ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.192.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 192

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
24. heinäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 645/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 646/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta kotitalouden varojen sisäistä jakamista koskevien vuoden 2010 toissijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 647/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Brněnské pivo tai Starobrněnské pivo (SMM))

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 648/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, kuivatulle rehulle myönnettävän tuen lopullisen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2008/2009

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 649/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, eräiden vuoden 2009 kalakiintiöiden mukauttamisesta kalastuskiintiöiden vuosittaisen hallinnoimisen yhteydessä

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 650/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 651/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 652/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, muna-alan vientitukien vahvistamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 653/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 654/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 655/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 656/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

55

 

 

Komission asetus (EY) N:o 657/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 658/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 9. yksittäisessä tarjouskilpailussa

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 659/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 7. yksittäisessä tarjouskilpailussa

60

 

*

Komission asetus (EY) N:o 660/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen kieltämisestä yhteisön vesillä ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä alueilla VI ja VII

61

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/558/YUTP, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2009, turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin ja Israelin välisen sopimuksen tekemisestä

63

Euroopan unionin ja Israelin välinen turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskeva sopimus

64

 

 

2009/559/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/6/2009, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

68

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 645/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 646/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta kotitalouden varojen sisäistä jakamista koskevien vuoden 2010 toissijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) 16 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1177/2003 vahvistetaan sellaiset yhteiset puitteet yhteisön tulo- ja elinolotilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle, jotka sisältävät vertailukelpoiset ja ajantasaiset tulonjakoa sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tasoa ja rakennetta koskevat poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimuksiin perustuvat kansalliset ja Euroopan tason tiedot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1177/2003 15 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat vuosittain EU-SILC-tutkimuksen poikkileikkausosioon sisällytettävien toissijaisten tutkimuskohteiden ja tavoitemuuttujien luetteloa, ovat tarpeen. Vuoden 2010 osalta olisi laadittava kotitalouden varojen sisäistä jakamista koskevaan moduulin sisältyvien toissijaisten tavoitemuuttujien luettelo sekä vastaavat muuttujakoodit ja määritelmät.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (2) perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä vahvistetaan yhteisön tulo- ja elinolotilastojen (EU-SILC) poikkileikkausosioon sisällytettävä, vuoden 2010 ”kotitalouden varojen sisäinen jakaminen” -moduulia koskeva toissijaisten tavoitemuuttujien luettelo, muuttujakoodit ja määritelmät.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.


LIITE

Tässä asetuksessa sovelletaan yksikköjä, tiedonkeruumenetelmiä, viitejaksoa ja tietojen toimittamista koskevia järjestelyjä seuraavasti:

1.   Yksiköt

Kotitalouden varojen käsittelyyn ja hoitoon liittyviä seitsemää pakollista muuttujaa kysytään kotitalouksien tasolla.

Kaikkia muita tähän moduuliin sisältyviä muuttujia kysytään henkilökohtaisella tasolla ja niiden viitejaksona on nykyinen tilanne. Ne liittyvät kahteen eri yksikkötyyppiin.

Muuttujat, jotka koskevat osuutta kotitalouden yhteisestä budjetista, pankkitilin käyttöoikeutta, mahdollisuutta päättää kuluista, ajankäyttöä ja kuluja, on toimitettava jokaisesta nykyisestä kotitalouden jäsenestä tai tarvittaessa kaikista vähintään 16-vuotiaista otoshenkilöistä, jotka asuvat kotitaloudessa, jossa on vähintään kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä.

Päätöksentekoon (sekä yleiseen että yksittäisiä asioita koskevaan) sekä kumppanien yhdessäasumisen kestoon liittyvät muuttujat on toimitettava jokaisesta nykyisestä kotitalouden jäsenestä tai tarvittaessa kaikista vähintään 16-vuotiaista otoshenkilöistä, jotka elävät kumppanin kanssa.

2.   Tiedonkeruumenetelmät

Kotitalouksien tasolla kysyttävien muuttujien (jäljempänä olevan luettelon 1 jakso) osalta tiedonkeruumenetelmänä on kotitalouden otoshenkilön henkilökohtainen haastattelu.

Yksilöiden tasolla kysyttävien muuttujien (jäljempänä olevan luettelon 2 ja 3 jakso) osalta tiedonkeruumenetelmänä on kaikkien vähintään 16-vuotiaiden kotitalouden nykyisten jäsenten tai tarvittaessa kotitalouden otoshenkilön henkilökohtainen haastattelu.

Kerättävän tiedon luonteen vuoksi tiedonkeruu sallitaan ainoastaan henkilökohtaisin haastatteluin (sijaishaastatteluin poikkeustapauksissa, joissa henkilö on tilapäisesti poissa tai kykenemätön vastaamaan).

3.   Viitejakso

Kaikkien tavoitemuuttujien osalta viitejaksona on nykyinen tilanne.

4.   Tietojen toimittaminen Eurostatille

Kotitalouden varojen sisäiseen jakamiseen liittyvät toissijaiset tavoitemuuttujat toimitetaan Eurostatille joko kotitaloustiedostossa (H) tai henkilökohtaisia tietoja koskevassa tiedostossa (P) ensisijaisten tavoitemuuttujien jälkeen.

TUTKIMUSKOHTEET JA TAVOITEMUUTTUJIEN LUETTELO

Moduuli 2010

Kotitalouden varojen sisäinen jakaminen

Muuttujan nimi

Tunnus

Tavoitemuuttuja

1.    Kotitalouden tasolla kysyttävät kysymykset – pakollinen

HA010

 

Kotitalouden varojen käsittely

1

Kaikkia tuloja käsitellään yhteisinä varoina

2

Joitakin tuloja käsitellään yhteisinä varoina ja muita yksityisinä varoina

3

Kaikkia tuloja käsitellään sen henkilön yksityisinä varoina, jonka tuloja ne ovat

4

Kotitaloudella ei ole tuloja

HA010_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

HA020

 

Kotitalouden yhteisten varojen hoito

1

Yksi tai useampi kotitalouden jäsen

2

Vähintään yksi kotitalouteen kuuluva ja vähintään yksi kotitalouden ulkopuolella oleva henkilö osallistuu kotitalouden yhteisten varojen hoitoon

3

Ei kukaan kotitalouteen kuuluva ja vähintään yksi kotitalouden ulkopuolella oleva henkilö osallistuu kotitalouden yhteisten varojen hoitoon

4

Yhteisiä kotitalouden varoja ei ole

HA020_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

HA030

 

Kotitalouden varoja hoitavan henkilön nro 1 tunnistenumero

Tunnistenumero

Henkilön nro 1 henkilökohtainen tunnistenumero

HA030_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Kotitalouden varoja hoitavan henkilön nro 2 tunnistenumero

Tunnistenumero

Henkilön nro 2 henkilökohtainen tunnistenumero

HA040_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

HA020≠1,2 tai alle 2 kotitalouteen kuuluvaa henkilöä osallistuu kotitalouden varojen hoitoon

HA050

 

Kotitalouden varoja hoitavan henkilön nro 3 tunnistenumero

Tunnistenumero

Henkilön nro 3 henkilökohtainen tunnistenumero

HA050_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

HA020≠1,2 tai alle 3 kotitalouteen kuuluvaa henkilöä osallistuu kotitalouden varojen hoitoon

HA060

 

Kotitalouden varoja hoitavan henkilön nro 4 tunnistenumero

Tunnistenumero

Henkilön nro 4 henkilökohtainen tunnistenumero

HA060_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

HA020≠1,2 tai alle 4 kotitalouteen kuuluvaa henkilöä osallistuu kotitalouden varojen hoitoon

HA070

 

Kotitalouden varoja hoitavan henkilön nro 5 tunnistenumero

Tunnistenumero

Henkilön nro 5 henkilökohtainen tunnistenumero

HA070_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

HA020≠1,2 tai alle 5 kotitalouteen kuuluvaa henkilöä osallistuu kotitalouden varojen hoitoon

2.    Yksityisellä tasolla kysyttävät kysymykset – pakollinen

PA010

 

Kotitalouden yhteisestä budjetista erillään pidettävien henkilökohtaisten tulojen osuus

1

Henkilökohtainen tulo kokonaan

2

Yli puolet henkilökohtaisesta tulosta

3

Noin puolet henkilökohtaisesta tulosta

4

Alle puolet henkilökohtaisesta tulosta

5

Ei mitään

6

Otoshenkilöllä ei ole henkilökohtaisia tuloja

PA010_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA020

 

Pankkitilin käyttöoikeus

1

Kyllä

2

Ei

PA020_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA030

 

Jokapäiväisiä ostoksia koskeva päätöksenteko

1

Enemmän minä

2

Tasapuolisesti

3

Enemmän kumppani

PA030_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Otoshenkilö ei ole kotitaloudessa asuvan pariskunnan toinen osapuoli (RB240_F=-2)

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA040

 

Lasten tärkeitä menoja koskeva päätöksenteko

1

Enemmän minä

2

Tasapuolisesti

3

Enemmän kumppani

PA040_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Otoshenkilö ei ole kotitaloudessa asuvan pariskunnan toinen osapuoli (RB240_F=-2) tai pariskunta ei ole lapsesta vastuussa (isovanhemmat, pariskunnan kanssa asuva yksinhuoltaja)

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon ei kuulu alle 16-vuotiasta lasta tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA050

 

Kalliita kulutushyödykkeitä ja huonekaluja koskeva päätöksenteko

1

Enemmän minä

2

Tasapuolisesti

3

Enemmän kumppani

4

Ei esiintynyt koskaan

PA050_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Otoshenkilö ei ole kotitaloudessa asuvan pariskunnan toinen osapuoli (RB240_F=-2)

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA060

 

Lainanottoa koskeva päätöksenteko

1

Enemmän minä

2

Tasapuolisesti

3

Enemmän kumppani

4

Ei esiintynyt koskaan

PA060_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Otoshenkilö ei ole kotitaloudessa asuvan pariskunnan toinen osapuoli (RB240_F=-2)

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA070

 

Säästöjen käyttöä koskeva päätöksenteko

1

Enemmän minä

2

Tasapuolisesti

3

Enemmän kumppani

4

(Yhteisiä) säästöjä ei ole

5

Ei esiintynyt koskaan

PA070_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Otoshenkilö ei ole kotitaloudessa asuvan pariskunnan toinen osapuoli (RB240_F=-2)

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA080

 

Yleinen päätöksenteko

1

Enemmän minä

2

Tasapuolisesti

3

Enemmän kumppani

PA080_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Otoshenkilö ei ole kotitaloudessa asuvan pariskunnan toinen osapuoli (RB240_F=-2)

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA090

 

Mahdollisuus päättää omaan henkilökohtaiseen kulutukseen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvistä menoista

1

Kyllä, aina tai melkein aina

2

Kyllä, joskus

3

Ei koskaan tai tuskin koskaan

PA090_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA100

 

Mahdollisuus päättää lasten tarpeisiin liittyvistä ostoksista (taskurahan anto mukaan lukien)

1

Kyllä, aina tai melkein aina

2

Kyllä, joskus

3

Ei koskaan tai tuskin koskaan

PA100_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon ei kuulu alle 16-vuotiasta lasta tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

PA110

 

Kumppanien yhdessä asumisen kesto

0–99

Vuosien lukumäärä

PA110_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (ei kumppania tai kumppani ei ole kotitalouden jäsen)

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

3.    Yksityisellä tasolla kysyttävät kysymykset – valinnainen

PA120

 

Työmatkoihin kuluva aika

0–99

Tuntia viikossa

PA120_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-2

Ei merkintää (PL030≠1,2)

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

-5

Ei kysytty

PA130

 

Vapaa-aikaan käytetty aika

0–99

Tuntia viikossa

PA130_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

-5

Ei kysytty

PA140

 

Kotitöihin, lastenhoitoon ja muiden huollettavien hoitoon käytetty aika

0–99

Tuntia viikossa

PA140_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

-5

Ei kysytty

PA150

 

Omaan käyttöön kulutettu raha kuukaudessa

0+

Kansallisena valuuttana kuukautta kohti

PA150_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

-5

Ei kysytty

PA160

 

Haastateltavan henkilön lapsiin kuluttama rahamäärä kuukaudessa

0+

Kansallisena valuuttana kuukautta kohti

PA160_F

1

Muuttujalla on arvo

-1

Tieto puuttuu

-3

Muu kuin otoshenkilö

-4

Yhden henkilön kotitalous tai kotitalous, johon ei kuulu alle 16-vuotiasta lasta tai kotitalous, johon kuuluu alle kaksi vähintään 16-vuotiasta henkilöä

-5

Ei kysytty


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 647/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Brněnské pivo tai Starobrněnské pivo (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tšekin esittämä nimitystä ”Brněnské pivo” tai ”Starobrněnské pivo” koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 310, 5.12.2008, s. 25.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet

Luokka 2.1:   Oluet

TŠEKKI

Brněnské pivo tai Starobrněnské pivo (SMM)


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 648/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

kuivatulle rehulle myönnettävän tuen lopullisen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2008/2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 90 artiklan c alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 88 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan kuivattujen rehujen jalostusyrityksille maksettavan tuen määrä mainitun asetuksen 89 artiklassa ilmoitetun taatun enimmäismäärän rajoissa.

(2)

Kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä maaliskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2005 (2) 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle ne kuivatun rehun määrät, joiden osalta oikeus tukeen on hyväksytty markkinointivuonna 2008/2009. Näiden ilmoitusten perusteella kuivattujen rehujen taattu enimmäismäärä ei ole ylittynyt.

(3)

Kuivattujen rehujen tukimääräksi tulee näin ollen 33 euroa tonnilta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 88 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kuivatulle rehulle myönnettävän tuen lopulliseksi määräksi markkinointivuonna 2008/2009 vahvistetaan 33 euroa tonnilta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 61, 8.3.2005, s. 4.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 649/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

eräiden vuoden 2009 kalakiintiöiden mukauttamisesta kalastuskiintiöiden vuosittaisen hallinnoimisen yhteydessä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos komissio on todennut, että jokin jäsenvaltio on ylittänyt sille osoitetut kalastusmahdollisuudet, komissio vähentää kyseisen jäsenvaltion tulevia kalastusmahdollisuuksia.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklassa vahvistetaan perusteet ja edellytykset, joiden mukaan komissio voi tehdä tällaisia vähennyksiä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio voi ennen kiintiön soveltamisvuoden 31 päivää lokakuuta pyytää komissiota pidättämään enintään 10 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion kiintiöstä ja siirtämään sen seuraavalle vuodelle. Komissio lisää pidätetyn määrän asianomaiseen kiintiöön.

(4)

Yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2015/2006 (3), eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 26 päivänä marraskuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1404/2007 (4), eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 20 päivänä joulukuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1579/2007 (5) sekä yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 16 päivänä tammikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/2008 (6) vahvistetaan eräiden kantojen kiintiöt vuodeksi 2008 ja täsmennetään, mihin kantoihin voidaan soveltaa asetuksessa (EY) N:o 847/96 säädettyjä toimenpiteitä.

(5)

Eräiden kalakantojen Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 10 päivänä marraskuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1139/2008 (7), yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2009 ja 2010 28 päivänä marraskuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1359/2008 (8), eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 28 päivänä marraskuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1322/2008 (9) sekä yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 43/2009 (10) vahvistetaan eräiden kantojen kiintiöt vuodeksi 2009.

(6)

Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Puolan osalta joitakin kyseisistä vuoden 2009 kiintiöistä on muutettu eräiden vuosien 2007–2012 kalakiintiöiden mukauttamisesta elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdan nojalla 15 päivänä helmikuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 147/2007 (11) ja Puolalle Itämerellä vuosiksi 2008–2011 myönnettävien turskan kalastuskiintiöiden mukauttamisesta (osa-alueet 25–32, EY:n vedet) neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/2008 nojalla 3 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 635/2008 (12).

(7)

Eräät jäsenvaltiot ovat pyytäneet ennen 31 päivää lokakuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan nojalla, että osa niiden vuoden 2008 kiintiöistä pidätettäisiin ja siirrettäisiin seuraavaan vuoteen. Siirrettävät määrät olisi lisättävä vuoden 2009 kiintiöön kyseisessä asetuksessa mainituin rajoituksin.

(8)

Kalastetut määrät, jotka ylittävät sallitut määrät, olisi asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 1 kohdan perusteella vähennettävä vuoden 2009 kansallisista kiintiöistä. Jos eräitä asetuksissa (EY) N:o 2015/2006, (EY) N:o 1404/2007, (EY) N:o 1579/2007 ja (EY) N:o 40/2008 määritettyjä kantoja on kalastettu yli sallitun puretun määrän vuonna 2008, painotetut vähennykset olisi asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtävä vuoden 2009 kansallisista kiintiöistä.

(9)

Eräiden jäsenvaltioiden kohdalla vähennykset ovat suuremmat kuin vuoden 2009 asianomainen kiintiö. Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdassa vahvistetut säännöt on asianmukaista varmistaa, että myös tällaisissa tapauksissa vähennetään koko määrä, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden tasavertainen kohtelu ja edistetään kalavarojen säilyttämistä tehokkaalla tavalla korvaamalla mahdollisimman täydellisesti aiempi ylikalastus. Sen vuoksi kyseessä olevien jäsenvaltioiden alusten ei pitäisi sallia kalastaa asianomaisia lajeja kyseisillä alueilla vuonna 2009, ja vähennettäviksi jäävät määrät olisi vähennettävä seuraavina vuosina. Komission olisi sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen vähennettävä jäljellä oleva määrä vuoden 2010 ja tapauksen mukaan seuraavien vuosien asianomaisesta kiintiöstä.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin sallittava korvata vielä vähennettävä määrä hankkimalla vuonna 2009 asianomaiselle kannalle lisäkalastusmahdollisuuksia vaihtaen kiintiöitä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan perustella. Näin ne voivat välttää, että kyseiset määrät vähennetään niiden vuoden 2010 tai seuraavien vuosien kalastusmahdollisuuksista.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksissa (EY) N:o 1139/2008, (EY) N:o 1322/2008, (EY) N:o 1359/2008 ja (EY) N:o 43/2009 vahvistettuja kalakiintiöitä korotetaan liitteen I mukaisesti tai vähennetään liitteen II mukaisesti.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan rajoittamatta asetuksissa (EY) N:o 147/2007 ja (EY) N:o 635/2008 säädettyjen vähennysten soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 28.

(4)  EUVL L 312, 30.11.2007, s. 1.

(5)  EUVL L 346, 29.12.2007, s. 1.

(6)  EUVL L 19, 23.1.2008, s. 1.

(7)  EUVL L 308, 19.11.2008, s. 3.

(8)  EUVL L 352, 31.12.2008, s. 1.

(9)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 1.

(10)  EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.

(11)  EUVL L 46, 16.2.2007, s. 10.

(12)  EUVL L 176, 4.7.2008, s. 8.


LIITE I

SIIRROT VUODEN 2009 KIINTIÖIHIN

Jäsenvaltio

Kalakannan tunnus

Laji

Alue

Lopull. kiintiö 2008

Saaliit 2008

EE saaliit 2008

Lopull. kiintiön %

Siirretty määrä

Alkup. kiintiö 2009

Tark. kiintiö 2009

Uusi koodi 2009

BEL

ANF/07.

Merikrotti

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

Turska

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII ja XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella Vb, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Lasikampelat

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Lasikampelat

VIIIa, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/05.

Molva

EY:n vedet alueella IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf ja VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Meriantura

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf ja VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Meriantura

VIIh, VIIj ja VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Meriantura

VIII a ja b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Piikkikampela ja silokampela

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Keila

EY:n vedet alueella III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Keila

EY:n vedet alueella IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Turska

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Kummeliturska

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Molva

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/05.

Molva

EY:n vedet alueella IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Piikkikampela ja silokampela

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Meriantura

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla II, IV ja V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Silakka

Osa-alueet 22–24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Turska

Osa-alueet 22–24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Punakampela

EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Merikrotti

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Turska

IIIa Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V–VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Kolja

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VIb, XII ja XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VIb ja VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Silli

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Piikkimakrilli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe ja Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Molva

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/05.

Molva

EY:n vedet alueella IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Meriantura

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Rauskut

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Piikkikampela ja silokampela

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Keila

EY:n vedet alueella III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I–VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII, XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Valkoturska

VI; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Silakka

Osa-alueet 22–24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Turska

Osa-alueet 22–24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Punakampela

EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Kilohaili

EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Sardelli

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Merikrotti

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Merikrotti

VIIIc, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella Vb, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Kummeliturska

VIII c, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIIIc ja IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Lasikampelat

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Lasikampelat

VI; EY:n vedet alueella Vb, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Lasikampelat

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Lasikampelat

VIIIc, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Keisarihummeri

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Keisarihummeri

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Mustakitaturska

VIIIc, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Limapäät

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX ja X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII ja IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Keltaroussi

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Lestikala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VI, VII ja VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Merikrotti

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Merikrotti

VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

Turska

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Kolja

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VIb, XII ja XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VIb ja VIaN

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Silli

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Kummeliturska

VI ja VII; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIIIc ja IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Lasikampelat

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Lasikampelat

VI; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Lasikampelat

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Lasikampelat

VIII c, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Molva

EY:n vedet alueella V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Keisarihummeri

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Punakampela

VIIb ja VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf ja VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

Punakampela

VIIh, VIIj ja VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Meriantura

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Meriantura

VIIb ja VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf ja VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Meriantura

VIIh, VIIj ja VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Meriantura

VIII a ja b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Rauskut

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Piikkikampela ja silokampela

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Keila

EY:n vedet alueella IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

Valkoturska

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Valkoturska

VI; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Limapäät

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla II, IV ja V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VI ja VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III ja IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII ja XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX ja X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III ja IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI ja VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII ja IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla X ja XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Keltaroussi

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Keltaroussi

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Keltaroussi

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XI

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Lestikala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, IV ja Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Lestikala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla Vb, VI ja VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Lestikala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX, XII ja XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VI, VII ja VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Silakka

Pohjanlahti (osa-alueet 30–31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Kilohaili

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Turska

EY:n vedet osa-alueilla 22–24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Kilohaili

EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Merikrotti

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

Turska

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VIb ja VIaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Silli

VIaS, VIIb ja VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Silli

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/05.

Molva

EY:n vedet alueella IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

Punakampela

VIIh, VIIj ja VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Meriantura

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Meriantura

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Piikkikampela ja silokampela

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Merikrotti

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

Turska

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX, X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII ja XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VIb ja VIaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Silli

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Silli

VIaS, VIIb ja VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Silli

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella Vb, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII VIII, IX, X, XII ja XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Lasikampelat

VI; EY:n vedet alueella Vb, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Lasikampelat

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Punakampela

VIIb ja VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Punakampela

VIIh, VIIj ja VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Meriantura

VIIb ja VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf ja VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Meriantura

VIIh, VIIj ja VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Valkoturska

VI: EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

Valkoturska

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII ja XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, VIII ja X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI ja VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Keltaroussi

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Keltaroussi

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Lestikala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla Vb, VI ja VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Lestikala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Silakka

EY:n vedet osa-alueilla 22–24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Kilohaili

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Punakampela

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Turska

EY:n vedet osa-alueilla 22–24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Silakka

EY:n vedet osa-alueilla 22–24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Silakka

Osa-alueet 30–31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Punakampela

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Kilohaili

EY:n vedet osa-alueilla 22–32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Keila

EY:n vedet alueella III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Keila

EY:n vedet alueella IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Turska

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Kummeliturska

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Molva

EY:n vedet alueella IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Piikkikampela ja silokampela

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Meriantura

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Lestikala

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Limapäät

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Merikrotti

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla II, IV ja V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VI ja VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III ja IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII ja XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

Turska

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Turska

VI; EY:n vedet alueella Vb; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Turska

VIIb–k, VIII, IX ja X; CECAF-alue 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

Piikkihai

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Piikkihai

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla X ja XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla I, II, III ja IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI ja VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Kolja

EY:n ja kansainväliset vedet ICES-alueilla VIb, XII ja XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Silli

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Silli

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VIb ja VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Silli

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Kummeliturska

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Kummeliturska

VI ja VII; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Lasikampela

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Lasikampela

VI; EY:n vedet alueella Vb; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Molva

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/05.

Molva

EY:n vedet alueella IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Molva

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Keltaroussi

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf ja VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

Punakampela

VIIh, VIIj ja VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Lestikala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla Vb, VI ja VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Lestikala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII, IX, X, XI ja XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueella X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VI, VII ja VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Meriantura

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Meriantura

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf ja VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Meriantura

VIIh, VIIj ja VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Rauskut

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

Piikkikampela ja silokampela

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Keila

EY:n vedet alueella IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

Valkoturska

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Valkoturska

VI; EY:n vedet alueella Vb; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


LIITE II

VÄHENNYKSET VUODEN 2009 KIINTIÖISTÄ

Jäsenvaltio

Lajikoodi

Aluekoodi 2008

Lajin nimi

Alueen nimi

Seuraamukset as. (EY) N:o 847/96 5 art. 2 kohta

Lopull. kiintiö 2008

Poikkeama

Mukautettu kok.määrä 2008

EE saaliit 2008

Saaliit 2008

Saaliit yht. 2008

%

Vähennykset

Alkup. määrä 2009

Tark. määrä 2009

Jäännös

BEL

SRX

2AC4-C

Rauskut

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

y

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Piikkikampela

Mustameri

y

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Molva

Norjan vedet alueella IV

y

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Kummeliturska

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

y

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Turska

I ja IIb

y

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Turska

Norjan vedet alueilla I ja II

y

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Kolja

Norjan vedet alueilla I ja II

y

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Keila

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

y

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Turska

EY:n vedet osa-alueilla 25–32

y

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Pohjankatkarapu

NAFO 3L

y

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Grönlanninpallas

NAFO 3LMNO

y

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Rausku

NAFO 3LNO

y

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

Kilohaili

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Turska

VI; EY:n vedet alueella Vb; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

y

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Kummeliturska

VIII c, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

y

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Molva

EY:n vedet alueella IV

y

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Meriantura

VIIe

y

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Turska

VI; EY:n vedet alueella Vb; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

y

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Punakampela

VIIf ja VIIg

y

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla V, VI, VII ja XII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Pilkkupagelli

VI, VII, VIII (EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

y

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Punakampela

IV; EY:n vedet alueella IIa; se alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

y

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Rauskut

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

y

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Turska

Norjan vedet alueilla I ja II

y

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Grönlanninpallas

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

y

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Grönlanninpallas

Norjan vedet alueilla I ja II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Punasimppu

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

y

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Kolja

IV; EY:n vedet alueella IIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Makrilli

IIIa ja IV; EY:n vedet alueilla IIa, IIIb, IIIc ja IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Limapäät

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan alueilla VIII ja IX

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Turska

I ja IIb

y

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Rausku

NAFO 3LNO

y

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Kolja

Norjan vedet alueilla I ja II

y

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Seiti

Norjan vedet alueilla I ja II

y

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Grönlanninpallas

Norjan vedet alueilla I ja II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Punasimppu

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

y

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Merikrotti

VIII c, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

y

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Isosilmätonnikala

Atlantin valtameri

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P – O

 


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/42


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 650/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 21 päivänä heinäkuuta 2009 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 21 päivänä heinäkuuta 2009, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan a ja b kohdassa tarkoitetuille tuotteille sekä sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 619/2008 2 artiklassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/44


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 651/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 21 päivänä heinäkuuta 2009 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 21 päivänä heinäkuuta 2009, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan c kohdassa tarkoitetulle tuotteelle ja sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille on 25,80 euroa 100 kilogrammalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/45


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 652/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

muna-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XIX osassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Munien markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka noudattavat elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (2) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (3) säädettyjä vaatimuksia sekä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan merkintävaatimuksia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevassa A kohdassa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.


LIITE

24 päivästä heinäkuuta 2009 sovellettavat muna-alan vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 kpl

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 kpl

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

E09

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Hongkong EHA, Venäjä ja Turkki.

E10

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.

E19

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä E09 ja E10 kohdassa tarkoitetut.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 653/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XX osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Siipikarjanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty tunnistusmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi noudatettava myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) säädettyjä vaatimuksia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa tarkoitettujen tunnistusmerkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaistu toisinto EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.


LIITE

Siipikarjanliha-alalla 24 päivästä heinäkuuta 2009 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

V03

A24, Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/49


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 654/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XV osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Naudanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty terveysmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi täytettävä myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädetyt vaatimukset.

(5)

Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä 21 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1359/2007 (5) 7 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan erityistukea alennetaan, jos vietäväksi tarkoitetun luuttoman lihan määrä on vähintään 85 prosenttia mutta alle 95 prosenttia luuttomaksi leikkaamisesta syntyvien palojen kokonaispainosta.

(6)

Sen vuoksi komission asetus (EY) N:o 333/2009 (6) olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1359/2007 7 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tuotekoodiin 0201 30 00 9100 kuuluvien tuotteiden tukea alennetaan 7 eurolla 100 kilogrammalta.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 333/2009.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83.

(5)  EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUVL L 104, 24.4.2009, s. 4.


LIITE

Naudanliha-alalla 24 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

48,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

48,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

61,0

B03

EUR/100 kg nettopaino

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

22,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

84,7

B03

EUR/100 kg nettopaino

49,8

EG

EUR/100 kg nettopaino

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

50,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

29,9

EG

EUR/100 kg nettopaino

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

22,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

20,7

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen koodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

B00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle).

B02

:

B04 ja määräpaikka EG.

B03

:

Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, muonitus ja tarvikkeet (36 ja 45 artiklassa sekä soveltuvin osin komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 44 artiklassa tarkoitetut määräpaikat).

B04

:

Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Libanon, Syyria, Irak, Iran, Israel, Länsiranta ja Gazan alue, Jordania, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thaimaa, Vietnam, Indonesia, Filippiinit, Kiina, Pohjois-Korea, Hongkong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Burundi, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Angola, Etiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tansania, Seychellit ja siihen kuuluvat alueet, brittiläinen Intian valtameren alue, Mosambik, Mauritius, Komorit, Mayotte, Sambia, Malawi, Etelä-Afrikka, Lesotho.


(1)  Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tähän alanimikkeeseen luokittelu edellyttää komission asetuksen (EY) N:o 433/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 3) liitteessä olevan todistuksen esittämistä.

(3)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1359/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21) ja tarvittaessa komission asetuksessa (EY) N:o 1741/2006 (EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(4)  Komission asetuksen (EY) N:o 1643/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 7) edellytyksiä noudattaen.

(5)  Komission asetuksen (ETY) N:o 1041/2008 (EUVL L 281, 24.10.2008, s. 3) edellytyksiä noudattaen.

(6)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (EUVL L 325, 24.11.2006, s. 12) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(7)  Vähärasvaisen naudanlihan pitoisuus, lukuun ottamatta rasvaa, määritetään komission asetuksen (ETY) N:o 2429/86 (EYVL L 210, 1.8.1986, s. 39) liitteessä kuvattua määritysmenetelmää noudattaen.

Keskimääräisellä pitoisuudella tarkoitetaan näytteen määrää sellaisena kuin se määritellään komission asetuksen (EY) N:o 765/2002 (EYVL L 117, 4.5.2002, s. 6) 2 artiklan 1 kohdassa. Näyte on otettava asianomaisen erän siitä osasta, jossa riski on suurin.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/53


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 655/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XVII osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sianlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty tunnistusmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi täytettävä myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädetyt vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83.


LIITE

Sianliha-alalla 24 päivästä heinäkuuta 2009 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/55


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 656/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 143 artiklan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (2) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen perustana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on välttämätöntä muuttaa eräiden tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Sen vuoksi edustavat hinnat olisi julkaistava.

(3)

Markkinoiden tilanne huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47.


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2009 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 70-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Kananrintaa, jäädytetty

194,9

5

BR

0207 14 60

Kanan koipi-reisipalat, jäädytetty

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Munankeltuainen

317,6

0

AR

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

344,6

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

228,9

17

BR

3502 11 90

Muna-albumiini (ovalbumiini), kuivattu

555,5

0

AR


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ’ZZ’ tarkoittaa ’muuta alkuperää’.”


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/57


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 657/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettujen ja kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa XIX osassa lueteltujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä XX olevassa V osassa lueteltuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa V osassa mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan 28 kohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta olisi vahvistettava samaksi ajanjaksoksi, joka otetaan huomioon vahvistettaessa näihin samoihin sellaisenaan vietäviin tuotteisiin sovellettavat tuet.

(4)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa V osassa mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrät 24 päivästä heinäkuuta 2009

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määräpaikka (1)

Tuen määrä

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

 

– siipikarjan munat:

 

 

0407 00 30

– – muut:

 

 

a)

vietäessä CN-koodeihin 3502 11 90 ja 3502 19 90 kuuluvaa ovalbumiinia

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

vietäessä muita tavaroita

01

0,00

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

 

– munankeltuainen:

 

 

0408 11

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 11 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

56,48

0408 19

– – muu:

 

 

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – nestemäinen:

 

 

makeuttamaton

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – jäädytetty:

 

 

makeuttamaton

01

28,35

– muu:

 

 

0408 91

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 91 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

35,78

0408 99

– – muu:

 

 

ex 0408 99 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

9,00


(1)  Määräpaikat:

01

kolmannet maat. Kyseisiä määriä ei sovelleta Sveitsin ja Liechtensteinin osalta tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Turkki, Hongkong EHA ja Venäjä;

03

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit;

04

kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä 02 ja 03 kohdassa ilmoitetut.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/59


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 658/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 9. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 186/2009 (2) käynnistettiin voin interventio-ostoa varten tarjouskilpailumenettely 31 päivänä elokuuta 2009 päättyväksi ajaksi noudattaen ehtoja, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 5 päivänä helmikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 105/2008 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 105/2008 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen vahvistetaan enimmäisostohinta tai tehdään päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

9. yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäisostohinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EY) N:o 186/2009 voin interventio-ostoa varten käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 9. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 21 päivänä heinäkuuta 2009, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 220,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  EUVL L 32, 6.2.2008, s. 3.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/60


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 659/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 7. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 310/2009 (2) käynnistettiin rasvattoman maitojauheen interventio-ostoa varten tarjouskilpailumenettely 31 päivänä elokuuta 2009 päättyväksi ajaksi noudattaen ehtoja, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta 12 päivänä tammikuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 214/2001 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 214/2001 17 artiklan mukaisesti kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen vahvistetaan enimmäisostohinta tai tehdään päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

7. yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäisostohinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EY) N:o 310/2009 rasvattoman maitojauheen interventio-ostoa varten käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 7. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 21 päivänä heinäkuuta 2009, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 167,90 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100.


24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/61


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 660/2009,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen kieltämisestä yhteisön vesillä ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä alueilla VI ja VII

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päiv