23.   Mahdollisesti herkistävät värit

Seuraavia väriaineita ei saa käyttää:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(aikaisemmin nimettynä Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia väriaineita ole käytetty.

24.   Polyesterin halogenoidut kantoaineet

Halogenoituja kantoaineita ei saa käyttää.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole käytetty.

25.   Painanta

25.1

Käytettävät painopastat saavat sisältää enintään 5 prosenttia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten lakkabensiiniä. (Haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä tarkoitetaan kaikkia orgaanisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine lämpötilassa 293,15 K on vähintään 0,01 kPa tai joilla on vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei painantoja ole tehty, tai toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

25.2

Plastisolipohjaista painantaa ei saa käyttää.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei painantoja ole tehty, tai toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

26.   Formaldehydi

Vapaan tai osittain hydrolysoituvan formaldehydin määrä valmiissa kankaassa ei saa ylittää arvoa 20 ppm vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetuissa tuotteissa, arvoa 30 ppm ihon kanssa kosketuksiin joutuvissa tuotteissa ja arvoa 75 ppm kaikissa muissa tuotteissa.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei formaldehydiä sisältäviä tuotteita ole käytetty, tai toimitettava testausseloste, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: EN ISO 14184–1.

27.   Märkäprosessin jätevesipäästöt

27.1

Kun märkäprosessilaitosten (raakavillan pesulaitoksia ja pellavan liuotuslaitoksia lukuun ottamatta) jätevedet päästetään vesistöön (joko laitoksessa tai sen ulkopuolella tapahtuneen) puhdistuskäsittelyn jälkeen, niiden kemiallisen hapenkulutuksen (COD) on vuotuisena keskiarvona ilmaistuna oltava alle 20 g/kg.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja testausselosteet (käytettävä testausmenetelmä ISO 6060), joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

27.2

Jos jätevedet käsitellään laitoksen omassa käsittelylaitoksessa ja päästetään suoraan vesistöön, jätevesien pH:n on lisäksi oltava 6–9 (paitsi jos vastaanottavan vesistön pH on näiden arvojen ulkopuolella) ja lämpötilan alle 40 °C (paitsi jos vastaanottavan vesistön lämpötila on tätä korkeampi).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava asiakirjat ja testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

28.   Palonsuoja-aineet

Tuotteessa voidaan käyttää ainoastaan sellaisia palonsuoja-aineita, jotka on sidottu kemiallisesti polymeerikuituun tai kuidun pintaan (reaktiiviset palonsuoja-aineet). Jos käytetyt palonsuoja-aineet on luokiteltu johonkin jäljempänä lueteltuun vaararyhmään, olisi palonsuoja-aineiden kemiallisten ominaisuuksien muututtava käytön aikana siten, ettei niitä ole enää syytä luokitella mihinkään näistä vaararyhmistä. (alle 0,1 prosenttia palonsuoja-aineesta säilyy käsitellyssä langassa tai kankaassa siinä muodossa, jossa se oli ennen niiden käyttöä).

R40 (epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa),

R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa),

R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita),

R49 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä),

R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille),

R51 (myrkyllistä vesieliöille),

R52 (haitallista vesieliöille),

R53 (voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä),

R60 (voi heikentää hedelmällisyyttä),

R61 (vaarallista sikiölle),

R62 (voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä),

R63 (voi olla vaarallista sikiölle),

R68 (pysyvien vaurioiden vaara),

kuten niistä on säädetty direktiivissä 67/548/ETY.

Tätä arviointiperustetta ei sovelleta palonsuoja-aineisiin, jotka on ainoastaan fyysisesti sekoitettu polymeerikuituun tai tekstiilin pinnoitteeseen (additiiviset palonsuoja-aineet).

Vaihtoehtoisesti voidaan harkita luokitusta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Tässä tapauksessa raaka-aineisiin ei saa lisätä mitään aineita tai valmisteita, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakemusajankohtana liittää jokin seuraavista vaarallisuutta osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei additiivisia palonsuoja-aineita ole käytetty, ja ilmoitettava, mitä reaktiivisia palonsuoja-aineita on mahdollisesti käytetty, ja toimitettava asiakirjat (esim. käyttöturvallisuustiedotteet) ja/tai vakuutukset, joista käy ilmi, että kyseiset palonsuoja-aineet ovat tämän arviointiperusteen mukaisia.

29.   Vanumattomuuskäsittelyt

Halogenoituja aineita tai -yhdisteitä saa käyttää ainoastaan villahahtuvaan ja pesemättömään irtovillaan.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole käytetty (paitsi jos niitä on käytetty villahahtuvaan ja pesemättömään irtovillaan).

30.   Kankaiden viimeistelyaineet

Ilmaisu ”viimeistelyaineet” sisältää kaikki fyysiset tai kemialliset käsittelyt, joiden avulla tekstiilikankaille saadaan erityisiä ominaisuuksia, kuten pehmeys, vedenpitävyys tai helppohoitoisuus.

Tekstiilituotteissa ei saa käyttää viimeistelyaineita tai -yhdisteitä, jotka sisältävät yli 0,1 painoprosenttia aineita, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakemusajankohtana liittää jokin seuraavista neuvoston direktiivissä 67/548/ETY ja sen myöhemmissä muutoksissa määritellyistä vaarallisuutta osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä):

R40 (epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa),

R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa),

R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita),

R49 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä),

R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille),

R51 (myrkyllistä vesieliöille),

R52 (haitallista vesieliöille),

R53 (voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä),

R60 (voi heikentää hedelmällisyyttä),

R61 (vaarallista sikiölle),

R62 (voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä),

R63 (voi olla vaarallista sikiölle),

R68 (pysyvien vaurioiden vaara),

kuten ne on määritelty direktiivissä 67/548/ETY.

Vaihtoehtoisesti voidaan harkita luokitusta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Tässä tapauksessa raaka-aineisiin ei saa lisätä mitään aineita tai valmisteita, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakemusajankohtana liittää jokin seuraavista vaarallisuutta osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei viimeistelyaineita ole käytetty, tai ilmoitettava, mitä viimeistelyaineita on käytetty, ja toimitettava asiakirjat (esim. käyttöturvallisuustiedotteet) ja/tai vakuutukset, joista käy ilmi, että kyseiset viimeistelyaineet ovat tämän arviointiperusteen mukaisia.

31.   Täytteet

31.1

Tekstiilikuiduista koostuvien täyteaineiden on oltava tekstiilikuituja koskevien arviointiperusteiden (1–9 kohta) mukaisia siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista.

31.2

Täyteaineiden on oltava arviointiperusteen 11 ”Biosidiset tai biostaattiset tuotteet” ja arviointiperusteen 26 ”Formaldehydi” mukaisia.

31.3

Täytteiden (untuvien, höyhenten, luonnonkuitujen tai synteettisten kuitujen) pesemiseen käytettävien pesuaineiden ja muiden kemikaalien on oltava arviointiperusteen 14 ”Kemialliset apuaineet” ja arviointiperusteen 15 ”Pesuaineet, kankaan pehmitteet ja kompleksinmuodostajat” mukaisia.

Arviointi ja todentaminen: Vastaavissa arviointiperusteissa ilmoitetulla tavalla.

32.   Pinnoitteet, laminaatit ja kalvot

32.1

Polyuretaanista valmistettujen tuotteiden on oltava arviointiperusteen 3.1 (orgaaniset tinayhdisteet) ja arviointiperusteen 3.2 (aromaattisten diisosyanaattien päästöt ilmaan) mukaisia.

Arviointi ja todentaminen: Vastaavissa arviointiperusteissa ilmoitetulla tavalla.

32.2

Polyesteristä valmistettujen tuotteiden on oltava arviointiperusteen 8.1 (antimonipitoisuus) ja arviointiperusteen 8.2 (polymeroinnin aikana ilmaan pääsevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt) mukaisia.

Arviointi ja todentaminen: Vastaavissa arviointiperusteissa ilmoitetulla tavalla.

32.3

Pinnoitteissa, laminaateissa ja kalvoissa ei saa käyttää pehmentimiä tai liuottimia, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakemusajankohtana liittää jokin seuraavista vaarallisuutta osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä):

R40 (epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa),

R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa),

R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita),

R49 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä),

R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille),

R51 (myrkyllistä vesieliöille),

R52 (haitallista vesieliöille),

R53 (voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä),

R60 (voi heikentää hedelmällisyyttä),

R61 (vaarallista sikiölle),

R62 (voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä),

R63 (voi olla vaarallista sikiölle),

R68 (pysyvien vaurioiden vaara),

kuten ne on määritelty direktiivissä 67/548/ETY.

Vaihtoehtoisesti voidaan harkita luokitusta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Tässä tapauksessa raaka-aineisiin ei saa lisätä mitään aineita tai valmisteita, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakumusajankohtana liittää jokin seuraavista vaarallisuutta osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia pehmentimiä ja liuottimia ole käytetty.

32.4

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt ilmaan eivät saa ylittää 10 g C/kg.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava asiakirjat ja testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

33.   Energian- ja vedenkulutus

Hakijan on toimitettava tiedot märkäprosessin veden- ja energiankulutuksesta valmistuspaikalla.

Arviointi ja todentaminen: Hakijaa pyydetään toimittamaan edellä mainitut tiedot.

KÄYTTÖKELPOISUUSPERUSTEET

Seuraavia arviointiperusteita sovelletaan joko värjättyihin lankoihin, valmiisiin kankaisiin tai lopputuotteisiin, joille on tehtävä tarkoituksenmukaiset testit.

34.   Kutistuminen tai venyminen pesun ja kuivauksen aikana

Kutistuminen tai venyminen pesun tai kuivauksen jälkeen saa olla enintään:

+ 2 prosenttia verhoilla sekä irrotettavilla ja pestävillä huonekalukankailla,

yli – 8 prosenttia tai yli + 4 prosenttia muilla kudotuilla tuotteilla ja kestävillä kuitukankailla, muilla neuletuotteilla tai froteekankailla.

Tätä arviointiperustetta ei sovelleta:

kuituihin tai lankoihin,

tuotteisiin, joissa on selvästi tehty merkintä ”vain kuivapesu” tai vastaava merkintä (siinä määrin kuin on tavanomaisen käytännön mukaista kiinnittää tällainen merkintä kyseisiin tuotteisiin),

huonekalukankaisiin, jotka eivät ole irrotettavia ja pestäviä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausselosteet ja testauksessa on käytettävä standardeja EN ISO 63 30 ja ISO 5077 seuraavasti: kolme pesua tuotteeseen merkityssä lämpötilassa, ja ellei tuotteeseen ole merkitty muita kuivausmenetelmiä, rumpukuivaus kunkin pesuohjelman jälkeen.

35.   Värien vesipesunkesto

Värien vesipesunkeston on oltava vähintään tasolla 3–4 värinmuutoksen osalta ja vähintään tasolla 3–4 värjäävyyden osalta.

Tätä perustetta ei sovelleta tuotteisiin, joissa on selvästi tehty merkintä ”vain kuivapesu” tai vastaava merkintä (siinä määrin kuin on tavanomaisen käytännön mukaista kiinnittää tällainen merkintä kyseisiin tuotteisiin). Perustetta ei myöskään sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu, eikä huonekalukankaisiin, jotka eivät ole pestäviä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: EN ISO 105 C06 (yksi pesu tuotteeseen merkityssä lämpötilassa perboraattipesujauhetta käyttäen).

36.   Värien hienkesto (hapan, emäksinen)

Värin hienkeston (happaman ja emäksisen) on oltava vähintään tasolla 3–4 (värin muutos ja värjäävyys).

Taso 3 on kuitenkin sallittu, jos kankaiden väri on tumma (standardisyvyys > 1/1) ja jos ne on valmistettu regeneroidusta villasta tai jos niissä on yli 20 prosenttia silkkiä.

Tätä perustetta ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu, eikä huonekalukankaisiin, verhoihin tai muihin vastaaviin sisustustekstiileihin.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 105 E04 (hapan ja emäksinen, vertailu monikuituiseen kankaaseen).

37.   Värien märkähankauskesto

Värien märkähankauskeston on oltava vähintään tasolla 2–3. Taso 2 on kuitenkin sallittu indigovärjätylle denimille.

Tätä perustetta ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 105 X12.

38.   Värien kuivahankauskesto

Värien kuivahankauskeston on oltava vähintään tasolla 4.

Taso 3–4 on kuitenkin sallittu indigovärjätylle denimille.

Tätä perustetta ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu, eikä verhoihin tai muihin vastaaviin sisustustekstiileihin.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 105 X12.

39.   Värien valonkesto

Huonekaluihin tai verhoihin tarkoitettujen kankaiden värien valonkeston on oltava vähintään tasolla 5. Kaikkien muiden tuotteiden värien valonkeston on oltava vähintään tasolla 4.

Taso 4 on kuitenkin sallittu, jos huonekaluihin tai verhoihin tarkoitettujen kankaiden väri on sekä vaalea (standardisyvyys on < 1/12) ja niissä on yli 20 prosenttia villaa tai muita eläinkuituja tai yli 20 prosenttia silkkiä tai yli 20 prosenttia pellavaa tai muita runkokuituja.

Tätä vaatimusta ei sovelleta patjanpäälliskankaisiin, patjansuojiin tai alusvaatteisiin.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 105 B02.

40.   Ympäristömerkin tiedot

Ympäristömerkin kentässä 2 on oltava seuraava teksti:

edistää kestävien kuitujen käyttöä,

kestävä ja korkealaatuinen,

vaarallisten aineiden käyttöä rajoitettu.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava mallikappale pakkauksesta merkintöineen sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(3)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.


29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/87


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009,

ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pehmopapereille

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4596)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/568/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1980/2000 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaan ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle, jolla on ominaisuuksia, joiden ansiosta se voi vaikuttaa merkittävästi keskeisten ympäristönäkökohtien parantamiseen.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1980/2000 säädetään, että erityiset ympäristömerkin myöntämisperusteet, jotka perustuvat Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan laatimaan myöntämisperusteita koskevaan ehdotukseen, vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Lisäksi siinä säädetään, että ympäristömerkin myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset tarkistetaan hyvissä ajoin ennen kyseessä olevalle tuoteryhmälle vahvistetun myöntämisperusteiden voimassaoloajan päättymistä.

(4)

Ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pehmopaperituotteille 4 päivänä toukokuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä 2001/405/EY (2) vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden ja niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten uudelleentarkastelu on asetuksen (EY) N:o 1980/2002 mukaisesti tehty hyvissä ajoin ennen niiden voimassaoloajan päättymistä. Mainitut ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 4 päivään tammikuuta 2010.

(5)

Tämän uudelleentarkastelun perusteella sekä tieteellisen ja markkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi on aiheellista muuttaa tuoteryhmän määritelmää ja vahvistaa uudet ekologiset arviointiperusteet.

(6)

Ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekemisestä.

(7)

Päätöksessä 2001/405/EY annettua tuoteryhmän määritelmää on aiheellista muuttaa myös sen tarkentamiseksi, että kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (3) soveltamisalaan kuuluvat tuotteet eivät kuulu kyseiseen tuoteryhmään.

(8)

Sen vuoksi päätös 2001/405/EY olisi korvattava.

(9)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty pehmopapereita koskeva ympäristömerkki päätökseen 2001/405/EY sisältyvien arviointiperusteiden perusteella, olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi. Päätöksen 2001/405/EY voimassaolon päättymiseen asti tuottajien olisi myös voitava toimittaa hakemuksia joko mainitussa päätöksessä tai tässä päätöksessä vahvistettujen arviointiperusteiden nojalla.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1980/2000 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmään ”pehmopaperit” kuuluvat arkki- tai rullamuotoiset pehmopaperit, jotka soveltuvat henkilökohtaisen hygienian hoitoon, nesteiden imeytykseen ja/tai likaisten pintojen puhdistamiseen. Pehmopaperituote koostuu yhdestä tai useammasta krepatusta tai kohokuvioidusta paperikerroksesta. Tuotteen kuitupitoisuuden on oltava vähintään 90 %.

Tuoteryhmään eivät kuulu seuraavat tuotteet:

a)

kosteat pyyhkeet ja saniteettituotteet;

b)

pehmopaperituotteet, jotka on laminoitu muiden materiaalien kuin pehmopaperin kanssa;

c)

direktiivissä 76/786/ETY tarkoitetut tuotteet.

2 artikla

Jotta tuoteryhmään ”pehmopaperit” kuuluvalle tuotteelle voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukainen yhteisön ympäristömerkki, pehmopaperin on täytettävä tämän päätöksen liitteessä esitetyt arviointiperusteet.

3 artikla

Tuoteryhmään ”pehmopaperit” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekemisestä.

4 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”pehmopaperit” annetaan tunnusnumero ”004”.

5 artikla

Kumotaan päätös 2001/405/EY.

6 artikla

1.   Tuoteryhmään ”pehmopaperit” kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu ennen tämän päätöksen tekemispäivää, arvioidaan päätöksessä 2001/405/EY vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

2.   Tuoteryhmään ”pehmopaperit” kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu tämän päätöksen tekemispäivän jälkeen mutta viimeistään 4 päivänä tammikuuta 2010, voivat perustua joko päätöksessä 2001/405/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin.

Hakemuksia arvioidaan niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

3.   Jos ympäristömerkki on myönnetty sellaisen hakemuksen perusteella, joka on arvioitu päätöksessä 2001/405/EY vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti, ympäristömerkkiä saa käyttää 12 kuukauden ajan tämän päätöksen tekemispäivästä.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 142, 29.5.2001, s. 10.

(3)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Arviointiperusteiden tavoitteet

Näiden perusteiden avulla pyritään erityisesti:

vähentämään myrkyllisten tai rehevöitymistä aiheuttavien aineiden päästöjä vesistöihin,

vähentämään energiankäytöstä ympäristölle aiheutuvia vahinkoja tai vaaroja (ilmaston lämpeneminen, happamoituminen, otsonikato, uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen) vähentämällä energian kulutusta ja siitä ilmakehään aiheutuvia päästöjä,

vähentämään vaarallisista kemiallisista aineista ympäristölle aiheutuvia vahinkoja tai vaaroja,

edistämään kestävästi tuotettujen kuitujen käyttöä,

edistämään kestävien hoitoperiaatteiden noudattamista metsien suojelemiseksi.

Vaatimukset on asetettu tasolle, joka suosii ympäristömerkin myöntämistä pehmopaperituotteille, joiden ympäristövaikutukset ovat tavanomaista vähäisemmät.

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset on esitetty kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai näiden tavarantoimittajilta jne. aina tarpeen mukaan.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Testit olisi mahdollisuuksien mukaan suoritettava asianmukaisesti hyväksytyissä laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Hakemusten arvioinnissa ja arviointiperusteiden noudattamisen tarkastuksessa toimivaltaisten elinten suositellaan ottavan huomioon tunnustettujen ympäristönhallintojärjestelmien kuten EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMASin tai ISO 14001 -standardin noudattamisen. (Huomautus: näiden hallintojärjestelmien soveltaminen ei ole pakollista.)

EKOLOGISET ARVIOINTIPERUSTEET

Ekologiset arviointiperusteet kattavat massantuotannon, johon sisältyvät kaikki osaprosessit kuituraaka-aineen tai kierrätyspaperin saapumisesta tehdasalueelle massan lähettämiseen tuotantolaitoksesta, sekä paperintuotannon, johon sisältyvät kaikki osaprosessit massan jauhatuksesta (kierrätyspaperin sulputuksesta) paperin rullaukseen.

Tuotantoprosesseihin eivät sisälly massan, paperin tai raaka-aineiden kuljetus, muuntaminen ja pakkaaminen.

Uusiokuidulla tarkoitetaan kuitua, joka saadaan kierrättämällä paino- tai kulutusvaiheessa käytettyä paperia ja kartonkia. Ensiökuitujen tuotannosta syntyvää ostettua tai laitoksen omaa hylkypaperia ei lasketa uusiokuiduksi.

1.   Päästöt vesistöihin ja ilmaan

a)   Kemiallinen hapentarve (COD), fosfori (P), rikki (S) ja typen oksidit (NOx)

Massan- ja paperintuotannon päästöt ilmaan ja/tai vesistöihin ilmaistaan kunkin muuttujan osalta pisteinä (PCOD, Pp, PS, PNOx) jäljempänä esitetyllä tavalla.

Mikään yksittäinen pistemäärä PCOD, Pp, PS tai PNOx ei saa olla suurempi kuin 1,5.

Kokonaispistemäärä (Pkok = PCOD + Pp + PS + PNOx) saa olla enintään 4,0.

PCOD lasketaan seuraavasti (Pp, PS ja PNOx lasketaan samalla tavalla vastaavilla viitearvoilla).

Kutakin käytettyä massaa ”i” vastaavat mitatut COD-päästöt (CODmassa,i ilmaistuina kiloina ilmakuivaa tonnia kohti) painotetaan kunkin käytetyn massalajin osuuden mukaisesti (massai suhteessa ilmakuivaan tonniin pehmopaperia). COD-kokonaispäästöt (CODkok) saadaan laskemalla yhteen massojen painotetut COD-päästöt ja paperintuotannon mitatut COD-päästöt.

Massantuotannon painotettu COD-viitearvo lasketaan samalla tavoin, eli kunkin käytetyn massan painotettujen viitearvojen summaan lisätään paperintuotannon viitearvo, jolloin saadaan COD-kokonaisviitearvo CODkok,viite. Eri massalajien ja paperinvalmistustapojen päästöjen viitearvot annetaan taulukossa 1.

Lopuksi COD-kokonaispäästöt jaetaan COD-kokonaisviitearvolla seuraavasti:

Formula

Taulukko 1

Eri massalajien ja paperinvalmistustapojen päästöjen viitearvot

(kiloa ilmakuivaa tonnia kohti)

Massalaji/Paperi

Päästöt

CODviite

Pviite

Sviite

NOxviite

Kemiallinen massa (muu kuin sulfiittimassa)

18,0

0,045

0,6

1,6

Kemiallinen massa (sulfiittimassa)

25,0

0,045

0,6

1,6

Valkaisematon kemiallinen massa

10,0

0,02

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,01

0,3

0,3

Uusiomassa

3,0

0,01

0,03

0,3

Pehmopaperi

2,0

0,01

0,03

0,5

Jos samalla laitoksella tuotetaan sekä lämpöä että sähköä, NOx- ja S-päästöt jaetaan ja lasketaan seuraavalla kaavalla:

Sähköntuotannon osuus päästöistä = 2 × (MWh(sähkö)) / [2 × MWh(sähkö) + MWh(lämpö)]

Tässä laskelmassa sähköllä tarkoitetaan nettosähköä, jossa ei oteta huomioon sitä osaa käyttösähköstä, joka käytetään energian tuottamiseen voimalaitoksessa, eli nettosähkö on se osuus, joka toimitetaan voimalaitoksesta massan- ja paperintuotantoon.

Tässä laskelmassa lämmöllä tarkoitetaan nettolämpöä, jossa ei oteta huomioon sitä osaa käyttölämmöstä, joka käytetään energian tuottamiseen voimalaitoksessa, eli nettolämpö on se osuus, joka toimitetaan voimalaitoksesta massan- ja paperintuotantoon.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset laskelmat, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vastaavat todentamista tukevat asiakirjat, joihin on sisällyttävä testausselosteet. Testauksessa on käytettävä kullekin parametrille määriteltyjä erityisiä testimenetelmiä tai vastaavia menetelmiä seuraavasti:

COD: ISO 6060; DIN 38409 part 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lang LCK 114, Hack tai WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 tai Dr Lange LCK 349

NOx: ISO 11564

S(hap.): EPA